Hammeren boligfelt, Mo i Rana

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammeren boligfelt, Mo i Rana"

Transkript

1 RAPPORT Hammeren boligfelt, Mo i Rana OPPDRAGSGIVER Helgeland Bolig AS EMNE Grunnundersøkelser geoteknikk DATO / REVISJON: 22. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIG-RAP november 2016 / 00 Side 2 av 11

3 RAPPORT OPPDRAG Hammeren boligfelt, Mo i Rana DOKUMENTKODE RIG-RAP-001 EMNE Grunnundersøkelser geoteknikk TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Helgeland Bolig OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Nils Sigurd Klykken UTARBEIDET AV Amund Quitzau Growen KOORDINATER SONE: 33W ØST: 4646 NORD: ANSVARLIG ENHET 3012 Midt Geoteknikk GNR./BNR./SNR. 23 / 2 / - / Rana SAMMENDRAG Helgeland Bolig AS planlegger utbygging av flere boliger på Hammeren i Mo i Rana. I denne sammenheng er Multiconsult engasjert for å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Feltundersøkelsene omfattet: 6 stk. dreietrykksonderinger 2 stk. totalsonderinger Opptak av 54 mm sylinderprøver og skovlprøver i to borpunkt (1 og 2) Resultatene fra utførte sonderinger antyder et topplag på rundt 1-2,5 meter. Dette topplaget kan bestå av både torv og leire, avhengig av hvor på tomta det er. Type materiale vil variere mellom borpunktene. I borpunkt 1 viser at det øverste laget er ca. 0,4 meter torv. I borpunkt 2 består det øverste laget av ca. 1,4 meter med tørrskorpeleire. Derunder er det leire. Laboratorieforsøk av prøver i borpunkt 1 og 9 viser at leira er middels fast, og lite til middels sensitiv. I borpunkt 1 har leira en omrørt skjærfasthet (cr) på 1,7 kn/m 2 og sensitvitet (St) på 14. Dette er svært nære å kunne klassifiseres som sprøbruddsmateriale, da kriteriene er cr < 2 kn/m 2 og St > 15. Borpunkt 1 og 2, helt nord i området, er avsluttet i faste masser på dybder 4,7 og 6,7 meter under terreng. Dybden til faste masser er mindre der de midterste og sørligste sonderingene er utført, og ligger mellom 1,2 og 3,1 meter under terreng. Totalsonderingen i borpunkt 3A traff berg på kote Det er ikke påvist sprøbruddsmateriale på utbyggingstomta, men leira fra prøvetaking i borpunkt 1 har karakteristikk som er tett inntil definisjonen av et sprøbruddsmateriale. Dette sett i kombinasjon med kvartærgeologisk kart og terrengform gir indikasjoner på at det finnes kvikkleire (sprøbruddsmateriale) nord for utbyggingsområdet. NVEs kvikkleireveileder definerer størrelsen på et potensielt løsneområde som 15 ganger skråningshøyde. Dette medfører at nordlige deler av utbyggingstomta ligger innenfor et potensielt løsneområde, og vil dermed ikke kunne bygges ut inntil størrelsen på løsneområdet er avklart mer nøyaktig Datarapport grunnundersøkelser Amund Q. Growen Silje Mordal Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Myndighetskrav Geotekniske grunnundersøkelser Feltundersøkelser Laboratorieundersøkelser Terreng- og grunnforhold Områdebeskrivelse Kvartærgeologi... 7 Kvikkleiresoner Grunnforhold - løsmasser... 8 Seismisk grunntype Geoteknisk vurdering Referanser I. Vedlegg A Koordinater borpunkt TEGNINGER RIG-TEG -000 Oversiktskart -001 Borplan -010 Geotekniske data borpunkt 1 og Korngradering, PR Profil A-A -101 Profil B-B VEDLEGG Vedlegg A Koordinater borpunkt GEOTEKNISKE BILAG Geotekniske bilag 1; Feltundersøkelser Geotekniske bilag 2; Laboratorieundersøkelser Geotekniske bilag 3; Oversikt over metodestandarder felt og lab RIG-RAP november 2016 / 00 Side 4 av 11

5 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Helgeland Bolig planlegger utbygging av flere boliger på Hammeren i Mo i Rana. I denne sammenheng er Multiconsult engasjert for å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultatene fra de utførte geotekniske grunnundersøkelsene. Figur 1-1: Planlagt utbyggingsområde (Arkplan AS) 1.2 Myndighetskrav Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008 /1/. Oppdraget er også gjennomført i henhold til Eurokode EN-1997, del 2 Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver /2/ og tilhørende tilgjengelige metodestandarder. I tillegg er NS 8000-serien benyttet ved utførelse av laboratorieundersøkelsene, mens feltundersøkelsene er utført i henhold til Norsk Geoteknisk Forenings meldinger. Se for øvrig bilag nr. 3 for samlet oversikt over utvalgte metodestandarder RIG-RAP november 2016 / 00 Side 5 av 11

6 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no 2 Geotekniske grunnundersøkelser 2 Geotekniske grunnundersøkelser 2.1 Feltundersøkelser Feltarbeid ble utført den Boringene ble utført med Geotech 607 H beltegående borerigg. Feltundersøkelsene omfattet: 6 stk. dreietrykksonderinger 2 stk. totalsonderinger Opptak av 54 mm sylinderprøver og skovlprøver i to borpunkt (1 og 2) Dreietrykksonderinger gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til fast grunn. Utstyret har begrenset nedtregningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til påvisning av berg. Totalsonderinger gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold, samtidig som metoden har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning. Borpunkter er satt ut og innmålt med DGPS utstyr (Trimble GeoExplorer 6000 series GeoXR) av borleder. Oversikt over koordinater finnes i Vedlegg A. Alle høyder/kotenivå oppgitt i denne rapporten, har NN1954 som referansesystem. Plassering av borpunkt er vist på borplan, tegning nr RIG-TEG-001. Sonderingsresultatene er presentert i profil på tegning RIG-TEG-100 og Boringers utførelse og tilhørende resultater er generelt beskrevet i geoteknisk bilag Laboratorieundersøkelser De opptatte prøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium i Trondheim, med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper. Ved denne undersøkelsen er prøvene geoteknisk klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og tyngdetetthet. Der det lar seg gjøre er det også målt udrenert og omrørt skjærfasthet i massene. Resultater fra rutineundersøkelser er presentert som geotekniske data i tegning RIG-TEG Hydrometeranalyse ble utført for bestemmelse av korngradering (kornfordeling) fra to utvalgte prøver. Kornfordelingen fremkommer på tegning RIG-TEG-060. Utførelsen av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk bilag RIG-RAP november 2016 / 00 Side 6 av 11

7 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no 3 Terreng- og grunnforhold 3 Terreng- og grunnforhold 3.1 Områdebeskrivelse Den nye bebyggelsen planlegges på tomta 23/2 på Hammeren i Rana kommune. Terrenget heller svakt fra ca. kote +93,0 i nord til +84,0, før det heller kraftigere ned til Tverråga på kote +18,0 ca. 250 meter nord for området. Området er per dags dato tett vegetert. 3.2 Kvartærgeologi Kvartærgeologisk kart viser at løsmassene i øvre lag det aktuelle området i hovedsak består av forvitringsmateriale. Øst for det aktuelle området er det angitt tykk havavsetning, noe som kan tyde på silt og leire i dybden. Det er også angitt større områder med bart fjell, noe som indikerer korte dybder til berg. Figur 3-1: Utsnitt fra kvartærgeologisk kart (kilde: Kvikkleiresoner Omtrent 500 meter vest for utbyggingsområdet ligger kvikkleiresone 1702 «Hammerrevelen». Kvikkleiresonen klassifiseres med faregrad lav RIG-RAP november 2016 / 00 Side 7 av 11

8 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no 3 Terreng- og grunnforhold Figur 3-2: Kart over kvikkleiresoner (kilde: Grunnforhold - løsmasser Resultatene fra utførte sonderinger antyder et topplag på rundt 1-2,5 meter. Dette topplaget kan bestå av både torv og leire, avhengig av hvor på tomta det er. Type materiale vil variere mellom borpunktene. I borpunkt 1 viser at det øverste laget er ca. 0,4 meter torv. I borpunkt 2 består det øverste laget av ca. 1,4 meter med tørrskorpeleire. Derunder er det leire. Laboratorieforsøk av prøver i borpunkt 1 og 9 viser at leira er middels fast, og lite til middels sensitiv. I borpunkt 1 har leira en omrørt skjærfasthet (c r) på 1,7 kn/m 2 og sensitvitet (S t) på 14. Dette er svært nære å kunne klassifiseres som sprøbruddsmateriale, da kriteriene er c r < 2 kn/m 2 og S t > 15. Borpunkt 1 og 2, helt nord i området, er avsluttet i faste masser på dybder 4,7 og 6,7 meter under terreng. Dybden til faste masser er mindre der de midterste og sørligste sonderingene er utført, og ligger mellom 1,2 og 3,1 meter under terreng. Totalsonderingen i borpunkt 3A traff berg på kote Seismisk grunntype I henhold til Eurokode 8 /3/ skal grunntype for jordskjelvvurderinger angis. For vurderinger benyttes Tabell 3.1 Grunntyper. På bakgrunn av veiledningene i Eurokode 8 klassifiseres massene til grunntype E. 3.6 Geoteknisk vurdering Det er påvist torv i borpunkt 1. Dersom et bygg fundamenteres på torv, vil det føre til setningsskader. For å unngå skadelige differansesetninger, må all humusholdig jord under planlagt bebyggelse fjernes før utbygging. Totalsonderingen i borpunkt 1 ble avsluttet i berg på 1,2 meters dybde under terreng. Det er også flere steder med berg i dagen i området. Dette tyder på korte dybder til berg på tomta. Fundamentering delvis på berg og delvis i løsmasser, vil kunne medføre skadelige setninger RIG-RAP november 2016 / 00 Side 8 av 11

9 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no 3 Terreng- og grunnforhold Det er ikke blitt påvist sprøbruddsmateriale på tomta, men leira fra prøvetaking i borpunkt 1 har karakteristikk som er tett inntil definisjonen av et sprøbruddmateriale. Dette sett i kombinasjon med en vurdering av kvartærgeologisk kart og terrengformer gir mistanke til at det kan finnes kvikkeleire (sprøbruddsmateriale) nord for utbyggingsområdet, ned mot Tverråga. Figur Skisse hvor potensielt løsneområde er markert med rødt NVEs kvikkleireveileder /4/, kapittel 4.5, beskriver en prosedyre for identifisering og avgrensning av kvikkleireområder med potensiell skredfare. Veilederen sier at løsneområde for skred i skråninger, kan strekke seg lik 15 ganger skråningshøyde. For gjeldende skråning strekker det potensielle løsneområdet seg ca. 50 meter sør for byggegrensen inn på tomta. Se Figur 3-3. De bløte leirmassene har en mektighet på ca. 5 meter på den nordligste delen av utbyggingstomta. Dersom det påvises at det også er grunt til berg videre nord for tomta, vil størrelsen på det potensielle løsneområdet kunne reduseres. Inntil størrelsen på et eventuelt løsneområde nord for tomta er avklart nærmere, kan det i henhold til NVEs kvikkleireveileder /4/, ikke bygges boliger på denne delen av området. En slik avklaring bør gjøres med grunnundersøkelser nord for det aktuelle utbyggingsområdet. Dersom det er grunt til berg også i denne delen av området, vil enkle sonderinger være tilstrekkelig. Dersom løsmassemektigheten er stor, må det avklares om løsmassene har sprøbruddsegenskaper RIG-RAP november 2016 / 00 Side 9 av 11

10 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no 4 Referanser 4 Referanser /1/ NS-EN ISO 9001:2008. Systemer for kvalitetssikring. Krav (ISO 9001:2008). November /2/ Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver. NS-EN :2007+NA2008. /3/ Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger. NS-EN :2004+A1:2013+NA:2014 /4/ Norges vassdrags- og energidirektorat, «Sikkerhet mot kvikkleireskred: vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper», NVE, Oslo, Veileder , apr RIG-RAP november 2016 / 00 Side 10 av 11

11 Hammeren boligfelt, Mo i Rana Grunnundersøkelser geoteknikk multiconsult.no I Vedlegg A Koordinater borpunkt I. Vedlegg A Koordinater borpunkt Tabell I-1: Oversikt over innmålte koordinater (UTM 33W). Borpunkt Type N E Høyde (NN2000) 1 Dreietrykk ,3 2 " ,2 3 " ,7 3A Totalsondering ,7 4 Dreietrykk ,1 5 Totalsondering ,3 5A Dreietrykk ,3 6 " , RIG-RAP november 2016 / 00 Side 11 av 11

12

13

14

15 SYMB OL SERIE DYBDE METODE NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD A LEIRE,siltig Tynne siltlag X X B LEIRE,siltig Tynne siltlag X X C D E 100 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt 2 D 30 D60 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D60)( D10) D10 Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Tele W Su Su r Plastisitet Glødetap < 0,02 mm Tot. densitet D 10 D 30 D 50 D 60 gruppe BOL % kn/m2 kn/m2 Wf Wp Ogl % % kn/m3 mm mm mm mm A B C D E KORNGRADERING Konstr./Tegnet Helgeland Bolig truk/vt Hammeren boligfelt, Mo i Rana Godkjent Dato OPPDRAG NR. TEGN.NR REV. Kontrollert SILM RK RIG-TEG

16

17

18 Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. Forboret Middels stor motstand Meget liten motstand Meget stor motstand Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg Forboret Halve omdreininger pr. m synk Slått med slegge DREIESONDERING (NGF MELDING 3) Utføres med skjøtbare 22 mm borstenger med 200 mm vridd spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kn (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen. RAMSONDERING (NS-EN ISO ) Boringen utføres med skjøtbare 32 mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 knm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q o pr. m nedramming. Q o = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (knm/m) TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5) Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q c og sidefriksjon f s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre). DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) Utføres med glatte skjøtbare 36 mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. Nedpressingskraften F DT (kn) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. Stein Borsynk i berg cm/min. BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare 45 mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning. Utgave: Side 1 av 2

19 Geotekniske bilag Feltundersøkelser Prøvemarkering Matekraft F DT (kn) Prøvemarkering TOTALSONDERING (NGF MELDING 9) Kombinerer metodene dreietrykksondering og bergkontrollboring. Det benyttes 45 mm skjøtbare borstenger og 57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. Nedpressingskraften F DT (kn) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre. MASKINELL NAVERBORING Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking. PRØVETAKING (NGF MELDING 11) Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom 54 mm (vanligst) og 95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitetsklasse 1-2 for leire. c uv, c uvr (kpa) Uforstyrret Omrørt VINGEBORING (NGF MELDING 4) Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet c uv og c ur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten S t = c uv /c ur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet. u (kpa) w z PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6) Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. Utgave: Side 2 av 2

20 Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk Kornstørrelse (mm) <0,002 0,002-0,063 0, >630 En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO & 2) Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: Benevnelse Torv Fibrig torv Delvis fibrig torv, mellomtorv Amorf torv, svarttorv Gytje og dy Humus Mold og matjord SKJÆRFASTHET Beskrivelse Myrplanter, mer eller mindre omdannet. Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene. Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler. Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold. Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget. Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, (tan ) (effektivspenningsanalyse) eller c u (c ua, c ud, c up) (totalspenningsanalyse). Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, (tan ) (kpa, kpa, o, (-)) Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tan (friksjon) og eventuelt c = atan (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene. Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, c u (kpa) Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c ut) (NS8016), konusforsøk (c uk, c ukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (c ua, c up) og direkte skjærforsøk (c ud). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (c ucptu) eller vingebor (c uv, c ur). Kan også plottes med 3 på horisontalaksen. SENSITIVITET S t (-) Sensitiviteten S t = c u/c r uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c r (s r < 0,5 kpa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. Utgave: Side 1 av 2

21 Geotekniske bilag Laboratorieforsøk VANNINNHOLD (w %) (NS 8013) Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110 o C i 24 timer. KONSISTENSGRENSER FLYTEGRENSE (w l %) OG PLASTISITETSGRENSE (w p %) (NS 8002 & 8003) Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten I p = w l w p (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). DENSITETER (NS 8011 & 8012) Densitet ( g/cm 3 ) Korndensitet ( s, g/cm 3 ) Tørr densitet ( d, g/cm 3 ) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del. Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff Masse av tørt stoff pr. volumenhet TYNGDETETTHETER Tyngdetetthet ( kn/m 3 ) Tyngde av prøve pr. volumenhet ( = g = s (1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s 2 ) Spesifikk tyngdetetthet ( s, kn/m 3 ) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff ( s = s g) Tørr tyngdetetthet ( d, kn/m 3 ) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet ( d = D g = s (1-n/100)) PORETALL OG PORØSITET (NS 8014) Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%) Porøsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prøven KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005) En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene. DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018) Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = / Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller: Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde Konstant modul M = m oc a OC leire, < c ( c = prekonsolideringsspenningen) Lineært økende modul M = m( ( ± r )) Leire, fin silt, > c Parabolsk økende modul M = m ( a ) Sand, grov silt, > c PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år) Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kia, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt. KOMPRIMERINGSEGENSKAPER Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet r som funksjon av innbyggingsvanninnhold w i. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås ( dmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (w opt). TELEFARLIGHET En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). HUMUSINNHOLD Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes. Utgave: Side 2 av 2

22 Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER FELTUNDERSØKELSER Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske veiledninger fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), norske standarder (NS) og andre referansedokumenter: NGF Veiledninger Tema Norske standarder NS NGF 1 (1982) NGF 2, rev.1 (2012) NGF 3, rev. 1 (1989) NGF 4 (1981) NGF 5, rev.3 (2010) NGF 6 (1989) NGF 7, rev. 1 (1989) NGF 8 (1992) NGF 9 (1994) NGF 10, rev.1 (2009) NGF 11 rev.1 (2012) SI Enheter Symboler og terminologi Dreiesondering Vingeboring Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) Grunnvanns- og poretrykksmåling Dreietrykksondering Kommentarkoder for feltundersøkelser Totalsondering Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser Prøvetaking NS-EN ISO (2006) Statens vegvesen Feltundersøkelser Geoteknisk felthåndbok 280 (2010) Utgave: Side 1 av 2

23 Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER LABORATORIEUNDERSØKELSER Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder (NS) og referansedokumenter: Norske standarder NS NS8000 (1982) NS8001 (1982) NS8002 (1982) NS8003 (1982) NS8004 (1982) NS8005 (1990) NS8010 (1982) NS8011 (1982) NS8012 (1982) NS8013 (1982) NS8014 (1982) NS8015 (1987) NS8016 (1987) NS8017 (1991) NS8018 (1993) NS og -2 (2009) NS-EN ISO/TS (2005) Statens vegvesen Håndbok 015 (2005) Tema Konsistensgrenser terminologi Støtflytegrense Konusflytegrense Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) Svinngrense Kornfordelingsanalyse Jord bestanddeler og struktur Densitet Korndensitet Vanninnhold Poretall, porøsitet og metningsgrad Skjærfasthet ved konusforsøk Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk Ødometerforsøk, trinnvis belastning Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning Klassifisering og identifisering av jord Treaksialforsøk (UU, CU) Laboratorieundersøkelser Utgave: Side 2 av 2

Geotekniskebilag Feltundersøkelser Avsluttetmot stein,blokkeller fastgrunn Forboret Middelsstormotstand Megetlitenmotstand Megetstormotstand Avsluttetutenånåfast grunnellerberg Avsluttetmot antattberg

Detaljer

Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Tunnel KILA Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER http://projects.cowiportal.com/ps/a028686/documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter og bilder/planforslag/vedlegg A2 - Geotekniske grunnundersøkelser.docx Geotekniske

Detaljer

Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER FELTUNDERSØKELSER Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

BORPLAN_ny_byttebu_Forusbeen.kof 05 1 6531825.533 309598.186 11.700 05 2 6531825.462 309610.709 11.656 05 3 6531807.631 309598.202 12.055 05 4 6531808.801 309610.761 12.008 05 5 6531792.758 309598.208

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART Original format A4 Tegningens filnavn Fag GEO ØSTFOLDMUSEENE BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG Målestokk 1:50 000 Christianslund allé 2 1613 Fredrikstad

Detaljer

&#* +%"+,# #%',%" !"# $#%"

&#* +%+,# #%',% !# $#% &%'(%"%)%( &* +%"+, %',%" %'(,%"%"%&*%%"%" '(&%"% %%-)%-% '%&*!" $%" ! $ %!!" >250$921..5$. &' ( )*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+,

Detaljer

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !"#!! $ %&

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !#!! $ %& ' %%%()%) '* ) + % +, -%,% %,%%%'*)%%%) - ' %% % %.(%.% %'*!"!! $ %& 0 $ %& 05'16/01 1'61 /471614>1/?. 0$21 6//1$6 /$ 4 -.% -.- 6$2416>1/ :!/ 1 %%.,*%=; %@! % )%@: %- " %%. %-$..%%% 5 %%-=>..% -*%= 9-,

Detaljer

MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på

Detaljer

FV275 Dølebakken i Sandefjord

FV275 Dølebakken i Sandefjord RAPPORT FV275 Dølebakken i Sandefjord OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 813824-RIG-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole RAPPORT Heimdal videregående skole OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE Grunnundersøkelser, datarapport DATO / REVISJON: 02. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416718-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 Rapport_ Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Datarapport - grunnundersøkelser DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Kongshus Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Fv. 170 Heia-Brattåsen

Fv. 170 Heia-Brattåsen RAPPORT Fv. 170 Heia-Brattåsen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Øst EMNE Geotekniske grunnundersøkelser - Datarapport DATO / REVISJON: 01. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 127192-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Hammeren boligfelt, Mo i Rana

Hammeren boligfelt, Mo i Rana RAPPORT Hammeren boligfelt, Mo i Rana OPPDRAGSGIVER Helgeland Bolig AS EMNE Grunnundersøkelser geoteknikk DATO / REVISJON: 4. oktober 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 418171-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T RV155 Klemetsrud Grunnundersøkelse - Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Henvisninger... 3 2.3 Topografi og

Detaljer

Vestkanten pumpestasjon

Vestkanten pumpestasjon RAPPORT Vestkanten pumpestasjon OPPDRAGSGIVER Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 16. mai 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615199-RIG-RAP-001_rev01 Denne rapporten er

Detaljer

RAPPORT. Regulering Liland OPPDRAGSGIVER. Opus AS EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 29. juni 2018 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

RAPPORT. Regulering Liland OPPDRAGSGIVER. Opus AS EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 29. juni 2018 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 RAPPORT Regulering Liland OPPDRAGSGIVER Opus AS EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. juni 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10203290-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey Jessheimkollen Grunnundersøkelser- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Topografi... 3 4. Kvartærgeologisk kart... 4 5. NGUs grus og pukkbase...

Detaljer

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 RAPPORT Valnesfjord OPPDRAGSGIVER Fauske Kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen RAPPORT Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Datarapport grunnundersøkelser- Søberg DATO / REVISJON: 05. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416813-1-RIG-RAP-002_rev00

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Grønøra øst og vest Grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Myndighetskrav... 3 2. Topografi... 4 3. Grunnundersøkelser... 4

Detaljer

G/S-veg Stadsbygd skole og samfunnshus

G/S-veg Stadsbygd skole og samfunnshus RAPPORT G/S-veg Stadsbygd skole og samfunnshus OPPDRAGSGIVER Rissa kommune EMNE Grunnundersøkelser. Datarapport DATO / REVISJON: 6. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rissa kolonihage RAPPORT. Rissa kolonihage AS. Grunnundersøkelser geoteknikk OPPDRAGSGIVER EMNE

Rissa kolonihage RAPPORT. Rissa kolonihage AS. Grunnundersøkelser geoteknikk OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Rissa kolonihage OPPDRAGSGIVER Rissa kolonihage AS EMNE Grunnundersøkelser geoteknikk DATO / REVISJON: 18. april 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417874-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Ny Solberg skole, Ås RAPPORT. Ås kommune. Grunnforhold datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ny Solberg skole, Ås RAPPORT. Ås kommune. Grunnforhold datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ny Solberg skole, Ås OPPDRAGSGIVER Ås kommune EMNE Grunnforhold datarapport DATO / REVISJON: 27. MARS 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512204-1-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom boligutvikling AS. Geoteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom boligutvikling AS. Geoteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandbrekkevegen 18 OPPDRAGSGIVER Wahl Eiendom boligutvikling AS EMNE Geoteknisk grunnundersøkelse DATO / REVISJON: 18. april 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 617150-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Kong Inges gate, Sandnessjøen

Kong Inges gate, Sandnessjøen RAPPORT Kong Inges gate, Sandnessjøen OPPDRAGSGIVER Helgeland Boligutleie AS EMNE Grunnundersøkelser geoteknikk DATO / REVISJON: 15. september 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 418147-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg Rådhusveien 7. Sarpsborg Grunnforhold datarapport multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 2 Grunnundersøkelser... 5 3 Grunnforhold... 5 3.1 Topografi... 5 3.2 Dybder til

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Geoteknisk rapport Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen, Region øst Rv

Detaljer

Molo Reipå RAPPORT. Reipå Knuseri AS. Datarapport - Grunnundersøkelser RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Molo Reipå RAPPORT. Reipå Knuseri AS. Datarapport - Grunnundersøkelser RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Molo Reipå OPPDRAGSGIVER Reipå Knuseri AS EMNE Datarapport - Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 6. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713798-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Kirkeveien 1 RAPPORT. Kirkeveien 1 AS. Datarapport geotekniske grunnundersøkelser RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Kirkeveien 1 RAPPORT. Kirkeveien 1 AS. Datarapport geotekniske grunnundersøkelser RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Kirkeveien 1 OPPDRAGSGIVER Kirkeveien 1 AS EMNE Datarapport geotekniske grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 15. mars 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 128598-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Grunnundersøkelser Tienbråten Datarapport

Grunnundersøkelser Tienbråten Datarapport Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Fet kommune Barnehageutvikling Fet Emne: Grunnundersøkelser Tienbråten Datarapport Dato: 19.8.2013 Rev. - Dato 19.11.2013 Oppdrag / Rapportnr. 124892-002-Rev 01 Oppdragsleder:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Fv 315 Ringheimsvegen Geotekniske grunnundersøkelser - M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Lokalitet... 3 4. Grunnforhold... 4 4.1 Feltarbeider...

Detaljer

Hyttefelt Spåkenes RAPPORT. Torbjørn Berg. Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Hyttefelt Spåkenes RAPPORT. Torbjørn Berg. Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hyttefelt Spåkenes OPPDRAGSGIVER Torbjørn Berg EMNE Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 13. april 2015 DOKUMENTKODE: 712819-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

E 39 Haugsværdalen RAPPORT. Statens vegvesen, Region vest. Grunnundersøkelser i Haugsværvatnet. Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE

E 39 Haugsværdalen RAPPORT. Statens vegvesen, Region vest. Grunnundersøkelser i Haugsværvatnet. Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT E 39 Haugsværdalen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest EMNE Grunnundersøkelser i Haugsværvatnet. Datarapport DATO / REVISJON: 17. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615349-RIG-RAP-002 Denne

Detaljer

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hammerfest Havn OPPDRAGSGIVER Hammerfest Kommune EMNE Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien DATO / REVISJON: 31. august 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIG-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

Utvidelse av Hovin kirkegård, Spydeberg, datarapport

Utvidelse av Hovin kirkegård, Spydeberg, datarapport RAPPORT Utvidelse av Hovin kirkegård, Spydeberg, datarapport OPPDRAGSGIVER Spydeberg kommune EMNE Grunnforhold datarapport DATO / REVISJON: 19. DESEMBER 214 / DOKUMENTKODE: 1214-RIG-RAP-1 Denne rapporten

Detaljer

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART Original format A4 Tegningens filnavn Fag GEO TRYSILHUS ØST AS RÅDHUSVEIEN 7, SARPSBORG Dato 2

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART Original format A4 Tegningens filnavn Fag GEO TRYSILHUS ØST AS RÅDHUSVEIEN 7, SARPSBORG Dato 2 Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART Original format A4 Tegningens filnavn Fag GEO TRYSILHUS ØST AS RÅDHUSVEIEN 7, SARPSBORG Dato 2.9.217 Oppdrag nr. 512727 Målestokk Tegning nr. Tegnet:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Senja Videregående skole Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 9. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615376-RIG-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Rapport. Gystadmyr psykiatriboliger. Ullensaker kommune. Grunnundersøkelse - Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Gystadmyr psykiatriboliger. Ullensaker kommune. Grunnundersøkelse - Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Gystadmyr psykiatriboliger OPPDRAGSGIVER Ullensaker kommune EMNE Grunnundersøkelse - Datarapport DATO: 23. JANUAR 2014 DOKUMENTKODE: 123530-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Hillertoppen, Bergen RAPPORT. Selvaag Bolig Torvmyra AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. OPPDRAGSGIVER EMNE

Hillertoppen, Bergen RAPPORT. Selvaag Bolig Torvmyra AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hillertoppen, Bergen OPPDRAGSGIVER Selvaag Bolig Torvmyra AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 11. januar 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 617045-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Holstneset RAPPORT. Kristian Holst AS. Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Holstneset RAPPORT. Kristian Holst AS. Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Holstneset OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS EMNE Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 4. november 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712244-RIG-RAP-001 Denne rapporten er

Detaljer

Borkenes RAPPORT. Leirvika Næringseiendom AS. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Borkenes RAPPORT. Leirvika Næringseiendom AS. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Borkenes OPPDRAGSGIVER Leirvika Næringseiendom AS EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 15. juli 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712974-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Geotekniske grunnundersøkelser Opprinnelig utgave 22 jaa tdr jaa Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Geotekniske grunnundersøkelser Opprinnelig utgave 22 jaa tdr jaa Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støodden Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport Støodden Utvikling AS Dato: 11. september 2013 Oppdrag / Rapportnr. 313108 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Skardalen Kåfjord kommune

Skardalen Kåfjord kommune RAPPORT Skardalen Kåfjord kommune OPPDRAGSGIVER Kåfjord kommune EMNE Grunnundersøkelse og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 712946-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Njøsavegen Fv 185, Leikanger - Grunnundersøkingar Grunnundersøkingar - M U L T I C O N S U L T Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Utførte undersøkingar... 3 3. Lokalitet... 4 4. Oppsummering av grunnforhold...

Detaljer

Statens Vegvesen Region Nord. Fv.12 Mercurveien Harstad

Statens Vegvesen Region Nord. Fv.12 Mercurveien Harstad M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens Vegvesen Region Nord Fv.12 Mercurveien Harstad Emne: Grunnundersøkelser Orienterende geoteknisk vurdering Dato: 19. desember 2011 Rev.

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg NOTAT OPPDRAG Wingejordet 9-11 Sande kommune DOKUMENTKODE 813799-RIG-NOT-01 EMNE Geotekniske vurderinger vedrørende fundamentering av byggene TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Sandvin Eiendom A/S

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Myrvoll stasjon Grunnundersøkelse - Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Henvisninger... 3 2.3 Topografi og

Detaljer

Jåsund felt G, H, I2 og M

Jåsund felt G, H, I2 og M RAPPORT Jåsund felt G, H, I2 og M OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA EMNE Grunnundersøkelser. Grunnforhold. Fundamentering DATO / REVISJON: 05. mai 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 217946-RIG-RAP-001

Detaljer

Kvikkleirekartlegging, Nedre Skjørsand

Kvikkleirekartlegging, Nedre Skjørsand RAPPORT Kvikkleirekartlegging, Nedre Skjørsand OPPDRAGSGIVER Sjø1 AS EMNE Grunnundersøkelser. Datarapport DATO / REVISJON: 30. mars 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 617147-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Skage barnehage RAPPORT. Overhalla kommune. Grunnundersøkelser. Datarapport. Orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-003 OPPDRAGSGIVER EMNE

Skage barnehage RAPPORT. Overhalla kommune. Grunnundersøkelser. Datarapport. Orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-003 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Skage barnehage OPPDRAGSGIVER Overhalla kommune EMNE Grunnundersøkelser. Datarapport. Orienterende geoteknisk vurdering. DATO / REVISJON: 10. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416303-RIG-RAP-003

Detaljer

Geote kniske bilag F eltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder

Detaljer

RAPPORT. Alta brannstasjon OPPDRAGSGIVER. Alta kommune EMNE. Datarapport. DATO / REVISJON: 22. juni 2016 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

RAPPORT. Alta brannstasjon OPPDRAGSGIVER. Alta kommune EMNE. Datarapport. DATO / REVISJON: 22. juni 2016 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 RAPPORT Alta brannstasjon OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Datarapport DATO / REVISJON: 22. juni 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713388-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen RAPPORT Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Datarapport grunnundersøkelser-torgård DATO / REVISJON: 5.desember 214 / DOKUMENTKODE: 416813-1-RIG-RAP-1_rev

Detaljer

Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget

Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Fv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Grunnundersøkelse Rapport: Oppdragsgiver: 711348-RIG-RAPP-001 Statens vegvesen Dato: 14. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Sentrumskaia OPPDRAGSGIVER EMNE

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Sentrumskaia OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hammerfest Havn OPPDRAGSGIVER Hammerfest Kommune EMNE Datarapport- grunnundersøkelse ved Sentrumskaia DATO / REVISJON: 31. august 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Handeland renseanlegg

Handeland renseanlegg RAPPORT Handeland renseanlegg OPPDRAGSGIVER Sirdal kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 07. juni 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 314016 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utbedring Fv 45, Lomedalen

Utbedring Fv 45, Lomedalen RAPPORT Utbedring Fv 45, Lomedalen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Grunnforhold. Datarapport DATO / REVISJON: 07. juni 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 218414-RIG-RAP-001 Denne

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering Rapport Rana kommune OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering DOKUMENTKODE: 416036-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Rapport_001. Lørenskog Vinterpark. Selvaag Gruppen AS. Datarapport Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_001. Lørenskog Vinterpark. Selvaag Gruppen AS. Datarapport Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_001 Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS EMNE Datarapport Grunnundersøkelser DATO: 29. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125331-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Rapport. Fetsund stasjonsby/otium Øst. OPPDRAG Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport

Rapport. Fetsund stasjonsby/otium Øst. OPPDRAG Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport Rapport Fetsund stasjonsby/otium Øst OPPDRAG 124939-1 Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport 16.08.2013 DOKUMENTKODE 124939-RIG-RAP-001-rev00 Datarapport Med mindre annet er

Detaljer

Othilies Park RAPPORT. Fredheim & Paulsby Bygg AS. Geoteknisk datarapport med orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Othilies Park RAPPORT. Fredheim & Paulsby Bygg AS. Geoteknisk datarapport med orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Othilies Park OPPDRAGSGIVER Fredheim & Paulsby Bygg AS EMNE Geoteknisk datarapport med orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 22. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417358-RIG-RAP-001 Denne

Detaljer

Taraldrud - Deponering av alunskifer

Taraldrud - Deponering av alunskifer RAPPORT Taraldrud - Deponering av alunskifer OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS EMNE Geoteknisk grunnundersøkelse DATO / REVISJON: 28. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Fv.170 Heia-Mork RAPPORT. Statens Vegvesen Region Øst. Geoteknisk datarapport RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fv.170 Heia-Mork RAPPORT. Statens Vegvesen Region Øst. Geoteknisk datarapport RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fv.170 Heia-Mork OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Øst EMNE Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 31. mai 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 127192-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Rapport 001. Lørenskog Vinterpark. Selvaag Gruppen AS. Datarapport Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport 001. Lørenskog Vinterpark. Selvaag Gruppen AS. Datarapport Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport 001 Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS EMNE Datarapport Grunnundersøkelser DATO: 29. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125331-RIG-RAP-001_rev01 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Teglverkstomta, Grenseveien 62

Teglverkstomta, Grenseveien 62 RAPPORT Teglverkstomta, Grenseveien 62 OPPDRAGSGIVER Omsorgsbygg Oslo KF EMNE Geoteknisk grunnundersøkelse-datarapport DATO / REVISJON: 15.8 214 / DOKUMENTKODE: 126542-RIG-RAP-1 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Supplerende boringer - Peterson fabrikkområde, Moss

Supplerende boringer - Peterson fabrikkområde, Moss RAPPORT Supplerende boringer - Peterson fabrikkområde, Moss OPPDRAGSGIVER Höegh Eiendom AS EMNE Geoteknisk grunnundersøkelse-datarapport DATO / REVISJON: 8. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 125046-RIG-RAP-002

Detaljer

Utbyggingsområde Ree, Time

Utbyggingsområde Ree, Time RAPPORT Utbyggingsområde Ree, Time OPPDRAGSGIVER Team Bygg AS EMNE Grunnundersøkelser. Grunnforhold. Datarapport DATO / REVISJON: 22. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 218259-RIG-RAP-001 Oversiktsbilde

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER ROM Eiendom AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 16. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404 1 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utvidelse Feviktun Geoteknikk

Utvidelse Feviktun Geoteknikk RAPPORT Utvidelse Feviktun Geoteknikk OPPDRAGSGIVER Grimstad kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Grunnforhold og geotekniske vurderinger DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 313450

Detaljer

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Block Watne AS Kjønstadmarka B03 Emne: Prøvegraving Fundamenteringsforhold Dato: 1. februar 2012 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 4 15207 RIG-RAP

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Sanering av planoverganger, Sandaløkken

Sanering av planoverganger, Sandaløkken RAPPORT Sanering av planoverganger, Sandaløkken OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON : 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE:415952-150 - RIG - RAP - 001 Denne

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Ånderkleiva Næringsområde BN12

Ånderkleiva Næringsområde BN12 RAPPORT Ånderkleiva Næringsområde BN12 OPPDRAGSGIVER Magne Arvesen & Sønner AS EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 14. februar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713706-RIG-RAP-001_rev.01 Denne rapporten er

Detaljer

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Betesta Boligområde OPPDRAGSGIVER Nordreisa kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712938-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Omlegging av Føldalsveien, Rissa

Omlegging av Føldalsveien, Rissa RAPPORT Omlegging av Føldalsveien, Rissa OPPDRAGSGIVER Rissa kommune EMNE Datarapport geotekniske grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 6. februar 217 / DOKUMENTKODE: 418379-RIG-RAP-1 Denne rapporten er

Detaljer

Steindeponi Sørkjosen

Steindeponi Sørkjosen RAPPORT Steindeponi Sørkjosen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Nord EMNE Grunnundersøkelser - Datarapport og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 8. april 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 712293-RIG-RAP-001

Detaljer

Innseiling Oslo, Spro Havn

Innseiling Oslo, Spro Havn RAPPORT Innseiling Oslo, Spro Havn OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 28. september 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-2-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Kjørsvikbugen, Aure RAPPORT. SalMar Settefisk AS. Grunnundersøkelser geoteknikk OPPDRAGSGIVER EMNE

Kjørsvikbugen, Aure RAPPORT. SalMar Settefisk AS. Grunnundersøkelser geoteknikk OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Kjørsvikbugen, Aure OPPDRAGSGIVER SalMar Settefisk AS EMNE Grunnundersøkelser geoteknikk DATO / REVISJON: 8. april 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417106-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

D2-3 Grunnundersøkelser - datarapport

D2-3 Grunnundersøkelser - datarapport D2-3 Grunnundersøkelser - MULTICONSULT Rapport RIG-01 Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen, Region ØST E6 Hvam - Gardermoen Emne: Datarapport Dato: 30. oktober 2012 Rev. - Dato 21.mai 2013 Oppdrag

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse. Innledning.... Utførte undersøkelser.... Grunnforhold.... Vestre område... 6.. Områdebeskrivelse...

Detaljer

Innseiling Leirpollen

Innseiling Leirpollen RAPPORT Innseiling Leirpollen OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Datarapport med orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 12. juli 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713364-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Kvilstad gård, kvikkleireskredfare

Kvilstad gård, kvikkleireskredfare RAPPORT Kvilstad gård, kvikkleireskredfare OPPDRAGSGIVER Øra Boligutvikling AS EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 16. juni 215 / DOKUMENTKODE: 417241 RIG RAP 1 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mul1iconsult NOTAT RIG Innledning, prosjekt. 2 Topografi, grunnforhold

Mul1iconsult NOTAT RIG Innledning, prosjekt. 2 Topografi, grunnforhold Mul1iconsult NOTAT RIG 01 OPPDRAG Utbygging Brunsbykollen, Varteig DOKUMENTKODE 10200532-NOT-RIG01- Rev0 EMNE ROS-analyse geoteknikk: Sikkerhet mot naturpåkjenninger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kontorbygg B13 og P hus B4, Kragerø B13

Kontorbygg B13 og P hus B4, Kragerø B13 RAPPORT Kontorbygg B13 og P hus B4, Kragerø B13 OPPDRAGSGIVER Kruse Smith Entreprenør AS EMNE Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 2018 10 18 / 00 DOKUMENTKODE: 10207710 RIG RAP

Detaljer

Sørholmen Kristiansund

Sørholmen Kristiansund RAPPORT Sørholmen Kristiansund OPPDRAGSGIVER Jemar Utvikling AS EMNE Grunnundersøkelse - Datarapport DATO / REVISJON: 20. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416249-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Lahelle Vest Geotekniske grunnundersøkelser

Lahelle Vest Geotekniske grunnundersøkelser RAPPORT Lahelle Vest Geotekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 16. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313457 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Bodø havn - utdyping Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Henvisninger... 4 3.2 Områdebeskrivelse... 4 3.3 Løsmasser...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Gang og sykkelveg Aronnes Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Områdebeskrivelse... 4 3.2 Løsmasser...

Detaljer