Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen."

Transkript

1

2 Ordføreren ønsket velkommen til årets siste kommunestyremøte. Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Irene Lange Nordahl fikk først ordet for å orientere om byregionprosjektet. Deretter fikk Inger Andreassen ordet for å orientere om kystsoneplanen. Bjørn Abelsen hadde sendt inn skriftlig søknad om å få permisjon fra kl til kl Dette ble innvilget. Hildegunn Simonsen tok opp spørsmål om muligheten til å stoppe møte i ca 2 timer i forbindelse med at noen representanter ønsker å gå i begravelse. Etter at Samlingslista hadde hatt et kort gruppemøte ble kommunestyremøtet stoppet fra kl til kl Representantene Hildegunn Simonsen, Anita Sebulonsen og Odd Ivar Enoksen forlot møtet kl og tiltrådte kl To til å underskrive protokollen sammen med ordføreren ble følgende valgt: Leif Rubach og Werner Enoksen. Werner Enoksen ba om å få tatt opp i neste kommunestyremøte F-sak 49/14 Ekstrastøtte til førerkort for bosatte flyktninger. Rådmannens orienteringssaker Burstindprosjektet: Sjøledningen Konseptet er ferdig-stilt og har hatt en innkjøringsperiode på noen måneder. Fungerer etter intensjonen og vi sparer mye vann ved uttak etter behov. Skal gjennomføres noen små justeringer i disse dager. En positiv bieffekt er at vi begrenser ferskvannsavrenning til havna i Senjahopen. Innenfor kostnadsramme og finansiering. Forsinkelse i legging grunnet produksjon av lodd. Er avtalt utlagt i løpet av januar. Kommunen fikk, etter søknad, kr i tilskudd til prosjektet. Vann Fase 3 Skaland. Vedtatt i investeringsbudsjettet, er rammeberegnet til kostnad innenfor eksisterende finansiering. Oppstart med detaljprosjektering og anbudsinnhenting over nyåret. Vi legger til grunn at vi etablerer trykk til løfting over til Steinfjord. Side 2 av 27

3 Mefjordvær Kloakk. Detaljprosjektering igangsettes ut på nyåret. Anbud innhentes og oppstart av anlegget så snart vinteren slipper taket. Finansieres med tilknytnings og abonnementsavgift. Økonomisk ramme er på kr inkl byggeledelse. Bredbånd Senjahopen Havn. TV signaler Konseptet er etablert og prøvekjørt over flere måneder. Fungerer etter hensikten og det er god dekning på havna inkl flytebrygga på Steinnesset. Leverandøren installerer portal med hjemmesiden og betalingssystem for brukerne via mobilabonnement. Etablert innenfor kostnadsramme på og er finansiert. Fiber Ersfjord. Isproblematikken i Senjahopen Berg Kirke Lønnsoppgjøret Småkraftverk Boligsalg Interkommunalt Plankontor. Er under sluttføring. De fleste husstander er påkoplet og i drift. Lenvik kabel tv etablere løsning til Akvafarm i Bergsbotn og signaler herfra søkes distribuert vi luft til beboerne i bygda. Har ennå ikke mottatt sluttregning fra leverandør, men har ingen signaler eller avtaler om overskridelser. Anlegget i Ersfjord finansieres via tilskudd fra fylket, bidrag fra Akvafarm og en kommunal andel. Rådmannen har under arbeid en avtale med Salmar om bryting av is på havna. Dette vil behovstilpasses og skje enten fra Kvalvika med Mefjord eller med eget fartøy som Salmar legger i Senjahopen. Dette vil også kunne driftes av lokale mannskaper. Regner med at alt er på plass nå før jul, og i mellomtiden tar Mefjord seg av bryting ved behov. Vi ønsker også å teste rør/lense utenfor utløpet av Kirkegårdsosen i vinter for å se om man lykkes med å presse ned ferskvannet derfra og slik oppnå mindre isdannelse. Det er ansatt med ny verge som har startet opp sitt arbeide. Prest er tilsatt og Berg har nå egen organisering innenfor rammen for budsjett. Forhandlingene avviklet i godt klima med utjevning samt generelle tillegg som hovedretning. Effekt for 2014 ca 1,65 mill. Effekt for 2015 ca Budsjettavsetning for 14 var kr 2 mill. 3 stykk planlegges etablert i Berg. Dessverre ikke konsesjonskraft på disse. Rådmannen fikk tilslutning til å selge boliger der beboere ønsker å kjøpe. Dette vil redusere gjeld, tilføre kapital til nyinvesteringer samt lette vedlikeholdsomfanget og kostnader. Berg er med på utredning av interkommunalt plankontor sammen med Sørreisa, Dyrøy, Bardu, Målselv og Torsken. Dette etter modell fra Nord-Troms der man har lykkes med rekruttering, stabil bemanning og trygge planprosesser for deltakerkommunene til riktig pris. Prosjektet vil forelegges kommunestyret når sluttrapport er på plass. Side 3 av 27

4 «Kinderegget» Søknad om ekstern finansiering er nå avsendt. Prosjektet må lyses ut på anbud etter at finansieringen er på plass grunnet den økonomiske rammen som overstiger terskelverdiene. Rentevilkår nytt lån Nytt lån på kr antas med flytende rente. Låner skal primært finansiere overtakelse boligmassen, vannutbyggingen i Senjahopen, økonomisystemet mv. Bekymringsmeldinger Økning i kostnader for Barnevernstiltak, flere tilfeller kan komme opp. Betydelig økning i sosialhjelp der budsjettet er tilnærmet tredoblet i løpet av året. Tiltak må utvikles og fokus forsterkes på disse felt. Side 4 av 27

5 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/14 14/714 KOMMUNESTYREVALG/FYLKESTINGVALG ELLER 2 DAGERS VALG? 48/14 14/727 MØTEPLAN BERG KOMMUNE 49/14 13/107 VEGNAVN BERG KOMMUNE 50/14 14/337 FRILUFTSLIVETS ÅR BERG BLIR EN «FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE» 51/14 14/370 BERG KOMMUNE KULTURPRIS /14 10/1058 DELDEKNING AV UTGIFTER TIL SKREDUNDERSØKELSE I MEFJORDEN 53/14 14/270 OPPFØLGING AV EU'S VANNDIREKTIV - UTTALELSE 54/14 09/70 INNSPILL TIL KYSTSONEPLANEN - NY BEHANDLING 55/14 14/745 OPPGRADERING AV BRANNORDNING FOR BERG KOMMUNE 56/14 14/731 FINANSIERING AV EGENKAPITAL INNSKUDD I KLP 57/14 14/544 ØKONOMIRAPPORTERING /14 14/732 BUDSJETTREGULERING - DESEMBER /14 14/302 BUDSJETT /14 14/726 BETALINGSREGULATIV BERG KOMMUNE Side 5 av 27

6 47/14 KOMMUNESTYREVALG/FYLKESTINGVALG ELLER 2 DAGERS VALG Behandling: I Berg kommune avholdes det kommunestyre og fylkestingsvalg Søndag den 14.september og mandag 15. september Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: I Berg kommune avholdes det kommunestyre og fylkestingsvalg Søndag den 14.september og mandag 15. september Side 6 av 27

7 48/14 MØTEPLAN BERG KOMMUNE Behandling: Kommunestyret vedtar vedlagte møteplan for Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte møteplan for 2015 med endring av møtedato i januar fra 13. januar til 15. januar. Side 7 av 27

8 49/14 VEGNAVN BERG KOMMUNE Med hjemmel i Matrikkellovens 21 og Matrikkelforskriftens kap. 12 ( offisielle adresser) vedtar Berg kommunestyre veiinndeling ( adresseparseller ) og skrivemåte på veinavn i Berg kommune i henhold til veinavnkomiteens samlede forslag. Veinavnkomiteens forslag : Oversikt over veinavn og vegstrekninger fra og til. Fylkesveier og Riksveier : Veinavn Svandalveien Hamnveien Bergsfjordveien Ersfjordveien Ersfjorden Mefjordveien Veistrekning fra / til RV 86 fra kommunegrense Tranøy i Svanelvdalen til kryss til Skaland FV 862 i Straumsbotn. RV 86 fra kryss i Straumsbotn til kommunegrense mot Torsken mellom Verket og Ballesvik. FV 862 fra Straumsbotn til Steinfjordkryss og videre FV 251 til Bøvær snuplass. FV 862 fra Steinfjordkryss på Skaland til kryss ved kirkegården i Senjahopen. Fra kryss FV 862 langs FV 253 til kryss kommunal vei i Ersfjord. (Adresseparsell langs FV 253 og adresseparsell langs kommunal gårdsvei bør vurderes sammenslått ). FV 862 fra Mefjordeidet kryss mot Fjordgård til kryss ved kirkegård i Senjahopen og videre FV 252 fra kryss i Senjahopen til snuplass molo i Mefjordvær. Kommunale veier : Veinavn Skjæringa Kjæsvika Prestegårdsveien Kjerkeveien Fjellveien Trollveien Straumsnes Elvevollen Steinfjorden Ersfjorden Brakkeveien Bjorvika Arthurbakken Veistrekning fra / til Stikkvei fra FV 251 til molo Bøvær. Fra FV 251 og rundt Kjæsvika boligfelt. Fra FV 251 til Skaland barnehage Fra FV 251 til Berg rådhus inklusive veistubb til Berg kirke. Privat vei fra FV 251 til gamle Grafittverk. Fra RV 86 til snuplass boligfelt på Finnsæter. Fra RV 86 ned til kai på Straumsnes Fra RV 86 til snuplass på Elvevollen. Fra veikryss Fv 862 til Jorda snuplass og gjennom Steinfjordbygda til kryss nr.2 inn på Fv 862. Fra kryss til snuplass ved Sjøtoften og fra kryss oppover til nedlagt fotballbane. Fra Fv 252 snuplass ved molo og oppover til Sammfunnshus. Fra Fv 252 oppover alle veier i boligfelt «Bjorvika». Privat vei fra Fv 252 til bolig Bent Arthur Reiertsen. Side 8 av 27

9 Skoleveien Vei fra Fv 252 ved Mix kiosk oppover forbi barnehage,boligområde,videre forbi Havørn,Berg skole og nedover mot kryss Fv 252 ved Sparebank 1. Mefjordbotn Fra veikryss Fv 862 til Mefjordbotn kai. Vedr.oppsetting og kostnadsdekning av nye veiskilt forholder Berg kommune seg til det som er angitt i Matrikkelforskriftens 57. Veinavnskilt skal ha en slik utforming at de er tydelige, lett å lese og plasseres slik at de er lett å få øye på. Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Berg FRP v/werner Enoksen satte frem følgende forslag: Kjerkeveien endres til Ingrid Bjerkås vei. Kommunestyret fattet følgende enstemmig vedtak: Som innstillingen med endring av Kjerkeveien til Ingrid Bjerkås vei. Vedtak: Med hjemmel i Matrikkellovens 21 og Matrikkelforskriftens kap. 12 ( offisielle adresser) vedtar Berg kommunestyre veiinndeling ( adresseparseller ) og skrivemåte på veinavn i Berg kommune i henhold til veinavnkomiteens samlede forslag. Veinavnkomiteens forslag : Oversikt over veinavn og vegstrekninger fra og til. Fylkesveier og Riksveier : Veinavn Svandalveien Hamnveien Bergsfjordveien Ersfjordveien Ersfjorden Mefjordveien Veistrekning fra / til RV 86 fra kommunegrense Tranøy i Svanelvdalen til kryss til Skaland FV 862 i Straumsbotn. RV 86 fra kryss i Straumsbotn til kommunegrense mot Torsken mellom Verket og Ballesvik. FV 862 fra Straumsbotn til Steinfjordkryss og videre FV 251 til Bøvær snuplass. FV 862 fra Steinfjordkryss på Skaland til kryss ved kirkegården i Senjahopen. Fra kryss FV 862 langs FV 253 til kryss kommunal vei i Ersfjord. (Adresseparsell langs FV 253 og adresseparsell langs kommunal gårdsvei bør vurderes sammenslått ). FV 862 fra Mefjordeidet kryss mot Fjordgård til kryss ved kirkegård i Senjahopen og videre FV 252 fra kryss i Senjahopen til snuplass molo i Mefjordvær. Kommunale veier : Side 9 av 27

10 Veinavn Veistrekning fra / til Skjæringa Stikkvei fra FV 251 til molo Bøvær. Kjæsvika Fra FV 251 og rundt Kjæsvika boligfelt. Prestegårdsveien Fra FV 251 til Skaland barnehage Ingrid Bjerkås vei Fra FV 251 til Berg rådhus inklusive veistubb til Berg kirke. Fjellveien Privat vei fra FV 251 til gamle Grafittverk. Trollveien Fra RV 86 til snuplass boligfelt på Finnsæter. Straumsnes Fra RV 86 ned til kai på Straumsnes Elvevollen Fra RV 86 til snuplass på Elvevollen. Steinfjorden Fra veikryss Fv 862 til Jorda snuplass og gjennom Steinfjordbygda til kryss nr.2 inn på Fv 862. Ersfjorden Fra kryss til snuplass ved Sjøtoften og fra kryss oppover til nedlagt fotballbane. Brakkeveien Fra Fv 252 snuplass ved molo og oppover til Sammfunnshus. Bjorvika Fra Fv 252 oppover alle veier i boligfelt «Bjorvika». Arthurbakken Privat vei fra Fv 252 til bolig Bent Arthur Reiertsen. Skoleveien Vei fra Fv 252 ved Mix kiosk oppover forbi barnehage,boligområde,videre forbi Havørn,Berg skole og nedover mot kryss Fv 252 ved Sparebank 1. Mefjordbotn Fra veikryss Fv 862 til Mefjordbotn kai. Vedr.oppsetting og kostnadsdekning av nye veiskilt forholder Berg kommune seg til det som er angitt i Matrikkelforskriftens 57. Veinavnskilt skal ha en slik utforming at de er tydelige, lett å lese og plasseres slik at de er lett å få øye på. Side 10 av 27

11 50/14 FRILUFTSLIVETS ÅR BERG BLIR EN «FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE» Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak: 1. Berg kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 2. Som en «Friluftslivets år kommune» vil Berg kommune: Støtte opp om regionale og lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Vurdere kommunens økonomiske virkemidler til friluftsliv. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere ordførerens tur Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 3. Rådmannen samordner og koordinerer arbeidet med «Friluftslivets År kommunen» Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Kommunestyret fattet følgende enstemmig vedtak: Som innstillingen med tillegg av følgende to kulepunkter under punkt 2: Stimulere kommunenes barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring. Aktivt markedsføre friluftstilbudene i kommunen. Side 11 av 27

12 Vedtak: 1. Berg kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 2. Som en «Friluftslivets år kommune» vil Berg kommune: Støtte opp om regionale og lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Vurdere kommunens økonomiske virkemidler til friluftsliv. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere ordførerens tur Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. Stimulere kommunenes barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring. Aktivt markedsføre friluftstilbudene i kommunen. 3. Rådmannen samordner og koordinerer arbeidet med «Friluftslivets År kommunen» Side 12 av 27

13 51/14 BERG KOMMUNE KULTURPRIS 2014 Uten innstilling Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Representanten Ivar Mortensen satte frem følgende forslag: Kommunestyret delegerer til formannskapet å forestå tildeling av kommunens kulturpris. Kommunestyret ber seg forelagt oppdaterte retningslinjer for tildeling av slik pris. Kommunestyret vedtok forslaget enstemmig. Vedtak: Kommunestyret delegerer til formannskapet å forestå tildeling av kommunens kulturpris. Kommunestyret ber seg forelagt oppdaterte retningslinjer for tildeling av slik pris. Side 13 av 27

14 Odd Ivar Enoksen ba om å få fratre som inhabil ved behandling av denne saka. 52/14 DELDEKNING AV UTGIFTER TIL SKREDUNDERSØKELSE I MEFJORDEN Berg kommune dekker andel av utgifter i forbindelse med skredundersøkelse i Mefjordbotn, Januar 2011, med kr av samlet sum kr Beløpet dekkes over kto (oppmåling - reguleringsarbeid) Behandling: Berg Arbeiderparti v/anita Sebulonsen satte frem følgende forslag: Berg kommune dekker utgifter i forbindelse med skredundersøkelse i Mefjordbotn, januar 2011, samlet sum kr Beløpet dekkes over kto (oppmåling - reguleringsarbeid) Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble innstillingen vedtatt med 10 mot 5 stemmer avgitt for forslaget. Vedtak: Berg kommune dekker andel av utgifter i forbindelse med skredundersøkelse i Mefjordbotn, Januar 2011, med kr av samlet sum kr Beløpet dekkes over kto (oppmåling - reguleringsarbeid) Side 14 av 27

15 Bjørn Abelsen fratrådte møte som saksbehandler i sak 53/14 og sak 54/14 53/14 OPPFØLGING AV EU'S VANNDIREKTIV - UTTALELSE I forbindelse med statens og fylkeskommunens oppfølging av EU s vanndirektiv, er det ønskelig å styrke kunnskapsgrunnlaget av betydning for å tilrettelegge for en bærekraftig næringsutvikling ved at følgende 4 vannforekomster i sjøen gjøres til gjenstand for nærmere undersøkelser og overvåking: 1. Undersøkelser av miljøtilstanden og overvåking over tid ved bruk av Mefjordbotn (vannforekomsten indre Mefjord) som lokalitet for levendelagring og foring av villfanget torsk. 2. Undersøkelse av miljøtilstanden (herunder resipientundersøkelse) og overvåking over tid ved bruk av havnebassenget i Senjahopen til levendelagring av villfanget torsk. 3. Undersøkelse av miljøtilstanden og overvåking over tid ved bruk av vannforekomsten Steinfjorden som lokalitet for levendelagring og foring av villfanget torsk. 4. Vurdering av risiko og evt. avbøtende tiltak som forebyggende aktiviteter for å sikre at det ikke foregår sykdomsspredning (f.eks. PD) mellom oppdrettsanlegg i Bergsfjorden og Akvafarm i Bergsbotn sin produksjon av smolt i vannforekomsten Nordfjord. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: I forbindelse med statens og fylkeskommunens oppfølging av EU s vanndirektiv, er det ønskelig å styrke kunnskapsgrunnlaget av betydning for å tilrettelegge for en bærekraftig næringsutvikling ved at følgende 4 vannforekomster i sjøen gjøres til gjenstand for nærmere undersøkelser og overvåking: 1. Undersøkelser av miljøtilstanden og overvåking over tid ved bruk av Mefjordbotn vannforekomsten indre Mefjord) som lokalitet for levendelagring og foring av villfanget torsk. 2. Undersøkelse av miljøtilstanden (herunder resipientundersøkelse) og overvåking over tid ved bruk av havnebassenget i Senjahopen til levendelagring av villfanget torsk. 3. Undersøkelse av miljøtilstanden og overvåking over tid ved bruk av vannforekomsten Steinfjorden som lokalitet for levendelagring og foring av villfanget torsk. 4. Vurdering av risiko og evt. avbøtende tiltak som forebyggende aktiviteter for å sikre at det ikke foregår sykdomsspredning (f.eks. PD) mellom oppdrettsanlegg i Bergsfjorden og Akvafarm i Bergsbotn sin produksjon av smolt i vannforekomsten Nordfjord. Side 15 av 27

16 54/14 INNSPILL TIL KYSTSONEPLANEN - NY BEHANDLING I forbindelse med konsekvensutredningen for kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms, suppleres tidligere uttalelse fra kommunestyret i Berg med at følgende innspill kan følges opp i sluttfasen for innarbeidelse i høringsutkastet til planen: 1. Det kan etableres en oppdrettslokalitet ved nordlandet innenfor Holmen i Mefjorden dersom dette kan skje uten overlappende arealbrukskonflikt med fiskeriene. 2. Oppdrettslokaliteten i ytre Lavollsfjord kan justeres. 3. Oppdrettslokaliteten i Hamnevika kan tas i bruk som en avlastningslokalitet. 4. Det kan etableres en ny lokalitet sørvest for Kjøpmannsøya i NFFFA-området i gjeldende arealplan vest for Bergsøyan landskapsvernområde, forutsatt at denne kan realiseres som en grønn konsesjon og at Bergsøyan landskapsvernområde ikke er til hinder for etablering av en slik lokalitet. 5. Under forutsetning av om undersøkelser gir grunnlag for det, tas det hensyn til levendelagring av villfanget torsk i havnebassenget i Senjahopen ved utarbeidelse av reguleringsplan for havnebassenget. 6. Under forutsetning av om undersøkelser gir grunnlag for det med hensyn til vanndirektivet, foreslås områder for levendelagring og foring av villfanget torsk i Mefjordbotn og Steinfjorden ved at disse lokalitetene båndlegges til framtidige oppdrettslokaliteter. Dersom undersøkelser skulle medføre negative konklusjoner, forutsettes at foreslått ny arealbruk trekkes. Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Samlingslista, felleslista og Frp v/roar Jakobsen satte frem følgende forslag: 1. Oppdrettslokaliteten i ytre Lavollsfjorden kan justeres. 2. Oppdrettslokaliteten i Hamnvika kan tas i bruk som en avlastningslokalitet. 3. Under forutsetning av om undersøkelser gir grunnlag for det, tas det hensyn til levendelagring av villfanget torsk i havnebassenget i Senjahopen ved utarbeidelse av reguleringsplan for havnebassenget. 4. Under forutsetning av om undersøkelser gir grunnlag for det med hensyn til vanndirektivet, foreslås områder for levendelagring og foring av villfanget torsk i Mefjordbotn og Steinfjorden ved at disse lokalitetene båndlegges til framtidige oppdrettslokaliteter. Dersom undersøkelser skulle medføre negative konklusjoner, forutsettes at foreslått ny arealbruk trekkes. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget enstemmig vedtatt. Side 16 av 27

17 Vedtak: I forbindelse med konsekvensutredningen for kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms, suppleres tidligere uttalelse fra kommunestyret i Berg med at følgende innspill kan følges opp i sluttfasen for innarbeidelse i høringsutkastet til planen: 1. Oppdrettslokaliteten i ytre Lavollsfjorden kan justeres. 2. Oppdrettslokaliteten i Hamnvika kan tas i bruk som en avlastningslokalitet. 3. Under forutsetning av om undersøkelser gir grunnlag for det, tas det hensyn til levendelagring av villfanget torsk i havnebassenget i Senjahopen ved utarbeidelse av reguleringsplan for havnebassenget. 4. Under forutsetning av om undersøkelser gir grunnlag for det med hensyn til vanndirektivet, foreslås områder for levendelagring og foring av villfanget torsk i Mefjordbotn og Steinfjorden ved at disse lokalitetene båndlegges til framtidige oppdrettslokaliteter. Dersom undersøkelser skulle medføre negative konklusjoner, forutsettes at foreslått ny arealbruk trekkes. Side 17 av 27

18 55/14 OPPGRADERING AV BRANNORDNING FOR BERG KOMMUNE Kommunestyret vedtar revidert brannordning for Berg kommune datert Kommunestyret tar vedlagt ROS-analyse for Berg brannvesen til etterretning. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Kommunestyret vedtar revidert brannordning for Berg kommune datert Kommunestyret tar vedlagt ROS-analyse for Berg brannvesen til etterretning. Side 18 av 27

19 56/14 FINANSIERING AV EGENKAPITAL INNSKUDD I KLP Berg kommune finansierer egenkapitalinnskudd i Klp på kr ,- med bruk av disposisjonsfond. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattete følgende enstemmig Vedtak: Berg kommune finansierer egenkapitalinnskudd i Klp på kr ,- med bruk av disposisjonsfond. Side 19 av 27

20 57/14 ØKONOMIRAPPORTERING 2014 Kommunestyret tar økonomirapport pr til orientering. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattete følgende enstemmig Vedtak: Kommunestyret tar økonomirapport pr til orientering. Side 20 av 27

21 58/14 BUDSJETTREGULERING - DESEMBER Investeringsbudsjettet reguleres med en endring på kr ifølge oppstilling. 2. Driftsbudsjettet reguleres med en endring på kr ifølge oppstilling. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: 3. Investeringsbudsjettet reguleres med en endring på kr ifølge oppstilling. 4. Driftsbudsjettet reguleres med en endring på kr ifølge oppstilling. Side 21 av 27

22 59/14 BUDSJETT Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på nærings-og kraftfondslån settes til 4 %. 3. Årsbudsjettet - drift vedtas med følgende hovedtall: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til fordeling drift Til fordeling drift Merforbruk/mindreforbruk 0 0 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Undervisning/oppvekst Helse-sosial-pleie og omsorg Næringsfondene Kultur Teknisk avdeling Selvkostområdene Skatt og generelle tilskudd Gebyr egen innfordring Side 22 av 27

23 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til følgende oversikt - Sum tiltak er kr Redusert overføring kirkelig fellesråd - kr Nedtak ekstraressurs Senjahopen barnehage - kr Økning matsalg PRO-avdeling - kr Økning eiendomsskatt fra 4,5 til 5,5 - kr Økning vedlikehold kommunale bygg kr For 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven 2 og 3a. 5.1 Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a benyttes 5,5 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.2 Boliger/fritidseiendommer skal ha et bunnfradrag på kr ,-, jfr. eiendomsskatteloven 11 annet ledd. 5.3 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt. Nyoppførte boligbygg skal fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 5.4 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene. 5.5 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommune tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Økonomiplan for vedtas. Side 23 av 27

24 Behandling: Kommunestyrets behandling: Det ble foretatt punktvis avstemming: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Enstemmig Enstemmig Enstemmig Mot en stemme Mot en stemme Enstemmig. Det ble så stemt over hele budsjettet. Budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på nærings-og kraftfondslån settes til 4 %. Side 24 av 27

25 3. Årsbudsjettet - drift vedtas med følgende hovedtall: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til fordeling drift Til fordeling drift Merforbruk/mindreforbruk 0 0 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Undervisning/oppvekst Helse-sosial-pleie og omsorg Næringsfondene Kultur Teknisk avdeling Selvkostområdene Skatt og generelle tilskudd Gebyr egen innfordring Side 25 av 27

26 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til følgende oversikt - Sum tiltak er kr Redusert overføring kirkelig fellesråd - kr Nedtak ekstraressurs Senjahopen barnehage - kr Økning matsalg PRO-avdeling - kr Økning eiendomsskatt fra 4,5 til 5,5 - kr Økning vedlikehold kommunale bygg kr For 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven 2 og 3a Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a benyttes 5,5 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.7 Boliger/fritidseiendommer skal ha et bunnfradrag på kr ,-, jfr. eiendomsskatteloven 11 annet ledd. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt. Nyoppførte boligbygg skal fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 5.9 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommune tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Økonomiplan for vedtas. Side 26 av 27

27 60/14 BETALINGSREGULATIV BERG KOMMUNE Kommunestyret i Berg vedtar vedlagte betalingsregulativ for Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Kommunestyret i Berg vedtar vedlagte betalingsregulativ for Side 27 av 27

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer