multimatte L Æ R E R V E I L E D N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "multimatte L Æ R E R V E I L E D N I N G"

Transkript

1 multimatte L Æ R E R V E I L E D N I N G

2 Forord Multimatte er et samarbeidsprosjekt mellom Cappelen Undervisning og Mohive og er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Vi vil takke Berit Haugen, Raufoss videregående skole, for verdifulle innspill og ideer i innledningsfasen av prosjektet. I tillegg vil vi takke Kirsti Bråten og elever ved Rud videregående skole i Bærum for at vi under utviklingen har fått prøvd ut Multimatte og for de forslag til forbedringer vi da har fått. Denne lærerveiledningen håper vi vil føre læreren raskt inn i bruken av Multimatte. Lærerveiledningen inneholder: Hva er Multimatte? side 2 Hvem er hovedmålgruppa? side 3 Hvordan komme i gang med Multimatte? side 4 Matematikken i yrkesliv og dagligliv side 7 Hvordan er Multimatte bygd opp? side 8 Multimatte har seks faste case til hver studieretning side 9 Oppbygging av casene side 10 Mine case i Multimatte side 11 Hvordan lage egne case? side 12 Oppgavekort side 15 Oversikt over «Steg for steg»-oppgavene side 16 Vi ønsker elever og lærere lykke til med bruken av Multimatte! Cappelen Undervisning, Videregående skole 1

3 Hva er Multimatte? Multimatte er et tilrettelagt læremiddel i matematikk for den videregående skolen. Multimatte dekker studieretningene helse- og sosialfag, mekaniske fag, formgivingsfag og 1MY for allmennfaglig studieretning. Formålet med læremiddelet er at det skal dekke behov hos elever med særskilte vansker i matematikk. Multimatte består av en digital komponent og en trykt komponent med oppgavekort. Multimatte er bygd opp rundt ulike case der elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hverdagen etter avsluttet skolegang. Slik blir matematikken konkret og anvendbar for denne elevgruppa. Multimatte legger vekt på at elevene skal aktiviseres. Oppgavene på nettet er interaktive og visuelle med tilbakemeldinger. Dette er motiverende for elevene og kan gi opplevelse av mestring. Multimatte gjør det mulig for den enkelte lærer å tilpasse opplæringen til elever som trenger et annerledes læremiddel på et lavere nivå enn den ordinære læreboka. 2

4 Hvem er hovedmålgruppa? Hovedmålgruppa er elever som skal ha individuell opplæringsplan eller måloppnåelse på laveste nivå (karakter 0 2). Multimatte vil også være et godt supplement til elever som ikke kan bruke tradisjonelle læremidler med godt utbytte. Utdanningsdirektoratet utlyste økonomiske støtte til utvikling av læremidler i matematikk for elevgruppene beskrevet i tabellen nedenfor Elevens funksjonsnivå Læremidler eksempler Innhold noen nøkkelord Kortversjoner Elever med behov for Temabøker m/ lydversjon enkel tilrettelegging Digitale løsninger Elever med behov for mer omfattende tilrettelegging Elever med behov for stor grad av individuell tilpasning Temabøker m/lydversjon Plansjer Aktivitetsmateriell Digitale løsninger Aktivitetsmateriell Plansjer Alternative tilnærmingsmåter Digitale løsninger Individuell tilpasning Stimulere til samhandling Enkelt Variert Motiverende Engasjerende Aktiviserende Multimedialt Fleksibelt Multimatte er utviklet for elevene i gruppe 1 i tabellen. Både den digitale og den trykte komponenten er laget for å kunne differensieres til den enkelte elev. De eksisterende trykte læremidlene som finnes i matematikk for grunnkurset, henvender seg til normalfungerende elever uten særskilte problemer i faget. Men selv i denne gruppa er det elever som sliter tungt med matematikkfaget. Cappelen Undervisning har gitt ut to bøker, Sinus Engangsboka for yrkesfag og Sinus Engangsboka for allmennfag, for denne elevgruppa. Dette er lærebøker med enkelt språk, med bare enkle anvendelser og oppgaver, og med mye veiledning og hjelp til oppgaveløsing, bl.a. med mange oppgaver som delvis er løst. Disse bøkene vil også være til hjelp for de flinkeste elevene målgruppa. Men disse elevene vil trenge støtte og variasjon i læremidler utover det Engangsboka gir. 3

5 Hvordan komme i gang med Multimatte? Skolen må ha et lisensnummer. Dette lisensnummeret gjelder da for alle brukerne ved skolen. Prøv Multimatte fører til et skjermbilde der skolen søker om lisensnummer. Med dette lisensnummeret er det bare å ta Multimatte i bruk. Start er inngangen til programmet. Men først må brukerne ha brukernavn og passord. Lærer er inngangen til lærer-funksjoner. Læreren må ha brukernavn og passord. Registrering: Læreren må registreres for å få brukernavn og passord. Denne knappen fører til skjermbildet nedenfor. Når skolen har et lisensnummer, settes det inn, og læreren kan registrere seg med brukernavn og passord. 4

6 Når læreren er registrert med brukernavn og passord, er det bare å klikke på Lærer. Dette er startknappen for lærer-funksjonene. Lærerfunksjonene ligger i menyen på skjermbildet nedenfor. Ny lærer gir mulighet for å registrere flere lærere ved samme skole. Brukernavn og passord velges fritt. Alle studieretningene i Multimatte er tilgjengelig for læreren. 5

7 Ny elev brukes for å registrere elevene. Brukernavn og passord kan velges fritt. Elevene må registreres med studieretning. Velg Bryterstyring: Ja for elever som har behov for denne funksjonen i programmet. På lærermenyen ligger også knapperekken til høyre. Valgmulighetene på disse knappene forklarer vi på sidene Når lærere og elever er registrert, kan de ta programmet i bruk. 6

8 Matematikken i yrkesliv og dagligliv Multimatte er utviklet for: mekaniske fag helse- og sosialfag formgivingsfag allmennfag 1MY Elevene møter matematikken i ulike case situasjoner i arbeidsliv og fritid. De ulike emnene i matematikken finner de slik: Mekaniske fag Bilverksted Petter og mopeden Volum av sylinder Prosent Proporsjonalitet Sirkelen Tangens/konus Servicestasjonen Målestokk Brøkregning Blandingsforhold Å lese tabeller Volum av prismer Helse- og sosialfag Sykehjem Aktivitetssenter Regning med tid Proporsjonalitet Kjøkkenet Oppskrifter veien om 1 Blandingsforhold Prosent Å lese tabeller Energi i mat Volum av prismer og sylindre Formgivingsfag Dekorasjonsverksted Teaterscenen Areal av trekanter/firkanter Formlikhet Målestokk Flatefylling Blandingsforhold Metallverkstedet Vekt Volum av prismer og sylindre Prosent Prosent, promille og finhetsgrad Brøkregning Proporsjonalitet Allmennfag 1MY Ulike arbeidsplasser Arbeidsplassen Vekt Volum av prismer Proporsjonalitet Regning med tid Prosent Vekstfaktor Fritida Volum av sylindre Areal av trekanter og firkanter Målestokk Formlikhet Flatefylling Merverdiavgift Kundemottaket Regning med tid Pris og rabatt Merverdiavgift Personlig økonomi Lønn og skatt Lån Budsjett Mobil og PC Mobilpriser Om PC Øvingslokale for band Areal av trekanter og firkanter Areal og omkrets av sirkel Målestokk Prisen på strøm Vaktrommet Brøkregning Blandingsforhold Pris og rabatt Merverdiavgift Medisin Alle studieretninger Dagligliv Kontoret Priskalkyle Pris, rabatt og mva. Lønn og skatt Trigonometri Sinus Cosinus Tangens 7

9 Hvordan er Multimatte bygd opp? Elevene blir logget inn på den studieretningen de har valgt. De kommer da til en side som ser slik ut: Case-oversikt fører til alle case for studieretningen. Mine case fører til oppgavesett som læreren har satt sammen spesielt for denne eleven. Dette finner du mer om på sidene Jeg vil jobbe videre med: fører til den casen som eleven arbeidet med sist. 8

10 Multimatte har seks faste case til hver studieretning En case-oversikt ser slik ut: De øverste tre casene i menyen er spesifikke for studieretningen. De tre nederste er felles for alle studieretninger. For allmennfaglig studieretning er casene Fritida og Arbeidsplassen bygd opp av oppgaver og oppgavesekvenser fra de tre yrkesfaglige studieretningene, supplert med mer utfyllende stoff om vekstfaktorer i prosentregningen og en egen case med trigonometri. Gå til case fører til en liten introduksjon til den «arbeidsplassen» eleven skal møte, og en eller flere hovedpersoner som arbeider der. 9

11 Oppbygging av casene Hver case gir elevene tre eller fire valg av arbeidsmetode. Lær om er en sekvens av forklaringer og oppgaver som introduserer et emne, begrep eller en formel. Sekvensen avsluttes med en serie øvingsoppgaver i temaet som eleven kan velge å gjøre eller hoppe over. Hver case inneholder 2 7 «Lær om». Steg for steg er en større eller mindre sammensatt oppgave. Eleven blir ført gjennom en serie enkeltoppgaver som til sammen løser problemet. Her kan eleven greie sammensatte problemer som ellers er utilgjengelige for den elevgruppa som Multimatte er utviklet for. Det er laget en «Steg for steg»-oppgave til de fleste temaene som tas opp i «Lær om». Du finner en oversikt på sidene Oppgaver er blandete enkeltoppgaver valgt fra alle matematikkemnene i casen. Multimatte trekker tilfeldig 10 oppgaver, regner ut poeng og gir eleven tilbakemelding på hvordan han eller hun har greid hele oppgavesekvensen. Regneskjema fins i noen av casene. Det er oppgaver for bestilling av materialer/deler til verkstedet, bestilling av varer og utregning av faktura. Bestillingen og fakturaen kan skrives ut av eleven når den er fullført. 10

12 Mine case i Multimatte Når eleven velger Mine case, får han eller hun opp dette skjermbildet: Listen vil etter hvert inneholde en rekke egne case dersom læreren velger å bruke denne muligheten til å tilpasse oppgavene til den enkelte elev. Læreren velger selv om casen skal inneholde alle arbeidsmetodene «Lær om», «Steg for steg» og «Oppgaver» eller bare en eller to av disse elementene. Læreren velger selv om casen skal inneholde elementer fra ett emneområde i matematikken eller flere. 11

13 Hvordan lage egne case? Når læreren logger seg inn på Lærer, ser han eller hun dette skjermbildet: Knappene til venstre behandlet vi på sidene 4 6. Nå ser vi på knapperaden til høyre. Lage egne case fører til en oversikt over alle «Lær om», «Steg for steg» og sett av «Oppgaver» som ligger i Multimatte. Det kommer klart fram hvilke emneområder av matematikken de dekker og hvilken case de ligger i. Her velger læreren fritt ved å huke av. Se skjermbildet ovenfor. Trykk Videre. 12

14 Når alle oppgavene er huket av, gir læreren den sammensatte casen et navn. Dele ut egne case En slik case kan gis til en eller flere elever. Denne delen av Multimatte gjør det mulig å «skreddersy» arbeidsopplegg til den enkelte elev. 13

15 Slette egne case Læreren kan slette ett eller flere av casene som er laget. 14

16 Oppgavekort Oppgavekortene øker muligheten for å lage differensierte og varierte undervisningsopplegg. Oppgavekortene ivaretar behovet for å gi elevene øvelse i å hente tall ut av tekst, sette dem på riktig plass inn i en formel og regne ut svaret med lommeregner. Oppgavekortene er laget med tanke på at elevgruppa er svak. Nødvendige formler er gitt. Elevene løser oppgavene på oppgavekortet i sine kladdebøker. Men for å lette arbeidet er det merket med gule felter der de må gjøre utregningene. Kortene er utformet slik for å gjøre dem mest mulig lik den interaktive oppgavetypen som krever innfylling i formel. 15

17 Oversikt over «Steg for steg»-oppgavene Studieretning Case Tittel Emneområde Sceneteppet Areal av trekanter og firkanter Teaterscenen Frida regner på trekanter Formlikhet Frida lager et fat Målestokk Frida støper en gipssøyle Blandingsforhold Lappeteppet Flatefylling Vekten av et fat Vekt Formgivingsfag Hvor stort er Volum av prismer smykkeskrinet? Metallverkstedet Prosent, promille og Metallene i ringen finhetsgrad Hva koster materialene? Proporsjonalitet Hva koster smykket? Priskalkyle Kontoret Materialer til sceneteppe Pris, rabatt og mva. Hva blir nettolønna? Lønn og skatt Hvor mye leser Hanne? Proporsjonalitet Aktivitetssenteret Hvor lenge jobbet frisøren? Regning med tid Hanne baker boller Oppskrifter veien om 1 Ingrediensene i risgrøt Prosent Kjøkkenet Næringsstoffene i maten Å lese tabeller Energien til frokost Energi i mat Helse- og Volumet av melposen Volum av prismer sosialfag Hvor mye har Hanne Brøkregning tjent? En medisin Blandingsforhold Vaktrommet Hvor mye må Hanne betale? Pris og rabatt Hva koster det med mva.? Merverdiavgift Kommer Petter fram? Volum av sylinder Petter får prisavslag Prosent Hvor mye koster bensinen? Proporsjonalitet Petter og mopeden Hvor langt kan Petter kjøre? Proporsjonalitet Hvor fort går hjulene rundt? Proporsjonalitet og omkrets av sirkel Finn konusformelen Konus Er esken stor nok? Volum av prismer Mekaniske fag Lakkering av bil Blandingsforhold Servicestasjonen Petter lager sylinder Målestokk Petter reparerer bil Å lese tabeller Hva må kunden betale? Merverdiavgift Nye deler til Fiat Bravo Pris, rabatt og mva. Service på Opel Vectra Pris, rabatt og mva. Kundemottaket En regning Pris og rabatt Bilreparasjon Merverdiavgift Hvor lang tid brukte Petter? Regning med tid 16

18 Studieretning Case Tittel Emneområde Kommer Petter fram? Volum av sylinder Petter får prisavslag Pris, rabatt og mva. Areal av trekanter og Sceneteppet Fritida firkanter Frida lager et fat Målestokk Frida regner på trekanter Formlikhet Allmennfag 1MY Lappeteppet Flatefylling Volumet av melposen Volum av prismer Hva koster materialene? Proporsjonalitet Arbeidsplassen Hvor lang tid brukte Petter? Regning med tid Ingrediensene i risgrøt Prosent Trigonometri En sammensatt trekant Trigonometri Hva blir nettolønna? Lønn og skatt Personlig økonomi Petter i banken Lån Petter ønsker seg tv Budsjett Hvilket Mobil og PC mobilabonnement? Mobilpriser Felles for alle Kjøp av ny PC Om PC studieretninger Hva trenger de til veggene? Areal av trekanter og firkanter Øvingslokale for band Hva trenger de til golvet? Areal av trekanter og firkanter Gangveien Målestokk Hvor mye strøm? Prisen på strøm 17

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner side 1 Detaljert eksempel om Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner Dette er et forslag til undervisningsopplegg der elevene gjennom arbeid med matematikk

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker

Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker For den Videregående skole etter Kunnskapsløftet 2006 Grethe Moéll Pedersen, 2012 2 Forord Dette prosjektet bygger videre på at jeg i 2008 skrev en rapport om

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Lærerveiledning. Nettsiden er programmert i HTML med CSS ved hjelp av programmet Notepad2. De tilfeldige beregningene er utført med enkel JavaScript.

Lærerveiledning. Nettsiden er programmert i HTML med CSS ved hjelp av programmet Notepad2. De tilfeldige beregningene er utført med enkel JavaScript. Lærerveiledning versjon 2.0 Innhold Innhold...1 Hva er Aksjemarked?...1 Målgruppe og relevante kompetansemål...2 Hvordan legge opp en spilløkt i en matematikktime...2 Ulike måter å bruke Aksjemarked på...3

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer