Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald"

Transkript

1 Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene Økonomisk sosialhjelp WWI emne Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Emne Villreinjakta, 1998 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 1998 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 1998 Vedlegg Publikasjonar utsende i desember 1998.ISSN Oslo Postboks 8131 Dep p033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

2 RS Telemark 1/99 Emne Økonomisk sosialhjelp 1997 I 1997 har alle kommuner unntatt Sør-Varanger levert oppgaver over mottakere av økonomisk sosialhjelp. For Sør-Varanger er det benyttet tall fra året før. Tabell 1 fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 18 år; enslige menn og kvinner med barn under 18 år; og par med og uten barn under 18 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). Stønadstilfeller pr innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stønadsbeløpet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottalcere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stønadstilfeller i tabell 1 dividert på totalt utbetalt stønad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av Hele landet Telemark Stønadstilfeller pr innbyggere Gjennomsnittlig stønadsbeløp Hele landet inmagnalinismineweggegor Telemark istmensigratelemersormi. Porsgrunn Porsgrunn watx.44v--;,41:rnomb ZWK:e.44:A Skien Skien WINNOMNIVOIM -ftliftait.onionsonum::: Notodden Notodden k...30w 0.4'w,x4kg Siljan Siljan taisnosisi 4,m441, tairw Bamble Bamble I% -**0**mvoRIVp Kragerø Kragerø Āgesintale Drangedal Drangedal EAPAriCSOP- Nome Nome "Vb«. t Bo Bo ANI.INWSW,,ms Sauherad Sauherad angi.e lent, ge.ronk1 Tinn Tinn 1%***6114::...A.0.10Epoksoll Hjartdal Seljord Hjartdal sg: Seljord ASSIMAA Kviteseid Nissedal Kviteseid AStWift, ARMA Nissedal Min"». '.'!%ttife Fyresdal Fyresdal ACSWElinefi Tokke Vinje o Vinje IONNVONOOKOMIMMI

3 RS Telemark 1/99 Emne Tabell 1. Stonadstilfeller etter familietype. Kommune Kommune Enslig mann Enslig kvinne ParStønads- Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barn barn barn barn barn barn pr under under under under under under Uopp- inn- I alt 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år gitt byggere Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome BØ Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

4 RS Telemark 1/99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadsbeløp og stønadstid. Kommune 1997 Stønad Gjennom- Gjennom- Utbetalt som snittlig snittlig stønads- ant. mndr. I alt Bidrag Lån beløp med stønad Telemark , Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Krager(?) , Drangedal , Nome , BO , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,5 e

5 RS Telemark 1/99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil- Herav Annen Ube- linger Stil- enga- Sosio- Barne- høg- Kontor/ Annen satte pr Kommune linger sje- I alt nom-vems-skole/ merkan- utd./ stil- inni alt ments- utd. pedagog univer- til ufag- linger byggere stil- a utd. sitets- utd. lært 18 år linger utd. og over Hele landet 4 378,1 122, , ,9 166,2 761, ,3 377,3 117,8 1,3 Telemark i alt 139,2 3,4 136,8 38,6 8,3 30,5 41,6 17,8 2,4 1,1 Porsgrunn 20,0 2,0 20,0 7,5 4,5 4,0 4,0 0,8 Skien 47,1 0,6 46,6 10,0 3,0 13,6 16,5 3,5 0,5 1,2 Notodden 5,0 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,5 Siljan 2,4 2,4 0,5 0,5 0,7 0,8-1,4 Bamble 10,6 10,6 3,0 1,5 2,0 4,1 1,0 Kragerø, 8,0 8,0 1,5 3,0 3,5-1,0 Drangedal 2,8 2,8 1,0 1,8 0,9 Nome 7,0 0,5 7,0 4,0 1,0 2,0 1,3 BO 7,9-7,5 1,0 3,6 1,9 1,0 0,4 2,0 Sauherad 4,8 4,8 2,0 1,0 1,8 1,4 Tinn 7,5 6,5 4,0 2,5 1,0 1,3 Hjartdal 1,7 1,7 0,7 1,0 1,3 Seljord 1,7 1,7 1,5 0,2 0,7 Kviteseid 1,7 1,7 1,1-0,6 0,8 Nissedal 1,9 0,3 1,9 0,8 0,8 0,3 1,7 Fyresdal 2,1 1,6 0,1 0,5 1,0 0,5 1,5 Tokke 5,0 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,5 Vinje 2,0 2,0 0,5 1,0 0,5-0,7

6 RS Telemark 1/99 Emne Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 I Telemark var det i 4. kvartal personar registrerte som heilt arbeidslause. Årsgjennomsnitt for 1998 viste at personar var registrerte som heilt arbeidslause. Totalt var 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Telemark registrerte som heilt arbeidslause i 4. kvartal Tal for heile landet viste at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var registrerte som heilt arbeidslause. Årsgjennomsnitt for 1998 viste at 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Telemark var registrerte som heilt arbeidslause. I Telemark var det i 4. kvartal 1998 registrert i alt personar sysselsette på arbeidsmarknadstiltak (inklusive personar på attføring). Tilsvarande tal for for årsgjennomsnitt 1998 var på personar. Personar sysselsette på personretta ordinære arbeidsmarknadstiltak i 4. kvartal 1998 omfatta i alt 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Telemark. Det tilsvarande talet for heile landet under eitt var også på 0,6 prosent. Dei personretta ordinære arbeidsmarknadstiltaka omfattar sysselsettingstiltak i offentleg verksemd, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarar og lønnstilskot til arbeidsgjevarar. Attføringstiltak er ikkje rekna med i dei ordinære arbeidsmarknadstiltaka. Statistikk for personar registrerte som heilt arbeidslause er f.o.m basert på oppteljingar i Arbeidsdirektoratet sitt SOFA-søker-register ved utgangen av kvar månad. Tal for personar på arbeidsmarknadstiltak finst f.o.m Opplysningane om bustadkommune er i hovudsak henta fra SSB sitt system for befolkningsstatistikk. Prosenttal for personar som er heilt arbeidslause eller på ordinære arbeidsmarknadstiltak er samanliknbare med dei tala Arbeidsdirektoratet publiserer for heile landet og fylke. SSB publiserer kommunetal for heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak kvart kvartal. 1

7 RS TELEMARK 1/99 2 EMNE Tabell 1. Registrerte heilt arbeidslause etter kjonn, elder og bustadkommune. 4. kvartal 1998 samt endring frå siste kvartal og frå same kvartelet Aret for. Telemark Endring frå same 4. kvartal 1998 Endring siste kvartalet kvartalet året for Alder Kommune I alt Menn Kvinner I elt Menn Kvinner I elt Menn Kvinner 08 TELEMARK a Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragero Drangedal Nome ø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje a -s s s a s _5-10 -s -s a a s a Tabell 2. Registrerte heilt erbeidslause i prosont av erboidsstyrken otter kjønn og bustadkommune. 4.kvartal 1997, 3. og 4.kvartal Telemark 4. kv kv kv Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 2,7 2,2 2,2 2,2 08 TELEMARK 3,0 3,2 2,9 2,8 2,6 2,9 2,5 2,5 2, Porsgrunn 3,9 3,8 4,0 3,5 2,9 4,2 3,2 2,9 3, Skien 3,5 3,9 3,0 3,2 3,2 3,1 2,8 3,1 2, Notodden 2,2 2,9 1,3 1,4 1,7 1,1 1,3 1,6 0, Siljan 2,8 2,2 3,6 2,2 1,5 3,0 2,1 1,4 2, Bamble 3,1 2,8 3,5 2,8 2,2 3,6 2,6 2,4 2, Krageral 2,3 2,2 2,4 3,0 2,9 3,2 2,6 2,5 2, Drangedal 2,5 2,3 2,9 1,8 1,6 2,0 2,1 2,3 1, Nome 2,5 2,1 3,1 2,3 1,9 2,8 1,9 1,7 2, Bo 2,6 2,7 2,4 2,4 2,2 2,7 2,4 2,4 2, Seuhered 2,1 2,3 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2, Tinn 2,2 3,0 1,4 2,0 2,3 1,7 1,5 2,0 0, Hjartdal 1,7 2,4 0,8 1,2 1,1 1,4 1,1 1,4 0, Seljord 2,3 2,3 2,4 2,1 1,9 2,3 1,6 1,6 1, Kvitessid 2,5 2,7 2,3 2,7 2,5 2,9 2,1 2,3 1, Nissedal 2,2 2,4 2,0 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2, Fyresdal 1,8 2,2 1,3 1,9 1,3 2,6 2,3 2,2 2, Tokko 2,1 1,9 2,3 1,7 1,9 1,5 1,5 2,0 0, Vinje 2,3 2,9 1,6 1,5 2,0 0,9 2,0 2,9 0,8

8 RS TELEMARK 1/99 3 EMNE Tabell 3. Personar på arbeidsmarknadstiltak, i alt, ordinare arbeidsmarknadstiltak og attføring etter alder og bustadkommune. 4. kvartal 1998 samt endring fri forrige kvartal og frå same kvartal Aret før. Telemark 4.kvartal 1998 Endring siste kvartal Endring fra same kvartal iret for Kommune I alt ordinare tiltak eftf.- tiltak I alt ordinare tiltak auf.- tiltak I alt ordinare tiltak attf.- tiltak 08 TELEMARK Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden 0811 Siljan 0814 Bamble Kragero a 0817 Drangedal None Bo Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal a 0831 Fyresdal Tokke Vinje _ a _ _ Tabell 4. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bustadkommune. 4. kvartal 1998 samt endring frå forrige kvartal og frå same kvartal ire for. Telemark 4.kvartal 1998 Endring siste kvartal Endring frå same kvartal året for Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome B Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje a

9 RS TELEMARK 1/99 4 EMNE Tabell 5. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. 4.kvartal 1997, 3. og 4.kvartal Telemark 4. kv kv kv Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet 1,2 1,0 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 08 TELEMARK 1,7 1,5 1,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0, Porsgrunn 2,0 1,6 2,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0, Skien 1,9 1,7 2,1 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0, Notodden 1,1 1,2 1,0 0,4 0,5 0,3 0,6 0,8 0, Siljan 1,5 1,1 1,9 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0, Bamble 2,0 1,6 2,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0, Krager0 2,0 1,9 2,0 0,4 0,4 0,5 0,9 0,8 1, Drangedal 1,3 0,9 1,9 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0, Nome 1,7 1,4 2,0 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6 0, B0 1,4 1,5 1,2 0,5 0,2 0,8 0,7 0,3 1, Sauherad 1,6 1,4 2,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0, Tinn 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0, Hjartdal 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5 0, Seljord 0,7 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Kviteseid 0,5 0,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 0, Nissedal 1,2 1,4 1,0 0,3 0,3 0,3 0,9 0,5 1, Fyresdal 1,4 1,7 1,0 0,2 0,0 0,3 0,5 0,3 0, Tokke 1,9 1,6 2,2 0,4 0,1 0,7 2,2 0,6 4, Vinje 1,2 1,7 0,7 0,4 0,5 0,2 0,8 0,7 0,8 Tabell 6. Registrerte heilt arbeidslause otter kjønn, alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og 1998 samt endring sisto år. Telemark Alder Kommune 1997 I alt Monn Kvinnor Arsgjonnomsnitt Endring 1998 siste ir I alt Monn Kvinnor I elt Monn Kvinner TELEMARK ) Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden Siljan Bauble Krager Drangedal Nome B Sauherad Tinn Hjartdal a Soljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinjo a -9 -s a

10 RS TELEMARK 1/995EMNE Tabell 7. Registrorte heilt arbeidslause etter alder og bustadkommune. Xrsgjennomsnitt 1998 og endring siste ir. Telemark Arsgjennomsnitt 1998 Endring siste år Alder. Alder. -19 Kommune I elt I alt TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble s 0815 Krager Drangedal 40 1 a Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje s 3 _gl o 0 s Tabell 8. Registrerte heilt arbeidslause i prosent ay arbeidsstyrken otter kjønn og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og Telemark Arsgjennomsnitt Kommune I alt Kenn Kvinner I alt Menn Kvinnor 08 TELEMARK 4,0 4,1 3,8 2,7 2,8 2, Porsgrunn 5,0 5,0 4,9 3,4 3,2 3, Skien 4,4 4,8 4,0 3,1 3,3 2, Notodden 3,0 3,7 2,2 1,4 1,9 1, Siljan 3,3 2,9 3,9 2,3 1,7 3, Bamble 4,1 3,7 4,7 2,7 2,3 3, Kragerø 3,4 3,3 3,6 2,8 2,6 2, Drangedal 3,3 2,9 3,8 2,1 2,0 2, Nome 3,2 2,9 3,7 2,3 2,0 2, BO 3,4 3,4 3,4 2,5 2,4 2, Sauherad 3,5 3,6 3,4 2,1 2,2 2, Tinn 3,0 3,9 2,1 1,9 2,6 1, Hjartdal 2,5 3,2 1,5 1,4 1,7 1, Seljord 2,7 2,6 2,8 2,2 2,3 2, Kviteseid 2,5 3,0 1,9 2,7 2,8 2, Nissedal 4,2 4,3 4,0 2,7 2,9 2, Fyresdal 2,4 2,6 2,2 2,3 1,8 2, Tokke 2,8 2,8 2,8 2,0 2,1 1, Vinjo 2,8 3,7 1,7 2,0 2,8 1,1

11 RS TELEMARK 1/99 6 EMNE Tabell 9. Personar pfi arbeidsmarknadstiltak, i alt, personretta ordinare arbeidsmarknadstiltak og attføringstiltak etter alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og 1998 Telemark 1997 Arsgjennomsnitt Endring 1998 siste år Alder Kommune I alt ordinare tiltak attføringstiltak I alt ordinære attførings- I alt tiltak tiltak ord. tiltak attf. tiltak 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden a 0811 Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Sauherad a Tinn Hjartdal a 0828 Seljord Kviteseid Nissedal a Fyresdal Tokke Vinje _ Tabell 10. Personer på personretta ordinare arboidsmarknadstiltak (eksklusiv attføring) etter kjønn, alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og 1998 samt endring sist. år. Telemark 1997 Arsgjennomsnitt Endring 1998 siste år Alder Kommune Ialt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 08 TELEMARK a 15 7 a Porsgrunn Skien Notodden Siljan a Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord a Kviteseid Nissedal Fyrasdal Tokke a Vinje a

12 RS TELEMARK 1/99 7 EMNE Tabell 11. Personar på personretta ordinære arbeidsmarknadstiltak ette alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1998 og endring siste år. Arsgjennomsnitt 1998 Endring siste år Alder. Alder. Kommune I alt I alt TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan a Bamble Kragerø 45 s a Drangedal Nome B Sauherad a Tinn Hjartdal 0828 Seljord a Kviteseid s Nissedal s o Fyresdal Tokke Vinje s 2 1 s Tabell 12. Personer på personrettede ordinare arbeidsmarkedstiltak i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. Irsgjennomsnitt 1997 og TELEMARK Xrsgjennomsnitt 1997 ' 1998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 08 TELEMARK 1,4 1,3 1,6 0,8 0,8 0, Porsgrunn 1,5 1,2 1,8 0,9 0,7 1, Skien 1,5 1,4 1,7 0,9 0,9 0, Notodden 0811 Siljan 1,2 1,4 1,2 1,0 1,3 1,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0, Bamble 1,6 1,4 2,0 0,8 0,7 1, Kragerø 1,9 1,7 2,2 0,9 0,9 0, Drangedal 1,4 1,1 1,8 0,8 0,8 0, Nome 1,5 1,2 2,0 0,9 0,9 1, B0 1,4 1,4 1,4 0,8 0,6 1, Sauherad 1,2 0,9 1,6 0,6 0,6 0, Tinn 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0, Hjartdal 0,8 0,7 0,8 0,3 0,3 0, Seljord 1,0 0,7 1,3 0,5 0,6 0, Kviteseid 0,8 0,7 1,0 0,4 0,3 0, Nissedal 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0, Fyresdal 1,3 1,3 1,2 0,5 0,5 0, Tokke 1,5 1,3 1,7 0,9 0,4 1, Vinje 1,3 1,6 1,0 0,8 1,0 0,5

13 RS Telemark 1/99 Emne Villreinjakta1998 Statistisk sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære villreinjakta i Telemark i 1998 viser at det blei tillate felt dyr, mot året for. Det blei felt dyr, eller 45 prosent av det som var tillate. I 1997 blei det felt dyr, eller 45 prosent av det tillatne. Tilsaman 44 prosent av dei felte dyra var hanndyr, mot 45 prosent al-et for. Detaljerte opplysningar om villreinjakta i 1998 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1998, som vil kome ut hausten Villreinjakta Telemark Felte dyr i Til- Felleprosent av late dyr tillatne felt felt Felte dyr I alt Hanndyr Hodyr Felte dyr i prosent av tillatne felt Heile landet Heile fylket Notodden Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

14 RS Telemark 1/99 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 1998 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på den månadlege skatterekneskapen over innbetalte og fordelte skattar, som føres av alle kommunekasserarane i landet. Innkrevinga er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlege skattar, derfor navnet 'fellesinnkrevinga'. Avgiftene til folketrygden (medlems- og arbeidsgivaravgift) er ein del av fellesinnkrevinga, eit unntak er den såkalla sentralt utrekna arbeidsgivaravgifta for statstilsette. Det er eigne ordningar for innkreving av oljeskattar. SSB får oppgåvene frå Skattedirektoratet. Innbetalt skatt frå skatteytarane og arbeidsgivarane blir, etter fratrekk for marginalavsettingane, fordelt på ulike skattekreditorar ved bruk av kalkulerte fordelingstal. Korrigeringar som følge av endra nøklar for fordeling mellom skattekreditorane er bare delvis innarbeidd i den løpande statistikken, særlig gjeld dette korreksjonane som skattefutane gjer. Denne feilkjelden medfører at det finst avvik mellom oppgåvene frå statistikken og opplysningane hos kommunekasserarane/skattefutane. Tabellane inneheld tal for skatteinngangen i 1998, og for desember månad. Vidare blir det vist endringstal i høve til same perioden året før. Tal for heile landet blir gitt i Ukens Statistikk.

15 RS Telemark 1/99 Emne 12 Tabell 1. Innbetalt og fordelt skatt, januar - desember 1998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Endring i prosent i forhold til samme periode året før munen trygden munen skatt mv. Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tekts- Skatte- Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær- folke- til fylkes- stat, i alt til til kom- trygden folke- kom- felles- primær- fylkes- kommunen kommunen 08 Telemark 8 487, , , ,3 991, ,4 11,5 6,8 8, Porsgrunn 1 942,9 382,5 317,4 501,5 209,1 532,4 10,6 4,6 3, Skien 2 638,7 548,4 468,8 566,9 299,5 755,1 10,9 4,6 4, Notodden 576,6 130,3 108,3 111,8 68,2 158,1 12,2 5,3 9, Siljan 97,9 24,2 21,7 9,2 13,0 29,7 15,9 8,2 13, Bamble 850,7 174,9 142,7 154,5 98,0 280,6 20,0 15,0 11, Kragerø 465,1 106,0 91,1 82,1 55,6 130,3 10,5 4,6 9, Drangedal 137,3 33,6 32,6 15,4 17,5 38,2 6,7-2,6 3, Nome 281,3 66,7 58,2 40,9 34,8 80,7 5,1-3,5-0, Bø 220,4 52,4 42,8 34,6 27,3 63,2 5,9-0,1 3, Sauherad 168,8 38,8 37,0 24,0 21,3 47,7 8,5-1,8 4, Tinn 371,2 111,6 61,9 58,1 49,0 90,6 21,8 45,1 31, Hjartdal 72,3 23,3 13,4 7,8 9,7 18,1 13,0 12,4 31, Seljord 133,6 33,2 25,9 21,2 16,3 37,0 7,7 2,0 9, Kviteseid 101,8 25,8 21,3 15,7 12,8 26,2 5,9-0,4 8, Nissedal 55,0 17,1 11,2 7,2 7,3 12,1 4,2-2,4 24, Fyresdal 55,0 16,5 10,7 8,7 7,3 11,9 3,1-7,8 29, Tokke 124,5 44,0 21,7 14,4 17,8 26,5 12,4 16,6 44, Vinje 194,3 70,3 33,6 23,2 27,4 39,8 8,2 8,6 48,2 Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, desember 1998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt mv. 08 Telemark 101,6 39,0 8,0 6,8 20,5 27, Porsgrunn 26,3 11,3 5,9 1,0 6,2 2, Skien 20,4 10,9-10,9 3,4 6,1 10, Notodden 6,8 2,5 1,4 0,4 1,2 1, Siljan 1,5 0,4 0,4-0,2 0, Bamble 9,5 2,5 2,3 0,2 1,3 3, Kragerø 6,5 2,1 1,8 0,3 1,1 1, Drangedal 2,7 0,8 0,7 0,2 0,4 0, Nome 4,7 1,3 1,1 0,1 0,7 1, Bø 3,7 1,0 0,8 0,2 0,5 1, Sauherad 4,0 1,1 1,0 0,1 0,6 1, Tinn 3,6 1,3 0,5 0,2 0,5 0, Hjartdal 2,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0, Seljord 2,0 0,6 0,5 0,3 0, Kviteseid 1,6 0,5 0,6-0,2 0, Nissedal 0,8 0,3 0,2-0,1 0, Fyresdal 0,9 0,3 0,2-0,1 0, Tokke 1,6 0,5 0,4 0,1 0,2 0, Vinje 2,8 0,9 0,7 0,1 0,4 0,7

16 RS Telemark 1/99 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt januar - november 1998 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på den månadlege skatterekneskapen over innbetalte og fordelte skattar, som føres av alle kommunekasserarane i landet. Innkrevinga er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlege skattar, derfor navnet 'fellesinnkrevinga'. Avgiftene til folketrygden (medlems-. og arbeidsgivaravgift) er ein del av fellesinnkrevinga, eit unntak er den såkalla sentralt utrekna arbeidsgivaravgifta for statstilsette. Det er eigne ordningar for innkreving av oljeskattar. SSB får oppgåvene frå Skattedirektoratet. Innbetalt skatt frå skatteytarane og arbeidsgivarane blir, etter fratrekk for marginalavsettingane, fordelt på ulike skattekreditorar ved bruk av kalkulerte fordelingstal. Korrigeringar som følge av endra nøklar for fordeling mellom skattekreditorane er bare delvis innarbeidd i den løpande statistikken, særlig gjeld dette korreksjonane som skattefutane gjer. Denne feilkjelden medfører at det finst avvik mellom oppgåvene frå statistikken og opplysningane hos kommunekasserarane/skattefutane. Tabellane inneheld tal for skatteinngangen januar - november, og for november månad. Vidare blir det vist endringstal i høve til same perioden året før. Tal for heile landet blir gitt i Ukens Statistikk.

17 RS Telemark 1/99 Emne 12 Tabell 1. Innbetalt og fordelt skatt, januar - november 1998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Endring i prosent i forhold til samme periode &ret før immunen trygden immunen skatt mv. Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tekts- Skatte- Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primer- folke- til fylkes- stat, i alt til til kom- trygden folke- kom- felles- primær- fylkes- komimmunen kommunen 08 Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, november 1998 M111. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt mv. 08 Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bo Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy 1 Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. oktober 2010 Endringer fra forrige oppdatering er markert med rød tekst Kap. 01 Bostedskommune

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13 Kodehefte Autosys Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. februar 2014. Endringer fra forrige oppdatering er markert med orange Innhold

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Kartlegging av radon i 114 kommuner

Kartlegging av radon i 114 kommuner StrålevernRapport 2001:6 Kartlegging av radon i 114 kommuner Kort presentasjon av resultater Terje Strand Katrine Ånestad Line Ruden Gro Beate Ramberg Camilla Lunder Jensen Anniken Heiberg Wiig Georg Thommesen

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Kartlegging av radon i. Melhus kommune

Kartlegging av radon i. Melhus kommune Kartlegging av radon i Melhus kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Melhus kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør- Trøndelag Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:1 NIBR-rapport 2012:31

Detaljer