Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise Prosessarbeidet LARS UELAND KOBRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise Prosessarbeidet LARS UELAND KOBRO"

Transkript

1 Reisen til Rogalands fremtid Rapport fra deltakernes reise Prosessarbeidet LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 5/2015

2 Tittel: Reisen til Rogalands fremtid Undertittel: Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet TF-notat nr: 5/2015 Forfatter(e): Lars Ueland Kobro Dato: 17. februar 2015 ISBN: ISSN: X Pris: 150,- (Kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Fotofikset illustrasjonsfoto (Rogaland fylkeskommune) Prosjekt: Scenarier Rogaland Prosjektnr.: Prosjektleder: Lars U. Kobro Oppdragsgiver(e): Rogaland fylkeskommune Spørsmål om dette notatet kan rettes til: Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf: Resymé: Notatet dokumenterer den deltakerbaserte prosessen som har foregått som en sentral del i prosjektet Scenarier for Rogaland. Omtrent 50 personer fra ulike deler av rogalandsamfunnet har gjennom tre dagssamlinger arbeidet med ulike drivere for Rogalands utvikling. Det har vært fokusert spesielt på befolknings- og sysselsettingsutvikling. Deltakerne har gjennom en tilrettelagt prosess produsert mange ideer og gitt mange innspill til hvordan fremtiden kan utformes. Rapporten gjør rede for hvordan arbeidet er lagt opp og hovedtrekk fra det som kom fram. TF-notat 6/2015 som følger opp dette arbeidet, peker enda mer eksplisitt framover. Arbeidet er en del av kunnskapsgrunnlaget til Rogaland fylkeskommunes arbeid med ny regional planstrategi. Lars Ueland Kobro er statsviter fra Universitetet i Bergen og Oslo, med tilleggsutdanning i organisasjonsutvikling og veiledning fra Høgskolen i Vestfold. 2 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

3 Forord Rapport 5/2015 er del av en serie på tre rapporter fra prosjektet «Scenarier for Rogaland». Rapporten dokumenterer og trekker ut essensen av tre deltakerbaserte fremtidsverksteder høsten/vinteren 2014 og Rapport 4/2015 er den tallbaserte analysen av regionen, mens rapport 6/2015 er en sammenstilling og et blikk framover. Prosjektet har vært organisert som et deltakerbasert arbeid med fremtidsperspektiver for Rogalandsamfunnet. Det har med andre ord vært deltakerne som har skapt prosjektets resultater men ikke uten tilrettelegging. Den tilretteleggingen er det Martin Kruse fra Instituttet for Fremtidsforskning (Danmark) og undertegnede som har gjort. Vi takker alle involverte deltakere for friske innspill, tillitsfull dialog og kreative bidrag i prosessen. Vi takker også vertskapet for de tre samlingene som prosessen har bestått av, og for enestående tilrettelegging av lokaler. Rogaland fylkeskommune har gitt både oss og prosjektdeltakerne tillit og vide rammer for å reflektere, mene og synse i denne delen av prosjektet. Det skal fylkeskommunen ha komplementer for. Bø, 17. februar 2015 Lars Ueland Kobro Prosjektleder Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 3

4 4 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

5 Innhold 1. Planlegging Et tips til lesing Prosess etter mal av en foresight En reise i tre etapper Takeoff Fascinasjonen for å reise Erfaringer fra samlingen Bygge på kunnskap Høytflyving Ut av vanene Touchdown En mellomlanding med noen poenger for videre ferd Fortellerverksted Et frampek Vedlegg Deltakere Referanser Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 5

6 1. Planlegging Prosjektet, som har hatt som formål å gi innspill til hvordan vi kan form Rogalands fremtid, har i stor grad basert seg på en prosess hvor dedikerte deltakere aktivt har bidratt med sine ideer og erfaringer. Dette kapittelet redegjør for hvordan denne prosessen ble forberedt. Gode forberedelser er ofte viktig for reisens resultater så også her. 1.1 Et tips til lesing Denne rapporten er, som det framkommer av forordet, en del-rapport fra et større utredningsog utviklingsprosjekt. Lesere som er spesielt opptatt av tallgrunnlag for videre utvikling kan lese delrapport 4/2015, mens rapport 6/2015 forklarer attraktivitetsmodellen som er brukt i arbeidet. Her er det også forslag til videre arbeid. I den foreliggende rapporten dokumenter vi prosjektets ulike aktiviteter. Vi føler likevel i noen grad behov for å sette prosessaktivitetene inn i den faglige og teoretiske sammenhengen hvor de hører hjemme. Vi har derfor gitt noen få ganske konsentrerte kommentarer til deler av prosessen som peker mot den teorien og modellen som prosessarbeidet er utviklet fra. Slike kommentarer står med ett punkt mindre skrift, og rykket et avsnitt inn, i forhold til øvrig tekst. 1.2 Prosess etter mal av en foresight Det er en sentral oppgave for Rogaland fylkeskommune, som det er for alle fylkeskommuner, å fungere som pådriver og koordinator for den samlede regionale utviklingen i fylket. Et sentralt virkemiddel for å fylle denne rollen, sannsynligvis den mest sentrale, er utviklingen av fylkets planstrategi. Gjeldende Regional planstrategi for Rogaland skal revideres. Rogaland fylkeskommune er derfor i oppstarten med arbeidet for en ny planstrategi for perioden I den forbindelse ønsket fylkeskommunen at det ble utarbeidet fremtidsbilder for Rogaland. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Det ble derfor lagt vekt på arbeidet med fremtidsbildene ikke måtte henge i løse luften, men være tungt forankret i samfunnsanalyse og annet relevant kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten dokumenterer prosessen, og det kommenteres underveis for valg av metode. Vi gir også noen vurderinger av de reiseerfaringene som ble gjort. Prosessen ble lagt opp som en (mental) reise. Vi gjennomførte det som på fagspråket kalles en foresight. Foresightmetodikk brukes i stadig større utstrekning for å utvikle beslutningsgrunnlag for god samfunnsplanlegging i europeisk kontekst. Begrunnelsen for dette kan kort sies å være erkjennelsen av at fremtiden ikke er noe som kommer, men er noe som skapes. Og den skapes mer effektivt 6 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

7 av dem som har sett ulike bilder av hva den kan bli, enn av dem som bare utvikler sine fremtidsplaner på bakgrunn av kunnskap om hva som har preget tiden fram til i dag. A fundamental premise of the European Foresight activities is that future-oriented thinking is a necessary policy response component to the environment of accelerated socio-economic and technological changes. 1 Vi definerer en foresight, slik vi har gjennomført i Rogaland, som en deltakerbasert, tilrettelagt prosess for systematisk innhenting av forskningsbasert kunnskap som brukes til utvikling av fremtidsfortellinger. Målet er å forbedre dagens beslutninger og mobilisere til felles handling mot ønsket fremtid. Den forholdsvis lange og kronglete formuleringen fortjener noen uthevinger. Det bør for eksempel utheves at det handler om deltakelse. En bred deltakelse er viktig. Scenarier skal ikke utvikles på forskere eller konsulenters skrivebord. Dess bredere deltakelse, dess bedre. Vi understreker allerede her at bredde i denne sammenhengen ikke handler om antall. I fylkeskommunens oppspill til prosjektet (i konkurransegrunnlaget) ble det sagt at deltakelse i prosjektet ville skje etter personlig invitasjon. Det er, etter vår vurdering, svært positivt. Denne tråden ble fulgt opp av fylkeskommunen og oss i fellesskap, og det viste seg å tilføre prosessen den kvaliteten vi var ute etter. En svært spennende og uforutsigbar gruppe mennesker ble satt sammen. Og i denne sammenhengen er uforutsigbarhet en hedersbetegnelse. Der alle vet hva alle vil mene og si om et saksforhold på forhånd er det liten vits å skape prosess det er ikke engang noe stort poeng å legge til rette for debatt i slike tilfeller. I vårt tilfelle var ikke debatt, men dialog et siktemål. Prosessen skulle legge til rette for en kunnskapsbasert kreativ prosess. Kunnskapen skulle vektlegge forståelse av hva som har skapt Rogaland fram til i dag (analyse), og kreativiteten skulle skape ideer og innspill til hvordan Rogaland kan utvikle seg videre. Vi har dermed pekt på en annen utheving som er viktig å gjøre i forbindelse med foresightprosjekter, og det handler om tilrettelegging. Å fasilitere brukes ofte som begrep for den type ledelse som er nødvendig for at prosesser skal få rett innhold og retning. Det handler om alt fra å sørge for at lokalene er riktig tilpasset samlingenes formål, rett bevertning til rett tid (noe alle som har forsøkt å lede kreative prosesser med deltakere som har lavt blodsukker vet mye om), og at det er rett miks mellom ulike læringsformater (foredrag, refleksjon, gruppesamtaler, aktive øvelser, etc.). Det er ikke ubetydelig hvordan dette gjøres. Mye god motivasjon, engasjement og læringsutbytte kan komme ut av god fasilitering. Prosessen i Rogaland ble derfor rigget med stort fokus på lokaler, mat, fysiske betingelser og varierte læringsformer. Det tredje momentet vi vil utheve er at prosessen skal føre til handling. Prosessen skal kort og godt gi energi og kunnskap for å gjøre de riktige tingene, ikke bare tenke de kloke tankene etter at foresighten er over. Dette er den komponenten i foresightmetodikken som det syndes mest mot. Nå var selve siktepunktet for vår prosess å lede fram mot videre planlegging. Men ikke desto mindre ønsket vi å stimulere deltakerne generelt, og Rogaland fylkeskommune spesielt, til å bringe den fremtidsberedskapen som prosjektet ga, tettest mulig opp mot et handlingsfelt. Se for øvrig omtale av Theory U siste fase; «prototyping» i kapittel Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 7

8 1.3 En reise i tre etapper I henhold til foresightmetodikkens forutsetninger og uthevinger av enkeltelementer ovenfor, la vi opp prosessen som en fiktiv reise. Med ønske om at prosjektet skal skape mobiliserende bilder, ville vi fasilitere prosjektet innenfor et overgripende bilde; vi valgte flyreisen som metafor. Vi husker bilder bedre enn ord, og vi motiveres sterkere av følelser enn analyse. Bilder og fortellinger berører emosjonene mer enn tall og grafiske figurer. Prosjektet bygget derfor opp en ramme for prosessen hvor kunnskapsdokumentenes tall og figurer ble satt inn i en metafor; et bilde og en fortelling. Prosjektet ble lagt opp med følgende komponenter: Reisedokumenter: Et felles kunnskapsgrunnlag med billetter for reisen En reise i tre faser tre samlinger. En reisedagbok, som er dette notatet. Det er særlig de tre samlingene som dokumenteres videre i dette notatet. Faktagrunnlaget ble utviklet som et utkast til analyserapport og delt ut til deltakerne ved oppstart. Det foreligger nå publisert som TF notat 4/2015. I tillegg ble planer og fakta-rapporter, som er en del av kunnskapsgrunnlaget for den regionale planstrategien, popularisert og distribuert i egen trykksak, se faksimile nedenfor. 8 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

9 2. Takeoff Den mentale reisen mot Rogalands fremtid begynte med en samling vi kalte «Takeoff». Det er viktig å skape felles oppfatninger i gruppa om hva slags reise vi skal gjøre ikke for at vi skal tenke likt, men for at vi skal være i samme prosess. 2.1 Fascinasjonen for å reise Vi ville iscenesette en reiseopplevelse i prosjektet. Å reise sammen er en god metafor for fellesskap og å skape noe, eller å bevege seg fra ett punkt til et annet gjennom felles innsats. Å jobbe sammen innenfor et fiktivt univers skaper dessuten humør, smil og fornemmelsen av lek. Det fremmer innovasjon. I boken om effektivt idearbeid i arbeidslivet, Idea Work»(2012) viser Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Olsen hvordan frigjørende latter og lek har stimulert en rekke viktige innovasjonsprosesser i norsk arbeidsliv. I de første 100 sidene av sin klassiske tekst fra 1964, - The Art of Creation - viser også Arthur Koestler til humorens rolle i kreative prosesser (Carlsen m.fl. 2012). Vi arrangerte første samling på Flyhistorisk museum på Sola. Deltakerne måtte gå gjennom en stor hangar, med en rekke fly fra forskjellige historiske epoker med ulike typer fly utstilt. Vi serverte flymat i lunsjen, og vi utstyrte deltakerne med et boardingkort for samlingen. Første samling foregikk over en hel arbeidsdag og ble i løse rammer gjennomført som en reise. Allerede ved første samling begynte vi å anvende metodikken som vi kan kalle «fortellingers fortrylling». 2 Fortellinger fra fremtiden skaper den virkningen at fremtiden blir synligere og de handlingsvalgene som fører dit blir mer begripelige enn når vi avgrenser oss til å bruke abstrakte begreper. Det er i mange tilfeller vanskelig å ta fremtiden på forskudd gjennom prototyper og piloter slik Otto Schreiner anbefaler i sin «Theory U» (Schreiner 2007). Å forestille seg framtiden så konkret at man kan fortelle historier derfra er en forenkling, men etter våre erfaringer en kraftfull teknikk for å frigjøre tanker og dialog om fremtidsstrategier. Erfaringer fra to kunnskapsprosjekter «KUNNE» og KUNNE2», ledet av Avdeling for kunnskap og strategi ved Sintef, Teknologi og samfunn, viser hvor viktig fortellinger og mentale bilder er for å utvikle ny forståelse, og for å dele denne. (Hatling, 2001). På nesten alle arenaer i menneskers liv, fortelles det historier. Erfaringer, kunnskap, opplevelser og forhåpninger deles i salonger, på puben, i skisporet, på fotballtribunen, i kantinene. Til alle tider, fra steinaldermannens leirbål til dataspillenes flimrende dramaturgi, har vi delt dramatikken i den gode fortellingen. Med ett viktig unntak: det formelle arbeidslivet. I vårt hektiske arbeidsliv med møter og seminarer, med regneark og rapportfrister, gir vi historiefortellingen lite rom. Det er uheldig viser forskning om læring og kunnskapsdeling. (Von Krogh 2001 og Hatling 2001). Å gi rom for fabulering og læring gjennom historiefortelling og iscenesetting av metaforer (som er korte fortel- 2 Et begrepspar vi har lånt fra vår gode venn og kollega i Sintef Teknologi og Samfunn, Morten Hatling. Han skriver om metoden i boka med samme tittel, se referanselisten. Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 9

10 linger i ett ords format), er derfor ikke adspredelse og distraksjoner, men en god metode for kollektiv kunnskapsutvikling. Foto: Gruppebilde av (de fleste) deltakerne fra første samling: Takeoff. Foto: RFK 2.2 Erfaringer fra samlingen Programmet for første samling fulgte omtrent dette oppsettet. Velkommen om bord. Orientering om reisens formål og bestemmelsessted. Presentasjon av passasjerer og mannskap. En øvelse Attraktivitetsmodellen presenteres med rogalandstall og figurer. Kaféborddialog Hva hørte vi før lunsj? Hvor er Rogaland på vei? Fremtiden venter ikke på Rogaland! Tunge trender og fornemmelser fra fremtiden. Samtaler om fremtiden i ulike formater Individuell refleksjon, 2x2, mindre grupper og plenum. Foreløpig oppsummering skisse til reisen videre Slutt. Det ble lagt inn korte pauser i programmet etter behov I den første øvelsen, etter en litt humørfylt presentasjon, ble deltakerne utfordret på å tegne en episode eller situasjon fra sin egen ønskede fremtid. Tanken var å understreke at fremtiden ikke består av begreper; innovasjonsevne, infrastruktur, eller levekår osv. men at den skapes av konkrete ting/personer/situasjoner. Hele prosessen er inspirert, bl.a. av erkjennelser bak Otto Schreiners utvikling av «Theoy U» (Balling, 2012), hvor det nettopp er et poeng at fremtiden best skapes ved å ta den «på forskudd». Fremtiden må identifiseres konkret, både langt framme, og i det den vokser fram. «Teoretiseringer» og abstrahering av fremtiden kan lett dekke til de konkrete utfordringene og oppgavene som ofte må løses med konkrete tiltak/aktiviteter. Et læringspunkt, i tillegg til nødvendigheten av å tenke konkret på fremtiden, skapte vi ved å gjøre en vri på øvelsen når vi var halvveis. Først fikk deltakerne i oppgave å tegne videre på 10 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

11 hverandres fremtidsforestillinger. Det er, når alt kommer til alt, slik at vi alle bidrar til å skape hverandres fremtid. De fikk først ikke lov å snakke sammen. Tegningene tok derfor uvante og, for mange, uheldige retninger etter at andre overtok dem. Vi gjentok så øvelsen, med den forskjellen at nå kunne den som startet tegneprosessen fortelle de neste som fikk tegningen for videre bearbeiding, hva han/hun selv ville med sin fremtidsforestilling. Fremtiden tok dermed form mer i tråd med den opprinnelige ideen. Lærdommen ble, forhåpentligvis, at fremtidsforestillinger må gjøres konkrete, like konkrete som de etterhvert vil vokse fram og bli virkelig der framme, og at vi må snakke sammen og samarbeide for å gjøre den slik gjennom felles anstrengelser Bygge på kunnskap Deltakerne fikk en kort innføring i de mange notatene og kunnskapsdokumentene som foreligger som grunnlag for ny planstrategi i Rogaland. Telemarksforsking og Rogaland fylkeskommune laget et kortfattet hefte som viser noen av de viktigste kunnskapsdimensjonene knyttet til levekår, arbeidsliv og bosetning i Rogaland (se faksimile ved avslutningen av kapittel 1). Vi brukte så ganske mye tid på å presentere attraktivitetsmodellen og Programteori for attraktivitet som prosjektet i det videre forløpet bygger på. Dette er referert i den avsluttende rapporten fra prosjektet, TF rapport 6/2015. I hovedsak la vi vekt på følgende: Rogaland har, sammen med Oslo og Akershus, høyest befolkningsvekt i landet. Den høye befolkningsveksten skyldes at innvandringen fra utlandet er høyere enn i resten av landet, dernest at fylket har et høyt fødselsoverskudd. Det er ikke mye norsk tilflytning til fylket. Når vi kontrollerer for arbeidsplassveksten har fylket en negativ bostedsattraktivitet. Vi må skille mellom å være heldige og å være flinke. Tallene i kunnskapsgrunnlaget viser at Rogaland er mye mer heldig enn flink. Det er relativt stor forskjell på fylkets fire regioner med hensyn til arbeidsliv og bosetning. Folk flytter først og fremst dit det finnes arbeid. I Rogaland kan det forsvinne mange arbeidsplasser i årene som kommer. Det betyr i så fall at det må skapes mange nye arbeidsplasser. Prosessen videre ble etter dette rettet inn mot en forståelse av at det er forskjell på hvor skoen trykker i forhold til Attraktivitetspyramidens tre triangler/hjørner; bedrift, besøk og bosted. Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 11

12 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Figur 1. Attraktivitetspyramiden, prinsippskisse. Se utvidet forklaring og anvendelse i TF-notat 6/2015 Målrettede tiltak virker bedre enn upresise tiltak. Vi kaller upresise ideer og ønsker om generell bedring for «God Jul og Godt Nytt År». vanskelig å være uenig i, men temmelig upresist bidrag for å skape utvikling og bedring. Vi øvde oss så med en kafédialog hvor deltakerne skulle produsere konkrete ideer og forslag til innsats. Det var en økt med tankespinn og bearbeiding av nylig presentert faktagrunnlag satt inn i en modell. Etter å ha produsert ideer skulle deltakerne identifisere de viktigste barrierene mot at ideen skulle kunne realiseres. Tanken bak dette er at innsats for å realisere ønsket samfunnsutvikling like ofte handler om en effektiv nedbryting av de barrierene som hindrer ideene fra å blomstre som å bygge på selve ideen. Etter en slik økt introduserte vi så begrepsparet relevans og sannsynlighet. Scenarier for robuste samfunnsplaner skapes ofte av en beredskap for hendelser og utviklingstrekk som ikke er så sannsynlige, men som har stor relevans om de inntreffer. Planer for det som både har høy relevans og som samtidig er sannsynlig, er vi ikke bekymret for slike planer eller planperspektiver har vi mange av. Det er dem som får øye på mindre sannsynlige forhold i synsranden, men som likevel har beredskap for det, som ofte vinner strategiske kappløp. Mest kjent for scenarioarbeid i krysningspunktet mellom relevans og sannsynlighet er kanskje oljeselskapet Shell. Lik alle toneangivende oljeselskap på begynnelsen av 70-tallet, så de ikke for seg noen oljeboikott. De hadde likevel et såkalt «dark-horse» strategi liggende for også denne eventualiteten. Når situasjonen så oppstod i 1973, var Shell det eneste selskapet som hadde en strategi å møte den med. Deltakernes egen produksjon og rydding av ideer i første fase ble så vasket gjennom et foredrag fra Martin Kruse fra Instituttet for fremtidsforskning i Danmark. Han gikk gjennom megatrender som er dype drivkrefter som forventes å påvirke fremtiden på forskjellige måter. Hvordan, ble det opp til deltakerne å samtale om. De syv trendene, og sammenkoplinger mellom dem, som deltakerne fikk eksempler og forklaringer på var: Globalisering Urbanisering Endret energiforsyning Digitalisering og tiltakende «immaterialisering» Demografiske utfordringer og folkehelse 12 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

13 En sammensmelting av teknologi og biologi Akselerasjon, disse endringene vil komme raskt Samlingen ble avsluttet med at vi samlet inn notater fra kafébordene. Nå kan det innvendes at man naturligvis ikke sitter ved kafébord i en flymaskin, men fordi man samtaler så mye bedre og mer effektivt på kafé enn i en flykabin valgte vi å fravike en streng regi etter reisemetaforen. En fravikelse som vi forøvrig gjorde mange ganger i løpet av prosessen. Naturligvis. Det er ikke meningen at den høytenkingen og de diskusjonene som foregikk ved bordene i denne fasen skal forstås som ferdige innspill til en regional planstrategi for Rogaland. Vi unnlater derfor å referere alt som ble produsert av ideer og samtaletemaer her. Vi har opplevd i tidligere prosjekter at slike idélister er referert i media og andre steder som om de var konkrete forslag til planer eller politisk behandling. Prosessinnspill er ment som nettopp det; innspill til tanker og diskusjonsprosesser. Innspillene ble samlet inn og eksponert underveis på lerret og tavler overfor deltakerne for videre arbeid, under samling to og tre. Innspillene fra samling 1 (take off) ble dessuten bearbeidet i forskergruppa, med tanke på det fremtidsblikket vi oppsummerer prosessen med, delvis i slutten av denne rapporten og i mer utviklet grad i notat 6/2015. Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 13

14 3. Høytflyving I kreative prosesser er det viktig å ikke fordype seg i detaljer eller fokusere for sterkt på sine egne perspektiver. Forskning på innovasjon viser til betydningen av å komme seg litt ut på kanten av sitt eget synsfelt. I samling to tok vi dette inn i prosessen ved å løfte oss høyt, hvor vi tilstrebet noen perspektiver hvor vi kunne se oss selv og Rogaland fylke litt ovenfra. 3.1 Ut av vanene I andre samling ønsket vi å trekke deltakerne ut av vanetenkningssonen. Samlingen måtte derfor legges til et sted som kunne gi oss litt løft, et sted som både kunne skape trygghet og inspirasjon slik at deltakerne våget å se og tenke litt utenfor den berømte boksen. Vi gjennomførte samlingen i VIP-rommet på Stavanger Konserthus, et fabelaktig rom i femte etasje med østveggen dekket av vindusruter, med utsikt utover byen og Rogaland, langt innover Jørpeland og Ryfylke. Det var et fantastisk vær med strålende sol og klar sikt hele dagen, med en fullmåne som steg opp på østhimmelen mot slutten av samlingen. Noen ganger får prosesser mer hjelp enn de strengt tatt kan håpe på også fra naturens side. Samlingen hadde følgende regi, uten at vi satte klokkeslett på øktene på forhånd: Kort tilbakeblikk på hva vi gjorde og lærte på første samling Drømmen om tre attraktivitetsdimensjoner og regionens utsikt for å lykkes Litt realitetsorientering hvor vi utfordrer vanetenkning En aktivitet som anskueliggjør en viktig driver for all utvikling diversitet i tillit Lunsj Kreativt arbeid med retningsvalg og innsatsområder. Trygge rammer med lave skuldre og høy energi var nødvendig denne dagen fordi vi fra prosessledelsens side hadde et mål om å utfordre deltakerne på deres komfortsoner. Vi beveger oss ikke ut av vanetenkning på impuls. Virkemidler må til. Punkt tre ovenfor, konsentrerte seg om dette. Det var en gjennomgang og gjennomføring av et kunnskapsverktøy for tillitsfullt gruppearbeid, kalt Diversity Icebreaker (DI). Diversity Icebreaker er et verktøy for teamsammensetning og teamutvikling som er utviklet av organisasjonspsykolog Bjørn Z. Ekelund i det norske konsulentselskapet Human Factors. Verkøyet består av et enkelt spørreskjema som kartlegger preferanser for kommunikasjon og samhandling. Skjemaet er individuelt og brukes i et dynamisk samspill innenfor en workshopramme. Verktøyet var lett å bruke, det baserer seg på flere vitenskapelige tradisjoner samtidig (ikke bare psykologi). Innenfor en litt leken ramme utfordrer det deltakerne gjennom å identifisere dem i ulike «stammer»; blå, grønn og rød. Stammene kjennetegnes av ulike preferanser for samspill. Verktøyet viser seg å være svært anvendelig i ulike sammenhenger hvor det arbeides med utvikling og hvor diversitet ulikhet i tillit, er en sentral faktor man vil belyse og/eller implementere. I 2013 foretok et av verdens ledende sertifiseringsinstanser, Det Norske Veritas en 14 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

15 undersøke om det relativt enkle spørreskjemaet hadde tilstrekkelig vitenskapelig forankring til å være skikket til å møte europeiske standarder for tester. Verktøyet oppfylte kravene og er nå sertifisert som et utviklingsverktøy for workshops og arbeidsprosesser. Det er tilgjengelig på 19 språk og er i bruk av mer enn personer over hele verden. Vi brukte den erkjennelsen som verktøyet skapte til å peke på betydningen av tillitsfulle sosiale fellesskap i all samfunnsutvikling. Med referanser til både forskning og praksis fra inn og utland viste vi fram gode eksempler (best practice), hvorpå vi utfordret deltakerne på å skape next practice. Målsetningen med samling 2 var å identifisere og sortere de hovedstrukturene som vi på det tidspunktet hadde oppdaget at Rogaland bygger på. Dernest arbeidet vi med drivkrefter som preger oss utenfra. Deltakeren utformet så noen skisser til hovedsatsinger og strategier som de mente var sentrale for å bevege fylket framover mot ønskede fremtidsbilder. Gruppene tok utgangspunkt i framlagt analyse av fylkets sterke og svake sider per dato. Det ble så arbeidet med ideproduksjon i lys av tunge trender og drivkrefter og dagens sterke og svake sider. Foto: Gruppebilde fra samling 2; Høytflyvning. Ikke alle deltakerne var til stede da bildet ble tatt. Foto: Telemarksforsking Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 15

16 Utgangspunktet var å konkretisere de tre attraktivitetstypene; bedriftsattraktivitet, besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet. Som vist i rapport 4/2015 er det en rekke strukturelle forhold som fylkets aktører i liten grad kan påvirke direkte selv. Det strategiske fokuset på planleggingen i fylket bør derfor handle om fylkets handlingsrom. Besøksattraktivitet I Rogaland vokser bransjer som varehandel, servering, aktiviteter og ulike former for opplevelsesnæringer primært på grunn av høy befolkningsvekst. Det er et potensial for å øke besøksattraktiviteten ut over egen befolknings kjøpekraft i besøksnæringene, ved å tiltrekke seg flere besøkende utenfra, både fra norske regioner og fra utlandet. Det reiser ett grunnleggende spørsmål, med en rekke forslag til svar fra deltakerne: Hvordan øke besøksattraktiviteten i Rogaland? Utvikle produkter og tjenester vedrørende trygghet, ekthet, naturlighet som for eksempel å leie deg en gård eller gårdsandeler eller parseller. Subsea Hotell, plattformhotell som sterke markører for en lønnsom og original maritim satsing. Mer satsing på matfylke, som for eksempel mathall og bondens marked. Utvikle et pilegrimsfylke. Dette er en stor internasjonal nisje. Styrking av sykkelsatsingen Gjøre strandkysten mer tilgjengelig og kommersiell. Strandlogistikk som innebærer lettere tilgjengelighet; strandvillages; surfing; ridning, rekreasjon og mulighet for å arbeide med tilgang trådløs oppkobling Områdesatsing i Ryfylke, Prekestolen, Kjerag. Markedsføre at dette er den nærmeste fjord sett fra England og kontinentet. Våge å sentralisere gjenværende handel til noen avgrensede og tydelige handelssentra. Skape noen tydelige og naturlige bykjerner også i distriktene. Forslagene speiler deltakernes engasjement og optimisme i forhold til fylkets potensial for videreutvikling av fylkets allerede sterke sider innenfor ulike besøksnæringer. Mat, kyst og sykkel er allerede viktige satsingsområder i Rogaland, men det sjeldent klokt å hvile på laurbærene. Forslagene ovenfor er i tråd med tendenser innen turisme hvor det etterspørres opplevelser og en aktiv bruk av fritid. Produkter bør utvikles i samhandling med kunder. Innovasjon i bransjer der konsumet skjer der og da krever nytenking når det gjelder innholdet i selve møte mellom produsent og kunde. I tillegg bør nyskapingen også ofte fokusere på produktsammensetting, organisering og distribusjon ikke bare på enkeltkomponenter eller enkeltprodukter hver for seg. Bedriftsattraktivitet Rogaland har i flere år hatt sterk vekst i næringer som produserer for et nasjonalt eller internasjonalt marked. Dette skyldes i overveiende grad en gunstig bransjestruktur. Veksten i disse næringene har imidlertid vært større enn bransjestrukturen forklarer alene. Bransjer som ikke 16 Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet.

17 er direkte knyttet til oljenæringen har også hatt en markert vekst. Fylket har dermed vært attraktivt for bedriftsetableringer i mange bransjer. Som det omtales i både rapport 4/2015 og 6/2015 står Rogaland overfor store utfordringer. Reduksjon i oljepris og reduserte investeringer i petroleumssektoren fører til stor usikkerhet, og må møtes med omstilling i næringslivet. Antall arbeidsplasser i oljesektoren reduseres. Nye arbeidsplasser må skapes. Det reiser ett hovedspørsmål, med påfølgende respons fra deltakerne. Hvordan kan Rogaland opprettholde og øke bedriftsattraktiviteten i en tid med behov for omstilling? En kompromissløs satsing på nyskaping i alle formater: knoppskyting; entreprenørskap; industrielt entreprenørskap; kulturelt entreprenørskap; sosialt entreprenørskap, ungt entreprenørskap, med mer. Etablere et aquakultursenter. Bransjesatsing 1: Sterk satsing på fornybar energi: energi-kompetanse; energiproduksjon; energiinnovasjon Bransjesatsing 2: Innovasjonssatsing på byggevare-råstoff; nye råstoff; nye prosesser; nye markeder. Bransjesatsing 3: Ny innovativ matproduksjon; matopplevelse; matråvareproduksjon, matbearbeiding. Regionalisering, spesialisering, klynger og soner for ulik matinnovasjon Innovativ urbanitet; smarte byer. Velferdsteknologi med dyp integrasjon av helse og samferdsel. Sterkere evne og programsatsing på å integrere arbeidsinnvandrere. Nye og gode løsninger for arbeidsinnvandreres eldreomsorg Stedsuavhengige arbeidsplasser: stedsuavhengig læring; digitalt universitet utvikling av UiS, med flere. Innspillene vedrørende bedriftsattraktivitet understreker at Rogaland i enda større grad enn i dag, må være et attraktivt fylke for entreprenører. Både offentlig sektor og andre sentrale aktører bør sette flere ressurser inn på å tilrettelegge for personer som vil etablere nye bedrifter. Rogaland fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og utdanningsinstitusjoner kan styrke innsatsen innen entreprenørskap, og en slik satsing bør samordnes tett. Bostedsattraktivitet I følge attraktivitetsanalysen i rapport 4/2015 er befolkningsveksten i Rogaland primært arbeidsplassdrevet. Når arbeidsplasser forsvinner vil færre flytte til Rogaland, og utflyttingen kan øke. Det er spesielt arbeidsinnvandrere som sannsynligvis vil returnere til opprinnelsesland, eller flytte til et annet vekstområde. En utfordring for fylket er å forhindre såkalt «brain-drain», at kloke hoder og flinke hender velger å flytte ut av Rogaland. Dette må gå hånd i hånd med utvikling av nye arbeidsplasser. Et attraktivt næringsliv må samstemmes med et attraktivt fylke å bo i. Hovedspørsmålet, med oppfølgende ideer fra deltakerne var: Hvordan øke bostedsattraktiviteten i Rogaland? Boliger må tilpasset ulike behov; studenter, unge familier, én-personshusstander, generasjonsboliger, osv. Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise. Prosessarbeidet. 17

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Mot et nytt kunnskapsfelt. Foresight i Norge 2009

Mot et nytt kunnskapsfelt. Foresight i Norge 2009 Mot et nytt kunnskapsfelt Foresight i Norge 2009 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste forskningspolitiske

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer