Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon"

Transkript

1 Veileder til Medietekster Øvelser i kommunikasjon

2 Veiledningshefte til Medietekster For å bli en god leser må en lese mye! «Utviklingen av lesehastighet og leseforståelse beror på økt ferdighet i å lese større enheter», Edward Huey, Veiledning til Medietekster, Vox

3 Innhold Innledning Forkunnskap og forventninger Arbeidslivet Avisoverskrifter Morfemer og avledninger Cloze-test Vignetter Vann Dataspill Kim Fangen, Mitt nye land Nobelidéen som forsvant emodenhet Mobilregninger Første mai Senket stemmerett Finner du sammenhengen Kobling artikler og overskrifter...71 Veiledning til Medietekster, Vox

4 Innledning Hensikten med dette leseheftet er å styrke kompetansen i lesing for voksne med liten trening i denne ferdigheten. Målet er å øke leselyst, leseflyt og leseforståelse. Brukerne skal lære å bli funksjonelle lesere, enten det er i forbindelse med arbeid, utdanning eller privat. De skal øve opp evnen til å være fleksible i forhold til å kunne hente ut informasjon fra ulike type tekster. Lesetreningsheftet er produsert av Avis i Skolen i samarbeid med Vox, og tekstene er hentet fra riks- og lokalaviser. I tillegg er noen tekster hentet fra lettlest litteratur og avisen Klar Tale. Oppgavene er graderte i A, B og C, og vil veksle mellom klasseromsundervisning og undervisning på arbeidsplassen. Vi har forsøkt å bruke stoff som er aktuelt på ulike samfunnsarenaer, enten det gjelder i privatlivet, i arbeidslivet eller i utdanning og skole. De fleste oppgavene passer også for minoritetsspråklige som trenger å styrke leseferdighetene sine. Arbeid med språklig bevisstgjøring som grammatikk og morfologi er spesielt nyttig for minoritetsspråklige, og veileder kan gjerne gi flere slike oppgaver. En del av opplæringen vil være nettbasert og krever at deltakerne kan bruke pc, både til å skrive og hente ut informasjon. For de som har liten erfaring med dette, kan det være nytting med en introduksjon med ABC-pc, Programmet er selvinstruerende, og lærer deltakerne både å bruke tastaturet, skrive e-post og søke på Internett. Rammeverket Læringsmateriellet er tenkt brukt med utgangspunkt i kompetansemålene i lesing og skriving for voksne, se * Lesing og skriving er sammensatte og komplekse prosesser som gjør det utfordrende å beskrive ulike nivåer som står atskilt fra hverandre. Det er likevel mulig og hensiktsmessig å skille ut ulike delprosesser og ferdigheter og knytte disse til ulike nivåer av kompetanse. Samtidig er det også mulig å beskrive nivåer med hensyn til hvor vanskelige ord og tekster en person mestrer i hverdagen, og på hvilken måte personen mestrer disse. Kompetansemålene er delt inn i tre lese- og skrivenivåer Nivå 1: Kan lese og skrive ord og enkle tekster Nivå 2: Kan lese og skrive sammenhengende tekster med tempo og flyt Nivå 3: Behersker lesing og skriving som redskaper for arbeid, opplevelser, utvikling og læring Hvert av de tre nivåene har igjen tre underordnede deler: utvikle grunnleggende lese- og skrivestrategier lese og forstå skrive og kommunisere * kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i 2013, se vox.no/læringsmål Veiledning til Medietekster, Vox

5 Hver strategi utvikles på det aktuelle nivået, og er en forutsetning for at mestringsmålene i leseforståelse og skrivekompetanse kan nås. Hvis for eksempel deltakerne skal lære å lese og følge enkle instruksjoner og bruksanvisninger, må vi samtidig forklare hvordan, altså hvilken strategi deltakerne må bruke for å forstå denne type tekster. De grunnleggende strategiene er på hvert nivå konsentrert om Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: lyd-bokstav-ord ordsammensetninger og setningsstruktur leseforståelse og lesestrategier, som igjen er avhengig av sjangerkunnskap, forkunnskaper og aktive forståelsesstrategier Helhetlig tenkning motiverende faktor Samme hvilket nivå de voksne deltakerne er på, er det en forutsetning å arbeide med meningsfylte helheter som har et budskap. Det er to grunner til dette. For det første må den språklige bearbeidingen som deltakeren skal arbeide med på nivå 1 og 2, være forankret i god ordforståelse og talespråklig mestring. For det andre må de enkelte strategiene som skal læres, som for eksempel lyderingsstrategien, anvendes i språklige helheter og knyttes opp til forståelse av setninger og tekster for at de skal bli funksjonelle og anvendelige i flytende lesing. De ulike delene bør derfor ikke læres isolert, men som integrerte deler av meningsfylt lesing. Det er imidlertid også nødvendig, i kortere økter, å arbeide isolert med de vanskelige ordene, slik at den voksne lærer det hun trenger. I denne lærerveiledningen vil vi på nivå 1 og 2 basere oss på Jørgen Frosts tredelte opplæringsmodell, Prinsipper for god leseopplæring, Frost Han har kalt dette helhetslesing, fordi all læring skjer innenfor en helhetlig ramme, også når det er de minste språkkomponentene som skal læres og anvendes. Denne helheten danner en struktur for en arbeidsøkt som optimalt varer omtrent 90 minutter. Strukturen er først og fremst begrunnet ut fra teori om lesing, men kan fullt ut også begrunnes læringsteoretisk. Strukturen er slik: Helhet detaljarbeid helhet. På nivå 3 kan en også undervise innenfor en tredelt og helhetlig struktur, men da med fokus på andre områder innenfor hver fase. Her er det først og fremst forståelsesprosesser, strategisk lesing og bruk av læringsstrategier som settes i fokus. Det vil derfor være mer naturlig å dele en undervisnings- og leseøkt inn i før, under og etter, jf; Carol Santa, Lære og lære og Liv Engen; Fra vegring til mestring. Bevisstgjøring av lesestrategier En del av undervisningen bør fokusere på å lære deltakerne hensiktsmessige kontroll- og oppklaringsstrategier. Oppklaringsstrategier kan være å lese noe om igjen, lese omkringliggende tekst, spørre noen, bruke oppslagsverk, ordbøker eller finne alternative kilder på internett. Skriving av logg er en gradvis bevisstgjøring av læringsprosessene, og viser hvordan arbeidet fører til læring og bedre lesing for kursdeltakere. Ved at læreren formulerer målet og hensikten med lesingen allerede i starten av leseøkten, kan en ha åpne dialoger om arbeidsmåter og strategier Veiledning til Medietekster, Vox

6 underveis og en evalueringssamtale til slutt. Deltakerne skriver inn i loggen underveis hvilke strategier som er brukt. Veilederen hjelper deltakerne hvis de har problemer med å sette ord på hva de har gjort. Veileder bør også skrive logg på hver deltaker hvor hun beskriver samspillet og sitt eget bidrag i forhold til den voksnes utvikling. For eksempel når eleven skal lese høyt, må veileder notere i loggen sin at hun må minne deltakeren på å peke med blyant for at det skal gå lettere å lese. Nettstedet er et lese- og skrivetreningsprogram for voksne (se side 10 i Veiledningen). Det er gratis og enkelt å bruke. Det kan brukes aktivt i undervisningen eller som selvhjelp til voksne. Programmet beregner poeng etter antall riktige svar. Som veileder kan du bruke Les og skriv i undervisningen ved å vise eksempler eller løse oppgaver i fellesskap. Du kan også motivere deltakerne til å øve mer på egen hånd eller eventuelt gi noen oppgaver som hjemmelekse. Arbeider du med opplæring i en bedrift, kan du bruke nettstedet til å bedre lese- og skriveferdighetene på arbeidsplassen. Legg for eksempel en lenke til Les og skriv på intranettet eller informer i andre kanaler, og gi de ansatte muligheter til å prøve seg. Fleksibilitet Med fleksibilitet menes det å kunne avpasse både lesetempo og lesemåte til leseformål og tekstens krav. Dette gjelder blant annet det å kunne skumlese, søkelese og lese grundig samt å variere disse lesemåtene etter behov Dette krever igjen gode og automatiserte avkodingsferdigheter. Særlig vil strategier for skumlesing være svært nyttig når en skal finne nødvendig informasjon fra flere kilder. Leseprosessen blir sett på som en helhet hvor leseren knytter visuell informasjon til egne erfaringer og kunnskaper. På bakgrunn av dette kan en si at bakgrunnskunnskaper er den beste indikator på at leseren vil trekke slutninger ut fra teksten. Dette betyr at den kan anvendes i ulike sammenhenger ut fra hva som er formålet med lesingen. Til hvert kapittel i oppgavedelen, vil vi derfor sette opp leseformål og hvilke grunnleggende lese- og skrivestrategier som bør anvendes i forhold til oppgaven. Personer som har lite effektive lese- og skrivestrategier, bør oppfordres til å tenke gjennom hva som er viktig å lære i en ny tekst. Dette krever at de kan anvende ulike leseteknikker som skumming og skanning av teksten. Etter lesing vil læringsutbyttet og ulike anvendelser av det som er lest stå i fokus. I en opplæringssituasjon vil det være viktig å kunne skrive gode tekstsammendrag for å vise hvordan en har forstått teksten og for å organisere fagstoff på tvers av flere kilder. Forslag til leseopplæring Til kapitlene har vi laget forslag på oppgaver til deltakerne: muntlig skriftlig oppgaver tilknyttet arbeidsplassen Veiledning til Medietekster, Vox

7 arbeidsark som leveres ut til kursdeltakerne Arbeidsarkene er ment brukt etter behov og tilpasset den enkelte bruker. Arbeidsarkene kan skrives ut hver for seg og brukes separat eller sammenhengende under en leseøkt. Tips til veileder er forslag til undervisningsopplegg for voksne som ønsker å forbedre sin ferdigheter i lesing og skriving. De er kun ment som forslag, og må tilpasses den enkelte bruker. Tips til deltaker kan kopieres opp ved behov, for eksempel ved sjangerskriving av referat eller anmeldelse. Lykke til med leseopplæringen! Veiledning til Medietekster, Vox

8 1. Forkunnskap og forventninger Kompetansemål nivå 1 Den voksne skal kunne finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell Leseformål: Strategimål: Struktur: Lese tekstene flytende Lese og forstå innholdet i gateskilt Gjenkjenne forstavelse, rot og endelse i ord og vite hva disse betyr for ordets og setningens mening En tredelt læringsøkt på ca 90 minutter, jf. innledningen En lesekursøkt starter alltid med en samtale om tekstens innhold, elevens forkunnskaper i forhold til tekstens tema, spørsmål som kan stilles og forutsigelser som kan gjøres. Hensikten med dette er å styrke elvenes språklige kompetanse i forhold til hva som skal til for at de skal bli bedre lesere. I dette første kapitlet har vi kun tre korte tekster eller avisklipp. Hvis vi starter med det avisklippet som handler om navnedager, kan veileder ta utgangspunkt i navnet til deltakerne på lesekurset når de presenterer seg. Få fram hva de vet om opprinnelsen til navnet sitt og hva det betyr. Veileder spør og støtter hver kursdeltaker slik at de ikke stopper opp. Etterpå ber veileder to og to snakke sammen og hva de vet om navnet Arthur og August. Ord og begreper i teksten får hovedfokus i denne samtalen. Deretter leses teksten høyt av veileder, mens den voksne følger med i teksten og peker med blyant på hvert ord. Dermed kan veileder se om de følger med, og det blir lettere for den voksne å lese. En kan også la deltakerne prøve å lese høyt for å bli kjent med hva de strever med i forhold til teksten, hvis det er få deltakere. Eventuelt gjøres dette en til en, da dette kan ha vært en traumatisk opplevelse tidligere i livet. Læreren kan gjøre små notater der deltakeren har problemer i lesingen, slik at opplæringen kan starte på det lesenivået den voksne befinner seg. Eventuelt kan en sammenligne med deltakerens mestring på slutten av læringsøkten og på denne måten tydeliggjøre framgangen. I starten på et lesekurs kan det være litt vanskelig å følge med i hverandres lesing, og også litt stressende. En løsning kan være korlesing, særlig hvis noen er usikre på uttalen av ordene. På denne måten skapes en trygg atmosfære hvor læreren leder an og er modell, og samtidig kan følge med på om deltakerne henger med. De leser teksten to ganger på denne måten. Hensikten med denne økten er å modellere og vise god og flytende lesing av teksten. Læreren er modell for hvordan deltakerne kan bruke ulike strategier for lesing og forståelse. I dette eksempelet modellerte hun det å stille spørsmål og å gjøre forutsigelser i forhold til det Veiledning til Medietekster, Vox

9 som kommer i teksten. I tillegg viste hun de voksne hvordan teksten skal leses høyt. Dette er spesielt aktuelt på nivå 1 og 2. I deltaljfasen kan deltakerne arbeide enten med stavelses-, morfem- eller syntakslesing, alt etter hvilket behov deltakerne har. Stavelsesnivået er best egnet ved lange, nye og ukjente ord eller når de trenger å justere og kontrollere egen lesing; Har jeg lest riktig? Morfemnivået er en bevisstgjøring av ordenes oppdeling i meningsbærende enheter. Her skal den voksne på nivå 2 kunne: se sammenhengen mellom ordets form og mening finne ordenes hoveddel (rotmorfem) og endelse gjenkjenne delene i sammensatte ord lese setninger og få tak i helheten uten å bruke for lang tid vite hvordan en setning er bygget opp Tips til veileder I starten bør veilederen ikke lage for mange oppgaver eller for mange ord, men heller jobbe grundig med få ord. Derfor bør læreren velge ut noen ord ut i fra gruppens sammensetning. Eksempler som ord en kan jobbe videre med er: navnedag, keltisk, utbredt, alminnelig, nordisk, latinsk, familienavn, opprinnelsen, forklaring, avledning. De viktigste her er at deltakerne lærer seg funksjonelle strategier for lesing, slik at de på sikt kan bli bedre lesere. Delmål Læreren innleder med å gi konkrete kompetansemål til deltakerne: finn relevant informasjon i avisklippene i forhold til oppgavene snakk sammen i grupper om egne navn (bakgrunn og betydning) sjekk navneregisteret identifiser delene i sammensatte ord og se sammenhengen mellom disse les hele teksten høyt for hverandre eller to og to. Læreren støtter deltakernes strategibruk under høytlesingen til den sitter godt Deltakerne skriver logg underveis; hvilke lesestrategier og arbeidsmåter har de brukt, jf. Bevisstgjøring av lesestrategier, i innledningen. Veiledning til Medietekster, Vox

10 Arbeidsark 1 lydrette og ikke-lydrette ord Finn flere lydrette eller ikke-lydrette ord i avisklippene. Skriv dem inn i skjemaet. Se på eksemplene og fortsett selv: Ord hvor jeg kan høre alle bokstavlydene Ord som uttales og staves forskjellig Hva gjør ordet vanskelig? Navnedag Utbredt - d er stum Keltisk Alminnelig - g er stum Nordisk Avledning - ng-lyd (grafem) Veiledning til Medietekster, Vox

11 Arbeidsark 2 morfemanalyse og sammensatte ord Finn ord i teksten med en hoveddel (morfem), forstavelse, endelse, eller begge deler. Skriv dem inn i skjemaet. Se på eksemplene og fortsett selv. Forstavelser Rotmorfem Endelser/bøyingsform ut- -bredt -else al- -minne- -lig opp - -rinnel- -sen av- -led- -ning Veiledning til Medietekster, Vox

12 Arbeidsark 3 sammensatte ord Finn ord i teksten som er satt sammen av to eller tre meningsdeler, pluss endelse. Forklar hele ordet, hver meningsdel og endelsen. Se eksemplet og fortsett selv: Sammensatte ord Del opp ord i meningsdeler Forklar delene og ordet Navnedag navne-dag Hovedleddet dag kommer sist.første leddet beskriver hvilken type dag. Består av to ord og ingen endelse. Familienavn familie-navn Hovedleddet- navn kommer sist. Første leddet beskriver hvilken type navn. Utforkjøringen utfor-kjør-ing-en Hovedleddet kjør kommer sist.- ing er avledning av verbet å kjøre. Endelsen forteller om en bestemt hendelse. Renseanlegget rense-anlegg-et Anlegg som renser vann. Ordet består av to ord og en endelse. Den forteller om et renseanlegg et spesielt sted. Veiledning til Medietekster, Vox

13 2. Arbeidslivet Kompetansemål nivå 2 Den voksne skal kunne lese og følge enkle skriftlige instruksjoner og bruksanvisninger. Leseformål: Strategimål: Struktur: Lese arbeidsinstrukser flytende og forstå innholdet Lese setninger og få tak i sammenhengen uten at enkeltord tar for mye oppmerksomhet En tredelt læringsøkt på ca 90 minutter, jf. innledningen I dette kapitlet, som omhandler arbeidslivet, kan logoene være en fin innfallsvinkel til arbeidsplassen. Her kan en, når logoene er gode, identifisere hvilken bransje dette gjelder. Firmaer, organisasjoner, nettsteder og offentlige institusjoner har sitt eget varemerke som folk kan kjenne igjen bare ved å se logoen. I denne undervisningsøkten kunne en starte med å snakke rundt de forskjellige logoene og deres betydning. Noen kan være ganske selvsagte, mens andre har en mer symbolsk betydning. De fleste vil antakelig kjenne dem igjen, og så kan en utvide ved å snakke om logoer på arbeidsplassen, eventuelt tegne dem opp på tavla. Tips til veileder I lese- og skrivekurs på arbeidsplassen, kan deltakerne finne tekstmateriell som brukes i bedriften, både reklamemateriell, tekster fra administrasjonen og arbeidsdokumenter. Veileder og arbeidstaker analyserer sammen tekstmateriellet som deltakerne skal kunne bruke i arbeidet sitt, både skriftlig og muntlig. For eksempel rapporter og sikkerhets- og arbeidsinstrukser. Vurder lesbarheten, og kom eventuelt med forslag til enklere språkbruk til ledelsen. I opplæring på arbeidsplassen vil det være mest aktuelt å arbeide med tekster som brukerne trenger å kunne lese og forstå i arbeidssammenheng; enten det er bruksanvisninger, arbeidsinstrukser, sikkerhetsinstrukser eller skjemaer som skal fylles ut. Se kompetansemål i grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, på nivå 2. På nivå 3 skal deltakerne kunne identifisere ulike sjangre og virkemidler, og ett eksempel kan være å se på virkemidlene i en relevant reklamebrosjyre i firmaet de jobber i, lese kritisk og vurdere innholdet. har laget et arbeidshefte om reklame som kan bestilles her. Modellen vil være den samme som i kapittel 1, helhet, detalj, helhet. Veiledning til Medietekster, Vox

14 Trafikk- og gateskilt Kompetansemål nivå 1 Den voksne skal kunne lese og forstå vanlige offentlige skilt. Leseformål: Lesestrategi: Struktur: Kan lese og forstå gateskilt Notere nøkkelord Følge programmets trinnvise oppbygging for memorering og forståelse Oppgave til deltakerne Trafikkskilt Gå inn på Vox.no/lesogskriv, Tren mer og velg Skilt. Her finner du både trafikkog gateskilt. Du må registrere deg med brukernavn og passord, men når du har gjort det en gang, husker programmet dette til neste gang. Du ser om svaret ditt er riktig med en gang: - Du kan prøve samme oppgave flere ganger og følge utviklingen din. Bare du kan se dine egne resultater. I oppgavene til Les og Skriv blir skiltene forklart underveis, slik at deltakerne har mulighet til å svare riktig hvis de husker forklaringene underveis i programmet. Akkurat dette kan være et problem for vår målgruppe, og det er derfor viktig at deltakerne har mulighet til å gå tilbake og repetere eller oppklare misforståelser. Delmål snakke sammen om logoene og deres betydning forklare betydningen av logoer på arbeidsplassen analysere tekstmateriell fra arbeidsplassen sjekke lesbarhet i skriftlig materiale i virksomheten plukke ut vanskelige ord virkemidler i reklamemateriell lese rapporter og arbeidsinstrukser fra arbeidsplassen øve på trafikk- og gateskilt Deltakerne skriver logg underveis; lesestrategier og arbeidsmåter. Veiledning til Medietekster, Vox

15 3. Avisoverskrifter Kompetansemål nivå 2 Lese og forstå. Den voksne skal kunne identifisere hovedinnholdet i enkle avistekster eller tekster om kjente emner. Skriveformål: Leseformål: Strategimål: Struktur: Skrive et referat eller sammendrag Presentere tre nyheter i gruppa Skaffe seg oversikt over tekster ved å referere og oppsummere En tredelt læringsøkt på 90 minutter, jf. innledningen Disse overskriftene gir en fin mulighet til å snakke om lesing som en aktiv meningssøkende prosess. Avisoverskrifter er ofte løsrevne fra sammenhengen, men leseren kan likevel ut fra sine bakgrunnskunnskaper og grunnleggende lesestrategier forstå innholdet i teksten. Arbeidslivsrelaterte oppgaver Tips til veileder Fokuser på tekster i avisen som er arbeidslivsrelatert; tariffoppgjør, mangel på arbeidskraft, arbeidsløshet, pensjon, finansiell krise og lignende. Deltakerne kan gå inn på nettavisene og finne tre nyheter som har med arbeidslivet å gjøre. Be dem skrive et referat eller sammendrag. Tips til deltakerne Gode råd ved skriving av referat: Les nøye gjennom teksten. Les teksten på nytt. Marker det du mener er viktig i hvert avsnitt. Skriv hovedinnholdet i hvert avsnitt. Lag en dekkende overskrift. Lag et referat av tekstene du finner i avisen. Når deltakerne har skrevet ferdig sammendraget, leses det høyt for de andre i gruppa eller sendes som lyd-fil eller e-post til læreren. Læreren gir sine kommentarer, for eksempel hun kan be dem om å slå opp vanskelige ord i ordboka. Referatet leses inn i Word 2003 eller et annet digitalt lese- og staveprogram, for eksempel i LingDys eller På sporet av ordet. Deretter kan deltakerne lytte selv og forbedre sin egen uttale. Vanskelige ord skrives ned i deltakernes private ordbøker eller i Excel programmet. Veiledning til Medietekster, Vox

16 For minoritetsspråklige er det spesielt viktig med mye uttaletrening, men også for voksne med lesevansker og andre med liten trening i lesing. Å beskrive en arbeidsoperasjon eller en arbeidsdag er også nyttig for minoritetsspråklige som skal lære arbeidsnorsk. Muntlig oppgave La en og en deltaker presentere tre nyheter hver, muntlig i gruppa, for eksempel i slutten av uka. Dette gir de andre elevene mulighet til å komme med sine meninger om saken, og samtidig kan veileder ta opp ord som trenger en nærmere forklaring. Å kunne slå opp i en ordbok, bør modelleres ved at lærer viser hvordan man skal forstå ordforklaringene og de grammatiske endelsene. Kompetansemål nivå 1 Deltakerne skal kunne bruke ordbok i skole og utdanning for å finne ut stavemåter og hva ordene betyr Delmål: finne nyheter i nettavisene finne stoff om pensjon, tariffoppgjør, arbeidskraft, arbeidsledighet skrive referat lese referatet høyt, enten i gruppa eller i et eget lesetreningsprogram (MS Word 2003, og sende lydfila til lærer slå opp i ordbok manuelt eller velg leksikografi og Bokmålsordboka. presentasjon muntlig av tre av ukas nyheter krever innføring i presentasjonsteknikk beskrive en arbeidsoperasjon beskrive en arbeidsdag og faste rutiner Loggskriving underveis; lesestrategier og arbeidsmåter. Veiledning til Medietekster, Vox

17 4. Morfemer og avledninger Kompetansemål nivå 2 Deltakerne skal utvikle strategier for å kunne gjenkjenne forstavelse, rotmorfem og endelse i ord og vite hva disse betyr for ordets og setningens mening. Leseformål: Strategimål: Identifisere hovedinnholdet i enkle avistekster eller tekster om kjente emner Gjenkjenne forstavelse, rot og endelse i ord og vite hva disse betyr for ordets og setningens mening Struktur : En tredelt læringsøkt på 90 minutter, jf. innledningen På nivå 2 skal deltakerne arbeide med å styrke automatisert ordavkoding og staving ytterligere. Dette oppnås gjennom gjentatt lesing av enkle tekster og gjennom utvidet ordkunnskap; ikkelydrette stavemåter og oppdeling i ordenes i ulike meningsbærende elementer. Bruke noen av ordene i avisoverskriftene: Tips til veileder Ord å bearbeide i gruppa: avisoverskrifter uttale ulikheter nasjonale historieformidling dopingtest internett avgjørelse sjikaneres Del ut arbeidsark som deltakerne skal prøve å fylle ut selv. Veiledning til Medietekster, Vox

18 Arbeidsark 1 lydrette og ikke-lydrette ord Ord hvor jeg kan høre alle bokstavlydene Ord som uttales og staves forskjellig Hva gjør ordet vanskelig? Internett Avgjørelse - gj uttales som j Dopingtest Avisoverskrifter - o uttales - å Historieformidling Veiledning til Medietekster, Vox

19 Arbeidsark 2 morfemanalyse og sammensatte ord Finn ord i teksten med en hoveddel (morfem), forstavelse, endelse, eller begge deler. Skriv dem inn i skjemaet. Se på eksemplene og fortsett selv. Forstavelser Rotmorfem Endelser/bøyingsform av- - gjør - -else Inter- - nett ut - - tale u- - lik Heter Veiledning til Medietekster, Vox

20 Arbeidsark 3 sammensatte ord Finn ord i teksten som er satt sammen av to eller tre meningsdeler, pluss endelsene. Forklar hele ordet, hver meningsdel og endelsen. Se eksemplet under og fortsett selv. Sammensatte ord Del opp ord i meningsdeler Forklar delene og ordet avisoverskrifter avis-over-skrift-er Overskrifter i en avis. Ordet består av tre ord og en endelse. Endelsen forteller at det er flere overskrifter. historieformidling historie-formidl- ing Formidling av historie Hovedleddet kommer sist. Fortelling. Ordet består av to ord og en -ing- endelse fra verbet å formidle Veiledning til Medietekster, Vox

21 Delmål Samtale om form og innhold i et ord Gjenkjenne forstavelse, rot og endelse i ord Identifisere delene i sammensatte ord og sammenhengen mellom disse Bruke kunnskap om setningsstruktur og grammatikk i arbeid med tekst Bruke arbeidsark og forklare sammensatte ord og grammatikalske endelser Skriv logg underveis. Forklar lesestrategier og arbeidsmåter. Veiledning til Medietekster, Vox

22 5. Cloze-test Kompetansemål nivå 2 Deltakerne skal utvikle grunnleggende strategier i å lese setninger og få tak i sammenhenger uten at enkeltord tar for mye oppmerksomhet. Leseformål: Strategimål: Lese utdrag av skjønnlitteratur og forstå hovedinnholdet. Identifisere ulike sjangre og virkemidler. Struktur: En tredelt læringsøkt på 90 minutter, jf. kapittel 1. Deltakerne kan benytte ordene som står i rammen under teksten som en veiviser. Hensikten er at de skal se sammenhengen. Her kan hver deltaker først prøve å finne ordene selv. Deretter leser de voksne deltakerne en og en setning høyt i gruppen, eller to og to. Veileder går gjennom tekstutdraget i plenum tilslutt. Lesere med minoritetsspråklig bakgrunn vil ha større utbytte av å arbeide med spesielt tilrettelagte cloze-tester hvor grammatikk og morfologi vektlegges. Slike oppgaver kan en finne i lærebøker for norsk som andrespråk. Veilederen kan legge inn enkel sjangerlære i forhold til skjønnlitteratur og faktalitteratur; for eksempel hva som karakteriserer en roman kontra en artikkel. Tips til veileder I detaljfasen kan deltakerne jobbe på stavelses- eller morfemnivå med ordene: stemmen kaffe servere vennene dyrt smørbrød invitere lytter usynlig kjøkkenbordet behøver annonser katta Veiledning til Medietekster, Vox

23 Arbeidsark 1 lydrette og ikke-lydrette ord Ord hvor jeg kan høre alle bokstavlydene Ord som uttales og staves forskjellig Hva gjør ordet vanskelig? Kaffe Smørbrød -d er uttales ikke Vennene Annonser - o uttales - å Lytter Servere - e uttales æ Veiledning til Medietekster, Vox

24 Arbeidsark 2 morfemanalyse og sammensatte ord Finn ord i teksten med en hoveddel (morfem), forstavelse, endelse, eller begge deler. Skriv dem inn i skjemaet. Se på eksemplene og fortsett selv: Forstavelser Rotmorfem Endelser/bøyingsform in- -vit -ere u- -syn -lig be- -høve -r Veiledning til Medietekster, Vox

25 Arbeidsark 3 sammensatte ord Finn ord i teksten som er satt sammen av to eller tre meningsdeler, pluss endelsene. Forklar hele ordet, hver meningsdel og endelsen. Se eksemplet og fortsett selv: Sammensatte ord Del opp ord i Forklar delene og ordet meningsdeler Smørbrød smør-brød Påsmurte brødskiver. Består av to ord. Kjøkkenbordet kjøkken-bord-et Et bord som står på kjøkkenet. Hovedleddet kommer sist..ordet består av to ord og endelsen et i bestemt form, intetkjønn. Arbeid på samme måte som i kapittel 4 med ordklasser, endelser, rotmorfemer, suffiks og sammensatte ord. Stykket leses høyt av deltakerne, enten med en veileder og kun en elev eller i gruppe med to eller tre, til det leses flytende. Veiledning til Medietekster, Vox

26 Anmeldelser Kompetansemål nivå 2 Deltakerne skal kunne skaffe seg oversikt over tekster ved å referere og oppsummere. Læringsmål: Læringsstrategi: Struktur: Kunne lese og skrive en filmanmeldelse/bokanmeldelse Referere og oppsummere Se filmen Kautokeino sammen Lese en bok fra Lettlestforlaget Det er ikke sikkert at alle vet hva en blurb er. Be deltakerne gå inn på og finne det ut. Der står det også noen anekdoter om hvordan ordet oppsto. «Blurb er en kort, positiv omtale av en bok, film eller et annet produkt som er skrevet for å fremme salget av produktet. Blurbing brukes som markedsføringsverktøy blant annet av forlag, og blurber er ofte gjengitt på baksida av bøker og filmer. Enkelte produsenter betaler navngitte kjendiser og berømte forfattere for å blurbe, det vil si for å anbefale eller skryte av produktene deres.» Ordet blurb stammer fra den amerikanske humoristen Gelett Burgess som døde i 1951, og uttrykk et ble tatt i bruk på norsk på 2000-tallet. En blurb er en kort, positiv omtale av en bok eller film, blant annet. Samtal rundt dette ordet og les i ressursheftet om sjangeren anmeldelse. Arbeidslivet: Lage et bokomtalehefte som presenteres for arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppgave tilknyttet arbeidsplassen Gå på biblioteket, bruk skolebiblioteket eller introduser Be alle deltakerne finne en bok de kunne tenke seg å lese. Be dem skrive ut omtalen av boka, og sende som vedlegg på e-post til de andre i gruppa. Gruppa lager et bokomtale-hefte som distribueres til arbeidsgiver eller tillitsvalgte, og be om å få opprette et bibliotek i bedriften hvor disse bøkene kan være tilgjengelige for de som ønsker. Hvis det allerede finnes eksemplarer av lettlestbøker på opplæringsstedet, kan en starte et lite klassebibliotek hvor deltakerne kan låne bøker og skrive korte bokanmeldelser. Disse kan for eksempel settes inn i bedriftsavis eller på en oppslagstavle. Veiledning til Medietekster, Vox

27 Film Lei eller lån en dvd og se denne sammen, for eksempel Kautokeino. Snakk med deltakerne før filmen og spør hva de vet om Kautokeino-opprøret fra før. Summer opp. Skriv stikkord på tavla og be dem skrive en kort anmeldelse eller leserbrev etter at de har sett filmen. De kan også selv gå inn på og se under bilder og sjangre. Tips til deltakerne Anmeldelse I anmeldelsene er det en person, ikke nødvendigvis ansatt i avisen, som presenterer og vurderer f.eks. ei bok, en utstilling, en film, en konsert eller et dataspill. En anmeldelse innholder ofte et referat av hva det gjelder og en mening som støttes opp av argumenter. Anmeldelser er en form for veiledning som skal hjelpe leseren til å finne ut om han skal se filmen, kjøpe dataspillet, lese boka osv. Anmeldelser av f.eks. konserter eller gårsdagens underholdningsprogram på TV gir anmelderens mening om og fortolkning av arrangementet. Her kan leseren sammenlikne med egen opplevelse. Siden en anmeldelse til dels er en subjektiv sjanger, kan godt uenigheten bli stor. I anmeldelser der journalistens mening er dominerende, bør bakgrunnskunnskapen være solid. En artikkel fra f.eks. en fotballkamp er også en slags anmeldelse, selv om ikke vi kaller den det. Eksempel på anmeldelse Delmål Kunne strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema, og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Bruke stavekontroll eller ordbok til å kontrollere egen skriving Deltakerne skriver logg; lesestrategier og arbeidsmåter. Veiledning til Medietekster, Vox

Kompetansemål for lesing og skriving

Kompetansemål for lesing og skriving Kompetansemål for lesing og skriving Målgrupper Rammeverket er utviklet med tanke på voksne som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg kan rammeverket være

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen presentere et

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver 1. Valg av tekster med relevans og passe vanskegrad for hver enkelt 2. Balansert og helhetlig struktur 3. Oppgaver og arbeidsmåter (egne hefter for «nivå 1 og

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

ALU i 6 K regionen. Å tenke igjennom egne forkunnskaper

ALU i 6 K regionen. Å tenke igjennom egne forkunnskaper ALU i 6 K regionen Å tenke igjennom egne forkunnskaper 3. samling 01.02.201 Vigdis Refsahl Bredtvet kompetansesenter Lesing Avkode Forstå Indre holdepunkter Ytre holdepunkter Språk og struktur Bevisste

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: KAVI, HOBE Læreverk: Nye kontekst 8-10 (Gyldendal) Tids rom Kompetansemål Eleven skal kunne: Tema/Læringsmål: 34 Bli kjent og skape relasjoner gjennom

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 1 7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON uttrykke og grunngi egne standpunkter, og vise respekt for andres presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Innhold Hvordan brukes malen...3 Mal for individuell kompetanseplan...4 Hvordan planlegge opplæringen...7 2 Hvordan brukes malen Den

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Årsplan 2017-2018 Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 7.trinn Timefordeling på trinnet: 5 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Uke Kompetansemål i LK-06

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE Storetveit skole 2013 VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes Storetveit skole 2013 Hvorfor har vi invitert dere? Hva vil

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er.

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er. Lesekurs sammensatte tekster Bli kjent i lærebøkene Uke gi eksempler på noen likheter Jeg kan finne fram i bøkene ved å Nærlese Vurdering av og forskjeller mellom muntlig og bruke innholdsoversikt og Lete-lese

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Leseteorieri lys av minoritetsspråklige deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn Solveig-Alma Lyster (2012): Teori om lesing er spesielt

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande LeseLOS i Halden kommune NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande Leseveileder Leseveileder ble ansatt mai 2010 Skolepolitisk plattform med satsningsområder Ansatt for å finne et felles verktøy for kartlegging

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 7.TRINN

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 7.TRINN 34 Dette blir som en innholdsfortegnelse. 35 Lese og lærestrategier. Diskutere meninger i tekst. Substantiv Finn riktig mål fra kunnskapsløftet: kopier inn fra udir.no. lytte til og videreutvikle innspill

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Lokal læreplan. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten. Karl Johans Minne skole. Grunnleggende ferdigheter

Lokal læreplan. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten. Karl Johans Minne skole. Grunnleggende ferdigheter Lokal læreplan Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Tema Grunnleggende ferdigheter Arbeidsmetode,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016 Lesing på 8. trinn: Det vil bli satt av en fast time i uka til lesing av tekster og arbeid med ulike lesestrategier gjennom hele skoleåret.

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon Fag: Norsk Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17 Period e Kompetansemål 1+2 lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Grunnlegge

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

norskbøkene.. Lære å skrive kort og brev. Lære å bruke e- post.

norskbøkene.. Lære å skrive kort og brev. Lære å bruke e- post. Fag: NORSK Skoleåret:2017-18 Klassetrinn: 5. klasse Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34 Bli kjent Bli kjent med med bøkene norskbøkene. 35-36 Send en hilsen

Detaljer

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE ØLU VISJON: Å LESE FOR Å LÆRE MÅL: Elevene ved Ajer ungdomsskole skal få de muligheter og den støtte den enkelte elev trenger, for å utvikle: Leseglede

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes HVORFOR HAR VI INVITERT DERE? Hvordan jobber vi med lesing på Storetveit? Litt om

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: 7, Lesebok og Språkbok. 4,12 klokketimer, d.v.s. 5,49 skoletimer(45 min) pr. uke. Uker Læreplanmål (kunnskapsløftet)

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Krossen skole. Årsplan i norskfaget for 6. trinn 2015/16

Krossen skole. Årsplan i norskfaget for 6. trinn 2015/16 Krossen skole. Årsplan i norskfaget for 6. trinn 2015/16 Mål for lese- og skriveopplæring Å utvikle leseferdighet: lesehastighet, leseflyt, nøyaktighet og god innholdsforståelse Å oppøve leselyst og leseglede

Detaljer