Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4"

Transkript

1 DATO:

2

3 INNHALD 1 Samandrag Nøkkelopplysningar Innleiing Bakgrunnog føremål Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering Lokaliseringog avgrensingav planområdet Organiseringog medverknad Organiseringav planarbeidet Informasjonog medverknad Eksisterandesituasjon Historieog folketalsutvikling Landskapog grøneverdiar Veg,trafikk og klima Miljø og friluftsliv Planomtale Hovudgrepai planen Føremålai planen Rammerog føringarfor planarbeidet Nasjonaleføringar Regionaleplanarog føringar Kommunaleplanar Reguleringsplanar Sotrasambandet Kommunedelplanfor vassforsyningog avlaup/vassmiljø Konsekvensutgreiing Bakgrunnog metode Tiltaksskildring Tettstadutviklingog stadidentitet Klima og energi Landskapsanalyse Kulturminneog kulturmiljø Naturmiljøog biologiskmangfald Næring,sysselsettingog tenesteyting Folkehelse Born og ungesineinteresser Landbrukog jordvern Trafikkanalyse Risiko-og sårbaranalyse Oppsummeringav resultata Figurarog tabellar Vedlegg...67 KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

4 1 Samandrag Kommunedelplanfor Bildøyna set rammer for arealbruk på delar av Bildøyna i Fjell kommune.planskildringagjer greie for prosessenbak,og innhaldeti, det planframleggetsom no ligg føre. Kapittel 3 gjer greiefor bakgrunnog føremålmedplanen.sterkfolkeveksti Bergensområdet dei neste20 åra gjer at vekstkommunarnær Bergen må legge til rette for ei bærekraftig utvikling i tråd med samordnaareal- og transportplanlegging.ein må klargjere areal for utbyggingav bustaderog næring. Planprogrammet(2011) set rammer for utviklinga, der målet er å skapeein heilskapleg, sjøvendkystbymedlevandebumiljø, arbeidsplassar,kulturtilbod,servicefunksjonarog grøne kvalitetar. Fjell kommune ønskjer ei utbygging på Nore Bildøyna som ei naturleg vidareutvikling av det eksisterande regionsenteret på Straume, med utfyllande sentrumsfunksjonar.ein vil med dette og styrke kystidentitetentil kommunen,bidra til ei sjøvendingav Straume,og knytteeksisterandebustadområdepåkolltveit og sørpå Bildøyna betresamanmedregionsenteret.mangelpåareal andrestadergjer og Bildøynatil eit naturleg val for utvikling i forlengingaavregionsenteretmot vest. Planprosessenstartai 2005 med eit privat initiativ til visjon kystby 2005 som innspel til kommuneplanensin arealdel. Oppstart vart varsla i 2008, med ei parallellkøyring av kommunedelplanfor Bildøynaog områdereguleringfor delaravnordrebildøyna. Planprosessenhar vore organisertmedei styringsgruppe.medverknader sikra gjennomei rekkemøtemedkommunaleog regionaleinstansar, lokaleinnbyggjararog andreinteresserte. Kapittel 5 gir eit oversynover eksisterandesituasjon i Fjell kommuneog Bildøyna spesielt, med omsynpåfolketalsutvikling,landskap,grøneverdiarog friluftsliv, vegog trafikk. Kapittel 6 gjer greiefor hovudgrepai planen.arealføremålai detjuridiske plankartetvert og presentert. Nasjonale, regionale og kommunale planar, retningsliner og vedtak legg føringar for planarbeidet.dessevert presenterti kapittel7. Planframleggeter konsekvensut greia i høveforskrift. Metode er hentafrå handbok140 frå Statensvegvesen,og er skildra nærarei kapittel 8. Utgreiinganebaserersegpåtre alternativ fastsetti planprogrammet.alternativa er skildra med scenarierfor Straumeog Bildøyna i Dei er vurderte i høve Rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging, og Fjell kommunesineeignefokuspunkt. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

5 2 Nøkkelopplysningar Adresse Gardsnr./bruksnr. Gjeldandeplanstatus: Forslagstillar Plankonsulent Ny plansitt hovudføremål Planområdetsitt areali daa Konsekvensutgreiingsplikt (j/n) Bildøyna,Fjell kommune I Gjeldandekommuneplan:Friområde,LNF, bustad,tenesteyting,naust,vidareføringav reguleringsog kommunedelplan.delaravnore Bildøynaerunnatekerettsverknad,med føresetnadomutarbeidingavkommunedelplan. Fjell kommune OpusBergenAS Sentrumsføremål 2697daa J Kunngjeringoppstart,dato Fullstendigplanframleggmotteke,dato Informasjonsmøtehalde.(j/n) J KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

6 3 Innleiing 3.1 Bakgrunn og føremål Folkeveksti Bergensregionen.Ein endra vekststrategi Dei siste25 åra har Bergensområdethatt ein vekst i folkesetnadenpå nær I same periodehar veksteni Fjell kommunevore på i underkantav 10000nye innbyggjarar,ein andelpåmeir enn14%! Prognosarfrå Statistisksentralbyråviser ei folkeaukefor Bergensområdetpå ca personarfram til 2030,om ein føresetmiddelsnasjonalvekst.forlengarein denneprognosen lineærtfram til 2040,vil det gi rundt nye innbyggjarar.ei aukepå vil bety nyearbeidsplassarmeddagensarbeidsplassdekning,og nyebustader. Figur 1 Befolkningsprognosefrå SSB (2030) forlenga til Bergensområdet,12 kommunar (KVU, StatensVegvesen2011) Dennevekstenvil i utgangspunktetruleg innebere at den positive utviklinga ein har hatt i kommunenog kanskjesærlegdei vestlegedelaneav Bergensregionenvil haldefram. Men denvil ogsåverekrevjande.om Fjell kommuneskalutnyttevekstpressetpåein positiv måte, må ein m.a utvikla nye areal til bustadbyggingog næringsutvikling. Ein av mange utfordringar ein ogsåvil møte i dennesamanheng, er at sterk auke i folketal og aktivitet normaltvil betysterkaukei trafikken. Nytt Sotrasambandvil mesttrulegverepåplassi løpet av denne perioden, og vil bety auka kapasitet for biltrafikk og auka høve til betre kollektivløysingar.men situasjonenvil ogsåkrevjeat ein måbyggjevesentlegtettare,meir konsentrertog medbetrearealutnytting ennein har gjort dei sistetiåra,om ein skal møteein auke i tal nye bustaderpå opp mot fram mot 2040 på ein måte som tenar Fjellsamfunnet. RegionsenteretStraumeog målet om ein kystby KommunesenteretStraumeer definert og fungerarsom regionsenter for Sotra/Øygardenog delar av Bergenvest. Difor vil mest truleg ein monalegdel av veksteni folketalet skje i Straumeområdet.Ein transformasjonmed sikte på fortetting av regionsenteretfor å møte KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

7 ventafolkevekstvil ventelegskjeutover i perioden,og veredel av kommunensin planstrategi i framtida.parallelltønskjerfjell kommuneå utvikle områdetinnanfor kommunedelplanfor Bildøyna.Kommunenserat ved å ta i bruk Nore Bildøynakan ein her verei forkantå skape ein vekstav regionsenteretsom er berekraftig.kommunenønskjer at regionsenteretstraume skal vendastmot sjøen.samtidigmed konsentrer t, bymessigvekst i sentraleområde,er det ønskelegå oppretthaldeei sunnutvikling aveksisterandebygder. Sotrakystby er namnetein har satt på områdetpå Straumeog Bildøyna som ein vil gje ei omfattandebyutvikling. Områdetder Sartorsenter ligg i dag vil utgjerekjerna i kystbyen, somer planlagtå strekkesegfrå industriparken,idrettsanleggetog turområdeti sør,via Sartor storsentertil Fjell rådhusog helselandsbyen.kystbyenvil òg inkluderestraumssundet,midtre Bildøyna,og BildøytangenlengstnordpåBildøyna. Fjell kommuneønskjerå styrkekommunesenteret sin identitetsomdel av ein kystkommune bådefor næringaneog innbyggarane,og ivaretakystkultureni ei ny tid. Kommunesenteret Straumevart plassertveddetsentralevegsambandet påland. Straumehar avgrensaareal for byutvikling, sjå figur 2. Sentrumer omkransaav større, utbygde einebustadfelt,viktige naturområde,og nye næringsarealsom det enno ikkje er aktuelt å transformere (Rapport. Tettstadutviklingog utbygging i Sotra kystby, 2011). Ei vidareutvikling av sentrummå difor ta i bruk nye område.hovudvegsambandet frå Bergen knyt Straume saman med Bildøyna og Kolltveit mot vest, noko som fører til at sentrumspresset får ei naturlegorienteringvestover.her fins areal med offentlegeføremål somdet er viktig å få nærareknytt til sentrum. Bildøynasitt potensiale for utvikling ligg nettoppi densentraleplasseringapådennevegaksen. Figur 2 Avgrensatilgang til areal for tettstadutvikling i Straume Vesentlege delar av vidare utbygging bør konsentrerast i og omkring kommunesenteret/regionsenteret i meir bymessige strukturar, jf. nasjonale føringar. Ei utbyggingpå Nore Bildøynavil vereei naturlegvidareutviklingav det eksisterandehandelsog administrasjonssenteret på Straume,hovedsakeleg med tilbod knytt til kultur, hotell, bustad,næringog fritid. (Rapport.Tettstadutviklingog utbyggingi Sotrakystby, 2011).Nye funksjonarskalutfylle, og ikkje konkurreremed,tilbod i regionsenteretstraume. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

8 Det er etablertstorebustadområdepå Kolltveit og sør på Bildøyna. Det er ønskjelegi eit areal-og transportperspektivåkopledessebetremot sentrum. I sentraledelarav Nore Bildøynaer trafikken tenkt plassertunderbakken. Gjennomein tett urban utbyggingsstruktur,samlokaliseringav funksjonar og tilrettelegging av gang- og sykkelvegnettvil planensøkeå motverkeaukabruk av bil som transportmiddel(rapport. Trafikkanalyse,2011). Planprosess Utviklar sine førebelseplanar for Nore Bildøyna vart presentertfor første gong i 2005, gjennomei prosjektskissefor Visjon kystby2005.i dokumentetavdekkjerog analysererein situasjonenpånorebildøyna,trekk fram visjonarog konkretisererdesse.utgangspunkteter å styrkestraumesom regionsenterved å konsentrerebusetnad,innbyggjararog tenester,med eit hovudfokuspånærleiktil sjø. Visjonanefor Nore Bildøyna vart spilt inn i høverevisjon av kommuneplanensin arealdel. Basertpå innspeletvart delarav Nore Bildøynaunnatekerettsverknad i kommuneplanensin arealdelfor 2007, med føresetnadom avklaring av framtidig arealbrukgjennomein eigen kommunedelplan.i gjeldande kommuneplan( ), vedteken , er dette vidareført. Det vart vedteke oppstart av kommunedelplan for Bildøyna med konsekvensutgreiing Eit planprogram for kommunedelplan for Bildøyna vart i formannskapeti Fjell vedtekelagt ut til offentleg ettersyn for å imøtekome innspel og vere tydelegarepå grunnlaget for utviklinga av Bildøyna, vart det deretter utarbeiddeit nytt planprogramfor kommunedelplan for Bildøyna ,vedtekei Fjell kommunestyre planprogramme t la no opp til parallellkøyringav områderegulering for NoreBildøynaog kommunedelplanfor Bildøyna. Hovudmålet med planen er i planprogram for kommunedelplanog områderegulering, Bildøyna,Fjell kommune(2011)skildrasomfølgjer: Kommunedelplanenskaltilretteleggjefor at Bildøynavert ein del av ei vestlegutvidingav regionsenteretstraume.måleter å skapeein heilskapleg,sjøvend kystbymedlevande bumiljø,arbeidsplassar,kulturtilbod,servicefunksjonarog grønekvalitetar.denoverordna målsetjingaomsjøvendingav Straumeskalgjenskapevestlandstradisjonenmedaktiv sjøfront i kommunesenteret vedå nyttedei store sjøflatenekring Straumeog Bildøyna. Ved at ein går tidleg inn i Bildøyområdetog legglangsiktige,heilskaplegeføringarfor vidare planlegging, kan ein unngå at den framtidige veksten vert spreidd flekkvis og usamanhengande, slik den historiskevekstenkring Straumehar vore til no. (Planprogram Bildøyna,2011). Planprogrammet fastsetfølgjandelangsiktige mål for kommunedelplanfor Bildøyna: KommunedelplanBildøynahar eit tidsperspektivsomgårutover2018(kommunedelplanfor Straume),for å møteprognosaneomtilvekstdei neste20-40åra. Måla for kommunedelplanener å: KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

9 Fastsetteden overordna arealbrukenfor området som er unnatekerettsverknadi kommuneplanenog skapeein heilskapmed arealet i tilgrensandeområdenår det gjeld overordnagrønstruktur,viktige samfunnsfunksjonar (t.d. skule,barnehage)og hovudsystemfor infrastruktur. Vurdereoverordnaarealbrukog krav omframtidigereguleringsplanarfor områda kring områdereguleringa. Gjereei overordnavurderingav kvatypefunksjonarsomfins i Straumeområdetog støtteoppomei godfunksjonsblanding(figur 3). Leggetil rettefor funksjonarog tilbod somkommunedelplanfor Straume ikkje klarar å finneplasstil på sikt.arealakring offentlegtenesteytingsøraustfor Rv 555 på Bildøyna(utdanning)vert særlegsentrale for koplingamot Straume.Utviding av StraumemotBildøynaskalgrunnastmed arealrekneskapog analysar av behovetfor slik ekspansjon. Figur 3 Samanhengmellom funksjonane i Bildøyna/ Straume Figuren viser kva hovudfunksjonarein bør prioritera å vidareutvikla og kva som kan vere tenlegeplasseringarbaserti dagenssituasjonog framtidig transportnett.bustadervil inngå som del av alle dessehovudfunksjonane.(planprogrambildøyna, 2011). Straumesom handelssentrumligg fast. Etter kvart som byen veks vil dei andre funksjonane sine tyngdepunktkunneskifte. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

10 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering Kommuneplanen(A) avgrensararealfor kommunedelplan (B) (prikka linje) og innanfordenneatt er detavsettarealfor områderegulering(c), markertmedgrønt. Områdefor kommunedelplan,(b), gir premissartil område(c) for områderegulering.dei vert utarbeidd samstundes, og harfleksibilitet i premissgjevinga. Metodenfor parallellkøyringer hentafrå Miljøverndepartementet sin rettleiarfor reguleringsplanar,t-1490(2011)og er i samsvarmedny pbl Figur 4 Samanhengenmellom plantypar og prosess. Rettleiarenseierfølgjande: En parallell planprosesskanværeaktueltder kommuneplanensarealdelskalutarbeides/ rulleressamtidigsomdeteksempelviser et særligbehovfor raskklargjøring avett eller flere utbyggingsområder. Aktuelle områdesom kan trengeei slik avklaring er særlegnæringsføremål,eller ved trong for rasktilføring avnyearealtil bustadbyggingi utvaldedelarav kommunen. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

11 Figur 5 Illustrasjon av plansystemet. Parallelt med kommunedelplanprosessen for Bildøyna, og innanfor rammene av eit felles planprogramfor kommunedelplanog områderegul ering,vert det utarbeiddområderegulering for NoreBildøyna,jf. planprogrammet(2011).i trådmedplanprogrammetvert dei temasom skalhandterasti størredetalji områdereguleringafor NoreBildøynaeller framtidig regulering kort omtalti kommunedelplanen. Kommuneplanenfastleggall overordnaarealbruk innan kommunedelplanområdet, og legg dermedpremissanefor arealbrukeni områdereguleringafor Nore Bildøyna og eventuelle framtidigereguleringsplanar.overordnasamferdslestruktur,og sosialog tekniskinfrastruktur og grønstrukturvert fastlagti kommunedelplanen,derdeter føremålstenleg. 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet PlanområdetomfattarøyeneBil døynaog Rånamedsjøareal.Øyeneligg om lag 16 kilometer vest for Bergensentrum,i Fjell kommune,og mellom kommunesenteretstraumepå Litle Sotra og bustadområdetkolltveit på Store Sotra. Straumesom regionsenterer eit viktig strategisk knutepunkt i høve til både Fjell kommune og omegnskommunanesund og Øygarden. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

12 Avgrensingafor kommunedelplanen er mellom annafastsettmed bakgrunni vedtaksteksten til det første planprogrammetsom vart vedtatt for kommunedelplanen(i formannskapet )om at kommunedelplanfor Bildøynaskal vurderastopp mot Straumssundet for å sjå samanhengenmellom Straume og Bildøyna nord og korleis dette kan utviklast heilskapleg. Sjø og sjønæreområde er teke med for at planen skal imøtekommemålsettingaom sjøvendingav Straumeog gi godkopling mellomarealbrukenpålandog i sjø.øyarånalike nordfor Bildøynaer i kommuneplanensin arealdelsettav til framtidig friluftsområde,og det er eit mål at ein i kommunedelplanenfølgjer dette opp vidare. Planområdetomfattarogså delar av hovudvegsambandet på Rv. 555 (Sotrasambandet).Dette vert ei viktig føring for utvikling av eit lokalt transportsystemog gir rom for godekollektivløysingari heilestraumeog Bildøyområdet.PåSøreBildøynaer størstedelenav arealaregulert og så godt somferdig utbygd,og vert difor haldenutanforplanområdet. Figur 6 Lokaliseringa av Bildøyna i høvebergensentrum Figur 7 Planavgrensing. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

13 4 Organisering og medverknad 4.1 Organisering av planarbeidet Fjell kommune er forslagstillar for planen. Jamfør plan- og bygningslova 9-1 er det kommunestyretsomhar ansvarfor leiing av all kommuneplanlegging, og som er myndefor planarbeidet.kommunestyreti Fjell vedtok å delegere delar av mynde til formannskapet. Deter utnemndei styringsgruppesombestår av rådmanni Fjell kommuneog utbyggjar. Kommunen har inngått samarbeidmed Liegruppen for å gjennomføre planarbeidet. Manglandekapasiteti kommunengjer at OpusBergenAS er engasjertsomkonsulentfor å produsereplanmateriellet,i samarbeidog forståingmedkommunen. 4.2 Informasjon og medverknad Kommunedelplanenfor Bildøynavil ha verknader bådefor regionenog for kommunensine områdeutanfor kommunesenteret.målgruppa for medverknadmå difor sjåastvidare enn naboar,offentlegeinstansarog dei partarsomvert direkteråkaav saka.i arbeidetmedplanen er dettidleg søktinnspel frå aktuellepartar. I mars 2011 vart eit førebelsutkasttil planprogrampresentert i regionalt planforumhos HordalandFylkeskommune.Frå april 2012 og fram til høyringsframleggetvar ferdigstilt i oktober/ novembersameår har det vore heldt ei rekke møte med utviklar, grunneigarar, hyttelag,statensvegvesen,hordalandfylkeskommune(kultur, opplæringog eigedom)og Sotrabrannvern.I Fjell kommuneharein hattmøtemedpolitikarar,eldrerådet,ungdomensitt kommunestyre,barnerepresentant, avdelingfor kultur og FjellVAR. I tillegg vert det lagt til rette for ope folkemøte seinarei planprosessen,og etter kvart ein moglegopen arkeologidag medformidling avfunn somer gjort påbildøyna. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

14 5 Eksisterande situasjon 5.1 Historie og folketalsutvikling Sotrabruaopnai 1971,for meir enn40 år sida.i denneperiodener folketaleti Fjell kommune tredobla.vekstener storogså i dag,medei aukei folketaletpå500personari Per haddeFjell kommuneein folkesetnad på Det er ventaei relativt høg folkeaukesomligg overdetnasjonalesnittetfram mot 2040,jamførprognosarfrå SSB. Tabellenunderviserviktige parameteri utviklinga i periodenetterårtusenskiftet. Tabell 1 Viktige indikatorar bak folketalsutviklinga i Fjell kommunei perioden Kjelde: SSB Årleg gjennomsnitt Fødde Døde Fødselsoverskot Innflytting Utflytting Nettoflytting Folketilvekst Tidlegarebustadmeldingarfor Fjell kommune (1997/2001og )har peika på at kommunenhar eit einsidig bustadtilbodsom høver bestfor barnefamiliar.i Fjell kommune har ein tradisjoneltbygd og buddi einebustader;nærare80 % av bustadenei kommunenvar einebustader i 2010.Fjell kommunesi flyttemotivundersøking(2011)viserat moglegheitafor kjøp av bustadeller tomt,samtgodeoppvekstvilkårfor bornog unge,er ein viktig faktor for å flytte til kommunen.jamførundersøkingaer over halvpartenav utflyttaranedei sistetre åra ungeunder30 år. Dettehengtrulegsamanmedmoglegheiterfor utdanning.vidare kan ein leseat deter i dennealdersgruppatilbakeflyttarpotensialeter størst. Om lag 75 % av befolkningaer under 50 år, noko som er sværthøgt i forhold til andre kommunari Hordalandmed meir stabil folkeauke(jamfør til dømesvoss, der 60 % av befolkningaer under50 år). Totalt er det i dagom lag arbeidsplassar i Fjell kommune,ein arbeidsplassdekningpå 90,3%(Hordalandi tal nr ).Nærare70% av innbyggaraneer sysselsetti offentlegog privat serviceverksemd.næringsverksemdeneer konsentrerti sentrapå Ågotnesog Straume, og dei størstearbeidsgjevaraner Fjell kommune og verksemdenepå Coast CenterBase (CCB). Næringsliveti Fjell kommuneer pregaav olje- og gassindustri,havbrukog fiske, samtdetaljhandel,mener ellesvariert og særseksportretta.sotraog Øygardenhar hatt ein veksti arbeidsplassarpånær40 prosentfrå ,og er ogsådenregioneni landetsom harhøgstetableringsfrekvensav verksemder. I underkantav halvparten(45,8%)av dei medarbeidsplassi Fjell, bur i ein annankommune, og pendlartil Fjell (SSB, 2011). Fjell kommuneer med detteein av dei tre kommunanei KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

15 Hordalandmed høgastarbeidsmarknadsintegrasj on (inn- og utpendlarar)(næringsutvikling, innovasjonog attraktivitethordaland.telemarksforskning2011). Planområdetfor kommunedelplanenomfattarikkje heile Bildøyna,menøyablir her skildra i si fulle utstrekning.bildøynaer ein eigenkrins og framstårsomtodeltav riksvegensomskjer gjennomøya. Øya er lokalisert mellom Bildøystraumenog Straumsundet,og har vore eit attraktivt buområdelike frå steinalderenog fram til i dag.per2008var folketaletpå øyapå 625. Det er kjend 17 automatiskfreda kulturminne på Bildøyna. 16 av desseligg innanfor planområdetfor kommunedelplanen,og alle er frå steinalder.seinare vart Bildøyna eit velståandegardssamfunnmedstoregardarderfiske i eigensilde-og makrellvågvar ei sentral inntektskjelde.busetnadenhar historisksettvore konsentrertil sørvestre delenav Bildøyna, og herer gardspregetframleistil stadesmedspreiddeldrebusetnadog gardsdrift. PåBildøynaer dettil saman40 Sefrak-registrert e bygningar,og desseligg med størsttettleik i områdetder det tidlegarelåg eit klyngjetun, mellom Nautaskjeretog Vollvika. Naust og sjøhuslåg tradisjoneltved Bildøypollen og i Vollvika, og detteer naustområdeogsåi dag. Bildøyna sin identitet som stad er i stor grad knytt til jordbruk og fiske, med sjøensom viktigasteferdsleveg.i den seinare tid har Bildøyna óg blitt etablert som hytte-, bustad-og skuleområde. Figur 8 Bildøyna Nordredel av Bildøyna,og Råna,hartradisjoneltvorenyttasomutmark. Her er detingen næringsaktiviteti dag.denaustredelenavnorebildøynaer eit hytteområde. SøreBildøynaer i stor gradutbygdmedtett einebusetnad.her fi nst to gardsbruki full drift, samtfleire storebustadfelt,og eit mindre næringsområde(sementfabrikk).her finn vi og KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

16 Sotra vidaregåandeskule, Fjell ungdomsskule,bildøyna barnehageog Bildøyhallen idrettshall.lengstsørpåøyaligg Bildøy bibelskule, somer sommarhotellutanomskuleåret. 5.2 Landskap og grøne verdiar Arealbruken innanfor planområdet er differensiert, og omfattar alt frå industri til utmarksområde.nore Bildøynaer ikkje utbygdmed unntakav hyttefelteti aust,og terrenget er meir kupertog pregaav koller og myrdrag medbar-og lauvskog.høgstepunktetpånore Bildøyna er ein topp på 46,5 moh like nord for riksvegen. Elles ligg Nore Bildøyna hovudsaklegpå under25 moh.strandsonai planområdeter særpreg av mykje utilgjengeleg brattkyst.dei stadenesom er enklastå kometil frå sjø og land er i stor gradtilrettelagtfor bruk og privatisert. Arealainnanforplanavgrensingafor kommunedelplanenharulike eigenskaparog strukturar. For å gi eit bileteavkva desseer,kanområdagrovt delastinn i 6 soner,somvist i figur 9. Figur 9 Kommunedelplanenkan delastinn i 6 soneretter eigenskaparog strukturar. OmrådeA: Skrint, kupertterrengmidt påøya Områdetbeståri hovudsakav ubebygdlnf-område,grunnlendtog medsnaumarkog litt skogi nord.vegetasjonener pregaav lyng,låg lauvskogog nokoplantaberg-og buskfuru. Sjølv om dette er LNF-areal,er det ikkje gitt driftstilskot på delar av landbruksarealetpå grunnavskrint jordbruksareal.terrengeter kupertmedsmådalar,dragog nokrefå høgare,avflataområdemot sør.områdetligg midt pånorebildøyna,nokosomgir utsikt mot sjøog tilgrensandelandarealpåkolltveit og Straume.Detteer områdetsomi kommuneplanener unnatekerettsverknad. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

17 OmrådeB: Ope,lite utbygdterrengmedkopling mot vegog Straume Områdetbeståri hovudsakav ubebygdlnf-område. Terrengeter flatt mot midtenavøyaog skrårnedmot Straumssundet (Straume).Det er mestlauvskogi området,medlitt innmarksbeite,myr og opefastmark.bebygdstruktur ligg hovudsaklegi vestmot lokalveg. Her grensarområdeb mot blandaføremål/ annanarealbruki sørog vest.områdetharstor grenseflatemot riksveg555og visuell kontaktmot Straume. OmrådeC: Jordbruksarealmedvatnog viktig naturtype OmrådeC er grunnlendtog delvisjorddekt,medinnmarksbeite.storedelarav området inngåri framleggtil kjerneområdefor landbruki Fjell kommune.bortsettfrå litt skogi nord, er områdetpregaav opefastmark.det er få bustader,og terrengeter kupert.midt i området ligg Holmavatnet,ogvidarevestoveri områdeterdetregistrerteinnasjonaltog regionalt viktig naturtype(dn sin naturbase). OmrådeD: Hytter og skogmot Straumssundet Områdeter skogkledd(høgbonitet)og bebygdmedhytter.landskapetfell frå høgareliggandeterrengpåaustsidaavnorebildøynaog nedmot Straumssundet.Området har ikkje dyrka mark,menligg somlnf-områdei kommuneplanen.områdetvart endrafrå hytteområdetil LNF-områdei førre rullering av kommuneplanen.på grunn av plasseringa vedstraumssundet harområded sværtstorvisuell kontaktmot Straume. OmrådeE: Blandaføremål Området ligg sør for riksveg 555 og består i hovudsak av jordbruksareal i vest (innmarksareal),innanforframleggtil kjerneområdefor landbruk.mot sørog austligg areal for offentleg tenesteyting, næring og bustadområde.området er nært knytt til hovudvegsambandet og vendersegmot sjøi vestmot Kolltveitsida. OmrådeF: Skrint,kupertutmarksområdepåRåna Områdetbestårav ubebygdlnf-område.vegetasjonener pregaav lyng, myr, låg lauvskog og nokoplantaberg-og buskfuru.terrengeter kupert.rånaer ei øy, utan fastlandssamband i dag. Det er registrert 11 lokalitetar med til saman 12 viktige naturtypar på Bildøyna (Konsekvensvurderingfor biologisk mangfold,rådgivendebiologer 2010). 10 av desseer vurdert til å ha lokalt viktig verdi (C-verdi), medanéin lokalitet, vest for Holmavatnetpå Nore Bildøyna, er vurdert til å ha viktig verdi (B-verdi). Områdetvest for Holmavatnet framstårsomvelhaldekulturlandskap/beitemark. I eit avgrensaområdeer det her registrert nasjonaltog regionalt viktige naturtypar;tre raudlisteartarog kystlynghei (Direktoratetfor Naturforvaltning).Fleire raudlisteartarer registrertei planområdet;ål og lomvi (CR, kritisk truet), fiskemåke,strandsnipe,hønsehauk,stær,ask,skifervokssoppog vipe (NT, nærtruet), og makrellterne,tyrkardue,alke og steinkobbe(vu, sårbar). KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

18 Figur 10 Lokalitetar med viktige naturtypar på Bildøyna. 5.3 Veg, trafikk og klima Riksveg555 går tversover Bildøynai retningaust-vest.det er to avkøyrslerfrå riksvegen. Hovudavkøyrslaligg om lag midtvegspåstrekningaoggårsørover til skuleområdetpåsøre Bildøyna.Lengstmot vest er det avkøyrseltil gamlevegenpå Bildøyna,som i dag er nytta som lokalveg. Denne går frå Kolltveitsida via eiga bru og sørover på Bildøyna, forbi bustadfeltetsomligg vestfor skuleområdet,og sørovertil kryssetvedsteinsvikvegen.vidare gårvegenmot nordaustil eigabru overtil Straumesida. Nore Bildøyna Søre Bildøyna Figur 11 Lokalveg mellom Kolltveit og Straume markert med svart. (StatensVegvesen,NVDB) Kollektivtilbodet vedriksvegener godt.straumefungerersomeit knute-og fordelingspunkt, medparkeringsområdefor reisande( park and ride ). Det gårbussmellomsørebildøynaog KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

19 Straume6-10gangarom dagen.frekvenseni busspasseringar overbildøynaer 44 gonger kvar vegpåkvardagar(skyss,2011). Denstørstekjeldatil klimagassutsleppi Fjell kommuneer mobil forbrenning/transport (56% av det totale klimagassutsleppet)(energi, miljø- og klimaplan ). Dette er i hovudsakutsleppfrå veg- og godstrafikk. I vegtrafikken er privatbilismenhovudkjeldatil utslepp.veksteni bensin-og dieseldrivnebilar i Fjell er stor, og det er særlegveksteni dieselpersonbilsomdregtala opp. Vidare har det og vore monalegutslippsaukefrå tunge køyretyi gods-og varetranspor t, truleggrunnaeit stadigekspanderandenæringsliv. Trafikken over Bildøyna generererstøyog luftureining,og riksvegenover Bildøyna har ein ÅDT påmeir enn Det er gang-/sykkelvegfrå Straumetil hovudkryssetpåbildøyna.i områdanærastriksveg 555 er det registrertraud støysone,> 65 db. Ingenpersonarpå Bildøyna er utsettefor NO 2 eller PM 10 over nasjonalemål eller over SFT sine kriterier. Per 2011var det i følgje utgreiinganefor Sotrasambandet eit årlegutsleppav 5800tonn CO 2 på strekningen Kolltveit-Arefjord (Oppdatering av luftforureiningsberekningar, Statens Vegvesen2011). Raskfolkevekstog aukei talet påarbeidsplassar haraukatrafikken på veganei Fjell, og nokre stadarer ikkje vegnettettilpassadagenstrafikk (Handlingsplanfor trafikksikring i Hordaland ). Dei fleste trafikkulukkene i Fjell kommune skjer på riks- og fylkesvegane.enkeltulukker skjer på heile vegnettet, men strekninga frå Sotrabrua til Kolltveit er særlegbelasta.frå hartotalt vore320trafikkulukkerpå veganei Fjell kommune,der488personarer skaddeog 15 drepne.(statensvegvesen2010).. Riksveg 555 Sotrabru med tilførslevegar er i dag det einaste vegsambandetmellom Sotra/Øygardenog Bergen.Med unntakav ferjesambandetklokkarvik-hjellestader det i dag ingenomkøyringsalternativtil Bildøyna,nokosomgjer transportsystemetsårbartvedulukker, havari,ekstremeklimatiskeforhold m.m.kommunedelplanfor Sotrasambandet vart vedtekei Fjell kommunestyre planenvil leggeføringar for kommunedelplanfor Bildøyna bådenårdetgjeld hovudtrasèoverøyaog internvegarmellomstraumeog Bildøyna. 5.4 Miljø og friluftsliv PåBildøynafinn vi i dagfleire høvetil friluftsliv. SøreBildøynaligg til rettefor aktivitet for bornog unge,knytt til anleggavedskuleogbarnehage.skuleområdeterlett tilgjengeleg,med gang-/sykkelvegpå sørsidaav rv 555 fram til hovudkryssetpå Bildøyna. Områdetrundt Bøvatnetsørfor skuleområdetog gardsveganetil gamlebildøyna vestpåøyavert nytta av barnehagenog skulane på Bildøyna, i tillegg til Bildøystrandaog Nøtteskogen ved Vollvika. PåNoreBildøynaer Holmavatnetog områdetvestfor dette,hyppignyttatil friluftsaktivitetar. Her finn ein friområdetog badevikamaggarvika.områdeter eit godt eignarekreasjonsog turområde,medgongstifrå riksvegenog opptil friområdet. Friområdet Råna er ei øy utan sambandtil resten av Bildøyna. Råna består av ubygd landbruks-naturog friluftsområde.terrengeter skrint og kupert,og vegetasjonener pregaav lyng, myr, låg lauvskog og noko planta berg- og buskfuru. Råna er ikkje tilrettelagt for KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

20 ferdsle,og er vanskelegtilgjengelegbådefor vaksne,bornog unge. Ein er avhengigavbåtfor å komehit, og vegetasjonenpåøyaer stadvissværttett.. Sjøområdetved Råna,og svaberga ytst på øya,er nytta av lokalbefolkninga.det er vanlegå drahit medbåtfor å bade,grille og overnattei båtenvedøya.rånaharei lun bukt somhøverbratil dette. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer