REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Forord Regionalt næringsprogram er vedtatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen som ett av tre delområder som til sammen utgjør regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Akershus. Regionale bygdeutviklingsprogram skal utvikles for alle fylker som oppfølging av Meld. St. 9 ( ) om landbruks- og matpolitikken, og være operativt fra Regionalt næringsprogram skal ligge til grunn for forvaltning av bygdeutviklingsmidler (BU-midler) og andre midler som årlig stilles til disposisjon over Jordbruksavtalen. Innovasjon Norge tildeler bedriftsrettede midler, og Fylkesmannens landbruksavdeling tildeler midler til utredning og tilrettelegging for næringsutviklingstiltak. Dette dokumentet er utformet i samråd med det regionale partnerskapet som har bestått av: Akershus Bondelag Akershus Bonde- og Småbrukarlag Viken Skog BA Innovasjon Norge Akershus fylkeskommune Oslo kommune representanter fra kommunene i Akershus 3 programområder 3+! Partnerskapet Regionalt næringsprogram (RNP)/BU+ Regionalt miljøprogram (RMP) Regionalt bygdeutviklings-program (RBP) Operativt fra 2013 Ingen sentral godkjenning Regionalt skogog klimaprogram (RSK) NMSK+ Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 2

3 INNHOLD: side HOVEDMÅL INNLEDNING NASJONALE FØRINGER REGIONALE FØRINGER TILTAKSMIDLER FOR NÆRINGSUTVIKLING FORVALTNING AV BYGDEUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV NASJONALE PROGRAMMER OG SATSINGER... 6 Lokalmatprogrammet Trebasert innovasjonsprogram Bioenergiprogrammet Grønt reiseliv Inn på tunet - løftet Foregangsfylker innen økt forbruk av økologisk mat i Østfold, Oslo og Akershus 2. UTFORDRINGER FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS UTFORDRINGER Bylandbrukets muligheter FØRINGER FOR TILDELING AV BYGDEUTVIKLINGSMIDLER I OSLO OG AKERSHUS SATSINGSOMRÅDER Mat, produksjon og foredling Primærproduksjon 2. Tilleggsnæringer innenfor matområdet Økologisk produksjon, omsetning og forbruk Grønt vertskap Inn på tunet (IPT) 2. Landbruksbasert reiseliv Skog, tre og klima 15 Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 3

4 HOVEDMÅL Hovedmålet med BU- midlene er å bidra til langsiktig og lønnsom verdiskaping i landbruket i Oslo og Akershus. Virkemidlene skal stimulere til etablering og sikring av lønnsomme arbeidsplasser tilknyttet utpekte satsingsområder. 1. INNLEDNING Dette næringsprogrammet danner grunnlag for prioritering av innkomne søknader om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) og andre midler til næringsutvikling i Oslo og Akershus i Midlene skal lyses ut. I løpet av 2013 skal partnerskapet utvikle en strategi for næringsutvikling med et 5-års perspektiv som skal ligge til grunn for utlysing og tildeling av midler til næringsutvikling i 2014 og påfølgende år NASJONALE FØRINGER: Handlingsprogrammet for 2013 tar utgangspunkt i: Meld. St. 9 ( ), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords. Dokumentet har følgende hovedmål og delmål: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig landbruk Økt bærekraftig matproduksjon Trygg mat og fullverdig kosthold Ivareta forbrukerinteresser Norge som konstruktiv internasjonal aktør Videreutvikle Norge som matnasjon Sikre bruk av landbruksarealer Styrke og bidra til sysselsetting og bosetting Politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer Konkurransedyktige verdikjeder og robuste enheter Gode kompetansemiljø Konkurransedyktige inntekter Beskytte arealressursene Produksjon av miljøgoder Sikre naturmangfold Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Redusere forurensingen fra jordbruket 22. juni 2012 Landbruks- og matdepartementet 2 Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 4

5 St.prp. nr. 1 S ( ) for budsjettåret 2013 viser tilskuddrammen for St. meld. nr. 39 ( ) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen som skisserer hvilke muligheter landbruket har i forhold til en forbedring av klimaregnskapet. Nasjonal strategi - Inn På Tunet (IPT) v/ LMD/KRD februar Det rettslige grunnlaget for tildelingen av bygdeutviklingsmidler er Forskrift om midler til bygdeutvikling, REGIONALE FØRINGER - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Akershus - RBP Fylkesmannen har det strategiske ansvaret for å utvikle, vedta og iverksette RBP, i nært samarbeid med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og næringsorganisasjonene i landbruket. RBP skal målrette landbruksbasert næringsutvikling med miljø- og klimahensyn, og synliggjøre sammenhengen mellom følgende delprogrammer: 1. Regionale næringsprogram (RNP) 2. Regionale miljøprogram (RMP) 3. Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) - Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/ Akershus og Østfold ( ) er utarbeidet av en arbeidsgruppe for økologisk landbruk i samarbeid med Østfold, og vedtatt av Fylkesmennenes landbruksavdelinger TILTAKSMIDLER FOR NÆRINGSUTVIKLING FORVALTNING AV BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Regionale bygdeutviklingsmidler for bedriftsrettede tiltak overføres årlig fra Fylkesmannen til Innovasjon Norges regionkontor medfølgende et oppdragsbrev med føringer forankret i dette handlingsprogrammet, dvs. til regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold. Fra 2013 tildeles også nasjonale, bedriftsrettede midler knyttet til Verdiskapingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv, samt midler fra Bioenergiprogrammet, på tilsvarende måte. Midler til næringsutvikling forvaltes slik: Utrednings- og tilretteleggingsmidler (BU-midler) Midlene forvaltes av Fylkesmannen (Fylkesmannens landbruksavdeling). Midlene skal brukes til å fremme lønnsom landbruksrelatert næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Utrednings- og tilretteleggingsmidlene kan søkes til prosjekter som vil kunne utløse ny verdiskaping i landbruket, eller i virksomhet relatert til landbruket i et verdikjedeperspektiv, dvs. bedriftsovergripende tiltak. Målgruppe er organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike grupper som ønsker å utrede nye muligheter for verdiskaping. Søknadsfrist er Ved behov fastsettes ny søknadsfrist senere på året og kunngjøres på Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 5

6 Bedriftsretta midler (BU-midler) Midlene forvaltes av Innovasjon Norge (IN) etter overføring fra Fylkesmannen. Midlene rettes mot næringsutviklingstiltak på den enkelte landbrukseiendom eller landbrukstilknyttet virksomhet. Det kan gis støtte til etablering, utvikling og/eller investeringer. Målgruppen omfatter også samarbeidstiltak tilknyttet landbrukseiendom som utvikler nyskapende og lønnsom næring. Søknad sendes kommunens landbruksforvaltning. Ved tildeling av bedriftsrettede midler forutsettes det at landbruksvirksomheten er registrert i Enhetsregisteret og a) er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller b) har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester innen landbruk på til sammen minimum kr i løpet av de siste 12 måneder. I forbindelse med generasjonsskifte og/eller nyetablering med vesentlig nyskaping kan også andre søkere vurderes. Benytt esøknad som ligger på FORVALTNING AV NASJONALE PROGRAMMIDLER REGIONALISERING AV MIDLER Søknader om bedriftsretta midler skal behandles som før av IN s regionkontor med kommunale landbrukskontor som førstelinjetjeneste. Lokalmatprogrammet Lokalmatprogrammet retter seg mot personer og bedrifter som ønsker å utvikle en virksomhet på basis av norske landbruksråvarer og i samarbeid med produsent. Virksomheter som ønsker å tilby markedet unike produkter med lokal forankring, kvalitet og særpreg prioriteres. Programmet tilbyr finansielle tjenester og kompetansetiltak. De finansielle løsningene dekker både forretningsmessige og matfaglige sider ved virksomheten. Lokalmatprogrammet prioriterer bedrifter med fokus på vekst og forpliktende samarbeid, og tilbyr spesifikke ordninger overfor disse bedriftene. Lokalmatprogrammet tilbyr også kurs og kompetansetjenester gjennom Kompetansenettverket, dette består av 5 regionale nav som dekker hele landet. Lokalmatprogrammet skal øke verdiskapingen for primærleddet, øke kunnskapen om lokalmat og regionale konkurransefortrinn og øke fokus på kvalitet. Trebasert innovasjonsprogram Hovedmålet for programmet er økt bruk av tre. Hovedmålgruppen er bedrifter innen den tremekaniske verdikjeden, men målgruppen omfatter også beslutningstakere som arkitekter, entreprenører, utbyggere og aktører som driver kompetanseutvikling- og formidling. Den viktigste utfordringen er økt innovasjon innenfor produkt- og prosessutvikling. Fokusområder er utvikling av et industrielt byggeri gjennom konseptutvikling og leverandørutvikling. Innovasjon Norge skal bidra gjennom å prioritere utvikling av bedriftene, støtte utvikling og formidling av kompetanse samt synliggjøring og profilering av tre. Programmet er en del av Landbruks- og matdepartementets næringsutviklingsstrategi samt oppfølging av klimameldingen Klimautfordringene landbruket en del av løsningen hvor et av målene er økt trebruk. Bioenergiprogrammet Hovedmålgruppen er personer med tilknytning til landbrukseiendom (jordbruk og skogbruk). Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 6

7 Gjennom programmet skal bioenergi utvikles som et lønnsomt forretningsområde for målgruppen. Innovasjon Norge skal prioritere utvikling av verdikjeder for bioenergi med spesielt fokus på investeringsstøtte til brenselproduksjon og varmesalgsanlegg. Investeringer til bioenergibaserte fyringsanlegg for oppvarming av landbrukets egne bygg er også prioritert i programmet. I tillegg fokuseres det på synliggjøring, profilering og kommunikasjon om muligheter knyttet til økt bruk av bioenergi og FoU på kostnadseffektive driftsmetoder og ny eller bedre teknologi. Verdiskapingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv Verdiskapingsprogrammet for grønt reiseliv skal bidra til å videreutvikle de ressurser som de enkelte landbrukseiendommer og bygda rår over. Målet er økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet i reiselivsrettede aktiviteter på gården, basert på aktivitetsbaserte opplevelser, lokalmat og kultur. Tiltak som kan finansieres gjennom utviklingsprogrammet er produkt- og kompetanseutvikling, samt samarbeid, nettverk og alliansebygging. Hovedmålgruppa for programmet er tilbydere og bedrifter i det bygdebaserte reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter, reiselivsaktører i nettverk og fag- og næringsorganisasjoner som er engasjert innen landbruk og reiseliv. Inn på tunet løftet Den nasjonale satsingen "Inn på tunet - løftet i kommunene" ( ) setter kommunenes muligheter og behov på dagsorden. Over Jordbruksavtalen er det avsatt fem millioner kroner per år i tre år, som skal deles ut til utvalgte deltakerkommuner. Inn på tunet-løftet skal styrke arbeidet med tjenesteutviklingen i kommunene, og bevisstgjøre kommunene på tjenester innenfor Inn på tunet. Målet er å styrke kommunenes kapasitet og kompetanse til å drive tverrsektorielt utviklingsarbeid innenfor dette området, og forankre Inn på tunet i kommunale planer og strategier. Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i utvelgelse av aktuelle kommuner. Det legges opp til en bred involvering fra fylkeskommune, IN, KS, NAV, landbruksorganisasjonene og andre næringsorganisasjoner i det videre arbeidet. I 2010 ble Bærum kommune Inn på tunet-løft kommune i Akershus. Enebakk kommune kom til i 2011, og kom til i Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 7

8 Foregangsfylker for økt forbruk av økologisk mat i Østfold, Oslo og Akershus Oslo, Akershus og Østfold er utpekt som økologiske foregangsfylker for økt forbruk av økologisk mat fra januar Prosjektet fortsetter i 2013 med støtte fra Statens landbruksforvaltning, fylkeskommunene og Fylkesmennenes landbruksavdelinger. Hovedsatsingen rettes mot offentlige og private storhusholdninger. 2. UTFORDRINGER FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS OG FØRINGER FOR TILDELING AV BYGDEUTVIKLINGSMIDLER 2.1. GENERELT OM LANDRUKET I OSLO OG AKERSHUS 2.1.a. Jordbruk Oslo og Akershus har ca dekar fulldyrka jord. På 80 % av arealet dyrkes korn, som tilsvarer ca da. Oslo og Akershus er således det største kornfylket i landet. Grasandelen utgjør ca 19 %, og på resterende areal dyrkes potet, grønnsaker, frukt og bær. Gunstig klima og jordsmonn gjør regionen til et viktig jordbruksområde, nasjonalt, samtidig som presset på dyrka mark er stort gjennom den økende befolkningsveksten. 2.1.b. Skogbruk Oslo og Akershus er Norges 4. største skogfylke målt i avvirkning med ca m 3 i året. Bruttoproduktverdien av skogbruk, trelast og trevareindustri og treforedling var i ,5 milliarder kroner, og det var ca 1200 sysselsatte i bransjen i Oslo og Akershus. Vi har ca 5 % av landets produktive skogareal (9. største), og ca 6 % av landets tilvekst. 7,9 % av ungskogpleien gjennomført på landsbasis blir gjort i våre fylker. Men bare 2,2 % av tilskudd til nærings- og miljøtiltak havner her UTFORDRINGER Landbruket i Oslo og Akershus har en del særpreg som gjør at det skiller seg fra andre fylker og regioner. I våre fylker spiller landbruket en begrenset rolle for bosettingsmønsteret. De fleste som er sysselsatt i landbruket kan antas å ha attraktive alternative beskjeftigelsesmuligheter. Det er korte kommunikasjonsveier til bysentra og urbane strøk, og landbruksarealene er lett tilgjengelige både for brukere og øvrige innbyggere. De aller fleste kommunene har i mange år hatt en sterk vekst i befolkningen, og landbruksbefolkningen er i sterkt mindretall i store deler av regionen. Samtidig har landbruksbefolkningen bred og allsidig kompetanse sammenlignet med mange andre regioner. Dette gir en situasjon der landbruksforvaltningen legger hovedvekt på tre forhold: 3. Forvaltning av arealressursene, 4. nærhet til markeder og forbrukere, 5. konkurransedyktig, tradisjonelt landbruk. Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 8

9 2.1.1.a. Bylandbrukets muligheter Landbruksforetak i byen og i bynære områder har en viktig funksjon som brobygger mellom næringen og befolkningen. Med bakgrunn i slike spesielle utfordringer og muligheter avsettes 10 % av utviklings- og tilretteleggingsmidler i 2013 til prosjekter som skal støtte relasjons- og omdømmebygging for landbruket FØRINGER FOR TILDELING AV BYGDEUTVIKLINGS- MIDLER I OSLO OG AKERSHUS LØNNSOMHET Bedriftsrettede tiltak skal ha et forsvarlig kostnadsnivå i forhold til avkastning. Lønnsomheten må være tilfredsstillende, både for det aktuelle tiltaket og samlet for driftsenheten. UNGDOMS-, REKRUTTERINGS - OG LIKESTILLINGSPROFIL Rekruttering er viktig for næringen. Derfor er det nødvendig med en tydelig prioritering av ungdom. Ungdom (opp til 35 år) prioriteres ved tildeling av bygdeutviklingsmidler. Rekruttering og kompetanse er helt avgjørende for at landbruks- og matsektoren skal kunne utvikle seg og nå de landbrukspolitiske målene. Østlandsforskning utarbeidet i 2012 rapporten «Framtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet» på oppdrag av Akershus fylkeskommune, sammen med Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark fylkeskommuner. Her ble det også presentert forslag til fylkesvise tiltak innen rekruttering og kompetanse. For Akershus foreslås det at en opprettholder muligheten til å kombinere agronomutdanning og generell studiekompetanse i et 4-årig løp, at det opprettes fagskoleutdanning for hele Østlandsområdet innen planteproduksjon og driftsledelse, og at en styrker tilbudet med sikte på nye inntektsmuligheter basert på det bynære landbruket. Videreutvikling av kompetansemiljøene blir pekt på som et viktig område, og det foreslås at det arbeides videre med å utvikle et bredt kompetansemiljø for Østlandets flatbygder ved Hvam, gjerne i samarbeid med andre kompetansemiljøer. Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført undersøkelsen «Trender i norsk landbruk 2012 Oslo og Akershus». 73 % av de spurte sier at de vil anbefale barna å ta over gården. Norsk institutt for bygdeforskning gir tilgang til alle resultater fra undersøkelsen. ØKOLOGISK PROFIL Prosjekter/tiltak med en økologisk profil prioriteres foran andre liknende tiltak. KOMPETANSEBYGGENDE PROFIL Det er viktig å prioritere kompetansebyggende tiltak i tilknytning til satsingsområder. MILJØPROFIL Tiltak som er positive for miljø og klima skal også prioriteres. INNOVASJONSPROFIL Innovasjon innebærer nyskaping som gir grunnlag for ny verdiskaping. Det kan være i form av nye produkter eller tjenester, eller i form av bedre produksjonsprosesser, kvalitetsmessig eller effektivitetsmessig. Innovasjon kan også være knyttet til organisasjoner, eller utvikling Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 9

10 og anvendelse av ny teknologi eller teknologisk utstyr. Nivåinndeling av innovasjon kan være bedrifts- eller gårdsnivå, regionalt nivå, nasjonalt nivå eller til og med globalt nivå. Tiltak med høy innovasjonsgrad på gårdsnivå eller høyere prioriteres SATSINGSOMRÅDER Utredningsmidler FMLA Mat, prod. og foredling Økologisk/ forbruk Grønt vertskap Klima, bioenergi, tre Bedriftsretta midler, IN Figuren viser oversikt over satsingsområdene for bygdeutviklingsmidler i MAT, PRODUKSJON OG FOREDLING Økt verdiskaping basert på regionale råvarer er et mål for landbruket i Oslo og Akershus. Konkurransekraften for volumorientert produksjon skal styrkes, likedan lønnsomhet og omsetning av lokale og regionale spesialprodukter. For å nå dette målet, er det viktig at landbruket i Oslo og Akershus satser på både volumorientert produksjon og lokale spesialprodukter. Det er gode muligheter for omsetning av produkter, tjenester og kombinasjoner av disse, både innen jord- og skogbruk i landets største marked, Oslo og Akershus. Over halvparten av Norges befolkning bor innenfor en radius av 13 mil (med utgangspunkt i Oslo sentrum). Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 10

11 Primærproduksjon Matkornproduksjon Matproduksjon basert på bærekraftig bruk av landbrukets arealressurser er et fundament for matsikkerheten. Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge, dvs. med 20 % i løpet av de neste 20 åra. Investering i anlegg for tørking av matkorn og korn til fôr ansees som viktig. Det forutsettes at tørkingen foretas med bruk av bioenergi. Det er også ønskelig at det bygges felles tørkeanlegg for å effektivisere ressursbruken. Støtte til investering i tørker i regi av unge brukere som vil etablere seg i landbruket, og/eller tørker for økologisk korn, skal prioriteres. Grønnsaker, frukt og bær Grønnsaker, frukt og bær prioriteres i Akershus og Oslo på grunn der det er egnede produksjonsforhold, dokumentert verdiskapingspotensial, bynært marked og høyt kompetansemiljø. Gartnerier og grønnsaksdyrking er mest konsentrert i Akershus Vest og Follo-regionen. Grovfôrbasert husdyrproduksjon Det er et mål å opprettholde eller øke den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen (storfe, sau og hest) i regionen for å ivareta et aktivt fagmiljø, et kulturlandskap som ikke gror igjen og å redusere forurensningen til vassdragene. For å nå disse målene i regionen er det en overordnet strategi å bidra til oppgradering og fornyelse av fjøs og driftsapparat for å oppnå kostnadsreduksjoner i volumorientert primærproduksjon. Størst er investeringsbehovet i melkeproduksjonen. Gjennom Forskrift om hold av storfe kreves overgang til løsdrift i melkeproduksjon o innen år 2024 for fjøs bygget før 1994 o innen 2034 for fjøs bygget etter Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra dette kravet. I tillegg kommer en rekke tekniske og dyrevelferdsmessige krav. Mosjonskravet sier at dyra skal ha tilgang på fri bevegelse i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Mosjonskravet kan oppfylles ved at det benyttes luftegård der det ikke er tilgang til egnet beite. Det stilles spesielle krav om arealstørrelse, underlag med mer for luftegårder. For storfe som holdes i løsdrift gjelder kravet fra 1. januar 2013 (utsatt til 2014). En langsiktig definert ulvesone har gitt landbruket utenfor muligheter og motivasjon for fortsatt drift og aktiv utnyttelse av beiteressursene i utmark. Det er registrert økt satsing på sau utenfor ulvesona i Akershus, og flere har investert i nye driftsbygninger. Hesten kan ha stor betydning for å ivareta det beiteavhengige kulturlandskapet. Hestehold er en næring med muligheter for økt verdiskaping for landbruket. Midler til hest kan prioriteres innenfor satsingsområdet Inn på tunet ( Grønt vertskap ). Kraftfôrbasert husdyrproduksjon Svineproduksjonen har tidligere tilpasset seg overgang til løsdrift, økte konsesjonsgrenser og produksjonssamarbeid. Eggproduksjonen har de siste årene, med frist innen 1. januar 2012, lagt om fra såkalte tradisjonelle bur til miljøberikede bur (evt. andre driftsformer). Mattilsynet kan rapportere om at denne tilpasningen har gått bra. Støtte til kraftfôrkrevende produksjoner Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 11

12 kan vurderes i forbindelse med fornyelse i produksjonen, ved ungdomssatsing og/eller for å få fram mer bærekraftige enheter (miljømessig, ved etterspørsel etter produktene og økonomisk). Generelle føringer prioriteringer innen produksjon og forbruk Nasjonale strategier tilsier at regionale aktører skal bidra til markedsutvikling og økt forbruk av norske, økologiske matvarer. En skal også bidra til nyskaping, utvikling av norsk matkultur, bedre distribusjon og kompetanseutvikling. Aktive gårdsbruk der jordbruk gir et viktig bidrag til inntekten prioriteres høyt. Matkornproduksjon/korntørkeanlegg. Grovfôrbasert husdyrproduksjon prioriteres foran kraftfôrbasert. Samarbeidsløsninger prioriteres. Prosjekter innen kompetansekrevende og lønnsom planteproduksjon inkludert veksthusproduksjon, som er i tråd med hovedstrategien, kan vurderes. Markedssituasjonen tas i betraktning ved prioriteringer. Prosjekter rettet mot økt bruk av norsk mat i offentlig sektor og storhusholdninger. Markedssituasjonen tas i betraktning ved prioriteringer. Dette skal prioriteres: Korntørke med bioenergi som energikilde. Etablering og fornyelse av fjøs- og driftsapparat innen grovfôrbasert husdyrproduksjon. Landbruksbygg i tre Tilleggsnæringer Andre tiltak og fornyelse innenfor lønnsom matområdet husdyr- og planteproduksjon kan vurderes. Lokal matproduksjon Videreutvikling og foredling og profilering har et stort av eksisterende omsetningspotensial og nye virksomheter i hovedstadsmarkedet, som produserer, foredler og/eller omsetter lokale matprodukter. Produksjonsnettverk og samarbeidstiltak innen marked, salg og distribusjon Generelle Utvikling føringer av alternative prioriteringer omsetningskanaler, (forbruk) med utgangspunkt i lokale og regionale markeder ØKOLOGISK PRODUKSJON, OMSETNING OG FORBRUK Det er et nasjonalt mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk sertifisert innen Dette krever en helhetlig satsing i alle produksjoner og i hele verdikjeden, også i Oslo og Akershus. For å stimulere til økt økologisk produksjon og forbruk er det utarbeidet en handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo og Akershus sammen med Østfold ( ). Hvert år tildeler Statens landbruksforvaltning (SLF) midler til Fylkesmannen for støtte til prosjekter i samsvar med handlingsplanen. Tabellen gir en oversikt over status i Oslo og Akershus innen økologisk produksjon: Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 12

13 Andel økologisk produksjon i AKERSHUS i 2012 (2011 tall) Produksjon Andel økologisk Dekar eller dyr Økologisk areal 4,5 (4,4 %) (33583) Økologisk areal + karensareal 4,8 % (4,7 %) (36755) Økologiske mjølkekyr 14,0 % (14 %) 618 (618) Økologiske ammekyr 9,5 % (9,5 %) 287 (287) Andel økologisk produksjon i OSLO i 2012 (2011 tall) Produksjon Andel økologisk Dekar eller dyr Økologisk areal 19,8 % (19,8 %) 1594 (1594) Økologisk areal + karensareal 23,3 % (23,3 %) 1877 (1877) Økologiske mjølkekyr *) 0,0 % (0 %) 0 (0) Økologiske ammekyr 78,3 % (78,3 %) 18 (18) *) I 2012 ble melkekubesetningen på Bygdøy kongsgård sertifisert økologisk. Generelle føringer BU-søknader, som er i tråd med mål i økologisk handlingsplan prioriteres. Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo, Akershus og Østfold fremhever at en ønsker å støtte prosjekter som rettes mot så vel kompetanseheving, produktutvikling, markedsføring/profilering, nettverksbygging og produksjonsfremmende tiltak. I handlingsplanen er det beskrevet hvilken type prosjekter som er aktuelle til å få økonomisk støtte. Målet er at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen Dette skal prioriteres: Innen produksjon: Grovfôrbasert husdyrhold og korn. Innen forbruk: Storhusholdning og barn /unge GRØNT VERTSKAP Grønt vertskap omfatter Inn på tunet (IPT)/grønn omsorg og landbruksbasert reiseliv. Satsingsområdet er kalt grønt vertskap fordi det er ønskelig å fokusere på vertskapsrollen framfor hva slags tilbud som utvikles. Et vellykket IPT-tiltak, eller reiselivstiltak avhenger av at vertskapet egner seg for rollen, i tillegg til at markedet må være til stede. Oslo og Akershus har stor befolkning og mange urbane strøk. Det er et stort potensial i landbruket for å tilby opplevelser og gode tilbud til grupper med ulike behov. Med bakgrunn i de mangfoldige ressursene på gårdene i regionen kan landbruket gi både tilrettelagte tilbud overfor definerte målgrupper, og ulike reiselivsrelaterte tilbud. Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 13

14 Inn på tunet (IPT) Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det i dag om lag Inn på tunet-gårdsbruk, hvorav 65 i Oslo og Akershus. Tjenesteområder: Oppvekst og opplæring: Allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m. Arbeid: Arbeidstrening. Helse og omsorg: Rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m. Midler til hest kan tildeles innenfor satsingsområdet Inn på tunet. «Grønn omsorg» er også brukt som begrep for Inn på tunet. «Grønt arbeid» er videre tatt i bruk av NAV som definisjon på tilrettelagte arbeidstilbud på gårdsbruk. Inn på tunet har blitt et internasjonalt satsingsområde, og blir omtalt i engelsk litteratur under begrepene «care farming», «sosial farming», «farming for health». Ideen er at landbruket har miljøkvaliteter, ressurser og kompetanse som bør komme til nytte for storsamfunnet (i tillegg til å produsere mat og fiber), samtidig som dette kan medvirke til ny inntjening og nye arbeidsplasser innen landbruksnæringen. I Oslo og Akershus har vi nå rundt 65 gårdsbruk som tilbyr ulike Inn på tunet-tjenester, og i de fleste kommunene er det i dag slike tilbud. Ofte er det mindre gårdsbruk som har potensial til å drive disse aktivitetene. Nærheten til aktuelle brukergrupper gir landbruket i Oslo og Akershus spesielle fortrinn. «Inn på Tunet Akershus» er en nettverksorganisasjon av tilbydere av slike tjenester i vårt fylke. Det blir arrangert temamøter, kurs og studieturer for medlemmene, som skal medvirke til nettverksbygging, kvalitetssikring og kompetanseheving. I tillegg yter organisasjonen service til etterspørselsiden. Garden er rik på muligheter når det gjelder å legge til rette for ulike aktiviteter, mestring og gode opplevelser. Sammen med bonden/familien og deres ansatte får brukerne ta del i dagligdagse gjøremål, utvikle ferdigheter og kunnskap ut i fra deres forutsetninger, og dele måltid og sosialt nettverk med de som lever på gården. Bonden (og ektefellen) har ofte tilleggsutdanning ved siden av landbrukskompetanse som kan komme til nytte. Det finnes etter hvert mye dokumentasjon på positive effekter. Det foreligger forskingsresultat og vitenskapelige publikasjoner innen temaområder som dyreassistert terapi (Animal Assisted Theraphy) og hagebruksterapi (Horticultural Therapy). Det er fremdeles et stort utviklingspotensial for nye samarbeidsprosjekter og etablering av flere Inn på tunet gårdsbruk. Dette skal prioriteres: Tiltak som fører til sterkere forankring og kjennskap til Inn på tunet i kommunene og andre kjøpergrupper. Tiltak som forsterker nettverk for tilbydere. Tiltak som genererer Inn på tunet-tilbud innenfor nye sektorer. Kvalitetssikringstiltak knyttet til tjenester som tilbys. Profilering av eksisterende og nye virksomheter som produserer, foredler og/eller Regionalt omsetter næringsprogram IPT-tjenester. for Oslo og Akershus 2013 Side 14

15 Landbruksbasert reiseliv Regionen har tilgang til Norges største nærmarked for gårds- og utmarksopplevelser. Det er store muligheter for å tilby ulike typer tjenester som gårds- og matopplevelser, aktiviteter, samt møte- og seminarfasiliteter. Tilbudet er imidlertid lite utviklet pr. i dag. Det er viktig at det landbruksbaserte reiselivet sees i sammenheng med det øvrige reiselivet, og samordnet for en større region enn våre fylker. Det samarbeides innen Viken-fylkene som en oppfølging etter deltakelsen i Internationale Grüne Woche i 2011 og Dette skal prioriteres: Mobilisering, tilrettelegging og koordinering av tilbud (produkter/produktpakker). Samarbeid og nettverksbygging. Tiltak som fremmer samarbeid mellom det landbruksbaserte og det øvrige reiselivet. Samarbeidstiltak og prosjekter som dekker deler av eller hele verdikjeden med spesiell vekt på det bynære markedet. Videreutvikling og profilering av eksisterende og nye virksomheter som tilbyr og selger reiselivstjenester. Utmarksbasert reiseliv herunder jakt og fiske SKOG, TRE OG KLIMA I Meld. St. 9 ( ) Om klimapolitikken ønsker regjeringen å legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet, og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål. Hovedmålene i skogpolitikken bygger opp under dette gjennom satsing på økt bruk av trevirke til ulike former for trebruk og til energiformål, og en aktiv utnytting av skogen i nærings- og klimasammenheng. Ønsket om økt bruk av tre i samfunnet er de senere årene omtalt i flere stortingsmeldinger, som omhandler norsk klimapolitikk og landbruket en del av løsningen. Tre er et fornybart bygningsmateriale, og det eneste materialet man kan øke bruken av uten å øke byggesektorens miljøbelastning. Både treprodukter og avfallsprodukter fra skog og treproduktkjeden kan brukes som bioenergi til erstatning for fossilt brensel. Karbon lagres i tre gjennom hele livsløpet, og tiltak for å øke levetiden til treprodukter vil derfor bidra til å forlenge lagringen av karbon. Skogens rolle i klimasammenheng har fått en større betydning gjennom klimameldingen. Skogens netto tilvekst, bruk av bioenergi til erstatning av fossilt brensel, og bruk av tre til bygg, er kommet med som viktige momenter på nasjonalt og internasjonalt plan. Det er et nasjonalt mål at 30 TWh innen 2016 skal komme fra produksjon av ny fornybar energi. I dag utgjør biobrensel omkring 16 TWh/år. Det er satt som mål å øke produksjonen av bioenergi med inntil 14 TWh innen I hovedstadsregionen er det et betydelig potensial for utbygging av bioenergibaserte varmeanlegg. Det vises til klima- og energistrategi for Osloregionen. Det er viktig å kommunisere dette på en måte som skaper økt interesse for skogens rolle, samt vise effekten av ulike tiltak i skogbruket. Det er også viktig å belyse muligheten den enkelte Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 15

16 kommune har ved å beregne skogens potensial i klimaregnskapet. I Oslo og Akershus er det ønskelig at landbruket synliggjør dette gjennom tiltak som øker bruken av tre i egne bygg. For Oslo og Akershus er en viktig målsetting å heve innkjøpskompetansen blant fylkets kommuner, samt heve tilbyderkompetansen til bedrifter som etablerer seg som varmeleverandører. Økt kunnskap om utforming og besvaring av offentlige anbud er viktig. En hensiktsmessig infrastruktur fra skogen til industrien er avgjørende for skogsektorens muligheter til å kunne drive konkurransedyktig næringsvirksomhet. Regjeringens mål om å utvikle skogens positive nærings-, energi- og klimabidrag, forutsetter at en større andel av det produktive skogarealet som kan drives lønnsomt tas i aktiv bruk, både med hensyn til økt hogst av hogstmoden skog, høsting av biobrensel og til etablering av ny skog. For å kunne utnytte disse ressursene, er det behov for modernisering og videreutvikling av dagens veinett. Oslo og Akershus har store utfordringer med skogsbilveinettet, da veiene i våre fylker ble bygget i perioden fra 1950 til ut på 1990-tallet. De fleste av disse veiene er bygd etter en standard som ikke holder dagens krav til veiklasse 3. Dette har ført til høyere driftskostnader slik at skogressursene ikke utnyttes godt nok. For å nå regjeringens mål innen trebruk, bioenergi og klima er det nødvendig med god kompetanse på veibygging og veiplanlegging i våre fylker og kommuner. Dette skal prioriteres: Fyringsanlegg etablert for varmesalg, og fyringsanlegg til oppvarming av landbruksbygg. Investeringer i lager, terminal og tørker for storskala produksjon og leveranser av fyringsflis. Tiltak som gir økt bruk av tre. Bruk av tre på nye områder, som høyhus, forretningsbygg og landbruksbygg, prioriteres høyt. Tiltak som gir økt interesse for skogens rolle i klimasammenheng, og som øker den langvarige bindingen av karbon. Kompetansebygging, informasjon og kunnskapsformidling innen fornybar energi/bioenergi, klima og bruk av tre rettet mot allmennheten. Kompetansebygging, informasjon og kunnskapsformidling innen infrastruktur rettet mot skogeier/veilag Generelle verdiskapingsprosjekter innenfor skogbruket. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Januar 2013 Regionalt næringsprogram for Oslo og Akershus 2013 Side 16

HANDLINGSPROGRAM FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING I OSLO OG AKERSHUS I 2011

HANDLINGSPROGRAM FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING I OSLO OG AKERSHUS I 2011 HANDLINGSPROGRAM FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING I OSLO OG AKERSHUS I 2011 Utgitt av: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Handlingsprogrammet er utgitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/landbruksavdelingen.

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Langsiktig, bærekraftig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets ressurser Januar 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Fagdag fossilfrie korntørker, 17.10.2018 Hans Marius Brandstorp Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold www.innovasjonnorge.no Tema Innovasjon Norge Tjenestetilbudet

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2018 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Midler

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging Midler til rekruttering

Detaljer

Regionalt skog- og klimaprogram for Oslo og Akershus

Regionalt skog- og klimaprogram for Oslo og Akershus Regionalt skog- og klimaprogram for Oslo og Akershus 2013 2019 Skogbruket i Oslo og Akershus Oslo og Akershus er Norges 4. største skogfylke målt i avvirkning med ca 700 000 m 3 i året. Bruttoproduktet

Detaljer

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal Terningen Arena, 1. februar 2018 1 Landbrukspolitiske

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding Fylkesmannen i Hedmark Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Bondelagets årsmøte, Elverum, 14. mars 2012 1 Større strategier landbruk

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram Regionalt bygdeutviklingsprogram For landbruket i Nordland 2019-2022 Landbruks- og reindriftsavdelinga Rapportnummer 8/2018 Foto: Fylkesmannen i Nordland 1 Regionalt bygdeutviklingsprogram for landbruket

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram Innlandet Valdres 25. mars 2019

Regionalt bygdeutviklingsprogram Innlandet Valdres 25. mars 2019 Regionalt bygdeutviklingsprogram Innlandet 2019-2022 Valdres 25. mars 2019 1 Innlandet - Landets største landbruksregion Fylkesstørrelse etter jordbruksareal Fylkesstørrelse etter avvirket volum Nøkkeltall:

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark Kommunesamling landbruk Alta 19.-20. mars 2019 21. mar 2019 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Utarbeidet i alle fylker første gang i 2013-2016

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Strategiseminar mars 2013

Strategiseminar mars 2013 Strategiseminar 20. 21. mars 2013 Landbruksbasert næringsutvikling Regionalt næringsprogram 2014-2016 Akershuslandbruket Oppsummering grunnlag for videre prosess Arrangører: Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Utrednings- og tilretteleggingsmidler. 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018

Utrednings- og tilretteleggingsmidler. 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018 Utrednings- og tilretteleggingsmidler 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018 UT-midlene (utredning og tilrettelegging) Utviklingsstøtte som kan gis til prosjekter som understøtter både

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Rapport Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Det vises til fullmaktsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 16.02.2015, pkt, 5 resultatrapportering. Fylkesmannen i Østfold har

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS Oslo, januar 2014 1 Regionalt bygdeutviklingsprogram Gjennom behandlingen av Landbruks- og matmeldingen (Meld

Detaljer

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet 2019-2022 Regionalt innspillsmøte RBU skal følge opp nasjonal politikk Samtidig en invitasjon til å gjøre den lokal/regional på utvalgte

Detaljer

REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS

REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS HØRINGSUTKAST Oslo, oktober 2013 1 Regionalt bygdeutviklingsprogram Gjennom behandlingen av Landbruks- og matmeldingen

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

Velkommen til Forvaltningssamling 14 og 15 november

Velkommen til Forvaltningssamling 14 og 15 november Velkommen til Forvaltningssamling 14 og 15 november www.fylkesmannen.no/mr/ Fylkesmannen sine roller og oppgåver Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange

Detaljer

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket?

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Innlegg på KOLA Viken Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ Kongsberg, 30. oktober 2012 Landbrukets andel av

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen DEL 1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen DEL 1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen DEL 1 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK 2014-2017 Utkast pr. 15.01.2013 Innhold RNP 2 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR HEDMARK... 3 2.1 Sammenstilling av satsingsområder,

Detaljer

Skog og lokalmat - Jønnhalt 11.juni 2018

Skog og lokalmat - Jønnhalt 11.juni 2018 Skog og lokalmat - Jønnhalt 11.juni 2018 Regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet 2019-2022 - skal følge opp nasjonal politikk Samtidig en invitasjon til å gjøre den lokal/regional på utvalgte områder

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Landbruket i Innovasjon Norge 2013 og 2014? Ved Einar Alme IN Buskerud og Vestfold

Landbruket i Innovasjon Norge 2013 og 2014? Ved Einar Alme IN Buskerud og Vestfold Landbruket i Innovasjon Norge 2013 og 2014? Ved Einar Alme IN Buskerud og Vestfold 2 Landbruk i Innovasjon Norge Kort om Innovasjon Norge Rollene til Innovasjon Norge Landbruk i Norge - utviklingstrekk

Detaljer

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet 2019-2022 Regionalt innspillsmøte RBU skal følge opp nasjonal politikk Samtidig en invitasjon til å tilpasse den lokalt/regionalt på utvalgte

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge Solenergi Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket VSP (tidligere Bioenergiprogrammet) Kalnes 22.01.2019 Anders Fugleneb www.innovasjonnorge.no Samfunnsoppdrag Strategiske

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Hedmark

Regionalt næringsprogram for landbruket i Hedmark Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark (RBU), 2013 2016 SHUTTERSTOCK, KRISTIN Ø. BRYHN, CHRISTOFFER H. NILSEN Regionalt næringsprogram for landbruket i Hedmark 2013 2016 Innhold Regionalt næringsprogram

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/493-8 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Bygdenæringer Verdiskaping på mangfold av ressurser= mennesker, bygninger, natur/landskap osv.) Inn

Detaljer

Innovasjon Norge. Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi i landbruket -VSP (tidligere Bioenergiprogrammet)

Innovasjon Norge. Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi i landbruket -VSP (tidligere Bioenergiprogrammet) Innovasjon Norge Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi i landbruket -VSP (tidligere Bioenergiprogrammet) 21.11.2018 Trond Husan www.innovasjonnorge.no Vi har kontor i alle fylker, og er tett på

Detaljer

Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007

Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007 Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007 1 Virkemidler med kobling til nye næringer Satsing 2008 Verdiskapingsprogram

Detaljer

Landbruket i Akershus

Landbruket i Akershus Landbruksavdelingen Landbruket i Akershus Jord- og skogbrukslandskap, Romerike. Fotograf Erik Røseid Rapport nr. 3/217 Innhold Forord...3 Landbruket i Akershus... 4 Status... 4 Arealgrunnlaget... 4 Bruken

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

2015-17. Inn på tunet - handlingsplan. Fylkesmannen i Telemark UTKAST. Vennlighet er et språk den døve kan høre. og den blinde kan se.

2015-17. Inn på tunet - handlingsplan. Fylkesmannen i Telemark UTKAST. Vennlighet er et språk den døve kan høre. og den blinde kan se. UTKAST 2015-17 Inn på tunet - handlingsplan Foto: Runa Bjone Vennlighet er et språk den døve kan høre og den blinde kan se. Helen Keller Fylkesmannen i Telemark Innhold Side Hva er Inn på tunet? 1 Bakgrunn

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

1. Oppdraget fra LMD i brev dat forankret i nasjonale mål for landbruket:

1. Oppdraget fra LMD i brev dat forankret i nasjonale mål for landbruket: bygdeutviklingsprogram (RBU) for Viken og Oslo 2019 2022 Fra 1.1.2019 skal fylkesmannsembetene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus slås sammen til ett embete som skal hete Fylkesmannen i Oslo og Viken

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge Solenergi Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi i landbruket -VSP (tidligere Bioenergiprogrammet) NIBIO Apelsvoll 10.10.2018 Trond Husan www.innovasjonnorge.no Vi har kontor i alle

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016. Landbruksrelatert næringsutvikling. Notat under arbeid!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016. Landbruksrelatert næringsutvikling. Notat under arbeid! ø Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 Landbruksrelatert næringsutvikling Notat under arbeid! Innhold Forord Innhold ii 1 Innledning og bakgrunn 1 2 Mål og

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksmelding, Verdiskapingsanalyse og Mulighetenes Hedmark v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Kommunesamling næringsutvikling Skaslien, 2. oktober 2013 1 Ny

Detaljer

Investeringer - Virkemidler og finansieringsløsninger

Investeringer - Virkemidler og finansieringsløsninger Investeringer - Virkemidler og finansieringsløsninger Landbrukshelga 19. november 2016 Ingeborg Knutsdatter Gresaker Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold www.innovasjonnorge.no Tema Innovasjon Norge

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet 8.nov 2013 1 Handlingsplanen vedtatt av regjeringen 2.sept 2013 2 Handlingsplanen er utarbeidet av og Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03.

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03. Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 12.03.2014 Bygdeutviklingsmidler generelt Til grunn for retningslinjene ligger «Regionalt

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014

Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014 Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP) Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Inneholder planer

Detaljer

Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge. Nils T. Bjørke 3. April 2014

Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge. Nils T. Bjørke 3. April 2014 Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge Nils T. Bjørke 3. April 2014 Ei framtidsretta og nyskapande næring Matproduksjon basis for landbruket Matkultur, mangfald, matglede, lokalmat Spreidd

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt Landskapsovervåking utfordringer Avd. dir. Geir Dalholt Mål Landbrukspolitiske mål Prop 1 S (2009-2010) Opprettholde et levende landbruk over hele landet Sikker tilgang til nok og trygg mat Bærekraftig

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan 2016 2027 Rælingen kommune 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet. Delmål: Sikre et sterkt jordvern

Detaljer

Strategi på landbruks- og matområdet 2013-2016. for. Buskerud fylkeskommune

Strategi på landbruks- og matområdet 2013-2016. for. Buskerud fylkeskommune Strategi på landbruks- og matområdet 2013-2016 for Buskerud fylkeskommune Drammen, 08.03.2013 Foto forside: Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Avgrensing

Detaljer

Programnotat for Inn på tunet-løftet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

Programnotat for Inn på tunet-løftet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet Programnotat for Inn på tunet-løftet 2010-2012 Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet 07.01.2010 07.02.2010 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Handlingsprogram 2019

Handlingsprogram 2019 Regionalt Næringsprogram Vestfold og Telemark Handlingsprogram 2019 Tatt til orientering i Telemark fylkeskommune mars 2019 Politisk vedtatt i Vestfold fylkeskommune februar 2019 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Nye retningslinjer og ny saksbehandlingspraksis for investeringsvirkemidlene

Nye retningslinjer og ny saksbehandlingspraksis for investeringsvirkemidlene www.innovasjonnorge.no Nye retningslinjer og ny saksbehandlingspraksis for investeringsvirkemidlene 15.03.2018 Torill Margrete Mevik Innovasjon Norge Trøndelag Gratulerer med nytt fjøs Lars Erik Bugten

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDLEGG 1 - REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I BUSKERUD

VEDLEGG 1 - REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I BUSKERUD VEDLEGG 1 - REGIONALT NÆRINGSPROGRAM FOR LANDBRUKET I BUSKERUD 2013-2016 Januar 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram for Buskerud 2013-2016 1 Regionalt næringsprogram (RNP) RNP er en viktig del av den

Detaljer

MATSTRATEGI TROMS

MATSTRATEGI TROMS MATSTRATEGI TROMS 2018 2019 Velkommen til et felles løft for mat og drikke fra Troms! Matstrategigruppa i Troms har definert en retning for utviklingen de nærmeste årene, og vi håper at du vil være med.

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

Retningslinjer for bruk av!bu-midler i Innlandet 2018.

Retningslinjer for bruk av!bu-midler i Innlandet 2018. Retningslinjer for bruk av!bu-midler i Innlandet 2018. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeidet med Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Hedmark og Oppland fylkeskommune, Hedmark og Oppland Bondelag og

Detaljer

Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal. Porsgrunn vgs. 17.jan 2013. http://www.fylkesmannen.

Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal. Porsgrunn vgs. 17.jan 2013. http://www.fylkesmannen. Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal Porsgrunn vgs 17.jan 2013 http://www.fylkesmannen.no// Tema for møtet: Meld.St.9 (Landbruksmeldingen) Problemstillinger * Virkemidler

Detaljer

Tømmer og marked - industriutvikling. Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Vestfold og Telemark, Bø 28. februar 2018

Tømmer og marked - industriutvikling. Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Vestfold og Telemark, Bø 28. februar 2018 Tømmer og marked - industriutvikling Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Vestfold og Telemark, Bø 28. februar 2018 Viken Skog SA Viken Skog er Norges største skogsamvirke Ca. 9 500 andelseiere Salgsinntekter

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Den nye fjellbonden forbanna men blid Geilo 12.-13.juni 2003 Statssekretær Leif Helge Kongshaug Landbruksdepartementet LDs distriktssatsing Landbruk Pluss

Detaljer