PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011

2 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult. Illustrasjoner: Multiconsult og LINK arkitektur

3 Forord Forord Forslag til reguleringsplan for Hillevåg Næringspark, Sandvikveien er en privat detaljplan utarbeidet av Link arkitektur og Multiconsult på vegne av tiltakshaver som er Hillevåg Næringspark AS. I sluttfasen av planarbeidet er felt 12 og 13 kommet med som en følge av krav fra Stavanger kommune. Felt 12 var ferdig utbygget i juli Stavanger kommune har drøftet en eventuell byggesøknad for felt 13 og kommet frem til at reguleringsplan skal utarbeides før dette tiltaket kan behandles som byggesak. Begrunnelsen for kravet er at denne delen av planforslaget har naturlig samhørighet med resten av planforslaget (avgrenset av Bergsagelveien og Sjøhagen). I henhold til gjeldende kommuneplan ( ) og kommunedelplan for Paradis og Hillevåg (plan 116K) utføres regulering av nytt næringsareal ved Sandvikveien i Stavanger kommune. Arealet ligger sentralt plassert mellom fv. 44 og jernbanen, ca. 3 km sør for Stavanger sentrum/bystasjonen og ca. 1 km sør for Hillevåg bydelssenter/kilden. Krav om konsekvensutredning blir utløst av at det planlegges en ny bygningsmasse som overskrider et bruksareal på m 2. Konsekvensutredningen er gjennomført parallelt med arbeidet med reguleringsplanen. ROS-analysen ligger som vedlegg til konsekvensutredningen. Hovedkonklusjonene fra konsekvensutredning og ROS-analysen er tatt med i denne planbeskrivelsen. Reguleringsplanen og konsekvensutredningen er utarbeidet iht. vedtatt planprogram. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden , samtidig med varsel om planoppstart. Det kom inn 12 uttalelser fra offentlige instanser/ interesseorganisasjoner. Planprogrammet ble vedtatt i kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger kommune den Stavanger kommune, ved kommunalstyret for byutvikling er planmyndighet og ansvarlig myndighet. Endelig plan med konsekvensutredning fastsettes av Bystyret. Sandnes, desember Planforslaget fremmes nå til 1. gangs behandling, og presenteres gjennom følgende dokumenter: Plankart (datert ) Reguleringsbestemmelser (datert ) Formingsveileder (datert ) Planbeskrivelse (dette dokumentet) med vedlegg: 1. Konsekvensutredning m/ros-analyse (datert ) 2. Trafikkanalyse inkl. mobilitetsplan (datert ) 3. Støyrapport (datert ) 4. Overordnet kvalitetsprogram (datert ) 5. Illustrasjonshefte (datert ) 6. Oppsummering av merknader (datert ). 3

4 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innholdsfortegnelse Saken gjelder Bakgrunn for planforslaget Bakgrunn Mål for tiltaket Overordnet plangrep Gjeldende planer og retningslinjer Kommuneplan og reguleringsplaner Varsel om planoppstart - fastsetting av planprogram Politisk behandling av planprogram Videre saksbehandling Beskrivelse av planområdet - dagens forhold Planområdets beliggenhet, avgrensing og størrelse Eierforhold Eksisterende og nærliggende bebyggelse Kulturminner Landskap, topografi og vegetasjon Barn og unges forhold - friområder Sol/skygge, vind og lokalklima Trafikale forhold og barrierer Grunnforhold og infrastruktur i grunnen Beskrivelse av planforslaget Reguleringsformål og arealstørrelser Vurderinger som har lagt premisser for planen Planlagt utbygging Trafikale hovedgrep Landskap og grøntstruktur Energi - bæredyktighet Kriminalitetsforebygging Konsekvenser av planforslaget Alternativ Verdi, omfang og konsekvens Landskap- / bybilde Nærmiljø og friluftsliv Trafikk/transport Næringsliv Klima og miljø ROS-analyse Sammenstilling av konsekvenser Planvurdering - måloppnåelse Måloppnåelse Anbefaling Referanseliste

5 Saken gjelder 1 Saken gjelder Multiconsult og Link arkitektur utarbeider på vegne av Hillevåg Næringspark AS og Byggmester Sagen AS 1 et privat forslag til detaljreguleringsplan for nytt næringsområde på Kvaleberg i Hillevåg bydel, Stavanger kommune. Området ligger mellom Bergsagelveien, Sjøhagen, jernbanen og Sandvikveien. Fv. 44, med høyfrekvent kollektivtilbud, ligger i kvartalet vest for Bergsagelveien. Området reguleres i all hovedsak til kontor og offentlig/privat tjenesteyting, hotell og lettindustri. Planområdets størrelse er ca. 56,5 daa. Figur 1-1 Oversiktskart (Temakart-rogaland.no). Omtrentlig planområde er markert med en gul ring. Figur 1-2 Varslet planområde Iht. plan- og bygningslovens paragraf 4-2,12-10 og 14-6 og Forskrift om konsekvensutredninger paragraf 2, bokstav f og vedlegg I, er denne planen konsekvensutredningspliktig, da utbyggingen vil overskride m 2 i bruksareal. Arbeidet med planforslaget og konsekvensutredningen har foregått parallelt og har gjensidig påvirket hverandre. Konsekvensutredningen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen, og essensen fra konsekvensutredningen gjengis i beskrivelsen. ROS-analysen ligger som vedlegg til konsekvensutredningen, og essensen fra ROS-analysen er trukket ut og gjengitt. 1 Arkitektkontoret Studio Ludo har stått for utformingen av Byggmester Sagens arealer. 5

6 2 Bakgrunn for planforslaget 2.1 Bakgrunn Forslagsstilleren for hoveddelen av planområdet, Hillevåg næringspark AS, ønsker å utvikle planområdet til næringsformål iht. kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger godt til rette for en atskillig høyere utnyttelse enn området har i dag. I startfasen av planarbeidet ble det også vurdert mulighet for boliger på deler av planområdet. Det ble vurdert at dette, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra nærliggende fabrikker og politiske signaler, ikke er gjennomførbart. Man har derfor gått videre og rendyrket næringsprofilen og ser fordelen med å ha hele området avsatt til næring. Felleskjøpet RA arbeider med teknologi for å redusere luktproblemene. Man holder imidlertid muligheten åpen for at noen delfelt kan benyttes til hotell/leilighetshotell. Dersom teknologiutvikling leder til reduserte utslipp vil en kunne vurdere permanente boliger på et senere tidspunkt, men da må det omreguleres. Forslagsstiller ser det som viktig for helheten og attraktiviteten i nærområdet at man på sikt også får på plass flere boliger. I sluttfasen av planarbeidet er felt 12 og 13 kommet med som en følge av krav fra Stavanger kommune. Felt 12 var ferdig utbygget i juli Stavanger kommune har drøftet en eventuell byggesøknad for felt 13 og kommet frem til at reguleringsplan skal utarbeides før dette tiltaket kan behandles som byggesak. Begrunnelsen for kravet er at denne delen av planforslaget har naturlig samhørighet med resten av planforslaget (avgrenset av Bergsagelveien og Sjøhagen). Konsekvensutredningen (vedlegg 1) utreder det opprinnelige planområdet, ekskl. delfelt 12 og 13. Kommunens administrasjon vurderer dette som akseptabelt da endringen ikke vurderes å ha betydning for konklusjonene i konsekvensutredningen. 2.2 Mål for tiltaket Planforslaget skal legge opp til å utvikle en ny type næringsmodell/næringspark, og bidra til at området blir dynamisk/livlig og blir brukt også utenom arbeidstid. Iht. innspill fra KBU-styret ved fastsettelse av planprogrammet skal det legges opp til økt arealutnyttelse. Kvaliteter i planområdet og dets nærhet skal utnyttes på en slik måte at det kan gi et positivt bidrag til tiltakshaver, framtidige eiere/leietakere, brukere av nærområdet og samfunnet for øvrig. Typiske kvaliteter for dette området vil være nærhet til industri som i dag slipper ut spillvarme som kan utnyttes til oppvarming (Felleskjøpet og eventuelt Skretting) og nærheten til sjø (varme/avkjøling), samt nærhet til kollektivnettet (jernbane, busstrasé og eventuelt framtidig bybane) og gang- og sykkelveinett. Et mål er også å gi et estetisk og innholdsmessig løft til området, som i dag har et "bakgårdspreg". 2.3 Overordnet plangrep Utbyggingsstrategien tar utgangspunkt i å optimalisere områdets muligheter gjennom å etablere en så effektiv infrastruktur som mulig. Planområdets lokalisering i forhold til veinettet, kollektivtilbud og gang- og sykkeltraseer gjør at man legger seg på en høy utnyttelse. Det er ønske om en fleksibel plan som kan bygges ut over tid (etappevis), uten å låse bebyggelsen i hele planområdet for detaljert i denne fasen. Ulike næringsformål tillates. Det er tenkt en sentral, grønn/urban akse for å knytte området sammen og knytte det til omkringliggende grøntarealer/-struktur og gang- og sykkelveinettet. 6

7 Urbane grøntstrukturer vil vektlegges både for å knytte området sammen og for å gi utbyggingsområdet en nødvendig utlufting, samt for å gi området identitet og økt aktivitet. Generelt er det et ønske å få realisert både bygninger og uteområder som vil løfte områdets kvaliteter, fra dagens mindre estetiske utførelse. Forslagsstiller ønsker at utbyggingen skal kunne sees på som en kvalitetsheving også for de som oppholder seg eller bor i nærområdet, og de som ferdes gjennom det. En viktig grunntanke er å få til et moderne anlegg og en terrengtilpassing som gir god mulighet for tilrettelegging for tilgjengelighet for alle (universell utforming). Det jobbes med å få til en energiløsning som baserer seg på rundt 90 % fornybar eller gjenvunnet energi til oppvarming og kjøling av de planlagte byggene i Hillevåg Næringspark. Løsningene må jobbes videre med. 7

8 3 Gjeldende planer og retningslinjer Følgende rikspolitiske retningslinjer legger føringer for utviklingen av planområdet: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen RPR for universell utforming Følgende overordnede planer legger føringer for utviklingen av planområdet: Fylkesplan for Rogaland Fylkesdelplan langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland Fylkesdelplan for universell utforming ( ) 3.1 Kommuneplan og reguleringsplaner Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel (Stavanger kommune, 2011) er planområdet vist som næringsbebyggelse. Kommuneplanen legger opp til at utnyttelsen av næringsområdene skal økes. Ny øvre grense for utnytting i ren næringsbebyggelse er satt til 220 prosent BRA. Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg (plan 116K) I kommunedelplan er planområdet benevnt H41 og H42 og er vist som ervervsformål. I kommunedelplanen tillates maks. 200 prosent BRA (TU iht. utgåtte beregningsregler). Denne grensen er hevet til 220 prosent BRA iht. kommuneplanen. Maksimum byggehøyde skal normalt ikke overstige 5 etasjer. Byplanmessige eller arkitektoniske hensyn kan tilsi andre byggehøyder. Det skal tas hensyn til bebyggelsens virkning sett fra sjøen og sentrale standpunkt på land. Planen angir retningslinjer og bestemmelser som skal følges. I dette planområdet trekkers spesielt fram (ikke utfyllende): B Retningslinje: Ny utbygging skal legge til rette for bruk av alternative energikilder, herunder industriell spillvarme. H41/H42: Ervervsområde med hovedformål næringsrelatert virksomhet. Ved omregulering til boligformål skal det dokumenters at eksisterende industri ikke har negativ innvirkning på boligmiljøet. Tilstøtende reguleringsplaner Plan 2295: Detaljregulering for deler av Sandvikveien, Sjøhagen, Bergsagelveien og Gandsbakken, Hillevåg bydel ( ). Denne overlapper delvis planområdet. Plan 2116: Reguleringsplan for Felleskjøpet - Kvaleberg, Hillevåg bydel ( ). Plan 537: Forslag til sløyfing av regulert plan - stripe på gnr. 21, bnr. 690 ( ) Plan 468: Hillevåg ( ) (delvis overlapp med planområdet). (Informasjon hentet fra kommunens karttjeneste per : 8

9 4 Varsel om planoppstart - fastsetting av planprogram Pga. konsekvensutredningsplikt er det iht. Plan- og bygningsloven utarbeidet et planprogram. Høring av planprogrammet og varsel om planoppstart ble sendt til berørte, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige etater og varslet i avis og på kommunens Internettsider. Frist for uttalelse var satt til Det kom 12 uttalelser, hvorav 1 kun gjaldt planprogrammet. For oppsummering av og kommentarer til innkomne merknader, se vedlegg 7. I korthet består kommentarene av praktisk informasjon, samt innspill om utredning/utforming av planområdet, fra ulike etater. Private/naboer har kommentarer som omhandler konsekvenser de mener den foreslåtte utbyggingen vil få for dem, og hvilke hensyn de ønsker planen skal ivareta. 4.1 Politisk behandling av planprogram Planprogrammet ble revidert i samråd med kommunen med utgangspunkt i innkomne merknader og sendt inn for behandling. Planprogrammet ble fastsatt i kommunalstyret for byutvikling (KBU) i møte KBUs enstemmige vedtak: "Stavanger kommune fastsetter foreliggende planprogram, sist datert Multiconsult , for utarbeiding av detaljregulering av Hillevåg Næringspark, Sandvikveien. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven 12-9 og forskrift om konsekvensutredning av , 7". Følgende oversendelsesforslag følger saken: Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Ap og SV: 1. Området beholdes som næringsområde i planprogrammet. 2. Planprogrammet må vurdere Levekårsundersøkelsen som et till. i planprogrammet. Kari Raustein (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: Det bes om at følgende blir hensyntatt i videre behandling: 3. det søkes spesielt at konsekvensutredningen setter fokus på trafikale konsekvenser ifht at det er skolebarn helt ned i 6-årsalderen som passerer gjennom området. 4. det innarbeides økt arealutnyttelse, i tillegg til økt byggehøyde. Planområdet er et typisk industriområde, og har liten funksjon ifht nærmiljø og friluftsliv, og kan derfor tåle en utvidet utnyttelse. 5. adkomst- og parkeringsforhold i området må sikres Kommentarer til oversendelsesforslag 1. Dette er ivaretatt. Området er i sin helhet avsatt til næring og tilhørende infrastruktur/ grøntområder. Næringsformål som er foreslått er kontor, hotell, offentlig eller privat tjenesteyting, lettindustri og forretning. 2. Levekårsundersøkelsen er lagt til grunn bl.a. ved vurdering av deltemaet Nærmiljø og friluftsliv i konsekvensutredning. Det er vurdert at planforslaget vil bidra til en betydelig kvalitetsheving av et område som i dag har et "bakgårdspreg". Som en følge av utarbeidelsen av denne reguleringsplanen arbeides det nå med ny teknologi for å eliminere/redusere lukt fra industrien. Ulike tekniske løsninger blir vurdert og kostnadsestimert. Antageligvis vil ikke varmen som gjenvinnes fra Felleskjøpet alene kunne forsvare kostnadene for et lukket energigjenvinningsanlegg, mulighetene for støtte fra Enova og andre offentlige aktører blir derfor også sett nærmere på. Muligheten for varmegjenvinning fra Skretting sitt anlegg, som ligger i nærområdet, er også aktuelt 9

10 å se nærmere på. Lykkes man med denne og implementerer nødvendige tiltak, vurderes dette å ha en svært stor betydning for bydelens befolkning. 3. Dette har hatt fokus i planprosessen. Grep som er gjort er bl.a. å flytte mesteparten av trafikken til planområdet og Skretting fra Bergsagelveien til en ny internvei gjennom planområdet. I tillegg forutsettes planlagt endring (iht. plan 2295) iverksatt. Det stilles også krav om at skoleveien skal sikres i anleggsperioden. 4. Det er lagt inn en arealutnyttelse på opp mot 220 % iht. kommuneplanens arealdel. 5. Atkomst og parkering er sikret med robuste løsninger og utformes iht. offentlige krav. Parkering er i all hovedsak lagt i parkeringskjeller. Det planlegges informasjonstavle/- søyle ved innkjøringen til området som bl.a. vil kunne tydeliggjøre hvor man skal kjøre/parkere. Parkeringsdekningen er lavere enn maksimumskravet satt i kommuneplanen. Dette er gjort med utgangspunkt i trafikkanalyse som viser at det er kapasitetsproblemer på fv. 44. Utbyggin som følge av denne planen, og all videre utvikling (med høy utnyttelse) langs fv. 44, fordrer at man får endret reisemiddelfordelingen fra privatbilisme til kollektiv/gang/sykkel. Det er utarbeidet mobilitetsplan som en integrert del av trafikkanalysen. 4.2 Videre saksbehandling Saksgangen for en reguleringsplan med konsekvensutreding er beskrevet i plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale. Planprogrammet beskriver tiltaket, mulige konsekvenser som vil bli belyst og hvilke utredninger som er nødvendige. Programmet spesifiserer videre prosess for planarbeidet og beskriver opplegg for medvirkning og informasjon. Reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides med basis i Stavanger kommunes krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers høringsfrist. Kommunen sammenstiller innkomne merknader og lager en saksframstilling for politisk behandling. Bystyret eller kommunestyret fastsetter om, og på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før reguleringsplanen kan vedtas. 10

11 5 Beskrivelse av planområdet - dagens forhold 5.1 Planområdets beliggenhet, avgrensing og størrelse Planområdet ligger på Kvaleberg i Hillevåg bydel, Stavanger kommune på Nord-Jæren. Det har sentral plassering i forhold til overordnet infrastruktur: kollektivtrasé/fv. 44 (eventuelt framtidig bybane) og jernbanen. Planområdet avgrenses slik: I sør grenser eiendommen til Skretting, Lithografen og friområde/turdrag. I nord grenser planområdet til (og tar delvis med) Sandvikveien. I øst grenser planområdet til jernbanens arealer. I vest grenser planområdet til Bergsagelveien. En del av trafikkarealene rundt utbyggingsområdet tas med i planen etter oppfordring fra kommunen. Planområdet er ca. 56,5 daa og består i stor grad av diverse bygninger uten en planmessig helhet/struktur. Utomhusarealene består for øvrig av asfalterte flater i form av veier, parkering og lagringsplasser, samt noen mindre grønne belter/felt. Tomten ligger østvendt med utsikt mot Gandsfjorden og Ryfylke. For utfyllende beskrivelser av landskap, nærmiljø, trafikk og næringsliv se konsekvensutredning (vedlegg 1). 5.2 Eierforhold Tabell 5-1 viser hvilke eiendommer som inngår i planområdet og eierne av disse. Tabell 5-1Oversikt over eiendommer og eiere innenfor plangrensen. Gnr. Bnr. Hjemmelshaver og 1304 Sjøhagen eiendom invest AS , 675, 683, 1079, 1083,1133, 1303 og 1099 Hillevåg næringspark AS Lithografen Eiendomsselskap AS Bernt Olav Knudsen , 957, 958, 959, 961, 962, 971, 1062 Stavanger kommune , 1143 og 1164 Byggmester Sagen AS 5.3 Eksisterende og nærliggende bebyggelse Planområdet består i stor grad av store bygninger (Felleskjøpet RAs administrasjonsbygg og butikkutsalg, industri, forretning, taxisentral med mer), div. lagerhall og verkstedbygninger, en tomannsbolig og Internasjonalt hus inkl. barnehage. I juli 2011 var felt 12 (refererer til plankart) ferdig utbygget, med et nytt kontorbygg på m 2, for Rambøll. Kvaleberg skole, med ca. 370 elever, ligger nord for planområdet. Sør - sørvest for planområdet ligger det et boligområde. Bebyggelse nærmest planområdet er dominert av næring og industri. I vest ligger det flere butikker og næringslokaler langs fv

12 Figur 5-1 Stedsnavn, gatenavn og omkringliggende bebyggelse. 5.4 Kulturminner Det finnes ingen automatisk fredede kulturminner innenfor eller nær planområdet. Det er heller ingen nyere tids kulturminner innenfor planområdet, men utenfor finnes bygningsmiljøene "Solhøgda", skolemuseum, samt spor etter militærleir fra 2. verdenskrig. Rogaland fylkeskommunen har ved varsel om planoppstart /høring av planprogram påpekt at nærheten til nr. 245, 287, 288, 290 og 525 bør vurderes i forhold til planområdet. I Rogaland fylkeskommunes merknad til varsel om planoppstart / høring av planprogram opplyses det: 12

13 "Den sørlige delen av planområdet grenser til "Solhøgda"; et småbruk med våningshus og uthus fra tidlig på 1800-tallet, regulert til spesialområde bevaring, jf. kommunedelplan for kulturminner. Like nord for planområdet ligger et område som inngår i den samme kulturminneplanen med spor etter militærleir fra 2. verdenskrig på Kvaleberg. Ett bygg/offisersmessen, en bunker og ett kombinert utkikkstårn og trafokiosk står igjen etter militærleiren. Grusbanen ved tårnet, som i dag brukes som fotballbane, var leirens ekserserplass." Figur 5-2 viser utsnitt av Kulturminneplanen, samt en kort beskrivelse av kulturminner. Nr. Hvor/hva 51 Hillevågsveien 82, Kvaleberg gamle skole/vestlandske skolemuseum 245 Flintegata 3, Hillevåg transformatorstasjon 287 Flintegata, Tårnet - transformatorkiosk/vakttårn fra Kvalebergleiren. 288 Fotballbane ved Flintegata sør for Tårnet - ekserserplass fra Kvalebergleiren. 290 Bunker for Kvalebergleiren, delvis ødelagt Tilbakeført til opprinnelig stand av kommunen i Solhøgda - våningshus og uthus, småbruk. Figur 5-2 Utsnitt fra Kommunedelplan for kulturminner (forklaring i tabell). 5.5 Landskap, topografi og vegetasjon Området rundt Sandvika er et skålformet landskapsrom. Området fikk navnet etter bukten som tidligere gikk lenger inn, før den ble fylt ut med jernbane- og søppelfyllinger. Landskapsrommet domineres av store bygningsvolumer og er klart avgrenset mot skogsområdet i sør (Sommerhaugen). Figur 5-3 Illustrasjon temakart landskaps-/ bybilde planområde 13

14 De nære omgivelsene til planområdet består hovedsakelig av diverse næringsbygg der siloene til Felleskjøpet og Skretting er de mest markante sett på avstand. Disse er definert som spesielt viktige landemerker (iht. Hillevåg stedsanalyse, 2001). Området skråner ned mot jernbanen i øst. Planområdet går fra kote 23 i Bergsagelveien til kote 2 ved jernbanen. 5.6 Barn og unges forhold - friområder Planområdet er preget av industri og har i seg selv minimal funksjon i forhold til barn og unge. Omkringliggende trafikkarealer er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Sandvikveien kan brukes som atkomst mot sjøen, og det er etablert en ny tursti langs Gandsfjorden. Sommerhaugen, sør for planområdet, er et attraktivt lokalt grøntområde med turvei knyttet til Gandsfjorden, samt stier og tråkk i lett farbar løvskog. Mot Solhøgda er der en åpen slette med fotballbane. Sammen med det grønne beltet nord for Skjæringen skal Sommerhaugen være del av et (framtidig) sammenhengende grøntdrag fra Hillevåg i øst til Vannassen og Sørmarka i vest. Dette grøntdraget er foreløpig ikke sammenhengende. Hovedruta for sykkel, Gandsfjordruta, går langs Bergsagelveien, det samme gjelder skolevei til Kvaleberg skole for boligområdet sør for Sjøhagen og Gandsbakken. Bergsagelveien, nord for planområdet, er også hovedatkomst til fotballbanen som ligger ved skolen. Nordsjøruta sammenfaller med Gandsfjordruta langs Bergsagelveien. Gang- og sykkeltraseene består av flere systemskifter. De gående og syklende må krysse kjøreveien i plan flere steder. Området er belastet av tunge kjøretøy og biltrafikk. Atkomst- og parkeringsforholdene i området er uoversiktlig. 01. desember 2009 ble det foretatt registreringer av gående og syklende i kryss Sandvikveien - Bergsagelveien. Registreringene ble gjort om morgenen mellom klokken og (Tidsrommet ble anbefalt av ansatte ved Kvaleberg skole). Registreringene viste et klart gangog sykkelmønster, der 55 gående og 24 syklende kom fra sør i Bergsagelveien med retning Kvaleberg skole. Under registreringene ble det observert mye trafikk, noe som medførte en sammenblanding av trafikantgruppene. Se mer utfyllende informasjon i konsekvensutredningen. 5.7 Sol/skygge, vind og lokalklima Planområdet ligger sør-østvendt og har gode solforhold spesielt på formiddagstid. Det er gjort solstudier for hele tomten. Det er lagt opp til gunstige solforhold i gaterommene og i parken rundt lunsjtider og utover ettermiddagen. Med hensyn til lokale vindforhold er det opplyst fra Meteorologisk institutt at vindretningen varierer over året og over døgnet. For månedene mai-august (målinger , Sola) er hovedvindretningen fra nordvest og "sekundær" vindretning er fra sørøst. 5.8 Trafikale forhold og barrierer Planområdet har god tilgjengelighet for de flest typer transportformer: gang- og sykkeltransport, bil, buss og eventuelt framtidig bybane, samt en rimelig nærhet til togstoppestedet. I fv. 44 går det i dag mange bussruter med høy frekvens. En eventuell framtidig bybane vil muligens også gå i fv. 44. Planområdet vil ha hovedatkomst fra fv. 44 via Sandvikveien. Mulig atkomst kan også være via Sjøhagen og Bergsagelveien. I reguleringsplan 2295 Sandvikveien, Sjøhagen, Bergsagelveien og Gandsbakken, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling , planlegges trafikkarealer bl.a. i kryss mellom Sandvikveien og Bergsagelveien. Her planlegges en undergang for gående og syklende med spesielt fokus på skolebarn på Kvaleberg skole. Bergsagelveien er iht. plan 2295 planlagt enveiskjørt fra nord mot sør. Det finnes ingen fysiske barrierer innenfor planområdet. Jernbanen og nærliggende industri kan oppleves som barrierer mot sjøen. Fv. 44 kan oppleves som barriere mot vest, men veien er 14

15 under oppgradering (kollektivfelt) og det legges til rette for bl.a. opphøyde og universelt utformede gangfelt. 5.9 Grunnforhold og infrastruktur i grunnen Iht. Temakart-rogaland.no består området av skifer/sandstein/kalkstein og fyllmasser. Det er ikke utført boringer i området men man antar at det er mye fjell i dagen eller små løsmassemektigheter. Det er flere typer VA-ledninger i selve planområdet og i veiene rundt. Dimensjonene er relativt store. Mye av dette må legges om ved utbygging av tomten. Innenfor planområdet ligger også en pumpestasjon som blir berørt av tiltaket. I ledningskart fra Lyse AS viser lavspentkabler, høyspentkabler, spenningspiler for 50 kv kabler, trafostasjoner og koblingsskap/kabelskap i og nær planområdet. Spesielt for området er to 50 kv kabler som går langs Sandvikveien. Disse kablene kan ikke kobles ut samtidig. Det vil også kunne bli restriksjoner på når på året disse kablene eventuelt kan kobles ut. 15

16 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Reguleringsformål og arealstørrelser Planområdet er ca. 56,5 daa. Under er gitt en tabell som viser areal for de ulike reguleringsformålene. Tabell 6-1 Areal for de ulike formål i plankartet Formål Areal daa (formål - flate i plankartet) Kontor 10,961 Kombinert formål forretning/kontor/industri 1,580 Kombinert formål kontor/tjenesteyting 4,751 Andre kombinerte formål 10,374 Kjørevei 6,437 Fortau 8,434 Torg 1,323 Gatetun 2,067 Gang-/sykkelvei 0,613 Gangvei/gangareal/gågate 2,811 Annen veigrunn teknisk anlegg 1,118 Annen veigrunn grøntareal 0,787 Parkering på grunn 0,479 Turvei 0,402 Park 4,389 Sum Ca. 56,5 Tabell 6-2 Utbyggingsareal (avrundet til nærmeste 50 m 2 ) inkl. barnehage: Foreslått (m 2 ), som vist i illustrasjonsheftet Maksimum (m 2 ) 2 Kontor Offentlig/privat tjenesteyting Hotell Industri Forretning Totalt Arealer i kjeller, ca m 2, er ikke inkludert (bl.a. til parkering, tekniske rom, energisentral etc.). I total % -BRA inkluderes i tillegg ca. 500 m 2 parkering på grunn. For øvrig gjelder at innenfor hele planområdet skal % -BRA ikke overskride 220 prosent. Hvert delfelt må minst utnyttes 70 % av oppgitt maks BRA. Dersom barnehagen flyttes ut av planområdet kan utnyttelsen økes med m 2 (kontor/ tjenesteyting). Se formingsveilederen for flere detaljer. Se figur Det er rom for noe fleksibilitet i planen. For eksempel kan deler avarealer satt av til tjenesteyting /forretning, og alle arealer for hotell/industri, omgjøres til kontor. 16

17 Figur 6-1 Utsnitt av planforslaget. 6.2 Vurderinger som har lagt premisser for planen Planen er utarbeidet i størst mulig grad iht. beskrivelser i planprogrammet (vedtatt ). Konsekvensutredning med ROS-analyse er utarbeidet parallelt med arbeidet med reguleringsplanen og har lagt premisser for planen. Underveis i planprosessen har det vært vurdert ulike utbyggingsmodeller. Det endelige planforslaget fokuserer på de estetiske aspektene ved planen, samt prosjektets virkning på lokale byplan- og landskapsmessige forhold. Ny bebyggelse og uterom gis en utforming av høy arkitektonisk kvalitet. Intensjonen i planen har vært å skape en urban og tett struktur med fokus på tydelig definerte rom mellom byggene og en bymessig opparbeidelse og menneskelige dimensjoner. Bebyggelsen er oppdelt i kvartalsstørrelser på omtrent 50x50 m for å gi gjenkjennelige dimensjoner og nødvendig areal for å skape god fleksibilitet i de enkelte delfeltene. I planprogrammet var det sagt at det skulle vurderes om det skulle innarbeides noe bolig i planområdet, men iht. retningslinjer gitt i kommunedelplan 116K må man: "Ved omregulering til boligformål skal det dokumenteres at eksisterende industri ikke har negativ innvirkning på boligmiljøet". Det er vurdert muligheten for å legge opp til boligbygging i felt 10 og 11, men dette har man gått bort fra bl.a. på grunn av nærheten til industri som har behov for å ha en "buffer" mot boligbebyggelse. Dersom man på et senere tidspunkt ønsker å ha boliger her, må det utarbeides ny reguleringsplan. Etter signaler fra kommunen har man lagt opp til en høy utnyttelse innenfor planområdet (inntil 220 % totalt). Vurderingen av trafikale forhold, særlig på fv. 44, har medført at man har satt ambisiøse mål for reisemiddelfordelingen for å kunne anbefale denne utnyttelsen. Planområdets plassering, med nærhet til fv. 44 (som opprustes med høyverdig kollektiv- og sykkeltiltak), hovedsykkelruter og Mariero jernbanestasjon, underbygger muligheten for å oppnå dette målet. 17

18 Dette er med på å legge premisser for det planforslaget som nå foreligger. Planforslaget inkluderer en forbedret gang- og sykkeltilkomst til Mariero stasjon, legger til rette for en framtidig direkte kopling mot holdeplasser i fv. 44 (denne må inn i ev. framtidige planer for kvartalet vest for planområdet) og gode gang- og sykkeltiltak innen og omkring planområdet. I tillegg er det satt en høyere parkeringsdekning for sykkel og lavere for bil, enn hva kommuneplanen legger opp til. I arbeidet med ROS-analysen er det avdekket behov for noen justeringer av planen og reguleringsbestemmelser (sammenlignet med det som forelå på tidspunktet da analysen ble utarbeidet). Dette har vært premissgivende og er innarbeidet i det planforslaget som nå foreligger. 6.3 Planlagt utbygging Planen legger til rette for 13 kvartaler/delfelt hvor et variert antall firmaer kan etableres innenfor hvert kvartal. Utbyggingen vil kunne tilpasses mange ulike typer bedrifter og det legges opp til en fleksibel bruk av området, og fleksibilitet i utformingen av kvartalene som kan utbygges både som carréstruktur, lamellstruktur eller kombinasjon av disse. Denne fleksibiliteten bidrar til at både kommunen og utbygger får mulighet til å tilby den type lokaler/fasiliteter som markedet etterspør. Hotell, butikk, offentlig/privat tjenesteyting som bl.a. kiosk, frisør, treningssenter og små restauranter vil kunne bidra til at det også blir aktivitet i området utenom arbeidstid. Man ønsker ikke å tilrettelegge kun for dagtidsaktiviteter, da kvartaler som dør ut etter kl. 17 kan medføre økt sjanse for kriminalitet. Området er stort nok til å kunne romme de næringsbygg som planlegges her. Samtidig vil man forsøke å ta vare på siktlinjene mot sjø og fjell, og gi så mye som mulig av området mellom bygningene et grønt preg. Ideen med den planlaget bebyggelsen er en høy utnyttelse samtidig som en benytter seg av de naturlige terrengkotene. Byggehøyder vurderes individuelt ut fra tomtens karakter, tilstøtende omgivelser og prosjektets arkitektoniske utforming. Bebyggelsen er delt opp i 13 felt. Delfelt 12 og 13 er utbygd/planlagt separat uten tilkopling til resten av feltene. Figur 6-1 viser planforslaget. Figur 6-2, figur 6-3 og figur 6-4 viser snitt og plan av planlagt bebyggelse. Figur 6-2 Planlagt bebyggelse (se illustrasjonsheftet for større format og hvor snittene er tatt fra). 18

19 Figur 6-3 Snitt planlagt bebyggelse (se Illustrasjonsheftet for større format og hvor snittene er tatt fra). Figur 6-4 Planlagt bebyggelse Felt 01 til 11 Hillevåg næringsparks bebyggelse er delt opp i 11 felt, der feltene delvis er bundet sammen i kjeller (varelevering og parkering) og via gangbruer. Formålene som foreslås er offentlig/privat tjenesteyting, hotell, kontor, lettindustri og forretning. 50 prosent av areal for tjenesteyting og forretning kan alternativt erstattes med kontor. Arealer til industri/hotell kan erstattes av kontor. Det er lagt opp til en BRA på ca m 2, med mulighet for å øke med m 2 dersom barnehagen flyttes ut og erstattes med tjenesteyting/kontor. Etasjehøydene varierer mellom 4 og 6 etasjer. Hvert felt vil kunne få en takpaviljong i 1 etasje/4 m som gir tilgang til tak/takterrasse og hvor det kan innpasses møterom/styrerom el.l. (og ev. ventilasjon). På felt 01, 10 og 13 er det tillatt tårn (opphøyd del) med 3-4 etasje i tillegg, i stedet for paviljong. For øvrig skal ingen tekniske installasjoner stikk opp over takflaten. For alle delfelt gjelder som beskrevet under. Etasjenummereringer for delfelt 1 til 11 forholder seg til nivå på Vei-2. Delfelt 12 og 13 forholder seg til nivå på Vei-1. Tabell 6-3 viser en oversikt over feltene

20 Tabell 6-3 Oversikt over formål og BRA per felt. Feltnummer Formål Total BRA (m 2 ) 01 kombinasjon av formålene industri, kontor og forretning kombinasjon av formålene industri, tjenesteyting, og kontor (energisentral i kjeller) kombinasjon av formålene industri, tjenesteyting, og kontor kombinasjon av formålene forretning, kontor, og hotell kombinasjon av formålene tjenesteyting, og kombinert formål kontor/hotell kombinasjon av formålene tjenesteyting, og kontor kontor kontor kombinasjon av formålene tjenesteyting (barnehage), og kontor kontor kontor Felt 12 og 13 I sluttfasen av planarbeidet er delfelt 12 og 13 kommet med som en følge av krav fra Stavanger Kommune. Delfelt 12 var ferdig utbygget i juli Stavanger kommune har drøftet en eventuell byggesøknad for delfelt 13 og kommet frem til at reguleringsplan skal utarbeides før dette tiltaket kan behandles som byggesak. Begrunnelsen for kravet er at denne delen av planforslaget har naturlig samhørighet med resten av planforslaget (avgrenset av Bergsagelveien og Sjøhagen). Delfelt 12 og 13 er ikke medtatt i formingsveileder. Delfelt 12 er ferdig bebygget og isolerer dermed delfelt 13 fra resten av feltet. Delfelt 13 skal derfor ha slektskap til delfelt 12 når det gjelder formuttrykk og materialvalg. Delfelt 12 Reguleringsplanen er en bekreftelse av eksisterende kontorbygg (ferdigstilt ) på m 2 BRA i etasjene 1-5. Parkeringsdekning og utnyttelse iht. til eldre reguleringsplan og Kommuneplan for området. Det er etablert ca 100 P-plasser for biler hvorav 79 stk er i lukket parkeringsanlegg i kjeller og 21 på bakkeplan rundt bygget. Det er etablert sykkelparkering for til sammen 116 sykler. Eget garderobeanlegg ligger ved hovedinngang. Bygget innehar energikarakter A. Delfelt 13 Innenfor delfeltet er det foreslått kontor/hotell. BRA (total for delfeltet) er 5800 m 2. Kontor eller hotell i etasjene 1-7. Planer viser hvor "tårn" kan bebygges. Tårnet har en maks. begrensning på byggehøyde på kote + 48 og følger volumtypologi og oppbygging som resten av planen har. Bygget skal i uttrykk og utforming forholde seg til resten av planen, men forplikter seg ikke til formingsveilederen. Det er dog viktig at det har et slektskap til bygget på delfelt 12. Det skal også være mulighet til å forbinde bygg på delfelt 12 og 13 med gangbro. Siktlinje og luft mellom delfelt 12 og 13 skal opprettholdes og ikke bygges igjen med mer enn en etasje av en eventuell gangbro. Se illustrasjonsheftet for bilder fra 3D-modell etc. Formål Offentlig eller privat tjenesteyting - Barnehage I delfelt 09 er det foreslått barnehage. Barnehagen skal være ca m 2 (BRA), samt 600 m 2 uteareal/lekeplass. Dersom det finnes ny lokalisering av barnehagen utenfor denne planens 3 Dette er inkl. barnehage, som er foreslått med m 2 i 3. og 4. etasje. Dersom barnehagen kan flyttes ut av planområdet kan total BRA økes med m 2 til tjenesteyting/kontor. 20

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer