LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE"

Transkript

1 Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne FORSKERSPIREN Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne Fremsette en hypotese/påstand, kunne vurdere den Skrive en laboratorierapport Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk Lage en plan for undersøkelsene Systematisere og vurdere resultatene Presentere resultatene på en god måte Skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger Skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og Drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder 1

2 andres tekster og revidere tekstene Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen Fremsette en hypotese/påstand, kunne vurdere den Forklare sammenheng/virkning Se sammenhengen mellom årsak og virkning Vurdere og reflektere over årsak og virkning Bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk Identifisere påstander i artikler i avisen og vurdere dem Tolke vitenskapelige bilder og vurdere dem Analysere nettkilder på en kritisk måte og vurdere dem grunnet på vitenskapelig forståelse Analyser artikler og påstander på nettet og i aviser ang. for eks. helsemessig effekt av «antioksidanter» Forklare betydningen av den såkalte peer-review prosessen i vitenskapelige publikasjoner Følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger Beskrive sikkerhetsreglene på naturfagsavdelingen Beskrive sikre prosedyrer i naturfagsundervisningen Kjenne til typiske risikoer Skrive ned navn på utstyr på naturfagsavdelingen Beskrive de typiske faresymbolene Følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagsundervisningen MANGFOLD I NATUREN Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien Beskrive hvordan liv oppstod på jorda Definere hva en organisme er Forklare utvikling av første celler på jorda Forklare hvordan bakterier forandret jord Kjenne til menneskets utvikling Kjenne til livets utvikling Kjenne til fossildannelse Kjenne til bevis for evolusjon Identifisere hvorfor så mange mennesker er skeptiske til evolusjonsteorier Drøfte om menneskets evolusjon: Fortsetter dette, eller har menneskes evolusjon sluttet? Beskrive oppbygningen av dyreog planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og Navngi og beskrive to ulike bakterietyper Beskrive hvordan en bakteriecelle er bygd opp Beskrive hva cellekjernen inneholder Forklare mitokondrienes rolle i cellene Beskrive hvilken rolle alger har i jordens økosystem 2

3 celleånding Forklare funksjonen til alge- og soppcellene i laven Beskrive hvordan en plantecelle er bygd opp Beskrive hvordan en dyrecelle er bygd opp Forklare fotosyntesens likning og hvordan fotosyntesen foregår Forklare hva mitose (vekstdeling) er Forklare hva meiose (reduksjonsdeling, => kjønnsceller) er Drøfte om gjensidige avhengighet mellom dyrene og plantene mht. karbonkretsløp Gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv Vite hva et gen er Beskrive kromosomets oppgaver Forskjellen på celledeling (mitose) og dannelse av kjønnsceller (meiose) Forskjellen på homozygot og heterozygot Bruke krysningsskjema Bli kjent med DNA-molekylet Kjenne til reglene for seigmannkoden Lære om forandring av arvestoffet Kjenne til etisk betydning av avl Kjenne til bevis for evolusjon Forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller Forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse Forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene Forklare dannelsen av jorda Big Bang til idag Gjøre rede for hvordan jorda gikk fra å være en død steinplanet til hvordan celler ble utviklet Beskrive hvordan jorda har forandret seg rent geologisk Forklare de viktigste geologiske prosessene som ligger bak Beskrive hva fossiler kan fortelle oss Beskrive livets utvikling på jorda i løpet av millioner år og hvordan evolusjon kan ha ført til livets mangfold vi ser i dag Analysere og reflektere over hvordan jorda har endret seg. Drøfte hvordan jordas utvikling vil ble de neste millioner av år og hvordan dette vil påvirke livet på jorda Se sammenhenger til andre emner i faget Undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene Gjøre rede for hva et økosystem består av Gjøre rede for forskjellen på abiotiske og biotiske faktorer og kunne identifisere disse Forklare hvordan disse biotiske og abiotiske faktorene påvirker hverandre Forstå og begrunne hvorfor ulike arter har sine leveområder Ser sammenhengene i naturen Forstår og kan drøfte utfordringene som økologien står ovenfor i årene som kommer 3

4 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Komme med eksempler og fortelle om hvordan menneskelige aktiviteter kan påvirke et naturområde Identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkning av et naturområde Diskutere ulike interessegruppers syn Kjenne til dannelsen av olje, kull og gass Fortelle om olje og gassutvinning Forklare drivhuseffekten og kjenne til andre drivhusgasser Gjøre rede for tiltak mot global oppvarming Gjøre rede for fornybar energi og eksempler på disse Gjøre rede for ikke-fornybar energi og eksempler på disse Fortelle om lagring og transportering av energi Vite fordeler og ulemper med atomkraft Gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen Diskutere hvordan menneskers livsstil kan påvirke miljøet på jorda både lokalt og globalt Fortelle om livsstilen til samer Gjøre rede for hva reindrift er og hva slags betydning dette har for samene Forklare hvordan samene utnytter ressursene i naturen Gjøre rede for hvordan endringer i klima kan skape utfordringer for samene KROPP OG HELSE Beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen Diskutere om hvorvidt samers utnyttelse av naturen er bærekraftig Forklare hvordan kjønnshormonet fungerer Forklare funksjonen til hormonet adrenalin Gi eksempler på når hormonet adrenalin begynner å virke Si noe om hvordan nervesystemet styrer prosessene i kroppen Forklare samarbeidet mellom nervesystemet og hormonsystemet Gi en utfyllende beskrivelse av hormonkjertelen hypofysen og dens oppgaver Si noe om hva hormonene kan styre i kroppen din Gi eksempler på viktige hormoner og deres funksjoner Vite hva diabetes er, og hvordan det kan behandles Forklare hvordan planter bruker hormoner Beskrive en nervecelle, og forklare hvordan nervecellene kommuniserer Forklare hva det sentrale og perifere nervesystemet er Kjenne til det selvgående nervesystemet Kjenne til flere kroppslige reflekser og hvorfor de oppstår Vite hva epilepsi er Navnsette de ulike områdene av hjerne Reflektere omkring nervesystemets og hormonsystemets funksjon i kroppen Beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår Forklare hva egg- og sædceller er Si noe om hvordan befruktning skjer, utviklingen av det befruktede egget Forklare hva som skjer med egget i livmoren, og morkakas funksjon Kjenne til hvordan man kan finne ut at man er gravid Forklare fosterets utvikling under graviditeten Forklare gangen i en fødsel Vite hvordan man går frem for å ta abort, og hvordan en abort foregår 4

5 Beskrive fosterutviklingen i detalj, fra embryo til fosteret tar sine første åndedrag Reflektere rundt problematikken omkring abort i Norge og andre land Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort Si noe om hva onani er Kjenne til hva som skjer når man blir seksuelt opphisset Si noe om hva orgasme er og hva som skjer under en orgasme Kjenne til hva jomfruhinna er og dens funksjon Navngi og beskrive ulike typer prevensjonsmidler Vite hva kjønnssykdommer er, og gi eksempler på de vanligste kjønnssykdommer i Norge Kjenne til den seksuelle lavalder i Norge Reflektere rundt seksuell orientering Vite forskjellen på det å være heterofil, homofil og bifil Kjenne til regler for sex i ulike samfunn, og nye normer for sex i vestlige land Si noe om når man kan være moden for å ha sex Reflektere og si noe om seksuell orientering Vite forskjellen på hva det vil si å være transseksuell og interseksuell Kjenne til ulike prevensjonsmidler som ble brukt før i tiden Navngi og beskrive ulike typer prevensjonsmidler Forklare dårlige prevensjonsmetoder, og nødprevensjon Si noe om kjønnssykdommer Kjenne til antibiotika Vite hva det innebærer at bakterier er resistente Forklare hva virus er, og si noe om medisiner mot virus Gi eksempler på ulike kjønnssykdommer, og si noe mer om hver av dem: klamydia, HIV, kjønnsvorter, kjønnsherpes og urinveis- og soppinfeksjon Vite hva en gynekologisk og urologisk undersøkelse innebærer Reflektere omkring utfordring og diskriminering ved ulike typer kjønnslegning Reflektere rundt hvorfor vi har en seksuelle lavalder 5

6 Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges Vite noe om hva sunn mat kan inneholde Forklare energiloven med egne ord Forklare hvor maten vi spiser kommer fra nevne konkrete eksempler Vite hva en celle er, og kunne beskrive innholdet i en celle Kjenne til ulike næringsstoffer og si noe mer om hver av dem: Proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer og mineraler Gi en oversikt over hvordan næringsstoffene kommer inn i kroppen Forklare matens vei i kroppen, fra den kommer inn i munnen og til den kommer til tynntarmen Vite hva som skjer med næringsstoffene i tynntarmen Kjenne til hvordan næringsstoffer fraktes ut av kroppen Forklare celleånding Forklare sammenhengen mellom søvn, fedme og prestasjonsevne Forklare forskjellen på utholdenhetstrening og styrketrening, og nevne ulike fordeler med trening Forklare hjertets funksjoner Forklare hva immunforsvar er, og kjenne til første, andre og tredje forsvarslinje for immunforsvaret Vite hvorfor man får feber Forklare forskjellen mellom B-celler og T-celler innenfor immunsystemet Forklare hva som er spesielt med HIV-viruset Kjenne til hvorfor det tar tid å bli kvitt tøffe infeksjoner Kjenne til hva som skjer når man blir vaksinert Si noe om hvordan mat og trening påvirker immunforsvaret Vite hva som skjer i hjernen når man drikker alkohol Vite aldersgrense i Norge for å kjøpe øl, vin og brennevin Si noe om konsekvenser av alkoholinntak Si noe om alkoholprosent og promille Vite hva det vil si å være alkoholiker Forklare hva som skjer når man bruker tobakk Kjenne til røykeloven Forklare hva tobakk og snus gjør med kroppen Kjenne til ulike virkninger ved bruk av narkotiske stoffer Gi eksempler på ulike narkotiske stoffer, og kunne si noe mer om hver av dem: hasj, marihuana, cannabis, amfetamin, ecstasy, kokain, LSD, morfin, heroin, piller, GHB og sniffing Reflektere omkring vanskene med å forebygge og oppdage spiseforstyrrelser Analysere hvorfor antall røykere har minket betraktelig i Norge siden år 2000 Forklare potensiell skadevirkning av rusmidler med egne ord Beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen Gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold Gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene Forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen Gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon Drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen Gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin Forklar forskjellen mellom legevitenskap og alternativ behandling Gi eksempler på ulike typer medisinsk behandling Gi eksempler på samisk og annen folkemedisin Forklare hvorfor alternativ medisin er omdiskutert i dagens samfunn 6

7 FENOMENER OG STOFFER Beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg Forklare hva som skjer inne i sola og hvorfor den sender ut lys og varme Forklare hvilke stoffer som forbrenner på sola Forklare hvordan nordlys oppstår Forklare grunnen til at vi har ulike årstider Beskrive hvorfor det er flo/fjære på jorda Forklare hvorfor vi aldri ser baksiden av månen Gjengi de planetene i solsystemet Karakterisere Pluto og de største månene i solsystemet Forklare ordene formørkelse, årstider, planeter, stjerner og galakser Vårt eget solsystem, jordas plass, det ytre verdensrom og forskning og teknologi blir også behandlet. (Udir) Undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg Gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet Presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter Beskrive oppbyggingen av solsystemet/universet og universets utvikling, viktige astronomiske perioder og romfartshistorie Undersøke, presenter hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter (Udir) Beskrive hvordan atomer, molekyler og kjemiske forbindelser er bygd opp Beskrive hva som skiller de ulike atomtypene Forklare hva nøytroner, protoner og elektroner er Forklare hva C14 datering er Tegne atomskisse til hydrogen Gjengi det kjemiske symbolet til Hydrogen, Helium og Karbon Tegne atommodell av Hydrogen, Helium og Karbon Bruke periodesystemet til å finne ut hvor mange protoner, elektroner og elektronskall atomene har Forklare hvor mange elektroner det er i det ytterste skallet ut i fra antallet protoner, elektroner og nøytroner Tegne atomskisse til hydrogen og gjengi kjemiske symboler til de første grunnstoffene Beskrive forskjellen på atom og molekyl og forklare hva kjemisk forbindelse er. Beskrive hvordan en forsker arbeider. Gjengi molekylformelen og tegne molekylfigur av karbondioksid, oksygengass, hydrogengass og vann Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen Forklare hva et grunnstoff er Skrive formelen til fotosyntesen (både med ord og kjemisk formel) Beskrive periodesystemet sin oppbygging Forklare hva en gruppe innenfor periodesystemet Sette navn på fire grupper og kunne karakterisere disse gruppene Forklare ulike stoffers egenskaper Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Undersøke kjemiske egenskaper til noe vanlige stoffer i hverdagen Vite hva ioner er Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger Forskjellen på alkaner, alkener og alkyner Vite forskjellen på metanol og etanol Kjenne til ulike organiske syrer 7

8 Kjenne til ulike fettsyrer Kjenne til hvordan stoffer er oppbygd og reagerer med hverandre Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger Vurdere egenskaper til grunnstoff Forklare grunnstoff og kjemiske forbindelser og vite hva som skiller dem fra hverandre Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Undersøke og gjøre forsøk med bruk av stoffer Bygge molekyler Kjenne til begreper: Salt, ion, ionebinding og elektronparbinding Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann Kjenne til begreper: Metaller, Halvmetaller og Ikke metaller Vite hva metallbindinger er og hva de brukes til Forskjellen på monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Tegne strukturformler organiske stoffer Fortelle hva som gjør karbonatomet så spesielt Kjenne til elektronparbindinger Tegne strukturformel på organiske stoffer (karbonforbindelser) Navngi hydrokarbonene Vite hva alkaner er og hvor man kan finne alkaner Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff Vite hva som kjennetegner syrer og baser og hvordan man påviser disse Kjenne til ph og ulike indikatorer Kjenne til hvordan man nøytraliserer en løsning Undersøke ph i ulike løsninger og reflektere over hvorfor det eventuell en sur eller basisk løsning Gjennomføre øvelsen «å beregne et antall» Gjennomføre øvelsen «bli kjent på naturfagsrommet» Gjennomføre øvelsen «å arbeide med gassbrenner» Gjennomføre øvelsen «hvordan virker et stearinlys» Gjennomføre øvelsen «lag en vegg av såpe» Gjennomføre øvelsen «muggsoppterrarium» Gjennomføre øvelsen «bruk pusten til å måle tid» Gjennomføre øvelsen «test din reaksjonstid» Gjennomføre øvelsen «kontroller kraftmålere» Gjennomføre øvelsen «vi lager oksygengass» Gjennomføre øvelsen «ballongbil» Gjennomføre øvelsen «melsystemet» Gjennomføre øvelsen «bli kjent med kondomet» Gjennomføre øvelsen «prøv deg som forsker» Gjennomføre øvelsen «mikke mus-ballong» Gjennomføre øvelsen «demonstrasjon: brann på vann» Gjennomføre øvelsen «skill tre blandede stoffer»

9 Gjennomføre øvelsen «vi måler ph» Gjennomføre øvelsen «karamellisering av sukker» Gjennomføre øvelsen «mål strømmen fra eddik i vann» Gjennomføre øvelsen «mynten som dukker opp igjen» Gjennomføre øvelsen «hvorfor har vi to øyne» Gjennomføre øvelsen «pupillrefleksen» Gjennomføre øvelsen «undersøk et øye» Gjennomføre øvelsen «naturtyper i nærheten» Gjennomføre øvelsen «mantelstrømninger i matolje» Gjennomføre øvelsen «hvordan smaker PTC?» Gjennomføre øvelsen «seigmannkoden» Gjennomføre øvelsen «hvorfor er ting i ro?» Gjennomføre øvelsen «friksjonsfritt luftputefartøy» Gjennomføre øvelsen «bygg karbonskjeletter» Gjennomføre øvelsen «hvilke stoffer lar seg blande Demonstrere et valgfritt forsøk foran klassen og forklare hva som skjer Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder Kunne tegne strukturformler organiske stoffer Kunne sette navn på hydrokarbonene Kunne forskjellen på alkaner, alkener og alkyner Kunne forskjellen på metanol og etanol Kjenne til ulike organiske syrer Kjenne til ulike fettsyrer Vite forskjellen på monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen. Gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene. Gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon. Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til Kjenne til dannelsen av olje, kull og gass Kjenne til olje- og gassutvinning Reflektere over andre energikilder som kan anvendes når olje-, kull- og gassutvinning stopper opp Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser Forklare statisk elektrisitet Tegne, og koble en elektrisk krets Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon Forklare hvorfor vi bruker høyspenning ved transport over store avstander Forklare hvordan transformere spenning opp og ned Definere hva som ligger i begrepet elektronikk og gi noen eksempler på det Ha kunnskap om ulike elektroniske komponenter Kjennskap til lodding Kjennskap til ulike kommunikasjonssystemer fra gammelt til nytt Forklare hva galvanisk element er og elektrolyse

10 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Vite fordeler og ulemper med atomkraft Kunne om hvordan energien i vann ble utnyttet gjennom tidene Kjenne forskjellene på bølgekraft, tidevannskraft og saltkraft Lære om utnyttelsen av vindkraft Kunne forklare hvorfor bioenergi er miljøvennlig Kjenne forskjellen på passiv og aktiv soloppvarming Kjenne til hydrogen i naturen og bruk av den som energibærer Forstå hvordan menneskers livsstil kan påvirke miljøet på jorda Kjenne til dannelsen av olje, kull og gass Kjenne til olje- og gassutvinning Kjenne til stoffet plast Kunne forklare drivhuseffekten og kjenne til andre drivhusgasser Kjenne til tiltak mot global oppvarming Lære om fornybar energi Lære om lagring og transportering Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon Anvende måleenhetene til lengde, masse, temperatur og tid Forklare hva reaksjonstid er og gjennom forsøk finne din egen reaksjonstid Anvende en formel til å regne ut farten til en gjenstand når du vet tiden og lengden Navngi og beskrive tre ulike temperaturskalaer Forklare hvor mange grader celsius det absolutte nullpunkt er Lære om Newtons første lov Lære hvordan krefter virker mellom gjenstander Lære om friksjon Lære om akselerasjon og beregninger Lære om Newtons andre lov Lære om tyngdekraften Lære om symboler og bokstavbetegnelser Lære om Newtons 3. lov Lære om begrepene energi og effekt Lære om fornybar energi Lære om lagring og transportering Bli kjent med måleenheter for energi Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt Beskrive hva energi er Forklare hvilke to hovedtyper av energi vi har Forklare hvordan energi overføres Forklare hva krefter kan utføre Beskrive hva gravitasjonskraft er Forklare forskjellen på masse og tyngde Beskrive hva en kraftmåler er Lære om symboler og bokstavbetegnelser. Lære om Newtons 3. lov. Lære om begrepene energi og effekt.

11 Lære om fornybar energi Lære om lagring og transportering. Bli kjent med måleenheter for energi. Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker Forklare hvordan en person på sykkel skal ferdes i trafikken Fortelle hvilke sikkerhetsutstyr som er påbud ved mopedkjøring Forklare trafikkreglene for mopedkjøring Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene Demonstrere forskjellen på absorpsjon, refleksjon og transmisjon og beskrive hva som skjer med lyset ved de tre prosessene Tegne opp hva som skjer med en lysstråle som treffer et plant speil Bruke refleksjonsloven Forstå hvordan en refleksbrikke fungerer Begrepsavklare transmisjon og brytningsindeks Gjengi hva som skjer med lysstråler som går fra luft til vann og vann til luft Forklare forskjellen på konvekse og konkave linser Forklare hva lys er Forklare hvordan lys oppstår Definere hva som menes med elektromagnetiske bølger Definere og navngi de ulike elektromagnetiske bølgene i det elektromagnetiske spekteret Begrepsavklare bølgelengde og frekvens Forklare hva som menes med et materiales optiske tetthet Demonstrere hva som skjer med lyset ved nærsynthet og langsynthet Forklare hvorfor lys kan ha ulik farge Forklare hvorfor gjenstander har ulik farge Reflektere over hvordan man blander farger, og beskrive de to ulike metodene dette kan gjøres på TEKNOLOGI OG DESIGN Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling Forklare hva teknologi og design er Tegne, designe og bygge et eget teknologisk produkt Ut fra kravspesifikasjoner, utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn Kjenne igjen og beskrive egenskapene (hardhet, elastisitet, vann- og varmetoleranse, miljøvennlighet osv.) til materialene tre og plast Bruke noen materialer, og få erfaring med bearbeiding av disse Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess Definere begrepene kile, skråplan, skrue og vektstangprinsippet 11

12 Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser Forklare hva et kommunikasjonssystem er Kjenne til kommunikasjonssystemers fire steg fra avsender til mottaker Forklare hvordan morse, radio, mobiltelefoni, e-post og chatting virker Nevne noen fordeler med elektronisk kommunikasjon Drøfte noen negative konsekvenser ved moderne kommunikasjonsflyt (e-post, facebook, twitter osv.) Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike 12

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 10. trinn Kompetansemål Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 14

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 14 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 14 Periode 1: UKE 34-37 FORSKERSPIREN / FENOMENER OG STOFFER Forklare betydningen av å se etter

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 3 årsplan i Naturfag 8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag.

Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag. Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag. Arbeidsgruppe: Yngvild Bjørsvik Stine Torgersen Silje Skandsen Jarle Torkelsen Revheim skole Revheim skole Smiodden skole Smiodden skole Side av FORSKERSPIREN Kompetansemål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 10 Periode 1: UKE 33-37 Tema: Lys, syn og farge Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og

Detaljer

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Lærer(e): Steffen Håkonsen og Erik Næsset Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 33-UKE 39: Vitenskap og miljø Forklare betydningen av å se etter sammenhenger

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag 8. trinn Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Demonstrere

Detaljer

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 8

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 8 Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 8 Lærer: Marit L Ramstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere testbare

Detaljer

Læreplan naturfag. Kompetansemål etter 10. årstrinn. Juni 2016

Læreplan naturfag. Kompetansemål etter 10. årstrinn. Juni 2016 Læreplan naturfag Kompetansemål etter 10. årstrinn Juni 2016 Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34 37. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34 37. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: 34 37 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Kunne forklare hovedtrekk i teorier om hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene,

Detaljer

Årsplan i NATURFAG ved Blussuvoll skole.

Årsplan i NATURFAG ved Blussuvoll skole. Årsplan i NATURFAG ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Fenomener og design Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 2,5 2 2 Læremidler: Tellus 8, 9 og 10; Aschehoug forlag, 2006.

Detaljer

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-38 Tema: kjemi Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A/10.klasse Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Vurdering: Farnes skule.

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A/10.klasse Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Vurdering: Farnes skule. Fag : Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A/10klasse Skuleåret : 2016-17 Lærar : Bjarne Søvde Heile året Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser,

Detaljer

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Veke/ Kompetansemål Innhald/ Lærestof Arbeidsmåtar.

: Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A Skuleåret : Lærar : Bjarne Søvde. Veke/ Kompetansemål Innhald/ Lærestof Arbeidsmåtar. Fag : Naturfag Læreverk : Trigger 10 Klasse/ trinn: 10A Skuleåret : 2017-18 Lærar : Bjarne Søvde Heile året Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge

Detaljer

Eureka 10 med tilhørende nettressurser I kap 1 «Arv og miljø» vil vi fokusere på:

Eureka 10 med tilhørende nettressurser I kap 1 «Arv og miljø» vil vi fokusere på: Fag: Naturfag Faglærere: Nils J. Helland, Tore H. Evje Trinn: 10. Skoleår: 201718 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv. forklare hovedtrekkene

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang)

Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang) Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang) 34-36 (3 veker) Trigger 8 kap 1: Alt henger saman med alt. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 9. trinn

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: 9. trinn Årsplan Naturfag 2016/2017 Årstrinn: Lærer: Michael Solem Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere testbare

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag ved utgangen av 10.trinn.. Middels grad av måloppnåelse

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag ved utgangen av 10.trinn.. Middels grad av måloppnåelse Kompetansemål Forskerspiren Praktisk eksperimentelt arbeid. planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN SKEIENE UNGDOMSSKOLE

LOKAL LÆREPLAN SKEIENE UNGDOMSSKOLE For hvert emne følger det med et målark som sier noe om vurderingsformer. Det vil også bli lagt opp til ulike aktiviteter for å øke læringen av fagstoffet. KROPP OG HELSE beskrive nervesystemet og beskrive

Detaljer

Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014.

Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014. Årsplan i naturfag for 10. trinn, 2013/2014. Læreboka er Eureka 10, naturfag for ungdomstrinnet. Hannisdal, Hannisdal, Haugan og Synnes. Gyldendal norsk forlag as. Teoristoffet gjennomgås på tavla med

Detaljer

Alle kap. TRIGGER PÅ NETT: www.dammskolen.no

Alle kap. TRIGGER PÅ NETT: www.dammskolen.no Heile året Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 9. TRINN 2016/2017

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 9. TRINN 2016/2017 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 9. TRINN 2016/2017 Emne/ tema Grunnlegg ende kjemi Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 34-38 vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser

Detaljer

Alle kap. TRIGGER PÅ NETT:

Alle kap. TRIGGER PÅ NETT: Heile året Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk

Detaljer

Fag: Naturfag høsten Klasse: 9. klasse. Faglærer: Heidi Langmo og Frank Borkamo Hovedområde og emne

Fag: Naturfag høsten Klasse: 9. klasse. Faglærer: Heidi Langmo og Frank Borkamo Hovedområde og emne Fag: Naturfag høsten 2015. Klasse: 9. klasse. Faglærer: Heidi Langmo og Frank Borkamo Hovedområde og emne Grunn og periode-systemet Side 7-32 Råd til forskerspiren Side 85-102 Kompetansemål Periode Arbeidsmetoder:

Detaljer

BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR

BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og

Detaljer

Arbeid med stoffer. Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR UKE

Arbeid med stoffer. Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR UKE Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 UKE 33-39 Arbeid med stoffer Beskrive sikkerhetsreglene på naturfagsavdelingen Beskrive sikre prosedyrer i naturfagsundervisningen

Detaljer

[2016] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Naturfag KLASSE/GRUPPE: 10. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 45

[2016] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Naturfag KLASSE/GRUPPE: 10. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 45 Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT [2016] FAG: Naturfag KLASSE/GRUPPE: 10. TALET PÅ ELEVAR: 45 SKULE: Lye ungdomsskule FAGLÆRAR: Jørn Serigstad For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Energi Kompetansemål:

Detaljer

Årsplan ( Naturfag, 10.trinn)

Årsplan ( Naturfag, 10.trinn) 4 uker u.34-37 Mangfold i naturen: Gener og arv beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon

Detaljer

Årsplan i naturfag 10. klasse 2015 2016 Lærebok : TRIGGER 10. Læringsmål Arbeidsmåtar. Vurdering: Kompetansemål frå Kunnskapsløftet: Veke Tema

Årsplan i naturfag 10. klasse 2015 2016 Lærebok : TRIGGER 10. Læringsmål Arbeidsmåtar. Vurdering: Kompetansemål frå Kunnskapsløftet: Veke Tema Heile året Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk

Detaljer

Årsplan skoleåret 2016/ 2017

Årsplan skoleåret 2016/ 2017 Årsplan skoleåret 2016/ 2017 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Naturfag 10 16-17 Karsten Grytnes Læreverk: Eureka 10 Opplysninger om organisering av eksamen Vi kan komme opp til muntlig eksamen våren 2017.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Naturfag for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODE R

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Naturfag for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODE R RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Naturfag for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODE R Augsep Kapittel 1 Lys, syn og farge Hva lys og farger er. Hvordan synet ditt fungerer. Hvordan

Detaljer

Årsplan i naturfag 9.klasse 2015-2016

Årsplan i naturfag 9.klasse 2015-2016 i naturfag 9.klasse 2015-2016 Heile året formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport Alle kap. Elevøvingar Rapportskriving

Detaljer

Nova 8 elevboka og kompetansemål

Nova 8 elevboka og kompetansemål Nova 8 elevboka og kompetansemål Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8. 10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 8, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene

Detaljer

Årsplan i naturfag 2016/2017

Årsplan i naturfag 2016/2017 Celler er grunnlag et for alt liv Kap 1: Arbeid med stoffer Årsplan i naturfag 2016/2017 8. trinn Periode Tema Læremiddel Kompetansemål eleven skal kunne: 1 formulere testbare 7-31 hypoteser, planlegge

Detaljer

Nova 9 elevboka og kompetansemål

Nova 9 elevboka og kompetansemål Nova 9 elevboka og kompetansemål Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8. 10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 9, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene

Detaljer

ÅRSPLAN Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Arv og miljø. Eureka s Du skal lære om:

ÅRSPLAN Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Arv og miljø. Eureka s Du skal lære om: ÅRSPLAN 2017-18 Fag: Naturfag Klasse: 10.trinn Lærer: Ingrid Elin Austbø og Eva Kristine Revheim Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte

Detaljer

Lokal læreplan i. Lærebok: Nova 9

Lokal læreplan i. Lærebok: Nova 9 Lokal læreplan i Lærebok: Antall uker 4 lys, syn og farge skoleåret) -gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene Læringsmål Lære hva lys og farge er Lære hvordan synet

Detaljer

Farnes skule Årsplan i NATURFAG Læreverk: TRIGGER 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun

Farnes skule Årsplan i NATURFAG Læreverk: TRIGGER 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun Farnes skule Årsplan i NATURFAG Læreverk: 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: 2016 2017 Lærar: Anne Ølnes Hestethun Veke 33-35 og heile året Forskarspiren Mål for opplæringa er at eleven skal kunne formulere testbare

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Kunne bruke

Detaljer

NATURFAG SKOLEÅRET 2014/ TRINN HOLTE SKOLE

NATURFAG SKOLEÅRET 2014/ TRINN HOLTE SKOLE NATURFAG SKOLEÅRET 2014/15 10. TRINN HOLTE SKOLE UKE KOMP.MÅL DELEMNER METODE VURDERING 34 39 Mål for opplæringen er at eleven skal gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv. forklare

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Sikkerhet på laboratoriet s.14- Arbeid med stoffer side 8-13

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Sikkerhet på laboratoriet s.14- Arbeid med stoffer side 8-13 V VOLL SK OL ÅSPL 2015-16 ke 33 34 35 36 37 38 39 40 ema Sikkerhet på naturfagrommet (rbeid med stoffer kap1). Sikkerhet på laboratoriet s.14- rbeid med stoffer side 8-13 17 og s 20«Labvettregler». Kompetansemål

Detaljer

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom Uke 34-41 Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse Metoder/ressurser Vurdering/ tilbakemelding Fenomener og stoffer/ Forskerspiren -formulere testbare

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem

Detaljer

NATURFAG kjennetegn på måloppnåelse NUS

NATURFAG kjennetegn på måloppnåelse NUS NATURFAG kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Forskerspiren: 1. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport 2.

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 8

Lokal læreplan i naturfag 8 Lokal læreplan i naturfag 8 Tema: Økologi undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene og forklare hovedtrekkene i fotosyntese

Detaljer

Nova 8 kompetansemål og årsplan for Nord-Aurdal ungdomsskole, redigert 2014

Nova 8 kompetansemål og årsplan for Nord-Aurdal ungdomsskole, redigert 2014 Nova 8 kompetansemål og årsplan for Nord-Aurdal ungdomsskole, redigert 2014 Kapittel Mål i læreplanen I praksis: Dette skal eleven lære Kapittel 1 Mangfold i naturen Hva biotiske og abiotiske Økologi undersøke

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc.)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc.) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 9 trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc.) Aug. Sep. Kapittel 1 Lys,

Detaljer

Årsplan for 9. klasse i Naturfag skoleåret 2016/2017

Årsplan for 9. klasse i Naturfag skoleåret 2016/2017 Årsplan for 9. klasse i Naturfag skoleåret 2016/2017 Metoder og arbeidsmåter: Individuelt arbeid: Lesing og notering av kjernepunkter og bruk av ulike læringsstrategier Oppgaver fra læreboken Samarbeid

Detaljer

Årsplan i naturfag for 8. klasse

Årsplan i naturfag for 8. klasse Årsplan i naturfag for 8. klasse 2017-18. Bjørn Erling Waage Lærebok: Eureka 8, Gyldendal Norsk Forlag. Uke 34-37 Kapittel 1 Arbeid med stoff. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Evaluering / Egenvurdering. Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier

Evaluering / Egenvurdering. Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Periodeplan i NAturfag,10.trinn 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne 35 Celler fortelle om kjennetegn på levende organismer beskrive plante

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc.)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc.) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 8. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc.) Nova 8 Aug. Sep. Kapittel

Detaljer

Årsplan i naturfag 2015/16

Årsplan i naturfag 2015/16 Gjennom året Forskerspiren Undersøkelser/forsøk planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NATURFAG FOR 10.KL - justert 1. september 2016 ( Rekkefølgen på temaene kan bli endret ) Aktuelle lesestrategier: BISON Tankekart i oppstart av kapittel

Detaljer

Årsplan Naturfag 2015/2016

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årsplan Naturfag 2015/2016 Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere testbare hypoteser,

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret 2016-2017 Tids rom Ca 12 t Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Kap. 1: Grunnstoffene og det periodiske system: - Vurdere egenskaper

Detaljer

Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. September 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen

Detaljer

Kunne si hva en turbin er, og forklare hvorfor den er viktig i produksjon av energi.lokal læreplan i. Lærebok: Tospalte Tankekart Tegning Alias

Kunne si hva en turbin er, og forklare hvorfor den er viktig i produksjon av energi.lokal læreplan i. Lærebok: Tospalte Tankekart Tegning Alias Kan vise noe forståelse for begrepene strøm, spenning, resistans, effekt, induksjon. Kunne koble en strømkrets og bruke de rette ordene underveis i arbeidet. Kunne si hva en generator er, og forklare hvorfor

Detaljer

Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 13 Kompetansemål Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen

Detaljer

Årsplan i naturfag for 8. klasse

Årsplan i naturfag for 8. klasse Årsplan i naturfag for 8. klasse 2015-16. Knut Herland og Bjørn Erling Waage Lærebok: Eureka 8, Gyldendal Norsk Forlag. Uke 34-37 Kapittel 1 Arbeid med stoff. formulere testbare hypoteser, planlegge og

Detaljer

Fagrapport Naturfag 2014/2015

Fagrapport Naturfag 2014/2015 Fagrapport Naturfag /2015 Lærer: Ole Andreas Nordhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere testbare hypoteser,

Detaljer

Heilårsplan i naturfag for 10. Klasse. veke Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Måloppnåing Låg middels høg Kap. 1

Heilårsplan i naturfag for 10. Klasse. veke Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Måloppnåing Låg middels høg Kap. 1 Heilårsplan i naturfag for 10. Klasse Formål med faget: veke Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Måloppnåing Låg middels høg 34-37 Kap. 1 Arv og miljø 38-40 Kapittel 2 Evolusjon og klassifiseri ng s. 27-36

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NATURFAG FOR 10.KL. justert 29.09.2011 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 1 Kap.1 En jord i forandring Hvordan forandrer jorda

Detaljer

FAGPLAN/ÅRSPLAN FAG: NATURFAG TRINN: 10 ÅR:

FAGPLAN/ÅRSPLAN FAG: NATURFAG TRINN: 10 ÅR: FAGPLAN/ÅRSPLAN FAG: NATURFAG TRINN: 10 ÅR: 2016-17 33, 34 og 35 Mangfoldet i Kap. 13 - Naturområder, påvirkning og vern. s. 241 258 Utvalgte kopier fra kap. 1 Økologi i fra (Nova 8) Biologisk mangfold

Detaljer

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 Periode Kap /Tema/Tid Kompetansemål Aktiviteter/ innh Kilder Vurdering 1 Kap.1 Å løse mysterier Repetisjon fra 8.kl Forskerspiren

Detaljer

10. 2015/2016 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

10. 2015/2016 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2015/2016 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) 34-40 Energi Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt. Gjøre

Detaljer

Årsplan i naturfag 9. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan i naturfag 9. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan i naturfag 9. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærer: Eureka! Gyldendal Norsk Forlag AS Kirsten E. Riis Formål med faget Opplæringen i faget har som mål at elevene skal kunne se at mennesket,

Detaljer

Årsplan Naturfag 2016/2017

Årsplan Naturfag 2016/2017 Årsplan Naturfag 2016/2017 Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere testbare hypoteser,

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret Haumyrheia skole Tids rom Ca 12 t Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Kap. 1: Grunnstoffene og det periodiske system: Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av

Detaljer

Uke Dato Tema «Pensum» Kompetansemål Diverse

Uke Dato Tema «Pensum» Kompetansemål Diverse Gjennom året Forskerspiren Undersøkelser/forsøk planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet

Detaljer

I kommentarfeltet er det lagt inn forslag til endringer fra NNN, og om forslaget ble vedtatt eller ikke. Merete

I kommentarfeltet er det lagt inn forslag til endringer fra NNN, og om forslaget ble vedtatt eller ikke. Merete Grunnleggende ferdigheter NNN: Grunnleggende ferdigheter er mer tydelige og presist formulert, og det er positivt at dette er linket sterkere til Forskerspiren. De grunnleggende ferdigheter har blitt tydeligere

Detaljer

Fag: Naturfag. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner

Fag: Naturfag. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner Fag: Naturfag Faglærere: Stian Frøysaa og Nils Helland Trinn: 8 Skoleår: 20152016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Naturfag 9.trinn 2013/2014 Naturfag. Lærere: Hans Dillekås, Berit Kongsvik, Ingvild Øverli 9A, 9B, 9C, 9D Læreverk: Eureka! 9

Naturfag 9.trinn 2013/2014 Naturfag. Lærere: Hans Dillekås, Berit Kongsvik, Ingvild Øverli 9A, 9B, 9C, 9D Læreverk: Eureka! 9 Naturfag 9.trinn 2013/2014 Naturfag Lærere: Hans Dillekås, Berit Kongsvik, Ingvild Øverli 9A, 9B, 9C, 9D Læreverk: Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der

Detaljer

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret 2016-2017 Tids rom Ca 10t Uke 34-38 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Fenomener og stoffer Arbeid med stoffer, kap 1 formulere

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 10. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 10. årstrinn SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NATURFAG FOR 9.KL. justert 01.09.16 ( Rekkefølgen på temaene kan bli endret ) Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren

Detaljer

Eureka 10 med tilhørende nettressurser I kap 1 «Arv og miljø» vil vi fokusere på:

Eureka 10 med tilhørende nettressurser I kap 1 «Arv og miljø» vil vi fokusere på: Fag: Naturfag Faglærere: Trond, Dag og Tore Trinn: 10. Skoleår: 2015/16 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv. forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien

Detaljer

Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Naturfag Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 12 Kompetansemål Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen

Detaljer

Læreplanmål 10. klasse og Vg1

Læreplanmål 10. klasse og Vg1 Læreplanmål 10. klasse og Vg1 Overordnede læremål - impuls: Utdrag fra læreplanverket i naturfag: Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer,

Detaljer

Årsplan i naturfag 9.klasse 2016-2017

Årsplan i naturfag 9.klasse 2016-2017 i naturfag 9.klasse 2016-2017 Heile året formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport Alle kap. Elevøvingar Rapportskriving

Detaljer

Tid Tema Mål Organisering Forsøk: Læremidler/stoff Vurderingsform. Hva finnes mellom molekylene. Klasseromsmodell /kateterundervisning.

Tid Tema Mål Organisering Forsøk: Læremidler/stoff Vurderingsform. Hva finnes mellom molekylene. Klasseromsmodell /kateterundervisning. Lindesnes ungdomsskole Lokal læreplan Fag: NATURFAG Gruppe: 9. TRINN Tid Tema Mål Organisering Forsøk: Læremidler/stoff Vurderingsform August Grunnleg gende kjemi stoffer og reaksjoner vurdere egenskaper

Detaljer

Årsplan i naturfag for 10 klasse 2017/2018.

Årsplan i naturfag for 10 klasse 2017/2018. Årsplan i naturfag for 10 klasse 2017/2018. Knut Herland og Bjørn Erling Waage Lærebok: Eureka 10, Gyldendal Norsk Forlag. Uke 34-36 Kapittel 1 Arv og Miljø. Omhandler: Å lage nye celler. Formering. Mendels

Detaljer

Naturfag årsplan 9.trinn Naturfag. Lærere: Berit Kongsvik og Ingvild Øverli Læreverk: Eureka! 9

Naturfag årsplan 9.trinn Naturfag. Lærere: Berit Kongsvik og Ingvild Øverli Læreverk: Eureka! 9 Naturfag Lærere: Berit Kongsvik og Ingvild Øverli Læreverk: Eureka! 9 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av

Detaljer

Gjennomgang Egenarbeid med tekst og oppgaver Diskusjoner/muntlig aktivitet. Muntlig aktivitet. Rapport Skriftlig prøve.

Gjennomgang Egenarbeid med tekst og oppgaver Diskusjoner/muntlig aktivitet. Muntlig aktivitet. Rapport Skriftlig prøve. Lokal læreplan i naturfag, Huseby skole 8. trinn Oppstart Gjøre oss kjent med naturfagsboka Gjennomgang Egenarbeid med tekst og oppgaver Diskusjoner/muntlig aktivitet Forklare betydningen av å se etter

Detaljer

Uke Kapittel Emner Læreplanmål Vurdering

Uke Kapittel Emner Læreplanmål Vurdering NATURFAG 10. KLASSE Å R S P L A N Skoleåret 2015/16 Uke Kapittel Emner Læreplanmål Vurdering 34 Skrive rapport 35 Gjennomføre øvelser og skrive rapport. Felles rapport Samskriving Individuell skriving

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget LÆREPLAN I NATURFAG Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass

Detaljer

Uke Kapittel Emner Læreplanmål Vurdering

Uke Kapittel Emner Læreplanmål Vurdering NATURFAG 10. KLASSE Å R S P L A N Skoleåret 2016/17 Uke Kapittel Emner Læreplanmål Vurdering 34 Skrive rapport 35 36 Kapittel 1 Arv og miljø 37 38 39 Gjennomføre øvelser og skrive rapport. Felles rapport

Detaljer

NATURFAG, 10. klasse LÆREBOK: Hannisdal mfl, Eureka! 10, Gyldendal 2008

NATURFAG, 10. klasse LÆREBOK: Hannisdal mfl, Eureka! 10, Gyldendal 2008 NATURFAG, 10. klasse LÆREBOK: Hannisdal mfl, Eureka! 10, Gyldendal 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer: METODER/ARBEIDSMÅTER: Samtaleundervisning

Detaljer

Årsplan i naturfag Trinn10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i naturfag Trinn10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i naturfag Trinn10 Skoleåret 2016-2017 Tids rom 9t Kap 1 4t Kap2 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Gjøre greie for celledeling og genetisk variasjon og arv

Detaljer

Årsplan i naturfag 9.klasse 2014-2015

Årsplan i naturfag 9.klasse 2014-2015 i naturfag 9.klasse 2014-2015 Heile året Alle kap. Elevøvingar Rapportskriving Hypotese resultat innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk skrive forklarende

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 10. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 10. årstrinn SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 01.09.2016 ( Rekkefølgen på temaene kan bli endret for å få til tverrfaglig ) Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål

Detaljer

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet)

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret 2016-2017 som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) 1.-4. årstrinn: 187 timer 5.-7. årstrinn:

Detaljer