PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13"

Transkript

1 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den

2 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum Oppdal kommune Rådmannen v/ Jan Kåre Husa Revisjon 002 Dato utarbeidet Utarbeidet av Kontrollert av Sissel Enodd Norunn Fossum Revisjon Dato Revisjonen gjelder Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppa på møtereferat Kommunestyrevedtak sak 13/32 den

3 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn og kommunestyrets oppstartsvedtak Om planprogram Planformen områderegulering PLANOMRÅDET Oppdal sentrum Avgresning av planområdet Berørte eiendommer OVERORDNEDE RAMMER OG GJELDENDE PLANER Plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner ARKITEKTKONKURRANSE OG AKTUELLE UTVIKLINGSSAKER Arkitektkonkurranse Ny E Byggeprosjekter Store arrangementer og forbindelse til Fritidsparken Masterplan PLANINNHOLD OG UTREDNINGER Bygge- og anleggsformål Samferdsel og teknisk infrastruktur Grøntstruktur Utredningsbehov PLANPROSESS, MEDVIRKNINGOG FREMDRIFT Politisk behandling Organisering av planarbeidet Medvirkning Fremdrift

4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og kommunestyrets vedtak Gjeldende reguleringsplan for Oppdal sentrum ble vedtatt i Med bakgrunn i arkitektkonkurransen, Masterplanarbeidet og nye byggeprosjekter er det behov for å vurdere endringer i arealbruken helhetlig i sentrum. Kommunestyret har selv satt spørsmålet om parkering på dagsorden. Kommunestyret vedtok derfor i møte den at det settes i gang arbeid med endring av Reguleringsplan for Oppdal sentrum. Kommunestyret vedtok i møte den å legge ut planprogrammet til høring og å sende det tul offentlig ettersyn. 1.2 Om planprogram Oppdal sentrum er et område som har mange berørte parter og som det er knyttet mange interesser til. Det er utarbeidet planprogram for å klarlegge innhold og problemstillinger i planarbeidet, avklare planområde, organisering av planleggingen, opplegg for medvirkning og fremdrift. Kommunestyret opprettet en arbeidsgruppe som har bidratt med innspill og synspunkter til innhold i planprogrammet. Gruppa har bestått av Rådmannen v/ Jan Kåre Husa (leder), Oppdal næringsforening v/ Kyrre Riise og Morten Erik Stulen, Eldrerådet v/ Egild Roger Kristiansen, Kommunalt råd for funksjonshemmede v/ Brit Eide Fredriksen, Ungdomsrådet v/ Gunnar Skreen og Miljøretta helsevern/barn og unges representant i plansaker v/ Vigdis Thun. Plankontoret v/ Norunn Fossum og Sissel Enodd har utført arbeidet. Kommunestyret behandler forslag til planprogram og vedtar å sende forslaget til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret tar etter høringen stilling til merknader og vedtar planprogrammet. Vedtatt planprogram vil være grunnlag for hvordan planprosessen skal gjennomføres og hva som skal utredes. Planprogram er hjemlet i plan- og bygningsloven 4-1 og Planformen områderegulering En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Loven deler reguleringsplaner i to kategorier, områderegulering og detaljregulering. Denne planen er en områderegulering, som er kommunens planredskap for mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 4

5 2. PLANOMRÅDET 2.1 Oppdal sentrum Over halvparten av befolkningen i Oppdal kommune bor i sentrumsområdet. Tettstedet har flere viktige funksjoner. For de fastboende og for fritidsinnbyggerne er Oppdal et viktig handelssted med et bredt utvalg av varer og tjenester. Bygda har også en stor tilstrømming av turister som preger handelen og bidrar til en stor aktivitet i hotell og restaurantnæringen. Våren 2007 fikk Oppdal nytt Kulturhus. Huset rommer kino, storsal, flerbrukssal, kunstgalleri, badeanlegg, bibliotek, kulturskole, fritidsklubb, konferanselokaler og kafe/foajé. Kulturhuset har i løpet av den tiden det har vært åpent kunne gi publikum et godt tilbud med et variert program. Dette har ført til at både bygdas innbyggere og folk fra distriktene rundt bruker huset aktivt. Rådhuset ligger ved Kulturhuset og området mellom Kulturhuset, Rådhuset og Rv70 blir i dag brukt til større arrangementer. Videre nordover fra Kulturhuset ligger Aune barneskole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole. Skolene har til sammen har ca 1000 elever. Oppdal har et stort aktivt idrettsmiljø både innenfor sommer og vinteridrett. Idrettsanlegg med ballbaner og friidrettsanlegg ligger vest for Kulturhuset og skolene. Ski- og skyteanlegg, golf, curling med mer ligger i Fritidsparken. Kommunikasjonslinjene mellom utferdsområdene/turområdene, skisentrene og bolig-/hytteområdene er i dag hovedsakelig tilrettelagt for motoriserte kjøretøy. Oppdal skysstasjon er knutepunktet for alle buss- og togavganger til og fra Oppdal. Skysstasjonen ligger ved jernbanestasjonen og har daglige bussavganger til og fra Trondheim, Oslo og Kristiansund. I tillegg har NSB flere daglige avganger til og fra Trondheim og Oslo. Oppdal turistinformasjon holder til i lokalene til Oppdal skysstasjon. 5

6 På grunn av stor aktivitet og til dels store avstander er mye av arealet i sentrum forbeholdt ferdsel med motoriserte kjøretøy (veger og parkeringsplasser). Det skyldes både at E6 og Rv70 går tvers igjennom sentrum, og at fokuset på god tilgjengelighet og nærhet til butikkene er vurdert som svært viktig. I tillegg til motorisert ferdsel deles også Oppdal sentrum av jernbanen og elva Ålma. Data fra Statens Vegvesen viser at det er mye trafikk på hovedvegene i sentrum, over dobbelt så mye som utenfor sentrum. Dette viser at en stor andel av trafikken på hovedvegene er generert av tettstedet. Vegstrekning ÅDT (kjøretøy/døgn) E6 sentrum, nord for krysset med Rv E6 Hallset 3280 E6 sentrum, sør for krysset med Rv E6 Mjøen 2650 Rv70 mellom kryss E6 og rundkjøring 8250 Rv70 vest for rundkjøring 3530 Kartutsnittet over viser ÅDT for E6, Rv 70 og Vikavegen i Oppdal sentrum (Norsk vegdatabank ). 6

7 2.2 Avgresning av planområdet Planområdet avgrenses av jernbanen, Kåsenvegen, Spar, Vikavegen, Inge Krokanns veg, Russervegen, Ungdomsskolen, rv 70, parkeringsplassen nordøst for krysset Rv70/Inge Krokanns veg, Aunevang, Aunevegen, Vekve hyttetun, Luvegen, Konglevegen, Høgmovegen, Slepphaugråket, og eiendomsgrensa mot Maskinkompaniet. Planområdet er stort sett det samme som for reguleringsplanen som ble vedtatt i Området er utvidet ved Kåsenvegen (gnr/bnr 16/85 og 16/86), sør for jernbanen til Kantarellvegen og Kremlevegen, opp til krysset Aunevegen/Bjerkevegen og videre langs Luvegen. Kartutsnittet over viser forslag til avgrensning av planområde. 2.3 Berørte eiendommer Oversikt over berørte eiendommer er vedlegg. 7

8 3. OVERORDNEDE RAMMER OG GJELDENDE PLANER 3.1 Plan- og bygningsloven Områdereguleringsplan er hjemlet i plan- og bygningsloven. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 3.2 Statlige planretningslinjer Aktuelle statlige planretningslinjer: Areal- og transportplanlegging, Rundskriv T - 5/93 Barn og unges interesser i planlegging, rundskriv T 2/08 Behandling av støy i arealplanlegging, T Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel med delplan for Oppdal sentrum ble vedtatt Kommuneplanen har bestemmelser som gir rammer for blant annet: Minimumskrav til parkeringsdekning Utnytting og byggehøyder Krav til lekeareal og andre uteoppholds-plasser 8

9 3.4 Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsarbeidet er hovedsakelig en endring av Reguleringsplan for Oppdal sentrum som ble vedtatt Det er vedtatt reguleringsendring for Trekanten/Nyvold og detaljregulering for Høgmo nedre. Det er vedtatt to endringer i planen etter 2002: Reguleringsendring Trekanten/Nyvold, 2010 Detaljregulering Høgmo nedre, 2012 Planområdet er utvidet tre steder, og disse områdene inngår i følgende planer: Område Reguleringsplan Gnr/bnr 16/85 og 16/86 Inngår i reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum 1995 Sørøst for jernbanen og Uregulert. Kommuneplanens arealdel, delplan Oppdal sentrum Turisthotellet Aunevang gnr/bnr 280/80 Reguleringsplan for Oppdal sentrum Arbeid med detaljreguleringsplan pågår. Vekve hyttetun Reguleringsplan for Oppdal sentrum

10 Bildet under viser en sammenstilling av gjeldende regulering og reguleringsplaner i området Oppdal sentrum (www.oppdal.kommune.no den ). Reguleringsplan sentrum - utvidelse mot vest (1983) Oppdal sentrum (1973) Bjerkehagen (1973) endring vest for Gorsetvegen(1988) Bjørkmoen1 (1999) E6 nord for Oppdal sentrum (1995) Oppdal sentrum (2002) Fritidsparken (1992) Brennan boligområde (1968) Boligområde mellom Alma og industriområdet 1981 og 1983) E6 sør for Oppdal sentrum (1995 og 2011) 10

11 4. ARKITEKTKONKURRANSE OG AKTUELLE UTVIKLINGSSAKER 4.1 Arkitektkonkurranse Oppdal kommune ønsket ideer og løsningsforslag på utfordringer knyttet opp mot Oppdal, og gjennomførte derfor en arkitektkonkurranse i 2010/2011. Denne ble gjennomført i 3 faser med konkurranseprogram, arkitektenes forslag til løsninger og juryens vurderinger. Konkurranseprogram Programmet med visjonen Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd, ble utarbeidet med medvirkning av ei arbeidsgruppe, og behandlet av Kommunestyret. Det ble etterspurt idèer som gjenspeiler: Optimisme Identitet og særpreg Oppdal som ei innovativ bygd Ideene skulle ta hensyn til: Befolkningsvariasjonen (fastboende, fritidsbeboere og besøkende) Befolkningssammensetning (alder og type brukere) Årstidsvariasjon (sommer/vinter) Universell utforming; Det skal legges til rette for at alle kan bruke alle publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg og lignende Økt fysisk aktivitet og redusert bilbruk; Finne gode kommunikasjonslinjer for myke trafikanter mellom Oppdal sentrum og tilliggende områder Reguleringsplaner; Det er bare ny trasé for E6 og ny trasé for Rv70, vedtatt i gjeldende reguleringsplan av , som må ligge til grunn for det videre arbeidet. De andre bestemmelsene i denne reguleringsplanen kan fravikes. Ny bebyggelse; Konkurransedeltakerne er stilt relativt fritt til å utforme nye rammer for utviklingen i området. Forslagene skal komme med innspill på arkitektonisk uttrykk, byggehøyder og volumer Trafikk; Ny trasé for E6 og Rv70 skal beholdes slik den er vedtatt i gjeldende reguleringsplan av Gatestrukturen ellers kan vurderes på nytt. Det er viktig å finne gode løsninger for hovedveiene sett i sammenheng med sentrumsområdets utvikling. Få en gjennomgang av parkeringsbehovet og utarbeide gode parkeringsløsninger. Vinnerprosjektet Oppdal+ Forslaget Oppdal + ble kåret til vinner av konkurransen. Forslaget viser to nye akser, dagens E6/Dovrevegen og et nytt grøntdrag som bindersammen skolene og Fritidsparken. Dagens E6 omdannes til gågate med shared space, som betyr at det er tillatt for både kjørende og gående og at det da kreves mer oppmerksomhet fra bilistene til de øvrige trafikkanter. Strøket skaper en rekke av overlappende mindre byrom som skaper variasjon. I forløpet skapes små oppholdsplasser med forskjellig uttrykk og soner for ulike aktiviteter. Det dannes en stor møteplass i kryssingen mellom landskapsdraget og gammel E6 for fysisk aktivitet i samspill med bylivet. Kulturplassen og Stasjonsplassen er underordnete plasser utenfor shared space. 11

12 Illustrasjonsplan til Oppdal+. Oppdal+ foreslår å avgrense størrelsen på eksisterende sentrumskjerne og legger opp til en tettere sentrumsbebyggelse. Forslaget foreslår å komprimere og styre utviklingen inn mot sentrum for å utløse ny energi og livskraft. Prosjektet definerer 3 soner; villa, sentrum og landskap. Eksisterende kvartaler legges til grunn for den fremtidige utviklingen i sentrum og sentrumsstrukturen utvikles fra tunprinsippet. Forslaget legger vekt på variasjon i høyde og skala med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. Det legges hovedsakelig opp til bebyggelse med 2-4 etasjer, men også 5 etasjer hvor det bygges høyest inn mot sentrumsaksen. Oppdal+ viser en blanding av funksjoner med 20 % bolig, 20 % fritidsbolig, 20 % parkering og 40 % næring og sørvis i sentrum. Strukturen legger opp til blanding med både fastboende, fritidsboere og besøkende. Lokal biltrafikk flyttes i hovedsak over i Inge Krokanns veg med atkomst til kvartalene på tvers av shared space. Oppdal+ foreslår at det etableres seks parkeringshus på sentrale punkter med 900 plasser på sikt. I tillegg vil det være rom for gateparkering og lommer med parkering innenfor strukturen. Juryens vurdering av behov for endring av reguleringsplanen Juryen anbefaler at reguleringsplanen endres slik at den tar opp intensjonene i Oppdal+ med følgende suppleringer og endringer: Møteplass med forbindelse til skysstasjonen: 12

13 Det er naturlig at møteplassen/ nytt torg og forbindelse til skysstasjonen utvikles til ett samlet grep. Planskilt kryssing av ny E6 mellom skysstasjonen og torget må gis en kvalitet som innbyr til bruk og blir en representativ adkomst til sentrum fra kollektivknutepunktet. Nytt grøntdrag med aktivitetsplass og planskilt kryssing av ny E6 og jernbane: Grøntdraget er viktig grep for identiteten i Oppdal. Det bør studeres hvor bredt draget skal være, eller hvor lite det kan være uten at det mister karakteren og om det skal gå under eller over E6 og jernbane. Forslaget om en aktivitetsplass i møte med gangaksen bør videreføres. Tydelig avgrensning av sentrum: Det er viktig at sentrumskjernen har en tydelig avgrensning. Området sør for Ålma bør på sikt transformeres til boliger. I nord bør sentrum avgrenses med et grøntdrag i forlengelse av Høgvangparken. Området nordover langs E6 er egnet for mer plasskrevende virksomheter. Sykling som transportmiddel må tas med videre i reguleringsarbeidet. Juryen vurderer sykkelfelt i Inge Krokanns veg som en mulig løsning igjennom/ via sentrum. Videre vurderes som mindre aktuelt å legge opp til egne sykkelsoner inne i sentrumskjernen. Dagens E6 må reguleres slik at intensjonene i Oppdal+ om shared space oppnås. Parkering: Det må vurderes om parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan ivaretar fortetting og økt aktivitet i sentrum som ligger i konseptet Oppdal+. Kommunestyrets vedtak om videre arbeid Kommunestyret behandlet i møte den sak om videre arbeid for sentrumsutvikling etter arkitektkonkurransen om Oppdal sentrum. Kommunestyret la følgende til grunn for det videre arbeid: Oppdal er et regionsenter og vil utvikle seg videre på dette området. Oppdal sentrum er også et knutepunkt hvor E6 og R70 møtes. Dette medfører stor biltrafikk og sterkt behov for parkering. Det må legges til rette for at de som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på en enkel måte få klarert parkering. Det må til enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus som dekker nødvendig behov og som er tilpasset næringsdrivernes virksomhet. 4.2 Ny E6 Statens vegvesen utarbeider byggeplaner for ny E6 gjennom sentrum. Her inngår blant annet formingsveileder og Støysonekart. Byggestart er planlagt høsten

14 4.3 Byggeprosjekter Flere byggeprosjekter for tettere bebyggelse med kombinerte formål og med en vesentlig andel boligformål er på gang. Det er vedtatt reguleringsendring for Nyvold og detaljregulering for Høgmo nedre. Likeså pågår arbeid med detaljplan for Aunevang. Det er også meldt oppstart for arbeid med reguleringsendring for Luvegen. Kommunen kjenner også til at flere byggeprosjekter som utfordrer gjeldende reguleringsplan er på gang. Bildet ovenfor illustrerer utviklingsprosjekter som er på gang. 4.4 Plasskrevende arrangementer og forbindelse til Fritidsparken Oppdal har en del plasskrevende arrangementer. Det finnes ikke areal til dette innenfor planområdet og Fritidsparken kan være et aktuelt område. Dette er en av flere grunner til at det er behov for god forbindelse mellom sentrum og Fritidsparken. 4.5 Masterplan Oppdal næringsforening er godt i gang med å utarbeide Masterplan Oppdal. Denne skal være ferdig innen 1. september -13 og skal stake ut kursen for Oppdals utvikling som reisemål de neste 20 årene. Masterplanen vil være et innspill til revisjon av kommuneplanen. 14

15 5. PLANINNHOLD OG UTREDNINGER Rådmannen og arbeidsgruppa har med bakgrunn i arkitektkonkurransen og aktuelle utviklingssaker, skissert innhold og problemstillinger i planarbeidet. Dette er sammenstilt og beskrevet under: 5.1 Bygge- og anleggsformål Det vil bli lagt opp til fortetting og høy utnyttelse av arealene i sentrum. Kvartalene må derfor reguleres slik at dette er mulig. Fortetting gir utfordringer for hvordan parkering skal løses og hvilke krav som skal stilles. Likeså krav til leke- og uteoppholdsplasser. Kommuneplanen tillater bebyggelse med gesimshøyder inntil 16 meter. Oppdal+ legger vekt på variasjon i høyde og skala med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. Oppdal+ legger hovedsakelig opp til bebyggelse med 2-4 etasjer, men også 5 etasjer hvor det bygges høyest inn mot sentrumsaksen. Sentrumsbebyggelse Det kan være aktuelt å omregulere mesteparten av byggeområdene i sentrumskjernen, mellom Ålma og nordre rundkjøring på ny E6, til sentrumsformål. Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Dersom noen av de nevnte formålene utelukkes, må det angis i bestemmelser. 15

16 Offentlig eller privat tjenesteyting Området Rådhuset Kulturhuset vil bli videreført som offentlig tjenesteyting. Forretninger og næringsbebyggelse Områder i nord-øst som i gjeldende plan er vist til kombinert formål forretning/industri, vil bli vurdert videreført som forretning/næringsbebyggelse. Gjeldende plan har bestemmelse om at besøksintensiv virksomhet ikke er tillatt innenfor disse områdene. Det er aktuelt å endre dette og isteden angi at det skal være forretninger for plasskrevende virksomhet. Boligbebyggelse Det er aktuelt å videreføre boligområdene i Russervegen, ved Høgmo og Høgmovegen. Deler av område i Høgmovegen, som i gjeldende reguleringsplan er vist til kombinert formål forretning/industri, vil bli vurdert omregulert til boligformål. Fritidsbebyggelse Det vil bli vurdert om det skal tillates fritidsboliger som en del av andre byggeformål. Oppdal+ foreslår inntil 20% til fritidsbebyggelse. 5.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur Ny E6 Prosjektering av ny E6 pågår. Dette kan medføre mindre endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. Aksen gammel E6, Dovrevegen Det vil bli vurdert å omregulere aksen gammel E6/Dovrevegen, fra Sagtunet til Høgmovegen til en gate med kombinert formål, der alle typer trafikkanter deler plassen på fotgjengernes premisser. Inge Krokanns veg Omdanning av aksen gammel E6 vil få betydning for trafikkmønsteret i sentrumsområdet. Inge Krokanns veg vil i så fall bli en viktig samlegate for bil- og sykkeltrafikk, med atkomst inn til kvartalene i sentrumskjernen. Rv 70 Rv 70 oppfattes mellom de to rundkjøringene, som en sentrumsgate. Avkjørsler i gjeldende reguleringsplan fra 2002 videreføres. Kryssingen mellom aksen gammel E6/Dovrevegen med kombinert formål og rv 70, må avklares. Kollektivtrafikk Jernbanens arealer vil bli videreført som baneformål. Skyss-stasjonsområdet kan bli vist til kollektivknutepunkt. Arealene for skolebussene i Russervegen videreføres. I tillegg vil behov for buss- /taxiholdeplasser bli vurdert. 16

17 Parkering Parkeringsløsninger vil være et sentralt tema i reguleringsarbeidet. Kommunestyret vedtok følgende føringer den : Oppdal er et regionsenter og vil utvikle seg videre på dette området. Oppdal sentrum er også et knutepunkt hvor E6 og Rv 70 møtes. Dette medfører stor biltrafikk og sterkt behov for parkering. Det må legges til rette for at de som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på en enkel måte få klarert parkering. Det må til enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus som dekker nødvendig behov og som er tilpasset næringsdrivernes virksomhet. Gjeldende reguleringsplan viser relativt store arealer til parkering. Så å si all parkering er i dag flateparkering. Siste byggetrinn ved Nyvold har parkeringskjeller. Likeså er det lagt opp til parkeringskjellere i detaljreguleringen for Høgmo nedre og Aunevang. Det har tidligere vært vurdert å bygge parkeringshus på parkeringsplassen nordøst for krysset Rv70 og Inge Krokanns veg. For å få til fortetting og et komprimert sentrum vil en større del av parkeringen måtte løses i kjellere og i hus. Parkeringsbehovet og krav til parkeringsløsninger for byggeprosjekter må derfor utredes og det må gis bestemmelser til planen. Løsninger for stopp av turbusser innenfor sekundærvegnettet eller kollektivområder må utredes. Det synes uaktuelt å regulere områder for hvileplass eller oppstilling av vogntog i planområdet. Dette må utredes utenfor sentrumsområdet. Gang/sykkel/ møteplasser Gode forbindelseslinjer internt i sentrum mellom skolene og Fritidsparken, Skysstasjonen og Torget/Domus samt Sentrum og Hovden vil få særlig fokus i arbeidet. Nytt grøntdrag mellom skolene og Fritidsparken, som vist i Oppdal+, med planskilt kryssing av ny E6 og jernbanen gir særlige utfordringer. Det må vurderes hvor bredt grøntdraget skal være, eller hvor smalt det kan være uten at det mister karakteren, og hva som er realistiske og gode nok løsninger. Det synes i utgangspunktet å være mest realistisk å gå under E6 og jernbane. Behov for, og plassering av møteplasser vil bli vurdert. Oppdal + peker på flere større og mindre møteplasser i aksen gammel E6/Dovrevegen. Den største og viktigste plassen er foreslått i kryssingen mellom gammel E6/Dovrevegen og aksen skolene - Fritidsparken. Dette innebærer at deler av dagens åpne areal ved Torget kan bli vurdert som byggeområde. Gondol En eventuell trase for gondol krever ikke avklaring reguleringsmessig ut over eventuell bakkekonstruksjoner, og er ikke tema i arbeidet. 5.3 Grøntstruktur Friområdene langs Ålma vil i utgangspunktet bli videreført. Høgvangparken, som er regulert til friområde i gjeldende plan, vil bli vurdert omregulert til sentrumsbebyggelse. Spørsmålet om omregulering av parken kommer opp med jevne mellomrom. Omdanning av gammel E6/Dovrevegen til kombinert formål rom for møteplasser og aktiviteter vil gi 17

18 nye uteoppholdsarealer og muligheter i sentrum. Samtidig vil fortetting med boliger øke behovet for uteoppholdsarealer, og en eventuell omregulering må vurderes helhetlig. 5.4 Utredningsbehov For regulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan, og som innebærer vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er det iht pbl 4-2 krav om konsekvensutredning. Kommunen vurderer at endringene i reguleringsplanen ikke vil innebære vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og at det derfor ikke kreves konsekvensutredning for arbeidet. Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse. 18

19 6. PLANPROSESS, MEDVIRKNINGOG FREMDRIFT Figuren under viser grovskisse til planprosess: 6.1 Politisk behandling Kommunestyret legger ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn, og vedtar programmet Bygningsrådet legger ut forslag til reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn, og behandler merknader til planforslaget Kommunestyret vedtar og egengodkjenner reguleringsplanen 6.2 Organisering av planarbeidet Rådmannen fremmer planforslag, saksbehandler og innstiller til politisk behandling Arbeidsgruppe jobber sammen med rådmannen og gir innspill til arbeidet Plankontoret har hovedansvar for gjennomføringen av planarbeidet og utarbeider plandokumenter, gjennomfører planprosessen mv. 19

20 6.3 Medvirkning Plandokumenter og informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på kommunens internettsider. Oppstart av planarbeid blir annonsert samtidig med høring av planprogram. Det settes en frist på 6 uker for å komme med merknader til planprogrammet eller innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere og sektormyndigheter tilskrives. Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring med tilsvarende annonsering og tilskriving av berørte grunneiere og sektormyndigheter som for planprogrammet. Det blir satt en frist på 6 uker til å komme med merknader. Arbeidsgruppe vil ivareta medvirkning fra sentrale brukergrupper og organisasjoner. Arbeidsgruppa som har utarbeidet planprogrammet videreføres. Gruppa ledes av Rådmannen, med representanter fra Oppdal næringsforening (2 repr), Eldrerådet (1 repr), Ungdomsrådet (1 repr), Kommunalt råd for funksjonshemmede (1 repr), Miljøretta helsevern/barn og unges representant i plansaker (1 repr). 6.4 Fremdrift Aktivitet Hvem Når Planprogram legges ut til høring Kommunestyret Oppstart av planarbeid og høring av planrpogram Rådmannen annonseres. Sektormyndigheter og berørte grunneiere tilskrives. Frist for å komme med merknader til planprogram og innspill til planarbeidet Planprogram fastsettes Kommunestyret Planforslag utformes Rådmannen/ April des 13 Arbeidsgruppe/ Plankontoret Planforslag legges ut til offentlig ettersyn og høring Bygningsrådet Des 13 el jan 14 Planforslag sendes til høring og offentlig ettersyn i 6 Rådmannen Jan Feb 14 uker. Høringen annonseres, sektormyndigheter, berørte grunneiere tilskrives. Frist for å komme med merknader til planforslaget Feb 14 Sammenstille og vurdere merknader, evt å bearbeide Rådmannen Mars- april 14 planforslaget Merknadsbehandling/ Bygningsrådet April gangs behandling Sluttbehandling og egengodkjenning Kommunestyret Mai 14 20

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk Byplankontorets lille planskole Del 2: Plansystemet i grove trekk Plan- og bygningsloven Første moderne plan- og bygningslov for hele Norge kom i 1965 Siste lov kom i 2008 Planloven er statens styring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Kommuneplanprosessen Fra kommuneplan til arealplan Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Tema for dagen Hva er en kommmuneplan? Avmystifisere og gi grunnleggende kunnskap om verktøyet og prosess Hvilken kunnskap

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Kvinesdal kommune 10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Foto: Wiggo Boltland P l a n p r o g r a m Revidert i henhold til forvaltningsutvalgets vedtak 17.02.11, sak 15/11.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering for gater og byrom i sentrum Program for bilfritt byliv Handlingsprogram for økt byliv Områderegulering

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan - Otta sentrum nord. Oppstartvarsel. Skarpsno AS

AREALPLAN-ID Reguleringsplan - Otta sentrum nord. Oppstartvarsel. Skarpsno AS AREALPLAN-ID 05170220 Reguleringsplan - Otta sentrum nord Oppstartvarsel Skarpsno AS 15. april 2016 REGULERINGSPLAN OTTA SENTRUM NORD - OPPSTARTVARSEL SIDE 2 Ca planområde REGULERINGSPLAN OTTA SENTRUM

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: Mjøndalen Stadion (Delplan i reguleringsplan for Stadionkvartalet) «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune ATTRAKTIVE VIKERSUND Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune 1. Hva er gjort siden sist? Tema i dag Informasjon om planprosessen Fagrapporter Det arbeides med reguleringsplan 2. Hvilke muligheter ser vi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ROSENLUND BYDELSSENTER, LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR ROSENLUND BYDELSSENTER, LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 29/12/16 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN Målselv kommune PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN Rådmannens forslag 21.1.15 PlanID 19242013002 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM RENNEBU KOMMUNE. Formannskapets forslag til høring og offentlig ettersyn 06.10.15

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM RENNEBU KOMMUNE. Formannskapets forslag til høring og offentlig ettersyn 06.10.15 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM RENNEBU KOMMUNE Formannskapets forslag til høring og offentlig ettersyn 06.10.15 OMRÅDEREGULERING BERKÅK, RENNEBU KOMMUNE, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/858 RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet 10.03.2016 Vedlegg 1. Planbeskrivelse, plan-id R85b, datert

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Planprogram for områderereguleringsplan for sentrum i Sørreisa kommune

Planprogram for områderereguleringsplan for sentrum i Sørreisa kommune Planprogram for områderereguleringsplan for sentrum i Sørreisa kommune Intensjonen med områdeplanen er at Sørreisa sentrum skal utvikles til et levende, miljøvennlig og aktiv sentrum. Den skal være et

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410

Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1023-5 Arkiv: L12 Saksbeh: Andreas Gimming Stensland Dato: 26.10.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk-, plan og naturutvalg Varsel om oppstart og høring

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG Ørland kommune Arkiv: L12-2014/334 Dato: 03.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddgeir Myklebust Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Planutkast - områdeplan Brekstad Vedlegg: 1 20140603

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 11784/2017 Arkivnr.: 20170002/L12 Saksnr.: 2017/408 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk

Detaljer

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon Utskrift av møtebok Dato: 20.06.2017 Arkivsak: 2015/1542-11 Saksbehandler: Marianne Martin Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 67/17 Formannskapet 27.06.2017 Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer