Den overordnede problemstillingen er om Holm Transport har plikt til å betale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den overordnede problemstillingen er om Holm Transport har plikt til å betale"

Transkript

1 Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om Holm Transport har plikt til å betale regningen fra "Alt til bilen". For at Holm transport skal bli bundet av Didrik sitt kjøp må det foreligge en fullmakt som gir Didrik denne retten til å binde Holm. Det fremgår av avtl 10 (1) at dersom en "fuldmægtig" foretar en rettshandel i "fuldmagtsgivers navn" og "indenfor fuldmagtens grænse" vil det binde fullmaktsgiveren. Det fremgår av faktum at Didrik tidligere hadde vært ansatt hos Holm transport. Han hadde en "stilling" som etter "lov eller sedvane" ga Didrik muligheten til å binde Holm transport til kjøpene som ble gjort hos "Alt til bilen", jf 10 (2). Det kommer videre frem at Didrik ble sagt opp den 10. mai En slik stillingsfullmakt tilbakekalles ved at "fuldmægtigen fjernes fra stillingen", jf 15. Da Holm transport sa opp Didrik ble fullmakten kalt tilbake, og Didrik ville ikke lenger ha muligheten til å kunne binde Holm transport. Det foreligger dermed ikke en stillingsfullmakt som medfører at Didrik kan binde Holm transport. Videre må det ses om det utad så ut som at Didrik hadde muligheten til å inngå en bindende avtale på vegne av Holm transport, og at han dermed hadde en ulovfestet fullmakt. I Ernst & Young-dommen gikk saken ut på om en dagligleder kunne inngå en bindende avtale på vegne av selskapets sentralbord til leie av et lokale i Mo i Rana. Høyesterett vurderte om den som var i kontakt med utleierne hadde en legitimert fullmakt, slik at det utad så ut som at denne personen kunne binde Ernst & Young. Det Høyesterett vurderte var om Ernst & Young hadde gitt utleierne rimelig grunn til å

2 tro at personen de forhandlet med hadde rett til å kunne binde Ernst & Young til leieavtalen. Vurderingen beror på partenes utsagn, atferd og øvrige omstendigheter. Spørsmålet blir om Holm Transport sin atferd og øvrige omstendigheter ga "alt til bilen" rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Holm og Alt til bilen hadde kommet til en enighet om at Holm skulle sende en liste over de ansatte slik at de kunne kjøpe vare hos Alt til bilen og dermed sende denne regningen til Holm i ettertid. Didrik sto ikke på denne listen da han kom for å kjøpe varer hos Alt til bilen. Dette trekker i retning av at Holm ikke hadde gikk Alt til bilen rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Videre hadde Alt til bilen dannet en fast praksis slik at de som ikke hadde navnene sine på den utdaterte listen kun trengte å svare bekreftende på om de jobbet der. Dermed ville Alt til bilen sendre regningen til Holm for kjøpet de gjorde på vegne av Holm. Den praksisen Alt til bilen hadde benyttet seg av var ikke direkte kjent for Holm. Det at Didrik ikke var navngitt på den listen Holm hadde sendt inn, og at han ikke dirkete hadde kunnskap om denne praksisen, trekker i retning av at Alt til bilen ikke hadde rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. På den andre siden anfører Alt til bilen at Holm tidligere ikke hadde hatt noen innvendinger mot å betale regninger for personer som ikke sto på navnelisten. I Ernst & Young-dommen vurderte høyesterett om det forelå en toleransefullmakt. Høyesterett la vekt på at dersom en fullmektig hadde handlet på en spesiell måte som ikke inngikk i fullmakten, men at Ernst & Young hadde tolerert den oppførselen, ville dette i senere tid gi medkontrahenten rimelig grunn til å tro at fullmektigen kunne binde ved å handle på denne måten. I den aktuelle saken hadde Holm tidligere betalt regninger for ansatte som ikke var

3 på listen, og ikke gjort noen innvendinger på dette. Det vil tilsi at Holm hadde visse kunnskaper om den praksisen Alt til bilen førte. Da Didrik oppgir at han begynte å jobbe hos Holm etter at listen kom, og at han ønsker å kjøpe varer på Holm sin regning vil det at Holm tidligere har tolerert at ansatte kan binde han trekke i retning av at Alt til bilen hadde rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Videre følger det av praksisen til Alt til bilen at de ville spørre om han eller hun virkelig jobbet for Holm. Dersom personen svarte bekreftende, ville Alt til bilen sende regningen til Holm. Det fremgår av faktum at Didrik ikke uttalte dirkete at han fortsatt var ansatt hos Holm. Didrik uttalte at han "begynte først å jobbe for Holm Transport i januar 2016". Da den butikkansatte ikke direkte spurte om Didrik enda jobbet for Holm vil dette kunne trekke i retning av at de ikke fulgte opp den praksisen de vanligvis hadde ført. Dette taler mot at Alt til bilen hadde rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. På den andre siden det være nærliggende for en butikkansatt å tro at en person enda er ansatt, når han uttaler at han begynte å jobbe der i januar, og at han ikke oppgir at han ikke lenger har jobb der lenger. Dette vil svekke argumentet om at den butikkansatte ikke direkte spurte om han var ansatt. Videre fremkommer det av faktum at den butikkansatte syntes det var en stor handel. Da det er tale om en handel som den butikkansatte bemerker seg er stor, vil det kunne være normalt å forsikre seg om at Didrik faktisk hadde fullmakt til å kunne binde Holm. Det at den butikkansatte ikke undersøker Didrik noe nærmere vil trekke i retning av at Alt til bilen ikke har hatt rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Alt til bilen anfører videre at det er Holm som må bære risikoen for den inntrufne. Det var Holm som ikke oppdaterte listen på flere måneder av gangen. Det at det er Holm som ikke oppdaterer listen med navn, vil det være nærliggende at det er Holm

4 som står ansvarlig for uklarheter som vil kunne oppstå på grunn av dette. Det vil dermed være naturlig at det er Holm som vil bære risikoen for det som har oppstått. Dette trekker i retning av at Alt til bilen hadde rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Alt til bilen hadde klagd inntil flere ganger på at listen måtte oppdateres. Det at Alt til Bilen har gjort Holm oppmerksom på at den ikke er oppdatert, vil normalt tilsi at de ikke kan anklages for den uklarheten som har oppstått, da de har forsøkt å unngå det. Dette trekker i retning av at Holm har gitt Alt til bilen rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Etter en helhetsvurdering vil det være avgjørende at Holm tidligere har latt den praksisen gå, og at det er Holm som ikke har oppdatert listene slik at en slik misforståelse kan unngås. Holm Transport sin atferd og øvrige omstendigheter ga "alt til bilen" rimelig grunn til å tro at Didrik kunne binde Holm. Didrik har da en ulovfestet fullmakt til å inngå bindende avtaler på vegne av Holm Transport. Han uttaler videre at kjøpet er på vegne av Holm. Dette vil binde plikter for Holm, jf 10(1). Konklusjonen blir dermed at Holm Transport har plikt til å betale regningen fra "Alt til bilen". Spørsmål 2 Den overordnede problemstillinger er om det ble inngått en bindende avtale mellom Lars Holm og Marte Kirkerud den 12. august Avtaleloven regulerer ikke direkte når en avtale er bundet når parter forhandler seg frem til en avtale. Saken må dermed løses ut i fra ulovfestede regler om avtaleinngåelse. Høyesterett har gjennom fast og langvarig praksis utviklet et vurderingstema. Det går

5 ut på at den ene part må ha rimelig grunn til å tro at den andre parten har ment å binde seg. Dette følger blant annet av Tomtekjøpsdommen og Gate Gourmetdommen. Vurderingstemaet vil bero på partenes utsagn, atferd og øvrige omstendigheter. Det er klart at Marte har ment å binde seg til kjøpet da hun uttaler at hun vil kjøpe tomten, samt "da har vi en avtale". Lars har rimelig grunn til å tro at Marte har ment å binde seg. Spørsmålet blir dermed om Lars sine uttalelser, atferd og øvrige omstendigheter tilsier at Marte har hatt rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg til å selge tomten. I Harkestad-dommen gikk saken ut på om et brev fra en bror var bindende slik av søsteren ville overtaboligen. I brevet ble ordene "ønsker" og "vi vil gjerne" benyttet. Høyesterett la vekt på at ordene ikke var tilstrekkelig klare og konsise til å indikere binding, men at det heller var en idéskisse til videre drøftelse. I vår sak gr Lars først inntrykk av at det høres ut som et godt tilbud. En slik uttalelse vil i likhet med Harkestad-dommen ikke være tilstrekkelig konsist til å binde Lars, da den positive holdningen heller gir uttrykk for et ønske om videre forhandlinger. Dette trekker i retning av at Marte ikke har rimelig grunn til å tro at Lars ønsker å binde seg. Lars uttaler videre at "den usikkerheten vil jeg ikke leve med". Ordlyden av uttalelsen tilsier ikke direkte at Lars vil selge. Uttalelsen isolert sett vil ikke være tilstrekkelig konsis og klar til å indikere binding. Dette trekker ytterligere i retning av at Marte ikke har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg. Til uttalelsen til Marte om at de har en avtale uttaler Lars "men jeg vil ikke skrive under på noe før i januar..." Det at Lars uttaler at han ikke vil skrive under på noe før i januar og at han ikke oppstiller at de skal fortsette forhandlingene senere vil trekke i retning av at partene her kommet til en enighet om en bindende avtale. Dette trekker

6 i retning av at Marte har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg selv om han ikke har skrevet under på avtalen. Høyesterett har gjennom samstemtpraksis kommet frem til at om en part skal ha rimelig grunn til å tro at den andre har ment å binde seg, vil det være avgjørende om partene har oppnådd enighet om vesentlige punkter. Dette fremkommer blant annet i Ernst & Young-dommen og Hotelldommen. I Hotelldommen gikk saken ut på om det var inngått en bindende avtale om kjøp av et Hotell. Høyesterett la vekt på at vesentlige punkter var avklart, og at partene dermed var bundet. Det ble blant annet lagt vekt på at det var kommet til enighet om realytelsen, prisen, overtakelsestidspunkt og betalingsmåte. I vår sak er det på det rene at realytelsen er avklart. Marte ønsker å kjøpe tomten, og Lars ønsker å selge tomten. Dette taler for at Marte har rimelig grunn til å tro at de har inngått en bindende avtale. Videre har Marte utalt at hun ønsker å kjøpe tomten for 5 millioner kroner. Lars uttaler ikke direkte at han ønsker å selge for 5 millioner, men gir uttrykk for at han syntes dette er et godt tilbud. Da Lars ikke uttaler at han ønsker en annen pris, og at han syntes det høres bra ut, vil det være naturlig å gå ut i fra at han ønsker å selge til denne prisen og at de er kommet til enighet. Dette trekker i retning av at Marte har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg. Videre er det ikke oppnådd enighet om når overtakelsen skal finne sted. Lars uttaler at han ikke vil underskrive noe før i januar. Det vil si at overtakelsen ikke skal finne sted før dette. Det at de ikke nærmere har gått inn på når overtakelsen skal finne sted vil trekke i retning av at Marte ikke har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg. Det er heller ikke kommet til enighet om betalingsmåten mellom Marte og Lars. Ved salg av store verdier vil det være naturlig at betalingsmåten diskutert mellom partene.

7 Dette vil trekke retning av at Marte ikke har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg. I Aadalen-dommen kom Høyesterett frem til at det ikke var inngått en bindende avtale mellom to personer om et garasjeprosjekt. Det var ikke kommet til enighet om alle vesentlige punkter. Høyesterett la vekt på at terskelen for binding ble høyere blant annet da det gjaldt store verdier. I vår sak er det i likhet med Aadalen-dommen tale om salg av en betydelig verdi og det er heller ikke oppnådd enighet om alle vesentlige punkter. Dette trekker i retning av at Marte ikke har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg. Et utgangspunkt for avtaler av relativt store størrelser vil være formalisering, ved at partene undertegner en skriftlig avtale før de er bundet. Det vil likevel ikke være et avgjørende moment da partene har rett til å inngå avtaler på den måten de slik ønsker, etter prinsippet om formfrihet, jf NL Høyesterett behandlet flere saker det partene har blitt bundet tross for manglende formalisering. Dette skjedde blant annet i Hotelldommen som er nevnt tidligere. Partene så ut til å ha kommet til enighet om at partene hadde ment å binde seg. I vår sak er det ikke kommet til enighet om alle vesentlige punkter. Imidlertid kan det være naturlig å anta at forhandlingene er sluttet da Lars uttaler at han ikke ønsker å signere før i januar. Atferden til Lars kan gi Marte grunn til å tro at de har kommet til enighet om det som er nødvendig. Hensynet til lojal oppførsel og forutberegnelighet vil dermed være av betydning. Dette trekker i retning av at Marte hadde rimelig grunn til å tro at Lars mente å binde seg. På den andre siden kan uttalelsen til Lars oppfattes som en reservasjon der avtalen ikke foreligger før partene har underskrevet på en skriftlig kontrakt. Dette vil trekke i retning av at Marte ikke har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg.

8 Videre vil en slik reservasjon kreve et det er tydelig for den andre parten at den har fremstilt en slik reservasjon. Dette uttaler Høyesterett blant annet i Ernst & Youngdommen. I dommen var ikke en slik reservasjon gjort tilstrekkelig synlig slik at den andre parten var klar over dette. Lars uttalte at han ikke ville signere på grunn av skattemessige årsaker. Det at hovedårsaken til skriftlighet var med tanke på skattemessige hensyn vil det tyde på at reservasjonen ikke var tilstrekkelig synlig for Marte. Dette vil trekke i retning av at Marte har rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg. Imidlertid må det legges vekt på at Lars Holm også uttaler at de vil få mulighet til å se hva kommunen velger å gjøre, dersom de venter til januar før de skriver under på en avtale. En slik uttalelse vil det være nærliggende at kan være synlig for Marte at han likevel ønsker å se hva kommunen gjør. Dette vil trekke i retning av at reservasjonen var synlig for Marte, og at hun dermed ikke hadde rimelig grunn til å tro at Lars mente å binde seg. Etter en helhetsvurdering vil det avgjørende være at de ikke har oppnådd enighet om vesentlige punkter, samt at ordlyden av uttalelsene i sin helhet ikke klart indikerer binding. Det vil også være av betydning at Lars nevnte at han ville vente med å signere, da han blant annet fikk muligheten til å se hva kommunen ville gjøre. Lars sine uttalelser, atferd og øvrige omstendigheter tilsier at Marte ikke har hatt rimelig grunn til å tro at Lars har ment å binde seg til å selge tomten. Konklusjonen blir dermed at det ikke ble inngått en bindende avtale mellom Lars Holm og Marte Kirkerud den 12. august Spørsmål 3 Den overordnede problemstillingen er om avtalen mellom Marte og Lars er gyldig.

9 Oppgaven forutsetter at det ble inngått en bindende avtale mellom Lars og Marte. Et grunnleggende prinsipp i for avtaler er at de skal holdes, jf NL Likevel oppstiller avtaleloven noen unntak for denne hovedregelen, der det vil være uriktig å gjøre en avtale gyldig. Først må det vurderes om noen av de spesifikke bestemmelsene om ugyldighet kommer til anvendelse. Det er på det rene at Marte ikke har utøved "grov tvang" eller simpel "tvang" overfor Lars. Vilkårene i 28 og 29 kan dermed ikke anvendes i oppgaven. Lars har heller ikke avgitt en "viljeserklæring" som fra hans side har inneholdt "feilskrift" eller "lignende feiltagelse". Vilkårene i 32 er dermed ikke heller oppfylt. Det må dermed vurderes om Marte har "utnyttet" Lars sin "uerfarenhet" for å oppnå en fordel, jf 31. Det fremgår av faktum at Lars ikke hadde hatt noen interesse av å lese om politikken og valgene kommunen hadde tenkt til å gjennomføre. Da Marte fikk kjennskap til Lars sin manglende kunnskap på område fortalte hun kort om de to forskjellige planene kommunen hadde, samt hvilke konsekvenser det ville få for Lars. Den informasjonen som ble gitt av Marte er det naturlig å anta at det er den informasjonen ha ville fått fra brevene, da hun fortale om generelt om planene. Dette vil trekke i retning av at Marte ikke hadde som intensjon å "utnytte" Lars sin "uerfarenhet" ved å gi han den informasjonen de fleste borgere i kommunen ville hatt. Bestemmelsen er en svak ugyldighetsgrunn og krever ond tro fra Marte sin side for å være ugyldig. Det at Marte oppga informasjon som allmenheten ville hatt om det. Dette trekker sterkt i retning av at Marte ikke handlet i ond tro da hun inngikk avtalen med Lars. Etter en konkret vurdering vil det at Marte ga Lars opplysninger om politikken veie

10 tungt. Marte "utnyttet" ikke Lar sin "uerfarenhet" for å oppnå en fordel, jf 31. Videre må det vurderes om viljeserklæringen til Lars ble fremkalt ved "svik" fra Marte sin side, jf 30. Bestemmelsens annet ledd stiller opp vilkår for hva "svik" vil innebære. Der heter det at om den annen part har "svikagtig git uriktige oplysninger om omstændigheter" som vil ha betydning for viljeserklæringen anses det som at den bre fremkalt ved svik. Marte ga opplysninger om valgene kommunen sto imellom uttalte hun at "hviklet alternativ som blir valgt vet vi jo ikke før kommunestyret har truffet vedtaket på møtet i desember". Marte hadde fått kunnskap fra Peder om at kommunen kom til å anbefale plan B, som ville øke verdien på tomten til Lars. Dette vil trekke i retning av at Marte ga Lars "svikagtig" opplysning. På den andre siden hadde Marte kun fått informasjon om at planetaten kom til å anbefale plan B, der forelå dermed ikke en sikkerhet om dette skulle bli tilfellet. Det at Marte ikke har fortalt om opplysninger som av 1egentlig var i fortrolighet og som ikke var bestemt, trekker i retning av at Marte ikke ga Lars "svikagtig" opplysninger. Etter en konkret vurdering vil det være betydelig at de opplysningene Marte satt med fra Peder ikke var sikkert at ville ha betydning. Kommunen kunne velge å ikke høre på planetaten. Marte hadde ikke fremkalt Lars sin viljeserklæring ved "svik" og hun hadde ikke gitt "svikagtig" opplysninger, jf 30. Det må videre vurderes om avtalen er ugyldig på bakgrunn av 33, som regulerer om avtalen er rimelig. Bestemmelsen i 33 stiller opp en rekke vilkår. Det må foreligge "omstændigheter" som forelå da den annen part "fikk kundskap om erklæringen" og som må ha

11 innvirket på løftet. Det må videre antas at mottakeren "kjendte til" kunnskapen og det må "stride mot redelighet og god tro" Det er på det rene at det foreligger "omstændigheter", da Marte hadde kunnskap om at planetaten ville anbefale plan B, og hun både "kjendete til" og hadde denne "kundskapen" da hun mottok løftet fra Lars. Videre vil det være nærliggende å anta at Lars ikke ville inngått avtalen med Marte dersom han kjente til planetaten sin mening. Dette kommer blant annet frem da Lars uttalte at han ikke ville leve med usikkerheten. Dersom han hadde hatt denne kunnskapen ville normalt usikkerheten til Lars blitt mindre. Vilkåret om innvirkning som har kommer frem gjennom samstemt Høyesterettspraksis er dermed oppfylt. Spørsmålet blir om det vil "stride mot redelighet og god tro" å gjøre salget av boligen gjeldende. Ordlyden av "redelighet" tilsier at det er tale om ærlighet og rettferdighet. Ordlyden av "urdelighet" tilsier en høy terskel, og dette støttes også av fast og samstemt Høyesterettspraksis. Vurderingen må bero på partenes atferd samt omstendigheter rundt avtalens tilblivelse. I Tromsø sparebank-dommen behandlet Høyesterett en sak der en mann skulle kausjonere for en kassakreditt. Spørsmålet var om Banken hadde opptrådd uredelig ovenfor kunden. Høyesterett la vekt på at kunden trolig ikke ville inngått avtalen dersom den hadde fått tilstrekkelig informasjon om at det gjaldt en kassakreditt som var åpnet for et halvt år siden, da kunden trodde det gjaldt en nyopprettet kassakreditt. Det kommer frem av faktum at Marte hadde fått informasjon fra Peder om at Planetaten kommer til å anbefale plan B, etter et par glass vin. Det at Marte hadde fått fortrolig informasjon om Planetatens sine meninger vil tale for at hun ikke har gikk Lars all den opplysningen hun sitter på om kjøp og salg.

12 Etter Marte sin uttalelse til Lars har han oppfatningen av at man ikke vet hvilken plan kommunen vil velge. Da hun imidlertid har fått informasjon om at planetaten sin anbefaling til kommunen, vil dette kunne være av betydning for Lars ved at hun ikke oppgir opplysningen hun har. Dette trekker i retningen av at Marte strider i mot "redelighet" da hun ikke gir denne opplysningen til Lars. I Halvorsen-dommen behandlet Høyesterett en sak der en megler ga en villedende takst. Høyesterett kom frem til at den villedende taksten var uriktige opplysninger, og at det dermed hadde skredd en opplysningssvikt. Dette kan ses i sammenheng med at Marte ikke har gitt de opplysningene hun sitter på til Lars. Dette vil trekke i retning av at det vil stride i mot "redelighet" å gjøre avtalen gjeldende. Jo mer klare opplysningene er, desto strengere krav stilles til opplysningsplikten, dette fremkommer av juridisk teori og rettspraksis. Opplysningene er gitt etter et par glass vin, og i en uformell setting. Dette trekker i retning av at opplysningene ikke er av en svært sikker karakter, og dermed vil det ikke stride i mot "redelighet" å gjøre avtalen gjeldende. I Tromsø Sparebank la Høyesterett blant annet vekt på at banken tydelig var den sterkere part, og dermed hadde en større opplysningsplikt ovenfor forbrukeren. Dommen kan sees i sammenheng med den aktuelle saken. Det er oppgitt at Marte var en eiendomsinvestor, mens Lars var en eldre mann. Marte vil klart være den sterke part, mens Lars vil være den svakere parten. Det vil dermed i likhet med Tromsø Sparebank stilles strengere krav til at Marte opplyser Lars om all informasjon som kan være relevant og nødvendig for han før avtaleinngåelsen. På den andre siden var partene i Tromsø Sparebank en næringsdrivende og en forbruker. Marte skulle kjøpe tomten til seg selv, og opptrådde dermed som en privat person. Dette vil svekke kravet til den strenge opplysningen. Videre vil hensynet til lojalitet være svært sentralt. Dersom en part med gode

13 muligheter for å ivareta sine interesser holder opplysninger fra en svakere part vil dette kunne anses som illojalt. Hensynet til lojalitet handler om at partene har et visst ansvar for å ivareta hverandres interesser. Dette trekker i retning av at det vil "stride i mot redelighet" å gjøre avtalen gjeldende Etter en helhetsvurdering vil det bli lagt avgjørende vekt på at Marte satt med informasjon som ville være av betydning for Lars ved inngåelsen av avtalen, samt at Marte er den ressurssterke part og hensynet til lojalitet. Det er videre slik at 33 skal ta opp de tilfellene som nesten blir rammet av Dette er blant annet nevnt i juridisk teori. I denne saken var det to tilfeller der avtalen nesten ble ugyldig. Dette vil også ha vekt i en helhetsvurdering av forholdene ved avtalen. Det vil "stride mot redelighet og god tro" å gjøre salget av boligen gjeldende. Den overordnede problemstillingen er om avtalen mellom Marte og Lars er gyldig. Spørsmål 4 I denne oppgaven skal det kort gjøres rede for i hvilke tilfeller og på hvilken måte forbrukerdirektivet kan være relevant fir avtaleloven 36. Det vil først bli gjort rede for hva forbrukerdirektiver og 36 handler om. Videre vil det bli tatt opp hva slags virkninger som direktivet har, som vil ære relevant for avtl 36. Forbrukerdirektivet Forbrukerdirektivet er et direktiv som tar opp vern av forbrukere ovenfor næringsdrivende. Alle landene som er en del av EU og EØS har vært pliktig til å innføre direktivet på en eller annen måte inn i sitt lovverk. Direktivet har satt opp en minimumsgrense over hvor mye vern en forbruker skal ha. Landene kan selv velge å innføre større vern dersom det er ønskelig. Direktiver inneholder flere artikler. Blant annet finnes det er "gråliste" i art. 3 nr 3 som inneholder en liste med vilkår som vil

14 være urimelige. Avtaleloven 36 Etter avtl 36 kan en avtale "helt eller delvis settes til side" dersom det vil virke "urimelig eller stride i mot god forrentingsskikk" å gjøre den gjeldende. Bestemmelsen er en av flere unntaksbestemmelser til hovedprinsippet om at avtale skal holdes, jf. NL Bestemmelsen er en generalklausul som vil tilsi at det må foretas skjønnsmessige vurderinger. Videre er begrepet "urimelig" dynamisk, og dermed vil ha endret betydning over tid, slik at vurderingen varierer fra sak til sak. Det fremkommer blant annet av If-dommen og forarbeider at det skal mye til for at en avtale skal bli satt til side som urimelig. Det er dermed en høy terskel. Hoveddel De tilfellene det vil være relevant å bruke forbrukerdirektiver i anvendelsen av 36 vil være der den ene parten er næringsdriver og den andre parten er forbruker, jf art 2. Det må samtidig ikke ha blitt forhandlet mellom partene, ettersom at direktivet krevet at det skal gjelde avtaler forbrukeren ikke har hatt mulighet til å utforme. Det må videre være forbrukeren som er i den svake posisjon. På den måten direktivet kan være relevant å bruke i avtl 36 kan være der en næringsdrivende har inngått en avtale med en forbruker, der de har inngått en avtale som vil være "urimelig". I bl.a Røeggen-dommen anvendte Høyesterett forbrukerdirektivet. I dommen ble det lagt vekt på at forbrukerdirektivet, som er innført i norsk lov i avtl 36 og 37, skulle ha et særlig vern for forbrukeren. I dommen hadde en bank inngått en avtale med en forbruker om investeringer. Det viste seg at avtalen var svært urimelig i forhold til det banken hadde gitt uttrykk for ved inngåelsen av avtalen. Det var samtidig en stor forskjell på hvor mye risiko hver av partene ytet. Høyesterett la vekt på at forbrukeren i denne dommen trengte et særlig vern ovenfor banken, da de blant annet hadde gått

15 ut med villedende opplysninger. Høyesterett brukte da forbrukerdirektivet for å vise til det vernet forbrukeren hadde krav på. Videre kan vilkårene som oppstilles i "grålisten" art. 3 nr. 3 anvendes i 36. Vilkårene tar opp tilfeller der det vil være "urimelig" å gjøre avtalen gjeldende. Siden 36 vurderer hvorvidt en avtale er urimelig å gjøre gjeldende, vil det være hensiktsmessig å se om noen av vilkårene er nevnt i "grålisten". Da 36 ikke stiller opp enkelte tilfeller som vil være urimelig, vil det dermed være hensiktsmessig å benytte seg av grålisten.

Den overordnede problemstillingen er om det 2 februar 2013 ble inngått avtale om salg av huset.

Den overordnede problemstillingen er om det 2 februar 2013 ble inngått avtale om salg av huset. EKSAMEN I KONTRAKTSRETT I 2014 Skrevet av: Johan André Eikrem DEL I Spørsmål 1 Sakens parter er Oline Hansen og Kari Hansen. Den overordnede problemstillingen er om det 2 februar 2013 ble inngått avtale

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

A-besvarelse i JUS113 Kontraktsrett I v 2013

A-besvarelse i JUS113 Kontraktsrett I v 2013 A-besvarelse i JUS113 Kontraktsrett I v 2013 Skrevet av: Marius Bakke Kommentert av: Oda Karterud Spørsmål 1 Spørsmålet er om uttalelsene fra Peder Ås og ekspeditøren i båtbutikken Sjøsprøyt AS oppfyller

Detaljer

Kontraktsrett I, eksamen våren 2010 A-besvarelse

Kontraktsrett I, eksamen våren 2010 A-besvarelse Kontraktsrett I, eksamen våren 2010 A-besvarelse Alle understrekninger i teksten er tilført under gjennomgangen 1) Spørsmålet er om det er inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av

Detaljer

Er det inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av Petras enebolig på grunnlag av e-postene som ble utvekslet 17. og 19. februar?

Er det inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av Petras enebolig på grunnlag av e-postene som ble utvekslet 17. og 19. februar? SENSORVEILEDNING KONTRAKTSRETT I SKOLEEKSAMEN 23. APRIL 2010 Del I Spørsmål 1 Er det inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av Petras enebolig på grunnlag av e-postene som ble utvekslet

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Besvarelsen er skrevet av: Lars Henrik Stoud Platou Vi har dessverre ikke fått tak i en sensor som kunne kommentere denne besvarelsen.

Besvarelsen er skrevet av: Lars Henrik Stoud Platou Vi har dessverre ikke fått tak i en sensor som kunne kommentere denne besvarelsen. Eksamen Kontraktsrett 1 Vår 2012 Besvarelsen er skrevet av: Lars Henrik Stoud Platou Vi har dessverre ikke fått tak i en sensor som kunne kommentere denne besvarelsen. Spørsmål 1: Det rettslige spørsmålet

Detaljer

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet Rett og legitimasjon i kommunen en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken, og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU

Detaljer

Sensorveiledning eksamen JUS 113 vår 2017

Sensorveiledning eksamen JUS 113 vår 2017 Sensorveiledning eksamen JUS 113 vår 2017 1. Innledning Undervisningen på kurset JUS 113, Kontraktsrett I, strekker seg over åtte uker. Undervisningen på kurset har dels bestått av tradisjonelle forelesninger,

Detaljer

#Oppdatert 2016 Avtaleinngåelse: Når fanger bordet?

#Oppdatert 2016 Avtaleinngåelse: Når fanger bordet? #Oppdatert 2016 Avtaleinngåelse: Når fanger bordet? Avtalemessig binding gjennom forhandlinger Partner advokat Rolf Bech-Sørensen og senioradvokat Bjørn Tore Steffensen Innhold 1. Problemstillingen 2.

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april 2015 Anleggsmaskiner Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Tvisten mellom Hans Tastad og Peder Ås Peder ÅS: 1. Hevder seg ubundet av avtalen

Detaljer

Kandidat 341. JUS113 0 Kontraktsrett I. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside JUS113 Automatisk poengsum Levert

Kandidat 341. JUS113 0 Kontraktsrett I. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside JUS113 Automatisk poengsum Levert JUS113 0 Kontraktsrett I Kandidat 341 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside JUS113 Automatisk poengsum Levert 2 JUS113 Kontraktsrett I Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JUS113 0 Kontraktsrett

Detaljer

Forord. Oslo, januar Geir Woxholth

Forord. Oslo, januar Geir Woxholth Forord Denne boken gir en elementærfremstilling av avtaleretten. Tanken er at den skal tjene som en innføringsbok i avtalerett for juridiske studenter, men også at den skal gi en innføring i avtalerett

Detaljer

En samlet vurdering mener jeg å ende på at Peder ikke har akseptert at avtalen med LAS avsluttes uten ytterligere forpliktelse for LAS.

En samlet vurdering mener jeg å ende på at Peder ikke har akseptert at avtalen med LAS avsluttes uten ytterligere forpliktelse for LAS. Spørsmål 1 Problemstillingen her handler om at eierne av selskapet Lunch AS (LAS), Marte og Tobias Kirkerud, opplever økonomiske problemer som følge av at serveringsdriften går dårlig. LAS flytter ut,

Detaljer

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN KONTRAKTSRETT I VÅREN ) Har Peder Ås gitt Hans Tastad fullmakt til å selge industribygget?

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN KONTRAKTSRETT I VÅREN ) Har Peder Ås gitt Hans Tastad fullmakt til å selge industribygget? SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN KONTRAKTSRETT I VÅREN 2011 Del I 1) Har Peder Ås gitt Hans Tastad fullmakt til å selge industribygget? Hvorvidt Peder Ås har gitt Tastad en fullmakt, vil bero på om Tastad

Detaljer

Sensorveiledning Jus 113 Kontraktsrett I Våren 2013

Sensorveiledning Jus 113 Kontraktsrett I Våren 2013 Sensorveiledning Jus 113 Kontraktsrett I Våren 2013 Spørsmål 1: Ble de alminnelige vilkårene for avtalerettslig binding oppfylt 11. februar? Tvisten er mellom Sjøsprøyt AS og Peder Ås. Med de alminnelige

Detaljer

FORELESNINGER OVER FULLMAKT, UGYLDIGHET OG SAMFUNNSKONTROLL MED KONTRAKTSVILKÅR

FORELESNINGER OVER FULLMAKT, UGYLDIGHET OG SAMFUNNSKONTROLL MED KONTRAKTSVILKÅR FORELESNINGER OVER FULLMAKT, UGYLDIGHET OG SAMFUNNSKONTROLL MED KONTRAKTSVILKÅR Professor dr juris Geir Woxholth 1. FORMÅLET MED FORELESNINGEN Etablere forståelse når det gjelder de viktigste emnene i

Detaljer

Kontraktsrett I UiB JurFak eksamen 2009 sensorveiledning Endelig versjon 18. mai 2009

Kontraktsrett I UiB JurFak eksamen 2009 sensorveiledning Endelig versjon 18. mai 2009 Kontraktsrett I UiB JurFak eksamen 2009 sensorveiledning Endelig versjon 18. mai 2009 ens første utgave var pr. 16. april. Etter nivåkontrollen er det gjort noen tillegg. Del I Stud.jur. Marte Kirkenær

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING Del I Det er ikke tvil om at det er inngått bindende avtale mellom Lars og selgerne av boligen. Dette kan, og bør, slås fast, helst med henvisning

Detaljer

Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett I Våren 2016.

Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett I Våren 2016. Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett I Våren 2016. Pensum Pensumlitteratur er Johan Giertsen, Avtaler, tredje utgave (2014). Av relevant tilleggslitteratur nevnes: Jo Hov/Alf Petter Høgberg: Alminnelig

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober 2010 Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2011 Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise problemstillinger.

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Mette Gjerde Etat for bygg og eiendom Saksnr.: 200815472-20 Emnekode:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir. Hybelutleie Fjordgt. 43 7010 TRONDHEIM Sendt per e-post til: ks@hybelutleie.net Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.tlf:

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Det foreligger klart en avgjørelse, og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det utøving av offentlig mydnighet. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen 3 Marius Stub Inhabilitet Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil

Detaljer

3. Forsikringsavtalen

3. Forsikringsavtalen 3. Forsikringsavtalen o Avtalestruktur o Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Anvendelsesområdet for FAL o FAL er tvingende o Partene o Selskapets informasjonsplikt o Tolkning av forsikringsavtaler 01.02.2013

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak.

Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak. Eksamen i Forvaltningsrett I Mønsterbesvarelse fra 2017 SPØRSMÅL 1: Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak. Forvaltningsloven

Detaljer

Vegetasjonskontroll Side: 1 av 5

Vegetasjonskontroll Side: 1 av 5 Vegetasjonskontroll Side: 1 av 5 1 AVTALELOVEN...2 2 GJENNOMGANG AV DE ULIKE PUNKT I AVTALEMALEN...3 2.1 Avtalepartene...3 2.2 Kartdokumentasjon...3 2.3 Kartdokumentasjon...4 2.4 Tiltak som skal gjennomføres...4

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUR 3111) Omfang

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Gjennomgang 11. november 2016 (12:15 Misjonssalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen på JUS

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

Protokoll i sak 855/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 855/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 855/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Krav om utskifting av feil leverte vinduer -------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene innleder

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-039 (arkivnr: 15/605) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

HR A REITANDOMMEN

HR A REITANDOMMEN HR-2016-761-A REITANDOMMEN Holmsbuseminaret 1. september 2016 Advokat Svein Sulland Overordnet om Høyesteretts motivasjon Redusere antall tvister etter buofl. 41 og hvtjl. 32 Et ønske om sterkere beskyttelse

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett. Ugyldighet

Forelesning i forvaltningsrett. Ugyldighet Forelesning i forvaltningsrett Ugyldighet Høst 2017 Nikolai K. Winge Ugyldighet introduksjon Hva betyr ugyldighet? Ugyldig = ikke bindende, ikke gjeldende. Ikke blandes med klagevedtak eller omgjøring.

Detaljer

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 1. Lovlig bruk som fritidsbolig i henhold til servl. 2? a. Fra naust til fritidsbolig? Oppgaven kan struktureres på flere måter, men i veiledningen har jeg

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Arna, gnr 275 bnr 2 - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , ang. rettslig klageinteresse

Arna, gnr 275 bnr 2 - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , ang. rettslig klageinteresse BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201222859-26 Emnekode: ESARK-5010 Saksbeh: TRHS Til: Seksjon Næring v/ Elin Sjødin Drange Kopi til: Fra: Etat for landbruk

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-404 / JU-405, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-404 / JU-405, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert JU-405 1 Kontraktsrett Kandidat-ID: 3305 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-404 / JU-405, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 JU-404 / JU-405 Oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Detaljer

Ble det inngått en bindende avtale mellom Ulla ÅS og Bilfix AS om skifte av registerreim?

Ble det inngått en bindende avtale mellom Ulla ÅS og Bilfix AS om skifte av registerreim? Sensorveiledning kontraktsrett I vår 2015 (revidert versjon) Spørsmål 1: Ble det inngått en bindende avtale mellom Ulla ÅS og Bilfix AS om skifte av registerreim? Første spørsmål er et spørsmål om ulovfestet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett. Skjønnsutøvelse og vilkår

Forelesning i forvaltningsrett. Skjønnsutøvelse og vilkår Forelesning i forvaltningsrett Skjønnsutøvelse og vilkår Høst 2017 Nikolai K. Winge Hva er skjønnsutøvelse? Med «skjønn» menes at det foretas en konkret vurdering. Motsetningen er forutbestemte beslutninger.

Detaljer

Urimelige standardvilkår i forbrukerforhold

Urimelige standardvilkår i forbrukerforhold Det juridiske fakultet Urimelige standardvilkår i forbrukerforhold - Inngrepsterskel etter avtl. 36 og 37 Tuyen Than Thi Ngo Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer