Møtebok - Saksframlegg. Regional plan for vannforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok - Saksframlegg. Regional plan for vannforvaltning"

Transkript

1 Saksnr.: 2009/155 Løpenr. 3348/2009 Klassering: 026 Saksbehandler: Elisabeth Dahle Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, næring og miljøkomiteen /2009 Fylkesutvalget /2009 Fylkestinget /2009 Regional plan for vannforvaltning Vedlegg 1. Forvaltningsplan Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord, sammendrag s Tiltaksplan, sammendrag s Hele Forvaltningsplanen med vedlegg finnes på Utrykt vedlegg. Bakgrunn for saken Østfold fylkeskommune mottok den 1. september 2009 Utkast til forvaltningsplan m/tiltaksprogram for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord til endelig behandling i fylkestinget. Det er fylkesmannen i Østfold som i egenskap av vannregionmyndighet for Glomma/Indre Oslofjord (Vannregion 1), og i samsvar med vannforvaltningsforskriftens bestemmelser, har utarbeidet og oversendt utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for vassdragene i planfase 1 til behandling i fylkestingene i de berørte fylkene. Fylkestingene skal vedta planen som en regional plan i hht. bestemmelsene i ny plan- og bygningslov (jf. 8-4), og fylkestingenes vedtak forutsettes oversendt Miljøverndepartementet innen 1. november Vedtakene i fylkestingene skal synliggjøre og begrunne evt. behov for endringer i forhold til planutkastet. Så skal planen legges fram for endelig godkjenning av Kongen i statsråd innen 31. desember I forbindelse med godkjenningen kan Kongen fastsette de endringer i planen som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske interesser. Godkjent forvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. Fakta Oppfølging av EUs vanndirektiv vannregioner og vannregionmyndigheter EU s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) ble vedtatt den 22. desember 2000, og innlemmet i EØS-avtalen i Hovedmålet med Vanndirektivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både ferskvann, grunnvann og kystvann. Direktivet er fundamentert på en forståelse av at vannet er grenseløst og at vi er avhengige av samarbeid på tvers av både nasjonale og andre administrative grenser for å sikre en god tilgang på rent vann. Som en konsekvens av Vanndirektivet ble det i Norge vedtatt en egen vannforvaltningsforskrift; Forskrift om rammer for vannforvaltningen av Denne beskriver hvordan arbeidet med en helhetlig vannforvaltning skal gjennomføres her i landet. Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Forskriften skal også sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram med

2 sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. Miljøverndepartementet har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av vanndirektivet i Norge. Ni fylkesmenn har vært utpekt som vannregionmyndigheter og har hatt ansvaret for arbeidet i hver sin region. De 9 vannregionmyndighetene er: Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Møre og Romsdal fylke Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Østfold - Vannregion Finnmark - Vannregion Troms - Vannregion Nordland - Vannregion Trøndelag - Vannregion Møre og Romsdal - Vannregion Vestlandet - Vannregion Sør-Vest - Vannregion Vest-Viken - Vannregion Glomma/Indre Oslofjord Kart over de ni vannregionene i Norge For vannregion Glomma/Indre Oslofjord, har fylkesmannen i Østfold vært vannregionmyndighet. I denne vannregionen er det 8 vannområder av i alt 14 som er med i den første planperioden; fram til I neste planperiode; , skal alle vannforekomster i vannregionen innlemmes i arbeidet. Organisering og prosess Informasjon og medvirkning er viktig i vannforvaltningsarbeidet, og i hht. vannforskriften skal alle som berøres av vannrelaterte spørsmål ha mulighet til å involvere seg i arbeidet. I vannregion Glomma/Indre Oslofjord er det opprettet et vannregionutvalg som er sammensatt av berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner. Vannforskriften beskriver hvordan vannregionmyndigheten skal samarbeide med vannregionutvalget i forbindelse med arbeidet med å gjennomføre forskriften. Vannregionutvalget har nedsatt et eget arbeidsutvalg. Det er også opprettet et eget kontaktforum mellom vannregionmyndigheten og deltagende fylkeskommuner. Alle som ønsker det er invitert til å delta i en referansegruppe. I de åtte vannområdene i regionen er det

3 opprettet egne vannområdeutvalg, som også har egne referansegrupper. Alle disse har medvirket til de foreliggende plandokumentene. Vannforskriften beskriver både prosesser for utarbeidelse av plandokumentene og hva de skal inneholde. I hht. dette er det er gjennomført høring i forbindelse med utarbeidelse av planprogram, høring av vesentlige spørsmål og høring av utkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram. Formelle høringsprosesser har foregått i tre perioder: - Planprogram for forvaltningsplan : Høringsperiode 1. april -31. sept Beskrivelse av vesentlige interesser og utfordringer: Høringsperiode 1. jan juni Forslag til Forvaltningsplan for Vannregion 1: Høringsperiode 14. jan juli Det foreliggende utkastet til forvaltningsplan for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord er en bearbeidet versjon av dokumentene som ble sendt på høring 14. januar Gjennom høringsprosessen kom det er rekke innspill som blir ivaretatt i den reviderte utgaven. Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte den 24. april 2009, sak 44/2009. Videre har plandokumentene blitt presentert og behandlet av vannregionutvalgets AU i møte den 18. august I dette møtet ble det foreslått ytterligere endringer av dokumentene for å forbedre dem. Et siste utkast ble ferdigstilt før møtet med et samlet vannregionutvalg den 26. august Vannregiontvalget konkluderte med: Vannregionutvalgets møte 26. august 2009 slutter seg til utkastet til forvaltningsplan m/tiltaksprogram for Vannregion 1. Utkastet oversendes fylkeskommunene for videre behandling. Vannregionutvalget ber fylkeskommunene legge tiltaksprogrammet til grunn for et årlig rullerende handlingsprogram. På bakgrunn av dette har vannregionmyndigheten nå oversendt saken til fylkeskommunene for vedtak og påfølgende oversendelse til Miljøverndepartementet. Som følge av forvaltningsreformen overføres vannregionmyndigheten fra fylkesmannen til fylkeskommunen fra I forslag til endring av vannforskriften, som nå er på høring, opprettholdes de 9 etablerte vannregionene. Østfold fylkeskommune er foreslått som ny vannregionmyndighet for Glomma/Indre Oslofjord, og overtar dermed det koordinerende ansvaret for videreføringen av forvaltningsplanarbeidet og oppfølgingen av EU s vannrammedirektiv i Vannregion 1 fra Om forvaltningsplanen Forvaltningsplanen for vannregion Glomma/Indre Oslofjord er en sammenstilling av kunnskap om vannet i vannområdene som er med i første planperiode, og en analyse av hva som må gjøres for å nå vanndirektivets mål om god vanntilstand. Det er også forsøkt å beregne kostnader for disse tiltakene. Forvaltningsplanen skal revideres hvert sjette år, og vil vise utviklingen av vannkvaliteten i regionen over tid. Planen skal synliggjøre helheten og redegjøre for vannforekomstenes tilstand, samt gjennomførte og planlagte tiltak i forhold til å redusere forurensingstilførslene. Den viser også hvilke sektorer som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og peker på eventuelle manglende virkemidler. Prosessen rundt utarbeidelse av planen, og planen i seg selv, forventes å være det viktigste verktøyet i forhold til informasjon og kommunikasjon mellom myndighetene og de som berøres av vannrelaterte problemstillinger i regionen. Om tiltaksprogrammet Det er utarbeidet et detaljert tiltaksprogram for vannregionen. Tiltaksprogrammet beskriver hvordan de fastsatte miljømålene for vannforekomstene kan nås innen utgangen av 2015, eller ved et senere tidspunkt ved utsatt frist. Tiltaksprogrammet omfatter også vannforekomster hvor det er stor sannsynlighet for at miljømålene ikke vil nås innenfor tidsfristen.

4 Tiltaksprogrammet er basert på tiltaksanalyser som er laget i vannområdene. Vannområdene har utformet tiltaksanalysene sine på forskjellige måter, og grunnlaget for tiltaksanalysene varierer mellom vannområdene. For hvert vannområde er det imidlertid utarbeidet tabeller som viser hvilke tiltak vannområdeutvalgene mener bør prioriteres. Tabellene omfatter tiltakstyper, forventet effekt og kostnadsanslag. Tiltaksprogrammet omfatter både de allerede planlagte tiltakene i vannområdene, samt nye tiltak som vurderes som nødvendige å gjennomføre for å oppnå miljømålene. Mange av tiltakene kan gjennomføres med eksisterende virkemidler, men i flere av de sterkt belastede vannforekomstene synes ikke disse å være tilstrekkelig. I tiltaksprogrammet gjøres det derfor også vurderinger av behov for ytterligere satsing på etablerte virkemidler og behov for nye, supplerende virkemidler innenfor ulike sektorer. Tiltaksprogrammet legger premissene for de regionale forvaltningsplanene og et sammendrag av tiltaksprogrammet er derfor lagt inn i selve forvaltningsplanen. Det fullstendige tiltaksprogrammet har status som vedlegg til forvaltningsplanen. Vannregion Glomma/Indre Oslofjord Vannregion Glomma/Indre Oslofjord strekker seg fra Glommas tilløp nord for Aursunden i Sør-Trøndelag til utløpet i Fredrikstad i Østfold. Den omfatter også grensevassdragene, vassdrag som drenerer til indre Oslofjord, vassdragene øst for Oslofjorden og deler av Hurumlandet i Buskerud fylke. Kystområdene i indre Oslofjord og langs Østfold inngår i vannregionen. Vannregionen er inndelt i 14 vannområder. For Glomma/Indre Oslofjordregionen omfatter utkastet til forvaltningsplan følgende vannområder i første planperiode: 1. Enningdalsvassdraget 2. Haldenvassdraget 3. Vansjø-/Hobølvassdraget (Morsa) 4. Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) 5. Lysaker-/Sørkedalsvassdraget 6. Leira 7. Hunnselva 8. Femund-/Trysilvassdraget m/røgden Det enkelte vannområdet er oppdelt i flere vannforekomster. Det er gjennomført en karakterisering av alle vannforekomstene som er med i første planperiode. Resultatet generelt viser store miljøutfordringer, og at over halvparten av vannforekomstene etter all sannsynlighet ikke vil nå målet om god kjemisk og økologisk tilstand innen For sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF), dvs. vassdrag regulert til kraftproduksjon, gjelder andre miljømål enn for de naturlige vannforekomstene. Vanndirektivet har også unntaksbestemmelser for oppnåelse av miljømålet. For flere av vannforekomstene i planfase 1 søkes det om utsatt frist. Årsaken skyldes forsinket effekt av tiltak eller mangel på virkemidler. Forvaltningsplanen inneholder også en oversikt over områder som krever ekstra beskyttelse. Det gjelder områder for uttak av drikkevann, områder som er viktige for rekreasjon, eller for arter/habitater som er sårbare for nitrater fra jordbruket. Hele vannregionen er antatt å være følsom for avløp fra kloakk. De viktigste endringene som er gjort etter høringen Da forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet ble sendt på høring i januar var det en felles oppfatning at dokumentene bar preg av at mye fremdeles var uavklart og at det skulle jobbes videre for å forbedre både innhold og presentasjon i løpet av høringsperioden og fram til oversendelsen til fylkeskommunene for endelig vedtak.

5 Den største endringen i forvaltningsplanen er i kapittel 9 Sammendrag av tiltaksprogrammet. Dette er nå endret og fremstår mer som et reelt sammendrag. En annen endring er at antall vedlegg er redusert. Vannforskriften beskriver relativt detaljert hva forvaltningsplanen skal inneholde, blant annet skal det presenteres mange oversikter (vannforekomster, klassifisering, miljømål, beskytta områder, relevante planer med mer). Disse lange og til dels kompliserte tabellene er nå fjernet fra selve plandokumentet. De er lagt på vannportalen og er tilgjengelige der. I planen er det nå samletabeller som presenteres. Dette er gjort i samråd med Direktoratet for Naturforvaltning. En annen forbedring som er gjort er at tabellene er mer like i oppbygging og innhold slik at de bedre kan sammenlignes fra vannområde til vannområde. Det er også satt inn figurer som er laget over samme mal i alle vannområdene. Kartene som tidligere var som vedlegge er nå innarbeidet i selve plandokumentet. Vurderingsgrunnlaget er også forbedret i løpet av høringsperioden og alle vannområdene har kommet med nytt materiale som er innarbeidet i dokumentet. Sammendraget er utvidet for å bedre favne hele innholdet i planen, i mangel av en egen kortversjon av planen. I Innledningen er nå de vassdrag som tilhører vannregion Glomma og de grensevassdragene som tilhører Västerhavet skilt og beskrevet. Teksten er også omformet slik at den er tilpasset ny plan- og bygningslov og forlag til ny forskrift om rammer for vannforvaltning (vannforskriften). I tiltaksprogrammet er det også gjort en del endringer. Det er laget nye tabeller, teksten er oppdatert med ny kunnskap og vurderinger, det er mer utdypende beskrivelse av kostnadsberegningene, det er tatt inn tekst om allerede gjennomførte tiltak i vannområdene. Tiltaksprogrammets høringsutkast manglet også sammendrag. Det er nå rettet opp og er i store trekk det samme som presenteres i forvaltningsplanens kapittel 9. Fylkesrådmannens vurdering Samarbeidet mellom kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn rundt utarbeiding av forvaltningsplanen synes å ha vært fruktbart, på tross av kort tid til prosess og til dels manglende eller uklare føringer fra statlig hold mht. hvordan arbeidet skulle gjennomføres og hvordan det ferdige produktet skulle være. Fylkesrådmannen er ut fra de forutsetningene som lå til grunn, tilfreds med de foreliggende plandokumentene. Omtalen av fylkeskommunens rolle som kulturminnemyndighet må framheves som hensiktsmessig, siden det vil bidra til å sikre at hensynet til mangfoldet av kulturminner ivaretas i forbindelse med vannforvaltningsarbeidet og oppfølgingen av tiltakene. Det er viktig at det på et tidlig stadium framkommer hvordan tiltak vil berøre kulturminner, og at rett myndighet blir involvert. For å nå de målene som er satt er det imidlertid viktig at alle de prioriterte tiltakene følges opp av ansvarlige sektormyndigheter framover og at det etableres tilstrekkelige virkemidler. Det vil være behov for sentrale midler som følge av forvaltningsplanen til ekstraordinære utgifter, samt at det også er behov for en betydelig økning av overvåkingsmidlene. Overvåkningen må dekke overvåkingskravene i henhold til vannforvaltningsforskriften og inndekningen må foretas med sentrale midler. Det er også andre svakheter i selve forvaltningsplanen med tiltaksprogram. Dette skyldes først og fremst manglende statlig oppfølging og ressursallokering, og må hensyntas i det videre arbeidet, med fylkeskommunen som vannregionmyndighet. Svakhetene er relatert til manglende veiledning, system for klassifisering og system for økonomisk beregningsgrunnlag, og har blant annet ført til uensartet rapportering fra vannområdene. Det vil derfor være behov for innholdsmessige oppdateringer i forvaltningsplanen i planperioden Overføring av vannregionmyndighet til fylkeskommunene innebærer at vannforvaltningen skal ses i forhold til fylkeskommunens øvrige roller som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør. Gjennom regionale partnerskap samarbeider fylkeskommunen allerede i dag med organisasjonene i næringslivet, kommuner, regional statsforvaltning, kompetansemiljøer og frivillige organisasjoner hvor prinsippet om en bærekraftig utvikling legges til grunn.

6 Overføringen av vannregionmyndighet til fylkeskommunene forsterker disse rollene samt rollen som formell planmyndighet og er et positivt grep. I overføringen ligger et potensial for å skape merverdi i skjæringspunktet mellom vannforvaltning og øvrige utviklingsoppgaver bl.a. innen næringsutvikling, kulturminner, opplevelser og folkehelse. En forutsetning for å lykkes er at alle fylkeskommunene og andre aktører i vannregionene deltar i utviklingsarbeidet og ikke overlater dette til vannregionmyndigheten alene. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkeskommune vedtar forvaltningsplanen for vannregion 1 med de vannområder som inngår i planfase 1, som regional plan i henhold til plan- og bygningsloven, med de merknader som framgår av øvrige vedtakspunkter. 2. Østfold fylkeskommune legger tiltaksprogrammet til grunn for et årlig rullerende handlingsprogram. Oppfølging krever økte ressurser, dialog med berørte myndigheter og brukerinteresser, gode rapporteringsrutiner og en kunnskapsbasert kvalitetssikring av kostnader og effekter. En forutsetning for et effektivt handlingsprogram er at det skjer en løpende avveiing av mulig motstridende/konkurrerende samfunnsmål. 3. Østfold fylkeskommune mener det innen gitte tids- og ressursrammer er utført et godt arbeid av vannregionmyndighet og berørte aktører. Det er likevel betydelige svakheter i forvaltningsplan med tiltaksprogram. Dette skyldes først og fremst manglende statlig oppfølging og ressursallokering, og må hensyntas i det videre arbeidet, med fylkeskommunen som vannregionmyndighet. Svakhetene er relatert til manglende veiledning, system for klassifisering og system for økonomisk beregningsgrunnlag, og har blant annet ført til uensartet rapportering fra vannområdene. Det vil derfor være behov for innholdsmessige oppdateringer i forvaltningsplanen i planperioden. I det videre arbeidet må kommunene gis tilstrekkelige rammebetingelser med hensyn til økonomi og kompetanse, slik at de kan ivareta sin nøkkelrolle på en god måte. 4. Østfold fylkeskommune vil påpeke viktigheten av økt statlig bevilgning til overvåking for å oppfylle forskriftskravene, herunder midler til basis- og tiltaksovervåking, og problemkartlegging. Dette vil gi grunnlag for å vurdere effekt av tiltak og framtidig prioritering. Det er viktig at tiltaksressurser settes inn der effekten er størst. 5. Ved å tydeliggjøre fylkeskommunens rolle som kulturminnemyndighet bidrar forvaltningsplanen til å ivareta hensynet til kulturminner i vannforvaltningen. Det må på et tidlig stadium framgå hvordan tiltak vil berøre kulturminner, slik at rett myndighet blir involvert. 6. Overføring av vannregionmyndighet innebærer at vannforvaltningen sees i sammenheng med fylkeskommunens øvrige roller som planmyndighet og regional utviklingsaktør. Gjennom regionale partnerskap samarbeider fylkeskommunen i dag med organisasjonene i næringslivet, kommuner, regional statsforvaltning, kompetansemiljøer og frivillige organisasjoner. Overføringen øker potensialet for å skape merverdi i skjæringspunktet mellom vannforvaltning og øvrige utviklingsoppgaver knyttet til næringsutvikling, opplevelser og folkehelse. En forutsetning for å lykkes er at disse aktørene deltar i utviklingsarbeidet og ikke overlater dette til vannregionmyndigheten alene. Sarpsborg, 30. september 2009 Atle Haga fylkesrådmann Odd Roald Andreassen fylkesdirektør

UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN M/TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD

UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN M/TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD Saknr. 4365/08 Ark.nr. M10 &00. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN M/TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Forvaltningsplan 2010-2015

Forvaltningsplan 2010-2015 Forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Haldenvassdraget Vansjø-/ Hobølvassdraget (Morsa)

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Forvaltningsplanen for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord

Forvaltningsplanen for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord Forvaltningsplanen for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord Nasjonal høringskonferanse Sundvolden 5. mai 2009 Håvard Hornnæs, VRM Glomma/Indre Oslofjord Forvaltningsplan / tiltaksprogram Vannområder første

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Planprogram for Glomma vannregion - oversendelse av vedtak

Planprogram for Glomma vannregion - oversendelse av vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Østfold Fylkeskommune Torhild Kongsness Pb 220 1702 SARPSBORG Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Stig Hvoslef 24.06. 2011 2009/14391-43 SEN K54 Telefon 22055618

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

Høring av forvaltningsplaner med tiltaksprogram etter vannforvaltningsforskriften

Høring av forvaltningsplaner med tiltaksprogram etter vannforvaltningsforskriften Deres referanse Vår referanse Dato 22.01.2009 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Høring av forvaltningsplaner med tiltaksprogram etter vannforvaltningsforskriften Samordning og harmonisering

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsak: 10/6387-2 Sakstittel: K-kode: K54 & 13 Saksbehandler: Bjørn Viken Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA 2016-2021 Innstilling: 1. Forslag

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet 23. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Ås kommune Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/05915-3 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Forvaltningsplan 2010-2015

Forvaltningsplan 2010-2015 Forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Haldenvassdraget Vansjø-/ Hobølvassdraget (Morsa)

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet [...] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Oppegårdstjernet, Frogn Foto: Sommerseth Design kl tema innlegg ved rolle/representerer 19.00-19.10

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 HANDLINGSPROGRAM Høringsdokument 6.7-7.9 2015 1 Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan

Detaljer

Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vannregion Glomma

Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vannregion Glomma Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vannregion Glomma 1. Innledning Miljøverndepartementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 06.10. 2009 2005/11894-60 Saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Fylkesting 29.10. 2009 41/09 Hovedutvalg for samferdsel og miljø 20.10. 2009 Regionale planer om vannforvaltning, med

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon RISSA KOMMUNE Arkiv: M00 Dato: 28.11.2011 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Sara Zambon DELTAKELSE I NORDRE FOSEN VANNOMRÅDE Sakens bakgrunn og innhold: Bakgrunnen for

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/999-2 K54 Odd Sverre Buraas 07.12.2012 Vannregion

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet Utkast til forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Enningdalsvassdraget Haldenvassdraget

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Melding om vedtak sendes til: Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks SARPSBORG

Melding om vedtak sendes til: Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks SARPSBORG Sak 57/14 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV «FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION OG VANNOMRÅDE GLOMMA FOR PERIODEN 2016-2021» Arkiv: 131 K70 Saksbehandler:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

- Organisering, prosess, framdrift

- Organisering, prosess, framdrift Fylkesmannen i Oppland Vannområde Mjøsa - Organisering, prosess, framdrift Odd Henning Stuen - daglig leder Vassdragsforbundet - Vassdragsforbundet ser dagens lys etter initiativ fra styringsgruppen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

MØTEBOK. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 30/11 Kommunestyret

MØTEBOK. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 30/11 Kommunestyret LUNNER KOMMUNE M OTTATT 08JUNI 2011 MØTEBOK Adovsaksnr 0712626-27 Atk K54 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 30/11 Kommunestyret 19.05.2011 Saksbehandler: Kari-Aume Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer