!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' # #3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ $$$$

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$"

Transkript

1 ! "! #$

2 !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(** #3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ $$$$ #5$$$$ 9

3 )**+, $ %% -).%%! --! /01 3

4 )**+,-. Oslo s fylkesstyre Beretning

5 )**+,-. Del 1 - Organisasjon Fylkesstyret Fylkesstyrets sammensetting Møter i Oslo SVs fylkesstyre Uttalelser vedtatt i Fylkesstyret Fylkesstyrets arbeidsutvalg Partikontorets sammensetting Fylkesstyrets politiske grupper Nedsatte ad hoc grupper Lokallagene Fylkesstyrets møter med lokallagene Representantskapet Representantskapets sammensetting Representantskapets møter Uttalelser vedtatt i Representantskapet Kontakt mellom organisasjonsleddene Bystyregruppa Bydelsutvalgsrepresentantene Oslo SVs medlemmer i styrer og råd SVs stortingsgruppe Andre deler av SVs organisasjon Oslo SU Økonomi Oslo SU Del 2 - Aktiviteter Skoleringsarbeid Konferanser Bli kjent med Oslo SV møte Oslo SV-skolen Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten Folkevalgtskolering Lørdagsstands Åpne møter Informasjon og medier Informasjonsbrev Oslo SVs hjemmesider Andre aktiviteter Markering av 8. mars Markering av 1. mai Del 3 - Politisk arbeid Oppfølging av Oslo SVs arbeidsplan Politiske uttalelser Uttalelse vedtatt i Representantskapet Uttalelser vedtatt i Fylkesstyret Uttalelser vedtatt i Arbeidsutvalget

6 )**+,-. Del 1 - Organisasjon Oslo SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag i Oslo og omfatter alle lokallag i fylket, jfr. SVs vedtekter 13. Oslo SV har 2039 medlemmer per mot , en oppgang på 27,8 % det siste året. For medlemstall fordelt på lokallag, se tabell 1. 2 &!'$++3,)** Medlemstall Figur 1: Medlemstall i Oslo SV i perioden Fylkesstyret Fylkesstyret er hjemlet i SVs vedtekter 13 og Oslo SVs tilleggsvedtekter 13B-D, og leder Oslo SV i samsvar med fattede vedtak på årsmøtet og i representantskap Fylkesstyrets sammensetting Oslo SVs fylkesstyre velges på Oslo SVs årsmøte, jfr. 13B i Oslo SVs tilleggsvedtekter. Fylkesstyret består av leder, to nestledere og 9 medlemmer, hvorav ett er valgt av Oslo SU og to skal ha etnisk minoritetsbakgrunn (etter endring i 13B på Oslo SVs årsmøte i 2005). Fylkesstyret har i perioden bestått av: Heikki Holmås (leder) Ingunn Gjerstad (nestleder) Andreas Behring (nestleder) Heidi Marikken Sund (arbeidsutvalgsmedlem frem til hun gikk ut i fødselspermisjon ) Randi Røvik (arbeidsutvalgsmedlem fra ) Anniken Thorsen Hamsa Mohamed Torgeir Holgersen 6

7 )**+,-. Marta Elena Valdés Rolf Andreas Vestvik Audun Herning Nora Elisabeth Fjelddalen (Oslo SU) Møter i Oslo SVs fylkesstyre Fylkesstyret har i perioden avholdt 17 møter: FS 5/ Konstituering av AU Møteplan Oppsummering og evaluering av årsmøtet Arbeidsplan Konferanse sammen med SU Gave til Hans-Petter Aas Nye saker: Tre forslag til uttalelser FS 6/ Valg av RS-delegater Årsmøtet: Oversendte forslag og oppfølging av uttalelser Skolepolitisk utvalg Kontaktpersoner til gruppene Arbeidsplan Forslag til uttalelse om Somalia Den politiske situasjonen FS 7/ Den politiske situasjonen: Veien frem mot valget 2009 Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten Skoleringsopplegg 1. mai FS 8/ Landsstyresaker Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten Valg av skoleringsgruppe Fadderordning for lokallag 1. mai paroler Standsopplegg Innspill til hyttetur for FS FS 9/ Budsjett 2008 Fremdrift for nominasjonsprosessen Standsopplegg Brev fra samepolitisk gruppe Forslag til uttalelse om kriminalomsorgsdirektoratet til Groruddalen 7

8 )**+,-. FS 10/ Skolepolitisk utvalg Nominasjonskomité Uttalelser fra Sagene SV Grupper og nettverk Konferanse med SU: Orientering Verden til venstre: Status Forslag til uttalelse om Frps rasisme FS 11/ Landsstyresaker Forberedende valgkampgruppe Jernbanegruppe Organisasjon og vedtektsgruppe Verden til venstre: Status Innspill til nytt arbeidsprogram Reservekontoret FS 12/ Landsstyresaker Den politiske situasjonen Uttalelser til Repskapet Forslag til uttalelse om innkvartering av asylsøkere i telt Innstilling til skolepolitisk tiltaksplan FS 13/ Supplering av AU etter Heidi Sund Fylkessamarbeid og distriktsekretærer Notat fra forberedende valgkampgruppe Den politiske situasjonen: Arbeidsprogrammet og statsbudsjettet Landsstyresaker Statsbudsjettkampanje FS 14/ Oslobudsjettet Boligpolitisk manifest Nasjonal transportplan Organisasjons- og vedtektsutvalgets rapport. Tiltak for å hente inn medlemmer som ikke har betalt FS 15/ Ansettelse av ny fylkessekretærvikar Revidert budsjett Valgkampbudsjett; 1. runde Sosial- og ruspolitisk utvalg Valgkomité Dagsorden for RS Forslag til skoleringsopplegg: Oslo SV-skolen Organisasjons- og vedtektsutvalgets rapport. 8

9 )**+,-. Hovedsakene i det nye arbeidsprogrammet. FS 16/ Skolepolitisk kampanje Årsmøtefrister Vedtekter Vedtak om bytte av lag Kjøp av jagerfly Sentral valgkomité Nominasjonsmøtet FS 17/ Orientering om undersøkelser av påstander fremført i VG i forbindelse med nominasjonen i Oslo SV. FS 18/ Evaluering av nominasjonsmøtet Ansettelse av fylkessekretærvikar Årsmøtesaker Uttalelse fra Internasjonal gruppe - utsatt Innspill til arbeidsprogram FS 1/ Årsmøtesaker Innspill til arbeidsprogramkomiteen Organisasjon og vedtektsutvalgets rapport Landsmøtet Neste FS FS 2/ Godkjenning av protokoll fra FS 18/08 og FS 1/2009 Protokollene er ikke klar. Årsmøtesaker (uttalelser, arbeidsplan og vedtekter). FS 3/ Protokoll Innstilling på endringsforslag Uttalelser vedtatt i Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden vedtatt følgende uttalelser: Oslo SV fordømmer Israels angrep på Gaza Legalisering av Hawala-systemet er nødvendig Kriminalomsorgsdirektoratet til Groruddalen Boligpolitisk manifest Nasjonal transportplan: Et grønt jernbaneløft 9

10 )**+, Fylkesstyrets arbeidsutvalg Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg på maksimalt fire medlemmer som arbeider etter fullmakt fra fylkesstyret, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 13B. Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, inkludert arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, jevnlig kontakt med andre deler av partiet og aktuelle eksterne, saksforberedelser for Fylkesstyret, effektuering av vedtak i høyere organer og hastesaker. Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Heikki Holmås (leder), Ingunn Gjerstad (nestleder), Andreas Behring (nestleder) og Heidi Sund frem til hun gikk ut i permisjon. Sund ble da erstattet av Randi Røvik. Arbeidsutvalget har i perioden stort sett møttes ukentlig, totalt ca. 36 møter Partikontorets sammensetting Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt en fulltidsstilling; fylkessekretær Ane Fidjestøl. Den gikk Fidjestøl ut i svangerskapspermisjon. Hun ble erstattet av Kaveh Ataei. 1.2 Fylkesstyrets politiske grupper I henhold til 13D i Oslo SVs tilleggsvedtekter nedsetter fylkesstyret politiske utvalg som skal gi råd og hjelp til fylkesstyret innen sitt saksområde, og drive utadrettet virksomhet. I Oslo SVs arbeidsplan for 2008, stod det at Oslo SV skulle "..revitalisere kvinnegruppen". Fylkesstyret har videreført de eksisterende gruppene, og satt i gang en kvinne gruppe. Etter at Heidi Sund gikk ut i permisjon har denne gruppen ikke hatt noen aktivitet. Gruppene under fylkestyret har anledning til å skrive egne beretninger som vil være tilgjenglig på årsmøtet. Etnisk likestillingsgruppe Gruppen har frem til mai 2008 vært ledet av Gülay Kutal. Hun ble erstattet av Ragnar Næss og et AU bestående av Nolvia Dominguez Skjetne, Esmaeil Akbari og Mohamed Riaz Kiyani. Varaer har vært Hernan Rojas og Helge Ramstad. Ingunn Gjerstad er oppnevnt av Fylkesstyret som kontaktperson i AU. Grunnet stor arbeidsbelastning i AU og FS har ikke kontakten mellom ELG og FS vært så god som en kunne ønske i perioden. Etnisk likestillingsgruppe har arrangert 5 allmøter siden mai, i tillegg til Sosialistisk Verdenskafeer hver tredje lørdag i løpet av perioden. I tillegg ble det avholdt et møte om rasismebegrepet 22.oktober og et seminar om flyktningepolitikk 4.desember. Faglig nettverk Faglig nettverk i Oslo SV har i perioden hatt følgende arbeidsutvalg: Leif Kjetil Tviberg (leder), Randi Røvik (fylkesstyrets kontaktperson), Gro Standnes, Atle Seierstad, Bjørn Halvorsen, Reza Rezaee, Tor Sannæss, Thomas Sandvik, Ingunn Gjerstad, Hernan Rojas og Knut Even Lindsjørn. Thomas Sandvik og Thor Sannæss er supplert inn i AU i løpet av perioden. 22. april arrangerte faglig nettverk et åpent møte om AFP, med Hans Olav Felix (leder El- og IT-forbundet), Ingrid Fiskaa (sentralstyremedlem SV) og Terje Skog (forbundsstyremedlem El- og IT-forbundet og aktiv i AFP-aksjonen) som innledere. Den 24. november arrangerte nettverket et åpent møte med tittelen arbeidsmiljø- makt og demokrati med stortingsrepresentant Karin Andersen som innleder. Nettverket har arbeidet 10

11 )**+,-. mye med forslag til arbeidsprogram , og innledet dette arbeidet med et møte 5. november, der leder i programkomiteen Audun Lysbakken innledet. Nettverket har også arbeidet med fagopplæring og minoriteter i arbeidslivet. Internasjonal gruppe Arbeidsutvalget besto fra starten av året av Marielle Leraand (leder), Torgeir Holgersen (sekretær), Mohammed Al-Samarai, Hernan Rojas, Ida Ruud, Eva Fidjestøl, Asgeir Bjørkedal, Helge Ramstad, Martine Votvik, Britt Bekkedal, Tedros Yared, Kjersti Stensrud, Rolf Vestvik (valgt av fylkesstyret i Oslo SV), Siavash Sangtarash (valgt av fylkesstyret i Oslo SU). Ingvar Kolbjørnsen og Pulendran Kanagaratnam kom inn i AU i september da Asgeir Bjørkedal gikk ut. Internasjonal gruppe har avholdt fire allmøter i 2008: I januar med innledning om situasjonen i Afghanistan ved Zahir Athari, i juni med innledning om SVs strategi framover ved Kirsti Bergstø, i september med innledning om situasjonen i Afghanistan ved Terje Skaufjord, og i november med innledning om situasjonen i Kongo ved Katangola Hamba. Alle allmøtene har valgt arbeidsutvalg, og vedtatt arbeidsplaner for den kommende perioden. I august ble det avholdt et åpent AU møte om situasjonen i Sør-Ossetia med innledning av Torgeir Holgersen. Hver siste lørdag kveld i måneden året gjennom har Mohammed Al- Samarai og Britt Bekkedal arrangert norsk-arabisk fest. Gruppa deltok aktivt i organisering og mobilisering til demonstrasjoner mot Norges deltakelse i krigen og okkupasjonen av Afghanistan i regi av Fredsinitiativet, Hent Soldatene Hjem og Den Afghanske Kulturkomiteen i mars, oktober og november, og deltar aktivt i arbeidet med en planlagt demonstrasjon mot okkupasjon og krigsherrestyre i regi av afghanske organisasjoner i februar. Gruppa deltok aktivt i organisering og mobilisering til en demonstrasjon mot brutaliseringa av norsk asylpolitikk i oktober. Gruppa deltar aktivt i mobilisering til demonstrasjoner mot Israels krig mot Gaza. Gruppa har siden november samarbeida nært med Kongoforeninga om å få i stand en folkelig mobilisering mot Rwandas intervensjon i Kongo. Kvinnepolitisk gruppe Kvinnepolitisk gruppe har i perioden hatt 3 møter. Heidi Sund har vært leder og fylkesstyrets kvinnepolitiske kontaktperson. Miljø- og byutviklingsgruppa Vedis Vik er leder av miljøpolitisk gruppe. Andreas Behring er Fylkesstyrets kontaktperson i gruppen. Miljøgruppen arrangerte i samarbeid med Oslo SV, Akershus SV og SV sentralt et miljøskoleringsmøte 22. November 08. Møtet samlet over 70 deltakere, og blant innlederne var statssekretær Heidi Sørensen og miljøpolitisk talskvinne Inga Marte Thorkildsen. Tema for møtet var miljø og klima. I tillegg deltok fire representanter fra miljøgruppen i Oslo SV på SVs miljøkonferanse for fylkeslagene September 08. Informasjon om miljømøter og aktuelt lesestoff formidles regelmessig via e-postlista. Det ble også laget en egen løpeseddel til markeringen av verdens miljødag 5.juni

12 )**+,-. Samepolitisk gruppe Samepolitisk gruppe ble avviklet i løpet av perioden Nedsatte ad hoc grupper Fylkesstyret har i perioden satt ned seks ad hoc grupper som har fått ansvar for politiske utredninger eller andre spesifikke oppgaver. Skolepolitisk utvalg Skolepolitisk utvalg ble valgt av FS og bestod av følgende medlemmer: Hanne M Olsen (leder), Knut Even Lindsjørn, Heidi Arnesen Austlid, Solveig Tesdal, Åshild Olaussen, Gro Standnes, Audun Herning, Anders Rindal (Oslo SU), Terje Vilno, Christer Gulbrandsen og Kaveh Ataei. Utvalg fikk følgende mandat: Utarbeide et forslag til bred skolepolitisk tiltaksplan for Oslo. Utarbeide innspill til nasjonale skolepolitiske tiltak. Disse skal behandles av representantskapet før sommeren, og har derfor en frist til 20. mai Utarbeide håndbok for driftsstyrerepresentanter i Oslo. Utvalget la ned mye tid og krefter i å følge opp mandatet. Det ble avholdt seks møter i hele utvalget og tre møter i undergrupper av utvalget. Håndboken til driftsstyrerepresentanter ble ikke ferdigstilt men det var utvalgets mål at det vedtatte dokumentet skulle bli til hjelp for alle Oslo SVs tillitsvalgte som skal jobbe med utdanningspolitikk. Den skolepolitiske tiltaksplanen ble vedtatt i representantskapet Vedtaket er tilgjengelig på: Forberedende valgkampgruppe Den forberedende valgkampgruppen ble nedsatt , og bestod av følgende medlemmer: Andreas Behring (leder), Per Østvold, Olivia Salles, Kari Pahle, Liv Jorunn Eriksen, Rolf Vestvik, Reza Rezaee, Knut-Even Lindsjørn og Thor Egil Braadland. Gruppen har så langt hatt sju møter og vil fortsette å fungere frem til det velges en ordinær valgkampgruppe. Gruppen har prioritert å jobbe med å innhente erfaringer og skolere seg på blant annet følgende valgrelaterte tema: Digital valgkamp, erfaring fra andre land (USA) og erfaringer fra Dør til dør-kampanjen i Gruppen har også gått ut og bedt om innspill fra alle medlemmer og lokallag og på bakgrunn av dette jobbet med å utforme strategier og prioriteringsanbefalinger. FS har etter innspill fra den forberedende valgkampgruppen også nedsatt en Dør-til-dør gruppe, ledet av Christer Gulbrandsen. Skoleringsgruppen Skoleringsgruppen ble valgt og bestod av følgende medlemmer: Andreas Behring, Gerd Elisabeth Guttorm, Christer Gulbrandsen, Nora Fjelddalen, Geir Malmedal, Hanne Lyssand og Akhtar Chaudhry. Gruppen har hatt tre møter i med hele utvalget, og flere undermøter. Skoleringsgruppen har tatt ansvar for å gjennomføre to konferanser, samt satt i gang Oslo SV-skolen som er årets nysatsning. Skoleringsgruppen har også utarbeidet en skoleringsplan som er i gangsatt, men ikke gjennomført i denne perioden. Planen konsentrerer seg blant annet om følgende mål: 12

13 )**+,-. Sørge for at flest mulig av medlemmene er kjent med SVs politikk og ideologi Styrke det organisatoriske arbeidet i hele Oslo SV, særlig lokallagene Forberede valgkampene i 2009 og 2011 Gjøre våre folkevalgte enda bedre i stand til å forvalte SVs politikk Forankre og spre kunnskap om arbeidet som gjøres i bydelene og bystyret Gruppen har også definert ulike målgrupper med ulike opplegg for skolering: Nye medlemmer. Gamle, men ikke spesielt aktive medlemmer. Medlemmer med ulike verv Folkevalgte Du finner hele skoleringsplanen tilgjengelig på følgende nettside: Jernbanegruppen Jernbanegruppen ble valgt , og bestod av Hans-Petter Aas (leder), Erlend Helle, Heidi Rømming, Knut Even Lindsjørn og Heidi Sørensen. Gruppen fikk i mandat å videreutvikle Oslo SVs jernbanepolitikk med tanke på bedre lokaltogtrafikk i stor-oslo og videreutvikling av Osloområde som knutepunkt både lokalt og nasjonalt. Gruppen skulle samarbeide med nabofylkene, og ta for seg både det miljømessige og økonomiske ved togtrafikk i osloområdet. Det skulle ses både på persontog og gods. Gruppen leverte et bakgrunnsnotat til FS i oktober, som dannet et utgangspunkt for Fylkesstyrets innspill til Landsstyrets behandling av Nasjonal transportplan. Organisasjons- og vedtekstutvalget Den satte FS ned en organisasjons og vedtektsgruppe, bestående av: Anniken Thorsen (leder), Bent Fjelddalen, Magne Refsnes, Ingrid Rødnes, Terje Larsen, Benjamin Larsen, SU, Leif Kejtil Tviberg og Frøydis Olaussen. Gruppen fikk i oppdrag å gjennomgå Oslo SVs vedtekter og organisasjon. FS ba spesielt om en vurdering av representantskapet og årsmøtets størrelse, gruppenes organisering og hensikt, samt den generelle strukturen med sikte på tydeliggjøring og forenkling av vedtektene. Gruppen skulle også legge opp til en diskusjon om organisasjonskultur i Oslo SV. Gruppen gjorde et svært grundig arbeid og resultatet er tilgjengelig på Oslo SVs nettsider:: Rapporten har vært diskutert på møte mellom Lokallagene og Fylkesstyret samt på tre fylkesstyremøter. Denne debatten har også dannet grunnlaget for FS forslag til endringer av Oslo SVs vedtekter. Rus og fattigdomspolitisk utvalg Fylkesstyre satte på sitt møte den 31. oktober ned et utvalg som fikk følgende mandat: I forbindelse med arbeidet med det nye arbeidsprogrammet har Oslo SV behov for å utdype partiets politikk på feltet fattigdomsbekjempelse og ruspolitikk. Grunnen er at Oslo har de største forskjellene og brorparten av tunge rusmisbrukere. Skal SV ha gode løsninger for gruppene er det behov for å fremme en konkret politikk for Oslo SV og komme med innspill til 13

14 )**+,-. programmet som gjør det så bra som overhodet mulig. Innspillet skal ha inntil 5 sider til vedtak i Fylkesstyret evt. årsmøtet og i tillegg ha konkrete endringsforslag til sosial- /fattigdomsdelen og rusdelen av programmet (kap. 3.2 og 4.1.5). Vi har ikke lagt opp til at utvalget skal ta en større debatt om forskjeller i samfunnet, men at det skal konsentrere seg om hva som er de viktigste konkrete grepene i rus- og fattigdomsbekjempelsespolitikken. Utvalget bes særlig se på stortingsgruppens arbeid på fattigdomsområdet. Utvalget må være ferdig med sin innstilling innen nyttår, slik at fylkesstyret får behandlet innspillene før fristen til arbeidsprogrammet 5. januar. Utvalgets oppnevnte medlemmer var: Benjamin Endré Larsen (leder), Kine Sperre Horsbøl, Dag Endal, Judith Kvernes, Erling Fidjestøl, Lise Spikkeland, Per Botolf Maurseth, Randi Reese, Reza Rezaee, Nora Fjelddalen og Øystein Skjælaaen. Marianne Borgen ble oppnevnt som observatør for bystyregruppa. Utvalget har hatt medlemmer med bredt sammensatt kunnskaps- og erfaringsmessig bakgrunn. Det ble tidlig i arbeidet klart at det på noen sentrale områder ikke ville være mulig å komme til enighet om en felles innstilling. Utvalget leverte derfor et forslag om inneholdt noen dissenser. Innstillingen inneholdt i tillegg til forslagene en god del forklaring og argumentasjon til hjelp for fylkesstyret i behandlingene. Rapporten er tilgjengelig her: Utvalget hadde som mål at innstillingen skulle være et godt bidrag til SVs nasjonale programprosess og gi fylkesstyret ideer til videre politisk arbeid og programprosessen for Oslo SV før neste kommunevalg. De håpet også på å bidra til å reise noen viktige debatter og til å vise at Oslo SV har mot og takhøyde på disse politiske fagområdene. FS behandlet saken i forbindelse med Oslo SVs innspill til SVs sentrale arbeidsprogram. Arbeidsutvalget ba også leder av utvalget om å skrive en uttalelse om ruspolitikk til årsmøtet, for å reise debatten også her. 1.3 Lokallagene Lokallagene utgjør partiets grunnorganisasjon, og følger vanligvis Oslos bydelsgrenser, jfr. SVs vedtekter 7 og Oslo SVs tilleggsvedtekter 7B. Sistnevnte paragraf åpner også for lokallag knyttet til arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og ett utdanningslag ved Universitetet i Oslo. Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per Lokallag Medlemmer Lokallagsleder Gamle Oslo SV 234 Harald Nicolai Nicolaisen, erstattet av Hilde Maisey (i november) Grünerløkka SV 235 Terje Larsen Sagene SV 161 Bodil Christine Erichsen St. Hanshaugen SV 129 Kaveh Ataei Frogner SV 119 Erna Kahlbom Ullern SV 53 Terje Farestveit 14

15 )**+,-. Vestre Aker SV 90 Dag Olav Sæther Nordre Aker SV 166 Asle Reium, erstattet av Bernt Sverre Mehammer (i november) Bjerke SV 77 Espen Thorud Grorud SV 84 Ingrid Rødnes Stovner SV 109 Andreas Behring Alna SV 188 Ingunn Gjerstad Østensjø SV 145 Benjamin Larsen Nordstrand SV 91 Morten Schau Søndre Nordstrand SV 133 Trine Dønhaug Blindern SV 25 Olivia Salles Totalt Fylkesstyrets møter med lokallagene Fylkesstyrets møter med lokallagene er ikke et vedtektsfestet organ, og har ingen formell myndighet i fylkeslaget. Fylkesstyret og representanter for lokallagene møtes jevnlig, til gjensidig informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. I perioden har det vært avholdt 5 møter mellom Fylkesstyret og lokallagene: LL 2/ Rapport fra lagene Uttalelser fra lokallagsmøter Skoleringsopplegg Ide og programdebatt Organisering av fast stand 1. mai LL 3/ Rapport fra lagene Nominasjonskomite Fadderordning hva skal vi legge i den Økonomirapportering Verden til venstre Standsopplegget: Status Konferanse med SU mai LL4/ Rapport fra lagene Høstens møteplan / frister Standsopplegget: Status Evaluering av økonomirapportering til SSB Verden til venstre: Status LL5/ Rapport fra lagene Skolering Valgkamp 15

16 )**+,-. Organisasjons og vedtektsutvalgets rapport Eventuelt LL 1/ Innledning om Palestina, v/ Martin Holter i Norsk Folkehjelp Årsmøtet Rapport fra lagene Nye medlemmer Nettsidene Partiskatt 1.4 Representantskapet Representantskapet er Oslo SVs høyeste organ mellom årsmøtene, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B Representantskapets sammensetting Representantskapet består av representanter fra Fylkesstyret, Bystyregruppa, Oslo SU og lokallagene basert på lokallagenes størrelse i medlemstall per , jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B. Periodens sammensetting av Representantskapet er gitt i tabell 2. Alle Oslo SVs medlemmer har møte- med tale- og forslagsrett i Representantskapet, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B. Tabell 2: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap Lokallag/gruppering Antall delegater Gamle Oslo SV 8 Grünerløkka SV 8 Sagene SV 8 St. Hanshaugen SV 7 Frogner SV 7 Ullern SV 5 Vestre Aker SV 6 Nordre Aker SV 8 Bjerke SV 5 Grorud SV 5 Stovner SV 5 Alna SV 6 Østensjø SV 7 Nordstrand SV 6 Søndre Nordstrand SV 6 Blindern SV 4 Fylkesstyret 3 Bystyregruppa 3 Oslo SU 5 Totalt

17 )**+, Representantskapets møter I henhold til Oslo SVs tilleggsvedtekter, skal det avholdes minst fire møter i Representantskapet årlig, jfr. 16B. Representantskapet har avholdt fire møter i år. RS 1/ Spørrehalvtime Skolepolitisk tiltaksplan Valg av nominasjonskomité RS 2/ Spørrehalvtime Lokaliseringen av store kulturinstitusjoner i Oslo: Deichmann, Munch- og Stenersenmuseet Se eget notat om saken fra Bystyregruppen: Alkoholpolitikk Innkomne uttalelser RS 3/ Spørrehalvtime Oslobudsjettet Vara til nominasjonskomiteen RS 4/ Spørrehalvtime NSBs jernbanevisjoner Tjenestedirektivet Valg av valgkomité Uttalelser vedtatt i Representantskapet Representantskapet har i perioden vedtatt følgende uttalelser: Skolepolitisk tiltaksplan En human flyktningpolitikk Høyrevridd usosialt og nærsynt oslobudsjett AP må snu! (Tjenestedirektivet) Et grønt jernbaneløft 1.5 Kontakt mellom organisasjonsleddene For kontakt mellom fylkeslaget og lokallagene, se kapittel Bystyregruppa Det finnes ingen faste møteplasser mellom bystyregruppa og fylkesstyret. Alle fylkesstyrets medlemmer har møte- med tale- og forslagsrett i bystyregruppas gruppemøter. Bystyregruppas medlemmer har møteplikt når de inviteres til fylkesstyrets møter, noe som skjer når relevante saker behandles. Representantskapet fungerer også som en møteplass. Utover dette er samarbeidet saksorientert. 17

18 )**+, Bydelsutvalgsrepresentantene BU-forum er en møteplass for SVs bydelsutvalgsrepresentanter og bystyregruppa, dit også fylkesstyret blir invitert. Ellers fungerer lokallagenes representanter i representantskap og fylkesstyrets møte med lokallagene som bindeledd mellom bydelsutvalgsrepresentantene og fylkeslaget Oslo SVs medlemmer i styrer og råd Det har i perioden ikke vært arrangert møter med Oslo SVs representanter i ymse råd og utvalg i regi av Oslo SV SVs stortingsgruppe Representantskapet fungerer som en fast møteplass for SVs stortingsrepresentanter fra Oslo og fylkesstyret. Heikki Holmås opprettholder kontakt ved at han er representert i begge organer. Akhtar Chaudhry har også deltatt på andre Oslo SV-møter; som medlemsmøter og Bli-kjent med Oslo SV-møter Andre deler av SVs organisasjon Det er jevnlig kontakt mellom representanter for Oslo SV og andre deler av SVs organisasjon gjennom Oslo SVs representanter i landsstyret, på landssamlinger og i de sentrale utvalgene. Fylkessekretæren har deltatt på to fylkessekretærsamlinger på Sørmarka, en i juni og en i november Den nye fylkessekretærvikaren, Kaveh Ataei, deltok på en valgkampsamling sammen med partikontoret, stortingsgruppen og regjeringen januar Oslo SU Det er jevnlig kontakt med Oslo SU gjennom Oslo SUs representasjon i Oslo SVs organer som fylkesstyret, representantskapet og diverse nedsatte utvalg. 1.6 Økonomi Oslo SV går mot et overskudd i år som kan benytter neste år i overkant av budsjettet. Se regnskapet for detaljer. Den økonomiske situasjonen Oslo SV er etter forholdene god, men endret fra tidligere år. Fylkesstyret vurderer det som ønskelig å arbeide med å øke inntektene i fremtiden. 1.7 Oslo SU Fylkesstyret i Oslo SU har i perioden bestått av følgende medlemmer: Ebba Boye, leder fra mars til august Eirik Lie, nestleder fra mars til august Tonje Hundevaldt, fylkesekretær 18

19 )**+,-. Kristine Drægni, fylkesstyremedlem Siavash Sangtarash, fylkesstyremedlem Anders Veiteberg, fylkesstyremedlem Anders Lie, fylkesstyremedlem, landsstyrerepresentant fra august Signe Sæbø, fylkesstyremedlem, leder fra august Janniche Elisabeth Wilhelmsen, medlemssekretær Knut Haavard Kløvfjell, fylkesstyremedlem fra august Stian Fyen, fylkesstyremedlem Oslo SU har i 2008 opplevd medlemsvekst, på linje med resten av organisasjonen. Vi ligger nå på rundt 195 medlemmer, og har i løpet av perioden arrangert jevnlige møter, aksjoner og feministiske selvforsvarskurs. Vi har også starta opp to nye lokallag, Høgskolen i Oslo SU og Sentrum SU. Fylkesstyret takker for året som har gått, og vil spesielt takke for samarbeidet med bystyregruppa under behandlinga av Oslo-budsjettet. Del 2 - Aktiviteter 2.1 Skoleringsarbeid Fylkesstyret har i perioden styrket satsningen på skolering. Det nedsatte skoleringsutvalget fikk i oppgave å gjennomføre og detaljutforme skoleringsopplegget til Oslo SV. Gruppen har arrangert konferanser og grunnskolering samt startet arbeidet med å planlegge skolering frem mot valgkampen. (Se også kap Nedsatte ad hoc grupper ) Konferanser Det har blitt gjennomført to konferanser i år; En miljø- og utdanningspolitisk konferanse i samarbeid med Oslo SU, og en miljø- og arbeidsprogramkonferanse i samarbeid med SV sentralt og Akershus SV Bli kjent med Oslo SV møte Det har blitt avholdt 2 møter for nye medlemmer ( og ), etter samme mal som tidligere der medlemmene først møtes til en informasjons og presentasjonsrunde og så inviteres til en omvisning på Stortinget i regi av Oslo SVs stortingsgruppe. Oslo SV har på slike møter lagt vekt på å få vite litt om årsaken til at folk har meldt seg inn i partiet, samt hva de forventer av oss og kunne tenke seg å bidra med i tillegg til å informere om vår politikk og organisasjon. Det har jevnt over vært godt oppmøte på de bli-kjent møtene vi har hatt, men det har verken vært behov eller tid til å arrangere flere. Det første møtet ble fulgt opp av et grunnskoleringsseminar, lørdag 26.4, hvor de nye medlemmene fikk lære mer om organisasjon og politikk. For at det seminaret skulle bli mest 19

20 )**+,-. mulig tilpasset ble det bedt om en tilbakemelding på hva slags temaer de nye medlemmene ønsker å vite mer om. Det siste bli kjent møtet ble arrangert etter nominasjonsmøtet, som en følge av den sterke medlemsveksten Oslo SV opplevde i høst. Utover dette vil Oslo SV for første gang tilby et formøte til årsmøtet for nye medlemmer Oslo SV-skolen En nyvinning av året er Oslo SV skolen som ble startet opp på høsten Møtene har vært fast på tirsdager kl 17.00, på partikontoret i Akersgata. De varer ca to timer, og de roterer rundt de fire temaene: SVs organisasjon, rettferdighet, kunnskap/oppvekst og miljø. Dette er et grunnkurs som samtidig skal gi medlemmer et verktøy til å kommunisere SVs politikk på våre kjerneområder utad slik at man er bedre rustet til f. eks å stå på stand. Det har vært 5 møter i denne serien i perioden, oppmøtet har variert fra 4 til Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten På fylkesstyremøtet ble det valgt en gruppe som skulle ta ansvar for Oslo SVs deltakelse i Verden til venstre-debatten og koordinere fylkeslagets innspill til arbeidsprogrammet. Gruppen ble ledet av Ingunn Gjerstad, og bestod forøvrig av Halvor Kolsrud, Marta Valdes, Åsmund Strand Johansen, Vedis Vik, Andreas Tinglum, Liv Jorunn Eriksen og Atle Seierstad. Mandatet for gruppen var å samordne og koordinere Verden til venstre prosjektet, og fungere som redaksjonskomité og utarbeide innspill overfor Fylkesstyret til arbeidsprogrammet. Gruppen skulle også ta i mot bestillinger fra FS i forhold til saker som er relevant for Oslo SV i arbeidsprogramprosessen. På FS 11, 12.6 ble det vedtatt en ytterligere bestilling til gruppen: Vi har i verden til venstre/arbeidsprogramgruppen forslag på at Oslo SV fokuserer på å spille inn politikk på disse områder til arbeidsprogramkomiteen i august Vi vil oppfordre fylkesstyrets grupper og lokallag og andre interesserte å lage tekster på disse tema som spilles inn til behandling i arbeidsprogramkomiteen vår og fylkesstyret innen slutten av august. Arbeidsprogramgruppen får ansvar for å skrive et forslag til punktet Bypolitikk. Områdene er: Skole, oppvekst (oppfølging av RS vedtak 3.06 og skolegruppa) Miljø Sosial rettferd herunder klasseforskjeller / fattigdom / minoriteter / mangfold / arbeidsliv / utstøting / sosial dumping Internasjonal politikk med vekt på økonomi/handel/bedrifters samfunnsansvar Bypolitikk (vs. Distriktspolitikk) Aktiv bypolitikk, hva er det? Bærekraftig Utvikling og utbygging Rom for barn og familie 20

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer