MØTEINNKALLING. Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Fellesnemnd nye Steinkjer kommune"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Fellesnemnd nye Steinkjer kommune Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 09:00 - Før møte i fellesnemnda blir det fellesmøte med kommunestyrene i Verran og Steinkjer, i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og kommunestyremøter med behandling av sakene som drøftes i fellesmøtet. Møtene vil bli kjørt fortløpende med oppstarttidspunkt kl

2 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 17/1 PS 17/2 PS 17/3 PS 17/4 PS 17/5 PS 17/6 Innhold Orientering fra prosjektleder Konstituering av fellesnemnda, valg av leder og nestleder Mandat for fellesnemndas arbeidsutvalg Prosjektplan og budsjett Møteplan for fellesnemnda Eventuelt Unntatt off. 3

4 4

5 PS 17/1 Orientering fra prosjektleder 5

6 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesnemnd nye Steinkjer kommune /2 Arkivsaksnr: 2017/4996 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli KONSTITUERING AV FELLESNEMNDA, VALG AV LEDER OG NESTLEDER Prosjektleders forslag til vedtak: Som leder av fellesnemda velges: Som nestleder av fellesnemnda velges: 6

7 Saksopplysninger: Etter 26 i inndelingsloven skal fellesnemnda konstituere seg selv: 26. Fellesnemnd Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i 3 andre ledd bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. Også medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet kan veljast. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande. 7

8 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /15 Fellesnemnd nye Steinkjer kommune /3 Arkivsaksnr: 2016/5099 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli MANDAT FOR FELLESNEMNDAS ARBEIDSUTVALG AAUs forslag til innstilling: Fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) får følgende mandat: FNAU kan gjøre vedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter. FNAU innstiller i saker som legges fram for fellesnemnda. FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etableringen av den nye kommunen. Behandling i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) får følgende mandat: FNAU kan gjøre vedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter. FNAU innstiller i saker som legges fram for fellesnemnda. FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etableringen av den nye kommunen. 8

9 Saksopplysninger: Inndelingslova åpner for at fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker, eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Arbeidsutvalget har som oppgave å behandle saker før de legges fram for fellesnemda. Arbeidsutvalget har videre ansvar for mer løpende koordinering av politiske og administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etableringen av den nye kommunen. Fellesnemnda avgjør hvor store fullmakter arbeidsutvalget skal ha. Verran og Steinkjer har valgt at alle medlemmene i kommunestyrene er medlemmer av fellesnemnda og at medlemmene i formannskapene er fellesnemndas arbeidsutvalg (under forutsetning av at dette vedtas av kommunestyrene i møter 23.august). Det foreslås følgende mandat for fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU): FNAU kan gjøre vedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter. FNAU innstiller i saker som legges fram for fellesnemnda. FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etableringen av den nye kommunen. Saksvurderinger: Forslaget til mandat for FNAU er i tråd med bestemmelsene i inndelingsloven og vurderes som nødvendige for å sikre nødvendig fremdrift og forankring for prosessen med å etablere den nye kommunen. 9

10 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /16 Fellesnemnd nye Steinkjer kommune /4 Arkivsaksnr: 2016/5099 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT Vedlegg: 1 Nye Steinkjer kommune. Prosjektplan for gjennomføring av kommunesammenslåing. Verran kommune og Steinkjer kommune AAUs forslag til innstilling: Forslag til prosjektplan og budsjett vedtas. Behandling i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Fellesutvalget kom frem til følgende alternative forslag: Prosjektplan vedtas. Prosjektleder bes om å legge frem budsjettforslag i neste møte i Fellesnemnda. Vedtak i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Prosjektplan vedtas. Prosjektleder bes om å legge frem budsjettforslag i neste møte i Fellesnemnda. 10

11 Saksopplysninger: Prosjektledelsen har utarbeidet forslag til prosjektplan for gjennomføring av sammenslåingsprosessen. Forslag til budsjett for sammenslåingen er en del av prosjektplanen. Sammenslåingsarbeidet mellom Verran og Steinkjer kommuner organiseres som prosjekt, med et hovedprosjekt og delprosjekter med felles overordnet mål. Et overordnet bilde av prosjektet er slik : Fase 1 Forprosjekt Etablere Fellesutvalg Kartlegge og igangsette tidkrevende prosesser Samarbeid på enkelte fagområder Ansette felles rådmann, prosjektleder og rådmann ny kommune + felles strategisk ledergruppe Utarbeide prosjektbeskrivelse for kommunesammenslåing, mandat for fellesnemnd og budsjett i Fellesutvalget Inngå omstillingsavtale Fase 2 Gjennomføring del 1 Etablere fellesnemnd Få på plass prosjektorganisasjonen Kartleggingsfase i arbeidsgrupper Planlegge kulturelle og identititetsskapende tiltak Forprosjekt digitalisering Prosess politisk organisering/lokaldemokrati Fase 3 Gjennomføring del 2 Strategisk ledergruppe Nye Steinkjer ansettes Arbeidsperiode for arbeidsgruppene Beslutninger i fellesnemnd om politisk organisering, planverk, vedtekter, delegasjon, arbeidsgiverpolitisk plattform, retningslinjer, standarder, interkommunalt samarbeid osv. Lønns- og personalpoltikk inkl. særavtaler Forberede omplassering, innplassering og nye arbeidsavtaler Kulturelle og identitetskapende tiltak Fase 4 Avslutning Budsjett 2020 og LTB i fellesnemnd Fellesnemdna oppløses Prosjektorganisasjonen oppløses, prosjektarbeidet sluttføres og klargjøres for overføring til linjen. Nye arbeidsavtaler til alle ansatte Forberede saker for det første kommunestyret i Nye Steinkjer kommune 11

12 Målet med prosjektet er å etablere Nye Steinkjer kommune. I intensjonsavtalen er prinsipper for arbeidet med kommunesammenslåing fastsatt og mål for den nye kommunen vedtatt. Det er også formulert konkrete mål på ulike områder i Nye Steinkjer. Politikerne i fellesnemnda vil få en sentral oppgave i å se til at intensjonsavtalens mål ivaretas og omsettes i praktisk handling. I prosjektplanen beskrives roller og ansvar i prosjektorganisasjonen. Oppgavene knyttet til å bygge en ny kommune har ulik karakter. Noen oppgaver vil være politisk ansvar, andre oppgaver vil være et administrativt ansvar. Det vil derfor være både politiske og administrative delprosjekt. Det opprettes administrative delprosjekt med arbeidsgrupper som tematisk følger den administrative organiseringen i dagens Steinkjer kommune. I tillegg opprettes noen få delprosjekt som er overordnet og har tema som er gjennomgående. Disse gjennomgående temaene er digitalisering, kommunikasjon og kultur og identitetsskapende arbeid. Budsjettforslaget som ligger i prosjektplanen tar utgangspunkt i 25,6 millioner kroner som er støtten til dekning av engangskostnader fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saksvurderinger: Forslaget til prosjektplan vurderes å være et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med sammenslåing av Verran og Steinkjer. Det legges opp til at den kan justeres/kompletteres etter behov undervegs i prosessen. Slik justering/komplettering skal behandles i fellesnemnda. Budsjettforslaget vurderes også som et godt utgangspunkt. Budsjettforslaget bygger både på egne vurderinger og på erfaringstall fra andre kommunesammenslåinger. Den største utgiftsposten er "Digitalisering/IKT" på 6 millioner kroner. Erfaringer fra andre sammenslåinger sier at dette kan være noe lavt. Det legges derfor opp til å endre/justere budsjettet etter hvert som vi får mer kunnskap og overblikk over kostnadene. 12

13 23. AUGUST 2017 Nye Steinkjer 2020 Beitstadsundbrua (skisse fra Statens vegvesen) NYE STEINKJER KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNESAMMENSLÅING. VERRAN KOMMUNE OG STEINKJER KOMMUNE BEHANDLET I FELLESNEMNDA

14 Innhold 1 Vi skal bygge Nye Steinkjer kommune Prosjektets hovedfaser Fase 1: Forprosjekt Fase 2: Gjennomføring del Fase 3: Gjennomføring del Fase 4: Avslutning Overordnet milepælsplan Mål og suksesskriterier Prinsipper i prosjektet Innledning Overordnede prinsipper Prinsipper for politisk prosjektorganisering Prinsipper for administrativ prosjektorganisering Prinsipper for involvering av de ansatte Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen Fellesnemnda (FN) Fellesnemdas arbeidsutvalg (AU) Partssammensatt utvalg (PSU) Prosjektledelse Delprosjekter Politiske delprosjekt Politisk organisering Kommunevåpen, visuell profil og øvrige symboler Andre tema Administrative delprosjekt Delprosjekt/arbeidsgrupper Delprosjekt som tematisk følger den administrative organiseringen Delprosjekt som er overordnet og har gjennomgående tema Digitalisering Kommunikasjon Kultur og identitetsskapende arbeid Budsjett for sammenslåingsprosessen

15 1 Vi skal bygge Nye Steinkjer kommune Kommunene Verran og Steinkjer har vedtatt intensjonsavtale som ligger til grunn for kommunesammenslåingen, datert Intensjonsavtalen har formulert følgende ambisjoner og mål for den nye kommunen: Ambisjoner for den nye kommunen Den nye kommunen skal være et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Den skal bygge på det beste fra dagens to kommuner. Byen og bygdenes fortrinn skal forsterkes og den nye kommunen skal være attraktiv for bosetting og næringsvirksomhet. Hele kommunen skal tas i bruk, og videreutvikles ved langsiktig og bærekraftig utvikling av ressursene. Mål for den nye kommunen være en god kommune å bo og vokse opp i gi gode tjenester tilpasset innbyggernes behov utvikle lokaldemokratiet i aktivt samspill med innbyggerne være en attraktiv arbeidsgiver og sikre kapasitet, relevant kompetanse, effektiv tjenesteproduksjon og sterke fagmiljøer ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi og ny kunnskap være en aktiv samfunnsutvikler som satser på livskraftige lokalsamfunn, næringsutvikling og infrastrukturutbygging i hele kommunen ha god samhandling med frivilligheten og styrke bredden i kulturlivet være en folkehelsekommune ha en sunn økonomi være en miljøvennlig og bærekraftig kommune Navnet på den nye kommunen skal være Steinkjer. Intensjonsavtalen ble behandlet og godkjent i Steinkjer kommunestyre og i Verran kommunestyre Stortinget behandlet og vedtok kommunesammenslåing Etter at Stortinget har fattet sitt vedtak skal kommunene ha felles kommunestyremøte der bl.a. fellesnemnd etter Inndelingsloven vil bli valgt. Kommunene har i perioden fram til etablering av fellesnemnd hatt et Fellesutvalg som har hatt ansvar for å starte opp forberedelsene til kommunesammenslåingen. Den nye kommunen vil få nesten innbyggere. Om lag 1800 ansatte vil bli berørt av kommunesammenslåingen. To kommuner avvikles og en helt ny kommune skal bygges. Dette er et svært omfattende arbeid. Tidshorisonten for denne prosessen er lengre enn tidligere sammenslåinger i Norge. Dette gir oss bedre forutsetninger til å få til gode prosesser på de områdene som er tidskrevende, men vil også bli utfordrende for driftsorganisasjonene i dagens kommuner. Dette fordrer en robust organisering av sammenslåingsarbeidet. God organisering og god prosjektledelse er avgjørende for at prosessen skal bli vellykket, ikke minst for å realisere ønsket gevinst av sammenslåingen. En viktig del av dette blir å sørge for en vellykket integrasjon mellom kommunene som organisasjon og en god prosess for omstilling for de ansatte. Sammenslåingsarbeidet mellom Verran og Steinkjer kommuner prosjektorganiseres. Det organiseres som et hovedprosjekt og delprosjekter med felles overordnet mål. 15 2

16 Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet med bakgrunn i innspill i forprosjektfasen, sentrale veiledere og systematiserte erfaringer fra tidligere sammenslåingsprosesser samt erfaringsutveksling og drøftinger med andre kommuner i sammenslåingsprosesser. Prosjektet skal ledes av fellesnemnda. Kommunene har ansatt felles rådmann og prosjektleder som også skal bli den nye rådmannen i Nye Steinkjer. Prosjektbeskrivelsen er sammenslåingsprosessens styringsdokument. Prosjektbeskrivelsen må leses i sammenheng med andre viktige dokumenter, bl.a.: Intensjonsavtale om sammenslåing mellom Verran og Steinkjer kommuner av Prinsipper for kommunikasjonsarbeid i sammenslåingsperioden mellom Verran kommune og Steinkjer kommuner, vedtatt i Fellesutvalget Omstillingsavtale (under utarbeidelse) Gevinstrealiseringsplan (skal utarbeides) Prosjektplan for de ulike delprosjekt (skal utarbeides) 16 3

17 2 Prosjektets hovedfaser Under presenteres et overordnet bilde av prosjektet. Fase 1 Forprosjekt Etablere Fellesutvalg Kartlegge og igangsette tidkrevende prosesser Samarbeid på enkelte fagområder Ansette felles rådmann, prosjektleder og rådmann ny kommune + felles strategisk ledergruppe Utarbeide prosjektbeskrivelse for kommunesammenslåing, mandat for fellesnemnd og budsjett i Fellesutvalget Inngå omstillingsavtale Fase 2 Gjennomføring del 1 Etablere fellesnemnd Få på plass prosjektorganisasjonen Kartleggingsfase i arbeidsgrupper Planlegge kulturelle og identititetsskapende tiltak Forprosjekt digitalisering Prosess politisk organisering/lokaldemokrati Fase 3 Gjennomføring del 2 Strategisk ledergruppe Nye Steinkjer ansettes Arbeidsperiode for arbeidsgruppene Beslutninger i fellesnemnd om politisk organisering, planverk, vedtekter, delegasjon, arbeidsgiverpolitisk plattform, retningslinjer, standarder, interkommunalt samarbeid osv. Lønns- og personalpoltikk inkl. særavtaler Forberede omplassering, innplassering og nye arbeidsavtaler Kulturelle og identitetskapende tiltak Fase 4 Avslutning Budsjett 2020 og LTB i fellesnemnd Fellesnemdna oppløses Prosjektorganisasjonen oppløses, prosjektarbeidet sluttføres og klargjøres for overføring til linjen. Nye arbeidsavtaler til alle ansatte Forberede saker for det første kommunestyret i Nye Steinkjer kommune Realisering av Nye Steinkjer 4 17

18 2.1 Fase 1: Forprosjekt Forprosjektfasen er gjennomført i perioden august 2016 til juni Forprosjektet har bidratt til: Etablert Fellesutvalg og administrativt arbeidsutvalg Kommet i gang med arbeid innen arkiv, matrikkel, personal og satt i gang eget forprosjekt innen digitalisering Vedtatt " Prinsipper for kommunikasjonsarbeid i sammenslåingsperioden mellom Verran kommune og Steinkjer kommuner" Ansatt felles rådmann, prosjektleder for sammenslåingen og rådmann for Nye Steinkjer + felles strategisk ledergruppe. Utarbeidet forslag til prosjektbeskrivelse for sammenslåingen. Utarbeidet forslag til mandat for fellesnemnda. Utarbeidet forslag til budsjett for sammenslåingen 2.2 Fase 2: Gjennomføring del 1 Gjennomføring, fase 2, skal formelt etablere prosjektorganisasjonen med at: Felles kommunestyre oppnevner fellesnemnda og vedtar mandat for fellesnemnda Etablering av fellesnemnd med vedtak om prosjektbeskrivelse for sammenslåingen og budsjett I fase 2 skal delprosjektene detaljplanlegges med sammensetning, mandat, ressursavsetning og framdriftsplan. De delprosjektene som er mest tidskritisk skal igangsettes først. I tillegg til de som allerede er igangsatt i forprosjektet gjelder dette bl.a. avtaler og anskaffelser. Det igangsatte forprosjekt Digitalisering skal gjennomføres og det skal legges planer for kulturelle og identitetsskapende tiltak. I denne fasen skal det også arbeides med den politiske organiseringa, både under og etter sammenslåing. 2.3 Fase 3: Gjennomføring del 2 Fase 3 som strekker seg fra er produksjonsfasen i prosjektet. Dette er hovedperioden for arbeidet i delprosjektene. I denne perioden får fellesnemnda en sentral rolle som beslutningsorgan for prosjektet og den nye kommunen, f.eks. planverk, vedtekter, standarder, retningslinjer, delegasjon, arbeidsgiverpolitisk plattform, interkommunalt samarbeid osv. Prosjektleder har ansvar for at prosjektorganisasjonen er på plass, delprosjekt gjennomføres og ved utgangen av fasen at alle elementer i sammenslåingsprosessen er på plass og at alt er klart for å etablere den nye kommunen. Den felles strategiske ledergruppen vil få sentral rolle i den praktiske gjennomføringen av sammenslåingen. Lønns- og personalpolitikk inkl. særavtaler skal på plass. Og omplassering, innplassering og nye arbeidsavtaler skal forberedes. Det skal arbeides med å skape identitet for de ansatte til den nye kommunen og skape en felles kultur i organisasjonen. Befolkningen skal trekkes med for å skape en felles identitet i den nye kommunen. Kommunevalget i 2019 skal forberedes og gjennomføres. 18 5

19 2.4 Fase 4: Avslutning Fase 4 er tidfestet til 4.kvartal I denne perioden skal fellesnemnda oppløses og nytt kommunestyre konstitueres. Det skal velges representanter til råd og utvalg. Prosjektorganisasjonen oppløses, linjeorganisasjonen etableres. Alle ansatte får sine nye arbeidsavtaler og etableringen av Nye Steinkjer kommune bli behørig markert. 2.5 Overordnet milepælsplan Figuren under viser framdrift i prosjektet og viktige milepæler. Utrede og beslutte prosjektbeskrivelse for kommunesammenslåing Felles kommunestyre Etablere fellesnemnd Ansette felles rådmann og prosjektleder + felles strategisk ledergruppe Etablere prosjektorganisasjon. Detaljplanlegge delprosjekt Utrede og vedta administrativ struktur Ansette strategisk ledergruppe Nye Steinkjer Gjennomføre delprosjekt Kulturelle og identitetsskapende tiltak Siste forberedelser for kommunesammenslåing M1 Forprosjekt avsluttes Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 M3 M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Felles kommunestyre og valg av fellesnemnd 23.august Felles rådmann og prosjektleder ansatt fra Felles strategisk ledelse for de to kommunene på plass fra Alle arbeidsgrupper er etablert Administrativ struktur vedtatt Strategisk ledergruppe på plass Alle delprosjekt er gjennomført Alt er klart for etablering av nye Steinkjer

20 3 Mål og suksesskriterier Målet med prosjektet er å etablere Nye Steinkjer kommune. I intensjonsavtalen er prinsipper for arbeidet med kommunesammenslåing fastsatt og mål for den nye kommunen vedtatt. Det er også formulert konkrete mål på ulike områder i Nye Steinkjer. Politikerne i fellesnemnda vil få en sentral oppgave i å se til at intensjonsavtalens mål ivaretas og omsettes i praktisk handling. En enkel målstruktur med suksesskriterier kan formuleres slik: Hovedmålsetting Nye Steinkjer i drift med alle elementer for en kommunal organisasjon på plass Resultatmål En komplett organisasjonsstruktur for den nye kommunen er etablert Driftsforstyrrelser er minimert Kommunens prosesser er videreutviklet og forbedret Gevinster er realisert Tiltak for kultur- og identitetsbygging for innbyggere og ansatte er gjennomført Suksesskriterier Politisk eierskap til og deltagelse i prosessen En effektiv og kompetent prosjektorganisasjon med tydelig rolle og mandat God prosjektstyring Endringsledelse Involvering og kommunikasjon Innovasjon og digitalisering Ressursoptimalisering og gevinstrealisering 20 7

21 Suksesskriteriene er gruppert i seks områder og baserer seg på erfaringene fra andre kommunesammenslåinger. Politisk eierskap til og deltagelse i prosessen o Intensjonsavtalen er resultat av en politisk prosess. Politisk eierskap til prosjektet vil sikre målene som er nedfelt i intensjonsavtalen. Politisk deltakelse underveis i prosessen vil gi bidrag og eierskap til prosessen og sikre felles grunnlagskunnskap til beslutninger i fellesnemnd. o Riktige beslutninger til rett tid. o Etablere en politisk struktur for Nye Steinkjer En effektiv og kompetent prosjektorganisasjon med tydelig rolle og mandat o Prosjektleder ansettes så tidlig som mulig o Sikre tydelige rollebeskrivelser og mandat for alle organ og grupper på alle nivå i prosjektorganisasjonen. o Et prosjekt med realiserbare delprosjekter o Den administrative organiseringen på plass tidlig i prosjektet. o Strategisk ledergruppe for Nye Steinkjer på plass med tydelig mandat for arbeidet i prosjektet. o Sikre tilstrekkelig opplæring i alle ledd. o Sikre gode planleggings- og rapporteringsverktøy. God prosjektstyring o Delprosjekter med avklarte ressursrammer og milepæler. o Etablere prosjektorganisasjonen med administrativ styringsgruppe og arbeidsgrupper o Sikre forutsigbarhet med god prosjektstyring og dialog med alle parter. o Ha god økonomistyring i prosjektet. o Kontroll og koordinering. Endringsledelse o Sikre en god omstilling av personell o Sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig ressurser for å ivareta arbeidsgiverspørsmål og omstillingsarbeidet i organisasjonen. o Identifisere og erkjenne kulturelle forskjeller og arbeide for å skape en ny felles kultur o Sikre deltakelse bredt i organisasjonen med så små driftsforstyrrelser som mulig o Omstilling til best og mest effektiv praksis. o Redusere usikkerhet og misforståelser Involvering og kommunikasjon o Kommunikasjon preget av åpenhet, respekt og troverdighet o God og balansert involvering av ansatte o Sikre rett informasjon til rett tid til den rette interessegruppen. o Etablere en Vi-følelse for innbyggerne i Nye Steinkjer. Innbyggermedvirkning og vektlegging av det frivillige organisasjonsarbeidet i det identitetsskapende arbeidet. o Kommuneplanarbeidet skal involvere og engasjere. Innovasjon og digitalisering 21 8

22 o Digitalisering for å Levere tjenester på nye måter, ved hjelp av teknologi Fornye tjenesteproduksjonen Effektivisere o Initiere innovasjonsprosjekter som kan utvikle morgendagens metoder i tjenesteproduksjonen. o Ta i bruk ny teknologi for å forbedre og effektivisere tjenesteproduksjonen Ressursoptimalisering og gevinstrealisering o Utarbeide en gevinstrealiseringsplan og jobbe kontinuerlig med denne fra dag en. o Gjensidig informasjon og involvering i kommunale handlings- og økonomiplaner o Arbeide med sektor- og temaplaner. Utarbeide mål og standarder for tjenesteyting som ivaretar intensjonsavtalen mål. o Identifisere stordriftsfordeler, etablere effektive organisasjoner og tilpassede bemanningsplaner o Prosjektet skal identifisere og realisere innsparingspotensialet i innkjøps- og samarbeidsavtalene. 4 Prinsipper i prosjektet 4.1 Innledning Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for byggingen av Nye Steinkjer kommune. Dette innebærer at fellesnemnda skal styre prosessen og fatte de nødvendige vedtak ihht. Inndelingsloven, intensjonsavtalen og mandatet fra kommunestyrene. Dette krever at fellesnemnda holdes løpende orientert om framdrift og status i prosessen. Fellesnemnda har også ansvar for å opprettholde en dialog med innbyggere, nærings- og samfunnsliv. 4.2 Overordnede prinsipper Arbeidet reguleres av bestemmelsene i Inndelingsloven med tilhørende forskrifter. Intensjonsavtalen er førende for arbeidet. Sentralt utviklede veiledere og veivisere skal ligge til grunn for prosjektet og gjennomføringen av dette. Prosjektet skal sikre o Klare ansvarsforhold mellom kommunene og prosjekt o Tydelig skille mellom politiske og administrative oppgaver i sammenslåingsprosessen og områder der det er behov for samhandling. o Gevinstrealisering i alle faser av prosessen. Hovedavtalens bestemmelser om samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte skal gjelde. Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens 27, jfr. intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen slår også fast at ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. 4.3 Prinsipper for politisk prosjektorganisering Fellesnemnda fungerer som sammenslåingsprosjektets politiske organ etter inndelingsloven og etter mandat gitt av kommunestyrene. Fellesnemnda er prosjekteier Det etableres egne delprosjekter for områder med særlig politisk betydning 22 9

23 Arbeidsgrupper skal så langt mulig settes sammen med likevekt mellom kommunene. Det skal tas sikte på å engasjere bredt blant fellesnemndas medlemmer. Det skal stilles administrativ ressurs til rådighet i arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene i de politiske delprosjektene rapporterer til fellesnemnda. De politiske delprosjektene v/leder har innstillingsrett til fellesnemnda i saker fra de politiske delprosjektene. 4.4 Prinsipper for administrativ prosjektorganisering Intensjonsavtalens føringer skal ligge til grunn for arbeidet i den administrative prosjektorganisasjonen. Det etableres egne delprosjekt med arbeidsgrupper for alle tjenesteområder og enkelte tema som blir berørt av sammenslåingsprosessen. Arbeidsgruppene kan opprette undergrupper. Det kan stilles administrativ ressurs til rådighet for delprosjektene. Bruk av eksterne konsulenter skal begrenses og kun brukes når kommunene selv ikke besitter kompetansen som kreves. Arbeidsgruppene skal settes sammen med vekt på fagkompetanse og balanse i representasjonen fra de 2 kommunene. Sammensetningen kan justeres underveis i prosjektet avhengig av hvilke spørsmål som til enhver tid behandles. 4.5 Prinsipper for involvering av de ansatte Partssammensatt utvalg (PSU) opprettes etter kommunelovens 25 og skal ha definerte oppgaver og ansvar i prosjektet. Involvering av de tillitsvalgte skal ivaretas i alle prosjektets faser. Dersom tema som spesielt berører de ansatte er del av mandatet i delprosjektene, skal de ansatte være representert i arbeidsgruppen. Hvilke arbeidsgrupper som skal ha tillitsvalgtrepresentasjon avklares i PSU. Arbeidsgiver skal legge til rette for de ansattes involvering i sammenslåingsprosjektet. PSU skal ha mulighet til å uttale seg til saker som skal behandles i fellesnemnd. Frikjøp av tillitsvalgte avklares gjennom budsjettet for sammenslåingen

24 4.6 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen Figuren under viser en prinsippskisse for prosjektorganiseringen: Fellesnemnda (FN) Fellesnemndas arbeidsutvalg (AU) Prosjektkoordinator Partssammensatt utvalg (PSU) Prosjektleder Administrativ styringsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Fellesnemnda (FN) Fellesnemnda er prosjekteier. I intensjonsavtalen står det bl.a.: Det velges ei Fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til kommunesammenslåing i henhold til Inndelingslova sine bestemmelser og denne avtalens intensjoner. Referatene og grunnlagsdokumentene i forbindelse med forhandlingene av intensjonsavtalen oversendes Fellesnemda. Kommunestyrene fastsetter reglement og fullmakter for Fellesnemda, hvor det tilstrebes en tydelig rollefordeling mellom administrasjon og politikk og mellom Fellesnemda og kommunestyrene

25 Fellesnemnda består av alle medlemmene i begge kommunestyrene i Verran og Steinkjer. Mandat og delegasjon er gitt av kommunestyrene. Prosjektleder har innstillingsrett overfor fellesnemnda dersom en sak ikke er behandlet i fellesnemndas arbeidsutvalg først Fellesnemdas arbeidsutvalg (AU) Fellesnemndas arbeidsutvalg består av formannskapsmedlemmene i de to kommunene. Mandat og delegasjon er gitt av Fellesnemnda. Prosjektleder har innstillingsrett overfor fellesnemndas arbeidsutvalg om ikke annet er bestemt Partssammensatt utvalg (PSU) PSU er nedsatt etter kommunelovens 25 og skal ivareta medbestemmelsesordningen etter lov og avtaleverk. PSU skal bestå av 24 medlemmer: Fellesnemdas arbeidsutvalg 6 tillitsvalgte, 3 fra hver kommune PSU har følgende oppgaver: PSU skal arbeide med hvordan de tillitsvalgte skal involveres på en god måte i beslutninger og i prosessen. Uttale seg om overordnet personalpolitikk eller arbeidsgiverpolitikk Uttale seg om overordnede personalstrategier Uttale seg om arbeidsreglement Uttale seg om personalpolitiske retningslinjer Uttale seg om plansaker som omhandler det overordnede personalpolitiske området. Som eksempel på plan- og strategisaker er overordnet IA-arbeid og HMS Prosjektledelse Prosjektledelsen består av prosjektleder og administrativt arbeidsutvalg i fase 1 og prosjektleder og administrativt styringsgruppe i fase 2, 3 og Prosjektleder - rådmann Steinkjer og Verran kommuner har fra ansatt felles rådmann. Rådmannen er også prosjektleder for sammenslåinga og skal være rådmann for Nye Steinkjer kommune fra Prosjektleder har øverste administrative ansvar for sammenslåingsprosjektet og de ulike delprosjekter. Prosjektleder rapporterer jevnlig til fellesnemnda. Prosjektleder skal med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen utarbeide delprosjektplaner der mandat, sammensetning, framdriftsplan og ressurser skal fastsettes. Prosjektleder har ansvar for at prosjektets ulike deler blir formålstjenlig og effektivt organisert og bemannet. Prosjektleder har ansvar for kommunikasjonen med de ansatte i de to kommunene. Prosjektleder får ulikt ansvar for ulike delprosjekter: 25 12

26 Politiske delprosjekter: De politiske delprosjektene har direkte styringslinje til fellesnemnda. Den administrative prosjektledelsen skal bistå med kartlegging, utredning og saksforberedende arbeid. De politiske delprosjektene v/leder har selv innstillingsrett overfor fellesnemnda. Prosjektleder har forslags- og talerett til de politiske delprosjektene og i fellesnemnd. Administrative delprosjekter De administrative delprosjektene er plassert inn direkte i den administrative styringslinja og leder for delprosjekt rapporterer direkte til prosjektleder. Prosjektleder innstiller overfor fellesnemnda. Prosjektleder skal sikre prosjektkoordinering og støtte med bl.a. Sekretariatsbistand i fellesnemnd, utvalg og arbeidsgrupper, herunder o Bistå med saksforberedende arbeid o Bistå med koordinering og rapportering. o Bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer o Sikre god saksflyt, tidsriktig innkallinger og arkivering ihht. lov og retningslinjer. Kartleggings- og utredningskompetanse. At kommunikasjonsstrategien blir gjennomført Gode rutiner og systemer i prosjektet samt tilby kurs og opplæring Administrativt arbeidsutvalg fase 1. Administrativt arbeidsutvalg (AAU) er en del av prosjektledelsen og deler ansvar for koordinering og gjennomføring av sammenslåingsprosjektet med underprosjekter. AAU består av de 2 rådmennene/administrasjonssjefene og en representant fra arbeidstakerorganisasjonene i hver kommune. I tillegg møter en representant fra arbeidstakerorganisasjonene i de to kommunene med tale- og forslagsrett. AAU skal fungere som del av prosjektledelsen i forprosjektfasen fram til felles kommunestyremøte 23.august og etablering av fellesnemda og den nye prosjektorganiseringen Felles strategisk ledergruppe og strategisk ledergruppe for Nye Steinkjer fase 3 og 4. Felles strategisk ledergruppe for Verran og Steinkjer vil gå inn i prosjektledelsen fra og fram til strategisk ledergruppe for Nye Steinkjer er på plass og inngår i prosjektledelsen ( )

27 5 Delprosjekter Oppgavene knyttet til å bygge en ny kommune har ulik karakter. Noen oppgaver vil være politisk ansvar, andre oppgaver vil være et administrativt ansvar. Det er en mangesidig og kompleks oppgave å bygge en ny kommune. Det er et poeng at delprosjektene ikke blir for mange. Det vil øke kompleksiteten og øke behovet for koordinering på tvers. Delprosjektene skal utrede og komme med forslag til løsninger innen sitt mandat. Enkelte delprosjektgrupper vil også kunne få operativt ansvar for gjennomføring av ulike tiltak underveis i prosessen. Delprosjektene kan støtte seg til prosjektsekretariatet og utredningskapasitet i kommunene ved behov (skal være avklart med prosjektledelsen). Delprosjektene vil kunne opprette undergrupper for en bestemt problemstilling eller oppgave. Undergruppene skal ha sine egne oppgavebeskrivelser med framdriftsplan og avklart ressurstilgang. Deltakelse i delprosjektgrupper og undergrupper er et viktig tiltak for involvering av ansatte og informasjon ut i organisasjonene. 6 Politiske delprosjekt Det vil opprettes politiske delprosjekt etter behov. Det er allerede oppnevnt arbeidsgruppe som arbeider med politisk organisering. I tillegg er det i intensjonsavtalen beskrevet at det er fellesnemnda som skal håndtere utarbeidelse av kommunevåpen, visuell profil og den nye kommunens øvrige symboler. Det vil være naturlig at dette er et eget delprosjekt med egen arbeidsgruppe. 6.1 Politisk organisering Mål for lokaldemokratiet i den nye kommunen og hovedtrekkene i den politiske organiseringen er nedfelt i intensjonsavtalen. Delprosjektet får ansvar for: 27 14

28 Detaljert politisk organisering Utarbeide forslag til politisk organisering under formannskap og hovedutvalg, herunder partssammensatte utvalg, brukermedvirkning og samhandlingsarenaer med frivilligheten, nærings- og samfunnsliv. Utarbeide forslag til delegasjonsreglement fra kommunestyre til underliggende organ og til administrasjonssjefen. Utarbeide forslag til reglement for folkevalgt organ og folkevalgtes arbeidsvilkår 6.2 Kommunevåpen, visuell profil og øvrige symboler Kommunevåpen er en viktig del av identiteten til Nye Steinkjer kommune. Hvordan kommunen framstår ellers med symboler og handlinger er også med å skape denne identiteten. Delprosjektet har ansvaret for: Prosess som leder fram til forslag om kommunevåpen Foreslå kommuneblomst for den nye kommunen Utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen. Lede prosessen med ny grafisk profil. 6.3 Andre tema Det opprettes andre politiske delprosjekter etter behov. 7 Administrative delprosjekt 7.1 Delprosjekt/arbeidsgrupper Det opprettes administrative delprosjekt med arbeidsgrupper som tematisk følger den administrative organiseringen i dagens Steinkjer kommune. I tillegg opprettes noen få delprosjekt som er overordnet og har tema som er gjennomgående

29 Det vil bli utarbeidet arbeidsbeskrivelser/instrukser for arbeidet i arbeidsgruppene. Disse skal blant annet sikre at det tenkes på tvers av sektorer både når det gjelder oppgaveløsning og fremtidig organisering. 7.2 Delprosjekt som tematisk følger den administrative organiseringen Den strategiske ledergruppen har ansvar for delprosjektene/arbeidsgruppene innen egen sektor. Det kan også opprettes undergrupper etter behov. Med utgangspunkt i den administrative organiseringen i dagens Steinkjer kommune blir det følgende delprosjekt: Delprosjekt/arbeidsgruppe Oppvekst Helse Omsorg Samfunnsutvikling Kultur IKT- og kontorstøtte Personal Plan- og utredning Økonomi og skatteinnkrever Merknad Matrikkel er allerede i gang som egen undergruppe/prosjekt Arkiv er allerede i gang som egen undergruppe/prosjekt. Kommunikasjon etableres også som eget delprosjekt. Digitalisering blir eget delprosjekt og skal være gjennomgående tema for alle arbeidsgruppene. Personal er i gang som eget prosjekt 7.3 Delprosjekt som er overordnet og har gjennomgående tema Digitalisering Det er store ambisjoner om å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer i Nye Steinkjer kommune. Det er besluttet at dette skal skje i nært samarbeid med de andre kommunene i Inn- Trøndelagsregionen. Det er derfor etablert et eget digitaliseringsprosjekt for Inn- Trøndelagsregionen som bl.a. skal levere følgende: Utredning av de digitale konsekvensene for kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran Utarbeidelse felles og sektorvise målbilder for digitaliseringen for kommunene i Inn- Trøndelagsregionen Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for kommunene og Inn-Trøndelagsregionen Utarbeidelse av plan for digital sammenslåing mellom Steinkjer og Verran Utarbeidelse av felles veikart med tiltak på kort, mellomlang og lengre sikt for digitalisering i Inn-Trøndelagsregionen Videre arbeid med digitalisering av Nye Steinkjer kommune vil skje med utgangspunkt i resultatene fra dette prosjektet og vil fortsatt organiseres som et eget delprosjekt. Digitalisering vil også være et gjennomgående tema for alle arbeidsgruppene/delprosjektene

30 7.3.2 Kommunikasjon Kommunikasjon etableres som et eget delprosjekt Følge opp kommunikasjonsstrategien med kontinuerlig arbeid med informasjon og kommunikasjon herunder å støtte de andre arbeidsgruppene i sine oppgaver for måloppnåelse av planen. Etablere og drifte hjemmeside for Nye Steinkjer Lage forslag til en ny kommunikasjonsstrategi for den nye kommunen gjeldende fra Kultur og identitetsskapende arbeid For å bygge en felles identitet og kultur for Nye Steinkjer kommune må det arbeides målrettet med dette. Dette gjelder både internt blant ansatte i kommunen og eksternt blant den nye kommunens innbyggere. Det opprettes derfor to arbeidsgrupper: en for identitets- og kulturbygging i den kommunale organisasjonen og en for identitets- og kulturbygging blant innbyggerne. 8 Budsjett for sammenslåingsprosessen Prosjektledelse/prosjektorganisasjon kr ,00 Styrking arkiv kr ,00 Styrking personal kr ,00 Informasjonsarbeid kr ,00 Frikjøp tillitsvalgte + HVO kr ,00 Utgifter økonomi, regnskap/lønn kr ,00 Digitalisering/ IKT kr ,00 Andre kostnader/investeringer kr ,00 Kirkelig fellesråd kr ,00 Fellesnemnd/politiske prosesser kr ,00 Revisjon kr ,00 Styrking matrikkel kr ,00 Div kr ,00 Sum kr ,

31 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /17 Fellesnemnd nye Steinkjer kommune /5 Arkivsaksnr: 2017/4996 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli MØTEPLAN FOR FELLESNEMNDA Vedlegg: 1 Utkast til møteplan 2018 AAUs forslag til innstilling: Neste møte i fellesnemda er kl Fellesnemndas arbeidsutvalg får fullmakt til å fastsette møteplan for Behandling i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Forslaget ble vedtatt. Vedtak i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Neste møte i fellesnemda er kl Fellesnemndas arbeidsutvalg får fullmakt til å fastsette møteplan for

32 Saksopplysninger: Det må fastsette møteplan for fellesutvalget. Arbeidsgruppa for politisk organisering, som laget forslaget om at kommunestyrene skal være fellesnemnd og formannskapene skal være arbeidsutvalg, mener også at det vil være en god ide å samkjøre møteplanene for kommunestyrene og formannskapene i de to kommunene med møteplanene for Fellesnemnd og Fellesnemdas arbeidsutvalg fra Det vil være behov for et møte til i fellesnemda i Det foreslås at neste møte i fellesnemnda avholdes kl Det antas at det ikke vil være behov for mer enn 3 møter i fellesnemnda i Det er lagt ved en skisse til hvordan møteplanen for 2018 kan være. Møteplanen for 2018 for begge kommunene er ikke fastsatt enda. Derfor må forslaget sannsynligvis justeres dersom det skulle bli endringer. Det kan derfor være formålstjenlig at fellesnemndas arbeidsutvalg får fullmakt til å fastsette møteplanen for

33 Møteplan 2018 Steinkjer Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kommunestyre Torsd Formannskap (strategisaml) (6) (13) 20 Hovedutvalg Kontrollutvalg Fellesnemnd PSG ASG Siste mand i mnd Trøndelagsmøte 11. og 12.jan Skolens vinterferie uke 8 ( ) Skolens høstferie uke 41 ( ) Fylkesting 1.mars, 26.april,13-14.juni,, 4.oktober,12-13.desember HU febr., april, mai, sept, nov Møteplan 2018 Verran Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kommunestyre Onsd 26 Onsd Formannskap tirsd Grønn nemnd Komite næring, miljø, bosetting 33

34 Fellesnemnd PSG ASG 34

35 PS 17/6 Eventuelt 35

NYE STEINKJER KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNESAMMENSLÅING.

NYE STEINKJER KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNESAMMENSLÅING. Beitstadsundbrua (skisse fra Statens vegvesen) NYE STEINKJER KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNESAMMENSLÅING. VERRAN KOMMUNE OG STEINKJER KOMMUNE BEHANDLET I FELLESNEMNDA 23.08.17 Innhold

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ulvsvåg Grendehus : 17.08.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf. 75765014 eller postmottak@hamaroy.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Lederskolen

Lederskolen Lederskolen 08.11.2017 Steinkjer kommune 2020 NYE Steinkjer kommune 2020 Et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Bygge på det beste fra dagens to kommuner. Byen og bygdenes fortrinn skal forsterkes Være

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

NYE NAMSOS KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR GJENNOMFØRING AV 9. JUNI 2017

NYE NAMSOS KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR GJENNOMFØRING AV 9. JUNI 2017 9. JUNI 2017 NYE NAMSOS KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNESAMMENSLÅING. FOSNES KOMMUNE, NAMDALSEID KOMMUNE, NAMSOS KOMMUNE OG LUND KRETS BEHANDLET I MIDLERTIDIG FELLESNEMND 09.06.17

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen- Trøgstad Møtetid: 15:00 Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 22.02.2017 Emne: Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg I møte i Styringsgruppen

Detaljer

Styringsdokument BYGGING AV NY KOMMUNE FET SKEDSMO SØRUM. Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.0 prosjektveiviseren.

Styringsdokument BYGGING AV NY KOMMUNE FET SKEDSMO SØRUM. Difis mal for Styringsdokument, versjon 3.0  prosjektveiviseren. Styringsdokument BYGGING AV NY KOMMUNE FET SKEDSMO SØRUM 1 Innhold 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet...3 2. Prosjektets mål...3 2.1. Virksomhetsmål...3 2.2. Effektmål...3 2.3. Resultatmål...3 2.4.

Detaljer

Fellesnemnda Nye Namsos

Fellesnemnda Nye Namsos Møteinnkalling Utvalg: Fellesnemnda Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: 01.09.2017 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Grunnlagsdokument - sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune

Grunnlagsdokument - sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune Grunnlagsdokument - sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune Visjon: Et sterkere nord Mål for den nye regionen: Finnmark og Troms fylke skal være utviklingsorientert, kompetent og tillitsvekkende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesutvalget Verran-Steinkjer

MØTEPROTOKOLL. Fellesutvalget Verran-Steinkjer MØTEPROTOKOLL Fellesutvalget - Møtedato: 09.09.2016 Tidspunkt: 13:00-14:30 Møtested: rådhus, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Bjørn Arild Gram Stein Erik Aalberg Torunn Austheim Ann-Karin

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 202017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Organ: Felles PSU sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker Konstituerende møte Dato: Tid: 10:

MØTEINNKALLING. Organ: Felles PSU sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker Konstituerende møte Dato: Tid: 10: MØTEINNKALLING Organ: Felles PSU sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker Konstituerende møte Dato: 28.10.2016 Tid: 10:30-12.00 Sted: Asker rådhus Tema: - Presentasjon av medlemmene i utvalget - Utvalgets

Detaljer

ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad

ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad Arbeid med politisk plattform referat fra møte for arbeidsutvalgene 23.11.16. Sted: Rådhuset i Tønsberg Til stede: Fra Re: ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 901 25 172 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.05.2017 Møtetid: Kl. 19.00

Detaljer

Veien fram til Nye Asker kommune

Veien fram til Nye Asker kommune 1. Veien fram til Nye Asker kommune Status i kommunereformen 146 kommuner har vedtatt at de ønsker sammenslåing. 83 kommuner har gjensidige vedtak 63 kommuner ønsker sammenslåing uten at det er enighet

Detaljer

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Inndelingslova Ålesund 14-15. mars 2017 Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Reguleres av inndelingslova kapittel VI Kort om fellesnemnd - 26 Felles kommunestyremøte

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016 Fellesnemnda Fræna og Eide, 8. november 2016 Perioden fram til samanslåingsvedtak i Stortinget: Førebels fellesnemnd (etter kommuneloven) Perioden etter sammenslåingsvedtak i Stortinget: Fellesnemnd etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer. Møtedato: Thon Hotel Oslo Airport, Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer. Møtedato: Thon Hotel Oslo Airport, Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Fellesutvalget Verran-Steinkjer Møtedato: 01.11.2016 Møtested: Thon Hotel Oslo Airport, Tidspunkt: 08:30 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169 eller e-post: @steinkjer.kommune.no

Detaljer

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemndas funksjon og oppgåver Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemnd etter inndelingslova 26 Lovkrav: Fellesnemnd skal opprettes Fellesnemnda skal: planlegge, forberede og samordne aktivitet

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.08.2017 Tid: 12:30 13:30 fellesmøte kl. 1400-1600 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A3 Kommunikasjon 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A3: Kommunikasjon. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr.

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget Målene med reformen Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester Økonomisk bærekraftige og robuste kommuner Helhetlig og samordnet utviklingsperspektiv 1 Oppdraget fra Forhandlingsutvalget 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Mosvik kommune. Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. Fra kl. 11.30 serveres det lunsj.

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Mosvik kommune. Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. Fra kl. 11.30 serveres det lunsj. Inderøy Mosvik Møteinnkalling Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda sammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Konsertsalen Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall

Detaljer

Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess Foreløpige erfaringer fra «Nye Trøndelag» Bent Aslak Brandtzæg, Anja Hjelseth, Evy Tynes Johnsen og Are Bergquist 1 Kort om utredningsarbeidet Kartlegge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet v/eirin Farmen Ass.rådmann Andebu kommune Påtroppende leder av enhet «strategi og samfunn» i Nye Sandefjord kommune Litt bakgrunn Samtaler

Detaljer

Møteinnkalling for Fellesnemnda. Saksliste

Møteinnkalling for Fellesnemnda. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Fellesnemnda Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: F1/2017 KOMMUNEREFORM: NAVN PÅ NY KOMMUNE OG KOMMUNEVÅPEN VEDLEGG: - Møtereferat, interimnemnda

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Kommunereformprosjektet «Lyngdal 2» Intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Lyngdal danner én kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunens

Detaljer

Nordre Follo kommune. Vi bygger Nordre Follo kommune. Prosjektplan

Nordre Follo kommune. Vi bygger Nordre Follo kommune. Prosjektplan Nordre Follo kommune Vi bygger Nordre Follo kommune Prosjektplan Innhold 1. Slik bygger vi Nordre Follo kommune - sammendrag... 4 2. Vi skal bygge Nordre Follo kommune... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2. Organisering

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

Utkast pr V1. Felles plattform for ny kommune i Follo RÅDMENNENES UTKAST

Utkast pr V1. Felles plattform for ny kommune i Follo RÅDMENNENES UTKAST Utkast pr 25.4.2016 V1 Felles plattform for ny kommune i Follo RÅDMENNENES UTKAST Hva er en felles plattform? En felles plattform utarbeides for å avklare hva kommunene vil oppnå ved å bygge en ny kommune.

Detaljer

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste Møteinnkalling for Fellesnemnd Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim Kulturhus Møtetid: 21:00 Forfall meldes til politisk sekretariat i hver enkelt kommune. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Nye Moss kommune. Styringsdokument for byggingen av nye Moss kommune. Gjeldende fra

Nye Moss kommune. Styringsdokument for byggingen av nye Moss kommune. Gjeldende fra Nye Moss kommune Styringsdokument for byggingen av nye Moss kommune Gjeldende fra 1.8.2017 31.12.2019 Sist endret 7.11.2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Å bygge en ny kommune... 5 2.1 Overordnet programorganisering...

Detaljer

Sammenslåing av Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner

Sammenslåing av Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner . Sammenslåing av Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner Økonomiforum 2. juni 2016 Knut Aspås, fylkesdirektør 2 Kort tilbakeblikk Desember 2013: Fylkesrådslederen i NT lanserte tanken om et sammenslått

Detaljer

Sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner

Sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner Vi bygger en ny kommune. Sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner Prosjektbeskrivelse 1 Prosjektbeskrivelsen 1.1 Hensikten Prosjektbeskrivelsen er det samlede styringsdokument for gjennomføring av sammenslåing

Detaljer

Sandefjord, Andebu og Stokke

Sandefjord, Andebu og Stokke Sandefjord, Andebu og Stokke Erfaringer og råd fra sammenslåingsprosessen Bent Aslak Brandtzæg, Rachel Myhr Williksen, Evy Tynes Johnsen og Sondre Groven 1 Erfaringer fra sammenslåingsprosessen Utredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fellesnemnda sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker Dato: Tid: 08:30 SAKSKART

MØTEINNKALLING. Fellesnemnda sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker Dato: Tid: 08:30 SAKSKART MØTEINNKALLING Organ: Fellesnemnda sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker Dato: 30.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Hurum rådhus SAKSKART Sak Saknr. Innhold 16/01 16/01 Fellesnemnda valg av leder og nestleder

Detaljer

Ett Trøndelag? HISTORIKK

Ett Trøndelag? HISTORIKK Ett Trøndelag? HISTORIKK Prosjektledersamling 19.04.2016 Fylkeskommunens framtid? 3 Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte

Detaljer

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-3 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fellesnemnda 05.09.2017 Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmennene

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Sandefjord, Andebu og Stokke

Sandefjord, Andebu og Stokke Sandefjord, Andebu og Stokke Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen Bent Aslak Brandtzæg, Rachel Myhr Williksen, Evy Tynes Johnsen og Sondre Groven 1 Erfaringer fra sammenslåingsprosessen Utredningen

Detaljer

Forslag intensjonsavtale Indre Salten «Naturressurs- og industrikommunen i hjertet av Salten» Hamarøy kommune

Forslag intensjonsavtale Indre Salten «Naturressurs- og industrikommunen i hjertet av Salten» Hamarøy kommune Forslag intensjonsavtale Indre Salten «Naturressurs- og industrikommunen i hjertet av Salten» Hamarøy kommune HISTORIKK/INNLEDNING: I 2014 initierte Regjeringen en kommunereform med mål om å skape mer

Detaljer

Fellesnemnd for den nye kommunen

Fellesnemnd for den nye kommunen Bø kommune MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd for den nye kommunen Møtedato: 09.12.2016 Møtestad: Bø kommunehus, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 08:30 Medlemane vart innkalla 2.12.2016 Følgjande medlemar møtte Glenn

Detaljer

NYE MOSS. Veien mot en ny kommune

NYE MOSS. Veien mot en ny kommune NYE MOSS Veien mot en ny kommune Prosessen i Mosseregionen Moss, Rygge, Våler og Råde gjennomførte i 2014/2015 en utredning av en mulig, ny kommune Råde og Våler ville stå alene, hver for seg Moss og Rygge

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt P 2. Felles kultur, identitet og symboler

Prosjektmandat. Delprosjekt P 2. Felles kultur, identitet og symboler Prosjektmandat Delprosjekt P 2 Felles kultur, identitet og symboler 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet P 2: Identitet, symboler og felles kultur. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Partssammensatt utval for den nye kommunen

Partssammensatt utval for den nye kommunen Bø kommune MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utval for den nye kommunen Møtedato: 09.12.2016 Møtestad: Bø kommunehus, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 08:30 Medlemane vart innkalla 2.12.2106 Følgjande medlemar

Detaljer

Prosessprogram kommunesammenslåing

Prosessprogram kommunesammenslåing 2017 Prosessprogram kommunesammenslåing 03.01.2017 Innholdsfortegnelse 1 Del I: Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med planprosess... 2 1.3 Faktorer som påvirker prosessen... 2 1.4 Mål for prosessen...

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Tilleggsinnkalling. Saksliste nr: 5/16

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Tilleggsinnkalling. Saksliste nr: 5/16 Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Tilleggsinnkalling Saksliste nr: 5/16 Møtested: Møterom Larvik Romberggt. 4 Møtedato: 30.06.2016 Tidspunkt: Kl 09:00-10:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til

Detaljer

Prosjektplan nye Moss kommune

Prosjektplan nye Moss kommune Prosjektplan nye Moss kommune Bakgrunn Kommunstyrene i Moss og Rygge kommuner vedtok hhv 20.juni 2016 og 16.juni 2016 å etablere en ny felles kommune f.o.m 1.januar 2020. Vedtaket om å bygge ny kommune

Detaljer

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy Velkommen til parallellseminar III Styringsdokumenter viktige verktøy Styringsdokumenter - viktige verktøy Prosjektorganisering og prosjektstyring Budsjetter Omstillingsavtaler Kartlegginger, sjekklister

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt P 1. Politisk organisering

Prosjektmandat. Delprosjekt P 1. Politisk organisering Prosjektmandat Delprosjekt P 1 Politisk organisering 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet P 1: Politisk organisering. Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Side 1 av 6 Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Rådmannens innstilling Styringsgruppens forslag til prosjektbeskrivelse vedtas. Kortversjon

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Å bygge en ny kommune. erfaringer fra SAS

Å bygge en ny kommune. erfaringer fra SAS Å bygge en ny kommune erfaringer fra SAS Statsetatsjefsmøte Vestfold 8. april 2016 Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ny rådmann Målene med reformen Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOM MUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 12:55 13:30 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti

Detaljer

Dagsorden AU 11. mai 2017 Svelvik

Dagsorden AU 11. mai 2017 Svelvik Dagsorden AU 11. mai 2017 Svelvik Møtested: Gamle Frithjof, Storgaten 71D, 3060 Svelvik, kl. 0900-1100. Orienteringer: Ny nettside Prosjektorganisasjon Saker: 1. Fellesnemnd (notat 1) 2. Lovpålagt felles

Detaljer

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Tina Skarheim 14.mars 2017 Prosjektorganisering Struktur for organisering og innplassering Dialog mellom administrativ prosjektledelse og folkevalgt

Detaljer

KLÆBU + TRONDHEIM = SANT NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING

KLÆBU + TRONDHEIM = SANT NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING KLÆBU + TRONDHEIM = SANT April 2017 NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING Nidelva renner gjennom Trondheim og Klæbu kommuner, fra Selbusjøen til munningen av Trondheimsfjorden. Foto: Klæbu kommune Hilsen fra

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A6. Eiendom

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A6. Eiendom UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A6 Eiendom 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A6: Eiendom. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker kommuner,

Detaljer

Fagdag KS 9. januar 2018

Fagdag KS 9. januar 2018 Fagdag KS 9. januar 2018 Status Agder-prosessen Den eneste sammenslåingen i regionreformen som er basert på entydige vedtak i fylkestingene Først ute med felles fylkestingsmøte etter Stortingets vedtak

Detaljer

Arbeid med politisk plattform referat fra møte for arbeidsutvalget

Arbeid med politisk plattform referat fra møte for arbeidsutvalget Arbeid med politisk plattform referat fra møte for arbeidsutvalget 13.12.16 Sted: Kommunehuset i Re Til stede: Fra Re: ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 2. Arbeidsgiverpolitikk

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 2. Arbeidsgiverpolitikk Prosjektmandat Delprosjekt A/P 2 Arbeidsgiverpolitikk 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 2: Arbeidsgiverpolitikk. Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

Veien mot Orkland kommune. Planleggerens fata morgana? Petter Lindseth, rådmann Meldal Ingrid Voll, plansjef Orkdal

Veien mot Orkland kommune. Planleggerens fata morgana? Petter Lindseth, rådmann Meldal Ingrid Voll, plansjef Orkdal Veien mot Orkland kommune Planleggerens fata morgana? Petter Lindseth, rådmann Meldal Ingrid Voll, plansjef Orkdal Struktur Vår nye familie Intensjonsavtalen hva vil vi oppnå? Fasene i sammenslåingsprosessen

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

Prosjekt nye Kristiansand. Scandic Bystranda, 8. september 2017 Program-/prosjektleder Eva B. Åsland

Prosjekt nye Kristiansand. Scandic Bystranda, 8. september 2017 Program-/prosjektleder Eva B. Åsland Prosjekt nye Kristiansand Scandic Bystranda, 8. september 2017 Program-/prosjektleder Eva B. Åsland Kl. Agenda Agenda 09.00-09.15 Velkommen og innledning v/ fellesnemndas leder Harald Furre 09.15.10.00

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

Intensjonsplan Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. Versjon

Intensjonsplan Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. Versjon Intensjonsplan Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Versjon 8 09.04.16 Intensjonsplanen er utarbeidet av et utvalg med tre folkevalgte fra hver kommune. Planen skal behandles i hvert kommunestyre og skal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSKART. 16/03 16/03 Styringsdokument for bygging av Nye Asker, versjon sluttbehandling

MØTEINNKALLING SAKSKART. 16/03 16/03 Styringsdokument for bygging av Nye Asker, versjon sluttbehandling Organ: Felles PSU Nye Asker Dato: 16.12.2016 Tid: 08:00 09:30 Sted: Hurum rådhus MØTEINNKALLING SAKSKART Sak Saknr. Innhold 16/03 16/03 Styringsdokument for bygging av Nye Asker, versjon 1.0 - sluttbehandling

Detaljer

Frå intensjonsavtale til fellesnemnda

Frå intensjonsavtale til fellesnemnda SAS den første sammenslåingen Avtalar og vedtak for nye Sandefjord kommune innhald og nivå Frå intensjonsavtale til fellesnemnda sine oppgåver og mynde Lars Joakim Tveit Rådmann Stokke kommune Stokke,

Detaljer

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN Intensjonsavtale utkast 3 / 11.06.15 Kommunereformen Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er

Detaljer

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Erfaringer i å bygge en kommune Råd 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Prosjektlederrollen Råd til kommuner som skal starte opp

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer