Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring"

Transkript

1 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen er bundet dagens eendomsarealer pé Lerkendal. Dersom dsse kke utvkles, vl kke klubben ha glede av dsse verdene for de realseres eller selges. Styret Rosenborg Ballklub mener det er av stor betydnng for klubbens qzkonomske fremtd 5 utvkle klubbens og konsernets eendomsbesttelser tl é g Iopende qzkonomske bdrag ar for ar. Dette vl skape et nytt og langsktg Qkonomsk ben a sta pa, og representere et nytt fortrnn konkurranse med norske klubber. Den strategske forankrng for styrets anbefalng, samt en redegjqzrelse for valgt utbyggngskonsept, folger under. Pa tomtearealet mellom Rosenborgbrakka og Lerkendal Stadon (dvs dagens parkerngsareal) planlegges bygd: Kontorbygg 3 etasjer Kongresshall med tlstqztende omréder Parkerngskjeller to etasjer, 250 plasser ( tllegg 60 utendrzrs p-plasser) Sammenloyggng med stadon Dsse 4 enkeltdelene bygges 3 plan reg av Rosenborg Eendom AS. tllegg planlegges bygd: Hotell 20 etasjer Hotellet bygges reg av Lerkendal Invest AS, som er et heled datterselskap av AB Invest AS, ed av Arthur Buchardt. RBK er med andre ord kke nvolvert hotellutbyggngen og tar l<l<e rsko forbndelse med hotellet. Prosjektet bygges samlet og som en enhet. Det er en vesentlg forutsetnng at hotellet og kongresshallen (nkl tlstotende omréder) bygges samtdg, apner samtdg, og drves som en enhet, selv om det er to separate eere Valget av eendomsmx (kontor, parkerng, kongress, hotell) er basert pé to hovedmoment: 0 0 Hvlken kombnasjon vl g en god balanse mellom avkastnng og rsko Hvlken kombnasjon vl understrztte den vktgste aktvteten som foregar pa Lerkendal, RBKs hjemmekamper, og merkevaren RBK, pé den beste maten Rosenborg Eendom AS eer dag hele det tomteareal som prosjektet skal bygges pa. Hotellets tomt fradeles /seksjoneres og selges tl Lerkendal Invest AS. Rosenborg Eendom AS vl etter dette ee resterende del av tomtearealet. Prosjektet bygges komprmert ved at kontorbygget planlegges bygd over kongresshallen, hvlket betyr at kke hele tomtearealet benyttes. Plassen foran vestre trbune ("Borggérden") vl vaere skjermet for utbyggngen. Ekstraordnaert érsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 5

2 5.1.2 Begrunnelse for valgt konsept Regulerngsplanen tllater bygd m2 p5 K2, herunder et hsbybygg p5 75 m. Alternatvene og kombnasjonsmulghetene for en utbyggng er mange, herunder kontor og bolger, kun kontor, kun bolg, kun hotell etc. Rosenborg Ballklub nvesterte for ca 10 5r sden betydelge mdler ny stadon. Dette ga klubben l<te nntekter s5 vel p5 publkumssden som for nntekter fra naerngslvet. Det sste gjennom en ny nfrastruktur p5 stadon, der Trondelag fkk en helt ny moteplass for naerngslvet, med moderne lokaler, mulghet for lee av egne losjer og ulke serverngskonsepter tllegg tl selve kampopplevelsen. Utenfor kampdag har Rosenborg Arena AS, som konsernets kurs-konferanse selskap, etter hvert bygd opp en betydelg omsetnng (10-11 mll kroner). Ettersporselen etter dsse arealene har vart pkende. Kombnasjonsmulgheten for utnyttelse av dagens VIP-Iokaler p5 Lerkendal Stadon har medfort at anlegget er bruk over 300 dager 5ret. Denne tankegangen for 5 utnytte en ekssterende bygnngskropp form av et stadonanlegg har gtt klubben et fortrnn som f5 andre norske klubber har. Utgangspunktet for vdere utbyggng av Lerkendal-omr5det er 5 bygge vdere p5 mulghetene tl ytterlgere vekst kampdagsproduktet. Gjennom en utbyggng som ogs5 tar hensyn tl mulgheter for betydelg okte nntekter kurskonferansemarkedet, mener styret at en utbyggng bor nneholde en modernserng av stadons ytteromr5der for 5 vareta begge dsse mulghetene. at Rosenborg Ballklub f5r tlgang tl ytterlgere arealer p5 kampdag betyr store mulgheter for nye konsepter nnenfor partnernntekter. Dette er et potensal som klubben kke har mulghet tl 5 n5 uten vdere utbyggng som legger tl rette for nye publkumsarealer som kan nyttes samme kombnasjonsformél som ekssterende stadon. Ved ensdg utbyggng med vekt p5 kontorer og bolger vlle mulgens l<unne gtt mndre rsko prosjektet. Dette vlle mdlertd l<ke understotte kampdagsproduktet og merkevaren RBK p5 samme m5te, og fratar samtdg klubben mulgheten tl 5 rake fremtdge partner - og publkumsnntekter gjennom en kombnert utbyggng. En Konseptet medforer en kompakt utbyggng, der kongresshallen bygges opp5 parkerngskjelleren. Over kongresshallen bygges kontorbygget. Selv om dette utgangspunktet kan vaere noe fordyrende mhp baeresystemer og konstruksjon, medfqarer det samtdg at en l<l<e utbetydelg del av tomta l<l<e blr benyttet. en evt senere omregulerng vl derfor det gjenvaerende tomtearealet representere en verd Rosenborg Ballklubs samlede nvesternger eendom Rosenborg Ballklub konsern har nyere hstore nvestert for over 400 mll kroner eendommer: Lerkendal Stadon (59 % eerandel) Brakka, tomt og bygnng Tomt K2 (parkerngsplassen) Trenngsanlegg Lerkendal nvesterngene p5 400 mll kroner er kun Lerkendal Stadon AS l5nefnansert. Opprnnelg l5neopptak Lerkendal Stadon AS, ca 180 mll kroner, er n5 nedbetalt tl ca 129 mll kroner ved érsskftet Av nvesternger tomt, trenngsanlegg, Brakka (tomt og bygnng), er betalt av lopende mdler. Dette utgjor s5ledes over 200 mll kroner. De ovrge Ekstraordnaert 5rsm te Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 6

3 de samlede nvesternger eendom, har klubben og konsernet dag relatvt begrensede nntekter fra andre enn klubben og konsernselskapene. Av AS har eksterne leenntekter fra kontorleetakere, trenngssenter og restaurant, de nntekter stadonselskapet er fra selskapene konsernet. Lerkendal Stadon rzsvrge Rosenborg Arena AS har betydelge eksterne nntekter fra kurs- konferanse vrksomhet utenfor kampdag. Rosenborg Ballklub konsern har derfor som m5lsettng, va utvklng av konsernets eendommer, 5 f5 langsktge, lqzspende nntekter p5 konsernets eendomsnvesternger gjennom utbyggng av den ferdg regulerte delen av omr5det. Dette vl styrke klubbens possjon Nyere konomsk hstore Rosenborg Ballklub opplevde en jevn og vedvarende vekst nntektene fra 90-tallet og frem tl Sesongen 2007 var det sste 5ret klubben var UEFA Champons League (CL), og klubben oppn5dde samme 5r 5.p ass Tppelgaen. Etter 2007-sesongen var det ogs5 behov for 5 fornye stallen, da flere av de gamle kontnutetsbaerere la opp var det fremdeles hwy temperatur overgangsmarkedene, og premssene fotballwkonomen var spllers marked. Rosenborg Ballklub hadde, etter CL-deltakelsen 2007, Qkonomske muskler tl 5 fornye stallen. Ved nngangen tl 2008 var det f5 ndkasjoner p5 svkt nntektene for fotballen, verken p5 publkumssden eller sponsormarkedet. Tl tross for seremesterskap b5de 2004 og 2006, medfprte 7.plass 2005 og 5. plass 2007 at attraktvteten tl klubben som fast deltaker kvalfserngen tl CL var fare. Styret fotball. RBK vedtok derfor 2008 satsng, b5de p5 sportslg og admnstratv sde, for 5 gjenerobre hegemonet norsk 2008 ble det klart at klubbens nntekter flatet ut, samtdg som nvesterngene "ny" spllerstall kke ga drekte avkastnng av et seremesterskap. Et betydelg underskudd og ny 5. plass seren 2008 medfqzrte at admnstrasjonen lropet av 2009 startet forberedende arbeder med 5 utrede mulgneten tl 5 skaffe klubben ett ekstra ben 5 st5 p5 va eendomsutvklng. Hqzssten Medlemsutvalgets arbed og konklusjoner Hwsten 2009 ble et utvalg best5ende av ulke gruppernger medlemsmassen etablert med mandat " 5 f5 dskutert mulge m5ter 5 organsere og skaffe kaptal tl klubben. Gruppen dskuterte og konkluderte blant annet p5 fclgende: Nledlemsklubben m5 best5, og det utredes modeller for konsernorganserng som hensyntar mulgheten for at eksterne nvestorer kan tas nn p5 eendomssden. Eksterne nvestorer tas kke nn p5 toppen", men nvteres eventuelt nn et underkonsern. Gruppen konkluderte ogs5 p5 at klubbens eendommer kke burde selges ut av konsernet, da man rzsnsket 5 ha full kontroll p5 adgang og Iogstkk forbndelse med klubbens kjernevrksomhet, nemlg arrangement av fotballkamper. l\/iedlemsutvalget dskuterte ogs5 nvestorer for spllerkjcsp, dette berwres mdlertd kke denne sak. Ekstraordnaert 5rsmQ>te Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 7

4 5.1.6 Mulge strategske retnnger bakgrunn den okonomske utvklng 2008 og 2009 ble det derfor behov for 5 utrede eendomsomrédet som ett ekstra ben 5 st5 p5. l\/led Strategvalget for eendom ble utgangspunktet todelt: Selge tomtearealer for A 5 skatfe tl vee kontante mdler Utvkle tomtearealene selv, evt sammen med andre, for 5 danne grunnlag for faste 5rlge kontantstrommer tl klubben, som del av fnanserngen av fotballaktvteten. B Tdshorsonten p5 alternatvene er ulke, da et salg av tomt vl avkastnng form av resultat- og lkvdeffekt fra g umddelbar lkvdeffekt, mens alternatv B gr Styret Rosenborg Ballklub mener det er best begrunnet gevnster. Dette grunngs med: utvkle eendommene selv stedenfor 5 g5 for kortsktge En utbyggng egen reg skrer hensyn tl utvklng av kampdagsproduktet varetas Et engangssalg vl kunne ha kostnadsdrvende effekt klubbens okonom dersom Ikvde mdler benyttes anskaffelse av f. eks spllere. Betydelge Ikvde mdler tlgjengelg vl kunne g en slk stuasjon. tl - 5 Klubben mster eendomsretten tl en vktg eendom ved sden av stadon, med de eventuelle konsekvenser dette medforer for kampdagene Utvklngen seg selv genererer verd ut over den rene r5tomtverden engangs tomtesalg av K2 vlle gtt oss mll kroner (for skatt). Som det vl fremg5 at de Qkonomske analyser knyttet tl prosjektet, er den drekte og potenselle gevnst ved utvklng langt hzéyere. Et Styret presserer at et framtdg nntektsbdrag fra eendomsvrksomhet, for en balansert drftsokonom. l<l<e vl redusere trykket p5 p5startede tltak Dagens kostnad knyttet tl eendomsdrft Rosenborg Ballklub betaler dag et belqap storrelsesorden 7 mll kr tl Rosenborg Eendom AS for drft av alle eendommer, baneanlegg og trenngsanlegg. Belopet nkluderer all oppvarmng og energkostnader knyttet tl samtlge baneanlegg. tllegg betaler klubben banelee for bruk av Lerkendal Stadon, underkant av 5r g. 9 mll kr IVl5lsettngen med eendomsutvklngen er redusere klubbens 5rlge kostnad tl eendomsdrft fra -7 mll l<r va null tl et - over td - bdrag samme storrelsesorden tlbake tl klubben. Det vl et mellomlangt perspektv bety en bedrng klubbens/konsernets A A drftsokonom p mll kroner. Fortsatt 5 arbede med eerstruktur, avtaler og fnanserng av Lerkendal Stadon AS for ytterlgere 5 lette trykket p5 banelee. En refnanserng av Lerkendal Stadon AS har 2011 allerede bdratt tl over 1 mll kr lavere banelee. B Ekstraordnaert 5rsm te Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 8

5 5.1.8 Mulg fremtdg organserng av eendomsomrédet Som det fremgér av punkt anser styret det som best begrunnet 5 utvkle eendommer stedenfor salg. Imdlertd, for eventuelt 5 Iegge tl rette for eventuelt fremtdg salg av de/er av eendommene er det utarbedet et forslag tl fremtdg organserng av eendomsomrédet. Organserngsmodellen hensyntar ogsé mulgheten for a ta mn eksterne nvestorer deler av satsngen: Fgur: Tenkt fremtdg organsasjonsmodell for eendomssatsngen RBK Rosenborg RBK 100% AS 100% 50% 100% Rosenborg Lerkendal Rosenborg AS AS Ho dngas kun drft tdl Rosenborg ex eendom Arena AS 59% 100% 100% 100% 100% Lerkendal Rosenborg Abrahallen Hotelltomt K2 tomt Stadon Eendoms- AS AS AS s IIMII II ll I 100% 100% 100% 100% 100% Borggérden Lerkendal Lerkendal Lerkendal Brakka tomt kontorbygg kongresshall P-kjeller AS I I AS I I AS I I AS bygnngerog tomt Brakka Ekstraordnaert érsmqzéte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 9

6 5.1.9 Oppsummerng eendomsstrateg Styret Rosenborg Ballklub Qnsker utvkle konsernets eendommer med tanke pé langsktge, skre og Qkende n kontantstrcmmer. Alternatvet med engangs avhendelse av (deler av) konsernets eendommer kan bdra tl gz>l<te kostnader og manglende kontroll pé omrédet bl.a knyttet tl kampdager. Konsernets eendomsaktvteter tenkes pé skt organsert va et - av klubben % ed selskap, men med mulghet tl deleerskap og evt utsalg av de ulke eendomssatsngene pé skt. En slk strateg vl g klubben et skkert ben 5 sté pé med tanke pé deler av fremtdge nntekter, samtdg som det asker klubbens bufferkaptal / spskammer. Styret er klar pé at den valgte Iqzsnng med 55 loygge et kombnert anlegg, der det gs mulgneter for Qkte nntekter pé kampdag gjennom nye, moderne lokaler, er 5 foretrekke. Prmaerbruken for de samme arealer skjer form av en utvdet satsng pé kurs-kongressmarkedet, sammen med en profesjonell partner pé omrédet. Alternatvet med en ren utbyggng pé kontor og evt bolg vl kke styrke kjerneproduktet pé samme méte, kke sette klubben stand tl 5 l<e kampdags- og partnernntektene, noe som er en vesentlg forutsetnng for prosjektet. Ekstraordnaert érsmrzte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 10

7 Fgur: Eerforhold Lerkendalomrédet "-~.M_,,l M_,,_.z Rafsenborg Sport AS Lerkendal Stadon AS Rosenberg Eendom A5 Ynmdhelm #Commune Rcrsenborg Balmlubb, _ /N» M1:1000 lu~f\nn v»'\jovf\ *:1n v! n\\ rddz-iwlnhvdd 1 U\\ f\ AG lxl.'$3b \u4\»nd»4»u=»ona Nf U mvmsu-ug :mam as am su lmahuq I»-wldnnv M oj»&,l9 #aw~»bs~vq»m\o~v~as47.~'»'10 LtY#0d# 'HDQDN K5 B2/»l Knrnunvq Spar! A Mm] F >m\'\lx /vqflendnvn A5-Mun L10»N1d 3 A$l.\ \ 15 hfh W-xrbvvvwll 145 lf: 55-'50 r:»» u u»»m a~»mm1n~»c\»u mmpwwwwmm &L ; n»»»u n~»-lum >»-»~ -~»» ma #na f1\»»> um E <straordnaert. rsm te Rosenborg Ballklub 26. januar 20

8 5.2 Forholdet tl gjeldende regulerngsplan Utbyggngen omfattes av regulerngsplan R1138IVI datert ,vedtatt av bystyret Det omrade som kan utbygges er dagens asfalterte parkerngsplass, regulerngsplanen benevnt K2. Regulerngsplanen tllater bygd bolg, kontor, hotell pé omrédet K2. Regulerngsplanen har folgende bestemmelser knyttet tl byggehoyder, adkomst og nnhold pa K2: " For byggeomrédet s r for ny hovedtrbune skal maksmum gesmshoyde vaere 26,5 m. Det tllates maksmalt 7 etasjer over bakken. tllegg tllates det parkerngssokkel med maksmum 3,0 m etasjehoyde der terrenget lgger tl rette for dette. /nnafor omradet med anvst skravur (spesa/omrcde) kan det bygges et hayhus med en gesmshayde pa nntl 75 m. Det t//ates maksmalt 20 etasjer over bakken. Se/ve tdrnet kan ha maksma/ grunnfate pa 900m2. Det t//ates ogsa et tlsluttende bygg pé nnt/ 3 etasjer over bakken, med gesmshafyde nnt/ 12,0 m. Omréde K2 kan nyttes t/ konton hotel/ og bolgen I tllegg r/lates nnslag avforretnng som kke genererer stor trafkk. Stadonanlegget (51) ska/ kunne ha adkomst over srku/asjonsarealer pa K2. Omrédet er samregulert med tomtearealet pa andre sden av Klaelouveen (arealer benevnt K1 og K3). regulerngsomradet K1, K2 og K3 kan det samlet loygges m2 bebyggelsesplan vedtatt ble det tllatt utbygd pé omréde K1 og K m2. Dette medforer at tomtearealet tlhorende Rosenloorg Eendom AS (K2) maksmalt kan utbygges m2. Ekstraordnaert arsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 12

9 Regulerngsplanens kart Fgur: 5» 7 g.1 k 2 l* M',Am _ \ fa _l ff' Env K= 'E N! 3 ll, be Q2 a. f Omrédet er dag hovedsak delt fem: Betegnelse regulerngsplanz - Lerkendal Stadon med tllggende areal - Trenngsbaner (kunstgress, naturgress stor, naturgress lten) - Parkerngsplassen / Borggarden" og nytt omréde ved Strndveen - Brakka med tomt - Omrédet bak Qstre trbune (Klokkesvngen) Omradet K1 og K3 er kl<e S1, S3, S4 kke del av plan K2 S2 F1 konsernets ee. El<straordnaert érsmqzte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 13

10 5.3 Kommunal behandlng Sdknad om rammetllatelse ble sendt Trondhem kommune , med kompletternger , , og Ved nnsendng av rammeswknad ble det sxzbkt om dspensasjon fra regulerngsplanen pé falgende punkter: 1 formélsgrense regulerngsplanen 2 regulert byggegrense 3 arealutnyttelse ad 1 og 2 Det ble szkt om byggng utenfor formélsgrensen, hovedsak knyttet tl sammenbyggng med stadon, flyttng av deler av Peder (Dstlunds veg mot Qst, og mndre overskrdelser av byggegrenser. ad3 Det ble sgakt om byggng av tl sammen m2, dvs 400 m2 mer enn regulerngsplanens maksmalramme 8se punkt 5.4). Swknad om rammetllatelse for oppferng av hotell og konferansesenter ble behandlet bygnngsrédet sak 102/11 med fdlgende vedtak: " Bygnngsrédet har mottatt swknad om rammet//ate/se med dspensasjon. Seknaden omfatter saknad om hotel/ 20 etasjen kongressenter og kontor samt parkerngskje//er ved Lerkendal Stadon. Dspensasjonen omfatter regulert byggegrense, formc/sgrense og arealutnytte/se. Bygnngsrddetfnner c g rammet//atelse for t/taket. Det gs dspensasjon fra regu/ertformd/sgrense og byggegrense regu/erngsp/anen. Det gs kke dspensasjon fra regulert area/utnyrtelse planen. Byggesakskontoretforutsetter at prosjektet omarbedes nnenfor regulert area/utnytte/se. Det anbefa/es at denne reduksjonen gjares pd hwyhuset s/k at bredden st-vestretnng krympes. Det vses r/ begrunne/se gtt saksfremstllngen. Vedtaket er fattet medhold av plan - og bygnngsloven. Saken sendes tlbake tl admnstrasjonen som pd delegasjon fatter vedtak hvor de teknske og formelle vlkcr varetas. Admnstrasjonen behand/er et omarbedet og redusertfors/ag nnenfor gje/dende area/begrensnng. Ekstraordnaert érsmqate Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 14

11 5.4 Detaljert beskrvelse av prosjektet Hotellet Byggherre for hotellet er Lerkendal Invest AS, et heled datterselskap av AB Invest AS ed av Arthur Buchardt Hotellet oppfrzéres med 20 etasjer og 406 rom, med en hrzlyde pé 75 meter Losnngen forutsetter at Rosenborg Eendom AS selger hotelltomt tl Lerkendal Invest AS Forutsetnng for byggng og drft av hotellet er at det samtdg bygges en kongresshall den stqzrrelsesorden som nedenfor skssert. Lerkendal Invest AS har nngatt 15 ars leeavtale med en etablert hotellkjede. den td Rosenborg Eendom AS selger tomt tl hotellnvestoren som gjen nngar avtale med en hotellkjede, sé klubben kke ta rsko p5 hotellet. All Kongresshall Byggherre for kongresshall og tlstotende arealer er Rosenborg Eendom Kongresshallen og tlstotende arealer oppfores av Rosenborg Eendom med drverselskapet. Som vl gjennomgaende drverselskap er forutsatt Rosenborg Arena AS AS og det nngas en langsktg Ieekontrakt AS. Dette selskapet skal foresté salg og drft av konferansekonseptet. Det etableres en felles salgsorgansasjon med hotellet. Samme kjede som skal drve hotellet er forutsatt 5 drve kurs-konferanse-kongress som 50 % deleer Rosenborg Arena AS (som f.el<s skfter navn tl Lerkendal Kongress AS ved épnng) Kurs-kongresselskapet (Rosenborg Arena AS/ Lerkendal Kongress AS) overtar ogsé kontrakt for Iee av dagens arealer pé Lerkendal Stadon slk at kurs-kongress-konseptet drves bade ny og ekssterende bygnngsmasse. VIP- Rosenborg Ballklub leer ekssterende anlegg pé kampdag som dag, Sammen med det nye hotell og kongressenteret pa Brattora, vl dette anlegget pé Lerkendal sette Trondhem pé kartet som arrangasr av storre konferanser og kongresser. Dette er dag et naermest kke-ekssterende marked Trondhem. henhold tl en kongressoverskt utarbedet av vstnorway.no har Trondhem O - null -av ca 30 storre kongresser Norge 2011 og Kongressene er lagt tl Oslo /Gardermoen og Bergen. Arsaken er rett og slett at kapasteten for slke kongresser kke fns Trondhem dag. I Prosjektet er dskutert med NTNU og Sntef, som sgnalserer stor nteresse for bruk av et stor skala kongressenter tlknytnng tl deres eget omréde. Qlkonomen kongressenteret Kongressenteret skal som tdlgere nevnt, drves en eerskapsmodell der hotellkjeden eer 50 % og Dette vl fortrnnsvs skje va salg av 50 % av aksjene Rosenborg Arena AS ( dag ed 100 % av RBK). RBK eer 50 %. Som et ledd hotellkjedens beslutnngsgrunnlag har de, med erfarng fra lgnende anlegg Norge, lagt tl grunn et kalkylegrunnlag for drftsselskapet (Rosenborg Arena AS evt omdopt tl Lerkendal Kongress AS). Kalkylegrunnlaget legger tl grunn normatve tall for bransjen bade med hensyn pé oppnéelge nntekter samt drftskostnader form av varekostnad, lznn og Qvrge drftskostnader. Ekstraordnaert érsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 15

12 Som huseer kurs-kongressenteret er det enghet om en rammeavtale for huslee med folgende betngelser: Omsetnngsbasert huslee 35 % av utlee moterom 10 % av all serverng Garantert Iee tl huseer Rosenborg Eendom Andel garantlee RBK andel 50 AS 9 mll % kroner 4,5 mll kroner Med en antatt vektet snttprosent for omsetnngslee pa 20 % vl dette bety en nullpunktomsetnng det nye kurskongressenteret sammen med dagens omsetnng pé 45 mll kroner _ Dagens omsetnng er 16 mll kroner (omsetnng kurs - konferanse, samt kampdager for RBK). Omsetnngen mé derfor oke med 29 mll kroner for 5 dekke mnmumsleen. Hotellets frokostserverng alene er estmert tl mnmum 7 mll kroner. Edruelge kalkyler utarbedet av hotellkjeden konkluderer med omsetnng pé over 50 mll kroner oppstartsaret, hvlket betyr overkant av 10 mll kroner leenntekter tl huseer. En slk omsetnng vl samtdg medfore en god bkonom drftsselskapet, og ytterlgere bdra tl klubbens Qkonom gjennom f.eks utbytte. Utvklngen av et kurs-kongressenter vl g to nntektsstrommer: lopende huslee tl Rosenborg Eendom AS og andel (50 %) av overskudd tl RBK va utbytte Rosenborg Arena AS. Det folger av dsse tallene at RBK som 50 % eer av et kongresselskap eksponeres for noe rsko, men at konstellasjonen med 50 % eerskap betyr at realteten blr denne rskoen begrenset. sn ytterste konsekvens er den drekte rskoen under 1 mll kroner for klubben. En tenkt lav omsetnng drftsselskapet pé 35 mll kroner medforer - under dsse forutsetnnger - huslee pé 7 mll kroner og dermed slar husleegaranten nn med 1 mll kroner hver pé partene for 5 oppfylle mnmumsleen. lndrekte slér rskoen nn for ytterlgere kaptalnnskudd ved underskudd drftsselskapet, dette er forelopg beregnet tl ca 0,3 mll kroner (pr 50 % eerandel) ved en omsetnng pa 35 mll kroner drftsselskapet Kontorbygg Byggherre for kontorbygg er Rosenborg Eendom AS Bygget er prosjektert over kongresshallen med et bruttoareal pa kvm Kontorbygget blr 3 etasjer med 3 BTA nkl fellesarealer lameller nord-srzér retnng. Det er nngétt leeavtaler med kvm BDO AS Norconsult As kvm Dette medforer at 77 % av bygget allerede er utled. Norconsult av dsse opsjonsperoden er né arbed. AS har opsjon pa Iee av resterende arealer, og utlee Rsko knyttet tl kontorbygget ansees som begrenset, all den td store deler er utled, og arealene arealer med god belggenhet og meget god tlgang tl parkerng. Ekstraordnaert érsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 vl g moderne Sde: 16

13 5.4.4 Sammenbyggng med stadon Byggherre for sammenbyggng er Rosenborg Eendom AS. Da sammenbyggngen skjer pa grunn tlhqrende Lerkendal Stadon AS, forutsetter dette avtale med Lerkendal Stadon AS. Komplekset planlegges sammenfbyd med stadon 3 plan nn trbune spr, dagens 2., 3. og 4.plan. Sammenfzynngen med plan 2 stadon medfqzrer kke apnng av stadonveggen (kontorleetakeretasje), mens det épnes plan 3 (dagens VIP) og plan 4 (mvre trbune) Parkerngsanlegg Byggherre for parkerngsanlegg er Rosenborg Eendom AS Regulerngsplanen for K1-K3 tllater samlet 510 p-plasser. Av dette har K2 310 plasser. Dette tenkes beholdt ved at det bygges et p-anlegg to plan under bakken med plass tl 250 kjpretpy (ca 150 nedre plan og ca 100 qavre plan). tllegg 60 plasser pé bal<l<en. For P-anlegget nngas langsktg leeavtale med Trondhem Parkerng. Deler av anlegget Iees ut tl kontorleetakere, og resterende del tl kurs-konferansegjester. Rsko knyttet tl parkerngsanlegget er svaert moderat, da det er stort underskudd pé parkerngsdeknng omradet Kampdag Dersom v holder kontorbygg og P-kjeller utenfor, sé vl det nye komplekset som tdlgere beskrevet g store mulgheter for publkums- og naerngslvskonsepter pa kampdag: Kongresshallen Dagens VIP 3. etg trbune spr Sammenbyggngsareal Vrmleareal nybygg Realserng av prosjektet vl g mulgheter for okte nntekter ved at kampdagskonseptene kan vdereutvkles. Dette gjelder speselt nnenfor bedrfts- og VIP-segmentet. Detaljplanleggngen av konseptene vl skje lqapet av \/Iernntekter knyttet tl nye kampdagkonsept er kke medtatt byggeprosjektet, og kommer saledes som et tllegg tl Qkonomen selve byggeprosjektet. Ekstraordnaert érsmcéte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 17

14 5.5 (Dkonom Byggekalkyle Det samlede bygg oppfares nnenfor en totalentreprse kontrakt. Totalentreprsen skal ta hqbyde for uskkerheter (dvs fzrste rekke lgznns- og prsstgnng) unntatt grunnforhold. Det er avsatt 15 mll kroner for uskkerhet grunnforholdene forhold tl fnanserngsplanen vl dsse undergé saersklt fnanserng. - Kalkylen for prosjektet er sammensatt som fgzlger Totalentreprse Byggelénsrenter 313 mll kroner 24 mll kroner Byggherrekostnader 8 mll kroner Grunnkalkyle Reserver og margner Total byggekostnad som fnanseres 345 mll kroner 15 mll kroner 360 mll kroner Verd av egen tomt prosjektet 40 mll kroner Prosjektets totalverd 400 mll kroner Fnanserngsplan Fnanserngsplan for prosjektet er som fblger. De ulke fnanserngsklder mé ses ulke kombnasjoner for é oppné totalfnanserng. MIN IVIAKS Lén va fnansnsttusjon og evt ansvarlg lén Lén va konsernselskap 5 10 Egenkaptal nkl verd av egen tomt Leverandbrkredtt knyttet tl reserver 0 15 mll kroner mll kroner mll kroner mll kroner Ekstraordnaert érsmqate Rosenborg Ballklub 26. januar 2012

15 5.5.3 Resultat - og Ikvdtetsvrknng Pé de neste sdene er det vst resultat- og Ikvdtetsutvklng for prosjektet basert pl fcblgende sammensetnng av prosjektet nkl fnanserng: Byggekostnad ex tomt 360 mll kroner Lénebelwp samlet Rentesats Avskrvnngstd Avdragstd Avdragsfrhet Arlg ndeks Brutto kontantstram ér mll kroner % 60 ér 30 ér 1,5 ér 2,0 % for nntekter og kostnader 33,3 mll kroner herav Kontorbygg Kongress Parkerng Sammenbygg 15,9 mll kroner 10,4 mll kroner 6,2 mll kroner 0,8 mll kroner Forvaltnng, drft, vedlkehold: Parkerng) 8 % av nntekter (unntak p-kjeller 3 % pga samarbedsavtale med Trondhem Ekstraordnaert érsmdte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 19

16 5.5.4 Resultatutvklng prosjektet alene (eks kampdagsnntekter og bdrag fra 50 V eerandel kongresselskap) Resultatutvklng ér 1-5 Prosjektet vl g et resultat far skatt pé ca 35 mll kroner etter 5 ér. Dette tlsvarer et gjennomsntt pa 7 mll kroner érlg. Over den fgzrste femérsperoden er dermed eendomskostnadene konsernet endret fra 7 mll kroner érlg tl null ved at lke mye kommer tlbake tl klubben. det femte éret er bdraget fra prosjektet tl klubben ca 10 mll kroner. Resultat Ar 1 Ar 2 Ar 3 Ar 4 /lr 5 Leenntektertl huseer 33,3 34,0 34,7 35,5 36,8 Kostnader Forvaltnng, drft, vedlkehold 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 Avskrvnnger Re nte kostnad 20,4 20,4 19,7 19,0 18,4 Sum kostnader 28,7 28,7 28,1 27,5 26,8 Resultat f r skatt 4,6 5,3 6,6 8,0 9,9 Akkumulert resultatf r skatt 4,6 9,9 16,5 24,6 34,5 Resultatutvklng ér 6-10 den neste 5 érs peroden er bdraget tlbake tl klubben gjennomsnttlg 14 mll kroner érlg tllegg tl at det totale resultatet far skatt er over 100 mll kroner. Egenkaptalen (mnus skatteeffekten) styrkes tlsvarende Resultat Ar 6 Ar 7 Ar 8 Ar 9 Ar 10 Leenntektertl huseer 37,5 38,3 39,0 39,8 40,6 Kostnade r Forvaltnng, drft, vedlkehold 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 Avskrvnnger Re nte kostnad 17,7 17,0 16,3 15,6 15,0 Sum kostnader 26,2 25,6 25,0 24,3 23,7 Resultat f r skatt 11,3 12,7 14,1 15,5 16,9 Akkumulert resultatf r skatt 45,8 58,5 72,6 88,1 105,0 Ekstraordnwrt érsmrate Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 20

17 Resultatutvklng ér 11,15,20,25 og 30 Dersom v ser pé Iangtdseffektene av nvesterngen, blr resultatene som fwlger: Resultat Ar 11 Ar 15 Ar zo Ar 25 Ar so Leenntekter t! huseer 41,4 44,8 49,5 54,7 60,4 Kostnader Forvaltnng, drft, vedlkehold 2,8 3,0 3,3 3,7 4,1 Avskrvnnger Re ntekostnad 14,3 11,6 8,2 4,8 1,4 Sum kostnader 23,1 20,6 17,5 14,4 11,4 Resultat f r skatt 18,4 24,3 32,0 40,2 48,9 Akkumulert resultatfnr skatt 123,4 211, Q4 76Z4 Ekstraordnaert érsmybte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 S de 21

18 5.5.5 Lkvdtetsutvklng Prosjektets Ikvdtetseffekt er som fxzslgerz Lkvdeffekt ér 1-5: Lkvdtet Arl Ar2 l\r3 M4 M5 Resultat f r skatt Tllegg for avskrvnnger Fradrag for avdrag lén 4,6 0,0 5,3-5,7 6,6 8,0 9,9 L kvdtet f r skatt Akkumulert Ikvdtetf r skatt 10,6 10,6 5,6 16,2 1,3 1Z5 2, 7 20,2 4,6 24,8 Lkvdeffekt ér 6-10: Lkvdtet l\r6 l\r7 Ar8 /\r9 Ar 10 Resu\tat f r skatt Tllegg for avskrvnnger Fradrag for avdrag Ién 11,3 12,7 14,1 15,5 16,9 L kvdtet f r skatt Akkumulert lkvdtetf r skatt 30,8 7,4 3&2 8,8 46,9 10,2 5Z1 11,6 68,7 Langtdseffekt pé Ikvdteten: Lkvdtet Ar 11 Ar 15 /lr 20 Ar 25 Ar 30 Resultat fxbr skatt Tllegg for avskrvnnger Fradrag for avdrag lén 18,4 24,3 32,0 40,2 48,9 Lkvdtet f r skatt Akkumulert Ikvdtetf r skatt 13,0 81, 7 18,9 148,5 26,7 266,2 34, 9 424, 1 43,6 624,4 Ekstraordnaert érsmwte Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde 22

19 5.5.6 Prosjektets mulge totalnnvrknng for klubbokonomen fremover Som beskrevet over, vl den samlede l<onomske effekt av elendomsutvlkllngen - med den valgte sammensetnng byggeprosjektet - komme med en tredelt effekt: Effekt drekte fra byggeprosjektet Rosenborg Eendom AS 9 Tall henhold tl prosjektkalkyle Effekt fra 50 % eerandel Rosenborg Arena AS/ Lerkendal Kongress AS 9 Forsktg anslag 1-3 mll érlg Effekt fra partnernntekter og kampdagsnntekter Rosenborg Ballklub 9 Arbed gangsatt med 5 kvantfsere mulgheter for elkt bdrag P5 kort skt vl satsngen kunne medfore folgende effekt for klubben (for skatt, tall hele mlloner): Klde Bel p Arl Akkumulert Sr 1-5 Worst Best Worst Best Byggeprosjekt Rosenborg Eendom AS Prosjektkalkyle se kalkyle 4,6 4,6 34,5 34,5 50 % eerskap Rosenborg Arena AS Forsktg anslag 1-3 mll érlg 1,0 3,0 5,0 15,0 Bdrag partner/kampdag RBK Under arbed Péregnet akonomsk effekt av eendomsutvklng p5 kort skt 5,6 7,61 39,5 49,5 et t érs perspektv vl etfekten pé konsernets okonom kunne se slk ut: Klde Belop Ar 10 solert Akkumulert r 1-10 Worst Best Worst Best Byggeprosjekt Rosenborg Eendom AS Prosjektkalkyle se kalkyle 16,9 16,9 105,0 105,0 50 % eerskap Rosenberg Arena AS Forsktg anslag 1-3 mll érlg 1,0 3,0 10,0 30,0 Bdrag partner/kampdag RBK Under arbed Péregnet konomsk effekt av eendomsutvklng p5 kort skt 17,9 19,9 115,0 135,0 Et 3 nnet perspektv er at det tllegg tl lopende nntekter / bdrag som nevnt foran, vl eendomsverdene etter all sannsynlghet og hstorkk Qke: Parametre denne beregnngen er: Netto kontantstrom fra byggeprosjektet ér 1 31 mll kroner Avkastnngskrav 7 % Arlg verdstgnng elendom 2 % Byggekostnad som avskrves Avskrvnnger ér mll kroner 30 mll kroner Ekstraordnaert arsmote Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 23

20 IV ulg verd pé prosjektet etter ér 5 blr da: Verd pé prosjektet ferdg utvklet ér 1 (31 /0,07) 443 mll kroner Verdstgnng 2 % érlg 5 ér, bass 443 mll 46 mll kroner = I\/lulg reell verd pé prosjektet mll kroner A Byggekostnad prosjekt, ferdgstlt 2014 Avskrvnnger peroden 360 mll kroner 30 mll kroner = Regnskapsfqrt verd pé prosjektet mll kroner B IV ulg salgsgevnst pé prosjektet etter 5 ér 159 mll kroner A-B tllegg tl resultateffekten av prosjektets drekte og ndrekte vrknnger fra fqarste tabell pé forrge sde( mellom 40 og 50 mll kroner etter ér 5 - uten Qkt ef'fel<t pé kampdag og partnere ) vl utbyggngen medfbre realserte og urealserte verder pé ca 200 mll kroner for klubben etter 5 ér. Ekstraordnaert érsmeste Rosenborg Ballklub 26. januar 2012 Sde: 24

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger August 2014 Arbeidsgruppe Eigedomsstrategi Gol Kommune Innhold 1 BAKGRUNN... 2 2 OPPSUMMERING... 3 3 EIENDOMMENE...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer