Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol"

Transkript

1

2

3 Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000

4 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN SANDNES ELDRERÅDET V/KÅRE WALVIK BERGSMAUET STAVANGER FORENINGEN GAMLE STAVANGER V/ÅSE MARIE NOER MADLAVEIEN STAVANGER FORTIDSMINNEFORENINGEN PB STAVANGER GRØNN BY STAVANGER V/ELISABETH SJO JESPERSEN SYFTESOKVEIEN HAFRSFJORD IVAR IKS PB STAVANGER LEVERANDØRENES UTVIKLINGS- OG KOMPETANSESENTER, V/JÜRG PB. 493, BERGER 0105 OSLO LYSE ENERGI AS PB. 8124, MARIERO 4069 STAVANGER NORGES HANDIKAPFORBUND PB STAVANGER NORGES TAXIFORBUND AVD. ROGALAND STØPERIGATA 16B 4014 STAVANGER NÆRINGSFORENINGEN I STAVANGERREGIONEN PB STAVANGER POLITIMESTEREN PB STAVANGER POSTEN NORGE AS, DISTRIBUSJONSNETT HAUGÅSSTUBBEN Stavanger ROGALAND KOLLEKTIVTRAFIKK V/ROGALAND FYLKESKOMMUNE PB. 130, SENTRUM (KOLUMBUS BUSS OG BÅT ROGALAND) 4001 STAVANGER STAS V/CECILIE CHRIST PB. 232, SENTRUM 4001 STAVANGER SYKLISTENES LANDSFORENING V/SKJALG OMDAL SCHANCHEHOLSVEIEN STAVANGER TELENOR SERVICESENTER FOR NETTUTBYGGING PB BERGEN UNGDOMMENS BYSTYRE V/RIGMOR STRØM, POLITISK SEKRETARIAT POSTBOKS STAVANGER VÅRT STAVANGER POSTBOKS STAVANGER FUNKSJONSHEMMEDES RÅD V/ANNE MARIE AUESTAD BØRERINGEN Hundvåg FYLKESMANNEN PB STAVANGER ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ETAT FOR REGIONALUTVIKLING - PB. 130 PLANAVD STAVANGER STATENS VEGVESEN ASKEDALEN LEIKANGER ALVEBERG HANS PETTER OG JORUNN CESILIE SUNDTAGÅRDSVEIEN STAVANGER BLOOMFIELD ROGER ANTHONY 43 HOPEFIELD AVENUE 43, LONDON NW6 6LJ, ENGLAND BREKKE INGEBJØRG VIK OG KAI MARTIN KYRKJEVEIEN RANDABERG CLAUSEN KIRSTEN RØSSLYNGVEIEN RANDABERG

5 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUC A Postboks STAVANGER FLAATIN JOHAN-ERIK ANDASMAUET STAVANGER HAMMARI ODDVEIG SAMSONSEN KVILESLETTA ALTA HAUKALI KJERSTI BERTHA BERGS GATE STAVANGER HELGELAND VIDAR ANDASMAUET STAVANGER ISOROB AS c/o Kontorfelleskap, Strandgata HAUGESUND IVERSEN EINAR JOHAN SOTES GATE HAFRSFJORD LITLEHAMAR ANNE LISE ANDASMAUET STAVANGER LYSE ELNETT AS Postboks STAVANGER LØKKEVEIEN 103 AS Postboks STAVANGER MOE LINE ANDASMAUET STAVANGER MOLLE TOVE REIDUN ANDASMAUET STAVANGER MØRLAND JENS-ANDERS VIKEDALSGATA STAVANGER OLSEN KATRINE MORSET ANDASMAUET STAVANGER OMDAHL INGER JANE ANDASMAUET STAVANGER OMDAHL ODD EINAR ANDASMAUET STAVANGER REFVEM ARNE ANDASMAUET STAVANGER SAMSONSEN KRISTINE ANDASMAUET STAVANGER SAND MALMFRID 43 HOPEFIELD AVENUE, LONDON NW6 6LJ, ENGLAND SKOGSETH ARVID ANDASMAUET STAVANGER STAVANGER KIRKEINSPEKTION (Adresse mangler) TAKST TEAM HOLDING AS Løkkeveien STAVANGER THEODORSEN LEIF ANDASMAUET STAVANGER WARLAND TORILL ANDASMAUET STAVANGER BARNAS REPRESENTANT V/SVEIN H. SIVERTSEN e-post: BEREDSKAP V/TORSTEIN NIELSEN e-post: BYDELSUTVALGET I EIGANES OG VÅLAND BYDEL V/SEKRETARIATET NÆRINGSSJEFEN V/NÆRING OG BEVILLING MILJØVERNSJEFEN OPPVEKST OG LEVEKÅR V/HARALD BJØRNESTAD OPPVEKST OG LEVEKÅR V/INGER GJEDREM OPPVEKST OG LEVEKÅR V/SVEND SANNER e-post: no e-post: no e-post: e-post: epost: epost:

6 BYMILJØ OG UTBYGGING, FAGAVDELING RENOVASJON BYMILJØ OG UTBYGGING, IDRETT BYMILJØ OG UTBYGGING, PARK OG VEI BYMILJØ OG UTBYGGING, PLAN OG ANLEGG BYMILJØ OG UTBYGGING, STAVANGER EIENDOM V/OLAV STREDET e-post: e-post: e-post: e-post: e-post: BYMILJØ OG UTBYGGING, UTBYGGING V/GRETE KVINNESLAND e-post: BYMILJØ OG UTBYGGING, VANN OG AVLØP e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYANTIKVAR e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYGGESAKSAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYPLANAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, GEODATAAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, KOMMUNEPLANAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, TRANSPORTPLANAVDELINGEN e-post:

7 THORLEIF SUNDE AS DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN 97-99, BLIDENSOL PLAN 2557P, EIGANES OG VÅLAND BYDEL STAVANGER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.NOVEMBER 2014

8 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Løkkeveien 97-99, Blidensol plan 2557P Forslag til planprogram Oppdragsnummer: 2531 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: Oppdragsansvarlig: Tonje K. Doolan (Dimensjon Rådgivning AS) Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Kasper Kyndesen Tonje K. Doolan TD KK/TS Henning Larsen Architects Dimensjon Rådgivning AS Lagret: O:\2531_Regplan bistand_løkkeveien 97_99\06_Rapport\2531_forslag planprogram.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Org.nr:

9 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side i INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Tiltakshaver Beskrivelse av planidé Krav om konsekvensutredning (KU) Dagens situasjon Beliggenhet Størrelse og avgrensning Eksisterende arealbruk og nærmiljø Grunnforhold og markslag Topografi og landskap Naturmangfold Lokalklima Kulturminner- og kulturmiljø Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Spesielle miljøforhold Planstatus og overordnete føringer for planarbeidet Overordnete planer og føringer Gjeldende planer Gjeldende reguleringsplaner Andre føringer Pågående planarbeid Forslag til planprogram Alternativ Metode Utredningstema Sammenstilling Forholdet til annen planlegging Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhets analyse Prosess og medvirkning Planprosess Medvirkning og informasjon Antatt fremdrift... 19

10 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 1 1 Innledning Henning Larsen Architects fremmer på vegne av tiltakshaver Thorleif Sunde Aksjeselskap detaljreguleringsplan for fortetting av Løkkeveien Dimensjon Rådgivning AS er bedt om å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning, med tilhørende planprogram for privat reguleringsplanforslag for plan 2557P, Løkkeveien i Stavanger kommune. 1.1 Bakgrunn Tiltakshaver eier i dag en bygningsmasse på ca m 2 næringsareal og tomter på til sammen m 2. Utnyttelsen av tomten vurderes som beskjeden sammenholdt med omkringliggende eiendommer. Deler av bygningsmassen er ikke relevant i det segmentet for næringseiendom som man ønsker å henvende seg til. Høsten 2013 ble det besluttet å iverksette en studie for å kartlegge mulighetsrommet på eiendommene. Studien ble gjennomført som et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Det var stor interesse om oppdraget og tiltakshaver valgte fem arkitektselskaper blant 55 interesserte fra hele Skandinavia. Stavanger kommune, ved Kultur og byutvikling, har vært delaktige i forberedelsene av parallelloppdraget og har bidratt i vurderingen av forslagene. Det foreligger også en ekstern evalueringsrapport som oppsummerer egenskapene ved de fem forslagene. Høsten 2014 ble to forslag forevist arbeidsutvalget i Kommunalstyret for byutvikling. Tiltakshaver har valgt å gå videre med forslaget fra Henning Larsen Architects. I beslutningen ble det lagt vekt på forslagets potensial for å skape et enestående byggverk som kan bli relevant i mange år. Videre ble det lagt vekt på at forslaget fremhever verkstedhallen, som skal bevares, og at nybygget vil kunne realiseres uten stor påvirkning for den historiske bebyggelsen i Gamle Stavanger. 1.2 Tiltakshaver Tiltakshaver er Thorleif Sunde Aksjeselskap og forslagsstiller er Henning Larsen Architects. Dimensjon Rådgivning er plankonsulent. 1.3 Beskrivelse av planidé Man ønsker å fortette og omforme eksisterende næringstomt langs Løkkeveien. Planarbeidet skal se på mulighet for næring, privat tjenesteyting og forretning, samt noe bolig. Byggeriet skal få en urban karakter, med publikumsaktivitet mot gateplan og parkering integrert i bygg. Særlig viktig momenter som skal jobbes med i planarbeidet: Deler av eksisterende bygg (tidligere Sunde bilverksted og garasje) skal beholdes, og integreres i bygningsmassen Planens utforming skal komplementerer kulturmiljøet Trehusbyen, som planområdet er en del av Nytt bygg skal plasseres med god avstand til Gamle Stavanger Det skal sikres en innbydende plass/park mot Løkkeveien Det skal sikres gode forbindelser fra parkområdet Rudlå gjennom planområdet til Gamle Stavanger og Vågen

11 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Krav om konsekvensutredning (KU) Plan- og bygningslovens 4-2, og 14-6 bestemmer hvilke planer som skal konsekvensutredes. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsformål i område som er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. I forskriftens 3 bokstav b heter det at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes (av planmyndighet). I vedlegg II (punkt 1) heter det at: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2», skal vurderes. Planforslaget legger opp til et bruksareal som er høyere enn m 2, og skal på bakgrunn av dette vurderes i forhold til krav om KU. 4 fremsetter kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Bokstav a kan vurderes å omfatte tiltaket: Tiltaket (relevant utsnitt) «er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle kulturminner eller kulturmiljø, som er vernet eller fredet». Planområdet ligger innenfor Trehusbyen som er vernet på nasjonalt nivå, samt det er bygg innenfor eiendommen (Sundes bilverksted og garasje), som er registrert i kommunens kulturminneplan. Stavanger kommune har vurdert at planen skal konskevensutredes på bakgrunn av nærhet til trehusbyen i Gamle Stavanger. Formålet med konsekvensutredningen er å belyse hvilke vesentlige virkninger planen vil ha for miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse er kjent før reguleringsplanen skal behandles.

12 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 3 2 Dagens situasjon 2.1 Beliggenhet Planområdet ligger på Løkkeveien, i Stavanger sentrum. Det ligger sørvest for Bjergstedparken og ca. 600 meter nordvest for Breiavatnet. Planområdet Figur 2-1 Oversiktskart (Kart: gulesider.no) 2.2 Størrelse og avgrensning Planområdet har en størrelse på ca. 7,1 daa. Det er avgrenset av Løkkeveien i vest, Andasmauet (gangveg) og boligbebyggelse i sør, gangveg og næringsbebyggelse i nord og Haugvaldstadsgata og boligbebyggelse i sør. Figur 2-2 Planområdet (Stavanger kommune)

13 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Eksisterende arealbruk og nærmiljø Planområdet ligger langs Løkkeveien med Stavanger sentrum mot sør og sørøst, bolig med trehusbebyggelsen mot sørøst, næringsbygg i nord og park og bolig mot øst. Planområdet er foreslått å inngå som del av Stavanger sentrum i ny sentrumsplan, hvor det er mål om å omforme Løkkeveien slik at bebyggelse her blir inkorporert i sentrum. Innenfor planområdet er det i dag bensinstasjon, kontorbygg, møbelgalleri og parkeringsplasser. Bjergstedparken Boligblokker Vågen Stavanger sentrum Eneboligbebygggelse Breiavatnet Møbelgalleri med trafo foto fra sør mot nord Kontorbygg foto fra nord mot sørvest

14 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 5 Bensinstasjon (Møbelgalleri i bakgrunnen til venstre), foto vest mot øst Møbelgaller og parkering, foto sør mot nord Figur 2-3 Foto fra planområdet. Foto fra Løkkeveien 2.4 Grunnforhold og markslag I følge NGU sine kart består planområdet i hovedsak av fylitt og kvartsrik fylitt med spredte lag av meta-arkose og kvartsitt, stedvis karbonførende fylitt. I tillegg til leirstein og siltstein. Figur 2-4 Kartutsnitt berggrunnsgeologi (NGU) 2.5 Topografi og landskap Planområdet ligger i skrånende terreng. Fra vest mot øst skår området ned mot Stavanger sentrum med ca. 10 meter. Kotehøyde ved Løkkeveien er ca. 33 moh, mens den den ca. 24 moh i nordøstre del av planområdet.

15 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 6 Landskapet er urbant med relativt tett bebyggelse rundt planområdet. 2.6 Naturmangfold Det er ikke kjennskap til spesielle naturtyper innenfor planområdet. Planområdet er utbygd og asfaltert i dag. Det er noe beplanting i dråper ved innkjørsel og i rabatter på parkeringsplass. Planområdet er registrert som bebygd i Skog og landskap 2.7 Lokalklima Planområdet ligger på en høyde ved Byfjorden, og kystklimaet på Vestlandet er preget av en forholdsvis jevn temperatur gjennom året. Den maritime luften er fuktig og kald da den kommer inn fra havet. Mest nedbør faller på sensommer og høst. Det er relativt lite nedbør på våren og fram til midtsommer. Normaltemperaturen er over 0 grader gjennom hele vinterhalvåret. Vindrosen i figur 2-5 viser at det, summert for hele året, blåser hyppigst fra sør-sør-øst. I 21,5 % av tilfellene kommer vinden fra denne retningen, mens vind fra nordøst bare forekommer i 2,2 % av tilfellene. Figur 2-5 Vindrose: Hyppighet og stryke vind vinter (Det Norsk Meteorologiske institutt, klimaavdelingen).

16 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Kulturminner- og kulturmiljø Planområdet ligger som en del av kulturmiljøet Trehusbyen i Stavanger. Planområdet er indikert med stjerne. Sundes bilverksted og garasje (59/893), byggeår 1950, er registrert i kommunens kommunedelplan for kulturminner (objekt nummer 123). Bygget er, ifølge eier, betydelig modernisert etter at verkstedsdriften ble nedlagt i Verkstedhallen er omgjort til møbelbutikk. Arealer som ble brukt til bruktbilsalg, klargjøring av biler og karosseriarbeid er innredet til kontor. Figur 2-6 Kartutsnitt som viser kulturmiljøer (temakart) Det er etablert inngangspartier der hvor det tidligere var kjøreporter. Alle vinduene og fasadeplanter er skiftet. I tillegg ble opprinnelig bygg sammenbygget med kontorbygg som ligger nord på tomt. Bygget nyttes i dag til kontor og butikk (for tiden leid av Møbelgalleriet). Figur 2-7 Bilde fra Vågen, 1967 (Privat foto, Thorleif Sunde)

17 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Barn og unge I følge erfaringer fra området er det ikke nyttet av barn og unge. Planområdets bruk til næring, tilsier heller ikke at det inviterer til bruk og opphold for barn og unge. Det er en lekeplass og balløkke tilgrensende planområdet, i nordøst Friområder og friluftsliv Planområdet ligger som en del av Stavanger sentrum. Det nærmeste regionale friluftsområdet er på Stokka, vest for planområdet. Rudlå ligger rett vest for planområdet og er en grønn park, Bjergstedparken ligger like nord for planområdet. I tillegg ligger planområdet nært Breiavatnet med park og nær havet som må kunne regnes som et friområde i byen Transportsituasjon Adkomst Det er flere adkomster til planområdet. Det er adkomst direkte fra Løkkeveien, fv. 446; fra Haugvaldstadsgate via Brønngata (fra sør) og fra Borgermester Middelthons gate (fra nord). Borgermester Middelthons gate har sporsluse, men kan nyttes av utrykningskjøretøy, og nyttes for renovasjonsbil Biltrafikk Løkkeveien har midlere ÅDT forbi planområdet (2010). Fartsgrensen er 40 km/t Kollektivtrafikk Planområdet ligger tilgrensende trasé for hovedkollektivtilbud. Nærmeste bussholdeplass (Rudlå) for retning sør ligger ca. 20 meter fra planområdet (luftlinje). Fra planområdet må fotgjengere krysse ved fotgjengerfelt over Løkkeveien og videre over fotgjengerfelt over Stokkaveien (ca. 50 meter). Holdeplassen betjener rute 8, 10, 25, 28 og N87. Nærmeste bussholdeplass for retning nord (samme side som planområdet) ligger ca. 100 meter unna. Rute 8 går til Randaberg sentrum Myke trafikanter Det er tosidig fortau langs Løkkeveien. Ved planområdet er fortau punktert ved innkjørsel til planområdet, samt det er nedsenket kantstein ved innkjørsel til bensinstasjon. Det er gangveger på nord- og sørsiden av planområdet. I nord i form av trapp, og i sør i form av trapp og bakke. Disse forbindelsene skaper trygge traseer mot Stavanger sentrum og Trehusbyen.

18 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 9 Planområdet ligger nær hovedrute (rød) og bydelsrute (brun) for sykkel. Planområdet er markert med stjerne. Figur 2-8 Utsnitt fra sykkelkart (Statens vegvesen) Trafikksikkerhet Planområdet fremstår som noe uoversiktlig for myke trafikanter Det er likevel avbøtende at det er gode siktforhold, og lav fart. Det er gangveger i øst-vest retning, som er sikre (men ikke med stigning i forhold til universell utforming). I nord-sør retning er det fortau, men dette er punktert av innkjørsel. Det er også adkomst til planområdet over fortau, men denne er utformet på fotgjengers premisser Spesielle miljøforhold Eksisterende kommunaltekniske anlegg Det er kommunalt vann- og avløpsledning innenfor planområdet. Det er trafostasjon i sørøstre hjørnet, direkte tilgrensende eiendommen.

19 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Støyforhold Planområdet er utsatt for støy fra omkringliggende veinett. Støykart til venstre viser at vestlig og østlig side av planområdet ligger innenfor gul og grønn støysone. Planområdet er indikert med svart rektangel. Figur 2-9 Kartutsnitt som viser støyforhold (Miljøstatus i Norge) Forurensing Det er ikke registrert forurensing innenfor planområdet (Temakart Rogaland). Det er likevel grunn til å tro at det kan forekomme noe forurensing i grunnen, på bakgrunn av at området i dag er nyttet til bensinstasjon.

20 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 11 3 Planstatus og overordnete føringer for planarbeidet 3.1 Overordnete planer og føringer Følgende nasjonale og regionale føringer ligger til grunn for planleggingen i området: Plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging, Fylkesdelplan for universell utforming Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven T-1442 (2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Framtidens byer 3.2 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren I Regionalplan for Jæren er området disponert til utbyggingsområde. Planområdet ligger innenfor influensområdet for høyverdig kollektivtransport. Stavanger busstasjon og togstasjon ligger ca. 800 m fra planområdet (i luftlinje). Planområdet er indikert med stjerne. Figur 3-1 Kartutsnitt Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune)

21 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Kommuneplan for Stavanger kommune I gjeldende kommuneplan er planområdet disponert til næringsformål, direkte tilgrensende sentrumsformål i øst og sør. Planområdet er indikert med stiplet linje. Figur 3-2 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan (Stavanger kommune) Kommunedelplan for kulturminner Planområdet ligger som del av kulturmiljøet trehusbyen. Sundes bilverksted og garasje, byggeår 1950 (Løkkeveien 99, gnr 59 bnr 893) er registrert i kommunedelplanen som objekt 123. Bygget har ikke vernestatus, men Kulturminneplanen forutsetter at objekt 123 prioriteres regulert for vern i nye reguleringsplaner. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner For området Plan 1022, Sandvigen/gamle glassverket, vedtatt I denne planen er planområdet regulert til industri/lager Tilgrensende reguleringsplaner Plan 1432, Haugvaldstadgt. Midtre del, vedtatt 1993 Plan 1890, Hertervigs plass, Eiganes og Våland bydel, vedtatt 2003 Plan 776, Ie Svgr. Brønngt. Haugvaldstadgt. Rosenberggt, vedtatt 1976 Plan 2010, Reguleringsplan for Ådlandsstykket, vedtatt 2005 Plan 1392, Reg.endring, Sandvigå/Gamlegassverket. Løkkevn. mellom Tanke Svilandsgt. og Løkkeveien, vedtatt Andre føringer Retningslinjer for hensynssoner bevaring av kulturmiljø (pbl 11.8c) Bjergsted Stedsanalyse Trehusbygen 8000 trehus + ditt Europas største trehusbebyggelse Levekårsundersøkelsen

22 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Pågående planarbeid Ny kommuneplan Ny kommunedelplan for sentrum Ny kommunedelplan for sentrum er for tiden på høring. Fristen for å komme med innspill er satt til I høringsutkastet er planområdet er foreslått disponert til sentrumsformål, B2. Det er flere føringer i forslag til plan: Alt areal som er vist som bebyggelse og anlegg inngår i BRA. Sykkelparkering over eller under bakken, boder i underetasjen og parkering under bakken regnes ikke med Langs hovedgater er formålsgrensene byggelinjer og ny bebyggelse skal plasseres i byggelinjen Gateetasjen skal ha høy transparens med utstillingsvinduer og inngangsdører, og skal benyttes til allment tilgjengelige, publikumsrettede funksjoner. Bolig, kontor, hotellværelser og parkering tillates ikke i gateetasjen i hovedgater Sentrumsformål innbefatter: forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting, bevertning og nødvendig grønt Tabell som viser utnyttelsesgrad og fordeling av formål for hvert delområde vil foreligge til 2.gangsbehandling Spesifikt for planområdet, B2 heter det: «B2 Møbelgalleriet Deler av gnr/bnr 59/893 (Objekt nr. 123 i KDP Kulturminner ) skal beholdes. Krav til felles uteoppholdsareal/lekeareal for boligene som ikke løses med balkong og/eller takhage, kan legges til forplassen mot vest/løkkeveien dersom dette er parkmessig opparbeidet» Innenfor Trehusbyen kan eksisterende bebyggelse erstattes med nybygg innenfor delområdene B2. Nybygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse, men kan gjerne gis en morderne utforming. Krav om parkeringsanlegg, P5 Parkeringsanlegget skal være opparbeidet/sikret opparbeidet innen rammetillatelse (rekkefølgekrav i reguleringsplan) Ikke tillatt nedkjøring til p-anlegg direkte fra uteoppholdsareal 0,5 p-plass per 100 m 2 P5 skal dekke parkering for B2

23 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 14 4 Forslag til planprogram 4.1 Alternativ Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkninger og konsekvenser som planforslaget kan medføre. Ett alternativ (alternativ 1) vil bli utredet og sammenlignet med dagens situasjon og potensialet i gjeldende reguleringsplaner (alternativ 0). Alternativ som skal utredes Alternativ 0 Dagens situasjon og potensialet i eksisterende reguleringsplaner Beskrivelse av alternativet Bensinstasjon Kontorbygg Detaljhandel og handel med plasskrevende varer (Møbelgalleri) Ca. 100 bilparkeringsplasser på terreng, ca. 20 bilparkeringsplasser inne i bygg Alternativ 1 Tiltaket vil omfatte: Næringsformål, tjenesteyting, forretning planarbeidet vil se på hvilket formål som er mest hensiktsmessig Se på mulighet for boligbebyggelse Publikumsrettet næring i første etasje Bil- og sykkelparkering i parkeringskjeller 4.2 Metode I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er belyst i planprogrammet. Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra offentlige databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaring og erfaringer i forbindelse med eksisterende virksomhet.

24 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 15 Konsekvensene skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø og samfunn etter en felles norm i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Prinsippene som legges til grunn er en systematisk gjennomgang av verdi, tiltakets omfang og konsekvensens betydning. Konsekvensen for et tema fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og omfang. Dette gjøres i en konsekvensvifte som vist i figur 4-1. Det gjøres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut fra den funksjonen området har i dag, i forhold til de aktuelle tema. Verdien angis på en tredelt skala; liten-middels-stor verdi. Omfang er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0, på en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang, dvs hvilke virkninger tiltaket vil ha for miljøet/området. Figur 4-1 Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen) Konsekvens beskriver de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Symbol Konsekvens Beskrivelse Meget stor positiv Meget store forbedringer i forhold til dagens konsekvens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre Stor positiv konsekvens Store forbedringer i forhold til dagens situasjon + + Middels positiv konsekvens Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon + Liten positiv konsekvens Små forbedringer i forhold til dagens situasjon 0 Ubetydelig/ingen konsekvens Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens situasjon - Liten negativ konsekvens Noe forverring i forhold til dagens situasjon - - Middels negativ Middels forverring i forhold til dagens situasjon konsekvens Stor negativ konsekvens Stor forverring i forhold til dagens situasjon Meget stor negativ konsekvens Meget stor forverring i forhold til dagens situasjon Figur 4-2 Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser Alle tema skal vurderes ut fra denne metoden.

25 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Utredningstema I samråd med kommunens administrasjonen foreslår vi å utrede tiltakets innvirkning på kulturmiljøet Trehusbyen, samt innvirkning på tilliggende verneverdig bebyggelse i Gamle Stavanger og tiltakets virkning på bygg innenfor Løkkeveien 99 (Sundes bilverksted og garasje) Kulturmiljø Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysisk miljø. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Planområdet ligger innenfor kulturmiljøet Trehusbyen, nær Gamle Stavanger. Forretningsbygget Sundes bilverksted og garasje i Løkkeveien 99 er nevnt på objektlisten i gjeldende kulturminneplan for Stavanger kommune. Bygget har ikke formell vernestatus og er betydelig ombygget og modernisert siden verkstedsdriften ble lagt ned i Planarbeidet skal vurdere hvordan bygningen best mulig kan integreres og beholdes som en del av planforslaget. Det anses at byggets buete takform mot Stavanger sentrum har identitetsverdi. Utredes i KU Kartlegging av viktige karakteristiske trekk i områdets kulturhistorie Tiltakets virkning på trehusbyen som et kulturmiljø Tiltakets virkning på forholdet mellom Gamle Stavanger og resten av trehusbyen 4.4 Sammenstilling Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet med 0-alternativet og en vurdering av måloppnåelse i forhold til overordnede planer. Det vil også bli redegjort for eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales. 4.5 Forholdet til annen planlegging Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til nasjonale mål og retningslinjer og andre planer. Det skal vurderes i hvilken grad tiltaket er i samsvar eller i strid med gjeldende planer, mål og retningslinjer. 4.6 Planbeskrivelse I henhold til plan- og bygningslovens 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med planforslaget. Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav. Tema som vil få særlig fokus i planbeskrivelsen er: Tema Bybildet (landskapsvirkning) Kartlegging av eksisterende bystruktur og virkning av tiltak fra ulike målpunkt, herunder vurdering av tiltakets forhold til eksisterende bebyggelse innenfor og utenfor planområdet

26 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 17 Byutvikling Transport Nærmiljø Barn og unge Virkning av tiltak i forhold til lokalisering av arbeidsplasser, byutvikling langs Løkkeveien, virkning av identitetsskapende element (Sundes bilverksted og garasje) og ny bebyggelse, næringslivet i Stavanger og eksisterende næringer innenfor planområdet Mobilitetsplan skal utarbeides, turproduksjon og reisemiddelvalg, parkeringsdekning Virkning av identitetsskapende element (Sundes bilverksted og garasje) for beboere og brukere, byutvikling, sol- og skyggeforhold Ved bolig vurdering av forholdene for barn og unge, nærhet til skole, idrett, lekeplass, aktivitets/fritidstilbud, trygge traseer I tillegg vil planbeskrivelsen beskrive virkning i forhold til, blant annet: miljø, helse og trivsel, støy, sol- og skyggeforhold og universell utforming. Flere tema kan bli aktuelle gjennom prosessen. 4.7 Risiko- og sårbarhets analyse I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil utarbeides parallelt med konsekvensutredningen.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer