qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Talkmore Mobilforsikring wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vilkår opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 Vilkår for Mobilforsikring Takk for at du valgte vår Mobilforsikring. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis uhellet er ute og alle vilkårene for forsikringen som er levert av Tennant en del av Gjensidige Forsikring. Ved tyveri av forsikret utstyr 3 Ved skade på forsikret utstyr 3 Vilkår for Mobilforsikring pr Hvem forsikringen gjelder for 4 2. Hvor forsikringen gjelder 4 3. Hva forsikringen omfatter 4 4. Hva forsikringen dekker 5 5. Selskapet erstatter ikke 5 6. Sikkerhetsforskrifter 5 7. Erstatningsoppgjøret 6 8. Generelt 8 Talkmore tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. 2

3 Ved tyveri av forsikret utstyr 1. Kontakt Talkmore kundesenter på telefon (fra utlandet ) for å sperre abonnement. Ved tyveri må forholdet i tillegg alltid politianmeldes. 2. Finn skjema for skademelding på talkmore.no/kontakt eller tennant.no 3. Fyll ut skademelding og send til Talkmore på talkmore.no/kontakt 4. Send kopi av følgende kvitteringer til Tennant v/mobilavdelingen, Postboks 276, 1326 Lysaker: kjøpskvittering for stjålet utstyr politianmeldelse: bekreftet anmeldelse utstedt av politiet, evt. anmeldelsesnummer fra politiet og politikammerets navn 4. Du får tilbakemelding per brev, e-post eller telefon. Ved skade på forsikret utstyr 1. Finn skjema for skademelding på talkmore.no/kontakt eller tennant.no 2. Fyll ut skademelding og send den til Talkmore på talkmore.no/kontakt 3. Send kopi av kjøpskvittering på skadet utstyr til: Tennant v/ Mobilavdelingen, Postboks 276, 1326 Lysaker 4. Du får tilbakemelding per brev, e-post eller telefon. Smart å gjøre med én gang Vi trenger telefonens IMEI-nummer i behandlingsprosessen. Dette nummeret er registrert hos Talkmore, men prosessen går raskere hvis du selv har tatt vare på dette nummeret og fyller det ut på skademeldingsskjemaet før du sender det. 1. Tast *#06# på mobilen, så kommer nummeret opp på skjermen 2. Skriv ned nummeret et sted du lett kan finne det igjen, dersom du skulle behøve det. 3

4 Vilkår for Mobilforsikring pr Denne forsikringsavtale består av: Forsikringsbevis Forsikringsvilkår Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) Det øvrige lovverk 1. Hvem forsikringen gjelder for For privatpersoner gjelder forsikringen for personer som angitt i forsikringsbeviset. Dersom abonnenten har registrert annen person som bruker av abonnementet, vil den person som er registrert som bruker være den sikrede. Dersom abonnenten er et firma, vil sikrede være den personen som er registrert som bruker av abonnementet hos Talkmore. Dersom det ikke er registrert bruker på abonnementet, eller firmaet har endret bruker uten å melde ifra til Talkmore, vil sikrede være den som har disposisjonsrett etter abonnentens tillatelse. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 3. Hva forsikringen omfatter og hva forsikringen ikke omfatter 3.1 Forsikringen omfatter den mobiltelefonen som SIM-kortet er installert i på skadetidspunktet. Det forutsettes at SIM-kortet er tilknyttet et mobilabonnement (ikke Talkmore Forhåndsbetalt) fra Talkmore registrert med gyldig forsikring. Dersom SIM-kortet fjernes fra forsikret utstyr vil utstyret ikke lenger være forsikret. Med mobiltelefon menes selvstendig håndholdt terminal som har talekommunikasjon i mobilsystemene GSM og/eller UMTS som hovedformål. 3.2 Det forutsettes at abonnementet har registrert samtaletrafikk på tapt/skadet mobiltelefon i tiden umiddelbart før skadedato. 3.3 Forsikringen omfatter en (1) mobiltelefon, ett (1) standard batteri, en (1) standard lader og en (1) standard minnebrikke. Ovennevnte omtales som forsikret utstyr. 3.4 Forsikringen omfatter også hardware brukt til oppkobling av PC mot mobilnett slik som USB-modem, Expresskort og PCMCIA-kort som benytter SIM-kort. 3.5 Forsikringen omfatter ikke skade på/tap av telefoner hvor produsenten legger begrensninger som medfører at Tennant ikke kan reparere telefonen - herunder iphone. 3.6 Forsikringen omfatter ikke laptop med innebygget kort for oppkobling mot mobilnettet, selv om et SIM-kort er installert. 3.7 Forsikringen omfatter ikke mobile apparater med SIM-kort hvor produktets primæregenskap ikke er telefoni. Herunder nettbrett/media tablets og lignende gjenstander med mulighet for dataoverføring eller telefoni. Med nettbrett/media tablets menes personlig tavleformet enhet vanligvis med 5-14 tommers 4

5 berøringsskjerm og lettvekts operativsystem hvis primære bruksområde er forbruk av innhold, herunder ipad. 3.8 Forsikringen omfatter heller ikke telefoner med plass til flere SIM-kort. 3.9 For abonnementsformer der det utstedes flere SIM-kort pr. abonnement, registreres forsikringen pr. SIM-kort. Det forutsettes at det tegnes forsikring på alle SIM-kort tilknyttet abonnementet. 4. Hva forsikringen dekker 4.1 Forsikringen dekker tyveri av / fysisk skade på forsikret utstyr ved plutselig, ytre uforutsett begivenhet knyttet til et bestemt skadetidspunkt. 4.2 Det forutsettes at sikrede har overholdt de sikkerhetsforskrifter som gjelder, jf. pkt. 6. sikrede har aktivt mobilabonnement med registrert forsikring fra Talkmore at abonnementet er fullt betalt og ikke sperret grunnet betalingsmislighold 4.3 Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. Straffeloven Selskapet erstatter ikke: 5.1 Skade på/tap av forsikret utstyr ved at utstyret mistes, forlegges, gjenglemmes osv. 5.2 Skade på/tap av innhold som er lagret i telefonen (herunder ringelyder, bilder, musikk, film osv ) 5.3 Skade som skyldes slitasje eller vanlig bruk av eller feil/mangler ved forsikret utstyr. 5.4 Skade som omfattes av produktgarantien eller kjøpsloven. 5.5 Skade/tap som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlige for. 5.6 Skade/tap ved ervervsmessig fremleie/utlån. 5.7 Skade på/tap av mobiltelefon som er egenimportert til Norge, eller som ikke er tilgjengelig for allmennheten på det norske markedet eller som ikke er godkjent for salg i Norge av leverandør/produsent. 5.8 Skade på/tap av mobiltelefon hvor tidligere skader er reparert på et verksted som ikke er autorisert. 5.9 Skade og økning i skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger (enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 6. Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å forebygge og begrense skade eller tyveri av forsikret utstyr. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL For å forebygge tyveri av og skade på forsikret utstyr, skal sikrede holde tilsyn med forsikret utstyr, og påse at forsikret utstyr ikke etterlates uten tilsyn eller 5

6 gjenglemmes. I dette ligger en plikt til å påse at forsikret utstyr tas med når man forlater et sted. 6.2 Sikrede skal låse dører og påse at vinduer er lukket og forsvarlig sikret slik at uvedkommende hindres i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annet rom i bygning der forsikret utstyr oppbevares. 6.3 Ved oppbevaring i motorkjøretøy som ikke er plassert i låst, separat enegarasje, skal forsikret utstyr oppbevares i lukket hanskerom eller låst separat bagasjerom. Kjøretøyets dører skal være låst og vinduer og takluke lukket. 6.4 Forsikret utstyr skal oppbevares og brukes slik at det ikke blir utsatt for kondens eller fukt. 6.5 Sikrede skal påse at forsikret utstyr behandles som beskrevet i brukerveiledningen fra produsent/leverandør. 7. Erstatningsoppgjøret FAL 6-1 er fraveket. Ved erstatningsoppgjøret gjelder følgende: 7.1 Sikredes plikter ved skade/tyveri: Tyveri av forsikret utstyr skal meldes politiet. De berørte abonnement må sperres uten ugrunnet opphold etter at tyveriet er oppdaget. Kontakt Talkmore kundeservice på nummer (fra utlandet: ). Erstatningen forutsetter videreføring av eksisterende mobilabonnement fra Talkmore ut forsikringsperioden. Eventuelle mobilfakturaer mottatt fra Talkmore etter at tyveriet er meldt, skal betales selv om skaden ikke er ferdigbehandlet. 7.2 Skademelding: Ved skade/tyveri skal sikrede umiddelbart sende utfylt og signert skademelding med nødvendige vedlegg til Talkmore. Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kopi av kvittering for kjøp av forsikret utstyr og bekreftelse på at forholdet er politianmeldt ved tyveri. Abonnenter som for egen regning og risiko foretar reparasjoner eller anskaffer nytt utstyr før skaden er behandlet av Tennant, kan etterskuddsvis sende skademelding med nødvendig vedlegg. Tennant har rett til å innhente opplysninger som kan ha innvirkning på skadeoppgjøret, fra Talkmore, herunder opplysninger om: anropsnummer, navn/adresse på abonnent/bruker, dato for når forsikring er tegnet, abonnementstype, dato for sist registrert bruk av IMEI-nummer på anropsnummer, dato for sperring av abonnement, dato for utstedelse av nytt SIM-kort og om abonnementet er sperret som følge av betalingsmislighold. 7.3 Forsikringssum: Tennant skal reparere skaden eller stille tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, forsikret utstyr, med verdi inntil kr ,- inkl. mva og andre avgifter, til disposisjon. Erstatningsbeløpet settes til hva det på utbetalingsdagen ville ha kostet Tennant å reparere eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. 7.4 Egenandel: I erstatningsoppgjøret gjøres fradrag for følgende egenandeler: Ved første og andre skade er egenandelen kr 300,-. Ved påfølgende skader, innenfor 24 måneder etter siste skade, forhøyes egenandelen til kr 1.500,-. Egenandelen gjelder for det enkelte abonnement. 6

7 Dersom forsikringen ikke er kjøpt sammen med ny telefon forhøyes egenandelen med kr for skader som inntreffer de første 2 to måneder i avtaleperioden. Ved reparasjon av forsikret utstyr trekkes ingen egenandel. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller FAL. 7.5 Verdiforringelse: Det beregnes fradrag for verdiforringelse med 15%, min. kr 250,-, av gjenanskaffelsespris pr. år, fra og med ett år etter nykjøpsdato. Verdien av forsikret utstyr kan uansett ikke settes lavere enn kr 500,-. Ved reparasjon av forsikret utstyr gjøres ikke fradrag for verdiforringelse. 7.6 Erstatningen: Tennant har inngått gunstige avtaler med leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. Erstatning settes til hva det vil koste Tennant - å reparere skaden, eller - å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, utstyr etter pris på tidspunktet for erstatningsutbetaling. Tennant bestemmer hvilke av disse alternativene som skal benyttes og hvilken reparatør/leverandør som skal velges. Ved særlige tilfeller kan Tennant bestemme at skaden skal erstattes ved kontantoppgjør. En eventuell kontanterstatning vil være lik det beløp Tennant skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. 7.7 Utstyr som kommer til rette: Hvis det forsikrede utstyr kommer til rette etter at erstatning er utbetalt av Tennant, plikter sikrede straks å underrette Tennant. Forsikret utstyr som er erstattet, vil uten nærmere varsel sperres av Tennant i EIR (Equipment Identity Register). Slikt utstyr kan kun gjenåpnes av Tennant. Sikrede har rett til å beholde forsikret utstyr som kommer til rette mot å tilbakebetale erstatningssummen. Velger sikrede å beholde erstatningsbeløpet, tilfaller gjenstanden/gjenstandene Tennant. 7.8 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer: Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikredes side eller fra sikredes ektefelles/samboers side, jf. FAL kap Tennants rett mot tredjeperson: Tennant har ikke plikt til å utbetale erstatning før påkrevet dokumentasjon er forelagt Tennant og nødvendige undersøkelser er avsluttet. Har Tennant erstattet skaden trer forsikringsselskapet inn i sikredes rett mot tredjeperson. 8. Generelt 8.1 Grov uaktsomhet: Forsikringsselskapets ansvar kan settes ned eller falle bort dersom sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet, jf. FAL

8 8.2 Svik: Den som gjør seg skyldig i svik mot forsikringsselskapet mister enhver rett til erstatning, jf. FAL 8-1, 2. ledd. Tilfeller av forsikringssvindel vil bli politianmeldt. 8.3 Verneting: Tvister etter denne forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 8.4 Valuta: Premiebeløp, forsikringssummer og erstatningsbeløp regnes i norske kroner (NOK). 8.5 Forsikringsgiver: Gjensidige Forsikring 8.6 Klageadgang: Klager på forsikringsoppgjør kan rettes til: Tennants Kundeombud eller Finansklagenemda Postboks 276 Postboks 53, Skøyen 1326 Lysaker 0212 Oslo 8.7 Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Skader som meldes til et forsikringsselskap, registreres i eget register (FOSS). Registeret gir selskapet en oversikt over alle registrerte skader på sikrede de siste 10 årene, og er kun tilgjengelig ved registrering av ny skade. Ingen annen Informasjon utover skadenummer, skadedato, skadetype og bransje vises i registeret. Kontakt oss Talkmore.no/kontakt Ring (kl , alle dager) Fra utlandet: Tennant Fra utlandet

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Vilkår Forsikring Mobil & Nettbrett 01.06.2013 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL

Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Trygghet for ditt nye produkt som innebærer: Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 VILKÅR FOR LOfavør KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011. Avløser vilkår av 01.01.2009. Med selskapet nevnt i disse vilkår forstås

Detaljer