Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: kl. 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon av monumentet v/birte Løveid Film om Edvard Munch Karivold Film v/bjerketvedt Presentasjon av sangkoret Ekko Saksbehandlingen begynner kl. 18:00 Sak Tekst: Side PS 12/09 Protokoll Kulturutvalget 1 PS 13/09 Orientering Fredrikstad og videre satsning på film og media 3 PS 14/09 Godtgjøring til lag/foreninger i forbindelse med bortfall av papirinnsamlingsoppdrag 15 PS 15/09 Økonomisk støtte til Cafe de Concert-festival 19 PS 16/09 Muligheter for refusjon til utvalgsmedlemmer i forbindelse med kulturarrangementer. 25 PS 17/09 Kulturprosjekt Breaking Barricades 27 PS 18/09 Rv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse - navn på ny klaffebru og ny tunnel 33 PS 19/09 Møteplan Kulturutvalget 2. halvår PS 20/09 Orientering vedrørende rapportering økonomi, personal og status. 37 PS 21/09 Interpellasjon fra Bymiljølista - Prisbelønnet grafikk fra Norske Internasjonale grafikkbiennale/triennale 39 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon , mobil e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Fredrikstad, 23. februar 2009 Anita Vik leder

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3745 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 18139/2009 Klassering: 033 Saksbehandler: Inger Anne Kilde Storli Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Protokoll Kulturutvalget Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra møtet 21. januar 2009 tas til orientering. Fredrikstad, 12. februar 2009 Sammendrag Det vises til møteprotokoll i Kulturutvalget 21. januar Vedlegg 1. Protokoll fra møte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Jfr. Møteprotokoll. Økonomiske konsekvenser Ikke relevans i saken. Ansattes medbestemmelse Ikke relevans i saken. Vurdering jfr. Møteprotokoll.

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/17463 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 19698/2009 Klassering: C34 Saksbehandler: Bjørg Johnsrud Western Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Formannskapet Orientering Fredrikstad og videre satsning på film og media Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget og Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering Fredrikstad, Sammendrag Film- og mediemiljøet i Fredrikstad står nå ved et viktig veiskille i den videre satsningen på denne bransjen i næringsutviklingen. Rådmannen finner det viktig å orientere de folkevalgte om status i den lokale utviklingen, og hvilke satsninger og føringer som prioriteres fra staten og fylkeskommunen. Film- og mediemiljøet i Fredrikstad har fått mye positiv oppmerksomhet de siste årene, senest gjennom premieren på dokumentarfilmen om Eva Joly av Hege Dehlie, dokumentaren om Erling Johansen av Karivold film og spillefilmen Pink Panther 2 av Harald Zwart. Den gode motoren og pådriveren i fagmiljøet som Medieparken har vært, fikk et tilbakeslag høsten 2008, noe som medførte det som må kunne karakteriseres som uønsket oppmerksomhet. Fredrikstad står nå i fare for å miste mye av den positive oppmerksomheten som flere enn aktørene i selve Medieparken AS har nytt godt av, og som i mange sammenhenger har bidratt til å synliggjøre Fredrikstad som en film- og medieby med flere interessante aktører. Uroen i og rundt Medieparken angår og berører flere enn de tidligere ansatte, ledelsen og eierne av selve Medieparken AS. Den berører hele bransjen, og ikke minst det positive samarbeidet som var intensjonen. De viktige utviklingsprosessene som var satt i gang, står nå i fare for å stoppe opp, og det vil berøre den videre satsningen og utviklingen i film- og mediemiljøet i Fredrikstad-samfunnet og Østfold. Rådmannen vurderer det som viktig at Næringsavdelingen sammen med Fredrikstad Utvikling fortsetter arbeidet med å fremme vekst og utvikling innen film- og mediebransjen gjennom samarbeid- og utviklingsprosjekter. Fredrikstad-samfunnet har nå en sjelden mulighet til å ta del i initiativene og finansieringsmulighetene fra staten og fylkeskommunen for å skape et best mulig utgangspunkt for en bred satsning på et viktig og fremtidsrettet næringsmiljø med ytterligere vekstpotensial.

4 Vedlegg 1. Notat fra Østfoldforskning ved Steinar Normann; Film og mediemiljøet i Fredrikstad; Hva nå? Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. St.meld. nr. 22 ( ) Veiviseren - For det norske filmløftet 2. Orienteringssak nr. 47/08 i Kultur- og næringsutvalget om kommunens arbeid med samarbeidsprosjekter og mulige Interreg.-prosjekter. Saksopplysninger Fredrikstad kommune har gjennom ulike prosjekter og samarbeidskonstellasjoner tilstrebet å tilrettelegge for en vekst innen film- og medienæringen. Et viktig bidrag til satsningen var å delta i etableringen av Medieparken AS, beskrevet i sak nr. 47/05 i Formannskapet, sak nr. 65/05 i Kommunestyret I vedlegget til saken ble det understreket viktigheten av at Fredrikstad kommune som offentlig aktør bidrar til etablering for å utløse statlige tilskudd, hvilket det gjorde; kr ,- i statsbudsjettet 2005 og statsstøtte på kr ,- i statsbudsjettet i Tall for senere år er pr dato ikke tilgjengelige. I kjølvannet av satsningen viser undersøkelser fra Østfoldforskning at film- og mediemiljøet i Fredrikstad er betydelig sett i nasjonal sammenheng. Innen området film- og videoproduksjon finner man ca. 115 foretak i Østfold hvorav ca befinner seg i Fredrikstad. En undersøkelse foretatt våren 2008 viser en betydelig vekst i perioden , og at veksten har vært sterkere enn i landet for øvrig. Blant aktørene finner vi flere anerkjente produsenter med lang fartstid i bransjen. I tillegg er andre næringsaktører, som utøvende kunstnere (skuespillere, forfattere, musikere, scenografer m.fl.) sterkt representert i Fredrikstad. Veksten i denne kategorien har også vært sterkere enn i landet for øvrig. Østfoldforskning konkluderer med at bransjemiljøets sammensetning fremstår samlet som vekstkraftig. De viser også til at Fredrikstad Animasjonsfestival har etablert seg som en anerkjent festival i sjangeren, og inngår i nasjonale og internasjonale oversikter over filmfestivaler. Medieparken ble skapt med en visjon om å samle krefter og utvikle Fredrikstad til en slagkraftig medieby i Skandinavia. Medieparken skulle være limet som binder sammen miljøene og aktørene i distriktet og forsterker ulike kvaliteter. Funksjonen som paraplyorganisasjon og motor for et bredt næringsmiljø etterspørres i disse dager av bransjen. Siden en uro internt i Medieparken kom til overflaten høsten 2008, har Fredrikstad kommune vært i regelmessig kontakt med eierne og etterspurt status og hva som gjøres for å revitalisere driften. Tilbakemeldingen er at det arbeides i disse dager fra Medieparkens side med å omdefinere driften og sikre videre aktivitet. For å bistå i denne prosessen, parallelt med å sikre videre utvikling innen bransjen, har Fredrikstad kommune ved Kultur- og næringsseksjonen initiert og medvirket i følgende prosjekter 1. forprosjekt Cinai ll Interreg. samarbeid med Sverige 2. forprosjekt Arenaprosjektet samarbeid med Østfold fylkeskommune, Innovasjon Norge og bransjen 3. etablering av filmsenter samarbeid med Østfold fylkeskommune

5 1. Cinai ll I det opprinnelig CINAI-prosjektet var man interessert i Medieparkens rolle som motor og samordner for medieutviklingen i regionen. En av hovedkonklusjonene fra dette prosjektet allerede den gang, var at det er behov for å videreføre satsningen på en paraplyorganisasjon som kunne ivareta nettopp denne rollen. Rollen ble ansett som et viktig og anerkjent virkemiddel for å utvikle et innovativt og vekstkraftig næringsmiljø. Forprosjektet viste til potensialet for utvikling av denne bransjen. Resultatene viste også behovet for arenaer og finansieringsmuligheter for å utvikle samarbeidet, og at disse arenaene bør utvikles fra det lokale til det regionale og videre til det internasjonale. Cinai ll er en videreføring som fokuserer på barn, unge og talentutvikling. 2. Arenaprosjektet Østfold fylkeskommune gjennomfører i samarbeid med Innovasjon Norge et forprosjekt i ARENA-programmet for å identifisere vekstkraftige bransjemiljøer som kan motta utviklingsmidler til en langsiktig satsning. Fylkeskommunen fremhever at film- og mediebransjen er en aktuell kandidat. Hovedfokus vil være på profesjonelle næringsaktører. 3. Filmsenter Fra statlig hold er det signalisert gjennom Film-meldingen å etablere nye regionale filmsentre. Medieparken AS i Fredrikstad er allerede registrert som ett av 10 i landet. Filmmeldingen legger opp til at det skal etableres regionale filmfond for å tilrekke seg ulike filmproduksjoner som kan bidra til å utvikle de regionale filmmiljøene. Østfold fylkeskommune er sammen med Fredrikstad kommune og representanter fra bransjemiljøet involvert i en prosess for å etablere et regionalt filmsenter i hovedsak for Oslofjord regionen. Det er her etablert et samarbeid mellom Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold. I tråd med Filmmeldingen vil staten da bidra med tilskudd til: Tiltak barn og unge/ talentutvikling Kompetansehevende tiltak for bransjen Utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm Gjennom mangeårig satsning peker Fredrikstad seg ut som tyngdepunkt for film- og mediebransjen i østfoldregionen. Både gjennom produksjonsmiljøer og mediebedrifter, og samtidig målbevisst offentlig satsning på E6-Østfold medieverksted (barn og unge), nytt moderne kinosenter (filmformidling), samt Fredrikstad Animation Festival (faglig møteplass for bransjen i Norden-Baltikum). En videre satsning kan ha ulike ambisjonsnivå, og i filmpolitisk næringsutvikling opererer man ofte med begrepet Filmhuset som representerer ulike grader av satsning. I tabellen nedenunder er de ulike nivåene beskrevet med tillegg av en indikasjon om hvordan ulike finansieringsmuligheter kan bidra til å utløse og støtte aktiviteter:

6 NIVÅ INNHOLD Nasjonale/ regionale/lokale finansieringsmuligheter 4. etasje Næringsvirksomhet, kommersiell film og audiovisuelle produksjoner Produksjonsmidler (fond, risikovillig kapital), produksjonssted ARENA-programmet annen offentlig privat finansiering 3. etasje Talentutvikling, kompetanseutvikling og produksjonsmidler Filmsenter, filmfestival ARENA-programmet Interreg annen offentlig 2. etasje Utdanningstilbud på universitets-/høyskolenivå ARENA-programmet Interreg annen offentlig 1. etasje Fritid; tiltak som stimulerer til egenaktivitet og utvikling av egne uttrykksformer Medietilbud videregående skole, medieverksted, den kulturelle skolesekken, ungdommens kulturmønstring Interreg annen offentlig Film-meldingen legger opp til at det skal etableres regionale filmfond for å tiltrekke seg ulike filmproduksjoner som kan bidra til å utvikle de regionale filmmiljøene. Østfold fylkeskommune er involvert i en prosess sammen med Fredrikstad kommune og representanter fra bransjen for å ivareta de mulighetene som kan ligge i dette. Kost-/nytte ved filmproduksjon Når film produseres på et visst sted, location, skapes direkte og indirekte effekter, ofte i form av positive multiplikatoreffekter. Bransjen er preget av uavhengige produsenter som søker innspillings-steder med best mulige betingelser. Beslutning om å velge et sted er basert på to vurderinger: - knyttet til selve historien/handlingen - økonomisk gevinst i form av reduserte kostnader og/eller lokal finansiering Undersøkelser viser til typiske effekter lokal filmproduksjon: - generert omsetning i regionen knyttet til produksjon og salg - etablering av varige arbeidsplasser - investeringer Om vi benytter en spillefilm som eksempel, vil et typisk produksjonsbudsjett ligge på rundt 15 mill. kroner. Den lokale verdiskapingen er derfor avhengig av i hvilken grad det lokale filmmiljøet evner å tiltrekke seg produksjon. Tallene det opereres med innen bransjen viser at man kan oppnå en styrt lokal verdiskaping på investert beløp tilsvarende ca. 1,5 3 ganger investeringen. Lokal verdiskaping blir primært knyttet til å koble på det lokale kompetansemiljøet slik at dette kan gi meromsetning og kompetanseutvikling. I tillegg utløses nødvendige aktiviteter i sammenheng med innspillingsstedet, og er som oftest forbundet med overnatting, bespisning, transport etc. De to spillefilmene Lange flate ballær har hatt et samlet produksjonsbudsjett på ca. 40 mill. kroner hvorav ca. 15 mill. kroner er omsatt lokalt. Summert har overskudd av kinobillettsalg og salg av DVDer gitt investorene en fortjeneste på ca. 9 mill.

7 Andre indirekte effekter som er vanskelig å måle økonomisk, og som er viktige, er selve markedsførings- og profileringseffekten relatert til attraktivitet og økt turisme. Hvaler-serien ble lagt til Fredrikstad først og fremst grunnet Medieparkens rolle som coprodusent og lokal tilrettelegger kombinert med lokal og regional finansiell støtte. I forbindelse med innspillingen av Hvaler-serien har bl.a. Sandbrekke Gjestegård på Hvaler hatt en omsetning på ca. 1 mill. kroner i den 26 ukers perioden filminnspillingen foregikk, noe som er høyere enn i en normalperiode. De opplyser også at de i ettertid har fått økt etterspørsel etter sine tjenester. Økonomiske konsekvenser i saken Fredrikstad kommune ved Kultur- og næringsseksjonen har foruten egeninnsats gitt følgende tilskudd i 2008: 1. finansiering av forprosjekt Cinai ll kr ,-. Kr ,- er også finansiert gjennom Styringsgruppa for regional utviklingsavtale. 2. Finansiering av innspill til Arena-prosjektet kr ,-. Videre økonomiske konsekvenser vil bli beskrevet og fremmet i saker i forbindelse med utvikling av konkrete prosjekter. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i denne saken. Vurdering Fredrikstad kommune har gjennom sin satsning på film og media bidratt til å generere en vekst i denne bransjen. Veksten har også vært sterkere enn i landet for øvrig, og Østfoldforskning konkluderer med at bransjemiljøets sammensetning fremstår samlet som vekstkraftig. Det vises også til Fredrikstad Animasjonsfestival som har etablert seg som en anerkjent festival i sin sjanger. Modellen som fremstår som Filmhus viser viktigheten av de ulike nivåene og hvordan de gjensidig er avhengig av hverandre. En mangeårig satsning på Kulturskolen ved Medieverkstedet E6, og såkorn til underskogen viser i dag at kultur har generert næring. Medieparken har vært en sentral og viktig aktør i arbeidet med å ta rollen som paraplyfunksjon. Denne funksjonen vurderes fra bransjen som nødvendig og blir en kritisk og viktig suksessfaktor for videre utvikling av bransjemiljøet i Fredrikstad. Gjennom Filmmeldingen legger staten opp til å etabalere nye regionale filmsentre. Det vurderes som viktig at arbeidet med å revitalisere Medieparken, sluttføres slik at Medieparken kan ta en nøytral og førende posisjon. En forent bransje blir viktig dersom Fredrikstad skal kunne ta en posisjon sammen med Østfold fylkeskommune i å søke Arena-midler. Østfoldforskning viser til at en av de viktigste erfaringene fra nettverks- og klyngeutviklingsarbeid generelt, er at noen må opptre på vegne av og ivareta bransjemiljøers fellesutfordringer og interesser, og drive utviklingsprosessene. Det er spesielt viktig når næringsaktørene er små og til dels ressurssvake. I andre regioner har kommuner og fylkeskommuner påtatt seg en støttefunksjon både finansielt og næringspolitisk som tilrettelegger og partner i utviklingsarbeidet for tilsvarende næringsaktører. Rådmannen vurderer det derfor som viktig at Næringsavdelingen sammen med Fredrikstad Utvikling fortsetter arbeidet med å fremme vekst og utvikling innen film- og mediebransjen gjennom samarbeids- og utviklingsprosjekter. Fredrikstad-samfunnet har nå en mulighet til å ta del i disse ulike initiativene og finansieringsmulighetene for å skape et best mulig utgangspunkt for en bred satsning på et viktig og fremtidsrettet næringsmiljø med ytterligere vekstpotensial.

8 TIL : Bjørg Johnsrud Western KOPI : Frode Ramstad Johansen FRA : Steinar Normann DATO : SAK : Film- og mediemiljøet i Fredrikstad; hva nå? Jeg har reist land og strand rundt og hørt mange komme med store visjoner om å satse på å utvikle filmmiljøer med studioer og det som hører til. Men det har bare blitt med ordene. Men dette dette er handling!" leder av Norsk Filmfond, Stein Slyngstad under åpningen av Medieparkens filmstudio Innledning Film og mediemiljøet i Fredrikstad har fått mye positiv oppmerksomhet de siste årene. Men høsten kom det som må kunne karakteriseres som uønsket oppmerksomhet. Både lokalt, regionalt og nasjonalt har urolighetene rundt Medieparken AS knyttet til en åpenlys uenighet mellom tidligere daglige ledelse og noen sentrale eiere om hva Medieparken AS skal drive med rent forretningsmessig, resultert i det som nærmest kan karakteriseres som opphør av virksomheten. Uten å kjenne alle detaljer i den pågående prosessen med å reorganisere virksomheten, står man i fare for å miste mye av den positive oppmerksomheten som flere enn aktørene i selve Medieparken AS har nytt godt av, og som i mange sammenhenger har bidratt til å synliggjøre Fredrikstad som en gryende film- og medieby med flere interessante aktører. Hendelsen rundt Medieparken angår og berører flere enn de tidligere ansatte, ledelsen og eierne av selve Medieparken AS. Den berører hele bransjen, og ikke minst det positive samarbeidet og de viktige utviklingsprosessene som var satt i gang, har nå i stor grad stoppet opp. Og den berører hele Fredrikstad-samfunnet og store deler av Østfold. Litt historikk Medieparken hadde i starten en samlende effekt på mediemiljøet i Fredrikstad. Både den finansieringen Fredrikstad kommune bidro med initielt til selve etableringsprosessen for initiativtagerne og finansielle bidrag til gjennomføring av utredninger og analyser av miljøet. Sammen med SND Østfold (nå Innovasjon Norge) bidro til kunnskap om aktørene og forslag til videre utviklingsprosesser for bransjemiljøet og næringsaktørene. Kommunen bidro også til medfinansiering av Intereg-prosjekter der man i samarbeid med Trollhättan-miljøet kunne finansiere fellesaktiviteter og læring i miljøet som bidro ytterligere til en relativt rask mobilisering og synliggjøring av et betydelig antall aktører med relevans og potensial for en videre utvikling. Østfold Fylkeskommune var også en av de finansielle bidragsyterne gjennom inkubatorprogrammet i samarbeid med SIVA, der Medieparken var aktør. Utviklingen i og rundt Medieparken i perioden fra 2001 til våren 2004 er godt dokumentert i arbeid utført av Østfoldforskning AS (den gang Stiftelsen Østfoldforskning) 1. Kort om film- og mediemiljøet i Fredrikstad Tidligere undersøkelser viser at film- og mediemiljøet er betydelig sett i nasjonal sammenheng. Om man begrenser beskrivelsen til det som i SSB-sammenheng betegnes som film- og videoproduksjon, finner man ca. 115 foretak i Østfold hvorav ca av disse befinner seg i Fredrikstad. En undersøkelse foretatt våren 2008 viser at denne kategorien har vist en betydelig vekst i perioden og veksten har vært sterkere enn i landet for øvrig. Blant aktørene finner vi flere anerkjente produsenter med lang fartstid i bransjen. 1 Multimediesatsingen i Fredrikstad potensial og ringvirkninger. OR F.R. Johansen, S. Normann. Stiftelsen Østfoldforskning

9 I tillegg er andre næringsaktører, registrert som bl.a. utøvende kunstnere (skuespillere, forfattere, musikere, scenografer m.fl.) sterkt representert i Fredrikstad. Veksten i denne kategorien har også vært sterkere enn i landet for øvrig. Bransjemiljøets sammensetning fremstår samlet som vekstkraftig. Og når bransjemiljøet som beskrevet nedenfor har oppnådd betydelig statsstøtte, har dette sammenheng med at miljøet samlet sett av departementet er vurdert å tilfredsstille kravet om bl.a. at det eksisterer lokal filmkompetanse og at det finnes et filmmiljø. Fredrikstad Animasjonsfestival har etablert seg som en anerkjent festival i sjanger, og inngår i nasjonale og internasjonale oversikter over filmfestivaler. Medieparkens rolle i utviklingen Medieparken ble skapt som en visjon om å samle krefter og utvikle Fredrikstad til en slagkraftig medieby i Skandinavia, hvor Medieparken skulle være limet som bandt sammen de spennende miljøene og aktørene i distriktet og kunne forsterke individuelle kvaliteter. Den offentlige støtten frem til 2005 ga Medieparken muligheten til å ivareta en funksjon som paraplyorganisasjon for et bredt næringsmiljø, og de er av flere av aktørene oppfattet som motoren i et film-/video-/medierelatert bransjemiljø med formålet å betjene det totale miljøets ulike interesser og utvikling av et klyngemiljø. Dette er gjennomført bl. a. gjennom profilering, kurs, workshop, etableringen av Parkvesenet, utleie av lokaler, lobbing mot kommune, fylkeskommune og departementer med mer. Medieparken lyktes i å samle store deler av næringen og å profilere distriktet gjennom både enkeltaktører og felles workshops med mer. De har bidratt til en markant endring i kommunens tenking om mediebransjen fra kultur til næring i samme periode. Etableringen av Medieparken som AS ved årsskiftet innebar en endring i det forretningsmessige fokuset mot slutten av 2004, og som innebar at funksjonen som paraplyorganisasjon for et bredt næringsmiljø ble begrenset i betydelig grad.. Samtidig ble Parkvesenet 2 - en nonprofit organisasjon - etablert som et regionalt forum for kreativ næring. Videre har Fredrikstad Utvikling støttet arbeidet med å utvikle mediebyen Fredrikstad, i nært samarbeid med blant annet Opplev Fredrikstad, Medieparken AS og Fredrikstad kommune. Medieparken har i andres oppfatning hatt minst to roller; den egne rollen som produksjonsselskap og rollen som utviklingsaktør for mediemiljøet i Fredrikstad. Som utviklingsaktør har de flere suksesser å vise til: - Etableringen av DMPro høgskolestudiet digital medieproduksjon i samarbeid med HIØ (over 110 søkere første år) - Kontorhotell/inkubatorvirksomhet med 14 bedrifter - Samarbeids-/utviklingsavtale med Værste, hvor de fikk leie lokaler gratis over fem år - Filmstudio på 900m2 er etablert - Tegninger over mediebygg på Værste klare - Sterk positiv profilering av mediemiljøet i Fredrikstad og av Fredrikstad som by i lokale og nasjonale medier - Statsstøtte på NOK i statsbudsjettet Statsstøtte på kr NOK i statsbudsjettet i Finansiering og medproduksjon av spillefilmen Lange Flate Baller 1 og 2 samt filmen Switch - Emmy 2007 sertifikat ifm tv-serien Spon Selv definerte Medieparken seg på denne tiden som et utviklings- og produksjonsselskap, beskrevet på denne måten på nettstedet deres: 2

10 Medieparken AS er et utviklings- og produksjonsmiljø for film og kreativ næring. Vi bistår utvikling og produksjon av tv og spillefilm, fasiliterer et filmstudio på skipsverftet FMV i Fredrikstad, og tilbyr ulike kurs- og utdanningsmuligheter innen film og media. I 2005 ble det fra Medieparken AS sin side sagt at innrettingen videre ville gå i retning av at de primært ville være et produksjonsselskap for film og tv og sekundært være en utviklingsaktør. Andre aktører i bransjen som da var involvert i de samlede prosesser rundt satsing på et filmog mediemiljø i Fredrikstad, oppfattet det som noe uklart hvordan de skulle oppfatte Medieparkens rolle. I CINAI-prosjektet 3 var man interessert i Medieparkens rolle som motor og samordner for medieutviklingen i regionen. Miljøet hadde i løpet av de få årene Medieparken hadde eksistert fått stor oppmerksomhet og fått bevilget utviklingsmidler over statsbudsjettet 4, men det var et spørsmål om denne utviklingen kunne fortsette gjennom et egenfinansiert AS. Virksomheter som f eks Film i Väst og Film3 er offentlig eid og finansiert og ivaretar sine miljøer bl.a. gjennom å arbeide for at produksjoner legges til de respektive distriktene. Denne rollen er ressurskrevende og krever bredt samarbeid. Medieparken ble på denne tiden ikke definert som inkubator etter SIVA-modellen og fikk dermed ikke støtte til inkubatorfunksjonen og muligheter for å ivareta den delen av utviklingsrollen. En av hovedkonklusjonene fra dette prosjektet allerede den gang, var at det er behov for å videreføre satsingen på en paraplyorganisasjon som kunne ivareta nettopp dette, som et viktig og anerkjent virkemiddel for å utvikle et innovativt og vekstkraftig næringsmiljø. Forprosjektet viste til potensialet for utvikling av denne bransjen. Resultatene viste også behovet for arenaer og finansieringsmuligheter for å utvikle samarbeidet, og disse arenaene bør utvikles fra det lokale til det regionale til det internasjonale. Hva nå? Det er ca. 5 år siden betydningen av en paraplyfunksjon ble beskrevet som en kritisk viktig suksessfaktor for videre utvikling av bransjemiljøet i Fredrikstad. Det er mer enn to år siden det ble dokumentert at Medieparkens rolle som utviklingsaktør for bransjemiljøet stod i fare for å opphøre. Man har så langt ikke definert tiltak for å videreføre denne viktige funksjonen sett i forhold til den lokale ambisjonen om å videreutvikle Fredrikstad til en film- og medieby. I tillegg til at det har skjedd endringer i miljøet selv, har også Fredrikstad kommunes næringspolitikk og muligheter for å opprettholde tidligere støtte enten blitt kraftig redusert eller har opphørt. En av de viktigste erfaringene fra nettverks- og klyngeutviklingsarbeid generelt, er at noen må opptre på vegne av og ivareta bransjemiljøers fellesutfordringer og interesser og drive utviklingsprosessene. Det er spesielt viktig når næringsaktørene er små og til dels ressurssvake. I andre regioner har kommuner og fylkeskommuner påtatt seg en støttefunksjon både finansielt og næringspolitisk som tilrettelegger og partner i utviklingsarbeidet for tilsvarende næringsaktører. Bransjemiljøet i Fredrikstad bør i fellesskap diskutere hvordan de best kan ivareta de ulike aktørenes interesser, ambisjoner og utviklingspotensial. Det pågår nå flere aktiviteter som gjør det mulig å feste grepet på nytt med sikte på å mobilisere til samlet innsats: 1. Østfold Fylkeskommune gjennomfører i samarbeid med Innovasjon Norge et forprosjekt i ARENA-programmet for å identifisere vekstkraftige bransjemiljøer som kan motta utviklings-midler til en langsiktig satsing. Film- og mediebransjen er en aktuell kandidat. Hovedfokus vil være på profesjonelle næringsaktører 3 CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan- Fredrikstad-Oslo). Frode Ramstad Johansen. OR Stiftelsen Østfoldforskning. 4 St.meld. nr. 22 ( )

11 2. Det arbeides med en videreføring av CINAI-prosjektet som fokuserer på barn, unge og talentutvikling. Her har Fredrikstad kommune deltatt tidligere i Interreg-sammenheng sammen med Trollhättan-miljøet på svensk side. 3. Film-meldingen legger opp til å etablere nye regionale filmsentre. Medieparken AS i Fredrikstad er allerede registrert blant ca. 10 øvrige i landet, og det må være viktig å arbeide for at denne posisjonen opprettholdes. 4. Film-meldingen legger opp til at det skal etableres regionale filmfond for å tilrekke seg ulike filmproduksjoner som kan bidra til å utvikle de regionale filmmiljøene. Østfold fylkeskommune er involvert i en prosess sammen med Fredrikstad kommune og representanter fra bransjemiljøet for å ivareta de mulighetene som kan ligge i dette. Fredrikstad-samfunnet har her en sjelden mulighet til å ta del i disse ulike initiativene og finansieringsmulighetene for å skape et best mulig utgangspunkt for en bred satsing på et viktig og fremtidsrettet næringsmiljø med vekstpotensial. I et næringsutviklingsperspektiv bør kommunen bidra til å samle trådene med sikte på å etablere en felles plattform for videre arbeid. Dette kan enten være kommunen og/eller Fredrikstad Utvikling i samarbeid med sentrale aktører fra bransjen, FoU- og UoH-miljøet slik arbeidet har vært organisert frem til nå. Det viktige er at man så snart som mulig etablerer en funksjon som ivareta mulighetene som er nevnt over og som vil kunne bidra til å forsterke filmog mediemiljøet i Fredrikstad. En videre satsing kan ha ulike ambisjonsnivå, men i en filmpolitisk næringsutviklingssammenheng opererer man ofte med begrepet Filmhuset 5 som representerer ulike grader av satsing. I tabellen nedenunder er de ulike nivåene beskrevet med tillegg av en indikasjon av hvordan ulike finansieringsmuligheter kan bidra til å utløse og støtte aktiviteter: NIVÅ INNHOLD Nasjonale/ regionale/lokale finansieringsmuligheter 4. etasje Næringsvirksomhet, kommersiell film og audiovisuelle produksjoner Produksjonsmidler (fond, risikovillig kapital), produksjonssted 3. etasje Talentutvikling, kompetanseutvikling og produksjonsmidler Filmsenter, filmfestival ARENA-programmet Annen offentlig Privat finansiering ARENA-programmet Interreg Annen offentlig 2. etasje Utdanningstilbud på universitets-/høyskolenivå ARENA-programmet Interreg Annen offentlig 1. etasje Fritid; tiltak som stimulerer til egenaktivitet og utvikling av egne uttrykksformer Medietilbud videregående skole, medieverksted, den kulturelle skolesekken, ungdommens kulturmønstring Interreg Annen offentlig Dette kan danne grunnlaget for den lokale/regionale diskusjonen og avklaringen om hvordan håndtere de ulike og potensielle satsingsområdene (nivåene) som utgangspunkt for en nærmere planlegging og organisering av det videre arbeidet. 5 Rambøll Management (2005) Kartlegging og vurdering av den norske filmbransjen

12 VEDLEGG: Oversikt over regionale filmsatsinger (Kilde: St.mld. nr. 22, )

13 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3563 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 17034/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Kirsten Nipe Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Godtgjøring til lag/foreninger i forbindelse med bortfall av papirinnsamlingsoppdrag Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det utbetales kroner i kompensasjon til de 9 korps og idrettslag som har hatt avtale med Fredrikstad kommune i forbindelse med innhenting av returpapir. Fordelingen gjøres prosentuell etter siste års oppdrag med det kronebeløp som fremkommer i saken. 2. Administrasjonen innkaller Fredrikstad Idrettsråd, Fredrikstad Sang- og musikkråd og Fredrikstad Speiderråd og drøfter kriterier til hvordan det resterende beløp skal fordeles i 2009, og kriterier for håndtering av denne tilskuddsposten i fremtiden. 3. Ny sak legges frem for utvalget første møte høsten Fredrikstad, 12. februar 2009 Sammendrag Innføring av nytt system for papirinnsamling i kommunen medfører at 9 skolekorps/ idrettslag mister sin dugnadsinntekt. Som en overgangsordning foreslås et tilskudd for 1. halvår til de berørte parter slik det fremkommer i saken. Administrasjonen vil utarbeide retningslinjer for tildeling av de resterende dugnadsmidler i samråd med de paraplyorganisasjonene som favner barn-/ungdomsarbeid. Resultatet forelegges Kulturutvalget i første møte høsten Det vil kreve en omfattende vurdering og ansvarsfordeling mellom berørte parter i fremtiden dersom midlene skal fordeles ut fra utført dugnad og tjenester. Dette vil bli omtalt nærmere i saken som fremlegges til høsten. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Rapport utarbeidet av Sven Erik Skønberg, Stiftelsen Østfoldforskning mars 2007

14 Saksopplysninger Innføring av nytt system for papirinnsamling og konsekvensene dette får for lag og foreninger har vært tema siden Kommunestyrets vedtak om ny avfallsplan Rapporten som ble levert av Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) i 2007 konkluderer med at det er vanskelig å finne andre egnede oppgaver som lagene kan utføre på dugnad for kommunen uten at dette blir å betrakte som skjult subsidiering. Rapporten tilslutter seg en av hovedkonklusjonene i Korvaldutvalget, som er at frivillige organisasjoner ikke bør tilføres oppdrag som konkurrerer med aktivitet i andre samfunnssektorer, men være supplerende til slik aktivitet. Bystyret har vedtatt at midler avsatt til formålet, kroner, skal fordeles i 2009 slik Kultur- og næringsutvalget finner det mest formålstjenlig. I tillegg ble ytterligere 1 million kroner avsatt til liknende formål fra og med Kultur- og næringsutvalget har lang erfaring med fordeling av midler til 3. sektor, og har en anelse om hva som legges ned av frivillig dugnadsinnsats for at de frivillige organisasjonene skal klare sine forpliktelser og nå sine fastsatte mål. Alle ønsker seg oppdrag som gir inntekter, men ingen er garantert at slike oppdrag varer evig. Ei heller de lag som har hatt oppdrag for kommunen i forbindelse med innhenting av returpapir. Disse har visst at ordningen vil opphøre, og således vært forberedt på å skaffe andre oppdrag. Det ligger en forventning hos de ulike lag og foreninger om å motta midler, og det foreslås at halvparten av det opprinnelige beløpet, kroner, fordeles prosentuelt til de respektive lag som har hatt avtale med kommunen i For de øvrige midlene må det utarbeides retningslinjer i samråd med de respektive paraplyorganisasjonene som barn- og ungdomsarbeidet sorterer under. Det foreslås følgende fordeling 1. halvår 2009: Korps/lag Beløp (hele tusen kroner) Prosent Torsnes IF ,6 Torp IF ,9 Østre Fr.stad skolekorps ,6 Begby IL ,6 Kråkerøy skolekorps ,9 Rolvsøy skolekorps ,8 Manstad skolekorps ,0 Slevik skolekorps ,2 Rød & Hurrød skolekorps ,4 Totalt Økonomiske konsekvenser Av 1,832 millioner kroner øremerket dugnadsinnsats fra 3. sektor, foreslås 0,416 millioner kroner fordelt som tilskudd til 9 lag/foreniger som kompensasjon for bortfall av fast oppdrag. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant

15 Vurdering Det er viktig at kommunen opptrer rettferdig overfor 3. sektor. Det vil derfor være uheldig dersom avsatt beløp til bortfall av papirinnsamling, 0,832 millioner kroner i sin helhet skal gå til de lag/foreninger som til nå har hatt oppdraget. Administrasjonen tolker at kunnskap om opphør av ordningen har vært kjent lenge, og innhenting av andre dugnadsjobber er de respektive lags ansvar. Derimot har det vært uttalt at kommunen vil bidra med en overgangsordning, og det foreslås derfor at halvparten av midlene, det vil si kroner, fordeles de 9 lagene prosentuelt i forhold til de inntektene de hadde da de utførte oppdraget i Hvordan kriteriene for tildeling av de øvrige midlene, 1,416 millioner skal være, må administrasjonen komme frem til i samråd med Fredrikstad Sang- og musikkråd, Fredrikstad Idrettsråd og Fredrikstad Speiderråd. Skal fordeling skje på bakgrunn av utførte oppgaver, eller skal midlene tillegges ordinære driftsmidler og inngå i den årlige fordelingen? Hvilke oppgaver som egner seg som dugnadsoppdrag for lag og foreninger må vurderes, likeledes hvordan eventuell fordeling av disse skal skje, og ikke minst hvordan dette skal håndteres administrativt fra kommunens side. Her vil både paraplyorganisasjonene og ulike sektorer i kommunen bli berørt.

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/9350 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 13987/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Turid Syversen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Søknad om økonomisk støtte til Cafe de Concert-festival Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det bevilges kr til Cafe de Concert-festival høsten Bevilgningen belastes arr. sang/musikk/teater. Fredrikstad, Sammendrag Aksel Kolstad søker om støtte til Cafe de Concert-festival i Fredrikstad Festival-tematikk er Harlekin. Festivalen vil foregå både i Fredrikstad sentrum og i Gamlebyen. Rådmannen foreslår å bevilge kr til festivalen. Vedlegg Søknad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Aksel Kolstad søker om støtte til Cafe de Consert-festival i Fredrikstad I forbindelse med søknadsfrist 15. november for større arrangement var ikke denne søknaden med. Men søker gjorde oppmerksom på at det ville foreligge en søknad på nyåret. De fleste mulige konsertsteder i Gamlebyen vil bli brukt under festivalen. Som Østre Fredrikstad kirke, Tøyhuset, Balaklava, lokaler på Bastian 5 med flere. I tillegg vil flere steder blir brukt i Fredrikstad som Blå Grotte, Glemmen kirke, Domkirken, med flere. Festivalens tema er Harlekin, og mange kjente utøvere vil delta i Festivalen. Totale utgifter er beregnet til kr De søker Fredrikstad kommune om kr Rådmannen foreslår å bevilge kr til årets Kammerfestival i Fredrikstad.

17 Økonomiske konsekvenser Posten til arrangementer sang/musikk/teater reduseres med kr Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Cafe de Consert med Aksel Kolstad har holdt mange konserter i Fredrikstad distriktet med stor suksess. Cafe de Concert-festivalen ønsker å ta opp kampen med Norges mest anerkjente kammermusikkfestival i Risør. Festivalen har all mulighet til å klare dette ved vår perle av et historisk, vel bevart og idyllisk sted som Gamlebyen. I tillegg til Gamlebyen vil også steder i Fredrikstad bli brukt bla Blå Grotte. Da Blå Grotte er uten programmering på denne tiden festivalen gjennomføres er det viktig at Grotta brukes. Rådmannen foreslår at det bevilges kr til Cafe de Consert-festivalen i Fredrikstad høsten 2009.

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/18042 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 16783/2009 Klassering: 085 Saksbehandler: Kirsten Nipe Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Muligheter for refusjon til utvalgsmedlemmer i forbindelse med kulturarrangementer. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det innføres en praksis for deltakelse på kulturarrangementer for medlemmer av Kulturutvalget som beskrevet i saken. 2. Det meldes fortløpende inn til administrasjonen for deltakelse i henhold til punkt B og C beskrevet under saksopplysninger. Fredrikstad, 10. februar 2009 Sammendrag I KNU-sak 6/09 behandlet kulturutvalget hvordan deltakelse på kurs og seminarer skal håndteres. Videre fikk administrasjonen i oppdrag å utrede muligheter for refusjon til utvalgsmedlemmer i forbindelse med deltakelse på kulturarrangementer. Uttalelsene fra Skatt Øst og Kommuneadvokaten er forelagt lønningsavdelingen i kommunen, og det foreligger 4 alternative måter å håndtere dette på, avhengig av foranledningen for deltakelse. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KNU-sak 6/09 Uttalelse fra kommunens lønnsansvarlige Saksopplysninger Det ble i KNU-sak 6/09 lagt vekt på viktigheten av at utvalgsmedlemmene får anledning til å se noe av det som produseres og vises av kulturelle uttrykk i Fredrikstad. Skattereglene gir klare føringer på hvordan refusjon av billetter og goder av mottatte billetter skal håndteres.

19 Det er viktig å klargjøre hvilken rolle politikeren har på arrangementet. Det må vurderes fra sak til sak. A) Dersom politikere blir invitert til kulturarrangement gjennom invitasjon (ikke billett) utløser ikke dette noe i forhold til lønns- og trekkoder. Det samme gjelder hvis de utfører arbeid, for eksempel deler ut blomster eller er tilstede for å frembringe et budskap eller overrekke tilskudd. Dette blir beregnet som en del av jobben til utvalgslederen, eller den oppdraget blir delegert til. B) Dersom det blir gitt billetter og politikeren ikke skal ha noen reell oppgave på arrangementet skal verdien på billetten oppgis på lønns- og trekkode 112-A som trekkpliktige naturalytelser. Det vil si at det betales skatt og arbeidsgiveravgift. C) Dersom medlem av utvalget kjøper billetter til et arrangement og ikke har noe reell arbeidsoppgave på arrangementet skal dette oppgis som lønn i lønns- og trekkode 111-A hvis det bes refundert. D) I de tilfellene det blir kjøpt billett, og politikeren har en oppgave på arrangementet, vil dette være et utlegg som ikke er innberetningspliktig. For å kunne håndtere dette i praksis blir det nødvendig å innarbeide rutiner for rapportering til lønnsavdelingen på dette. Det innebærer at den enkelte politiker er ansvarlig for å melde til administrasjonen de ganger man mottar billett slik at verdi og arrangement registreres på et egnet skjema utarbeidet i samråd med lønnsavdelingen. I de tilfelle der det skal refunderes penger, leveres billetten til administrasjonen som sørger for at refusjonen skjer via lønnssystemet. Det er satt av kroner til kurs og opplæring i budsjettet. I tillegg er det satt av kroner på budsjettposten Til utvalgets disposisjon. Økonomiske konsekvenser Det er kun punkt C i oversikten over som påvirker den økonomiske situasjonen i seksjonen. Hvor stor konsekvens det får avhenger av hvor mange billetter hver politiker skal ha mulighet til å få refundert pr. år. Uttak av antall billetter må tilpasses de økonomiske rammene utvalget har satt av. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering For å ha best mulig kunnskap og innsikt i trender og kulturelle strømninger i tiden, er deltakelse på ulike arrangementer viktig. Budsjettposten til kurs og arrangementer er på kroner for 2009, noe som gjør at ordningen med refusjon må begrenses med et antall billetter eller et maksimumsbeløp per medlem på den type det kreves refusjon for. Administrasjonen foreslår at det hvert halvår avtales i utvalget hvordan ordningen håndteres med hensyn til antall billetter per medlem.

20 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3835 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 18799/2009 Klassering: C00 Saksbehandler: Einar Stefanussen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kulturutvalget /09 Kulturprosjekt Breaking Barricades Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune går inn med kroner til prosjekt Breaking Barricades. Midlene belastes tilskuddsmidlene for barn og unge. Fredrikstad, 13. februar 2009 Sammendrag Som et tverrfaglig og tverrkulturelt prosjekt har Breaking Barricades flere målsettinger. Ikke bare vil unge utøvere fra Fredrikstad bli eksponert for nye impulser gjennom besøk fra Mosambik og opptredener i Mosambik. I tillegg vil også prosjektet fremme samarbeid mellom ulike miljøer i Fredrikstad Vedlegg 1. Rapport fra Breaking Barricades 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Omfanget av internasjonalt arbeid i Fredrikstad kommune er stort med et vidt spekter av prosjekter i et stort antall land. En undersøkelse gjort i 2005 viste at 42 prosjekter pågikk i 24 forskjellige land. Kulturskolen i Fredrikstad har i en årrekke gjennomført internasjonale prosjekter i samarbeid med og med støtte fra ulike organisasjoner. Dette har blant annet ført til tett kontakt med ulike kulturinstitusjoner i det sørlige Afrika. Fra norsk side har prosjekter blitt støttet av både Fredskorpset og Vennskap Nord/Sør. Kulturskolen er også deltaker i et pilotprosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd.

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HØRING - RAPPORTEN "KARTLEGGING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN I DEN NORSKE FILMBRANSJEN" - VIDEREUTVIKLING AV DEN REGIONALE FILMSATSINGEN MED ETABLERING AV FILMFOND Arkivsaksnr.: 06/2639 Forslag

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evalueringen av Midtnorsk filmsenter AS og Midtnorsk filmfond AS

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. MIDTNORSK FILMFOND SØKNAD OM TILGANG TIL TILKALLINGSKAPITAL Arkivsaksnr.: 10/2113

Saksframlegg. MIDTNORSK FILMFOND SØKNAD OM TILGANG TIL TILKALLINGSKAPITAL Arkivsaksnr.: 10/2113 Saksframlegg MIDTNORSK FILMFOND SØKNAD OM TILGANG TIL TILKALLINGSKAPITAL Arkivsaksnr.: 10/2113 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Under forutsetning av at det settes av minimum

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/1144-4 Dato: 27.11.2015 KONSOLIDERING AV FILMFONDENE FILMINVEST MIDT NORGE AS OG FILM3 - ETABLERING AV NYTT AKSJESELSKAP Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD

Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Arkivsaksnr.: 11/56 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Forslaget fra Kulturdepartementet

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Saknr. 17/5726-2 Saksbehandler: Jørn Øversveen Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune er positive til opprettelse av en felles Filmkommisjon

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.04.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1460-2 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen med Oppland fylkeskommune og fylkestingsvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/11 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /11 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/11 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /11 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.01.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Tidspunkt: 06.01.2010 kl. 17:00 Sakskart: Orientering Jul i Gamlebyen. side. PS 1/10 Protokoll fra møte i Kulturutvalget 9. desember

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 19.01.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift)

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Tilskuddene etter denne forskriften skal bidra til å oppfylle formål/ene i Forskrift om tilskudd til

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen (ekstramøte) 12.11.2009 kl. 08:00 (mrk.tiden) Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

UTREDNING AV KRIGSFILMFESTIVALEN I ELVERUMREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE

UTREDNING AV KRIGSFILMFESTIVALEN I ELVERUMREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 2140/10 Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Turid Lie UTREDNING AV KRIGSFILMFESTIVALEN I ELVERUMREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer