PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13"

Transkript

1 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den

2 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum Oppdal kommune Rådmannen v/ Jan Kåre Husa Revisjon 002 Dato utarbeidet Utarbeidet av Kontrollert av Sissel Enodd Norunn Fossum Revisjon Dato Revisjonen gjelder Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppa på møtereferat Kommunestyrevedtak sak 13/32 den

3 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn og kommunestyrets oppstartsvedtak Om planprogram Planformen områderegulering PLANOMRÅDET Oppdal sentrum Avgresning av planområdet Berørte eiendommer OVERORDNEDE RAMMER OG GJELDENDE PLANER Plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner ARKITEKTKONKURRANSE OG AKTUELLE UTVIKLINGSSAKER Arkitektkonkurranse Ny E Byggeprosjekter Store arrangementer og forbindelse til Fritidsparken Masterplan PLANINNHOLD OG UTREDNINGER Bygge- og anleggsformål Samferdsel og teknisk infrastruktur Grøntstruktur Utredningsbehov PLANPROSESS, MEDVIRKNINGOG FREMDRIFT Politisk behandling Organisering av planarbeidet Medvirkning Fremdrift

4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og kommunestyrets vedtak Gjeldende reguleringsplan for Oppdal sentrum ble vedtatt i Med bakgrunn i arkitektkonkurransen, Masterplanarbeidet og nye byggeprosjekter er det behov for å vurdere endringer i arealbruken helhetlig i sentrum. Kommunestyret har selv satt spørsmålet om parkering på dagsorden. Kommunestyret vedtok derfor i møte den at det settes i gang arbeid med endring av Reguleringsplan for Oppdal sentrum. Kommunestyret vedtok i møte den å legge ut planprogrammet til høring og å sende det tul offentlig ettersyn. 1.2 Om planprogram Oppdal sentrum er et område som har mange berørte parter og som det er knyttet mange interesser til. Det er utarbeidet planprogram for å klarlegge innhold og problemstillinger i planarbeidet, avklare planområde, organisering av planleggingen, opplegg for medvirkning og fremdrift. Kommunestyret opprettet en arbeidsgruppe som har bidratt med innspill og synspunkter til innhold i planprogrammet. Gruppa har bestått av Rådmannen v/ Jan Kåre Husa (leder), Oppdal næringsforening v/ Kyrre Riise og Morten Erik Stulen, Eldrerådet v/ Egild Roger Kristiansen, Kommunalt råd for funksjonshemmede v/ Brit Eide Fredriksen, Ungdomsrådet v/ Gunnar Skreen og Miljøretta helsevern/barn og unges representant i plansaker v/ Vigdis Thun. Plankontoret v/ Norunn Fossum og Sissel Enodd har utført arbeidet. Kommunestyret behandler forslag til planprogram og vedtar å sende forslaget til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret tar etter høringen stilling til merknader og vedtar planprogrammet. Vedtatt planprogram vil være grunnlag for hvordan planprosessen skal gjennomføres og hva som skal utredes. Planprogram er hjemlet i plan- og bygningsloven 4-1 og Planformen områderegulering En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Loven deler reguleringsplaner i to kategorier, områderegulering og detaljregulering. Denne planen er en områderegulering, som er kommunens planredskap for mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 4

5 2. PLANOMRÅDET 2.1 Oppdal sentrum Over halvparten av befolkningen i Oppdal kommune bor i sentrumsområdet. Tettstedet har flere viktige funksjoner. For de fastboende og for fritidsinnbyggerne er Oppdal et viktig handelssted med et bredt utvalg av varer og tjenester. Bygda har også en stor tilstrømming av turister som preger handelen og bidrar til en stor aktivitet i hotell og restaurantnæringen. Våren 2007 fikk Oppdal nytt Kulturhus. Huset rommer kino, storsal, flerbrukssal, kunstgalleri, badeanlegg, bibliotek, kulturskole, fritidsklubb, konferanselokaler og kafe/foajé. Kulturhuset har i løpet av den tiden det har vært åpent kunne gi publikum et godt tilbud med et variert program. Dette har ført til at både bygdas innbyggere og folk fra distriktene rundt bruker huset aktivt. Rådhuset ligger ved Kulturhuset og området mellom Kulturhuset, Rådhuset og Rv70 blir i dag brukt til større arrangementer. Videre nordover fra Kulturhuset ligger Aune barneskole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole. Skolene har til sammen har ca 1000 elever. Oppdal har et stort aktivt idrettsmiljø både innenfor sommer og vinteridrett. Idrettsanlegg med ballbaner og friidrettsanlegg ligger vest for Kulturhuset og skolene. Ski- og skyteanlegg, golf, curling med mer ligger i Fritidsparken. Kommunikasjonslinjene mellom utferdsområdene/turområdene, skisentrene og bolig-/hytteområdene er i dag hovedsakelig tilrettelagt for motoriserte kjøretøy. Oppdal skysstasjon er knutepunktet for alle buss- og togavganger til og fra Oppdal. Skysstasjonen ligger ved jernbanestasjonen og har daglige bussavganger til og fra Trondheim, Oslo og Kristiansund. I tillegg har NSB flere daglige avganger til og fra Trondheim og Oslo. Oppdal turistinformasjon holder til i lokalene til Oppdal skysstasjon. 5

6 På grunn av stor aktivitet og til dels store avstander er mye av arealet i sentrum forbeholdt ferdsel med motoriserte kjøretøy (veger og parkeringsplasser). Det skyldes både at E6 og Rv70 går tvers igjennom sentrum, og at fokuset på god tilgjengelighet og nærhet til butikkene er vurdert som svært viktig. I tillegg til motorisert ferdsel deles også Oppdal sentrum av jernbanen og elva Ålma. Data fra Statens Vegvesen viser at det er mye trafikk på hovedvegene i sentrum, over dobbelt så mye som utenfor sentrum. Dette viser at en stor andel av trafikken på hovedvegene er generert av tettstedet. Vegstrekning ÅDT (kjøretøy/døgn) E6 sentrum, nord for krysset med Rv E6 Hallset 3280 E6 sentrum, sør for krysset med Rv E6 Mjøen 2650 Rv70 mellom kryss E6 og rundkjøring 8250 Rv70 vest for rundkjøring 3530 Kartutsnittet over viser ÅDT for E6, Rv 70 og Vikavegen i Oppdal sentrum (Norsk vegdatabank ). 6

7 2.2 Avgresning av planområdet Planområdet avgrenses av jernbanen, Kåsenvegen, Spar, Vikavegen, Inge Krokanns veg, Russervegen, Ungdomsskolen, rv 70, parkeringsplassen nordøst for krysset Rv70/Inge Krokanns veg, Aunevang, Aunevegen, Vekve hyttetun, Luvegen, Konglevegen, Høgmovegen, Slepphaugråket, og eiendomsgrensa mot Maskinkompaniet. Planområdet er stort sett det samme som for reguleringsplanen som ble vedtatt i Området er utvidet ved Kåsenvegen (gnr/bnr 16/85 og 16/86), sør for jernbanen til Kantarellvegen og Kremlevegen, opp til krysset Aunevegen/Bjerkevegen og videre langs Luvegen. Kartutsnittet over viser forslag til avgrensning av planområde. 2.3 Berørte eiendommer Oversikt over berørte eiendommer er vedlegg. 7

8 3. OVERORDNEDE RAMMER OG GJELDENDE PLANER 3.1 Plan- og bygningsloven Områdereguleringsplan er hjemlet i plan- og bygningsloven. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 3.2 Statlige planretningslinjer Aktuelle statlige planretningslinjer: Areal- og transportplanlegging, Rundskriv T - 5/93 Barn og unges interesser i planlegging, rundskriv T 2/08 Behandling av støy i arealplanlegging, T Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel med delplan for Oppdal sentrum ble vedtatt Kommuneplanen har bestemmelser som gir rammer for blant annet: Minimumskrav til parkeringsdekning Utnytting og byggehøyder Krav til lekeareal og andre uteoppholds-plasser 8

9 3.4 Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsarbeidet er hovedsakelig en endring av Reguleringsplan for Oppdal sentrum som ble vedtatt Det er vedtatt reguleringsendring for Trekanten/Nyvold og detaljregulering for Høgmo nedre. Det er vedtatt to endringer i planen etter 2002: Reguleringsendring Trekanten/Nyvold, 2010 Detaljregulering Høgmo nedre, 2012 Planområdet er utvidet tre steder, og disse områdene inngår i følgende planer: Område Reguleringsplan Gnr/bnr 16/85 og 16/86 Inngår i reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum 1995 Sørøst for jernbanen og Uregulert. Kommuneplanens arealdel, delplan Oppdal sentrum Turisthotellet Aunevang gnr/bnr 280/80 Reguleringsplan for Oppdal sentrum Arbeid med detaljreguleringsplan pågår. Vekve hyttetun Reguleringsplan for Oppdal sentrum

10 Bildet under viser en sammenstilling av gjeldende regulering og reguleringsplaner i området Oppdal sentrum (www.oppdal.kommune.no den ). Reguleringsplan sentrum - utvidelse mot vest (1983) Oppdal sentrum (1973) Bjerkehagen (1973) endring vest for Gorsetvegen(1988) Bjørkmoen1 (1999) E6 nord for Oppdal sentrum (1995) Oppdal sentrum (2002) Fritidsparken (1992) Brennan boligområde (1968) Boligområde mellom Alma og industriområdet 1981 og 1983) E6 sør for Oppdal sentrum (1995 og 2011) 10

11 4. ARKITEKTKONKURRANSE OG AKTUELLE UTVIKLINGSSAKER 4.1 Arkitektkonkurranse Oppdal kommune ønsket ideer og løsningsforslag på utfordringer knyttet opp mot Oppdal, og gjennomførte derfor en arkitektkonkurranse i 2010/2011. Denne ble gjennomført i 3 faser med konkurranseprogram, arkitektenes forslag til løsninger og juryens vurderinger. Konkurranseprogram Programmet med visjonen Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd, ble utarbeidet med medvirkning av ei arbeidsgruppe, og behandlet av Kommunestyret. Det ble etterspurt idèer som gjenspeiler: Optimisme Identitet og særpreg Oppdal som ei innovativ bygd Ideene skulle ta hensyn til: Befolkningsvariasjonen (fastboende, fritidsbeboere og besøkende) Befolkningssammensetning (alder og type brukere) Årstidsvariasjon (sommer/vinter) Universell utforming; Det skal legges til rette for at alle kan bruke alle publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg og lignende Økt fysisk aktivitet og redusert bilbruk; Finne gode kommunikasjonslinjer for myke trafikanter mellom Oppdal sentrum og tilliggende områder Reguleringsplaner; Det er bare ny trasé for E6 og ny trasé for Rv70, vedtatt i gjeldende reguleringsplan av , som må ligge til grunn for det videre arbeidet. De andre bestemmelsene i denne reguleringsplanen kan fravikes. Ny bebyggelse; Konkurransedeltakerne er stilt relativt fritt til å utforme nye rammer for utviklingen i området. Forslagene skal komme med innspill på arkitektonisk uttrykk, byggehøyder og volumer Trafikk; Ny trasé for E6 og Rv70 skal beholdes slik den er vedtatt i gjeldende reguleringsplan av Gatestrukturen ellers kan vurderes på nytt. Det er viktig å finne gode løsninger for hovedveiene sett i sammenheng med sentrumsområdets utvikling. Få en gjennomgang av parkeringsbehovet og utarbeide gode parkeringsløsninger. Vinnerprosjektet Oppdal+ Forslaget Oppdal + ble kåret til vinner av konkurransen. Forslaget viser to nye akser, dagens E6/Dovrevegen og et nytt grøntdrag som bindersammen skolene og Fritidsparken. Dagens E6 omdannes til gågate med shared space, som betyr at det er tillatt for både kjørende og gående og at det da kreves mer oppmerksomhet fra bilistene til de øvrige trafikkanter. Strøket skaper en rekke av overlappende mindre byrom som skaper variasjon. I forløpet skapes små oppholdsplasser med forskjellig uttrykk og soner for ulike aktiviteter. Det dannes en stor møteplass i kryssingen mellom landskapsdraget og gammel E6 for fysisk aktivitet i samspill med bylivet. Kulturplassen og Stasjonsplassen er underordnete plasser utenfor shared space. 11

12 Illustrasjonsplan til Oppdal+. Oppdal+ foreslår å avgrense størrelsen på eksisterende sentrumskjerne og legger opp til en tettere sentrumsbebyggelse. Forslaget foreslår å komprimere og styre utviklingen inn mot sentrum for å utløse ny energi og livskraft. Prosjektet definerer 3 soner; villa, sentrum og landskap. Eksisterende kvartaler legges til grunn for den fremtidige utviklingen i sentrum og sentrumsstrukturen utvikles fra tunprinsippet. Forslaget legger vekt på variasjon i høyde og skala med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. Det legges hovedsakelig opp til bebyggelse med 2-4 etasjer, men også 5 etasjer hvor det bygges høyest inn mot sentrumsaksen. Oppdal+ viser en blanding av funksjoner med 20 % bolig, 20 % fritidsbolig, 20 % parkering og 40 % næring og sørvis i sentrum. Strukturen legger opp til blanding med både fastboende, fritidsboere og besøkende. Lokal biltrafikk flyttes i hovedsak over i Inge Krokanns veg med atkomst til kvartalene på tvers av shared space. Oppdal+ foreslår at det etableres seks parkeringshus på sentrale punkter med 900 plasser på sikt. I tillegg vil det være rom for gateparkering og lommer med parkering innenfor strukturen. Juryens vurdering av behov for endring av reguleringsplanen Juryen anbefaler at reguleringsplanen endres slik at den tar opp intensjonene i Oppdal+ med følgende suppleringer og endringer: Møteplass med forbindelse til skysstasjonen: 12

13 Det er naturlig at møteplassen/ nytt torg og forbindelse til skysstasjonen utvikles til ett samlet grep. Planskilt kryssing av ny E6 mellom skysstasjonen og torget må gis en kvalitet som innbyr til bruk og blir en representativ adkomst til sentrum fra kollektivknutepunktet. Nytt grøntdrag med aktivitetsplass og planskilt kryssing av ny E6 og jernbane: Grøntdraget er viktig grep for identiteten i Oppdal. Det bør studeres hvor bredt draget skal være, eller hvor lite det kan være uten at det mister karakteren og om det skal gå under eller over E6 og jernbane. Forslaget om en aktivitetsplass i møte med gangaksen bør videreføres. Tydelig avgrensning av sentrum: Det er viktig at sentrumskjernen har en tydelig avgrensning. Området sør for Ålma bør på sikt transformeres til boliger. I nord bør sentrum avgrenses med et grøntdrag i forlengelse av Høgvangparken. Området nordover langs E6 er egnet for mer plasskrevende virksomheter. Sykling som transportmiddel må tas med videre i reguleringsarbeidet. Juryen vurderer sykkelfelt i Inge Krokanns veg som en mulig løsning igjennom/ via sentrum. Videre vurderes som mindre aktuelt å legge opp til egne sykkelsoner inne i sentrumskjernen. Dagens E6 må reguleres slik at intensjonene i Oppdal+ om shared space oppnås. Parkering: Det må vurderes om parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan ivaretar fortetting og økt aktivitet i sentrum som ligger i konseptet Oppdal+. Kommunestyrets vedtak om videre arbeid Kommunestyret behandlet i møte den sak om videre arbeid for sentrumsutvikling etter arkitektkonkurransen om Oppdal sentrum. Kommunestyret la følgende til grunn for det videre arbeid: Oppdal er et regionsenter og vil utvikle seg videre på dette området. Oppdal sentrum er også et knutepunkt hvor E6 og R70 møtes. Dette medfører stor biltrafikk og sterkt behov for parkering. Det må legges til rette for at de som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på en enkel måte få klarert parkering. Det må til enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus som dekker nødvendig behov og som er tilpasset næringsdrivernes virksomhet. 4.2 Ny E6 Statens vegvesen utarbeider byggeplaner for ny E6 gjennom sentrum. Her inngår blant annet formingsveileder og Støysonekart. Byggestart er planlagt høsten

14 4.3 Byggeprosjekter Flere byggeprosjekter for tettere bebyggelse med kombinerte formål og med en vesentlig andel boligformål er på gang. Det er vedtatt reguleringsendring for Nyvold og detaljregulering for Høgmo nedre. Likeså pågår arbeid med detaljplan for Aunevang. Det er også meldt oppstart for arbeid med reguleringsendring for Luvegen. Kommunen kjenner også til at flere byggeprosjekter som utfordrer gjeldende reguleringsplan er på gang. Bildet ovenfor illustrerer utviklingsprosjekter som er på gang. 4.4 Plasskrevende arrangementer og forbindelse til Fritidsparken Oppdal har en del plasskrevende arrangementer. Det finnes ikke areal til dette innenfor planområdet og Fritidsparken kan være et aktuelt område. Dette er en av flere grunner til at det er behov for god forbindelse mellom sentrum og Fritidsparken. 4.5 Masterplan Oppdal næringsforening er godt i gang med å utarbeide Masterplan Oppdal. Denne skal være ferdig innen 1. september -13 og skal stake ut kursen for Oppdals utvikling som reisemål de neste 20 årene. Masterplanen vil være et innspill til revisjon av kommuneplanen. 14

15 5. PLANINNHOLD OG UTREDNINGER Rådmannen og arbeidsgruppa har med bakgrunn i arkitektkonkurransen og aktuelle utviklingssaker, skissert innhold og problemstillinger i planarbeidet. Dette er sammenstilt og beskrevet under: 5.1 Bygge- og anleggsformål Det vil bli lagt opp til fortetting og høy utnyttelse av arealene i sentrum. Kvartalene må derfor reguleres slik at dette er mulig. Fortetting gir utfordringer for hvordan parkering skal løses og hvilke krav som skal stilles. Likeså krav til leke- og uteoppholdsplasser. Kommuneplanen tillater bebyggelse med gesimshøyder inntil 16 meter. Oppdal+ legger vekt på variasjon i høyde og skala med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. Oppdal+ legger hovedsakelig opp til bebyggelse med 2-4 etasjer, men også 5 etasjer hvor det bygges høyest inn mot sentrumsaksen. Sentrumsbebyggelse Det kan være aktuelt å omregulere mesteparten av byggeområdene i sentrumskjernen, mellom Ålma og nordre rundkjøring på ny E6, til sentrumsformål. Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Dersom noen av de nevnte formålene utelukkes, må det angis i bestemmelser. 15

16 Offentlig eller privat tjenesteyting Området Rådhuset Kulturhuset vil bli videreført som offentlig tjenesteyting. Forretninger og næringsbebyggelse Områder i nord-øst som i gjeldende plan er vist til kombinert formål forretning/industri, vil bli vurdert videreført som forretning/næringsbebyggelse. Gjeldende plan har bestemmelse om at besøksintensiv virksomhet ikke er tillatt innenfor disse områdene. Det er aktuelt å endre dette og isteden angi at det skal være forretninger for plasskrevende virksomhet. Boligbebyggelse Det er aktuelt å videreføre boligområdene i Russervegen, ved Høgmo og Høgmovegen. Deler av område i Høgmovegen, som i gjeldende reguleringsplan er vist til kombinert formål forretning/industri, vil bli vurdert omregulert til boligformål. Fritidsbebyggelse Det vil bli vurdert om det skal tillates fritidsboliger som en del av andre byggeformål. Oppdal+ foreslår inntil 20% til fritidsbebyggelse. 5.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur Ny E6 Prosjektering av ny E6 pågår. Dette kan medføre mindre endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. Aksen gammel E6, Dovrevegen Det vil bli vurdert å omregulere aksen gammel E6/Dovrevegen, fra Sagtunet til Høgmovegen til en gate med kombinert formål, der alle typer trafikkanter deler plassen på fotgjengernes premisser. Inge Krokanns veg Omdanning av aksen gammel E6 vil få betydning for trafikkmønsteret i sentrumsområdet. Inge Krokanns veg vil i så fall bli en viktig samlegate for bil- og sykkeltrafikk, med atkomst inn til kvartalene i sentrumskjernen. Rv 70 Rv 70 oppfattes mellom de to rundkjøringene, som en sentrumsgate. Avkjørsler i gjeldende reguleringsplan fra 2002 videreføres. Kryssingen mellom aksen gammel E6/Dovrevegen med kombinert formål og rv 70, må avklares. Kollektivtrafikk Jernbanens arealer vil bli videreført som baneformål. Skyss-stasjonsområdet kan bli vist til kollektivknutepunkt. Arealene for skolebussene i Russervegen videreføres. I tillegg vil behov for buss- /taxiholdeplasser bli vurdert. 16

17 Parkering Parkeringsløsninger vil være et sentralt tema i reguleringsarbeidet. Kommunestyret vedtok følgende føringer den : Oppdal er et regionsenter og vil utvikle seg videre på dette området. Oppdal sentrum er også et knutepunkt hvor E6 og Rv 70 møtes. Dette medfører stor biltrafikk og sterkt behov for parkering. Det må legges til rette for at de som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på en enkel måte få klarert parkering. Det må til enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus som dekker nødvendig behov og som er tilpasset næringsdrivernes virksomhet. Gjeldende reguleringsplan viser relativt store arealer til parkering. Så å si all parkering er i dag flateparkering. Siste byggetrinn ved Nyvold har parkeringskjeller. Likeså er det lagt opp til parkeringskjellere i detaljreguleringen for Høgmo nedre og Aunevang. Det har tidligere vært vurdert å bygge parkeringshus på parkeringsplassen nordøst for krysset Rv70 og Inge Krokanns veg. For å få til fortetting og et komprimert sentrum vil en større del av parkeringen måtte løses i kjellere og i hus. Parkeringsbehovet og krav til parkeringsløsninger for byggeprosjekter må derfor utredes og det må gis bestemmelser til planen. Løsninger for stopp av turbusser innenfor sekundærvegnettet eller kollektivområder må utredes. Det synes uaktuelt å regulere områder for hvileplass eller oppstilling av vogntog i planområdet. Dette må utredes utenfor sentrumsområdet. Gang/sykkel/ møteplasser Gode forbindelseslinjer internt i sentrum mellom skolene og Fritidsparken, Skysstasjonen og Torget/Domus samt Sentrum og Hovden vil få særlig fokus i arbeidet. Nytt grøntdrag mellom skolene og Fritidsparken, som vist i Oppdal+, med planskilt kryssing av ny E6 og jernbanen gir særlige utfordringer. Det må vurderes hvor bredt grøntdraget skal være, eller hvor smalt det kan være uten at det mister karakteren, og hva som er realistiske og gode nok løsninger. Det synes i utgangspunktet å være mest realistisk å gå under E6 og jernbane. Behov for, og plassering av møteplasser vil bli vurdert. Oppdal + peker på flere større og mindre møteplasser i aksen gammel E6/Dovrevegen. Den største og viktigste plassen er foreslått i kryssingen mellom gammel E6/Dovrevegen og aksen skolene - Fritidsparken. Dette innebærer at deler av dagens åpne areal ved Torget kan bli vurdert som byggeområde. Gondol En eventuell trase for gondol krever ikke avklaring reguleringsmessig ut over eventuell bakkekonstruksjoner, og er ikke tema i arbeidet. 5.3 Grøntstruktur Friområdene langs Ålma vil i utgangspunktet bli videreført. Høgvangparken, som er regulert til friområde i gjeldende plan, vil bli vurdert omregulert til sentrumsbebyggelse. Spørsmålet om omregulering av parken kommer opp med jevne mellomrom. Omdanning av gammel E6/Dovrevegen til kombinert formål rom for møteplasser og aktiviteter vil gi 17

18 nye uteoppholdsarealer og muligheter i sentrum. Samtidig vil fortetting med boliger øke behovet for uteoppholdsarealer, og en eventuell omregulering må vurderes helhetlig. 5.4 Utredningsbehov For regulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan, og som innebærer vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er det iht pbl 4-2 krav om konsekvensutredning. Kommunen vurderer at endringene i reguleringsplanen ikke vil innebære vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og at det derfor ikke kreves konsekvensutredning for arbeidet. Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse. 18

19 6. PLANPROSESS, MEDVIRKNINGOG FREMDRIFT Figuren under viser grovskisse til planprosess: 6.1 Politisk behandling Kommunestyret legger ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn, og vedtar programmet Bygningsrådet legger ut forslag til reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn, og behandler merknader til planforslaget Kommunestyret vedtar og egengodkjenner reguleringsplanen 6.2 Organisering av planarbeidet Rådmannen fremmer planforslag, saksbehandler og innstiller til politisk behandling Arbeidsgruppe jobber sammen med rådmannen og gir innspill til arbeidet Plankontoret har hovedansvar for gjennomføringen av planarbeidet og utarbeider plandokumenter, gjennomfører planprosessen mv. 19

20 6.3 Medvirkning Plandokumenter og informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på kommunens internettsider. Oppstart av planarbeid blir annonsert samtidig med høring av planprogram. Det settes en frist på 6 uker for å komme med merknader til planprogrammet eller innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere og sektormyndigheter tilskrives. Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring med tilsvarende annonsering og tilskriving av berørte grunneiere og sektormyndigheter som for planprogrammet. Det blir satt en frist på 6 uker til å komme med merknader. Arbeidsgruppe vil ivareta medvirkning fra sentrale brukergrupper og organisasjoner. Arbeidsgruppa som har utarbeidet planprogrammet videreføres. Gruppa ledes av Rådmannen, med representanter fra Oppdal næringsforening (2 repr), Eldrerådet (1 repr), Ungdomsrådet (1 repr), Kommunalt råd for funksjonshemmede (1 repr), Miljøretta helsevern/barn og unges representant i plansaker (1 repr). 6.4 Fremdrift Aktivitet Hvem Når Planprogram legges ut til høring Kommunestyret Oppstart av planarbeid og høring av planrpogram Rådmannen annonseres. Sektormyndigheter og berørte grunneiere tilskrives. Frist for å komme med merknader til planprogram og innspill til planarbeidet Planprogram fastsettes Kommunestyret Planforslag utformes Rådmannen/ April des 13 Arbeidsgruppe/ Plankontoret Planforslag legges ut til offentlig ettersyn og høring Bygningsrådet Des 13 el jan 14 Planforslag sendes til høring og offentlig ettersyn i 6 Rådmannen Jan Feb 14 uker. Høringen annonseres, sektormyndigheter, berørte grunneiere tilskrives. Frist for å komme med merknader til planforslaget Feb 14 Sammenstille og vurdere merknader, evt å bearbeide Rådmannen Mars- april 14 planforslaget Merknadsbehandling/ Bygningsrådet April gangs behandling Sluttbehandling og egengodkjenning Kommunestyret Mai 14 20

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM RENNEBU KOMMUNE. Formannskapets forslag til høring og offentlig ettersyn 06.10.15

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM RENNEBU KOMMUNE. Formannskapets forslag til høring og offentlig ettersyn 06.10.15 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM RENNEBU KOMMUNE Formannskapets forslag til høring og offentlig ettersyn 06.10.15 OMRÅDEREGULERING BERKÅK, RENNEBU KOMMUNE, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver:

Detaljer

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Kvinesdal kommune 10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Foto: Wiggo Boltland P l a n p r o g r a m Revidert i henhold til forvaltningsutvalgets vedtak 17.02.11, sak 15/11.

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN Målselv kommune PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN Rådmannens forslag 21.1.15 PlanID 19242013002 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ANDSLIMOEN, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Sandholt næringsbygg, Maura

Forslag til detaljregulering for Sandholt næringsbygg, Maura Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2013/3560-22 Arkiv: L12 Saksbehandlere: Anne Kathe Andresen og Anne Lise Koller Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og utviklingsutvalget 02.12.2014 Forslag

Detaljer

201205 - Konsekvensvurdering av endringer vedtatt i utvalgsmøte for arealog samfunnsplanlegging den 11.04.2014.

201205 - Konsekvensvurdering av endringer vedtatt i utvalgsmøte for arealog samfunnsplanlegging den 11.04.2014. Areal og samfunnsplanlegging Notat Sak nr: Dato: 2012/2013-55 07.05.2014 201205 - Konsekvensvurdering av endringer vedtatt i utvalgsmøte for arealog samfunnsplanlegging den 11.04.2014. Bakgrunn for konsekvensvurderingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Saksfremlegg. Det igangsettes arbeid for utredning av søppelsug innenfor sentrumsområdet.

Saksfremlegg. Det igangsettes arbeid for utredning av søppelsug innenfor sentrumsområdet. Saksfremlegg Saksnr.: 05/909-103 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Linda V. Nielsen Sakstittel: REVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR ALTA SENTRUM OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014

Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014 Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014 Agenda Velkommen ved ordfører: Bakgrunn for prosessen Behov for et samlet grep Vår bestilling til Pir II Hva er en plansmie? Hvordan skal vi bruke anbefalingene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1772-1 0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST - 1. GANGSBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1772-1 0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST - 1. GANGSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1772-1 Arkiv: L12 0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST - 1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer