Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd"

Transkript

1 Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012

2 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver til forretningsutvikling i din bedrift. vi valgte kaleidoskopet som vårt symbol på nye sammenhenger, nye relasjoner og nye muligheter Mottakerregister Award recipients Forord Preface Introduksjon Introduction Hovedjuryen The main jury Hedersprisen for god design The Honours Award for Design Excellence Miljøprisen The Environmental Award Design for alle prisen The Design for All Award Merket for god design The Award for Design Excellence Tjenester Services Interaktiv design Interactive Design Industridesign Industrial Design Møbeldesign Furniture Design Tekstil- og konfeksjonsdesign Textile and Clothing Design Visuell kommunikasjon Visual Communication Emballasjedesign Packaging Design Unge talenter The Young Talents Award Prosessen bak Merket for god design og Unge talenter The process behind the Award for Design Excellence and the Young Talent Award Juryeringsprosessen og juryen The judging process and the jury Jurykriterier for Merket for god design Jury criteria for The Award for Design Excellence Retningslinjer for juryering av Unge talenter Jury guidelines for the Young Talents Award Samarbeidspartnere Partners Fotokreditering Photo credits

3 mottakerregister register over recipients prisene the awards Prosjekt / Project Bedrift / Company Design Hedersprisen for god design / Honours Award for Design Excellence NSBs nye tog, type 74 Norges Statsbaner AS og Stadler Bussnang AG Nose Design AB 18 SIDE / page Nominert til hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence inped aktivitetskort inped AS Ghost Design 24 The Gas Machine Statoil ASA Scandinavian Design Group, MediaFront og McCann 30 Norwegian Rain Norwegian Rain AS Norwegian Rain AS 36 Miljøprisen / Environmental Award Maaemo økologisk gourmetrestaurant Maaemo AS Uniform Strategisk Design AS 44 Design for alle prisen / Design for All Award NSBs nye tog, type 74 Norges Statsbaner AS og Stadler Bussnang AG Nose Design AB 50 Merket for god design / Award for Design Excellence Tjenester / Services Rimi Pluss Rimi MediaFront og McCann 58 Interaktiv design / Interactive design Comoyo Film & TV Telenor Comoyo AS Bleed AS 62 NRK årsrapport 2010 NRK Apt AS 64 SimPad Manual Mode Laerdal Medical AS Design & Human Factors, Research & Development, Laerdal Medical AS og BEKK Consulting AS 66 Statoil årsrapport 2010 Statoil ASA 15 meanings AS 68 yr.no NRK og Meteorologisk institutt NRK 70 Industridesign / industrial design Cisco TelePresence MX200 Cisco Systems Norway AS Cisco s Design Department 74 Hard Rocx OX MTB Sykkelramme Hard Rocx Bikes AS Sivilindustridesigner Tomas Brødreskift 76 Jordan Shiny White Jordan Personal & Home Care AS Formel Industridesign AS 78 4 prisene / the awards mottakerregister / Award recipients 5

4 Prosjekt / Project Bedrift / Company Design SIDE / page Prosjekt / Project Designer SIDE / page S-28 Hydrolift AS Eker Design AS 80 SUBWING Subwing AS Subwing AS 82 THEIA HE-t Eltek AS Eltek Renewable R&D Kristiansand 84 Wilfa Svart Manuell Wilfa AS Designit 86 Møbeldesign / furniture design Imeüble BY CORPORATION IMEÜBLE Bjørn Jørund Blikstad 90 Mono LK Hjelle Anderssen & Voll 92 Variér Invite Variér Furniture AS Eldøy Olav Møbeldesign AS 94 Tekstil- og konfeksjonsdesign / Textile and clothing design Unge talenter / The Young Talents Award Vinner Åpen klasse 1. pris / Winner Open Class 1. prize Bak murene i Vik Morten Skjærpe Knarrum 130 Vinner Åpen klasse 2. pris / Winner Open Class 2. prize Klister på rull Margrete Ramstrøm Nielsen 132 Vinner Åpen klasse 3. pris / Winner Open Class 3. prize Lucid Astrid Sliwka 134 Vinner Design for Alle / Winner Design for all Mister X Martin Lothe Sæterdal 136 Marius by Ugly 100 % Merino Wool Collection Ugly Children s Clothing AS Handverk AS og Lillunn AS Design of Norway 98 Odin FastPack Jacket Helly Hansen AS Helly Hansen AS 100 Visuell kommunikasjon / visual communication Maaemo økologisk gourmetrestaurant Maaemo AS Uniform Strategisk Design AS 104 Netlife Research Netlife Research AS Netlife Research AS 106 Pensjonistforbundets fire hjerter Norsk Pensjonistforbund Heydays AS 108 Saga Hotel Oslo Saga Hotel Oslo AS Apall Design, Ultimatum Design AS og Delotis Design 110 Ullevaal Sentrum DNB Næringseiendom AS Neue Design Studio AS 112 Visuell identitet for Wikborg, Rein & Co Wikborg, Rein & Co Tank Design AS 114 Emballasjedesign / packaging design EiraWater Waterhouse AS Tangram Design 118 Helios redesign pakninger og profil Alma AS Uniform Strategisk Design AS 120 JENS EIDE Jens Eide Slakteri AS Strømme Throndsen Design 122 KOS desserter fra Fjordland Fjordland AS Panorama Design AS 124 YT YT v/tine BA Tangram Design mottakerregister / Award recipients

5 Det finnes dårlig vær Preparing for stormy weather Almost 80 per cent of exported Norwegian goods and services go to Europe. For this reason, we really notice when there are economic storms on the continent. There is little we can do about this outside influence. However, we can prepare ourselves and build an economy that can withstand economic storms, by building a knowledge-based and innovative economy. Conscious use of design can be an important tool for innovation in nor wegian companies. Design is about focusing on the user of the product; thinking about user needs, user experience and user benefit. Design is about unity, attentiveness and quality. It is therefore a good and effective innovation tool for producers of goods and services, particularly when design methodology is employed at an early stage in the development process. The presentation of the Award for Design Excellence each year shows how, together, norwegian producers and designers create successful new products and solutions. And every year, the award shows that good design provides innovation throughout Norwegian industry. This year s award is no exception: The nominated products come from such diverse industries as oil and energy, maritime industries, tourism, retail, electronics and consumer products. The Award for Design Excellence has shown us through the years that companies are successful with their design and innovation initiatives time and time again. These companies have found a recipe that gives results. By implementing design thinking at an early stage of the development process, designers follow the product and service development right from the start. The Award for Nesten 80 prosent av norske eksportvarer og -tjenester går til Europa. Derfor merker vi det godt i Norge, når det er økonomisk uvær på kontinentet. Det er lite vi kan gjøre med denne påvirkningen utenfra. Det vi derimot kan gjøre, er å forberede oss og bygge et næringsliv som tåler økonomisk ruskevær. Det gjør vi best ved å bygge et kunnskaps basert og innovativt næringsliv. Bevisst bruk av design kan være et viktig innovasjonsverktøy i norske bedrifter. Design handler om å sette brukeren av produktet i sentrum; å tenke på brukerbehov, brukeropplevelse og brukernytte. Design handler om helhet, oppmerksomhet og kvalitet. Derfor er design et godt og effektivt innovasjonsverktøy for vare- og tjenesteprodusenter, og særlig når designmetodikk kobles tidlig inn i utviklingsprosessene. Utdelingen av Merket for god design viser hvert år hvordan norske produsenter og designere sammen skaper vellykkede, nye produkter og løsninger. Og hvert år viser utdelingen at god design gir god innovasjon i brede lag av norsk næringsliv. Årets utdeling er intet unntak: Vi finner de nominerte produktene innenfor så forskjellige næringer som olje og energi, maritime næringer, reiseliv, dagligvare, elektronikk og konsumentprodukter. En annen ting Merket for god design har vist oss gjennom årene, er at enkelte bedrifter gang på gang lykkes med sine design- og innovasjonssatsinger. Disse bedriftene har funnet en oppskrift som gir resultater. De tenker design tidlig i prosessen og har gjerne ansatt designere som følger vare- og tjenesteutviklingen fra starten. Merket for god design har derfor en viktig opplysningsrolle: Ved å fortelle suksesshistorier motiveres flere bedrifter til å ta i bruk effektive metoder og lykkes bedre med utvikling, produksjon og lønnsomhet. Design Excellence therefore has an important informative role: Through the telling of success stories, it motivates many companies to adopt effective methods to be more successful in development, production and profitability. The Norwegian government wants to help raise awareness in industry to the significance of design as an innovation tool. Here, design consultancy throughout the country, support for first-time users of design, and the Norwegian Design Council s Design-driven Innovation Programme are key contributions. The collaboration between the norwegian Design Council, Innovation Norway and the Research Council of Norway is therefore very valuable. The Norwegian government will continue to contribute to the dissemination of knowledge to the advantages of design methodology and strategic design use. I am convinced that there is great potential for increased value with further investment in this area, and I am sure that increased innovation through the strategic use of design makes for a stronger Norwegian economy. Ultimately, the goal is this; that more companies and branches of industry will be prepared to handle whatever comes their way of both the good weather and storms in international competition. Regjeringen ønsker å bidra til økt bevissthet i næringslivet om betydningen av design som innovasjonsverktøy. Her er designrådgivning i hele landet, støtte til førstegangsbrukere av design og Norsk Designråds Designdrevet innovasjonsprogram sentrale bidrag. Samarbeidet mellom Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norsk forskningsråd på dette feltet er også svært verdifullt. Regjeringen vil fortsatt bidra til kunnskapsspredning om nytten av design - metodikk og strategisk designbruk. Jeg er overbevist om at det ligger et stort potensial for økt verdiskaping i videre satsing, og jeg er sikker på at bedre innovasjon gjennom strategisk designbruk gir et sterkere norsk næringsliv. Til syvende og sist er det dét som er målet: At flere bedrifter og flere næringsgrener skal stå rustet til å håndtere det som kommer, av både godvær og storm i internasjonal konkurranse. Trond Giske Nærings- og handelsminister Minister of Trade and Industry 8 forord av nærings- og handelsminister, Trond Giske / preface by the Minister of Trade and Industry, Trond Giske

6 SOM utmerker seg Outstanding design Both nationally and internationally, design is in the process of being accepted as a powerful, effective innovation tool that can impress the target group. There is also increasing focus on the relationship between the design process and innovation. given that this has also been a major focus for the norwegian Design Council for many years, the innovative element of the work is the first thing the jury considers when evaluating a candidate for the Award for Design Excellence. The Government is committed Industry and Trade Minister Trond Giske says that design is an essential part of the government s inno vation policy. - Design and innovation are more important than ever to develop competitive products and services. Norwegian companies should focus more on design in the future, says the Minister. The Award for Design Excellence and the Young Talent Award focus only on fresh, bold, clever initiatives using design. Through innovative measures in connection with products/services or communi cation, design has helped to inspire users and create distance from competitors. An important success factor In Norway there are a number of highly skilled designers, in a range of design disciplines. However, skills alone are not enough. During the annual evaluation process, we also saw that behind the solutions which the jury considers to be worth an award are courageous businesses and employers. Without an employer who supports innovations, talented designers would get nowhere. This interdependence is why we present the Award for Design Excellence to both the design agency and company. Både nasjonalt og internasjonalt er design i ferd med å bli akseptert som et sterkt og effektivt innovasjonsverktøy som kan begeistre målgruppen. Og det er stadig større fokus på sammenhengen mellom selve designinnsatsen og innovasjonen. I og med at dette også har vært en fanesak for Norsk Designråd i alle år, er det innovative elementet i arbeidet det første juryen ser på når de vurderer en kandidat til Merket for god design. Regjeringen satser Nærings- og handelsminister Trond Giske sier at design er en vesentlig del av regjeringens innovasjonspolitikk. Design og innovasjon er viktigere enn noen gang for å utvikle konkurransedyktige varer og tjenester. norske bedrifter bør satse sterkere på design i tiden fremover, understreker statsråden. Merket for god design og Unge talenter setter fokus på nettopp ferske, dristige og kloke initiativ ved bruk av design. Gjennom innovative tiltak i forbindelse med varer/tjenester eller kommunikasjon, har designinnsatsen bidratt til å begeistre brukere og skape distanse til konkurrenter. En viktig suksessfaktor I Norge finnes det en rekke svært kompetente designere, innenfor mange designfaglige disipliner. Men slik kompetanse alene er ikke nok. Også under årets evaluering så vi at bak de løsningene som juryen finner verdig en utmerkelse, står det modige bedrifter og oppdragsgivere. Uten en opp dragsgiver som har vilje og mot til å tenke nytt, kommer de dyktige designerne ingen vei. Denne gjensidige avhengigheten er grunnen til at vi tildeler Merket for god design både til designbyrå og bedrift. Brukerne har fasiten Et annet fellestrekk for arbeidene som juryen fester seg ved, er om løsningene kjennetegnes av god brukerinnsikt. Det er helt nødvendig å investere tid og ressurser i brukerstudier for å lykkes med innovasjon. Deretter må man evne å omsette de fakta man finner til løsninger som har substans og verdi for brukeren. Når samarbeidet mellom bedrift og designer er bygget på denne erkjennelsen, ser man at resultatene overrasker, engasjerer og overgår forventningene. Users hold the key Another feature of the work that the jury considers is whether the solutions show good user insight. It is essential to invest time and resources in user studies for innovations to succeed. This gives you the ability to translate the facts you find into solutions that have substance and value for users. When the cooperation between company and designer is built on this recognition, the results surprise, engage and exceed expectations. Daring angles In the Young Talent category, we find work with exciting, daring angles on the challenges and possibilities of tomorrow. Some solutions are developed in cooperation with companies, some on the individual s initiative. However, all of them open new windows to the future of society and provide courageous input for solutions to current problems. A well-qualified jury Around 30 people are employed by the Norwegian Design Council to be in the jury that evaluates work sent in for the Award for Design Excellence and the Young Talent Award. All of them are handpicked from among the best in the design discipline in norway and our neighbouring Scandinavian countries. Each product category also has an experienced design purchaser from industry on the jury. The judging process lasts three weeks and involves several meetings between jurors before they present their recommendations to the main jury and the final decisions are made. The process is organised and thorough. The criteria for selection are very strict, so this year s recipients have every reason to be proud of the result. Congratulations to this year s recipients! Skule Storheill, Director, R&D and Innovation. Thea Mehl, Project Assistant. Jan R. Stavik, Managing Director and Marte Grevsgard, Project Manager. Vågale vinklinger I kategorien Unge talenter finner vi arbeid med spennende og vågale vinklinger på morgendagens utfordringer og muligheter. Noen løsninger er utviklet i samarbeid med bedrifter, andre på eget initiativ. Men alle åpner helt nye vinduer inn i fremtidens samfunn og er modige innspill til løsninger på aktuelle problemstillinger. En meget kvalifisert jury I forbindelse med juryeringen av arbeid som er innsendt til Merket for god design og Unge talenter, er rundt 30 kvalifiserte personer engasjert av Norsk Designråd. Alle er håndplukket blant de beste innenfor designfaget i Norge og våre naboland i Norden. Hver produktkategori har dessuten en erfaren designkjøper fra næringslivet med i juryen. Juryeringen går over tre uker og innebærer flere møter mellom jurymedlemmene, før disse presenterer sine anbefalinger for hovedjuryen og de endelige beslutningene tas. Prosessen er ryddig og grundig. Listen for å få en utmerkelse ligger høyt, og årets mottagere har derfor all grunn til å være stolte over resultatet. Vi gratulerer! Skule Storheill, Direktør, FoU og Innovasjon. Thea Mehl, Prosjektmedarbeider. Jan R. Stavik, Administrerende direktør og Marte Grevsgard, Prosjektleder. 10 Introduksjon / Introduction

7 140 søkte om Merket for god design i Av disse har 33 utmerket seg. 140 applied for the Award for Design Excellence in Of them, 33 stood out. Our goal is to ensure a lasting and significant position for gas in the European energy mix. Powerful and clear communication is necessary to get our message out and design is a key driver in this work. We are proud to be nominated for the Honorary Award for Design Excellence, and regard it as a confirmation that we are innovative in the way we communicate. Vi jobber for at gass skal få en varig og betydelig plass i den fremtidige europeiske energimiksen. Kraftfull og tydelig kommunikasjon er nødvendig for å få fram vårt budskap, og design er viktig i dette arbeidet. Vi er stolte over nominasjonen, og tar den som en bekreftelse på at vi er innovative i vår kommunikasjon. Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Statoil ASA. Statoil har mottatt Merket for god design tre ganger og har vært nominert til Hedersprisen to ganger. Reidar Gjærum, Communications Director of Statoil ASA. Statoil have received the Award for Design Excellence three times and has been nominated for The Honours Award twice. The Award for Design Excellence is wide spread: Stay up-to-date via the Award blog at mfgd.norskdesign.no or the Norwegian Design Council s website, Merket for god design er mange steder: Hold deg oppdatert på Merket-bloggen, mfgd.norskdesign.no eller på Norsk Designråds nettsider, 12 Norsk kapitteltittel / ENGELSK KAPITTELTITTEL

8 00 mottakere / 000 søkere RECIPIENTS / 000 applicants navn Hovedjuryen på pris award The main jury Hovedjuryen består av to personer som er med og juryerer alle innsendte bidrag til Merket for god design og de sterkeste kandidatene i Unge talenter-designkonkurransen. / The main jury consists of two people that take part in the judging of all the applicants to the Award for Design Excellence and the strongest entries to the Young Talents Design Competition. Katinka von der Lippe Katinka jobber med strategisk design og designledelse for Hydrolift/Eker Design. Hun er industridesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har 12 års erfaring fra bildesign og engineering. Katinkas spesialområder er bærekraftig design, design ledelse og merkevareledelse. Katinka works with strategic design and design management for Hydrolift/Eker Design. She is an Industrial Designer, a graduate of the Oslo School of Architecture and Design, and has 12 years experience in automotive design and engineering. Katinka s specialist fields are sustainable design, design management and brand management. Oscar Michaelsen Oscar er daglig leder og senior partner i designbyrået FRANK. Han er utdannet bedriftsøkonom fra BI og har over tjue års erfaring fra merkevareutvikling. Oscar jobber med utvikling av selskaps- og merkestrategier, konseptutvikling, selskaps- og produkt identiteter i tillegg til visuell kommunikasjon. Oscar is General Manager and Senior Partner at FRANK design agency. He has a degree in Business Economics from BI Norwegian School of Management and has over 20 years of experience in brand development. Oscar works with developing corporate and brand strategies, concept development, corporate and product identities, as well as visual communication.

9 01 VINNER / 4 NOMINERTE WINNER / 4 NOMINEES hedersprisen for god design the honours award for design excellence The Honours Award for Design Excellence is the highest ranking design award in Norway, given to both designer and manufacturer for a specific design project. The jury nominates the projects that distinguish themselves from the recipients of the Award for Design Excellence. The purpose of the award is to create awareness around the champions of design in Norway. Hedersprisen for god design er den fremste designprisen i Norge som deles ut til både bedrift og designer for en spesifikk løsning. Juryen nominerer de løsningene som utmerker seg særskilt blant de som mottar Merket for god design. Hedersprisen for god design har som formål å synliggjøre enere innen norsk design.

10 Norges Statsbaner AS og Stadler Bussnang AG Nose Design AB kategori / category industridesign / industrial design NSBs nye tog, type 74 Persontog Passenger trains TRAINS FOR NORWEGIAN CONDITIONS. There are often many years between each time NSB purchases new trains. It is a complicated and all-encompassing process, which involves many internal and external decision makers. NSB has managed to procure a train that builds upon reliable basic solutions, with all visible elements tailor-made for the Norwegian climate and all imaginable user groups. A strong focus on universal design has involved several organisations for disabled people. FUNCTIONAL, SPACIOUS AND APPEALING. The need for public transport systems is increasing in line with the growth of the population of Eastern Norway. NSB wants to be an attractive alternative to competing means of transport for getting people to work. The company has therefore emphasised a light and airy design, high functionality, the environment, safety and comfort for everyone. The exterior distinguishes itself with windows at varying heights, long lines and a new standard in driver s cabs. The engines are adapted to Norwegian conditions, the brakes will tolerate a lot of snow and ice, and with a solidly designed front, the train is adapted to the Norwegian winter climate. With lighting integrated in the doors, the platform will also be lit up in the dark autumn and winter months. The ceiling height is raised and the luggage spaces are particularly spacious and transparent for better monitoring of your luggage. The toilet solutions also set a new standard. All in all, this is an impressive achievement of good compromises between the many parties involved. TOG FOR NORSKE FORHOLD. Det går gjerne mange år mellom hver gang NSB kjøper nye tog. Det er en komplisert og altomfattende prosess som skal involvere mange interne og eksterne beslutningstagere. NSB har lykkes i å fremskaffe et tog som bygger på driftssikre basisløsninger, med alle synlige elementer skreddersydd for norsk klima og alle tenkelige brukergrupper. Et sterkt fokus på universell utforming har involvert flere funksjonshemmedes organisasjoner. FUNKSJONELT, ROMSLIG OG TILTALENDE. Behovet for et godt kollektivtilbud vokser i takt med befolkningen på Østlandet. NSB vil fremstå som et attraktivt alternativ til konkurrerende transportmidler for å få folk på jobb. De har derfor vektlagt et lyst og luftig design, høy funksjonalitet, miljø, trygghet og komfort for alle. Eksteriøret utmerker seg med vinduer i varierende høyde, lange linjer og en ny standard for førerhus. Motorene er tilpasset norske forhold, bremsene skal tåle mye snø og is, og med en solid utformet front er toget tilpasset det norske vinterklima. Belysningen er gjennomtenkt og integrert i dører som også lyser opp plattformen i mørke høst- og vintermåneder. Takhøyden er hevet og bagasjeplassen særdeles romslig og gjennomsiktig for økt kontroll over egen bagasje. Toalettløsningene setter også ny standard. Totalt sett er dette en imponerende bragd av gode kompromisser mellom mange involverte parter. 18 vinner av Hedersprisen for god design / winner of the Honours Award for Design Excellence

11 Norges Statsbaner AS og Stadler Bussnang AG Nose Design AB Designprosessen / The design process A MODERN TRAIN FOR A GROWING POPULATION. For travellers in and out of Oslo and other major norwegian cities and towns, NSB s aim is to develop and deliver a reliable, high frequency, modern rail travel solution for the rapidly growing population of Eastern Norway. In the development of NSB s new trains adapted to Norwegian conditions, focus has been placed on the user. Great efforts have been made to build a train that is functional for absolutely all customers. The idea has been that a standard that satisfies the most discerning of customers will satisfy everyone. SOLID CUSTOMER KNOWLEDGE. The first phase of the project included the procurement process and the evaluation of tenders. NSB has its own analysis department that works with areas such as customer satisfaction. Market insights have been advantageous, as they have been used throughout the entire process and across the organisation. An RFI (Request for Information) was sent out to tender suppliers, and all interesting suppliers were thoroughly evaluated. NSB representatives tested various trains in Europe as part of this process. The Swiss rail provider Stadler Bussnang, however, also sent Nose design to Norway to experience travelling by train. With a deep understanding of Norwegian weather conditions, as well as user needs and travel habits, they presented a concept that convinced NSB. FOCUS ON USER NEEDS. Internally, NSB spent a lot of time during the concept stage reading documentation. The company describes this as the hardest part of the project, where a broad range of employees in different ET MODERNE TOG FOR BEFOLKNINGSVEKST. Til reisende inn og ut av Oslo og andre store norske byer, skal NSBs tog utvikle og levere et forutsigbart, høyfrekvent og moderne reisetilbud til en kraftig voksende befolkning i Østlandsområdet. I utviklingen av NSBs nye tog tilpasset norske forhold, satte de brukeren i fokus, og strakk seg langt for å bygge et nytt tog som er funksjonelt for absolutt alle kunder. Tanken har vært at det som tilfredsstiller de mest kresne, vil tilfredsstille alle. SOLID KUNDEKJENNSKAP. Første fase inkluderte innkjøpsprosessen og evaluering av anbud. NSB har en egen analyseavdeling som jobber med blant annet kundetilfredshet. Markedsinnsikten har vært et fortrinn som de har brukt hele veien, og på tvers av organisasjonen. En RFI (Request for Information) ble sendt ut til anbudsleverandører. Alle interessante leverandører ble evaluert, blant annet med besøk der NSBs representanter reiste med ulike tog i Europa. Den sveitsiske togleverandøren Stadler Bussnang sendte Nose Design til Norge for å kjøre tog. Med innvidd forståelse av norske værforhold samt bruks- og reisevaner presenterte de et konsept som overbeviste NSB. BRUKERENS BEHOV I FOKUS. Internt brukte NSB mye tid i konseptfasen på å lese dokumenter. Selv betegner de dette som den hardeste delen av prosjektet, der et bredt utvalg av ansatte i ulike funksjoner fikk innsikt og deretter innflytelse. Helt fra begynnelsen ble det bestemt at toget skulle bli universelt utformet, nettopp for å ivareta flest mulige hensyn. I 2009 påbegynte koordineringen av ulike kundeløsninger, konsept, forløp og idéfaser. En fagperson med spesialkompetanse i universell utforming jobbet dedikert med å innhente kunnskap og råd fra spesielt krevende kundegrupper, blant dem fire sentrale organisasjoner for funksjonshemmede: Blindeforbundet, Handikapforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes landsforbund. Over 60 prosent av toget har fått lavgulv og alle inngangspartiene er tilpasset ny standard for plattformhøyde i Norge. Tydelig merking, gode functions gained insight and then influence. From the very beginning of the project, it was decided that the train should be universally designed to cover as many considerations as possible. The coordination of various customer solutions, concepts, processes and idea phases was initiated in An expert within universal design was responsible for gathering information and advice from particularly demanding customer groups. These included four key organisations for persons with disabilities: The Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted, The Norwegian Association of the Disabled, The Norwegian Federation of Organisations of Disabled People, and The Norwegian Association of the Hard of Hearing. Over 60 per cent of the train features low floors, and all entrances are adapted to the new standard for platform height in Norway. Clear signage, efficient information systems and spacious toilets in addition to wheelchair spaces are some of the train s most universally designed solutions. For NSB, this is the first time that so many employees and customer groups have been involved in a development process, and all viewpoints have been considered. NSB became good at making demands, and putting relevant and challenging questions to suppliers. DEMOCRACY WITH PROFESSIONAL VETO. Nearly one hundred people have worked on the project since the contract was signed and the first design phase was started in December NSB maintained strictly controlled progress plans in order to avoid delays, and careful planning ensured a dedicated and clear focus. Although many participants have contributed throughout the process, NSB has not allowed the solution to be defined by the lowest common denominator. Many opinions have improved the solutions, but quality was ensured by giving experts the last word. Many groups of employees from NSB s departments visited the producer in Switzerland during the concept phase to gain a better understanding of how the theory would be put into practice. A full-scale model was built, analysed and discussed in consultation with the designers, and then taken forward into development. HAS SET A NEW STANDARD. NSB is a small-scale customer in an international context, so developing new solutions through innovation is therefore a challenge. Manufacturer Stadler Bussnang proposed that a standard set of coaches should be developed in accordance with NSB s specifications. In some areas, changes were made that went far beyond Norwegian and international standards. systemer for informasjon og romslig handikaptoalett i tilknytning til rullestol plasser, er noen av de universelt utformede løsningene toget har fått. Det er første gang så mange ansatte og kundegrupper er tatt med i en utviklingsprosess, og alle er blitt lyttet til. NSB ble gode kravstillere, med relevante og utfordrende spørsmål til leverandørene. DEMOKRATI MED FAGLIG VETO. Nær hundre personer har jobbet profesjonelt på prosjektet siden kontrakten ble signert og første designfase startet i desember NSB har holdt fremdriftsplanene i stram regi og vært klare på at prosessen ikke skulle forsinkes. Nøye plan legging gav dedikert og tydelig fokus. Selv om mange aktører har medvirket hele veien, har de ikke latt minste felles multiplum bli resultatet. Mange meninger har gjort løsningene bedre, men kvaliteten ble sikret ved å gi fagpersoner siste ordet. Mange grupper fra NSBs avdelinger reiste til produsenten i Sveits i konseptfasen, for å få bedre forståelse for hvordan teori ville bli i praksis. Fullskalamodell ble bygget, analysert og diskutert i samråd med designerne, og deretter tatt med videre i utviklingen. HAR SATT NY STANDARD. NSB er i internasjonal sammenheng en liten kunde, innovasjon i form av nye løsninger er derfor en utfordring. I tilbudet fra produsenten Stadler Bussnang lå et standard togsett de ønsket å utvikle etter NSB sine kravspesifikasjoner. Dette var endringer som på noen områder går langt utover norske og internasjonale standarder. NSB har derfor strukket malen for hvordan fremtidens tog bør utformes. Viktige stikkord for innovasjonsarbeidet var design, funksjonalitet, miljø, trygghet og komfort. Under mottoet En lettere reise ønsker NSB å gi sine kunder en enkel og behagelig reiseopplevelse. Designbyrået Nose Design forsto godt NSBs mål, takket være erfaring med andre jernbaneselskaper. 20 vinner av Hedersprisen for god design / winner of the Honours Award for Design Excellence

12 NSB has therefore pushed the boundaries of how trains of the future should be designed. Keywords for the innovation work were design, functionality, environment, safety and comfort. Under the motto An easier journey, NSB wants to give customers an easy and comfortable travel experience. The Nose design agency understood NSB s goal, thanks to previous experience with other railway companies. TESTED SOLUTIONS IN FULL-SCALE MODEL. During the development process, a full-scale model of the relevant areas of the train was built, starting with simplified models made from wood. All functions were carefully tested in these models by users that included representatives from the four associations for persons with disabilities. This work resulted in the first wagon body being produced in aluminium, which was then used for testing selected solutions. The aluminium wagon body is now at NSB s competence centre in Drammen following the completion of the development process, the wagon body was made into an interactive tool for use in NSB s personnel training. The instructors are trained in special solutions for persons with disabilities, as well as customer knowledge from NSB s customer analyses. FUTURE-ORIENTED AND BRAND-BUILDING. In terms of everything that the customer sees and hears, the new train features adaptations that go far beyond the standard: luggage shelves, windows, fabrics, use of space, information boards, power outlets for personal electronic devices, and more. The aesthetic aspects create an overall expression that is unmistakably Scandinavian, while the external signal colours red and orange make the train easily recognisable. Train drivers were involved in the design process when developing the driver s cabin. The train is adapted to Norwegian climatic conditions, and vulnerable systems and components have been moved from the underside of the train onto the roof. NSB has given special consideration to the environment, energy consumption, interior noise, spatiality, climate-specific functionality requirements and a disabled toilet larger than the standard requirement. The new train is also wider than the original standard trains from Stadler. The extensive involvement of employees, from the maintenance department to the safety officer, train drivers and senior management, has been unifying for the company. The employees have a sense of ownership of the new train, which has greatly increased professional pride among NSB s staff. TESTET LØSNINGENE I PRØVETOG. I prosessen ble det bygget fullskalamodell av de aktuelle områdene i toget. Først forenklede modeller i tre. Alt ble nøye testet i disse modellene, også av representanter fra de fire forbundene for funksjonshemmede. Arbeidet endte til slutt opp med den første produserte vognkassen i aluminium som ble benyttet for uttesting av valgte løsninger. Aluminiumsvognkassen står nå på NSBs Kompetansesenter i Drammen. Etter prosessen har vognkassen blitt bygget om til et interaktivt verktøy for NSBs opplæring av personell. Instruktørene får opplæring i spesialløsninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tillegg til kundekunnskap fra NSBs kundeanalyser. FREMTIDSRETTET OG MERKEVAREBYGGENDE. Det nye toget har til passet standardtoget etter alt kunden ser og hører: bagasjehyller, vinduer, tekstiler, romslighet, informasjonstavler, strømuttak til personlig elektronikk med mer. Det estetiske er holdt i et uttrykk som er umiskjennelig skandinavisk, samtidig som de utvendige signalfargene rødt og oransje gjør toget lett gjenkjennelig. I utformingen av førerrommet ble lokførere involvert i designprosessen. Toget er godt tilpasset norske klimatiske forhold og sårbare systemer og komponenter er flyttet vekk fra undersiden av toget og opp på taket. Selv trekker NSB frem spesielle hensyn til miljø, energiforbruk, innvendig støy, romslighet, klimaspesifikke funksjonskrav og et handicaptoalett større enn standardkravet. Det nye toget er bredere enn det som er standard på det opprinnelige toget fra Stadler. Den omfattende involveringen, fra vedlikeholdsavdelingen til verneombud, lokførere og toppledelse, har vært samlende for bedriften. De ansatte føler eierskap til det nye toget på en måte som har økt yrkesstoltheten til NSBs ansatte. 22 vinner av Hedersprisen for god design / winner of the Honours Award for Design Excellence

13 InPed AS Ghost Design kategori / category emballasjedesign / packaging design INPED Emballasjedesign for aktivitetskort for barnehager Packaging design for activity cards for kindergartens EDUCATIONAL ACTIVITY CARDS. The target group for inped activity cards is primarily educational professionals working in kindergartens. The activity cards link theory to practice, and cover all subject areas of the Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens. inped aims to be functional and untraditional in style and format, while at the same time reflecting professionalism. There is no other product like it. SHORT AND SWEET. The activity cards stand out as a charming educational tool, also for those with no pedagogical training. The jury thinks that the design is so good and thorough that it invites users from a wider target group than just kindergartens. The whole package has a practical format, and the contents fill the day with meaningful and fun activities that are both quality-assured and have a professional, educational basis. The design is holistic and thorough. The logo and colours reflect the fact that it is diverse and organised, playful and fun, in a fresh and grown-up way. The jury think this is pioneering work within education. It is also nice to see a product in this category that is analogous, inviting and easy to share. PEDAGOGISKE AKTIVITETSKORT. Målgruppen for aktivitetskortene inped er primært profesjonelle utøvere av pedagogisk arbeid i barnehager. Aktivitetskortene knytter teori til praksis, og dekker alle rammeplanens fagområder. inped tar sikte på å være funksjonelt og utradisjonelt i formspråk og format, men samtidig avspeile profesjonalitet. Det finnes ikke et liknende produkt. KORT OG GODT. Aktivitetskortene fremstår som et sjarmerende pedagogisk verktøy, også for de som ikke har pedagogisk utdannelse. Juryen mener dette er så gjennomført og bra at det inviterer til bruk for en større målgruppe enn barnehager. Hele pakken har et praktisk format, og innholdet fyller dagen med meningsfulle og morsomme aktiviteter som både er kvalitetssikret og gitt en pedagogisk faglig begrunnelse. Designet er helhetlig og gjennomført. Logo og farger avspeiler at dette er mangfoldig og ryddig, lekent og morsomt, på en frisk og voksen måte. Juryen mener dette er nybrottsarbeid innen pedagogikk. Det er også deilig å se et produkt i denne kategorien som er analogt, innbydende og lett å dele på. 24 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

14 InPed AS Ghost Design Designprosessen / The design process IT S ALL IN THE CARDS. When inped contacted Ghost Design following advice from Innovation norway, the first task was to create a company profile. During this process, boxes, cards and other solutions were also designed. inped consists of eight small boxes, seven of which represent the seven subject areas of the norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of kindergartens, and contain activity cards. The eighth box contains a user guide with professional advice. Each pack of cards contains 20 activities with concrete and descriptive information about which areas are stimulated when working with the activity. In addition to the subject area that the card chiefly presents, each card also describes other subject areas stimulated by the activity. This clarifies the interdisciplinarity of the educational work. KINDERGARTENS EDUCATIONAL CHALLENGE. Behind inped are three entrepreneurs from a kindergarten background who wanted to contribute to the quality assurance and further development of the educational materials used in kindergartens. Kindergartens have almost twice as many unskilled workers as skilled workers, and this presents great challenges with regard to the educational requirements of the Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens. inped was therefore developed as a tool that translates theory into practical, concrete floor activities for children. Kindergartens have very limited resources. The starting point for inped was therefore a tool that would cover all kindergarten work areas, from the professional development of staff groups to concrete and practical activities that support children s development within specific areas. FROM THEORY AND IDEOLOGY TO PRACTICE. Founders and teachers Ragnhild Eielsen Wiig and Anita Meling have broad experience from kindergartens. They both visited kindergartens often during product development. Toni Berle has been involved in making the tool accessible for all kindergarten occupations. Together, the three founders have made this educational tool intuitive and comprehensible. In kindergartens, the management has overall responsibility for the educational work. Turnover, leaves of absence and a lack of pre-school teachers with formal teacher training are major challenges. inped wanted to create a concrete and unifying method for conducting practical and methodical work on various kindergarten subjects a tool that could be understood and used by everyone. BARNEHAGENES PEDAGOGISKE UTFORDRING. Bak inped står tre gründere fra barnehagefeltet som ønsket å bidra til en kvalitetssikring og videreutvikling av det pedagogiske innholdet i barnehagen. Barnehagene har nesten dobbelt så mange ufaglærte som faglærte. Dette gir store utfordringer med hensyn til rammeplanens pedagogiske krav. inped ble derfor utviklet som et verktøy for å oversette teori til konkrete og praktiske aktiviteter på gulvet med barna. Barnehagene har svært begrensede ressurser. inped tok derfor utgangspunkt i et verktøy som dekker alle barnehagens arbeidsområder; fra fag utvikling i personalgruppa til konkrete og praktiske aktiviteter som støtter barns utvikling innenfor bestemte områder. FRA TEORI OG IDEOLOGI TIL PRAKSIS. Gründerne og pedagogene Ragnhild Eielsen Wiig og Anita Meling har bred erfaring fra barnehagefeltet. De var begge ofte ute i barnehagene under utviklingen av produktet. Toni Berle har vært med på å gjøre verktøyet tilgjengelig for alle barnehagens yrkesgrupper. De tre gründerne har sammen gjort det pedagogiske verktøyet intuitivt og forståelig. I barnehagene har styreren overordnet ansvar for det pedagogiske arbeidet. Turnover, permisjoner og mangel på førskolelærere med formell pedagogisk kompetanse er en stor utfordring. inped ønsket å skape en konkretiserende og samlende metode for å drive praktisk-metodisk arbeid med fag i barnehagene et verktøy som kunne forstås og tas i bruk av alle. KORT OG GODT. Da inped kontaktet Ghost Design etter råd fra Innovasjon Norge, var utgangspunktet å finne en profil til firmaet. I prosessen ble det også formgitt bokser, kort og andre løsninger. A GROWN-UP SMILE. A number of interview rounds were conducted with potential users, and the final design expresses professional expertise, with a smile. The mature design language shows that as an educational tool, inped takes the tasks of staff seriously, but also features elements of creativity, wonder, play, and room for individual interpretation. Ghost Design wanted to create something that distinguished itself from the traditional kindergarten materials cacophony of colours and shapes. In addition, the agency wanted to give the product a distinct but appealing, grown-up language, indicating that this is neither Lotto nor any other kind of toy. ROOM FOR INTERPRETATION. In collaboration with the founders of inped, the designers at Ghost Design developed a look that strengthened the product s content without being traditional. The designers were very clear about what they wanted to achieve, and methodically set to work to translate the educational content into graphic language. The final look has not only made the new educational tool functional, but also expresses wonder as well as something that is not fully explained. This reflects a common understanding of the underlying educational theory, and also allows for self- interpretation. Typographical play with basic shapes, without childish images, shows that inped gets straight to the point but with a smile. TESTED AT HOME AND BEYOND. The designers and founders worked in close collaboration in order to discover what they wanted to achieve. The main idea was that the product should be functional, not just beautifully designed. The prototype was tested on kindergarten staff in the local community and at their workplaces. The tests inped inneholder åtte små bokser med aktivitetskort som representerer de syv fagområdene fra rammeplanen. Den åttende boksen er en brukerveiledning med faglig forankring. Hver av kortstokkene inneholder 20 aktiviteter med god, konkret og beskrivende informasjon om hvilke områder som stimuleres i arbeidet med aktiviteten. I tillegg til fag området som kortet i hovedsak presenterer, beskrives også andre fagområder som stimuleres i aktiviteten. Dette for å tydeliggjøre tverrfagligheten i det pedagogiske arbeidet. VOKSENT SMIL. Det ble foretatt en rekke intervjurunder med potensielle brukere. Det endelige uttrykket signaliserer faglig tyngde - med et smil. Et voksent designspråk viser at inped som pedagogisk verktøy tar personalets oppgave på alvor, samtidig som det har innslag av kreativitet, undring, lek og rom for individuell tolkning. Ghost Design ønsket å skape noe som skilte seg fra de tradisjonelle barnehagetingenes kakafoni av farger og former. I tillegg ville de gi det et tydelig, men fristende, voksenspråk som tilkjennegir at dette verken er Lotto eller annet leketøy. ROM FOR TOLKNING. I samarbeid med inped-gründerne jobbet designerne i Ghost Design frem et utseende som styrket innholdet uten å være tradisjonelt. De var svært klare på hva de ikke ville ha, og gikk metodisk til verks for å oversette faglig innhold til grafisk språk. Det endelige utseendet har ikke bare gjort det nye pedagogiske verktøyet funksjonelt, men viser også undring og noe som ikke er ferdig fortalt. Dette skal speile en felles forståelse for pedagogikken som ligger til grunn, men også gi rom for egen tolkning. Typografisk lek med grove former, uten barnslige bilder, viser at inped går rett til saken men med et smil. 26 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

15 showed how intuitive and attractive the product was, and whether it functioned as intended to increase the understanding of Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens educational content. During the test period, the desire for information about the educational significance of the various activities became apparent. The black box containing explanations of the activities educational aims was therefore added. A SUPPLIER OF SUBJECTS. inped was immediately received with enthusiasm, especially among professional teachers. For them, inped met a concrete need to get educational theory recognised as a subject in everyday tasks. Thorough analysis and the founders kindergarten background have given inped a language that is recognisable, confidence-inspiring and credible in the kindergarten environment. inped is currently sold online and through outreach sales. TESTET HJEMME OG UTE. Designer og gründere jobbet tett for å finne svar på hva man ønsket å oppnå. Hovedtanken var at produktet skulle være funksjonelt, ikke bare fint formgitt. Prototypen ble testet ut på barnehagepersonell i nærmiljøet og på egne arbeidsplasser. Testene viste hvor intuitivt og attraktivt produktet var, og om det fungerte etter hensikten om å øke forståelsen for rammeplanens pedagogiske innhold. Under testperioden dukket det opp ønsker om innføring i hva de ulike aktivitetene betyr pedagogisk. Dermed ble den sorte esken med forklaringer til aktivitetenes pedagogiske målsetning lagt til. LEVERANDØR AV FAG. inped ble umiddelbart mottatt med begeistring, ikke minst blant profesjonelle pedagoger. For dem fylte inped et konkret behov for å få pedagogikken anerkjent som fag i hverdagen. FINALLY TAKEN SERIOUSLY. Today, students use inped for exam training. Parents have asked for a comparable product with everyday educational theory for home use. Finally, I feel that I m being taken seriously as an adult in kindergarten!, say users. inped has been through Innovation Norway s twoyear programme as an incubator company. Now the small company is focusing on new products with highly professional educational content, and the founders have become sought-after course providers. Kindergartens that have purchased the product use it as a selling-point when presenting themselves online. Since inped covers the entire curriculum and increases awareness of the curriculum among adults, it meets a great need. The product has become especially important in kindergartens that have neither the time nor the resources to conduct training. Grundig analyse og gründernes barnehagebakgrunn har gitt inped et språk som er gjenkjennbart, tillitsvekkende og troverdig i barnehagemiljøet. Foreløpig selges inped på nettet og gjennom oppsøkende salg. ENDELIG TATT PÅ ALVOR. I dag bruker studenter inped til eksamenstrening. Foreldre har etterspurt tilsvarende produkt med hverdagspedagogikk til hjemmebruk. Endelig føler jeg meg tatt på alvor som voksen i barnehage!, sier brukerne. inped har vært gjennom Innovasjon Norges toårige program som inkubatorbedrift. Nå satser det lille selskapet på nye produkter med pedagogisk høyt faglig innhold. Gründerne har blitt etterspurte kursholdere. Barnehager som har kjøpt produktet, bruker det som fortrinn i presentasjonen av seg selv på nettet. Fordi inped tar for seg hele rammeplanen og øker bevisst heten hos A BRAND CREATED BY. inped describes cooperation with a professional design agency as a valuable experience not least because the professions showed great respect for each other. Experience from the kindergarten environment was the basis for the founders creative process, together with respect for that which was beyond their expertise. The designers were therefore able to use the extent of their abilities to create a viable brand. In the Stavanger Innovation Park, inped have been greeted as a flagship project in the market for the kindergarten, school and education sector. Using professional designers was initially unthinkable, but inped now sees that this offered a strong competitive advantage. inped will continue to use designers to ensure professional quality and focus when developing new products in the same spirit. de voksne, dekker den et stort behov. Den har blitt spesielt viktig i ressurssvake barnehager som verken har tid eller økonomi til å drive opplæring. SKAPTE MERKEVARE. inped karakteriserer samarbeidet med et profesjonelt designbyrå som en erfaring gull verdt ikke minst fordi fagmiljøene viste ydmykhet for hverandre. Erfaring fra barnehagemiljøet lå til grunn for gründernes kreative prosess, ved siden av respekt for hva de ikke kan. Slik fikk designeren utfolde seg og skape en levedyktig merkevare. I Innovasjonsparken i Stavanger har de blitt møtt som et flaggskips prosjekt i barnehage-, skole- og utdanningssektoren. Å bruke profesjonelle formgivere var i utgangspunktet utenkelig, men i dag ser inped at det ble et sterkt konkurransefortrinn. Det vil de fortsette med for å sikre faglig kvalitet og fokus når nye produkter skal utvikles i samme ånd. 28 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

16 Statoil ASA Scandinavian Design Group, MediaFront og McCann kategori / category interaktiv design / interactive design THE GAS MACHINE Presentasjon av plattformen Troll og utvinning av naturgass Presentation of the Troll platform and natural gas extraction VISUAL STORYTELLING. The goal is to give Statoil gas an enduring and significant place in the European energy mix, in a way that provides a high wow factor. A number of different stories support Statoil s role as a high-tech, solid, wellestablished and long-term supplier. WOW! Here we are taken on a visual journey that is completely wild! The stories around the Troll A field s operations, as one of Statoil s largest suppliers of gas, are told from different perspectives with good content throughout. The transitions between the different levels, both in reality and virtually, are innovative and professionally done with voice-over and additional graphics that impress. The soundtrack is also impressive. Aesthetically, it scores high on the use of Statoil s profile and 3D elements in a professional way. It successfully communicates relatively difficult material in a very entertaining way. The entire presentation is permeated by high credibility and elegance. VISUELL HISTORIEFORTELLING. Målet er å gi Statoil-gass en varig og betydelig plass i den europeiske energimiksen, på en måte som skal gi høy wow-faktor. En rekke ulike historier underbygger Statoils rolle som en høyteknologisk, solid, veletablert og langsiktig leverandør. WOW! Her tas vi med på en visuell reise som er helt rå! Historiene rundt Troll A-feltets virksomhet, som et av Statoils største gassleverandører, fortelles fra ulike perspektiver med godt innhold hele veien. Overgangene mellom de ulike nivåene, både i virkeligheten og virtuelt, er innovativt og profesjonelt gjort med voice-over og tilleggsgrafikk som imponerer. Lydbildet er også behagelig. Estetisk scorer de høyt på bruk av Statoils profil og 3D-elementer på en profesjonell måte. De lykkes godt med å formidle et relativt tungt stoff på en svært underholdende måte. Hele presentasjonen er gjennomsyret av høy troverdighet og eleganse. 30 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

17 Statoil ASA Scandinavian Design Group, MediaFront og McCann Designprosessen / The design process INTERNATIONAL AND INNOVATIVE IDENTITY BUILDING. Statoil wanted to launch its new identity internationally, as knowledge of the company is below two per cent. At the same time, the company wanted to show that it is a large, professional gas supplier, as Europe s need for safe, predictable supplies of cost-effective energy continues to rise. The Gas Machine is part of a presentation of Statoil as a global energy supplier, and presents the Troll platform as the gigantic gas supplier that it is. ALL ROADS LEAD TO THE GAS MACHINE. For years, Statoil has developed a long-term communications strategy that includes an entire ecosystem of various elements and points of contact with selected target groups. The target group for the The Gas Machine is an informed elite of political advisors, industrial consultants and other decision-makers within the energy sector. The media habits and locations of members of the group were thoroughly analysed. Basic ideas about the target audience and what Statoil wanted to communicate were developed, and the message was sharpened and clarified through extensive advertising all of which directed users to The Gas Machine. INTERNASJONAL OG INNOVATIV IDENTITETSBYGGING. Statoil ønsket å lansere sin nye identitet internasjonalt, der kjennskapen til selskapet er under to prosent. Samtidig ønsket de å vise at de er en profesjonell og stor gassleverandør. Europas behov for sikre og forutsigbare leveranser av kostnadseffektiv energi fortsetter å øke. The Gas Machine er en del av en presentasjon av Statoil som en global energileverandør, og presenterer Troll-plattformen som den gigantiske gassleverandøren den er. ALLE VEIER FØRER TIL THE GAS MACHINE. Statoils har i årevis utviklet en langsiktig kommunikasjonsstrategi, som innbefatter et helt øko system av elementer og berøringspunkter mot spissede målgrupper. Målgruppen til The Gas Machine er en informert elite av politiske rådgivere, industrirådgivere og andre beslutningstagere innen energisektoren. Gruppens medievaner og plassering ble analysert grundig. Grunnleggende tanker om mottakere og hva Statoil skulle kommunisere ble utformet, og budskapet ble spisset og presisert gjennom omfattende annonsering - alt rettet mot The Gas Machine som landingsplass. TECHNICAL SCOPE FROM PREHISTORIC TIMES TO THE FUTURE. Everything Statoil s communications department does must support the management s strategic decisions and render results visible. The decision to use design-driven communication and knowledge dissemination was made in collaboration with McCann, MediaFront and Scandinavian Design Group. The target group required more knowledge about gas as an energy source, Statoil s reputation as an energy provider, and the company s position among the seven greatest innovators in the world in The story bridges the gap between the present and the future, and it was therefore decided that The Gas Machine should take the form of a journey from the universe to the carbon atom. -DRIVEN KNOWLEDGE TRANSFER.With Statoil s reputation in Norway as an underlying factor, the general public is also the target group for the company s communications strategy. Most norwegians know little about what Statoil actually does. The story had to be dramatic, and make use of narrative and educational techniques in order to increase knowledge and pride among target groups with little or no knowledge of the energy market. The means of communication therefore became the visualisation of a good story. TEKNISK SPENNVIDDE FRA URTID TIL FREMTID. Alt Statoils kommunikasjons avdeling gjør skal støtte ledelsens strategiske be slut ninger, og gjøre resultatene synlige. Valget av design drevet komm unikasjon og kunnskaps formidling ble gjort i samarbeid med byråene McCann, Media- Front og Scandinavian Design Group. Målgruppen hadde behov for mer kunnskap om gass som energikilde, om Statoils omdømme som energileverandør og om selskapets posisjon blant verdens syv ypperste innovatører i Historien skal bygge bro mellom nåtid og fremtid, og The Gas Machine ble derfor bestemt å være en reise fra universet til karbonatomet. DREVET KUNNSKAPSFORMIDLING. Med Statoils omdømme i Norge som underliggende, er også allmennheten målgruppe for selskapets kommunikasjonsstrategi. Nordmenn flest vet lite om hva Statoil gjør. Historien måtte ha dramaturgi, og ta i bruk fortellerteknikk og pedagogikk for å øke kunnskapen og stolthet også i målgrupper som har liten eller ingen kjennskap til energimarkedet. Virkemiddelet ble visualisering av en god historie. 32 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

18 A LINEAR 3D STORY WITH A CENTRAL POINT OF ENTRY. The Gas Machine features a linear story, but on entering the website the user is firstly directed to the story s centre. The user can select the level of complexity and topic of the material relating to the history of carbon. Design competence has been used to make difficult and complicated subject matter understandable, so the communication is primarily design-driven. Photos, animated illustrations, videos and sound are used extensively to effectively explain the complex story. BASED ON GAME THEORY. Technically, The Gas Machine is a video-heavy site which draws us into a journey of discovery through the use of sound, effects and film. The programmers have used Flash to create the journey, and have in many ways been inspired by game theory. To prevent waiting times, videos are optimised and downloaded in the background as soon as you enter the site. Emphasis has been placed on simple, elegant transitions EN LINEÆR 3D HISTORIE MED SENTRAL INNGANG. Utgangs punktet er en lineær historie, men nettstedet sender først brukeren inn i sentrum av det hele. Man kan selv velge retning ut eller inn av kompleksiteten og karbonhistoriens materie. For å oversette komplisert stoff, har man i hovedsak benyttet seg av designkompetanse, slik at kommunikasjonen i hovedsak er designdrevet. Utstrakt bruk av foto, animerte illustrasjoner, video og lyd er brukt for å forklare den komplekse historien. SPILLTEORI I BÅNN. Teknisk sett er The Gas Machine et videotungt nett sted med mye lyd, effekter og film som trekker oss inn i en oppdagelses reise. Programmererne har benyttet Flash for å lage reisen, og de er på mange måter inspirert av spillteori. For å hindre ventetid optimaliseres og lastes videoer ned i bakgrunnen straks man er inne. Det ble lagt vekt på enkle og lekre overganger gjennom sidens mange nivåer, for nærmest å forføre de besøkende gjennom hele fortellingen. Dette gir en sømløs opplevelse av høy kvalitet. through the many levels of the site in order to entice the visitor through the entire story. This gives a seamless, high quality experience. INCREASED AWARENESS. As a communication channel, websites have the advantage that you can measure who visits a site, when they visit it, and for how long. Visitor statistics for The Gas Machine show that the right people are visiting the site in order to learn, and that visitors spend a significant amount of time on the site when they first enter it. Between the solution s launch and January 2012, 843,000 unique users visited the site for an average time of almost 4 minutes, which is a long time to spend on a web-based solution. Statoil has used research tactically, functionally and strategically in order to create a vibrant digital platform. The Gas Machine has received much attention and won several awards, thanks to its innovative use of design. In turn, this has given Statoil added value in the form of increased awareness and internal pride. ØKT OPPMERKSOMHET. Nettsted som kommunikasjonskanal har den fordelen at man kan måle hvem, når og hvor lenge noen klikker seg inn. Resultater fra besøksstatistikk viser at de rette menneskene er innom for å lære, og de bruker mye tid når de først har kommet inn på sidene. Fra løsningen ble lansert og frem til januar 2012 hadde unike brukere vært inne på siden. I gjennomsnitt har de vært der i nesten fire minutter, noe som er lang tid å bruke på en nettbasert løsning. Statoil bruker forskning taktisk, operativt og strategisk for å skape en levende digital plattform. The Gas Machine har fått mye oppmerksomhet og flere priser takket være sin innovative bruk av design. Dette har igjen gitt Statoil en hyggelig merverdi i økt oppmerksomhet og intern stolthet. 34 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

19 Norwegian Rain AS Norwegian Rain AS kategori / category tekstil- og konfeksjonsdesign / Textile and clothing design Norwegian Rain Regnbekledning for urbane menn Rainwear for urban men RAINWEAR. Norwegian Rain works in an environmentally conscious way with technology from the offshore, sports and rainwear industries, traditional tailoring and Japanese simplicity. The result is high-tech, stylish rainwear for urban men. The debut collection has already received international attention in the USA, Japan, Canada among other countries. BERGEN MEETS TOKYO. Rainwear is a specific niche, and Norwegian Rain has managed to build bridges across to innovative fashion. By using new technology, with the surface treatment of materials, the company has been able to choose traditional wool qualities such as tweed and herringbone patterns. The new technology has also brought a traditional garment with avant garde details into a new area of utilisation. Norwegian Rain offers garments to a niche that is about to be filled, and the garments have multi-purpose value. The products have a clear, special character. The design is stylistically consistent, cool and subtly avant garde, which provides a large commercial impact area. Not least, the tailoring maintains high quality and professionalism down to the smallest details. KLÆR FOR REGNVÆR. Norwegian Rain jobber miljøbevisst med teknologi fra offshore-, sports- og regntøybransjen, tradisjonelt skredderhåndverk og japansk enkelhet. Resultatet er høyteknologisk, stilistisk regn bekledning for urbane menn. Debutkolleksjonen har allerede fått internasjonal oppmerksom het, blant annet i USA, Japan og Canada. BERGEN MØTER TOKYO. Regntøy er en egen nisje, og Norwegian Rain har klart å bygge bro over til nyskapende fashion. De har, ved å ta i bruk ny teknologi med overflatebehandling av materialer, gjort det mulig å velge tradisjonelle ullkvaliteter som tweed og fiskebensmønstringer. De har ved ny teknologi også bragt et tradisjonelt plagg, med avantgarde detaljer, inn på et nytt bruksområde. Norwegian Rain tilbyr plagg til en nisje som er i ferd med å fylles, og plaggene har flerbruksverdi. Produktene har tydelig særpreg. Uttrykket er stilrent, tøft og subtilt avantgardistisk som gir et stort kommersielt nedslagsfelt. Ikke minst holder skreddersømmen høy kvalitet og profesjonalitet ned til de minste detaljer. 36 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

20 Norwegian Rain AS Norwegian Rain AS Designprosessen / The design process WELL DRESSED IN THE RAIN. The starting point for Norwegian Rain was simply to create a functional rainwear solution for city dwellers. Even though we spend most of our lives in cities and towns, functional garments are usually tailored to the offshore or leisure sectors. The garments had to be something that the founders themselves would want to wear, whatever the occasion. T-Michael, Tailor and Designer, and Alexander Helle, Creative Director, merged the functional with the elegant. The result a rain coat that does not look like a rain coat. THE BERGEN EXPERIENCE. Everyone involved in the project grew up in Bergen a natural laboratory, as the project team call it and have used and tried most rainwear solutions. Two and a half years after the team started the project, the finished product finally saw the light of day. One time-consuming challenge was finding suitable fabrics. Suppliers were pushed to their limits, since Norwegian Rain required material with extremely high technical functionality: It had to be breathable, warm, windproof and maintain a high level of quality. In addition, it had to feel elegant. On top of all this, the team also had extremely high demands for reduced environmental impact not only with regard to the fabric, but also throughout the entire production chain in an industry that normally struggles with a dubious reputation. The project team gained knowledge of possible solutions, such as so-called water tunnels in offshore garments, by visiting a number of suppliers of offshore, mountain and outdoor clothing. VELKLEDD I REGNVÆR. Utgangspunktet for Norwegian Rain var en enkel idé om en funksjonell løsning på et liv i regn for de som bor i byen. Selv om man tilbringer store deler av livet i byen, er funksjonelle plagg gjerne tilpasset offshore eller friluft. Dette plagget skulle bli noe som gründerne selv ville gå i, uansett anledning. T-Michael, skredder og designer, og Alexander Helle, kreativ leder, fusjonerte det funksjonelle med det elegante: En regnfrakk som ikke ser ut som en regnfrakk. BERGENSK ERFARING. Alle involverte er oppvokst i Bergen et naturlig laboratorium, som de selv kaller det, og har brukt og prøvd det meste mot regn. To og et halvt år etter at teamet startet, så det ferdige produktet dagens lys. En tidkrevende utfordring var nemlig å finne tekstiler. Leverandører ble pushet til det ytterste da Norwegian Rain søkte stoff med svært høy teknisk funksjonalitet: Det skulle både puste, være varmt, vindtett og holde høy stofflig kvalitet. I tillegg skulle det føles og kjennes elegant. Oppå det hele satte de også skyhøye krav til redusert miljø belastning ikke bare i tekstilet, men i hele produksjonen, i en bransje som ellers sliter med et rufsete omdømme. Kunnskap om mulige løsninger, som såkalte vanntunneler i offshore-plagg, fant de ved å oppsøkte en rekke leverandører av offshore-, fjell- og friluftsplagg. VANNTETTE MILJØHENSYN. Det ble arbeidet lenge med å finne en løsning på hvordan vannet kunne holdes ute. I perioder stod designerne utenfor butikkene og kastet bøtter med vann på plaggene. Da de så de var på riktig vei, ble de inspirert til å fortsette med det lille ekstra. Leverandøren klarte til slutt å levere tekstiler basert på resirkulerte materialer i polyester og organisk bomull, som i tillegg reduserer CO2-utslipp og vannbruk under produksjonen med opptil 80 prosent. Ønsket om å ta størst mulig miljøhensyn ble et fundament for forretnings strategien. 38 Nominert til Hedersprisen for god design / Nominated for the Honours Award for Design Excellence

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Professor Vidar Gynnild: Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 En modell Læringsmål (Intended

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer