Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald"

Transkript

1 Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene Økonomisk sosialhjelp WWI emne Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Emne Villreinjakta, 1998 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 1998 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 1998 Vedlegg Publikasjonar utsende i desember 1998.ISSN Oslo Postboks 8131 Dep p033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

2 RS Telemark 1/99 Emne Økonomisk sosialhjelp 1997 I 1997 har alle kommuner unntatt Sør-Varanger levert oppgaver over mottakere av økonomisk sosialhjelp. For Sør-Varanger er det benyttet tall fra året før. Tabell 1 fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 18 år; enslige menn og kvinner med barn under 18 år; og par med og uten barn under 18 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). Stønadstilfeller pr innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stønadsbeløpet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottalcere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stønadstilfeller i tabell 1 dividert på totalt utbetalt stønad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av Hele landet Telemark Stønadstilfeller pr innbyggere Gjennomsnittlig stønadsbeløp Hele landet inmagnalinismineweggegor Telemark istmensigratelemersormi. Porsgrunn Porsgrunn watx.44v--;,41:rnomb ZWK:e.44:A Skien Skien WINNOMNIVOIM -ftliftait.onionsonum::: Notodden Notodden k...30w 0.4'w,x4kg Siljan Siljan taisnosisi 4,m441, tairw Bamble Bamble I% -**0**mvoRIVp Kragerø Kragerø Āgesintale Drangedal Drangedal EAPAriCSOP- Nome Nome "Vb«. t Bo Bo ANI.INWSW,,ms Sauherad Sauherad angi.e lent, ge.ronk1 Tinn Tinn 1%***6114::...A.0.10Epoksoll Hjartdal Seljord Hjartdal sg: Seljord ASSIMAA Kviteseid Nissedal Kviteseid AStWift, ARMA Nissedal Min"». '.'!%ttife Fyresdal Fyresdal ACSWElinefi Tokke Vinje o Vinje IONNVONOOKOMIMMI

3 RS Telemark 1/99 Emne Tabell 1. Stonadstilfeller etter familietype. Kommune Kommune Enslig mann Enslig kvinne ParStønads- Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barn barn barn barn barn barn pr under under under under under under Uopp- inn- I alt 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år gitt byggere Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome BØ Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

4 RS Telemark 1/99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadsbeløp og stønadstid. Kommune 1997 Stønad Gjennom- Gjennom- Utbetalt som snittlig snittlig stønads- ant. mndr. I alt Bidrag Lån beløp med stønad Telemark , Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Krager(?) , Drangedal , Nome , BO , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,5 e

5 RS Telemark 1/99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil- Herav Annen Ube- linger Stil- enga- Sosio- Barne- høg- Kontor/ Annen satte pr Kommune linger sje- I alt nom-vems-skole/ merkan- utd./ stil- inni alt ments- utd. pedagog univer- til ufag- linger byggere stil- a utd. sitets- utd. lært 18 år linger utd. og over Hele landet 4 378,1 122, , ,9 166,2 761, ,3 377,3 117,8 1,3 Telemark i alt 139,2 3,4 136,8 38,6 8,3 30,5 41,6 17,8 2,4 1,1 Porsgrunn 20,0 2,0 20,0 7,5 4,5 4,0 4,0 0,8 Skien 47,1 0,6 46,6 10,0 3,0 13,6 16,5 3,5 0,5 1,2 Notodden 5,0 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,5 Siljan 2,4 2,4 0,5 0,5 0,7 0,8-1,4 Bamble 10,6 10,6 3,0 1,5 2,0 4,1 1,0 Kragerø, 8,0 8,0 1,5 3,0 3,5-1,0 Drangedal 2,8 2,8 1,0 1,8 0,9 Nome 7,0 0,5 7,0 4,0 1,0 2,0 1,3 BO 7,9-7,5 1,0 3,6 1,9 1,0 0,4 2,0 Sauherad 4,8 4,8 2,0 1,0 1,8 1,4 Tinn 7,5 6,5 4,0 2,5 1,0 1,3 Hjartdal 1,7 1,7 0,7 1,0 1,3 Seljord 1,7 1,7 1,5 0,2 0,7 Kviteseid 1,7 1,7 1,1-0,6 0,8 Nissedal 1,9 0,3 1,9 0,8 0,8 0,3 1,7 Fyresdal 2,1 1,6 0,1 0,5 1,0 0,5 1,5 Tokke 5,0 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,5 Vinje 2,0 2,0 0,5 1,0 0,5-0,7

6 RS Telemark 1/99 Emne Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 I Telemark var det i 4. kvartal personar registrerte som heilt arbeidslause. Årsgjennomsnitt for 1998 viste at personar var registrerte som heilt arbeidslause. Totalt var 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Telemark registrerte som heilt arbeidslause i 4. kvartal Tal for heile landet viste at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var registrerte som heilt arbeidslause. Årsgjennomsnitt for 1998 viste at 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Telemark var registrerte som heilt arbeidslause. I Telemark var det i 4. kvartal 1998 registrert i alt personar sysselsette på arbeidsmarknadstiltak (inklusive personar på attføring). Tilsvarande tal for for årsgjennomsnitt 1998 var på personar. Personar sysselsette på personretta ordinære arbeidsmarknadstiltak i 4. kvartal 1998 omfatta i alt 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Telemark. Det tilsvarande talet for heile landet under eitt var også på 0,6 prosent. Dei personretta ordinære arbeidsmarknadstiltaka omfattar sysselsettingstiltak i offentleg verksemd, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarar og lønnstilskot til arbeidsgjevarar. Attføringstiltak er ikkje rekna med i dei ordinære arbeidsmarknadstiltaka. Statistikk for personar registrerte som heilt arbeidslause er f.o.m basert på oppteljingar i Arbeidsdirektoratet sitt SOFA-søker-register ved utgangen av kvar månad. Tal for personar på arbeidsmarknadstiltak finst f.o.m Opplysningane om bustadkommune er i hovudsak henta fra SSB sitt system for befolkningsstatistikk. Prosenttal for personar som er heilt arbeidslause eller på ordinære arbeidsmarknadstiltak er samanliknbare med dei tala Arbeidsdirektoratet publiserer for heile landet og fylke. SSB publiserer kommunetal for heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak kvart kvartal. 1

7 RS TELEMARK 1/99 2 EMNE Tabell 1. Registrerte heilt arbeidslause etter kjonn, elder og bustadkommune. 4. kvartal 1998 samt endring frå siste kvartal og frå same kvartelet Aret for. Telemark Endring frå same 4. kvartal 1998 Endring siste kvartalet kvartalet året for Alder Kommune I alt Menn Kvinner I elt Menn Kvinner I elt Menn Kvinner 08 TELEMARK a Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragero Drangedal Nome ø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje a -s s s a s _5-10 -s -s a a s a Tabell 2. Registrerte heilt erbeidslause i prosont av erboidsstyrken otter kjønn og bustadkommune. 4.kvartal 1997, 3. og 4.kvartal Telemark 4. kv kv kv Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 2,7 2,2 2,2 2,2 08 TELEMARK 3,0 3,2 2,9 2,8 2,6 2,9 2,5 2,5 2, Porsgrunn 3,9 3,8 4,0 3,5 2,9 4,2 3,2 2,9 3, Skien 3,5 3,9 3,0 3,2 3,2 3,1 2,8 3,1 2, Notodden 2,2 2,9 1,3 1,4 1,7 1,1 1,3 1,6 0, Siljan 2,8 2,2 3,6 2,2 1,5 3,0 2,1 1,4 2, Bamble 3,1 2,8 3,5 2,8 2,2 3,6 2,6 2,4 2, Krageral 2,3 2,2 2,4 3,0 2,9 3,2 2,6 2,5 2, Drangedal 2,5 2,3 2,9 1,8 1,6 2,0 2,1 2,3 1, Nome 2,5 2,1 3,1 2,3 1,9 2,8 1,9 1,7 2, Bo 2,6 2,7 2,4 2,4 2,2 2,7 2,4 2,4 2, Seuhered 2,1 2,3 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2, Tinn 2,2 3,0 1,4 2,0 2,3 1,7 1,5 2,0 0, Hjartdal 1,7 2,4 0,8 1,2 1,1 1,4 1,1 1,4 0, Seljord 2,3 2,3 2,4 2,1 1,9 2,3 1,6 1,6 1, Kvitessid 2,5 2,7 2,3 2,7 2,5 2,9 2,1 2,3 1, Nissedal 2,2 2,4 2,0 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2, Fyresdal 1,8 2,2 1,3 1,9 1,3 2,6 2,3 2,2 2, Tokko 2,1 1,9 2,3 1,7 1,9 1,5 1,5 2,0 0, Vinje 2,3 2,9 1,6 1,5 2,0 0,9 2,0 2,9 0,8

8 RS TELEMARK 1/99 3 EMNE Tabell 3. Personar på arbeidsmarknadstiltak, i alt, ordinare arbeidsmarknadstiltak og attføring etter alder og bustadkommune. 4. kvartal 1998 samt endring fri forrige kvartal og frå same kvartal Aret før. Telemark 4.kvartal 1998 Endring siste kvartal Endring fra same kvartal iret for Kommune I alt ordinare tiltak eftf.- tiltak I alt ordinare tiltak auf.- tiltak I alt ordinare tiltak attf.- tiltak 08 TELEMARK Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden 0811 Siljan 0814 Bamble Kragero a 0817 Drangedal None Bo Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal a 0831 Fyresdal Tokke Vinje _ a _ _ Tabell 4. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bustadkommune. 4. kvartal 1998 samt endring frå forrige kvartal og frå same kvartal ire for. Telemark 4.kvartal 1998 Endring siste kvartal Endring frå same kvartal året for Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome B Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje a

9 RS TELEMARK 1/99 4 EMNE Tabell 5. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. 4.kvartal 1997, 3. og 4.kvartal Telemark 4. kv kv kv Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet 1,2 1,0 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 08 TELEMARK 1,7 1,5 1,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0, Porsgrunn 2,0 1,6 2,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0, Skien 1,9 1,7 2,1 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0, Notodden 1,1 1,2 1,0 0,4 0,5 0,3 0,6 0,8 0, Siljan 1,5 1,1 1,9 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0, Bamble 2,0 1,6 2,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0, Krager0 2,0 1,9 2,0 0,4 0,4 0,5 0,9 0,8 1, Drangedal 1,3 0,9 1,9 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0, Nome 1,7 1,4 2,0 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6 0, B0 1,4 1,5 1,2 0,5 0,2 0,8 0,7 0,3 1, Sauherad 1,6 1,4 2,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0, Tinn 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0, Hjartdal 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5 0, Seljord 0,7 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Kviteseid 0,5 0,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 0, Nissedal 1,2 1,4 1,0 0,3 0,3 0,3 0,9 0,5 1, Fyresdal 1,4 1,7 1,0 0,2 0,0 0,3 0,5 0,3 0, Tokke 1,9 1,6 2,2 0,4 0,1 0,7 2,2 0,6 4, Vinje 1,2 1,7 0,7 0,4 0,5 0,2 0,8 0,7 0,8 Tabell 6. Registrerte heilt arbeidslause otter kjønn, alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og 1998 samt endring sisto år. Telemark Alder Kommune 1997 I alt Monn Kvinnor Arsgjonnomsnitt Endring 1998 siste ir I alt Monn Kvinnor I elt Monn Kvinner TELEMARK ) Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden Siljan Bauble Krager Drangedal Nome B Sauherad Tinn Hjartdal a Soljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinjo a -9 -s a

10 RS TELEMARK 1/995EMNE Tabell 7. Registrorte heilt arbeidslause etter alder og bustadkommune. Xrsgjennomsnitt 1998 og endring siste ir. Telemark Arsgjennomsnitt 1998 Endring siste år Alder. Alder. -19 Kommune I elt I alt TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble s 0815 Krager Drangedal 40 1 a Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje s 3 _gl o 0 s Tabell 8. Registrerte heilt arbeidslause i prosent ay arbeidsstyrken otter kjønn og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og Telemark Arsgjennomsnitt Kommune I alt Kenn Kvinner I alt Menn Kvinnor 08 TELEMARK 4,0 4,1 3,8 2,7 2,8 2, Porsgrunn 5,0 5,0 4,9 3,4 3,2 3, Skien 4,4 4,8 4,0 3,1 3,3 2, Notodden 3,0 3,7 2,2 1,4 1,9 1, Siljan 3,3 2,9 3,9 2,3 1,7 3, Bamble 4,1 3,7 4,7 2,7 2,3 3, Kragerø 3,4 3,3 3,6 2,8 2,6 2, Drangedal 3,3 2,9 3,8 2,1 2,0 2, Nome 3,2 2,9 3,7 2,3 2,0 2, BO 3,4 3,4 3,4 2,5 2,4 2, Sauherad 3,5 3,6 3,4 2,1 2,2 2, Tinn 3,0 3,9 2,1 1,9 2,6 1, Hjartdal 2,5 3,2 1,5 1,4 1,7 1, Seljord 2,7 2,6 2,8 2,2 2,3 2, Kviteseid 2,5 3,0 1,9 2,7 2,8 2, Nissedal 4,2 4,3 4,0 2,7 2,9 2, Fyresdal 2,4 2,6 2,2 2,3 1,8 2, Tokke 2,8 2,8 2,8 2,0 2,1 1, Vinjo 2,8 3,7 1,7 2,0 2,8 1,1

11 RS TELEMARK 1/99 6 EMNE Tabell 9. Personar pfi arbeidsmarknadstiltak, i alt, personretta ordinare arbeidsmarknadstiltak og attføringstiltak etter alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og 1998 Telemark 1997 Arsgjennomsnitt Endring 1998 siste år Alder Kommune I alt ordinare tiltak attføringstiltak I alt ordinære attførings- I alt tiltak tiltak ord. tiltak attf. tiltak 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden a 0811 Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Sauherad a Tinn Hjartdal a 0828 Seljord Kviteseid Nissedal a Fyresdal Tokke Vinje _ Tabell 10. Personer på personretta ordinare arboidsmarknadstiltak (eksklusiv attføring) etter kjønn, alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1997 og 1998 samt endring sist. år. Telemark 1997 Arsgjennomsnitt Endring 1998 siste år Alder Kommune Ialt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 08 TELEMARK a 15 7 a Porsgrunn Skien Notodden Siljan a Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord a Kviteseid Nissedal Fyrasdal Tokke a Vinje a

12 RS TELEMARK 1/99 7 EMNE Tabell 11. Personar på personretta ordinære arbeidsmarknadstiltak ette alder og bustadkommune. Arsgjennomsnitt 1998 og endring siste år. Arsgjennomsnitt 1998 Endring siste år Alder. Alder. Kommune I alt I alt TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan a Bamble Kragerø 45 s a Drangedal Nome B Sauherad a Tinn Hjartdal 0828 Seljord a Kviteseid s Nissedal s o Fyresdal Tokke Vinje s 2 1 s Tabell 12. Personer på personrettede ordinare arbeidsmarkedstiltak i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. Irsgjennomsnitt 1997 og TELEMARK Xrsgjennomsnitt 1997 ' 1998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 08 TELEMARK 1,4 1,3 1,6 0,8 0,8 0, Porsgrunn 1,5 1,2 1,8 0,9 0,7 1, Skien 1,5 1,4 1,7 0,9 0,9 0, Notodden 0811 Siljan 1,2 1,4 1,2 1,0 1,3 1,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0, Bamble 1,6 1,4 2,0 0,8 0,7 1, Kragerø 1,9 1,7 2,2 0,9 0,9 0, Drangedal 1,4 1,1 1,8 0,8 0,8 0, Nome 1,5 1,2 2,0 0,9 0,9 1, B0 1,4 1,4 1,4 0,8 0,6 1, Sauherad 1,2 0,9 1,6 0,6 0,6 0, Tinn 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0, Hjartdal 0,8 0,7 0,8 0,3 0,3 0, Seljord 1,0 0,7 1,3 0,5 0,6 0, Kviteseid 0,8 0,7 1,0 0,4 0,3 0, Nissedal 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0, Fyresdal 1,3 1,3 1,2 0,5 0,5 0, Tokke 1,5 1,3 1,7 0,9 0,4 1, Vinje 1,3 1,6 1,0 0,8 1,0 0,5

13 RS Telemark 1/99 Emne Villreinjakta1998 Statistisk sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære villreinjakta i Telemark i 1998 viser at det blei tillate felt dyr, mot året for. Det blei felt dyr, eller 45 prosent av det som var tillate. I 1997 blei det felt dyr, eller 45 prosent av det tillatne. Tilsaman 44 prosent av dei felte dyra var hanndyr, mot 45 prosent al-et for. Detaljerte opplysningar om villreinjakta i 1998 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1998, som vil kome ut hausten Villreinjakta Telemark Felte dyr i Til- Felleprosent av late dyr tillatne felt felt Felte dyr I alt Hanndyr Hodyr Felte dyr i prosent av tillatne felt Heile landet Heile fylket Notodden Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

14 RS Telemark 1/99 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 1998 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på den månadlege skatterekneskapen over innbetalte og fordelte skattar, som føres av alle kommunekasserarane i landet. Innkrevinga er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlege skattar, derfor navnet 'fellesinnkrevinga'. Avgiftene til folketrygden (medlems- og arbeidsgivaravgift) er ein del av fellesinnkrevinga, eit unntak er den såkalla sentralt utrekna arbeidsgivaravgifta for statstilsette. Det er eigne ordningar for innkreving av oljeskattar. SSB får oppgåvene frå Skattedirektoratet. Innbetalt skatt frå skatteytarane og arbeidsgivarane blir, etter fratrekk for marginalavsettingane, fordelt på ulike skattekreditorar ved bruk av kalkulerte fordelingstal. Korrigeringar som følge av endra nøklar for fordeling mellom skattekreditorane er bare delvis innarbeidd i den løpande statistikken, særlig gjeld dette korreksjonane som skattefutane gjer. Denne feilkjelden medfører at det finst avvik mellom oppgåvene frå statistikken og opplysningane hos kommunekasserarane/skattefutane. Tabellane inneheld tal for skatteinngangen i 1998, og for desember månad. Vidare blir det vist endringstal i høve til same perioden året før. Tal for heile landet blir gitt i Ukens Statistikk.

15 RS Telemark 1/99 Emne 12 Tabell 1. Innbetalt og fordelt skatt, januar - desember 1998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Endring i prosent i forhold til samme periode året før munen trygden munen skatt mv. Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tekts- Skatte- Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær- folke- til fylkes- stat, i alt til til kom- trygden folke- kom- felles- primær- fylkes- kommunen kommunen 08 Telemark 8 487, , , ,3 991, ,4 11,5 6,8 8, Porsgrunn 1 942,9 382,5 317,4 501,5 209,1 532,4 10,6 4,6 3, Skien 2 638,7 548,4 468,8 566,9 299,5 755,1 10,9 4,6 4, Notodden 576,6 130,3 108,3 111,8 68,2 158,1 12,2 5,3 9, Siljan 97,9 24,2 21,7 9,2 13,0 29,7 15,9 8,2 13, Bamble 850,7 174,9 142,7 154,5 98,0 280,6 20,0 15,0 11, Kragerø 465,1 106,0 91,1 82,1 55,6 130,3 10,5 4,6 9, Drangedal 137,3 33,6 32,6 15,4 17,5 38,2 6,7-2,6 3, Nome 281,3 66,7 58,2 40,9 34,8 80,7 5,1-3,5-0, Bø 220,4 52,4 42,8 34,6 27,3 63,2 5,9-0,1 3, Sauherad 168,8 38,8 37,0 24,0 21,3 47,7 8,5-1,8 4, Tinn 371,2 111,6 61,9 58,1 49,0 90,6 21,8 45,1 31, Hjartdal 72,3 23,3 13,4 7,8 9,7 18,1 13,0 12,4 31, Seljord 133,6 33,2 25,9 21,2 16,3 37,0 7,7 2,0 9, Kviteseid 101,8 25,8 21,3 15,7 12,8 26,2 5,9-0,4 8, Nissedal 55,0 17,1 11,2 7,2 7,3 12,1 4,2-2,4 24, Fyresdal 55,0 16,5 10,7 8,7 7,3 11,9 3,1-7,8 29, Tokke 124,5 44,0 21,7 14,4 17,8 26,5 12,4 16,6 44, Vinje 194,3 70,3 33,6 23,2 27,4 39,8 8,2 8,6 48,2 Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, desember 1998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt mv. 08 Telemark 101,6 39,0 8,0 6,8 20,5 27, Porsgrunn 26,3 11,3 5,9 1,0 6,2 2, Skien 20,4 10,9-10,9 3,4 6,1 10, Notodden 6,8 2,5 1,4 0,4 1,2 1, Siljan 1,5 0,4 0,4-0,2 0, Bamble 9,5 2,5 2,3 0,2 1,3 3, Kragerø 6,5 2,1 1,8 0,3 1,1 1, Drangedal 2,7 0,8 0,7 0,2 0,4 0, Nome 4,7 1,3 1,1 0,1 0,7 1, Bø 3,7 1,0 0,8 0,2 0,5 1, Sauherad 4,0 1,1 1,0 0,1 0,6 1, Tinn 3,6 1,3 0,5 0,2 0,5 0, Hjartdal 2,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0, Seljord 2,0 0,6 0,5 0,3 0, Kviteseid 1,6 0,5 0,6-0,2 0, Nissedal 0,8 0,3 0,2-0,1 0, Fyresdal 0,9 0,3 0,2-0,1 0, Tokke 1,6 0,5 0,4 0,1 0,2 0, Vinje 2,8 0,9 0,7 0,1 0,4 0,7

16 RS Telemark 1/99 Emne 12 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt januar - november 1998 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på den månadlege skatterekneskapen over innbetalte og fordelte skattar, som føres av alle kommunekasserarane i landet. Innkrevinga er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlege skattar, derfor navnet 'fellesinnkrevinga'. Avgiftene til folketrygden (medlems-. og arbeidsgivaravgift) er ein del av fellesinnkrevinga, eit unntak er den såkalla sentralt utrekna arbeidsgivaravgifta for statstilsette. Det er eigne ordningar for innkreving av oljeskattar. SSB får oppgåvene frå Skattedirektoratet. Innbetalt skatt frå skatteytarane og arbeidsgivarane blir, etter fratrekk for marginalavsettingane, fordelt på ulike skattekreditorar ved bruk av kalkulerte fordelingstal. Korrigeringar som følge av endra nøklar for fordeling mellom skattekreditorane er bare delvis innarbeidd i den løpande statistikken, særlig gjeld dette korreksjonane som skattefutane gjer. Denne feilkjelden medfører at det finst avvik mellom oppgåvene frå statistikken og opplysningane hos kommunekasserarane/skattefutane. Tabellane inneheld tal for skatteinngangen januar - november, og for november månad. Vidare blir det vist endringstal i høve til same perioden året før. Tal for heile landet blir gitt i Ukens Statistikk.

17 RS Telemark 1/99 Emne 12 Tabell 1. Innbetalt og fordelt skatt, januar - november 1998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Endring i prosent i forhold til samme periode &ret før immunen trygden immunen skatt mv. Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tekts- Skatte- Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primer- folke- til fylkes- stat, i alt til til kom- trygden folke- kom- felles- primær- fylkes- komimmunen kommunen 08 Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, november 1998 M111. Kr. Nr. Kommune Rest: Oljeskatt, Ordinær Medlems- Arbeids- Ordinær inn- Skatte- skatt avgift giver- skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt mv. 08 Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bo Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

18 Publikasjonsoversikt Publikasjonar utsende i desember 1998 Publikasjonane er til sals i bokhandlane, Statistisk sentralbyrå og Akademika, Meillergt. 17, Postboks 8134 Dep., N-0033 Oslo. Telefon , telefaks Veke-/månadspublikasjonar og Reprints kan tingast frå Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har også ei webbasert informasjonsteneste på Internett der ny statistikk vert presentert. Webadressen er Statistisk sentralbyrå Salg- og a bon ne mentservice Postboks 1260 N-2201 Kongsvinger Telefon: Telefaks: Noregs offisielle statistikk - NOS Dødsårsaker 1995 (NOS C 490). Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte- og karsykdom.- mer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall. Sidetall 226, 140 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN X Regionalstatistikk (RS 10/98 NOS C 436- C 453). Fra januar 1994 kom Regionalstatistikk ut i serien Norges offisielle statistikk (NOS) med 10 nummer pr. år og med ett hefte pr. fylke (i alt 180 hefter). Heftene inneholder statistikk på kommunenivå fra de fleste emneområder. Mange av tabellene er supplert med kommentarer, og noen er illustrert med grafikk eller kart. Pris 590 kr pr. fylke pr. år (inkl. mva.) Sidetall varierende Rapportar - RAPP Endringer i fordelingen av husholdningsinntekt /Jon Epland (RAPP 98/17). Denne rapporten beskriver endringer i den personlige inntektsfordelingen for hele befolkningen og innen ulike hovedtyper av husholdninger for tiårsperioden 1986 til I tillegg presenterer rapporten endringer i husholdningenes inntektsstruktur og utviklingen i tallet på personer med inntekter under ulike lavinntektsgrenser. Rapporten er utført på oppdrag av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Sidetall 65, 115 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Imperfeksjoner i kapitalmarkedet. Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge?/Håvard Hungnes (RAPP 98/24). Både teoretiske arbeider og empiriske undersøkelser tyder på at det kan være en sammenheng mellom finansielle kjennetegn ved bedrifter og deres investeringer. I denne rapporten testes det om anslagene for industriinvesteringer kan forbedres ved å benytte egenkapitalandel som ekstra forklaringsvariabel. ser på investeringene i to forskjellige realkapi- taltyper i fire forskjellige industrisektorer. Sidetall 37, 100 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Levekår i landbruket. En studie av landbruksbefolkningens levekår/torkil Lowe (RAPP 98/25). Denne delrapporten fra prosjektet Levekår og inntektsdannelse i landbruket presenterer analyser av Levekårsundersøkelsen blant landbruksbefolkningen 1995, som omfatter om lag personer med tilknytning til gårdsbruk over hele landet. Rapporten omhandler «alle» levekårsområder unntatt inntekt og økonomi, som vil bli behandlet i en kommende delrapport. For de fleste levekårskomponenter er det gjort aldersstandardiserte sammenligninger mellom landbruksbefolkningen og hele befolkningen representert gjennom den generelle levekårsundersøkelsen fra samme år (Levekårsundersøkelsen 1995). Sidetall 181, 220 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997/Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen (RAPP 98/22). Rapporten inneholder beregninger for utenlandskregistrerte skip i innen- og utenriks sjøfart. Beregningene er gjort ut fra Forsvarets COSS-register (Coastal Operations and Surveillance System) som inneholder registreringer av skipsbevegelser til utenlandske ikke-militære skip i norske farvann. Forsvarets tele- og datatjeneste v/per Ivar Bergo har gitt SSB tilgang til COSS-registeret. Sidetall 37, 100 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Aktuell statistikk og tidsskrifter - AST Aktuell lastebilstatistikk (AL 3/98). Serien Aktuell lastebilstatistikk inneholder statistikk på ulike emneområder innenfor lastebilstatistikk, blant annet Kostnadsindekser for lastebiltransport. Sidetall 20, Pris 600 kr pr. år (inkl. mva.) ISSN Aktuelle befolkningstall (AB 8/98). I senen Aktuelle befolkningstall publiseres ny statis-

19 tikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, men ikke for kommuner. Kommunetall publiseres i senen NOS Regionalstatistikk. Nr. 8/98 inneholder Folkemengd 1. januar 1998 og endringar i Endelege tal for kommunar. Sidetall 21, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall (BK 10/98). Serien inneholder kvartalsvise publikasjoner med balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Videre gis det kvartalsvise hefter med emisjoner av sertifikater og obligasjoner samt effektive renter på utvalgte verdipapirer, og statistikk over åpnede konkurser. Serien inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. regnskapsstatistikk for Folketrygdfondet, pensjonskasser og -fond og verdipapirfond m.m. Det gis også årlig statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet og finansielle sektorbalanser. Sidetall 33, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Byggjearealstatistikk (BYGE 3/98). Den kvartalsvise byggjearealstatistikken gjev opplysningar om godkjende, igangsette og fullførte bygg, om godkjende, ikkje igangsette bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. Dei første 16 tabellane er oversiktstabellar med tilbakegåande tal for heile landet. Resten av tabellane gjev meir detaljerte opplysningar frå siste kvartal, på fylkes- og kommunenivå. Sidetall 47, 80 kr (inkl. mva.) ISSN Bygginfo (BYG 12/98). Tidsskriftet inneholder aktuell statistikk for bygge- og anleggsvirksomhet: byggeareal, ordrer, lønn, byggekostnader, prisindekser, nasjonalregnskapstall, sysselsetting og arbeidskraftundersøkelser. Sidetall 23, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Economic Survey (ES 4/98). Economic Survey er en engelsk kortutgave av økonomiske analyser. Den utgis 4 ganger pr. år. Nr. 4/98 inneholder Økonomiske trender for Norsk og internasjonal økonomi i tillegg til bl.a. artikkelen: The Kyoto Protocol, the price of CO 2 permits and consequences for the Norwegian petroleum sector. Sidetall 63, ISBN ISSN Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU 11/98). Heftene gir foreløpige månedstall for innførsel og utførsel av varer og et årlig hefte med endelige årstall i april/mai. Mer omfattende årsstatistikk basert på endelige tall utgis noe senere i NOS Utenrikshandel. Den og heftene har også landsfordeling etter varenummer. De fleste tabellene i månedsheftene bygger på FNs Standard International Trade Classification (SITC Rev. 3). Tabellene 10, 11 og 14 bygger på nomenklaturen HS (Det harmoniserte system). Teksten til varenumrene fins i NOS Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen eller i tolltariffen. Heftene har også verdi-, pris- og volumindekser. Sidetall 100, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Samfunnsspeilet (SSP 6/98). Samfunnsspeilet inneholder artikler om levekår og livsstil, og resultater fra aktuell forskning på disse områdene. Nr. 6/98 inneholder artiklene: Kultur i storbyen og på småsteder: Opera og ballet mot revyer, Kulturbruken på 1990-tallet: Mer krim, komedier og konserter, Navnebruk i Oslo: Johnny fra Stovner?, Arv og gaver: De som har skal få, Holdninger til innvandrere og innvandring: økende toleranse i gode tider?, Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet, De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige barn. Sidetall 48, 50 kr ISBN ISSN Ukens statistikk (UKE 49/98, 50/98, 51-52/98). I Ukens statistikk presenteres aktuell statistikk og andre nyheter fra Statistisk sentralbyrå. Heftene inneholder artikler fra hele spekteret av norsk samfunnsliv. Hvert hefte har tabellvedlegg med ny statistikk og nøkkeltall - økonomiske indikatorer for Norge. Oversikt over nye publikasjoner og statistikk som ventes å komme er med i hvert nummer. Fra nr kommer Konjunkturindikatorer for Norge som vedlegg til Ukens statistikk en gang pr. måned. Sidetall varierende, 30 kr (inkl. mva.) ISSN økonomiske analyser (OA 9/98). Okonomiske analyser utgis av Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå og utkommer med ni nummer i året. Economic Survey, som kommer fire ganger i året, inneholder utdrag fra Okonomiske analyser. Nr. 9/98 inneholder bl.a. Konjunkturtendensene for Norge og artiklene: Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 1990-tallet av Taran Fæhn, Jørn-Arne JOrgensen og Turid Åvitsland, og Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser av Geir H. Bjønnes, Arne Jon Isachsen og Svein Oskar Stoknes. Sidetall 105, 75 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Diverse Statistisk sett - utforsk Norge på egen hånd: Statistisk sett distribueres av Gyldendal Undervisning og enbrukerversjonen kan kjøpes i alle bokhandler, enbrukerversjonen koster 495 kr (inkl. mva.) ISBN

20 Mars Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk z/99 mark =hald EIM Mine Folketalet i kommunane, 1. januar 1999 linne Elgjakta, 1998 Emne Hjortejakta, 1998 Emne Lakse- og sjøaurefisket, 1998 Vedlegg Publikasjonar utsende i januar 1999 ' ISSN Oslo Postboks 8131 Dep ' 0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf.

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 låsland =hald Emne 03.04 onomisk sosialhjelp 'Emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak, 4. kvartal

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /99 ånd tomhold inne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf.

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 øndelag minio ld m "'Mine 03.04 sosialhjelp, 1997 mur Emne 06.03 mow Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /9 9 ~Trøndelag lom =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 lame 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra 0101 Halden 54 782 54 782 0104 Moss 8 621 55 747 0105 Sarpsborg 56 696 59 440 0106 Fredrikstad 62 426 66 966 0111 Hvaler 75 935 75 935 0118 Aremark 50 830 50 830 0119 Marker 38 168 38 311 0121 Rømskog

Detaljer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer Kommunen Kommune Kostnadsestimat 2012 - per ummer 15.1.2013 0101 Halden 27 292 0104 Moss 31 477 0105 Sarpsborg 54 471 0106 Fredrikstad 78 243 0111 Hvaler 4 912 0118 Aremark 1 236 0119 Marker 3 722 0121

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2013 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember 2008 nr.

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2012 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2014-2017 Her er oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune har blitt bedt om å bosette i 2014, 2015 og 2016, og hva som er plantall for bosetting i 2017. Du ser

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer