Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol"

Transkript

1

2

3 Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000

4 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN SANDNES ELDRERÅDET V/KÅRE WALVIK BERGSMAUET STAVANGER FORENINGEN GAMLE STAVANGER V/ÅSE MARIE NOER MADLAVEIEN STAVANGER FORTIDSMINNEFORENINGEN PB STAVANGER GRØNN BY STAVANGER V/ELISABETH SJO JESPERSEN SYFTESOKVEIEN HAFRSFJORD IVAR IKS PB STAVANGER LEVERANDØRENES UTVIKLINGS- OG KOMPETANSESENTER, V/JÜRG PB. 493, BERGER 0105 OSLO LYSE ENERGI AS PB. 8124, MARIERO 4069 STAVANGER NORGES HANDIKAPFORBUND PB STAVANGER NORGES TAXIFORBUND AVD. ROGALAND STØPERIGATA 16B 4014 STAVANGER NÆRINGSFORENINGEN I STAVANGERREGIONEN PB STAVANGER POLITIMESTEREN PB STAVANGER POSTEN NORGE AS, DISTRIBUSJONSNETT HAUGÅSSTUBBEN Stavanger ROGALAND KOLLEKTIVTRAFIKK V/ROGALAND FYLKESKOMMUNE PB. 130, SENTRUM (KOLUMBUS BUSS OG BÅT ROGALAND) 4001 STAVANGER STAS V/CECILIE CHRIST PB. 232, SENTRUM 4001 STAVANGER SYKLISTENES LANDSFORENING V/SKJALG OMDAL SCHANCHEHOLSVEIEN STAVANGER TELENOR SERVICESENTER FOR NETTUTBYGGING PB BERGEN UNGDOMMENS BYSTYRE V/RIGMOR STRØM, POLITISK SEKRETARIAT POSTBOKS STAVANGER VÅRT STAVANGER POSTBOKS STAVANGER FUNKSJONSHEMMEDES RÅD V/ANNE MARIE AUESTAD BØRERINGEN Hundvåg FYLKESMANNEN PB STAVANGER ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ETAT FOR REGIONALUTVIKLING - PB. 130 PLANAVD STAVANGER STATENS VEGVESEN ASKEDALEN LEIKANGER ALVEBERG HANS PETTER OG JORUNN CESILIE SUNDTAGÅRDSVEIEN STAVANGER BLOOMFIELD ROGER ANTHONY 43 HOPEFIELD AVENUE 43, LONDON NW6 6LJ, ENGLAND BREKKE INGEBJØRG VIK OG KAI MARTIN KYRKJEVEIEN RANDABERG CLAUSEN KIRSTEN RØSSLYNGVEIEN RANDABERG

5 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUC A Postboks STAVANGER FLAATIN JOHAN-ERIK ANDASMAUET STAVANGER HAMMARI ODDVEIG SAMSONSEN KVILESLETTA ALTA HAUKALI KJERSTI BERTHA BERGS GATE STAVANGER HELGELAND VIDAR ANDASMAUET STAVANGER ISOROB AS c/o Kontorfelleskap, Strandgata HAUGESUND IVERSEN EINAR JOHAN SOTES GATE HAFRSFJORD LITLEHAMAR ANNE LISE ANDASMAUET STAVANGER LYSE ELNETT AS Postboks STAVANGER LØKKEVEIEN 103 AS Postboks STAVANGER MOE LINE ANDASMAUET STAVANGER MOLLE TOVE REIDUN ANDASMAUET STAVANGER MØRLAND JENS-ANDERS VIKEDALSGATA STAVANGER OLSEN KATRINE MORSET ANDASMAUET STAVANGER OMDAHL INGER JANE ANDASMAUET STAVANGER OMDAHL ODD EINAR ANDASMAUET STAVANGER REFVEM ARNE ANDASMAUET STAVANGER SAMSONSEN KRISTINE ANDASMAUET STAVANGER SAND MALMFRID 43 HOPEFIELD AVENUE, LONDON NW6 6LJ, ENGLAND SKOGSETH ARVID ANDASMAUET STAVANGER STAVANGER KIRKEINSPEKTION (Adresse mangler) TAKST TEAM HOLDING AS Løkkeveien STAVANGER THEODORSEN LEIF ANDASMAUET STAVANGER WARLAND TORILL ANDASMAUET STAVANGER BARNAS REPRESENTANT V/SVEIN H. SIVERTSEN e-post: BEREDSKAP V/TORSTEIN NIELSEN e-post: BYDELSUTVALGET I EIGANES OG VÅLAND BYDEL V/SEKRETARIATET NÆRINGSSJEFEN V/NÆRING OG BEVILLING MILJØVERNSJEFEN OPPVEKST OG LEVEKÅR V/HARALD BJØRNESTAD OPPVEKST OG LEVEKÅR V/INGER GJEDREM OPPVEKST OG LEVEKÅR V/SVEND SANNER e-post: no e-post: no e-post: e-post: epost: epost:

6 BYMILJØ OG UTBYGGING, FAGAVDELING RENOVASJON BYMILJØ OG UTBYGGING, IDRETT BYMILJØ OG UTBYGGING, PARK OG VEI BYMILJØ OG UTBYGGING, PLAN OG ANLEGG BYMILJØ OG UTBYGGING, STAVANGER EIENDOM V/OLAV STREDET e-post: e-post: e-post: e-post: e-post: BYMILJØ OG UTBYGGING, UTBYGGING V/GRETE KVINNESLAND e-post: BYMILJØ OG UTBYGGING, VANN OG AVLØP e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYANTIKVAR e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYGGESAKSAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, BYPLANAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, GEODATAAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, KOMMUNEPLANAVDELINGEN e-post: KULTUR OG BYUTVIKLING, TRANSPORTPLANAVDELINGEN e-post:

7 THORLEIF SUNDE AS DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN 97-99, BLIDENSOL PLAN 2557P, EIGANES OG VÅLAND BYDEL STAVANGER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.NOVEMBER 2014

8 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Løkkeveien 97-99, Blidensol plan 2557P Forslag til planprogram Oppdragsnummer: 2531 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: Oppdragsansvarlig: Tonje K. Doolan (Dimensjon Rådgivning AS) Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Kasper Kyndesen Tonje K. Doolan TD KK/TS Henning Larsen Architects Dimensjon Rådgivning AS Lagret: O:\2531_Regplan bistand_løkkeveien 97_99\06_Rapport\2531_forslag planprogram.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Org.nr:

9 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side i INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Tiltakshaver Beskrivelse av planidé Krav om konsekvensutredning (KU) Dagens situasjon Beliggenhet Størrelse og avgrensning Eksisterende arealbruk og nærmiljø Grunnforhold og markslag Topografi og landskap Naturmangfold Lokalklima Kulturminner- og kulturmiljø Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Spesielle miljøforhold Planstatus og overordnete føringer for planarbeidet Overordnete planer og føringer Gjeldende planer Gjeldende reguleringsplaner Andre føringer Pågående planarbeid Forslag til planprogram Alternativ Metode Utredningstema Sammenstilling Forholdet til annen planlegging Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhets analyse Prosess og medvirkning Planprosess Medvirkning og informasjon Antatt fremdrift... 19

10 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 1 1 Innledning Henning Larsen Architects fremmer på vegne av tiltakshaver Thorleif Sunde Aksjeselskap detaljreguleringsplan for fortetting av Løkkeveien Dimensjon Rådgivning AS er bedt om å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning, med tilhørende planprogram for privat reguleringsplanforslag for plan 2557P, Løkkeveien i Stavanger kommune. 1.1 Bakgrunn Tiltakshaver eier i dag en bygningsmasse på ca m 2 næringsareal og tomter på til sammen m 2. Utnyttelsen av tomten vurderes som beskjeden sammenholdt med omkringliggende eiendommer. Deler av bygningsmassen er ikke relevant i det segmentet for næringseiendom som man ønsker å henvende seg til. Høsten 2013 ble det besluttet å iverksette en studie for å kartlegge mulighetsrommet på eiendommene. Studien ble gjennomført som et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Det var stor interesse om oppdraget og tiltakshaver valgte fem arkitektselskaper blant 55 interesserte fra hele Skandinavia. Stavanger kommune, ved Kultur og byutvikling, har vært delaktige i forberedelsene av parallelloppdraget og har bidratt i vurderingen av forslagene. Det foreligger også en ekstern evalueringsrapport som oppsummerer egenskapene ved de fem forslagene. Høsten 2014 ble to forslag forevist arbeidsutvalget i Kommunalstyret for byutvikling. Tiltakshaver har valgt å gå videre med forslaget fra Henning Larsen Architects. I beslutningen ble det lagt vekt på forslagets potensial for å skape et enestående byggverk som kan bli relevant i mange år. Videre ble det lagt vekt på at forslaget fremhever verkstedhallen, som skal bevares, og at nybygget vil kunne realiseres uten stor påvirkning for den historiske bebyggelsen i Gamle Stavanger. 1.2 Tiltakshaver Tiltakshaver er Thorleif Sunde Aksjeselskap og forslagsstiller er Henning Larsen Architects. Dimensjon Rådgivning er plankonsulent. 1.3 Beskrivelse av planidé Man ønsker å fortette og omforme eksisterende næringstomt langs Løkkeveien. Planarbeidet skal se på mulighet for næring, privat tjenesteyting og forretning, samt noe bolig. Byggeriet skal få en urban karakter, med publikumsaktivitet mot gateplan og parkering integrert i bygg. Særlig viktig momenter som skal jobbes med i planarbeidet: Deler av eksisterende bygg (tidligere Sunde bilverksted og garasje) skal beholdes, og integreres i bygningsmassen Planens utforming skal komplementerer kulturmiljøet Trehusbyen, som planområdet er en del av Nytt bygg skal plasseres med god avstand til Gamle Stavanger Det skal sikres en innbydende plass/park mot Løkkeveien Det skal sikres gode forbindelser fra parkområdet Rudlå gjennom planområdet til Gamle Stavanger og Vågen

11 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Krav om konsekvensutredning (KU) Plan- og bygningslovens 4-2, og 14-6 bestemmer hvilke planer som skal konsekvensutredes. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsformål i område som er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. I forskriftens 3 bokstav b heter det at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes (av planmyndighet). I vedlegg II (punkt 1) heter det at: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2», skal vurderes. Planforslaget legger opp til et bruksareal som er høyere enn m 2, og skal på bakgrunn av dette vurderes i forhold til krav om KU. 4 fremsetter kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Bokstav a kan vurderes å omfatte tiltaket: Tiltaket (relevant utsnitt) «er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle kulturminner eller kulturmiljø, som er vernet eller fredet». Planområdet ligger innenfor Trehusbyen som er vernet på nasjonalt nivå, samt det er bygg innenfor eiendommen (Sundes bilverksted og garasje), som er registrert i kommunens kulturminneplan. Stavanger kommune har vurdert at planen skal konskevensutredes på bakgrunn av nærhet til trehusbyen i Gamle Stavanger. Formålet med konsekvensutredningen er å belyse hvilke vesentlige virkninger planen vil ha for miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse er kjent før reguleringsplanen skal behandles.

12 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 3 2 Dagens situasjon 2.1 Beliggenhet Planområdet ligger på Løkkeveien, i Stavanger sentrum. Det ligger sørvest for Bjergstedparken og ca. 600 meter nordvest for Breiavatnet. Planområdet Figur 2-1 Oversiktskart (Kart: gulesider.no) 2.2 Størrelse og avgrensning Planområdet har en størrelse på ca. 7,1 daa. Det er avgrenset av Løkkeveien i vest, Andasmauet (gangveg) og boligbebyggelse i sør, gangveg og næringsbebyggelse i nord og Haugvaldstadsgata og boligbebyggelse i sør. Figur 2-2 Planområdet (Stavanger kommune)

13 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Eksisterende arealbruk og nærmiljø Planområdet ligger langs Løkkeveien med Stavanger sentrum mot sør og sørøst, bolig med trehusbebyggelsen mot sørøst, næringsbygg i nord og park og bolig mot øst. Planområdet er foreslått å inngå som del av Stavanger sentrum i ny sentrumsplan, hvor det er mål om å omforme Løkkeveien slik at bebyggelse her blir inkorporert i sentrum. Innenfor planområdet er det i dag bensinstasjon, kontorbygg, møbelgalleri og parkeringsplasser. Bjergstedparken Boligblokker Vågen Stavanger sentrum Eneboligbebygggelse Breiavatnet Møbelgalleri med trafo foto fra sør mot nord Kontorbygg foto fra nord mot sørvest

14 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 5 Bensinstasjon (Møbelgalleri i bakgrunnen til venstre), foto vest mot øst Møbelgaller og parkering, foto sør mot nord Figur 2-3 Foto fra planområdet. Foto fra Løkkeveien 2.4 Grunnforhold og markslag I følge NGU sine kart består planområdet i hovedsak av fylitt og kvartsrik fylitt med spredte lag av meta-arkose og kvartsitt, stedvis karbonførende fylitt. I tillegg til leirstein og siltstein. Figur 2-4 Kartutsnitt berggrunnsgeologi (NGU) 2.5 Topografi og landskap Planområdet ligger i skrånende terreng. Fra vest mot øst skår området ned mot Stavanger sentrum med ca. 10 meter. Kotehøyde ved Løkkeveien er ca. 33 moh, mens den den ca. 24 moh i nordøstre del av planområdet.

15 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 6 Landskapet er urbant med relativt tett bebyggelse rundt planområdet. 2.6 Naturmangfold Det er ikke kjennskap til spesielle naturtyper innenfor planområdet. Planområdet er utbygd og asfaltert i dag. Det er noe beplanting i dråper ved innkjørsel og i rabatter på parkeringsplass. Planområdet er registrert som bebygd i Skog og landskap 2.7 Lokalklima Planområdet ligger på en høyde ved Byfjorden, og kystklimaet på Vestlandet er preget av en forholdsvis jevn temperatur gjennom året. Den maritime luften er fuktig og kald da den kommer inn fra havet. Mest nedbør faller på sensommer og høst. Det er relativt lite nedbør på våren og fram til midtsommer. Normaltemperaturen er over 0 grader gjennom hele vinterhalvåret. Vindrosen i figur 2-5 viser at det, summert for hele året, blåser hyppigst fra sør-sør-øst. I 21,5 % av tilfellene kommer vinden fra denne retningen, mens vind fra nordøst bare forekommer i 2,2 % av tilfellene. Figur 2-5 Vindrose: Hyppighet og stryke vind vinter (Det Norsk Meteorologiske institutt, klimaavdelingen).

16 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Kulturminner- og kulturmiljø Planområdet ligger som en del av kulturmiljøet Trehusbyen i Stavanger. Planområdet er indikert med stjerne. Sundes bilverksted og garasje (59/893), byggeår 1950, er registrert i kommunens kommunedelplan for kulturminner (objekt nummer 123). Bygget er, ifølge eier, betydelig modernisert etter at verkstedsdriften ble nedlagt i Verkstedhallen er omgjort til møbelbutikk. Arealer som ble brukt til bruktbilsalg, klargjøring av biler og karosseriarbeid er innredet til kontor. Figur 2-6 Kartutsnitt som viser kulturmiljøer (temakart) Det er etablert inngangspartier der hvor det tidligere var kjøreporter. Alle vinduene og fasadeplanter er skiftet. I tillegg ble opprinnelig bygg sammenbygget med kontorbygg som ligger nord på tomt. Bygget nyttes i dag til kontor og butikk (for tiden leid av Møbelgalleriet). Figur 2-7 Bilde fra Vågen, 1967 (Privat foto, Thorleif Sunde)

17 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Barn og unge I følge erfaringer fra området er det ikke nyttet av barn og unge. Planområdets bruk til næring, tilsier heller ikke at det inviterer til bruk og opphold for barn og unge. Det er en lekeplass og balløkke tilgrensende planområdet, i nordøst Friområder og friluftsliv Planområdet ligger som en del av Stavanger sentrum. Det nærmeste regionale friluftsområdet er på Stokka, vest for planområdet. Rudlå ligger rett vest for planområdet og er en grønn park, Bjergstedparken ligger like nord for planområdet. I tillegg ligger planområdet nært Breiavatnet med park og nær havet som må kunne regnes som et friområde i byen Transportsituasjon Adkomst Det er flere adkomster til planområdet. Det er adkomst direkte fra Løkkeveien, fv. 446; fra Haugvaldstadsgate via Brønngata (fra sør) og fra Borgermester Middelthons gate (fra nord). Borgermester Middelthons gate har sporsluse, men kan nyttes av utrykningskjøretøy, og nyttes for renovasjonsbil Biltrafikk Løkkeveien har midlere ÅDT forbi planområdet (2010). Fartsgrensen er 40 km/t Kollektivtrafikk Planområdet ligger tilgrensende trasé for hovedkollektivtilbud. Nærmeste bussholdeplass (Rudlå) for retning sør ligger ca. 20 meter fra planområdet (luftlinje). Fra planområdet må fotgjengere krysse ved fotgjengerfelt over Løkkeveien og videre over fotgjengerfelt over Stokkaveien (ca. 50 meter). Holdeplassen betjener rute 8, 10, 25, 28 og N87. Nærmeste bussholdeplass for retning nord (samme side som planområdet) ligger ca. 100 meter unna. Rute 8 går til Randaberg sentrum Myke trafikanter Det er tosidig fortau langs Løkkeveien. Ved planområdet er fortau punktert ved innkjørsel til planområdet, samt det er nedsenket kantstein ved innkjørsel til bensinstasjon. Det er gangveger på nord- og sørsiden av planområdet. I nord i form av trapp, og i sør i form av trapp og bakke. Disse forbindelsene skaper trygge traseer mot Stavanger sentrum og Trehusbyen.

18 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 9 Planområdet ligger nær hovedrute (rød) og bydelsrute (brun) for sykkel. Planområdet er markert med stjerne. Figur 2-8 Utsnitt fra sykkelkart (Statens vegvesen) Trafikksikkerhet Planområdet fremstår som noe uoversiktlig for myke trafikanter Det er likevel avbøtende at det er gode siktforhold, og lav fart. Det er gangveger i øst-vest retning, som er sikre (men ikke med stigning i forhold til universell utforming). I nord-sør retning er det fortau, men dette er punktert av innkjørsel. Det er også adkomst til planområdet over fortau, men denne er utformet på fotgjengers premisser Spesielle miljøforhold Eksisterende kommunaltekniske anlegg Det er kommunalt vann- og avløpsledning innenfor planområdet. Det er trafostasjon i sørøstre hjørnet, direkte tilgrensende eiendommen.

19 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Støyforhold Planområdet er utsatt for støy fra omkringliggende veinett. Støykart til venstre viser at vestlig og østlig side av planområdet ligger innenfor gul og grønn støysone. Planområdet er indikert med svart rektangel. Figur 2-9 Kartutsnitt som viser støyforhold (Miljøstatus i Norge) Forurensing Det er ikke registrert forurensing innenfor planområdet (Temakart Rogaland). Det er likevel grunn til å tro at det kan forekomme noe forurensing i grunnen, på bakgrunn av at området i dag er nyttet til bensinstasjon.

20 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 11 3 Planstatus og overordnete føringer for planarbeidet 3.1 Overordnete planer og føringer Følgende nasjonale og regionale føringer ligger til grunn for planleggingen i området: Plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging, Fylkesdelplan for universell utforming Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven T-1442 (2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Framtidens byer 3.2 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren I Regionalplan for Jæren er området disponert til utbyggingsområde. Planområdet ligger innenfor influensområdet for høyverdig kollektivtransport. Stavanger busstasjon og togstasjon ligger ca. 800 m fra planområdet (i luftlinje). Planområdet er indikert med stjerne. Figur 3-1 Kartutsnitt Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune)

21 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Kommuneplan for Stavanger kommune I gjeldende kommuneplan er planområdet disponert til næringsformål, direkte tilgrensende sentrumsformål i øst og sør. Planområdet er indikert med stiplet linje. Figur 3-2 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan (Stavanger kommune) Kommunedelplan for kulturminner Planområdet ligger som del av kulturmiljøet trehusbyen. Sundes bilverksted og garasje, byggeår 1950 (Løkkeveien 99, gnr 59 bnr 893) er registrert i kommunedelplanen som objekt 123. Bygget har ikke vernestatus, men Kulturminneplanen forutsetter at objekt 123 prioriteres regulert for vern i nye reguleringsplaner. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner For området Plan 1022, Sandvigen/gamle glassverket, vedtatt I denne planen er planområdet regulert til industri/lager Tilgrensende reguleringsplaner Plan 1432, Haugvaldstadgt. Midtre del, vedtatt 1993 Plan 1890, Hertervigs plass, Eiganes og Våland bydel, vedtatt 2003 Plan 776, Ie Svgr. Brønngt. Haugvaldstadgt. Rosenberggt, vedtatt 1976 Plan 2010, Reguleringsplan for Ådlandsstykket, vedtatt 2005 Plan 1392, Reg.endring, Sandvigå/Gamlegassverket. Løkkevn. mellom Tanke Svilandsgt. og Løkkeveien, vedtatt Andre føringer Retningslinjer for hensynssoner bevaring av kulturmiljø (pbl 11.8c) Bjergsted Stedsanalyse Trehusbygen 8000 trehus + ditt Europas største trehusbebyggelse Levekårsundersøkelsen

22 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Pågående planarbeid Ny kommuneplan Ny kommunedelplan for sentrum Ny kommunedelplan for sentrum er for tiden på høring. Fristen for å komme med innspill er satt til I høringsutkastet er planområdet er foreslått disponert til sentrumsformål, B2. Det er flere føringer i forslag til plan: Alt areal som er vist som bebyggelse og anlegg inngår i BRA. Sykkelparkering over eller under bakken, boder i underetasjen og parkering under bakken regnes ikke med Langs hovedgater er formålsgrensene byggelinjer og ny bebyggelse skal plasseres i byggelinjen Gateetasjen skal ha høy transparens med utstillingsvinduer og inngangsdører, og skal benyttes til allment tilgjengelige, publikumsrettede funksjoner. Bolig, kontor, hotellværelser og parkering tillates ikke i gateetasjen i hovedgater Sentrumsformål innbefatter: forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting, bevertning og nødvendig grønt Tabell som viser utnyttelsesgrad og fordeling av formål for hvert delområde vil foreligge til 2.gangsbehandling Spesifikt for planområdet, B2 heter det: «B2 Møbelgalleriet Deler av gnr/bnr 59/893 (Objekt nr. 123 i KDP Kulturminner ) skal beholdes. Krav til felles uteoppholdsareal/lekeareal for boligene som ikke løses med balkong og/eller takhage, kan legges til forplassen mot vest/løkkeveien dersom dette er parkmessig opparbeidet» Innenfor Trehusbyen kan eksisterende bebyggelse erstattes med nybygg innenfor delområdene B2. Nybygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse, men kan gjerne gis en morderne utforming. Krav om parkeringsanlegg, P5 Parkeringsanlegget skal være opparbeidet/sikret opparbeidet innen rammetillatelse (rekkefølgekrav i reguleringsplan) Ikke tillatt nedkjøring til p-anlegg direkte fra uteoppholdsareal 0,5 p-plass per 100 m 2 P5 skal dekke parkering for B2

23 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 14 4 Forslag til planprogram 4.1 Alternativ Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkninger og konsekvenser som planforslaget kan medføre. Ett alternativ (alternativ 1) vil bli utredet og sammenlignet med dagens situasjon og potensialet i gjeldende reguleringsplaner (alternativ 0). Alternativ som skal utredes Alternativ 0 Dagens situasjon og potensialet i eksisterende reguleringsplaner Beskrivelse av alternativet Bensinstasjon Kontorbygg Detaljhandel og handel med plasskrevende varer (Møbelgalleri) Ca. 100 bilparkeringsplasser på terreng, ca. 20 bilparkeringsplasser inne i bygg Alternativ 1 Tiltaket vil omfatte: Næringsformål, tjenesteyting, forretning planarbeidet vil se på hvilket formål som er mest hensiktsmessig Se på mulighet for boligbebyggelse Publikumsrettet næring i første etasje Bil- og sykkelparkering i parkeringskjeller 4.2 Metode I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er belyst i planprogrammet. Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra offentlige databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaring og erfaringer i forbindelse med eksisterende virksomhet.

24 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 15 Konsekvensene skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø og samfunn etter en felles norm i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Prinsippene som legges til grunn er en systematisk gjennomgang av verdi, tiltakets omfang og konsekvensens betydning. Konsekvensen for et tema fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og omfang. Dette gjøres i en konsekvensvifte som vist i figur 4-1. Det gjøres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut fra den funksjonen området har i dag, i forhold til de aktuelle tema. Verdien angis på en tredelt skala; liten-middels-stor verdi. Omfang er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0, på en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang, dvs hvilke virkninger tiltaket vil ha for miljøet/området. Figur 4-1 Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen) Konsekvens beskriver de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Symbol Konsekvens Beskrivelse Meget stor positiv Meget store forbedringer i forhold til dagens konsekvens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre Stor positiv konsekvens Store forbedringer i forhold til dagens situasjon + + Middels positiv konsekvens Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon + Liten positiv konsekvens Små forbedringer i forhold til dagens situasjon 0 Ubetydelig/ingen konsekvens Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens situasjon - Liten negativ konsekvens Noe forverring i forhold til dagens situasjon - - Middels negativ Middels forverring i forhold til dagens situasjon konsekvens Stor negativ konsekvens Stor forverring i forhold til dagens situasjon Meget stor negativ konsekvens Meget stor forverring i forhold til dagens situasjon Figur 4-2 Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser Alle tema skal vurderes ut fra denne metoden.

25 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side Utredningstema I samråd med kommunens administrasjonen foreslår vi å utrede tiltakets innvirkning på kulturmiljøet Trehusbyen, samt innvirkning på tilliggende verneverdig bebyggelse i Gamle Stavanger og tiltakets virkning på bygg innenfor Løkkeveien 99 (Sundes bilverksted og garasje) Kulturmiljø Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysisk miljø. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Planområdet ligger innenfor kulturmiljøet Trehusbyen, nær Gamle Stavanger. Forretningsbygget Sundes bilverksted og garasje i Løkkeveien 99 er nevnt på objektlisten i gjeldende kulturminneplan for Stavanger kommune. Bygget har ikke formell vernestatus og er betydelig ombygget og modernisert siden verkstedsdriften ble lagt ned i Planarbeidet skal vurdere hvordan bygningen best mulig kan integreres og beholdes som en del av planforslaget. Det anses at byggets buete takform mot Stavanger sentrum har identitetsverdi. Utredes i KU Kartlegging av viktige karakteristiske trekk i områdets kulturhistorie Tiltakets virkning på trehusbyen som et kulturmiljø Tiltakets virkning på forholdet mellom Gamle Stavanger og resten av trehusbyen 4.4 Sammenstilling Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet med 0-alternativet og en vurdering av måloppnåelse i forhold til overordnede planer. Det vil også bli redegjort for eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales. 4.5 Forholdet til annen planlegging Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til nasjonale mål og retningslinjer og andre planer. Det skal vurderes i hvilken grad tiltaket er i samsvar eller i strid med gjeldende planer, mål og retningslinjer. 4.6 Planbeskrivelse I henhold til plan- og bygningslovens 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med planforslaget. Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav. Tema som vil få særlig fokus i planbeskrivelsen er: Tema Bybildet (landskapsvirkning) Kartlegging av eksisterende bystruktur og virkning av tiltak fra ulike målpunkt, herunder vurdering av tiltakets forhold til eksisterende bebyggelse innenfor og utenfor planområdet

26 Forslag til planprogram Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol Side 17 Byutvikling Transport Nærmiljø Barn og unge Virkning av tiltak i forhold til lokalisering av arbeidsplasser, byutvikling langs Løkkeveien, virkning av identitetsskapende element (Sundes bilverksted og garasje) og ny bebyggelse, næringslivet i Stavanger og eksisterende næringer innenfor planområdet Mobilitetsplan skal utarbeides, turproduksjon og reisemiddelvalg, parkeringsdekning Virkning av identitetsskapende element (Sundes bilverksted og garasje) for beboere og brukere, byutvikling, sol- og skyggeforhold Ved bolig vurdering av forholdene for barn og unge, nærhet til skole, idrett, lekeplass, aktivitets/fritidstilbud, trygge traseer I tillegg vil planbeskrivelsen beskrive virkning i forhold til, blant annet: miljø, helse og trivsel, støy, sol- og skyggeforhold og universell utforming. Flere tema kan bli aktuelle gjennom prosessen. 4.7 Risiko- og sårbarhets analyse I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil utarbeides parallelt med konsekvensutredningen.

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22 Hillevåg bydel. OVERSIKTSKART 1:4000 Stavanger Kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Bruvikhagen As Strandgata 15a 4307 Sandnes Bø-Pedersen Erik Bruvikveien

Detaljer

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Storhaug bydel OVERSIKTSKART 1:2000 Etater, instanser og interesseorganisasjoner som er aktuelle høringsinstanser ved utarbeiding av reguleringsplaner

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13.

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13. PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13. JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Prinsens vei

Detaljer

RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 8. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Plan 0376.01 Endring av detaljplan

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

VELDE PUKK AS DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG MASSEDEPONI FOR VELDE PÅ GNR 9 BNR 7 M.FL., KYLLES PLAN 2014 133, SANDNES KOMMUNE

VELDE PUKK AS DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG MASSEDEPONI FOR VELDE PÅ GNR 9 BNR 7 M.FL., KYLLES PLAN 2014 133, SANDNES KOMMUNE VELDE PUKK AS DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG MASSEDEPONI FOR VELDE PÅ GNR 9 BNR 7 M.FL., KYLLES PLAN 2014 133, SANDNES KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 12. DESEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: 1207 - Killinglandveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste «Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste NYTT VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED PLAN 0512 - DETAIIREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611, SOLA KOMMUNE På vegne av Kleppevegen 611 AS, gir Rambøll

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1539 Sted, dato: Sandnes, 21.6.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID på vegne av gir med dette melding iht. plan-

Detaljer

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001.

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001. Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser Iflg. adresseliste Sandnessjøen 08.04.2013 Vår ref: 1161 Deres ref: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer