I den fullstendig lukkede endelige stillingen er kraften for å frigjøre hetten fra legemet mye større enn i den forlukkede stillingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I den fullstendig lukkede endelige stillingen er kraften for å frigjøre hetten fra legemet mye større enn i den forlukkede stillingen."

Transkript

1 1 Tittel: FORBEDRET KAPSEL MED LUFTEHULL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører en hardskallkapsel av en type som anvendes for å levere doser med legemiddel, medisiner, vitaminer, kosttilskudd, osv. til et individ. Oppfinnelsen er egnet for hvilken som helst doseform, men er mest spesielt tilpasset for væskedoser. Generelt sett er hardskallkapsler dannet av to deler som er støpt separat, nemlig et legeme og en hette. I fremstillingsprosessen plasseres hetten på legemet i en forlukket stilling som tilveiebringer en tilstrekkelig retensjonskraft for å overføre de formonterte kapslene til fyllmaskinen uten fare for separasjon. 1 I fyllmaskinen prosesseres suksessive kapsler automatisk ifølge følgende trinn: hetten fjernes fra legemet; legemet fylles med en dose; hetten plasseres igjen på legemet og låses i en fullstendig lukket endelig stilling. I den fullstendig lukkede endelige stillingen er kraften for å frigjøre hetten fra legemet mye større enn i den forlukkede stillingen. 2 Under den endelige sammenføyningen av kapslene etter fylling er det en risiko for at hetten ikke festes skikkelig på legemet på grunn av lufttrykksøkningen inne i kapselen ved lukking. Det er følgelig ønskelig at luftoverskuddet tillates å slippe ut fra kapselens innvendige volum når den endelige sammenstillingen prosesseres. Derfor har det blitt foreslått å tilveiebringe kapsler med middel som tillater luftutslipp. Oppfinnelsen vedrører slike hardskallkapsler som omfatter: et hult rørformet legeme langstrakt i en aksial retning, som har en lukket ende og en åpen ende, en hul hette som er glidbart og teleskopisk tilkoblingsbar på legemet i den aksiale retningen fra en frakoblet stilling til en fullstendig lukket endelig stilling,

2 2 der legemet og hetten definerer et innvendig volum derimellom og er tilveiebrakt med komplementære sneppfestemidler for å låse hetten på legemet i den fullstendig lukkede endelige stillingen, der de komplementære sneppfestemidlene omfatter en låsering dannet av en kanal på en aksial del av legemet og et komplementært ribbeelement dannet på hettens innvendige flate for å stikke frem innover, minst ett luftehull dannet som en aksial utsparing på legemets utvendige flate og egnet for å sikre fluidkommunikasjon mellom det innvendige volumet og omgivelsene over et område med tilkoblingsstillinger for hetten på legemet. En slik kapsel er kjent fra kjent teknikk, for eksempel fra US A1 eller DE-A , hvori luftehullene er dannet av ovale groper som strekker seg tvers over låseringen. 1 På grunn av gropenes struktur, tillates imidlertid luftutslippet kun i et lite område av tilkoblingsstillingene mellom den forlukkede stillingen og den fullstendig lukkede endelige stillingen. På hettens resterende strekning til den fullstendige tilkoblingen, bygger lufttrykket seg opp i kapselen. Dette kan føre til noe deformasjon av kapselen og fyllproduktet, spesielt hvis det er en væskedose, kan lekke ut av kapselen før en tett forsegling dannes. Slik lekkasje kan forekomme under overføringen mellom fyllmaskinen og en forseglingsmaskin, spesielt hvis kapslene ikke overføres vertikalt. 2 Det er et formål med oppfinnelsen å løse det ovennevnte problemet og å foreslå et kapselutforming som er egnet for å minimere risikoene for lekkasje fra kapse- len etter fylling. Det er et ytterligere formål å foreslå en kapselutforming som er tilpasset til massefremstillingsprosessene. SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN 3 Dette oppnås med hardskallkapselen ifølge oppfinnelsen, som omfatter: et hult rørformet legeme langstrakt i en aksial retning, som har en lukket ende og en åpen ende,

3 3 1 en hul hette som er glidbart og teleskopisk tilkoblingsbar på legemet i den aksiale retningen fra en frakoblet stilling til en fullstendig lukket endelig stilling, der legemet og hetten definerer et innvendig volum derimellom og er tilveiebrakt med komplementære sneppfestemidler for å låse hetten på legemet i den fullstendig lukkede endelige stillingen, der de komplementære sneppfestemidlene omfatter en låsering dannet av en kanal på en aksial del av legemet og et komplementært ribbeelement dannet på hettens innvendige flate for å stikke frem innover, minst ett luftehull dannet som en aksial utsparing på legemets utvendige flate og egnet for å sikre fluidkommunikasjon mellom det innvendige volumet og omgivelsene over et område med tilkoblingsstillinger for hetten på legemet, og er karakterisert ved at kapselen er konfigurert slik at hettens innvendige flate i den fullstendig lukkede endelige stillingen tilpasses på legemets utvendige flate over en kontinuerlig periferisk kontaktdel, som er aksialt satt med mellomrom fra låseringen mot den lukkede enden, og luftehullet aksialt strekker seg fra legemets åpne ende mot kontaktdelen for å tilveiebringe fluidkommunikasjon mellom det innvendige volumet og omgivelsene over hele området med tilkoblingsstillinger, unntatt den fullstendig lukkede endelige stillingen hvori hettens innvendige flate kobler seg på tettende vis til legemets utvendige flate over kontaktdelen. 2 3 En kapsel ifølge oppfinnelsen kan ha ett eller flere av følgende trekk: luftehullet har en dybde som er mindre enn låseringens dybde; kapselen omfatter en mengde slike luftehull som er fordelt periferisk på legemet; luftehullene er alle identiske og jevnt fordelt på legemet på det samme aksiale stedet; kapselen omfatter et antall slike luftehull mellom 4 og, mer foretrukket 8 slike luftehull; kapselen omfatter en sprøytering dannet som en ringformet kanal på legemet ved et aksialt sted satt med mellomrom fra låseringen mot den lukkede enden, der sprøyteringen definerer en spalte mellom legemet og hetten når hetten er i den fullstendig lukkede endelige stillingen for å la et forseglingsfluid sprøytes derimellom; legemet og hetten er konfigurert slik at hetten har en stabil forlukket stilling på legemet som korresponderer med en delvis tilkoblet stilling, hvori kraften for å

4 4 koble hetten fra legemet er større når hetten er i den fullstendig lukkede endelige stillingen enn når hetten ikke er i den fullstendig lukkede endelige stillingen, f.eks. når hetten er i den forlukkede stillingen. Ifølge en første utførelsesform av oppfinnelsen strekker luftehullet seg aksialt fra den åpne enden inn i låseringen. Ifølge en andre utførelsesform av oppfinnelsen strekker luftehullet seg tvers over låseringen, fra den åpne enden inn i et område omfattet mellom låseringen og kontaktdelen. Fordelaktig kan en kapsel ifølge oppfinnelsen inkludere en væskedose rommet i det innvendige volumet. 1 KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE 2 Foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen vil nå bli beskrevet i nærmere detalj, kun som eksempel, med henvisning til de ledsagende tegningene, som ikke er tegnet i målestokk og hvori: Fig. 1 er et toppriss med delvis snitt av en kapsel ifølge en første utførelsesform av oppfinnelsen, der kapselen er i sin fullstendig lukkede endelige stilling; Fig. 2A og 2B er forstørrede delvise tversnittriss av kapselen i fig. 1, langs linjen 2-2 angitt i fig. 1, i henholdsvis forlukket og i fullstendig lukket endelig stilling; Fig. 3A og 3B er lignende riss, langs linjen 3-3 angitt i fig. 1, i henholdsvis forlukket og fullstendig lukket endelig stilling; Fig. 4 er et lignende riss som fig. 1 av en kapsel ifølge en andre utførelsesform av oppfinnelsen; og Fig. A og B er forstørrede delvise tversnittriss av kapselen i fig. 4, langs linjen - angitt i fig. 4, i henholdsvis forlukket og i fullstendig lukket endelig stilling. DETALJERT BESKRIVELSE 3 Med henvisning til fig. 1 vises en hardskallkapsel 1 som en første illustrerende utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse. Kapselen 1 omfatter et hult rørformet legeme 2 og en hul hette 3, som begge typisk er dannet i ett stykket ved å støpe i et materiale så som gelatin eller hvilket som helst annet farmasøytisk

5 akseptabelt materiale. For klargjøringsformål er den fremstilte kapselen ikke i riktig målestokk og veggenes buede former så vel som de utsparte eller fremstikkende delenes dimensjoner er fremhevet. 1 Legemet 2 og hetten 3 er tilpasset for å bli teleskopisk sammenføyd ved delvis innføring av legemet 2 inn i hetten 3 til en fullstendig lukket eller tilkoblet stilling og følgelig definerer et lukket innvendig volum derimellom for å romme en dose. Oppfinnelse som beskrives heri er mest spesielt tilpasset for væskedoser, men er egnet for hvilken som helst annen doseform, så som pulver. Det ringformede legemet 2 er langstrakt i en aksial retning som korresponderer med innføringsaksen X-X, og har en åpen ende og en lukket ende 7. I det viste eksempelet inkluderer legemet 2 en generelt sylindrisk vegg 9 som strekker seg aksialt fra den åpne enden til den lukkede enden 7. Den generelt sylindriske veggen 9 er sirkulær i tverrprofil, skjønt den kan ha ulike former i tverrprofil så som oval, og den lukkede enden er hvelvet skjønt den også kan ha ulike former. I spesielle utførelsesformer kan den lukkede enden være hemisfærisk i form. Legemet 2 har en ringformet kanal dannet som en smalnet del på en mellomliggende del av den sylindriske veggen 9. Denne ringformede kanalen utgjør en sprøytering 11 som definerer en spalte mellom legemet 2 og hetten 3 i den fullstendig lukkede endelige stillingen for å la et forseglingsfluid sprøytes mellom legemet og hetten, dvs. i et overlappingsområde på legemet og hetten. 2 Legemets 2 sylindriske vegg 9 omfatter en ytterligere smalnet del (eller kanal) dannet over en aksial del av legemet plassert mellom sprøyteringen 11 og den åpne enden. Denne smalnede delen utgjør en låsering 12 for å motta et komplementært element av hetten 3, som vil bli beskrevet i det følgende. Som det er synlig i fig. 1, inkluderer legemet 2 foretrukket en innoverrettet avsmalning 13 i sin åpne ende, hvorved innføringen av legemet 2 inn i hetten 3 forenkles. Avsmalningen 13 definerer en i det vesentlige konisk flate for å styre hetten 3 under innføring. 3 Legemet 2 omfatter ytterligere luftehull 14 dannet som aksiale utsparinger på legemets utvendige flate for å sikre fluidkommunikasjon mellom det innvendige

6 6 volumet og omgivelsene under lukkingen av kapselen, som det er forklart i nærmere detalj i det foregående. På lignende måte som legemet 2 har hetten 3 en åpen ende 1, en lukket ende 17 og en generelt sylindrisk vegg 19 som strekker seg derimellom. Den generelt sylindriske veggen 19 har en korresponderende form som legemet 2 slik at hetten 3 kan tilkobles glidbart og teleskopisk på legemet 2 i den aksiale retningen X-X fra en frakoblet stilling til den fullstendig lukkede endelige stillingen som vist i fig. 1. Nærmere bestemt er hettens åpne ende 1 generelt sirkulær i tverrprofil og av en noe større diameter enn legemets åpne ende, hvorved legemet 2 kan føres inn i hetten 3 gjennom den åpne enden Hetten 3 inkluderer en ringformet ribbe 21 som stikker frem innover fra den generelt sylindriske veggen 19. Den ringformede ribben 21 strekker seg radialt med hensyn til den felles innføringsaksen X-X. I eksempelet som vises har den ringformede ribben 21 en samlet V-form i profil og låseringen 12 er i det vesentlige U-formet i profil med en dybde d 1, der begge er tilpasset for gjensidig tilkobling med finpasning. Låseringens 12 dybde d 1 defineres som den radiale avstanden mellom låseringens bunnflate og veggens 9 utvendige generelt sylindriske flate. Låseringens 12 og ribbens 21 gjensidige tilkobling oppnås ved en elastisk deformasjon av de sylindriske veggene 9, 19 under innføringen av legemet 2 i hetten 3. Ribbens 21 diameter, definert som avstanden mellom toppunktet 22 til den V-formede tverrprofilen og aksen X-X er noe mindre enn den innvendige diameteren til låseringens 12 bunnflate, hvorved ribben 21 og låseringen 12 forspennes fleksibelt inn i gjensidig tilkobling Med hensyn til dette utgjør låseringen 12 og ribben 21 komplementære sneppfestemidler for å låse hetten 3 på legemet 2 i den fullstendig lukkede endelige stillingen. For å klargjøre dette, trenger låseringen 12 og ribben 21 ikke å være identiske i form eller størrelse for å definere komplementære sneppfestemidler, men må heller være kompatible i form og størrelse for gjensidig tilkobling med finpasning. Ribben 21 er foretrukket kontinuerlig langs en innvendig omkrets, skjønt det kan tenkes å tilveiebringe en segmentert ribbe i stedet. 3 I fig. 1, 2B, 3B, som viser kapselen 1 i den fullstendig lukkede endelige stilling- en, fremstilles ikke den faktiske elastiske deformasjonen av veggene 9, 19 som

7 7 tillater tilkoblingen av ribben 21 i låseringen 12 og frembringer en retensjonskraft. Legemet 2 og hetten 3 fremstilles i stedet fiktivt under ikkedeformerte forhold, slik at disse figurene viser ribben 21 og låseringen 12 interpenetrerende, som selvsagt ikke er korrekt i den faktiske stillingen. Den samme kommentaren gjelder for fig. 4 og B. 1 2 Legemet 2 og hetten 3 er også konfigurert slik at hetten har en stabil forlukket stilling på legemet som korresponderer med en delvis tilkoblet stilling vist i fig. 2A og 3A. Med det for øyet, som kan ses bedre i fig. 2A, er den generelt sylindriske veggens 19 innvendige flate buet innover på en aksial del 29 omfattet mellom ribben 21 og den åpne enden 1 for å gripe inn i en del 31 av veggen 9 omfattet mellom den åpne enden og låseringen 12. Delene 29, 31 griper inn ved at delens 29 innvendige diameter er noe mindre enn delens 31 utvendige diameter, hvorved de går inn i gjensidig tilkobling med elastisk deformasjon og friksjonskraft. Denne friksjonskraften på kontaktområdet mellom delene 29, 31 korresponderer i det vesentlige med kraften som er nødvendig for å separere hetten 3 fra legemet 2 fra denne "forlåste" eller "forlukkede" stillingen. Som forklart i bakgrunnsdelen av den foreliggende beskrivelse, er den betydelig lavere enn kraften som er nødvendig for å separere hetten fra legemet fra den fullstendig lukkede endelige stillingen. Foretrukket er forholdet mellom disse to kraftverdiene (kraft fra forlukket stilling/kraft fra lukket stilling) i området på 2 til 6 %. Friksjonskraften som korresponderer med den forlukkede stillingen er også en toppretensjonskraft mot legemets og hettens relative tilkoblingsstillinger, inntil den fullstendig lukkede endelige stillingen nås. Med andre ord, unntatt den fullstendig lukkede endelige stillingen, er kraften for å frakoble hetten maksimal i den forlukkede stillingen. Igjen i fig. 2A fremstilles legemet 2 og hetten 3 under ikke-deformerte forhold og kontaktområdet mellom delene 29, 31 er fiktivt billedlig fremstilt av volumer som skjærer hverandre. 3 Nå med henvisning til fig. 1, 2B og 3B skal det legges merke til at i den fullstendig lukkede endelige stillingen kobler hettens vegg 19 seg på tettende vis til legemets vegg 9 med en finpasning over en kontinuerlig periferisk kontaktdel 33 som tilveiebringer en provisorisk forseglet forbindelse mellom legemet og hetten. Med en "provisorisk forseglet forbindelse" menes det at legemet og hetten for-

8 8 bindes på en slik måte at ingen luft kan slippe ut fra kapselens innvendige volum og at eventuell lekkasje av væske (eller eventuelt hvilken som helst annen doseform) fylt i kapselen forhindres under vanlige fremstillingsforhold. Nærmere bestemt sikrer den provisoriske forbindelsen at ingen lekkasje tillates i en overføringslinje mellom en fyllmaskin, hvori kapslene fylles og lukkes fullstendig, og en forseglingsmaskin, hvori kapslene forsegles for godt ved å bruke et forseglingsfluid, f.eks. ved å sprøyte et forseglingsfluid i området hvor legemet og hetten overlapper. Som det mer spesifikt er synlig i fig. 2B og 3B, er kontaktdelen 33 satt med mel- lomrom aksialt fra låseringen 12 mot legemets lukkede ende 7. 1 Luftehullene 14 er langstrakte aksialt og strekker seg fra den åpne enden mot kontaktdelen 33 inn i låseringen 12, hvorved de ikke griper inn i kontaktdelen 33. Med andre ord, i den fullstendig lukkede endelige stillingen, blir ikke kontaktdelen 33 avbrutt av noe luftehull 14 langs legemets 2 omkrets. 2 Det skal legges merke til at hvert luftehull 14 har en dybde d 2 definert som den radiale avstanden mellom luftehullets bunnflate og veggens 9 utvendige generelt sylindriske flate som er mindre enn låseringens dybde d 1. Låseringen 12 er følgelig utspart inne i utsparingen dannet av luftehullet 14. På grunn av dette trekket avbrytes ikke kontaktområdet 3 mellom legemet 2 og hetten 3 som defineres av tilkobling av ribben 21 inne i låseringen 12 i den fullstendig lukkede endelige stillingen av luftehullene 14. På lignende vis som kontaktdelen 33 er dette kontaktområdet 3 kontinuerlig over legemets 2 periferi i den lukkede stillingen og forbigås ikke av luftehullene Skjønt legemet 2 kan tilveiebringes med ett enkelt luftehull, tilveiebringes legemet 2 foretrukket med en mengde luftehull 14, som vist i figurene som fremstiller foretrukne utførelsesformer, som er fordelt periferisk på legemet. Mer foretrukket er alle luftehullene 14 identiske, dannet på det samme aksiale stedet, og jevnt fordelt (i jevn vinkel) rundt aksen X-X. Dette tillater å oppnå en jevn fordeling av kreftene og belastningene på kapseldelene på grunn av lufttrykksoppbygningen under sammenføyning og følgelig minimere risikoene for uønskede deformasjoner.

9 9 Det har blitt fastslått at et foretrukket antall slike luftehull 14 på legemet er innenfor området på 4 til, og mest foretrukket likt 8. Med henvisning til fig. 2A, 2B, 3A, 3B vil luftehullenes 14 funksjon nå bli forklart i nærmere detalj. 1 Som tidligere forklart omfatter kapselens 1 fremstillingsprosess typisk, etter trinnet med å støpe legemet 2 og hetten 3, et trinn med å plassere disse to delene 2, 3 i en forlukket stilling illustrert i fig. 2A og 3A for sikker overføring til en fyllstasjon. I fyllstasjonen åpnes kapselen 1 på nytt ved å separere kapseldelene 2, 3 (ved å bruke en relativt lav separasjonskraft). Legemet holdes i en vertikal stilling, fylles med dosen (med væskedose på de mest fordelaktige bruksområdene av oppfinnelsen), og deretter kobles hetten 3 på legemet 2 igjen til den fullstendig lukkede endelige stillingen illustrert i fig. 1, 2B, 3B. Som det er synlig i fig. 2A, i den forlukkede stillingen, er hetten 3 og legemet 2 i gjensidig tilkobling over en kontaktflate definert av de respektive kontaktdelene 29, 31. Denne kontaktflaten er avbrutt periferisk (fig. 3A) av nærværet av de utsparte delene som utgjøres av luftehullene 14. Slike avbrudd i kontaktflaten tilveiebringer gjennomstrømninger av luft fremstilt av pilen A mellom kapselens innvendige volum og omgivelsene. 2 3 Under lukkingen av kapselen 1 etter fylling, dvs. i prosessen med å bevege hetten 3 på legemet 2 fra den forlukkede stillingen (fig. 2A, 3A) til den fullstendig lukkede endelige stillingen (fig. 2B, 3B), glir ribben 21 først på avsmalningen 13, der veggen 19 følgelig progressivt utvider seg elastisk og genererer en reaksjonskraft som forspenner ribben 21 mot legemet 2, og glir deretter på veggens 9 sylindriske del 31. I de utsparte delenes område dannet av luftehullene 14 forblir hetten 3, inkludert ribben 21 og veggen 19, i et mellomromsforhold fra legemets 2 utvendige flate til ribben 21 faller i låseringen 12 på grunn av sneppfesteeffekten. I denne fullstendig lukkede endelige stillingen, som tidligere forklart, kobler hettens 3 innvendige flate seg på tettende vis til legemets 2 utvendige flate over kontaktdelen 33. Kontaktområdet 3 mellom låsemidlene 12, 21 tilveiebringer også en luftbarriere. Med andre ord, over hele området med tilkoblingsstillinger, nærmere bestemt mellom den forlukkede stillingen og den fullstendig lukkede endelige stillingen, unntatt den fullstendig lukkede endelige stil-

10 lingen, er det en spalte mellom legemet 2 og hetten 3 i hvert luftehulls 14 område. Denne spalten tilveiebringer en fluidkommunikasjon mellom det innvendige volumet og omgivelsene, for følgelig å tillate luften å slippe ut etter hvert som trykket bygger seg opp i kapselen. Luftutslippet tillates inntil et meget sent stadium av gjensidig tilkobling, dvs. inntil ribben 21 faller inn i låseringen 12, mens kapselen 1 lukkes meget effektivt og gjøres lufttett så snart den lukkede stillingen nås. Dette er meget fordelaktig for å sikre både at kapselen ikke vil lekke under overføringen til en forseglingsmaskin og at det ikke vil oppstå noen deformasjon (og deretter lekkasje) på et senere stadium under trykkoppbygningen i kapselen. 1 Når kapselen er fylt og lukket som beskrevet over, er den klar for overføring til en forseglingsmaskin. Som det er synlig i fig. 1, 2B, 3B, som illustrerer kapselen i dens fullstendig lukkede endelige stilling, kan et forseglingsfluid enkelt sprøytes mot kontaktdelen 33 i legemets og hettens overlapping. Sprøyteoperasjonen forenkles av nærværet av sprøyteringen 11 ved hettens 3 åpne ende 1 og i nærheten av kontaktdelen 33. Spalten som finnes mellom legemet og hetten i den andre enden av den kan følgelig gjøres tilgjengelig for sprøytedyser (vises ikke i figurene). En andre illustrerende utførelsesform av oppfinnelsen vises i fig. 4, A, B. Denne utførelsesformen består av hardskallkapselen som nå henvises til som 1. 2 Denne utførelsesformen avviker kun fra den første ved at kapselens 1 legeme 2 har luftehull 114 som strekker seg aksialt tvers over låseringen 12 fra legemets 2 åpne ende inn i et område omfattet mellom låseringen 12 og kontaktdelen 33. Selv om de er av en større lengde sammenlignet med luftehullene 14, er luftehullene 114 utformet på lignende måte for å ikke gripe inn i kontaktflaten 33. Det betyr at kontaktflaten 33 er kontinuerlig over legemets 2 omkrets og ikke avbrutt av luftehullene 114. Dette fremkommer tydelig i fig. B, som viser et delvis tversnittriss av kapselen 1 i dens fullstendig lukkede endelige stilling, i et plan som passerer gjennom et luftehull Det skal forstås at andre trekk ved kapselen som beskrives med henvisning til den første utførelsesformen på lignende vis kan gjelde denne andre utførelses-

11 11 formen og ikke er nødvendige å gjenta. Dette er også tilfelle for beskrivelsen av luftehullfunksjonen, som ligner på beskrivelsen som er gjort med henvisning til den første utførelsesformen og følgelig ikke vil bli gjentatt.

12 12 P a t e n t k r a v Hardskallkapsel som omfatter: - et hult rørformet legeme (2; 2) langstrakt i en aksial retning (X-X), som har en lukket ende (7) og en åpen ende (), - en hul hette (3) som er glidbart og teleskopisk tilkoblingsbar på legemet (2; 2) i den aksiale retningen (X-X) fra en frakoblet stilling til en fullstendig lukket endelig stilling, - der legemet (2; 2) og hetten (3) definerer et innvendig volum derimellom og er tilveiebrakt med komplementære sneppfestemidler (12, 21) for å låse hetten (3) på legemet (2; 2) i den fullstendig lukkede endelige stillingen, - der de komplementære sneppfestemidlene (12, 21) omfatter en låsering (12) dannet av en kanal på en aksial del av legemet (2) og et komplementært ribbeelement (21) dannet på hettens (3) innvendige flate for å stikke frem innover, - minst ett luftehull (14; 114) dannet som en aksial utsparing på legemets (2; 2) utvendige flate og egnet for å sikre fluidkommunikasjon mellom det innvendige volumet og omgivelsene over et område med tilkoblingsstillinger for hetten (3) på legemet (2; 2), - hvori kapselen (1; 1) er konfigurert slik at hettens (3) innvendige flate i den fullstendig lukkede endelige stillingen tilpasses på legemets (2; 2) utvendige flate over en kontinuerlig periferisk kontaktdel (33), som er aksialt satt med mellomrom fra låseringen (12) mot den lukkede enden (7), k a r a k t e r i s e r t v e d a t - luftehullet (14; 114) strekker seg aksialt fra legemets (2; 2) åpne ende () mot kontaktdelen (33) for å tilveiebringe fluidkommunikasjon mellom det innvendige volumet og omgivelsene over hele området med tilkoblingsstillinger, unntatt den fullstendig lukkede endelige stillingen hvori hettens (3) innvendige flate kobler seg på tettende vis til legemets (2; 2) utvendige flate over kontaktdelen (33). 2. Kapsel ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t luftehullet (14; 114) har en dybde (d 2 ) som er mindre enn låseringens (12) dybde (d 1 ) Kapsel ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter en mengde slike luftehull (14; 114) som er fordelt periferisk på legemet (2; 2).

13 13 4. Kapsel ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d a t luftehullene (14; 114) alle er identiske og jevnt fordelt på legemet (2; 2) på det samme aksiale stedet.. Kapsel ifølge krav 4, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter et antall slike luftehull (14; 114) mellom 4 og, mer foretrukket 8 slike luftehull Kapsel ifølge et hvilket som helst av krav 1 til, k a r a k t e r i - s e r t v e d a t den ytterligere omfatter en sprøytering (11) dannet som en ringformet kanal på legemet (2; 2) ved et aksialt sted satt med mellomrom fra låseringen (12) mot den lukkede enden (7), der sprøyteringen (11) definerer en spalte mellom legemet (2; 2) og hetten (3) når hetten er i den fullstendig lukkede endelige stillingen for å la et forseglingsfluid sprøytes derimellom. 7. Kapsel ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 6, k a r a k t e r i - s e r t v e d a t legemet (2; 2) og hetten (3) er konfigurert slik at hetten (3) har en stabil forlukket stilling på legemet (2; 2) som korresponderer med en delvis tilkoblet stilling, hvori kraften for å frakoble hetten (3) fra legemet (2; 2) er større når hetten er i den fullstendig lukkede endelige stillingen enn når hetten ikke er i den fullstendig lukkede endelige stillingen Kapsel ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 7, k a r a k t e r i - s e r t v e d a t luftehullet (14) strekker seg aksialt fra den åpne enden () inn i låseringen (12). 9. Kapsel ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 7, k a r a k t e r i - s e r t v e d a t luftehullet (114) strekker seg aksialt tvers over låseringen (12), fra den åpne enden () inn i et område omfattet mellom låseringen (12) og kontaktdelen (33). 3. Kapsel ifølge et hvilket som helst av krav 1 til 9, k a r a k t e r i - s e r t v e d a t den inkluderer en væskedose rommet i det innvendi- ge volumet.

14 14

15 1

16 16

17 17

18 18

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

Anvendelsene ovenfor er kun eksempler og det kan også være andre anvendelser som kjent for en fagmann som ikke er nevnt her.

Anvendelsene ovenfor er kun eksempler og det kan også være andre anvendelser som kjent for en fagmann som ikke er nevnt her. - 1 - P4021NO00-KM Føringssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en føringssammenstilling for føring av rørformete, fleksible elementer, slik som en umbilical eller seismisk kabel,

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter.

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. V1409NO00 EP2327638 Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. 1 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en anordning

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i 1 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i innledningen til det selvstendige krav 1. Tanken kan

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE 1 Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en emballasje for en vare, slik som et elektrisk apparat, spesielt en drikkedispenser.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn - 1 - P4260NO00-KM Tetningssammenstilling og tetningsring Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en tetningssammenstilling i samsvar med den innledende delen av patentkrav 1. Den gjelder særlig en tetningssammenstilling

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL

POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL 1 POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en pose av typen som anvendes for pakking og salg av frukt- og grønnsaksprodukter, slik som sitrusfrukter,

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

Utadåpnende vindus- eller døranordning

Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Den foreliggende oppfinnelse angår en utadåpnende vindus- eller døranordning som omfatter en karm og en ramme som bærer en vindusrute eller et dørblad og som

Detaljer

PATENTKRAV. Sammenstilling ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t tetningsringen har en generell u-form i tverrsnitt.

PATENTKRAV. Sammenstilling ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t tetningsringen har en generell u-form i tverrsnitt. 1 PATENTKRAV 1. Brønnhodesammenstilling med en akse, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter: et ytre rørformet brønnhodeelement; et indre rørformet brønnhodeelement, det indre rørformede brønnhodeelement

Detaljer

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale.

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale. 1 Et lekebyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et lekebyggesett omfattende separate byggeelementer tilpasset for bygging av en leketøysfigur, byggeelementene omfattende et antall kroppselementer

Detaljer

Beskrivelse Bakgrunn for oppfinnelsen

Beskrivelse Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en forbedret spolearm for et vinsjarrangement og spesielt en spolearm utformet for å forårsake at en spolearmspindel stanser forbigående ved hver ende

Detaljer

strømmende fluidblandingsstrømmer er kommunisert til og fra et nærliggende reservoarområde under nevnte flertall reservoaroperasjoner.

strømmende fluidblandingsstrømmer er kommunisert til og fra et nærliggende reservoarområde under nevnte flertall reservoaroperasjoner. 1 PATENTKRAV 1. Anordning (23, 23C, 23F, 23I, 23S, 23T, 23V, 23Z, 128) for å danne minst én manifoldstreng som kan benyttes med en øvre endemanifold for undergrunnsmessig å styre et flertall strømmende

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel 1 3 Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel mellom en lukket stilling og en åpen stilling innbefattende

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

[0010] For en detaljert beskrivelse av de offentliggjorte utførelsesformene, vil det nå refereres til de medfølgende tegningene der:

[0010] For en detaljert beskrivelse av de offentliggjorte utførelsesformene, vil det nå refereres til de medfølgende tegningene der: FREMGANGSMÅTE OG APPARATUR FOR VÆSKEBEHANDLING Beskrivelse [0001] Denne søknaden krever fordel fra USAs foreløpige patentsøknad nr. 61/391,379 arkivert 8. oktober 2010, med tittelen "Method and Apparatus

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. 1 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. Flytende fasiliteter, så som fartøyer for frakt av væsker, så

Detaljer

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel 1 Beskrivelse 20 2 30 3 40 4 [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for fjerning av en del, slik som blad eller frukt,

Detaljer

Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE

Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE V1640NO00 EP 2 339 709 B1 Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE 2 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører et system

Detaljer

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag (12) PATENT (19) NO (11) 33128 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 27/047 (06.01) F16L 27/03 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092309 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.06.1 (8) Videreføringsdag

Detaljer

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det 1 STØVTETNING TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører støvtetting mellom utstyr for steinbearbeiding, så som en vibrasjonssikt, mater, matetrakt, gliderenne, steinknuser eller liknende, og et

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling

Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling 1 Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling Oppfinnelsen vedrører en sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling, som flere dyser er tilordnet som er utformet slik at de kan kobles separat

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse V22NO00-CPN EP 2619498 Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse 1 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører gassflasker. Mer spesielt angår den en fremgangsmåte for å beskytte

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 43/10 (2006.01) E21B 29/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20141072 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 2003.03.07 PCT/US2003/007024 (22)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 336119 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/01 (06.01) E21B 17/02 (06.01) E21B 17/06 (06.01) E21B 17/07 (06.01) E21B 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130767 (86) Int.inng.dag

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213246 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16J 1/46 (06.01) F16J 1/08 (06.01) F16J 1/12 (06.01) F16J 1/26 (06.01) E21B 33/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP239096 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 239096 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01R 13/33 (06.01) E21B 17/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.23 (80) Dato for

Detaljer

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 1 JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 5 10 15 20 25 30 35 Denne oppfinnelsen vedrører et justerbart ortopedisk korsett for støtte av ryggsøylen, spesielt for bruk ved behandling av leddproblemer

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 34003 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 14 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.19 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI V2390NO00 EP2616291 Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI 1 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen dreier seg om en struktur til et motorkjøretøy med elektrisk

Detaljer

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM 1 NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 5 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt underjordiske brønnkompletteringer, og flytregulering av

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24419 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E02B 17/02 (06.01) E02B 17/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.19 (80)

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

System for plugging av malingsbokser

System for plugging av malingsbokser 1 System for plugging av malingsbokser 2 3 BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Et system for plugging av malingsbokser er kjent f.eks. fra WO 07/1764 A2. [0001] Oppfinnelsen vedrører et system for plugging av malingsbokser,

Detaljer

En trommel med trekkene ifølge innledningen er beskrevet i WO 2005/ A1.

En trommel med trekkene ifølge innledningen er beskrevet i WO 2005/ A1. TROMMELSKOVL FOR VASKEMASKIN 1 TEKNISK OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører generelt en trommel for vaskemaskin og særlig til utformingen av skovlene og dreneringshullene i trommelen for å sikre effektiv uttømming

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder 1 Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder Beskrivelse Oppfinnelsen gjelder et fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder, hvorved punktsveiseelektrodene hver har et sentralt

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

Tittel: HENGSEL FOR KJØLEROM, SVINGPORTER ELLER LIGNENDE

Tittel: HENGSEL FOR KJØLEROM, SVINGPORTER ELLER LIGNENDE 1 Tittel: HENGSEL FOR KJØLEROM, SVINGPORTER ELLER LIGNENDE Beskrivelse Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen er generelt anvendbar på det tekniske området lukkende hengsler og vedrører spesielt

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS.

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører herreundertøy og spesielt underbukser for menn som på innsiden av forsiden har separat rom for fysisk å adskille

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde.

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde. 1 TOKOMPONENTHANSKE Oppfinnelsen vedrører en hanske som på pålitelig vis kan beskytte brukerens hånd ved flest mulig temperaturbetingelser, herunder meget lav temperatur og betingelser med sterk vind.

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK. Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1.

FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK. Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1. 1 FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1. Hulprofiler av stål, som står under aksialtrykk, brukes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører et beholderstablesystem ifølge ingressen i krav 1.

Oppfinnelsen vedrører et beholderstablesystem ifølge ingressen i krav 1. 1 BEHOLDERSTABLESYSTEM Oppfinnelsen vedrører et beholderstablesystem ifølge ingressen i krav 1. Innenfor teknikkens stand er det ifølge DE 34 07 043 A1 eller DE 7 244 36 kjent et modulært beholderkonsept,

Detaljer

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse 1 KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en kompressorventil for styring av en stempelmaskin for innstrømningen av en gass i arbeidsrommet eller utstrømningen

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er 1 Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er formet i trinsekransen for føring av tauet, hvor

Detaljer

EN ENHET OG EN METODE FOR FILTRERING AV OVERVANN

EN ENHET OG EN METODE FOR FILTRERING AV OVERVANN 1 EN ENHET OG EN METODE FOR FILTRERING AV OVERVANN TEKNISK FELT Oppfinnelsen er relatert til en enhet i henhold til innledningen til krav 1 og en metode for filtrering av overvann. Mer spesifikt er den

Detaljer

EP B1 (norsk oversettelse) Fikseringsanordning for suturtråder som skal bli satt inn i et benvev

EP B1 (norsk oversettelse) Fikseringsanordning for suturtråder som skal bli satt inn i et benvev EP 2 629 679 B1 (norsk oversettelse) Tittel: Fikseringsanordning for suturtråder som skal bli satt inn i et benvev Innehaver: NCS Lab S.r.I. 1 1 2 Beskrivelse [0001] Foreliggende oppfinnelse omhandler

Detaljer