MØTEINNKALLING. KL INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen."

Transkript

1 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KL INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. CA. KL ÅPEN HALVTIME: Inntil en ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. ORIENTERINGER: Orienteringer fra ordfører og rådmannen. Tidligere ferdselsforbud på Håøya status. Orienteringsnotat av fra rådmannen følger i sakskartet. 50-års markering for sammenslåing av Drøbak og Frogn. Orienteringsnotat av fra rådmannen følger i sakskartet. Vedlegg: arrangementsoversikt Orientering om avtale med driver av Gjestehavna v/ Rådmannen

2 SAKLISTE Type Side 1/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET OG /12 KOMMUNEPLAN FOR FROGN AREALDELEN UTVIKLINGSRETNING FOR DRØBAK OG DAL 3/12 SALG AV GNR. 16, BNR. 303, HOLTERKOLLVEIEN 1. NY BEHANDLING 4/12 FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER HØRINGSUUTALELSE FRA FROGN KOMMUNE 5/12 FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN HØRINGSUTTALELSE FRA FROGN KOMMUNE 6/12 BRUK AV TVANGSMULKT 7/12 HANDLINGSPROGRAM BEHANDLING VERBALFORSLAG. PRESISERING GEBYRER. 8/12 HANDLINGSPLAN /12 UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE - FREMDRIFTSPLAN FOR ENDRING RETNINGSLINJER 10/12 BARN OG UNGES REPRESENTANT OG MEDVIRKNING I PLANSAKER 11/12 KOMMUNENES SENTRALFORBUND STRATEGIKONFERANSE - DEBATTNOTAT /12 VIDEO OVERFØRING AV UTVALGSMØTER PÅ INTERNETT EVENTUELT

3 Drøbak, den Thore Vestby Ordfører

4 Notat til orientering Til: Utvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 09/771 Arkivnr : K12 TIDLIGERE FERDSELSFORBUD PÅ HÅØYA STATUS Viser til forespørsel om status. Havørn hekka på Håøya i Dette var første vellykka hekking i Oslofjorden på 126 år. Rådmannen var i dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Norsk ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus, Nasjonale festningsverk v/ Kommandanten på Oscarsborg og Friluftsetaten i Oslo kommune i 2008/2009 om hvordan reiret best burde skjermes for om mulig å sikre gjentatt hekking. Rådmannen fastsatte på dette grunnlag midlertidig ferdselsforbud på deler av Håøya for hekkeperioden 2009 i medhold av 2 b) i Forskrift om atferdsregler for Oscarsborg befestning, Søndre og Nordre Kaholmen, Bergholmen og Forsvarets eiendom på Søndre Håøya.. Forbudet gjaldt for perioden Videre sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus forslag til permanent ferdselsforbud på den østre delen av Søndre Håøya (justering av verneforskrift for Søndre Håøya naturreservat) på høring i Utvalg for miljø, plan- og byggesaker uttalte seg til saken (sak 64/09, beh ). Forslaget ble ikke vedtatt og kommunen har ikke mottatt informasjon om evt. framdrift. Det er mao lov å ferdes til fots over hele Håøya. Verneforskriften (naturreservat) og kommunens vedtatte adferdsregler gjelder imidlertid, og begrenser mulighet for noen type ferdsel og aktivitet, for eksempel sykling og fjellklatring. Kommunen ble gjort kjent med at ferdselsforbud var skiltet - uten gyldig hjemmel. Kommunen ba Fylkesmannen om en redegjørelse for dette i mai Henvendelsen ble purret i oktober, men ble aldri besvart. Rådmannen har muntlig blitt orientert om at skilting skal være fjernet. Dersom det fortsatt står skilt på øya vil rådmannen ta dette opp med fylkesmannen/ forsvaret. Enhet for samfunnsutvikling er i dialog både med Forsvaret og Fylkesmannen mht skilting (av stier, fortifikasjoner, turmål mv.). Skjøtselsplan for nordre del av Håøya (tilskuddsmidler 2011) vil vurderes utvidet til å omfatte hele øya. T.o. Rådmannen

5 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Formannskapet Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/10 Arkivnr : ÅRS MARKERING FOR SAMMENSLÅINGEN AV DRØBAK OG FROGN Rådmannen orienterer om kommunens aktiviteter rundt 50årsmarkeringen av sammenslåingen av Drøbak og Frogn kommuner i Jubileet har fått benevnelsen «50-årsløftet». Bakgrunn for saken Det er 50 år siden Drøbak og Frogn ble slått sammen til en kommune. Enhet for kultur og fritid har sett muligheten til å benytte denne anledningen til å markedsføre sine mange årlige arrangementer i lys av 50årsjubileet. I tillegg et det laget et program som skal gjøre 2012 til et «begeistringens år» i Drøbak og Frogn hva gjelder aktiviteter i kommuenens regi. Dette vil bli synlig på en rekke arenaer, og målet er at flere aktiviteter skal videreføres inn i de neste 50 årene. Samarbeid Det har vært satt ned en «begeistringskomité» i anledning 50 års markeringen, bestående av Pål Andresen, Hege Elnæs og Pål Mørk fra kulturenheten, Enzo Finger fra Byforeningen, Jorun Henriksen som representerer Frogn-identiteten, Espen Olafsen for begeistring og Gro Paulsen fra Frivilligsentralen. Denne komiteen har valgt seg ut «50-årsløftet» som arbeidstittel. Dette skal symbolisere ambisjonen om å løfte sammen i ulike sammenhenger, samtidig som vi skal gi hverandre et løfte om å bidra til beste for felleskapet i dette jubileumsåret. Ulike lag og foreninger er blitt kontaktet, både direkte og via kultur- og idrettsrådet, og det er etablert er godt samarbeid med Drøbak kunsterforum og Follo museum. En rekke arrangementer står på kjøreplanen, noen er ferdig spikret, andre er under bearbeiding og planlegging. Kommunikasjon/annonsering Det er blitt opprettet egen Facebook-side for «50-årsløftet», det vil bli etablert en egen nettside, og det er laget egen logo for alle kulturarrangementer som arrangeres under fanen «50-årsløftet». I tillegg vil det komme aktuell informasjon om satsingen på den kommunale nettsiden Målet er å nå ut til så mange mennesker som mulig med arrangementene, både alder og kjønn, og samtidig komme tidlig ut med bekjentgjøring av nye aktiviteter. Det er gjort avtale om jevnlig samarbeid og annonsering i Amta, og oppdatert aktivitetsplan på nettstedet Badebyen. Noen fyrtårn-arrangementer

6 Arrangementene vil bli spredt hele året, og startet i Båthavna 1. januar med et vellykket festfyrverkeri. Noen større arrangementer vil skille seg ut som «Fyrtårn-arrangementer». Blant disse er et stort veldedighets familiesykkelløp i samarbeid med DFIs sykkelgruppe, gjeninnføring av Moses-stafetten i samarbeid med Oscarsborg festning 1. mai, en tre dagers internasjonal matfestival i samarbeid med Kumlegaarden, Galleri cafe Teskje og Frivilligsentralen. Andre planlagte satsinger er et utvidet familie St.Hans arrangement i Badeparken for hele familien på gammeldags vis, bakgårdsfestival i samarbeid med Drøbak kunsterforum, barnefestival i Badeparken, bærfestival i samarbeid med bærdyrkere i Frogn, et enda frodigere «Frodige Frogn», forhåpentligvis med stor folkefest på Folkvang. Vider blir det minst en konsert i Drøbak kirke 7. mai med åtte av verdens beste musikere hentet fra Berlinfilharmonien og New York symfonikerne. «Schubert-oktetten». (Se egen aktivitetsoversikt) Julemarked Det arbeides også med etablering av et stort og flott tyskinspirert julemarked på Drøbak torg, med åpning lørdag 1. desember. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med næringsrådet og Byforeningen, og er ment å være et løft for koblingen kultur og turisme i Drøbak, ofte kalt kulturisme. Den offisielle og politiske markeringen av 50-årsdagen vil ordfører Thore Vestby komme tilbake til. Økonomiske konsekvenser Kostnadsmessig vil arrangementene bli avviklet innenfor kulturenhetens vedtatte rammer for I tillegg vil det bli søkt om ekstern finansiering fra ulike kilder. Dette skjer ved hjelp av Tilskuddsportalen, ved henvendelse til lokalt næringsliv, Akershus fylkeskommune, departementer og ved bruk av dugnadsarbeid. Se vedlagte arrangementoversikt

7 Sak 1/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 1/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET OG Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/240 Løpenr.: 905/12 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 1/ INNSTILLING: Protokoll fra møte i Formannskapet og godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i Formannskapet og legges fram til godkjenning. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: 1. Protokoll fra møte i Formannskapet Protokoll fra møte i Formannskapet Følgende dokumenter ligger på saken:

8 Sak 1/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 2/12 KOMMUNEPLAN FOR FROGN AREALDELEN UTVIKLINGSRETNING FOR DRØBAK OG DAL Saksbehandler: Eli Moe Arkivsaksnr.: 09/1217 Løpenr.: 15917/11 Arkiv: 140 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 22/ Formannskapet 2/ INNSTILLING: DRØBAK - Det jobbes videre med de tre beskrevne alternativene med sikte på mulig utlegging til offentlig ettersyn. DAL - Det jobbes videre med de to beskrevne alternativene med sikte på mulig utlegging til offentlig ettersyn. Arealinnspill som ikke inngår i alternativene blir ikke konsekvensvurdert i detalj. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rullering av kommuneplan for Frogn pågår. Drøftingsnotat for utviklingsmønster og stedsutvikling ble diskutert i Formannskapet i møte På grunnlag av notatet og drøftinger i utvalgene er ulike utviklingsalternativer beskrevet nærmere i denne saken. Rådmannen ber om tilslutning til at det jobbes videre med alle alternativ med sikte på offentlig ettersyn. Arealinnspill som ikke inngår i alternativene vil ikke bli konsekvensvurdert i detalj. Rådmannen ber derfor om konkret tilbakemelding dersom flere arealinnspill ønskes utredet før offentlig ettersyn. Bakgrunn for saken: Drøftingsnotat for utviklingsmønster og stedsutvikling i forbindelse med kommuneplanrulleringen ble diskutert i Formannskapet i møte Her ble følgende problemstillinger/ anbefalinger lagt fram for særlig drøfting; Senterstruktur - Kommuneplanen spisses som et styringsverktøy med klare rammer for senterstruktur, grønnstruktur, infrastruktur og lokalisering av kommunale tjenester. - En tydelig senterstruktur vil være positivt for avgrensing og utvikling av robuste sentra. Rådmannen anbefaler at det defineres en senterstruktur og at rammer for utvikling av lokalsentra i kommunen fastsettes gjennom kommuneplanen.

9 Sak 1/12 Utbyggingsmønster og utredning - Er de foreslåtte overordnede målene for utbyggingsmønster og stedsutvikling i tråd med ønsket politikk, dvs; o En levende by og attraktive lokalsentra o Lokalisering av kommunale funksjoner som bygger opp om senterstrukturen o Utbygging som gir god kollektivdekning og god tilgjengelighet til handle og service o Drøbaks verdifulle kulturminner og kulturmiljøer er ivaretatt o Sammenhengende grønnstruktur og nærfriluftsområer opprettholde grønn strek o Høyproduktiv dyrka jord og verdifulle kulturlandskap er ivaretatt o Flere kan gå og sykle til daglige gjøremål - Skal rådmannen gå videre med utredning av foreslåtte alternative utbyggingsretninger for Drøbak og omegn? (Nullalternativ, alt 1, 2 og 3) - Skal rådmannen gå videre med utredning av foreslåtte alternativer for videre utbygging i Dal-området? (Nullalternativ, alt 1 og 2) Marka og grønnstruktur Grønn strek opprettholdes, i hovedsak som angitt i gjeldende kommuneplankart. Der ønsket utbyggingsretning utfordrer grønn strek kan denne justeres dersom det vurderes som bærekraftig og samtidig kan kompenseres ved å justere grønn strek med tilsvarende areal et annet sted. Viktige nærturområder avsettes som friområder/ grønnstruktur i arealplankartet og viktige forbindelseslinjer ut i marka angis. LNF med skravur for særskilte verdier i gjeldende plan videreføres som hensynssoner i ny plan (jfr Ås modellen). Utvidelse av hensynssoner som omfatter større områder utredes som et alternativ (jfr Nesodden modellen). Følgende konkrete forslag til utbyggingsretninger for Drøbak og omegn ble presentert; o Null-alternativ gjeldende kommuneplan o Alternativ 1 Tyngdepunkt Sentrum o Alternativ 2 Drøbak sentrum + utbyggingsretning sør-øst o Alternativ 3 Drøbak sentrum + utbyggingsretning nord Og for Dal; o Null-alternativ gjeldende kommuneplan o Alternativ 1 - Mindre utbygging med sikte på å opprettholde skolen. Utbygging tar utgangspunkt i gangavstand til Dal skole o Alternativ 2 - Styrking av Dal definere andel av befolkningsveksten som skal skje på Dal og lokalisering av nye vekstområder innen skolekretsen Se kartutsnitt på neste side. Her framgår hovedretning og tyngdepunkt for utvikling av tettstedene for framtida. På grunnlag av notatet og drøftinger i utvalgene i august har rådmannen jobbet videre med alle de ovenfor nevnte alternativene. Målene fra kommuneplanens samfunnsdel, presentert for utvalgene i augustmøtet, er også lagt til grunn. For hvert utviklingsalternativ er det skissert et grovt forslag til endringer i arealdelen (vedlagte kart). Foreslåtte fokus og nødvendige grep for

10 Sak 1/12 hvert utviklingsalternativ er nærmere beskrevet i tabeller under. Rådmannen har søkt å utvikle utviklingsalternativene slik at de hver for seg utgjør selvstendige helhetlige løsninger. Innsendte arealinnspill som faller inn under de ulike utviklingsalternativene er listet opp i tabellen. Disse vil bli konsekvensvurdert i den videre prosessen. Prinsippskisse Utviklingsalternativer Drøbak Utviklingsalternativer Dal Alt. 1 Drøbak sentrum Alt. 2 Drøbak sentrum + nordover Alt. 3 Drøbak sentrum + sør og øst Alt. 1 Dal tettsted gangavstand Alt. 2 Dal tettsted større utvikling Rådmannen ber i saken formannskapet ta stilling til om de ulike utviklingsalternativene skal utredes videre og tegnes ut som konkrete planforslag, med sikte på offentlig ettersyn. Rådmannen ber også om formannskapets bekreftelse på at arealinnspill som faller utenfor de foreslåtte alternativene ikke utredes nærmere. Eventuelt om det er enkelte innspill som ønskes utredet særskilt. Videre løftes det andre spørsmål og problemstillinger i saken som bes drøftet (blå bokser).

11 Sak 1/12 Alternativer: A. Som innstillingen B. Som innstillingen, men følgende grep og/ eller arealinnspill ønskes konsekvensutredet i tillegg Formannskapet angir selv hvilke grep/ arealinnspill som skal konsekvensutredes i detalj C. DRØBAK - Det jobbes videre med følgende alternativ/ to alternativer med sikte på mulig offentlig ettersyn av disse formannskapet angir selv hvilke alternativ som skal vurderes videre DAL - Det jobbes videre med følgende alternativ med sikte på mulig offentlig ettersyn av dette/disse formannskapet angir selv hvilket alternativ som skal vurderes videre Arealinnspill som ikke inngår i alternativene blir ikke konsekvensvurdert i detalj D. Som alternativ 3, men følgende grep og/ eller arealinnspill ønskes konsekvensutredet i tillegg Formannskapet angir selv hvilke grep/ arealinnspill som skal konsekvensutredes i detalj. Vurdering: Kart med grovmasket forslag til arealjusteringer for de ulike utviklingsalternativene for Drøbak følger som vedlegg 1 til saken. Tilsvarende er alternative forslag for Dal vist i vedlegg 2. Oversikt over arealinnspill framgår av vedlegg 3 1. Av kartene framgår også foreslått senterstruktur for det enkelte utviklingsalternativ. Dal vil uansett alternativ være et lokalsenter 2, men hvilke funksjoner som finnes/legges hit vil ha stor betydning for senterets funksjon for innbyggerne. Særlig dersom alternativ 2 eller 3 velges for Drøbak vil en tydelig senterstruktur etter rådmannens oppfatning være viktig. Både for avgrensing av og for riktig lokalisering av ny virksomhet i kommunen. Et lokalsenter skal tilby innbyggerne det de trenger i det daglige (gangavstand). Selv om det er en målsetting at sentraene skal være selvstendige og robuste, bør de ikke samtidig slå beina under for hverandre. Rammer for utvikling av det enkelte lokalsentra vil foreslås innarbeidet i kommuneplanen. Utviklingsalternativene er presentert i tabells form. Her foreslås det et hovedfokus for den enkelte utviklingsretning, suksesskriterier og hvilke grep rådmannen mener bør gjøres for å få til en god helhetlig tettstedsutvikling i respektive retning. Hvert alternativ er altså forsøkt skissert som en selvstendig løsning det kan arbeides videre med. Eksempel på grep som foreslås er arealer som anbefales tatt ut eller inn som byggeområder i arealdelen, utarbeiding av områdeplan(er) for bedre framtidig utnyttelse/ utvikling av bestemte områder, eller konkrete større infrastrukturtiltak. 1 Notat som lagt fram for utvalgene i mars med enkelte korreksjoner som framgår av saken her 2 Begrepet senterstruktur er nærmere beskrevet i diskusjonsnotatet om areal fremmet for utvalgene i august

12 Sak 1/12 Det er også presentert noen hårete mål for de ulike alternativene. Dette er tiltak som har blitt foreslått i ulike sammenhenger, som aldri har blitt realitetsbehandlet, men som kan bidra til å profilere eller underbygge den valgte utviklingsretningen. Rådmannen ønsker særskilt tilbakemelding på hvilke ideer ( hårete mål ) det bør arbeides videre med. Det har kommet mange arealinnspill til planarbeidet. Disse ble presentert for utvalgene i mars En rekke av innspillene ligger innenfor de foreslåtte utviklingsalternativene. Rådmannen har også egne forslag til områder, i tillegg til områder det er sendt innspill til fra eksterne parter. Rådmannen foreslår at det ikke brukes mer ressurser på innspill som ikke inngår i noen av utviklingspakkene/ alternativene. Dette er tydeliggjort i innstillingen til saken, evt. alternative innstillinger dersom flere områder ønskes utredet nå. Dersom områder seinere i prosessen ønskes tatt inn for vurdering må konsekvensutredning utarbeides med tilhørende ny behandling/ høring og med den forsinkelsen det kan medføre. Arealinnspillene som omfattes av utviklingsalterantivene omfatter i første rekke nye boligområder. Et unntak er foreslått næringsområde på Holter (aktivitetspark). Dette vil bli nærmere konsekvensvurdert som del av utviklingssalternativ 2. Øvrige arealinnspill til næringsformål som ble sendt inn fra eksterne ligger nær/ i tilknytning til E6/rv23 og inngår ikke. Det samme gjelder et forslag til nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (Kleiva). Innspill til nye båthavner inngår kun på Dal/Brevik. Dersom flere arealinnspill ønskes konsekvensutredet må dette angis gjennom alternativ innstiling B eller D. I tillegg til at arealinnspillene vil vurderes enkeltvis, ut fra kartlagte verdier i området, vil de også vurderes i forhold til ønsket utviklingsretning. Et område som ikke anbefales utviklet på grunn av verdi for biologisk mangfold, friluftsliv el. kan likevel anbefales tatt inn i planen dersom det bidrar til en helhetlig løsning som samlet sett vurderes som god. Verdiene kan med andre ord vurderes ofret dersom dette bidrar til en samfunnsmessig, bærekraftig og god framtidig arealutvikling. Det blir dermed også viktig å presisere at de presenterte utviklingsalternativene er satt opp som selvstendige, helhetlige pakker. Områder som anbefales for en utviklingsretning trenger ikke anbefales utviklet i en annen pakke, og kan der heller være negativ for helhetsløsningen. Det er selvsagt mulig å kombinere arealforlag fra flere alternativ, men konsekvensvurdering av det enkelte område vil avhenge av totalpakka. Stedsanalysen gir her en klar anbefaling Det mest negative man kan gjøre, er trolig å bygge litt i sydøst, litt i nord og lite i sentrum. Dette vil både bidra til å svekke sentrums rolle i tettstedet, samtidig som verken områdene i nord eller sydøst blir befolkningstunge nok til å gi markedsgrunnlag for lokal handel, service og kollektivtransport. Samtidig vil det kunne presse opp kostnadene ved utbygging av både teknisk og sosial infrastruktur.

13 Sak 1/12 Rådmannen er derfor opptatt av å få en realitetsvurdering av de beskrevne utviklingsalternativene nå, før det legges ytterligere arbeid i uttegning av plankart og konsekvensutredninger i detalj, og at det gis tydelige signaler på hvilke alternative områder/ kombinasjon av områder som evt. ønskes utredet videre. Dette er også viktig av hensyn til forventingene som skapes blant grunneiere og investorer. Rådmannen ber om tilbakemelding nå dersom antall alternative utviklingsretninger skal snevres inn (alternativ innstilling C) og om det ønskes vurdert andre arealer som del av utviklingsretningsalternativene enn det som er angitt i kartskissene (alt. innstilling B og D). I tillegg til avgrensing av arealer for byggeområder vil kommuneplanen inneholde tydelige rekkefølgebestemmelser for å sikre etablering av nødvendige infrastrukturtiltak og for å styre ønsket rekkefølge på etablering av eksempelvis boligområder. Dette vil innarbeides i det endelige planforslaget. Rådmannen ønsker også å foreslå mer konkrete vegløsninger i det endelige planforslaget. Det vil derfor jobbes videre med å finne konkrete og gode vegløsninger for de ulike utviklingsalterantivene slik at disse innarbeides i planforslaget(ene) før offentlig ettersyn. Her vil begrepet grønn strek også avklares. I stedsanalysen blir det klart anbefalt å opprettholde grønn strek som en langsiktig byggegrense for Drøbak tettsted i et 50 års perspektiv. Rådmannen støttet dette, men vil komme tilbake med definisjon av grensen siden. Det vil også vurderes å etablere formålsgrenser/ hensynssoner for bevaring av markaområder. Tema i saken her er utviklingsretning og arealer for utvikling av Drøbak og Dal for framtida.

14 Tabell 1 Utviklingsprinsipper for Drøbak tettsted Alternativ I S Alternativ II S+SØ Alternativ III S+N Hovedfokus Grep Gjeldende kommuneplan Gjeldende plan ble vedtatt i 2007 med tilstrekkelige arealer for næring og boligbygging fram til 2030 gitt vedtatt byggetakt på 100 boliger/år fram til Det er likevel en rekke utfordringer innen gjeldende plan. Følgende grep anbefales innarbeidet uavhengig av valgt alt. Kulturminnevernplan for Drøbak gir føringer for utvikling av Gamle Drøbak og muligheter for fortetting Områdeplan for Seierstenomr. m/ Ullerudsletta m/ svømmehall, ny varmesentral og noe fortetting Gylte endres tilbake til byggeområde for fritidsbebyggelse. Egne bestemmelser for området Nye bestemmelser for småhusbebyggelse vurderes. Sletting av eldre, utdaterte planer Effektivisering av byggesaksbeh. Satsing på Drøbak sentrum For å sikre et levende Drøbak sentrum er det avgjørende å bygge opp under sentrum med boliger og aktiviteter nær sentrum. Hindre spredning av tettstedet. Som anbefalt av Analyse & Strategi gjennom Stedsanalysen. Miljøgevinst. Områdeplan for Seierstensområdet med Ullerudsletta med sterkere fokus på framtidsrettet effektiv arealutnyttelse (transformasjon) Ny tomt for rådhus utredes Områdeplan/ samarbeid m Nasj. FV om planlegging av Kopåsområdet. Evt. med næring og boliger i kombinasjon. Promenade/ kyststi etableres Husvik- Drøbak gjestehavn og videre sørover Sentrale grøntområder som ikke tåler fortetting kartlegges og sikres sterkere Kolstad og Museumsskogen tas ut som byggeområder for bolig. Grønn strek justeres inn følger Odalsbekken følger eksist. bebyggelse Høiås trekkes inn mot veien på Heer V og i Dammen-Holt området Utvikling mot Sørøst i tillegg til satsing på Drøbak sentrum Behov for bedre trafikkavvikling i Drøbak Syd. Tverrvei etableres. Ønske om nye utbyggingsområder løses sørøstover, i forlengelsen av utbygging av Kolstad. Nordområdene reindyrkes for arealkrevende næring. Dyrløkke styrkes som lokalsenter Tverrvei etableres. Gangforbindelse som binder Kolstadområdet til Dyrløkkeåsen, skole og kultursenter. Områdeplan for Dyrløkke Holter - senterutvikling. Vurdere konvertering av Holterområdet fra næring til bolig Grønn strek vurderes justert ut - Kolstad og sørover mot Ekeberg - Holter Ø og nordover mot Ottarsrud For å skaffe arealer i et 50 års persp. Museumsskogen tas ut og grønn strek justeres inn følger eksist. bebyggelse Høiås trekkes inn mot veien på Heer V og i Dammen-Holt området Allerede regulerte områder på Måna Holt opprettholdes som industri, lager og logistikk. Detaljvarehandel tillates ikke Utvikling mot Nord i tillegg til satsing på Drøbak sentr. Områder nord for Drøbak har/ vil få utbygd infrastruktur (vei) uansett. Ønske om nye utbyggingsområder løses nordover, på arealer mellom Heer og vgs, evt. videre nordover. Odalsbekken opprettholdes som grense for byutvikling mot sør Heer styrkes som lokalsenter Områdeplan for Heerområdet utvikling av lokalsentra, møteplasser, innfartsparkering osv. Kolstad tas ut som byggeområde og grønn strek justeres inn til vest for Odalsbekken. Tverrvei tas ut av plankartet. Grønn strek vurderes justert ut - Område mellom Oppegårdstjern og rv 23 nytt byggeområde for bolig vurderes - Justering av grønn strek vestover fra fv 78 mot Havsjødalen Måna Holt opprettholdes som industri, lager og logistikk. Detaljvarehandel tillates ikke.

15 Suksesskriterier Hårete ideer Utfordringer som uansett må møtes/løses er; Parkering i sentrum Potensialer som uansett må utnyttes/ utvikles er; Utvikling av Kopås Utvikling av Seierstenomr Ullerud - Dyrløkke Områdeplaner som gir tilstrekkelig utviklingsmuligheter til at private aktører vil satse (Seiersten, Kopås). Kommuneplan som er tydelig på at utviklingen skal skje sentralt. Etablering av aktiviteter/ signalbygg i sentrum. Parkeringshus i fjell Sykkelheis i Buggebakken Kommunale boliger Husvik omreguleres og selges til næringsformål Binde nye boligområder i øst og sørøst godt nok til eksisterende tettsted/ lokalsentra slik at det ikke skapes en forstad Private aktører bidrar til finansiering av Tverrvei og annen nødvendig infrastruktur (gang og sykkelveier) Gangbru over Odalen - mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen etableres som signalbygg (eks. Da Vinci, Vinterbro) Dyrløkkeåsen nytt framtidig lokalsenter. Utvikle Heer til et attraktivt lokalsenter, som samtidig ikke blir større enn at Dyrløkke og Drøbak opprettholdes som handelssentrum-er. Evne å opprettholde næringsliv i Drøbak sentrum på helårsbasis. Gjelder uansett, men særskilt når tettstedet blir så langstrakt. Idrettspark nord for Heer. Ring 4 / bru over Oslofjorden. Videreutvikling av akvariet saltvannsbad DesemberDrøbak utvikling av Akershus mest attraktive julemarked Ny adkomst til Holterområdet fra sør, fra fv 152. Bedre arealutnyttelse og mer estetisk adkomst til Drøbak fra Ås. Konsekvenseroppsummering Ingen nye vurderinger gjeldende plan er ferdig konsekvensutredet Men forslåtte tiltak/ områdeplaner vil uansett medføre noe k,ostnader Mht boliger skal det i planen være tatt høyde for bygging av 100 boliger/ år. Vurdering av kapasitet for boligbygging i alternative utviklingsretninger er vurdert Positive konsekvenser for miljø og verdier/ arealkvaliteter for tilliggende arealer (som bevares). Sikrer kundegrunnlag til gamle Drøbak. Gangavstand til lokalsentra/ kollektivtilbud/turområder for mange innbyggere. Særlig viktig mht økt andel eldre i befolkningen. Alternativet stiller store krav til arealeffektivitet og kvalitet i fortetting. Grønne lunger må bevares/ utvikles. Viktig å håndtere økt mengde overvann. Det kan også bli behov for økt utskiftingstakt og investeringer på VVS-området i sentrum. Kostnader også til områdeplanarb Avsatt areal til boligformål reduseres i dette alternativet. I hvor stor grad antall boligenheter reduseres avhenger av tetthet på prosjektene, eksempelvis hvor tett man er villig til å bygge ved evt. transformasjon Nytt utbyggingsområde punkterer Odalen som viktig trekkrute for viltet, - som presses østover. Landskapsrommet mot Kolstad/Haver/Øierud blir tatt hull på. Viktige (framtidige) turområder går tapt. Konflikt med kulturminner og miljø. Må utredes i detalj. Framtidig press på arealer mot sør og øst. Økt risiko for dødt Drøbak sentrum. Mulighet for høy arealutnytting og kvalitet i nye boligområder. Nærhet til Ås og UMB. Kostnader til etablering av tverrvei, gangforbindelser på tvers med tilhørende nye driftsoppgaver. Trolig behov for nytt høydebasseng og andre VVS- invest. Om avsatt areal til boligformål vil reduseres eller økes avhenger av hvor langt sørøstover man er villig til å trekke Stort arealpotensiale Nye arealer for utbygging. Seierstenmarka isoleres som utmarksområde. Dette har særlig negativ betydning for viltet. Omdisponering av dyrka mark til byggeformål (jordvern, kulturlandskap, kulturmiljø). Behov for stram styring av detaljvarehandel for å opprettholde Dyrløkke som handelssenter. Ytterligere økt risiko for dødt Drøbak sentrum. Nytt høydebasseng må vurderes i forhold til type næring og vannbehov. Ytterligere investeringsbehov for VVS vil utredes. Om avsatt areal til boligformål vil reduseres eller økes avhenger av hvor langt nordover man er villig til å trekke

16 i forhold til dette. på Seiersten. bebyggelsen. bebyggelsen. Alternativ I S Alternativ II S+SØ Alternativ III S+N Arealinnspill som vil bli utredet som del av utviklingsalternativet Område 2a DRØBAK SØR Satsing på Drøbak sentrum 2a-2 Vestbyveien 36 tas til følge. Dagens planstatus opprettholdes Utvikling mot Sørøst i tillegg til satsing på Drøbak sentrum 2a-1 Skorkeberg skog da bolig konsekvensutredes 2a-2 Vestbyveien 36 trase for Tverrvei utredes nærmere Utvikling mot Nord i tillegg til satsing på Drøbak sentr. 2a-2 Vestbyveien 36 tas til følge. Dagens planstatus opprettholdes 2a-3 Øierudbakken 10 da fra hytte til bolig - konsekvensutredes 2a-4 og 5 Øierud og Skoftestad/Leium/ Ekeberg da bolig - vurderes 2B DRØBAK NORD 2b 2 Dyrløkke Holter 54 da bolig Konsekvensvurderes 2b-1 Gylteåsen tilbakeføres til fritidsbebyggelse foreslås endret. Egne best. 2b 3 Klynderud 109 da næring, aktivitetspark - Konsekvensvurderes 2b 4, 5, 7 og X Heer-Måna ca 45 da bolig Konsekvensutredes 2b 6 Heer-Måna 9 da næring, samt 15 da syd for Måna ØstKonsekvensutredes 2b 8 Heer N Idrettspark Konsekvensutredes. Her bør det også gjøres en behovsanalyse. X - Uteglemt innspill i notat av mars Tas med videre

17 Alternativ I S Alternativ II S+SØ Alternativ III S+N Arealinnspill som vil bli utredet som del av utviklingsalternativet Område 2c DAMMEN HOLT Satsing på Drøbak sentrum Utvikling mot Sørøst i tillegg til satsing på Drøbak sentrum Utvikling mot Nord i tillegg til satsing på Drøbak sentr. 2c 1 Oppegårdstj. V 190 da bolig Konsekvensvurderes 2c 2 Måna Øst 238 da boliga-2 Vurderes 2c 3, 4, 5 og deler av 6, 7 Dammen- Måna ( ) da bolig anbefales som prinsipp ikke, men tas opp til vurdering.

18 Nærmere presentasjon/ drøfting av de fire alternativene i Drøbak Null-alternativ Drøbak gjeldende kommuneplan Som nevnt i diskusjonsnotatet fra oktober ønsket rådmannen uavhengig av utviklingsalternativ å belyse følgende problemstillinger i det videre utredningsarbeidet: - Videre utvikling av Seierstenområdet og Ullerudsletta - Gylteområdet fra fritidsformål til bolig? - Kollektivknutepunkt Dyrløkke og problematikk knyttet til innfartsparkering - Innføring av småhusbestemmelser for nærmere angitte byggeområder Det ble i notatet nevnt at fortettingspotensialet i gamle Drøbak vil bli belyst gjennom et eget prosjekt for kulturminnevern i Frogn. Prosjektet vil bl.a. se nærmere på verneverdier og verdifulle kulturmiljøer innenfor antikvarisk spesialområde. Seiersten-Ullerudsletta Rådmannen foreslår konkret at det utarbeides en egen områdeplan for å vurdere videre utvikling av området i mer detalj. Her bør arealbehov og lokalisering av innfartsparkering også inngå. Gylteområdet Rådmannen støtter seg på stedsanalysen og innspill fra vel i området og foreslår at planstatus for området endres tilbake fra framtidig boligområde til byggeområde for fritidsbebyggelse, eksisterende. Området vurderes ikke som modent for konvertering ennå, men utgjør likevel en framtidig boligressurs. Det foreslås utarbeidet egne planbestemmelser for fritidsbebyggelsen i Gylteområdet som skal ivareta dette. Småhusbestemmelser Det finnes en rekke eldre reguleringsplaner innen Drøbak tettsted som rådmannen vurderer som utdaterte. Det er vedtatt en rekke endringer for enkelte av dem og andre er unødvendig detaljerte og bidrar til unødig mye tid for søker og byggesaksbehandler i søknadsfasen og tilsvarende lang saksbehandlingstid. Med henvisning til andre liknende områder ønsker rådmannen å legge fram forslag til felles småhusbestemmelser for slike områder.

19 Alternativ 1 Drøbak - Tyngdepunkt Sentrum Hovedfokuset i alternativ 1 tyngdepunkt sentrum, er å opprettholde aktivitet og kundegrunnlag for et levende Drøbak sentrum, hele året. Da er det både viktig at det bor mange nær sentrum og at butikker og andre virksomheter er attraktive og tilgjengelige slik at de benyttes i det daglige av innbyggerne og at det trekker besøkende fra Follo og Osloregionen ellers. Stedsanalysen fremhever flerfunksjonalitet som vesentlig for en vellykket utvikling av et levende Gamle Drøbak Sentrum. Her står etablering av sentrumsnære boliger også sentralt. Kopås Drøbak har store utfordringer mht vegstandard og parkering. Adkomsten til Kopås er imidlertid god. Grandeveien har god standard og god kapasitet. Det finnes ingen tilsvarende jomfruelige områder for utvikling så nær Drøbak sentrum. Rådmannen foreslår at det innledes et aktivt samarbeid med Nasjonale festningsverk/skifte eiendom om regulering/ områdeplanlegging av Kopåsområdet. Området ligger nær Drøbak og har etter rådmannens vurdering et stort potensiale både for utvikling av boliger og næring. Det finnes mange enkeltforetak i Frogn og det kan eksempelvis vurderes å legge til rette for slike virksomheter i deler av arealene på Kopås (kontorhotell), med Designhub etablert i Jobu-bygningen som et spennende eksempel. Seiersten - Ullerudsletta Rådmannen foreslår at det utarbeides en områdeplan for Seiersten- Ullerud. I sentrumsalternativet foreslår rådmannen at det fokuseres ytterligere på effektiv arealutnyttelse i området. Det er mulig at arbeidet med kulturminnevernplanen vil avdekke muligheter for fortetting i Drøbak sentrum, men potensialet her er uansett begrenset. Seiersten peker seg imidlertid ut som et sentrumsnært område med muligheter for fortetting/ transformasjon. Stedsanalysen poengterer at det utover nye boliger i sentrum, bør gis prioritet til boligbygging i områdene som omkretser eller ligger nær sentrum. Det bør fortettes og legges til rette for urban bebyggelse med et høyd innslag av leiligheter i de nye boligene som bygges. Høyere arealutnyttelse av Seierstenområdet vil både kunne bidra til liv i Drøbak sentrum og spare/ utsette behovet for å bygge ut jomfruelige områder. Et sentralt spørsmål er om vi har råd til å la være å utnytte de sentrale arealene mer effektivt. Skal store arealer langs Ullerudsletta for eksempel i framtiden fortsatt benyttes til parkering i dagen? Seiersten er innfallsporten til Gamle Drøbak. En eventuell transformering av Seiersten må gjøres i lys av dette. Det finnes videre mange gode eksempler på byutvikling der ny arkitektur og ny teknologi tas i bruk. Eksemplene under er hentet fra UMB-studenters arbeid med sentrumsutvikling i Ås og Snøhettas presentasjon Fra sovebyer til drømmebyer på Bondelagets stormøte om areal og byutvikling i august 2011.

20 Områder med parkering i dagen langsullerudsletta Utopi? Eller framtidsrettede energiløsninger? (UMB/ Miljøprosjektet Filipstad. Snøhætta) Uansett utforming vil det være sentralt i dette utviklingsalternativet at det ikke legges ut store nye arealer for boligbygging andre steder i kommunen. På den måten vil det skapes markedskraft for fortetting/ transformering av mer sentrale områder. Planer for området må videre gi tilstrekkelig utviklingsmuligheter til at private aktører ønsker å satse.

KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2011-2023 AREALDELEN UTVIKLINGSRETNING FOR DRØBAK OG DAL

KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2011-2023 AREALDELEN UTVIKLINGSRETNING FOR DRØBAK OG DAL Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.02.2007 kl. 16.30 Ekstraordinært møte. NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.05.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/ Jochen Caesar Kommunedelplan for Nordre Frogn- anmodning om å trekke innsigelse

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/ Jochen Caesar Kommunedelplan for Nordre Frogn- anmodning om å trekke innsigelse Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00172-142 Jochen Caesar 30.06.2017 Kommunedelplan for Nordre

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Informasjonsmøte om Nordre tverrvei

Informasjonsmøte om Nordre tverrvei Informasjonsmøte om Nordre tverrvei Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen 9. desember 2015 Frogn rådhus Agenda for møtet Velkommen v/ Ordfører Odd Haktor Slåke Presentasjon av alternativene -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Stedsanalyse for Drøbak og omegn

Stedsanalyse for Drøbak og omegn Stedsanalyse for Drøbak og omegn Tilbudskonferanse 9. september Hensikten med konferansen Spesifisere formålet med stedsanalysen Avklare begreper, eller andre spørsmål knyttet til problemstillingene eller

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG Ørland kommune Arkiv: L12-2014/334 Dato: 03.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddgeir Myklebust Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Planutkast - områdeplan Brekstad Vedlegg: 1 20140603

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Kommunedelplan Nordre Frogn

Kommunedelplan Nordre Frogn Kommunedelplan Nordre Frogn Høring av planprogram Åpent møte på Dal 12.mars 2014 Velkommen! Dagens agenda Velkomst og innledning (v/ ordfører Thore Vestby) Presentasjon av planprogrammet (v/ saksbehandler

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Saksframlegg. Vedtak i Kommunestyret Forslag til planprogram for områdeplan for Husbyåsen Remyra legges ut til offentlig ettersyn.

Saksframlegg. Vedtak i Kommunestyret Forslag til planprogram for områdeplan for Husbyåsen Remyra legges ut til offentlig ettersyn. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-258 Arkivsaksnr: 2015/7015-4 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet 26/16 05.12.2016 Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 25/16 05.12.2016

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013

INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013 INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013 138/13 Referatsaker til kommunestyret 9.12.2013 Kommunestyret tar følgende saker til orientering: - Protokoll fra representantskapsmøte, Krise- og incestsenteret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/995-34 Arkiv: PLN 000 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill Forslag til vedtak: 1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/424 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 30.03.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 26.05.2011 90/11 Formannskapet 12.01.2012 4/12 Formannskapet

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid VEDLEGG 2 Oppsummering av uttalelser og innspill Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid Det er i oppsummeringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-35 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - ENDELIG PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 24.04.2013 KST-15/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr. R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/01995-14 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer