Nesodden kommune Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesodden kommune Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger."

Transkript

1 Nesodden kommune Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger. Utgave: 1 Dato:

2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Nesodden kommune Rapporttittel: Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger Utgave/dato: 1/ Oppdrag: Oppdragsleder: Rein Midteng Foto: Øverst: Deler av planområdet som ligger langs hovedveien i området. Typisk vegetasjon i planområdet under til høyre. Under til venstre ses et par askekaller på privat eiendom. Avdeling: Analyse og utredning Fag Naturmiljø/biologisk mangfold Skrevet av: Rein Midteng

3 2 FORORD Asplan Viak A.S. har på vegne av. vurdert hvilke naturverdier som finnes innenfor områdeplan for Skogstudveien ved Ellingstadåsen og hvilken konsekvens planlagt utbygging har på naturmiljøet innenfor planområdet. Rein Midteng har vært fagansvarlig for naturmiljøtema for Asplan Viak. Det rettes takk til oppdragsgiver for oppdraget og for et godt samarbeid underveis. Sandvika, Rein Midteng Oppdragsleder

4 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 innledning Nasjonale mål og retningslinjer og planprogramet Metode og datagrunnlag Naturforhold og verdivurdering Berggrunn og løsmasser Vegetasjon og skogstrukturer Verdivurdering Naturtypelokaliteter/botanikk Viltområder/viltarter Samlet verdivurdering for planområdet planene, Omfang- og konsekvensvurdering avbøtende tiltak Kilder Skriftlige kilder Digitale kilder Vedlegg Naturtypelokalitet...19

5 4 1 INNLEDNING ved biolog Rein Midteng vurderer i dette notatet naturverdiene innenfor et areal i Nesodden kommune heretter kalt Skogsrudveien. Arealet er aktuell for utbygging og omregulering for bl.a. boligformål. Dette notatet gjør en vurdering av naturverdiene i planområdet, vurderer kravene i Naturmangfoldloven, konsekvensvurderer tiltaket samt kommer med forslag til avbøtende tiltak. 1.1 Nasjonale mål og retningslinjer og planprogramet Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal de miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig 8-12 som i denne forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-11 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. I Naturmangfoldlovens 8-11 heter det at: «8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Vurdering av kravene i naturmangfoldloven I tråd med dette, har utbygger utført det som kan sies å være utbyggers forpliktelser i henhold til kravene i loven. Foreliggende utredning er derfor en oppfølging av kravene i 8, 9 og 11. Det er gjennomført nytt feltarbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13, 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok ), noe som oppfyller 8 og 9. Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 20% (i %) av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten «Ressursbehov ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper»

6 5 (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). En undersøkelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i Naturmangfoldloven. Tiltaket er finansiert av forslagsstiller, noe som kan sies å oppfylle 11. Det vurderes at 10 ikke kommer til anvendelse da planområdet er lite, tiltaket vil ikke gi negativ spesielle negativer påvirkninger utenfor dette og for at ikke naturtyper som på landsbasis har liten utbredelse blir berørt. Det er for øvrig også opp til planmyndighet å vurdere kravene i Naturmangfoldloven, herunder om utbygging i et område kommer i konflikt med Kilder til kunnskap om naturverdier i området Vurderingen er basert på eksisterende skriftlige kilder som er naturbase.no, Artskart hos artsdatabanken.no, samt registreringer gjennomført av biolog Rein Midteng og Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er godt nok for sikker verdisetting av området. Selv om vegetasjonen i stor grad var nedråtnet, var det ikke snø på registreringstidspunktene samtidig som vegetasjonen i området er fattig pga. fattig berggrunn. I partier med rikere løsmasser, kunne flere nærings- eller basekrevende arter bestemmes på tross av tidspunktet. Det vurderes at potensialet for ubestemte interessante arter i dette partiet er lavt i forhold til hva man kan forvente finne i veikanter i regionen, noe som medfører at ingen veikanter avgrenses som naturtypelokaliteter av typen «artsrike veikanter». Deler av planområdet er tidligere besøkt av fagfolk, jf. avgrensninger av naturtypelokaliteter og artsfunn på naturbase og artskart. 1.2 Metode og datagrunnlag Kriterier for verdi Utredningsområdets naturverdi er vurdert for følgende nivå: (i) Naturtypelokaliteter og ii) viktige viltområder. Verdivurderingene er gjort i hht. metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens (SVV) håndbok V712 (Statens Vegvesen 2013). Metodikk for verdisetting av (i) naturtypelokaliteter Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning). Dette gjennom kartlegging av naturtyper (DN håndbok /2014). Kartleggingen fokuserer på å avgrense områder som er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet. Slike avgrenses som naturtypelokaliteter. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter og områder kartlagt etter metodikken utgjør som oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og lista ligger således relativt høyt for at en lokalitet eller område avgrenses. Naturtypelokalitetene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak botaniske kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter som avgrenses er slåtteenger, gammel barskog og rik edelløvskog. Metodikk for verdisetting av (ii) viktige viltområder. ii) Avgrense områder som er spesielt viktige for viltarter. Slike områder omtales som viktige viltområder eller viktige vilttrekk. Lokalitetene verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de avgrenses basert på viltfaglige kriterier.

7 6 Områdene kan være klart definert avgrenset som for eksempel et tjern viktig for våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller noe mer diffust avgrenset som for eksempel leveområder for storfugl og gammelskogsavhengige fuglearter. Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser til siste versjon av den norske rødlista (2015). Kjente funn av slike arter ligger i Artskart hos Artsdatabanken (artsdatabanken.no). Denne siden ble sjekket før feltregistreringene, og i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen. Funn av rødlistearter vil for øvrig kunne støtte grunnlaget for avgrensning av naturtypelokaliteter. Trua arter er arter i kategoriene CR (kritisk trua), EN (sterkt trua), VU (sårbar), mens nært trua arter (NT) er arter som kan bli plassert i en trua kategori om bestandsnedgangen fortsetter. Rødlistearter er alle kategoriene samlet. Tabell 1: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbøkene og V712. Naturforhold Verdi Verdi KU Nasjonal- (DN-håndbøkene) (SVV håndbok 140) lokal verdiskala Svært viktig natur A svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Viktig natur B viktig Middels stor verdi Regional verdi Lokalt viktig natur C lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting Liten verdi - Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for fagtemaet Kriterier for omfang Omfangsvurderingene er et utrykk for hvilke negative eller positive tiltak som vil påvirke naturmiljøet og hvilket omfang disse tiltakene vil ha. Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i Statens vegvesens V712. Omfanget angis på en skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. Omfang vurderes for de geografisk samme områder som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet, som er dagens situasjon, og som er vurdert mot forventede endringer som følge av planlagte utbygging Konsekvenser Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av endringer tiltaket vil påføre naturen. Dette gir konsekvens. Konsekvensen er de fordeler eller ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for et miljø/område framkommer ved å bruke systematikken i konsekvensviften vist under.

8 7 Figur 1. Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712.

9 8 2 NATURFORHOLD OG VERDIVURDERING Figur 2 viser et utsnitt av Nesodden kommune og planområdet ligger langs og øst for Bleksliveien. Planområdet (fig. 3) er området hvor det foreslås utbygging innenfor. Influensområdet inkluderer planområdet samt et areal utenfor dette. For naturmiljøet er det også viktig å vurdere om tiltak innenfor planområdet kan gi negativ påvirkning utenfor dette. Figur 2. Figuren viser et utsnitt av Ellingstadåsen med omegn i nordvestre deler av Nesodden kommune. Figur 3. Planområdet.

10 9 2.1 Berggrunn og løsmasser Berggrunnen i området er ifølge ngu.no granittisk gneis. Dette er basefattige bergarter og gir derfor lav forventning om funn av krevende karplanter eller bakkelevende sopp. Løsmassene består i hovedsak av bart fjell, men det finnes stedvis tynne havavsetninger. Disse løsmassene har ofte et høyere innhold av baseioner, og kan gi noe rikere flora. Figur 4. Løsmassene i området består i hovedsak av bart fjell med tynne løsmasser. Stedvis finnes tynne hav/strandavsetninger mens torv og myr finnes i utkanten av planområdet. 2.2 Vegetasjon og skogstrukturer De skogkledte deler av planområdet domineres av næringsfattig blåbærgranskog mens lyngdominert furuskog med innslag av noe bjørk- og gran finnes på opplendte mindre koller. Kun boreale treslag ble sett i skogen. Dette er gran, furu, bjørk, selje og rogn. Skogen domineres av nøysomme som blåbær, røsslyng, linnea, skogstjerne, gullris, tyttebær og smyle. Ingen krevende arter ble funnet i disse delene. I områdene med havavsetninger, dvs. langs deler av Bleksliveien kommer det også inn andre treslag som osp, spisslønn og enkelte ask. Her er det unntaksvis innslag av mer nærings- og basekrevende arter som markjordbær, blåveis, fingerstarr, enghumleblom, skogfiol og rosebusker. Enkelte steder mot Bleksliveien er det tendenser til relativt sett rike kantkratt med arter som ryllik, berberis, hårsvæve, skogfiol og trolig klengemaure. Skogen i området er i hovedsak eldre såkalt hogstmoden skog. Men den er likevel i biologisk forstand kun halvgammel da det i stor grad mangler innslag av biologisk gamle trær (> år), dødved, grove greiner og stammedeler. Slikt elementer er viktig for mange krevende ingen krevende sopp- eller lavarter avhengig av slikt ble funnet.

11 10 Figur 5.Typisk vegetasjon i planområdet dominert av lyngarter og med gran, bjørk og furu som dominerende treslag. Figur 6.I brattskrenten i øst finnes noe mer krevende vegetasjon, bl.a. ask og spisslønn.

12 11 3 VERDIVURDERING 3.1 Naturtypelokaliteter/botanikk Det aller meste av planområdet har ingen spesielle naturverdier, og har dermed liten verdi etter hb. V712. Slikt areal er å regne som «hverdagsnatur» da den ikke skiller seg fra det som ellers er vanlig i kommunen/regionen. Dette for at skogen i området i stor grad mangler elementer viktig for det biologiske mangfoldet og for at store gamle trær som ellers finnes spredt i kommunen ikke er observert. I tillegg er partiene med litt rikere vegetasjon- og skog nokså ung og av liten størrelse, og er derfor ikke avgrenset som naturtypelokalitet. Det ikke funnet rødlistede planter-, lav,-mose eller sopparter innenfor planområdet, med andre ord arter som spesifikt er knyttet til planområdet. Det er avgrenset én naturtypelokalitet innenfor influensområdet, men utenfor selve planområdet. Denne er ny og har framkommet gjennom feltarbeidet utført i forbindelse med planarbeidet. Se vedlegg for beskrivelse. Denne er gitt verdien lokalt viktig-c og er to askekaller inne på ei utbygd tomt. Navn Naturtypekategori Utforming Verdi DN-2007 Verdi V712 Holenveien Store gamle trær Ask C-lokalt viktig Middels Figur 7. De to askekallene.

13 12 Figur 8.Avgrensning av naturtypelokaliteten, og avgrensningen omfatter kallene. 3.2 Viltområder/viltarter Det finnes to mindre vannansamlinger/dammer i området. Den søndre av disse ligger på østsiden av fylkesveien og er en mindre grunn dam/vannansamling i en privat hage som er temmelig gjengrodd av vannplanter. Her er det tidligere registrert vanlig frosk (buttsnutefrosk), som ikke er en forvaltningsmessig interessant art. Dam nummer to ligger i Skogsrudveien 3 og er en oppmurt dam/vannansamling. Her er det tidligere blitt registrert bl.a. spissnutefrosk og småsalamander, og det er sannsynlig at artene fortsatt finnes i dammen. Dette er noe krevende og ikke spesielt vanlige arter som tidligere har vært oppført i den norske rødlista som nær trua (NT) arter. Ved siste revisjon i 2015 ble de tatt ut av lista. I vurderingen hos Artsdatabanken sies det om småsalamander: «Det finnes livskraftige bestander av småsalamander Lissotriton vulgaris på Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge. Selv om bestandene har gått, og fortsatt går, tilbake pga. gjenfylling og drenering av yngledammene, forurensning og fiskeutsetting m.m., antas arten å være overlevelsesdyktig de nærmeste 100 år». For spissnutefrosk sies det: «Spissnutefrosken Rana arvalis er ikke uvanlig i deler av Østfold og Akershus og finnes også sparsomt i sørlige Hedmark og rundt Oslofjorden til Skien. Habitatet er dammer og tjern og grunne, vegetasjonsrike bukter i større sjøer. Spissnutefrosken er mer knyttet til vannforekomstene enn f.eks. den vanlige buttsnutefrosken, og spredningskapasiteten antakelig også mindre. Kjent forekomstareal er relativt lite (<4000 km2, inkludert mørketall), men siden habitatet er såpass vanlig utbredt, er mørketallet satt til 3. </span>på grunn av habitatødeleggelser, ikke minst forsurning og gjenfylling av dammer, dessuten biltrafikk først og fremst i suburbane områder, er arten i tilbakegang. Tilbakegangen er imidlertid vanskelig å kvantifisere». Grunnen til at artene ikke lenger står på rødlista er ikke økning i bestanden men vurderingen om at arten antas være levedyktig. Hensyntagen til artene er fortsatt viktig da det skjer

14 13 reduksjon av artenes habitat. Dammen hvor artene er funnet er avgrenset som viltlokalitet med verdi B-viktig. Figur 9.Dam i sving øst for fylkesveien. Figur 10.Dam avgrenset som viltområde.

15 14 Tabell 2: Viltområder innenfor planområdet. Navn Viltkategori Utforming Verdi DN Skogsrudveien nr. 3 Dam - B-viktig Stor Verdi V712 Figur 11.Avgrensning av viltområdet. 3.3 Samlet verdivurdering for plan- og influensområdet Hele plan- og influensområdet utenom naturtypelokaliteten og viltområdet har etter SVV sin håndbok V712 liten verdi. Dette begrunnes først og fremst med at ingen naturtypelokaliteter, vilttrekk, eller viktige viltområder er avgrenset innenfor disse deler av planområdet. Ingen andre spesielle naturverdier som viktige landskapsøkologiske sammenhenger, verneområder, geologiske forekomster, spesielle artsforekomster eller funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter er funnet. Naturtypelokaliteten har middels verdi og viltområdet har stor verdi.

16 15 4 PLANENE, OMFANG- OG KONSEKVENSVURDERING Planene for området er vist under. Et areal rundet viltområdet er foreslått regulert til bevaring naturmiljø, noe som medfører at dammen unngår utbygging. Naturtypelokaliteten blir ikke berørt verken stammene eller dets røtter da lokaliteten ligger utenfor planområdet. Utbyggingen berører i utgangspunktet kun areal med liten verdi. Dette gir lite negativt omfang og liten negativ konsekvens. Amfibieartene i dammen er både avhengige av dammen, men også leveområder utenfor denne da selve dammen brukes kun en kort tidsperiode på våren/forsommer. Areal rundt dammen utgjør overvintringsområder og områder hvor artene finner mat. Det er vanskelig vite hvor slikt areal finnes og hvor langt unna dammen artene beveger seg, men det er kjent at for eksempel småsalamander kan vandre >500 meter (Leif Åge Strand pers.medd.). Figur 13 viser forekomster av småsalamander (rødt) og spissnutefrosk (blått) i Ellingstadåsentraktene. Noen steder ses ikke begge artene som for eksempel i Skogsrudveien 3 da artsfunnene ligger oppå hverandre. Trolig skjer det en viss individutveksling mellom lokaliteter med artene. For eksempel er det sannsynlig at dette skjer mellom Skogsrudveien 3 og forekomstene mot øst, nordøst og sørøst. Artene klarer en viss utbygging iom. at de finnes innenfor lite/moderat utbygde områder. En utbygging i Skogsrudveien vil ikke medføre at artene forsvinner fra Ellingstadåsen-traktene, men det er sannsynlig at forekomsten i Skogsrudveien blir negativt påvirket midlertidig og permanent av utbyggingen. Midlertidig i den forstand at i anleggsfasen vil mest sannsynlig individer bli drept og permanent ved at dets leveområder rundt dammen vil bli redusert. Konsekvensgraden dette gir er usikkert å bedømme uten detaljert kartlegging av hvor individene overvintrer og henter mat, men settes som middels negativt. Det er likevel en del avbøtende tiltak man kan vurdere gjøre for å avlette tiltakets negative påvirkning på disse artene, se neste kapittel.

17 16 Figur 12. De to figurene viser forslag til regulering i området. Figur 13. Forekomster av småsalamander (rødt) og spissnutefrosk (blått) i Ellingstadåsen-traktene.

18 17 5 AVBØTENDE TILTAK Det bør opprettholdes grønne korridorer mellom dammen og myr-, skog,- og tjern i sør og øst. Mao. vil dette i alle fall teoretisk kunne medføre at artene kan vandre inn- og ut uten å måtte forflytte seg over asfalt på for store stekninger. Opprettholdelse av naturlig vegetasjon og terrengformasjoner innenfor planområdet er også positivt. Etablering av nye dammer i østre og sørlige deler av planområdet vil skape nye potensielle habitat for artene som samtidig ligger nærmere ikke-utbygde områder.

19 18 6 KILDER 6.1 Skriftlige kilder Direktoratet for naturforvaltning, Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006, oppdatert 2007/2014. Direktoratet for naturforvaltning, Viltkartlegging. DN håndbok 11 utgave Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W Ressursbehov ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:15. Statens vegvesen Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok v Digitale kilder Naturbase (naturbase.no) Artskart, artsdatabanken.no, Ngu.no

20 19 7 VEDLEGG 7.1 Naturtypelokalitet Lokalitet Naturtype Utforming Verdisetting Holenvei Store gamle trær Ask Lokalt viktig (C) Innledning: Beskrivelsen av naturtypelokaliteten er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng, Asplan Viak i forbindelse med konsekvensutredning av områderegulerings for Ellingstadåsen. Beskrivelsen er skrevet av Midteng i april 2016, og beskrivelsen følger DN-håndbok 13 sine faktaark fra 2014 for kulturmark (Jordal, J.B. 2014). Lokaliteten er kun avstandsvurdert da den lå tett opptil bolighus. Verdivurderingen er derfor noe usikker. Naturgrunnlaget og beliggenhet: Lokaliteten ligger øst for Blekliveien og er to askekaller på Bleksliveien 250. Naturtype, utforming og vegetasjonstyper: Naturtype er store gamle trær, utforming ask. Artsmangfold: Det er ikke kjent om det finnes spesielle lav,- eller mosearter voksende på kallene. Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne virker livskraftige og er styvet/beskjært noe som er positivt. Skjøtsel og hensyn: For å sikre naturverdiene best mulig, må skade på trærne og røtter unngås. Fortsatt styving er positivt. Verdibegrunnelse: Det vurderes at dette under tvil er en lokalt viktig (C) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med at lokaliteten består av to halvgrove/gamle askekaller som har et visst potensial for forekomster av interessante lav- og mosearter og som dessuten vil få økt betydning for slikt om de for vokse seg større og eldre i framtiden.

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

ØIE Eiendomsutvikling AS Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. Naturmiljøvurderinger.

ØIE Eiendomsutvikling AS Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. Naturmiljøvurderinger. Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. Naturmiljøvurderinger. Utgave: 1 Dato: 13.4.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Naturmiljø Utgave/dato: 1/ 13.4.2016 Filnavn: Naturmiljø.docx

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema Utgave: 1 Dato: 2015-06-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS Trysilhus Akershus A. S. Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering 19.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS Hyttefelt Rørvik i Hurum kommune, naturverdier og konsekvensvurdering 20.6.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Midteng, R. 2017. Hyttefelt Rørvik i Hurum kommune, naturverdier og konsekvensvurdering

Detaljer

Harakollen boligutvikling A.S. Harakollen i Øvre Eiker kommune, vurdering av naturverdier og konsekvens ved boligutbygging.

Harakollen boligutvikling A.S. Harakollen i Øvre Eiker kommune, vurdering av naturverdier og konsekvens ved boligutbygging. Harakollen boligutvikling A.S. Harakollen i Øvre Eiker kommune, vurdering av naturverdier og konsekvens ved boligutbygging. Utgave: 2 Dato: 29.5.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Harakollen boligutvikling

Detaljer

VU RDERI N G AV N ATU RVERDI ER PÅ G. N R.38, B. N R 573 I RØYKEN KOM M U N E

VU RDERI N G AV N ATU RVERDI ER PÅ G. N R.38, B. N R 573 I RØYKEN KOM M U N E V- 2 4 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 605063-01 Dato: 23.12.2015 Skrevet av: Rein Midteng VU RDERI N G AV N ATU RVERDI ER PÅ G. N R.38, B. N R 573 I RØYKEN KOM M U N E INNHOLD Innledning og omtale av planområdet...

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE VED FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE

KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE VED FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE VED FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 26.07.2017. Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer

Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad, Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad, Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad, Røyken kommune. Naturverdier og Utgave: 1 Dato: 2015-05-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad,

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

NATURMANGFOLD STRAND LEIRSTED

NATURMANGFOLD STRAND LEIRSTED Oppdragsgiver: Oppdrag: 604647-01 Utredning Strand leirsted, Naturmangfold Dato: 11.02.2016 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Forsidefoto: Øverst: Skråfoto av planområdet fra

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Block Watne As. Naturmiljø_konsekvensvurdering

Block Watne As. Naturmiljø_konsekvensvurdering Naturmiljø_konsekvensvurdering Utgave: 2 Dato: 29.11.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Naturmiljø_konsekvensvurdering Utgave/dato: 2/3.3.2017 29.11.2017 Filnavn: Naturmiljø_konsekvensvurdering.docx

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Vurdering av naturverdier i Michelets vei 24 til 30, Gnr 14 Bnr 539 i Bærum kommune

Vurdering av naturverdier i Michelets vei 24 til 30, Gnr 14 Bnr 539 i Bærum kommune Vurdering av naturverdier i Michelets vei 24 til 30, Gnr 14 Bnr 539 i Bærum kommune Notat, biolog Rein Midteng, 20.3.15 1 INNLEDNING På vegne av Holtekilen AS, har firmaet Marlow Ramfelt v/gry Eide kontaktet

Detaljer

Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø

Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø Utgave: 01 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 2 Dato: 2011-07-12 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Bjørn Stubbe OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER. Bjørn Stubbe OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT Fredrik Vangstad TG Grus AS - Leirfall steinbrudd --- Utarbeidelse av reguleringsplan og driftsplan for Leirfall steinbrudd PROSJEKTNUMMER 10203178 PROSJEKTLEDER Bjørn Stubbe OPPRETTET

Detaljer

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass).

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass). Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan Dalborgmarka miljøpark. Nils - Ener Lundsbakken, Asplan Viak

Reguleringsplan Dalborgmarka miljøpark. Nils - Ener Lundsbakken, Asplan Viak Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-1 2 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til regulerings plan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Reguleringsplan

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Detaljregulering

Detaljer

Strømmen verksted, Strømmen. Skedsmo kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Strømmen verksted, Strømmen. Skedsmo kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Strømmen verksted, Strømmen. Skedsmo kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, Utgave: 2 Dato: 2015-11-16 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Thongaard A.S. Rapporttittel: Strømmen verksted, Strømmen.

Detaljer

Ullensaker kommune. Konsekvensutredning Naturmiljø. Utgave: 1 Dato:

Ullensaker kommune. Konsekvensutredning Naturmiljø. Utgave: 1 Dato: Konsekvensutredning Naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-08-25 Konsekvensutredning Naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvensutredning Naturmiljø Utgave/dato: 1 / 25. aug. 2014

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

ØDEGÅRD I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING

ØDEGÅRD I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING ØDEGÅRD I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING WKN rapport 2017:2 11. SEPTEMBER 2017 R apport 2 017:2 Utførende institusjon: Kontaktperson: Wergeland Krog Naturkart Ola Wergeland

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

EGEBERG I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING

EGEBERG I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING EGEBERG I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING WKN notat 2011:3 30. APRIL 2010 Notat 2011:3 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Områderegulering Raufoss industripark Pland-id: 0529118 (VTK)/ 05020371 (GK) Eiendom (gnr./bnr.): 13/1 m.fl. i VTK, 44/1 m.fl. i GK Saksnummer:

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Store Åros vei 38, Røyken.

Kartlegging av naturverdier i Store Åros vei 38, Røyken. Kartlegging av naturverdier i Store Åros vei 38, Røyken. Marte Olsen BioFokus-notat 2018-28 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Boxs arkitektstudio AS kartlagt naturverdier i Store Åros vei 38 i forbindelse

Detaljer

Borgeskogen - utvidelse av grense for regulert område I14 og I15 - vurdering av naturverdier

Borgeskogen - utvidelse av grense for regulert område I14 og I15 - vurdering av naturverdier Til: Fra: Ole Johan Olsen Leif Simonsen Dato 2017-12-08 Borgeskogen - utvidelse av grense for regulert område I14 og I15 - vurdering av naturverdier Innledning Vestfold Næringstomter skal nå starte salg

Detaljer

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK Beregnet til Reguleringsplan med KU for utbygging av Gardermoen Vest Næringspark Dokument type Fagrapport naturmangfold Dato Juni 2017 GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNING I HENHOLD

Detaljer

FAGRAPPORT Naturmangfold, vilt og friluftsliv

FAGRAPPORT Naturmangfold, vilt og friluftsliv FAGRAPPORT Naturmangfold, vilt og friluftsliv Revisjon 1 Dato 19.09.2018, revidert 11.12.2018 Utført av Rambøll AS v/ Anna Moldestad Næss Kontrollert av Lars Jøran Sundsdal Beskrivelse Vurdering av eksisterende

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

VURDERING AV NATURFORHOLD

VURDERING AV NATURFORHOLD Oppdragsgiver: Bergen kommune Oppdrag: 613898-01 Espeland vba Forprosjekt Dato: 07.12.2017 Skrevet av: Anette Gundersen Kvalitetskontroll: Per Gerhard Ihlen VURDERING AV NATURFORHOLD INNHOLD Innledning...

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

NOTAT INNHOLD. Asplan Viak AS - Raveien Ås - Tlf Faks

NOTAT INNHOLD. Asplan Viak AS - Raveien Ås - Tlf Faks Oppdragsgiver: Bø kommune Oppdrag: 523 888 Detaljregulering Evjudalen Del: Naturmiljø Dato: 2010-07-15 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: Mette Gundersen INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Metode...

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li Nittedal kommune

Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li Nittedal kommune Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning, notat 2017 N30 Dato: 31.01.18 2 KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I FORBINDELSE MED NY REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Detaljregulering

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Frogn kommune kartlagt naturverdiene i et lite skogholt på Leer

Detaljer

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius.

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius. Til: Hans Kristian Woldstad, Fabritius Fra: Leif Simonsen Dato: 2012-10-22 Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM I forbindelse med planlagt byggeaktivitet i Persveien 26-28 i Oslo er undertegnede

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. & Olsen, M. BioFokus-notat 2017-17 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Oxer Eiendom Asker Panorama kartlagt

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Vurderinger i forhold til. Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til. Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: BIRI

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS LAKSEVÅG BYDEL, GNR. 129 BNR. 725 MFL. TORVMYRA. AREALPLAN-ID 63940000. VERDIVURDERING AV BIOLOGISK MANGFOLD Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS Bergen 5. januar 2017 TAG arkitekter ønsker å regulere

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I FORBINDELSE MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 03.06.2016. Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg.

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg. Oppdragsgiver: Oppdrag: 608853-02 E18 L-R Reguleringsplan Dato: 01.09.2017 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: ANLEGGSVEG_NY_BRENTÅSEN_SØ BAKGRUNN Det er gjennomført en naturfaglig befaring av

Detaljer

UTVIDELSESPROSJEKT MARKBULIA - EINUNNA

UTVIDELSESPROSJEKT MARKBULIA - EINUNNA UTVIDELSESPROSJEKT MARKBULIA - EINUNNA Konsekvenser for naturtyper og flora av reguleringshøydene 863 moh og 867 moh Av Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig

Detaljer

Vurdering av naturverdier og konsekvenser av tiltak på kalkknaus i Blindernveien, Oslo kommune. Terje Blindheim. BioFokus-notat

Vurdering av naturverdier og konsekvenser av tiltak på kalkknaus i Blindernveien, Oslo kommune. Terje Blindheim. BioFokus-notat Vurdering av naturverdier og konsekvenser av tiltak på kalkknaus i Blindernveien, Oslo kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2018-42 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for NRK gjort vurdert konsekvenser

Detaljer