nr 43/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43/08-2008.10.20 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 43/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 12 Elektriske sykler, sykler og deres deler og tilbehør i form av nav, intern-gir nav, dynamo nav for sykler, navhurtigfrikoblingshåndtak, navhurtigfrikoblingsinnretninger, girfrikoblingshåndtak, girskiftespaker, front kjedegir, bakre kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser, kjeder, kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer, pedalarmfester, kjedenjul, pedaler, tåklyper, bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler, bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker, bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler, hoveddeler for montering av rammeverk, fjæringer, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, seteputer, datastyrt kjedegir, hjulbager for sykler, girposisjonsindikatorer for sykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, NV89109 LAS VEGAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Produkter og kosmetikk for personlig pleie, herunder barberpreparater, badepreparater, hårpreparater, all slags makeup, kropps-, ansikts-, fotog håndkremer, kropps-, ansikts-, hånd- og hårlotioner, pudder til ansikt og kropp, kroppsoljer, massasjeoljer, eteriske oljer for personlig bruk, såper og rengjøringsmidler for hender, ansikt og kropp, deodoranter og antiperspiranter, hudklaringsprodukter, rensekremer til huden, hudrensingslotioner, fuktighetskremer til huden, solblokkeringspreparater, solbeskyttende midler, dufter for personlig bruk, inkludert parfymer og cologne. 14 Smykker, ur og tilbehør til ur, pengeklips av edelt metall, beltespenner av edelt metall til klær, klokker. 35 Detaljhandeltjenester, postordretjenester, telefonordretjenester og elektronisk detaljhandeltjenester via et globalt computer- og/eller kommunikasjonsnettverk, samtlige innen området ryggsekker, bager, reisevesker, kofferter, vesker, punger, lommebøker, paraplyer, parfyme og dufter, toalettprodukter, kosmetikk, hårpleiepreparater, hudlotioner, kroppssåper, rensemidler og rengjøringsmidler, produkter til personlig pleie, solbriller, stearinlys, leker, leketøy, spill, sportsprodukter, armbåndsur, juvéler og smykker, klokker, skrivesaker og papirvarer, plakater, malerier, bilder, kunst og fargetrykk, kalendere og reisedagbøker, penner, blyanter, portfolioer, dokumentmapper, notatblokker, gratulasjonskort, notatkort, lydspillere og opptakere, forhåndsinnspilt musikk, kompass, termometere for å måle omgivelsenes temperatur, og lommelykter, mobiltelefoner, telefoner, personsøkere, MP3-spillere og personlige data assistenter (PDAs). 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen STORMRISE Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Spillprogramvare for PCer; hjemmevideospillprogramvare; spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner; computerspillprogrammer; spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer; innspilte optiske datamedia og innspilte magnetiske datamedia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NEOPUNTIA LIPO Natura Lab AS, Postboks 6459, 9006 TROMSØ, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. ORTHO DERMATOLOGICS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 1 Kollagenbaserte ingredienser for bruk i produksjon av kosmetikk, kosmesøytiske produkter (cosmeceuticals) og farmasøytiske preparater. 3 Hudpleiekremer og losjoner, ikke for medisinsk bruk; kollagenbasert kosmetikk. 5 Farmasøytiske preparater for behandling av hudtilstander, akne og soppinnfeksjoner; antibiotika; hudpleiekremer og losjoner for medisinsk bruk. 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter forbundet med hudpleieprosedyrer. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet MT MT MT MT VEO Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, YORKSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Vannmykningsmidler; kalkbeleggfjerningsmidler, ikke for husholdningsbruk; beskyttende midler for glassvarer, porselen og steintøy, porselen og andre kjøkkentøy, varer for å hindre anløping på kjøkkentøy og glasstøy, 3 Midler til rengjøring, polering, bleking, flekkfjerning samt til sliping; blekemidler og andre midler for klesvask og oppvask; såper; rengjøringsmidler for oppvaskmaskiner, oppfriskningsmidler og luktfjerningsmidler; poleringspreparater for kjøkken åg glasstøy; preparater til å rengjøre komfyrer; preparater til å rengjøre komfyrtopper; rengjøringspreparater for vitrokeramiske overflater og kjøkkenoverflater; rengjøringsmidler for glass og metall; rengjøringsmidler for vinduer; rensemidler, avkalkingsmidler og midler til å fjerne kalkbelegg for husholdningsformål, tøymykemidler, vasketilsetningsmidler; flekkfjerningsmidler; parfymerte midler for atmosfæren; eteriske oljer; børster og kluter impregnert med rengjøringsmidler; hudpleiepreparater; barberingspreparater; hårfjerningsmidler; ikkemedisinerte toalettartikler; alle de forannevnte varer med eller uten en desinfiserende bestanddel. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; luftoppfriskningspreparater, luftrensepreparater; preparater for å fjerne dårlig lukt; desinfeksjonsmidler; desinfiseringsmidler for husholdningsbruk eller for hygiene eller sanitære formål; desinfeksjonsmidler for alle slags formål; antibakterielle preparater; antiseptiske preparate, bakteriedrepende midler; fungicider; varer impregnert med desinfeksjonsmidler, antibakterielle eller antiseptiske midler. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); børster (ikke malerpensier); kammer; svamper; kluter og koster for rengjøringsformål, kluter for polering; kluter, børster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/449,970 LATISSE Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av øyevipper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/342,497 RIGTONE Varco I/P Inc, 7909 Parkwood Circle Drive, TX77036 HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Kommunikasjonsutstyr, herunder adaptere for konvertering av telefoner til VOIP (intemett telefoni). 38 Telekommunikasjonstjenester herunder taleover-internett protokoll (VOIP) tjenester. 42 Tilveiebringelse/forsyning av teknologi og ressurser som gjør det mulig for brukerne å overvåke, analysere og kontrollere oljeundersøkelses-, lete- og produksjonsfunksjoner og gjør boreoperasjonspersonell i stand til å kommunisere og dele data gjennom kommunikasjonsnettverk; overvåkning, analyse og opptak av oljeundersøkelses, lete- og produksjonsfunksjoner, -prosesser og -operasjoner via kommunikasjonsnettverk; oljefelttjenester; olje- og naturgassundersøkelser og -letearbeid. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BMK Brillemann AS, Villaveien 9, 3180 NYKIRKE, NO 9 Briller, brilleetuier, brilleglass, brilleinnfatninger, solbriller, sportsbriller. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PHILLIES Tabacalera Brands Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 1267, DE9801 WILMINGTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 34 Tobakk, sigarer og artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen COMFORTMOIST Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb Place, NY ROCHESTER, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige-, fotografiske-, optiske- og måleapparater og -instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere og disketter for opptak; databehandlingsutstyr og datamaskiner; okularer; optiske linser; briller; monokler; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; datamaskinprogramvare for bruk i området øyepleie, øyehelse og oftalmi; diagnostiske apparater, ikke for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HEMOS Rolls-Royce Marine AS, Postboks 160, 6067 ULSTEINVIK, NO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Apparater og instrumenter for overvåkning av roterende utstyr på fartøyer, nemlig et datastyrt system omfattende sensorer for måling av blant annet trykk, temperatur, vibrasjon, bevegelse, akselmoment ; et online datasystem som muliggjør henting av data fra et fartøy til land via satelitt eller mobil-modem. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Røeds Trevare AS, Postboks 1534 Kilen, 3206 SANDEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 19 Bygningsdører, ikke av metall. 37 Installasjon, vedlikehold, service og reparasjon av apparater og instrumenter for overvåkning av roterende utstyr på fartøyer, nemlig et datastyrt system omfattende sensorer for måling av blant annet trykk, temperatur, vibrasjon, bevegelse, akselmoment. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NEVO Cordis Corp, NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Medisinske innretninger i form av koronare stenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ADNEXUS Adnexus, a Bristol-Myers Squibb R&D Co, 100 Beaver Street, MA02453 WALTHAM, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Bioteknologi- og farmasøytiske produkter, nemlig, terapeutiske proteiner til bruk for mennesker ved behandling og forebyggelse av fedme, diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, stoffskifteforstyrrelser, slag, kreft, betennelse og betennelsessykdommer, åndedretts- og smittefarlige sykdommer, autoimmune sykdommer, transplantasjonavvisning av faste organer; farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig, antibiotika, antifungus, antivirus, immunhemmende midler og farmasøytiske antistoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM NORDEXX Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 BRØRUP, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 12 Dekk til befordringsmidler, nemlig hjuldekk og -slanger til kjøretøyer. 17 Gummi til regummiering av dekk; rågummi, naturlig eller syntetisk, plast som halvfabrikata i form av folier, blokker og stenger, gummi i form av folier, tråder og rør, tilskårne gummilapper, varer fremstilt av naturgummi og syntetisk gummi (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, lightere, fyrstikker, artikler for røkere, sigarettfiltre. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 37 Reparasjon, vedlikehold, installering av telekommunikasjonsapparater; reparasjon, vedlikehold, ettersyn av biler samt deres deler; reparasjon, vedlikehold av vaske-installasjoner for kjøretøyer; utleie av vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; rengjøring av kjøretøyer, polering av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, lightere, fyrstikker, artikler for røkere, sigarettfiltre. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Meynard Designs Inc, 135 2nd Avenue, MA WALTHAM, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 25 Fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ALLVUE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Synskorrigerende linser, spesielt kontaktlinser. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SONIC AND THE BLACK KNIGHT Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Hjemmevideospillprogramvare; spillprogramvare for PCer, spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner, computerspillprogrammer; spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer; videospillkassetter og -disker; computerspillkassetter og -disker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EREV General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Spenningsregulator for kjøretøyer, elektriske batterier og deres deler, elektriske akkumulatorer og deres deler, brenselceller og deres deler, hydrogenceller og deres deler, ladere for elektriske batterier; elektriske og elektroniske måle-, kontroll-, regulerings- og styringsinstrumenter og -apparater; elektriske og elektroniske styre- og kontrollanordninger for forbrenningsmotorer og elektriske motorer og hybride framdriftsanordninger og overføringer, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for måling, kontroll, regulering og styring av framdrift av kjøretøyer. 12 Motorkjøretøyer; framdriftsmekanismer, nemlig motorer for landkjøretøyer; forbrenningsmotorer, elektriske motorer, hybride framdriftsanordninger og overføringer for landkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen E-FLEX General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Spenningsregulator for kjøretøyer, elektriske batterier og deres deler, elektriske akkumulatorer og deres deler, brenselceller og deres deler, hydrogenceller og deres deler, ladere for elektriske batterier; elektriske og elektroniske måle-, kontroll-, regulerings- og styringsinstrumenter og -apparater; elektriske og elektroniske styre- og kontrollanordninger for forbrenningsmotorer og elektriske motorer og hybride framdriftsanordninger og overføringer, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for måling, kontroll, regulering og styring av framdrift av kjøretøyer. 12 Motorkjøretøyer; framdriftsmekanismer, nemlig motorer for landkjøretøyer; forbrenningsmotorer, elektriske motorer, hybride framdriftsanordninger og overføringer for landkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GRAN CENTENARIO ROSANGEL Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 33 Alkoholholdige drikker; tequila. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen METRO Metro Cash & Carry GmbH, Schlüterstrasse 15-17, D Düsseldorf, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet, nemlig kredittkontorer og finansiering av kreditt for engros- og detaljsalsektoren, eiendom-, pantelåns- og utleiemegling, forsikringsagenturer; finansiell megling for investering i forretninger, installasjoner, utstyr; hertil hørende finansielle konsultasjoner. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 39 Utleie av garasjer og parkeringsplasser, utbringelse av pakker; innsamling og transport av avfall og gjennvinnings-råmateriale. 40 Behandling og fjerning av avfall og gjenvinnings-råmaterialer for andre, ved bruk av kjemiske, fysiske og/eller biologiske prosesser (resirkulering), sortering av avfall og gjenvinningsråmateriale; forretnings- og forbrukerkonsultasjoner i spørsmål relatert til miljø og avfall, nemlig konsultasjoner i unngåelse av avfall, og i innsamling, transport, sortering, evaluering og avhending av avfall og gjenvinnings-råmaterialer; avhending av avfall og gjenvinnings-råmaterialer for andre ved bruk av kjemiske, fysiske og/eller biologiske prosesser. 42 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, selskapstjenester, konsultasjoner for forretningsvirksomhet som fabrikkerer og/eller bruker emballasjer og/eller emballeringsmaterialer, i utvikling, utvelgelse og bruk av økologisk kompatible og økonomisk levedyktige emballasjer og emballeringsmaterialer, og i merking av ovennevnte emballasjer og emballeringsmaterialer; forvaltning og utnyttelse av opphavsrettigheter (alle ovennevnte tjenester for andre). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen JACOB JENSEN Jacob Jensen Holding ApS, Hejlskovvej 104, 7840 HØJSLEV, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 11 Vannkraner, kraner (vvs), blandebatterier, kjøkkenvasker, kjøleskap, komfyrer, ovner, badeinstallasjoner, arrnaturer til badeinstallasjoner, dusjer, dusjinstallasjoner, håndvasker, sanitetsinstallasjoner tii badeværelser, toalettseter, lamper, takbelysninger og loftsbelysninger. 20 Møbler, speil, møbelelementer i form av kjøkkenskap, kjøkkenelementer, garderobeskap, baderomselementer, deler og tilbehør dertil (ikke opptatt i andre klasser). 35 Detaljhandel, herunder detaljhandel via internett, med i klasse 11 0g 20 omfattede varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Ltd, 4 Temple Place, WC2R2PG LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, lightere, fyrstikker, artikler for røkere, sigarettfiltre. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Mintek British American Tobacco (Brands) Ltd, 4 Temple Place, WC2R2PG LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, lightere, fyrstikker, artikler for røkere, sigarettfiltre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SEROQUEL PROLONG AstraZeneca UK Ltd, 15 Stanhope Gate, W1K1LN LONDON, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Svenska Säkra Hem AB, Box 167, ESKILSTUNA, SE Svensson Nøkleby ANS, Nedre Storgate 15/19, 3001 DRAMMEN, NO 9 Lydalarm, alarm, brannalarm, elektriske alarmklokker, overvåkningsprogram (dataprogram), elektriske overvåkingsapparater, apparater og instrumenter for kontroll (overvåking), magnetiske datamedier, magnetiske kodere (for datalagring), magnetiske databærere, lesere (databehandlingsutstyr), scannere (databehandlingsutstyr), elektrisk armatur. 11 Elektriske lamper, lommelykter, sikkerhetslamper. 19 Sikkerhetsglass. 37 Installasjon og reparasjon av brannalarmer, installasjon og reparasjon av tyverialarm. Installasjonstjenester. Reparasjon av sikkerhetslås. 38 Kommunikasjonstjenester utført av en alarmsentral. 45 Overvåking av innbrudd- og sikkerhetsalarm, utleie av brannalarmer, overvåking av alarm på alarmsentralen, overvåkingstjenester av hus, konsultasjoner i sikkerhetsspørsmål, utleie av sikkerhetsprodukter, sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og personer, utleie av brannslukningsapparater, rådgivning relatert til brannsikkerhet, utleie av sikkerhetsprodukter. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/457,347 THE NEXT BENCH Hewlett-Packard Development Company LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 38 Tilveiebringe online samtalerom, fora og elektroniske oppslagstavler og meldingstavler for overføring av beskjeder mellom brukere innen områdene for datamaskiner, hardware, software, teknologi, og spill og spilling. 41 Online journaler, nemlig blogger inneholdende informasjon innen områdene for datamaskiner, hardware, software, teknologi, og spill og spilling. 42 Interaktive vertstjenester som tillater brukerne å laste ned og dele deres eget innhold og bilder online; datatjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/372,833 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, NV89109 LAS VEGAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Kosmetiske preparater, toalettpreparater og produkter, produkter for personlig pleie. 14 Juvelervarer, smykker, klokker, ur. 18 Bager, vesker, sekker, ryggsekker, paraplyer, lommebøker, seddelbøker, portemoneer, punger. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester vedrørende kosmetiske preparater, toalettpreparater og -produkter, produkter for personlig pleie, juvelervarer, smykker, klokker, ur, bager, vesker, sekker, ryggsekker, paraplyer, lommebøker, seddelbøker, portemoneer, punger, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Supportia Didrik Martens, Erling Skjalgssonsgate 22 A, 0267 OSLO, NO 37 Reparasjon, vedlikehold, feilsøking, support og informasjon om hardware og utstyr til data, kamera, mobil og andre forbrukerelektroniske varer. 42 Feilsøking, support og informasjon om software til data, kamera, mobil og andre forbrukerelektroniske varer. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AKAZIA Baysiz Import, Kasse 38 Oslo City, Stenersgt 1, 0050 OSLO, NO 35 Salg av gave- og interiørprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO 9 Magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer, filmer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; almanakker, håndbøker. 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; frø for bruk i næringsmidler; kokosfett, kokosnøtter (tørkede), kokosoljer, kokossmør. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris; sauser, krydderier, konserverte kjøkkenurter; nøtter. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker, friske urter; røtter for ernæring; kokosnøtter; frø og såvarer, naturlige planter og blomster. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser; informasjonsbyråer; administrasjon av data-arkiver; etterforskning for forretninger, forretningsevalueringer, konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner i personalspørsmål; markedsstudier, organisering av messer for salg og markedsføring, online annonsering for salg og markedsføring, public relation; regnskapsanalyser og kontroll; økonomiske beregninger, økonomisk planlegging, utarbeiding av skatteberegning. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og av elektroniske bøker og tidskrifter online; organisering og ledelse av kongresser; oversettelsesvirksomhet; rekreasjonsinformasjon; reportasjetjenester; tekstforfattervirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Møller Gruppen, Postboks 46 Kjelsås, 0411 OSLO, NO 35 Import og salg av biler og tilbehør, forhandlervirksomhet, kjededrift, markedsføring av varer og tjenester. 36 Lånefinansiering, forsikringsvirksomhet, investeringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AbelMøbler Unni Helen Abel, Hoven, 7120 LEKSVIK, NO 20 Møbler. 35 Salg av møbler; annonse og reklamevirksomhet. 37 Restaurering av møbler; vedlikehold av møbler. 42 Industriell formgivning og design. 37 Verksted- og reparasjonsvirksomhet. 45 Immateriell eiendomsrett. Oppsyn av eiendommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/373,293 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, NV89109 LAS VEGAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Kosmetiske preparater, toalettpreparater og produkter, produkter for personlig pleie. 14 Juvelervarer, smykker, klokker, ur. 18 Bager, vesker, sekker, ryggsekker, paraplyer, lommebøker, seddelbøker, portemoneer, punger. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester vedrørende kosmetiske preparater, toalettpreparater og -produkter, produkter for personlig pleie, juvelervarer, smykker, klokker, ur, bager, vesker, sekker, ryggsekker, paraplyer, lommebøker, seddelbøker, portemoneer, punger, klær, fottøy og hodeplagg. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CELLPACK Sysmex Corporation, 1-5-1, Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; diagnostiske reagensmidler og diagnostiske preparater for medisinske eller veterinære formål; kjemiske reagensmidler og kjemiske preparater for medisinske eller veterinære formål; kjemiske reagensmidler og kjemiske preparater for farmasøytiske formål; reagensmidler og preparater for testing; reagensmidler for hematologiske analyser; reagensmidler for blodanalyser; reagensmidler for analyse av hvite blodlegemer; reagensmidler for analyse av hvite blodlegemer; reagensmidler for analyse av nukleerte røde blodlegemer; reagensmidler for analyse av immature celler; reagensmidler for hemoglobinanalyse; reagensmidler for retikulocyttanalyser; reagensmidler for erythrocyttanalyser; reagensmidler for analyse av blodkoagulering; reagensmidler for urinanalyser; reagensmidler for analyse av sedimenter i urin; reagensmidler for immunanalyse; reagensmidler for bakterieanalyse; reagensmidler for klinisk kjemisk testing; reagensmidler for tester for usynlig/okkult blod; reagensmidler for gen (genetisk) testing; reagensmidler for proteintester; reagensmidler for tester vedrørende tilbakevending av kreft; reagensmidler for prediksjonstesting av anticancermedikamentsensitivitet; tynningsmidler; tynningsmidler for bruk ved medisinsk eller klinisk diagnostisering; tynningsmidler for hematologianalyser; tynningsmidler for reticulocyttanalyser; tynningsmidler for urinanalyser; tynningsmidler for immunanalyser; lytiske oppløsninger og/eller reagenser; lytiske oppløsninger og/eller reagenser for hematologisk analyse; lytiske oppløsninger og/eller reagenser for retikulocytt analyse; lytiske oppløsninger og/eller reagenser for urinanalyse; lytiske oppløsninger og/eller reagenser for immunanalyse; hemolytiske lytiske oppløsninger og/eller reagenser; kontrastmidler; kontrastmidler for anvendelse til medisinsk eller klinisk diagnostisering; kontrastmidler for hematologisk analyse; kontrastmidler for retikulocytt analyse; kontrastmidler for urinanalyse; kontrastmidler for immunanalyse; partikkelfrie manteloppløsninger; manteloppløsninger for anvendelse til medisinsk eller klinisk diagnostisering; manteloppløsninger for hematologisk analyse; manteloppløsninger for retikulocytt analyse; manteloppløsninger for urinanalyse; manteloppløsninger for immunanalyse; referansekontrollstoff for medisinsk anvendelse; kjemiske referansekontrollstoff for medisinsk anvendelse; oppløsninger for kvalitetskontroll og kvalitetskontrollmateriale for testing og kalibrering av medisinske apparater og reagensmidler; hematologisk kontrollmateriale for testing og kalibrering av medisinske apparater og reagensmidler; hematologisk kontrollmateriale for medisinsk bruk; rensemidler for medisinsk bruk; rengjøringsoppløsninger for medisinsk bruk; rengjøringsmidler for medisinsk bruk; renseoppløsninger for medisinsk bruk; samtlige forannevnte varer inngående i klasse 5. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SEAWORKS Seaworks AS, Postboks 3196, 9498 HARSTAD, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 39 Transportvirksomhet herunder sjøtransport; rederivirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Spunk Clothing DA, Kjærholen 47, 4316 SANDNES, NO 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen VESTDAVIT Vestdavit AS, C Sundtsgt 37, 5004 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 12 Daviter; sjokkdempingssystemer; sjokkdempere; hydrauliske sjokkdempere; sjokkdempere til bruk på skip; sjokkdempere for wiresystemer; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; ingeniørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Thomas Jul Holstad, Postboks 24, 3141 KJØPMANNSKJÆR, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSERSBERG, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og maskinverktøy. 8 Hånddrevne verktøy. 35 Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer(ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy); forhandlertjenester angående hånddrevne verktøy og håndredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM EURONEL Castlegate 502 Ltd, 44 Castle Gate, NG17BJ NOTTINGHAM, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 13 Eksplosive anordninger, eksplosive produkter; detonatorer for eksplosiver; og ikkeelektriske detonatorer for eksplosiver. 42 Teknisk konsultasjon i forbindelse med eksplosive anordninger, eksplosive produkter, detonatorer for eksplosiver og ikke-elektriske detonatorer for eksplosiver. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ROYAL LOCHNAGAR Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, EH129DT EDINBURGH, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen OSLIF Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Steve Perryman Sport Travel AB, Kaptensgatan 6, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 36 Sponsortjenester; veldedighetsinnsamlinger; forsikring; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 39 Tur- og reisetjenester; organisering av turer og transport; eskorte av reisende; transport; emballering, pakking og lagring av gods; organisering av reiser; tilveiebringelse/forsyning av informasjon innen området for organisering av turer, reise- og transporttjenester. 41 Gjestfrihetstjenester (underholdning); underholdningsvirksomhet; organisering av sportslige aktiviteter; treningstjenester; tilveiebringelse/forsyning av informasjon innen området for underholdning, utdannelse, og sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisningstjenester; utdannelse; opplæring; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Reservering av innkvartering for reisende; formidling av innkvartering (hotell og pensjonater); hotell reserveringsagenturer; hotell; hotellreservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ROM'ANTIQUE Christiania Vin & Brennevin AS, Hovfaret 8, 0275 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hus & Bolig DA, Fred Olsensgt. 5, 0152 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner og tidsskrifter. 16 Varer laget av papir; publikasjoner og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EQUISTREAM C.R.Bard, Inc, 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig katetre samt deler og tilbehør til de nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kvinesdal Rockfestival AS, Postboks 250, 4491 KVINESDAL, NO Johnny Svindland, Lyngveien 36, 4400 FLEKKEFJORD, NO Johnny Svindland, Lyngveien 36, 4400 FLEKKEFJORD, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Thorsman & Co AB, Tillverkarvägen, NYKÖPING, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 20 Skrueplugger, ikke av metall. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Co2Go Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 12 Sykkelpumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NICK (AND JOHNNY) Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 34 Tobakk; snus; artikler for røykere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen METAL GEAR Konami Digital Entertainment Co Ltd, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Videospillprogramvare; videospillprogrammer; datamaskinspillprogrammer; båndkassetter og kassetter inneholdende spillprogrammer for bruk med håndholdte videospillmaskiner; videospillkontrollenheter; videospillapparater; videospillmaskiner for bruk i spillhaller, forhåndsinnspilte CD-plater, videokassetter, laser-plater og DVD-plater; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) i form av digitale tegneseriebøker, magasiner. 41 Underholdningstjenester i form av direktekoblede videospill, tilveiebringelse av Informasjon til spillere vedrørende poeng og spillerrangering via nettsteder, tilveiebringelse av informasjon vedrørende musikk via nettsteder, tilveiebringelse av bilder, musikk og filmer gjennom kommunikasjonsmidler via datanettverk eller mobiltelefoner, elektronisk direktekoblet publikasjon av tidsskrifter og bøker, spillarrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/516,918 FLORIDITA Proximo Spirits Inc, c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen METAL GEAR SOLID Konami Digital Entertainment Co Ltd, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Videospillprogramvare; videospillprogrammer; datamaskinspillprogrammer; båndkassetter og kassetter inneholdende spillprogrammer for bruk med håndholdte videospillmaskiner; videospillkontrollenheter; videospillapparater; videospillmaskiner for bruk i spillhaller, forhåndsinnspilte CD-plater, videokassetter, laser-plater og DVD-plater; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) i form av digitale tegneseriebøker, magasiner. 41 Underholdningstjenester i form av direktekoblede videospill, tilveiebringelse av Informasjon til spillere vedrørende poeng og spillerrangering via nettsteder, tilveiebringelse av informasjon vedrørende musikk via nettsteder, tilveiebringelse av bilder, musikk og filmer gjennom kommunikasjonsmidler via datanettverk eller mobiltelefoner, elektronisk direktekoblet publikasjon av tidsskrifter og bøker, spillarrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Santé Jeroen Maaskant, Solsletteveien 7A, 4019 STAVANGER, NO 11 Kaffemaskin. 30 Kaffe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK VA CPH Brandtex A/S, Nordlundvej 1, 7330 BRANDE, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper, parfymevarer; kosmetikk, hår lotions 18 Håndbager, reise- og handlebager, små vesker, lommebøker, pengepunger, håndvesker, paraplyer. 25 Klær for menn, kvinner og barn- fottøy og hodeplagg for menn, kvinner og barn. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Foreningen Technoport, Øvre Sverresborg 21, 7020 TRONDHEIM, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 16 Trykksaker; tidsskrifter, brosjyrer, publikasjoner, nyhetsbrev, magasiner og aviser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; demonstrasjon og utstilling av varer; arrangering og gjennomføring av messer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og gjennomføring av kurs og konferanser; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Mack Afterski Macks Ølbryggeri AS, 9291 TROMSØ, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 32 Øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NICK (&J) Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 34 Tobakk; snus; artikler for røykere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM top-flon Klinger GmbH, Rich.-Klinger-Strasse 37, IDSTEIN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 17 Pakninger og tetningsmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke O2 Holdings Ltd, Wellington Street, SL11YP SLOUGH, BERKSHIRE, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for å sende lyd og bilde; telekommunikasjonsapparater; mobile telekommunikasjonsapparater; mobile telekommunikasjonshåndsett; datamaskin hardware; datamaskin software; datamaskin software nedlastbar fra Internett; PDA-er (Personlig Digital Assistent), lomme-pc-er, mobiltelefoner, bærbare PC-er; telekommunikasjonsapparater; driversoftware for telekommunikasjonsnettverk og for telekommunikasjonsapparater; beskyttende bekledning; beskyttende hjelmer; datamaskin software på CD- ROM, SD-kort, deler og tilpasninger for alle ovennevnte varer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, mobile telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonsportaltjenester; internettportaltjenester; mobile telekommunikasjonsnettverkstjenester; fastlinjetelekommunikasjonstjenester; tilveiebringing av bredbåndstelekommunikasjonstilgang; bredbåndstjenester; kringkastingstjenester; fjernsynskringkastingstjenester; kringkastingstjenester relaterende til internettprotokoll TV; tilveiebringing av tilgang til internett protokoll TV; internettilgangstjenester; e-post og tekstmeldingstjenester; monitoreringstjenester relaterende til telekommunikasjonsnettverk og apparater; informasjons- og rådgivningstjenester relaterende til det ovennevnte. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; interaktive underholdningstjenester; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av ethvert kommunikasjonsnettverk; underholdnings- og informasjonstjenester tilveiebrakt ved hjelp av telekommunikasjonsnettverk; sport- og kulturaktiviteter; tilveiebringing av nyhetsinformasjon; informasjonstjenester tilveiebrakt ved hjelp av 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/08-2008.10.27 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 44/08-2008.10.27 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 44/08-2008.10.27 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer