Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol"

Transkript

1

2

3 Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000

4 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN SANDNES ELDRERÅDET V/KÅRE WALVIK BERGSMAUET STAVANGER FORENINGEN GAMLE STAVANGER V/ÅSE MARIE NOER MADLAVEIEN STAVANGER FORTIDSMINNEFORENINGEN PB STAVANGER GRØNN BY STAVANGER V/ELISABETH SJO JESPERSEN SYFTESOKVEIEN HAFRSFJORD IVAR IKS PB STAVANGER LEVERANDØRENES UTVIKLINGS- OG KOMPETANSESENTER, V/JÜRG PB. 493, BERGER 0105 OSLO LYSE ENERGI AS PB. 8124, MARIERO 4069 STAVANGER NORGES HANDIKAPFORBUND PB STAVANGER NORGES TAXIFORBUND AVD. ROGALAND STØPERIGATA 16B 4014 STAVANGER NÆRINGSFORENINGEN I STAVANGERREGIONEN PB STAVANGER POLITIMESTEREN PB STAVANGER POSTEN NORGE AS, DISTRIBUSJONSNETT HAUGÅSSTUBBEN Stavanger ROGALAND KOLLEKTIVTRAFIKK V/ROGALAND FYLKESKOMMUNE PB. 130, SENTRUM (KOLUMBUS BUSS OG BÅT ROGALAND) 4001 STAVANGER STAS V/CECILIE CHRIST PB. 232, SENTRUM 4001 STAVANGER SYKLISTENES LANDSFORENING V/SKJALG OMDAL SCHANCHEHOLSVEIEN STAVANGER TELENOR SERVICESENTER FOR NETTUTBYGGING PB BERGEN UNGDOMMENS BYSTYRE V/RIGMOR STRØM, POLITISK SEKRETARIAT POSTBOKS STAVANGER VÅRT STAVANGER POSTBOKS STAVANGER FUNKSJONSHEMMEDES RÅD V/ANNE MARIE AUESTAD BØRERINGEN Hundvåg FYLKESMANNEN PB STAVANGER ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ETAT FOR REGIONALUTVIKLING - PB. 130 PLANAVD STAVANGER STATENS VEGVESEN ASKEDALEN LEIKANGER ALVEBERG HANS PETTER OG JORUNN CESILIE SUNDTAGÅRDSVEIEN STAVANGER BLOOMFIELD ROGER ANTHONY 43 HOPEFIELD AVENUE 43, LONDON NW6 6LJ, ENGLAND BREKKE INGEBJØRG VIK OG KAI MARTIN KYRKJEVEIEN RANDABERG CLAUSEN KIRSTEN RØSSLYNGVEIEN RANDABERG

5 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUC A Postboks STAVANGER FLAATIN JOHAN-ERIK ANDASMAUET STAVANGER HAMMARI ODDVEIG SAMSONSEN KVILESLETTA ALTA HAUKALI KJERSTI BERTHA BERGS GATE STAVANGER HELGELAND VIDAR ANDASMAUET STAVANGER ISOROB AS c/o Kontorfelleskap, Strandgata HAUGESUND IVERSEN EINAR JOHAN SOTES GATE HAFRSFJORD LITLEHAMAR ANNE LISE ANDASMAUET STAVANGER LYSE ELNETT AS Postboks STAVANGER LØKKEVEIEN 103 AS Postboks STAVANGER MOE LINE ANDASMAUET STAVANGER MOLLE TOVE REIDUN ANDASMAUET STAVANGER MØRLAND JENS-ANDERS VIKEDALSGATA STAVANGER OLSEN KATRINE MORSET ANDASMAUET STAVANGER OMDAHL INGER JANE ANDASMAUET STAVANGER OMDAHL ODD EINAR ANDASMAUET STAVANGER REFVEM ARNE ANDASMAUET STAVANGER SAMSONSEN KRISTINE ANDASMAUET STAVANGER SAND MALMFRID 43 HOPEFIELD AVENUE, LONDON NW6 6LJ, ENGLAND SKOGSETH ARVID ANDASMAUET STAVANGER STAVANGER KIRKEINSPEKTION (Adresse mangler) TAKST TEAM HOLDING AS Løkkeveien STAVANGER THEODORSEN LEIF ANDASMAUET STAVANGER WARLAND TORILL ANDASMAUET STAVANGER BARNAS REPRESENTANT V/SVEIN H. SIVERTSEN e-post: BEREDSKAP V/TORSTEIN NIELSEN e-post: BYDELSUTVALGET I EIGANES OG VÅLAND BYDEL V/SEKRETARIATET NÆRINGSSJEFEN V/NÆRING OG BEVILLING MILJØVERNSJEFEN OPPVEKST OG LEVEKÅR V/HARALD BJØRNESTAD OPPVEKST OG LEVEKÅR V/INGER GJEDREM OPPVEKST OG LEVEKÅR V/SVEND SANNER e-post: no e-post: no e-post: e-post: epost: epost:

6 BYMILJØ OG UTBYGGING, FAGAVDELING RENOVASJON BYMILJØ OG UTBYGGING, IDRETT BYMILJØ OG UTBYGGING, PARK OG VEI BYMILJØ OG UTBYGGING, PLAN OG ANLEGG BYMILJØ OG UTBYGGING, STAVANGER EIENDOM V/OLAV STREDET e-post: e-post: e-post: e-post: e-post: BYMILJØ OG UTBYGGING, UTBYGGING V/GRETE KVINNESLAND e-post: BYMILJØ OG UTBYGGING, VANN OG AVLØP e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYANTIKVAR e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYGGESAKSAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYPLANAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, GEODATAAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, KOMMUNEPLANAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, TRANSPORTPLANAVDELINGEN e-post:

7 THORLEIF SUNDE AS DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN 97-99, BLIDENSOL PLAN 2557P, EIGANES OG VÅLAND BYDEL STAVANGER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.NOVEMBER 2014

8 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Løkkeveien 97-99, Blidensol plan 2557P Forslag til planprogram Oppdragsnummer: 2531 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: Oppdragsansvarlig: Tonje K. Doolan (Dimensjon Rådgivning AS) Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Kasper Kyndesen Tonje K. Doolan TD KK/TS Henning Larsen Architects Dimensjon Rådgivning AS Lagret: O:\2531_Regplan bistand_løkkeveien 97_99\06_Rapport\2531_forslag planprogram.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Org.nr:

9 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side i INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Tiltakshaver Beskrivelse av planidé Krav om konsekvensutredning (KU) Dagens situasjon Beliggenhet Størrelse og avgrensning Eksisterende arealbruk og nærmiljø Grunnforhold og markslag Topografi og landskap Naturmangfold Lokalklima Kulturminner- og kulturmiljø Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Spesielle miljøforhold Planstatus og overordnete føringer for planarbeidet Overordnete planer og føringer Gjeldende planer Gjeldende reguleringsplaner Andre føringer Pågående planarbeid Forslag til planprogram Alternativ Metode Utredningstema Sammenstilling Forholdet til annen planlegging Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhets analyse Prosess og medvirkning Planprosess Medvirkning og informasjon Antatt fremdrift... 19

10 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 1 1 Innledning Henning Larsen Architects fremmer på vegne av tiltakshaver Thorleif Sunde Aksjeselskap detaljreguleringsplan for fortetting av Løkkeveien Dimensjon Rådgivning AS er bedt om å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning, med tilhørende planprogram for privat reguleringsplanforslag for plan 2557P, Løkkeveien i Stavanger kommune. 1.1 Bakgrunn Tiltakshaver eier i dag en bygningsmasse på ca m 2 næringsareal og tomter på til sammen m 2. Utnyttelsen av tomten vurderes som beskjeden sammenholdt med omkringliggende eiendommer. Deler av bygningsmassen er ikke relevant i det segmentet for næringseiendom som man ønsker å henvende seg til. Høsten 2013 ble det besluttet å iverksette en studie for å kartlegge mulighetsrommet på eiendommene. Studien ble gjennomført som et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Det var stor interesse om oppdraget og tiltakshaver valgte fem arkitektselskaper blant 55 interesserte fra hele Skandinavia. Stavanger kommune, ved Kultur og byutvikling, har vært delaktige i forberedelsene av parallelloppdraget og har bidratt i vurderingen av forslagene. Det foreligger også en ekstern evalueringsrapport som oppsummerer egenskapene ved de fem forslagene. Høsten 2014 ble to forslag forevist arbeidsutvalget i Kommunalstyret for byutvikling. Tiltakshaver har valgt å gå videre med forslaget fra Henning Larsen Architects. I beslutningen ble det lagt vekt på forslagets potensial for å skape et enestående byggverk som kan bli relevant i mange år. Videre ble det lagt vekt på at forslaget fremhever verkstedhallen, som skal bevares, og at nybygget vil kunne realiseres uten stor påvirkning for den historiske bebyggelsen i Gamle Stavanger. 1.2 Tiltakshaver Tiltakshaver er Thorleif Sunde Aksjeselskap og forslagsstiller er Henning Larsen Architects. Dimensjon Rådgivning er plankonsulent. 1.3 Beskrivelse av planidé Man ønsker å fortette og omforme eksisterende næringstomt langs Løkkeveien. Planarbeidet skal se på mulighet for næring, privat tjenesteyting og forretning, samt noe bolig. Byggeriet skal få en urban karakter, med publikumsaktivitet mot gateplan og parkering integrert i bygg. Særlig viktig momenter som skal jobbes med i planarbeidet: Deler av eksisterende bygg (tidligere Sunde bilverksted og garasje) skal beholdes, og integreres i bygningsmassen Planens utforming skal komplementerer kulturmiljøet Trehusbyen, som planområdet er en del av Nytt bygg skal plasseres med god avstand til Gamle Stavanger Det skal sikres en innbydende plass/park mot Løkkeveien Det skal sikres gode forbindelser fra parkområdet Rudlå gjennom planområdet til Gamle Stavanger og Vågen

11 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Krav om konsekvensutredning (KU) Plan- og bygningslovens 4-2, og 14-6 bestemmer hvilke planer som skal konsekvensutredes. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsformål i område som er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. I forskriftens 3 bokstav b heter det at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes (av planmyndighet). I vedlegg II (punkt 1) heter det at: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2», skal vurderes. Planforslaget legger opp til et bruksareal som er høyere enn m 2, og skal på bakgrunn av dette vurderes i forhold til krav om KU. 4 fremsetter kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Bokstav a kan vurderes å omfatte tiltaket: Tiltaket (relevant utsnitt) «er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle kulturminner eller kulturmiljø, som er vernet eller fredet». Planområdet ligger innenfor Trehusbyen som er vernet på nasjonalt nivå, samt det er bygg innenfor eiendommen (Sundes bilverksted og garasje), som er registrert i kommunens kulturminneplan. Stavanger kommune har vurdert at planen skal konskevensutredes på bakgrunn av nærhet til trehusbyen i Gamle Stavanger. Formålet med konsekvensutredningen er å belyse hvilke vesentlige virkninger planen vil ha for miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse er kjent før reguleringsplanen skal behandles.

12 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 3 2 Dagens situasjon 2.1 Beliggenhet Planområdet ligger på Løkkeveien, i Stavanger sentrum. Det ligger sørvest for Bjergstedparken og ca. 600 meter nordvest for Breiavatnet. Planområdet Figur 2-1 Oversiktskart (Kart: gulesider.no) 2.2 Størrelse og avgrensning Planområdet har en størrelse på ca. 7,1 daa. Det er avgrenset av Løkkeveien i vest, Andasmauet (gangveg) og boligbebyggelse i sør, gangveg og næringsbebyggelse i nord og Haugvaldstadsgata og boligbebyggelse i sør. Figur 2-2 Planområdet (Stavanger kommune)

13 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Eksisterende arealbruk og nærmiljø Planområdet ligger langs Løkkeveien med Stavanger sentrum mot sør og sørøst, bolig med trehusbebyggelsen mot sørøst, næringsbygg i nord og park og bolig mot øst. Planområdet er foreslått å inngå som del av Stavanger sentrum i ny sentrumsplan, hvor det er mål om å omforme Løkkeveien slik at bebyggelse her blir inkorporert i sentrum. Innenfor planområdet er det i dag bensinstasjon, kontorbygg, møbelgalleri og parkeringsplasser. Bjergstedparken Boligblokker Vågen Stavanger sentrum Eneboligbebygggelse Breiavatnet Møbelgalleri med trafo foto fra sør mot nord Kontorbygg foto fra nord mot sørvest

14 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 5 Bensinstasjon (Møbelgalleri i bakgrunnen til venstre), foto vest mot øst Møbelgaller og parkering, foto sør mot nord Figur 2-3 Foto fra planområdet. Foto fra Løkkeveien 2.4 Grunnforhold og markslag I følge NGU sine kart består planområdet i hovedsak av fylitt og kvartsrik fylitt med spredte lag av meta-arkose og kvartsitt, stedvis karbonførende fylitt. I tillegg til leirstein og siltstein. Figur 2-4 Kartutsnitt berggrunnsgeologi (NGU) 2.5 Topografi og landskap Planområdet ligger i skrånende terreng. Fra vest mot øst skår området ned mot Stavanger sentrum med ca. 10 meter. Kotehøyde ved Løkkeveien er ca. 33 moh, mens den den ca. 24 moh i nordøstre del av planområdet.

15 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 6 Landskapet er urbant med relativt tett bebyggelse rundt planområdet. 2.6 Naturmangfold Det er ikke kjennskap til spesielle naturtyper innenfor planområdet. Planområdet er utbygd og asfaltert i dag. Det er noe beplanting i dråper ved innkjørsel og i rabatter på parkeringsplass. Planområdet er registrert som bebygd i Skog og landskap 2.7 Lokalklima Planområdet ligger på en høyde ved Byfjorden, og kystklimaet på Vestlandet er preget av en forholdsvis jevn temperatur gjennom året. Den maritime luften er fuktig og kald da den kommer inn fra havet. Mest nedbør faller på sensommer og høst. Det er relativt lite nedbør på våren og fram til midtsommer. Normaltemperaturen er over 0 grader gjennom hele vinterhalvåret. Vindrosen i figur 2-5 viser at det, summert for hele året, blåser hyppigst fra sør-sør-øst. I 21,5 % av tilfellene kommer vinden fra denne retningen, mens vind fra nordøst bare forekommer i 2,2 % av tilfellene. Figur 2-5 Vindrose: Hyppighet og stryke vind vinter (Det Norsk Meteorologiske institutt, klimaavdelingen).

16 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Kulturminner- og kulturmiljø Planområdet ligger som en del av kulturmiljøet Trehusbyen i Stavanger. Planområdet er indikert med stjerne. Sundes bilverksted og garasje (59/893), byggeår 1950, er registrert i kommunens kommunedelplan for kulturminner (objekt nummer 123). Bygget er, ifølge eier, betydelig modernisert etter at verkstedsdriften ble nedlagt i Verkstedhallen er omgjort til møbelbutikk. Arealer som ble brukt til bruktbilsalg, klargjøring av biler og karosseriarbeid er innredet til kontor. Figur 2-6 Kartutsnitt som viser kulturmiljøer (temakart) Det er etablert inngangspartier der hvor det tidligere var kjøreporter. Alle vinduene og fasadeplanter er skiftet. I tillegg ble opprinnelig bygg sammenbygget med kontorbygg som ligger nord på tomt. Bygget nyttes i dag til kontor og butikk (for tiden leid av Møbelgalleriet). Figur 2-7 Bilde fra Vågen, 1967 (Privat foto, Thorleif Sunde)

17 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Barn og unge I følge erfaringer fra området er det ikke nyttet av barn og unge. Planområdets bruk til næring, tilsier heller ikke at det inviterer til bruk og opphold for barn og unge. Det er en lekeplass og balløkke tilgrensende planområdet, i nordøst Friområder og friluftsliv Planområdet ligger som en del av Stavanger sentrum. Det nærmeste regionale friluftsområdet er på Stokka, vest for planområdet. Rudlå ligger rett vest for planområdet og er en grønn park, Bjergstedparken ligger like nord for planområdet. I tillegg ligger planområdet nært Breiavatnet med park og nær havet som må kunne regnes som et friområde i byen Transportsituasjon Adkomst Det er flere adkomster til planområdet. Det er adkomst direkte fra Løkkeveien, fv. 446; fra Haugvaldstadsgate via Brønngata (fra sør) og fra Borgermester Middelthons gate (fra nord). Borgermester Middelthons gate har sporsluse, men kan nyttes av utrykningskjøretøy, og nyttes for renovasjonsbil Biltrafikk Løkkeveien har midlere ÅDT forbi planområdet (2010). Fartsgrensen er 40 km/t Kollektivtrafikk Planområdet ligger tilgrensende trasé for hovedkollektivtilbud. Nærmeste bussholdeplass (Rudlå) for retning sør ligger ca. 20 meter fra planområdet (luftlinje). Fra planområdet må fotgjengere krysse ved fotgjengerfelt over Løkkeveien og videre over fotgjengerfelt over Stokkaveien (ca. 50 meter). Holdeplassen betjener rute 8, 10, 25, 28 og N87. Nærmeste bussholdeplass for retning nord (samme side som planområdet) ligger ca. 100 meter unna. Rute 8 går til Randaberg sentrum Myke trafikanter Det er tosidig fortau langs Løkkeveien. Ved planområdet er fortau punktert ved innkjørsel til planområdet, samt det er nedsenket kantstein ved innkjørsel til bensinstasjon. Det er gangveger på nord- og sørsiden av planområdet. I nord i form av trapp, og i sør i form av trapp og bakke. Disse forbindelsene skaper trygge traseer mot Stavanger sentrum og Trehusbyen.

18 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 9 Planområdet ligger nær hovedrute (rød) og bydelsrute (brun) for sykkel. Planområdet er markert med stjerne. Figur 2-8 Utsnitt fra sykkelkart (Statens vegvesen) Trafikksikkerhet Planområdet fremstår som noe uoversiktlig for myke trafikanter Det er likevel avbøtende at det er gode siktforhold, og lav fart. Det er gangveger i øst-vest retning, som er sikre (men ikke med stigning i forhold til universell utforming). I nord-sør retning er det fortau, men dette er punktert av innkjørsel. Det er også adkomst til planområdet over fortau, men denne er utformet på fotgjengers premisser Spesielle miljøforhold Eksisterende kommunaltekniske anlegg Det er kommunalt vann- og avløpsledning innenfor planområdet. Det er trafostasjon i sørøstre hjørnet, direkte tilgrensende eiendommen.

19 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Støyforhold Planområdet er utsatt for støy fra omkringliggende veinett. Støykart til venstre viser at vestlig og østlig side av planområdet ligger innenfor gul og grønn støysone. Planområdet er indikert med svart rektangel. Figur 2-9 Kartutsnitt som viser støyforhold (Miljøstatus i Norge) Forurensing Det er ikke registrert forurensing innenfor planområdet (Temakart Rogaland). Det er likevel grunn til å tro at det kan forekomme noe forurensing i grunnen, på bakgrunn av at området i dag er nyttet til bensinstasjon.

20 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 11 3 Planstatus og overordnete føringer for planarbeidet 3.1 Overordnete planer og føringer Følgende nasjonale og regionale føringer ligger til grunn for planleggingen i området: Plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging, Fylkesdelplan for universell utforming Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven T-1442 (2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Framtidens byer 3.2 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren I Regionalplan for Jæren er området disponert til utbyggingsområde. Planområdet ligger innenfor influensområdet for høyverdig kollektivtransport. Stavanger busstasjon og togstasjon ligger ca. 800 m fra planområdet (i luftlinje). Planområdet er indikert med stjerne. Figur 3-1 Kartutsnitt Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune)

21 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Kommuneplan for Stavanger kommune I gjeldende kommuneplan er planområdet disponert til næringsformål, direkte tilgrensende sentrumsformål i øst og sør. Planområdet er indikert med stiplet linje. Figur 3-2 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan (Stavanger kommune) Kommunedelplan for kulturminner Planområdet ligger som del av kulturmiljøet trehusbyen. Sundes bilverksted og garasje, byggeår 1950 (Løkkeveien 99, gnr 59 bnr 893) er registrert i kommunedelplanen som objekt 123. Bygget har ikke vernestatus, men Kulturminneplanen forutsetter at objekt 123 prioriteres regulert for vern i nye reguleringsplaner. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner For området Plan 1022, Sandvigen/gamle glassverket, vedtatt I denne planen er planområdet regulert til industri/lager Tilgrensende reguleringsplaner Plan 1432, Haugvaldstadgt. Midtre del, vedtatt 1993 Plan 1890, Hertervigs plass, Eiganes og Våland bydel, vedtatt 2003 Plan 776, Ie Svgr. Brønngt. Haugvaldstadgt. Rosenberggt, vedtatt 1976 Plan 2010, Reguleringsplan for Ådlandsstykket, vedtatt 2005 Plan 1392, Reg.endring, Sandvigå/Gamlegassverket. Løkkevn. mellom Tanke Svilandsgt. og Løkkeveien, vedtatt Andre føringer Retningslinjer for hensynssoner bevaring av kulturmiljø (pbl 11.8c) Bjergsted Stedsanalyse Trehusbygen 8000 trehus + ditt Europas største trehusbebyggelse Levekårsundersøkelsen

22 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Pågående planarbeid Ny kommuneplan Ny kommunedelplan for sentrum Ny kommunedelplan for sentrum er for tiden på høring. Fristen for å komme med innspill er satt til I høringsutkastet er planområdet er foreslått disponert til sentrumsformål, B2. Det er flere føringer i forslag til plan: Alt areal som er vist som bebyggelse og anlegg inngår i BRA. Sykkelparkering over eller under bakken, boder i underetasjen og parkering under bakken regnes ikke med Langs hovedgater er formålsgrensene byggelinjer og ny bebyggelse skal plasseres i byggelinjen Gateetasjen skal ha høy transparens med utstillingsvinduer og inngangsdører, og skal benyttes til allment tilgjengelige, publikumsrettede funksjoner. Bolig, kontor, hotellværelser og parkering tillates ikke i gateetasjen i hovedgater Sentrumsformål innbefatter: forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting, bevertning og nødvendig grønt Tabell som viser utnyttelsesgrad og fordeling av formål for hvert delområde vil foreligge til 2.gangsbehandling Spesifikt for planområdet, B2 heter det: «B2 Møbelgalleriet Deler av gnr/bnr 59/893 (Objekt nr. 123 i KDP Kulturminner ) skal beholdes. Krav til felles uteoppholdsareal/lekeareal for boligene som ikke løses med balkong og/eller takhage, kan legges til forplassen mot vest/løkkeveien dersom dette er parkmessig opparbeidet» Innenfor Trehusbyen kan eksisterende bebyggelse erstattes med nybygg innenfor delområdene B2. Nybygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse, men kan gjerne gis en morderne utforming. Krav om parkeringsanlegg, P5 Parkeringsanlegget skal være opparbeidet/sikret opparbeidet innen rammetillatelse (rekkefølgekrav i reguleringsplan) Ikke tillatt nedkjøring til p-anlegg direkte fra uteoppholdsareal 0,5 p-plass per 100 m 2 P5 skal dekke parkering for B2

23 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 14 4 Forslag til planprogram 4.1 Alternativ Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkninger og konsekvenser som planforslaget kan medføre. Ett alternativ (alternativ 1) vil bli utredet og sammenlignet med dagens situasjon og potensialet i gjeldende reguleringsplaner (alternativ 0). Alternativ som skal utredes Alternativ 0 Dagens situasjon og potensialet i eksisterende reguleringsplaner Beskrivelse av alternativet Bensinstasjon Kontorbygg Detaljhandel og handel med plasskrevende varer (Møbelgalleri) Ca. 100 bilparkeringsplasser på terreng, ca. 20 bilparkeringsplasser inne i bygg Alternativ 1 Tiltaket vil omfatte: Næringsformål, tjenesteyting, forretning planarbeidet vil se på hvilket formål som er mest hensiktsmessig Se på mulighet for boligbebyggelse Publikumsrettet næring i første etasje Bil- og sykkelparkering i parkeringskjeller 4.2 Metode I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er belyst i planprogrammet. Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra offentlige databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaring og erfaringer i forbindelse med eksisterende virksomhet.

24 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 15 Konsekvensene skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø og samfunn etter en felles norm i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Prinsippene som legges til grunn er en systematisk gjennomgang av verdi, tiltakets omfang og konsekvensens betydning. Konsekvensen for et tema fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og omfang. Dette gjøres i en konsekvensvifte som vist i figur 4-1. Det gjøres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut fra den funksjonen området har i dag, i forhold til de aktuelle tema. Verdien angis på en tredelt skala; liten-middels-stor verdi. Omfang er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0, på en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang, dvs hvilke virkninger tiltaket vil ha for miljøet/området. Figur 4-1 Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen) Konsekvens beskriver de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Symbol Konsekvens Beskrivelse Meget stor positiv Meget store forbedringer i forhold til dagens konsekvens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre Stor positiv konsekvens Store forbedringer i forhold til dagens situasjon + + Middels positiv konsekvens Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon + Liten positiv konsekvens Små forbedringer i forhold til dagens situasjon 0 Ubetydelig/ingen konsekvens Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens situasjon - Liten negativ konsekvens Noe forverring i forhold til dagens situasjon - - Middels negativ Middels forverring i forhold til dagens situasjon konsekvens Stor negativ konsekvens Stor forverring i forhold til dagens situasjon Meget stor negativ konsekvens Meget stor forverring i forhold til dagens situasjon Figur 4-2 Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser Alle tema skal vurderes ut fra denne metoden.

25 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Utredningstema I samråd med kommunens administrasjonen foreslår vi å utrede tiltakets innvirkning på kulturmiljøet Trehusbyen, samt innvirkning på tilliggende verneverdig bebyggelse i Gamle Stavanger og tiltakets virkning på bygg innenfor Løkkeveien 99 (Sundes bilverksted og garasje) Kulturmiljø Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysisk miljø. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Planområdet ligger innenfor kulturmiljøet Trehusbyen, nær Gamle Stavanger. Forretningsbygget Sundes bilverksted og garasje i Løkkeveien 99 er nevnt på objektlisten i gjeldende kulturminneplan for Stavanger kommune. Bygget har ikke formell vernestatus og er betydelig ombygget og modernisert siden verkstedsdriften ble lagt ned i Planarbeidet skal vurdere hvordan bygningen best mulig kan integreres og beholdes som en del av planforslaget. Det anses at byggets buete takform mot Stavanger sentrum har identitetsverdi. Utredes i KU Kartlegging av viktige karakteristiske trekk i områdets kulturhistorie Tiltakets virkning på trehusbyen som et kulturmiljø Tiltakets virkning på forholdet mellom Gamle Stavanger og resten av trehusbyen 4.4 Sammenstilling Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet med 0-alternativet og en vurdering av måloppnåelse i forhold til overordnede planer. Det vil også bli redegjort for eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales. 4.5 Forholdet til annen planlegging Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til nasjonale mål og retningslinjer og andre planer. Det skal vurderes i hvilken grad tiltaket er i samsvar eller i strid med gjeldende planer, mål og retningslinjer. 4.6 Planbeskrivelse I henhold til plan- og bygningslovens 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med planforslaget. Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav. Tema som vil få særlig fokus i planbeskrivelsen er: Tema Bybildet (landskapsvirkning) Kartlegging av eksisterende bystruktur og virkning av tiltak fra ulike målpunkt, herunder vurdering av tiltakets forhold til eksisterende bebyggelse innenfor og utenfor planområdet

26 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 17 Byutvikling Transport Nærmiljø Barn og unge Virkning av tiltak i forhold til lokalisering av arbeidsplasser, byutvikling langs Løkkeveien, virkning av identitetsskapende element (Sundes bilverksted og garasje) og ny bebyggelse, næringslivet i Stavanger og eksisterende næringer innenfor planområdet Mobilitetsplan skal utarbeides, turproduksjon og reisemiddelvalg, parkeringsdekning Virkning av identitetsskapende element (Sundes bilverksted og garasje) for beboere og brukere, byutvikling, sol- og skyggeforhold Ved bolig vurdering av forholdene for barn og unge, nærhet til skole, idrett, lekeplass, aktivitets/fritidstilbud, trygge traseer I tillegg vil planbeskrivelsen beskrive virkning i forhold til, blant annet: miljø, helse og trivsel, støy, sol- og skyggeforhold og universell utforming. Flere tema kan bli aktuelle gjennom prosessen. 4.7 Risiko- og sårbarhets analyse I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil utarbeides parallelt med konsekvensutredningen.

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22 Hillevåg bydel. OVERSIKTSKART 1:4000 Stavanger Kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Bruvikhagen As Strandgata 15a 4307 Sandnes Bø-Pedersen Erik Bruvikveien

Detaljer

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Storhaug bydel OVERSIKTSKART 1:2000 Etater, instanser og interesseorganisasjoner som er aktuelle høringsinstanser ved utarbeiding av reguleringsplaner

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13.

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13. PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13. JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Prinsens vei

Detaljer

RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 8. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Plan 0376.01 Endring av detaljplan

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

VELDE PUKK AS DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG MASSEDEPONI FOR VELDE PÅ GNR 9 BNR 7 M.FL., KYLLES PLAN 2014 133, SANDNES KOMMUNE

VELDE PUKK AS DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG MASSEDEPONI FOR VELDE PÅ GNR 9 BNR 7 M.FL., KYLLES PLAN 2014 133, SANDNES KOMMUNE VELDE PUKK AS DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG MASSEDEPONI FOR VELDE PÅ GNR 9 BNR 7 M.FL., KYLLES PLAN 2014 133, SANDNES KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 12. DESEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 2046 Sted, dato: Stavanger, 06.08.2012 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE DEL AV NESET, FROLAND 12.04.16 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE Ortofoto med forslag til planavgrensning markert med rød stiplet linje. TILTAKSHAVERE:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune. Novaform

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune. Novaform PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr. 1820 Klepp kommune 14.09.2017 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: 51 44 01 00 Fax: 51 63 01 35

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GBNR 116/2, SØRE ÅSEN, I TUNHOVD PLANID 2017015 NORE OG UVDAL KOMMUNE 31. OKTOBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: 1207 - Killinglandveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer