!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' # #3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ $$$$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$"

Transkript

1 ! "! #$

2 !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(** #3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ $$$$ #5$$$$ 9

3 )**+, $ %% -).%%! --! /01 3

4 )**+,-. Oslo s fylkesstyre Beretning

5 )**+,-. Del 1 - Organisasjon Fylkesstyret Fylkesstyrets sammensetting Møter i Oslo SVs fylkesstyre Uttalelser vedtatt i Fylkesstyret Fylkesstyrets arbeidsutvalg Partikontorets sammensetting Fylkesstyrets politiske grupper Nedsatte ad hoc grupper Lokallagene Fylkesstyrets møter med lokallagene Representantskapet Representantskapets sammensetting Representantskapets møter Uttalelser vedtatt i Representantskapet Kontakt mellom organisasjonsleddene Bystyregruppa Bydelsutvalgsrepresentantene Oslo SVs medlemmer i styrer og råd SVs stortingsgruppe Andre deler av SVs organisasjon Oslo SU Økonomi Oslo SU Del 2 - Aktiviteter Skoleringsarbeid Konferanser Bli kjent med Oslo SV møte Oslo SV-skolen Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten Folkevalgtskolering Lørdagsstands Åpne møter Informasjon og medier Informasjonsbrev Oslo SVs hjemmesider Andre aktiviteter Markering av 8. mars Markering av 1. mai Del 3 - Politisk arbeid Oppfølging av Oslo SVs arbeidsplan Politiske uttalelser Uttalelse vedtatt i Representantskapet Uttalelser vedtatt i Fylkesstyret Uttalelser vedtatt i Arbeidsutvalget

6 )**+,-. Del 1 - Organisasjon Oslo SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag i Oslo og omfatter alle lokallag i fylket, jfr. SVs vedtekter 13. Oslo SV har 2039 medlemmer per mot , en oppgang på 27,8 % det siste året. For medlemstall fordelt på lokallag, se tabell 1. 2 &!'$++3,)** Medlemstall Figur 1: Medlemstall i Oslo SV i perioden Fylkesstyret Fylkesstyret er hjemlet i SVs vedtekter 13 og Oslo SVs tilleggsvedtekter 13B-D, og leder Oslo SV i samsvar med fattede vedtak på årsmøtet og i representantskap Fylkesstyrets sammensetting Oslo SVs fylkesstyre velges på Oslo SVs årsmøte, jfr. 13B i Oslo SVs tilleggsvedtekter. Fylkesstyret består av leder, to nestledere og 9 medlemmer, hvorav ett er valgt av Oslo SU og to skal ha etnisk minoritetsbakgrunn (etter endring i 13B på Oslo SVs årsmøte i 2005). Fylkesstyret har i perioden bestått av: Heikki Holmås (leder) Ingunn Gjerstad (nestleder) Andreas Behring (nestleder) Heidi Marikken Sund (arbeidsutvalgsmedlem frem til hun gikk ut i fødselspermisjon ) Randi Røvik (arbeidsutvalgsmedlem fra ) Anniken Thorsen Hamsa Mohamed Torgeir Holgersen 6

7 )**+,-. Marta Elena Valdés Rolf Andreas Vestvik Audun Herning Nora Elisabeth Fjelddalen (Oslo SU) Møter i Oslo SVs fylkesstyre Fylkesstyret har i perioden avholdt 17 møter: FS 5/ Konstituering av AU Møteplan Oppsummering og evaluering av årsmøtet Arbeidsplan Konferanse sammen med SU Gave til Hans-Petter Aas Nye saker: Tre forslag til uttalelser FS 6/ Valg av RS-delegater Årsmøtet: Oversendte forslag og oppfølging av uttalelser Skolepolitisk utvalg Kontaktpersoner til gruppene Arbeidsplan Forslag til uttalelse om Somalia Den politiske situasjonen FS 7/ Den politiske situasjonen: Veien frem mot valget 2009 Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten Skoleringsopplegg 1. mai FS 8/ Landsstyresaker Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten Valg av skoleringsgruppe Fadderordning for lokallag 1. mai paroler Standsopplegg Innspill til hyttetur for FS FS 9/ Budsjett 2008 Fremdrift for nominasjonsprosessen Standsopplegg Brev fra samepolitisk gruppe Forslag til uttalelse om kriminalomsorgsdirektoratet til Groruddalen 7

8 )**+,-. FS 10/ Skolepolitisk utvalg Nominasjonskomité Uttalelser fra Sagene SV Grupper og nettverk Konferanse med SU: Orientering Verden til venstre: Status Forslag til uttalelse om Frps rasisme FS 11/ Landsstyresaker Forberedende valgkampgruppe Jernbanegruppe Organisasjon og vedtektsgruppe Verden til venstre: Status Innspill til nytt arbeidsprogram Reservekontoret FS 12/ Landsstyresaker Den politiske situasjonen Uttalelser til Repskapet Forslag til uttalelse om innkvartering av asylsøkere i telt Innstilling til skolepolitisk tiltaksplan FS 13/ Supplering av AU etter Heidi Sund Fylkessamarbeid og distriktsekretærer Notat fra forberedende valgkampgruppe Den politiske situasjonen: Arbeidsprogrammet og statsbudsjettet Landsstyresaker Statsbudsjettkampanje FS 14/ Oslobudsjettet Boligpolitisk manifest Nasjonal transportplan Organisasjons- og vedtektsutvalgets rapport. Tiltak for å hente inn medlemmer som ikke har betalt FS 15/ Ansettelse av ny fylkessekretærvikar Revidert budsjett Valgkampbudsjett; 1. runde Sosial- og ruspolitisk utvalg Valgkomité Dagsorden for RS Forslag til skoleringsopplegg: Oslo SV-skolen Organisasjons- og vedtektsutvalgets rapport. 8

9 )**+,-. Hovedsakene i det nye arbeidsprogrammet. FS 16/ Skolepolitisk kampanje Årsmøtefrister Vedtekter Vedtak om bytte av lag Kjøp av jagerfly Sentral valgkomité Nominasjonsmøtet FS 17/ Orientering om undersøkelser av påstander fremført i VG i forbindelse med nominasjonen i Oslo SV. FS 18/ Evaluering av nominasjonsmøtet Ansettelse av fylkessekretærvikar Årsmøtesaker Uttalelse fra Internasjonal gruppe - utsatt Innspill til arbeidsprogram FS 1/ Årsmøtesaker Innspill til arbeidsprogramkomiteen Organisasjon og vedtektsutvalgets rapport Landsmøtet Neste FS FS 2/ Godkjenning av protokoll fra FS 18/08 og FS 1/2009 Protokollene er ikke klar. Årsmøtesaker (uttalelser, arbeidsplan og vedtekter). FS 3/ Protokoll Innstilling på endringsforslag Uttalelser vedtatt i Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden vedtatt følgende uttalelser: Oslo SV fordømmer Israels angrep på Gaza Legalisering av Hawala-systemet er nødvendig Kriminalomsorgsdirektoratet til Groruddalen Boligpolitisk manifest Nasjonal transportplan: Et grønt jernbaneløft 9

10 )**+, Fylkesstyrets arbeidsutvalg Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg på maksimalt fire medlemmer som arbeider etter fullmakt fra fylkesstyret, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 13B. Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, inkludert arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, jevnlig kontakt med andre deler av partiet og aktuelle eksterne, saksforberedelser for Fylkesstyret, effektuering av vedtak i høyere organer og hastesaker. Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Heikki Holmås (leder), Ingunn Gjerstad (nestleder), Andreas Behring (nestleder) og Heidi Sund frem til hun gikk ut i permisjon. Sund ble da erstattet av Randi Røvik. Arbeidsutvalget har i perioden stort sett møttes ukentlig, totalt ca. 36 møter Partikontorets sammensetting Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt en fulltidsstilling; fylkessekretær Ane Fidjestøl. Den gikk Fidjestøl ut i svangerskapspermisjon. Hun ble erstattet av Kaveh Ataei. 1.2 Fylkesstyrets politiske grupper I henhold til 13D i Oslo SVs tilleggsvedtekter nedsetter fylkesstyret politiske utvalg som skal gi råd og hjelp til fylkesstyret innen sitt saksområde, og drive utadrettet virksomhet. I Oslo SVs arbeidsplan for 2008, stod det at Oslo SV skulle "..revitalisere kvinnegruppen". Fylkesstyret har videreført de eksisterende gruppene, og satt i gang en kvinne gruppe. Etter at Heidi Sund gikk ut i permisjon har denne gruppen ikke hatt noen aktivitet. Gruppene under fylkestyret har anledning til å skrive egne beretninger som vil være tilgjenglig på årsmøtet. Etnisk likestillingsgruppe Gruppen har frem til mai 2008 vært ledet av Gülay Kutal. Hun ble erstattet av Ragnar Næss og et AU bestående av Nolvia Dominguez Skjetne, Esmaeil Akbari og Mohamed Riaz Kiyani. Varaer har vært Hernan Rojas og Helge Ramstad. Ingunn Gjerstad er oppnevnt av Fylkesstyret som kontaktperson i AU. Grunnet stor arbeidsbelastning i AU og FS har ikke kontakten mellom ELG og FS vært så god som en kunne ønske i perioden. Etnisk likestillingsgruppe har arrangert 5 allmøter siden mai, i tillegg til Sosialistisk Verdenskafeer hver tredje lørdag i løpet av perioden. I tillegg ble det avholdt et møte om rasismebegrepet 22.oktober og et seminar om flyktningepolitikk 4.desember. Faglig nettverk Faglig nettverk i Oslo SV har i perioden hatt følgende arbeidsutvalg: Leif Kjetil Tviberg (leder), Randi Røvik (fylkesstyrets kontaktperson), Gro Standnes, Atle Seierstad, Bjørn Halvorsen, Reza Rezaee, Tor Sannæss, Thomas Sandvik, Ingunn Gjerstad, Hernan Rojas og Knut Even Lindsjørn. Thomas Sandvik og Thor Sannæss er supplert inn i AU i løpet av perioden. 22. april arrangerte faglig nettverk et åpent møte om AFP, med Hans Olav Felix (leder El- og IT-forbundet), Ingrid Fiskaa (sentralstyremedlem SV) og Terje Skog (forbundsstyremedlem El- og IT-forbundet og aktiv i AFP-aksjonen) som innledere. Den 24. november arrangerte nettverket et åpent møte med tittelen arbeidsmiljø- makt og demokrati med stortingsrepresentant Karin Andersen som innleder. Nettverket har arbeidet 10

11 )**+,-. mye med forslag til arbeidsprogram , og innledet dette arbeidet med et møte 5. november, der leder i programkomiteen Audun Lysbakken innledet. Nettverket har også arbeidet med fagopplæring og minoriteter i arbeidslivet. Internasjonal gruppe Arbeidsutvalget besto fra starten av året av Marielle Leraand (leder), Torgeir Holgersen (sekretær), Mohammed Al-Samarai, Hernan Rojas, Ida Ruud, Eva Fidjestøl, Asgeir Bjørkedal, Helge Ramstad, Martine Votvik, Britt Bekkedal, Tedros Yared, Kjersti Stensrud, Rolf Vestvik (valgt av fylkesstyret i Oslo SV), Siavash Sangtarash (valgt av fylkesstyret i Oslo SU). Ingvar Kolbjørnsen og Pulendran Kanagaratnam kom inn i AU i september da Asgeir Bjørkedal gikk ut. Internasjonal gruppe har avholdt fire allmøter i 2008: I januar med innledning om situasjonen i Afghanistan ved Zahir Athari, i juni med innledning om SVs strategi framover ved Kirsti Bergstø, i september med innledning om situasjonen i Afghanistan ved Terje Skaufjord, og i november med innledning om situasjonen i Kongo ved Katangola Hamba. Alle allmøtene har valgt arbeidsutvalg, og vedtatt arbeidsplaner for den kommende perioden. I august ble det avholdt et åpent AU møte om situasjonen i Sør-Ossetia med innledning av Torgeir Holgersen. Hver siste lørdag kveld i måneden året gjennom har Mohammed Al- Samarai og Britt Bekkedal arrangert norsk-arabisk fest. Gruppa deltok aktivt i organisering og mobilisering til demonstrasjoner mot Norges deltakelse i krigen og okkupasjonen av Afghanistan i regi av Fredsinitiativet, Hent Soldatene Hjem og Den Afghanske Kulturkomiteen i mars, oktober og november, og deltar aktivt i arbeidet med en planlagt demonstrasjon mot okkupasjon og krigsherrestyre i regi av afghanske organisasjoner i februar. Gruppa deltok aktivt i organisering og mobilisering til en demonstrasjon mot brutaliseringa av norsk asylpolitikk i oktober. Gruppa deltar aktivt i mobilisering til demonstrasjoner mot Israels krig mot Gaza. Gruppa har siden november samarbeida nært med Kongoforeninga om å få i stand en folkelig mobilisering mot Rwandas intervensjon i Kongo. Kvinnepolitisk gruppe Kvinnepolitisk gruppe har i perioden hatt 3 møter. Heidi Sund har vært leder og fylkesstyrets kvinnepolitiske kontaktperson. Miljø- og byutviklingsgruppa Vedis Vik er leder av miljøpolitisk gruppe. Andreas Behring er Fylkesstyrets kontaktperson i gruppen. Miljøgruppen arrangerte i samarbeid med Oslo SV, Akershus SV og SV sentralt et miljøskoleringsmøte 22. November 08. Møtet samlet over 70 deltakere, og blant innlederne var statssekretær Heidi Sørensen og miljøpolitisk talskvinne Inga Marte Thorkildsen. Tema for møtet var miljø og klima. I tillegg deltok fire representanter fra miljøgruppen i Oslo SV på SVs miljøkonferanse for fylkeslagene September 08. Informasjon om miljømøter og aktuelt lesestoff formidles regelmessig via e-postlista. Det ble også laget en egen løpeseddel til markeringen av verdens miljødag 5.juni

12 )**+,-. Samepolitisk gruppe Samepolitisk gruppe ble avviklet i løpet av perioden Nedsatte ad hoc grupper Fylkesstyret har i perioden satt ned seks ad hoc grupper som har fått ansvar for politiske utredninger eller andre spesifikke oppgaver. Skolepolitisk utvalg Skolepolitisk utvalg ble valgt av FS og bestod av følgende medlemmer: Hanne M Olsen (leder), Knut Even Lindsjørn, Heidi Arnesen Austlid, Solveig Tesdal, Åshild Olaussen, Gro Standnes, Audun Herning, Anders Rindal (Oslo SU), Terje Vilno, Christer Gulbrandsen og Kaveh Ataei. Utvalg fikk følgende mandat: Utarbeide et forslag til bred skolepolitisk tiltaksplan for Oslo. Utarbeide innspill til nasjonale skolepolitiske tiltak. Disse skal behandles av representantskapet før sommeren, og har derfor en frist til 20. mai Utarbeide håndbok for driftsstyrerepresentanter i Oslo. Utvalget la ned mye tid og krefter i å følge opp mandatet. Det ble avholdt seks møter i hele utvalget og tre møter i undergrupper av utvalget. Håndboken til driftsstyrerepresentanter ble ikke ferdigstilt men det var utvalgets mål at det vedtatte dokumentet skulle bli til hjelp for alle Oslo SVs tillitsvalgte som skal jobbe med utdanningspolitikk. Den skolepolitiske tiltaksplanen ble vedtatt i representantskapet Vedtaket er tilgjengelig på: Forberedende valgkampgruppe Den forberedende valgkampgruppen ble nedsatt , og bestod av følgende medlemmer: Andreas Behring (leder), Per Østvold, Olivia Salles, Kari Pahle, Liv Jorunn Eriksen, Rolf Vestvik, Reza Rezaee, Knut-Even Lindsjørn og Thor Egil Braadland. Gruppen har så langt hatt sju møter og vil fortsette å fungere frem til det velges en ordinær valgkampgruppe. Gruppen har prioritert å jobbe med å innhente erfaringer og skolere seg på blant annet følgende valgrelaterte tema: Digital valgkamp, erfaring fra andre land (USA) og erfaringer fra Dør til dør-kampanjen i Gruppen har også gått ut og bedt om innspill fra alle medlemmer og lokallag og på bakgrunn av dette jobbet med å utforme strategier og prioriteringsanbefalinger. FS har etter innspill fra den forberedende valgkampgruppen også nedsatt en Dør-til-dør gruppe, ledet av Christer Gulbrandsen. Skoleringsgruppen Skoleringsgruppen ble valgt og bestod av følgende medlemmer: Andreas Behring, Gerd Elisabeth Guttorm, Christer Gulbrandsen, Nora Fjelddalen, Geir Malmedal, Hanne Lyssand og Akhtar Chaudhry. Gruppen har hatt tre møter i med hele utvalget, og flere undermøter. Skoleringsgruppen har tatt ansvar for å gjennomføre to konferanser, samt satt i gang Oslo SV-skolen som er årets nysatsning. Skoleringsgruppen har også utarbeidet en skoleringsplan som er i gangsatt, men ikke gjennomført i denne perioden. Planen konsentrerer seg blant annet om følgende mål: 12

13 )**+,-. Sørge for at flest mulig av medlemmene er kjent med SVs politikk og ideologi Styrke det organisatoriske arbeidet i hele Oslo SV, særlig lokallagene Forberede valgkampene i 2009 og 2011 Gjøre våre folkevalgte enda bedre i stand til å forvalte SVs politikk Forankre og spre kunnskap om arbeidet som gjøres i bydelene og bystyret Gruppen har også definert ulike målgrupper med ulike opplegg for skolering: Nye medlemmer. Gamle, men ikke spesielt aktive medlemmer. Medlemmer med ulike verv Folkevalgte Du finner hele skoleringsplanen tilgjengelig på følgende nettside: Jernbanegruppen Jernbanegruppen ble valgt , og bestod av Hans-Petter Aas (leder), Erlend Helle, Heidi Rømming, Knut Even Lindsjørn og Heidi Sørensen. Gruppen fikk i mandat å videreutvikle Oslo SVs jernbanepolitikk med tanke på bedre lokaltogtrafikk i stor-oslo og videreutvikling av Osloområde som knutepunkt både lokalt og nasjonalt. Gruppen skulle samarbeide med nabofylkene, og ta for seg både det miljømessige og økonomiske ved togtrafikk i osloområdet. Det skulle ses både på persontog og gods. Gruppen leverte et bakgrunnsnotat til FS i oktober, som dannet et utgangspunkt for Fylkesstyrets innspill til Landsstyrets behandling av Nasjonal transportplan. Organisasjons- og vedtekstutvalget Den satte FS ned en organisasjons og vedtektsgruppe, bestående av: Anniken Thorsen (leder), Bent Fjelddalen, Magne Refsnes, Ingrid Rødnes, Terje Larsen, Benjamin Larsen, SU, Leif Kejtil Tviberg og Frøydis Olaussen. Gruppen fikk i oppdrag å gjennomgå Oslo SVs vedtekter og organisasjon. FS ba spesielt om en vurdering av representantskapet og årsmøtets størrelse, gruppenes organisering og hensikt, samt den generelle strukturen med sikte på tydeliggjøring og forenkling av vedtektene. Gruppen skulle også legge opp til en diskusjon om organisasjonskultur i Oslo SV. Gruppen gjorde et svært grundig arbeid og resultatet er tilgjengelig på Oslo SVs nettsider:: Rapporten har vært diskutert på møte mellom Lokallagene og Fylkesstyret samt på tre fylkesstyremøter. Denne debatten har også dannet grunnlaget for FS forslag til endringer av Oslo SVs vedtekter. Rus og fattigdomspolitisk utvalg Fylkesstyre satte på sitt møte den 31. oktober ned et utvalg som fikk følgende mandat: I forbindelse med arbeidet med det nye arbeidsprogrammet har Oslo SV behov for å utdype partiets politikk på feltet fattigdomsbekjempelse og ruspolitikk. Grunnen er at Oslo har de største forskjellene og brorparten av tunge rusmisbrukere. Skal SV ha gode løsninger for gruppene er det behov for å fremme en konkret politikk for Oslo SV og komme med innspill til 13

14 )**+,-. programmet som gjør det så bra som overhodet mulig. Innspillet skal ha inntil 5 sider til vedtak i Fylkesstyret evt. årsmøtet og i tillegg ha konkrete endringsforslag til sosial- /fattigdomsdelen og rusdelen av programmet (kap. 3.2 og 4.1.5). Vi har ikke lagt opp til at utvalget skal ta en større debatt om forskjeller i samfunnet, men at det skal konsentrere seg om hva som er de viktigste konkrete grepene i rus- og fattigdomsbekjempelsespolitikken. Utvalget bes særlig se på stortingsgruppens arbeid på fattigdomsområdet. Utvalget må være ferdig med sin innstilling innen nyttår, slik at fylkesstyret får behandlet innspillene før fristen til arbeidsprogrammet 5. januar. Utvalgets oppnevnte medlemmer var: Benjamin Endré Larsen (leder), Kine Sperre Horsbøl, Dag Endal, Judith Kvernes, Erling Fidjestøl, Lise Spikkeland, Per Botolf Maurseth, Randi Reese, Reza Rezaee, Nora Fjelddalen og Øystein Skjælaaen. Marianne Borgen ble oppnevnt som observatør for bystyregruppa. Utvalget har hatt medlemmer med bredt sammensatt kunnskaps- og erfaringsmessig bakgrunn. Det ble tidlig i arbeidet klart at det på noen sentrale områder ikke ville være mulig å komme til enighet om en felles innstilling. Utvalget leverte derfor et forslag om inneholdt noen dissenser. Innstillingen inneholdt i tillegg til forslagene en god del forklaring og argumentasjon til hjelp for fylkesstyret i behandlingene. Rapporten er tilgjengelig her: Utvalget hadde som mål at innstillingen skulle være et godt bidrag til SVs nasjonale programprosess og gi fylkesstyret ideer til videre politisk arbeid og programprosessen for Oslo SV før neste kommunevalg. De håpet også på å bidra til å reise noen viktige debatter og til å vise at Oslo SV har mot og takhøyde på disse politiske fagområdene. FS behandlet saken i forbindelse med Oslo SVs innspill til SVs sentrale arbeidsprogram. Arbeidsutvalget ba også leder av utvalget om å skrive en uttalelse om ruspolitikk til årsmøtet, for å reise debatten også her. 1.3 Lokallagene Lokallagene utgjør partiets grunnorganisasjon, og følger vanligvis Oslos bydelsgrenser, jfr. SVs vedtekter 7 og Oslo SVs tilleggsvedtekter 7B. Sistnevnte paragraf åpner også for lokallag knyttet til arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og ett utdanningslag ved Universitetet i Oslo. Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per Lokallag Medlemmer Lokallagsleder Gamle Oslo SV 234 Harald Nicolai Nicolaisen, erstattet av Hilde Maisey (i november) Grünerløkka SV 235 Terje Larsen Sagene SV 161 Bodil Christine Erichsen St. Hanshaugen SV 129 Kaveh Ataei Frogner SV 119 Erna Kahlbom Ullern SV 53 Terje Farestveit 14

15 )**+,-. Vestre Aker SV 90 Dag Olav Sæther Nordre Aker SV 166 Asle Reium, erstattet av Bernt Sverre Mehammer (i november) Bjerke SV 77 Espen Thorud Grorud SV 84 Ingrid Rødnes Stovner SV 109 Andreas Behring Alna SV 188 Ingunn Gjerstad Østensjø SV 145 Benjamin Larsen Nordstrand SV 91 Morten Schau Søndre Nordstrand SV 133 Trine Dønhaug Blindern SV 25 Olivia Salles Totalt Fylkesstyrets møter med lokallagene Fylkesstyrets møter med lokallagene er ikke et vedtektsfestet organ, og har ingen formell myndighet i fylkeslaget. Fylkesstyret og representanter for lokallagene møtes jevnlig, til gjensidig informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. I perioden har det vært avholdt 5 møter mellom Fylkesstyret og lokallagene: LL 2/ Rapport fra lagene Uttalelser fra lokallagsmøter Skoleringsopplegg Ide og programdebatt Organisering av fast stand 1. mai LL 3/ Rapport fra lagene Nominasjonskomite Fadderordning hva skal vi legge i den Økonomirapportering Verden til venstre Standsopplegget: Status Konferanse med SU mai LL4/ Rapport fra lagene Høstens møteplan / frister Standsopplegget: Status Evaluering av økonomirapportering til SSB Verden til venstre: Status LL5/ Rapport fra lagene Skolering Valgkamp 15

16 )**+,-. Organisasjons og vedtektsutvalgets rapport Eventuelt LL 1/ Innledning om Palestina, v/ Martin Holter i Norsk Folkehjelp Årsmøtet Rapport fra lagene Nye medlemmer Nettsidene Partiskatt 1.4 Representantskapet Representantskapet er Oslo SVs høyeste organ mellom årsmøtene, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B Representantskapets sammensetting Representantskapet består av representanter fra Fylkesstyret, Bystyregruppa, Oslo SU og lokallagene basert på lokallagenes størrelse i medlemstall per , jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B. Periodens sammensetting av Representantskapet er gitt i tabell 2. Alle Oslo SVs medlemmer har møte- med tale- og forslagsrett i Representantskapet, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B. Tabell 2: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap Lokallag/gruppering Antall delegater Gamle Oslo SV 8 Grünerløkka SV 8 Sagene SV 8 St. Hanshaugen SV 7 Frogner SV 7 Ullern SV 5 Vestre Aker SV 6 Nordre Aker SV 8 Bjerke SV 5 Grorud SV 5 Stovner SV 5 Alna SV 6 Østensjø SV 7 Nordstrand SV 6 Søndre Nordstrand SV 6 Blindern SV 4 Fylkesstyret 3 Bystyregruppa 3 Oslo SU 5 Totalt

17 )**+, Representantskapets møter I henhold til Oslo SVs tilleggsvedtekter, skal det avholdes minst fire møter i Representantskapet årlig, jfr. 16B. Representantskapet har avholdt fire møter i år. RS 1/ Spørrehalvtime Skolepolitisk tiltaksplan Valg av nominasjonskomité RS 2/ Spørrehalvtime Lokaliseringen av store kulturinstitusjoner i Oslo: Deichmann, Munch- og Stenersenmuseet Se eget notat om saken fra Bystyregruppen: Alkoholpolitikk Innkomne uttalelser RS 3/ Spørrehalvtime Oslobudsjettet Vara til nominasjonskomiteen RS 4/ Spørrehalvtime NSBs jernbanevisjoner Tjenestedirektivet Valg av valgkomité Uttalelser vedtatt i Representantskapet Representantskapet har i perioden vedtatt følgende uttalelser: Skolepolitisk tiltaksplan En human flyktningpolitikk Høyrevridd usosialt og nærsynt oslobudsjett AP må snu! (Tjenestedirektivet) Et grønt jernbaneløft 1.5 Kontakt mellom organisasjonsleddene For kontakt mellom fylkeslaget og lokallagene, se kapittel Bystyregruppa Det finnes ingen faste møteplasser mellom bystyregruppa og fylkesstyret. Alle fylkesstyrets medlemmer har møte- med tale- og forslagsrett i bystyregruppas gruppemøter. Bystyregruppas medlemmer har møteplikt når de inviteres til fylkesstyrets møter, noe som skjer når relevante saker behandles. Representantskapet fungerer også som en møteplass. Utover dette er samarbeidet saksorientert. 17

18 )**+, Bydelsutvalgsrepresentantene BU-forum er en møteplass for SVs bydelsutvalgsrepresentanter og bystyregruppa, dit også fylkesstyret blir invitert. Ellers fungerer lokallagenes representanter i representantskap og fylkesstyrets møte med lokallagene som bindeledd mellom bydelsutvalgsrepresentantene og fylkeslaget Oslo SVs medlemmer i styrer og råd Det har i perioden ikke vært arrangert møter med Oslo SVs representanter i ymse råd og utvalg i regi av Oslo SV SVs stortingsgruppe Representantskapet fungerer som en fast møteplass for SVs stortingsrepresentanter fra Oslo og fylkesstyret. Heikki Holmås opprettholder kontakt ved at han er representert i begge organer. Akhtar Chaudhry har også deltatt på andre Oslo SV-møter; som medlemsmøter og Bli-kjent med Oslo SV-møter Andre deler av SVs organisasjon Det er jevnlig kontakt mellom representanter for Oslo SV og andre deler av SVs organisasjon gjennom Oslo SVs representanter i landsstyret, på landssamlinger og i de sentrale utvalgene. Fylkessekretæren har deltatt på to fylkessekretærsamlinger på Sørmarka, en i juni og en i november Den nye fylkessekretærvikaren, Kaveh Ataei, deltok på en valgkampsamling sammen med partikontoret, stortingsgruppen og regjeringen januar Oslo SU Det er jevnlig kontakt med Oslo SU gjennom Oslo SUs representasjon i Oslo SVs organer som fylkesstyret, representantskapet og diverse nedsatte utvalg. 1.6 Økonomi Oslo SV går mot et overskudd i år som kan benytter neste år i overkant av budsjettet. Se regnskapet for detaljer. Den økonomiske situasjonen Oslo SV er etter forholdene god, men endret fra tidligere år. Fylkesstyret vurderer det som ønskelig å arbeide med å øke inntektene i fremtiden. 1.7 Oslo SU Fylkesstyret i Oslo SU har i perioden bestått av følgende medlemmer: Ebba Boye, leder fra mars til august Eirik Lie, nestleder fra mars til august Tonje Hundevaldt, fylkesekretær 18

19 )**+,-. Kristine Drægni, fylkesstyremedlem Siavash Sangtarash, fylkesstyremedlem Anders Veiteberg, fylkesstyremedlem Anders Lie, fylkesstyremedlem, landsstyrerepresentant fra august Signe Sæbø, fylkesstyremedlem, leder fra august Janniche Elisabeth Wilhelmsen, medlemssekretær Knut Haavard Kløvfjell, fylkesstyremedlem fra august Stian Fyen, fylkesstyremedlem Oslo SU har i 2008 opplevd medlemsvekst, på linje med resten av organisasjonen. Vi ligger nå på rundt 195 medlemmer, og har i løpet av perioden arrangert jevnlige møter, aksjoner og feministiske selvforsvarskurs. Vi har også starta opp to nye lokallag, Høgskolen i Oslo SU og Sentrum SU. Fylkesstyret takker for året som har gått, og vil spesielt takke for samarbeidet med bystyregruppa under behandlinga av Oslo-budsjettet. Del 2 - Aktiviteter 2.1 Skoleringsarbeid Fylkesstyret har i perioden styrket satsningen på skolering. Det nedsatte skoleringsutvalget fikk i oppgave å gjennomføre og detaljutforme skoleringsopplegget til Oslo SV. Gruppen har arrangert konferanser og grunnskolering samt startet arbeidet med å planlegge skolering frem mot valgkampen. (Se også kap Nedsatte ad hoc grupper ) Konferanser Det har blitt gjennomført to konferanser i år; En miljø- og utdanningspolitisk konferanse i samarbeid med Oslo SU, og en miljø- og arbeidsprogramkonferanse i samarbeid med SV sentralt og Akershus SV Bli kjent med Oslo SV møte Det har blitt avholdt 2 møter for nye medlemmer ( og ), etter samme mal som tidligere der medlemmene først møtes til en informasjons og presentasjonsrunde og så inviteres til en omvisning på Stortinget i regi av Oslo SVs stortingsgruppe. Oslo SV har på slike møter lagt vekt på å få vite litt om årsaken til at folk har meldt seg inn i partiet, samt hva de forventer av oss og kunne tenke seg å bidra med i tillegg til å informere om vår politikk og organisasjon. Det har jevnt over vært godt oppmøte på de bli-kjent møtene vi har hatt, men det har verken vært behov eller tid til å arrangere flere. Det første møtet ble fulgt opp av et grunnskoleringsseminar, lørdag 26.4, hvor de nye medlemmene fikk lære mer om organisasjon og politikk. For at det seminaret skulle bli mest 19

20 )**+,-. mulig tilpasset ble det bedt om en tilbakemelding på hva slags temaer de nye medlemmene ønsker å vite mer om. Det siste bli kjent møtet ble arrangert etter nominasjonsmøtet, som en følge av den sterke medlemsveksten Oslo SV opplevde i høst. Utover dette vil Oslo SV for første gang tilby et formøte til årsmøtet for nye medlemmer Oslo SV-skolen En nyvinning av året er Oslo SV skolen som ble startet opp på høsten Møtene har vært fast på tirsdager kl 17.00, på partikontoret i Akersgata. De varer ca to timer, og de roterer rundt de fire temaene: SVs organisasjon, rettferdighet, kunnskap/oppvekst og miljø. Dette er et grunnkurs som samtidig skal gi medlemmer et verktøy til å kommunisere SVs politikk på våre kjerneområder utad slik at man er bedre rustet til f. eks å stå på stand. Det har vært 5 møter i denne serien i perioden, oppmøtet har variert fra 4 til Verden til venstre og arbeidsprogramdebatten På fylkesstyremøtet ble det valgt en gruppe som skulle ta ansvar for Oslo SVs deltakelse i Verden til venstre-debatten og koordinere fylkeslagets innspill til arbeidsprogrammet. Gruppen ble ledet av Ingunn Gjerstad, og bestod forøvrig av Halvor Kolsrud, Marta Valdes, Åsmund Strand Johansen, Vedis Vik, Andreas Tinglum, Liv Jorunn Eriksen og Atle Seierstad. Mandatet for gruppen var å samordne og koordinere Verden til venstre prosjektet, og fungere som redaksjonskomité og utarbeide innspill overfor Fylkesstyret til arbeidsprogrammet. Gruppen skulle også ta i mot bestillinger fra FS i forhold til saker som er relevant for Oslo SV i arbeidsprogramprosessen. På FS 11, 12.6 ble det vedtatt en ytterligere bestilling til gruppen: Vi har i verden til venstre/arbeidsprogramgruppen forslag på at Oslo SV fokuserer på å spille inn politikk på disse områder til arbeidsprogramkomiteen i august Vi vil oppfordre fylkesstyrets grupper og lokallag og andre interesserte å lage tekster på disse tema som spilles inn til behandling i arbeidsprogramkomiteen vår og fylkesstyret innen slutten av august. Arbeidsprogramgruppen får ansvar for å skrive et forslag til punktet Bypolitikk. Områdene er: Skole, oppvekst (oppfølging av RS vedtak 3.06 og skolegruppa) Miljø Sosial rettferd herunder klasseforskjeller / fattigdom / minoriteter / mangfold / arbeidsliv / utstøting / sosial dumping Internasjonal politikk med vekt på økonomi/handel/bedrifters samfunnsansvar Bypolitikk (vs. Distriktspolitikk) Aktiv bypolitikk, hva er det? Bærekraftig Utvikling og utbygging Rom for barn og familie 20

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 1/2008

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 1/2008 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 1/2008 Tid: Tirsdag 3. juni 2008 kl 1800 Sted: P-Hotels, Grensen 19! "#$ %% & ' %()*+,) -..! /& 01 ") 2%3$ &*1)3 ' 4-53&6)! 273 873 0 +7) /33 &0 9 /$313!

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: 26.03.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik,

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008 Møte i Osl SVs fylkesstyre FS 10/2008 Tid: 22.05.08 kl 18.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Gjest: Frfall: Heikki Hlmås, Andreas Behring, Anniken Thrsen, Audun Herning, Rlf Vestvik, Hamsa Mhamed,

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014. Tid: kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje. Delegater: 54 Observatører: 6.

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014. Tid: kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje. Delegater: 54 Observatører: 6. Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014 Tid: 25.11.14 kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje Delegater: 54 Observatører: 6 Gamle Oslo: Bjørn Wigtil Unni Berge Grünerløkka: Ingrid Hødnebø Arild

Detaljer

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 2/2008

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 2/2008 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 2/2008 Tid: Tirsdag 2. september 2008 kl 1800 Sted: P-Hotels, Grensen 19! " $%&(& )) *& +,& - &,$.!*/ 0 &/1 2/1+& *&0 3,* / 0 0 $4. 4. /"4! (&* %&$ "5 1 "

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Møte FS 4/2015 Tid: Mandag 09.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Benjamin Endré Larsen, Olivia Salles, Ingvild Enoksen, Mari Lund

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2011

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2011 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2011 Tid: Tirsdag 25. oktober 2011 kl 1800 Sted: St. Hanshaugen bydelshus, Akersbakken 27 Tilstede: 54 delegater 1 observatør Lokallag Delegater Gamle Oslo

Detaljer

Sak 140/14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 153/14

Sak 140/14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 153/14 Protokoll Møte FS 13/2014 Tid: 6.11.14 kl. 17:30 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Tilstede: Forfall: Gjest: Nora Fjelddalen, Tirill Sjøvoll, Kaveh Ataei, Ingvil Holthe Enoksen, Liv Jorunn Eriksen, Hanne Lyssand,

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2014. Tid: 21.01.14 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 63 Observatører: 2

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2014. Tid: 21.01.14 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 63 Observatører: 2 Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2014 Tid: 21.01.14 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8 Delegater: 63 Observatører: 2 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: Sagene: St. Hanshaugen: Frogner:

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Schjørlien, Enoksen, Lyssand, Kutal, Amundsen, Braathen, Amundsen, (replikk), Fidjestøl, Enoksen, Kutal, Sjøvoll, Kværndal, Lyssand og Kutal

Schjørlien, Enoksen, Lyssand, Kutal, Amundsen, Braathen, Amundsen, (replikk), Fidjestøl, Enoksen, Kutal, Sjøvoll, Kværndal, Lyssand og Kutal Møte FS 5/2015 Tid: Torsdag 18.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Benjamin Larsen, Hanne Lyssand, Carl Morten Amundsen, Einar Braathen, Kay-Asbjørn Schjørlien,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Tid: 17.30 21.00 Sted: Schafteløkken 1 Konstituering Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent. Valg av ordstyrer og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 4/2008

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 4/2008 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 4/2008 Tid: Tirsdag 18. november 2008 kl 1800 Sted: P-Hotels, Grensen 19 Tilstede: Delegater: Observatører: Sak 23/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014 Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2014 27. september 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2013. Tid: 15.10.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 66 Observatører: 4

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2013. Tid: 15.10.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 66 Observatører: 4 Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2013 Tid: 15.10.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8 Delegater: 66 Observatører: 4 Tilstede: Lokallag Gamle Oslo Grünerløkka Julia Loge Audun Herning

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 VEDTEKTER Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 1 Organisasjonen a) Organisasjonens navn er Rød Ungdom/Raud Ungdom/Rukses Nuorat/Punaiset Nuoret(RU) b) Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Rødt. c)

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

V5 Forslag om endring av 6-3B Stryk 6-3B Begrunnelse: I strid med de sentrale vedtektene, som regulerer disse fristene.

V5 Forslag om endring av 6-3B Stryk 6-3B Begrunnelse: I strid med de sentrale vedtektene, som regulerer disse fristene. Forslag V1 Forslag om endring av 4-2B Stryk første avsnitt. Begrunnelse: Dekket av de sentrale vedtektene. V2 Forslag om endring av 4-2B Nytt avsnitt erstatter avsnitt 2-4 i 4-2B. Stemmerett ved valg av

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1. Innledning Den viktigste oppgaven for Oslo SV i 2014 har vært å starte forberedelsene til kommunevalget

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer