Kommuneplan Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa"

Transkript

1 Kommuneplan Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato:

2 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter fra utredningene... 4 Befolkningsutvikling... 4 Folkehelse... 4 Fortetting og byutvikling... 5 Overordnet arealbruk og miljø... 6 Næringsliv og sysselsetting... 7 Idrett, kultur og fritid... 8 Klima og samfunnssikkerhet... 8 Transport... 9 Oppvekst Helse og omsorg Regionalt samarbeid Kommunal infrastruktur og eiendom Ressurser Vedlegg Utredninger

3 Sammenstilling av utredningsrapportene Innledning Tema for Nedre Eikers kommuneplanarbeid ble bestemt da planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 19. juni Folkehelse og fortetting og byutvikling ble pekt ut som hovedtema og i ettertid har kommunen satt i gang visjonsarbeidet. En av hovedproblemstillingene i planarbeidet er å avklare hvilket ambisjonsnivå kommunen skal ha når det gjelder mål for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Med bakgrunn i hovedtemaene og 10 andre utpekte tema har kommunen utredet flere problemstillinger som er samla i følgende utredningsrapporter: Befolkningsutvikling Folkehelse Fortetting og byutvikling Overordnet arealbruk og miljø Næringsliv og sysselsetting Idrett, kultur og foreningsliv Klima og samfunnssikkerhet Transport Oppvekst Helse og omsorg Regionalt samarbeid Kommunal infrastruktur og eiendom Ressurser Denne sammenstillingsrapporten er en kort sammenstilling av problemstillingene og ertepunktene i utredningsrapportene nevnt over. Ertene utgjør viktige og/eller interessante punkter fra utredningen og gir et lite innblikk i hva som er tatt opp. Det er imidlertid viktig å være obs på at ertepunktene ikke gir et helhetlig bilde eller en fullverdig oppsummering. Det anbefales derfor at utredningene leses i sin helhet dersom man skal jobbe videre med temaene. Utredningene er lagt ved som vedlegg til denne rapporten. 3

4 Sammenstilling av utredningsrapportene Problemstillinger og ertepunkter fra utredningene Under følger en oversikt over problemstillingene som det er sett nærmere på i de enkelte utredningene. I tillegg er det trukket fram viktige og /eller interessante punkter som gir et lite innblikk i hva som er tatt opp. Disse ertepunktene gir ikke et helhetlig bilde eller en fullverdig oppsummering. For å få dette anbefales det å lese utredningene i sin helhet hvor hver enkelt problemstilling er utdypa og vurdert før det trekkes en konklusjon. Flere av utredningen utfyller også hverandre og bør derfor ses i sammenheng. Utredningene er i sin helhet lagt ved bakerst i denne rapporten som vedlegg. Framtidig befolkningsutvikling er avgjørende for hvordan Nedre Eiker vil utvikle seg. Befolkningsframskrivninger er et viktig redskap når man skal planlegge videre utvikling i kommunen og utredningen er derfor lagt til grunn ved utarbeidelse av flere av de andre utredningene. Befolkningsutvikling Problemstillinger og ertepunkter: Det ble sett nærmere på hvordan Nedre Eikers innbyggertall og sammensetning (alder, kjønn m.m.) vil kunne se ut i I tillegg ble flyttestrømmer analysert. Nedre Eiker vil få 8000 nye innbyggere innen 2040, med sterkest vekst tidlig i perioden. Befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd og vekst i innvandrerbefolkningen. Det er stor flytteaktivitet internt i kommunen, i tillegg til en betydelig tilflytting fra Drammen. Folkehelse Problemstillinger og ertepunkter: Hva er kommunens største folkehelseutfordringer? Nedre Eiker kommunes befolkning har utfordringer innen levekår, levevaner og fysiskog psykisk helse som er større enn landsgjennomsnittet til tross for at befolkningen er ganske ung. Utdanning er en viktig faktor i folkehelsesammenheng. Utdanning hindrer mange negative faktorer som belastningslidelser, arbeidsledighet, isolasjon og behov for offentlig støtte. Det er urovekkende for folkehelsa at frafallet i videregående skole for Nedre Eikers innbyggere er det høyeste i Buskerud og langt høyere enn landsgjennomsnittet. Hvordan kan kommunen dreie fokus og ressurser fra behandling og tiltak til forebygging og tidlig innsats? Kommunens samlede kompetanse innen folkehelse må kartlegges og samordnes for å kunne drive effektivt folkehelsearbeid. 4

5 Sammenstilling av utredningsrapportene Det må være politisk vilje til å sette av konkrete økonomiske midler til forebygging. Tiltak og måloppnåelse må rapporteres. Hvordan kan kommunen legge til rette for god fysisk og psykisk helse i befolkningen? Kommunen kan bidra til god fysisk og psykisk helse gjennom å legge føringer til grunn i kommuneplanens arealdel. Forutsetningen er at mange nok vet mye nok til at det ikke bare forblir en papirøvelse. Kommunen må arbeide mye tettere med privat og frivillig sektor for å få et godt aktivitetstilbud som passer alle. Hva kan gjøres for å få den enkelte til bedre å ivareta egen og barns helse? Den enkelte har ansvar for egen og barns helse. Kommunen har mange måter å støtte opp på, og bør gå foran som et godt eksempel. Enkeltmenneskets valg henger sammen med utenforliggende faktorer. Kommunen kan påvirke disse faktorene. Hvordan samarbeide med andre for å få til et godt, helhetlig aktivitetstilbud for innbyggerne? Den største leverandøren av aktivitetstilbud er frivillig sektor. Kommunen kan bidra til å utvikle tilbudet slik at alle finner noe de ønsker å være med på. Kommunen må spesielt se på de forskjeller som gjør at noen ikke kan delta i tilbud som finnes. Hvordan bidra til samhandling og inkludering mellom ulike grupper og sosiale lag i befolkningen for å oppnå større likhet i helse? Ensomhet og utenforskap er negative faktorer for folkehelse. De viktigste premissene for å få til inkludering for enkeltmennesket legges i barneårene. Inkludering handler også om å ha økonomiske og organisatoriske forutsetninger for å kunne delta i samfunnet. Kommunen er en viktig partner i dette. Fortetting og byutvikling Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan utnytte potensialet til fortetting og transformering og hvor skal vi fortette først? Fortetting og transformasjon er komplekse prosesser der kommunen har en viktig rolle for å få gode resultater. Mye ligger til rette for å fortsette transformasjonen i sentrumsområdene. Hvordan styre befolkningsveksten mot sentrum av Mjøndalen/Krokstadelva? Tilrettelegging for konkurransedyktig utbygging som ivaretar både utbyggers økonomiske interesser og samfunnsinteressene. Begrensning av boligbyggingen utenfor sentrum av Mjøndalen og Krokstadelva må vurderes. 5

6 Sammenstilling av utredningsrapportene Hvordan få til en kvalitetsmessig god fortetting og transformering? Utforming av hensiktsmessige krav i kommuneplanens arealdel som hever kvaliteten i småskala fortettingen. Kommunen bør sikre egnet areal til fellesløsninger gjennom aktiv eiendomspolitikk. Hvilke funksjoner skal de tre sentrumsområdene Mjøndalen/Krokstadelva, Steinberg og Solbergelva ha? Konsentrasjon av boligbygging til Mjøndalen/Krokstadelva tilsier at disse sentrene må prioriteres. Det er behov for å videreutvikle Orkidehøyden i en egen utredning. Solbergelva sentrum skal betjene lokalsamfunnet i Solbergelva. I kommuneplanarbeidet bør det tas stilling til om Steinberg bør være et satsningsområde eller bør tas ut som sentrumsområde. Hvor skal det fortsatt kunne bygges ene og tomannsboliger? Ene og tomannsboliger bør ikke legge beslag på arealer som kan brukes til boligområder med høyere tetthet. Bilbaserte boligområder med utbyggingspotensial (Åsen, Øvre Solbergelva/Øvre Vinnes) bør forbeholdes ene og tomannsboliger. Hvordan kan folkehelseperspektivet være med å forme fortettingen? Utforming av hensiktsmessige krav i kommuneplanens arealdel som hever kvaliteten i småskala fortettingen Variasjon i boligtilbudet kan bidra positivt til folkehelsen. Overordnet arealbruk og miljø Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan sikre en sammenhengende grønnstruktur fra sentrumsområdene til marka, og hva skal være målene for utvikling og forvaltning av grønnstrukturen? Kommuneplanens arealdel må sikre stier og smett inn til grønnstrukturen. Tydeliggjøre innad i kommunen hvem som skal forvalte grønnstrukturen. Hvilken funksjon skal markagrensa ha og hvor skal den gå? Ikke behov for en egen bestemmelsesgrense som angir grense mellom marka og byggesonen. Grensen for byggesonen bør settes på vanlig måte i formålsgrense for bebyggelseog anelgg, samferdselsanlegg o.l. Hvilke jordbruksområder skal ivaretas og hvilke kan vurderes omdisponert? Areal rundt jernbanestasjonene og langs tunge kollektivakser samt inneklemt jordbruksareal bør omdisponeres til bolig Ved et regionalt behov for næringsområder kan jordbruksarealer langs hovedveisystemet omdisponeres. 6

7 Sammenstilling av utredningsrapportene Rundt 70 utskilte tomtene innenfor LNF følges opp med landbrukssjefen med hensikt å reversere unødvendige utskillinger. Hvordan utvikle vannveiene positivt for befolkningen? Sammenhengende turveier langs elva og smett til elver og bekker. Sentrumsnære bekker bør vurderes åpnet for langsgående ferdsel. Oppholdsareal langs vannveiene må opparbeides. Hvilke områder og miljøverdier skal vernes? Behov for en bedre oversikt over områder og miljøverdier i kommunen. Arealdelen må sikre viktige områder/miljøverdier. Næringsliv og sysselsetting Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan kan kommunen arbeide med næringsutvikling for å øke egendekningen av arbeidsplasser? Nedre Eiker har sin styrke som bostedskommune og har høy arbeidsmarkedsintegrasjon, og er derfor ikke så avhengig av høy egendekning av arbeidsplasser. Kommunen kan bare i begrenset grad påvirke hvor bedrifter etablerer seg, men en aktiv næringspolitikk og attraktive næringsarealer kan tippe vektskålen i riktig retning. Nedre Eiker er i dag lite attraktiv for kontorarbeidsplasser og bør legge til rette for bedrifter i mellomsjiktet. Det anbefales ikke å satse på svært arealkrevende næringer som lager/engros og transport. Hvilken type næringsarealer er det behov for? Selv om målet om høyere egendekning av arbeidsplasser ligger fast, vil behovet for nye næringsområder i planperioden være svært begrenset. Det anbefales at det fortrinnsvis settes av arealer i til virksomheter i mellomsjiktet mellom arbeidsplassintensive og arealkrevende, det vil si basisnæringer som industri og teknologiske tjenester. Kommunen har begrensede arealer å ta av, og det vil være viktig å sikre optimal utnyttelse også i næringsområdene. Hvordan få rett virksomhet på rett sted (ABC prinsippet)? Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel egner seg til å styre lokaliseringen av ny næringsvirksomhet til rett sted. Både sentrumsområder og perifere næringsområder bør reguleres for å få frigjort sentrumsarealer til sentrumsnæringer. 7

8 Sammenstilling av utredningsrapportene Idrett, kultur og fritid Problemstillinger og ertepunkter: Hvilken rolle skal kommunen ha i tilrettelegging og utvikling av kultur, idrett og foreningsliv? Et tilstrekkelig bredt og variert kulturtilbud er avhengig av offentlig tilrettelegging, og kommunen vil særlig måtte ha en rolle i å nå alle deler av befolkningen. Kommunen vil også i framtiden måtte drifte basistilbud som bibliotek og kulturskole. Kommunen bør arbeide helhetlig og langsiktig med idrett, kulturtilbud, kulturminner og folkehelse, slik at ulike tilbud utfyller og styrker hverandre. Hvordan få til et aktivitetstilbud, herunder uorganiserte aktiviteter, som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen og fremtidig vekst og behov? Det bør satses på tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærheten av boligområder. Turstier, skiløyper og enkle friluftsanlegg i nærmiljøene bør prioriteres. Det kan være spesielt viktig å øke tilgjengeligheten til kulturskoletilbud, slik at det benyttes av større deler av befolkningen, også ressurssvake. Hvilke muligheter ligger i eksisterende og planlagte arenaer, bygg og utearealer, og hvordan kan disse eventuelt gjøres mer tilgjengelige? Dagens arenaer for idrett og kulturaktiviteter har så å si ingen ledig kapasitet. For Nedre Eiker vil det trolig være mest formålstjenlig å utvikle mindre og i størst mulig grad fleksible kulturarenaer, som også gir rom for innbyggernes egne kulturuttrykk. For større idrettsanlegg bør interkommunale løsninger vurderes. Klima og samfunnssikkerhet Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan kan kommunen bidra til å redusere lokalsamfunnets klimagassutslipp? Den ambisiøse målsettingen om 20 % reduksjonen i CO2 utslippene innen 2030 bør ses i sammenheng med antall innbygger i kommunen. Klimagassutslipp fra transport utgjør 68 % av totalutslippene i kommunen hvorav gjennomgangstrafikken alene utgjør 78 % av utslippene fra transport. Samarbeid på tvers av kommunegrensene i regionen vil være nødvendig for å kunne redusere utslipp fra gjennomgangstrafikken og styrke kollektivtrafikken. Videreutvikling med fortetting langs kollektivaksene er et sentralt element. Hva kan kommunen gjøre for å sikre vassdragene og håndtere flomproblematikk i eksisterende byggeområder og landbruksområder? Inntil flomsikringstiltak er gjennomført må innbyggere langs Drammenselva og sidebekker være forberedt på vann i kjellere, stengte veier og store erosjonsskader. Nedre Eiker kommune er i gang med en rekke tiltak i de mest flomutsatte bekkene ( ). Det gjennomføres en rekke plan og prosjekteringsarbeider i samarbeid med Statens Vegvesen og NVE, som skal gjennomføres i For eksempel vil reguleringsplan for Mjøndalen være ferdig i 2014 og danne grunnlag for omfattende flomsikringstiltak. 8

9 Sammenstilling av utredningsrapportene Hvordan gi tilstrekkelig sikkerhet mot flom og andre naturfarer ved ny utbygging og fortetting? Dersom kommunen skal følge sin visjon Trygghet og Sikkerhet, må store utfordringer løses, og betydelige investeringer gjennomføres. De utfordrende naturforholdene i Nedre Eiker må følges opp tett i all planbehandling og krav til å utarbeide risiko og sårbarhets analyser må følges opp. For å få sentrale føringer i utarbeidelse av ROS, må Nedre Eiker utarbeide en helhetlig ROS for hele kommunen. Hvordan knytte samfunnsdelen til kommunens helhetlige ROS analyse? Dersom ROS hadde foreligget, kunne en unngått å behandlet dette temaet i kommuneplanen. I praksis må det være et samspill mellom kommuneplanen og ROS, jfr figur under. Pga manglende ROS kan man ikke være sikker på at kommuneplanen i ønsket grad tar hensyn til alle risikoforhold. Transport Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan kan kommunen styrke kollektivtrafikken gjennom arealbruk og samarbeid med andre? Nedre Eiker har høyest utpendling i Buskerudbyen (BB), samt bland de høyeste i landet Andel bilbruk på arbeids og skolereiser forholdsvis lik i kommunene i BB Parkeringspolitikk mer avgjørende enn arealpolitikk på bruk av kollektivtrafikk Hvor må gang og sykkelvegnettet styrkes? Syklisters og fotgjengeres behov er svært forskjellige og krever atskilt planlegging Mesteparten av vedtatt sykkelvegnett er opparbeidet, men utførelsen er ofte mangelfull Dårlige løsninger og arealkonflikt som regel der behovet for trafikksikkerhet er størst Hva må til for å knytte nord og sørsiden av elva tettere sammen? Flere bruer må til for å knytte Mjøndalen og Krokstadelva bedre sammen Ny bru (evt. flytting av gml. bru) kan også knytte Steinberg til Krokstad senterområde Mjøndalsbrua egner seg godt for gang og sykkeltrafikk dersom avlastet for biltrafikk Hva annet kan kommunen gjøre for å redusere bilbruken? Nedre Eiker har høyest parkeringsdekning ved arbeidsplass (107%) i Buskerudbyen Nedre Eiker har høy parkeringsdekning i sentrum i forhold til mange andre tettsteder Parkeringsbegrensninger er trolig det mest virkningsfulle for å minske bilbruk Det er i praksis ingen håndheving av parkeringsbegrensninger i Nedre Eiker 9

10 Sammenstilling av utredningsrapportene Oppvekst Problemstillinger og ertepunkter: Hva er kapasiteten og behovet i dagens skole og barnehagekretser? Hva skal til for å være i forkant av økt behov for skole og barnehageplasser? Skole: For enkelte skoler er det et akutt behov for økt kapasitet, og kortsiktige løsninger bør vurderes. For å kjøpe tid til planlegging av utvidelser og bygging av nye skoler, bør det vurderes å styre utbyggingsområder og elever til skolekretsene med ledig kapasitet. Utredningsarbeidet viser at det er behov for å utarbeide en langsiktig skolebehovsplan. Barnehage: Det bør utarbeides målsettinger for hva som skal kjennetegne kommunens barnehager, og det må avklares hvordan begrepene full barnehagedekning og mangfold i barnehagetilbudet skal forstås. Utredningsarbeidet viser at det er behov for å utarbeide en langsikitg barnehagebehovsplan. Hvordan effektivisere og optimalisere oppfølging av barn med spesielle behov? Kommunen bør gjøre strategiske valg når det gjelder oppfølgingen av barn med spesielle behov, slik at satsingsområder og tiltak prioriteres dit de får størst effekt. For å effektivisere og optimalisere oppfølgingen av barn med spesielle behov, er godt tverretatlig samarbeid nødvendig. Dette kan styrkes ved at tilbudet i den enkelte skole/barnehage suppleres med sentraliserte løsninger. Hvordan sikre at barn og unge får en trygg oppvekst? Det bør være et mål for kommunen at aktiviteter, tiltak og tilbud har en slik bredde at de når flest mulig. Det anbefales at det utarbeides en helhetlig oppvekstplan som definerer målsettinger, tiltak, tverretatlig samarbeid, ansvar og roller m.v. Hvordan kan skolen fungere som en nærmiljøfaktor? Skolene har potensial til å være en arena for sosial aktivitet både for barn/unge og andre grupper i samfunnet. Bruk av skolen som nærmiljøfaktor krever både fysisk og organisatorisk tilrettelegging. 10

11 Sammenstilling av utredningsrapportene Helse og omsorg Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan skal kommunen arbeide for å øke arbeidsdeltakelsen og redusere veksten i antall innbyggere på velferdsytelser for å utligne sosiale forskjeller? I Nedre Eiker har høy andel av befolkningen lav utdanning, og det er høyt frafall fra videregående skole. Dette er faktorer som bidrar til at flere trenger velferdsytelser. Det er en utfordring at det for noen ikke er lønnsomt å jobbe. Hvordan skal kommunen imøtekomme økte og endrede behov som følge av samhandlingsreformen? Hjemmebaserte tjenester må prioriteres høyere for å kunne håndtere befolkningens behov. Det må satses bevisst på egenomsorg, rehabilitering og lavterskeltilbud for å hindre alvorlig helsesvikt i befolkningen. Rekruttering av nok personell vil bli en utfordring og det vil bli nødvendig å diskutere nærmere hvilket tilbud som er godt nok. Hvordan skal kommunen sikre tjenester som ivaretar utviklingshemmedes integritet (og organisere tjenestene på en måte som er tilpasset den enkeltes behov)? Utviklingshemmede er en mangfoldig gruppe som har rett til et selvstendig liv på lik linje som alle andre. Tjenester til utviklingshemmede må samordnes bedre. Kunnskap om utviklingshemming generelt og tilleggsdiagnoser spesielt må bli bedre for å imøtekomme behov hos aldrende utviklingshemmede. Det må satses på boliger. Hvordan sikre riktig tilbud, oppfølging og ettervern for rusavhengige og personer med psykisk lidelse? Rus og psykiatri må ses under ett: Mange mennesker sliter med begge deler, og det ene forsterker det andre. Rus og psykiatri er sammensatt problematikk som krever oppfølging av mange instanser. Kommunens ressurser på området bør gjennomgås for å vurdere en mer hensiktsmessig organisering Regionalt samarbeid Problemstillinger og ertepunkter: Hvem er ønskede og aktuelle samarbeidspartnere, og hva er det aktuelt å samarbeide med andre kommuner om? Nedre Eiker kommune deltar i over 40 ulike samarbeid, og det trengs detaljerte undersøkelser og analyser før det kan konkluderes med om samarbeidet virker etter hensikten. Det er større mulighet for å lykkes i konkrete samarbeidsprosjekter enn strategisk samarbeid, som trolig krever andre typer løsninger for å lykkes. 11

12 Sammenstilling av utredningsrapportene Endringer i kommunestruktur og regional forvaltning kan bli avgjørende for utviklingen av regionen fram mot Hvordan sikre at samarbeidsprosjekter ivaretar det lokale selvstyret godt nok, og gir tilstrekkelig handlingsrom? Deltagelse i samarbeidsprosjekter og valg av organisering må alltid veies opp mot det lokale selvstyret. Det må på forhånd avtales klare mål og strategier for å sikre at kommunens interesser ivaretas i samarbeidsprosjekter. Systematisk tilsyn med samarbeidsorganer er nødvendig for å sikre demokratisk kontroll. Hvordan kan kommunen sikre bedre styring og lokal forankring av komplekse prosesser som involverer flere samarbeidspartnere? Kommunen bør vurdere å etablere en egen politikk for kommuneoverskridende samarbeid. God styring av komplekse prosesser er avhengig av gode samarbeidsavtaler. Lokal forankring av samarbeidsprosjektet bør være en del av samarbeidsavtalen. Kommunal infrastruktur og eiendom Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan sikre tilstrekkelig arealer til kommunale funksjoner i takt med befolkningsveksten? Befolkningsutviklingen setter alle arealer under press. For å sikre fremtidig arealbehov til kommunale funksjoner, må det gjennomføres en kartlegging med 30 årsperspektiv i alle etater og virksomheter. Endret bruk av kommunale tomter, strategisk eiendomskjøp og muligheter for fleksibel bruk av arealer vil være viktige virkemidler for å sikre kommunens arealbehov. For å sikre at kommunens befolkning aktivt bruker kommunen friluftsområder og derved oppnår en stor helsemessig effekt, er kommunens rolle som tilrettelegger for dette helt sentralt. Nedre Eiker kommune eier i dag store skogarealer samt parker og andre områder sentralt i kommunen. Dette eierskapet kan være med å sikre allmennhetens tilgang / korridorer til rekreasjonsområder. Hvordan skal kommunen møte fremtidige behov for kommunal bygningsmasse? Hvor stort er potensialet for arealeffektivisering og omdisponering av eksisterende bygg, og hvor mye nytt må bygges? Sentrale enheter for barne og ungdomsskole må vurderes. Det må vurderes å gjennomføre et prosjekt som tar for seg mulighetene for å bruke eksisterende bygningsmasse av alle typer mer effektivt, inkludert muligheter for ombygging. 12

13 Sammenstilling av utredningsrapportene Hvordan utvikle og drifte infrastruktur for vei, vann, avløp og overvann med hensyn til befolkningsvekst og planlagt utbygging og fortetting? Kommunen står overfor store utfordringer når det gjelder avløps og overvannshåndtering. Det må utarbeides en strategi for kommunal infrastruktur med klare føringer for fortettingsområder. Investeringskostnader og driftskostnader for kommunal infrastruktur samt mulighetene for renovering/oppgradering må tillegges vekt ved valg av utbyggingsstrategi. Hvordan skal kommunen møte behovet for boligtilbud til vanskeligstilte? Det er behov for en grundigere kartlegging av det langsiktige (30 år) behovet for boliger for vanskeligstilte, herunder hvilke grupper som vil øke og minke. Kommunen har for få midlertidige boliger for å dekke dagens behov. Det må vurderes nærmere hvilke virkemidler kommunen bør ta i bruk for å skaffe boliger til vanskeligstilte. Ressurser Problemstillinger og ertepunkter: Hvordan mobilisere og samordne lokalsamfunnets totale ressurser, herunder avklare samarbeidet og rollefordelingen mellom offentlig, privat og frivillig sektor? Det er et uutnyttet potensial i samarbeid mellom det private, offentlige og frivillige. Kommunen må ta et overordnet ansvar for å koordinere og koble disse. Kommunen bør vurdere å utvikle en lokal frivillighetspolitikk og en plattform for samarbeid med frivillig sektor. Mobilisering av bedrifter og privatpersoner kan bidra til gjennomføring av aksjoner og folkehelsetiltak. Hvilken bemanning og kompetanse trengs for å oppfylle kommunens målsettinger? Antallet barn i barnehage, barneskole og ungdomsskole er forventet å øke med 1040 personer innen år Samtidig er antallet eldre over 80 år forventet å øke med 140 % innen år Behovet for fremtidig bemanning og kompetanse er avhengig av hvilke mål kommunen vedtar. Satsingen på folkehelse og fortetting/byutvikling vil medføre behov for endret kompetanse og noe økt bemanning. Det bør etableres et prinsipp om at hver gang det foreslås en ny satsing, skal en vurdering av bemannings og kompetansebehov være en del av forslaget. Hvordan rekruttere, beholde og utvikle kompetent arbeidskraft på alle fagfelt? Antallet årsverk i kommunen må stige med vel 12 % fram til 2020, og det blir utfordrende å rekruttere nok allmennlærere, helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. 13

14 Sammenstilling av utredningsrapportene Kommunen bør vurdere å utarbeide en strategisk kompetanseplan og rekrutteringspolitikk for å kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetent arbeidskraft. Kompetent ledelse er en viktig faktor i arbeidet med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraften. Hvordan få til en dynamisk organisasjon som kan endres i takt med befolkningens behov og samfunnets krav? For at kommunen skal være i stand til å endre seg i takt med befolkningens behov og samfunnets krav, må det stimuleres til samarbeid, utprøving av nye ideer og gode læringsprosesser. For å oppnå en dynamisk organisasjon, må det være gjennomgående tillit i organisasjonen og god kommunikasjon vertikalt og horisontalt. Hvordan sikre at vi benytter bygninger, personell og ny teknologi på en effektiv og hensiktsmessig måte? Effektiv og hensiktsmessig bruk av ny teknologi, bygninger og personell må sees i nær sammenheng med hverandre og brukerne av kommunens tjenester. Mer effektiv og hensiktsmessig bruk av bygninger, krever langsiktig kartlegging av behov og planlegging. Det bør vurderes om det skal utarbeides en egen eiendomsplan eller strategi for å ivareta dette. For at kommunen skal bli i stand til å benytte ny teknologi på en effektiv og hensiktsmessig måte, bør det vurderes en egen plan/strategi for ny teknologi, eventuelt at bruk av ny teknologi skal drøftes i alle relevante planer. Hva kan kommunen gjøre for å bedre de økonomiske rammebetingelsene? Kommunen har i liten grad mulighet til å påvirke sine inntekter, da det meste kommer gjennom skattesystemet og rammeoverføringer fra staten. Eneste reelle mulighet kommunen har for å bedre de økonomiske rammebetingelsene, er å redusere utgiftene gjennom mer effektiv drift. En analyse av årsakene til at kostnadene ved flere av tjenestene avviker fra beste praksis kan avdekke hvor det er potensial for effektivisering. 14

15 Sammenstilling av utredningsrapportene Vedlegg Utredninger Alle utredningene er lagt ved i følgende rekkefølge: Befolkningsutvikling Folkehelse Fortetting og byutvikling Overordnet arealbruk og miljø Næringsliv og sysselsetting Idrett, kultur og fritid Klima og samfunnssikkerhet Transport Oppvekst Helse og omsorg Regionalt samarbeid Kommunal infrastruktur og eiendom Ressurser 15

16 Utredning for kommuneplan Tema: Befolkningsutvikling Ansvarlig gruppe: Arbeidsgruppe for samfunnsdelen Dato:

17 Utredning for tema befolkningsutvikling Innhold 1 Befolkningsframskrivinger og flyttestrømmer

18 Utredning for tema befolkningsutvikling 1 Befolkningsframskrivinger og flyttestrømmer Ansvarlig person: Vigleik Stusdal Deltok i utredningen: Rune Bratlie Dato: Hovedpunkter Nedre Eiker vil få 8000 nye innbyggere innen 2040, med sterkest vekst tidlig i perioden. Befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd og vekst i innvandrerbefolkningen. Det er stor flytteaktivitet internt i kommunen, i tillegg til en betydelig tilflytting fra Drammen. Presisering av problemstillingen (oppgaveavgrensing) Befolkningens antall og sammensetning (alder, kjønn m.m.) skal framskrives til Det skal tas utgangspunkt i SSBs mellomalternativ (MMMM), men sannsynligheten for at andre alternativer slår til, skal også nevnes. Flyttestrømmer analyseres med utgangspunkt i kommunens fem postnummer. Flyttestrømmer internt mellom postnumrene og flyttestrømmer utenfra og inn til de enkelte postnummer skal beskrives (alder, antall personer, kjønn). Kilder/datagrunnlag SSB Statistikkbanken. Benyttede tabeller: 09482, 07459, 09486, 09485, 09487, 01222, 05471, 09590,09588, 05472, 07108, 09481, Geodataavdelingen, Nedre Eiker kommune, Egen bearbeiding av data bestilt fra SSB. Hovedfunn og vurdering Befolkningen i dag Ved utgangen av 2. kvartal 2013 var det mennesker bosatt i Nedre Eiker kommune. I tabell 1 under er befolkningssammensetningen i de ulike skolekretsene vist. Tabell 1: Dagens befolkningssammensetning, fordelt på skolekretsene (per 1. januar 2013). Skolekrets <1 år 1 5 år 6 15 år år år år år år år år Mjøndalen Ytterkollen Steinberg Åsen Solbergelva Stenseth Krokstadelva

19 Utredning for tema befolkningsutvikling Befolkningsframskriving For befolkningsframskrivingene er det tatt utgangspunkt i SSBs middelalternativ. Hvert framskrivingsalternativ er beskrevet med fire bokstaver, i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk mobilitet og nettoinnvandring. MMMM betyr middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands flyttenivå og middels nettoinnvandring, det vil si det midtre hovedalternativet. Lavnasjonalvekst (LLML) bygger på lav fruktbarhet, lav levealder og lav innvandring, mens høynasjonalvekst (HHMH) gjør det tilsvarende for høy fruktbarhet, høy levealder og høy innvandring. Det er imidlertid lite sannsynlig at alle de demografiske komponentene samtidig og over en lengre tidsperiode skal anta såpass ekstreme verdier som i lav og høyalternativene. SSB anser derfor mellomalternativet MMMM for det mest realistiske. Det anbefales likevel at brukere av framskrivingstall tar andre alternativer med i vurderingen, fordi det er stor usikkerhet om alle komponenter som inngår. Antall innbyggere Faktisk befolkningsutvikling og framskrevet utvikling NEK. Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Lineær trendlinje for perioden , strekt fram til Figur 1: Faktisk befolkningsutvikling i Nedre Eiker for perioden og framskrevet utvikling i tre alternativer fram til Middelalternativet regnes som det mest sannsynlige. Kilde: SSB. I de 26 årene fra 1986 til 2012 er antallet innbyggere i kommunen vokst med Det tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på 197 personer i året, eller 0,96 prosent. Som det går fram av figur 1, forventes det en høyere vekst fram til 2040 enn det som har vært trenden siste 26 år. SSBs middelalternativ (MMMM) for befolkningsframskriving, forespeiler en vekst på i gjennomsnitt 303 personer i året fram til 2040, tilsvarende 1,12 prosent årlig vekst. Det gir en befolkning på personer i 2040, en vekst på 8015 personer fra i dag. Veksten vil imidlertid ikke være jevnt fordelt over perioden. Fram til 2018 er befolkningsveksten spådd å ligge på ca. 1,5 i året, før den gradvis avtar mot 1 prosent i 2029 og videre ned til 0,6 i Dette gir en gradvis utflatende kurve, slik man ser av alternativ MMMM i figur 1. 4

20 Utredning for tema befolkningsutvikling Når det gjelder forholdet mellom kjønnene, viser ser vi at forskjellen i antall menn og kvinner vil være neglisjerbar. I 2040 antas det å være menn i kommunen og kvinner (MMMM). For å få et bedre bilde av den framtidige befolkningen i Nedre Eiker, er det hensiktsmessig også å se på befolkningens sammensetning. Det tas her utgangspunkt i SSBs middelalternativ (MMMM). I følge framskrivingen, vil alle grupper vokse i faktisk antall i perioden. Sterkest vekst er det i aldersgruppene år og 80 år og eldre, som vil vokse med henholdsvis 134 og 139 prosent, se tabell 2. Lavest vekst vil det bli i gruppen år, som også ventes å redusere sin relative andel av befolkningen med 5 prosent til like under 30 prosent. Framskrivingene av de ulike befolkningsgruppene går tydelig fram av tabell 2 og linjediagrammet i figur 2. Tabell 2: Befolkningsframskriving i Nedre Eiker etter aldersgrupper (MMMM). Tabellen viser antall personer for hver aldersgruppe og hvert år. Kilde: SSB. År 0 5 år 6 12 år år år år år år 80 år Endring + 21 % + 25 % + 26 % + 29 % + 17 % + 31 % % % Andel ,6 % 9,4 % 4,1 % 5,3 % 34,3 % 27,6 % 7,9 % 3,7 % Andel ,8 % 8,6 % 3,8 % 5,0 % 29,4 % 26,5 % 13,5 % 6,5 % 5

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer