Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring"

Transkript

1 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen er bundet dagens eendomsarealer pé Lerkendal. Dersom dsse kke utvkles, vl kke klubben ha glede av dsse verdene for de realseres eller selges. Styret Rosenborg Ballklub mener det er av stor betydnng for klubbens qzkonomske fremtd 5 utvkle klubbens og konsernets eendomsbesttelser tl é g Iopende qzkonomske bdrag ar for ar. Dette vl skape et nytt og langsktg Qkonomsk ben a sta pa, og representere et nytt fortrnn konkurranse med norske klubber. Den strategske forankrng for styrets anbefalng, samt en redegjqzrelse for valgt utbyggngskonsept, folger under. Pa tomtearealet mellom Rosenborgbrakka og Lerkendal Stadon (dvs dagens parkerngsareal) planlegges bygd: Kontorbygg 3 etasjer Kongresshall med tlstqztende omréder Parkerngskjeller to etasjer, 250 plasser ( tllegg 60 utendrzrs p-plasser) Sammenloyggng med stadon Dsse 4 enkeltdelene bygges 3 plan reg av Rosenborg Eendom AS. tllegg planlegges bygd: Hotell 20 etasjer Hotellet bygges reg av Lerkendal Invest AS, som er et heled datterselskap av AB Invest AS, ed av Arthur Buchardt. RBK er med andre ord kke nvolvert hotellutbyggngen og tar l<l<e rsko forbndelse med hotellet. Prosjektet bygges samlet og som en enhet. Det er en vesentlg forutsetnng at hotellet og kongresshallen (nkl tlstotende omréder) bygges samtdg, apner samtdg, og drves som en enhet, selv om det er to separate eere Valget av eendomsmx (kontor, parkerng, kongress, hotell) er basert pé to hovedmoment: 0 0 Hvlken kombnasjon vl g en god balanse mellom avkastnng og rsko Hvlken kombnasjon vl understrztte den vktgste aktvteten som foregar pa Lerkendal, RBKs hjemmekamper, og merkevaren RBK, pé den beste maten Rosenborg Eendom AS eer dag hele det tomteareal som prosjektet skal bygges pa. Hotellets tomt fradeles /seksjoneres og selges tl Lerkendal Invest AS. Rosenborg Eendom AS vl etter dette ee resterende del av tomtearealet. Prosjektet bygges komprmert ved at kontorbygget planlegges bygd over kongresshallen, hvlket betyr at kke hele tomtearealet benyttes. Plassen foran vestre trbune ("Borggérden") vl vaere skjermet for utbyggngen. Ekstraordnaert érsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 5

2 5.1.2 Begrunnelse for valgt konsept Regulerngsplanen tllater bygd m2 p5 K2, herunder et hsbybygg p5 75 m. Alternatvene og kombnasjonsmulghetene for en utbyggng er mange, herunder kontor og bolger, kun kontor, kun bolg, kun hotell etc. Rosenborg Ballklub nvesterte for ca 10 5r sden betydelge mdler ny stadon. Dette ga klubben l<te nntekter s5 vel p5 publkumssden som for nntekter fra naerngslvet. Det sste gjennom en ny nfrastruktur p5 stadon, der Trondelag fkk en helt ny moteplass for naerngslvet, med moderne lokaler, mulghet for lee av egne losjer og ulke serverngskonsepter tllegg tl selve kampopplevelsen. Utenfor kampdag har Rosenborg Arena AS, som konsernets kurs-konferanse selskap, etter hvert bygd opp en betydelg omsetnng (10-11 mll kroner). Ettersporselen etter dsse arealene har vart pkende. Kombnasjonsmulgheten for utnyttelse av dagens VIP-Iokaler p5 Lerkendal Stadon har medfort at anlegget er bruk over 300 dager 5ret. Denne tankegangen for 5 utnytte en ekssterende bygnngskropp form av et stadonanlegg har gtt klubben et fortrnn som f5 andre norske klubber har. Utgangspunktet for vdere utbyggng av Lerkendal-omr5det er 5 bygge vdere p5 mulghetene tl ytterlgere vekst kampdagsproduktet. Gjennom en utbyggng som ogs5 tar hensyn tl mulgheter for betydelg okte nntekter kurskonferansemarkedet, mener styret at en utbyggng bor nneholde en modernserng av stadons ytteromr5der for 5 vareta begge dsse mulghetene. at Rosenborg Ballklub f5r tlgang tl ytterlgere arealer p5 kampdag betyr store mulgheter for nye konsepter nnenfor partnernntekter. Dette er et potensal som klubben kke har mulghet tl 5 n5 uten vdere utbyggng som legger tl rette for nye publkumsarealer som kan nyttes samme kombnasjonsformél som ekssterende stadon. Ved ensdg utbyggng med vekt p5 kontorer og bolger vlle mulgens l<unne gtt mndre rsko prosjektet. Dette vlle mdlertd l<ke understotte kampdagsproduktet og merkevaren RBK p5 samme m5te, og fratar samtdg klubben mulgheten tl 5 rake fremtdge partner - og publkumsnntekter gjennom en kombnert utbyggng. En Konseptet medforer en kompakt utbyggng, der kongresshallen bygges opp5 parkerngskjelleren. Over kongresshallen bygges kontorbygget. Selv om dette utgangspunktet kan vaere noe fordyrende mhp baeresystemer og konstruksjon, medfqarer det samtdg at en l<l<e utbetydelg del av tomta l<l<e blr benyttet. en evt senere omregulerng vl derfor det gjenvaerende tomtearealet representere en verd Rosenborg Ballklubs samlede nvesternger eendom Rosenborg Ballklub konsern har nyere hstore nvestert for over 400 mll kroner eendommer: Lerkendal Stadon (59 % eerandel) Brakka, tomt og bygnng Tomt K2 (parkerngsplassen) Trenngsanlegg Lerkendal nvesterngene p5 400 mll kroner er kun Lerkendal Stadon AS l5nefnansert. Opprnnelg l5neopptak Lerkendal Stadon AS, ca 180 mll kroner, er n5 nedbetalt tl ca 129 mll kroner ved érsskftet Av nvesternger tomt, trenngsanlegg, Brakka (tomt og bygnng), er betalt av lopende mdler. Dette utgjor s5ledes over 200 mll kroner. De ovrge Ekstraordnaert 5rsm te Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 6

3 de samlede nvesternger eendom, har klubben og konsernet dag relatvt begrensede nntekter fra andre enn klubben og konsernselskapene. Av AS har eksterne leenntekter fra kontorleetakere, trenngssenter og restaurant, de nntekter stadonselskapet er fra selskapene konsernet. Lerkendal Stadon rzsvrge Rosenborg Arena AS har betydelge eksterne nntekter fra kurs- konferanse vrksomhet utenfor kampdag. Rosenborg Ballklub konsern har derfor som m5lsettng, va utvklng av konsernets eendommer, 5 f5 langsktge, lqzspende nntekter p5 konsernets eendomsnvesternger gjennom utbyggng av den ferdg regulerte delen av omr5det. Dette vl styrke klubbens possjon Nyere konomsk hstore Rosenborg Ballklub opplevde en jevn og vedvarende vekst nntektene fra 90-tallet og frem tl Sesongen 2007 var det sste 5ret klubben var UEFA Champons League (CL), og klubben oppn5dde samme 5r 5.p ass Tppelgaen. Etter 2007-sesongen var det ogs5 behov for 5 fornye stallen, da flere av de gamle kontnutetsbaerere la opp var det fremdeles hwy temperatur overgangsmarkedene, og premssene fotballwkonomen var spllers marked. Rosenborg Ballklub hadde, etter CL-deltakelsen 2007, Qkonomske muskler tl 5 fornye stallen. Ved nngangen tl 2008 var det f5 ndkasjoner p5 svkt nntektene for fotballen, verken p5 publkumssden eller sponsormarkedet. Tl tross for seremesterskap b5de 2004 og 2006, medfprte 7.plass 2005 og 5. plass 2007 at attraktvteten tl klubben som fast deltaker kvalfserngen tl CL var fare. Styret fotball. RBK vedtok derfor 2008 satsng, b5de p5 sportslg og admnstratv sde, for 5 gjenerobre hegemonet norsk 2008 ble det klart at klubbens nntekter flatet ut, samtdg som nvesterngene "ny" spllerstall kke ga drekte avkastnng av et seremesterskap. Et betydelg underskudd og ny 5. plass seren 2008 medfqzrte at admnstrasjonen lropet av 2009 startet forberedende arbeder med 5 utrede mulgneten tl 5 skaffe klubben ett ekstra ben 5 st5 p5 va eendomsutvklng. Hqzssten Medlemsutvalgets arbed og konklusjoner Hwsten 2009 ble et utvalg best5ende av ulke gruppernger medlemsmassen etablert med mandat " 5 f5 dskutert mulge m5ter 5 organsere og skaffe kaptal tl klubben. Gruppen dskuterte og konkluderte blant annet p5 fclgende: Nledlemsklubben m5 best5, og det utredes modeller for konsernorganserng som hensyntar mulgheten for at eksterne nvestorer kan tas nn p5 eendomssden. Eksterne nvestorer tas kke nn p5 toppen", men nvteres eventuelt nn et underkonsern. Gruppen konkluderte ogs5 p5 at klubbens eendommer kke burde selges ut av konsernet, da man rzsnsket 5 ha full kontroll p5 adgang og Iogstkk forbndelse med klubbens kjernevrksomhet, nemlg arrangement av fotballkamper. l\/iedlemsutvalget dskuterte ogs5 nvestorer for spllerkjcsp, dette berwres mdlertd kke denne sak. Ekstraordnaert 5rsmQ>te Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 7

4 5.1.6 Mulge strategske retnnger bakgrunn den okonomske utvklng 2008 og 2009 ble det derfor behov for 5 utrede eendomsomrédet som ett ekstra ben 5 st5 p5. l\/led Strategvalget for eendom ble utgangspunktet todelt: Selge tomtearealer for A 5 skatfe tl vee kontante mdler Utvkle tomtearealene selv, evt sammen med andre, for 5 danne grunnlag for faste 5rlge kontantstrommer tl klubben, som del av fnanserngen av fotballaktvteten. B Tdshorsonten p5 alternatvene er ulke, da et salg av tomt vl avkastnng form av resultat- og lkvdeffekt fra g umddelbar lkvdeffekt, mens alternatv B gr Styret Rosenborg Ballklub mener det er best begrunnet gevnster. Dette grunngs med: utvkle eendommene selv stedenfor 5 g5 for kortsktge En utbyggng egen reg skrer hensyn tl utvklng av kampdagsproduktet varetas Et engangssalg vl kunne ha kostnadsdrvende effekt klubbens okonom dersom Ikvde mdler benyttes anskaffelse av f. eks spllere. Betydelge Ikvde mdler tlgjengelg vl kunne g en slk stuasjon. tl - 5 Klubben mster eendomsretten tl en vktg eendom ved sden av stadon, med de eventuelle konsekvenser dette medforer for kampdagene Utvklngen seg selv genererer verd ut over den rene r5tomtverden engangs tomtesalg av K2 vlle gtt oss mll kroner (for skatt). Som det vl fremg5 at de Qkonomske analyser knyttet tl prosjektet, er den drekte og potenselle gevnst ved utvklng langt hzéyere. Et Styret presserer at et framtdg nntektsbdrag fra eendomsvrksomhet, for en balansert drftsokonom. l<l<e vl redusere trykket p5 p5startede tltak Dagens kostnad knyttet tl eendomsdrft Rosenborg Ballklub betaler dag et belqap storrelsesorden 7 mll kr tl Rosenborg Eendom AS for drft av alle eendommer, baneanlegg og trenngsanlegg. Belopet nkluderer all oppvarmng og energkostnader knyttet tl samtlge baneanlegg. tllegg betaler klubben banelee for bruk av Lerkendal Stadon, underkant av 5r g. 9 mll kr IVl5lsettngen med eendomsutvklngen er redusere klubbens 5rlge kostnad tl eendomsdrft fra -7 mll l<r va null tl et - over td - bdrag samme storrelsesorden tlbake tl klubben. Det vl et mellomlangt perspektv bety en bedrng klubbens/konsernets A A drftsokonom p mll kroner. Fortsatt 5 arbede med eerstruktur, avtaler og fnanserng av Lerkendal Stadon AS for ytterlgere 5 lette trykket p5 banelee. En refnanserng av Lerkendal Stadon AS har 2011 allerede bdratt tl over 1 mll kr lavere banelee. B Ekstraordnaert 5rsm te Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 8

5 5.1.8 Mulg fremtdg organserng av eendomsomrédet Som det fremgér av punkt anser styret det som best begrunnet 5 utvkle eendommer stedenfor salg. Imdlertd, for eventuelt 5 Iegge tl rette for eventuelt fremtdg salg av de/er av eendommene er det utarbedet et forslag tl fremtdg organserng av eendomsomrédet. Organserngsmodellen hensyntar ogsé mulgheten for a ta mn eksterne nvestorer deler av satsngen: Fgur: Tenkt fremtdg organsasjonsmodell for eendomssatsngen RBK Rosenborg RBK 100% AS 100% 50% 100% Rosenborg Lerkendal Rosenborg AS AS Ho dngas kun drft tdl Rosenborg ex eendom Arena AS 59% 100% 100% 100% 100% Lerkendal Rosenborg Abrahallen Hotelltomt K2 tomt Stadon Eendoms- AS AS AS s IIMII II ll I 100% 100% 100% 100% 100% Borggérden Lerkendal Lerkendal Lerkendal Brakka tomt kontorbygg kongresshall P-kjeller AS I I AS I I AS I I AS bygnngerog tomt Brakka Ekstraordnaert érsmqzéte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 9

6 5.1.9 Oppsummerng eendomsstrateg Styret Rosenborg Ballklub Qnsker utvkle konsernets eendommer med tanke pé langsktge, skre og Qkende n kontantstrcmmer. Alternatvet med engangs avhendelse av (deler av) konsernets eendommer kan bdra tl gz>l<te kostnader og manglende kontroll pé omrédet bl.a knyttet tl kampdager. Konsernets eendomsaktvteter tenkes pé skt organsert va et - av klubben % ed selskap, men med mulghet tl deleerskap og evt utsalg av de ulke eendomssatsngene pé skt. En slk strateg vl g klubben et skkert ben 5 sté pé med tanke pé deler av fremtdge nntekter, samtdg som det asker klubbens bufferkaptal / spskammer. Styret er klar pé at den valgte Iqzsnng med 55 loygge et kombnert anlegg, der det gs mulgneter for Qkte nntekter pé kampdag gjennom nye, moderne lokaler, er 5 foretrekke. Prmaerbruken for de samme arealer skjer form av en utvdet satsng pé kurs-kongressmarkedet, sammen med en profesjonell partner pé omrédet. Alternatvet med en ren utbyggng pé kontor og evt bolg vl kke styrke kjerneproduktet pé samme méte, kke sette klubben stand tl 5 l<e kampdags- og partnernntektene, noe som er en vesentlg forutsetnng for prosjektet. Ekstraordnaert érsmrzte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 10

7 Fgur: Eerforhold Lerkendalomrédet "-~.M_,,l M_,,_.z Rafsenborg Sport AS Lerkendal Stadon AS Rosenberg Eendom A5 Ynmdhelm #Commune Rcrsenborg Balmlubb, _ /N» M1:1000 lu~f\nn v»'\jovf\ *:1n v! n\\ rddz-iwlnhvdd 1 U\\ f\ AG lxl.'$3b \u4\»nd»4»u=»ona Nf U mvmsu-ug :mam as am su lmahuq I»-wldnnv M oj»&,l9 #aw~»bs~vq»m\o~v~as47.~'»'10 LtY#0d# 'HDQDN K5 B2/»l Knrnunvq Spar! A Mm] F >m\'\lx /vqflendnvn A5-Mun L10»N1d 3 A$l.\ \ 15 hfh W-xrbvvvwll 145 lf: 55-'50 r:»» u u»»m a~»mm1n~»c\»u mmpwwwwmm &L ; n»»»u n~»-lum >»-»~ -~»» ma #na f1\»»> um E <straordnaert. rsm te Rosenborg Ballklub 26. januar 20

8 5.2 Forholdet tl gjeldende regulerngsplan Utbyggngen omfattes av regulerngsplan R1138IVI datert ,vedtatt av bystyret Det omrade som kan utbygges er dagens asfalterte parkerngsplass, regulerngsplanen benevnt K2. Regulerngsplanen tllater bygd bolg, kontor, hotell pé omrédet K2. Regulerngsplanen har folgende bestemmelser knyttet tl byggehoyder, adkomst og nnhold pa K2: " For byggeomrédet s r for ny hovedtrbune skal maksmum gesmshoyde vaere 26,5 m. Det tllates maksmalt 7 etasjer over bakken. tllegg tllates det parkerngssokkel med maksmum 3,0 m etasjehoyde der terrenget lgger tl rette for dette. /nnafor omradet med anvst skravur (spesa/omrcde) kan det bygges et hayhus med en gesmshayde pa nntl 75 m. Det t//ates maksmalt 20 etasjer over bakken. Se/ve tdrnet kan ha maksma/ grunnfate pa 900m2. Det t//ates ogsa et tlsluttende bygg pé nnt/ 3 etasjer over bakken, med gesmshafyde nnt/ 12,0 m. Omréde K2 kan nyttes t/ konton hotel/ og bolgen I tllegg r/lates nnslag avforretnng som kke genererer stor trafkk. Stadonanlegget (51) ska/ kunne ha adkomst over srku/asjonsarealer pa K2. Omrédet er samregulert med tomtearealet pa andre sden av Klaelouveen (arealer benevnt K1 og K3). regulerngsomradet K1, K2 og K3 kan det samlet loygges m2 bebyggelsesplan vedtatt ble det tllatt utbygd pé omréde K1 og K m2. Dette medforer at tomtearealet tlhorende Rosenloorg Eendom AS (K2) maksmalt kan utbygges m2. Ekstraordnaert arsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 12

9 Regulerngsplanens kart Fgur: 5» 7 g.1 k 2 l* M',Am _ \ fa _l ff' Env K= 'E N! 3 ll, be Q2 a. f Omrédet er dag hovedsak delt fem: Betegnelse regulerngsplanz - Lerkendal Stadon med tllggende areal - Trenngsbaner (kunstgress, naturgress stor, naturgress lten) - Parkerngsplassen / Borggarden" og nytt omréde ved Strndveen - Brakka med tomt - Omrédet bak Qstre trbune (Klokkesvngen) Omradet K1 og K3 er kl<e S1, S3, S4 kke del av plan K2 S2 F1 konsernets ee. El<straordnaert érsmqzte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 13

10 5.3 Kommunal behandlng Sdknad om rammetllatelse ble sendt Trondhem kommune , med kompletternger , , og Ved nnsendng av rammeswknad ble det sxzbkt om dspensasjon fra regulerngsplanen pé falgende punkter: 1 formélsgrense regulerngsplanen 2 regulert byggegrense 3 arealutnyttelse ad 1 og 2 Det ble szkt om byggng utenfor formélsgrensen, hovedsak knyttet tl sammenbyggng med stadon, flyttng av deler av Peder (Dstlunds veg mot Qst, og mndre overskrdelser av byggegrenser. ad3 Det ble sgakt om byggng av tl sammen m2, dvs 400 m2 mer enn regulerngsplanens maksmalramme 8se punkt 5.4). Swknad om rammetllatelse for oppferng av hotell og konferansesenter ble behandlet bygnngsrédet sak 102/11 med fdlgende vedtak: " Bygnngsrédet har mottatt swknad om rammet//ate/se med dspensasjon. Seknaden omfatter saknad om hotel/ 20 etasjen kongressenter og kontor samt parkerngskje//er ved Lerkendal Stadon. Dspensasjonen omfatter regulert byggegrense, formc/sgrense og arealutnytte/se. Bygnngsrddetfnner c g rammet//atelse for t/taket. Det gs dspensasjon fra regu/ertformd/sgrense og byggegrense regu/erngsp/anen. Det gs kke dspensasjon fra regulert area/utnyrtelse planen. Byggesakskontoretforutsetter at prosjektet omarbedes nnenfor regulert area/utnytte/se. Det anbefa/es at denne reduksjonen gjares pd hwyhuset s/k at bredden st-vestretnng krympes. Det vses r/ begrunne/se gtt saksfremstllngen. Vedtaket er fattet medhold av plan - og bygnngsloven. Saken sendes tlbake tl admnstrasjonen som pd delegasjon fatter vedtak hvor de teknske og formelle vlkcr varetas. Admnstrasjonen behand/er et omarbedet og redusertfors/ag nnenfor gje/dende area/begrensnng. Ekstraordnaert érsmqate Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 14

11 5.4 Detaljert beskrvelse av prosjektet Hotellet Byggherre for hotellet er Lerkendal Invest AS, et heled datterselskap av AB Invest AS ed av Arthur Buchardt Hotellet oppfrzéres med 20 etasjer og 406 rom, med en hrzlyde pé 75 meter Losnngen forutsetter at Rosenborg Eendom AS selger hotelltomt tl Lerkendal Invest AS Forutsetnng for byggng og drft av hotellet er at det samtdg bygges en kongresshall den stqzrrelsesorden som nedenfor skssert. Lerkendal Invest AS har nngatt 15 ars leeavtale med en etablert hotellkjede. den td Rosenborg Eendom AS selger tomt tl hotellnvestoren som gjen nngar avtale med en hotellkjede, sé klubben kke ta rsko p5 hotellet. All Kongresshall Byggherre for kongresshall og tlstotende arealer er Rosenborg Eendom Kongresshallen og tlstotende arealer oppfores av Rosenborg Eendom med drverselskapet. Som vl gjennomgaende drverselskap er forutsatt Rosenborg Arena AS AS og det nngas en langsktg Ieekontrakt AS. Dette selskapet skal foresté salg og drft av konferansekonseptet. Det etableres en felles salgsorgansasjon med hotellet. Samme kjede som skal drve hotellet er forutsatt 5 drve kurs-konferanse-kongress som 50 % deleer Rosenborg Arena AS (som f.el<s skfter navn tl Lerkendal Kongress AS ved épnng) Kurs-kongresselskapet (Rosenborg Arena AS/ Lerkendal Kongress AS) overtar ogsé kontrakt for Iee av dagens arealer pé Lerkendal Stadon slk at kurs-kongress-konseptet drves bade ny og ekssterende bygnngsmasse. VIP- Rosenborg Ballklub leer ekssterende anlegg pé kampdag som dag, Sammen med det nye hotell og kongressenteret pa Brattora, vl dette anlegget pé Lerkendal sette Trondhem pé kartet som arrangasr av storre konferanser og kongresser. Dette er dag et naermest kke-ekssterende marked Trondhem. henhold tl en kongressoverskt utarbedet av vstnorway.no har Trondhem O - null -av ca 30 storre kongresser Norge 2011 og Kongressene er lagt tl Oslo /Gardermoen og Bergen. Arsaken er rett og slett at kapasteten for slke kongresser kke fns Trondhem dag. I Prosjektet er dskutert med NTNU og Sntef, som sgnalserer stor nteresse for bruk av et stor skala kongressenter tlknytnng tl deres eget omréde. Qlkonomen kongressenteret Kongressenteret skal som tdlgere nevnt, drves en eerskapsmodell der hotellkjeden eer 50 % og Dette vl fortrnnsvs skje va salg av 50 % av aksjene Rosenborg Arena AS ( dag ed 100 % av RBK). RBK eer 50 %. Som et ledd hotellkjedens beslutnngsgrunnlag har de, med erfarng fra lgnende anlegg Norge, lagt tl grunn et kalkylegrunnlag for drftsselskapet (Rosenborg Arena AS evt omdopt tl Lerkendal Kongress AS). Kalkylegrunnlaget legger tl grunn normatve tall for bransjen bade med hensyn pé oppnéelge nntekter samt drftskostnader form av varekostnad, lznn og Qvrge drftskostnader. Ekstraordnaert érsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 15

12 Som huseer kurs-kongressenteret er det enghet om en rammeavtale for huslee med folgende betngelser: Omsetnngsbasert huslee 35 % av utlee moterom 10 % av all serverng Garantert Iee tl huseer Rosenborg Eendom Andel garantlee RBK andel 50 AS 9 mll % kroner 4,5 mll kroner Med en antatt vektet snttprosent for omsetnngslee pa 20 % vl dette bety en nullpunktomsetnng det nye kurskongressenteret sammen med dagens omsetnng pé 45 mll kroner _ Dagens omsetnng er 16 mll kroner (omsetnng kurs - konferanse, samt kampdager for RBK). Omsetnngen mé derfor oke med 29 mll kroner for 5 dekke mnmumsleen. Hotellets frokostserverng alene er estmert tl mnmum 7 mll kroner. Edruelge kalkyler utarbedet av hotellkjeden konkluderer med omsetnng pé over 50 mll kroner oppstartsaret, hvlket betyr overkant av 10 mll kroner leenntekter tl huseer. En slk omsetnng vl samtdg medfore en god bkonom drftsselskapet, og ytterlgere bdra tl klubbens Qkonom gjennom f.eks utbytte. Utvklngen av et kurs-kongressenter vl g to nntektsstrommer: lopende huslee tl Rosenborg Eendom AS og andel (50 %) av overskudd tl RBK va utbytte Rosenborg Arena AS. Det folger av dsse tallene at RBK som 50 % eer av et kongresselskap eksponeres for noe rsko, men at konstellasjonen med 50 % eerskap betyr at realteten blr denne rskoen begrenset. sn ytterste konsekvens er den drekte rskoen under 1 mll kroner for klubben. En tenkt lav omsetnng drftsselskapet pé 35 mll kroner medforer - under dsse forutsetnnger - huslee pé 7 mll kroner og dermed slar husleegaranten nn med 1 mll kroner hver pé partene for 5 oppfylle mnmumsleen. lndrekte slér rskoen nn for ytterlgere kaptalnnskudd ved underskudd drftsselskapet, dette er forelopg beregnet tl ca 0,3 mll kroner (pr 50 % eerandel) ved en omsetnng pa 35 mll kroner drftsselskapet Kontorbygg Byggherre for kontorbygg er Rosenborg Eendom AS Bygget er prosjektert over kongresshallen med et bruttoareal pa kvm Kontorbygget blr 3 etasjer med 3 BTA nkl fellesarealer lameller nord-srzér retnng. Det er nngétt leeavtaler med kvm BDO AS Norconsult As kvm Dette medforer at 77 % av bygget allerede er utled. Norconsult av dsse opsjonsperoden er né arbed. AS har opsjon pa Iee av resterende arealer, og utlee Rsko knyttet tl kontorbygget ansees som begrenset, all den td store deler er utled, og arealene arealer med god belggenhet og meget god tlgang tl parkerng. Ekstraordnaert érsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 vl g moderne Sde: 16

13 5.4.4 Sammenbyggng med stadon Byggherre for sammenbyggng er Rosenborg Eendom AS. Da sammenbyggngen skjer pa grunn tlhqrende Lerkendal Stadon AS, forutsetter dette avtale med Lerkendal Stadon AS. Komplekset planlegges sammenfbyd med stadon 3 plan nn trbune spr, dagens 2., 3. og 4.plan. Sammenfzynngen med plan 2 stadon medfqzrer kke apnng av stadonveggen (kontorleetakeretasje), mens det épnes plan 3 (dagens VIP) og plan 4 (mvre trbune) Parkerngsanlegg Byggherre for parkerngsanlegg er Rosenborg Eendom AS Regulerngsplanen for K1-K3 tllater samlet 510 p-plasser. Av dette har K2 310 plasser. Dette tenkes beholdt ved at det bygges et p-anlegg to plan under bakken med plass tl 250 kjpretpy (ca 150 nedre plan og ca 100 qavre plan). tllegg 60 plasser pé bal<l<en. For P-anlegget nngas langsktg leeavtale med Trondhem Parkerng. Deler av anlegget Iees ut tl kontorleetakere, og resterende del tl kurs-konferansegjester. Rsko knyttet tl parkerngsanlegget er svaert moderat, da det er stort underskudd pé parkerngsdeknng omradet Kampdag Dersom v holder kontorbygg og P-kjeller utenfor, sé vl det nye komplekset som tdlgere beskrevet g store mulgheter for publkums- og naerngslvskonsepter pa kampdag: Kongresshallen Dagens VIP 3. etg trbune spr Sammenbyggngsareal Vrmleareal nybygg Realserng av prosjektet vl g mulgheter for okte nntekter ved at kampdagskonseptene kan vdereutvkles. Dette gjelder speselt nnenfor bedrfts- og VIP-segmentet. Detaljplanleggngen av konseptene vl skje lqapet av \/Iernntekter knyttet tl nye kampdagkonsept er kke medtatt byggeprosjektet, og kommer saledes som et tllegg tl Qkonomen selve byggeprosjektet. Ekstraordnaert érsmcéte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 17

14 5.5 (Dkonom Byggekalkyle Det samlede bygg oppfares nnenfor en totalentreprse kontrakt. Totalentreprsen skal ta hqbyde for uskkerheter (dvs fzrste rekke lgznns- og prsstgnng) unntatt grunnforhold. Det er avsatt 15 mll kroner for uskkerhet grunnforholdene forhold tl fnanserngsplanen vl dsse undergé saersklt fnanserng. - Kalkylen for prosjektet er sammensatt som fgzlger Totalentreprse Byggelénsrenter 313 mll kroner 24 mll kroner Byggherrekostnader 8 mll kroner Grunnkalkyle Reserver og margner Total byggekostnad som fnanseres 345 mll kroner 15 mll kroner 360 mll kroner Verd av egen tomt prosjektet 40 mll kroner Prosjektets totalverd 400 mll kroner Fnanserngsplan Fnanserngsplan for prosjektet er som fblger. De ulke fnanserngsklder mé ses ulke kombnasjoner for é oppné totalfnanserng. MIN IVIAKS Lén va fnansnsttusjon og evt ansvarlg lén Lén va konsernselskap 5 10 Egenkaptal nkl verd av egen tomt Leverandbrkredtt knyttet tl reserver 0 15 mll kroner mll kroner mll kroner mll kroner Ekstraordnaert érsmqate Rosenborg Ballklub 26. januar 2012

15 5.5.3 Resultat - og Ikvdtetsvrknng Pé de neste sdene er det vst resultat- og Ikvdtetsutvklng for prosjektet basert pl fcblgende sammensetnng av prosjektet nkl fnanserng: Byggekostnad ex tomt 360 mll kroner Lénebelwp samlet Rentesats Avskrvnngstd Avdragstd Avdragsfrhet Arlg ndeks Brutto kontantstram ér mll kroner % 60 ér 30 ér 1,5 ér 2,0 % for nntekter og kostnader 33,3 mll kroner herav Kontorbygg Kongress Parkerng Sammenbygg 15,9 mll kroner 10,4 mll kroner 6,2 mll kroner 0,8 mll kroner Forvaltnng, drft, vedlkehold: Parkerng) 8 % av nntekter (unntak p-kjeller 3 % pga samarbedsavtale med Trondhem Ekstraordnaert érsmdte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 19

16 5.5.4 Resultatutvklng prosjektet alene (eks kampdagsnntekter og bdrag fra 50 V eerandel kongresselskap) Resultatutvklng ér 1-5 Prosjektet vl g et resultat far skatt pé ca 35 mll kroner etter 5 ér. Dette tlsvarer et gjennomsntt pa 7 mll kroner érlg. Over den fgzrste femérsperoden er dermed eendomskostnadene konsernet endret fra 7 mll kroner érlg tl null ved at lke mye kommer tlbake tl klubben. det femte éret er bdraget fra prosjektet tl klubben ca 10 mll kroner. Resultat Ar 1 Ar 2 Ar 3 Ar 4 /lr 5 Leenntektertl huseer 33,3 34,0 34,7 35,5 36,8 Kostnader Forvaltnng, drft, vedlkehold 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 Avskrvnnger Re nte kostnad 20,4 20,4 19,7 19,0 18,4 Sum kostnader 28,7 28,7 28,1 27,5 26,8 Resultat f r skatt 4,6 5,3 6,6 8,0 9,9 Akkumulert resultatf r skatt 4,6 9,9 16,5 24,6 34,5 Resultatutvklng ér 6-10 den neste 5 érs peroden er bdraget tlbake tl klubben gjennomsnttlg 14 mll kroner érlg tllegg tl at det totale resultatet far skatt er over 100 mll kroner. Egenkaptalen (mnus skatteeffekten) styrkes tlsvarende Resultat Ar 6 Ar 7 Ar 8 Ar 9 Ar 10 Leenntektertl huseer 37,5 38,3 39,0 39,8 40,6 Kostnade r Forvaltnng, drft, vedlkehold 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 Avskrvnnger Re nte kostnad 17,7 17,0 16,3 15,6 15,0 Sum kostnader 26,2 25,6 25,0 24,3 23,7 Resultat f r skatt 11,3 12,7 14,1 15,5 16,9 Akkumulert resultatf r skatt 45,8 58,5 72,6 88,1 105,0 Ekstraordnwrt érsmrate Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 20

17 Resultatutvklng ér 11,15,20,25 og 30 Dersom v ser pé Iangtdseffektene av nvesterngen, blr resultatene som fwlger: Resultat Ar 11 Ar 15 Ar zo Ar 25 Ar so Leenntekter t! huseer 41,4 44,8 49,5 54,7 60,4 Kostnader Forvaltnng, drft, vedlkehold 2,8 3,0 3,3 3,7 4,1 Avskrvnnger Re ntekostnad 14,3 11,6 8,2 4,8 1,4 Sum kostnader 23,1 20,6 17,5 14,4 11,4 Resultat f r skatt 18,4 24,3 32,0 40,2 48,9 Akkumulert resultatfnr skatt 123,4 211, Q4 76Z4 Ekstraordnaert érsmybte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 S de 21

18 5.5.5 Lkvdtetsutvklng Prosjektets Ikvdtetseffekt er som fxzslgerz Lkvdeffekt ér 1-5: Lkvdtet Arl Ar2 l\r3 M4 M5 Resultat f r skatt Tllegg for avskrvnnger Fradrag for avdrag lén 4,6 0,0 5,3-5,7 6,6 8,0 9,9 L kvdtet f r skatt Akkumulert Ikvdtetf r skatt 10,6 10,6 5,6 16,2 1,3 1Z5 2, 7 20,2 4,6 24,8 Lkvdeffekt ér 6-10: Lkvdtet l\r6 l\r7 Ar8 /\r9 Ar 10 Resu\tat f r skatt Tllegg for avskrvnnger Fradrag for avdrag Ién 11,3 12,7 14,1 15,5 16,9 L kvdtet f r skatt Akkumulert lkvdtetf r skatt 30,8 7,4 3&2 8,8 46,9 10,2 5Z1 11,6 68,7 Langtdseffekt pé Ikvdteten: Lkvdtet Ar 11 Ar 15 /lr 20 Ar 25 Ar 30 Resultat fxbr skatt Tllegg for avskrvnnger Fradrag for avdrag lén 18,4 24,3 32,0 40,2 48,9 Lkvdtet f r skatt Akkumulert Ikvdtetf r skatt 13,0 81, 7 18,9 148,5 26,7 266,2 34, 9 424, 1 43,6 624,4 Ekstraordnaert érsmwte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 22

19 5.5.6 Prosjektets mulge totalnnvrknng for klubbokonomen fremover Som beskrevet over, vl den samlede l<onomske effekt av elendomsutvlkllngen - med den valgte sammensetnng byggeprosjektet - komme med en tredelt effekt: Effekt drekte fra byggeprosjektet Rosenborg Eendom AS 9 Tall henhold tl prosjektkalkyle Effekt fra 50 % eerandel Rosenborg Arena AS/ Lerkendal Kongress AS 9 Forsktg anslag 1-3 mll érlg Effekt fra partnernntekter og kampdagsnntekter Rosenborg Ballklub 9 Arbed gangsatt med 5 kvantfsere mulgheter for elkt bdrag P5 kort skt vl satsngen kunne medfore folgende effekt for klubben (for skatt, tall hele mlloner): Klde Bel p Arl Akkumulert Sr 1-5 Worst Best Worst Best Byggeprosjekt Rosenborg Eendom AS Prosjektkalkyle se kalkyle 4,6 4,6 34,5 34,5 50 % eerskap Rosenborg Arena AS Forsktg anslag 1-3 mll érlg 1,0 3,0 5,0 15,0 Bdrag partner/kampdag RBK Under arbed Péregnet akonomsk effekt av eendomsutvklng p5 kort skt 5,6 7,61 39,5 49,5 et t érs perspektv vl etfekten pé konsernets okonom kunne se slk ut: Klde Belop Ar 10 solert Akkumulert r 1-10 Worst Best Worst Best Byggeprosjekt Rosenborg Eendom AS Prosjektkalkyle se kalkyle 16,9 16,9 105,0 105,0 50 % eerskap Rosenberg Arena AS Forsktg anslag 1-3 mll érlg 1,0 3,0 10,0 30,0 Bdrag partner/kampdag RBK Under arbed Péregnet konomsk effekt av eendomsutvklng p5 kort skt 17,9 19,9 115,0 135,0 Et 3 nnet perspektv er at det tllegg tl lopende nntekter / bdrag som nevnt foran, vl eendomsverdene etter all sannsynlghet og hstorkk Qke: Parametre denne beregnngen er: Netto kontantstrom fra byggeprosjektet ér 1 31 mll kroner Avkastnngskrav 7 % Arlg verdstgnng elendom 2 % Byggekostnad som avskrves Avskrvnnger ér mll kroner 30 mll kroner Ekstraordnaert arsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 23

20 IV ulg verd pé prosjektet etter ér 5 blr da: Verd pé prosjektet ferdg utvklet ér 1 (31 /0,07) 443 mll kroner Verdstgnng 2 % érlg 5 ér, bass 443 mll 46 mll kroner = I\/lulg reell verd pé prosjektet mll kroner A Byggekostnad prosjekt, ferdgstlt 2014 Avskrvnnger peroden 360 mll kroner 30 mll kroner = Regnskapsfqrt verd pé prosjektet mll kroner B IV ulg salgsgevnst pé prosjektet etter 5 ér 159 mll kroner A-B tllegg tl resultateffekten av prosjektets drekte og ndrekte vrknnger fra fqarste tabell pé forrge sde( mellom 40 og 50 mll kroner etter ér 5 - uten Qkt ef'fel<t pé kampdag og partnere ) vl utbyggngen medfbre realserte og urealserte verder pé ca 200 mll kroner for klubben etter 5 ér. Ekstraordnaert érsmeste Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 24

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Subsidiering av Forskning og Utvikling

Subsidiering av Forskning og Utvikling Subsderng av Forsknng og Utvklng Av Lala Berg Nlsen Mastergradsoppgave samfunnsøkonom 30 studepoeng Insttutt for økonom Norges fskerhøgskole Unverstetet Tromsø Ma 008 Forord I Forord Valget av tema for

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Nytt i konsumprisindeksen

Nytt i konsumprisindeksen Nytt konsumrsndeksen Økonomske analyser 4/200 Nytt konsumrsndeksen Nasjonalregnskaet ny vektklde Tom Langer og Rand Johannessen Statstsk sentralyrå tar ruk nasjonalregnskaet som grunnlag for å eregne vekter

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10979 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 10255 Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01510 PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: 02.03.2010

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000 E] EE l E. Dokd:14004409(08/595-18) ' 401260SENTRUMSVEIEN 10 AVVERDIoe LANErAKsT.`- é O8/595-/8 5,;/, 41'O03/)1-,1 6/3 TAKSTMANN INGENIOR,/ RAPPORTANSVARLIG: Ing. F rdtjof Nansens Ve 49, 8516NARVIK Tlf:

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer