Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: kl. 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon av monumentet v/birte Løveid Film om Edvard Munch Karivold Film v/bjerketvedt Presentasjon av sangkoret Ekko Saksbehandlingen begynner kl. 18:00 Sak Tekst: Side PS 12/09 Protokoll Kulturutvalget 1 PS 13/09 Orientering Fredrikstad og videre satsning på film og media 3 PS 14/09 Godtgjøring til lag/foreninger i forbindelse med bortfall av papirinnsamlingsoppdrag 15 PS 15/09 Økonomisk støtte til Cafe de Concert-festival 19 PS 16/09 Muligheter for refusjon til utvalgsmedlemmer i forbindelse med kulturarrangementer. 25 PS 17/09 Kulturprosjekt Breaking Barricades 27 PS 18/09 Rv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse - navn på ny klaffebru og ny tunnel 33 PS 19/09 Møteplan Kulturutvalget 2. halvår PS 20/09 Orientering vedrørende rapportering økonomi, personal og status. 37 PS 21/09 Interpellasjon fra Bymiljølista - Prisbelønnet grafikk fra Norske Internasjonale grafikkbiennale/triennale 39 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon , mobil e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Fredrikstad, 23. februar 2009 Anita Vik leder

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3745 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 18139/2009 Klassering: 033 Saksbehandler: Inger Anne Kilde Storli Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Protokoll Kulturutvalget Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra møtet 21. januar 2009 tas til orientering. Fredrikstad, 12. februar 2009 Sammendrag Det vises til møteprotokoll i Kulturutvalget 21. januar Vedlegg 1. Protokoll fra møte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Jfr. Møteprotokoll. Økonomiske konsekvenser Ikke relevans i saken. Ansattes medbestemmelse Ikke relevans i saken. Vurdering jfr. Møteprotokoll.

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/17463 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 19698/2009 Klassering: C34 Saksbehandler: Bjørg Johnsrud Western Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Formannskapet Orientering Fredrikstad og videre satsning på film og media Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget og Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering Fredrikstad, Sammendrag Film- og mediemiljøet i Fredrikstad står nå ved et viktig veiskille i den videre satsningen på denne bransjen i næringsutviklingen. Rådmannen finner det viktig å orientere de folkevalgte om status i den lokale utviklingen, og hvilke satsninger og føringer som prioriteres fra staten og fylkeskommunen. Film- og mediemiljøet i Fredrikstad har fått mye positiv oppmerksomhet de siste årene, senest gjennom premieren på dokumentarfilmen om Eva Joly av Hege Dehlie, dokumentaren om Erling Johansen av Karivold film og spillefilmen Pink Panther 2 av Harald Zwart. Den gode motoren og pådriveren i fagmiljøet som Medieparken har vært, fikk et tilbakeslag høsten 2008, noe som medførte det som må kunne karakteriseres som uønsket oppmerksomhet. Fredrikstad står nå i fare for å miste mye av den positive oppmerksomheten som flere enn aktørene i selve Medieparken AS har nytt godt av, og som i mange sammenhenger har bidratt til å synliggjøre Fredrikstad som en film- og medieby med flere interessante aktører. Uroen i og rundt Medieparken angår og berører flere enn de tidligere ansatte, ledelsen og eierne av selve Medieparken AS. Den berører hele bransjen, og ikke minst det positive samarbeidet som var intensjonen. De viktige utviklingsprosessene som var satt i gang, står nå i fare for å stoppe opp, og det vil berøre den videre satsningen og utviklingen i film- og mediemiljøet i Fredrikstad-samfunnet og Østfold. Rådmannen vurderer det som viktig at Næringsavdelingen sammen med Fredrikstad Utvikling fortsetter arbeidet med å fremme vekst og utvikling innen film- og mediebransjen gjennom samarbeid- og utviklingsprosjekter. Fredrikstad-samfunnet har nå en sjelden mulighet til å ta del i initiativene og finansieringsmulighetene fra staten og fylkeskommunen for å skape et best mulig utgangspunkt for en bred satsning på et viktig og fremtidsrettet næringsmiljø med ytterligere vekstpotensial.

4 Vedlegg 1. Notat fra Østfoldforskning ved Steinar Normann; Film og mediemiljøet i Fredrikstad; Hva nå? Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. St.meld. nr. 22 ( ) Veiviseren - For det norske filmløftet 2. Orienteringssak nr. 47/08 i Kultur- og næringsutvalget om kommunens arbeid med samarbeidsprosjekter og mulige Interreg.-prosjekter. Saksopplysninger Fredrikstad kommune har gjennom ulike prosjekter og samarbeidskonstellasjoner tilstrebet å tilrettelegge for en vekst innen film- og medienæringen. Et viktig bidrag til satsningen var å delta i etableringen av Medieparken AS, beskrevet i sak nr. 47/05 i Formannskapet, sak nr. 65/05 i Kommunestyret I vedlegget til saken ble det understreket viktigheten av at Fredrikstad kommune som offentlig aktør bidrar til etablering for å utløse statlige tilskudd, hvilket det gjorde; kr ,- i statsbudsjettet 2005 og statsstøtte på kr ,- i statsbudsjettet i Tall for senere år er pr dato ikke tilgjengelige. I kjølvannet av satsningen viser undersøkelser fra Østfoldforskning at film- og mediemiljøet i Fredrikstad er betydelig sett i nasjonal sammenheng. Innen området film- og videoproduksjon finner man ca. 115 foretak i Østfold hvorav ca befinner seg i Fredrikstad. En undersøkelse foretatt våren 2008 viser en betydelig vekst i perioden , og at veksten har vært sterkere enn i landet for øvrig. Blant aktørene finner vi flere anerkjente produsenter med lang fartstid i bransjen. I tillegg er andre næringsaktører, som utøvende kunstnere (skuespillere, forfattere, musikere, scenografer m.fl.) sterkt representert i Fredrikstad. Veksten i denne kategorien har også vært sterkere enn i landet for øvrig. Østfoldforskning konkluderer med at bransjemiljøets sammensetning fremstår samlet som vekstkraftig. De viser også til at Fredrikstad Animasjonsfestival har etablert seg som en anerkjent festival i sjangeren, og inngår i nasjonale og internasjonale oversikter over filmfestivaler. Medieparken ble skapt med en visjon om å samle krefter og utvikle Fredrikstad til en slagkraftig medieby i Skandinavia. Medieparken skulle være limet som binder sammen miljøene og aktørene i distriktet og forsterker ulike kvaliteter. Funksjonen som paraplyorganisasjon og motor for et bredt næringsmiljø etterspørres i disse dager av bransjen. Siden en uro internt i Medieparken kom til overflaten høsten 2008, har Fredrikstad kommune vært i regelmessig kontakt med eierne og etterspurt status og hva som gjøres for å revitalisere driften. Tilbakemeldingen er at det arbeides i disse dager fra Medieparkens side med å omdefinere driften og sikre videre aktivitet. For å bistå i denne prosessen, parallelt med å sikre videre utvikling innen bransjen, har Fredrikstad kommune ved Kultur- og næringsseksjonen initiert og medvirket i følgende prosjekter 1. forprosjekt Cinai ll Interreg. samarbeid med Sverige 2. forprosjekt Arenaprosjektet samarbeid med Østfold fylkeskommune, Innovasjon Norge og bransjen 3. etablering av filmsenter samarbeid med Østfold fylkeskommune

5 1. Cinai ll I det opprinnelig CINAI-prosjektet var man interessert i Medieparkens rolle som motor og samordner for medieutviklingen i regionen. En av hovedkonklusjonene fra dette prosjektet allerede den gang, var at det er behov for å videreføre satsningen på en paraplyorganisasjon som kunne ivareta nettopp denne rollen. Rollen ble ansett som et viktig og anerkjent virkemiddel for å utvikle et innovativt og vekstkraftig næringsmiljø. Forprosjektet viste til potensialet for utvikling av denne bransjen. Resultatene viste også behovet for arenaer og finansieringsmuligheter for å utvikle samarbeidet, og at disse arenaene bør utvikles fra det lokale til det regionale og videre til det internasjonale. Cinai ll er en videreføring som fokuserer på barn, unge og talentutvikling. 2. Arenaprosjektet Østfold fylkeskommune gjennomfører i samarbeid med Innovasjon Norge et forprosjekt i ARENA-programmet for å identifisere vekstkraftige bransjemiljøer som kan motta utviklingsmidler til en langsiktig satsning. Fylkeskommunen fremhever at film- og mediebransjen er en aktuell kandidat. Hovedfokus vil være på profesjonelle næringsaktører. 3. Filmsenter Fra statlig hold er det signalisert gjennom Film-meldingen å etablere nye regionale filmsentre. Medieparken AS i Fredrikstad er allerede registrert som ett av 10 i landet. Filmmeldingen legger opp til at det skal etableres regionale filmfond for å tilrekke seg ulike filmproduksjoner som kan bidra til å utvikle de regionale filmmiljøene. Østfold fylkeskommune er sammen med Fredrikstad kommune og representanter fra bransjemiljøet involvert i en prosess for å etablere et regionalt filmsenter i hovedsak for Oslofjord regionen. Det er her etablert et samarbeid mellom Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold. I tråd med Filmmeldingen vil staten da bidra med tilskudd til: Tiltak barn og unge/ talentutvikling Kompetansehevende tiltak for bransjen Utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm Gjennom mangeårig satsning peker Fredrikstad seg ut som tyngdepunkt for film- og mediebransjen i østfoldregionen. Både gjennom produksjonsmiljøer og mediebedrifter, og samtidig målbevisst offentlig satsning på E6-Østfold medieverksted (barn og unge), nytt moderne kinosenter (filmformidling), samt Fredrikstad Animation Festival (faglig møteplass for bransjen i Norden-Baltikum). En videre satsning kan ha ulike ambisjonsnivå, og i filmpolitisk næringsutvikling opererer man ofte med begrepet Filmhuset som representerer ulike grader av satsning. I tabellen nedenunder er de ulike nivåene beskrevet med tillegg av en indikasjon om hvordan ulike finansieringsmuligheter kan bidra til å utløse og støtte aktiviteter:

6 NIVÅ INNHOLD Nasjonale/ regionale/lokale finansieringsmuligheter 4. etasje Næringsvirksomhet, kommersiell film og audiovisuelle produksjoner Produksjonsmidler (fond, risikovillig kapital), produksjonssted ARENA-programmet annen offentlig privat finansiering 3. etasje Talentutvikling, kompetanseutvikling og produksjonsmidler Filmsenter, filmfestival ARENA-programmet Interreg annen offentlig 2. etasje Utdanningstilbud på universitets-/høyskolenivå ARENA-programmet Interreg annen offentlig 1. etasje Fritid; tiltak som stimulerer til egenaktivitet og utvikling av egne uttrykksformer Medietilbud videregående skole, medieverksted, den kulturelle skolesekken, ungdommens kulturmønstring Interreg annen offentlig Film-meldingen legger opp til at det skal etableres regionale filmfond for å tiltrekke seg ulike filmproduksjoner som kan bidra til å utvikle de regionale filmmiljøene. Østfold fylkeskommune er involvert i en prosess sammen med Fredrikstad kommune og representanter fra bransjen for å ivareta de mulighetene som kan ligge i dette. Kost-/nytte ved filmproduksjon Når film produseres på et visst sted, location, skapes direkte og indirekte effekter, ofte i form av positive multiplikatoreffekter. Bransjen er preget av uavhengige produsenter som søker innspillings-steder med best mulige betingelser. Beslutning om å velge et sted er basert på to vurderinger: - knyttet til selve historien/handlingen - økonomisk gevinst i form av reduserte kostnader og/eller lokal finansiering Undersøkelser viser til typiske effekter lokal filmproduksjon: - generert omsetning i regionen knyttet til produksjon og salg - etablering av varige arbeidsplasser - investeringer Om vi benytter en spillefilm som eksempel, vil et typisk produksjonsbudsjett ligge på rundt 15 mill. kroner. Den lokale verdiskapingen er derfor avhengig av i hvilken grad det lokale filmmiljøet evner å tiltrekke seg produksjon. Tallene det opereres med innen bransjen viser at man kan oppnå en styrt lokal verdiskaping på investert beløp tilsvarende ca. 1,5 3 ganger investeringen. Lokal verdiskaping blir primært knyttet til å koble på det lokale kompetansemiljøet slik at dette kan gi meromsetning og kompetanseutvikling. I tillegg utløses nødvendige aktiviteter i sammenheng med innspillingsstedet, og er som oftest forbundet med overnatting, bespisning, transport etc. De to spillefilmene Lange flate ballær har hatt et samlet produksjonsbudsjett på ca. 40 mill. kroner hvorav ca. 15 mill. kroner er omsatt lokalt. Summert har overskudd av kinobillettsalg og salg av DVDer gitt investorene en fortjeneste på ca. 9 mill.

7 Andre indirekte effekter som er vanskelig å måle økonomisk, og som er viktige, er selve markedsførings- og profileringseffekten relatert til attraktivitet og økt turisme. Hvaler-serien ble lagt til Fredrikstad først og fremst grunnet Medieparkens rolle som coprodusent og lokal tilrettelegger kombinert med lokal og regional finansiell støtte. I forbindelse med innspillingen av Hvaler-serien har bl.a. Sandbrekke Gjestegård på Hvaler hatt en omsetning på ca. 1 mill. kroner i den 26 ukers perioden filminnspillingen foregikk, noe som er høyere enn i en normalperiode. De opplyser også at de i ettertid har fått økt etterspørsel etter sine tjenester. Økonomiske konsekvenser i saken Fredrikstad kommune ved Kultur- og næringsseksjonen har foruten egeninnsats gitt følgende tilskudd i 2008: 1. finansiering av forprosjekt Cinai ll kr ,-. Kr ,- er også finansiert gjennom Styringsgruppa for regional utviklingsavtale. 2. Finansiering av innspill til Arena-prosjektet kr ,-. Videre økonomiske konsekvenser vil bli beskrevet og fremmet i saker i forbindelse med utvikling av konkrete prosjekter. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i denne saken. Vurdering Fredrikstad kommune har gjennom sin satsning på film og media bidratt til å generere en vekst i denne bransjen. Veksten har også vært sterkere enn i landet for øvrig, og Østfoldforskning konkluderer med at bransjemiljøets sammensetning fremstår samlet som vekstkraftig. Det vises også til Fredrikstad Animasjonsfestival som har etablert seg som en anerkjent festival i sin sjanger. Modellen som fremstår som Filmhus viser viktigheten av de ulike nivåene og hvordan de gjensidig er avhengig av hverandre. En mangeårig satsning på Kulturskolen ved Medieverkstedet E6, og såkorn til underskogen viser i dag at kultur har generert næring. Medieparken har vært en sentral og viktig aktør i arbeidet med å ta rollen som paraplyfunksjon. Denne funksjonen vurderes fra bransjen som nødvendig og blir en kritisk og viktig suksessfaktor for videre utvikling av bransjemiljøet i Fredrikstad. Gjennom Filmmeldingen legger staten opp til å etabalere nye regionale filmsentre. Det vurderes som viktig at arbeidet med å revitalisere Medieparken, sluttføres slik at Medieparken kan ta en nøytral og førende posisjon. En forent bransje blir viktig dersom Fredrikstad skal kunne ta en posisjon sammen med Østfold fylkeskommune i å søke Arena-midler. Østfoldforskning viser til at en av de viktigste erfaringene fra nettverks- og klyngeutviklingsarbeid generelt, er at noen må opptre på vegne av og ivareta bransjemiljøers fellesutfordringer og interesser, og drive utviklingsprosessene. Det er spesielt viktig når næringsaktørene er små og til dels ressurssvake. I andre regioner har kommuner og fylkeskommuner påtatt seg en støttefunksjon både finansielt og næringspolitisk som tilrettelegger og partner i utviklingsarbeidet for tilsvarende næringsaktører. Rådmannen vurderer det derfor som viktig at Næringsavdelingen sammen med Fredrikstad Utvikling fortsetter arbeidet med å fremme vekst og utvikling innen film- og mediebransjen gjennom samarbeids- og utviklingsprosjekter. Fredrikstad-samfunnet har nå en mulighet til å ta del i disse ulike initiativene og finansieringsmulighetene for å skape et best mulig utgangspunkt for en bred satsning på et viktig og fremtidsrettet næringsmiljø med ytterligere vekstpotensial.

8 TIL : Bjørg Johnsrud Western KOPI : Frode Ramstad Johansen FRA : Steinar Normann DATO : SAK : Film- og mediemiljøet i Fredrikstad; hva nå? Jeg har reist land og strand rundt og hørt mange komme med store visjoner om å satse på å utvikle filmmiljøer med studioer og det som hører til. Men det har bare blitt med ordene. Men dette dette er handling!" leder av Norsk Filmfond, Stein Slyngstad under åpningen av Medieparkens filmstudio Innledning Film og mediemiljøet i Fredrikstad har fått mye positiv oppmerksomhet de siste årene. Men høsten kom det som må kunne karakteriseres som uønsket oppmerksomhet. Både lokalt, regionalt og nasjonalt har urolighetene rundt Medieparken AS knyttet til en åpenlys uenighet mellom tidligere daglige ledelse og noen sentrale eiere om hva Medieparken AS skal drive med rent forretningsmessig, resultert i det som nærmest kan karakteriseres som opphør av virksomheten. Uten å kjenne alle detaljer i den pågående prosessen med å reorganisere virksomheten, står man i fare for å miste mye av den positive oppmerksomheten som flere enn aktørene i selve Medieparken AS har nytt godt av, og som i mange sammenhenger har bidratt til å synliggjøre Fredrikstad som en gryende film- og medieby med flere interessante aktører. Hendelsen rundt Medieparken angår og berører flere enn de tidligere ansatte, ledelsen og eierne av selve Medieparken AS. Den berører hele bransjen, og ikke minst det positive samarbeidet og de viktige utviklingsprosessene som var satt i gang, har nå i stor grad stoppet opp. Og den berører hele Fredrikstad-samfunnet og store deler av Østfold. Litt historikk Medieparken hadde i starten en samlende effekt på mediemiljøet i Fredrikstad. Både den finansieringen Fredrikstad kommune bidro med initielt til selve etableringsprosessen for initiativtagerne og finansielle bidrag til gjennomføring av utredninger og analyser av miljøet. Sammen med SND Østfold (nå Innovasjon Norge) bidro til kunnskap om aktørene og forslag til videre utviklingsprosesser for bransjemiljøet og næringsaktørene. Kommunen bidro også til medfinansiering av Intereg-prosjekter der man i samarbeid med Trollhättan-miljøet kunne finansiere fellesaktiviteter og læring i miljøet som bidro ytterligere til en relativt rask mobilisering og synliggjøring av et betydelig antall aktører med relevans og potensial for en videre utvikling. Østfold Fylkeskommune var også en av de finansielle bidragsyterne gjennom inkubatorprogrammet i samarbeid med SIVA, der Medieparken var aktør. Utviklingen i og rundt Medieparken i perioden fra 2001 til våren 2004 er godt dokumentert i arbeid utført av Østfoldforskning AS (den gang Stiftelsen Østfoldforskning) 1. Kort om film- og mediemiljøet i Fredrikstad Tidligere undersøkelser viser at film- og mediemiljøet er betydelig sett i nasjonal sammenheng. Om man begrenser beskrivelsen til det som i SSB-sammenheng betegnes som film- og videoproduksjon, finner man ca. 115 foretak i Østfold hvorav ca av disse befinner seg i Fredrikstad. En undersøkelse foretatt våren 2008 viser at denne kategorien har vist en betydelig vekst i perioden og veksten har vært sterkere enn i landet for øvrig. Blant aktørene finner vi flere anerkjente produsenter med lang fartstid i bransjen. 1 Multimediesatsingen i Fredrikstad potensial og ringvirkninger. OR F.R. Johansen, S. Normann. Stiftelsen Østfoldforskning

9 I tillegg er andre næringsaktører, registrert som bl.a. utøvende kunstnere (skuespillere, forfattere, musikere, scenografer m.fl.) sterkt representert i Fredrikstad. Veksten i denne kategorien har også vært sterkere enn i landet for øvrig. Bransjemiljøets sammensetning fremstår samlet som vekstkraftig. Og når bransjemiljøet som beskrevet nedenfor har oppnådd betydelig statsstøtte, har dette sammenheng med at miljøet samlet sett av departementet er vurdert å tilfredsstille kravet om bl.a. at det eksisterer lokal filmkompetanse og at det finnes et filmmiljø. Fredrikstad Animasjonsfestival har etablert seg som en anerkjent festival i sjanger, og inngår i nasjonale og internasjonale oversikter over filmfestivaler. Medieparkens rolle i utviklingen Medieparken ble skapt som en visjon om å samle krefter og utvikle Fredrikstad til en slagkraftig medieby i Skandinavia, hvor Medieparken skulle være limet som bandt sammen de spennende miljøene og aktørene i distriktet og kunne forsterke individuelle kvaliteter. Den offentlige støtten frem til 2005 ga Medieparken muligheten til å ivareta en funksjon som paraplyorganisasjon for et bredt næringsmiljø, og de er av flere av aktørene oppfattet som motoren i et film-/video-/medierelatert bransjemiljø med formålet å betjene det totale miljøets ulike interesser og utvikling av et klyngemiljø. Dette er gjennomført bl. a. gjennom profilering, kurs, workshop, etableringen av Parkvesenet, utleie av lokaler, lobbing mot kommune, fylkeskommune og departementer med mer. Medieparken lyktes i å samle store deler av næringen og å profilere distriktet gjennom både enkeltaktører og felles workshops med mer. De har bidratt til en markant endring i kommunens tenking om mediebransjen fra kultur til næring i samme periode. Etableringen av Medieparken som AS ved årsskiftet innebar en endring i det forretningsmessige fokuset mot slutten av 2004, og som innebar at funksjonen som paraplyorganisasjon for et bredt næringsmiljø ble begrenset i betydelig grad.. Samtidig ble Parkvesenet 2 - en nonprofit organisasjon - etablert som et regionalt forum for kreativ næring. Videre har Fredrikstad Utvikling støttet arbeidet med å utvikle mediebyen Fredrikstad, i nært samarbeid med blant annet Opplev Fredrikstad, Medieparken AS og Fredrikstad kommune. Medieparken har i andres oppfatning hatt minst to roller; den egne rollen som produksjonsselskap og rollen som utviklingsaktør for mediemiljøet i Fredrikstad. Som utviklingsaktør har de flere suksesser å vise til: - Etableringen av DMPro høgskolestudiet digital medieproduksjon i samarbeid med HIØ (over 110 søkere første år) - Kontorhotell/inkubatorvirksomhet med 14 bedrifter - Samarbeids-/utviklingsavtale med Værste, hvor de fikk leie lokaler gratis over fem år - Filmstudio på 900m2 er etablert - Tegninger over mediebygg på Værste klare - Sterk positiv profilering av mediemiljøet i Fredrikstad og av Fredrikstad som by i lokale og nasjonale medier - Statsstøtte på NOK i statsbudsjettet Statsstøtte på kr NOK i statsbudsjettet i Finansiering og medproduksjon av spillefilmen Lange Flate Baller 1 og 2 samt filmen Switch - Emmy 2007 sertifikat ifm tv-serien Spon Selv definerte Medieparken seg på denne tiden som et utviklings- og produksjonsselskap, beskrevet på denne måten på nettstedet deres: 2

10 Medieparken AS er et utviklings- og produksjonsmiljø for film og kreativ næring. Vi bistår utvikling og produksjon av tv og spillefilm, fasiliterer et filmstudio på skipsverftet FMV i Fredrikstad, og tilbyr ulike kurs- og utdanningsmuligheter innen film og media. I 2005 ble det fra Medieparken AS sin side sagt at innrettingen videre ville gå i retning av at de primært ville være et produksjonsselskap for film og tv og sekundært være en utviklingsaktør. Andre aktører i bransjen som da var involvert i de samlede prosesser rundt satsing på et filmog mediemiljø i Fredrikstad, oppfattet det som noe uklart hvordan de skulle oppfatte Medieparkens rolle. I CINAI-prosjektet 3 var man interessert i Medieparkens rolle som motor og samordner for medieutviklingen i regionen. Miljøet hadde i løpet av de få årene Medieparken hadde eksistert fått stor oppmerksomhet og fått bevilget utviklingsmidler over statsbudsjettet 4, men det var et spørsmål om denne utviklingen kunne fortsette gjennom et egenfinansiert AS. Virksomheter som f eks Film i Väst og Film3 er offentlig eid og finansiert og ivaretar sine miljøer bl.a. gjennom å arbeide for at produksjoner legges til de respektive distriktene. Denne rollen er ressurskrevende og krever bredt samarbeid. Medieparken ble på denne tiden ikke definert som inkubator etter SIVA-modellen og fikk dermed ikke støtte til inkubatorfunksjonen og muligheter for å ivareta den delen av utviklingsrollen. En av hovedkonklusjonene fra dette prosjektet allerede den gang, var at det er behov for å videreføre satsingen på en paraplyorganisasjon som kunne ivareta nettopp dette, som et viktig og anerkjent virkemiddel for å utvikle et innovativt og vekstkraftig næringsmiljø. Forprosjektet viste til potensialet for utvikling av denne bransjen. Resultatene viste også behovet for arenaer og finansieringsmuligheter for å utvikle samarbeidet, og disse arenaene bør utvikles fra det lokale til det regionale til det internasjonale. Hva nå? Det er ca. 5 år siden betydningen av en paraplyfunksjon ble beskrevet som en kritisk viktig suksessfaktor for videre utvikling av bransjemiljøet i Fredrikstad. Det er mer enn to år siden det ble dokumentert at Medieparkens rolle som utviklingsaktør for bransjemiljøet stod i fare for å opphøre. Man har så langt ikke definert tiltak for å videreføre denne viktige funksjonen sett i forhold til den lokale ambisjonen om å videreutvikle Fredrikstad til en film- og medieby. I tillegg til at det har skjedd endringer i miljøet selv, har også Fredrikstad kommunes næringspolitikk og muligheter for å opprettholde tidligere støtte enten blitt kraftig redusert eller har opphørt. En av de viktigste erfaringene fra nettverks- og klyngeutviklingsarbeid generelt, er at noen må opptre på vegne av og ivareta bransjemiljøers fellesutfordringer og interesser og drive utviklingsprosessene. Det er spesielt viktig når næringsaktørene er små og til dels ressurssvake. I andre regioner har kommuner og fylkeskommuner påtatt seg en støttefunksjon både finansielt og næringspolitisk som tilrettelegger og partner i utviklingsarbeidet for tilsvarende næringsaktører. Bransjemiljøet i Fredrikstad bør i fellesskap diskutere hvordan de best kan ivareta de ulike aktørenes interesser, ambisjoner og utviklingspotensial. Det pågår nå flere aktiviteter som gjør det mulig å feste grepet på nytt med sikte på å mobilisere til samlet innsats: 1. Østfold Fylkeskommune gjennomfører i samarbeid med Innovasjon Norge et forprosjekt i ARENA-programmet for å identifisere vekstkraftige bransjemiljøer som kan motta utviklings-midler til en langsiktig satsing. Film- og mediebransjen er en aktuell kandidat. Hovedfokus vil være på profesjonelle næringsaktører 3 CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan- Fredrikstad-Oslo). Frode Ramstad Johansen. OR Stiftelsen Østfoldforskning. 4 St.meld. nr. 22 ( )

11 2. Det arbeides med en videreføring av CINAI-prosjektet som fokuserer på barn, unge og talentutvikling. Her har Fredrikstad kommune deltatt tidligere i Interreg-sammenheng sammen med Trollhättan-miljøet på svensk side. 3. Film-meldingen legger opp til å etablere nye regionale filmsentre. Medieparken AS i Fredrikstad er allerede registrert blant ca. 10 øvrige i landet, og det må være viktig å arbeide for at denne posisjonen opprettholdes. 4. Film-meldingen legger opp til at det skal etableres regionale filmfond for å tilrekke seg ulike filmproduksjoner som kan bidra til å utvikle de regionale filmmiljøene. Østfold fylkeskommune er involvert i en prosess sammen med Fredrikstad kommune og representanter fra bransjemiljøet for å ivareta de mulighetene som kan ligge i dette. Fredrikstad-samfunnet har her en sjelden mulighet til å ta del i disse ulike initiativene og finansieringsmulighetene for å skape et best mulig utgangspunkt for en bred satsing på et viktig og fremtidsrettet næringsmiljø med vekstpotensial. I et næringsutviklingsperspektiv bør kommunen bidra til å samle trådene med sikte på å etablere en felles plattform for videre arbeid. Dette kan enten være kommunen og/eller Fredrikstad Utvikling i samarbeid med sentrale aktører fra bransjen, FoU- og UoH-miljøet slik arbeidet har vært organisert frem til nå. Det viktige er at man så snart som mulig etablerer en funksjon som ivareta mulighetene som er nevnt over og som vil kunne bidra til å forsterke filmog mediemiljøet i Fredrikstad. En videre satsing kan ha ulike ambisjonsnivå, men i en filmpolitisk næringsutviklingssammenheng opererer man ofte med begrepet Filmhuset 5 som representerer ulike grader av satsing. I tabellen nedenunder er de ulike nivåene beskrevet med tillegg av en indikasjon av hvordan ulike finansieringsmuligheter kan bidra til å utløse og støtte aktiviteter: NIVÅ INNHOLD Nasjonale/ regionale/lokale finansieringsmuligheter 4. etasje Næringsvirksomhet, kommersiell film og audiovisuelle produksjoner Produksjonsmidler (fond, risikovillig kapital), produksjonssted 3. etasje Talentutvikling, kompetanseutvikling og produksjonsmidler Filmsenter, filmfestival ARENA-programmet Annen offentlig Privat finansiering ARENA-programmet Interreg Annen offentlig 2. etasje Utdanningstilbud på universitets-/høyskolenivå ARENA-programmet Interreg Annen offentlig 1. etasje Fritid; tiltak som stimulerer til egenaktivitet og utvikling av egne uttrykksformer Medietilbud videregående skole, medieverksted, den kulturelle skolesekken, ungdommens kulturmønstring Interreg Annen offentlig Dette kan danne grunnlaget for den lokale/regionale diskusjonen og avklaringen om hvordan håndtere de ulike og potensielle satsingsområdene (nivåene) som utgangspunkt for en nærmere planlegging og organisering av det videre arbeidet. 5 Rambøll Management (2005) Kartlegging og vurdering av den norske filmbransjen

12 VEDLEGG: Oversikt over regionale filmsatsinger (Kilde: St.mld. nr. 22, )

13 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3563 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 17034/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Kirsten Nipe Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Godtgjøring til lag/foreninger i forbindelse med bortfall av papirinnsamlingsoppdrag Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det utbetales kroner i kompensasjon til de 9 korps og idrettslag som har hatt avtale med Fredrikstad kommune i forbindelse med innhenting av returpapir. Fordelingen gjøres prosentuell etter siste års oppdrag med det kronebeløp som fremkommer i saken. 2. Administrasjonen innkaller Fredrikstad Idrettsråd, Fredrikstad Sang- og musikkråd og Fredrikstad Speiderråd og drøfter kriterier til hvordan det resterende beløp skal fordeles i 2009, og kriterier for håndtering av denne tilskuddsposten i fremtiden. 3. Ny sak legges frem for utvalget første møte høsten Fredrikstad, 12. februar 2009 Sammendrag Innføring av nytt system for papirinnsamling i kommunen medfører at 9 skolekorps/ idrettslag mister sin dugnadsinntekt. Som en overgangsordning foreslås et tilskudd for 1. halvår til de berørte parter slik det fremkommer i saken. Administrasjonen vil utarbeide retningslinjer for tildeling av de resterende dugnadsmidler i samråd med de paraplyorganisasjonene som favner barn-/ungdomsarbeid. Resultatet forelegges Kulturutvalget i første møte høsten Det vil kreve en omfattende vurdering og ansvarsfordeling mellom berørte parter i fremtiden dersom midlene skal fordeles ut fra utført dugnad og tjenester. Dette vil bli omtalt nærmere i saken som fremlegges til høsten. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Rapport utarbeidet av Sven Erik Skønberg, Stiftelsen Østfoldforskning mars 2007

14 Saksopplysninger Innføring av nytt system for papirinnsamling og konsekvensene dette får for lag og foreninger har vært tema siden Kommunestyrets vedtak om ny avfallsplan Rapporten som ble levert av Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) i 2007 konkluderer med at det er vanskelig å finne andre egnede oppgaver som lagene kan utføre på dugnad for kommunen uten at dette blir å betrakte som skjult subsidiering. Rapporten tilslutter seg en av hovedkonklusjonene i Korvaldutvalget, som er at frivillige organisasjoner ikke bør tilføres oppdrag som konkurrerer med aktivitet i andre samfunnssektorer, men være supplerende til slik aktivitet. Bystyret har vedtatt at midler avsatt til formålet, kroner, skal fordeles i 2009 slik Kultur- og næringsutvalget finner det mest formålstjenlig. I tillegg ble ytterligere 1 million kroner avsatt til liknende formål fra og med Kultur- og næringsutvalget har lang erfaring med fordeling av midler til 3. sektor, og har en anelse om hva som legges ned av frivillig dugnadsinnsats for at de frivillige organisasjonene skal klare sine forpliktelser og nå sine fastsatte mål. Alle ønsker seg oppdrag som gir inntekter, men ingen er garantert at slike oppdrag varer evig. Ei heller de lag som har hatt oppdrag for kommunen i forbindelse med innhenting av returpapir. Disse har visst at ordningen vil opphøre, og således vært forberedt på å skaffe andre oppdrag. Det ligger en forventning hos de ulike lag og foreninger om å motta midler, og det foreslås at halvparten av det opprinnelige beløpet, kroner, fordeles prosentuelt til de respektive lag som har hatt avtale med kommunen i For de øvrige midlene må det utarbeides retningslinjer i samråd med de respektive paraplyorganisasjonene som barn- og ungdomsarbeidet sorterer under. Det foreslås følgende fordeling 1. halvår 2009: Korps/lag Beløp (hele tusen kroner) Prosent Torsnes IF ,6 Torp IF ,9 Østre Fr.stad skolekorps ,6 Begby IL ,6 Kråkerøy skolekorps ,9 Rolvsøy skolekorps ,8 Manstad skolekorps ,0 Slevik skolekorps ,2 Rød & Hurrød skolekorps ,4 Totalt Økonomiske konsekvenser Av 1,832 millioner kroner øremerket dugnadsinnsats fra 3. sektor, foreslås 0,416 millioner kroner fordelt som tilskudd til 9 lag/foreniger som kompensasjon for bortfall av fast oppdrag. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant

15 Vurdering Det er viktig at kommunen opptrer rettferdig overfor 3. sektor. Det vil derfor være uheldig dersom avsatt beløp til bortfall av papirinnsamling, 0,832 millioner kroner i sin helhet skal gå til de lag/foreninger som til nå har hatt oppdraget. Administrasjonen tolker at kunnskap om opphør av ordningen har vært kjent lenge, og innhenting av andre dugnadsjobber er de respektive lags ansvar. Derimot har det vært uttalt at kommunen vil bidra med en overgangsordning, og det foreslås derfor at halvparten av midlene, det vil si kroner, fordeles de 9 lagene prosentuelt i forhold til de inntektene de hadde da de utførte oppdraget i Hvordan kriteriene for tildeling av de øvrige midlene, 1,416 millioner skal være, må administrasjonen komme frem til i samråd med Fredrikstad Sang- og musikkråd, Fredrikstad Idrettsråd og Fredrikstad Speiderråd. Skal fordeling skje på bakgrunn av utførte oppgaver, eller skal midlene tillegges ordinære driftsmidler og inngå i den årlige fordelingen? Hvilke oppgaver som egner seg som dugnadsoppdrag for lag og foreninger må vurderes, likeledes hvordan eventuell fordeling av disse skal skje, og ikke minst hvordan dette skal håndteres administrativt fra kommunens side. Her vil både paraplyorganisasjonene og ulike sektorer i kommunen bli berørt.

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/9350 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 13987/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Turid Syversen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Søknad om økonomisk støtte til Cafe de Concert-festival Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det bevilges kr til Cafe de Concert-festival høsten Bevilgningen belastes arr. sang/musikk/teater. Fredrikstad, Sammendrag Aksel Kolstad søker om støtte til Cafe de Concert-festival i Fredrikstad Festival-tematikk er Harlekin. Festivalen vil foregå både i Fredrikstad sentrum og i Gamlebyen. Rådmannen foreslår å bevilge kr til festivalen. Vedlegg Søknad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Aksel Kolstad søker om støtte til Cafe de Consert-festival i Fredrikstad I forbindelse med søknadsfrist 15. november for større arrangement var ikke denne søknaden med. Men søker gjorde oppmerksom på at det ville foreligge en søknad på nyåret. De fleste mulige konsertsteder i Gamlebyen vil bli brukt under festivalen. Som Østre Fredrikstad kirke, Tøyhuset, Balaklava, lokaler på Bastian 5 med flere. I tillegg vil flere steder blir brukt i Fredrikstad som Blå Grotte, Glemmen kirke, Domkirken, med flere. Festivalens tema er Harlekin, og mange kjente utøvere vil delta i Festivalen. Totale utgifter er beregnet til kr De søker Fredrikstad kommune om kr Rådmannen foreslår å bevilge kr til årets Kammerfestival i Fredrikstad.

17 Økonomiske konsekvenser Posten til arrangementer sang/musikk/teater reduseres med kr Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Cafe de Consert med Aksel Kolstad har holdt mange konserter i Fredrikstad distriktet med stor suksess. Cafe de Concert-festivalen ønsker å ta opp kampen med Norges mest anerkjente kammermusikkfestival i Risør. Festivalen har all mulighet til å klare dette ved vår perle av et historisk, vel bevart og idyllisk sted som Gamlebyen. I tillegg til Gamlebyen vil også steder i Fredrikstad bli brukt bla Blå Grotte. Da Blå Grotte er uten programmering på denne tiden festivalen gjennomføres er det viktig at Grotta brukes. Rådmannen foreslår at det bevilges kr til Cafe de Consert-festivalen i Fredrikstad høsten 2009.

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/18042 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 16783/2009 Klassering: 085 Saksbehandler: Kirsten Nipe Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Muligheter for refusjon til utvalgsmedlemmer i forbindelse med kulturarrangementer. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det innføres en praksis for deltakelse på kulturarrangementer for medlemmer av Kulturutvalget som beskrevet i saken. 2. Det meldes fortløpende inn til administrasjonen for deltakelse i henhold til punkt B og C beskrevet under saksopplysninger. Fredrikstad, 10. februar 2009 Sammendrag I KNU-sak 6/09 behandlet kulturutvalget hvordan deltakelse på kurs og seminarer skal håndteres. Videre fikk administrasjonen i oppdrag å utrede muligheter for refusjon til utvalgsmedlemmer i forbindelse med deltakelse på kulturarrangementer. Uttalelsene fra Skatt Øst og Kommuneadvokaten er forelagt lønningsavdelingen i kommunen, og det foreligger 4 alternative måter å håndtere dette på, avhengig av foranledningen for deltakelse. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KNU-sak 6/09 Uttalelse fra kommunens lønnsansvarlige Saksopplysninger Det ble i KNU-sak 6/09 lagt vekt på viktigheten av at utvalgsmedlemmene får anledning til å se noe av det som produseres og vises av kulturelle uttrykk i Fredrikstad. Skattereglene gir klare føringer på hvordan refusjon av billetter og goder av mottatte billetter skal håndteres.

19 Det er viktig å klargjøre hvilken rolle politikeren har på arrangementet. Det må vurderes fra sak til sak. A) Dersom politikere blir invitert til kulturarrangement gjennom invitasjon (ikke billett) utløser ikke dette noe i forhold til lønns- og trekkoder. Det samme gjelder hvis de utfører arbeid, for eksempel deler ut blomster eller er tilstede for å frembringe et budskap eller overrekke tilskudd. Dette blir beregnet som en del av jobben til utvalgslederen, eller den oppdraget blir delegert til. B) Dersom det blir gitt billetter og politikeren ikke skal ha noen reell oppgave på arrangementet skal verdien på billetten oppgis på lønns- og trekkode 112-A som trekkpliktige naturalytelser. Det vil si at det betales skatt og arbeidsgiveravgift. C) Dersom medlem av utvalget kjøper billetter til et arrangement og ikke har noe reell arbeidsoppgave på arrangementet skal dette oppgis som lønn i lønns- og trekkode 111-A hvis det bes refundert. D) I de tilfellene det blir kjøpt billett, og politikeren har en oppgave på arrangementet, vil dette være et utlegg som ikke er innberetningspliktig. For å kunne håndtere dette i praksis blir det nødvendig å innarbeide rutiner for rapportering til lønnsavdelingen på dette. Det innebærer at den enkelte politiker er ansvarlig for å melde til administrasjonen de ganger man mottar billett slik at verdi og arrangement registreres på et egnet skjema utarbeidet i samråd med lønnsavdelingen. I de tilfelle der det skal refunderes penger, leveres billetten til administrasjonen som sørger for at refusjonen skjer via lønnssystemet. Det er satt av kroner til kurs og opplæring i budsjettet. I tillegg er det satt av kroner på budsjettposten Til utvalgets disposisjon. Økonomiske konsekvenser Det er kun punkt C i oversikten over som påvirker den økonomiske situasjonen i seksjonen. Hvor stor konsekvens det får avhenger av hvor mange billetter hver politiker skal ha mulighet til å få refundert pr. år. Uttak av antall billetter må tilpasses de økonomiske rammene utvalget har satt av. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering For å ha best mulig kunnskap og innsikt i trender og kulturelle strømninger i tiden, er deltakelse på ulike arrangementer viktig. Budsjettposten til kurs og arrangementer er på kroner for 2009, noe som gjør at ordningen med refusjon må begrenses med et antall billetter eller et maksimumsbeløp per medlem på den type det kreves refusjon for. Administrasjonen foreslår at det hvert halvår avtales i utvalget hvordan ordningen håndteres med hensyn til antall billetter per medlem.

20 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3835 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 18799/2009 Klassering: C00 Saksbehandler: Einar Stefanussen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Kulturprosjekt Breaking Barricades Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune går inn med kroner til prosjekt Breaking Barricades. Midlene belastes tilskuddsmidlene for barn og unge. Fredrikstad, 13. februar 2009 Sammendrag Som et tverrfaglig og tverrkulturelt prosjekt har Breaking Barricades flere målsettinger. Ikke bare vil unge utøvere fra Fredrikstad bli eksponert for nye impulser gjennom besøk fra Mosambik og opptredener i Mosambik. I tillegg vil også prosjektet fremme samarbeid mellom ulike miljøer i Fredrikstad Vedlegg 1. Rapport fra Breaking Barricades 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Omfanget av internasjonalt arbeid i Fredrikstad kommune er stort med et vidt spekter av prosjekter i et stort antall land. En undersøkelse gjort i 2005 viste at 42 prosjekter pågikk i 24 forskjellige land. Kulturskolen i Fredrikstad har i en årrekke gjennomført internasjonale prosjekter i samarbeid med og med støtte fra ulike organisasjoner. Dette har blant annet ført til tett kontakt med ulike kulturinstitusjoner i det sørlige Afrika. Fra norsk side har prosjekter blitt støttet av både Fredskorpset og Vennskap Nord/Sør. Kulturskolen er også deltaker i et pilotprosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd.

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer