FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside,"

Transkript

1 FORORD Fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv har stor merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt samstundes som norske fiskarar får ein rettvis del av bestandar som vi forvaltar saman med andre land. Vidare er det naturleg nok heilt sentralt at verdien av den fisken som vert henta ut av havet, kan aukast samstundes som fangstkostnadene vert redusert. Vi får ofte spørsmål om korleis vi forventar at verdiskapinga frå fisket vil bli i framtida. Dette er det vanskeleg å seie noko eksakt om, men ved å studere fortida kan vi i alle høve sjå om det finnes trendar eller utviklingslinjer i dei tilhøva som påverkar verdiskapinga. I dette heftet har vi samla nokre nøkkeltal frå norsk fiskerinæring. Vi har fokusert på utviklinga i den naturkapital vi haustar på - fisk - og på kvoter og fangst, fangstverdi og fangstkostnadar. Vi har òg vist utviklinga i talet på fiskarar og fiskefartøy og ulike mål på fangstkapasitet. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, Konsulent Oddrunn Ølmheim har utført arbeidet med publikasjonen. Bergen, mai 27 Per Sandberg Statistikkavdelingen

2 PREFACE The fishing industry plays an important role in the Norwegian economy as a whole and in the rural districts along the coast in particular. The industry s potential as regards the value added has received increased attention during the last years. To enable the national fishing industry to play an important role in the years to come, the resources have to be harvested in a sustainable way. The principle of a fair and stable sharing of resources between the countries involved must also be in the forefront to ensure the best international cooperation and sustainable management. In order to be able to increase the value added, it is also important to bear in mind that the value of the catch must be increased and that the production costs have to be reduced. Questions relating to the development and the future value added from the Norwegian fishing industry are often asked, and a clear and straightforward answer is sometimes difficult to give. One method of answering such questions might be to study the development in the past. The intention with this report is to give the reader a clear, intuitive and comprehensive understanding of what has actually happened in the Norwegian fishing industry in the last two decades of the last century, and the beginning of this century. Focusing the presentation on some important key figures hopefully will give the necessary understanding of the main trends in the industry in this period. We have therefore focused on the development in the natural resources that form the basis for the fisheries the fish, the quotas, the catch, the value of the catch and the production costs. If details are needed we would like to point out that more information is available on the website of The Directorate of Fisheries Bergen, May 27 Per Sandberg Department of Statistics

3 FORORD INNLEIING... 7 DEL I. RESSURSAR OG FANGST Figur 1A Gytebestand. Alle sentrale pelagiske fiskeartar Figur 1B Gytebestand. Lodde i Barentshavet, makrell, norsk vårgytande sild, nordsjøsild og kolmule Figur 2A Gytebestand. Alle sentrale botnfiskartar Figur 2B Gytebestand for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei og nordøstarktisk blåkveite nord for 62 o N Figur 2C Gytebestand for torsk, hyse og sei i Nordsjøen og Skagerrak Figur 3A Kvoter til Noreg. Sentrale pelagiske fiskearter Figur 3B Kvoter til Noreg. Sentrale botnfiskartar nord for 62 o N Figur 4A Fangstmengde (tonn) for alle artar i dei pelagiske fiskeria Figur 4B Fangstmengde (tonn) for lodde, makrell, norsk vårgytande sild, nordsjøsild og kolmule Figur 5A Fangstmengde (tonn) for alle botnfiskartar, skaldyr og skjel Figur 5B Fangstmengde (tonn) for torsk, hyse, og sei nord for 62 o N Figur 5C Fangstmengde (tonn) for torsk, hyse og sei i Nordsjøen og Skagerrak Tabell 1 Fangstmengde (tonn) spesifisert på bestand Figur 6A Fangstverdi (i 26-verdiar) for alle pelagiske artar kr Figur 6B Fangstverdi (i 26-verdiar) for lodde, makrell, norsk vårgytande sild, nordsjøsild og kolmule kr Figur 7A Fangstverdi (i 26-verdiar) for alle botnfiskartar, skaldyr og skjel kr Figur 7B Fangstverdi (i 26-verdiar) for torsk, hyse og sei nord for 62 o N. Figur 7C kr Fangstverdi (i 26-verdiar) for torsk, hyse og sei i Nordsjøen og Skagerrak kr Tabell 2 Fangstverdi (nominell verdiar) spesifisert på bestand kr Figur 8A Prisutvikling (i 26-prisar) for lodde, makrell, sild og kolmule Figur 8B Prisutvikling (i 26-prisar) for torsk, hyse, sei, skaldyr og skjel Tabell 3 Utvikling i gjennomsnittspris (nominell) spesifisert på bestand DEL II. FISKARAR OG FISKEFARTØY Figur 9 Registrerte fiskarar fordelt på fiske som hovudyrke og fiske som attåtyrke Tabell 4A Fiskarar som har fiske som hovudyrke. Fordelt på fylke Tabell 4B Fiskarar som har fiske som attåtyrke. Fordelt på fylke Figur 1A Talet på fartøy i sentrale lengdegrupper Figur 1B Samla motorkraft (HK) i sentrale lengdegrupper Tabell 5A Registrerte fartøy fordelt på lengde og fylke Tabell 5B Samla motorkraft (HK) fordelt på lengde og fylke DEL III. LØNSEMDA I FISKEFLÅTEN... 3 Figur 11A Estimerte totale driftsinntekter og driftskostnader (nominelle verdiar). Fiskefartøy 8 meter og over Figur 11B Estimert driftsmargin (prosent). Fiskefartøy 8 meter og over

4 Figur 12A Estimerte totale driftsinntekter og driftskostnader (nominelle verdiar). Heilårsdrevne fiskefartøy 8 meter og over som driv fiske etter botnfisk og pelagiske fiskeslag Figur 12B Estimert driftsmargin (prosent). Heilårsdrevne fiskefartøy 8 meter og over som driv fiske etter botnfisk og pelagiske fiskeslag Figur 13 Statstilskott (nominell verdi) tildelt fiskeflåten VEDLEGG 1. KJELDER VEDLEGG 2. DEFINISJONAR/METODISKE FORHOLD... 35

5 PREFACE INTRODUCTION... 9 PART I. RESOURCES AND CATCH Figur 1A Spawning stock biomass of all main pelagic species Figur 1B Spawning stock biomass of Barents Sea capelin, Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring spawning herring, North Sea herring and blue whiting Figur 2A Spawning stock biomass of all main groundfish species Figur 2B Spawning stock biomass of Northeast Arctic cod, Northeast Arctic haddock, Northeast Arctic saithe and Northeast Arctic Greenland halibut Figur 2C Spawning stock biomass of Atlantic cod, haddock and saithe in the North Sea and Skagerrak Figur 3A Quotas allocated to Norway of main pelagic species Figur 3B Quotas allocated to Norway of main groundfish species north of 62 o N Figur 4A Catch (tonnes) of all pelagic species Figur 4B Catch (tonnes) of Barents Sea capelin, Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring spawning herring, North Sea herring and blue whiting Figur 5A Catch (tonnes) of all groundfish species (incl. crustaceans) Figur 5B Catch (tonnes) of Northeast Arctic cod, Northeast Arctic haddock and Figur 5C Northeast Arctic saithe Catch (tonnes) of Atlantic cod, haddock and saithe in the North Sea and Skagerrak Table 1 Catch (tonnes) by stock Figur 6A Value of catch (in 26-values) of all pelagic species NOK Figur 6B Value of catch (in 26-values) of capelin, Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring spawning herring, North Sea herring and blue whiting NOK Figur 7A Value of catch (in 26-values) of all groundfish species (incl. crustaceans) NOK... 2 Figur 7B Value of catch (in 26-values) of Atlantic cod, haddock and saithe north of 62 o N NOK Figur 7C Value of catch (in 26-values) of Atlantic cod, haddock and saithe in the North Sea and Skagerrak NOK Table 2 Value of catch (nominal value) by stock NOK Figur 8A First-hand price (in 26-values) of capelin, Northeast Atlantic mackerel, herring and blue whiting Figur 8B First-hand price (in 26-values) of Atlantic cod, haddock, saithe and crustaceans Table 3 Average first-hand price (nominal value) by stock PART II. FISHERMEN AND FISHING VESSELS Figur 9 Registered main and secondary occupation fishermen Table 4A Registered main occupation fishermen by county Table 4B Registered secondary occupation fishermen by county Figur 1A The number of vessels by length groups Figur 1B Total engine power (HP) by length groups

6 Table 5A Registered vessels by length and county Table 5B Total engine power (HP) by length and county PART III. THE PROFITABILITY IN THE FISHING FLEET... 3 Figur 11A Estimated total operating revenues and costs (nominal value). Vessels 8 meters and above Figur 11B Estimated total operating margin (percent). Vessels 8 meters and above Figur 12A Estimated total operating revenues and costs (nominal value). Whole year operating vessels 8 meters and above fishing for groundfish species (incl. crustaceans) and pelagic species Figur 12B Estimated total operation margin (percent). Whole year operating vessels 8 meters and above fishing for groundfish species (incl. crustaceans) and pelagic species Figur 13 Governmental support (nominal value) to the fishing fleet APPENDIX 1. SOURCES APPENDIX 2. DEFINITIONS/METHODICAL CONSIDERATIONS... 37

7 INNLEIING I første del av rapporten blir det gitt ei skjematisk innhaldsfortegnelse med det siktemål å gje lesaren ei kortfatta skildring av bakgrunnen for rapporten. Kjelder som er nytta, metodiske forhold og definisjoner som er naudsynte for at det presenterte materialet skal forståast på rett måte, er presentert i vedlegg 1 og 2. Gjennomgåande har ein valt å presentere tidsseriar i form av grafiske framstillingar. Dette er gjort for å gje lesaren eit intuitivt augneblinksbilete av utviklinga i sentrale storleikar. I tillegg har ein valt å presentere utviklinga i enkelte storleikar i form av tabellar, men då for eit avgrensa tal av år. Del I "Ressursar og fangst" I del I vert det gitt ei grafisk framstilling av utviklinga i gytebestand, kvoter og fangst av sentrale artar i dei norske fiskeria. Føremålet er å gje lesaren eit innblikk i dei biologiske tilhøve som ligg til grunn for fangsten. Ein har valt å dele opp dei grafiske framstillingane i pelagiske artar (makrell, sild, lodde etc.) og botnfiskartar (torsk, hyse, sei etc.). Resultata av endringane i ressursane er søkt vist ved grafisk å skildre utviklinga i fangstmengde og fangstverdi for enkelte av hovudartane i høvesvis pelagiske- og torsk/rekefiskeria. Detaljerte opplysningar om utviklinga i fangstmengde og fangstverdi er presenterte i tabellar. Del II "Fiskarar og fiskefartøy" Medan ein i del I har søkt å gje ei oversikt over endringar i den biologiske formuen og endringar i inntektene målt ved fangstverdi søker ein i del II å gje ei oversikt over utviklinga i innsatsen i fiskeria. I del II har ein såleis presentert grafiske oversikter over utviklinga i innsatsen i fiskeria i form av utviklinga i talet på fiskarar og fiskefartøy. I innleiinga presenterer ein utviklinga i talet på personar som har fiske som hovudnæring og dei som har fiske som attåtnæring i perioden Deretter har ein utarbeidd fylkesvise oversikter over utviklinga for perioden Ein har og utarbeid meir detaljerte oversikter over utviklinga i talet på fiskefartøy, storleiken på fiskefartøy og motorkraft heile landet sett under eitt. Utviklinga i tal, storleik og maskinkraft for Finmarksmodellen`s lengdegrupper er òg utarbeidd og presentert. For òg å vise eventuelle endringar i fiskeflåten geografisk har ein i eigne tabellar presentert utviklinga i talet på fartøy og motorkraft på fylkesnivå for perioden Del III. "Lønsemda" i fiskeflåten Dei økonomiske resultata fangsten og innsatsen i fiskeria har resultert i, er presentert i del III. Grafisk har ein presentert driftsinntekter og driftskostnader for den heilårsdrivne fiskeflåten i storleiken 8 meter og over for åra , med tilhøyrande driftsmargin. For å vise det økonomiske resultatet i fisket etter botnfiskartar inkludert reke og i dei pelagiske fiskeria har ein presentert oversikter over dei samla driftsinntekter og

8 driftskostnader, samt berekna driftsmargin for heilårsdrivne fiskefartøy i høvesvis botnfisk (inkludert reke) og pelagiske fiskeri. Grafiske presentasjonar for heilårsdrivne fiskefartøy i storleiken 8 meter og over som driv botnfisk og pelagisk fiskeri er utarbeidd og presentert. For å gje eit fullstendig bilete av næringa har ein òg valt å ta med informasjon om dei statstilskott som er løyvde til næringa i perioden Løyvingane til fiskeflåten er kraftig redusert dei siste åra. I perioden vart støtte til fiskerinæringa fastsett i medhald av avtale mellom Norges Fiskarlag og staten. Avtalen vart sagt opp med verknad frå 1. januar 25.

9 INTRODUCTION A short and schematic outline of the content of the report is given in the first part. The intention is to give the reader a first impression of the background for this report. Sources and estimation methods used to calculate the figures as well as necessary definitions to understand the presented material correctly are given in appendices 1 and 2. As a general rule, time series data is presented as graphical figures. This is done to give the reader a good understanding of the development in important figures in the fisheries. To give the reader a more comprehensive and detailed information some figures are presented in tables. Part I Resources and catch In part I of the report a graphical presentation of the development in the spawning stock biomass, national quotas and the resulting catch of the most important species taken by the Norwegian fishing fleet is given. The intention is to give the reader a clear understanding of the biological conditions that form the basis for the harvesting activity. The presented material is divided into pelagic species (mackerel, herring, capelin etc.) and groundfish species (cod, haddock, saithe etc.). The result of the changes in biological conditions is shown in figures describing the development in total catch and total (first-hand) value of the catch for some of the most important pelagic and groundfish species. Details are presented in tables. Part II Fishermen and fishing vessels Changes in the resources and the resulting changes in the total catch and value of the catch are presented in part I. In part II of the report figures describing the development in the fishing effort are given by a description of the development in the number of fishermen and fishing vessels. The development in the total number of fishermen with fishing as main or secondary occupation fishermen during the period , followed by more detailed information by county in the same period are given in the beginning of part II. Details as regards the development in the total number of fishing vessels and total engine power of the fishing fleet, as well as figures for the development in number and engine power for vessels in different length groups are then presented. The development in the geographical distribution of the number of vessels and total engine power in the period are also presented. Part III The profitability in the fishing fleet The profitability, a result of the catch and the fishing effort, is presented in this part of the report. Estimated total revenues, costs and operating margin in the fishing fleet with an overall length of 8 meter and above that is operated on a whole year basis, are presented for the period

10 Thereafter the same information specified on pelagic and groundfish vessels are presented. Subsidies, given to the fishing fleet in the period is presented in the end of the report. The amount of money given as support to the fishing fleet has been substantially reduced the last decade. The Norwegian Fishermen s Association and the Ministry of Fisheries and coastal Affairs have since the 6 s annually negotiated on financial support to the industry (The General Agreement). This, however came to an end on 1 st January 25, although some minor elements of the General Agreement have been prolonged.

11 DEL I. RESSURSAR OG FANGST PART I. RESOURCES AND CATCH Figur 1A Gytebestand. Alle sentrale pelagiske fiskeartar Spawning stock biomass of all main pelagic species tonn/1 tonnes 1 tonn / 1 tonnes År / Year Figur 1B Gytebestand. Lodde i Barentshavet, makrell, norsk vårgytande sild, nordsjøsild og kolmule Spawning stock biomass of Barents Sea capelin, Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring spawning herring, North Sea herring and blue whiting tonn/1 tonnes 1 tonn / 1 tonnes År / Year Barentshavlodde / Capelin NVG sild / NSS herring Makrell / Mackerel Barentshavlodde/Barents Barentshavlodde/Barents Sea capelin Makrell/Northeast Sea capelin Atlantic mackerel NVG-sild/NSS herring Makrell/Northeast Atlantic Nordsjøsild/North mackerel Sea herring Kolmule/Blue whiting NVG-sild/NSS herring Nordsjøsild/North Sea herring

12 Figur 2A Gytebestand. Alle sentrale botnfiskartar 1) Spawning stock biomass of all main groundfish species 1) tonn/1 tonnes tonnes 1 tonn / 1 tonnes År 1994 / Year ) Torsk/Atlantic cod, hyse/haddock, sei/saithe og/and blåkveite/greenland halibut.

13 Figur 2B Gytebestand for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei og nordøstarktisk blåkveite nord for 62 o N Spawning stock biomass of Northeast Arctic cod, Northeast Arctic haddock, Northeast Arctic saithe and Northeast Arctic Greenland halibut tonn/1 tonnes Torsk/Northeast Torsk/Northeast Arctic Arctic cod cod Torsk/Northeast Hyse/Northeast Arctic haddock cod Hyse/Northeast Sei/Northeast Arctic saithe haddock Sei/Northeast Blåkveite/Northeast Arctic saithe Arctic Greenland halibutt Figur 2C Gytebestand for torsk, hyse og sei i Nordsjøen og Skagerrak Spawning stock biomass of Atlantic cod, haddock and saithe in the North Sea and Skagerrak tonn/1 tonnes Torsk/Atlantic cod Hyse/Haddock Sei/Saithe

14 Figur 3A Kvoter til Noreg. Sentrale pelagiske fiskeartar Quotas allocated to Norway of main pelagic species Tonn/Tonnes NVG-sild/NSS herring NVG-sild/NSS Makrell/Northeast herring Atlantic mackrel Makrell/Northeast Nordsjøsild/North Atlantic Sea herring mackrel Nordsjøsild/North Sea herring Figur 3B Kvoter til Noreg. Sentrale botnfiskartar nord for 62 o N Quotas allocated to Norway of main groundfish species north of 62 o N Tonn/Tonnes Torsk/NEA cod Sei/NEA Seith Hyse/NEA Haddock Torsk/NEA cod Sei/NEA Seith Hyse/NEA Haddock

15 Figur 4A Fangstmengde (tonn) alle artar i dei pelagiske fiskeria Catch (tonnes) of all pelagic species Tonn/Tonnes Tonn / Tonnes År / Year Figur 4B Fangstmengde (tonn) lodde, makrell, norsk vårgytande sild, nordsjøsild og kolmule Catch (tonnes) of Barents Sea capelin, Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring spawning herring, North Sea herring and blue whiting Tonn/Tonnes Tonn / Tonnes Lodde / Capelin Makrell / Mackerel År / Year Lodde/Capelin Lodde/Capelin Kolmule/Blue whiting Kolmule/Blue Makrell/Northeast whiting Atlantic mackerel Makrell/Northeast Nordjøsild/North Atlantic Sea herring mackerel Nordjøsild/North NVG-sild/NSS herring Sea herring NVG sild/nss herring Kolmule / Blue whiting Sild / Herring

16 Figur 5A Fangstmengde (tonn) for alle botnfiskartar, skaldyr og skjel Catch (tonnes) of all groundfish species (incl. crustaceans) Tonn/Tonnes Tonn / Tonnes År / Year

17 Figur 5B Fangstmengde (tonn) for torsk, hyse og sei nord for 62 o N Catch (tonnes) of Northeast Arctic cod, Northeast Arctic haddock and Northeast Arctic saithe Tonn/Tonnes Torsk/NEA Cod Hyse/NEA Haddock 26 Sei/NEA Saithe Torsk/NEA Cod Hyse/NEA Haddock Sei/NEA Saithe Figur 5C Fangstmengde (tonn) for torsk, hyse og sei i Nordsjøen og Skagerrak Catch (tonnes) of Atlantic cod, haddock and saithe in the North Sea and Skagerrak Tonn/Tonnes Torsk/Atlantic cod Torsk/Atlantic cod Hyse/Haddock Hyse/Haddock Sei/Saithe Sei/Saithe

18 Tabell 1 Fangstmengde (tonn) 1) spesifisert på bestand ). Catch (tonnes) 1) by stock ). Fiskeslag/Fish species Lodde/Capelin Augepål/Norway pout Kolmule/Blue whiting Tobis og annan sil/sandeels (=Sandlances) Taggmakrell (Hestmakrell)/Atlantic horse mackerel Makrell/Northeast Atlantic mackerel Sild/Atlantic herring Brisling/Europan sprat Anna pelagisk fisk/other pelagic 3) Sum pelagisk fisk/total of pelagic species Torsk/Atlantic cod Hyse/Haddock Sei/Saithe (=Pollock) Brosme/Tusk (=Cusk) Lange, blålange/ling, Blue ling Blåkveite/Greenland halibut Uer/Atlantic redfishes Straumsild-Vassild/Argentines Andre og uspes. fiskesortar /Other species n.e.i. 3) Sum torskefisk etc./total of groundfish species Krabbe/Edible crab Kongekrabbe/Red king crab Hummer/Europan lobster Sjøkreps/Norway lobster Reke/Northern prawn Skjel/Molluscs Andre skalldyr og bløtdyr/other crustaceans 3) Sum skaldyr og skjel/total of crustaceans Total Tang og tare/seaweed Total inkl. tang og tare/total incl. Seaweed ) Våt vekt/live weight 2) Tala er per /The figures are per ) Her inngår alle fiskeartar som ikkje er nemnd andre stader/species not accounted for elsewhere

19 Figur 6A Fangstverdi (i 26-verdiar) for alle pelagiske artar kr. Value of catch (in 26-values) of all pelagic species NOK kr/1 NOK 1 kr / 1 NOK År / Year Figur 6B Fangstverdi (i 26-verdiar) for lodde, makrell, norsk vårgytande sild, nordsjøsild og kolmule kr. Value of catch (in 26-values) of capelin, Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring spawning herring, North Sea herring and blue whiting NOK kr/1 / 1 NOK NOK År / Year Lodde / Capelin Makrell / Mackerel Kolmule / Blue whiting Sild / Herring Lodde/Capelin Lodde/Capelin Kolmule/Blue whiting Lodde/Capelin Kolmule/Blue whiting Kolmule/Blue whiting Makrell/Northeast Makrell/Northeast Atlantic Atlantic mackerel mackerel Makrell/Northeast Atlantic Nordsjøsild/North mackerel Sea Nordsjøsild/North Sea herring Sea herring NVG-sild/NSS herring NVG-sild/NSS herring

20 Figur 7A Fangstverdi (i 26-verdiar) for alle botnfiskartar, skaldyr og skjel kr. Value of catch (in 26-values) of all groundfish species (incl. crustaceans) NOK kr/1 1 NOK År / Year

21 Figur 7B Fangstverdi (i 26-verdiar) for torsk, hyse og sei nord for 62 o N kr. Value of catch (in 26-values) of Atlantic cod, haddock and saithe north of 62 o NOK kr/1 kr/1 NOK NOK kr / 1 NOK År / Year Torsk/Atlantic cod Hyse/Haddock Sei/Saithe Torsk / Cod Torsk/Atlantic cod Hyse Hyse/Haddock / Haddock Sei/Saithe Sei / Saithe Skaldyr og skjel / Crustaceans Figur 7C Fangstverdi (i 26-verdiar) for torsk, hyse og sei i Nordsjøen og Skagerrak kr. Value of catch (in 26-values) of Atlantic cod, haddock and saith in the North Skagerrak NOK kr/1 NOK Torsk/Atlantic cod Hyse/Haddock Sei/Saithe

22 Tabell 2 Fangstverdi (nominell verdiar) spesifisert på bestand ). 1 kr. Value of catch (nominal value) by stock ). 1 NOK. Fiskeslag/Fish species Lodde/Capelin Augepål/Norway pout Kolmule/Blue whiting Tobis og annan sil/sandeels (=Sandlances) Taggmakrell (Hestmakrell)/Atlantic horse mackerel Makrell/Northeast Atlantic mackerel Sild/Atlantic herring Brisling/Europan sprat Anna pelagisk fisk/other pelagic 3) Sum pelagisk fisk/total of pelagic species Torsk/Atlantic cod Hyse/Haddock Sei/Saithe (=Pollock) Brosme/Tusk (=Cusk) Lange, blålange/ling, Blue ling Blåkveite/Greenland halibut Uer/Atlantic redfishes Straumsild-Vassild/Argentines Andre og uspes. fiskesortar/other species n.e.i. 3) Sum torskefisk etc./total of groundfish species Krabbe/Edible crab Kongekrabbe/Red king crab Hummer/Europan lobster Sjøkreps/Norway lobster Reke/Northern prawn Skjel/Molluscs Andre skalldyr og bløtdyr/other crustaceans 3) Sum skaldyr og skjel/total of crustaceans Total Tang og tare/seaweed Total inkl. tang og tare/total incl. Seaweed ) Tala er per /The figures are per ) Her inngår alle fiskeartar som ikkje er nemnd andre stader/species not accounted for elsewhere 3) Kongekrabbe inngår i årene i posten Krabbe/Included in "Crabs" in the period

23 Figur 8A Prisutvikling (i 26-prisar) for lodde, makrell, sild og kolmule First-hand price (in 26-values) of capelin, Northeast Atlantic mackerel, Atlantic herring and blue whiting Kr/NOK Kr / NOK Lodde / Capelin Makrell / Mackerel År / Year Lodde/Capelin Lodde/Capelin Kolmule/Blue whiting Kolmule/Blue Makrell/Northeast whiting Atlantic mackerel Makrell/Northeast Atlantic mackerel Sild/Atlantic Sild/Atlantic herring herring Kolmule / Blue whiting Sild / Herring Figur 8B Prisutvikling (i 26-prisar) for torsk, hyse, sei, skaldyr og skjel First-hand price (in 26-values) of Atlantic cod, haddock, saithe and crustaceans Kr/NOK Kr / NOK Torsk/Atlantic Torsk/Atlantic cod cod cod Torsk / Cod Sei / Saithe Hyse/Haddock Hyse/Haddock År / Year Sei/Saithe Sei/Saithe Hyse / Haddock Skalldyr og og skjell/crustaceans Skaldyr og skjel / Crustaceans

24 Tabell 3 Utvikling i gjennomsnittspris (nominell) spesifisert på bestand ). Average first-hand price (nominal value) by stock ). Fiskeslag/Fish species Lodde/Capelin,57,77,88 2,8,96 1,11 1,23 1,5,95 1,38 1,98 Augepål/Norway pout,56,78,89,55,59,69,89,77,8,97 1,4 Kolmule/Blue whiting,61,73,86,54,59,7,99,85,8,72 1,2 Tobis og annan sil/sandeels (=Sandlances),62,78,9,55,61,78,92,8,9,8 1,21 Taggmakrell (Hestmakrell)/Atlantic horse mackerel 2,48 1,64 2,6 2,29 2,33 5,68 2,66 1,99 3,75 4,43 4,24 Makrell/Northeast Atlantic mackerel 7,78 8,11 5,31 5,37 5,65 7,41 7,39 6,16 8,44 12,49 8, Sild/Atlantic herring 1,93 1,71 1,76 1,45 1,79 3,86 3,55 2,5 3,27 3,83 3,16 Brisling/Europan sprat,98 2,99 1,63 1,45 3,2 1,88 4,58 4,75 4,42 4,74 1,92 Anna pelagisk fisk/other pelagic 3) ,67 Sum pelagisk fisk/total of pelagic species 1,73 1,72 1,59 1,46 1,55 2,32 2,35 1,84 2,3 2,98 2,71 Torsk/Atlantic cod 7,2 7,13 1,47 12,96 13,38 13,9 12,57 1,76 12,7 13,22 14,94 Hyse/Haddock 5,9 5,76 9,12 11,1 11,62 11,94 1,1 6,96 7,1 8,29 1,86 Sei/Saithe (=Pollock) 3,73 3,86 5,41 5,1 4,36 4,85 4,61 3,78 3,96 4,78 5,43 Brosme/Tusk (=Cusk) 6,7 6,22 8,85 8,22 8,14 9,48 8,5 7,27 6,97 7,45 8,51 Lange, blålange/ling, Blue ling 9,41 9,9 11,79 11,55 12,66 16,3 12,96 1,67 12,9 11,82 13,36 Blåkveite/Greenland halibut 16,13 15,6 15,72 14,46 18,42 17,98 15,2 16,73 19,15 2,57 21,23 Uer/Atlantic redfishes 5,12 5,48 6,88 6,52 6,86 7,4 6,72 6,3 6,87 9,62 9,31 Straumsild-Vassild/Argentines 3,18 3,13 3,86 3,7 3,2 4,19 3,27 3,7 2,75 2,63 2,52 Andre og uspes. fiskesortar /Other species n.e.i. 3) 9,33 9, 8,18 1,28 11,55 1,24 1,16 1,83 11,72 13,33 15,85 Sum torskefisk etc./total of groundfish species 6,12 6,37 8,71 9,64 9,81 1,14 9,11 7,64 8,47 9,24 1,18 Krabbe/Edible crab 7,5 7,19 7,48 7,7 7,23 7,84 7,86 8, 7,78 7,84 8,1 Kongekrabbe/Red king crab ,4 18,7 78,15 75,43 7,79 62,11 56,37 48,93 Hummer/Europan lobster 129,57 133,72 142,53 16,85 178,6 198,25 192,62 179,16 172,3 186,74 191,48 Sjøkreps/Norway lobster 43,64 49,1 53,23 62,59 64,77 69,22 69,27 67, 66,53 71,63 8,19 Reke/Northern prawn 15,71 14,98 14,34 14,21 15,51 13,39 12,7 12,33 14,22 14,5 15,53 Skjel/Molluscs 15,65 17,5 19,51 19,7 18,16 18,78 19,59 18,62 18,6 19,86 2,62 Andre skalldyr og bløtdyr/other crustaceans 3) ,2,52 2,57 5,24 3,16 Sum skaldyr og skjel/total of crustaceans 15,52 14,82 14,29 14,45 15,83 13,9 12,55 13,5 14,99 14,81 15,52 Total 3,29 3,22 3,68 3,78 3,61 4,26 4,7 3,49 4,12 4,87 5,19 Tang og tare/seaweed,16,16,16,16,19,19,18,18,19,19,2 Total inkl. tang og tare/total incl. Seaweed 3,1 3,3 3,47 3,55 3,38 4,1 3,83 3,3 3,9 4,59 4,88 1) Tala er per /The figures are per ) Her inngår alle fiskeartar som ikkje er nemnd andre stader/species not accounted for elsewhere 3) Kongekrabbe inngår i årene i posten Krabbe/Included in "Crabs" in the period

25 DEL II. FISKARAR OG FISKEFARTØY PART II. FISHERMEN AND FISHING VESSELS Figur 9 Registrerte fiskarar fordelt på fiske som hovudyrke og fiske som attåtyrke Registered main and secondary occupation fishermen Fiskarar/Fishermen Fiskarar / Fishermen År / Year Fiske som hovudyrke/main occupation Fiske som Fiske hovudyrke som hovudyrke/main / occupation Fiske som attåtyrke/secondary occupation Fiske som Fiske attåtyrke som attåtyrke/secondary / occupation

26 Tabell 4A Fiskarar som har fiske som hovudyrke. Fordelt på fylke Registered main occupation fishermen by county Fylke/County Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedemark Akershus Oslo Østfold Heile landet/total Tabell 4B Fiskarar som har fiske som attåtyrke. Fordelt på fylke Registered secondary occupation fishermen by county Fylke/County Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Akershus Oslo Østfold Heile landet/total

27 Figur 1A Talet på fartøy i sentrale lengdegrupper The number of vessels by length groups Fartøy/Vessels Fartøy / Vessels År / Year Ringnotfartøy / Vessels with purse seine license Mindre enn 1 m/less than 1 m 1-14,99 m Torsketrålarar / Vessels with cod trawl license 15-2,99 m 21-27,99 m 28 m og over/28 m and above Figur 1B Samla motorkraft (HK) i sentrale lengdegrupper Total engine power (HP) by length groups Hestekrefter (HK)/Engine power (HP) Mindre enn 1 m/less than 1 m 1-14,99 m 15-2,99 m 21-27,99 m 28 m og over/28 m and above

28 Tabell 5A Registrerte fartøy fordelt på lengde og fylke Registered vessels by length and county Alle/Total Fordelt etter lengde/by length: Mindre enn 1 m/less than 1 m ,99 m ,99 m ,99 m m og over/28 m and above Fordelt fylkesvis/by county: Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedemark Akershus Oslo Østfold

29 Tabell 5B Samla motorkraft (HK) fordelt på lengde og fylke Total engine power (HP) by length and county Hele landet/total Fordelt etter lengde/by length: Mindre enn 1 m/less than 1 m ,99 m ,99 m ,99 m m og over/28 m and above Fordelt fylkesvis/by county: Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedemark Akershus Oslo Østfold

30 DEL III. LØNSEMDA I FISKEFLÅTEN PART III. THE PROFITABILITY IN THE FISHING FLEET Figur 11A Estimerte totale driftsinntekter og driftskostnader (nominelle verdiar). Fiskefartøy 8 meter og over. 1) Estimated total operating revenues and costs (nominal value). Vessels 8 metres and above. 1) Mill. Mill. kr/million NOK NOK Mill. kr / Million NOK År / Year Driftsinntekter Driftsinntekter/Operating / revenues 1) Heilårsdrivne fiskefartøy/whole year operating fishing vessels. Driftskostnader / Operating costs Driftskostnadar/Operating costs Figur 11B Estimert driftsmargin (prosent) 2). Fiskefartøy 8 meter og over. 1) Estimated total operating margin (percent) 2). Vessels 8 metres and above. 1) Prosent/Percent Prosent / Percent (2) 4 - (4) (6) År / Year 1) Heilårsdrivne fiskefartøy/whole year operating fishing vessels. 2) Driftsmargin = (driftsresultat/driftsinntekter) * 1/Operating margin = (operating result/operating revenues) * 1.

31 Figur 12A Mill. Mill. kr/million NOK NOK Estimerte totale driftsinntekter og driftskostnader (nominelle verdiar). Heilårsdrevne fiskefartøy 8 meter og over som driv fiske etter botnfisk og pelagiske fiskeslag Estimated total operating revenues and costs (nominal value). Whole year operating vessels 8 metres and above fishing for groundfish species (incl. crustaceans) and pelagic species Driftsinnt., botnfisk/operating revenues, groundfish species Driftskostn., botnfis/operating costs, groundfish species Driftsinnt., pelagisk/operating revenues, pelagic species Driftskostn., pelagisk/operating costs, pelagic species Figur 12B Estimert driftsmargin (prosent) 1). Heilårsdrevne fiskefartøy 8 meter og over som driv fiske etter botnfisk og pelagiske fiskeslag Estimated total operation margin (percent) 1). Whole year operating vessels 8 metres and above fishing for groundfish species (incl. crustaceans) and pelagic species Prosent/Percent Driftsmargin, botnfisk/operating margin, groundfish species Driftsmargin, pelagisk/operating margin, pelagic species 1) Driftsmargin= (driftsresultat / driftsinntekter) * 1 / Operating margin= (operating result / operating revenues) * 1.

32 Figur 13 Statstilskott 1) (nominell verdi) tildelt fiskeflåten Governmental support (nominal value) to the fishing fleet kr/1 NOK Struktur-, effektiviserings- og regionale tiltak mv./structural improvements and efficiency, regional support Inntektsgivende- og kostnadsreduserende tiltak/support to increase revenues and decrease expences Sosiale ordninger/social benefits Andre tiltak/other 1) I perioden er statstilskott tildelt i medhald av støtteavtalen mellom Norges Fiskarlag og staten/for the period governmental support is due to the agreement between Norwegian Fisherman`s Association and the Ministry of Fisheries.

33 VEDLEGG 1. KJELDER Del I. Ressursar og fangst Materialet som gjeld utviklinga i gytebestanden for sentrale fiskeartar er henta frå rapporten "Havets ressurser 27" gjeve ut av Havforskningsinstituttet i serien "Fisken og havet" særnummer I tillegg til dette har ein nytta oppdatert tallmateriale frå ICES`s rådgjevnings komite (ACFM) Opplysninger om kvoter er henta frå dei årlege reguleringsforskriftene. Opplysningar om fangstmengde og fangstverdi er henta frå Fiskeridirektoratet sitt Landings- og sluttsetelregister. Del II. Fiskarar og fiskefartøy Opplysningar som vert presenterte er i hovudsak henta frå rapporten "Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger 26". Enkelte typar opplysningar er òg henta frå Fiskeridirektøren sitt Merkeregister, Konsesjons- og deltakarregister og Fiskarmanntal. Del III. Lønsemda i fiskeflåten Fiskeridirektoratet si lønsemdsundersøking er lagt til grunn for dei grafiske og tabellariske oversikter som er utarbeidd for å vise utviklinga i lønsemda i fiskeflåten. For å gje eit fullstendig bilete av økonomien i fiskeflåten har ein òg henta informasjon om dei årlege beløpa som vert tildelt fiskenæringa frå staten ved Fiskeri- og kystdepartementet. Informasjon om dei årlege beløpa er henta frå vedlegg til Stortingsproposisjon nr. 1 det enkelte år. 33

34 APPENDIX 1. SOURCES. Part I Resources and Catch. The figures describing the development in the spawning stock biomass of important species have been collected from the publication Havets ressurser 27 (Marine Resources) in the series The Fish and the Sea, special issue no.1-27 published by the Norwegian Institute of Marine Research. In addition updated figures from the Advisory Committee of Fisheries Management (ACFM) ( have been utilised. Information on the quotas allocated to Norway is primarily collected from the annual regulations of the Norwegian fisheries. Information on the catch and first-hand value is collected from the Directorate of Fisheries Register of Landings. Part II Fishermen and Fishing Fleet. The figures concerning fishermen and the fishing fleet have been collected from the publication Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger 26 (Norwegian Fishing vessels, Fishermen and Licenses) published by the Directorate of Fisheries. Some of the figures have, for the purpose of this report, been collected from the Directorate of Fisheries Register of Norwegian Fishing Vessels, Register of Norwegian Fishing Licenses and Register of Norwegian Fishermen. Part III The Profitability in the Fishing Fleet. As regards the profitability in the fishing fleet the annual surveys on the profitability in the Norwegian fishing fleet performed by the Directorate of Fisheries form the basis for the graphics and figures presented in this report. To give the reader a complete and comprehensive picture of the real economic yield from the fishing fleet a graphical presentation of the annual support or subsidies given to the fishing fleet is presented. Information on the support to the fishing fleet has been gathered from various White Papers. 34

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside,

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, FORORD Fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv har stor merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt samstundes som

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR Economic and biological key figures from Norwegian fisheries

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR Economic and biological key figures from Norwegian fisheries Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR 29 Economic and biological key figures from Norwegian fisheries FORORD Fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv har stor merksemd.

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR Economic and biological figures from Norwegian fisheries

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR Economic and biological figures from Norwegian fisheries Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR 211 Economic and biological figures from Norwegian fisheries FORORD Fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv har stor merksemd.

Detaljer

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside,

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, FORORD Fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv har stor merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt samstundes som

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 212 Economic and biological figures from Norwegian fisheries Foto: scanfishphoto.com Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk):

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 213 Economic and biological figures from Norwegian fisheries Foto: Sjømatrådet Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Økonomiske

Detaljer

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, www.fiskeridir.no.

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, www.fiskeridir.no. FORORD Fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv har stor merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt samstundes som

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norskefiskeria

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norskefiskeria Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norskefiskeria 215 Economic and biological figures from Norwegian fisheries Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår:

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 214 Economic and biological figures from Norwegian fisheries Foto: Scanfishphoto Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Økonomiske

Detaljer

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside,

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, FORORD Dei siste åra har fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv fått større merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria FISKERIDIREKTORATET Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 21 Economic and biological key figures from the Norwegian fisheries FORORD I løpet av dei siste åra har fiskeria si rolle

Detaljer

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside,

FORORD. Dersom lesarane ønskjer meir detaljerte opplysningar kan informasjon hentast frå Fiskeridirektoratet si heimeside, FORORD Dei siste åra har fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv fått større merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt

Detaljer

Nøkkeltal Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR Economic and biological key figures from Norwegian fisheries.

Nøkkeltal Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR Economic and biological key figures from Norwegian fisheries. Nøkkeltal Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria ÅR 23 Economic and biological key figures from Norwegian fisheries. FORORD Dei siste åra har fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk

Detaljer

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria FISKERIDIREKTORATET Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2000 Economic and biological key figures from the Norwegian fisheries FORORD I løpet av dei siste åra har fiskeria si rolle

Detaljer

FORORD. Bergen, juni 2003 Sigmund Engesæter Statistikkavdelingen

FORORD. Bergen, juni 2003 Sigmund Engesæter Statistikkavdelingen FORORD Dei siste åra har fiskeria si rolle som verdiskapar i norsk næringsliv fått større merksemd. For at fiskeria skal fylle denne rolla òg i framtida, er det viktig at ein haustar fiskebestandane optimalt

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar 2012 Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses Foto: Scanfishphoto.com Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Fiskefartøy

Detaljer

Et fremtidsrettet kvotesystem

Et fremtidsrettet kvotesystem Et fremtidsrettet kvotesystem Presentasjon av Eidesen-utvalgets utredning av Peter Gullestad Fagdirektør i Fiskeridirektoratet Fiskebåt Sør Bergen, 10. mars 2017 Ariid Sseminar Mandat En analyse av alternative

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

FORORD. Denne publikasjonen omfattar året 2006 og er ajourført per

FORORD. Denne publikasjonen omfattar året 2006 og er ajourført per FORORD I publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Denne publikasjonen omfattar året

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2013 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet Foto: Scanfishphoto Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Status for de pelagiske bestandene

Status for de pelagiske bestandene Status for de pelagiske bestandene Samarbeid mellom fiskere og forskere Aril Slotte Forskningssjef Pelagisk Fisk Havforskningsinstituttet Norges Sildelagslag 14.mai 2014 1. Status for følgende bestander

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar.

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar. Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar. 2004 FORORD Fiskeridirektoratet presenterer i publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar statistiske

Detaljer

2000 NR. 7 FISKEFLÅTE OG FISKARMANNTAL 2000 ISSN

2000 NR. 7 FISKEFLÅTE OG FISKARMANNTAL 2000 ISSN 2000 NR. 7 FISKEFLÅTE OG FISKARMANNTAL 2000 ISSN 0365-8252 FORORD Publikasjonen Fiskeflåte og Fiskarmanntal inngår i serien Årsberetning vedkommende Norges fiskerier, med første utgåve i 1952. Publikasjonen

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar.

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar. Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar. 2003 FORORD Fiskeridirektoratet presenterer i publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar statistiske

Detaljer

FORORD. Denne publikasjonen omfattar året 1999 og er ajourført pr

FORORD. Denne publikasjonen omfattar året 1999 og er ajourført pr FORORD Publikasjonen «Fiskeflåte og Fiskarmanntal» inngår i serien «Årsberetning vedkommende Norges fiskerier», med første utgåve i 1952. Publikasjonen hadde tidlegare namnet "Fiskeflåten". Då ein frå

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2012 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet Foto: Scanfishphoto Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2011 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet Foto: scanfishphoto.com Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

ÅR 2010. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian. fishing fleet.

ÅR 2010. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian. fishing fleet. TRYKK: BODONI MILJØMERKET 699 241 Trykksak Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen ISSN: 0809-8174 Livet i havet - vårt felles ansvar Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

FORORD. Denne publikasjonen omfattar året 2005 og er ajourført per

FORORD. Denne publikasjonen omfattar året 2005 og er ajourført per FORORD I publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Denne publikasjonen omfattar året

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar ÅR Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar ÅR Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar ÅR 2010 Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses 2 FORORD I publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

ÅR 2007. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2007. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. Livet i havet - vårt felles ansvar Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen E-post: postmottak@ skeridir.no www. skeridir.no ISSN: 0809-8174 Livet i havet - vårt felles ansvar

Detaljer

Levende marine ressurser i nord. UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge

Levende marine ressurser i nord. UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge Levende marine ressurser i nord UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge Fysiske forutsetninger Store områder Store periodiske variasjoner Store uforutsigbare variasjoner

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar ÅR Foto: SCANFISHPHOTO. Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar ÅR Foto: SCANFISHPHOTO. Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar ÅR 2011 Foto: SCANFISHPHOTO Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses FORORD I publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar 2016 Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses Foto: scanfishphoto Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar FISKERIDIREKTORATET Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar Foto: Are Strand 2001 FORORD Publikasjonen Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar erstattar

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar 2015 Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår:

Detaljer

ÅR 2006. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Helårsdrevne fiskefartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over

ÅR 2006. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Helårsdrevne fiskefartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - 2006 Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Helårsdrevne fiskefartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over ÅR 2006 Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen Telefon:

Detaljer

ÅR 2009. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian. fishing fleet.

ÅR 2009. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian. fishing fleet. TRYKK: BODONI MILJØMERKET 699 241 Trykksak Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen ISSN: 0809-8174 Livet i havet - vårt felles ansvar Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Leppefiskstatistikk 2014-2016 Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Evalueringsmøte leppefisk 13.12.2016 Disposisjon 1. Antall fartøy 2. Antall fisk (stk) 3. Fangstinntekt 4. Fisketillatelser 5. Eiere 6.

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt.

Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. Budsjettnemnda for fiskenæringen Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. 1999 FORORD Budsjettnemnda

Detaljer

Havets ressurser og miljø Fisken og havet, særnummer

Havets ressurser og miljø Fisken og havet, særnummer Havets ressurser og miljø 2008 Fisken og havet, særnummer 1 2008 Fisken og havet, særnummer 1 2008 Havets ressurser og miljø 2008 Redaktører: Harald Gjøsæter Geir Huse Yvonne Robberstad Morten Skogen

Detaljer

Norsk - Russisk fiskeriforskningssamarbeid i Barentshavet. Maria Hammer og Alf Håkon Hoel

Norsk - Russisk fiskeriforskningssamarbeid i Barentshavet. Maria Hammer og Alf Håkon Hoel Norsk - Russisk fiskeriforskningssamarbeid i Barentshavet Maria Hammer og Alf Håkon Hoel Forvaltningsmessige bakgrunn Formelt forskningssamarbeid siden 1958, etter hvert innlemmet i en forvaltningsmessig

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser Lønnsomhetsundersøkelser for helårsdrevne fiskefartøy 8 meter største lengde og over Foto: Dag Paulsen Lønnsomhetsundersøkelser for helårsdrevne fiskefartøy 8 meter største lengde og over 2000 2000 Budsjettnemnda

Detaljer

De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet

De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet Leif Nøttestad Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen Norskehavet

Detaljer

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER Kilder ved utvelging og gruppering av helårsdrevne fartøy: Fiskeridirektoratets Merkeregister Fiskeridirektoratets Konsesjons- og deltakerregister

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /BSS

Deres ref Vår ref Dato /BSS Sjå vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200600142- /BSS 17.09.2010 Høyringsbrev - forslag til endring i konsesjonsforskrifta - høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å

Detaljer

FISKERISTATISTIKK 1987

FISKERISTATISTIKK 1987 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 869 FISKERISTATISTIKK 1987 FISHERY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2841-7 ISSN 0333-3728 EMNEGRUPPE 41 Jordbruk, skogbruk, jakt,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk D 321 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 2002-2003 Fishery Statistics 2002-2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

i~[llij~llillllil~fl]i l~llillllllllllllllllllllll Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier SØKE ROM 1995 NR. 7 FISKEFLÅTEN APR.

i~[llij~llillllil~fl]i l~llillllllllllllllllllllll Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier SØKE ROM 1995 NR. 7 FISKEFLÅTEN APR. SØKE ROM IKKE TIL UTLAN Flsl< l= D! rt.l r"~r ~"' ~,...._..._,,i ~ 1 ' ''-i::::',' \_i i ~ l-\ le l BIBLIOTEKET 2 4 APR. 1996 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1995 NR. 7 FISKEFLÅTEN 1995 Fiskeridirektoratet

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Klimaendringer og fiskeri status og u3ordringar. Barents 2033 Kirkenes Bjarte Bogstad, HavforskingsinsBtuCet

Klimaendringer og fiskeri status og u3ordringar. Barents 2033 Kirkenes Bjarte Bogstad, HavforskingsinsBtuCet Klimaendringer og fiskeri status og u3ordringar Barents 2033 Kirkenes 6-7.12.2012 Bjarte Bogstad, HavforskingsinsBtuCet Konsekvensar av klimaendringar for fisk og fiskeri i Barentshavet Biologiske & polibske

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk D 298 Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 2001-2002 Fishery Statistics 2001-2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk. Official Statistics

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk D 342 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 2003-2004 Fishery Statistics 2003-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk C 698 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 1998-1999 Fishery Statistics 1998-1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk C 683 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 1997-1998 Fishery Statistics 1997-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk C 552 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 995-996 Fishery Statistics 995-996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk D 290 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 2000-2001 Fishery Statistics 2000-2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Synnøve Liabø Bergen, 6. oktober 2017 Om statistikken Fiskeridirektoratet har ikke noe eget register for åpen gruppe da

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Havets ressurser 2002

Havets ressurser 2002 Fisken og havet, særnummer 1-2002 ISSN 0802 0620 Havets ressurser 2002 Redaktør Svein A. Iversen HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, februar 2002 Innhold Forord.... Sammendrag... Summary... 1. Økosystemet Barentshavet...

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten ÅR Profitability survey on the Norwegian fishing fleet.

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten ÅR Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten ÅR 2009 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. FORORD Fiskeriene har alltid hatt en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge generelt og i kyst-

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2015 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet Foto: Scanfishphoto Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår:

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1-2004 ISSN 0802 0620. Havets ressurser 2004

Fisken og havet, særnummer 1-2004 ISSN 0802 0620. Havets ressurser 2004 Fisken og havet, særnummer 1-24 ISSN 82 62 Havets ressurser 24 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, mars 24 Innhold Innhold Forord Sammendrag Summary Tilstandsoversikt K. Michalsen K. Michalsen K. Michalsen R. Toresen

Detaljer

Registrerte fartøy i Fiskeridirektoratets Merkeregister, ikke helårsdrevne fartøy og aktive ikke helårsdrevne fartøy per

Registrerte fartøy i Fiskeridirektoratets Merkeregister, ikke helårsdrevne fartøy og aktive ikke helårsdrevne fartøy per Registrerte fartøy i Fiskeridirektoratets Merkeregister, fartøy og aktive fartøy per 31.12. 2004-2008. Totalt 2004 2005 2006 Totalt Totalt Totalt Totalt 0-7,9 m st.l. 2 553 2 553 1 823 2 282 2 282 1 577

Detaljer

Fiskeridirektoratet presenterer med dette nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2005.

Fiskeridirektoratet presenterer med dette nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2005. FORORD Fiskeridirektoratet presenterer med dette nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2005. Informasjon om oppdrett av alle arter er presentert i heftet. Opplysningene er imidlertid gruppert. Der laks og

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

FISKERISTATISTIKK

FISKERISTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK C 4 FISKERISTATISTIKK 1989-1990 FISHERY STATISTICS 1989-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3621-5 ISSN 0333-3728 EMNEGRUPPE 41 Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Fiskeristatistikk

Fiskeristatistikk C 623 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 996-997 Fishery Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

Utfordringer etter Brexit

Utfordringer etter Brexit Solstrandseminaret / 24. august 2017 Adm. dir. Audun Maråk Utfordringer etter Brexit Utfordringer - Brexit Norge ikke en del av skilsmisseoppgjøret, men likevel blir vi berørt UK fremtidige forhold til

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2014 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår: 2016 Antall sider:

Detaljer

Sak 19/2015. Orientering om fisket etter breiflabb

Sak 19/2015. Orientering om fisket etter breiflabb Sak 19/215 Orientering om fisket etter breiflabb 1. Sammendrag Den norske totalfangsten av breiflabb har etter 21 hatt en jevn, kraftig nedgang. I 214 var totalfangsten på ca. 2 3 tonn. Det er 4 tonn mindre

Detaljer

Pris og marked, bærekraftig rekefiske og snøkrabbekonflikt Fiskebåt - rekegruppa Ålesund 8. sept. 2015

Pris og marked, bærekraftig rekefiske og snøkrabbekonflikt Fiskebåt - rekegruppa Ålesund 8. sept. 2015 Pris og marked, bærekraftig rekefiske og snøkrabbekonflikt Fiskebåt - rekegruppa Ålesund 8. sept. 2015 Høy pris og flere båter gir fangstøkning Reke 2013 Reke 2014 Reke 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. 2002 FORORD Budsjettnemnda

Detaljer

1.1 Norsk-arktisk torsk

1.1 Norsk-arktisk torsk 1.1 Norsk-arktisk torsk Bestanden er utenfor sikre biologiske grenser. I 22 er gytebestanden 27. tonn, mens totalbestanden er ca. 1.2 millioner tonn. Fisket Foreløpige oppgaver viser totale landinger av

Detaljer

Forvaltningsmessige utfordringer ved fiskerier i Polhavet Harald Loeng, Alf Håkon Hoel og Ole Arve Misund

Forvaltningsmessige utfordringer ved fiskerier i Polhavet Harald Loeng, Alf Håkon Hoel og Ole Arve Misund Symposium 26. august 2013, Longyearbyen Forvaltningsmessige utfordringer ved fiskerier i Polhavet Harald Loeng, Alf Håkon Hoel og Ole Arve Misund SWIPA* 2011 Executive Summary The Arctic Ocean is projected

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Melding fra fiskeridirektøren J-230-2009 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Gyldig fra: 27. 11. 2009 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 02. 12. 2009

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Månedsrapport pelagiske fiskerier

Månedsrapport pelagiske fiskerier Månedsrapport pelagiske fiskerier Oppdatert for mars og april 2012 1 INNHOLD MÅNEDSRAPPORT FANGST EKSPORT UTSIKTER ANALYSE FANGST AV SILD, MAKRELL OG LODDE FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV ISLANDSKE FARTØY

Detaljer

Makrellmengde og sonetilhørighet i Norsk Økonomisk Sone (NØS)

Makrellmengde og sonetilhørighet i Norsk Økonomisk Sone (NØS) Makrellmengde og sonetilhørighet i Norsk Økonomisk Sone (NØS) Leif Nøttestad, Aril Slotte, Kjell R. Utne, Dankert W. Skagen og Svein A. Iversen Bakgrunn Norge ved Havforskningsinstituttet har hatt betydelig

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

C 226 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fiskeristatistikk Fishery Statistics

C 226 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fiskeristatistikk Fishery Statistics C 226 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fiskeristatistikk 1991-1992 Fishery Statistics 1991-1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardteikn i

Detaljer

ÅR Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Helårsdrevne fiskefartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over

ÅR Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Helårsdrevne fiskefartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Helårsdrevne fiskefartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over ÅR 2006 Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. Whole year operating vessels 8

Detaljer

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Nils A. Røkke Direktør Bærekraft SINTEF 1 Tema Klima og 2 graders målet Behovet for en omstilling Sjømatnæringen - klimagassutslipp

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Helårsdrevne fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over 2004 FORORD Fiskeridirektoratet presenterer i denne publikasjonen resultater

Detaljer