FORORD. s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s s s s s s s s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95"

Transkript

1

2 FORORD s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s s s s s s s s Rad give rtea m: DRMA as Tlf: Kontaktperson: Petter Grimm Forord Kort oppsumering Planverksted Sande sentrum et - historisk knutepunkt. Regionalt ansvar Samlet om et styrket sentrum En mulig firedobling av sentrum i 2040 Visjon og fire strategiske verkt0y Strukturplan og temakart Potensielle utvi kli ngesprosjekter Area love rsi kt Prioritert utbyggingsrekkef0lge ~ v Kommunestyret har vedtatt 5-7 etg. i sentrum og et czmske om enheter innenfor sentrumsavgrensningen innen Dette stiller store krav tit kommunens planlegging og det skat derfor utarbeides en omradeplan for Sande sentrum som skat Legge f0ringer for den videre utbygging. Denne studien viser hvilke muligheter Sande sentrum har tit a ta en stor del av befolkningsveksten. Studiens perspektiv er trukket helt frem tit 2040 og og viser at deter mulig a bygge opp mot 1400 boliger i sentrum. ~ DRMA ogramb0ll har gjennom denne mulighetstudien kom~ frefl" tit fire anbefalinger som tilsammen vil tegne en mulig fremtidsplan -< for Sande. Disse fire strategiene vil vcere et vik,. tige verkt0y for det videre arbeidet med omrade ~ planen og utvikling av de endelige temaplaner. ~ ~ ette dokumentet kan ogsa leses som en katalog av ideer gjort som innspill tit den kommende omradeplanen. Det er blant annet utarbeidet 6 forslag tit samarbeidsprosjekter for utviklingen av sentrum. Dette omhandler temaer som ikke n0dvendigvis fanges opp av utviklingsplanen, men som kan vcere viktig for en helhetlig utvikling av Sande sentrum. Ramboll as kontaktpersonv/ Einar Ballestad Mender

3 lnnledning KORT OPPSUMMERNG AV MULGHETSTUDEN Sande har en visjon om a utvikle sentrum tit en tett og moderne landsby med h"y fokus pa urbane kvaliteter og bcerekraftige l"sninger. Det b"r derfor tilrettelegges for alt det man trenger innenfor biluavhengig radius: parker, landsbyrom, kafe, kino, matbutikk, arbeidsplass, fotballbane, barnehage, bestemor, pub, klokketarn, kirke, doktor, tannlege osv. Denne mulighetstudien tar utgangspunkt i kommunens visjon for sentrum og peker pa helt konkrete utviklingsmuligheter innenfor sentrumsavgrensingen, ny boligutvikling, bevaring av kulturminner, nye trafikkl"sninger, parker og plasser, oppgraderte sykkelstier og sammenhengende turstier, skoleutvidelser, og handels og nceringsutvikling. Mulighetstudiens intensjon er a hjelpe Sande tit fa en god diskusjon om hvordan et fremtidig sentrum b"r vcere. For a gi en kort oppsummering har vi her trukket ut de fire strategier som er selve anbefalingen og verkt"yet for den fremtidige utviklingen av sentrum: 1: Jordbruk o ~ For a sikre Sandes identitet og fremtid som jordbrukskommune, tilrettelegges det i mulighetsstudien, for en klar begrensning av ytterligere utvidelser av sentrum. Mulighetsstudien foreslar derfor flere tiltak og titpassinger for a sikre at sammenhengen mellom jordbruk og by blir best mulig. 2: Aktiv elv Aktiv elv er en bla/gr"nn strategi som innebcerer a samle gr"nne og bla omrader tit en helhet. All blagr"nn struktur knyttes opp mot elvedraget, som aktiviseres og gj"res titgjengelig. Sandeelva blir sentrums aktive ryggrad. 3: Sentrums runden Fotgjengeren skat vcere utgangspunktet for all byplanlegging i Sande sentrum. Dette er en ga-vennlig og kollektivtilpasset landsby, med opplevelser pa hvert hj"rne. Den nye Sentrums runden, med ny gang- og sykkelbru fra Wingejordet tit Haga vil binder sentrum sammen og apnerfor en ny bruk av sentrum. 4: Urban landsb Denne strategien titrettelegger for en byform tilpasset Sande. Dette betyr en tett og lave bygninger, som fungerer som en ramme for trygge og intime plasser, gater og parker. Ved bruk av kjente norske typologier som klyngetun, gardstun og rekketun er det illustrert en byform som bade tar vare pa Sand es landsbypreg men som i tillegg tilf"rer sentrum mer urbanitet gjennom tetthet og stor miks av funksjoner. 5

4 lnnledning PLANVERKSTED Planverkstedet ble arrangert pa Kommunehuset 13. juni Deltagere var folkevalgte, administrasjon, regionale myndigheter, meringsliv og representanter for ulike interessegrupper. scntral Gjcnnomforbart f<lrtetting t.!forming byggesaksbehandlfng fortottilg ~rbal Try~ helsestasjon gode se ntru m cmatrnngskape al!sidig Gode plass~, Renovas1on!fcrlllOksion~gg Skoleutv1delse infrastruktur Hemetligbero1kningssaJMlellSetning Eff ektiv arenaerera eogas1emenl grnnnstruktur bygg b f ROsi!JggeldGodt funksjoner. uzyikling 0 or110.. Ord sky fra in nledene arbeid verktoy energietrekliv.kvah te~ hoyden kultu rf orm 1d h ng reknisk eierskapoppveks111ut1mlx Lokal Beholde JldCr Sandeelva tjafik1dorhold Utvikle bakken dagens universell Dagen bestod av foredrag, gruppearbeid og plenumsdn"ftinger. Formalet var a fa oversikt over problemstillinger knytte til utviklingen av Sande sentrum, innhente synspunkter pa problemstillinger, visjoner og mal, fa innspill til planprosessen og viktige temaer. Formalet med verkstedet var a fa innspill til de viktige sp1nsmalene som vil vcere knyttet til planarbeidet. Det er utabeidet et dokument som oppsummerer de innspill og ideer som fremkom under verkstedet. ''"'""lflo'\"-*"'-") ""'!>t''"...,co"f th_.,,..,,...,,,.io;lllffl'» _...~~~,,,,,,,,,,U'fl..,.,.., t»<'" -o(;~>t\o"i~ r..q,..our..a.., oo... '" ~ w~ 1 1'.:'"...(,"~... s.....t. T.'(...'\-"-" ~ "")-"'- ~:.;,:::~~ ~"" \ l{\\01'1#71'vlouc.(\... fla ~),...-c...,.... ~. '~-rt"~.. ~

5 3 - GAMLE S0RLANDSKE Sande Historielags fotosamling nr Trafikal utvikling av Sande sentrum

6 lnnledning REGONALT ANSVAR Bcerekraft betraktes bredt, i alle skalaer og oppdeles i tre overordnede temaer. Den milj0- messige, den sosiale og den 0konomiske. Disse tre temaer kan selvfolgelig ikke adskilles 100 % men vever seg inn i og pavirker hverandre. (ill til vestre pa samme side.) Alle de fire senere foreslatte strategier (se side 20-21) for Sande sentrum viser tilbake til og er en del av ideen om a skape en bceredyktig ramme for sentrum. Nasjonale trender og foringer i forhold til en bcerekraftig utvikling forteller oss at tiden er inne for a satse pa sma kompakte bysamlinger med tydelige byidentitet, forbundet med et moderne kollektivnettverk og med gode forhold for gang- og sykkeltrafikk. Med regionens vekst og framtidsutsikter, folger dermed et stort ansvar for a tenke nytt, fremtidsrettet og kollektivt. En visjon for Sande sentrum ma ogsa vcere en visjon for Sande Kommune i trad med regionale- og nasjonale perspektiver. Den nye planen for Sande sentrum b0r derfor vcere i trad med disse overordnede nasjonale strategier for a skape gode rammer for en bcerekraftig samfunnsutvikling. Var anbefaling til Sande kommune i et regionalt perspektiv er : veer drivkraften for en sterk og kompakt landsbyutvikling tett pa kollektivknutepunktene. skap et senter for Norges mest fremoverlente og 0kologiske jordbruk tett integrert i landsbyen og handelsutviklingen. bli en viktig node i et regionalt tur- og sykkelnettverk. Lokalt, foreslar mulighetstudien strategier om a fortette og skape gr0nne og enkle forbindelser innenfor en 5 minutters ga-radius fra kollektivknutepunktet. Pa denne maten skapes et grunnlag for en kollektiv landsby, tett pa naturen, effektivt koblet til regionen gjennom buss og tog. For Sandes befolkning betyr dette at man i fremtiden bor og lever et aktivt Liv med sunnhet som en naturlig del av hverdagen. Landsbyens mangfoldige utvalg av aktiviteter og funksjoner lokalt, gj0r at man kanskje, en gang i fremtiden kan se for seg a fase ut bilen som viktigste transportmiddel. For a na et slikt mal kreves det en fysisk strukturplan med en tydelig og fleksibel faseindeling som underst0tter en 0konomisk og bcerekraftig utvikling over tid. En plan som bade planlegger for den korte og den Lange horisont. 11

7 lnnledning SAM LET OM ET STYRKET SENTRUM En lettdrevet kommune med et sunt og bcerekraftig sentrum vil pa sikt vcere mer konkurransedyktig og stille sterkere i fremtidig regional utvikling. Skal en relativ liten kommune som Sande drives pa en 0konomisk, sosial og milj0- messig bcerekraftig mate, ma det tas noen klare prinsipielle valg om fremtidig fordeling av funksjoner og bosetningsm0nster. Vi vil derfor, gjennom denne mulighetstudien, fors0ke a gi vare innspill til en fremtidsrettet kommunestrategi ved a ta utgangspunkt i et sentrum i balanse med resten av kommunen. Sentrum ma pata seg rollen som kommunens midtpunkt og fasilitator, med gode m0teplasser, mangfoldige bomilj0er og en tydelig handels- og nceringsprofil. mulighetstudien legges det derfor til rette for en tett og mangfoldig utviklingsstregi for sentrum, samtidig som Sandes Lange jordbrukstradisjoner og fremtidsrettet bruk av 0kologisk produksjon bevares og videreutvikles som en integrert del av sentrumsidentiteten. Samlet om sentrumsfortetting For at sentrum skal fremsta som den gode m0te plass ma trafikken justeres og tilgjengeligheten 0kes bade for mennesker, syklister og bilister. Det ma gj0res mer bekvemmelig a bevege seg utend0rs og lettere a komme helt frem til malet. Landsbybrukeren ma fristes til a flytte pa seg, dog innenfor en radius pa 500 meter. Det ma skapes attraksjoner og gode grunner til ogsa a bevege seg pa kryss og pa tvers av elven. Gjerne flere ganger! 13

8 lnnledning For a na malet om en trygg og mangfoldig landsby, som kan tilby Sandeinnbyggeren et sterkt sentrum med stor variasjon og et kvalitativt tjenestetilbud, er det viktig at Sande tenker strategisk og malrettet. Denne mulighetstudien peker pa mulighetene ved et tett og kompakt sentrum som videreutvikler og styrker iboende kvaliteter i Sande, samtidig som det skape et naturlig kommunesentrum og en bcerekraftig kommunestruktur. Det vektlegges derfor h0y fortetting i mulighetstudien, og det visualiseres en mulig firedobling av Sande sentrums. Dette betyr en 0kning pa 3000 nye sentrumsinnbyggere frem mot 2040, nye boliger. 15

9

10 EN SAM LEN DE VSJON "DEN URBANE LANDSBY" ->< Ved a tenke sunnhet, kurrnskap, kultur, ncering og bolig sammen med byens funk4.pner og byens rom av plasser, lommeparker, gater og st~ planlegges et nytt og kompakt Sande sentrum. Et unikt<bynettverk som binder hele Sande sammen og fremm~ 0kt kunnskapsutveksling, handels og kulturopplevelser og helsefremmende aktivitet i et trygt og trivelig hverdagsnettverk. Fremtidens Sande vil kunne tilby et spennende, sunt og mangfoldig landsbyliv - med et tett, trygt og trivelig sentrum.

11 STRATE G 4 STRATEGSKE MULGHETER 1. JORDBRUK OG BY 2. AKTV ELV - FLETT BYEN MED DEN BLA-GR0NNE PARK l:lc.::; Plangrep for Sande sentrum er basert pa fire strategiske muligheter, som til sammen tegner en mulig utviklingsplan som Sf/Jker a sette premissene for en bcerekraftig utvikling av sentrum som en fleksibel struktur. planlagt for a handtere klimaforandringer og fremtidig fortetting. Gjennom var evaluering av ulike planl0sninger for fortetting av sentrum opp mot planverkstedenes og kommuneplanens malsetting, fremstod 0nsket om en sterkt fortettet landsby med et robust gatenettverk som sentralt for det videre arbeidet. De fire strategiske grep som ble tydeliggjort gjennom vart innledende arbeid, kan leses som en oppsummering av dette forarbeid. Strategiene kan derfor ses som oppfordringer til det videre arbeid: 1 - lntegrer landskapet! Ora omradets omgivelser inn i forstaelsen av landsbyen. 2 - Flett elv og by sammen! nviter og aktiviser Sandeelva i sentrum! Knytt sammen grf/jnne elementer pa tvers av elven, via nye lommeparker. 3 - Sats pa sentrum! Skap ny fortetting, styrk og lag flere byrom! Planlegg med lceringsfunksjoner. handel og aktiviteter. 4 - Kli matilpass! Tenk helars og skap en klimatilpasset by, med klimatilpasset bebyggelsesstruktur. Planlegg omradet med ulike tettheter, boligtyper og funksjoner. 2. SENTRUMS RUNDEN 11wi 1r1u1mr 1 * 1 4. URBAN LANDSBY R.'JifilLf '"191itf1~1.,.1:1111~1CJ 20 21

12 STRATEG 1 JORDBRUK OG BY Den samlende strukturplanen legger opp til 0kt fortetting for Sande sentrum uten a miste stedets egenart og identitet som landsby. Sammen med nye utviklingstrategier skaper strukturplanen en ny, bcerekraftig og fortettet byform. En byform som forbinder aktivitet, leering og handel rundt landsbyens blagr0nne hjerte. var vurdering og bearbeiding av mulighetstudien har vi valgt a dra inn tilst0tende "0yer" som en sterk referanse, for pa den maten a se de ulike delene innenforoppgaveomradets identitet mer tydelig. Eksisterende strukturer og identiteter skal vcere med pa a prege sentrums utvikling. Fletting mellom landbruket og fortetting i de urbane "landsby0yer" blir derfor sentralt og et viktig strategisk grep. Behandlingen av overgangssonen mellom de to vil derfor bli et viktig tema i det videre arbeidet. Vi foreslar at dette blir en aktiv sone som vil kunne benyttes til offentlige aktiviter, kj0kkenhager etc. Landsbyens avgrensning vil kunne vurderes som en langsiktig grense for jordbruksarealer og matjord. Dette vil bygge opp under kommunens langsiktige satsing pa 0kologisk dyrket areal, som allerede i dag utgj0r 200/o av totalt dyrkbart areal som i dag er pa daa. + ET FLETTVERK AV JORDBRUKSLAPPER OG LANDSBYDELER 22 23

13 STRATEG 2 AKTV ELV Dagens Sande ligger landlig tit og har ncer kontakt med det gnanne rundt tettstedet. Fra torget opplever man bade skogkledde aser og vegetasjonsbeltet tangs Sandeelva. Sandeelva renner gjennom stedet, men i dag oppleves den frarst og fremst som en barriere som deter stedet i to. Elva er lite tilgjengelig, og blir lite brukt som aktivitets- eller rekreasjonssted. Blagrrann strategi innebcerer a samle grranne og bla omrader i en helhet. Sandeelva blir Sandes blagrranne ryggrad. All blagrrann struktur knyttes opp mot elvedraget. praksis betyr dette a gjrare Sande elva mer tilgjengelig, samtidig som grrannstrukturen tangs Sandeelva strekker seg som korridorer inn i bebyggelsen. De grranne korridorene definerer Sande sentrums ulike karakter og kvaliteter, og knytter samtidig delene sammen. De grranne korridorene blir bade mat og attraksjoner i seg selv, forbindelseslinjer for myke trafikanter og forbindelser fra sentrum ut mot strarre naturopplevelser. sentrum av planomradet danner elva og det grranne Sandes nye hjerte, en park og et blagrrant mratested. Det legges tit grunn et detaljert og samlende vannprogram som tar for seg alle aspekter ved utbygging, og som legger sterke tekniske fraringer for omradets utvikling, blant annet som viktig LOO struktur (totalt overvanshandtering) + 24 UTVDET OG AKTVSERT SANDEELV 25

14 STRATEG 3 SENTRUMS RUNDEN Fotgjengeren skat vaere utgangspunktet for all byplanlegging i Sande sentrum. Dette er en ga-vennlig og kollektivtilpasset landsby. med opplevelser pa hvert hj0me. Byen ma bli en ramme for sosialt engasjement. Det b0r derfor legges vekt pa h0y tetthet og stor variasjon i innhold og aktiviteter pa bakkeplan og f0rste etasje. Den unike Sandeopplevelse blir i tillegg til opplevelsen av det store landskapet, a bevege seg komfortabelt rundt i gatene i sentrumslandskapet. Gater og fortau blir derfor et av landsbyens viktigste offentlige rom og en naturlig og uformell m0teplass i hverdagen. Oppvarmede fortau hvor man gar trygt, t0rrskodd og isfritt hele aret, vil kunne vaere et viktig helseaspekt. 0 A bevege seg i Sande kommer til a vaere preget av et rikt mangfold av inntrykk i byrommet med korte avstander og trygge forbindelser mellom sentrumsattraksjonene. Tilgjengelighet pa alle plan og likevekt mellom bil og myke trafikanter ska per et allsidig og universelt bybilde for bade bes0kende og fastboende. Et levende bymilj0 som er rikt pa inntrykk og attraksjoner skaper et underlag for en intuitiv mate a bevege seg pa i byen. Et sammenhengende og universelt utformet gang- og sykkelveisystem binder de tre landsbyidentiteter sammen. ll. forbindelse av de ulike bydeler i sentrum 26 SENTRUMSRUNDEN 27

15 STRATEG 4 URBAN LANDSBY Ved utforming av mulighetsstudiens byform har vi sett naermere pa den norske bygningstypen og bygningenes forhold seg imellom, den kompakte byen, bestaende av elementer fra klyngetun, gardstun og rekketun. Sande vil kunne bli en kompakt Landsby, tilpasset det skiftende innlandsklima tett pa fantastiske omgivelser. Med utgangspunkt i konkrete plantiltak, foreslar a skape en bystruktur som tilbyr Ly for vaeret og er med til og skape sosial tilh0righet og m0teplasser i det offentligerom. Utforming av bystrukturen b0r derfor ha visse f0ringer i den videre bearbeidelsen. Fellesarenaer som skole, idrettsanlegg, LekpLasser, holdeplasser etc. blir noder i nettverket. De gis gjennomfartsfunksjonalitet og en utforming som beskytter Landsbybrukere for vaer og vind. Den gamle skikken med a trekke f0rste etasje inn, slik at det skapes Ly under annen etasje, kan f0res vi de re i Sande. MiljeJaspektet setter sterke f0ringer for planarbeidet. Et klimatilpasset Sande sentrum omhandler de rent fysiske omgivelser og peker pa viktigheten av omradeplanenes detaljeringsniva for en vellykket og klimatilpasset byform. Overhengende tak og fasader, oppbrutte overganger mellom inne og ute, klimasoner, blanede funksjoner og sentrale offentlige prosjekter er stikkord for byens svar pa klimautfordringer. Dette er alle plantiltak som pa sikt vil kunne Legge til rette for en mer klimavennlige Levesett. Ved a etablere et tettere samarbeid mellom private utbyggere og offentlige instanser vil sjansen for a Lykkes med en sammensatt og forutsigbar bystruktur, vaere vesentlig st0rre. (mer om dette under kapittelet "potensielle utviklingsprosjekter" side 70 til 85) Referanse: Tradisjonelle klyngetuns typologier 28 FORTETTNGS PROSJEKTER 29

16

17 SANDEELVEN f..._ AVKJ0RNG E18... ' ' ' ' ',.,', ' ' ', , FREMTDG N;ERNGSUTVKLNG..., ~,~.. ' ' -.. ' ' ' ' '....., ' ' '... '... BREVOLL, VESLEELVA... ''..., '', '--...,~, --- ' SANDEBUKTA Det 0kologiske landbruket i Sande er kanskje kommunens sterkeste merkevare. Derfor legger planen tit rette for at naturen og landbruket legges tett pa bygningene, tett pa de som bor i omradet, tett pa hverdagen. Planen s0ker a skape scerpregede steder ved a integrere naturen i designet. Presise inngrep i landskapet gj0r det enda mer tilgjengelig og fremhever samtidig det eksisterende landskap. Gr0nnstrukturen i landsbyen og naturen rundt Sande sentrum gj0res tit en aktivitetsarena for flest mulig ved hjelp av eksisterende og nye stier. Et sammenhengende og tilgjengelig stisystem knytter det omkringliggende landskapet med de forskjellige bydeler/funksjoner og tar jordbruk og natur bli en del av Landsbyens hverdag. For den fremtidige nceringsutvikling i Sande vil landbruket og det allerede etablerte 0kologiske milj0et spille en sentral rolle. Det vises flere utviklingsmuligheter, men vi peker spesielt pa Sande nceringspark, vest for stasjonen, som et omrade med stort potensiale. Det legges ogsa tit rette for et microjordbruk / nyttehager som integreres i overgangene mellom landsby og landskap, som en aktiv kantsone mellom by og land. SELVK FLYFOTO AV OMLANDET eksisterende turveier framtidigeturveier 32

18 STRUKTURPLAN 11mn 111ntiijM1 0 A tilrettelegge for en aktiv og baerekraftig livsstil, handler i stor grad om a gj0re de aktiviserende, baerekraftige alternativene tit de enkleste. dag er i altfor mange tilfeller privatbilen det enkteste. En mate a m0te denne utfordringen, er a tenke 5 minutters landsbyen Lagene i planen har ulikt innhold og funksjon. Tit sammen danner kjernen et mangfoldig, men malrettet hele, som bygger opp under en gaavstanden pa 10 minutter. fra ytterpunkt tit ytterpunkt. Den sentrale lokaliseringen av felles funksjoner bidrar tit at de alter fleste naturlige reisemal befinner seg innenfor naer sagt 5 minutters gange fra Sandes ytterste grenser. Sandes fremtidige utviklingsstrategi b0r derfor handle om korte avstander tit n0dvendige mat, og tit traseer som f0rer deg videre tit verden omkring pa en kvalitativt bedre og tidsmessig konkurransedyktig mate: tog, buss og sykkeltrase. Alle boligsoner Sande sentrum b0r befinne seg innenfor 5 minutters gange fra naermeste holdeplass. Dette menervi er det mest avgj0rende grepet for a gj0re baerekraftig livsf0rsel tit den foretrukne maten a leve pa i Sande. Planen tit venstre viser forslag tit plasesring av noen utvalgte sentrumsfunksjoner innen for 5 minutterssirkelen for sentrum. DRAMMEN HOLMESTRAND 5 MN. GANGE 10 MN MED SYKKEL 14 MN MED TOG 35

19 STRUKTURPLAN Sande er pa flere mater allerede et aktivt sted. Sentrumsfunksjonene trekker folk til stedet, hvor kafeer og uterom er viktige m0- testeder. Lek og idrett er viktige aktiviteter pa skolen og i barnehagen. Turstier brukes aktivt. En aktivitetsplan for Sande skal bygge videre pa dagens tilbud. Aktivitetsarenaene i Sande knyttes til den blagr0nne strukturen. Byrom og parker, skoleanlegg, idrettsanlegg og elveparken tilfores nye aktiviteter og funksjoner. Et godt tilbud av aktiviteter vil styrke gnmtarealenes posisjon pa stedet, og vaere et viktig virkemiddel sett i et folkehelseperspektiv. Anlegg for organisert idrett er gode generatorer for aktivitet i en bydel, og ved riktig plassering vil ogsa reisen til og fra anlegget blir en del av den fysiske aktiviteten. Elveparken tilrettelegges gradvis for bruk. starten vil enkle tiltak fungere som generatorer og synliggj0re elvas posisjon som Sandes viktige aktivitetsrom. En klatrepark (tilsvarende "H0yt og lavt" i Svarstad) vil vaere et godt generatorprosjekt for Sande. Tilrettelegging av turstier og fiskeplasser langs elva er andre, enkle tiltak. Etablering av nye gangbruer og parkopparbeidelse vil vaere st0rre tiltak som kan utf0res pa Litt lengre sikt. M0teplassene ligger tett pa viktige ferdselsarer for myke trafikanter, og er lette a stikke innom pa vei mellom ulike malpunkter. Dette er gode steder for de uformelle sosiale impulsene. Torget i sentrum er Sandes st0rste m0teplass, og er ogsa utgangspunktet for en rekke aktiviteter. Her skilter kommunen ulike tur- og sykkelstier, og her er startpunkt for klatreparken foreslatt. Her er det torghandel, kulturhus og kafeer, og muligheter for a sitte ned og observere livet i Sande.

20 -....'k._..,, j.... ' ; # # # # ' # ~,. STRUKTURPLAN SOSAL NFRASTRUKTUR <> ' ~.,#..... ~ <> ~,t.... ' ~ ~~ ~ ~ ~~ - - ~ ' fl/>.. Utvidelse av Kunnskapshagan, styrking av handels- og kulturtorget og etablering av Sunnhetsparken gjennom en sammenbundet sosial infrastruktur blir et viktig mal for en fremtidig fotgjengerlandsby. Den sosiale infrastrukturen representerer et nettverk av formelle og uformelle m0testeder, som binder nye og gamle byfunksjoner og offentlige programmer sammen. Temaplanen f0lger her opp strategien om a lokalisere viktige sosiale m0testeder og funksjoner innenfor en 500 meters radius fra knutepunktet. Utplassering av programmets funksjoner Sl/Jker a gj0re sambruk og overlapping med det eksisterende enkelt. Planen legger til rette for en styrking av det eksisterende nettverk av lokale krefter som f.eks foreninger, idrettslag og ildsjeler. Vi tror at ved a 0ke kvaliteten pa offentlige bygg og anlegg ved at de deles pa flere, bidrar til en ansvarliggj0- ring og 0kt fellesskapsf0lelse hos brukeme. Vi mener dette kan vaere med pa a bidra til at den tradisjonell dugnadsand fortsetter a vaere en viktig baerebjelke i vart samfunn. Funksjoner som skolesekken, bibliotek og bamehager blir en integrert del av landsbyen og dagliglivet. Vi mener innf0ring av begrepet "Sandeskolen" (se. side 107) kan hjelpe til a integrere offentlig funksjoner og sosialt byliv, ved at by og skole, i st0rre grad enn na, forstas sammen. Landsbyen bistar skolen, skolen bistar byen. Skole er tross alt framtidsproduksjon, a planlegge for byens framtid ma vektlegge skolen og andre offentlige funksjoner knyttet til dette. "Det skat en hel landsby tit for a utdanne et barn" Bruce Mau. 38 D D D Den sosiale loop KulturhusJbibliotek Omsorgsenter/eldrekoliektiv Sunnhetspmgrammer Ungdomslrole Barnehage Radhuset Barneskole Andre offontlige programmer Museum 39

21 HANOELS- OG KULTURTORGET EtJ \...:. ~ a:j CDU3.. \~ [f~ \ r. - ~ t ~ ~.. -..,}ii ;.. - # dj Cl..._.. ~...,.. 4' -..,,..... # ' ' ~ #, #, ~ ~ ',, nnen handel og nceringsutvikling skjer det noe med et sted nar det overskider den magiske grensen. dag er Sande innbyggere, prognosene for 2040 sier at Sande vil 0ke til Dette ma Sande tilrettelegge for. Forbruket vart er i ferd med a end res fra kjfljp av varer til kjfljp av tjenester. Dette skaper muligheter for sentrumsutvikling fordi det betyr at folk ikke trenger bil for a frakte med seg varen hjem. STRUKTURPLAN SENTERSTRUKTUR, HANDEL OG NA:RNG Med satsingen pa korte avstander, er det a na sentrum til fots eller pa sykkel, en positiv opplevelse. Videre blir det bade mulig og tiltalende a reise kollektivt rett til hjertet av urbane Sande. Det a ankomme handelssentrum spaserende, syklende eller via tog og buss beti nger en egen type handelsoppleveler. Dette favoriserer ikke storinnhandling, snarere personlig kontakt mellom kjfljper og selger. Utvikling av tilbud innen opplevelser og service stiller imidlertid store krav til visuell opplevelse, kvalitet og attraktivitet i sentrum. Derfor bf/jr det legges til rette for en sentrumsutvikling som har som mal a skape den god opplevelse og handel knytte opp mot tjenesteyting, opplevelser og service. Det vil vcere naturlig at kortreist, sunn og f/jkologisk mat er et fokusomrade for handelssatsingen i sentrum Lokalhandel Handelstorget 40 SENTERSTRUKTUR

22 STRUKTURPLAN GR0NN STRUKTUR D Gr0nn strategi Tverrforbindelse '> m0teplass m lekeplass ( fisking i skateboarding GR0NNSTRUKTUR Det overordnede landskapet i Sande bestar av den store flaten med jordbruksarealer, avgrenset av asrygger i 0St og vest og Sandebukta i s0r0st. Elva skjcerer seg gjennom jordbruksarealet i meandrer. Bebyggelsen ligger som 0yer i jordbrukslandskapet, i hovedsak plassert pa koller og mindre attraktive a realer for dyrking. Sande sentrum er en av disse bebygde 0yene. Bebyggelsens avtrykk i jordbruksarealet skal vcere presist. Dette gj0r kulturlandskapet tilgjengelig og framhever landskapet. Bebyggelsen skal ikke ese ut i kulturlandskapet. En motsatt effekt er heller 0nskelig - at det dyrkbare arealet strekker seg inn i bebyggelsen i form av parsellhager og dyrkingsarealer. Sande sentrum skal naturen vcere tett pa bygningene, tett pa de som bor i omradet, tett pa hverdagen. Planen s0ker a skape scerpregede steder ved a integrere naturen i stedets utforming. Elva og elveparken er den gr0nne hovedstrengen i Sande. Naturpreget tangs elva bevares. Ut fra elva og elveparken strekker gr0nnstrukturen seg ut i Sandes bydeler: Gr0nne gater er viktige bindeledd i gr0nnstrukturen, og boliggatene med forhager vil ha stor betydning som oppholds- og lekearealer for beboeme. Lommeparker, bydelsparker, torget og kirkegarden er andre elementer i den helhetlige gr0nnstrukturen, og tilbyr gr0nne kvaliteter til alle bydelene i Sande. For a skape gode lokalklimatiske forhold i de nye byggeomradene, er leplanting med flersjiktet vegetasjon et godt tiltak. Leplanting etableres for a skjerme mot fremherskende vindretning, og bidrar til lune, trivelige oppholdsarealer utend0rs. Gr0ntomradene tangs elva b0r i hovedsak besta av naturlige vegetasjonssamfunn med et lavt skj0tselsniva, mens omrader med mer intensiv bruk ogsa b0r ha en h0yere grad av opparbeidelse og vedlikeholdsniva. Byparken ved elva, lommeparkene i sentrum og skoleanleggene er omrader hvor det b0r legges mer vekt pa drift og vedlikehold av anleggene. En rekke private gr0ntanlegg er ogsa en viktig del av gr0nnstrukturen i Sande. Dette gjelder private gardsrom, forhager tangs boliggatene og dyrkingsarealer mot kulturlandskapet. Det vil vcere naturlig at de gr0nne arealene som ligger ncermest boligmassen har en parkmessig opparbeidelse med et visst vedlikeholdsbehov. delomrader administrert av beboere, grupper og firmaer/selskaper, kan anlegg som krever mer oppf0lging fungere. Det gir en differensiering av de gr0nne omradene, slik det ellers ogsa er tenkt a differensiere mellom ulike bebyggelsesstrukturer, bygningstypologier og arealbruk. Deter viktig a ha et bevisst forhold til utviklingen av de gr0nne arealene nar det arbeides videre med utviklingen av Sande sentrum, slik at man kan na malet om a bevare og utvikle de gr0nne kiler som en integrert og samlende del av Sande. ~ bat 42 ~ refleksjon ilr andre aktiviteter GR0NN STRATEG

23 STRUKTURPLAN Midt i Sande vil elva, elvebreddene og skoleanlegget danne en bypark og Sandes blagr0nne hjerte. Et spekter av aktiviteter for barn og voksne legges til omradet, og parken ligger naert knyttet opp mot bebyggelsen pa begge sider av elva. parken vil kontakten og naerheten til elva vaere i fokus, og elva integreres i stedet. Ut fra elva og elveparken strekker gr0nnstrukturen seg ut i Sandes bydeler. Sandeelva skjaerer gjennom bygda Sande, med bebyggelsen tett pa elveskrenten. dagens Sande er elva lite utnyttet til rekreasjonsformal, og elva framstar mer som en barriere enn et positivt element for stedet. Elva oppfattes ofte som et problem, da utvikling tangs elva medf0rer utfordringer knyttet til stabilitet, erosjon og utglidninger. Etableringen av elveparken vil vaere et viktig grep for a integrere elva som rekreativ ressurs i Sande. Mulighetsstudien for Sande tar hfl))'de for at det vil vaere n0dvendig med stabilitetstiltak ved utbygging langs Sandeelva. Ny bebyggelse pa Wingejordet er planlagt som et stabilitetstiltak i seg selv ved at elveskraningen slakes ut mellom byggene. Elveparken i sentrum terrasseres og bearbeides terrengmessig, slik at utformingen gir mindre utglidningsfare. elveparken i sentrum foreslar vi en erosjonssikring ved hjelp av ingeni0rbiologi. ingeni0rbiologien benyttes planter som byggemateriale i konstruksjoner. Plantene vil beskytte jorda mot erosjon og redusere str0mningshastigheten langs elvebredden. tillegg vil plantene ha en st0rre 0kologisk verdi sammenlignet med klassiske konstruksjoner. Bruk av ingeni0rbiologi ma ses i sammenheng med de geotekniske tiltakene som er foreslatt langs Sandeelva. ~~ Elvepark ~ ~ ~., Kirkegard () f Bydelspark ~-~ Dyrkesoner Grrannegater Det granne/bla hjerte 44 GR0NTOMR DER

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer