Revisjon av kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av kommuneplan"

Transkript

1 Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel September 2010 Planbeskrivelse

2 Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en egen planbeskrivelse. I lov om planog byggesaksbehandling 4-2 som omhandler planbeskrivelse og konsekvensutredning sies blant annet følgende om planbeskrivelsen: Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for planområdet. I samme paragraf står følgende om sammenhengen mellom planbeskrivelse og konsekvensutredning: For kommuneplan med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen også gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Revisjonen av kommuneplanen som anbefales er en omfattende endring ikke bare som følge av foreslåtte justeringer i arealdelen, men også som følge av ny plan- og bygningslov. Dette forklarer omfanget og kompleksiteten i planforslaget. Planbeskrivelsen for Skedsmo sin kommuneplan gir forhåpentlig en god begrunnelse for planforslaget som legges fram og foreslås utlagt til offentlig ettersyn. Skedsmo september 2010 Torstein Leiro Rådmann Skedsmo Kommune 1. INNLEDNING 1

3 INNHOLD 1. INNLEDNING OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale føringer PLANPROSESS Kommuneplanstrategi Planprogram Varsel om oppstart Medvirkning Behandling PLANENS INNHOLD Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK Byutvikling og urban strategi - perspektiv Samferdselstrategi for Skedsmo kommune Grøntplan Klima- og energiplan Kulturminnevernplan Planen Sykkelbyen Lillestrøm/ Strømmen Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ravineplan Rammeplan for avkjørsler fra riksveier og fylkesveier Gang- og sykkelveikart Støysonekart GRUNNLAGSDOKUMENTER FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Plananalyse for Kjeller-Hvam Plananalyse for Skedsmokorset INNLEDNING Skedsmo Kommune

4 6.3 Utviklings- og fortettingsplan for Strømmen Øst Mulighetsstudie for Nesa Plananalyse Leirsund STRAKKS -registreringsrapport BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER AV PLANEN Beskrivelse av endringer gjort i arealplankartet Beskrivelse av endringer gjort i bestemmelsene Beskrivelse av endringer med bakgrunn i strategiene OMRÅDEVIS BESKRIVELSE AV BEHOV, ENDRINGER OG KONSEKVENSER Lillestrøm Strømmen Kjeller - Hvam Skjetten Skedsmokorset Leirsund KONSEKVENSUTREDNING HANDLINGSPROGRAM VEDLEGG REFERANSEDOKUMENTER Skedsmo Kommune 1. INNLEDNING 3

5 1. INNLEDNING Gjeldende kommuneplan , vedtatt av kommunetyret , skal revideres. Tidligere planprosesser har bidratt til bedre å sikre de åpne og grønne arealene i kommunen. Gjennom helhetlig planlegging og overordnet forankring, i sentrale og regionale føringer, har vi allerde i dag en kommuneplan som fastsetter og trekker opp grenser som det er viktig også å bevare og ta med inn i den nye kommuneplanen. Tidligere kommuneplanprosesser kan sies å ha hatt fokus på de grønne og åpne arealene og sikre disse for framtiden. Konsekvensen av dette fokus har på mange måter gitt rammene for utvikling av byen og tettstedene. Dette er rammer som denne planprosessen ikke kommer til å utfordre. I denne planprosessen er det valgt å se på hvordan byene og tettstedene kan vokse/utvikles innefra, uten at det går ut over kvalitetene og omfanget av de åpne grønne arelene. For å trekke opp noen langsiktige siktlinjer ble det valgt å utarbeide strategier for framtidig utvikling. Både Byutvikling og urbanstrategi og Samferdselsstrategi for Skedsmo kommune legger viktige og ambisiøse føringer for en bærekraftig utvikling, som det må tros på, og siktes mot. Kommuneplanen er arenaen kommunen har til å gjøre de store og viktige grepene. En dreining mot en mer bærekraftig utvikling, hvor det meste bør være kortreist og dermed gjøre transportbehovet minimalt, er utfordrende og krever mot. Kommunen er, til forskjell fra stat og fylke, i den posisjon at det som besluttes lokalt omsettes i handling gjennom etablering/bygging og således former framtidsbildet. Dette kommuneplanforslaget har tatt inn over seg de utfordringer som sentrale og regionale myndigheter har stort fokus på. Det gjelder bl.a. befolkningsveksten, samordning av areal og transport, samt klima og energi-utfordringen. For å få dette til utfordres dagens rammer for etablering, ved at det i bysentrale områder åpnes for høyere tetthet og større bygningsvolum i nye områder. For å sikre kvalitet i utviklingen som følge av dette skjerpes kravene til kvalitet i det bygde miljøet, krav til felles planlegging, samt krav til sammenhengende grøntstruktur. En dreining over til mer bruk av kollektivtransport foreslås gjort ved å innføre maks antall parkeringsplasser i sentrum. Planforslaget er ment å være neste skritt på veien mot en bærekraftig utvikling av Skedsmo kommune, som bidrar til at hovedmålet nås: Skedsmo kommune vedlikeholder kvaliteter som gjør kommunen til en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner INNLEDNING Skedsmo Kommune

6 2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER Her listes opp det vesentligste av nasjonale, regionale og lokale føringer som planforslaget må forholde seg til. 2.1 NASJONALE FØRINGER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (LOV NR.71) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) (plandelen) av 27. juni 2008 nr. 71. Inneholder regler om planlegging og utbygging. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER (FOR NR. 855) Konsekvensutredninger skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelse av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. I forbindelse med kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en konsekvensutredning for hele planforslaget, samt konsekvensutredninger for hvert enkelt innspillsområde. ENERGIEFFEKTIVE OG KLIMAVENNLIG LØSNINGER Et viktig nasjonalt mål er at konsentrasjonen av klimagasser skal stabiliseres til et nivå som vil forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. I følge st. meld nr. 54 ( ): Norsk klimapolitikk er arealplanlegging etter plan og bygningsloven et av flere virkemidler for kommunene som supplerer direkte klimapolitiske virkemidler. Det er en sammenheng mellom utslippene av klimagasser og arealdisponering bl.a. gjennom sin betydning for etterspørselen av transport og mulighetene for effektiv kollektivtransport. Arealplanlegging kan også legge føringer på valg av energiløsninger, energibruken og håndtering av avfall. LANDBRUK (ST. PROP NR. 1, JORDLOVEN OG JORDVERNBREVET FRA MD OG LMD, DATERT ) Et viktig nasjonalt mål er at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jodbruksarealene skal halveres innen 2010 (St. prop. Nr. 1 ( ) Landbruks- og matdepartementet). I alle dokumentene påpekes det at det er viktig å bevare dyrka og dyrkbar mark og høybonitet skog. KONSESJONSLOVEN (LOV NR.98) Konsesjonsloven legger begrensninger på kjøp og salg av eiendom, og på overdragelse av leierett og bruksrett for en lengre periode. Med mindre man allerede er grunneier, er det nødvendig å søke konsesjon for å åpne nye områder for råstoffutvinning. Det er kommunen som behandler søknader om konsesjon. Skedsmo Kommune 2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 5

7 FORURENSNINGSLOVEN (LOV NR.6) For virksomheter som kan føre til forurensing, er det nødvendig med utslippstillatelse etter forurensingsloven. I utslippstillatelsen beskrives nærmere hva slags forurensing som tillates og vilkår for tillatelsen. Det er kommunen som behandler slike søknader. VANNRESSURSLOVEN (LOV NR. 82) Denne lov har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Mot sjøen gjelder loven så langt vassdraget ved mildere vannføring ligger over havets nivå ved alminnelig lavvannstand eller bunnen er preget av tilløp av ferskvann. Tiltak i vassdrag eller grunnvann skal utføres i henhold til denne loven. FORSKRIFT OM VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN (LOV NR. 1372) Denne forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett på land, innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip. Med aktivitet menes også utøvelse av allemannsretten. FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNING (LOV NR. 1446) Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORTPLANLEGGING Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planlegging. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER Skedsmo Kommune

8 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN Krav til kommunal planleggingen med tanke på vurderinger av konsekvenser for barn- og unge. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VERNEDE VASSDRAG ( ) Gjelder for vernede vassdrag (Leira). Restriksjoner for vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse + andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. RETNINGSLINJER FOR PLANLEGGING OG UTBYGGING I FAREOMRÅDER LANGS VASSDRAG (1/2008 NVE) Det skal ikke planlegges nye utbyggingsområder i fareområder, dvs. i områder der det er fare for ras, skred og flom. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442) Det skal ikke planlegges nye utbyggingsområder i støysoner eller i støyutsatte områder. Dersom det allikevel tilrettelegges for utbygging er det viktig å fastsette hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for å redusere støyproblematikken. FORSKRIFT OM RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. I henhold til 3 kan kjøpesenter bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA OG ENERGIPLANLEGGING ( ) Formålet med disse statlige planretningslinjene er å: Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. NASJONAL TRANSPORTPLAN Skedsmo Kommune 2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 7

9 Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding om hovedtrekkene i transportpolitikken de neste ti årene. NTP blir lagt frem hvert fjerde år. NTP presenterer målene for transportpolitikken og hvordan regjeringen vil oppnå disse. NTP er videre en oversikt over prioritering av midler til jernbane, veger og ferdselsledene til sjøs i en tiårs periode, med størst vekt på de fire første årene. Dette er et vel fundert dokument som legger sterke anbefalinger for kommunens satsing. I forbindelse med Nasjonal transportplan ble det utarbeidet en egen nasjonal sykkelstrategi. NASJONAL SYKKELSTRATEGI Denne formulerer mål og strategi for å oppnå mål innenfor helse, miljø og samfunnsøkonomi. I strategien fokuseres det spesielt på utvikling av et nettverk av sykkelbyer som virkemiddel for å oppnå økt satsning på sykling som framkomstmiddel. Skedsmo er utvalgt til å være med i dette nettverket. Der står det blant annet at regjeringa har som mål at sykkelandelen skal økes fra dagens 4 5 prosent til 8 prosent i planperioden. Det er videre et mål at byar og tettsteder etablerer sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN (FOR NR. 486) Denne forskriften har som formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Forskriften setter miljøog helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer og beskriver kommunens ansvar for ivareta hensynet til helseog trivsel ved planlegging og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk. KULTURMINNELOVEN (LOV NR. 50) Lov om kulturminner (Kulturminneloven) har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. NATURMANGFOLDLOVEN (LOV NR. 100) Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 2.2 REGIONALE FØRINGER FYLKESDELPLAN ROMERIKE MØTER FRAMTIDA Formålet med fylkesdelplanen er at Romerike skal utvikles som del av et miljøvennlig og sammenhengendestorbyområde og tettsteder bundet sammen av et effektivt system for veg-, kollektiv- og sykkeltransport omkranset av et livskraftig landbruk og høyverdige natur- og friluftsområder. Romerike skal forsterke 8 2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER Skedsmo Kommune

10 sin rolle som hovedflyplassregion og logistikkregion, samt utvikle sin rolle som kunnskaps- og kompetanseregion. Strategien fra fylkesdelplan Romerike 1999 skal videreføres med konsentrasjon rundt knutepunkter for kollektivtrafikken. Utbyggingsmønsteret som ligger i dagens kommuneplaner skal gradvis vris enda mer moten konsentrasjon til de viktigste sentra langs kollektivaksene for å sikre grøntområdene mot ned bygging og oppsplitting, samt for å bygge opp under livskraftige ytre kjerner for næringsvirksomhet og komplette bysamfunn som supplerer sentralkjernen Oslo. FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur er en oppfølging av de rikspolitiske bestemmelsene om "midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder". Målet er at samfunnsutvikling, næringsutvikling, arealbruk og utbyggingsmønster i Akershus skal være bærekraftig og bygge på prinsippene i Agenda 21. Det skal utvikles en bærekraftig senterstruktur i fylket. Retningslinjene tar sikte på å gi likeartede og forutsigbare rammer for hvordan etableringer av handels- og tjenestetilbud vil bli behandlet innenfor fylket. Felles for begge planene er at de har til formål å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, bidra til miljøvennlige transportvalg og å begrense klimagassutslippene. 2.3 KOMMUNALE FØRINGER GJELDENDE KOMMUNEPLAN , VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Hovedutfordringen er beskrevet som følger: Hvordan skal kommunen trekke positive effekter ut av veksten i hovedstadsområdet og sin nærhet til Oslo? Hovedmålet er beskrevet slik: Skedsmo utvikler og vedlikeholder kvaliteter som gjør kommunen til den mest attraktive bosteds- og etableringskommune på Østlandet. BYUTVIKLING OG URBANSTRATEGI PERSPEKTIV, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Byutviklingsstratgiens visjon og hovedmål mot 2050: Skedsmo har utmerket seg på verdensbasis ved å ha gjennomgått sterk vekst, samtidig som prinsippet om bærekraftig utvikling er ivaretatt. SAMFERDSELSSTRATEGI FOR SKEDSMO KOMMUNE , VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Skedsmo Kommune 2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 9

11 Grunnpremiss for samferdselsstrategien: Skedsmo kommune ønsker en miljøvennlig og bærekraftig areal- og transportutvikling. Grunnpremisset åpner for et vell av mulige tiltak, og en mengde utviklingssenarioer. Det er derfor satt fem målsettinger som alle medvirker til oppfyllelse av premisset. MÅL Gjøre transportbehovet så lite som mulig Påvirke reisemiddelvalget bort fra bil Gjøre det trygt å ferdes på veiene Redusere ulempene ved å bo langs trafikkårene Bedre tilgjengeligheten for alle reisende RISIKO- OG SÅRBARHET, BRUK AV TEMAKARTLEGGING, KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok i sitt møte at Skedsmo kommune skal legge sine temadata til grunn for risiko- og sårbarhetsanalyser. Transport av farlig gods tas inn som eget tema. Dette er gjennomført i kap 9. UNIVERSELL UTFORMING, KOMMUNESTYRET. Hovedmål for Universell Utforming, vedtatt Skedsmo kommune skal i sitt virke og sin myndighetsutøvelse aktivt arbeide for universell utforming. Offentlig regelverk skal følges opp, og det skal stilles strenge krav til kvalitet og gjennomføring. 2. Strategiplanen skal gi økt kompetanse og bevissthet om universell utforming hos Skedsmos politikere, ansatte, utbyggere og innbyggere. TEMA- OG OMRÅDEPLANER (PLANANALYSER), FLERE KOMMUNESTYRESAKER Følgende tema- og områdeplaner er grunnlagsdokumenter for kommuneplanarbeidet: Delrapport Politisk behandling Plananalyse for Skedsmokorset K.styret , sak 09/92 Utviklings- og fortettingsplan for Strømmen øst K.styret , sak 10/26 Plananalyse Leirsund K.styret , sak 10/55 Plananalyse for Kjeller- Hvam K.styret , sak 10/79 * Mulighetsstudie for Nesa K.styret , sak 10/77 * OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER Skedsmo Kommune

12 Skedsmo Kommune 2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 11

13 3. PLANPROSESS Vedtak om rullering av kommuneplanen ble gjort i formannskapet (sak 08/155). Der ble det vedtatt at ny plan- og bygningslov skulle legges til grunn for arbeidet, bl.a. ved utarbeidelse av egen kommuneplanstrategi. Kommuneplanprosessen ble samtidig vedtatt lagt opp etter hovedlinjene som ble trukket opp i notat av KOMMUNEPLANSTRATEGI PLANSTRATEGI, KOMMUNESTYRET 6. MAI 2009: 1. Forestående rullering av kommuneplan fram mot 2022 baseres på en videreføring av overordnede mål og strategier i gjeldende kommuneplan (vedtatt okt. 06), samt en videre strategiutvikling innenfor rammer som gis i notat av på områdene: a. Utvikling av byen og tettstedene b. Et bærekraftig, bymessig transporttilbud c. Grønnstruktur innenfor området for videre bymessig utvikling. d. Energi og klima 2. Som en hovedstrategi i arbeidet med kommuneplanens arealdel, legges til grunn en videre utvikling av kommunens sentrale områder Lillestrøm, Strømmen, Kjeller, Hvam, gjennom fortetting, samt gjenfylling, og transformasjon innenfor enkelte deler av eksisterende byggesone. For dette området skal det utvikles en integrert grønnstruktur med elveområdene som sentrale strukturerende elementer, og et integrert framtidsrettet, bymessig transporttilbud. 3. Lillestrøm sentrum utvikles videre som dette byområdets merkantile og kulturelle sentrum. Det legges her vekt på å styrke sentrums ressurser for framtidig næringsutvikling gjennom bl.a. sentralt lokalisert kontorbebyggelse. 4. Forsvaret kan komme til å legge ned Kjeller flyplass i planperioden. Alternativ bruk til byutviklingsformål klarlegges i kommuneplanen. 5. I arbeidet med kommuneplanen forutsettes fortsatt bruk av dialogkonferanser og dialoggrupper/tematiske verksteder som arenaer for samråd og medvirkning med representanter for beboergrupper, myndigheter og utviklingsaktører i privat sektor. 3.2 PLANPROGRAM Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å vurdere behovet for revisjon av kommuneplanen en gang i hver kommunestyreperiode. Behovet for revisjon av Skedsmo kommuneplan ble vurdert av kommunestyret ved behandling av planstrategi Strategier for utvikling, (jfr. kommunestyrets vedtak 6. mai 2009, punkt 1.2 over). Kommunestyrets vedtak er lagt til grunn for planforslaget. Planarbeidet er lagt opp i henhold til vedtatt planprogram (formannskapets vedtak 24. mars 2010) 3.3 VARSEL OM OPPSTART Rullering av kommuneplanen ble varslet i Romerikes Blad 26. mai 2009, og lagt ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Det har i perioden etter at varsel om oppstart ble annonsert kommet inn til sammen 29 innspill. Alle innspillene er tatt med som del av grunnlaget for planforslaget, se for øvrig eget vedlegg (kap. 11.1) hvor innspillene vurderes enkeltvis PLANPROSESS Skedsmo Kommune

14 3.4 MEDVIRKNING I nevnte notat av ble det skissert behov for flere overordnede strategier og analyser. Dette arbeidet er blitt gjennomført i perioden fra høsten 2008 fram til nå, hvor planforslaget er ferdig. Nesten samtlige av temaene/områdene det ble bestemt å gjøre en vurdering av er gjennomført. Skedsmo mot 2050 en permanent utstilling, med skiftende innhold, ble åpnet av ordføreren 1. desember Utstillingen er på Lillestrøm kultursenter og viser planprosesser og planer som har blitt behandlet som del av rulleringsprosessen. Utstillingen følger kultursenterets åpningstider. I tillegg har vi valgt å bemanne den hver onsdag, slik at besøkende også kan få mulighet til ekstra veiledning og direkte kontakt med kommunen. I tabellen under er oversikten over det arbeidet som er utført i perioden fra varsel om oppstart til nå: Delrapport medvirkning Politisk behandling Universell utforming Lokalt råd samt sentrale myndigheter K.styret , sak 09/58 Risiko- og sårbarhet Sentrale og regionale fagmyndigheter K.styret , sak 09/64 Byutvikling og urbanstrategi Samferdselsstrategi 2 dialogkonferanser, møter med fylkesmann og fylkeskommune, avisomtaler Møter med vegvesen, jernbaneverk og fylkeskommunen K.styre , sak 09/79 K.styret , sak 09/80 Plananalyse for 2 åpne møter, møter m/interesseorg og skolene K.styret , sak 09/92 Skedsmokorset samt postkort og facebook EURO 2016 Ny Lillestrøm fotballstadion Kontakt med LSK og fotballforbundet mm K.styret , sak 09/118 Utviklings- og fortettingsplan for Strømmen øst 2 grunneiermøter og kontakt med vel og gårdeierforening K.styret , sak 10/26 Plananalyse for Leirsund Møte med nærmiljøutvalg og noen interesseorg K.styret , sak 10/55 Plananalyse for Kjeller-Hvam Dialogkonferanse med Kjeller næringspark K.styret , sak 10/79 * Mulighetsstudi Nesa Kontakt og møter med Dynea K.styret , sak 10/77 * Tabell: oversikt over delprosessene * Saken ikke ferdig behandlet I tillegg til medvirkning som skissert i tabellen over har det vært utstrakt tverrsektoriell involvering, rådmannens planforum har vært styringsgruppe i prosessen(e) og en egen kontaktgruppe har vært etablert og involvert på mer spesifikt faglig nivå, etter behov. 3.5 BEHANDLING Skedsmo Kommune 3. PLANPROSESS 13

15 For å kunne sortere diskusjonene ble delrapportene gjennomført og lagt fram etter tur, vedtakene i forbindelse med disse sakene er lagt til grunn for det planforslaget som nå foreslås. I tabellen over (i kap 4.4) vises tidspunktet for behandling i kommunestyret. Som en opptakt til denne saken, hvor planforslaget foreslås utlagt til offentlig ettersyn, har formannskapet (kommuneplanutvalget) fått en egen foreløpig gjennomgang, Tilsvarende har det vært en foreløpig gjennomgang også med overordnede myndigheter, avholdt Videre behandling og framdrift er delvis planlagt, blant annet er allerede et møte med overordnede myndigheter avtalt like etter at planforslaget legges ut, 29. september I høringsperioden planlegges det medvirkning både via områdevise konferanser/møter samt ved aktiv bruk av utstillingslokalet vårt som permanent presentasjonsarena for planforslaget PLANPROSESS Skedsmo Kommune

16 4. PLANENS INNHOLD Planen består av et juridisk plankart, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse med en overordnet konsekvensutredning. I tillegg er det laget en ROS-analyse og egnethetsvurdering for 29 innspillsområder. 4.1 PLANKART I henhold til PBL 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. 4.2 BESTEMMELSER Til kommuneplanens arealdel er det gitt tilhørende bestemmelser. Dette er: 1) Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter I loven er det en liste på 8 punkter det kan gis bestemmelser om, uavhengig av arealformål. Hvis ikke annet er sagt, gjelder bestemmelsene for hele kommunen. 2) Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4 etter Dette er bestemmelser til områder for bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og Forsvaret, som utgjør den mest intensivt utbygde delen av kommunen. 3) Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 5 og 6 etter Gjelder landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF), og områder til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. 4) Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner etter Det kan angis 6 hovedtyper hensynssoner, med tilhørende bestemmelser. Disse er sikrings, støy og faresoner Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel følger denne skisserte oppbyggingen. 4.3 PLANBESKRIVELSE Dette dokumentet utgjør planbeskrivelse og konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel, slik det er krevd at det skal utarbeides i PBL 4-2. Etter loven skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse, konsekvensutredning, av planens virkninger for miljø og samfunn. Skedsmo Kommune 4. PLANENS INNHOLD 15

17 5. STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK For å ha så godt grunnlagsmateriale som mulig for revisjon av kommuneplan er det utarbeidet overordnede strategier samt tema- og områdevise analyser. I strategiarbeidet er det lagt vekt på å se et stykke fram i tid. Strategiene og analysene er utarbeidet i et 2050-perspektiv. En egen urban- og byutviklingsstrategi samt en egen samferdselsstrategi er utarbeidet og behandlet i kommunestyret. Disse to hovedstrategiene danner sammen med en overordnet risiko- og sårbarhets analyse og en egen delstrategi for universell utforming, hovedplattformen for det øvrige arbeidet. Kommuneplanens arealdel skal i utgangspunktet avspeile prinsippene vedtatt i de to hovedstrategiene. Egne områdevise delanalyser, såkalte plananlyser eller mulighetsstudier, er utarbeidet som oppfølging av strategiene. En plananalyse analyserer et spesifikt områdes potensialer, begrensninger og utfordringer. Ut fra en slik registrering av et område, samt faglig vurdering med utgangspunkt i strategiene, peker plananlysen på en eller flere aktuelle utviklingsretninger og beskriver konsekvensene av disse. Det er utarbeidet egne analyser for Skedsmokorset, Hvam/Kjeller, Strømmen Øst, Leirsund og Nesa. Plananalysene er vedtatt av kommunestyret. Det er også utarbeidet egne temaplaner for grøntstruktur og kulturminner som legger føringer for arealbruken. 5.1 BYUTVIKLING OG URBAN STRATEGI - PERSPEKTIV 2050 Byutvikling er en kompleks prosess og krever et visjonært og langsiktig perspektiv. Byutvikling og urban strategi -perspektiv 2050 skal som et viktig planverktøy inspirere til videre utvikling i en mer avklart og styrt retning. Dette er et overordnet dokument samt et fundament for videre bindende og detaljert planlegging, fra kommuneplanens arealdel til reguleringsplaner. I stratgien tillegges byens identitet stor vekt som grunnlag for byutviklingen. Dette går på så vel historisk identitet som mål for fremtidig identitet, som kommer til uttrykk gjennom både struktur og innhold. Viktige identitetsmål er: Moderne by med sjarmerende småbykarakter Miljøby med blågrønt hjerte Kulturby Kunnskapsby Attraktiv næringsarena STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK Skedsmo Kommune

18 Oppfyllelse av disse målene forutsetter at forholdene legges til rette for at byen kan tiltrekke seg kreative mennesker gjennom blant annet å skape gode kreative arenaer og et variert og godt boligtilbud. En egen modell for utvikling, molekylær utviklingsmodell, er i strategien lansert som et nytt verktøy. Med molekylær utvikling menes å beskrive områdenes innbyrdes avhengighet. Konsekvenser av utvikling et sted i kommunen må veies opp mot hva det utløser av utvikling/konsekvenser i resten av kommunen. Sagt på en annen måte: Områdenes særegenhet, styrke og identitet søkes forsterket på en slik måte at det gir positive synergier i kommunen (og regionen) for øvrig. For å være i stand til å kunne legge til rette for en bærekraftig utvikling av byen og kommunen er det svært viktig å gjøre en slik helhetlig vurdering med tanke på nyetablering. Byutviklingsstrategien peker ut området som utgjøres av Lillestrøm Strømmen Kjeller, LSK-triangelet, som det viktigste satsingsområdet med tanke på transformasjon og vekst de nærmeste årene. Det betyr at Skedsmo må være varsom med å åpne for vekst andre steder i kommunen. Slik vekst vil på mange måter punktere muligheten for å oppnå tilstrekkelig vekst og kvalitet på det som skjer i sentrale områder, fortrinnsvis tett på Lillestrøm og Strømmen stasjon. Sentralt i LSK-triangelet ligger Nitelva og Sagelva, som er svært viktige naturressurser som må ivaretas på riktig måte i framtida. For at framtidsbyen (LSK-triangelet) skal bli byen med det blågrønne hjertet må vi gjøre riktige grep i forhold til elva og de grønne områdene. Byen må igjen, slik det var historisk sett, vende seg mot elva på en måte som ivaretar både elva og byens prinsipper.dette er en utfordring, men en svært viktig oppgave å løse for å kunne ivareta viktige ressurser i byutviklingen. Molekylær utviklingsmodell Alle delområdene knyttes sammen i en helhetlig struktur uten at de nødvendigvis vokser sammen. Funksjon og rolle for hvert enkelt område i kommunen defineres og utnyttes, slik at hvert område får utnyttet sine ressurser og potensialer. Hvert steds særegne karakter forsterkes, og stedene supplerer og kompletterer hverandre og danner en helhet. Sammenbinding Lillestrøm-Strømmen-Kjeller Urban interaksjon mellom Lillestrøm, Strømmen og Kjeller vil i fremtiden kunne beskrives som en by. L-S- K-triangelet som fremtidens urbane kjerne i kommunen. Skedsmo Kommune 5. STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK 17

19 Fremtidig sentrum Kartet viser en urban struktur hvor kommunen er inndelt i tre soner. Rød sone er avgrensning av framtidsbyen med urban karakter (bykjernen), grå sone viser suburbane områder og grønn sone er hovedsaklig preget av natur/kulturlandskap. 5.2 SAMFERDSELSTRATEGI FOR SKEDSMO KOMMUNE Skedsmo er under sterkt press med stor utbygging av boområder, så vel som næringsvirksomhet og sosial- og teknisk infrastruktur. Samtidig legger statlige retningslinjer og planer på regionalt nivå opp til at denne utviklingen skal fortsette i økende omfang. Dette har blant annet medført et betydelig press på eksisterende veg- og banenett, og det vil skape større, nye utfordringer i et lengre perspektiv. Skedsmo ligger i tillegg sentralt i forhold til flere av de mest sentrale trafikkårene på østlandet. Kommunen står derfor i en situasjon hvor mer eller mindre akutte behov for utbedring av infrastrukturen må ses i sammenheng med utviklingen flere tiår frem i tid, og for store deler av Romerike. Med dette som bakgrunn er følgende valgt som grunnpremiss for samferdselsstrategien: Skedsmo kommune ønsker en miljøvennlig og bærekraftig areal- og transportutvikling Grunnpremisset forutsetter blant annet at det må jobbes systematisk med planlegging på kommunalt, regionalt og statlig nivå, og at samarbeid mellom kommunene i regionen vil bli stadig mer avgjørende. Dessuten må det lages planer og utredninger for alle trafikantgrupper, som gang- og sykkeltrafikk, personbiltrafikk, kollektivtrafikk og hvordan utviklingen av disse påvirker hverandre. Det blir også avgjørende å ha et bevisst forhold til hvordan arealutviklingen påvirker transportbehovet, og hvordan tilrettelegging av veg- og banenettet påvirker grunnlaget for arealplanleggingen. For å tydeliggjøre hva som skal være fokusområdene for planlegging med hensyn på grunnpremisset, angir samferdselsstrategien fem målsettinger: Gjøre transportarbeidet så lite som mulig Påvirke reisemiddelvalget bort fra personbil Gjøre det trygt å ferdes på veiene Redusere ulempene ved å bo langs trafikkårene Bedre tilgjengeligheten for alle reisende STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK Skedsmo Kommune

20 Målene om å gjøre det trygt å ferdes langs veiene, å redusere ulempene ved å bo langs dem og å bedre tilgjengeligheten for alle reisende er alle viktige målsettinger som krever en bevisst holdning til disse i all planlegging i kommunen. Der nye byggeområder planlegges må en derfor eksempelvis opparbeide sikre og trivelige trafikksystem, i tillegg til at støy, forurensing og universell utforming må være tema som hele tiden utfordrer de gjennomførende gjennom sentrale og lokale retningslinjer. På grunn av veksten som Skedsmo vil få, blir det dessuten avgjørende å skaffe seg oversikt over hvordan denne påvirker sikkerhet, tilgjengelighet og levekår. Veksten skal ikke gå på bekostning av målsetningene som er satt, og dette vil kunne kreve at det gjøres tiltak for lokalmiljøene i kommunen når trafikkvolumene nødvendigvis må vokse. Å gjøre transportarbeidet så lite som mulig og å påvirke reisemiddelvalget bort fra personbil er to mål som må være grunnleggende i enhver planlegging etter premisset om en miljøvennlig og bærekraftig areal- og transportutvikling. I praksis må dette skje ved at veg- og banenettet i kommunen og regionen er utgangspunktet for den arealutviklingen som finner sted på kort sikt og over tid. Det kan tilsvarende være aktuelt å planlegge utvikling av transportnettet med utgangspunkt i eksisterende arealbruk, men det er en bevisst arealpolitikk som har det klart største potensialet for en bærekraftig areal- og transportutvikling. Med andre ord vil arealplanlegging med et tydelig avklart forhold til knutepunkt, samt eksisterende og planlagte kollektiv-, veg-, gang- og sykkeltraséer bli avgjørende. For å gjøre transportbehovet så lite som mulig peker strategien på noen helt sentrale tiltak som må være gjennomgripende i all fysisk oversiktsplanlegging: Legge til rette for utbygging med høy tetthet Legge arealutviklingen til sentrale områder nær eksisterende servicetilbud og teknisk og sosial infrastruktur Påse at spesielt transportkrevende virksomhet, i den grad denne lokaliseres i kommunen, plasseres i umiddelbar nærhet til hovedvegnettet eller til jernbanen. Tilsvarende vises det blant annet til følgende tiltak for å påvirke reisemiddelvalg bort fra personbil: Aktiv parkeringspolitikk Forsterkning av gang- og sykkelvegnettet Styrke kollektivnettet, spesielt i tilknytning til knutepunktene Nedprioritere fremkommeligheten for biler på bekostning av andre trafikantgrupper Alle disse tiltakene vil i realiteten i betydelig grad påvirke innfrielsen av begge målene samtidig. For eksempel vil utbygging med høy tetthet nær eksisterende knutepunkt redusere transportarbeidet, men samtidig medvirke til bedret tilgjengelighet til kollektivnettet. Dette vil gi bedre kundegrunnlag og dermed muligheter for forbedring av tilbudet. Når volumet på transportarbeidet går ned ved at reiseavstandene blir kortere, gir dette dessuten grunnlag for økte andeler av gang- og sykkeltrafikk. Når det planlegges utbedringer av kollektivnettet er det på samme måte avgjørende at det samtidig satses på fortettet utbygging rundt dette og omvendt. Det er viktig at disse sammenhengene vurderes systematisk og i langt perspektiv. På denne måten kan det dannes grunnlag for høyere frekvenser på avganger og igjen bedret grunnlag for videre investering i nettet. Når det gjelder målet om å påvirke reisemiddelvalget bort fra personbil, blir det viktig å styre utviklingen mot knutepunktene. Dermed gjøres reiser til servicetilbud og arbeidsplasser så korte som mulig slik at andelen gående og syklende kan øke, samtidig som det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk i kombinasjon med kollektivreiser. Dette kommer i tillegg til at tilgjengeligheten med bil er, og vil være begrenset på grunn av fremkommelighet så vel som tilgang på parkeringsplasser. Kollektivreiser blir dermed mer hensiktsmessige også for de lengre turene. Den utviklingen som skjer utenfor knutepunktene, bør i størst mulig grad skje i tilknytning til kollektivnettet, og tettheten på utbygging bør være tilpasset kvaliteten på kollektivtilbudet i området. En bevisst fortetting langs tunge kollektivroder, og nær lokale kollektivknutepunkt kan vurderes. Skedsmo Kommune 5. STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK 19

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging Terje Kaldager Struktur for innlegget Dominerende utviklingstrekk Nasjonal og regional politikk Regionale eksempler Litt om innsigelser 2 Hvordan bruker

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan 2015-2030 Følgende statlige og regionale føringer er lagt til grunn for arbeidet med forslaget til ny kommuneplan: Statlige

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17. Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.oktober 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-2. 1. Hensikt Hensikten med retningslinjene

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015 Fylkeskommunens planprosesser FT 29. oktober 2015 Hva skal jeg snakke om? Lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) Hva er styrkene med en regional plan? Regional planstrategi hva er det? Litt om våre regionale

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling - nasjonal politikk med vann som ett av flere elementer

Miljøvennlig byutvikling - nasjonal politikk med vann som ett av flere elementer Miljøvennlig byutvikling - nasjonal politikk med vann som ett av flere elementer Vann i by konferanse Bergen 27.august 2008 Ved seniorrådgiver Unn Ellefsen 4 Miljøverndepartementet, Bergen 27.august

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er)

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er) LOVGIVNING Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Planstrategi Kommuneplan(er) Kommuneloven Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap/årsberetning Plansløyfen PBL lovens formål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler i Plan og bygningsloven v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler Plan- og bygningsloven inneholder en rekke virkemidler som kan ivareta naturmangfoldet De viktigste juridiske virkemidlene er

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid Orientering i Formannskapet 22.11.2016 Kulturminneplan status og videre arbeid 22.11.2016 Bakgrunn - bestilling - Bystrategien og kommuneplanens arealdel Bystrategien Byutviklingen i Drammen må skje på

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Stier og arealplanlegging

Stier og arealplanlegging Stier og arealplanlegging Seniorrådgiver Kristin Nordli, Planavdelingen, Kommunal- og arealseksjonen Oppdal, 1.-2. desember 2015 3 Plan- og bygningsloven plannivåene Nasjonale forventninger (2015) Statlige

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum 2017-2020 Bakgrunn og organisering Det vises til «Intensjonsavtale for prosjektet Sykkelbyen Elverum» mellom Statens vegvesen, Hedmark fylkesavdeling og Elverum kommune

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging

Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging 1.12.14 Arthur Wøhni Kommunaldirektør Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner Folkehelse i regionale areal- og transportplaner v/ Bernt Østnor, rådgiver regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune 4 regionale planer i Rogaland for samordnet areal og transportutvikling: Ryfylke

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer