Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl."

Transkript

1 Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE Plannr.: Saksnr.: XXXXXXX Sist oppdatert:

2 INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN SAMARBEID I PLANPROSESSEN VARSLING MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING GJELDANDE PLANSTATUS FYLKES(DEL)PLAN KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN OMRÅDEPLANAR/REGULERINGSPLANAR EVENTUELLE TEMAPLANAR RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/STATUS EKSISTERANDE BUSETNAD TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLTILHØVE VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER KULTURMINNE VEG OG TRAFIKKTILHØVE STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VATN OG AVLAUP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD RISIKO PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR SKILDRING AV PLANFORSLAGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL BYGGEFØREMÅL BUSETNAD OG ANLEGG ESTETIKK OG LANDSKAP KULTURMINNE UNIVERSELL UTFORMING GRØNAREAL, FRILUFTSLIV, LEIK OG UTEOPPHALDSAREAL PARKERING/GARASJE(R) Side 2

3 8.10 TRAFIKKAREAL NY NEDRE GONDOLBANESTASJON FOR HANGURBANEN STØYTILTAK ENERGI I BYGGA AVFALLSHANDTERING/MILJØSTASJON RISIKO KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK FORHALDET TIL EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR FORHOLDET MELLOM OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST FLEISCHER S HOTEL OG SVARTNAKKEN AUST FORHOLDET MELLOM OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST FLEISCHER S HOTEL OG OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STRANDAREAL LANGS VANGSVATNET FORHOLDET MELLOM OMRÅDEPLAN FOR FLEISCHER S HOTEL VANGEN VEST OG KNUTEPUNKTPLANEN ESTETIKK UNIVERSELL UTFORMING KONSEKVENSAR FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE JERNBANETRYGGLEIK KULTURMINNE FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET VURDERING AV TILTAK I HØVE TIL NATURMANGFALDSLOVA PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN RISIKO OG SÅRBARHEIT ROS-ANALYSE MERKNADAR SAMLA MERKNADAR FORSLAGSSTILLER SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR Side 3 FIGURLISTE Figur 1: Organisering av planarbeidet.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Figur 2: Varselannonse om oppstart av planarbeidet Figur 3: Utsnitt av gjeldande kommuneplan for Voss kommune. Planområdet er markert med gul stipla line Figur 4: Utsnitt av offentleg områdereguleringsplan for Strandareal langs Vangsvatnet P-ID , godkjent t gjennomsiktig areal er omtrentleg planområde for områdeplan Vangen Vest Fleischer s Hotel Figur 5: reguleringsplan for Svartnakken Aust, vedteken Figur 6: Områdeplan for Voss knutepunkt. Gjennomsiktig blått areal viser kor dei to planane overlappar Figur 7: Utsnitt av planområdet, regional kontekst Figur 8: Områdeoversikt som viser omtrentleg plassering av planområdet Figur 9: flyfoto over planområdet som viser noko av dagens bruk Figur 10: Grassletta som karakteriserer planområdet innanfor områdeplanen for Vangen Vest Fleischer s Hotel Figur 11: Kartdata frå Naturbase, planområdet vist med raud stipla line Figur 12: Dei små firkanta representerer SEFRAK-bygg. Alle er markert med gul sirkel Figur 13: Registrerte kulturminner i nærleiken av planområdet Figur 14: Flaumsonekart for Voss (http://skredatlas.nve.no/ge/viewer.aspx?site=skredatlas#) Figur 15: Plankart Figur 16: Perspektiv sett mot hus A frå gardsrommet Figur 17: Perspektiv inn mot gardsrom mellom hus A, B og D

4 Figur 18: Snitt som viser dei to vestlegaste bygga, og korleis dei bygga langs mot Vangsvatnet er planlagt bygga på søyler Figur 19: Fasade mot nord Figur 20: Fasade mot sør Figur 21: Illustrasjon over det vestlige området, med markerte etasje- og kotehøgdar. Interne gangveger er illustrative og er fastsett i plankartet med eit slingringsmonn på +-2 meter Figur 22: Snitt gjennom hus A og hus D. Fleischer s Hotel lenger mot aust er teke med for å eit heilskapleg bilde av framtidig situasjon Figur 23: Snitt S01, Fleischer s Hotel og kulturhuset Figur 24: Snitt boligområde, S1, Fleischer s Hotel og hulturhuset Figur 25: Koplinga mellom HO01, o_fri02, kulturhuset og dei framtidige friområda langs med Vangsvatnet Figur 26: Perspektiv frå Evangervegen mot aust Figur 27: Perspektiv fra Evangervegen mot vest Figur 28: Illustrasjon siktliner frå Evangervegen mot Vangsvatnet Figur 29: Perspektiv frå terrassen foran Fleischer's hotel mot S1 og Vangsvatnet Figur 30: Perspektiv frå kulturhuset mot vest Figur 31: Fleischer s Hotel sett frå Evangervegen frå sørvest Figur 32: Fleischer s Hotel sett frå sør Figur 33: Grovendalhuset slik det står i dag, på nordsida av Evangervegen Figur 34: Snitt som tydelig viser korleis ein har tenkt å etablere parkeringsgarasjane i områdeplanen.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Figur 35: Evangervegen tverrprofil Figur 36: Gondolbanestasjon i Funchal på Madeira Figur 374: Gondolbanestasjon Funchal, Madeira.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Figur 38: Rosa line - Strandline strandsoneplanen, Grå line - Utfyllingsline Multiconsult, Grøn line - Reell utfyllingsline mars 2013, Blå line - Midtline strandpromenade illustrasjonsarbeid Bjørbekk Lindheim landskapsarkitekter Figur 39: Øvst - Voss knutepunkt plankart, midten - Voss knutepunkt illustrasjonsplan, nederst - Områdeplan vangen vest - Fleischer's Hotel Figur 41: Utsikt frå kulturhuset mot ny plassering av Grovendalhuset Figur 42: Illustrasjon som viser korleis Fleishcer's Hotel kan sjå ut i framtiden Figur 43: Skjematisk framstilling av metode Side 4 VEDLEGG: Vedlegg 1 Plankart Vedlegg 2 Planføresegner Vedlegg 3 Perspektiv Vedlegg 4 Utomhusplan og snitt Vedlegg 5 Varslingsmateriale Vedlegg 6 - Merknader

5 1 SAMANDRAG Innanfor planområdet har ein lagt til rette for vidare utbygging og utvikling av hotellverksemda til Fleischer s, bustadbygging, omlegging av Evangervegen framfor hotellet og alternativ plassering av ny svevebane til Hanguren. Side 5 For at dette området rundt Fleischer s Hotel skal hengje med i den storstilte utviklinga ein er vitne til i nærleiken av planområdet, er det viktig å gje tydelege føringar for kva ein ynskjer her. Området rundt Fleischer s Hotel, ned mot Vangsvatnet og vestover mot den nye Vangstunnelen er eit areal med stort potensiale. Strandsoneplanen har som mål å sette premiss for arealbruken i strandsona og koplinga mot aktivitetar på fjellet og i sentrum. Fleischer s Hotel har ei sentral plassering mot Voss stasjon, samt mot kvalitetane i eigedomen som strekk seg ned mot vatnet. Tanken om eit utvida Voss sentrum har vore sentral i planlegginga. Dette har gjort seg gjeldande for mange tema innanfor planarbeidet. Eit stort og særs viktig element er for områdeplanen har vore arealkategorien sentrumsføremål. I overordna planer er området satt til næringsareal og tenesteyting. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel legg opp til ein noe meir differensiert bruk av området. I tillegg til det overordna sentrumsføremålet, som ikkje er detaljregulert i denne omgang, legg områdeplanen opp til å inkludere bustader. Bustadene vil vere ein viktig faktor for sentrumsutvidinga. Området ligg like vest for det som i dag vert oppfatta som Voss sentrum, men ligg samstundes som ein inkludert del av området rundt Voss stasjon og det framtidige kollektivnutepunktet. Lengre vest er det lite bustader og få nærings- og aktivitetstilbod. For å utvikle Voss sentrum og styrke tilbodet her, har ein vald å opne for bustader. Dette vil auke aktivitetsnivået og dermed bruken av dette området like vest for Voss sentrum. Eit anna viktig element har vore plasseringa av Hangurbana. Å få ein plassering av denne noko lenger vest enn Voss stasjon er viktig for å trekkje fleire besøkjande og lokale i denne retninga. I tillegg er ein slik plassering viktig for å ha grunnlag for å etablere næring innanfor motellområdet. Eit anna element i sentrumstanken har vore oppbygginga av områda rundt Evangervegen. Her er det teke utgangspunkt i Evangervegen som ein sentrumsgate i tråd med målsettingane for Frå veg til gate-prosjektet. Til slutt er det viktig å nemne utfyllinga i Vangsvatnet som eit anna viktig element i sentrumsutviklinga. Utfyllinga legg primissane for ein utvikling innanfor dette vestlege området av Voss sentrum. Dersom utfyllinga og dei estetiske kvalitetane i høve til denne vert gode, vil dette kunne leggje grunnlaget for ein god utvikling og ikkje minst ein god sentrumsutvikling med grunnlag for næring innanfor Vangen vest. Sjølve strandlina og utforminga av denne er altså særs viktig for utviklinga av, og grunnlaget for utvikling innanfor planområdet, men det er forholdet mellom denne nye strandlina og næringsområda like nord, som vil verte avgjerande for om sentrumsutviklinga i Vangen vest vil være mogleg å gjennomføre på ein god og berekraftig måte både for friluftslivet rundt strandlina og for den framtidige næringen ein ser føre seg at vil kunne etablere seg her. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel tar sikte på å detaljregulere store delar av områdeplanen slik at desse områda kan gå direkte i byggjesak. Dei områda som ikkje er detaljregulerte har krav om detaljregulering før løyve til tiltak kan gjevast. Områda som ikkje vert detaljregulert i samband med områdeplanen er f_fktb01, BB05, o_st01 og S01.

6 2 NØKKELOPPLYSNINGAR Gardsnamn (adresse i sentrum) Vangen Vest Gardsnr./bruksnr. GNR. 45, BNR. 14, 49, 55, 87, 88 m. fl. og GNR. 44 BNR. 17, 18, 40, m. fl. Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Forslagstillar Grunneigar (sentrale) Plankonsulent Fleischer s Moteller AS Fleischer s Hotel AS, Voss kommune, Knut Johan Ullestad, Jernbaneverket, Ard arealplan as Side 6 Ny plans hovudføremål Sentrumsføremål; forretning, tenesteyting, bustad, kontor, hotell/overnatting og bevertning Planområdets størrelse i daa om lag 78 daa % BYA nye bustader frittliggjande 40 % Tal på nye bustader - blokker bustader konsentrert % BRA Sentrumsføremål S01 maksimalt 250 % % BYA Hotell 100 % % BRA Forretning/kontor/tenesteyting 160 % % BYA Kontor/tenesteyting 100 % Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgde o.l.) - strandlina i kombinasjon med næringsareal unngå privatisering av strandlina - samspel med «frå veg til gate»-prosjektet og strandsoneplanen - kopling mellom Voss sentrum, områda langs med Vangsvatnet i vest og fjellet og hangurbana i nord. Føreligg det varsel om motsegn (j/n) n Konsekvensutgreiingspliktig (j/n) n Kunngjering oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte haldt (j/n) n

7 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planprosessen har vore prega av det overordna arbeidet som har tatt stad i Voss sentrum og vest for Voss sentrum dei siste åra. Områdeplan for strandareal langs vangsvatnet, utfyllinga i Vangsvatnet og premissa dette har lagt for landareala innanfor områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel har hatt stor påverknad på korleis det har vore mogleg å nytte areala innanfor planområdet. Områdeplan for kollektivknutepunkt Voss stasjon har lagt sterke føringar for bruken av areala i austleg del av planområdet. Vidare har premissane rundt arbeidet med Vangstunnelen, Vossopakko og arbeidet med «Frå veg til gate» lagt føringar for ny planlagd vegtrasé langs Evangervegen. Strandsoneplanen, knutepunktplanen, Vangstunnelen og Vossopakko har gjort det naudsynt med tett dialog mellom plankonsulent, tiltakshavar, Voss kommune, Statens vegvesen og til ein kvar tid andre aktuelle aktørar. Ein har hatt stort fokus på samarbeid og medverking, og det har vore fleire møte undervegs i prosessen. Bygginga av Vangstunnelen er en del av ein utbygginga- og finansieringsplan for tre vegprosjekt på E16 og rv. 13 i Voss kommune og Granvin herad. Tunnelen er eit miljøprosjekt som truleg vil føra med seg store endringar for Voss kommune og spesielt for sentrumsområda. Tunnelen medfører at det meste av tungtrafikken vert styrt utanom Voss sentrum og ein har difor planar som tar sikte på å endra vegtraseen gjennom Voss sentrum til ein miljøgate som har mykje større fokus på mjuke trafikkantar enn eksisterande trasé. Overskotsmassane frå Vangstunnelen er nytta til å utbetre strandlina langs med Vangsvatnet. Strandsoneplanen for Vangsvatnet har som mål å gjere strandsona både tilgjengeleg og attraktiv for innbyggjarar og besøkande. I samband med utfylling og oppgradering av strandsona vert landareala i dette området utvida. Ein slik utviding av landareal krev ein plan både for generelle visjonar, slik ein har gjort i strandsoneplanen, og ikkje minst ein god plan for korleis ein ynskjer å nytte desse nye areala på ein god måte. Både strandsoneplana, prosjektet frå veg til gate og denne områdeplanen har fokus på å gjere arealet langs med Vangsvatnet vest for Voss sentrum til eit attraktivt og godt areal for både næringsaktivitet, rekreasjon og annan aktivitet. Med eit slik fokus kan ein vere med på å trekke desse areala inn mot Voss sentrum og gjere dei ein del av en voksande og dynamisk sentrumskjerne med eit godt tilbod som trekk fleire menneskjer inn mot Voss sentrum. Side INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planframlegget er å leggje til rette for eit samanhengande og dynamisk sentrumsareal med bustader, hotell/overnatting, bevertning, konferansesenter og forretning, som knyt seg til Voss sentrum på ein god og attraktiv måte. Ein ynskjer å rive eksisterande motellverksemd og byggje opp ny verksemd samt bustader som knyt seg tettare mot Voss sentrum, som tar omsyn til «frå veg til gate»-prosjektet og samstundes byggjer opp under koplinga mellom aktivitetar knytt til Vangsvatnet og aktiviteter knytt til Fjellet i nord. Det er fleire tiltak som skal være med på å byggje opp under denne sentrumsintensjonen i områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel. Ny forlenga svevebanetrasé for Hanguren med ny, plassering av nedre stasjon vil trekkje både lokalbefolkning og turister i vestlig retning og lokaliseringa vil truleg òg gje ringverknader for dei andre områda innanfor planen. Etablering av eit bustadområde er òg med på å byggje opp under ei anna bruk av området og vil kunne skape grunnlag for både forretning og aktivitet langs med Vangsvatnet. Sentrumsområdet S01 er tenkt knytt opp mot aktiviteten rundt Fleischer s Hotel. Innanfor dette området er det planlagt ei blanding av utleige, hotell/konferansesenter, samt at planen opnar for både restaurant/bevertning og forretning av ulik slag. Oppgraderinga av Området framfor Fleischer s Hotel, opninga av bekken, miljøgata og utforminga av strandlina vil òg vere viktige element som bygg opp under det attraktive området som menneskjer på Voss i framtida skal nytte seg av. Eit overordna mål for planprosessen er å være med på å løfte det nye Voss sentrum, frå eit sentrum for bilar til eit sentrum for menneske. Det er mellom anna viktig å presisere at tilkomst til strandsonen og Vangsvatnet skal oppretthaldast og opparbeidast med mål om ein meir variert strandsone, som opner for fleire moglege aktiviteter. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel legg opp til at delar av strandsona vert opparbeida med kaianlegg, trapperingar og andre attraktive løysingar som kan nyttast av alle. På denne måten vert Vangsvatnet tilgjengeleg òg for menneskjer med nedsett funksjonsemne.

8 4 PLANPROSESSEN Tiltakshavar Fleischer s Moteller AS er prosjekteigarar og fremmar ein privat områdereguleringsplan for Vangen Vest - Fleischer s Hotel. Ard arealplan as er plankonsulent og Forum Arkitekter har utvikla dei arkitektoniske delane av prosjektet i tillegg til at dei har vore tungt inne i sjølve planprosessen og dialogen med Voss kommune. Dialogen mellom den Fleischer s Moteller AS, plankonsulent og Voss kommune har vore god, spesielt i avslutningsfas av planarbeidet. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel har, som nemnt, hatt sterke føringar frå utfyllinga av vangsvatnet i samband med strandsoneplanen og i den austlege delen har knutepunktplanen lagt sterke føringar for organiseringa av av- og påstigningsarealet knytt til kollektivknutepunktet. Side 8 Planprogram for områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel er utarbeidd av Ard arealplan as. 4.1 SAMARBEID I PLANPROSESSEN Planprosessen har vore særleg prega av føringar lagt i strandsoneplanen og knutepunktplanen. Ein har hatt stort fokus på samarbeid og medverking, og det har vore fleire møte undervegs i prosessen. Det vart halde oppstartsmøte 17. oktober 2011 og undervegsmøte 6. november Vidare har det vore haldt «Frå veg til gate»-møte 28. juni 2012 og drøftingsmøte vedkomande samkøyring med Voss knutepunkt I tillegg til desse møta har tiltakshavar vor med på fleire møter vedkommande E16 og flytting av veg, saman med Statens vegvesen. 4.2 VARSLING Oppstart av reguleringsplanarbeid vart varsla i avisa Hordaland Oppstart vart òg varsla på Voss kommune og Plan Vest Bergen AS (no Ard arealplan as) sine internettsider samt i brev til grunneigarar, naboar, offentlege instansar samt andre aktuelle organisasjonar og interessegrupper.

9 Side MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING Figur 1: Varselannonse om oppstart av planarbeidet. I samband med varslinga kom det inn ni merknader. fem av desse er frå offentlege instansar, fire er frå private. Merknader med kommentarar finst under punkt 10.1

10 5 GJELDANDE PLANSTATUS 5.1 FYLKES(DEL)PLAN Fylkesplan for Hordaland legg opp til eit areal og miljømål der lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk. Lokalsamfunna skal ha gode miljøkvalitetar med mellom anna samanhengande grønstruktur, og tilgang til friluftsareal og møteplassar for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Vidare fokuserer fylkesplanen på at Hordaland skal ha best moglege rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur. Lokalsamfunna skal ha livskraftig næringsliv, basert på eigne føremoner og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplassar. Side 10 Desse ynskja vil vere i samsvar med næringsutbygginga som er planlagd innanfor gjeldande planområde. 5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN Kommuneplan for Voss poengterer at Voss er ein populær arena for mange festivalar og større arrangement, særleg i sommarhalvåret. Alle desse tek i bruk Prestegardsmoen og/eller resten av strandsona langsmed Vangsvatnet og kommuneplanen har difor satt som mål at denne delen av Voss sentrum skal «framstå som eit attraktivt friluftsområde for bygdefolk og tilreisande». Dei to framtidsvisjonane som Voss kommune har satt høvesvis for 12 og 30 år fram i tid byggjar begge opp under ein styrking av det som allereie er til stades på Voss. 30 årsvisjonen «Voss bygd for sterke opplevingar» spelar på Voss som ekstremsportsenter, men samstundes på den gode opplevinga av natur og rekreasjon i kombinasjon med bygdelivet/bystrukturen. 12 årsmålet «- Voss kommune skal vidareutviklast som eit sterkt og attraktivt regionsenter». Med dette ynskjer Voss kommune blant anna å «( ) sikre livskraftige bygdesamfunn og vidareutvikle Voss sentrum. Det skal leggast til rette for gode bustadtilbod i alle delar av kommunen, og det skal vere ein prioritert strategi å skaffa sentrumsnære bustadtilbod. Vidareutvikla dei urbane kvalitetane på Vangen samtidig som ein opprettheld livskraftige bygdesamfunn» (Samfunnsdelen til kommuneplan for Voss ). Utvikling og utviding av attraktive næringsareal som spelar på lag med både bygatemetodikken i «frå veg til gate»-prosjektet og målet om attraktive areal langsmed Vangsvatnet vil vere i samsvar med føringane lagt i kommuneplanen. I kommuneplanen er planområdet satt til næringsføremål. Dette føremålet samsvarar ikkje med sentrumsføremålet og bustadføremålet som er satt i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel. Næringsføremål omfattar industri-, handverks- og lagerverksemd. Dette inneber at føremålet inneheld underføremåla kontor, hotell/overnatting, bevertning, lager, bensinstasjon/vegserviceanlegg og anna næring som messehall, konferansesenter og forskingssenter/park. Bustaddelen av områdeplanen kjem derfor utanfor næringsføremålet i overordna plan. Det er til tross for dette planlagt inn bustader i området heilt vest i områdeplanen. Dette er gjort med grunnlag i framtidsvisjanane som Voss kommune har satt seg i høve til utviding av sentrum nemnt over, samt eit behov for å skape grunnlag for den aktiviteten ein ynskjer seg i dette området langs med Vangsvatnet.

11 Side 11 Figur 2: Utsnitt av gjeldande kommuneplan for Voss kommune. Planområdet er markert med gul stipla line. Grønt belte er markert i kartutsnittet fordi det er markert som offentleg friområde i gjeldande kommuneplan. På grunn av ein feil i Vossakart vert ikkje grønfargen vist i sjølve kartet. 5.3 OMRÅDEPLANAR/REGULERINGSPLANAR Offentleg områdereguleringsplan for Strandareal langs Vangsvatnet P-ID , vart godkjend i kommunestyret sak 25/12. Strandsoneplanen har mål om ein heilskapleg strandsoneplan for områda langs Vangsvatnet nær Voss sentrum. Figur 3: Utsnitt av offentleg områdereguleringsplan for Strandareal langs Vangsvatnet P-ID , godkjent t gjennomsiktig areal er omtrentleg planområde for områdeplan Vangen Vest Fleischer s Hotel. Strandsoneplanen overlappar delar områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel, i områda ned mot Vangsvatnet. Områda lagt til næringsareal i gjeldande kommuneplan er lagt som næring/tenesteyting i områdeplanen for strandareala langs Vangsvatnet. Arealføremålet tenesteyting kan omfatte offentleg eller privat tenesteyting med underføremåla barnehage, undervisning og institusjon. Tenesteyting saman med næring er ein arealkategori med særs stort spenn som opnar for ein fleirfaldig bruk av areala i området. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel ynskjer å opne for bustader i tillegg til dette slik at ein kan byggje opp under aktivitetane næring og tenesteyting vil kunne gje til området. Bustader vest for Voss sentrum

12 vil òg bygge opp under bruken av den planlagde strandpromenaden og aktivitetane tenkt i samband med promenaden. Prosjektet «frå veg til gate» er eit opprustingsprosjekt for vegtraseen gjennom Voss sentrum. Når Vangstunnelen står ferdig vil trafikkavlastinga langs Evangervegen og vegen vidare inn mot Voss sentrum etter alle berekningar og prognosar vere stor. Prosjektet avhenger av Vossopakko og det er eit mål å få etablert miljøgate frå området ved Vangstunellen og fram til eksisterande miljøgate i Voss sentrum. Reguleringsplan for Svarnakken Aust, vedteken , er utgått og delvis erstatta av strandsoneplanen. Områdeplanen for Vangen vest Fleischer s Hotel overlappar og vidarefører dei vestlige delane av strandsoneplanen og erstattar reguleringsplan for Svartnakken Aust. I Svartnakken Aust er området regulert til forretningsføremål (blå farge). F1 er bestemt nytta til Hotel, motell og tilhøyrande anlegg. F2 står som parkering for F3, som er regulert til kongresshall. F4 er satt som bensinstasjon og tilhøyrande anlegg, sjå figur under. F1 vert i hovudsak vidareført, men skal òg inneha bustader. F2 skal oppretthaldast med dagens funksjon som grøntareal og vert ikkje regulert til parkeringsareal slik reguleringsplanen for Svartnakken Aust legg opp til. F3 innehar i dag det nye kulturhuset og er dermed i tråd med reguleringsplan for Svartnakken Aust. F4 vert liggande utanfor planområdet til områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel. Side 12 Figur 4: reguleringsplan for Svartnakken Aust, vedteken Områdeplan for Voss knutepunkt ligg aust for planområdet og er ein plan som skal danne grunnlaget for utvikling av stasjonsområdet til eit funksjonelt og framtidsretta kollektivknutepunkt, sjå figur under. Fleischer s Hotel Figur 5: Områdeplan for Voss knutepunkt. Gjennomsiktig blått areal viser kor dei to planane overlappar. 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANAR OG ANDRE FØRINGAR o Klimaplan for Hordaland, vedteken o Fylkesdelplan Deltaking for alle Universell utforming (framleis retningsgivende) o Fylkesdelplan Kulturminne (framleis retningsgivende) o Reiselivsplan o Klima- og energiplan for Voss kommune o Trafikksikringsplan o Verneplan «Jernbanens stasjoner og steder». Evalueringsrapport for stasjonane på vossabanen (Kulturhistorisk forvaltningsplan). o «Frå veg til gate» opprustingsprosjekt for trafikkavlasta gate når Vangstunnelen står ferdig.

13 5.5 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER Dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging har som mål og sikre eit oppvekstmiljø som gir barn og unge tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknadar. Det skal sikrast at oppvekstmiljøet har dei fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetar som til ei kvar tid samsvarar med eksisterande kunnskap om barn og unge sine behov. Dei rikspolitiske retningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremmar samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bustadmiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn eit langsiktig, berekraftig perspektiv i planlegginga. Dei rikspolitiske retningslinene for universell utforming er retningsliner som i særleg grad tar opp i seg dei spesielle utfordringane med ein aukande eldre befolkning. Den seier at alle menneskje i heile landet skal ha like mogelegheiter til å utvikla sine evner og leva gode og meiningsfylte liv. Det vil bli lagt til rette for at personar med nedsett funksjonsevne kan ivareta sine rettar og plikter som samfunnsborgarar. Personar som lever med funksjonshemmingar skal sikrast levekår og livskvalitet på linje med resten av befolkninga. Universell utforming er ein strategi for planlegging og utforming av produkt og omgivnader for å oppnå eit inkluderande samfunn med full likestilling og deltaking for alle. Universell utforming vert definert som utforming av produkt og omgivnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneskje, i så stor utstrekking som mogleg, utan behov for tilpassing og spesiell utforming. Formålet med rikspolitiske retningsliner for universell utforming er å klargjera og sikra at omsynet til universell utforming vert ivaretatt i den kommunale og fylkeskommunale planlegginga etter plan- og bygningslova. Det nasjonale mål for universell utforming føreset målretta arbeid innanfor fleire samfunnssektorar, blant anna samferdsel, helse, arbeid, utdanning, IKT og kultur. Retningslinene skal bidra til å skapa samanhengande tilgang omgivnadane. Lokalisering av ulike tiltak og funksjonar i forhold til kvarandre, og i forhold til ulike transportsystem, verkar inn på den enkelte sin sjanse til å delta i samfunnet. Tilfredsstillande tilgjengelegheit for personar med nedsett funksjonsevne til alle delar av den daglege reisekjede, frå bustad til arbeidsplass, skule, privat og offentleg service osb. bør vera eit berande prinsipp i planlegginga. Nokre særs viktige rikspolitiske retningsliner: Side 13 o o o o Miljøverndepartementet sitt rundskriv T-2/98. Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegginga Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

14 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Reguleringsplanområdet ligg ved inngangsporten til Voss sentrum når ein kjem frå vest, og E16 delar planområdet i to. På oppsida av E16 finn ein hovudbygget til Fleischer s Hotel i aust, ein større parkeringsplass, delvis spreidde bustader samt teknisk anlegg for jernbanedrift. På nedsida av E16 finn ein Voss kulturhus i aust med eit stort grøntområde, parkeringsplass like vest for denne igjen og sørvest for hovudbygget til Fleischer s Hotel. Vidare mot vest finn ein motell-delen av Fleischer s langs vatnkanten, samt området med kontorbygg og trykkeri for avisa Hordaland. Side 14 Figur 6: Utsnitt av planområdet, regional kontekst. Planområdet Figur 7: Områdeoversikt som viser omtrentleg plassering av planområdet.

15 6.2 AVGRENSING Området omfattar Gardsnummer 45, Bruksnummer 14, 49, 55, 87, 88 m. fl., og gardsnummer 44 bruksnummer 17, 18, 40, m. fl.. Området grensar til Jernbanen i nord, E16 og området for Vangstunnelen i vest, Vangsvatnet i sør og Voss sentrum i øst. 6.3 TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/STATUS Jernbanelina ligg i nord og blir dermed ein naturleg avgrensing av planområdet. Her går Bergensbanen mellom Bergen og Oslo i tillegg til lokaltog mellom Bergen, Voss og Myrdal. Vest for planområdet ligger området kor den nye Vangstunnelen kjem, og lengre vestover strekk E16 seg mot Bergen med i hovudsak bustader og gardsbruk på nordsida og vangsvatnet på sørsida. E16 delar planområdet i ein nordleg og ein sørleg del. Side EKSISTERANDE BYGG Planområdet er i dag nytta til Hotellverksemd, parkering, grøntområde, bustader, kulturhus, tekniske anlegg for jernbanedrift og kontorbygg med trykkeri for avisa Hordaland. Bustadar Jernbaneverket si eigedom Fleischer s Hotel Voss stasjon Vangstunnelen (Framtidig) Avisa Hordaland Fleischer s Hotel Voss kulturhus (nytt bygg) Figur 8: flyfoto over planområdet som viser noko av dagens bruk 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Planområdet er prega av det grøne beltet langs stranda mellom Vangsvatnet og Fleischer s Hotel. Dette utgjer ein viktig landskapskarakter, og tek opp i seg mange av dei same kvalitetane og visuelle utrykket som dei grøne liene i kulturlandskapet rundt Vangsvatnet. Nærast vatnet låg strandsona på kote +49, noko som er endra etter utfyllinga i Vangsvatnet. Gatenivået ved Evangervegen (dagens E16) ligg om lag på kote 52. Sjølve Fleischer s Hotel ligg noko høgare enn Evangervegen. Planområdet ligg sørvendt og skrår noko ned mot Vangsvatnet. Strandsona mot vatnet ligg i overgangen mellom den smalare strandflata i vest og det elvedeltaet som sjølve Vangen ligg på. Dei ulike høgdelaga ligg langsmed fjellsida før ein kjem til Vangskyrkja kor elvedeltaet utvidar seg til den store flata som utgjer Voss sentrumskjerne. Dei klimatiske tilhøva varierer mykje i løpet av året. Om sommaren vert lufta fort stilleståande og oppvarma, men det i vinterhalvåret er stor klimatisk forskjell før og etter isen har lagt seg på vatnet. Før isen legg seg er det rått med mykje skodde. Når isen har lagt seg vert det eit meir stabilt innlandsklima, med låge temperaturar. I slike periodar vert området utanfor Prestegardslandet nytta til skeising, leik og isfiske så snart isen er trygg. Ved utfylling av massane frå Vangstunnelen og ut i Vangsvatnet vil landskapet langs strandlina, og dermed også sjølve strandlina, endrast. 0mrådereguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet, Planident , sett nokre premisser for arealbruk i områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel. 6.6 SOLTILHØVE Planområdet ligg sørvendt, med Slettafjellet og skistedet Bavallen i nord og Vangsvatnet i sør. Vangsvatnet er stort og gjev god avstand til fjella på andre sida av vatnet i sør. Dette gjev grunnlag for gode soltilhøve i heile planområdet frå føremiddagen til langt på kveld.

16 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Vegetasjonen innanfor planområdet er dominert av den flate grassletta som karakteriserer områda rundt Vangsvatnet mot Voss sentrum. Frå denne hovudsakleg flate grassletta er det eit naturleg søkk ned til sjølve strandkanten og vantnkanten. Strandsoneplanen for Vangsvatnet har satt nye føringar for korleis vegetasjonen og landskapet skal sjå ut i framtida, og områdeplan for Fleischer s Hotel - Vangen Vestskal ta utgangspunkt i strandsoneplanen og vidareføre dei vurderingane som er gjort i strandsoneplanen. Strandsoneplanen har som mål å vidareføre strandvegen frå Prestegardslandet til gang- og sykkelveg langs ny E16 ved Svartnakken. I tillegg til strandvegen er det planlagt å etablere ein fin og tilgjengeleg avslutning mot Vangsvatnet, som i hovudsak skal ha så slak helling som mogleg for å oppnå eit naturleg preg. Side 16 Figur 9: Grassletta som karakteriserer planområdet innanfor områdeplanen for Vangen Vest Fleischer s Hotel Naturbase, karttenesta til Direktoratet for naturforvaltning, viser ingen registrerte artsdata innafor planområdet. Kartet visar at planområdet er registrert som ein blanding av landareal og tett bustadbygging. Det finns ikkje dyrka mark innafor planområdet. Figur 10: Kartdata frå Naturbase, planområdet vist med raud stipla line.

17 6.8 GRØNE INTERESSER Området sør for E16 er prega av grøne grasslettar som før utfyllinga i Vangsvatnet enda i eit bratt søkk på nokre meter før ein kom til vasskanten. Etter utfyllinga er landskapet endra og sletta har utvida seg mot sør. Det er planlagt ein slak helling ned mot Vangsvatnet i store deler av strandlina. Det er ikkje registrert vegetasjon med høg bonitet eller dyrka mark innanfor planområdet. Områda mellom E16 og jernbanelina er prega av ein blanding av private bustader er hagar, hotellet, hotellet sine uteareal og område som vert brukt til parkeringsplass. 6.9 KULTURMINNE Voss er registrert i Riksantikvaren sitt register for kulturhistoriske bymiljø. Riksantikvaren har registrert 75 slike bymiljø, og planarbeidet med nye tiltak må vurderast spesielt opp mot dette. Eventuelt freda kulturminne må vurderast i planarbeidet. I kartutsnittet under kan ein sjå at det finns fem SEFRAK-bustader innanfor planområdet. Side 17 Figur 11: Dei små firkanta representerer SEFRAK-bygg. Alle er markert med gul sirkel. SEFRAK-registrerte bustader er bygningar registrert bygt hovudsakleg før SEFRAK-registeret er først og fremst eit generelt kulturhistorisk register som kan brukast som kjeldemateriale for lokal historie. Ein bygning som er registrert i SEFRAK er ikkje automatisk vernestatus og heller ikkje spesielle restriksjonar for kva som kan gjerast med eit hus 1. Finne (Finnesloftet) Gropstein Bergkunst Vangen Fetts fk. 1/1. Gravminne Lekve gårdstun Bustad - infrastruktur Finne Gårdstun Bustad-infrastruktur Lensmannssteinen ved Vangskyrkja Voss kyrkjestad Vossevenagen Fetts fk. 5/1, Olavskrossen Figur 12: Registrerte kulturminner i nærleiken av planområdet. 1

18 Registrerte kulturminner i nærleiken av planområdet: Finne Gardstun er eit automatisk freda medelaldergardstun som ligg vest for planområdet på nordsida av E16. Finne (Finnesloftet) Gropstein er bergkunst frå førreformatorisk tid. Gropsteinen ligg på Finne nordvest for planområdet. Vangen Fetts fk. 1/1 er eit registrert gravminne frå jernalderen. Gravminnet ligg nordaust for planområdet. Lekve gardstun er registrert som bustad infrastruktur. Lekve gardstun har oppheva freding og er frå det første kvartalet på 1700-talet. Lensmannssteinen ved Vangskyrkja er ein tradisjonslokalitet og har uviss datering. Lensmannssteinen er vedtaksfreda. Voss kyrkjestad er ei automatisk freda middelalderkyrkje. Kyrkja ligg i Voss sentrum. Vossavangen Fetts fk. 5/1, Olavskrossen er ein automatisk freda rituell-kultisk lokalitet frå middelalderen. Side 18 I områdeplanen for Strandarealet langs Vangsvatnet er det nemnt at Lindhaugsbrua, som er eit viktig kulturminne og som må fjernast frå Lindhaugen, kan få ein ny plassering innanfor planområdet for områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel. Lindhaugbrua er i skrivande stund fjerna frå Lindhaugen, men ikkje plassert ut som del av strandpromenaden. Det er i følgje Voss kommune usikkert kva som vert mogleg å gjere med ny plassering av Lindhaugbrua, grunna høge kostnader knytt til gjenoppbygginga av brua VEG OG TRAFIKKTILHØVE E16 delar i dag planområdet i ein nordleg og ein sørleg del. Vegen er sterkt belasta med tungtrafikk og er ein del av ein trasé som koplar aust- og vestlandet. I dag må altså tungtrafikken køyre gjennom sjølve Voss sentrum. Mjuke trafikantar må krysse E16 for å kome seg frå den nordlege delen av planområdet til den sørlege langs med Vangsvatnet. På den sørlege delen ligg ein bensinstasjon og Voss kulturhus, samt Fleischers motell. På nordsida av E16 ligg Voss stasjon og Fleischer s Hotel. Det fins parkeringsplassar på begge sider av E16 i dag. Det er oppretta eit samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Voss kommune som heiter «frå veg til gate» som har som mål å skape ein god gatestruktur for Voss sentrum når Vangstunnelen vert opna. Vangstunnelen vert ein del av E16 og vegen som går gjennom Voss sentrum er altså planlagd omforma til ein miljøgate gjennom dette samarbeidsprosjektet samt reguleringsplanane for Voss knutepunkt og Vangen Vest Fleischer s Hotel. Dei største utfordringane med omforminga av vegen gjennom Voss sentrum vert koplinga mellom vatnet, strandvegen og nærings- og bustadbygga på den eine sida og eksisterande busetnad, jernbana, Hangurbanen og fjellet på den andre sida. Alle desse elementa må fungere godt saman for å byggje grunnlaget for gode møteplassar og eit yrande by(gde)liv på begge sider av vegen STØY Jernbanestøyen i området vil bli høgare i 2025 enn i dag, på grunnlag av sannsynleg auka og hurtigare jernbanetrafikk. I tillegg er området i dag prega av stilleståande tog som går på «tomgang». Dette kan verte eit problem for bustader og næring innanfor planområdet i framtida, og det er viktig å finne løysingar i høve til denne typen støy òg. I dag fører E16 med seg mykje støy, noko det i særleg grad er tungtrafikken som står for. Vegtrafikkstøyen innanfor planområdet blir i 2025 i hovudsak lågare enn i dag, gitt av at store deler av den tunge trafikken vil gå i Vangstunnelen. Det er utført ein støyanalyse av framtidig vegtrafikkstøy som ligg som vedlegg i planmaterialet. Det aktuelle prosjektet vil lage noko ny trafikk med dei planlagde endringane i bruken av området. Og bygningane i det nye prosjektet får noko støybelastning, fordi det ligg relativt tett inntil jernbanen i nord OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Voss stasjon er eit viktig kollektivknutepunkt som samlar rutebuss og jernbane. Stasjonen tilbyr overgang mellom dei to, både for fastbuande, pendlarar og turistar. Busstilbodet frå Voss stasjon omfattar lokale bussruter til ulike områder i kommunen, «sentrumsbuss» som går til Hagebyen, Nedre Båbrekko, Voss Amfí, Voss trafikkstasjon, Gjernes skule, Voss Amfi og tilbake til Voss stasjon. I tillegg finn ein ruter til Hardanger og Sogn frå Voss stasjon. Fleire av rutene fungerer som skuleruter. Stasjonen er også eit viktig omstigingspunkt for aust-vest ekspressen (Norway bussekspress). Planområdet ligg like vest for Voss stasjon og har difor ein god kollektivdekning. Alle bussane frå Voss sentrum til områda rundt, går frå Voss stasjon, eller frå Tinghuset, som ligg om lag 500 meter frå planområdet.

19 6.13 VATN OG AVLAUP Hovudnett for vatn og avlaup ligg i eller langs nordsida av E16 Evangervegen/Uttrågata. Det ligg òg kablar og rør både i Stasjonsvegen som òg er omfatta av planområdet ENERGI Dei viktigaste energiberarane i Voss kommune i dag er elektrisitet, bio (ved) og olje. 80 % av det stasjonære energiforbruket i Voss kommune er dekka av elektrisitet 2. Voss Energi AS er områdekonsesjonær for kommunen. Planområdet ligg innanfor konsesjonsområde for fjernvarme og i følgje gjeldande kommuneplanen kan det stillast krav om tilrettelegging for forsyning av vassboren varme, og tilknytingsplikt til fjernvarmeanlegg. Side 19 I Klima og energiplan går det mellom anna fram at kommunen har som mål å ha ein berekraftig energipolitikk basert på ENØK og energiforsyning frå mellom anna nye fornybare energikjelder. Dagens alternative kjelder er i hovudsak biobrensel og varmepumper PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD Barnehagar: Det er usikkert kor stor del av sentrumsområdet som vil verte bustader og kor mykje som skal leigast ut til turistar. Voss kommune har god barnehagedekning og det finns i da 10 kommunale og 10 private barnehagar. Barnehagane er lokaliserte rundt om i heile kommunen som har full barnehagedekning. Skuler: I nærleiken av planområdet finn ein to barneskuler, Guldfjordungen skule og Vangen skule. Dei som busett seg i planområdet i framtida vil sokne til ein av desse skulene. Servicetilbod: Den delen av planområdet som er aktuell for bustader ligg om lag 200 meter frå Voss stasjon. Området rundt Voss stasjon er eit kollektivknutepunkt kor dei fleste lokale bussrutene passerer i tillegg til lokaltog og regionale tog passerer stasjonen. I Voss sentrum finn ein alt en måtte trenge av servicetenester som daglegvarebutikk, bibliotek, restaurantar og kafear, banktenester og helsetenester. Anna: Strandlina ligg innanfor planområdet og skal verte oppgradert og endra i framtida. Strandlina vil være eit særs godt friluftstilbod som ligg like utanfor døra til dei som ein gong i framtida skal bu, leige eller besøkje området. Vidare gjer Hangurbana det mogleg å kome opp på fjellet på ein rask og komfortabel måte, og gjør dermed området enda meir attraktivt ved å binde fjellet og vatnet saman RISIKO Flaum Ei utfordring i området er flaumsituasjonen. Vassnivået varierer mykje gjennom året. Vasstanden i Vangsvatnet vert registrert ved målestasjonen 62.5 Bulken. Dersom ein tek utgangspunkt i normalvassføring som gjennomsnittleg vassføring ut av vatnet i 30-årsperioden , kan ein, i følgje områdereguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet, rekne seg fram til ein gjennomsnittleg normalvasstand på kote 45,23 moh. Den lågaste observerte vasstand etter senking av utløpet i Vangsvatnet tidlig i 1990-åra er på moh. Dette var i februar Det er utarbeidd flaumsonekart for Vangsvatnet (NVE Delprosjekt Voss). Der er det definert vasstand for mellom anna 200-årsflaumen som er den flaumsituasjonen som skal takast høgde for ved reguleringsplanarbeid og nye tiltak. Denne er definert til 50,6 moh. Områdereguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet har lagt til grunn følgjande kotehøgder for utforminga av strandarealet; Låvasstand kote 44, gjennomsnittvasstand kote 45, Flaumvasstand kote Energi- og klimaplan for Voss kommune Områdereguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet, Planident

20 Side 20 Figur 13: Flaumsonekart for Voss (http://skredatlas.nve.no/ge/viewer.aspx?site=skredatlas#) Snøskred Planområdet ligg innanfor skredatlas sine områdar for utløpsområde for snøskred, sjå figur under. Figur 14: utløpsområde for snøskred, kjelde: skredatlas Snøskredkart utarbeida av forsvaret viser òg potensielle utløysings- og utlaupsområde for snøskred og planområdet ligg ikkje innanfor desse undersøkingane. ROS-analysen i strandsoneplanen viser til at forsvaret sin kartdata på området er meir nøyaktig enn skredatlas sine kart, og som i strandsoneplanen og knutepunktplanen, tek ein også her i Områdeplan for Vangen vest Fleishcer s Hotel høgde for forsvaret sine kartdata. Figur 15: Utløpsområde for snøskerd, kjelde; Forsvaretsine kartdata Setningar Når eit vatn vert fylt ut slik som det er gjort ved strandsona til Vangsvatnet vil det alltid vere ein risiko i høve til setningar. Det er naudsynt å sette krav om at det i samband med rammesøknad skal gjennomførast ei utgreiing av stabilitet og setningar for utbyggingsområdet.

21 6.17 PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR - gangveg gjennom planområdet, langs med Vangsvatnet. - utgifter knytt til etablering av ny Evangerveg. Side 21

22 7 UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR Områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest er i all hovudsak i samsvar med overordna planer og strategier for Voss kommune. Planområdet vart regulert til næringsareal i reguleringsplan for Svartnakken aust i 1987, og innehar i dag fem langstrakte bygg nytta i motellverksemd. I 2012 var delar av planområdet del av ein storstilt kommunal områdeplan for strandlina langs Vangsvatnet. I tråd med, og i kraft av vedtatt strandsoneplan har Voss kommune gjennomført ein utviding av landareala sine ved å fylle i massar frå utgravinga av Vangstunnelen som har som mål å avlaste Voss sentrum for tungtrafikk og gjennomkøyringstrafikk. Strandareala innanfor planområdet for Vangen vest Fleischer s hotel er i nokre områder utvida til nesten det dobbelte i lengde frå Evangervegen og sør til Vangsvatnet. Utfyllinga i Vangsvatnet har vore med på å legge grunnlaget for utarbeidinga av denne nye områdeplanen for området vest for Voss sentrum. For å sikre ein god utvikling av areala i dette området har det vore naudsynt å tenke nytt, både i høve til arealkategoriar og i tilknyting til estetikk. Strandpromenaden som er planlagt i strandsoneplanen har potensiale til å skape mykje aktivitet i desse vestlege områda og vil skape ei kopling som tidligare ikkje var tilstade. Samstundes er desse vestlege områda avhengig av å vere attraktive og skape grunnlag for aktivitet. Med dette utgangspunktet har ein i områdeplan Fleischer s Hotel - Vangen Vest kome til at arealføremålet sentrumsføremål er passande for heile området som i dag er i bruk som motell. Området er tenkt tett utnytta med heilt nye bygningstrukturer kor ein har fokus på koplinga mellom landareala, fjellet og Vangsvatnet samt koplinga mot Voss sentrum. Eit viktig element har vore å opne opp og skape gode siktliner frå Evangervegen og ned mot vatnet og strandlina. I dag stenger motellhusa effektivt for siktliner frå Evangervegen mot Vangsvatnet. Områdeplanen ynskjer å knytte denne vestre delen av Voss nærare sentrum gjennom verkemedel som plassering av gondolbane, endre Evangervegen til miljøgate med tilbod til både gåande, syklande og bilister. I tillegg har det vore viktig å få utbygginga tett opp mot Evangervegen slik at ein får følelsen av å være i Voss sentrum med ein gong ein har passert Vangstunnelen og kjem inn mot Voss. Gjennom strandsoneplanen har ein fokusert på gode uteareal og tilgjenge til Vangsvatnet, områdeplanen har òg fokus på denne problemstillinga, men i tillegg er det viktig å tenke på eit heilskapleg Voss sentrum som strekk seg vestover og som har trong for å kople aktivitet opp til område i vest. Side 22 Reguleringsplan for Svartenakken aust opna for ein total utnytting av dei vestlege delane av planområdet, F1 og F2, på om lag m 2 BRA. Området var satt til næring og parkeringsplass. Etter Plan- og bygningslova 4-2 skal reguleringsplanar som kan få vesentleg verknad for miljø og samfunn konsekvensutgreiast. Jf. føreskrift om konsekvensutgreiingar 2 bokstav e), skal «områdereguleringar som legger til rette for senere detaljregulering av tiltak nevnt i vedlegg I» alltid handsamast etter føreskrift om konsekvensutgreiingar. Vedlegg I, i forskrift om konsekvensutreiing visar ei opplisting av tiltak/planar som alltid skal konsekvensutgreiast. Det første av desse punkta seier; industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kroner eller et bruksareal på mer en m 2. Det er endå uklart kva type tiltak som vil kome innanfor senterområdet S01. Området har eit potensiale på m 2 BRA. Området vil truleg verte ein blanding av ulike typar næring og ein har satt krav om at det ved detaljregulering av S01 skal vurderast om det er naudsynt å utføre ein konsekvensutgreiing for tiltaka innanfor dette området. Det vestlegaste området som er tenkt utbygga er bustadområdet har eit grunnareal på om lag 9670 m 2. Arealet har ein planlagd utnytting på 150 % BRA. Dette medfører at ein kjem opp i om lag m 2 bruksareal innanfor dette området. I vedlegg I i føreskift om konsekvensutgreiing er det krav om konsekvensutgreiing i områderegulering av hytte- og bustadområder som ikkje er i samsvar med overordna plan. Områdeplan for Vangen vest er ikkje i tråd med overordna plan, men er i tråd med dei strategiske planane for Voss kommune om ein utviding av Voss sentrum og aktivitet langs framtidig strandpromenade langs Vangsvatnet i vest. Dei to areala, bustadområdet og seterområdet, er tenkt utbygga i tre fasar. Utviklinga av bustadområdet gjer det mogleg å utvikle sentrumsområdet. Innanfor sentrumsområdet vil ein først utvikle det vestlegaste området og til slutt det austlegaste arealet. I tillegg til at areala vert utbygd i tre fasar, er det viktig å sjå vurderinga om konsekvensutgreiing i samband med grunnelementa for å gjennomføre ein konsekvensutgreiing. Plan- og bygningslova 14-1 konstaterer verknadsområdet og føremålet med konsekvensutgreiing og seier at «reglene i dette kapittelet gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og for nærmere bestemte verneplaner etter naturvernloven. Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres» jf. Pbl Det er altså dei miljø- og samfunnsmessige omsyna som skal vurderast i ein utgreiing av konsekvensane av tiltaket. Områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel kan i skrivande stund ikkje seiast å ha negative miljø- og samfunnsmessige konsekvensar, men vil gje grunnlag for ein vitalisering av dei vestlege områda av Voss sentrum som vil styrke koplinga mellom menneskjer og Vangsvatnet og dei friareala som utfyllinga av

23 Vangsvatnet har gjeve grunnlag for. Ein har i planarbeidet difor kome fram til at ved å sette krav om vurdering av konsekvensutgreiing ved detaljplanlegging av S01 stetter områdeplanen dei naudsynte krava i høve til forskrifta. Side 23

24 8 SKILDRING AV PLANFORSLAGET Side 24 Figur 16: Plankart. 8.1 INNLEIING Planen er utabeida av Ard arealplan as på oppdrag frå Fleischer s Moteller as i samarbeid med arkitektfirmaet Forum arkitektar as. Reguleringsområdet ligg vest for Voss sentrum og området omfattar GNR. 45, BNR. 14, 49, 55, 87, 88 m. fl. og GNR. 44 BNR. 17, 18, 40, m. fl. Formålet med planen er å leggje til rette for bustadbygging og gjennom denne vere med i utvidinga av Voss sentrum i tillegg til auka aktivitet langs den planlagde strandpromenaden langs Vangsvatnet. Planframlegget legg og opp til vidare utbygging av hotell- og motellverksemda til Fleischer s, samt anna næring i samband med desse areala. I denne omgang vert den vestlegaste dela av motelltomta saman med områda nord for Evangervegen detaljregulert. Sjølve Evangervegen er i denne områdeplanen gjeve ein ny trasé. Ved Voss kulturhus vert vegen lagt noko lenger mot sør og kjem så inn igjen i gamal trasé ved Grovendal. Områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel legg òg opp til å leggje til rette for alternativ plassering av ny svevebane til Hanguren. Dei austlegaste områda av motelltomta vert ikkje detaljregulert i denne områdeplanen og det er satt krav om detaljregulering for desse områda før løyve til tiltak kan gjevast. 8.2 REGULERINGSFØREMÅL Føremål Totalt areal Busetnad og anlegg Bustader frittliggjande småhus BF01 BF daa Bustader Blokker f_bb01 f_bb04, BB05 og f_bb06 f_bb daa Sentrumsformål S daa Hotell/overnatting H daa Småbåtanlegg og strandsone f_sas daa Uteopphald f_ua01 f_ua daa Leikeplass f_lp01 f_lp daa Kombinert byggje og anleggsføremål f_b/fo/t/k daa (bustader, forretningar, tenesteyting, kontor) Kontor/tenesteyting o_kt daa Totalt busetnad og anlegg daa Samferdsel og teknisk infrastruktur Køyreveg offentleg o_kv04, o_kv06 - o_kv daa Køyreveg privat f_kv01, f_kv02, KV03, KV05 og f_kv daa f_kv15 Køyreveg totalt daa

25 Fortau o_ft01 o_ft daa Torg o_to01 o_to daa Gatetun GT daa Gangveg offentleg o_g01 - o_g04 og o_g daa Gangveg privat f_g05 - f_g08 og f_g daa Gangveg totalt daa Annan veggrunn teknisk anlegg o_avt01 o_avt daa Annan veggrunn grøntareal offentleg o_avg01 o_avg daa Annan veggrunn grøntareal privat f_avg daa Annan veggrunn grøntareal totalt daa Stasjonsbygg/terminalbygg o_st daa Kollektivknutepunkt o_kk daa Parkeringsplassar PP Kombinert føremål for samferdselsanlegg (køyreveg, fortau, gang og sykkelveg, KFS daa sykkelfelt, anna veggrunn) Parkeringshus kombinert med næring PH/N01 og PH/N daa Samferdsel og teknisk infrastruktur totalt daa Grønstruktur Grønstruktur o_gst01 o_gst daa Friområde offentleg o_fri01 - o_fri daa Grønstruktur totalt daa Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone - offentleg o_fss01 o_fss daa Bruk og vern av sjø og vassdrag med daa tilhøyrande strandsone totalt Omsynssoner sikrings-, støy- og faresoner Frisiktsone ved veg H140 Raud vegtrafikk støysone H210_01 Gul vegtrafikk støysone H220_01 Flaumfare H320 Totalt daa Side BYGGEFØREMÅL Byggeføremål Reguleringsføremål (BF01 BF02) Bustader frittliggjande med tilhøyrande infrastruktur og grøntareal Areal daa Byggehøgde 9 meter frå gjennomsnittleg planert terreng % BYA 30 % Parkeringsplassar Parkeringsdekninga skal følgje krav satt i kommuneplan for Voss kommune sine føresegner: - Bustadbygg: 2 parkeringsplasser pr. husvære Byggeføremål Reguleringsføremål (BB01 BB04) Bustader blokker med tilhøyrande infrastruktur og grønareal Areal daa Tal på bustadeiningar Byggehøgde BB01 kote + 68,5 kote + 71,5 (variasjon frå 4 6 etasjar) Byggehøgde BB02 kote + 71,5 kote + 75 (variasjon frå 5 7 etasjar) Byggehøgde BB03 kote + 66 kote + 69 (variasjon frå 4 5 etasjar) Byggehøgde BB04 kote + 68,5 (variasjon frå 4 5 etasjar) BRA % 150 % (grunnlag 9670m 2 berre innanfor nytt byggeområde ikkje med friområdet) Parkeringsplassar Parkeringsdekning: - 1,25 for einingar over 70 m 2-1 for einingar under 70 m 2 - gjesteparkering 20 %

26 Byggeføremål Reguleringsføremål (BB05) Bustader blokker med tilhøyrande infrastruktur og grønareal Areal daa Byggehøgde 15 meter frå gjennomsnittleg planert terreng % BYA 40 % Parkeringsplassar Parkeringsdekning: Parkeringsdekning: - 1,25 for einingar over 70 m 2-1 for einingar under 70 m 2 - gjesteparkering 20 % Side 26 Byggeføremål Reguleringsføremål (S01) Sentrumsføremål Areal daa byggehøgde Aust for f_kv08: kote + 65 kote + 69 Vest for o_kv08: kote BRA 250 % Parkeringsplassar Parkeringsdekninga skal følgje krav satt i kommuneplan for Voss kommune sine føresegner: - Forretningsareal: 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Kontorareal: 0,7 parkeringsplass pr. tilsett, og ikkje mindre enn 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Hotell/pensjonat skal ha 0,5 parkeringsplass pr. gjesterom og i tillegg plassar for tilsette, bilar som inngår i drifta og for besøkjande til kafear, restaurantar m.v. etter dokumentasjon som må framleggjast av tiltakshavar. - Bustadbygg - 1,25 for einingar over 70 m 2-1 for einingar under 70 m 2 - gjesteparkering 20 % Byggeføremål Reguleringsføremål Hotell Areal daa Byggehøgde Maks kote 76,4 BYA 90 % Parkeringsplassar Parkeringsdekninga skal følgje krav satt i kommuneplan for Voss kommune sine føresegner: - Forretningsareal: 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Kontorareal: 0,7 parkeringsplass pr. tilsett, og ikkje mindre enn 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Hotell/pensjonat skal ha 0,5 parkeringsplass pr. gjesterom og i tillegg plassar for tilsette, bilar som inngår i drifta og for besøkjande til kafear, restaurantar m.v. etter dokumentasjon som må framleggjast av tiltakshavar. Byggeføremål Reguleringsføremål (ST01) Stasjonsbygg/terminalbygg Areal daa Byggehøgde Maks kote + 62 BYA 100 % Parkeringsplassar Parkering for brukarar av gondolbana vert sikra gjennom nytt parkeringshus innanfor arealføremålet parkeringshus kombinert med næring, f_phn01.

27 Byggeføremål Reguleringsføremål (PH/N01) Parkeringshus kombinert med næring og tilhøyrande infrastruktur Areal daa Byggehøgde maks kote + 70,3 BYA 80 % Parkeringsplassar Parkeringsdekninga skal følgje krav satt i kommuneplan for Voss kommune sine føresegner: Side 27 - Forretningsareal: 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Kontorareal: 0,7 parkeringsplass pr. tilsett, og ikkje mindre enn 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Hotell/pensjonat skal ha 0,5 parkeringsplass pr. gjesterom og i tillegg plassar for tilsette, bilar som inngår i drifta og for besøkjande til kafear, restaurantar m.v. etter dokumentasjon som må framleggjast av tiltakshavar. Byggeføremål Reguleringsføremål (PH/N02) Areal Byggehøgde maks kote + 52,3 Parkeringsplassar PH/N01 skal òg nyttast som pendlar- og innfarts- /utfartsparkering samt som avlastning for parkeringssituasjonen på gateplan i Voss sentrum. Parkeringshus kombinert med næring og tilhøyrande infrastruktur PH/N02 er tenkt som eit fleksibelt areal som òg kan utviklast til næring. Arealet ligg under S01 og er hovudsakleg tenkt som parkering for tiltaka innanfor S01 og tilhøyrande aktiveter. Dersom det lar seg gjere er det tenkt at PH/N02 kan nyttast til bowling, treningssenter og liknande tiltak som ikkje treng utsikt/vindauger daa Parkeringsdekninga skal følgje krav satt i kommuneplan for Voss kommune sine føresegner: - Forretningsareal: 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Kontorareal: 0,7 parkeringsplass pr. tilsett, og ikkje mindre enn 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal (BRA) - Hotell/pensjonat skal ha 0,5 parkeringsplass pr. gjesterom og i tillegg plassar for tilsette, bilar som inngår i drifta og for besøkjande til kafear, restaurantar m.v. etter dokumentasjon som må framleggjast av tiltakshavar.

28 8.4 BUSETNAD OG ANLEGG Bustader-frittliggjande-småhus BF01 og BF02 er eksisterande bustadområde for frittliggjande småhus. Områda ligg nordvest i planområdet. Maksimal BYA for BF01 og BF02 er 40 % og maksimal byggjehøgde er ni meter. Bustader konsentrert blokk Side 28 Figur 17: Perspektiv sett mot planlagd blokk frå gardsrommet. Figur 18: Perspektiv inn mot gardsrom frå Evangervegen. Innanfor området satt til bustad (BB01 BB04) i reguleringsplanen er det planlagt konsentrert bustadbygging i form av bustadblokker på mellom tre og seks etasjar. Bygga er plassert på ein kotehøgde på 52,3 moh og har ein god buffer mot flaumsituasjonar. Det er utarbeidd flaumsonekart for Vangsvatnet (NVE Delprosjekt Voss). Der er det definert vasstand for mellom anna 200-arsflaumen som er den flaumsituasjonen som skal takast hogde for ved reguleringsplanarbeid og nye tiltak. Denne er definert til 50,6 moh. I merknaden til områdeplanen for Vangen vest Fleischer s Hotel har NVE tilrådd å legge ein tryggleiksmarkgin på 0,3 meter på kota for 200 årsflaumen. Områda for varig opphald ligg 1,4 meter høgare enn det tilrådingane frå NVE tilseier medan parkeringsgarasjen er lagt til kote Føresegnene sikrar at parkeringsgarasjen ikkje vere nytta til varig opphald, slik at ein unngår faremomentet i høve til flaum. Alle bygga innanfor denne vestre delen av planområdet ligg altså på same kotehøgde og følg veghøgda på Evangervegen godt. Dette er viktig i høve til å bygge opp under den framtidige miljøgata og bystrukturen ein ynskjer å opparbeide innanfor planområdet. Bustadblokkene er lagt på toppen av ein parkeringsgarasje som strekk seg gjennom heile dette vestlege området og som kan koplast til parkeringsgarasje for S01 når dette området vert detaljregulert og vidareutvikla. Parkeringsgarasjen strekk seg òg eit stykke mot Vangsvatnet, men deler av dei to bustadblokkane som ligg nærast Vangsvatnet er planlagt å delvis stå på søyler, sjå snitt under. Tenkt bygg innanfor S01 vest Søyler gangveg Parkeringsgarasje Figur 19: Snitt som viser dei to vestlegaste bygga, og korleis dei bygga langs mot Vangsvatnet er planlagt bygga på søyler.

29 Side 29 Figur 20: Fasade mot nord. Området ligg særs godt til i høve til både sol og terreng. Området ligg mot sør og vil få sol store delar av dagen og kvelden. Terrenget i området er svakt dalande mot Vangsvatnet og ikkje kuppert. Planområdet er knytt direkte opp mot dei store friluftsområda langs Vangsvatnet og Voss kommune har utarbeidd ein områdeplan som sikrar desse områda som allmenne friluftsområder. Kontakten med Vangsvatnet blir særs viktig og ein har planlagt gode løysingar som gjev tilkomst til Vangsvatnet for alle brukargrupper uansett funksjonsnivå. Denne koplinga er vidareført inn gjennom bustaddelen av planområdet slik at overgangen mellom bustadfelt og friområde vert saumlaus og enkel. Figur 21: Fasade mot sør. Illustrasjonane over viser korleis ein ser føre seg at bygga vil ligge i terrenget. Det øvste snittet viser korleis bygga føreheld seg til Evangervegen. Her er det lagt vekt på rette liner og kort avstand til Evangervegen som i framtida vil utformast som miljøgate. I det nedste snittet ser ein bygga frå Vangsvatnet. Her er det lagt vekt på koplingar mot Vatnet og strandpromenaden som ligg langs med Vangsvatnet. Det er lagt opp til gode tverrforbindingar som koplar Evangervegen og strandpromenaden for å skape dei koplingane mellom Fjell, by, menneskjer og vatn. Figur 22: Illustrasjon over det vestlige området, med markerte etasje- og kotehøgdar. Interne gangveger er illustrative og er fastsett i plankartet med eit slingringsmonn på +-2 meter.

30 Det er lagt til rette for ein utnytting av området på maksimalt 150 % BRA og ein maksimal mønehøgd på kote + 75 meter. Byggehøgdene innanfor området og innanfor kvar enkelt bygningskropp vil variere for å skape liv og bevegelse i byggemassen, spele på lag med eksisterande bygg i nord og med landskapet i sin heilskap, sjå illustrasjon over for høgdevariasjon. Bygga er vidare tenkt høgare ut mot Evangervegen for å bygge opp under bystrukturen og blir lågare i retning av Vangsvatnet, sjå snitt under. Ein har vald å leggje byggjegrensa for dei nye bustadblokkene tett opp i Evangervegen. Dette er gjort for å oppnå ei bykjensle i det ein i framtida kjem ut frå rundkøyringa ved Vangstunnelen og den framtidige miljøgata starter. Første etasje vert heva noko for å minske innsyn frå Evangervegen. Side 30 Figur 23: Snitt gjennom BB01 og BB03, (sjå figur over). Fleischer s Hotel lenger mot aust er teke med for å eit heilskapleg bilde av framtidig situasjon. Bustader konsentrert blokk BB05 er område for konsentrert bustad i blokk. Området ligg like nord for Evangervegen og planlagde tiltak BB01 BB04 og like sør for jernbanelina. Området er ramma av støyproblematikk både frå jernbanelina og frå Evangervegen. Området vert liggjande innanfor gul støysone frå begge desse støykjeldane. Dette er noko som må utreidast nærare når området skal detaljregulerast. Innandørs støy vert handtert gjennom sjølve byggemetoden, og mykje av støyproblematikken for utandørs støy kan handterast gjennom støyskjerming. Figur 24: H220_02 er gul støysone frå både veg og jernbaneline. H210_03 er gul støysone frå jernbanelina. Sentrumsføremål S01 er sentrumsområdet innanfor planområdet og vert ikkje detaljregulert i denne områdeplanen. Innanfor S01 er det tenkt å leggje til rette for hotell/motell, konferansesenter og noko handel og næring. Det er lagt til rette for ein utnytting av området på maksimalt 250 % BRA og ein byggjehøgd vest for f_kv10 som ikkje skal overstige kotehøgde + 70 meter og ein byggjehøgd aust for f_kv10, som ikkje skal overstige kotehøgde + 69 meter. Byggehøgdene innanfor S01 vil variere for å skape liv og bevegelse i byggemassen, spele på lag med eksisterande bygg i nord og med landskapet i sin heilskap. Det er særs viktig at bygga innanfor S01 tek omsyn til Fleischer s Hotel, siktlinene frå sjølve hotellet med terrassen i front samt sletta, o_fri02 og 03, og det nye kulturhuset.

31 Området vil få eit moderne formspråk som vil spegle funksjonane dei skal innehalde. På bakkeplan er det tenkt verksemd retta mot publikum og det er ynskjeleg med opne fasadar kor ein kan sjå livet innanfor og samtidig sjå gjennom bygget ut mot dei skjerma areala langs med Vangsvatnet. Ved det nye kulturhuset, med sine arkitektonisk gjennomførde liner, som både møter Vangsvatnet og områda i nord på ein god måte, skal det utarbeidast ein illustrasjonsplan/situasjonsplan for korleis kulturhusområdet, som ligg på ei høgd, skal møte sletta og områda vest for kulturhuset, jf i føresegna til strandsoneplanen. Det er særs viktig at dei austlegaste bygga innanfor S01 tek omsyn til nettopp Fleischer s Hotel, siktlinene frå sjølve hotellet med terrassen i front samt sletta og det nye kulturhuset. Her er det viktig å ha fokus på den låge, opne sletta og elva som skil mellom S01 og sjølve sletta. Koplinga vert avhengig av ein nedskalering av byggehøgda mot aust slik at sletta ikkje vert innestengd mellom Kulturhuset på haugen i aust, Fleischer s Hotel i nord og eit høgt bygg i vest, sjå illustrasjon av tenkt snitt under. Side 31 S01 (aust) Kulturhuset med Voss stasjon i bakkant Fleischer s hotel Grovendal Figur 25: Snitt S01, Fleischer s Hotel og kulturhuset. Det er viktig å legge til rette for at S01 vert eit område som legg opp til stor aktivitet. S01 vil verte ein naturleg del av Voss sentrum og ligg like vest for det nye kulturhuset og Voss knutepunkt. Når Voss knutepunkt vert etablert vil området rundt Voss stasjon stå fram som ein viktigare og meir sentral del av Voss sentrum enn det gjer i dag. Knutepunktet vil byggje opp under tilboda i Kulturhuset og saman vil dei truleg justere tyngdepunktet for aktivitet i Voss sentrum noko mot vest. Sentrumsføremålet i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel ligg om lag 100 meter vest for kulturhuset og det er naturleg at dette området, i likskap med Voss knutepunkt, legg opp til noko detaljhandel for å gjere det mogleg å leggje eit grunnlag for aktivitet i denne vestlege delen av Voss sentrum. Det er viktig å byggje opp under utvikling og aktivitet i Voss sentrum og ikkje jobbe mot denne. Alle nye tiltak innanfor planområdet vil vere med å løfte Voss sentrum som handelssentrum og bykjerne på Voss. Det er viktig at Voss sentrum har eit variert tilbod som appellerer til så mange som mogleg. Det er eit kjend problem på Voss at mange lokale i Voss sentrum til tider står tomme og at det er vanskelege tider for handelsstanden. Dette er eit problem som har utvikla seg over tid og som er nært knytt opp mot etableringa av Amfi kjøpesenter og fleire andre store detaljvaretilbod på Skulestadmoen, Palmafossen, Tvildemoen og Brynemarka. Kjøpesenteret Amfi er det næraste av desse tilboda, men eit kjøpesenter kan ikkje seiast å bygge opp under handel i ei bykjerne like i nærleiken. Eit kjøpesenter har oftast motsett effekt og fører ofte til at handelsaktiviteten i bykjernen minskar fordi både tilhøva for parkering er betre og handelstilbodet meir variert og kompakt enn innanfor bykjernen. Dei andre handelstilboda er ikkje like variert som kjøpesenteret Amfi, men har likevel potensiale til å trekkje kundar vekk frå Voss sentrum. Palmafossen ligg mellom 1,5 og 2 kilometer frå Voss sentrum og Skulestad ligg mellom 3 og 3,5 kilometer unna Voss sentrum. På Tvildemoen finn ein i dag ein større Felleskjøpetbutikk. Denne butikken har eit vareutval som gjer at den må karaktereiserast som detaljhandel. Alle desse eksemplane på områder utanfor Voss sentrum er med på å trekkje handel og i sær detaljhandel ut frå sentrum. Senterområdet, S01, ligg som ein del av Voss sentrum og vil, i motsetnad til desse andre tilboda, vere med på å styrke attraktiviteten til Voss sentrum. S01 vil fungere som eit supplement til det etablerte tilbodet i sentrum berre 100 meter unna Voss kyrkje. Når Voss knutepunkt vert etablert vil S01 truleg verte endå meir inkludert i Voss sentrum enn området er i dag. Ein vil då truleg oppleve at tyngdepunktet av tilbod i Voss sentrum vil flytte seg noko mot vest. Elva/bekken, som er tenkt opna like aust for S01, har potensiale til å verte eit fint estetisk element som kan verte særs viktig i høve til koplinga mellom Fleischer s Hotel og områda på nordsida av Evangervegen, og områda langs Vangsvatnet på sørsida av Evangervegen. Det austlegaste området innanfor S01 vert òg særs viktig i denne koplinga då det er dette området som vert mest synleg frå Fleischer s Hotel og resten av Voss sentrum. For å byggje vidare på koplinga mellom grassletta, elva og den austlegaste delen av S01 har ein ynskje om å skape eit kulturmiljø ved å kople Lindhaugsbrua, eller anna bru, over elva og Grovendalhuset i samspel med den opne elva som strekk seg frå foten av fjellet og ned til Vangsvatnet. Fokus og omsyn til desse elementa vert òg særs viktig for bygga innanfor den austlegaste delen av S01.

32 Detaljregulert boligområde S01 vest S01 aust Figur 26: Snitt boligområde, S1, Fleischer s Hotel og hulturhuset. Side 32 Hotell/overnatting HO01 er området for Fleischer s Hotel. Fleischer s Hotel er et tradisjonsrikt hotell og viktig for Voss sin identitet. Dette er det første ein møter når ein kjem til Voss med tog, og bygget er på mange måtar eit landemerke. Innanfor HO01 er det tenkt å gjere større endringar i strukturen i området og i bygget ved å bygge eit tilbygg som strekk seg i sørleg retning, mot ny Evangervegtrasé. Ein planlegg altså å utvide underetasjen, betongbygget som vart tilført i 1977, med hage på taket, sjå òg 8.6 Kulturminne. Utvidinga vil gje rom for fleire større konferansesalar og liknande. Utvidinga vil følgje høgda på den eksisterande terrassen frå tilbygget i 1977 og hotellet si utsjånad vil altså ikkje verte råka direkte av utvidinga då den tar stad på undersida av sjølve hotellet. HO01 er daa stor og er satt med ein maksimal BYA på 90 %. Koplinga mellom HO01, o_fri02, kulturhuset og dei framtidige friområda langs med Vangsvatnet vert særs viktig for det heilskaplege intrykket i denne delen av områdeplanen. Det er viktig at overgangen mellom HO01 og Evangervegen vert god, både estetisk og praktisk i høve til dei som skal bevege seg i området. Denne overgangen er tenkt utforma som ein hage som trapperar seg ned frå terrassenivået mot ny Evangervegtrasé. Dei nye tilbygga vert liggjande under denne hagen og vert soleis ikkje ein dominerande del av bygningskroppen. Figur 27: Koplinga mellom HO01, o_fri02, kulturhuset og dei framtidige friområda langs med Vangsvatnet. I tillegg til hagen er det tenkt at bekkedraget som er tenkt opna på sørsida av Evangervegen òg vert opna nord for Evangervegen, innanfor arealet satt til hotell. På denne måten vert området rundt hotellet meir

33 tilgjengeleg samtidig som terrassen med hagen framfor får eit mjukare uttrykk. Ein slik god kopling mellom Fleischer s Hotel og den grøne sletta framfor hotellet gjev eit inntrykk av at det ærverdige hotellet ligg på ein bakketopp og Fleischer s Hotel lander i terrenget på ein betre måte enn det gjer i dag. Småbåtanlegg og strandsone Det er planlagd eit område for småbåtanlegg og strandsone, f_sas01, knytt til brygga og bekken som skal opnast. f_sas01 ligg sør, om lag midt i planområdet, det er 0,109 daa stort og har plass til om lag ti private båtplassar. Side 33 Kombinert byggje og anleggsføremål (bustader, forretningar, tenesteyting, kontor) Området f_b/fo/t/k01 er eigedomen kor Avisa Hordaland held til i dag. Området ligg heilt vest i planområdet er 5,363 daa stort og vert detaljregulert i eige plan. f_b/fo/t/k01 har tilkomst via f_kv13 og f_kv15. Kontor/tenesteyting o_kt01 er Voss kulturhus og område rundt. Voss kulturhus ligg lavt i terrenget inn mot Evangervegen og aukar i høgde mot Vangsvatnet. Delar av taket på kulturhuset er gjort tilgjengeleg frå Evangervegen og det er mogleg å gå opp på taket ved hjelp av trappar frå den nordaustlege sida av huset. o_kt01 er 4,907 daa stort og er gjeve ein utnytting på 50 % BYA. Parkeringshus kombinert med næring f_ph/n01 ligg like vest for Fleischer s Hotel og er tenkt som parkeringshus og framtidig område for næring knytt til hotellverksemda og området generelt. Området vert i dag nytta til overflateparkering for Fleischer s Hotel og for bygg nytta av jernbaneverket. Det er i dette området derfor tenkt å opparbeide parkeringshus i tre etasjar. To etasjar vert byggja under grunnen/eksisterande kotehøgder, kote + 50 og kote + 53, øvste etasje vil ligge på eksisterande kotehøgde Figur 28: Snitt som viser parkeringsgarasje innanfor f_ph/n01. f_ph/n01 ligg knappe 200 meter frå det framtidige kollektivknutepunktet ved Voss stasjon og har potensiale til å bli ein viktig del av utvidinga av Voss sentrum i framtida. I gjeldande kommuneplan vert det understreka at det bør leggjast til rett for eit godt parkeringstilbod i utkanten av sentrum for å nå målet om redusert biltrafikk i sentrumsgatene» 4. Over de tre etasjane med parkering er det tenkt å bygge eit nytt næringsareal. Ein har vald eit kombinertføremål for å gjere planen så fleksibel som mogleg. Arealet vil kunne verte eit godt kompliment til Fleischer s Hotel, framtidig utbygging på motelltomta og framtidig aktivitet i miljøgata. Det er gjort grundige vurderingar i høve til plassering av eit slikt bygg og det er viktig at bygget har god avstand til Fleischer s Hotel og tek omsyn til siktliner frå vestlige delar av Evangervegen mot Fleischer s Hotel. Omsynet til Fleischer s Hotel er sikra med byggjegrenser i plankartet. Byggjegrensa sikrar at det innanfor eksisterande siktline frå vest, mot Fleischer s Hotel, ikkje kan byggjast høgare enn opp til kote Dette er den same koten som terrassen til Fleischer s Hotel ligg på i dag. Tiltak nord for denne byggjegrensa kan vere høgare, då dei ikkje forstyrr siktlina mot Fleischer s Hotel og samstundes kan vere med på å gjere støyproblematikken mindre. Innanfor den nordlegaste delen av f_ph/n01 har ein difor vald å setje ei byggjegrense som sikrar at maksimal mønehøgde ikkje overstig kote PH/N02 er område for parkering knytt til S01 og avlasting for parkeringssituasjonen i Voss sentrum. I tillegg er arealet gjeve eit kombinertføremål som gjev opning for næringsaktivitet. Arealet ligg under S01 og delar av arealet er tenkt nytta til aktiviteter knytt til S01 og andre sentrumsaktivitetar. Arealet ligg under flaumgrensa 4 Kommuneplan for Voss kommune

34 og må eventuelt opparbeidast som eit flausikkert areal dersom det vert aktuelt å innreia arealet for næringsaktivitet. PH/N02 er daa stort og kan i utgangspunktet gje plass til om lag 178 parkeringsplassar (25 m 2 per parkeringsplass inkludert tilkomst osb). Detaljreguleringa av S01 vil vise kor høg parkeringsdekning dei tiltaka som vert regulert har trong for. Reguleringsføresegna i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel sett krav til parkeringsdekninga innanfor S01. Energi i bygga: Det er satt krav i planføresegna om at nye tiltak innanfor planområdet i hovudsak skal nytte vassboren varme. Side ESTETIKK OG LANDSKAP Planområdet er inngangsporten til Voss når ein kjem frå vest. Det må leggjast vekt på å regulere for utbygging som har gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og i høve til bygde og naturlege omgjevnader. Den største synlege endringa frå Evangervegen og togtraseen vert dei nye bygga langs vegen. Når ein kjem ut frå rundkøyringa ved den nye Vangstunnelen vil det første ein ser vere eigedomen der Avisa Hordaland held til. Dette er eit typisk industrihus utan særskilde arkitektoniske verdiar og det vert lagt opp til at dette området skal gjennom ei eige detaljregulering før en kan gå vidare til byggesak. Vidare aust kjem ein til området som i dag er prega av Fleischers Motell. Ein utbygging av dette området vil vera eit stort estetisk løft for området. I dag er denne delen av planområdet prega av det noverande motellet som effektivt stengjar alle siktlinjer mot Vangsvatnet frå E16 i om lag 200 meter. Dei nye tiltaka på motellområdet er planlagt å strekkje seg i retning frå E16 mot Vangsvatnet. På denne måten skapar ein siktlier frå Evangervegen mot Vangsvatnet og aktivitetane her. Samstundes koplar ein fjellet på andre sida av E16 med strandsona og vatnet. Bygga og utforminga av uteopphaldsareal innafor områda satt til senterføremål er særs viktig i høve til å både klare å skape og samstundes byggje opp under desse linene. Dei nye bygga skal spille på lag med Fleischer s Hotel. Både siktlinar frå Fleischer s Hotel mot Vangsvatnet og byggehøgder på nye bygg har vore justert i høve til det ærverdige hotellet. Ein legg opp til ulike høgder, men med ein klar nedjustering i høgda når ein kjem nærare Fleischer s Hotel.

35 Side 35 Figur 30: Perspektiv fra Evangervegen mot vest. Figur 29: Perspektiv frå Evangervegen mot aust.

36 Side 36 Figur 31: Illustrasjon siktliner frå Evangervegen mot Vangsvatnet. Figur 32: Perspektiv frå terrassen foran Fleischer's hotel mot S1 og Vangsvatnet. Gullfjordungsvegen ligg på om lag kote Når ein oppheld seg i vegen eller i hagar og hus langs med denne vegen like nord for planområdet vil ikkje dei nye tiltaka råka mykje av eksisterande utsikt. For å få eit reelt bilete må ein legge på om lag 1,5 meter (synshøgde for v aksen person). Utsiktsberekninga vert altså gjort frå kote + 69,5 moh for Gullfjordungsvegen. Av dei planlagde bygga er det ingen som er tenkt byggja med ein full etasje som er høgare enn kote + 69,5. Det er altså berre er smalare, og mindre dominerande saltak som kjem over utsynskota på 69,5 moh, sjå figur under. Nokre av husa i Gullfjordungvegen vil miste ein bit av panoramautsikta dei har i dag. I dag kan dei sjå så og sei heile Vangsvatnet og områda sør for vangsvatnet, mens ein utbygging av arealet på motelltomta vil stengje for utsikta mot sjølve vatnet. Frå Gullfjordungvegen vil ikkje dei planlagde tiltaka få silhuettverknad i høve til fjella sør for Vangsvatnet.

37 Figur 33: Raud gjennomsiktleg markering viser BRA-flate på kote + 70,3-71,3. Raud markering viser BRA-flate på kote + 73,3-73,9. Gullfjordungvegen ligg på om lag kote +68, utsynshøgde er satt til 69,5. Bygg med høgde under 69,5 er ikkje markert i figuren. Side 37

38 Side 38 Figur 34: Utsikt frå Gullfjorungvegen mot planlagde tiltak på motelltomta. For at området skal fungere godt estetisk er det ikkje berre bygga som må byggje opp under koplinga mellom den nordlege og den sørlege sida av Evangervegen. Den trafikkerte Evangervegen har i stor grad øydelagt denne moglege koplinga mellom Fleischer s Hotel og stasjonsområdet på den eine sida og strandsona og kulturhuset på den andre. Ein god kopling mellom desse områda er særs viktig og har eit stort forbetringspotensiale. Ikkje berre er det viktig i høve til bruken av desse spesifikke områda, men dei storstilte planane om ein attraktiv og ikkje minst aktiv strandsone heilt bort til Vangstunnelen, avhenger truleg av at ein slik kopling vert vellukka. Element som miljøgata, gangvegane, dei grøne romma og dei faktiske aktivitetane som tek plass innanfor sentrumsføremåla og sjølve strandsona vert òg viktige i denne samanhengen. Miljøgata er viktig i høve til den samferdselsmessige problematikken og i høve til den kjensla ein får når ein kjem inn mot Voss sentrum, målet er ein kjensle av å vere i ein by tufta på mjuke trafikantar sine premisser. Opparbeiding av ei miljøgate har vist seg som eit godt tiltak for alle typar trafikkantar. Ein ser at dei bidrar til redusert hastighet på bilar, betre tilhøve for gåande og syklande og at dei ofte gjev meir aktivitet for næringsdrivande som held til der. Den estetiske verknaden av ei miljøgate er òg særs viktig, og bidrar i stor grad i høve til dei ulike godane skildra over. Men i høve til miljøgata i Evangervegen vil ho ha enda ein viktig verknad. Miljøgata skal vere ein kopling mellom den nordlege og den sørlege sida av Evangervegen. Dei to er i dag skild av ein køyreveg med høg ÅDT og utan estetiske verdiar. Ein miljøgate vil kunne skape ein tilgjengeleg og god kopling mot dei grøne areala, dei nye sentrumsområda med ulike tilbod og aktivitet og ikkje mins ei god kopling mot strandsonearealet og dei kvalitetane og aktivitetane ein i framtida vil finne her. Utforminga av miljøgata med sykkelsti og gode fortau, planting og eventuelle fartsdumper i tillegg til ein reduksjon i fart ned til 30 km/t vil byggje opp under koplinga av dei nordlege og dei sørlege områda på kvar si side av Evangervegen. Figur 35: Perspektiv frå kulturhuset mot vest. Den opne sletta som ligg framfor Fleischer s Hotel vert nytta til landingsplass for ulike typar luftsportsaktørar. Området vert òg nytta i samband med ulike festivalar og andre kulturelle arrangement. Sletta er òg nært kopla opp mot det nye kulturhuset og vil ha ein sentral rolle i utviklinga og den framtidige bruken av heile strandsonearealet. Det er viktig å halde ved like nokre slike store opne plassar som kan verte nytta til ulike

39 større arrangement og ikkje minst i høve til å understreke dei landskapssilhuettar og åsprofilar som ein finn i det typiske Vossalandskapet. Eit anna viktig element som vert viktig i høve til den estetiske flyten og koplinga mellom den nordlege og den sørlege sida av Evangervegen er opninga av elven/bekken som kjem rennande på vestsida av Fleischer s Hotel. Områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel legg opp til å opne opp dette naturlege vasspeilet og binde dei nordlege og sørlege områda saman på ein visuell måte med det dette elementet. Det er viktig at elva/bekken får renne ope både på nordsida av Evangervegen og på sørsida ned til ho møter Vangsvatnet. Saman med dei fire gangvegkoplingane vil denne visuelle blå vasslina ha ein viktig plass i arbeidet med å samle dei to skilde områda. Side 39 Landskapet innanfor planområdet er prega av det grøne beltet langs Vangsvatnet. Strandsoneplanen har lagt sterke føringar for bevaring av den store grøne sletta framfor Fleischer s Hotel og det grøne beltet langs med Vangsvatnet. Dette viktige landskapstrekket er planlagd vidareført gjennom områdeplan Vangen Vest Fleischer s Hotel. Det er det totale bildet av alle elementa skildra over som utgjer eit utgangspunkt for fjernverknaden av prosjektet. Dei nye bygga er truleg det einskilde elementet som gjer mest fjernverknad og som vil stå fram som mest markant. Element som miljøgate og gangpromenade langs vangsvatnet vil vere med på å dempe fjernverknaden. Dei nye bygga vil få fjernverknad både frå sør og frå bustadområder i søraust. Noko fjernverknad vil ein òg få frå nord, men frå vest er det truleg ingen eller liten fjernverknad. Dei eksisterande motellbygga er lågare enn dei planlagde, men dei har mindre estetisk kvalitet og dei nye bygga vil heve det estetiske totalbildet av området, sjølv om tiltaket vert større og får meir fjernverknad enn dei eksisterande bygga. 8.6 KULTURMINNE Fram til Vossebanen opna i 1883 var Voss eit tradisjonsbunde jordbrukssamfunn. Dette avspegla seg og i byggeskikken som var lite påverka av stilretningar. Unntak gjaldt berre embedsmannsbustader, som til dømes Grovendalhuset. Dei to SEFRAK-registrerte husa som vert røyrd av områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest er sjølve Fleischer s Hotel og Grovendalhuset. Fleischer s Hotel Fleischer s Hotel, SEFRAK id er 2-3 etasjar høgt og bygd i sveitserstil. Hotellet er teikna av arkitekt P. Blix. Hotellet er i følgje Kulturminneutgreiing for områdeplan for Voss knutepunkt rekna som eit av dei finaste sveitserstil-hotella på Vestlandet. Hotellet er bygd i 1889, og erstatta eit heilt identisk bygg som vart reist året før og brann ned like etter opninga. Sameksistensen med jernbane like ved har styrkt grunnlaget for hotelldrifta og det har vore drive hotell på tomta sidan Fleischer kjøpte eigedommen i 1865 og bygningen har vore jamt vedlikehalden og utbetra fram til i dag 5. I 1939 vart det gjort ei omfattande modernisering og opprusting. I 1959 vart det påført eit større tilbygg på austsida i «funkis-stil». Dette sto i sterk kontrast til den opphavlege bygningen. I 1977 vart det ført til eit betongbygg på sørsida, som fekk hage på taket, i høgd med hotellet sin hovudetasje. I og 80-åra har det også vore gjort større oppussingar innvendig og vindauge er skifta til nye, men i same stil (Ringheim 1998). I og 1990-åra vart det bygd både heissjakt i betong i tillegg til endå eit tilbygg. Betongbygget vart òg bygga om fordi ein hadde eit ynskje om at betongbygget skulle passa betre til den opphavlege stilen på hotellet. I 2008 brann delar av hotellet, og enkelte etasjar fekk røyk- sot- og vasskadar. Året etter var skadane reparert. Hotellet si mønehøgde er på 71 meter. Dei to høge tårna i fasaden går opp til 76,3 meter. 5 Kulturminneutgreiing i områderegulering Voss knutepunkt

40 Side 40 Figur 36: Fleischer s Hotel sett frå Evangervegen frå sørvest. Områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen vest, gjer ikkje endringar på sjølve Fleischer s Hotel, men ein ynskjer å utvikle hotellet vidare slik at ein kan fortsette å vere konkurransedyktig i hotellindustrien på Voss. Ein planlegg å utvide underetasjen, betongbygget som vart tilført i 1977, med hage på taket. Utvidinga vil strekkje seg mest i sørleg retning, mot den nye traseen for Evangervegen og ho vil gje rom for fleire større konferansesalar og liknande. Utvidinga vil følgje høgda på den eksisterande terrassen frå tilbygget i Hotellet si utsjånad vil altså ikkje verte råka direkte av utvidinga då den tar stad på undersida av sjølve hotellet. Figur 37: Fleischer s Hotel sett frå sør. Resepsjonsområdet og tilkomsten til dette på Fleischer s Hotel har lenge vore planlagt endra. Etter dagens standard held ikkje dette mål. I samband med utvidinga nemnt over, vert det difor planlagt ein ny tilkomst til hovudinngangen kor resepsjonen står i dag. Denne nye tilkomsten er planlagt som ein snuplass som vil gjere det mogleg å stoppe utanfor hovudinngangen, sette av passasjerar eller gå inn i resepsjonen og sjekke inn, for så å køyre ned igjen på Evangervegen og vidare mot planlagt parkeringsgarasje på vestsida av hotellet. Tilkomstvegen frå Evangervegen, via Stasjonsvegen og opp til hovudinngangen til Fleischer s Hotel er eit viktig element som må få ein arkitektonisk god utforming. Vegn og snuplassen må dimensjonerast etter visse mål, og det er viktig at utforminga og det endelege resultatet bøter på inngrepet denne tilkomsten utgjer. Vegen har

41 ein stigning på om lag 3,6 meter frå Evangervegen til snuplassen. Sjølve innkøyrsla strekk seg frå Stasjonsvegen på mellom kote 53 og 53,5 til området utanfor resepsjonen som vert liggande på kote 56. I området kor innkøyrsla er kopla til Stasjonsvegen ser ein føre seg ei lita ope plass med inngang til kjellaretasjen og dei nye tiltaka som kjem her. Når ein kjem vidare opp og rundt ligg stigninga på om lag 1:10 og den eksisterande terrassen ligg like vest for denne nye vegen. Her er det særs viktig å skape god flyt mellom innkøyrsla, eksisterande terrasse og nytt hageområde framfor terrassen. Denne nye tilkomsten samt utvidinga av kjellaretasjen vil til saman gjere endringar på hovudinntrykket av Fleischer s Hotel og områda i umedelbar nærleik til hotellet. Endringane kjem i stor grad på det arealet som i denne områdeplanen vert til når Evangervegen vert flytta mot sør. Dei nye tilbygga vil liggje lågt i terrenget og vil ikkje gå høgare enn den utvendige kota som Fleischer s Hotel har i dag, men tilbygga vil utgjere eit platå som Fleischer s Hotel vert liggande oppå. I dag består dette platået av terrassen framfor Fleischer s Hotel, og denne vert no utvida. Dette platået er tenkt utforma på ein kvalitativt god måte og med landskapsarkitektonisk kvalitet slik at området får preg av hagelandskap. Ein ser føre seg at dagens terrasse vert liggjande og at det vert laga ein kopling mellom terrassen og Evangervegen som forsterkar den nye identiteten til Evangervegen som ein kopling mellom områda i nord og i sør, i staden for den stengsla han utgjer i dag. Hagen vert liggande på eit noko lågare nivå enn Evangervegen, noko som vil kunne skape ein lun og god kvalitet for besøkjande på hotellet. Samstundes vil denne nivåforskjellen utgjere ein utfordring i høve til den nemnde koplinga mellom sørleg og nordleg del av Evangervegen. Potensialet for å få til ein god løysing som både kan gje hotellgjestar private områder og samstundes skape koplingar mot Vangsvatnet er stort og saman med den tenkte elveopninga som er planlagt både på nordsida og på sørsida av Evangervegen vil bygge opp under dette potensialet. Å la Fleischer s Hotel få ein estetisk god kopling mot eit hagelandskap som knyt hotellet samen med, og speilar den grøne opne sletta framfor Fleischer s på sørsida av vegen er eit særs viktig element i områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen vest. Dette vil vere med på å opne landskapet i området rundt Fleischer s Hotel på den eine sida og det nye kulturhuset på den andre sida. Samstundes vil ein slik landskapsestetikk bygge opp under det kulturminnet Fleischer s Hotel er. Side 41 Verknadene av dei nye tiltaka kan i stor grad bøtast på med landskapsarkitektoniske verkemidlar i utforminga av hageanlegget framfor den eksisterande terrassen. Dersom dei nye tiltaka framfor Fleischer s Hotel skal oppnå å framheve kvalitetane til hotellet og bygge opp under koplinga mellom den store grøne sletta og sjølve hotellet må det arbeidast med særleg fokus på terrenget. Koplinga frå hotellet og terrassen gjennom det nye hagearealet og ned mot Evangervegen, den store grassletta og til slutt Vangsvatnet må ha fokus på å kople alle desse elementa på ein måte som bygger opp under kvalitetane til Fleischer s Hotel. Grovendal Hovudhuset på Grovendal (SEFRAK id ) vart reist som ein embetsmannsbustad i 1750-åra. Bygget hadde høg standard samanlikna med samtidige bustadhus på Voss den gongen. Bygget har ingen klare stiltrekk, men innslag av rokokko, t.d. ved ytterdøra. Det er ikkje gjort grundigare analysar av bygget som fortel om det er mykje endra. Huset har vore eigd av svært mange. Det vart reist av Nils G. Alstrup, men han døydde i 1752 og budde her truleg aldri. Frå 1901 har bygningen vore i Fleischer-familien si eige. Fram til 1980 vart bygget nytta til bustad, men har etter dette vore kontor og personalbustad i samband med drifta av Fleischer s Hotel. Ny takstein vart lagt i 1980, og det vart lagt ny kledning på vest- og sør-gavlen i I dag vert huset nytta til bustadhus. Figur 38: Grovendalhuset slik det står i dag, på nordsida av Evangervegen.

42 Grovendalhuset var ein embedsmannsbustad og er omtalt som ein empirebygning i kommunedelplan for kulturminne i Voss I dag er huset som nemnt over i bruk som bustadhus, men det er ikkje leger praktisk å bu i huset, og dei som bur der vurderer å flytte ut. Ein av dei viktigaste årsakene til forfall og tap av bygg, er nettopp manglande funksjon. Ein står overfor ein situasjon der Grovendalhuset ikkje lenger kan fylle funksjonen som verken bustadhus eller kontorbygg. Lokaliseringa er lite tilgjengeleg, mellom Evangervegen og jernbanespora, og det vert vanskeleg å nytte det til andre føremål. Dersom huset vert ståande utan bruk vil det truleg forfalle. Bygningen har vore i Fleischerfamilien i over 110 år og det er no ynskjeleg å inkludere Grovendalhuset i hotelldrifta. Grovendalhuset har mange fine trekk og ein ser føre seg å nytte det som eit selskapshus eller til ein form for museumskafé. For å kunne gjere dette og for å gjere huset meir tilgjengeleg for både besøkjande og bygdefolk er det hensiktsmessig å flytte huset. Side 42 Når ein ynskjer å flytte eit gamalt, verneverdig hus er det mye som må takast omsyn til. Sjølve prosessen med den fysiske flyttinga kan ofte vere den enklaste delen. I dette tilfellet er det snakk om eit hus som ikkje vil vere mogleg å ta i bruk slik det står plassert i dag fordi området er lite tilgjengelig. Vidare er det ikkje lenger mogleg å nytte huset til bustadføremål, ei heller kontor. Huset vil truleg verte ståande utan bruk og står difor i fare for å gå tapt. Ved å flytte huset om lag 170 meter kan ein inkludere det i den aktiviteten som tar stad og som i skrivande stund vert planlagt for området framfor Fleischer s Hotel og på motelltomta like sørvest for Fleischer s Hotel. I dag ligg Grovendalhuset vendt mot Evangervegen og det vil difor vere naturleg å plassere huset slik at det ligg på same måte langs med Evangervegen. Huset er tenkt flytta slik at det vert liggande vis-a-vis den vestre delen av Fleischer s Hotel. Ein ynskjer å plassere det på den sørlege sida av Evangervegen grunna topografi og tilgjengelegheit. Ein plassering på denne sida av vegen vil gjere det mogleg å kople både ny aktivitet på «motelltomta», aktivitet i kulturhuset og aktivitet på Fleischer s Hotel med framtidig aktivitet og bruk av Grovendalhuset. Samtidig som det vert liggande sentralt plassert i høve til desse områda og aktivitetsentra ligg det likevel plassert slik at huset kan få den oppmerksamheta det fortener. Like vest for Fleischer s Hotel er det planlagt å opne opp ei eksisterande elv/bekk som i dag er lagt i røyr. Denne elva er tenkt både som eit estetisk element som både har ein estetisk verdi i seg sjølv, og som eit element som er med på å kople dei to sidene av Evangervegen. I tillegg vil elva vere eit viktig element i høve til koplinga mellom Evangervegen, strandpromenaden, Vangsvatnet og fjellet. I samband med ny plassering av Grovendal vil elven òg ha ein viktig verdi fordi den koplar Grovendalhuset med Lindhaugsbrua som områdereguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet har planlagt å nytte i samband med strandpromenaden langs Vangsvatnet. Lindhaugsbrua er eit viktig kulturminne i Voss kommune, som ikkje lenger kunne stå på sin opphavlege plass og som no vert del av gangvegen langs med Vangsvatnet. I samband med flyttinga av Lindhaugsbrua og plasseringa av denne ved elva/bekken, kan ein skape eit kulturmiljø med elva/bekken Lindhaugsbrua og Grovendalhuset, alle tre like i nærleiken av Fleischer s Hotel og det nye kulturhuset. Dette kulturmiljøet er tenkt som eit aktivt kulturmiljø kor ein tek vare på og vidareformidlar kulturminna gjennom bruken av dei. I skrivande stund ligg Lindhaugsbrua på eit lager, og det er usikkert om det er mogleg, økonomisk, for Voss kommune å plassere brua på tenkt plass som ein del av strandpromenaden. 8.7 UNIVERSELL UTFORMING Heile planframlegget legg til rette for universell utforming av alle framtidige tiltak i planen. Tiltak på Fleischer s Hotel legg til rette for å utbetre dagens situasjon, som ikkje er fullstendig universelt utforma. Strandarealet og Vangsvatnet låg som eit område som ikkje var tilgjengeleg for alle, det siste strekket ned mot Vangsvatnet var bratt og utilgjengeleg for dei aller fleste. Området er ennå ikkje opparbeidd med gangveg, men strandsoneplanen har lagt til rette for utfyllinga, som har gjort areala meir tilgjengelege. Strandsona er no utforma med slake bakkar som skal ha ein helling på mellom 6% og 16/17 %. Innanfor Fleischer s Hotel sine eigedomar vil ein leggje opp til ein meir variert strandlinje. Ein ser føre seg både trappering heilt ned i vasskanten, fiskebryggje, og andre brukarvennlege og kontaktskapande element. Alle skal klare å kome seg ned til vasskanten og ein ser føre seg å nytte material som enkelt vil kunne haldast ved like og som ikkje vil endre form. Utforminga ein legg opp til i områdeplan for Vangen vest - Fleischer s Hotel er planlagt til å inneha færre områder med grasbakke nettopp for å gjere vasskanten meir tilgjengeleg for alle brukargrupper. Ein trappering ned mot vasskanten vil oppnå nettopp det, fordi ein rullestolbrukar lettare vil kunne nytte seg av ein rampe langs trapperinga ned mot vasskanten enn ein grasbakke. Samstundes er slike trappe- og kailøysingar truleg lengre levetid enn fyllingsløysinga Voss kommune har planlagt på resten av strandlina. Ein grasslette med helling på mellom 6 % og 16/17 % er det fare for at noko av fyllinga lengst ut mot vasskanten vert skylt vekk av ver, vind, flaum og liknande, dette vert unngått ved bruk av trapperings-, plastrings- og kailysinger. Føresegnene stiller krav om at det skal gjerast greie for korleis krava til universell utforming vert løyst i samband med detaljregulering og rammesøknad. Det er stilt krav om at minst 5 % av parkeringsplassane i planområdet skal vere utforma etter prinsippa om universell utforming.

43 To av koplingane mellom Evangervegen og Strandpromenaden er universelt utforma. Dette gjeld f_gt01 via f_g07 og f_g08 i tillegg til o_g03 langs med bekkeløpet som skal opnast. 8.8 GRØNAREAL, FRILUFTSLIV, LEIK OG UTEOPPHALDSAREAL Strandsona langs Vangsvatnet er tenkt som eit stort område for rekreasjon med fleire ulike områder for variert aktivitet. Ein ser føre seg både badeplasser, klatrevegg, stupetårn, ballplassar, sittegrupper og andre element som er med på å utforme og opparbeide strandsona til eit variert og kvalitetsrikt område med mange moglege møteplassar for både turistar, hotellgjestar og ikkje minst for bygdefolk. Side 43 Det er et viktig poeng for Voss kommune at det skal strekke seg eit samanhengande grønt belte frå Svartenakken og heilt til overgangen mot Prestegardsmoen. Området mellom Svartenakken og kulturhuset skal i følgje strandsoneplanen inneha to hovudføremål. «For det første skal det legge til rette for ein strandveg, slik at denne vert vidareført frå Prestegardslandet og bort til gang- og sykkelvegen langs ny E16 ved Svartenakken. I tillegg skal det etablerast ein fin tilgjengeleg avslutning mot Vangsvatnet». Gangvegen som er planlagt langs med Strandlina innanfor planområdet til områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel skal altså knyte saman to eksisterande gang- og sykkelvegar, sjå figur under. I tillegg til å vidareføre gangvegen langs strandlina mot Vangsvatnet er det òg lagt opp til fleire tilknutningspunkt mot Evangervegen. Slike koplingar er viktige både for aktiviteten langs vatnet og for den moglege framtidige aktiviteten langs Evangervegen. Når Evangervegen vert bygga om til ein miljøgate med eit mindre og roligare trafikkbilete vil anna type trafikk, i form av mjuke trafikantar, kunne ta over Evangervegen og ein vil kunne utvikle området til den inngangsporten til Voss som dette området burde vere. Samstundes vil ein slik utvikling naturleg trekkje dette området inn i det som i dag definerast som Voss sentrum. Langs desse koplingane er det viktig å utvikle områder for rekreasjon og aktivitet av ulike typar. Gang- og sykkelveg Svartenakken Turveg/gangveg ved Prestegardsmoen Planlagt område for ny strandpromenade som kopler dei to eksisterande (under opparbeiding) sykkelvegene. Samstundes er det planlagt gang- og sykkelveg langs med ny Evangervegtrasé som òg koplar dei eksisterande gang- og sykkelvegene ved Prestgardsmoen og Svartnakken. Ved å leggje endestasjonen for Hangurbanen i denne vestlege delen av Voss sentrum, kopla til aktiviteter på sørsida av Evangervegen, vil ein styrke koplinga mellom vatnet og fjellet og dei ulike aktivitetane som tek stad her. Dette vil vere med på å gje meir aktivitet generelt i strandsoneområdet i vest, noko som igjen naturleg vil gje inspirasjon til meir aktivitet og bruk av området i form av rekreasjon og aktivitet. Ny mogleg plassering av nedre gondolbanestasjon for hangurbanen vert skildra i Leikeplass Det er regulert inn tre områder for leik innanfor det vestlegaste området av motelltomta. Plasseringa av desse er gjort både med omsyn til framtidig bustadstruktur innanfor dette detaljregulerte området, samt framtidig utvikling av S01 og framtidig aktivitet og bruk av o_fri01 og promenaden langs Vangsvatnet. f_lp01 er plassert på det mest sentrale tunet mellom f_bb01, f_bb02 og f_bb03. f_lp01 er 0,342 daa stor og er direkte kopla mot f_ua01. f_lp01 er tenkt som ein småbarnsleikeplass. f_lp02 ligg vest i bustadområdet ved f_bb03, ned mot strandpromenaden langs Vangsvatnet. f_lp02 er 1,075 daa stor og er direkte kopla mot f_ua03, strandpromenaden og friområda ned mot Vangsvatnet. f_lp03 er plassert sør for f_bb04 og ligg knytt til f_gt01, strandpromenaden samt friareala ned mot Vangsvatnet. f_lp03 er 1,182 daa stor. f_lp03 skal delvis opparbeidast som småbarnsleikeplass.

44 f_bb04 ligg noko lenger vekk frå f_lp01 enn dei tre andre bustadblokkane og ein ser det som eit viktig element at alle bustadblokkane har ein småbarnsleikeplass i nærleiken. Alle leikeplassane innanfor dette vestlegaste området av motelltomta ligg i nærleiken av bustadeiningane, men det er viktig å sikre at alle bustadane har småbarnsleikeplass i kort avstand til hovudinngang. Det er difor sikra i planføresegna at både f_lp01 og delar av f_lp03 vert opparbeidd som småbarnleikeplass. To store leikeplassar ligg ned mot promenaden langs vangsvatnet og o_fri01. Dette er gjort for å kople aktiviteten i bustadområdet opp mot det som skjer langs med Vangsvatnet. Desse leikeplassane vil vere tilgjengelege for andre enn berre dei som bur innanfor planområdet og vil byggje opp under den framtidige aktiviteten ein ynskjer å skape i området. Leikeareala er store og ligg i slake, tilgjengelege og solrike områder. Vidare er leikeareala knytt opp mot koplingsgangvegane mellom strandpromenaden og Evangervegen. Side 44 I ein områdeplan er det viktig å ha fokus på overordna strukturar og koplingar innanfor planområdet og mellom dei nye aktivitetane i planområdet og det som skal ta stad utanfor sjølve planområdet. I denne områdeplanen må ein ta omsyn til dei føringane som ligg i strandsoneplanen og i knutepunktplanen samt den generelle utviklinga som er ynskja for Voss sentrum og utvidinga av sentrumsområdet. Føringane frå strandsoneplanen vert vidareført gjennom desse fastsettingane av uteopphaldsareal og bygger samstundes opp under den framtidige aktiviteten i området. I senterområdet, S01, er det satt krav om at det skal etablerast Uteopphaldsareal/leikeareal når dette områder vert detaljregulert. Desse leikeareala skal stette krav satt av Voss kommune, og skal søkje å motivere til fysisk aktivitet og sosiale møter. Leikeareala skal vere tilgjengeleg både for hotellgjestar, bebuarar og leigetakarar innanfor motelltomta samt brukarar av heile strandområdet. For det detaljregulerte bustadområdet er det satt krav om minst 50 m 2 uteopphaldsareal per eining. Det er tenkt einingar innanfor f_bb01 f_bb m 2 x 80 einingar = 4000 m 2 uteopphaldsareal. Leikeareala og uteopphaldsareala detaljert innanfor bustadområdet er totalt på 5363 m 2. Det er òg fleire andre store friareal i nærleiken, noko som underbyggjar at kvalitet og storleik på uteopphaldsareala ikkje er ein problematikk for framtidige bustader i dette området. Uteopphaldsareal Det er regulert inn uteoppholdsareal rundt dei planlagde bustadblokkane. Uteopphaldsareala er store og kvalitetsrike areal som er kopla mot leikeareal og gangvegar. f_ua01 ligg vest i bustadområdet og er lagt slik at det er noko grøntareal rundt store delar f_bb01. f_ua01 er daa stort. f_ua02 ligg rundt f_bb02 og er daa stort. f_ua03 ligg sør for f_bb03 og er stort. f_ua04 ligg nord for f_bb04 og er daa stort. Grønstruktur Område for grønstruktur, o_gst01 og o_gst02 ligg langs med elva/bekken som er planlagt grava opp. Elva ligg no i røyr under grunnen frå vestsida av Fleischer s Hotel og fram til Vangsvatnet. Det er planlagt ein gangveg langs elva/bekken og når ho vert grava opp vil o_gst01 og o_gst02 liggja som ei grøn stripe langs elve- /bekkedraget. o_gst01 ligg lengst ned mot Vangsvatnet av dei tre områda for grønstruktur. Området grensar til f_sasa01, o_fss02 og o_g03. o_gst02 ligg på nordsida av brua over elva og går heile vegen opp til Evangervegen. o_gst02 grensar til o_g03, o_fss02 og miljøgata Evangervegen. o_gst03 er grøntområdet som ligg mellom av- og påstigningsarealet ved kollektivknutepunktet og er tenkt opparbeida som et parkliknande areal. Friområde Områdeplanen opprettheld dei tre store friområda som vart sikra i strandsoneplanen. For å sikre fleksibilitet i utviklinga av dette vestlege arealet er plasseringa av strandpromenaden er ikkje detaljert i strandsoneplanen. Det er gjeve nokre generelle krav til utforminga av areala knytt til strandpromenaden som er vidareført i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel. Strandsoneplanen sett krav om at strandpromenaden er tre meter brei, med 0,5 meter sideareal på kvar side og at gangvegen ligg på kote + 48,5 og over. I tillegg sikrar strandsoneplanen at det etter søknad kan etablerast ein møbleringssone på inntil tre meter på kvar side av strandpromenaden.

45 Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel utvidar dei areala som er satt til næring og tenesteyting i strandsoneplanen, men denne utvidinga råker ikkje storleiken på areal tilgjengeleg for allmenta, sjå figurer og utrekning under. Side 45 Figur 39: FRI1 utgjer m 2 i vedteke område plan for strandareal langs Vangsvatnet. Figur 40: Grønt område med stipla grøn stripe viser areal som vert tilgjengeleg for allmenta i områdeplan for Vangen vest - Fleischer's Hotel, til saman utgjer arealet om lag m 2 innanfor Fleischer s eigedomar sitt areal. Figurane over viser at områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel i praksis gjev meir areal til bruk for allmenta enn strandsoneplanen gjev føringar for. Dei to store leikeplassane sør for bustadane er kopla til offentleg strandpromenade og vert ein naturleg del av friområda og aktiviteten langs med Vangsvatnet. Vidare er det lagt opp til at store områder ned mot strandpromenaden innanfor S01 vert tilgjengelege for allmenta, noko som ikkje er tatt med i berekninga av dei m 2. o_fri01 er i stor grad nytt areal som er blitt fylt ut med massar frå Vangstunnelen. o_fri01 ligg langs med vangsvatnet i den vestlege delen av planområdet. Arealet er sikra som offentleg areal i strandsoneplanen noko som vert vidareført i områdeplan for Vangen vest Fleicher s hotel. I strandsoneplanen er arealet lagt som arealføremål Fri1 og strandsoneplanen sikrar at arealet er offentleg gjennom planføresgna: «Område FRI1 kan i ettertid inngå i ein detaljreguleringsplan saman med tilgrensande næringsareal. Ved godkjenning av ny utforming av dette området i ein detaljreguleringsplan, skal strandveg inkludert sideareal og møbleringssone, vidareførast i den nye planen. Ved ny utforming av området kan strandvegen justerast /flyttast, men den skal framleis ligge i ein offentleg sone og ha fri tilkomst til Vangsvatnet». I tillegg presiserer strandsoneplanen at det innanfor gnr. 44, bnr. 147 (Svartenakken) kan godkjennast å etablere ei noko smalare møbleringssone.

46 o_fri01 er daa stor og skal etablerast med ein variert avslutning mot Vangsvatnet. Avslutninga mot vangsvatnet vert bestemt i framtidig utomhusplan, illustrasjonar i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel er ikkje retningsvisande, men gir eit inntrykk av korleis det kan sjå ut i framtida. o_fri02 er eksisterande areal samt noko nytt areal som er blitt fylt ut med massar frå Vangstunnelen. Arealet ligg mellom den planlagde strandpromenaden og den framtidige miljøgata, Evangervegen. Arealet er sikra som offentleg areal i strandsoneplanen noko som vert vidareført i områdeplan for Vangen vest Fleicher s hotel. I strandsoneplanen er arealet lagt som arealføremål FRI2 og strandsoneplanen sikrar at arealet er offentleg gjennom planføresgna: «Gjennom området skal det etablerast ein 3 meter brei strandveg inkludert sideareal på 0,5 meter, og ein 3 meter brei møbleringssone på kvar side. Strandvegen skal etablerast på minimum kotehøgd 48(...)». Vidare sikrar strandsoneplanen at det innafor området kan opnast opp att eit tidlegare bekkefar med ei bru over bekkelaupet som sikrar ein samanhengande turveg. Opninga av bekkefaret er sikra i områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel og vert liggjande mellom S01 i vest og o_fri02 og o_fri03 i aust. Side 46 o_fri02 er daa stort og skal opparbeidast som ei samanhengande slette slik området er i dag. Strandpromenaden skal liggje på kote + 48,5 og for at strandpromenaden skal liggje i terrenget vil o_fri02 helle slakt i sørleg retning, slik området gjer i dag. Det er sikra i føresegna at o_fri02 skal etablerast som ope grasslette, utan installasjonar eller vegetasjon som er til hinder for bruk av området som landingsplass for luftsportsaktivitetar og eller som arrangementsarena. o_fri03 er i all hovudsak areal som er fylt ut av massar frå Vangstunnelen. I strandsoneplanen er arealet i likskap med o_fri02 i områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel markert som o_fri2 i strandsoneplanen. Området skal i likskap med dei to andre friområda sikrast for allmenta. o_fri03 er daa stort og ligg sør for framtidig strandpromenade og er tenkt med ein slak avslutning mot Vangsvatnet, slik det er førespeila i strandsoneplanen. Det er sikra i føresegna at o_fri03 skal etablerast som ope grasslette, utan installasjonar eller vegetasjon som er til hinder for bruk av området som landingsplass for luftsportsaktivitetar og eller som arrangementsarena. Området rundt det nye kulturhuset ligg innanfor o_fri02 og o_fri03 i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel. Det skal i følgje strandsoneplanen utarbeidast ein eigen illustrasjonsplan/situasjonsplan for dette området og ned mot Vangsvatnet. Illustrasjonsplanen/situasjonsplanen skal bestemme vidare utforming av området. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel vidarefører ein slik løysing. o_fri04 o_fri07 er ei tre meter breidd line på nordsida av strandpromenaden. Områdeplanen for strandareala ved Vangsvatnet sett krav om at maksimalt tre meter langs med strandpromenaden kan nyttast som område for benker og andre utemøbler. Ved å sette dette området som friområde sikrar ein at arealet ikkje vert tatt i bruk til private/kommersielle føremål. 8.9 PARKERING/GARASJE(R) I hovudsak er all parkering innanfor planområdet tenkt under grunnen. Det er berre for eksisterande bustadområde i nordvest som vil få parkering over grunnen på eige tomt. Det er òg opna for noko parkering over grunnen innanfor f_ph/n01. Parkering vert altså i hovudsak løyst under grunnen og parkeringsarealet under grunnen er fordelt på to områder. Den eine parkeringsgarasjen ligg under dei nye bygga på motelltomten og gjev universell tilkomst til alle hotellrom/utleigerom/leilegheiter og andre arealføremål innanfor dette området (BB01-BB04 og S01). Den andre parkeringsgarasjen er tenkt som ein kombinasjon av parkering for gjester ved Fleischer s Hotel og besøkjande til kulturhuset og gondolbanen. Samstundes er dette parkeringshuset tenkt å avlaste parkeringssituasjonen i Voss sentrum og kan òg enkelt inkluderast som ein viktig del av kollektivknutepunktet like aust for garasjeanlegget. PP01 er planlagt garasjeanlegg under dei framtidige bygga på motelltomta. Dette anlegget er tenkt i som ein stor parkeringsetasje, men det er òg lagt opp til at delar av arealet kan nyttast til bodar, lagring og anna. PP01 er om lag daa stor og garasjen kan romme mellom 170 parkeringsplassar. Det er gjeve ein parkeringsdekning på 1,25 parkeringsplassar per bustadeining over 70 m 2 BRA. Planlagde einingar er tenkt ein storleik på over 70 m 2 og det vil vere naudsynt med 120 parkeringsplassar inkludert 20 % gjesteparkering (1,25* %) for å stette krava for BB01 BB04. I tillegg til parkeringsplassar for bilar er det satt av om lag 200 m 2 til sykkelparkering. Dei 120 bilparkeringsplassane og sykkelparkeringa vil til saman utgjere om lag 3200 m 2. Innanfor PP01 er det om lag 1000 m 2 til lager/bodplass. Delar av det resterande arealet innanfor PP01 kan òg nyttast som avlastning for parkeringssituasjonen i Voss sentrum. PP01 ligg på kote + 49 og ligg dermed under kota for flaum. Det er difor sikra i reguleringsføresegnene at arealet ikkje vert nytta til varig opphald. Det vert òg sikra i føresegnene at eventuell oppbevaring/lager/anna aktivitet vert sikra mot flaumfaren.

47 8.10 TRAFIKKAREAL I dag ligg planområdet og Voss sentrum langs ein av dei mest nytta trafikkårane mellom aust- og vestlandet. Mykje tungtrafikk køyrer gjennom Voss i dag og det saman med anna gjennomfartstrafikk gjer at tilhøva for mjuke trafikantar har stort forbetringspotensiale. Det har lenge vore arbeida med ein løysing i høve til å redusere gjennomfartstrafikken gjennom Voss sentrum. Vangstunellen er i skrivande stund under utbygging og massane derifrå vert lagt ut i vangsvatnet som grunnlag for den nye strandlinja langs Vangsvatnet. Vangstunnelen starter like vest for planområdet og kjem ut nordaust for Voss sentrum, ved Lundarosen. Den trafikken som ikkje treng eller ynskjer å stoppe i Voss vil køyre gjennom den nye tunnelen og trafikkmengda, spesielt tungtrafikken, gjennom Voss sentrum vil truleg reduserast kraftig. Side 47 ÅDT forbi planområdet ligger i følgje statens vegvesen sine kartdatatenester på mellom 5001 og I følgje «Fra riksveg til gate erfaringer fra 16 miljøgater» eit erfaringsdokument laga av utbyggingsavdelinga i vegdirektoratet viser til at Uttrågata hadde ÅDT på om lag 8000 i Uttrågata ligg like aust for Evangervegen, utan særleg trafikkerte sideveger som kan redusere ÅDT mellom dei to gatene. Om ein kan rekna med at trafikken ikkje har minka kan ein ut frå dette sei at Evangervegen har ein ÅDT på minst 8000 i dag. Eit detaljert notat utarbeidd i samband med prosjekteringa av Vangstunnellen vurderer trafikken gjennom planområdet i år 2040 til å vera ÅDT = køyretøy/døgn. Gjennomgangstrafikken vert kraftig redusert og gjer at planområdet får vesentleg mindre trafikk og difor òg vesentleg mindre vegtrafikkstøy. Vangstunnelen kan ikkje aleine skape så store endringar som Voss kommune har ambisjonar om, og ein har difor lagt opp til å endre sjølve Evangervegen i tillegg. Ved å omarbeide Evangervegen til miljøgate kor ein prioriterer mjuke trafikkantar framfor motorisert køyretøy støtter ein opp under det skiftet i køyremønsteret som Vangstunnelen legg opp til. Vidare vil ein slik endring til miljøgate kunne gje positive ringverknader for næring og satsing på ulike aktiviteter i denne innfartsåren til Voss sentrum. Det er nettopp ein slik satsing på næringsaktiviteter ein legg opp til i områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel. Ein ynskjer å strekkje Voss sentrum i vestleg retning slik at heile strandsona, dei nye bustadene, sentrumsareala, Fleischer s Hotel og det nye kulturhuset vert vist frem som ein integrert del av Voss sentrum. Knutepunktopprustinga vil vere ein stor og viktig brikke i utviklinga av Voss sentrum og det er viktig å byggje opp under dette og dei eksisterande tilboda i Voss sentrum gjennom å supplere tilbodet som allereie finnes. I «Fra riksveg til gate erfaringer fra 16 miljøgater» skriver utbyggingsavdelinga i vegdirektoratet at «tidligare undersøkingar viser at miljøgater kan ha gode effektar for gang- og sykkeltrafikken, for biltrafikken sitt fartsnivå, og for ulykkesituasjonen». Vidare finn dei at miljøgata i mange tilfelle har vore med på å trekkje i gong ein positiv utvikling av stadet dei har vore etablert i. Vegdirektoratet finn i tillegg at det har skjedd endringar både i bygningar og gater inntil miljøgateprosjektet. Omforming av Evangervegen er i tillegg ein integret del av den viktige kopling mellom areala nord for Evangervegen og dei som ligg sør for vegen. I dag vert det liggjande igjen ei lita øy mellom jernbanelina og Evangervegen som manglar kopling mot tilgrensande areal. Dette arealet er i hovudsak nytta til bustad og parkering. Fleischer s Hotel ligg kopla til stasjonsområdet og er ikkje råka på same måte som dei andre areala i dette området. Samstundes utgjer Evangervegen i dag ein stor stengsle mellom Fleischer s Hotel, kulturhuset og strandareala framfor Fleischer s Hotel. Omforminga av Evangervegen vil kunne spele ein viktig rolle i denne koplinga, sjå delkapittel 8.5 kor denne koplinga er grundigare skildra. Områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel legg til rette for å trekke Evangervegen noko mot sør slik at området framfor Fleischer s Hotel vert større på den nordlege sida av Evangervegen. Dette vert gjort for å skape plass til eit nytt universelt utforma inngangsparti til hotellet som samstundes kan handtere bilar og mindre bussar kan køyre heilt opp til hovudinngangen for å sleppe av hotellet sine gjester. I tillegg skaper ein slik forskyving av vegen plass til utviding av hotellet sin underetasje, slik at dei kan satse større på konferansar og anna arrangement som krev større plass. Opparbeiding av miljøgate er ein særs stedtilpassa prosess kor det ikkje finnes standardløysingar. Dei ulike referanseprosjekta i erfaringsdokumentet utarbeidd av vegdirektoratet har mange ulike variablar og det er umogleg å trekke generelle konklusjonar ut frå dei undersøkingane som er gjort. Dokumentet kan likevel vise til viktige vurderingar som bør gjennomførast og det er òg høve til å sjå nokre fellestrekk i dei ulike prosjekta som er skildra. Erfaringsdokumentet visar til at det er viktig å markere start og slutt på miljøgata, «endemarkeringar». I Evangervegen er rundkøyringa like vest for planområdet ein slik «naturleg» endemarkering. I austleg retning kjem Evangervegen over i Uttrågata, som allereie er opparbeidd som miljøgate, I den austlege delen av Uttrågata har ein løyst endemarkeringa med at gata vert betydeleg breiare og deler seg med ein trafikkøy mellom køyreretningane som lenger aust ver omgjort til eit tredje køyrefelt. Når Evangervegen vert omgjort til miljøgate, vert det naturleg å kople miljøgatene saman slik at ein får ein samanhangande miljøgate heilt frå Svartenakken til området der miljøgata i Uttrågata i dag ender.

48 Det har vore ein vanskeleg prosess å bestemme eit snitt på framtidig Evangerveg som alle parter kan stå samde om. Det har vore gjennomført fleire møter mellom Voss kommune, Statens vegvesen, plankonsulent og tiltakshavar for å finne løysingar for tverrsnittet. Plankonsulent og tiltakshavar har gjennom prosessen hatt eit ynskje om å få til ein så smal løysing som mogleg for å legge opp til ein miljøgate som reduserer fart og er laga på premissa til dei mjuke trafikkanta. Statens vegvesen enda opp med ein løysing som gav ein total breidde på 16 meter, kor 6,5 meter var satt til køyrebane, 3,5 meter var satt til gang- og sykkelveg og seks meter var satt til anna veggrunn, vegetasjonsbelte og grøft. Plankonsulent og tiltakshavar meiner at løysinga til statens vegvesen tar for stort omsyn til biltrafikken og legg ikkje tilhøva like godt til rette for dei mjuke trafikkanta. Den totale vegbreidda vert særs breidd og det vert vanskeleg å byggje opp under koplinga mellom nordleg og sørleg del av Evangervegen med ei slik løysing. Side 48 Ei løysing som legg opp til at det kjem gåande og syklande i begge retningar på sørsida av Evangervegen kan vere ein noko trafikkfarleg løysing då bilister fokuserer mest på næraste vegbane og mindre på dei som kjem frå høgre. Dei syklistane som kjem frå «feil» side kan oppleve å bli oversett/ikkje oppdaga. Langs Evangervegen, på den strekninga som er innanfor planområdet, har ein til saman tre avkøyrsler for bilar som vil krysse sykkelfeltet. Alle tre kjem frå parkeringsplasser eller opne plasser utanfor planlagde og eksisterande bygg. Ingen av avkøyrslane kan definerast som kryss og farten er minimal. Løysinga til statens vegvesen legg opp til møtande sykling på ein side av vegen fordi det ikkje er ynskjeleg å legge sykkelveg med kopling til ny rundkøyring i samband med Vangstunnelen. Bredda på ein miljøgate kan variere kraftig, og det finnes fleire gode og dårlege erfaringar kring denne tematikken. Ein fellesnemner er likevel at jo smalare vegen er, eller verker vere, jo meir vert farten på køyretøya redusert. Løysinga ein går inn for i områdeplanen for Vangen Vest Fleischer s Hotel er difor laga noko smalare enn løysinga som Statens vegvesen har lagt opp til. Løysinga sett av seks meter bredt køyrefelt for bilar, 1,25 meter sykkelfelt på kvar side av vegen, ein grøft til snøoppsamling på 1,5 meter på nordsida av vegen og ein meter breidd vegetasjonsbelte samt 2,5 meter breidd fortau på sørsida av vegen. Den totale vegbredda vert 13,5 meter. Det har vore viktig å halde vegbreidda minimal for å sikre ein miljøgate som legg til rette for mjuke trafikantar og som ved hjelp av det visuelle intrykket har ein fartsreduserande effekt på biltrafikken. Ein har vald å leggje sykkelveg òg på nordsida av vegen slik at syklistane må krysse vegen før dei kjem til rundkøyringa i vest (del av Vangstunnelplanen). Ein slik kryssing av vegbanen er ikkje ideell, då det kan oppstå farlege situasjonar. Områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel vidarefører sykkelfelt frå knutepunktplanen sin gang- og sykkelfelt på nordsida av vegen, men lenger aust i Uttrågata er det ikkje lagt opp til sykkelfelt på nordsida av vegen. Dermed får ein bare sykkelfelt på nordsida av Evangervegen eit lite, avgrensa stykke. Sjølv om det ikkje er ideelt å planlegge sykkelfelt som stopper i køyreveg er det viktig å leggje til rette for tiltak som kjem dei mjuke trafikantane til gode og leggje grunnlaget for at andre framtidige vegplanar og opprustingar av vegnettet i Voss sentrum kan kople seg på sykkelnettverket i områdeplanane. I vest vil sørleg sykkelfelt kople seg på gangvegen langs vangsvatnet og gangveg/sykkelveg på sørsida av Evangervegen vest for Vangstunnelen. Figur 41: Evangervegen tverrprofil. Det visuelle intrykket ein bilist får når han/ho kjem til ein miljøgate er som nemnt særs viktig. Ein skal, ut frå estetikken kunne forstå at farten må reduserast fordi ein er kome inn i eit bynært område. Vegetasjon, belysning og korleis ein nytter seg av kantstein, oppheva overgangsfelt og andre slike estetiske avgjerd vert med andre ord særs viktig i samband med vegbredde. Ein heilskapleg plan for Evangervegen som inkluderar alle desse ulike vurderingane vert naudsynt for at Evangervegen skal bli ein god, funksjonell og estetisk fin plass å nytte, både som transportåre og som opphaldsstad. Eit anna særs viktig element når det gjeld kjensla av å nærme seg tettare bygd strøk er at bygga og vert trekt nærare vegen. I områdeplan for Vangen Vest

49 Fleischer s Hotel har ein, for å byggje opp under miljøgata og understreke utviklinga av ein bystruktur, vald å legge byggjegrensa til 12 meter frå senterlina i Evangervegen. Fortauet langs miljøgata er planlagt til 2,5 meter bredde, og saman med vegetasjonsbelte på ein meter mot køyreveg vert sona for gåande, syklande og utemøblering så bred som ni meter dersom det er ynskjeleg, sjå illustrasjon under. Side 49 Figur 42: Snitt som viser sone for mjuke trafikanter. Føresegnene sikrar ein heilskapleg utomhusplan som er spesielt viktig langs bygningskroppar og i gangvegkoplingane mot strandpromenaden. Desse grepa vil gje den sørlege sida av Evangervegen potensiale til å verte eit godt sted å både gå og opphalde seg. Det har lenge vore eit ynskje frå Fleischer s Hotel å få direkte tilkomst via køyreveg til resepsjonsnivået til hotellet. Frå Evangervegen ligg resepsjonen i andre etasje og i dag har ein berre tilkomst via kjelleretasje frå denne sida av hotellet. Då planarbeidet i samband med knutepunktplanen skulle settast i gong hadde Fleischer s Hotel sine eigarar ynskje om å verte inkludert i områdeplan for Voss knutepunkt for å kunne sjå heile området under eit. Dette ynskje vart ikkje tatt omsyn til og Fleischer s Hotel fekk tilbakemelding om at det var naudsynt å lage eige plan for deira eigedomar. Gjennom arbeidet med områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel har det vore informert om dei endringar som er ynskja for å oppnå ein god løysing for resepsjonsområdet til Fleiscer s Hotel og vegtilkomst til kotehøgda som resepsjonen ligg på. Dette ynskje har

50 kome i konflikt med eit område for av- og påstiging i samband med knutepunktplanen. Plankonsulent og tiltakshavar har kome med fleire løysingsføreslag for å kome Voss kommune og Statens vegvesen i møte med ei løysing som alle partar kan godta. Av- og påstigningsområdet skal innehalde minst ti av- og påstingningsplassar, fire busshaldeplassar for turistbussar og trafikksikker løysing for mjuke trafikantar. Løysinga ein no har kome fram til tilfredstillar alle desse momenta. Køyreveg f_kv01 er eksisterande køyreveg, som går i nordvestleg retning frå Evenagervegen og mot nordvest. Køyrevegen er felles for frittliggjande bustadar/eigedomar knytt til f_kv01 og gjev tilkomst til eksisterande bustader innanfor BF01, BF02 og vestlege delar av BB05. Side 50 f_kv02 er felles for, og gjev tilkomst til, bustader innanfor BB05. f_kv02 er kopla til Evangervegen. Innkøyrsle til dette området er i dag plassert lengre aust. f_kv02 erstattar denne innkøyrsla slik at tilkomsten til området BB05 vert liggjande meir sentralt for bustadområdet. KV03 er privat og gjev tilkomst til parkeringshus kombinert med næring, PH/N01. Det er i dag to tilkomstvegar inn til dette området som i dag vert nytta til overflateparkering. KV03 skal erstatte desse to innkøyrsla slik at ein minimerer det totale talet på avkøyrsler knytt til Evangervegen. o_kv04 er den offentlege køyrevegen, Stasjonsvegen, som er tilkomstveg til Voss stasjon. o_kv04 er køyrevegen som overlappar Knutepunktplanen. Planoverlappinga mellom dei to planane er skildra over. KV05 er privat tilkomstveg til hovudinngangen til Fleischer s Hotel. KV05 er kopla til o_kv04 og det er lagt opp til ein snuplass utanfor hovudinngangen for enklare av- og påstigning ved besøk på hotellet. o_kv06 er køyreveg inn i og gjennom området for av- og påstigning knytt til kollektivknutepunktet, «kyss og køyr». Området overlappar ein del av knutepunktplanen. Det har vore naudsynt å fråvike noko frå illustrasjonsplanen til knytepunktplanen i dette området grunna flyttinga av Evangervegen og innkøyringa til Fleischer s Hotel, KV06. Sjølv om det er gjort endringar i høve til illustrasjonsplanen er prinsippa i knutepunktplanen vidareført og alle momenta som knutepunktplanen har lagt i dette området er teke i vare, sjå punkt «Forholdet mellom områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel og knutepunktplanen», for meir detaljer kring dette. o_kv07 er utkøyring for rutebussar innanfor bussterminalen, vedtatt i knutepunktplanen. o_kv07 er kopla til Evangervegen. o_kv08 er samla innkøyring til bussterminal og parkeringsareal nord for jernbanelina, vedtatt i knutepunktplanen. o_kv08 er kopla til Evangervegen. o_kv09 er innkøyring mellom Park hotell og eksisterande bensinstasjon. o_kv09 er kopla til Evangervegen. f_kv10 er felles tilkomst til sentrumsområdet S01. f_kv10 er kopla til Evangervegen. f_kv11 er felles tilkomst til området mellom planlagt bustadområdet og S01. f_kv11 er kopla til Evangervegen og innkøyrsle til parkeringsanlegg, f_kv12. f_kv11 er avslutta med ein snuplass for enkel av- og påstiging for brukarar av områda. f_kv12 er felles for brukarar av S01 og er innkøyring til parkeringsanlegg/næringsareal under områda satt til sentrumsføremål. f_kv12 er kopla til f_kv11. f_kv13 er felles for brukarar av f_b/fo/t/k01 og bustadområda f_bb01 f_bb04. Avkøyrsla er kopla til Evangervegen og er lagt midt mellom eigedomsgrensa mellom Fleischer s Hotel sine eigedomar og eigedomen kor Avisa Hordaland held til. f_kv14 er felles for f_bb01 f_bb04 og er nedkøyrsla til PP01 og har ein stigning på 1:12. f_kv15 er felles for brukarar av f_b/fo/t/k01 og gjev tilkomst til dette arealet frå vest. Fortau o_ft01 og o_ft02 er begge offentlege og ligg heilt vest i planområdet, knytt til den vestlege innkøyringa til f_b/fo/t/k01. Torg o_to01 og o_to02 er to større areal knytt til strandpromenaden. o_to01 er kopla til o_g03 og ligg på vestre side av gangvegen og o_to02 ligg om lag midt på S01. Frå området med dei to torga har ein utsikt mot Vangsvatnet, Lindhaugsbrua eller anna bru over det opna bekkedraget, kulturhuset, Grovendal, Fleischer s

51 Hotel og utstikkaren med småbåthamn. Bygga som er tenkt innanfor S01 er planlagt trekt opp mot Evangervegen og området rundt vil i stor grad ligge ope. Å regulere området til torg vil gjere det mogleg å opparbeide området for opphald. Gangveg/gangareal Føresegnene i strandsoneplanen legg føringar om at gangveg, o_g01, ikkje kan liggje lågare enn kote + 48,5. Strandsoneplanen er fleksibel i høve til kor gangvegen langs strandlina skal gå. Krava strandsoneplanen sett til gangvegen gjennom planområdet til områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel er at de skal vere tre meter bred og offentleg tilgjengelig, i tillegg skal den ha 0,5 meter sideareal på kvar side. Vidare krev strandsoneplanen at det skal leggjast til rette for ein møbleringssone på kvar side av gangvegen på inntil tre meter og at tiltak innanfor strand sona skal vere universelt utforma. Desse krava om utforming og plassering er følgd opp i områdeplanen for Vangen Vest Fleischer s Hotel. Side 51 o_g01 er offentleg og vestleg del av strandpromenaden som tar utgangspunkt i områdereguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet. Denne strandpromenaden skal kople eksisterande gangveger langs dei austlege delane av Vangsvatnet med eksisterande og framtidige gangveger og sykkelveger vest for planområdet mot Voss Vandrarheim. o_g01 strekk seg frå plangrensa i vest og frem til o_to02 langs med dei vestlegaste delane av o_fri01. Gangveg, o_g01, er planlagd på kotehøgd + 48,5 den er tre meter bred og det er satt krav om at den vert oppført med ein overflate etter prinsipp om universell utforming. o_g02 er i likskap med o_g01, del av den offentlege strandpromenaden og dei same utformingskrava som er nemnt over, gjeld òg for o_g02. o_g02 strekk seg frå o_to02 og frem til o_g03, langs med austleg del av o_fri01. o_g03 er offentleg og ein av fleire koplingar mellom strandpromenaden og miljøgata Evangervegen. o_g03 ligg langs med elva/bekken som i dag ligg i rør, men som er planlagd opna. o_g03 er offentleg og sikrar den viktigaste koplinga mellom Evangervegen og strandpromenaden innanfor planområdet. o_g03 ligg ikkje berre fint til i høve til elva/bekken, men herifrå vil ein ha ein flott utsikt mot det grøne friområdet framfor Fleischer s Hotel og vidare mot det nye kulturhuset. Vidare ligg denne gangvegen like opp mot den nye plasseringa til Grovendalhuset og er kopla til Lindhagsbrua, o_g14, som går over elva/bekken. o_g03 er òg den koplinga mellom Evangervegen og strandpromenaden som ligg nærast det som i dag vert definert som Voss sentrum. I framtida vil truleg o_g03 vere ein integrert del av Voss sentrum med sentrumsaktivitetar på både aust- og vestsida. o_g04 er offentleg og er den austlege delen av strandpromenaden langs med Vangsvatnet, og utformingskrava nemnt over gjeld òg for o_g04. Saman med Lindhaugsbrua, eller ei eventuell anna bru, o_g11, o_g02, o_to01, o_to02 og o_g01 utgjer o_g04 heile gangvegen langs Vangsvatnet innanfor planområdet. o_g04 er kopla til gangveg utanfor planområdet i aust og til o_g11, Lindhaugsbrua i vest. Nord og sør for o_g04 ligg o_fri02 og o_fri03. f_g05 er felles for bebuarar innanfor f_bb01 f_bb04 og brukarar av S01. f_g05 ligg langs snuplassen mellom bustadområdet og S01. f_g06 er felles for bebuarar innanfor f_bb01 f_bb04 og brukarar av S01. f_g06 utgjer del av ein av fem koplingar mellom Evangervegen og strandpromenaden og er kopla til o_g01 i ør og f_g06 i nord. Stigning på f_g06 er 1:14. f_g07 er felles for bebuarar innanfor f_bb01 f_bb04. Gangvegen er del av fleire koplingar mellom Evangervegen og strandpromenaden. f_g07 strekk seg frå f_g06 i aust, går på tvers gjennom bustadområdet og møter o_g09 i ein trappeløysing i vest. f_g07 er òg kopla til f_g09, f_gt01 og f_lp01. f_g08 er felles for bebuarar innanfor f_bb01 f_bb04. f_g08 utgjer del av ein av fem koplingar mellom Evangervegen og strandpromenaden og er kopla til Evangervegen i nord og f_g07 i sør. o_g09 er offentleg og er ein av fem koplingar mellom Evangervegen og strandpromenaden. o_g09 er kopla til f_kv13 i nord og o_g01 i sør. Gangvegen er òg kopla med trapp til f_g07. Stigning på o_g10 er 1:12. f_g10 er felles for f_bb01-f_bb04 og gjev tilkomst til f_pp01 langs f_kv13 for fotgjengarar. o_g11 er Lidhaugsbrua eller anna bru over planlagd opna bekkeløp. Lindhagsbrua er eit kulturminne som i følgje strandsoneplanen måtte flyttast frå sin opphavlege plassering. Å få eit slikt nyttig og estetisk fint kulturminne som ein attraktiv og funksjonell del av gangarealet i strandsona langs Vangsvatnet er særs positivt for bruken av areala langs med Vangsvatnet. I tillegg vil Lindhaugsbrua være eit ekstra fint element når ho får stå saman med Grovendalhuset som eit funksjonelt kulturmiljø der ein kan satse på bevaring og vidareformidling gjennom bruk. I skrivande stund er det usikkert om det er mogleg å byggje opp igjen Lindhaugsbrua slik det var tenkt i utgangspunktet grunna mangel økonomiske midlar.

52 Gatetun f_gt01 er eit sentralt areal som koplar strandpromenaden og friareala i sør med bustadområdet (f_bb01- f_bb04) og Evangervegen i nord. f_gt01 skal sikre universell tilkomst til tunet mellom f_bb01-f_bb04 og er knytt til leikeplassen, f_lp03, strandpromenaden og f_g07. f_gt01 er tenkt som ein urban breidd trapp med rampe for rørslehemma. Stasjons/terminalbygg ST01 er alternativ plassering av framtidig stasjonsbygg for alternativ plassering av framtidig gondolbanetrasé. Plassering av nedre stasjon lenger vekk frå sjølve jernbanesporet vil gjere det mogleg å byggje eit stasjonsbygg utan dei store høgdene som er tenkt i knutepunktplanen samstundes om ein knyter dei vestlege område nærare til Voss sentrum. Ein plassering her vil kunne spille på lag med landskapet og eksisterande og nye bygg, og ein unngår konkurranse mellom bygga og kompromissar med forskyvingar og overbygg slik ein ser i knutepunktplanen, sjå 8.11 for meir detaljert skildring av løysingar. Side 52 Det er førespegla at toppunktet for Hangusbanen vert flytta lengre mot nordaust. Dette vil føre til at òg trasé med nedra stasjon ved Grovendal gjere at fleire av dei eksisterande husa vert råka av den nye traseen enn tenkt i utgangspunktet, sjå punkt Kollektivknutepunkt o_kk01 er område for offentleg kollektivknutepunkt. o_kk01 er del av det framtidige kollektivknutepunktet ved Voss stasjon som ligg regulert i knutepunktplanen. I dette området overlappar områdeplanen for Vangen vest Fleischer s Hotel knutepunktplanen. Områdeplanen for Vangen vest Fleischer s Hotel endrar knutepunktplanen noko grunna flytting av Evangervegtraseen og ny tilkomst til hovudinngangen til Fleischer s Hotel, sjå òg punkt Knutepunktarealet som er med i områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel er eit lite restareal i skråninga mellom framtidig «skyss og køyr» og Stasjonsvegen. Kombinert føremål for samferdselsanlegg (køyreveg, fortau, gang og sykkelveg, sykkelfelt, anna veggrunn) o_kfs01 er den offentlege Europavegen Evangervegen, E16. Dette er hovudinnfartsåra til Voss sentrum og gjev tilkomst til alle køyrevegene innanfor planområdet med unntak av KV06. o_kv01 skal opparbeidast som miljøgate med 6 meter bred køyrebane for køyretøy. På nordsida av køyrevegen er det lagt inn 1,5 meter grøft til handtering av regnvatn og snø. Det er lagt inn 1,25 m sykkelfelt på kvar side av køyrevegen, ein meter vegetasjonsbelte mellom sykkelfeltet og fortauet på 2,5 meter sør for køyrebanen, sjå tverrprofil i figur over. Mellom Voss kulturhus og «skyss og køyr»-området er det i knutepunktplanen lagt opp til fire busshaldeplasser for turistbussar, to busshaldeplassar på kvar side av vegen. I områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel har det på grunn av køyrevegen opp til resepsjonsnivået på Fleischer s Hotel vore naudsynt å plassere tre busshaldeplasser på sørsida av vegen og ein på nordsida. Desse fire busslommane ligg innanfor det kombinerte samferdselsanleggsføremålet Det er i skrivande stund usikkert korleis endringa av Evangervegen frå veg til gate vert finansiert. Det finns noko midlar i Vossopakko, men det vert gjort eigne prioriteringar i høve til bruk av desse midlane. Desse vala er ikkje tatt per i dag. Evangervegen skal, som skildra over, trekkjast noko mot søt i delar av traseen NY NEDRE GONDOLBANESTASJON FOR HANGURBANEN I planarbeidet for områdeplan Fleischer s Hotel - Vangen Vest er ny nedre gondolbanestasjon for Hangursbanen eit viktig element for å knyte denne vestlege sida tett opp mot resten av Voss sentrum. I dag ligg planområdet som eit mindre attraktivt område vest for Voss sentrum. Den nye strandsonereguleringa og dei endringane av arealet langs Vangsvatnet denne medfører, har potensiale til å være ein god start på ein ekspandering av Voss sentrum mot vest. Planområdet vil på mange måtar representere inngangsporten til Voss sentrum, og det er viktig at området tår frem som eit lukrativt og ikkje minst aktivt område kor det går føre seg aktivitet av ulik art. Hangursbanen er eit viktig transportmiddel til dei populære rekreasjons- og turområda i fjellet nord for planområdet. Dermed vert gondolbanen utgangspunkt for fjellturar til fots, på ski og sykkel, og gir lett tilkomst til utsiktspunkt og restaurant på Hanguren. I tillegg er Hanguren eit viktig utflygingsområde for paragliding. Hangursbanen er på mange måtar blitt eit viktig landemerke. Ved å trekkje hangursbanen ned mot det nye strandarealet koplar ein rekreasjon langs vatnet med rekreasjon og aktivitet på fjellet på ein god måte, i tråd med Voss kommune sitt slagord «bygd for sterke opplevingar». Plasseringa av nedre stasjon der kor Grovendalhuset ligg i dag vil saman med framtidig miljøgate styrke koplinga mellom nordsida og sørsida av Evangervegen.

53 For å gjere dette arealet vest i strandsona attraktivt er det viktig å knyte det opp mot dei funksjonane ein normalt finn i eit sentrumsområde, som ulike typar næring med restaurantar, butikkar og andre servicetilbod. Ved å i tillegg plassere gondolbanestoppet i dette vestlege området vil ein skape eit trekkplaster som saman med dei planlagde aktivitetane innanfor planområdet, det nye kulturhuset og den nye strandpromenaden vil gje ein naturleg flyt av menneskjer mot vest. Side 53 Ein plassering av nedre stasjon for Hangursbanen lengre vekk frå jernbanespora gjer at ein kan føre opp eit stasjonsbygg som spel på lag med bygga i nærleiken og som samstundes ikkje dominerer landskapet. Stasjonen kan kome heilt ned på bakkeplan og gje ein lett tilgjengeleg gondolbane som knyt vatn, strand og fjell saman på ein god måte. Strandpromenaden vert knytt opp mot gondolstasjonen og andre gangvegar som igjen knyt området mot Evangervegen og areala på oppsida av vegen. I dag ligg nedre stasjon for Hangursbanen i Hangursvegen, om lag 10 minuttar å gå frå sentrum eller jernbanestasjonen. Parkeringshøvet er særs dårleg i dette området og dei fleste må nytte parkering i sentrum av Voss. Vidare er køyrevegen opp til gondolstasjonen ikkje egna for større bilar og busstrafikk. Planforslaget legg opp til parkering både under dei planlagde bygga på sørsida av Evangervegen og i eit parkeringshus på nordsida av Evangervegen som begge skal vere med på å dekke behovet for parkering både for næring, bustad og liknande innanfor sentrumsføremåla og eventuelle framtidige tiltak innanfor dei vestlegaste områda av områdeplanen. Det er førespegla at toppunktet for Hangusbanen vert flytta lengre mot nordaust. Dette vil føre til at òg trasé med nedra stasjon ved Grovendal gjere at fleire av dei eksisterande husa vert råka av den nye traseen enn tenkt i utgangspunktet, sjå figur til høgre. Figur 43: Nytt tenkt toppunkt for Hangursbanen - omtrentleg trasé vist med raud strek.

54 Side 54 Figur 44: Gondolbanestasjon i Funchal på Madeira STØYTILTAK Tog som går på «tomgang»/«varmes opp» er et problem for eksisterande bustader og vil truleg òg vere eit problem for ny aktivitet innanfor planområdet. Støyanalysen av området kartlegger alle støykjelder og gjev eit bilete av ulike tiltak som vil verte naudsynte å gjennomføre. ÅDT Evangervegen vil reduserast kraftig, men ein veit ikkje kor stor effekt tunellen vil ha i Framtida. Prognosar for framtidig ÅDT er gjennomført av Statens vegvesen i samband med planprosess og utbygging av den nye Vangstunnelen som skal avlaste Voss sentrum for mykje gjennomgangstrafikk. Særleg tungtrafikken, som i stor grad er gjennomgangstrafikk, utgjer ein stor støy og forureiningskjelde i planområdet i dag. I følgje prognosetala for trafikken i planområdet i regional transportmodell for region vest vil området ha ein ÅDT på i underkant av 2000 i Planseksjonen i Statens vegvesen viser samstundes til at modellen ikkje tar høgde for turisttrafikk og at mykje av den lokale trafikken i Voss sentrum ikkje er med i berekningsgrunnlaget. Dei meiner å kunne leggje til grunn ein trafikk på rundt 2500 ÅDT ved Park hotell. Tala

55 vil verte noko lågare mot vest. Gjennom Vangstunnelen viser modellen ein framtidig ÅDT på omkring I eit notat utarbeidd i samband med ny E16 bak Vossevangen vurderer Statens vegvesen trafikken langs E16 gjennom planområdet i prognoseåret 2040 til å vera ADT = køyretøy/døgn. På grunnlag av desse tala har ein lagt til grunn ein framtidig ÅDT forbi planområdet på Desse prognosane frå Statens vegvesen er nytta i utrekninga av støyproblematikk innanfor planområdet. Støyrapporten legg til grunn ein gjennomsnittsfart på 50 km/t. Dette er noko høgare enn ein ser føre seg når framtidig miljøgate vert etablert. Miljøgata vil truleg ha ein fartsgrense på 30 eller 40 km/t. Ved å sette gjennomsnittsfarten på 50 km/t er ein sikker på å ikkje undervurdere framtidig støy. Side 55 Figur 45: Støysonekart utarbeidd av SWECO. Vegtrafikkstøy. Tunellen avhenger av at det vert opparbeidd ein miljøgate. Miljøgata vil kunne ha særs stor effekt på støyproblematikken. Dei som kan velje mellom å køyre gjennom Voss sentrum og tunellen vil velje tunellen dersom det tar for lang tid gjennom Voss. Dei som vil inn til voss sentrum vil få ein køyretur med høgare kvalitet fordi køyremønsteret er endra og vegen er gjennomarbeidd som miljøgate med meir aktivitet og mykje betre estetikk enn den er i dag. Samstundes vil det ta lenger tid å køyre gjennom Voss sentrum, noko som vil gjere køyreturen mindre attraktiv for dei som ikkje har ærend i Voss sentrum. Jernbanestøyanalysen har tatt høgde for utvikling år fram i tid og presenterer «verstetilfellet» for at ein ikkje skal undervurdera støyplaga. Jernbanestøyanalysen har òg tatt høgde for nattoppstilte tog. Ingen planlagde nye bygg får årsmidla støy frå jernbanetrafikk, Lden > 58 db, jfr. figur 3. For eksisterande bygg innanfor planområdet endrar ikkje jernbanestøyen seg i høve til eksisterande situasjon som fylgje av dette reguleringsarbeidet. Det Figur er 46: utarbeidd Støysonekart ein støyrapport utarbeidd av SWECO. i samband Jernbanetrafikkstøy. med områdereguleringsplanen, denne ligg som vedlegg til planskildringa.

56 8.13 ENERGI I BYGGA Det er satt krav om tilknyting til vassboren varne. Anlegg skal ta vare på visuelle forhold og ikkje vere til sjenanse for annan busetnad på staden. Bruk av fornybar energi må vurderast AVFALLSHANDTERING/MILJØSTASJON Avfallshandtering skal ta sted på eige tomt og skal vere skjult. f_bb01 f_bb04 skal ha felles avfallsløysing RISIKO Flaum Det er risiko for flaum i området. Dette er teke omsyn til i planeringhøgder for dei ulike tiltaka. Omsynssone fareområde for flaum er synt i plankartet, jf. PBL Det er gjeve føresegn om at ein skal unngå areal for varig opphald innanfor denne sona samstundes sikrar føresegnene at urbygging kan skje tilstrekkeleg trygt i høve til Byggteknisk føreskrift 7-2. NVE har tilrådd å leggje på ein tryggleiksmargin på 0,3 meter på dei kotane som ligg i flausonekartet for Vangsvatnet. Side 56 Stabilitet i grunnen Store delar av planområdet er nye landområder som er fylt ut i løpet av det siste året. Stabilitetsvurderingar er naudsynt og særs viktig i eit slik område. Nye bygg er i all hovudsak plassert på eksisterande grunn, men stabilitetsvurderingar er likevel naudsynt. Slike vurderingar er sikra gjennom planføresegna jfr som presiserer at det i samband med rammesøknad skal gjennomførast ei utgreiing av stabilitet og setningar for utbyggingsområdet.

57 9 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET Side OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK Områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel er delvis i tråd med overordna planer, og er i aller høgaste grad i tråd med dei strategiske måla/framtidsvisjonane til Voss kommune. Dei to framtidsvisjonane som Voss kommune har satt høvesvis for 12 og 30 år fram i tid byggjar begge opp under ein styrking av det som allereie er til stades på Voss. 30 årsvisjonen «Voss bygd for sterke opplevingar» spelar på Voss som ekstremsportsenter, men samstundes på den gode opplevinga av natur og rekreasjon i kombinasjon med bygdelivet/bystrukturen. 12 årsmålet «- Voss kommune skal vidareutviklast som eit sterkt og attraktivt regionsenter». Med dette ynskjer Voss kommune blant anna å «( ) sikre livskraftige bygdesamfunn og vidareutvikle Voss sentrum. Det skal leggast til rette for gode bustadtilbod i alle delar av kommunen, og det skal vere ein prioritert strategi å skaffa sentrumsnære bustadtilbod. Vidareutvikla dei urbane kvalitetane på Vangen samtidig som ein opprettheld livskraftige bygdesamfunn» (Samfunnsdelen til kommuneplan for Voss ). Områdeplanen for strandarealet legg opp til ein vidareføring av kommuneplanen kor området ligger som næring. Strandsoneplanen sett av planområdet til næring/tenesteyting, og områdeplan Vangen vest Fleischer s Hotel går enda nærare dei langsiktige strategiane og legg inn eit bustadområde heilt vest i planen. Bustadområdet skal både leggje grunnlaget for næring innanfor planområdet, aktivitet langs med strandpromenaden og Vangsvatnet og byggje opp under strategiane om eit utvida Voss sentrum. 9.2 FORHALDET TIL EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR Forholdet mellom områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel og Svartnakken aust Svartnakken aust er eksisterande reguleringsplan for delar av planområdet vedtatt i I hovudsak er planområdet regulert til forretningsføremål i denne reguleringsplanen. Områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel gjer endringar i Svartnakkenplanen ved å regulere inn bustad i vest og vidareføre retningsliner for friareal og liknande som vart vedtatt i strandsoneplanen Forholdet mellom områdeplan for Vangen Vest Fleischer s Hotel og områdereguleringsplan for strandareal langs vangsvatnet I reguleringsføresegnene til strandsoneplanen er det satt krav om at det skal tilretteleggjast for ein tre meter brei samanhengande offentleg strandveg med 0,5 meter sideareal på kvar side av vegen. I tillegg skal det opprettast ein møbleringssone på tre meter på kvar side av strandvegen, kor det etter søknad kan etablerast benker, boskorger, lyspunkt, informasjonsskilt med meir. Vidare er det satt krav om at det skal leggjast til rette for ein god kontakt med Vangsvatnet, og at det etter søknad kan godkjennast mindre bryggeanlegg, båtplassar, badeplassar, rampar, trappeanlegg og møblering. Til sist er det satt krav om at det skal sikrast god tilgjenge for ålmenta og at det skal leggast vekt på universelt tilgjenge og sikringstiltak. Områdereguleringsplan for strandareal langs vangsvatnet har, ved hjelp av planføresegner og plankart, lagt sterke restriksjonar på utforminga av strandlina langs Vangsvatnet innanfor plangrensa til områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest. Utfyllinga er no ferdigstilt i denne omgang. I samband med utfyllinga har Statens vegvesen hatt siltgardiner i Vangsvatnet for å fange opp partiklar frå dei sprengte steinane som kan vere farlege for fiskelivet i vatnet. Det har vore eit tema for tiltakshavar å fullføre all utfylling mens desse siltgardinene framleis ligg i vatnet av kostnadsmessige årsaker.

58 Ei utfordringa gjennom prosessen har vore at plangrensa i strandsoneplanen i dette vestlege området i utgangspunktet vart plassert på same line som sjølve vasslina. Dette gjorde at det ikkje var mogleg å be om utfylling utanfor denne grensa. Dette har vore eit problem for arbeidet med områdeplan for Fleischer s Hotel - Vangen Vest fordi ein har mista mykje av fleksibiliteten i høve til utforminga av dei nye landområda. Vedtatt strandsoneplan har derimot flytta grensa noko sørover slik at ei slik utfylling kan vere mogleg i framtida dersom ein finn gode nok løysingar til dei grunnførehalda som er i området. Side 58 Gjennom arbeidet med strandsoneplanen har det vore utførd grunnmålingar i vatnet for å finne fram til ein god og sikker strandline. Det er derimot fleire fagfolk som har utført målingar i området, og dei har ikkje alltid vore samde om kor lina bør liggje. Voss kommune har føreheldt seg til Multiconsult as, mens private aktørar har hatt inne andre fagfolk. Vedtatt strandsoneplan viser ein line som ligg utanfor anbefalt strandline i vestleg del av planen og arbeid med nye målingar for å forsøke å stadfeste kor lang ut ein kunne gå i dette området vart satt i gong. Desse er no fullført og det er fylt ut meir enn ein i utgangspunktet trudde var mogleg. Det har vore uttrykt både i strandsoneplanen og munnleg at lina ikkje er fast, men at områdeplan for Fleischer s Hotel - Vangen Vest kan gjere endringar i lina i høve til slike eventuelle nye målingar. Det er særs positivt at Strandsoneplanen enda opp med å bli eit fleksibelt planverktøy. Områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest ligg innanfor FRI1, N/T1, FRI2, K/T1 og F/K/T i strandsoneplanen og bygg i all hovudsak opp under dei tankane og ideane som ligg i strandsoneplanen. Målet er å leggje til rette for ein kvalitetsrik og funksjonell strandsone som alle kan ta del i og som oppmodar til aktivitet. Gangvegen langs med strandlina må, for å unngå flaum, liggje på minimum kote + 48 og maksimum kote Dette er det satt krav til i strandsoneplanen og kravet er videreført i områdeplan for Fleischer s Hotel - Vangen Vest. Strandsoneplanen er meir fleksibel når det gjeld sjølve plasseringa av strandpromenaden. I føresegnene står det at friområdet kan inngå i ein detaljreguleringsplan saman med næringsarealet, og at det kan gjerast endringar i plassering av strandvegtraseen gjennom ein ny plan. Det er ikkje gjort store endringar i traseen gjennom planområdet, sjå figur til venstre. Figur 47: Rosa line - Strandline strandsoneplanen, Grå line - Utfyllingsline Multiconsult, Grøn line - Reell utfyllingsline mars 2013, Blå line - Midtline strandpromenade illustrasjonsarbeid Bjørbekk Lindheim landskapsarkitekter. Strandsoneplanen sett som vilkår om at det framleis skal vere ein gangveg gjennom området, at denne skal vere offentleg og at det skal vere allmenn tilkomst til Vangsvatnet. Detter er òg vidareført i områdeplanen for Fleischer s Hotel - Vangen Vest. Planen legg til rette for ein meir variert tilkomst til vasslina enn det en kan sjå at strandsoneplanen gjer. Ved å leggje til rette for trappering og ulike former for kailøysinger vert det enklare å legge til rette for at alle an ta del i

59 aktiviteten som tek stad her. Sjå og skildring av dette i overskrifta om universell utforming, 8.7. Strandsoneplanen sett til slutt krav om at sjølve utforminga av avsluttinga mot Vangsvatnet skal vere ei svak helling. Det vert likevel gjort meir fleksibelt gjennom ein føresegn om at avsluttinga mot Vangsvatnet kan justerast og få ny utforming gjennom reguleringsplan. Gjennom områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest kan ein altså justere utforminga på avsluttinga mot vangsvatnet og sjølve traseen for strandpromenaden. Ein god og tilgjengeleg avslutning mot Vangsvatnet er sikra i føresegnene til områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel gjennom krav om detaljert utomhusplan. Side Forholdet mellom områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest og Knutepunktplanen Figur 48: Øvst - Voss knutepunkt plankart, midten - Voss knutepunkt illustrasjonsplan, nederst - Områdeplan vangen vest - Fleischer's Hotel.

60 I området der områdeplanen for Fleischer s Hotel Vangen Vest overlappar med Knutepunktplanen er det planlagt nokre justeringar i høve til plankartet for Knutepunktplanen som vart endeleg vedtatt Områdeplan for Fleischer s Hotel Vangen Vest trekk Evangervegen lenger mot sør enn Knutepunktplanen noko som gjer at dei ulike areala vert noko forskyva. I tillegg legg Fleischer s Hotel Vangen Vest opp til ein ny tilkomstveg til hovudinngangen til hotellet, KV05. Denne tilkomsten ligg vest for den vestlegaste delen av KV01 i Knutepunktplanen. For ikkje å miste tilkomsten til Stasjonsområdet vart det naudsynt å trekke avkøyrsla noko mot aust og dermed vert arealet satt av til på- og avstigning/«skyss og køyr»-areal i Knutepunktplanen redusert noko. Arealet for «Skyss og køyr» vert no om lag 63 meter, mot om lag 77 metar i Kuntepunktplanen. Konsekvensane av justeringane gjort i områdeplan Fleischer s Hotel Vangen Vest er altså at «Skyss og køyr»- arealet vert noko mindre, men samstundes opnar ein opp for meir areal på nordsida av Evangervegen. Side 60 Mellom Voss kulturhus og «skyss og køyr»-området er det i knutepunktplanen lagt opp til fire busshaldeplasser for turistbussar. Det er satt to busshaldeplassar på kvar side av vegen. Desse skal fungere som av- og påstigningsplassar og ikkje som permanente parkeringsplassar for bussane. Turistbussane skal i framtida få tildelt eigne parkeringsplassar andre stader i Voss. For å få plass til KV05, som strekk seg frå Stasjonsvegen og opp til resepsjonsnivået på Fleischer s Hotel, har det vore naudsynt å justere noko på dette området i høve til korleis det er teikna i knutepunktplanen. Den nye løysinga gjev dei same praktiske førehalda, men det er gjeve plass til at tre turistbussar kan stoppe på sørsida av vegen og ein på nordsida av Evangervegen. I samråd med kommunen og vegvesenet er det i Knutepunktplanen lagt eit kombinert formål for samferdsleanlegg på heile tverrsnittet av Evangevegen. Dette området har krav om detaljering og plassering av gangvegar, sykkelfelt og køyreveg i samsvar med prinsipp for gjennomgåande løysing som skal fastleggast i «Frå veg til gate»-prosjektet. Breidda på dette kombinertføremålet varierer og illustrasjonsteikninga viser eit snitt med køyrevegbredde på 6,5 meter og fortau på begge sider av vegen på fire meter kvar. I tillegg er det teikna inn minst to meter vegetasjon mellom vegbanen og fortauet. Det totale kombinertformålet for Evangervegen har i tillegg inkludert noko areal på utsida av sjølve vegen, satt til grøntareal i illustrasjonsplanen. Ein slik fleksibel løysing i Knutepunktplanen har gjort det mogleg for områdeplan Fleischer s Hotel Vangen Vest å arbeida vidare med gateutforminga i samråd med Voss kommune og «frå veg til gate»-prosjektet. 9.3 ESTETIKK

61 Side 61 Dei nye bygga er tenkt oppført i eit moderne formspråk som reflekterer vår tid, men som også viser referansar og tilpassar seg det historiske bygningsmiljøet og strukturer/siktlinjer (øst - vest). Bustadene er tenkt oppført med saltak og arker som speglar variasjonar frå takvinklane til Fleischers Hotel. Det er planlagt 16 trehus i ulike høgder, frå tre til seks etasjar. Dei 16 trehusa er bygga saman i fire klynger omkring fire skilde heis- og trapperom. Dei er plassert i storskala formasjonar rundt tun og dannar ulike rom ut frå takhøgder, tilkomst og siktlinjer. Bygga mot veg er høgare enn bygga mot Vangsvatnet, og skjermar uteopphaldsareala mot trafikk og jernbanestøy. Bygga føreheld seg til gateløpet med inngangsparti som er trekt tilbake, utført i ulik materiale enn resten av bygningskroppen. Dette bryter ned lengda på fasaden, skaper variasjon og aktiviserer sonen mellom det private og det offentlige ut mot vegen. Bustadene i 1.etasje er planlagt om lag ein meter over fortausnivå langs Evangervegen. Dette vil minimalisere innsynsproblematikken og gjøre bustadene på bakkeplan meir attraktive. Variasjon i materiale og fasadesprang bryter ned dimensjonane på bygga og skaper variasjon i de større flatene, samtidig som arkene i dei øvste etasjane løfter taket og gir gode innvendige rom. Store vindaugsflater på fasadane mot sør bryter opp fasadane og slepp inn mykje lys, og opnar for kontakt med landskapet omkring Vangvatnet. Mindre vindaugsflater mot vei i nord skjermar for innsyn og støy. Einingane er planlagt med innslepp av lys frå fleire sider, og alle har uteopphaldsareal mot stille side.

62 Materiale og farger i prosjektet speglar det kringliggjande kulturlandskapet, med lyse trehus kombinert med blå og kvite felt som tar opp himmelen og Vangsvatnet sine farger. Sortkledde ark er kontrastfylt og står frem som tydelige element på fasadane. 9.4 UNIVERSELL UTFORMING Reguleringsplanen sett krav om at tilkomst til leikeplasser og opparbeiding av desse vert gjort i høve til prinsipp om universell utforming. Planen sett og krav om at tilkomst til strandpromenade langs Vangsvatnet og sjølve strandpromenaden er universelt utforma. Til slutt sett planen krav til at minst 50 % av bustadene og alle næringsareala er tilrettelagt for universell utforming. Side KONSEKVENSAR FOR NABOER Tilhøvet for naboane langs Evangervegen er forbetra i høve til siktliner mot vangsvatnet. Planlagde bustadblokker er gjeve ein utforming som gjev rom for siktliner på skrått. Eksisterande bygg gjev ingen sikt frå Evangervegen. I tillegg er dei planlagde bygga av ein mykje betre estetisk kvalitet enn dei eksisterande motellbygga. Utsikttilhøva vert noko forverra fordi dei planlagde bygga er større og høgare, men dei er planlagt på ein slik måte at dei i stor grad tek omsyn til dei eksisterande bygga, med stor variasjon i høgda og gode siktliner mot Vangsvatnet. Naboar langs med Evangervegen vil verte meir råka av tiltaka i planen enn naboar i Gullungfjordsvegen. Det er spesielt dei to eksisterande bustadene som ligg på andre sida av vegen frå f_bb01 som vil verte råka. Dei vil miste mykje av den utsikten dei har over vangsvatnet i dag. Samstundes vil naboar få ein mykje betre kopling mot Vangsvatnet. Miljøgata og reduksjonen i trafikken gjer at Evangervegen i framtida vil vere ein kopling og ikkje ein stengsle mellom den nordlege sida av vegen og den sørlege sida. Det vil verte meir aktivitet i nabolaget, og utforminga og kjensla av området vil i framtida vere av bykarakter og ikkje landeveg slik kjensla kan seiast å vere i dag. Det er utført støyanalyse i området, som òg tek føre seg støy frå jernbane. Det er kjent at støy er eit stort problem for dei som bur i området. Støy kjem både frå sør og frå nord. Biltrafikken vil verte redusert i framtida samstundes som farten langs Evangervegen vert redusert med 10 eller 20 km/t. Togtrafikken vil truleg auke, men teknologi og kvalitet på skinner og andre element vil truleg minske støyen. Det er lagt strenge føringar både i denne områdeplanen og strandsoneplanen i høve til å minimere privatiseringa av strandsona. Fordi området er privat eigd og ein ser føre seg ein blanding av bustad, utleige, forretning og anna sentrumsaktivitet er privatisering av strandsona eit viktig tema. Føresegnene og plankartet sikrar at nokre av gangvegane mellom Evangervegen og strandpromenaden vert offentleg slik at det ikkje vert mogleg å stengje for gjennomgang. Strandsoneplanen sikrar at store areal i samband med strandpromenaden ikkje vert privatisert, og denne områdeplanen vidarefører dette. 9.6 TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE Planframlegget gjev gode løysingar for fotgjengarar og syklistar. Det er lagt vekt på å knyta seg til eksisterande gangvegsystem og planområdet koplar seg opp mot eksisterande vegtrasé og legg til rette for miljøgate langs Evangervegen. Mjuke trafikkantar vert førsteprioritet innanfor planområdet. Det vert lagt til rette for meir parkering, noko gjeldande kommuneplan ser naudsynt i utkanten av Voss sentrum. Dette vert gjort for å minske press på parkeringsplassane i sentrum, minimere biltrafikk i sentrum og for å leggje til rette for meir aktivitet i desse områda i utkanten av Voss sentrum. All parkering er lagt under grunnen. Framtidig trafikkauke/trafikkanalyse Området som vert detaljregulert i denne områdeplanen er satt med utgangspunkt i sentrumsføremål og skal bestå av konsentrert bustadbygging i bustadblokk. I dag innehar området, som nemnt motell, og med føremålet bustad vil ein få ein auke i talet menneske som nyttar området. På bakgrunn av denne auka ser ein det naudsynt å gjennomføre ein trafikkanalyse for det vestlegaste området innanfor motelltomta. ÅDT for Evangervegen var i 2011 på Prognosar for framtidig ÅDT er gjennomført av Statens vegvesen grunna den nye Vangstunnelen som skal avlaste Voss sentrum for mykje gjennomgangstrafikk særleg frå tungtrafikk. I følgje prognosetala for trafikken i planområdet i regional transportmodell for region vest vil en ha ÅDT i underkant av 2000 i Planseksjonen i Statens vegvesen viser samstundes til at modellen ikkje tar høgde for turisttrafikk og at mykje av den lokale trafikken i Voss sentrum ikkje er med i berekningsgrunnlaget. Dei meiner å kunne leggje til grunn ein trafikk på rundt 2500 ÅDT ved Park hotell som vert noko lågare mot vest. Gjennom Vangstunnelen viser modellen ein framtidig ÅDT på omkring På grunnlag av desse tala legg ein til grunn ein framtidig ÅDT forbi planområdet på Trafikkanalysen i områdereguleringa for Voss knutepunkt har kalkulert at det framtidige knutepunktet vil skape ei auka biltrafikk på mellom 600 og 1800 ÅDT avhengig av funksjonar og parkeringsdekning. Det er ikkje gjort

63 analyser på kva retning dei som nyttar seg av knutepunktområdet vil kome køyrande frå. I dag er det størst trafikk i austleg retning og det er aust for planområdet det bur flest menneskjer i Voss kommune. Ein må difor anta at det er i denne retninga ein får den største aukinga i ÅDT frå det framtidige trafikknutepunktet. Handbok 146 Trafikkberekningar frå Statens vegvesen gjev berekningsgrunnlaget for ein auke i turproduksjonen. Det planlagde området vil inneha mellom 74 og 80 nye bustadeiningar. Bustader (eige eller andre si heim) gjev ein turproduksjon på 3,5 bilturar (variasjonsområde 2,5-5) per bustad eller ein biltur (variasjonsområde 0,5-1,5) per person. Dette er føresetnadane for berekninga av framtidig auke i turproduksjon for Evangervegen forbi planområdet. Det er samstundes viktig å ta høgde for den manglande tryggleiken i tala knytt til framtidig ÅDT mellom Voss sentrum og områda i vest samt prognosane for framtidig trafikk gjennom Vangstunnelen. Side 63 Tal bustader Normal trafikk Minimum trafikk Maksimum trafikk (3,5 turar per bustad) (2,5 turar per bustad) (5 turar per bustad) ÅDT ÅDT ÅDT Normaltrafikken vil, som ein ser over, leggje seg på ein ÅDT mellom 259 og 280 og vil ikkje utgjere ein stor forskjell i trafikkbiletet. Nord for Evangervegen legg planen opp til å fortette eksisterande bustadområde med blokkbustader, BB05. Det er satt krav i planføresegna om at BB05 skal detaljregulerast er om lag 6 daa stort og er gjeve ein utnyttingsgrad på 40 % BYA. Det er gitt ein maksismal byggehøgd på 12 meter. Området ligg mellom Evangervegen og jernbanelina og har i stor grad eit avgrensa potensiale for utvikling. Framtidige bustader innanfor dette området vil ikkje ha verknad på trafikksituasjonen i området. f_ph/n01 søker å avlaste parkeringssituasjonen i Voss sentrum i framtida. Her ser ein føre seg å stette parkeringsbehovet for pendlarar- og innfarts-/utfartsparkering samt parkering for bruk av gondolbanen og Fleischer s Hotel. Området ligg sentralt til og er direkte knytt til jernbanestasjonsområdet i nordleg del av f_ph/n01. Innanfor f_ph/n01 er det potensielt mogleg å opprette om lag 300 parkeringsplassar. Gjennomgangstrafikken på Voss vil verte kraftig redusert nå vangstunnelen vert opna og då spesielt i høve til tungtrafikk. Dette vil ha store positive verknader på trafikkbiletet. Om ein ser kollektivknutepunktet, områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel, ny miljøgate og vangstunnelen samla, vert området transformert frå ein Europaveg med ein stor del tungtrafikk og gjennomkøyring til ein bygate bygga på premissane til mjuke trafikantar. 9.7 JERNBANETRYGGLEIK Tiltak knytt til jernbanelina og perrongområdet må følgje Jernbaneverket sitt tekniske regelverk. Det er naudsynt å setje krav om sikring av bygg og uteområde mot verknader knytt til støy og vibrasjonar i samband med jernbaneverksenda. Alle tiltak med unntak av HO01 er retta i sin heilskap mot Evangervegen og ikkje mot jernbanelina. Innafor HO01 vil etablerte funksjonar og koplingar mot jernbanelina vidareførast slik dei er i dag. Det er satt krav om at plassering av bygg og anlegg ikkje skal vere i strid med Jernbaneverket sitt tekniske regelverk i planføresegna. 9.8 KULTURMINNE Grovendal vert flytta, slik at ein kan ta huset i bruk til formidling og moglege arrangementer. Huset er sikra i plankart og føresegner som bygg og kulturminne som skal bevarast og er skildra i punkt 8.6. Grovendal vert flytta frå plassen der huset har stått i om lag 100 år, dette vil ha negative konsekvensar for forståinga av bygget og av korleis bygget vert lest. Flyttinga vil gjere huset meir tilgjengeleg for lokalbefolkning og turistar. Ny plassering vert mykje meir sentral og vil i dette nye området kunne brukast til eit større tal arrangement. Grovendal vil førehalde seg til Evangervegen på same måte som før, men er plassert på nedsida av vegen i staden for på oppsida. Her vert det liggjande med eit større friområde som nabo og like i nærleiken av Fleischer s Hotel, Lindhaugbrua, eller anna bru, og det opna bekkefaret.

64 Side 64 Figur 49: Utsikt frå kulturhuset mot ny plassering av Grovendalhuset. Fleischer s Hotel vert endra noko, men ikkje dei delane som er verneverdig. Tiltaka vil ha innverknad på det estetiske uttrykket til hotellet på ein positiv måte. Tiltaka gjer at hotellområdet føreheld seg betre til landskapet rundt og sjølve hotellbygget «landar» i terrenget på ein betre måte enn det gjer i dag. I dag ligg hotellet plassert oppe på terrassen, mens det i framtida vil liggje meir på ein bakketopp opp mot jernbanelina. Figur 50: Illustrasjon som viser korleis Fleishcer's Hotel kan sjå ut i framtiden. 9.9 FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET Situasjonen for born og unge sine interesser vert mykje forbetra gjennom planarbeidet. Bustadområdet innehar tre store leikeplassar og fleire store uteopphaldsareal. Dei to største leikeplassane ligg langs med strandpromenaden og vil difor vere lett tilgjengeleg for alle som nyttar seg av dette området. Områdeplanen vidarefører intensjonane i strandsoneplanen om at areala ned mot Vangsvatnet skal vere offentleg tilgjengelege. Områdeplanen for Vangen vest Fleishcer s Hotel gjer Vangsvatnet meir tilgjengeleg enn strandsoneplanen og Voss kommune har lagt opp til og forbetrar dermed tilhøva for alle brukarar av området VURDERING AV TILTAK I HØVE TIL NATURMANGFALDSLOVA Det er eit nasjonalt mål at tap av biomangfald skal stoppast, og arealbruken skal støtte opp om dette målet (St.meld 26 ( )). Tiltaket er vurdert ut frå krava i kapittel II i Naturmangfaldslova, med særleg omsyn til prinsippa i følgjande heimlar: 8 : Kunnskapsgrunnlaget. 9 : Føre-var-prinsippet. 10: Økosystemtilnærming og samla belasting. 11: Tiltakshavar betaler. 12: Miljøforsvarlege teknikkar. I planarbeidet har ein nytta viktige informasjonskjelder som naturbase, artskarta til artsdatabanken.no, nasjonal raudliste og lokale observasjonar av naturmangfald. Det er ikkje avdekka konfliktar mellom arealbruksendringane og utvalde naturtypar og prioriterte artar i forslag til forskrift. Endringane er òg vurdert i forhold til naturmangfaldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap.

65 9.11 PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD Det private servicetilbodet vert forbetra gjennom områdeplan for Vangen vest Fleischer s Hotel. Bustader i området heilt i vest i tillegg til at området får meir aktivitet gjennom strandpromenade, gondolbanestasjon og andre aktivitetar kan gje grunnlag for eit variert servicetilbod i dette området. Både skulekapasitet og barnehagekapasitet er bra i høve til ein eventuell auke i talet innbyggjarar. Føresegnene sikrar at tilfredsstillande skule- og barnehagekapasitet skal dokumenterast før det vert gjeve byggeløyve, jf Side KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER Fleischers driver i dag motell på tomta og vil gjøre det i framtida, det er ingen anna konsekvens enn at ein vil leggje til rette for næringsaktivitet i dette området i ein heilt anna skala enn det ein har i dag JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN Utvidinga av Evangervegen vil kunne gi ervervskrav og prosjektet kan dermed få økonomiske konsekvensar av negativ forstand. Prosjektet frå veg til gate, Vangentunnelen, strandsoneplanen, Voss knutepunkt og områdeplan Vangen vest vil alle vera med på å gje Voss eit stort løft når det gjeld korleis det er mogleg å bruka staden. Voss er allereie kjend for friluftsliv/ekstremsport og bygger opp under dette med dei koplingane som ligg i dei nemnte planane. Turisme er eit viktig element i den kommunale økonomien og gjev store ringverknader til andre næringar. Tiltaka innanfor områdeplan for Vangen vest Fleischer s hotel vil både kunne gi fleire arbeidsplassar og større attraktivitet til området og Voss kommune generelt RISIKO OG SÅRBARHEIT Flaum Flau er ein risiko innanfor planområdet. NVE har kome med merknad om at areal som er omfatta av 200 årsflaum må synast i plankartet som omsynssone fareområde flaum. I tillegg krev dei at det vert gjeve føresegn om å tilfredsstille krav i teknisk føreskrift 7-2. Vidare ber dei planarbeidet NVE har utarbeidd flausonekart for Vangsvatnet. Det arealet som er omfatta av 200 årsflaum må synast i plankartet som omsynssone fareområde flaum, jf. PBL Til omsynssona må det gjevast føresegner som sikrar at utbygging kan skje tilstrekkeleg trygt i høve til byggteknisk føreskrift 7-2. Det er tilrådd å legge på berekna flaumhøgde ein tryggleiksmargin på 0,3 m. ROS-analysen bør vurdere grunntilhøva i strandsona. Før NVE kan uttale seg om eventuell utfylling i Vangsvatnet må det i planskildringa/ku gjerast greie for om det er knytt ålmenne interesser til området og om/ev. korleis inngrepet påverkar dei ålmenne interessene. Det bør settast av ei randsone langs vassdraget som sikrar ålmenta tilgang til strandsona. For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og vassfragsnære areal rår NVE til at ein nyttar ein arealbrukskategori som tek vare på desse verdiane. NVE rår til at arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL 12-5 nr. 6 vert nytta, t.d. kan det regulerast til «Natur og friluftsliv». Det bør dettast av ei sone for vegetasjonsbelte langs strandkanten der dette er mogleg, jf. vassressurslova 11 om kantvegetasjon ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ei analyse av risiko og sårbarheitstilhøve. ROS-analysa byggjer på føreliggande kunnskap om planområdet og arealbruken der. Akseptkriteria og metode Akseptkriteria definerer kva risiko ein er villig til å akseptere, ofte knytt opp mot tap innan følgjande tema; liv, helse, ytre miljø og materielle verdiar. Rettleiarar frå Direktoratet for samfunnsikkerheit og beredskap (DSB), Krav til risikovurdering (NS 5814:2008) og rapporten GIS i samfunnsikkerheit og arealplanlegging Vestlands-prosjektet (SiGVe-rapporten) dannar grunnlaget for metoden og akseptkriteria som er vedteke av Fjell kommune. For å systematisere arbeidet med ROS- analysen vert det nytta skjema og matriser. Metoden for ein ROSanalyse kan framstillast forenkla i følgjande 6 punkt:

66 Side 66 Figur 51: Skjematisk framstilling av metode. Eit risiko- og sårbarheitsbilete er definert som summen av sannsynlegheit - kor ofte uønskt hending forventast å inntreffe, og konsekvensen - kor alvorlege konsekvensar hendinga kan medføre. Risiko = sannsynleg x konsekvens. Det er vanskeleg å fastslå ein frekvens og konsekvens av ei hending. Ved å anslå sannsynlegheit og konsekvens vil ein snakke om snittal på hendingar over tid. Det kan på det viset inntreffe fleire eller færre hendingar i eit gitt tidsperspektiv enn anslått i ROS- analysen. Intensjonen med ROS- analysen er at funn skal følgjast opp med risikoreduserande eller skadeavgrensande tiltak og legga føringar for vidare planlegging av arealbruk. Klassifisering av sannsyn og konsekvens Graderinga er delt i 6 ulike nivå, frå særs sannsynleg til usannsynleg, og frå katastrofalt til ufarlig, sjå figur under. Akseptkriterier Risikomatriser

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4.

Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4. Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Framlegg til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 1.4.2005 5 2 Planprogram, Fleischers Hotel - Vangen vest Voss kommune FORORD

Detaljer

VOSS KOMMUNE Vangen Vest Fleischers hotell Reguleringsplan ID: 2011016 Saksnummer:

VOSS KOMMUNE Vangen Vest Fleischers hotell Reguleringsplan ID: 2011016 Saksnummer: VOSS KOMMUNE Vangen Vest Fleischers hotell Reguleringsplan ID: 2011016 Saksnummer: Dato sist revidert: 13.6.2013 Reguleringsføresegner for GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert MINDRE REGULERINGSENDRING AV STOREBØ SENTRUMSPLAN. AUSTEVOLL KOMMUNE BESKRIVELSE AV ENDRINGEN gnr 43 bnr 069, 732, mfl Tiltakshavarar: Blænes bygg AS Endringsforslag er utarbeidet av Tippetue Arkitekter

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan:

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan: Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: 24.01.2012 Godkjent plan: 14.02.2012 Reguleringsføresegner for gnr 15, bnr 4, 8, 18, 22 m. fl., Solnes, Solund kommune (pbl 12-7)

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R Planident: 2012014 Datert: 13.05.13 Sist revidert: 30.04.2014 Vedteke i kommunestyret: 29.04.2014 G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G S P L A N

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune Årdal kommune Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune 17.01.2014 Planomtale Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Ørsta 5.9.2014 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 84/17 Saksbehandlar: Sonja Katrine

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5, 2. ledd

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE Reguleringsføresegnene er heimla i plan- og bygningslova 12-7. 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer