PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011

2 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult. Illustrasjoner: Multiconsult og LINK arkitektur

3 Forord Forord Forslag til reguleringsplan for Hillevåg Næringspark, Sandvikveien er en privat detaljplan utarbeidet av Link arkitektur og Multiconsult på vegne av tiltakshaver som er Hillevåg Næringspark AS. I sluttfasen av planarbeidet er felt 12 og 13 kommet med som en følge av krav fra Stavanger kommune. Felt 12 var ferdig utbygget i juli Stavanger kommune har drøftet en eventuell byggesøknad for felt 13 og kommet frem til at reguleringsplan skal utarbeides før dette tiltaket kan behandles som byggesak. Begrunnelsen for kravet er at denne delen av planforslaget har naturlig samhørighet med resten av planforslaget (avgrenset av Bergsagelveien og Sjøhagen). I henhold til gjeldende kommuneplan ( ) og kommunedelplan for Paradis og Hillevåg (plan 116K) utføres regulering av nytt næringsareal ved Sandvikveien i Stavanger kommune. Arealet ligger sentralt plassert mellom fv. 44 og jernbanen, ca. 3 km sør for Stavanger sentrum/bystasjonen og ca. 1 km sør for Hillevåg bydelssenter/kilden. Krav om konsekvensutredning blir utløst av at det planlegges en ny bygningsmasse som overskrider et bruksareal på m 2. Konsekvensutredningen er gjennomført parallelt med arbeidet med reguleringsplanen. ROS-analysen ligger som vedlegg til konsekvensutredningen. Hovedkonklusjonene fra konsekvensutredning og ROS-analysen er tatt med i denne planbeskrivelsen. Reguleringsplanen og konsekvensutredningen er utarbeidet iht. vedtatt planprogram. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden , samtidig med varsel om planoppstart. Det kom inn 12 uttalelser fra offentlige instanser/ interesseorganisasjoner. Planprogrammet ble vedtatt i kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger kommune den Stavanger kommune, ved kommunalstyret for byutvikling er planmyndighet og ansvarlig myndighet. Endelig plan med konsekvensutredning fastsettes av Bystyret. Sandnes, desember Planforslaget fremmes nå til 1. gangs behandling, og presenteres gjennom følgende dokumenter: Plankart (datert ) Reguleringsbestemmelser (datert ) Formingsveileder (datert ) Planbeskrivelse (dette dokumentet) med vedlegg: 1. Konsekvensutredning m/ros-analyse (datert ) 2. Trafikkanalyse inkl. mobilitetsplan (datert ) 3. Støyrapport (datert ) 4. Overordnet kvalitetsprogram (datert ) 5. Illustrasjonshefte (datert ) 6. Oppsummering av merknader (datert ). 3

4 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innholdsfortegnelse Saken gjelder Bakgrunn for planforslaget Bakgrunn Mål for tiltaket Overordnet plangrep Gjeldende planer og retningslinjer Kommuneplan og reguleringsplaner Varsel om planoppstart - fastsetting av planprogram Politisk behandling av planprogram Videre saksbehandling Beskrivelse av planområdet - dagens forhold Planområdets beliggenhet, avgrensing og størrelse Eierforhold Eksisterende og nærliggende bebyggelse Kulturminner Landskap, topografi og vegetasjon Barn og unges forhold - friområder Sol/skygge, vind og lokalklima Trafikale forhold og barrierer Grunnforhold og infrastruktur i grunnen Beskrivelse av planforslaget Reguleringsformål og arealstørrelser Vurderinger som har lagt premisser for planen Planlagt utbygging Trafikale hovedgrep Landskap og grøntstruktur Energi - bæredyktighet Kriminalitetsforebygging Konsekvenser av planforslaget Alternativ Verdi, omfang og konsekvens Landskap- / bybilde Nærmiljø og friluftsliv Trafikk/transport Næringsliv Klima og miljø ROS-analyse Sammenstilling av konsekvenser Planvurdering - måloppnåelse Måloppnåelse Anbefaling Referanseliste

5 Saken gjelder 1 Saken gjelder Multiconsult og Link arkitektur utarbeider på vegne av Hillevåg Næringspark AS og Byggmester Sagen AS 1 et privat forslag til detaljreguleringsplan for nytt næringsområde på Kvaleberg i Hillevåg bydel, Stavanger kommune. Området ligger mellom Bergsagelveien, Sjøhagen, jernbanen og Sandvikveien. Fv. 44, med høyfrekvent kollektivtilbud, ligger i kvartalet vest for Bergsagelveien. Området reguleres i all hovedsak til kontor og offentlig/privat tjenesteyting, hotell og lettindustri. Planområdets størrelse er ca. 56,5 daa. Figur 1-1 Oversiktskart (Temakart-rogaland.no). Omtrentlig planområde er markert med en gul ring. Figur 1-2 Varslet planområde Iht. plan- og bygningslovens paragraf 4-2,12-10 og 14-6 og Forskrift om konsekvensutredninger paragraf 2, bokstav f og vedlegg I, er denne planen konsekvensutredningspliktig, da utbyggingen vil overskride m 2 i bruksareal. Arbeidet med planforslaget og konsekvensutredningen har foregått parallelt og har gjensidig påvirket hverandre. Konsekvensutredningen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen, og essensen fra konsekvensutredningen gjengis i beskrivelsen. ROS-analysen ligger som vedlegg til konsekvensutredningen, og essensen fra ROS-analysen er trukket ut og gjengitt. 1 Arkitektkontoret Studio Ludo har stått for utformingen av Byggmester Sagens arealer. 5

6 2 Bakgrunn for planforslaget 2.1 Bakgrunn Forslagsstilleren for hoveddelen av planområdet, Hillevåg næringspark AS, ønsker å utvikle planområdet til næringsformål iht. kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger godt til rette for en atskillig høyere utnyttelse enn området har i dag. I startfasen av planarbeidet ble det også vurdert mulighet for boliger på deler av planområdet. Det ble vurdert at dette, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra nærliggende fabrikker og politiske signaler, ikke er gjennomførbart. Man har derfor gått videre og rendyrket næringsprofilen og ser fordelen med å ha hele området avsatt til næring. Felleskjøpet RA arbeider med teknologi for å redusere luktproblemene. Man holder imidlertid muligheten åpen for at noen delfelt kan benyttes til hotell/leilighetshotell. Dersom teknologiutvikling leder til reduserte utslipp vil en kunne vurdere permanente boliger på et senere tidspunkt, men da må det omreguleres. Forslagsstiller ser det som viktig for helheten og attraktiviteten i nærområdet at man på sikt også får på plass flere boliger. I sluttfasen av planarbeidet er felt 12 og 13 kommet med som en følge av krav fra Stavanger kommune. Felt 12 var ferdig utbygget i juli Stavanger kommune har drøftet en eventuell byggesøknad for felt 13 og kommet frem til at reguleringsplan skal utarbeides før dette tiltaket kan behandles som byggesak. Begrunnelsen for kravet er at denne delen av planforslaget har naturlig samhørighet med resten av planforslaget (avgrenset av Bergsagelveien og Sjøhagen). Konsekvensutredningen (vedlegg 1) utreder det opprinnelige planområdet, ekskl. delfelt 12 og 13. Kommunens administrasjon vurderer dette som akseptabelt da endringen ikke vurderes å ha betydning for konklusjonene i konsekvensutredningen. 2.2 Mål for tiltaket Planforslaget skal legge opp til å utvikle en ny type næringsmodell/næringspark, og bidra til at området blir dynamisk/livlig og blir brukt også utenom arbeidstid. Iht. innspill fra KBU-styret ved fastsettelse av planprogrammet skal det legges opp til økt arealutnyttelse. Kvaliteter i planområdet og dets nærhet skal utnyttes på en slik måte at det kan gi et positivt bidrag til tiltakshaver, framtidige eiere/leietakere, brukere av nærområdet og samfunnet for øvrig. Typiske kvaliteter for dette området vil være nærhet til industri som i dag slipper ut spillvarme som kan utnyttes til oppvarming (Felleskjøpet og eventuelt Skretting) og nærheten til sjø (varme/avkjøling), samt nærhet til kollektivnettet (jernbane, busstrasé og eventuelt framtidig bybane) og gang- og sykkelveinett. Et mål er også å gi et estetisk og innholdsmessig løft til området, som i dag har et "bakgårdspreg". 2.3 Overordnet plangrep Utbyggingsstrategien tar utgangspunkt i å optimalisere områdets muligheter gjennom å etablere en så effektiv infrastruktur som mulig. Planområdets lokalisering i forhold til veinettet, kollektivtilbud og gang- og sykkeltraseer gjør at man legger seg på en høy utnyttelse. Det er ønske om en fleksibel plan som kan bygges ut over tid (etappevis), uten å låse bebyggelsen i hele planområdet for detaljert i denne fasen. Ulike næringsformål tillates. Det er tenkt en sentral, grønn/urban akse for å knytte området sammen og knytte det til omkringliggende grøntarealer/-struktur og gang- og sykkelveinettet. 6

7 Urbane grøntstrukturer vil vektlegges både for å knytte området sammen og for å gi utbyggingsområdet en nødvendig utlufting, samt for å gi området identitet og økt aktivitet. Generelt er det et ønske å få realisert både bygninger og uteområder som vil løfte områdets kvaliteter, fra dagens mindre estetiske utførelse. Forslagsstiller ønsker at utbyggingen skal kunne sees på som en kvalitetsheving også for de som oppholder seg eller bor i nærområdet, og de som ferdes gjennom det. En viktig grunntanke er å få til et moderne anlegg og en terrengtilpassing som gir god mulighet for tilrettelegging for tilgjengelighet for alle (universell utforming). Det jobbes med å få til en energiløsning som baserer seg på rundt 90 % fornybar eller gjenvunnet energi til oppvarming og kjøling av de planlagte byggene i Hillevåg Næringspark. Løsningene må jobbes videre med. 7

8 3 Gjeldende planer og retningslinjer Følgende rikspolitiske retningslinjer legger føringer for utviklingen av planområdet: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen RPR for universell utforming Følgende overordnede planer legger føringer for utviklingen av planområdet: Fylkesplan for Rogaland Fylkesdelplan langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland Fylkesdelplan for universell utforming ( ) 3.1 Kommuneplan og reguleringsplaner Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel (Stavanger kommune, 2011) er planområdet vist som næringsbebyggelse. Kommuneplanen legger opp til at utnyttelsen av næringsområdene skal økes. Ny øvre grense for utnytting i ren næringsbebyggelse er satt til 220 prosent BRA. Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg (plan 116K) I kommunedelplan er planområdet benevnt H41 og H42 og er vist som ervervsformål. I kommunedelplanen tillates maks. 200 prosent BRA (TU iht. utgåtte beregningsregler). Denne grensen er hevet til 220 prosent BRA iht. kommuneplanen. Maksimum byggehøyde skal normalt ikke overstige 5 etasjer. Byplanmessige eller arkitektoniske hensyn kan tilsi andre byggehøyder. Det skal tas hensyn til bebyggelsens virkning sett fra sjøen og sentrale standpunkt på land. Planen angir retningslinjer og bestemmelser som skal følges. I dette planområdet trekkers spesielt fram (ikke utfyllende): B Retningslinje: Ny utbygging skal legge til rette for bruk av alternative energikilder, herunder industriell spillvarme. H41/H42: Ervervsområde med hovedformål næringsrelatert virksomhet. Ved omregulering til boligformål skal det dokumenters at eksisterende industri ikke har negativ innvirkning på boligmiljøet. Tilstøtende reguleringsplaner Plan 2295: Detaljregulering for deler av Sandvikveien, Sjøhagen, Bergsagelveien og Gandsbakken, Hillevåg bydel ( ). Denne overlapper delvis planområdet. Plan 2116: Reguleringsplan for Felleskjøpet - Kvaleberg, Hillevåg bydel ( ). Plan 537: Forslag til sløyfing av regulert plan - stripe på gnr. 21, bnr. 690 ( ) Plan 468: Hillevåg ( ) (delvis overlapp med planområdet). (Informasjon hentet fra kommunens karttjeneste per : 8

9 4 Varsel om planoppstart - fastsetting av planprogram Pga. konsekvensutredningsplikt er det iht. Plan- og bygningsloven utarbeidet et planprogram. Høring av planprogrammet og varsel om planoppstart ble sendt til berørte, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige etater og varslet i avis og på kommunens Internettsider. Frist for uttalelse var satt til Det kom 12 uttalelser, hvorav 1 kun gjaldt planprogrammet. For oppsummering av og kommentarer til innkomne merknader, se vedlegg 7. I korthet består kommentarene av praktisk informasjon, samt innspill om utredning/utforming av planområdet, fra ulike etater. Private/naboer har kommentarer som omhandler konsekvenser de mener den foreslåtte utbyggingen vil få for dem, og hvilke hensyn de ønsker planen skal ivareta. 4.1 Politisk behandling av planprogram Planprogrammet ble revidert i samråd med kommunen med utgangspunkt i innkomne merknader og sendt inn for behandling. Planprogrammet ble fastsatt i kommunalstyret for byutvikling (KBU) i møte KBUs enstemmige vedtak: "Stavanger kommune fastsetter foreliggende planprogram, sist datert Multiconsult , for utarbeiding av detaljregulering av Hillevåg Næringspark, Sandvikveien. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven 12-9 og forskrift om konsekvensutredning av , 7". Følgende oversendelsesforslag følger saken: Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Ap og SV: 1. Området beholdes som næringsområde i planprogrammet. 2. Planprogrammet må vurdere Levekårsundersøkelsen som et till. i planprogrammet. Kari Raustein (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: Det bes om at følgende blir hensyntatt i videre behandling: 3. det søkes spesielt at konsekvensutredningen setter fokus på trafikale konsekvenser ifht at det er skolebarn helt ned i 6-årsalderen som passerer gjennom området. 4. det innarbeides økt arealutnyttelse, i tillegg til økt byggehøyde. Planområdet er et typisk industriområde, og har liten funksjon ifht nærmiljø og friluftsliv, og kan derfor tåle en utvidet utnyttelse. 5. adkomst- og parkeringsforhold i området må sikres Kommentarer til oversendelsesforslag 1. Dette er ivaretatt. Området er i sin helhet avsatt til næring og tilhørende infrastruktur/ grøntområder. Næringsformål som er foreslått er kontor, hotell, offentlig eller privat tjenesteyting, lettindustri og forretning. 2. Levekårsundersøkelsen er lagt til grunn bl.a. ved vurdering av deltemaet Nærmiljø og friluftsliv i konsekvensutredning. Det er vurdert at planforslaget vil bidra til en betydelig kvalitetsheving av et område som i dag har et "bakgårdspreg". Som en følge av utarbeidelsen av denne reguleringsplanen arbeides det nå med ny teknologi for å eliminere/redusere lukt fra industrien. Ulike tekniske løsninger blir vurdert og kostnadsestimert. Antageligvis vil ikke varmen som gjenvinnes fra Felleskjøpet alene kunne forsvare kostnadene for et lukket energigjenvinningsanlegg, mulighetene for støtte fra Enova og andre offentlige aktører blir derfor også sett nærmere på. Muligheten for varmegjenvinning fra Skretting sitt anlegg, som ligger i nærområdet, er også aktuelt 9

10 å se nærmere på. Lykkes man med denne og implementerer nødvendige tiltak, vurderes dette å ha en svært stor betydning for bydelens befolkning. 3. Dette har hatt fokus i planprosessen. Grep som er gjort er bl.a. å flytte mesteparten av trafikken til planområdet og Skretting fra Bergsagelveien til en ny internvei gjennom planområdet. I tillegg forutsettes planlagt endring (iht. plan 2295) iverksatt. Det stilles også krav om at skoleveien skal sikres i anleggsperioden. 4. Det er lagt inn en arealutnyttelse på opp mot 220 % iht. kommuneplanens arealdel. 5. Atkomst og parkering er sikret med robuste løsninger og utformes iht. offentlige krav. Parkering er i all hovedsak lagt i parkeringskjeller. Det planlegges informasjonstavle/- søyle ved innkjøringen til området som bl.a. vil kunne tydeliggjøre hvor man skal kjøre/parkere. Parkeringsdekningen er lavere enn maksimumskravet satt i kommuneplanen. Dette er gjort med utgangspunkt i trafikkanalyse som viser at det er kapasitetsproblemer på fv. 44. Utbyggin som følge av denne planen, og all videre utvikling (med høy utnyttelse) langs fv. 44, fordrer at man får endret reisemiddelfordelingen fra privatbilisme til kollektiv/gang/sykkel. Det er utarbeidet mobilitetsplan som en integrert del av trafikkanalysen. 4.2 Videre saksbehandling Saksgangen for en reguleringsplan med konsekvensutreding er beskrevet i plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale. Planprogrammet beskriver tiltaket, mulige konsekvenser som vil bli belyst og hvilke utredninger som er nødvendige. Programmet spesifiserer videre prosess for planarbeidet og beskriver opplegg for medvirkning og informasjon. Reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides med basis i Stavanger kommunes krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers høringsfrist. Kommunen sammenstiller innkomne merknader og lager en saksframstilling for politisk behandling. Bystyret eller kommunestyret fastsetter om, og på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før reguleringsplanen kan vedtas. 10

11 5 Beskrivelse av planområdet - dagens forhold 5.1 Planområdets beliggenhet, avgrensing og størrelse Planområdet ligger på Kvaleberg i Hillevåg bydel, Stavanger kommune på Nord-Jæren. Det har sentral plassering i forhold til overordnet infrastruktur: kollektivtrasé/fv. 44 (eventuelt framtidig bybane) og jernbanen. Planområdet avgrenses slik: I sør grenser eiendommen til Skretting, Lithografen og friområde/turdrag. I nord grenser planområdet til (og tar delvis med) Sandvikveien. I øst grenser planområdet til jernbanens arealer. I vest grenser planområdet til Bergsagelveien. En del av trafikkarealene rundt utbyggingsområdet tas med i planen etter oppfordring fra kommunen. Planområdet er ca. 56,5 daa og består i stor grad av diverse bygninger uten en planmessig helhet/struktur. Utomhusarealene består for øvrig av asfalterte flater i form av veier, parkering og lagringsplasser, samt noen mindre grønne belter/felt. Tomten ligger østvendt med utsikt mot Gandsfjorden og Ryfylke. For utfyllende beskrivelser av landskap, nærmiljø, trafikk og næringsliv se konsekvensutredning (vedlegg 1). 5.2 Eierforhold Tabell 5-1 viser hvilke eiendommer som inngår i planområdet og eierne av disse. Tabell 5-1Oversikt over eiendommer og eiere innenfor plangrensen. Gnr. Bnr. Hjemmelshaver og 1304 Sjøhagen eiendom invest AS , 675, 683, 1079, 1083,1133, 1303 og 1099 Hillevåg næringspark AS Lithografen Eiendomsselskap AS Bernt Olav Knudsen , 957, 958, 959, 961, 962, 971, 1062 Stavanger kommune , 1143 og 1164 Byggmester Sagen AS 5.3 Eksisterende og nærliggende bebyggelse Planområdet består i stor grad av store bygninger (Felleskjøpet RAs administrasjonsbygg og butikkutsalg, industri, forretning, taxisentral med mer), div. lagerhall og verkstedbygninger, en tomannsbolig og Internasjonalt hus inkl. barnehage. I juli 2011 var felt 12 (refererer til plankart) ferdig utbygget, med et nytt kontorbygg på m 2, for Rambøll. Kvaleberg skole, med ca. 370 elever, ligger nord for planområdet. Sør - sørvest for planområdet ligger det et boligområde. Bebyggelse nærmest planområdet er dominert av næring og industri. I vest ligger det flere butikker og næringslokaler langs fv

12 Figur 5-1 Stedsnavn, gatenavn og omkringliggende bebyggelse. 5.4 Kulturminner Det finnes ingen automatisk fredede kulturminner innenfor eller nær planområdet. Det er heller ingen nyere tids kulturminner innenfor planområdet, men utenfor finnes bygningsmiljøene "Solhøgda", skolemuseum, samt spor etter militærleir fra 2. verdenskrig. Rogaland fylkeskommunen har ved varsel om planoppstart /høring av planprogram påpekt at nærheten til nr. 245, 287, 288, 290 og 525 bør vurderes i forhold til planområdet. I Rogaland fylkeskommunes merknad til varsel om planoppstart / høring av planprogram opplyses det: 12

13 "Den sørlige delen av planområdet grenser til "Solhøgda"; et småbruk med våningshus og uthus fra tidlig på 1800-tallet, regulert til spesialområde bevaring, jf. kommunedelplan for kulturminner. Like nord for planområdet ligger et område som inngår i den samme kulturminneplanen med spor etter militærleir fra 2. verdenskrig på Kvaleberg. Ett bygg/offisersmessen, en bunker og ett kombinert utkikkstårn og trafokiosk står igjen etter militærleiren. Grusbanen ved tårnet, som i dag brukes som fotballbane, var leirens ekserserplass." Figur 5-2 viser utsnitt av Kulturminneplanen, samt en kort beskrivelse av kulturminner. Nr. Hvor/hva 51 Hillevågsveien 82, Kvaleberg gamle skole/vestlandske skolemuseum 245 Flintegata 3, Hillevåg transformatorstasjon 287 Flintegata, Tårnet - transformatorkiosk/vakttårn fra Kvalebergleiren. 288 Fotballbane ved Flintegata sør for Tårnet - ekserserplass fra Kvalebergleiren. 290 Bunker for Kvalebergleiren, delvis ødelagt Tilbakeført til opprinnelig stand av kommunen i Solhøgda - våningshus og uthus, småbruk. Figur 5-2 Utsnitt fra Kommunedelplan for kulturminner (forklaring i tabell). 5.5 Landskap, topografi og vegetasjon Området rundt Sandvika er et skålformet landskapsrom. Området fikk navnet etter bukten som tidligere gikk lenger inn, før den ble fylt ut med jernbane- og søppelfyllinger. Landskapsrommet domineres av store bygningsvolumer og er klart avgrenset mot skogsområdet i sør (Sommerhaugen). Figur 5-3 Illustrasjon temakart landskaps-/ bybilde planområde 13

14 De nære omgivelsene til planområdet består hovedsakelig av diverse næringsbygg der siloene til Felleskjøpet og Skretting er de mest markante sett på avstand. Disse er definert som spesielt viktige landemerker (iht. Hillevåg stedsanalyse, 2001). Området skråner ned mot jernbanen i øst. Planområdet går fra kote 23 i Bergsagelveien til kote 2 ved jernbanen. 5.6 Barn og unges forhold - friområder Planområdet er preget av industri og har i seg selv minimal funksjon i forhold til barn og unge. Omkringliggende trafikkarealer er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Sandvikveien kan brukes som atkomst mot sjøen, og det er etablert en ny tursti langs Gandsfjorden. Sommerhaugen, sør for planområdet, er et attraktivt lokalt grøntområde med turvei knyttet til Gandsfjorden, samt stier og tråkk i lett farbar løvskog. Mot Solhøgda er der en åpen slette med fotballbane. Sammen med det grønne beltet nord for Skjæringen skal Sommerhaugen være del av et (framtidig) sammenhengende grøntdrag fra Hillevåg i øst til Vannassen og Sørmarka i vest. Dette grøntdraget er foreløpig ikke sammenhengende. Hovedruta for sykkel, Gandsfjordruta, går langs Bergsagelveien, det samme gjelder skolevei til Kvaleberg skole for boligområdet sør for Sjøhagen og Gandsbakken. Bergsagelveien, nord for planområdet, er også hovedatkomst til fotballbanen som ligger ved skolen. Nordsjøruta sammenfaller med Gandsfjordruta langs Bergsagelveien. Gang- og sykkeltraseene består av flere systemskifter. De gående og syklende må krysse kjøreveien i plan flere steder. Området er belastet av tunge kjøretøy og biltrafikk. Atkomst- og parkeringsforholdene i området er uoversiktlig. 01. desember 2009 ble det foretatt registreringer av gående og syklende i kryss Sandvikveien - Bergsagelveien. Registreringene ble gjort om morgenen mellom klokken og (Tidsrommet ble anbefalt av ansatte ved Kvaleberg skole). Registreringene viste et klart gangog sykkelmønster, der 55 gående og 24 syklende kom fra sør i Bergsagelveien med retning Kvaleberg skole. Under registreringene ble det observert mye trafikk, noe som medførte en sammenblanding av trafikantgruppene. Se mer utfyllende informasjon i konsekvensutredningen. 5.7 Sol/skygge, vind og lokalklima Planområdet ligger sør-østvendt og har gode solforhold spesielt på formiddagstid. Det er gjort solstudier for hele tomten. Det er lagt opp til gunstige solforhold i gaterommene og i parken rundt lunsjtider og utover ettermiddagen. Med hensyn til lokale vindforhold er det opplyst fra Meteorologisk institutt at vindretningen varierer over året og over døgnet. For månedene mai-august (målinger , Sola) er hovedvindretningen fra nordvest og "sekundær" vindretning er fra sørøst. 5.8 Trafikale forhold og barrierer Planområdet har god tilgjengelighet for de flest typer transportformer: gang- og sykkeltransport, bil, buss og eventuelt framtidig bybane, samt en rimelig nærhet til togstoppestedet. I fv. 44 går det i dag mange bussruter med høy frekvens. En eventuell framtidig bybane vil muligens også gå i fv. 44. Planområdet vil ha hovedatkomst fra fv. 44 via Sandvikveien. Mulig atkomst kan også være via Sjøhagen og Bergsagelveien. I reguleringsplan 2295 Sandvikveien, Sjøhagen, Bergsagelveien og Gandsbakken, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling , planlegges trafikkarealer bl.a. i kryss mellom Sandvikveien og Bergsagelveien. Her planlegges en undergang for gående og syklende med spesielt fokus på skolebarn på Kvaleberg skole. Bergsagelveien er iht. plan 2295 planlagt enveiskjørt fra nord mot sør. Det finnes ingen fysiske barrierer innenfor planområdet. Jernbanen og nærliggende industri kan oppleves som barrierer mot sjøen. Fv. 44 kan oppleves som barriere mot vest, men veien er 14

15 under oppgradering (kollektivfelt) og det legges til rette for bl.a. opphøyde og universelt utformede gangfelt. 5.9 Grunnforhold og infrastruktur i grunnen Iht. Temakart-rogaland.no består området av skifer/sandstein/kalkstein og fyllmasser. Det er ikke utført boringer i området men man antar at det er mye fjell i dagen eller små løsmassemektigheter. Det er flere typer VA-ledninger i selve planområdet og i veiene rundt. Dimensjonene er relativt store. Mye av dette må legges om ved utbygging av tomten. Innenfor planområdet ligger også en pumpestasjon som blir berørt av tiltaket. I ledningskart fra Lyse AS viser lavspentkabler, høyspentkabler, spenningspiler for 50 kv kabler, trafostasjoner og koblingsskap/kabelskap i og nær planområdet. Spesielt for området er to 50 kv kabler som går langs Sandvikveien. Disse kablene kan ikke kobles ut samtidig. Det vil også kunne bli restriksjoner på når på året disse kablene eventuelt kan kobles ut. 15

16 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Reguleringsformål og arealstørrelser Planområdet er ca. 56,5 daa. Under er gitt en tabell som viser areal for de ulike reguleringsformålene. Tabell 6-1 Areal for de ulike formål i plankartet Formål Areal daa (formål - flate i plankartet) Kontor 10,961 Kombinert formål forretning/kontor/industri 1,580 Kombinert formål kontor/tjenesteyting 4,751 Andre kombinerte formål 10,374 Kjørevei 6,437 Fortau 8,434 Torg 1,323 Gatetun 2,067 Gang-/sykkelvei 0,613 Gangvei/gangareal/gågate 2,811 Annen veigrunn teknisk anlegg 1,118 Annen veigrunn grøntareal 0,787 Parkering på grunn 0,479 Turvei 0,402 Park 4,389 Sum Ca. 56,5 Tabell 6-2 Utbyggingsareal (avrundet til nærmeste 50 m 2 ) inkl. barnehage: Foreslått (m 2 ), som vist i illustrasjonsheftet Maksimum (m 2 ) 2 Kontor Offentlig/privat tjenesteyting Hotell Industri Forretning Totalt Arealer i kjeller, ca m 2, er ikke inkludert (bl.a. til parkering, tekniske rom, energisentral etc.). I total % -BRA inkluderes i tillegg ca. 500 m 2 parkering på grunn. For øvrig gjelder at innenfor hele planområdet skal % -BRA ikke overskride 220 prosent. Hvert delfelt må minst utnyttes 70 % av oppgitt maks BRA. Dersom barnehagen flyttes ut av planområdet kan utnyttelsen økes med m 2 (kontor/ tjenesteyting). Se formingsveilederen for flere detaljer. Se figur Det er rom for noe fleksibilitet i planen. For eksempel kan deler avarealer satt av til tjenesteyting /forretning, og alle arealer for hotell/industri, omgjøres til kontor. 16

17 Figur 6-1 Utsnitt av planforslaget. 6.2 Vurderinger som har lagt premisser for planen Planen er utarbeidet i størst mulig grad iht. beskrivelser i planprogrammet (vedtatt ). Konsekvensutredning med ROS-analyse er utarbeidet parallelt med arbeidet med reguleringsplanen og har lagt premisser for planen. Underveis i planprosessen har det vært vurdert ulike utbyggingsmodeller. Det endelige planforslaget fokuserer på de estetiske aspektene ved planen, samt prosjektets virkning på lokale byplan- og landskapsmessige forhold. Ny bebyggelse og uterom gis en utforming av høy arkitektonisk kvalitet. Intensjonen i planen har vært å skape en urban og tett struktur med fokus på tydelig definerte rom mellom byggene og en bymessig opparbeidelse og menneskelige dimensjoner. Bebyggelsen er oppdelt i kvartalsstørrelser på omtrent 50x50 m for å gi gjenkjennelige dimensjoner og nødvendig areal for å skape god fleksibilitet i de enkelte delfeltene. I planprogrammet var det sagt at det skulle vurderes om det skulle innarbeides noe bolig i planområdet, men iht. retningslinjer gitt i kommunedelplan 116K må man: "Ved omregulering til boligformål skal det dokumenteres at eksisterende industri ikke har negativ innvirkning på boligmiljøet". Det er vurdert muligheten for å legge opp til boligbygging i felt 10 og 11, men dette har man gått bort fra bl.a. på grunn av nærheten til industri som har behov for å ha en "buffer" mot boligbebyggelse. Dersom man på et senere tidspunkt ønsker å ha boliger her, må det utarbeides ny reguleringsplan. Etter signaler fra kommunen har man lagt opp til en høy utnyttelse innenfor planområdet (inntil 220 % totalt). Vurderingen av trafikale forhold, særlig på fv. 44, har medført at man har satt ambisiøse mål for reisemiddelfordelingen for å kunne anbefale denne utnyttelsen. Planområdets plassering, med nærhet til fv. 44 (som opprustes med høyverdig kollektiv- og sykkeltiltak), hovedsykkelruter og Mariero jernbanestasjon, underbygger muligheten for å oppnå dette målet. 17

18 Dette er med på å legge premisser for det planforslaget som nå foreligger. Planforslaget inkluderer en forbedret gang- og sykkeltilkomst til Mariero stasjon, legger til rette for en framtidig direkte kopling mot holdeplasser i fv. 44 (denne må inn i ev. framtidige planer for kvartalet vest for planområdet) og gode gang- og sykkeltiltak innen og omkring planområdet. I tillegg er det satt en høyere parkeringsdekning for sykkel og lavere for bil, enn hva kommuneplanen legger opp til. I arbeidet med ROS-analysen er det avdekket behov for noen justeringer av planen og reguleringsbestemmelser (sammenlignet med det som forelå på tidspunktet da analysen ble utarbeidet). Dette har vært premissgivende og er innarbeidet i det planforslaget som nå foreligger. 6.3 Planlagt utbygging Planen legger til rette for 13 kvartaler/delfelt hvor et variert antall firmaer kan etableres innenfor hvert kvartal. Utbyggingen vil kunne tilpasses mange ulike typer bedrifter og det legges opp til en fleksibel bruk av området, og fleksibilitet i utformingen av kvartalene som kan utbygges både som carréstruktur, lamellstruktur eller kombinasjon av disse. Denne fleksibiliteten bidrar til at både kommunen og utbygger får mulighet til å tilby den type lokaler/fasiliteter som markedet etterspør. Hotell, butikk, offentlig/privat tjenesteyting som bl.a. kiosk, frisør, treningssenter og små restauranter vil kunne bidra til at det også blir aktivitet i området utenom arbeidstid. Man ønsker ikke å tilrettelegge kun for dagtidsaktiviteter, da kvartaler som dør ut etter kl. 17 kan medføre økt sjanse for kriminalitet. Området er stort nok til å kunne romme de næringsbygg som planlegges her. Samtidig vil man forsøke å ta vare på siktlinjene mot sjø og fjell, og gi så mye som mulig av området mellom bygningene et grønt preg. Ideen med den planlaget bebyggelsen er en høy utnyttelse samtidig som en benytter seg av de naturlige terrengkotene. Byggehøyder vurderes individuelt ut fra tomtens karakter, tilstøtende omgivelser og prosjektets arkitektoniske utforming. Bebyggelsen er delt opp i 13 felt. Delfelt 12 og 13 er utbygd/planlagt separat uten tilkopling til resten av feltene. Figur 6-1 viser planforslaget. Figur 6-2, figur 6-3 og figur 6-4 viser snitt og plan av planlagt bebyggelse. Figur 6-2 Planlagt bebyggelse (se illustrasjonsheftet for større format og hvor snittene er tatt fra). 18

19 Figur 6-3 Snitt planlagt bebyggelse (se Illustrasjonsheftet for større format og hvor snittene er tatt fra). Figur 6-4 Planlagt bebyggelse Felt 01 til 11 Hillevåg næringsparks bebyggelse er delt opp i 11 felt, der feltene delvis er bundet sammen i kjeller (varelevering og parkering) og via gangbruer. Formålene som foreslås er offentlig/privat tjenesteyting, hotell, kontor, lettindustri og forretning. 50 prosent av areal for tjenesteyting og forretning kan alternativt erstattes med kontor. Arealer til industri/hotell kan erstattes av kontor. Det er lagt opp til en BRA på ca m 2, med mulighet for å øke med m 2 dersom barnehagen flyttes ut og erstattes med tjenesteyting/kontor. Etasjehøydene varierer mellom 4 og 6 etasjer. Hvert felt vil kunne få en takpaviljong i 1 etasje/4 m som gir tilgang til tak/takterrasse og hvor det kan innpasses møterom/styrerom el.l. (og ev. ventilasjon). På felt 01, 10 og 13 er det tillatt tårn (opphøyd del) med 3-4 etasje i tillegg, i stedet for paviljong. For øvrig skal ingen tekniske installasjoner stikk opp over takflaten. For alle delfelt gjelder som beskrevet under. Etasjenummereringer for delfelt 1 til 11 forholder seg til nivå på Vei-2. Delfelt 12 og 13 forholder seg til nivå på Vei-1. Tabell 6-3 viser en oversikt over feltene

20 Tabell 6-3 Oversikt over formål og BRA per felt. Feltnummer Formål Total BRA (m 2 ) 01 kombinasjon av formålene industri, kontor og forretning kombinasjon av formålene industri, tjenesteyting, og kontor (energisentral i kjeller) kombinasjon av formålene industri, tjenesteyting, og kontor kombinasjon av formålene forretning, kontor, og hotell kombinasjon av formålene tjenesteyting, og kombinert formål kontor/hotell kombinasjon av formålene tjenesteyting, og kontor kontor kontor kombinasjon av formålene tjenesteyting (barnehage), og kontor kontor kontor Felt 12 og 13 I sluttfasen av planarbeidet er delfelt 12 og 13 kommet med som en følge av krav fra Stavanger Kommune. Delfelt 12 var ferdig utbygget i juli Stavanger kommune har drøftet en eventuell byggesøknad for delfelt 13 og kommet frem til at reguleringsplan skal utarbeides før dette tiltaket kan behandles som byggesak. Begrunnelsen for kravet er at denne delen av planforslaget har naturlig samhørighet med resten av planforslaget (avgrenset av Bergsagelveien og Sjøhagen). Delfelt 12 og 13 er ikke medtatt i formingsveileder. Delfelt 12 er ferdig bebygget og isolerer dermed delfelt 13 fra resten av feltet. Delfelt 13 skal derfor ha slektskap til delfelt 12 når det gjelder formuttrykk og materialvalg. Delfelt 12 Reguleringsplanen er en bekreftelse av eksisterende kontorbygg (ferdigstilt ) på m 2 BRA i etasjene 1-5. Parkeringsdekning og utnyttelse iht. til eldre reguleringsplan og Kommuneplan for området. Det er etablert ca 100 P-plasser for biler hvorav 79 stk er i lukket parkeringsanlegg i kjeller og 21 på bakkeplan rundt bygget. Det er etablert sykkelparkering for til sammen 116 sykler. Eget garderobeanlegg ligger ved hovedinngang. Bygget innehar energikarakter A. Delfelt 13 Innenfor delfeltet er det foreslått kontor/hotell. BRA (total for delfeltet) er 5800 m 2. Kontor eller hotell i etasjene 1-7. Planer viser hvor "tårn" kan bebygges. Tårnet har en maks. begrensning på byggehøyde på kote + 48 og følger volumtypologi og oppbygging som resten av planen har. Bygget skal i uttrykk og utforming forholde seg til resten av planen, men forplikter seg ikke til formingsveilederen. Det er dog viktig at det har et slektskap til bygget på delfelt 12. Det skal også være mulighet til å forbinde bygg på delfelt 12 og 13 med gangbro. Siktlinje og luft mellom delfelt 12 og 13 skal opprettholdes og ikke bygges igjen med mer enn en etasje av en eventuell gangbro. Se illustrasjonsheftet for bilder fra 3D-modell etc. Formål Offentlig eller privat tjenesteyting - Barnehage I delfelt 09 er det foreslått barnehage. Barnehagen skal være ca m 2 (BRA), samt 600 m 2 uteareal/lekeplass. Dersom det finnes ny lokalisering av barnehagen utenfor denne planens 3 Dette er inkl. barnehage, som er foreslått med m 2 i 3. og 4. etasje. Dersom barnehagen kan flyttes ut av planområdet kan total BRA økes med m 2 til tjenesteyting/kontor. 20

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reviderte retningslinjer for rekkefølgetiltak i Hillevåg (H-feltene)

Reviderte retningslinjer for rekkefølgetiltak i Hillevåg (H-feltene) Plan 116K Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg Reviderte retningslinjer for rekkefølgetiltak i Hillevåg (H-feltene) Byplan, Kultur og byutvikling, datert 16.10.2014 Sist revidert 19.03.2015 Revidert

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune

Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser til Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM Dato for siste behandling i PNM komiteen Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr.... formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer