Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4"

Transkript

1 DATO:

2

3 INNHALD 1 Samandrag Nøkkelopplysningar Innleiing Bakgrunnog føremål Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering Lokaliseringog avgrensingav planområdet Organiseringog medverknad Organiseringav planarbeidet Informasjonog medverknad Eksisterandesituasjon Historieog folketalsutvikling Landskapog grøneverdiar Veg,trafikk og klima Miljø og friluftsliv Planomtale Hovudgrepai planen Føremålai planen Rammerog føringarfor planarbeidet Nasjonaleføringar Regionaleplanarog føringar Kommunaleplanar Reguleringsplanar Sotrasambandet Kommunedelplanfor vassforsyningog avlaup/vassmiljø Konsekvensutgreiing Bakgrunnog metode Tiltaksskildring Tettstadutviklingog stadidentitet Klima og energi Landskapsanalyse Kulturminneog kulturmiljø Naturmiljøog biologiskmangfald Næring,sysselsettingog tenesteyting Folkehelse Born og ungesineinteresser Landbrukog jordvern Trafikkanalyse Risiko-og sårbaranalyse Oppsummeringav resultata Figurarog tabellar Vedlegg...67 KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

4 1 Samandrag Kommunedelplanfor Bildøyna set rammer for arealbruk på delar av Bildøyna i Fjell kommune.planskildringagjer greie for prosessenbak,og innhaldeti, det planframleggetsom no ligg føre. Kapittel 3 gjer greiefor bakgrunnog føremålmedplanen.sterkfolkeveksti Bergensområdet dei neste20 åra gjer at vekstkommunarnær Bergen må legge til rette for ei bærekraftig utvikling i tråd med samordnaareal- og transportplanlegging.ein må klargjere areal for utbyggingav bustaderog næring. Planprogrammet(2011) set rammer for utviklinga, der målet er å skapeein heilskapleg, sjøvendkystbymedlevandebumiljø, arbeidsplassar,kulturtilbod,servicefunksjonarog grøne kvalitetar. Fjell kommune ønskjer ei utbygging på Nore Bildøyna som ei naturleg vidareutvikling av det eksisterande regionsenteret på Straume, med utfyllande sentrumsfunksjonar.ein vil med dette og styrke kystidentitetentil kommunen,bidra til ei sjøvendingav Straume,og knytteeksisterandebustadområdepåkolltveit og sørpå Bildøyna betresamanmedregionsenteret.mangelpåareal andrestadergjer og Bildøynatil eit naturleg val for utvikling i forlengingaavregionsenteretmot vest. Planprosessenstartai 2005 med eit privat initiativ til visjon kystby 2005 som innspel til kommuneplanensin arealdel. Oppstart vart varsla i 2008, med ei parallellkøyring av kommunedelplanfor Bildøynaog områdereguleringfor delaravnordrebildøyna. Planprosessenhar vore organisertmedei styringsgruppe.medverknader sikra gjennomei rekkemøtemedkommunaleog regionaleinstansar, lokaleinnbyggjararog andreinteresserte. Kapittel 5 gir eit oversynover eksisterandesituasjon i Fjell kommuneog Bildøyna spesielt, med omsynpåfolketalsutvikling,landskap,grøneverdiarog friluftsliv, vegog trafikk. Kapittel 6 gjer greiefor hovudgrepai planen.arealføremålai detjuridiske plankartetvert og presentert. Nasjonale, regionale og kommunale planar, retningsliner og vedtak legg føringar for planarbeidet.dessevert presenterti kapittel7. Planframleggeter konsekvensut greia i høveforskrift. Metode er hentafrå handbok140 frå Statensvegvesen,og er skildra nærarei kapittel 8. Utgreiinganebaserersegpåtre alternativ fastsetti planprogrammet.alternativa er skildra med scenarierfor Straumeog Bildøyna i Dei er vurderte i høve Rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging, og Fjell kommunesineeignefokuspunkt. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

5 2 Nøkkelopplysningar Adresse Gardsnr./bruksnr. Gjeldandeplanstatus: Forslagstillar Plankonsulent Ny plansitt hovudføremål Planområdetsitt areali daa Konsekvensutgreiingsplikt (j/n) Bildøyna,Fjell kommune I Gjeldandekommuneplan:Friområde,LNF, bustad,tenesteyting,naust,vidareføringav reguleringsog kommunedelplan.delaravnore Bildøynaerunnatekerettsverknad,med føresetnadomutarbeidingavkommunedelplan. Fjell kommune OpusBergenAS Sentrumsføremål 2697daa J Kunngjeringoppstart,dato Fullstendigplanframleggmotteke,dato Informasjonsmøtehalde.(j/n) J KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

6 3 Innleiing 3.1 Bakgrunn og føremål Folkeveksti Bergensregionen.Ein endra vekststrategi Dei siste25 åra har Bergensområdethatt ein vekst i folkesetnadenpå nær I same periodehar veksteni Fjell kommunevore på i underkantav 10000nye innbyggjarar,ein andelpåmeir enn14%! Prognosarfrå Statistisksentralbyråviser ei folkeaukefor Bergensområdetpå ca personarfram til 2030,om ein føresetmiddelsnasjonalvekst.forlengarein denneprognosen lineærtfram til 2040,vil det gi rundt nye innbyggjarar.ei aukepå vil bety nyearbeidsplassarmeddagensarbeidsplassdekning,og nyebustader. Figur 1 Befolkningsprognosefrå SSB (2030) forlenga til Bergensområdet,12 kommunar (KVU, StatensVegvesen2011) Dennevekstenvil i utgangspunktetruleg innebere at den positive utviklinga ein har hatt i kommunenog kanskjesærlegdei vestlegedelaneav Bergensregionenvil haldefram. Men denvil ogsåverekrevjande.om Fjell kommuneskalutnyttevekstpressetpåein positiv måte, må ein m.a utvikla nye areal til bustadbyggingog næringsutvikling. Ein av mange utfordringar ein ogsåvil møte i dennesamanheng, er at sterk auke i folketal og aktivitet normaltvil betysterkaukei trafikken. Nytt Sotrasambandvil mesttrulegverepåplassi løpet av denne perioden, og vil bety auka kapasitet for biltrafikk og auka høve til betre kollektivløysingar.men situasjonenvil ogsåkrevjeat ein måbyggjevesentlegtettare,meir konsentrertog medbetrearealutnytting ennein har gjort dei sistetiåra,om ein skal møteein auke i tal nye bustaderpå opp mot fram mot 2040 på ein måte som tenar Fjellsamfunnet. RegionsenteretStraumeog målet om ein kystby KommunesenteretStraumeer definert og fungerarsom regionsenter for Sotra/Øygardenog delar av Bergenvest. Difor vil mest truleg ein monalegdel av veksteni folketalet skje i Straumeområdet.Ein transformasjonmed sikte på fortetting av regionsenteretfor å møte KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

7 ventafolkevekstvil ventelegskjeutover i perioden,og veredel av kommunensin planstrategi i framtida.parallelltønskjerfjell kommuneå utvikle områdetinnanfor kommunedelplanfor Bildøyna.Kommunenserat ved å ta i bruk Nore Bildøynakan ein her verei forkantå skape ein vekstav regionsenteretsom er berekraftig.kommunenønskjer at regionsenteretstraume skal vendastmot sjøen.samtidigmed konsentrer t, bymessigvekst i sentraleområde,er det ønskelegå oppretthaldeei sunnutvikling aveksisterandebygder. Sotrakystby er namnetein har satt på områdetpå Straumeog Bildøyna som ein vil gje ei omfattandebyutvikling. Områdetder Sartorsenter ligg i dag vil utgjerekjerna i kystbyen, somer planlagtå strekkesegfrå industriparken,idrettsanleggetog turområdeti sør,via Sartor storsentertil Fjell rådhusog helselandsbyen.kystbyenvil òg inkluderestraumssundet,midtre Bildøyna,og BildøytangenlengstnordpåBildøyna. Fjell kommuneønskjerå styrkekommunesenteret sin identitetsomdel av ein kystkommune bådefor næringaneog innbyggarane,og ivaretakystkultureni ei ny tid. Kommunesenteret Straumevart plassertveddetsentralevegsambandet påland. Straumehar avgrensaareal for byutvikling, sjå figur 2. Sentrumer omkransaav større, utbygde einebustadfelt,viktige naturområde,og nye næringsarealsom det enno ikkje er aktuelt å transformere (Rapport. Tettstadutviklingog utbygging i Sotra kystby, 2011). Ei vidareutvikling av sentrummå difor ta i bruk nye område.hovudvegsambandet frå Bergen knyt Straume saman med Bildøyna og Kolltveit mot vest, noko som fører til at sentrumspresset får ei naturlegorienteringvestover.her fins areal med offentlegeføremål somdet er viktig å få nærareknytt til sentrum. Bildøynasitt potensiale for utvikling ligg nettoppi densentraleplasseringapådennevegaksen. Figur 2 Avgrensatilgang til areal for tettstadutvikling i Straume Vesentlege delar av vidare utbygging bør konsentrerast i og omkring kommunesenteret/regionsenteret i meir bymessige strukturar, jf. nasjonale føringar. Ei utbyggingpå Nore Bildøynavil vereei naturlegvidareutviklingav det eksisterandehandelsog administrasjonssenteret på Straume,hovedsakeleg med tilbod knytt til kultur, hotell, bustad,næringog fritid. (Rapport.Tettstadutviklingog utbyggingi Sotrakystby, 2011).Nye funksjonarskalutfylle, og ikkje konkurreremed,tilbod i regionsenteretstraume. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

8 Det er etablertstorebustadområdepå Kolltveit og sør på Bildøyna. Det er ønskjelegi eit areal-og transportperspektivåkopledessebetremot sentrum. I sentraledelarav Nore Bildøynaer trafikken tenkt plassertunderbakken. Gjennomein tett urban utbyggingsstruktur,samlokaliseringav funksjonar og tilrettelegging av gang- og sykkelvegnettvil planensøkeå motverkeaukabruk av bil som transportmiddel(rapport. Trafikkanalyse,2011). Planprosess Utviklar sine førebelseplanar for Nore Bildøyna vart presentertfor første gong i 2005, gjennomei prosjektskissefor Visjon kystby2005.i dokumentetavdekkjerog analysererein situasjonenpånorebildøyna,trekk fram visjonarog konkretisererdesse.utgangspunkteter å styrkestraumesom regionsenterved å konsentrerebusetnad,innbyggjararog tenester,med eit hovudfokuspånærleiktil sjø. Visjonanefor Nore Bildøyna vart spilt inn i høverevisjon av kommuneplanensin arealdel. Basertpå innspeletvart delarav Nore Bildøynaunnatekerettsverknad i kommuneplanensin arealdelfor 2007, med føresetnadom avklaring av framtidig arealbrukgjennomein eigen kommunedelplan.i gjeldande kommuneplan( ), vedteken , er dette vidareført. Det vart vedteke oppstart av kommunedelplan for Bildøyna med konsekvensutgreiing Eit planprogram for kommunedelplan for Bildøyna vart i formannskapeti Fjell vedtekelagt ut til offentleg ettersyn for å imøtekome innspel og vere tydelegarepå grunnlaget for utviklinga av Bildøyna, vart det deretter utarbeiddeit nytt planprogramfor kommunedelplan for Bildøyna ,vedtekei Fjell kommunestyre planprogramme t la no opp til parallellkøyringav områderegulering for NoreBildøynaog kommunedelplanfor Bildøyna. Hovudmålet med planen er i planprogram for kommunedelplanog områderegulering, Bildøyna,Fjell kommune(2011)skildrasomfølgjer: Kommunedelplanenskaltilretteleggjefor at Bildøynavert ein del av ei vestlegutvidingav regionsenteretstraume.måleter å skapeein heilskapleg,sjøvend kystbymedlevande bumiljø,arbeidsplassar,kulturtilbod,servicefunksjonarog grønekvalitetar.denoverordna målsetjingaomsjøvendingav Straumeskalgjenskapevestlandstradisjonenmedaktiv sjøfront i kommunesenteret vedå nyttedei store sjøflatenekring Straumeog Bildøyna. Ved at ein går tidleg inn i Bildøyområdetog legglangsiktige,heilskaplegeføringarfor vidare planlegging, kan ein unngå at den framtidige veksten vert spreidd flekkvis og usamanhengande, slik den historiskevekstenkring Straumehar vore til no. (Planprogram Bildøyna,2011). Planprogrammet fastsetfølgjandelangsiktige mål for kommunedelplanfor Bildøyna: KommunedelplanBildøynahar eit tidsperspektivsomgårutover2018(kommunedelplanfor Straume),for å møteprognosaneomtilvekstdei neste20-40åra. Måla for kommunedelplanener å: KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

9 Fastsetteden overordna arealbrukenfor området som er unnatekerettsverknadi kommuneplanenog skapeein heilskapmed arealet i tilgrensandeområdenår det gjeld overordnagrønstruktur,viktige samfunnsfunksjonar (t.d. skule,barnehage)og hovudsystemfor infrastruktur. Vurdereoverordnaarealbrukog krav omframtidigereguleringsplanarfor områda kring områdereguleringa. Gjereei overordnavurderingav kvatypefunksjonarsomfins i Straumeområdetog støtteoppomei godfunksjonsblanding(figur 3). Leggetil rettefor funksjonarog tilbod somkommunedelplanfor Straume ikkje klarar å finneplasstil på sikt.arealakring offentlegtenesteytingsøraustfor Rv 555 på Bildøyna(utdanning)vert særlegsentrale for koplingamot Straume.Utviding av StraumemotBildøynaskalgrunnastmed arealrekneskapog analysar av behovetfor slik ekspansjon. Figur 3 Samanhengmellom funksjonane i Bildøyna/ Straume Figuren viser kva hovudfunksjonarein bør prioritera å vidareutvikla og kva som kan vere tenlegeplasseringarbaserti dagenssituasjonog framtidig transportnett.bustadervil inngå som del av alle dessehovudfunksjonane.(planprogrambildøyna, 2011). Straumesom handelssentrumligg fast. Etter kvart som byen veks vil dei andre funksjonane sine tyngdepunktkunneskifte. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

10 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering Kommuneplanen(A) avgrensararealfor kommunedelplan (B) (prikka linje) og innanfordenneatt er detavsettarealfor områderegulering(c), markertmedgrønt. Områdefor kommunedelplan,(b), gir premissartil område(c) for områderegulering.dei vert utarbeidd samstundes, og harfleksibilitet i premissgjevinga. Metodenfor parallellkøyringer hentafrå Miljøverndepartementet sin rettleiarfor reguleringsplanar,t-1490(2011)og er i samsvarmedny pbl Figur 4 Samanhengenmellom plantypar og prosess. Rettleiarenseierfølgjande: En parallell planprosesskanværeaktueltder kommuneplanensarealdelskalutarbeides/ rulleressamtidigsomdeteksempelviser et særligbehovfor raskklargjøring avett eller flere utbyggingsområder. Aktuelle områdesom kan trengeei slik avklaring er særlegnæringsføremål,eller ved trong for rasktilføring avnyearealtil bustadbyggingi utvaldedelarav kommunen. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

11 Figur 5 Illustrasjon av plansystemet. Parallelt med kommunedelplanprosessen for Bildøyna, og innanfor rammene av eit felles planprogramfor kommunedelplanog områderegul ering,vert det utarbeiddområderegulering for NoreBildøyna,jf. planprogrammet(2011).i trådmedplanprogrammetvert dei temasom skalhandterasti størredetalji områdereguleringafor NoreBildøynaeller framtidig regulering kort omtalti kommunedelplanen. Kommuneplanenfastleggall overordnaarealbruk innan kommunedelplanområdet, og legg dermedpremissanefor arealbrukeni områdereguleringafor Nore Bildøyna og eventuelle framtidigereguleringsplanar.overordnasamferdslestruktur,og sosialog tekniskinfrastruktur og grønstrukturvert fastlagti kommunedelplanen,derdeter føremålstenleg. 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet PlanområdetomfattarøyeneBil døynaog Rånamedsjøareal.Øyeneligg om lag 16 kilometer vest for Bergensentrum,i Fjell kommune,og mellom kommunesenteretstraumepå Litle Sotra og bustadområdetkolltveit på Store Sotra. Straumesom regionsenterer eit viktig strategisk knutepunkt i høve til både Fjell kommune og omegnskommunanesund og Øygarden. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

12 Avgrensingafor kommunedelplanen er mellom annafastsettmed bakgrunni vedtaksteksten til det første planprogrammetsom vart vedtatt for kommunedelplanen(i formannskapet )om at kommunedelplanfor Bildøynaskal vurderastopp mot Straumssundet for å sjå samanhengenmellom Straume og Bildøyna nord og korleis dette kan utviklast heilskapleg. Sjø og sjønæreområde er teke med for at planen skal imøtekommemålsettingaom sjøvendingav Straumeog gi godkopling mellomarealbrukenpålandog i sjø.øyarånalike nordfor Bildøynaer i kommuneplanensin arealdelsettav til framtidig friluftsområde,og det er eit mål at ein i kommunedelplanenfølgjer dette opp vidare. Planområdetomfattarogså delar av hovudvegsambandet på Rv. 555 (Sotrasambandet).Dette vert ei viktig føring for utvikling av eit lokalt transportsystemog gir rom for godekollektivløysingari heilestraumeog Bildøyområdet.PåSøreBildøynaer størstedelenav arealaregulert og så godt somferdig utbygd,og vert difor haldenutanforplanområdet. Figur 6 Lokaliseringa av Bildøyna i høvebergensentrum Figur 7 Planavgrensing. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

13 4 Organisering og medverknad 4.1 Organisering av planarbeidet Fjell kommune er forslagstillar for planen. Jamfør plan- og bygningslova 9-1 er det kommunestyretsomhar ansvarfor leiing av all kommuneplanlegging, og som er myndefor planarbeidet.kommunestyreti Fjell vedtok å delegere delar av mynde til formannskapet. Deter utnemndei styringsgruppesombestår av rådmanni Fjell kommuneog utbyggjar. Kommunen har inngått samarbeidmed Liegruppen for å gjennomføre planarbeidet. Manglandekapasiteti kommunengjer at OpusBergenAS er engasjertsomkonsulentfor å produsereplanmateriellet,i samarbeidog forståingmedkommunen. 4.2 Informasjon og medverknad Kommunedelplanenfor Bildøynavil ha verknader bådefor regionenog for kommunensine områdeutanfor kommunesenteret.målgruppa for medverknadmå difor sjåastvidare enn naboar,offentlegeinstansarog dei partarsomvert direkteråkaav saka.i arbeidetmedplanen er dettidleg søktinnspel frå aktuellepartar. I mars 2011 vart eit førebelsutkasttil planprogrampresentert i regionalt planforumhos HordalandFylkeskommune.Frå april 2012 og fram til høyringsframleggetvar ferdigstilt i oktober/ novembersameår har det vore heldt ei rekke møte med utviklar, grunneigarar, hyttelag,statensvegvesen,hordalandfylkeskommune(kultur, opplæringog eigedom)og Sotrabrannvern.I Fjell kommuneharein hattmøtemedpolitikarar,eldrerådet,ungdomensitt kommunestyre,barnerepresentant, avdelingfor kultur og FjellVAR. I tillegg vert det lagt til rette for ope folkemøte seinarei planprosessen,og etter kvart ein moglegopen arkeologidag medformidling avfunn somer gjort påbildøyna. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

14 5 Eksisterande situasjon 5.1 Historie og folketalsutvikling Sotrabruaopnai 1971,for meir enn40 år sida.i denneperiodener folketaleti Fjell kommune tredobla.vekstener storogså i dag,medei aukei folketaletpå500personari Per haddeFjell kommuneein folkesetnad på Det er ventaei relativt høg folkeaukesomligg overdetnasjonalesnittetfram mot 2040,jamførprognosarfrå SSB. Tabellenunderviserviktige parameteri utviklinga i periodenetterårtusenskiftet. Tabell 1 Viktige indikatorar bak folketalsutviklinga i Fjell kommunei perioden Kjelde: SSB Årleg gjennomsnitt Fødde Døde Fødselsoverskot Innflytting Utflytting Nettoflytting Folketilvekst Tidlegarebustadmeldingarfor Fjell kommune (1997/2001og )har peika på at kommunenhar eit einsidig bustadtilbodsom høver bestfor barnefamiliar.i Fjell kommune har ein tradisjoneltbygd og buddi einebustader;nærare80 % av bustadenei kommunenvar einebustader i 2010.Fjell kommunesi flyttemotivundersøking(2011)viserat moglegheitafor kjøp av bustadeller tomt,samtgodeoppvekstvilkårfor bornog unge,er ein viktig faktor for å flytte til kommunen.jamførundersøkingaer over halvpartenav utflyttaranedei sistetre åra ungeunder30 år. Dettehengtrulegsamanmedmoglegheiterfor utdanning.vidare kan ein leseat deter i dennealdersgruppatilbakeflyttarpotensialeter størst. Om lag 75 % av befolkningaer under 50 år, noko som er sværthøgt i forhold til andre kommunari Hordalandmed meir stabil folkeauke(jamfør til dømesvoss, der 60 % av befolkningaer under50 år). Totalt er det i dagom lag arbeidsplassar i Fjell kommune,ein arbeidsplassdekningpå 90,3%(Hordalandi tal nr ).Nærare70% av innbyggaraneer sysselsetti offentlegog privat serviceverksemd.næringsverksemdeneer konsentrerti sentrapå Ågotnesog Straume, og dei størstearbeidsgjevaraner Fjell kommune og verksemdenepå Coast CenterBase (CCB). Næringsliveti Fjell kommuneer pregaav olje- og gassindustri,havbrukog fiske, samtdetaljhandel,mener ellesvariert og særseksportretta.sotraog Øygardenhar hatt ein veksti arbeidsplassarpånær40 prosentfrå ,og er ogsådenregioneni landetsom harhøgstetableringsfrekvensav verksemder. I underkantav halvparten(45,8%)av dei medarbeidsplassi Fjell, bur i ein annankommune, og pendlartil Fjell (SSB, 2011). Fjell kommuneer med detteein av dei tre kommunanei KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

15 Hordalandmed høgastarbeidsmarknadsintegrasj on (inn- og utpendlarar)(næringsutvikling, innovasjonog attraktivitethordaland.telemarksforskning2011). Planområdetfor kommunedelplanenomfattarikkje heile Bildøyna,menøyablir her skildra i si fulle utstrekning.bildøynaer ein eigenkrins og framstårsomtodeltav riksvegensomskjer gjennomøya. Øya er lokalisert mellom Bildøystraumenog Straumsundet,og har vore eit attraktivt buområdelike frå steinalderenog fram til i dag.per2008var folketaletpå øyapå 625. Det er kjend 17 automatiskfreda kulturminne på Bildøyna. 16 av desseligg innanfor planområdetfor kommunedelplanen,og alle er frå steinalder.seinare vart Bildøyna eit velståandegardssamfunnmedstoregardarderfiske i eigensilde-og makrellvågvar ei sentral inntektskjelde.busetnadenhar historisksettvore konsentrertil sørvestre delenav Bildøyna, og herer gardspregetframleistil stadesmedspreiddeldrebusetnadog gardsdrift. PåBildøynaer dettil saman40 Sefrak-registrert e bygningar,og desseligg med størsttettleik i områdetder det tidlegarelåg eit klyngjetun, mellom Nautaskjeretog Vollvika. Naust og sjøhuslåg tradisjoneltved Bildøypollen og i Vollvika, og detteer naustområdeogsåi dag. Bildøyna sin identitet som stad er i stor grad knytt til jordbruk og fiske, med sjøensom viktigasteferdsleveg.i den seinare tid har Bildøyna óg blitt etablert som hytte-, bustad-og skuleområde. Figur 8 Bildøyna Nordredel av Bildøyna,og Råna,hartradisjoneltvorenyttasomutmark. Her er detingen næringsaktiviteti dag.denaustredelenavnorebildøynaer eit hytteområde. SøreBildøynaer i stor gradutbygdmedtett einebusetnad.her fi nst to gardsbruki full drift, samtfleire storebustadfelt,og eit mindre næringsområde(sementfabrikk).her finn vi og KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

16 Sotra vidaregåandeskule, Fjell ungdomsskule,bildøyna barnehageog Bildøyhallen idrettshall.lengstsørpåøyaligg Bildøy bibelskule, somer sommarhotellutanomskuleåret. 5.2 Landskap og grøne verdiar Arealbruken innanfor planområdet er differensiert, og omfattar alt frå industri til utmarksområde.nore Bildøynaer ikkje utbygdmed unntakav hyttefelteti aust,og terrenget er meir kupertog pregaav koller og myrdrag medbar-og lauvskog.høgstepunktetpånore Bildøyna er ein topp på 46,5 moh like nord for riksvegen. Elles ligg Nore Bildøyna hovudsaklegpå under25 moh.strandsonai planområdeter særpreg av mykje utilgjengeleg brattkyst.dei stadenesom er enklastå kometil frå sjø og land er i stor gradtilrettelagtfor bruk og privatisert. Arealainnanforplanavgrensingafor kommunedelplanenharulike eigenskaparog strukturar. For å gi eit bileteavkva desseer,kanområdagrovt delastinn i 6 soner,somvist i figur 9. Figur 9 Kommunedelplanenkan delastinn i 6 soneretter eigenskaparog strukturar. OmrådeA: Skrint, kupertterrengmidt påøya Områdetbeståri hovudsakav ubebygdlnf-område,grunnlendtog medsnaumarkog litt skogi nord.vegetasjonener pregaav lyng,låg lauvskogog nokoplantaberg-og buskfuru. Sjølv om dette er LNF-areal,er det ikkje gitt driftstilskot på delar av landbruksarealetpå grunnavskrint jordbruksareal.terrengeter kupertmedsmådalar,dragog nokrefå høgare,avflataområdemot sør.områdetligg midt pånorebildøyna,nokosomgir utsikt mot sjøog tilgrensandelandarealpåkolltveit og Straume.Detteer områdetsomi kommuneplanener unnatekerettsverknad. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

17 OmrådeB: Ope,lite utbygdterrengmedkopling mot vegog Straume Områdetbeståri hovudsakav ubebygdlnf-område. Terrengeter flatt mot midtenavøyaog skrårnedmot Straumssundet (Straume).Det er mestlauvskogi området,medlitt innmarksbeite,myr og opefastmark.bebygdstruktur ligg hovudsaklegi vestmot lokalveg. Her grensarområdeb mot blandaføremål/ annanarealbruki sørog vest.områdetharstor grenseflatemot riksveg555og visuell kontaktmot Straume. OmrådeC: Jordbruksarealmedvatnog viktig naturtype OmrådeC er grunnlendtog delvisjorddekt,medinnmarksbeite.storedelarav området inngåri framleggtil kjerneområdefor landbruki Fjell kommune.bortsettfrå litt skogi nord, er områdetpregaav opefastmark.det er få bustader,og terrengeter kupert.midt i området ligg Holmavatnet,ogvidarevestoveri områdeterdetregistrerteinnasjonaltog regionalt viktig naturtype(dn sin naturbase). OmrådeD: Hytter og skogmot Straumssundet Områdeter skogkledd(høgbonitet)og bebygdmedhytter.landskapetfell frå høgareliggandeterrengpåaustsidaavnorebildøynaog nedmot Straumssundet.Området har ikkje dyrka mark,menligg somlnf-områdei kommuneplanen.områdetvart endrafrå hytteområdetil LNF-områdei førre rullering av kommuneplanen.på grunn av plasseringa vedstraumssundet harområded sværtstorvisuell kontaktmot Straume. OmrådeE: Blandaføremål Området ligg sør for riksveg 555 og består i hovudsak av jordbruksareal i vest (innmarksareal),innanforframleggtil kjerneområdefor landbruk.mot sørog austligg areal for offentleg tenesteyting, næring og bustadområde.området er nært knytt til hovudvegsambandet og vendersegmot sjøi vestmot Kolltveitsida. OmrådeF: Skrint,kupertutmarksområdepåRåna Områdetbestårav ubebygdlnf-område.vegetasjonener pregaav lyng, myr, låg lauvskog og nokoplantaberg-og buskfuru.terrengeter kupert.rånaer ei øy, utan fastlandssamband i dag. Det er registrert 11 lokalitetar med til saman 12 viktige naturtypar på Bildøyna (Konsekvensvurderingfor biologisk mangfold,rådgivendebiologer 2010). 10 av desseer vurdert til å ha lokalt viktig verdi (C-verdi), medanéin lokalitet, vest for Holmavatnetpå Nore Bildøyna, er vurdert til å ha viktig verdi (B-verdi). Områdetvest for Holmavatnet framstårsomvelhaldekulturlandskap/beitemark. I eit avgrensaområdeer det her registrert nasjonaltog regionalt viktige naturtypar;tre raudlisteartarog kystlynghei (Direktoratetfor Naturforvaltning).Fleire raudlisteartarer registrertei planområdet;ål og lomvi (CR, kritisk truet), fiskemåke,strandsnipe,hønsehauk,stær,ask,skifervokssoppog vipe (NT, nærtruet), og makrellterne,tyrkardue,alke og steinkobbe(vu, sårbar). KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

18 Figur 10 Lokalitetar med viktige naturtypar på Bildøyna. 5.3 Veg, trafikk og klima Riksveg555 går tversover Bildøynai retningaust-vest.det er to avkøyrslerfrå riksvegen. Hovudavkøyrslaligg om lag midtvegspåstrekningaoggårsørover til skuleområdetpåsøre Bildøyna.Lengstmot vest er det avkøyrseltil gamlevegenpå Bildøyna,som i dag er nytta som lokalveg. Denne går frå Kolltveitsida via eiga bru og sørover på Bildøyna, forbi bustadfeltetsomligg vestfor skuleområdet,og sørovertil kryssetvedsteinsvikvegen.vidare gårvegenmot nordaustil eigabru overtil Straumesida. Nore Bildøyna Søre Bildøyna Figur 11 Lokalveg mellom Kolltveit og Straume markert med svart. (StatensVegvesen,NVDB) Kollektivtilbodet vedriksvegener godt.straumefungerersomeit knute-og fordelingspunkt, medparkeringsområdefor reisande( park and ride ). Det gårbussmellomsørebildøynaog KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

19 Straume6-10gangarom dagen.frekvenseni busspasseringar overbildøynaer 44 gonger kvar vegpåkvardagar(skyss,2011). Denstørstekjeldatil klimagassutsleppi Fjell kommuneer mobil forbrenning/transport (56% av det totale klimagassutsleppet)(energi, miljø- og klimaplan ). Dette er i hovudsakutsleppfrå veg- og godstrafikk. I vegtrafikken er privatbilismenhovudkjeldatil utslepp.veksteni bensin-og dieseldrivnebilar i Fjell er stor, og det er særlegveksteni dieselpersonbilsomdregtala opp. Vidare har det og vore monalegutslippsaukefrå tunge køyretyi gods-og varetranspor t, truleggrunnaeit stadigekspanderandenæringsliv. Trafikken over Bildøyna generererstøyog luftureining,og riksvegenover Bildøyna har ein ÅDT påmeir enn Det er gang-/sykkelvegfrå Straumetil hovudkryssetpåbildøyna.i områdanærastriksveg 555 er det registrertraud støysone,> 65 db. Ingenpersonarpå Bildøyna er utsettefor NO 2 eller PM 10 over nasjonalemål eller over SFT sine kriterier. Per 2011var det i følgje utgreiinganefor Sotrasambandet eit årlegutsleppav 5800tonn CO 2 på strekningen Kolltveit-Arefjord (Oppdatering av luftforureiningsberekningar, Statens Vegvesen2011). Raskfolkevekstog aukei talet påarbeidsplassar haraukatrafikken på veganei Fjell, og nokre stadarer ikkje vegnettettilpassadagenstrafikk (Handlingsplanfor trafikksikring i Hordaland ). Dei fleste trafikkulukkene i Fjell kommune skjer på riks- og fylkesvegane.enkeltulukker skjer på heile vegnettet, men strekninga frå Sotrabrua til Kolltveit er særlegbelasta.frå hartotalt vore320trafikkulukkerpå veganei Fjell kommune,der488personarer skaddeog 15 drepne.(statensvegvesen2010).. Riksveg 555 Sotrabru med tilførslevegar er i dag det einaste vegsambandetmellom Sotra/Øygardenog Bergen.Med unntakav ferjesambandetklokkarvik-hjellestader det i dag ingenomkøyringsalternativtil Bildøyna,nokosomgjer transportsystemetsårbartvedulukker, havari,ekstremeklimatiskeforhold m.m.kommunedelplanfor Sotrasambandet vart vedtekei Fjell kommunestyre planenvil leggeføringar for kommunedelplanfor Bildøyna bådenårdetgjeld hovudtrasèoverøyaog internvegarmellomstraumeog Bildøyna. 5.4 Miljø og friluftsliv PåBildøynafinn vi i dagfleire høvetil friluftsliv. SøreBildøynaligg til rettefor aktivitet for bornog unge,knytt til anleggavedskuleogbarnehage.skuleområdeterlett tilgjengeleg,med gang-/sykkelvegpå sørsidaav rv 555 fram til hovudkryssetpå Bildøyna. Områdetrundt Bøvatnetsørfor skuleområdetog gardsveganetil gamlebildøyna vestpåøyavert nytta av barnehagenog skulane på Bildøyna, i tillegg til Bildøystrandaog Nøtteskogen ved Vollvika. PåNoreBildøynaer Holmavatnetog områdetvestfor dette,hyppignyttatil friluftsaktivitetar. Her finn ein friområdetog badevikamaggarvika.områdeter eit godt eignarekreasjonsog turområde,medgongstifrå riksvegenog opptil friområdet. Friområdet Råna er ei øy utan sambandtil resten av Bildøyna. Råna består av ubygd landbruks-naturog friluftsområde.terrengeter skrint og kupert,og vegetasjonener pregaav lyng, myr, låg lauvskog og noko planta berg- og buskfuru. Råna er ikkje tilrettelagt for KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

20 ferdsle,og er vanskelegtilgjengelegbådefor vaksne,bornog unge. Ein er avhengigavbåtfor å komehit, og vegetasjonenpåøyaer stadvissværttett.. Sjøområdetved Råna,og svaberga ytst på øya,er nytta av lokalbefolkninga.det er vanlegå drahit medbåtfor å bade,grille og overnattei båtenvedøya.rånaharei lun bukt somhøverbratil dette. KommunedelplanBildøyna/Sotrakystby

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E R E G I O N A L T P L A N F O R U M 2 5. O K T O B E R 2 0 1 4 S T R A U M E R E G I O N S E

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Høyringsframlegg 22. juni 2013 FORORD Planstrategi Kommunane har etter Plan- og bygningslova 10-1 plikt til å utarbeide og vedta

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ FRÅ FISKERI TIL OLJETEKNOLOGI INNHALD 03 Frå fiskeri til oljeteknologi 04 Sotra/Øygarden-Bergen Vest 07 Utdatert og overbelasta vegnett 08 Trafikkutvikling

Detaljer

Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by

Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by illustrasjon SHL arkitekter Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by Novapoint brukermøte 28.april 2010 Reguleringsplan for Straume sentrum pbl 12-2. Områderegulering Områderegulering brukes av kommunen

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Planprogram (utkast)

Planprogram (utkast) Planprogram (utkast) Kommunedelplan for Lindåsneset med Mongstad Foto: Kurt Hauge Utkast februar 2009 20.02.2009 1 Innhald Innhald... 2 Bakgrunn for planarbeidet... 3 Planavgrensing... 4 Rammer og premiss

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 Valle kommune Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026 Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 1 Innhald 1. Innleiing / bakgrunn 3 1.1 Planprogram 3 1.2 Kommuneplan 3 2. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200910741-3 Arkivnr. 713 Saksh. Vevatne, Kjersti, Ekerhov, Per Morten, Hage, Torild Saksgang Møtedato Kultur-

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 9/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Reguleringsplan for Nautneset vest

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM. Områderegulering for Eide. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing

FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM. Områderegulering for Eide. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Fjell kommune FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for Eide Reguleringsplan med konsekvensutgreiing 24. november 2015 1. INNLEIING... 2 2. PLANOMRÅDET... 3 3. PLANSTATUS... 8 4. FØRINGAR OG RAMMER...

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Rullering av arealdelen til kommuneplanen 2012

Rullering av arealdelen til kommuneplanen 2012 Fjell kommune PLANPROGRAM Rullering av arealdelen til kommuneplanen 2012 Godkjent av kommunestyret 21.3.2013, sak 27/13 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Overordna rammer og premiss... 3 1.1.1. Nasjonale

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R.

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Taule PBL 1-2 Verkeområde og unntak Heile landet ut til ei nautisk mil utanfor

Detaljer

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur)

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur) Innspillsnummer Gjeldande KPA Interesser 1 2 Akvakultur Fiskeri 7 Idrettsområde 8 9 Off/privat 11 Akvakultur 12 Akvakultur 13 Akvakultur 14 Akvakultur Sotra hestesport senter Gamleskulen på Knappskog Forslag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Planlegging for fritidsbustader

Planlegging for fritidsbustader Planlegging for fritidsbustader Opplæring i ny plan- og bygningslov plandelen generell innføring og spesielt om reguleringsplan Bergen 29.04.09 KVA ER NYTT Dispensasjonar: Dispensasjonssøknaden skal være

Detaljer