SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/ Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker: I medhold av plan- og bygningslovens 28-1, jfr. 27-2, vedtar Ås kommune forslag til endret reguleringsplan for Ås sentrum som vist på kart datert , sist revidert , med reguleringsbestemmelser, revidert ::: Sett inn innstillingen over denne linja Rådmannen i Ås, Aage Skotland Fung. rådmann Arnt Øybekk Teknisk sjef... Sett inn saksutredningen under denne linja Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Det faste utvalget for plansaker 1. gang Det faste utvalget for plansaker 2. gang Kommunestyret Vedlegg som følger saken trykt: 1. Reguleringskart, datert , sist revidert , forminsket 2. Reguleringsbestemmelser datert , revidert Forslagsstillers saksfremstilling til planforslag av Referat fra møte Bemerkninger av fra Ås sentrumsutvikling as. 6. Kommentarer av fra Niels Torp as. 7. Bemerkning av fra Ås sentrumsutvikling as. 8. Siviling. Ystehede: Trafikkanalyse av Ås sentrum - Arbeidsdokument av Bemerkning av fra Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen.

2 Vedlegg som ligger i saksmappen: Plankart 1:1000 Skisseprosjekt datert Bemerkninger Sakens øvrige dokumenter Utskrift av saken sendes til: Ås sentrumsutvikling as v/ Kjell Aksnes, Ole Bygdevekters vei 2, 1430 Ås Niels Torp AS, arkitekter mnal, Pb Majorstua, 0304 Oslo Øvrige adressater, egen liste SAKSUTREDNING Sammendrag Planforslaget er utarbeidet av Niels Torp AS arkitekter på vegne av Ås Sentrumsutvikling AS. Arbeidet bygger videre på vedtak i formannskapet fra 1999 vedrørende strategiplan for Ås sentrum. Hensikten er å skape et mer livskraftig sentrum gjennom å tilrettelegge for bygging av boliger og utvidelse av forretnings/kontorarealer samt å styrke kvaliteten i utearealer og det offentlige rom generelt. Planområdet avgrenses av Brekkeveien i øst, riksvei 152 i nord, Skoleveien, Gjensidige(Vekter)gården og brannstasjonen i vest og sør. Se plankart. Området omfattes i dag av reguleringsplan for Ås sentrum vedtatt og er i underkant av 100 daa. De viktigste endringene i planforslaget av i forhold til gjeldende regulering er: Det foreslås en ny rundkjøring i avkjøringen fra riksvei 152 og ny gangbro mellom Kaja og Åsgård tilpasset denne. Bevaringsstatus oppheves for Raveien og boligene Raveien 6,8,10 og 11. Åsheim, Rådhusplassen 2 og 4, foreslås flyttet 25 meter nordøstover. Området regulert til off. formål i Rådhuskvartalet foreslås endret i avgrensning. Sørøst for Rådhuset foreslås arealet regulert til trafikkområde torg, «Studenterlunden». Grense for bebyggelse i nord er lagt 1,5 meter utenfor dagens fasadeliv. Moerveien foreslås lagt i en kurve for å skape rom for det vestvendte torvet og forhindre gjennomfart. Hotellkvartalet foreslås utvidet noe sørover og vegbanen forskjøvet nærmere brannstasjonen. Skoleveien foreslås åpnet for en-veis forbindelse med Brekkeveien. Store områder regulert til offentlig parkering foreslås omregulert til byggeområde for blandet formål. Parkeringsplasser foreslås derfor plassert under den nye bebyggelsen. Den totale utnyttelsen innenfor planområdet øker med ca. 150 %. Maks tillatt byggehøyde øker fra 4 etg. i eksisterende plan til 7 etg. for felt B. Ellers en rekke mindre endringer av gang/sykkelveisystemet. Planen legger til rette for et tillatt bruksareal T-BRA på til sammen inntil m2. Av dette er: m2 forretning/kontor/allmennyttig formål m2 hotell/forretning/kontor m2 forretning

3 offentlig formål m2 boliger m2 parkeringsplasser i garasjeanlegg Det legges opp til en parkeringsdekning på 1,2 plasser per leilighet inkludert gjesteparkering, 20 plasser pr m2 forretning/allmennyttig formål, 5 plasser pr m2 kontor/hotell/off. kontorer. For mer fullstendig beskrivelse av bakgrunn, planstatus og selve planforslaget m.m. vises det til VEDLEGG 3, SAKSFREMSTILLING som er utarbeidet av Niels Torp AS arkitekter, på vegne av forslagsstiller Ås Sentrumsutvikling as. Forhåndsuttalelser Arbeid med ny reguleringsplan for Ås sentrum ble varslet igangsatt Det ble i den forbindelse arrangert åpent møte i Ås rådhus Det er kommet inn forhåndsuttalelser fra en del berørte parter. Forhåndsuttalelsene er bl.a. gitt på bakgrunn av materialet som ble presentert på det åpne møtet. I vedlegg 3 presenteres et sammendrag av forhåndsuttalelsene og forslagsstiller Niels Torps kommentarer til disse. 1. Statens Vegvesen, Akershus vegkontor ( ) 2. Akershus fylkeskommune, fylkeskultursjefen ( og ) 3. Bukkene Bruse, landskapsarkitekter ( ) 4. Jernbaneverket, region øst ( ) 5. Akershus fylkeskommune, plan- og miljøvernavdelingen ( ) 6. Åsmund Lindal og Alexandra Theophilakis ( ) Nedenfor fremheves noen forhold som er presentert i forhåndsuttalelsene og som vil bli videre kommentert i administrasjonens saksfremstilling. Disse forholdene er kommentert kort i forslagsstillers redegjørelse. Fylkeskultursjefen, utt. pkt. 2, fremhever viktigheten av å klargjøre hvordan stedets fortid skal ivaretas. Det sies at ved å bevare et utvalg av bygninger eller andre kulturminner fra forskjellige faser, kan stasjonsstedets historie og fremvekst synliggjøres for fremtidens innbyggere. Videre fremheves viktigheten av tilrettelegging for myke trafikkanter og oppgradering av det offentlige rom og bygningenes utforming ut mot disse. Lindal/Theophilakis, utt. pkt. 6, er opptatt av bevaring av den gamle trehusbebyggelsen og ønsker en mer nyansert holdning enn forslaget som ble presentert under det åpne møtet til kvartalet sør for rådhuset. Sistnevnte er dessuten opptatt av å gjøre sentrum mykere og grønnere ved å øke andelen trær og annen vegetasjon. Fylkesrådmannen, utt. pkt. 5, nevner også grøntstruktur og byrom som de viktigste sentrumsområdene og viser til det kriminalitetsforebyggende aspektet vektlegging av disse forholdene har. Fylkesrådmannen legger videre stor vekt på begrepet «tilgjengelig for alle» og viser til Miljøverndepartementets rundskriv om dette. Bukkene Bruse landskapsarkitekter, utt. pkt. 3, oppfatter aksen som forbinder «Studenterlunden» med Rådhusplassen som teoretisk og er ellers opptatt å ta vare på kvaliteter og gangforbindelsene i Åsgårdparken. Bukkene Bruse er også veldig kritiske til at Skoleveien åpnes for gjennomkjøring til Brekkeveien ettersom dette er hovedadkomsten for gående/syklende fra stasjonsområdet.

4 Vurdering av planforslaget Nedenfor følger administrasjonens kommentarer til planforslaget, bl.a. sett i sammenheng med forhåndsuttalelsene. Kommentarer til det foreliggende planforslaget knytter seg til 1. Formelle uklarheter/mangler på plankartet og 2. Planens innhold Til pkt 1: Det foreligger en del uklarheter og feil i plankartet samt uoverensstemmelser mellom plankart/tegnforklaring og reguleringsbestemmelsene. Dette dreier seg om: a) Mangler og utydeligheter ved underlagskartet, bl.a. manglende høydekoter, b) Uklare byggegrenser/byggelinjer, c) Mangelfull påføring av avstander, breddemål og navnsetting, også utenfor planens avgrensning, av veier, jernbaneområde m.m. d) Mangler i fargekoding m.m. av gang/sykkelveier/fortau og p-plasser e) Parkeringsplass inntil rådhus som skal fjernes f) Ukorrekt fargekode på området ved Åagård (H), foreslått til blandet offentlig/allmennyttig formål som G3. Dessuten mangler gamle Åsgård skole (D6) blant bygninger regulert til bevaring. g) Manglende samsvar mellom bestemmelsenes angitte høydebegrensning innenfor områdene A-G og plankartets angitte høyderestriksjoner. h) Manglende markering av eksisterende bygninger som inngår i planen. Til pkt. 2: Når det gjelder planens innhold, gis kommentarene til henholdsvis plankart og reguleringsbestemmelser. Bebyggelse Planforslaget legger opp til inntil 273 nye boliger i sentrum med gjennomsnittlig størrelse på 96 m2 + balkong/terrasse/vinterhage med et total areal på m2. I tillegg kommer ombygde boliger på m2, til sammen m2. Alle leiligheter er i skisseprosjektet foreslått tilknyttet heis. Administrasjonen anser dette for å være planforslagets sterke grep som vil generere aktivitet i sentrum og virke som drivkraft i forhold til utvikling av et bredere kultur-, forretnings- og servicetilbud. Med henvisning til bevaringsaspektet, gjøres det oppmerksom på at gjeldende regulering til bevaring foreslås opphevet for følgende bygninger/bygningsmiljøer: Raveien 6, 8,10 og 11. I tillegg foreslås å oppheve vernestatus for restene av selve veifaret Raveien. Vernestatus opprettholdes for Åsgårdbygningene og Tandbergvillaen. I planutkastet foreslås det videre å fjerne Aamodtgården, Kristiansengården samt bygning med fargehandel/fysioterapi m.m. i planområdets søndre kvartal. Øvrige bygning som forutsettes fjernet, er Gullsmedgården, Rådhusplassen 6,8,10. Administrasjonen stiller spørsmål ved omfanget av bygninger som skal/forutsettes fjernet til tross for at dette gir større frihet til å foreta nye helhetlige grep, jfr. fylkeskultursjefens innspill: «...i reguleringsarbeidet for Ås sentrum bør det klargjøres hvordan stedets fortid skal ivaretas». Administrasjonen stiller og spørsmål om forskjellen mellom tegnforklaringens skal og forutsettes fjernet.

5 Den foreslåtte byporten mot øst og fotgjengerundergangen vurderes som trang og fryktes å ville stenge for utsyn og lys østfra gjennom en ellers sammenhengende bebyggelse, jfr. innspill fra Bukkene Bruse. Siktlinjen utgjør for øvrig et viktig historisk spor i Ås sentrum fra tiden før riksveiomleggingen. Administrasjonen er dessuten opptatt av at gaterommet og forretningsarealene må utformes på en måte som gjør at ikke samtlige besøkende til Ås sentrum, til enhver tid velger å befinne seg inne i overdekte forretningsgater. Det uttrykkes dermed en viss skepsis til forslaget om å lage et sammenhengende forretningssenter i felt A-D. Trafikksystem Planforslaget innebærer en rekke mindre endringer i trafikkarealene for myke trafikkanter i forhold til dagens reelle situasjon. Fortauet langs forretningene på nordsiden av Rådhusplassen fungerer i dag som et godt sydvendt uterom vår, sommer og høst. Med enkel møblering kan «plassen» utvikles videre. Planforslaget innskrenker disse utviklingsmulighetene ettersom det foreslås et smalt fortau. Som erstatning for dette, er det foreslått tatt i bruk et areal mellom kjøreveiene «Strøket nord» T1 på plankartet, til aktivitet av den typen som nå foregår langs forretningsfasaden. Å fjerne kvaliteter i et uterom for å gjenskape noe som synes å være dårligere, virker uheldig. For å gi plass til den vestvendte «Studenterlunden» lenger sør er Moerveien lagt i en kurve slik at eksisterende bankfasade danner en østvegg i byrommet. Det kan imidlertid oppstå konflikt mellom møblering av denne plassen og passeringsmulighet for syklende til stasjonsområdet. I tillegg beslaglegger forlengelsen av Skoleveien til Brekkeveien verdifulle arealer for trafikk til og fra stasjonen. Inngang til forretninger og bilparkering for felt D foreslås også fra denne nye gaten forbi hotellet. Situasjonen for myke trafikkanter i området kan synes svært kronglete med mye kryssing av gateløp etc. I denne sammenheng etterlyses bestemmelser som sikrer tilgjengelighet for alle brukergrupper, jfr. fylkesrådmannens innspill, også i de offentlige uterommene, inkl. trafikkområder. grøntstruktur, bevaring m.m. Grøntstruktur I flere av innspillene, og i strategisk plan for Ås sentrum, vektlegges ønske om et grønt sentrumsområde med flere trær og vegetasjon generelt. I planforslaget er disse kvalitetene søkt ivaretatt i planbestemmelsenes 5, 6, 8, 10 og 12 og ved at et område av parken mellom Rådhuset og Åsgård fremdeles har reguleringsstatus park. Administrasjonen presiserer at det skal legges vekt på å ivareta små barns behov for lek innenfor parkområde F1 og er opptatt av at utforming av bebyggelse og gang/sykkelvei innenfor felt G1, ivaretar nevnte behov samt tilgjengelighet til Rådhuskvartalet på en god måte. For øvrig nevnes at i forslagsstillers kapittel 1.8: «Konsekvenser av planforslaget», er det gjort noe forenklede vurderinger av planforslagets konsekvenser for natur og miljø samt bruk av begrepet «bærekraftig utvikling». Konklusjon: Planforslagets styrke ligger i idéen om fortetting med stor vekt på bygging av boliger i form av lettstelte leiligheter i ulike størrelser. Planforslaget og skisseprosjektet representerer i tillegg en felles plattform basert på samarbeid mellom medlemmene i Ås sentrumsutvikling AS og har

6 dermed bred forankring og gode muligheter til å bli et aktivt styringsverktøy for utvikling av et nytt Ås sentrum. I vedlagte forslag til planbestemmelser, er det antydet noe om utbyggingsrekkefølge. I forbindelse med offentlig ettersyn, skal det tas videre stilling til utforming av eventuelle rekkefølgebestemmelser, utbyggingsavtale eller liknende. I tillegg til justeringer av de rent formelle mangler og tvetydigheter i planen, forutsettes detaljer omkring innholdet i planforslaget bearbeidet i forbindelse med offentlig ettersyn før det gjøres endelig vedtak av planen. Offentlig ettersyn - innkomne bemerkninger: I henhold til vedtak i det faste utvalg for plansaker ble plankartet justert og datert , og saken lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Saken ble også sendt berørte parter til uttalelse. Det er innkommet følgende bemerkninger: 7. Norges landbrukshøgskole ( ) er positiv til at man ønsker å styrke Ås sentrum mht kultur, forretninger, service og boliger. Det er et godt grep å etablere parkeringsplasser i 2-3 plan under boligbebyggelsen i randsonen. Disse bør etableres slik måte at de også blir et godt parkeringstilbud med god tilgjengelighet for kunder til forretningene som vender ut mot «Strøket nord» og «Studenterlunden». Å stenge for all biltrafikk unntatt varetransport fra Erik Johansengården til Skoleveien for å styrke den åpne møteplassen i sentrum kan være riktig. Ønskene om å utvikle frodige og gode uterom vil ha de beste betingelser om de er godt tilgjengelig for både kjørende, syklende og gående. Det vil være viktig å vie spesiell oppmerksomhet til plassen vest for «Byporten» som vil bli et viktig møtepunkt i Ås sentrum. 8. Rolf og Tom Kristiansen ( ) er på vegne av eieren av Åsheim, gnr/bnr 55/2, «Kristiansengården» positive til at det gjøres plass til flere beboere i Ås, men de er skeptiske til at så mange bygninger er planlagt revet i Ås inkludert «Kristiansengården». De viser til at de har langsiktige kontraktsfestede utleieforhold bl.a. et til Inntil de får vite mer nøyaktig når og hvordan det er tenkt med tanke på riving av «Kristiansengården», og hvilke konsekvenser det vil få for dem, vil de reservere seg mot ethvert planforslag som kan innebærer riving av deres eiendom. 9. Kommuneingeniøren ( ) tviler på at «Strøket nord», T1 på reguleringsplanen, vil fungere som tenkt, siden det vil bli omkranset av veianlegg på alle sider. Nåværende fortau langs forretningene bør utvides, at det tillates innkjøring til parkeringsplassen fra østsiden og utkjøring fra vestsiden. Nåværende toveiskjøring på plassen opprettholdes. Veikurven i Moerveien ved «Studenterlunden» har en uheldig utforming og vil være en barriere mellom «Studenterlunden» og Rådhuskvartalet/Åsparken. Moerveien bør ligge som i dag. Av hensyn til sikkerheten for gående og syklende fra/til Ås stasjon er det uheldig å åpne for gjennomkjøring mellom Skoleveien og Brekkeveien. Det er ellers planlagt arbeid med kommunale vann- og kloakkledninger i Ås sentrum i 2002/ Ås historielag ( ) er glad for at Åsgård-bygningene, Grøn-Hansen-gården og Åsheim blir bevart. En stor og åpen rundkjøring fra vest med gangbro er noe av det første man bør prioritere for å gjøre Ås sentrum mer attraktivt. Kurvaturen som er foreslått i Moerveien ved «Studenterlunden» er uheldig og det foreslås at veien bør være slik den er i dag. Til slutt noen navneforslag: «Studenterlunden» bør hete «Thorvald» og parken mellom rådhuset og Åsgård bør hete «Rådhusparken».

7 11. Nikolai G. Bjørneby ( ) har forståelse for at eldre bebyggelse må vike for at Ås sentrum kan videreutvikles, men mener at to hus er sentrale i Ås sin historie: Ås jernbanestasjon og Åsheim. I stedet for å flytte Åsheim noen meter bør det flyttes ut av Ås sentrum og ikke ligge inneklemt blant andre bygg som det vil bli i planen. Han er skeptisk til å forandre grøntarealet mellom Rådhuset og Åsgård. Vi trenger dette arealet som en stor plen i sentrum. «Studenterlunden» tror han vil bli et fint møtested i framtiden, men at det muligens vil bli for lite. Når det gjelder kulturhus syns han det foreslåtte blir for overdimensjonert, og at man heller bør vurdere en ombygging av Rådhusets østfløy. Reduksjon av parkeringsplasser i sentrum er uheldig, og det vil særlig ramme eldre, bl.a. eldresenterets brukere i Rådhuset. 12. Ås Hotell ( ) påpeker at den nye planen reduserer hotellets planlagte utbyggingsmuligheter sørover i forhold til gjeldende plan. Likedan reduseres utbygging i høyden ved at det kun tillates med fire etasjer mot dagens plan hvor man kan bygge i fem etasjer der femte etasje er tilbaketrukket. De anser disse forandringene som uheldige. De er positive til at det åpnes opp for gjennomkjøring fra Skoleveien til Brekkeveien såfremt ikke dagens parkeringsplasser blir omgjort til veiareal og at ikke fotgjengerne blir fortrengt. 13. Blå landskapsarkitekter mnla as (udatert) påpeker at ny rundkjøring til Ås sentrum vil gi mindre skjerming for Åsgård skole, og at ny gangbro vil få en brattere stigning enn dagens. Ny rundkjøring legges i krysset ved Esso inn til Ås sentrum. Hasselplantingen på terrengvollen langs Skoleveien er en viktig avgrensning av parken mot sør, og dette blir ikke tatt hensyn til i den foreslåtte planen. Utvidelsen av Rådhuset mot vest vil bli uheldig, ved at kontakten mellom Borggården og parken opp til Åsgård blir brutt. Man bør bli mer bevisst slike spennende grøntakser, bl.a. den som går fra Sparebanken Nor og helt opp til Åsgård skole, og ikke tette igjen slike grøntdrag. Handlefortauet utenfor Erik Johansen-bygget og østover med sin rikelige bredde og trerekke har kvalitet og særpreg. Planen reduserer fortausbredden til halvparten, og det betyr at også trærne må fjernes. De er skeptiske til handlefortauene som «Strøket nord» legger opp til, med biltrafikk og parkering på alle sider. Dagens parkeringssystem er ryddigere og sikrere, også for bevegelseshemmede. Byporten vil stjele utsynet østover med Rustadskogen i horisonten, og gang- og sykkelveien vil få to underganger på en kort strekning. Veien ved Studenterlunden virker ubehagelig, og det er svært bratt opp til Skoleveien. Det vil også berøre dagens trappeanlegg til Rådhusets inngang fra øst. Det er uheldig å åpne for gjennomkjøring fra Skoleveien til Brekkeveien. Denne gatestubben bør utvikles til å bli en hyggelig velkomst til dem som kommer med toget til Ås, jfr alternative forslag til veiløsninger i forhåndsuttalelsene. Reguleringsplanen bør utvides til Postkontoret, slik at adkomsten kommer med. 14. Egil Vassli ( ) er beboer i Sagaveien og er redd for at en omlegging av trafikksystemet i sentrum kan få ringvirkninger og føre til økt trafikk i sentrumsnære veier, f.eks. Sagaveien. Det ferdes mange barn og eldre i området, og man bør lage en helhetlig plan som gjennomgår de trafikkmessige forholdene for boligområdene i sentrum, slik at Ås kan bli en enda bedre og tryggere kommune å vokse opp og bo i. 15. Statens vegvesen ( ) er positiv til at Ås sentrum fortettes, men pga reguleringskartets målestokk er det umulig å vurdere detaljer i utformingen av rundkjøringen og vei-, gang- og sykkelsystemet. Det må utarbeides en detaljplan i målestokk 1:500 for rundkjøringen, gangbro og tilliggende veinett inkludert den første avkjøringen til felt A. Dagens trafikk i krysset må registreres for å dokumentere at rv. 152 har stor nok kapasitet til å avvikle den økte trafikken i sentrum. De anbefaler at tiltakshaver med sin konsulent utfører analysen i samråd med Statens vegvesen Akershus og Ås kommune. Videre må det utarbeides en byggeplan for rundkjøringen som skal godkjennes av vegvesenet før byggestart. Det eksisterer et forslag om omlegging av rv. 152 mellom Ås sentrum og E18 ved Holstad, og ved en slik omlegging er Lyngveien/rv. 152 et aktuelt tilknytningspunkt til veinettet i Ås sentrum. Pga mange ulykker i dette krysset kan det være aktuelt å bygge rundkjøring, uavhengig av en eventuell omlegging av rv Bebyggelsen

8 nærmest dette krysset må derfor trekkes så langt fra riksveien at den ikke hindrer en framtidig rundkjøring. Det må dokumenteres at det er avsatt tilstrekkelig areal til en rundkjøring i krysset Lyngveien/rv Statens vegvesen gjør oppmerksom på at de ikke prioriterer støyskjermingstiltak for den nye bebyggelsen ved en eventuell omlegging av krysset Lyngveien/rv. 152.Utbygger må selv iverksette og bekoste det. 16. Fredrik Ystehede ( ), Skoleveien 10, er positiv til at Ås sentrum styrkes. Brekkeveiens tilknytning til riksvei 152 bør komme med i planen.ved å forbedre kryssene Brekkeveien/rv. 152 og Skoleveien/rv. 152 kan hovedadkomsten til Rådhusplassen bli avlastet og bli mer fotgjengervennlig. En omlegging av rv. 152 langs jernbanen forutsetter et nytt kryss ved Essostasjonen. Omlegging av Moerveien ved «Studenterlunden» gjør veien så kronglete at det kan føre til økt trafikk i Skoleveien, der det er både skole og barnehage. Dessuten vil G3 (kino/kulturhus) bli klemt inne. Kontakt mellom G3 og Studenterlunden er viktigere enn kontakten mellom Sparebanken og Studenterlunden. Forlengelsen av Skoleveien fram til Brekkeveien bør opprettholdes som gågate med unntak av kjøring til hotellet. Det brede fortauet langs Erik Johansen-bygget og østover heller gjøre bredere enn omvendt. Det er en merkelig prioritering å bevare Tandberg-gården og rive Gullsmedgården. I brev av tilføyer han at forslaget om å fjerne jordvollen ved gangbrua betyr at man fjerner en støybeskytter, foruten at vollen og gangbrua danner en beskyttet adkomst for skolebarn. Utsikten mot Ås sentrum for bilister fra vest synes ikke tungtveiende nok til å fjerne vollen, samt en fullt funksjonsdyktig bru. Å bygge en rundkjøring som er langt mer plasskrevende, krever en dokumentasjon av kapasitet før den kan godtas. 17. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ( ) viser til at planen er i samsvar med forslag til kommuneplan om å styrke Ås sentrum. Planforslaget vil omfatte ca m2 forretningsareal. Fylkesdelplanen stiller krav om dokumentasjon for en handelsetablering på mer enn 3000 m2 ut fra dekningsgraden for handel og status for stedet hvor etableringen skal skje, dvs en handelsanalyse, jfr kjøpesenterstoppen. Miljøverndepartementet har videre fastsatt at det ved tvilstilfelle er Fylkesmannen som avgjør om det skal utarbeides dokumentasjon, og om dokumentasjonen er tilfredsstillende. Etter fylkesmannens vurdering tilsier tiltakets størrelse at det bør gjennomføres en handelsanalyse av tiltaket, hvor lokale og regionale konsekvenser av den samlede planlagte handelsetableringen innenfor planområdet blir vurdert. En slik analyse bør utgjøre et nødvendig grunnlag for endelig fastsettelse av forretningsareal innenfor planområdet. Inntil det er gjennomført utredninger i tråd med kravene i fylkesdelplanen anbefaler fylkesmannen at det ikke fattes planvedtak. 18. Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen ( ) er positiv til satsingen om å lage et mer livskraftig og framtidsrettet sentrum innenfor dagens avgrensning. De er imidlertid redd for at planen ikke sikrer kulturhistoriske og arkitektoniske verdier som enkeltbygninger, bygningsmiljø, gamle veier samt stedets egenart godt nok. De mener at planforslaget er i konflikt med kulturminner og kulturmiljø av regional og nasjonal verdi. Mer utdypende begrunnelse vil gis i forbindelse med videre saksgang. Det vises videre til fylkesdelplanens retningslinjer for lokalisering av handel og privat tjenesteyting: «1. Etablering av handelsvirksomhet, herunder etablering eller utvidelse av kjøpesentre, må ha som mål å bygge opp under utviklingen av senterstrukturen. 2. Ved utvikling av det enkelte senter vektlegges det naturlige handelsomland og forventet befolkningsvekst i nærområdet, avhengig av kommunegrenser. 3. Ved utvikling av handels- og tjenestetilbudet (herunder evt. kjøpesentre) skal det tas hensyn til senterets plassering i forvaltningshierarkiet og størrelse på befolkningen i nærområdet.» De viser til at fylkesplanens retningslinjer for etablering og utvidelse av kjøpesentre bl.a. sier at «Retningslinjene baseres på at etablering/utvidelse av kjøpesentre skal skje på en måte som bygger opp under målsettingene for utviklingen av senterstrukturen i fylket generelt. For

9 kjøpesentre som vil få en størrelse på mer enn 3000 m2 innebærer dette at det må dokumenteres behov for en slik etablering ut fra dekningsgraden for handel og status for det senteret hvor etableringen skal skje.» På denne bakgrunn ber de om at kommunen og/eller tiltakshaver dokumenterer behovet for den foreslåtte etableringen av forretninger. Det oppfordres til dialog for å komme fram til en revidert og forbedret reguleringsplan og ber om en tilbakemelding. Fylkesrådmannen vil legge planforslaget fram for fylkesutvalget med forslag om innsigelse hvis det ikke er mulig å komme fram til en løsning som godt nok ivaretar kulturminner og kulturmiljø. Det samme gjelder hvis kommunen ikke følger opp kravene til dokumentasjon vedrørende handel i ovennevnte fylkesdelplan. 19. Ås Kunstforening ( ) har ikke konkrete forslag til løsninger i planforslaget, men påpeker at man også må kartlegge de kulturelle elementene og bygge dem inn i planen på en klar og forpliktende måte. Dette mener foreningen er viktig for at folk vil dra til Ås for å handle og eventuelt bosette seg her, framfor å velge andre arenaer. 20. Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) ( ) kan ikke se at planforslaget behandler kollektivtransport til bolig- eller forretningsbygg i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Gangatkomst til jernbane og busstasjon er ikke vist, heller ikke hvilke veier som skal tilpasses bussryte med eventuelt påstignings- og avstigningssted og god framkommelighet, eventuelt at det tilrettelegges for kollektivtransport i eget kjørefelt. I tettsteder og kommunesentre tilsvarende reguleringsforslaget for Ås, har SL ønske om at holdeplasser integreres i miljøet med leskur og benker og infosøyler og gis en estetisk utforming, slik at orienterbarhet, gjenkjennelighet, tilgjengelighet og trygghet tilstrebes i størst mulig grad. 21. Jernbaneverket ( ) ber blant annet om at der innregulert byggegrense er ment å tilsidesette «Jernbaneloven», bør byggegrense målsettes fra nærmeste spors midte. Det kreves at reguleringsbestemmelsene for område B og C1 også inneholder bestemmelser om jernbanestøy. 22. Statskog ( ) forvalter eiendom eid av Opplysningsvesenets fond og har ingen merknader. 23. a og b Ås sentrumsutvikling as ( ) kommenterer noen av de innkomne bemerkningene. De kommenterer også forholdet mellom planforslaget og «Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur for Akershus». Se vedlegg Niels Torp as ( ) kommenterer noen av de innkomne bemerkningene og kommer med forslag til endringer av planen, blant annet bevaring av Gullsmedgården, endringer av Moerveien, uten tidligere foreslått kurvet trase, og endring av «byporten», slik at tårnbygningen i hovedsak blir stående ved siden av gangpassasjen. Se vedlegg Ås sentrumsutvikling as ( ) slutter seg til arkitektens forslag, med unntak av bevaring av Gullsmedgården. Det påpekes dessuten at tidsaspektet i prosjektet begynner å bli akutt. Se vedlegg Gullgården ANS v/kjetil Hansen ( ) går imot bevaring av Gullgården, og kan ikke akseptere at deres eiendom skal være salderingspost på grunn av kulturmyndighetenes bemerkning. 27. Sivilingeniør Ystehede ( ) har på vegne av Ås sentrumsutvikling utarbeidet en trafikkanalyse og vurdert behovet for å bygge om krysset Rv 152 x Brekkeveien ved Essostasjonen. Analysen viser at dette krysset om få år vil få behov for økt kapasitet og bør bygges om til en rundkjøring med diameter 36 meter. Dette kan utformes uten store inngrep i eksisterende veier og uten å berøre planområdet for sentrumsplanen. Krysset kan bygges ut i to etapper. Se vedlegg Akershus fylkeskommune ( ) har etter gjennomgang av ark. Niels Torps endringsforslag og dokumentasjon når det gjelder handel, service og senterstruktur, trukket sitt varsel om

10 innsigelse. Det anbefales at rådhuset, tegnet av arkitekt Bjart Mohr, reguleres til bevaring. Se vedlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen ( ) finner i likhet med fylkeskommunen at handelsdokumentasjonen er tilstrekkelig, og at en styrking av handelstilbudet i Ås sentrum må anses som positivt og lite konfliktfylt i et regionalt perspektiv. Rådmannens kommentarer til bemerkningene: Til bemerkning 7 - Norges landbrukshøgskole, hovedadministrasjonen: Landbrukshøgskolens synspunkter er stort sett i samsvar med planens foreslåtte endringer. Til bemerkning 8 - Rolf og Tom Kristiansen: Deres innvendinger er ivaretatt ved at planen viser at deres bygninger ikke må rives for at den øvrige del planen kan gjennomføres. Til bemerkning 9 - kommuneingeniøren: Hans innvendinger er ivaretatt ved at dagens parkeringssystem på Rådhusplassen foreslås opprettholdt som det er i dag bare med noen få justeringer. Planen muliggjør også at veien mellom parkeringsplassene blir enveiskjørt med innkjøring fra øst. Også dagens veitrase i Moerveien opprettholdes, men gjennomkjøringen gjøres på fotgjengernes premisser, ved f.eks. samme veidekke på kjøreareal og gangareal, men skilt med pullerter. Dermed vil Moerveien på dette området framstå som et utvidet torgområde. Jfr. ark. Niels Torps endringsforslag. Når det gjelder forlengelsen av Skoleveien mellom Moerveien og Brekkeveien, foreslås den beholdt som gangareal, men med adkomst til hotellet. Dette er den viktigste fotgjengerforbindelsen fra Ås stasjon til Ås sentrum. Til bemerkning 10 - Ås historielag: Vi merker oss navneforslagene. Se ellers kommentar til bemerkning 9. Til bemerkning 11 - Nikolai G. Bjørneby: Det foreslås nå færre endringer i sentrumsplanen enn opprinnelig foreslått. Å flytte Åsheim helt ut av sentrum anses ikke som noe godt forslag, selv om gården kan bli liggende noe inneklemt, selv med den foreslåtte forskyvning. En grundig detaljplanlegging vil være viktig for å få til en vellykket tilpasning mellom gammelt og nytt. Til bemerkning 12 - Ås Hotell: Foreliggende planforslag vurderes som en bedre løsning for Ås Hotell enn gjeldende reguleringsplan, som forutsetter at veien mellom hotellet og brannstasjonen stenges, noe som ikke viste seg særlig gjennomførbart ved forrige «korsvei». Planen gir mulighet for å bygge ut hele kvartalet, helt ut til Brekkeveien. Ulempen for hotellet kan være at planen ikke viser påbygg til 5 etasjer. Til bemerkning 13 - Blå landskapsarkitekter mnla: Vi merker oss innvendingene til den foreslåtte rundkjøringen og gangbrua, og vi er klar over at dette forholdet må bearbeides før man eventuelt kan gjennomføre den delen av prosjektet. Blant annet vil gangbrua måtte endres for ikke å få for bratte ramper, jfr reguleringsbestemmelsenes krav om maks. stigning 1 : 15. Rådhuskvartalet foreslås regulert til bevaring, og ved en eventuell utbygging/utvidelse vil det bli stilt strenge krav til tilpasning. Deres kommentarer til andre deler av

11 planen er imøtekommet ved at planen er blitt endret på en del sentrale punkter, se kommentar til bemerkning 9. Til bemerkning 14 - Egil Vassli: Innvendingene går i stor grad på trafikksikkerhet. En utbygging i Ås sentrum vil medføre økt trafikk på veiene. Ås sentrum har på den annen side et godt utbygd gangveisystem, og planen legger opp til en videreutvikling av dette. Forøvrig kan det vurderes flere hastighetsreduserende tiltak på enkelte veier dersom det viser seg behov for dette. Til bemerkning 15 - Statens vegvesen: Kommunen har hatt møte med representanter fra Statens vegvesen. Når det gjelder rundkjøringen, gangbrua og tilliggende veinett viser vi til kommentar til bemerkning 13. Etter møtet med Statens vegvesen er det blitt utført en trafikkanalyse som viser at dagens veisystem tåler den planlagte utbyggingen. Se forøvrig vedlegg 8. Når det gjelder areal til en ny rundkjøring i krysset Lyngveien/Riksvei 152, viser planen at det er nok areal til det. Til bemerkning 16 - Fredrik Ystehede: Det vises til kommentar til bemerkning 9 og hans egen analyse for Ås Sentrumsutvikling as av , vedlegg 8. Til bemerkning 17 - Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Det vises til fylkeskommunens endelige uttalelse av , vedlegg 9. Til bemerkning 18 - Akershus fylkeskommune: Kommunen har hatt møte med fylkeskommunen, se vedlegg 4. Det vises til Niels Torps dokumentasjon av , bemerkning 24, vedlegg 6, og til fylkeskommunens endelige uttalelse av , vedlegg 9. Planen foreslås endret for å ta bedre vare på kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Rådhusbygningene og gullsmedgården er foreslås vernet, de historiske siktlinjene og gamle veiene i Ås sentrum blir opprettholdt. Til bemerkning 19 - Ås kunstforening: Vi merker oss kommentarene. Til bemerkning 20 - Stor-Oslo Lokaltrafikk: Det er lagt til rette for kollektivtrafikk i Ås sentrum, siden jernbanestasjonen for noen år ble ombygd og dessuten ble supplert med en ordnet bussholdeplass og drosjeholdeplass. Dette ligger imidlertid like utenfor planområdet og har ikke vært vist på kartet. Dette er på det reviderte plankartet vist tydeligere. Forlengelsen av Skoleveien vil i det reviderte planforslaget bli beholdt som gågate som den viktigste fotgjengerforbindelsen fra Ås sentrum til kollektivknutepunktet. Når det gjelder det estetiske i forbindelse med kollektivtrafikkanlegg, er det derimot uheldig at Jernbaneverket og Celexa (NSB) ikke har greid å opprettholde en minimums vedlikeholdsstandard, da området for tiden er i ferd med å forslummes. Til bemerkning 21 - Jernbaneverket: Kommentarene tas til etterretning. Støygrenser innarbeides. Til bemerkning 22 - Statskog: Ingen kommentar.

12 Til bemerkning 23 - Ås sentrumsutvikling as: De foreslåtte endringene i planforslaget er i hovedsak i samsvar med kommentarene. Til bemerkning 24 - Niels Torp as: Flere av de foreslåtte endringene er innarbeidet i planforslaget. Vi finner i likhet med fylkeskommunen at dokumentasjonen om handel er tilfredsstillende og ser det som viktig at Ås sentrum styrkes. Når det gjelder fortausarealet og parkeringsarealet på Rådhusplassen, anses det å fungere så godt at vi ikke ser grunn til andre endringer enn i østre og vestre ende, der man tilpasser seg til justeringer av det øvrige veisystemet. Forlengelsen av Skoleveien fram til Brekkeveien beholdes stengt, uten kjøring for busser. En delvis stenging av veien vil neppe fungere i praksis. Se ellers kapitlet «Oppsummering, endringer, konklusjon». Til bemerkning 25 - Ås sentrumsutvikling as: Det er riktig at tidsaspektet for prosjektet begynner å bli akutt. Dette dreier seg imidlertid om en komplisert plan, med mange ulike planaspekter og til dels interessemotsetninger, slik at det er vanskelig å få en rask behandling. Planen anses nå som tilstrekkelig dokumentert og drøftet, og det er dermed grunnlag for å fatte vedtak. Konkret til Gullsmedgården foreslås den bevart i samsvar med Niels Torps forslag. Til bemerkning 26 - Gullgården ANS: Gården foreslås bevart. Den vurderes som en markert og sentral bygning i Ås sentrum, jfr uttalelsen fra Akershus fylkeskommune. Resten av eiendommen kan likevel utbygges, jfr Niels Torps skisseprosjekt. Niels Torp har imidlertid i en senere kommentar uttalt at den om nødvendig kan rives, uten at resten av planen endres. Til bemerkning 27 - sivilingeniør Ystehede: Det konstateres at krysset mellom Brekkeveien og riksvei 152 har kapasitet noen år til. Planlegging av nytt kryss bør likevel forseres, men ikke som del av sentrumsplanen, da krysset ikke behøver å innvirke på planområdet. Til bemerkning 28 og 29 - Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Konklusjonene og frafallet av innsigelser er en forutsetning for å få en ny plan for Ås sentrum. Den nye planen innebærer ikke at forretningsdelen blir vesentlig annerledes enn i nåværende plan, som også legger til rette for en vesentlig utvidelse av næringsarealet, men i den nye planen er næringsarealene disponert noe annerledes. Oppsummering, endringer, konklusjon: Planen anses som tilstrekkelig utredet. Det har vært løpende kontakt med kommuneplansjefen om planen, innkomne bemerkninger og om hvilke endringer som bør foretas. Planen anses i hovedsak tilfredsstillende, selv om ikke alle detaljer er helt gjennomarbeidet. Det foreslås følgende endringer i planforslaget, delvis av praktisk art: 1. Vestre rundkjøring og gangbru justeres. Radien i rundkjøringen reduseres, og gangbroen får en utforming med ramper som ikke er for bratte. Det må forutsettes videre detaljplanlegging av krysset, og støyforholdene må vurderes nærmere. Den foreslåtte endringen av krysset til rundkjøring er neppe nødvendig av trafikkmessige årsaker, men vil bidra til en «vennligere» hovedadkomst til Ås sentrum.

13 2. Parkerings- og fortausløsningen på Rådhusplassen beholdes uendret, med unntak av tilknytningen til veisystemet i øst og vest. 3. Moerveiens trase beholdes som nå, men med «miljøprioritert gjennomkjøring» med samme gatebelegg på fortaus- og kjøreareal. Arealene ved kulturhuset og ved Tandberg hus bearbeides. 4. Forlengelsen av Skoleveien fram til Brekkeveien beholdes som fotgjengerareal, men med adkomst som nå til Ås Hotells inngang. Det er lagt vekt på at dette er den viktigste forgjengerforbindelsen fra Ås stasjon til Ås sentrum. 5. Det foreslås enkelte mindre, praktiske justeringer av veier og fortau, blant annet justeringer av fortausradier i kryss. 6. Det foreslås bevaring av Gullsmedgården og Ås Rådhus. Det må poengteres at den foreslåtte utvidelsen av Ås Rådhus ikke vil kunne samle hele kommuneadministrasjonen, uavhengig av om rådhuset reguleres til bevaring eller ikke. Enkelte av de andre bygningene forutsettes ikke lenger revet, jfr Niels Torps endringsforslag. 7. Vestre del av kvartal F - «Sentrum Syd» - tas ut av planen, og gjeldende regulering til boligformål opprettholdes. I henhold til beskrivelsen er ikke denne delen heller ikke tatt med i beregningen av bolig-, kontor- og forretningsareal. 8. Enkelte byggegrenser forenkles i noen kvartaler, der det ikke foreligger konkrete byggeprosjekter. Altfor spesielle byggegrenser gjør at planen i for stor grad blir en bebyggelsesplan og ikke en reguleringsplan. Jfr også krav om egen bebyggelsesplan, dersom det er behov for mindre avvik i forhold til reguleringsplanen. Se reguleringsbestemmelsenes Kulturhusets grenser justeres i henhold til Niels Torps siste forslag. 10.Bytårnet flyttes nordover, slik at det ikke blir overbygd fotgjengerareal nord for Gullsmedgården. 11.Det innføres byggegrenser for Åsgård, og det foreslås en justering av plangrensen for å tilpasse den til nylig utvidet Åsgård skole. 12.Det foreslås enkelte endringer og tillegg i reguleringsbestemmelsene, blant annet om støyforhold. Kommunen har tidligere gjort vedtak om en egen utredning om Åsgårdkvartalet. Denne utredningen kan bety enkelte justeringer i forhold til foreliggende planforslag. Blant annet vil ikke den foreslåtte utvidelsen av rådhuset kunne romme hele kommuneadministrasjonen, uavhengig av om rådhuset reguleres til bevaring eller ikke. Med disse kommentarene og endringene anbefales planforslaget vedtatt.... Sett inn saksutredningen over denne linja

SAKSFRAMLEGG R-184 FORSLAG TIL ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅS HOTELL. Rådmannens innstilling til formannskapet 16.06.

SAKSFRAMLEGG R-184 FORSLAG TIL ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅS HOTELL. Rådmannens innstilling til formannskapet 16.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkiv: REG R-183 Sak nr.: 98/02821 Kommuneplanutvalget sak 0005/98 11.11.98 Det faste utvalg for plansaker 17.12.98 Det faste utvalg for plansaker 03.06.99 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-224 Saknr.: 03/02416 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-29 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.08.2016 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-247 Saknr.: 07/953 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett

Detaljer

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD Kommunestyret Utv.sak nr.:0075/97 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Finn Lenschow 0036/97 15.05.97 REG R-163 97/01546 Det faste

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 Saksbehandler: Liv Søyseth Arkivnr: REG R - 273 Saknr.: 12/524 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Rådmannens innstilling: R-273

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010:

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010: SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-235 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PUKKVERK VED VINTERBRO Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-235 Saknr.: 05/494 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-212 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED NEBBAVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-212 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED NEBBAVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-212 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED NEBBAVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-212 Saknr.: 03/00498 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0049/05 Komite Plan-plansak 06.04.2005 PS 0017/05 Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 09.05.2005 PS 0085/05 Komite Plan-plansak 15.06.2005

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.01.2014 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre Molde kommune Rådmannen Arkiv: 1502201111 Saksmappe: 2011/1793-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Detaljregulering Villa Bjerteli, plan nr. 201111 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Arkivsak-dok. 17/00842-10 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017 55/17 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG R-259 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SAGAVEIEN 14

SAKSFRAMLEGG R-259 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SAGAVEIEN 14 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-259 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SAGAVEIEN 14 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-259 Saknr.: 09/2071 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/

R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/ R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/03352-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - egengodkjenning av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsveien 1, Europris Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser GBNR - 57/422 15/238 Saksnr Utvalg

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BØLSTADFELTET

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BØLSTADFELTET SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-205 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BØLSTADFELTET Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-205 Saknr.: 01/01466 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett

Detaljer

Utv.sak nr. / R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET

Utv.sak nr. / R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-260 Saknr.: 09/2780 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen 3 Vestby kommune Plan Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02059-8 Simon Friis Mortensen 29.08.2017 Vestby sentrum - Mindre endring av reguleringsplan - Delegert vedtak Vedtak: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201320 Saksmappe: 2013/3148-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 02.04.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr. 201320 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R- 275 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R- 275 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R- 275 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER Saksbehandler: Magnus Ohren Arkivnr: REG R-275 Saknr.: 12/151 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Råmannens innstilling: R- 275

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning. ArkivsakID.: 12/5395 Arkivkode: FE-, FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 024/13 Planutvalget 26.02.2013 Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING NY 1. GANGS BEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING NY 1. GANGS BEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Vibeke Arnesen Arkiv: // 0219 Arkivsaksnr.: 11/1513-29 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-5/12 26.03.2012 Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-241 Saknr.: 06/1270. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-241 Saknr.: 06/1270. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-241 - REGULERINGSPLAN FOR ÅS STADION Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-241 Saknr.: 06/1270 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/296-44 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN. Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-245 Saknr.

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN. Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-245 Saknr. SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-245 Saknr.: 07/226 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer