LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa."

Transkript

1 LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa.

2 temaoversikt Prosjekt og Deltakarar: deltakarar: Prosjekt Mål LivOGlyst i Strandvik Eittårig prosjekt i Hordaland med program for å utvikle næring og aktiviet i lokalsamfunnet. LivOGlyst-programmet har som føremål å stimulere lokal utviklingskraft på ein systematisk og langsiktig måte. Bak satsinga står Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling og Innovasjon Norge Hordaland. Urbane detaljar Programmet føreset at lokalsamfunnsutvikling er tufta på ein nær samanheng frå andre prosjekt mellom entreprenørskap og mobilisering for trivsel og bulyst. Lokale tiltak skal på ulike måtar kunne inkludera ungdom, kvinner og migrantar og vera tufta på samarbeid mellom anna med kommunen. Motto «Alt skjer i Strandvik» Oppdragsgjevar LivOGlyst i Strandvik Rådgjevande arkitektar og planleggjarar Tone Andreassen Vik og Olav Vik Geoplan AS v/sivilarkitektane Solveig Valland og Alv Martin Vangdal 2

3 temaoversikt Aktivitetsplan: Deltakarar: Førebuande arbeid Møte og synfaring i Strandvik Gjennomgang av overordna planar. Innhenting av føreliggjande informasjon om staden. Planleggingsmøte med Tone Andreassen Vik og Olav Vik Grovskisser på problemstillingar og prosess, arbeidsmetode og rammer, Idéar og tankar for arbeidet. Overordna planar. Innhenting av føreliggjande kartmateriale og oversiktsfoto lagt inn i kartbase/3d-grunnlag. Prosjekterings- Urbane detaljar Gjeldande kommuneplan. grunnlag: frå andre prosjekt Kartgrunnlag frå Fusa Idékafé 1 Innsamling av foto og prosjekt som kan vere idéskapande Geoplan presenterer kjende arbeid, problemstillingar og relevante prosjekt i møte. Snakkar om utfordringar og kjende prosessar for å kome vidare. Oppgåver som forsamlinga skal arbeide med i møtet og leggje fram i plenum. Idékafé 2 På grunnlag av det som kjem fram i idékafé nr. 1, lagar Geoplan skisser for utvikling. diskusjon i plenum om korleis ein kan vidareføre idéar og prosjekt og få ei god utvikling i Strandvik. Oppsummering Dette dokument 3

4 LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» IDĒKAFĒ 9. MARS 2013 Prosess, idéar og gruppearbeid om mogleg utvikling av Strandvik sentrum.

5 STRANDVIK strandvikjo.no Strandvik er ei ven og vakker bygd i Fusa kommune i Hordaland med 466 innbyggjarar. I Strandvik finn du kyrkje, barnehage, skule, butikk, restaurant, fleire gardsbruk og fleire store og små bedrifter. Strandvik er også ein tidlegare sjølvstendig kommune. Strandvik blei skild ut som eigen kommune frå Fusa 1. januar 1903 samtidig med Hålandsdalen. Strandvik hadde ved opprettinga innbyggjarar. Fusa kommune vart i 1856 skild ut frå Os. 1. januar 1964 blei Strandvik, Hålandsdalen og det meste av Fusa slått saman til den nye Fusa kommune. Strandvik hadde ved samanslåinga innbyggjarar Idékafé side 5

6 IDĒKAFĒ 9. MARS 2013 Prosjekt: Idékafé side 6

7 STADUTVIKLING regjeringen.no Korleis komme i gang? - Initiativ - Utanfor ståande presenterer tanker og visjoner for korleis staden kan verta. - Folkemøte som engasjerer- - Gjennomføra små og avgrensa tiltak undervegs. - Viktig at arbeidet blir godt forankra politisk og administrativt i kommunen. - Viktig at stadutviklinga vert forankra i ein plan som som vert vedteken av kommunen. - Invitere moglege regionale samarbeidspartnere til arbeidet (møtet). Idékafé side 7

8 Stadanalyse STADUTVIKLING regjeringen.no Systematisering av kunnskap om staden sin historie, situasjon og mogleg utvikling i framtida. - Fysisk stadanalyse, med basis i arkitektfaga, inneheld kunnskap om staden sin historiske utvikling, natur og landskap, byggemønster, samt bygningar og andre enkeltelement. - Sosiokulturell stadanalyse tar utgangspunkt i menneska sin bruk av staden, oppfatningar og haldningar til staden og kva interesser som er ivareteke gjennom bruken av staden. Idékafé side 8

9 STADUTVIKLING regjeringen.no Forankring og organisering - Erfaring viser at kommunar som lukkast best med stadutvikling, har forankra arbeidet godt hos politisk og administrativ leiing og i kommuneorganisasjonen. - Om stadutviklingsprosjektet er på utsida av kommunen, med ekstern prosjektleder, kan det og fungere godt (større frihet og fleksibilitet i arbeidet). Samtidig blir arbeidet mer sårbart fordi ein i større grad er avhengig av enkeltpersoner. - Det er og nødvendig å sikre eigarskap og forankring i lokalsamfunnet; hos næringsliv, lag og foreiningar, og folk flest. Idékafé side 9

10 Finansiering STADUTVIKLING regjeringen.no - Erfaringer viser at kommunar som lukkast best med stadutvikling, har forankra arbeidet godt hos politisk og administrativ ledelse og i kommuneorganisasjonen for øvrig. - Eigeninnsats frå kommune og lokalsamfunn. - Offentlege tilskotsordningar - Langsiktige og stabile rammevilkår for næringslivet. Idékafé side 10

11 STADUTVIKLING NORSKE TILSKOTSORDNINGAR Areal- og kulturlandskapstilskudd (AK) går til aktive jordbruksforetak og er rettet inn mot innmarksarealer og kulturlandskap. Formålet med tilskuddet er å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift. Tilskuddet fordeles av kommunene. Forvaltes av: Statens landbruksforvaltning (SLF) Boligetablering i distriktene (ny i 2012) - er en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet velges ut til å delta, og tilskuddsmidlene forbeholdes disse. Søknadsfrist: 1. mars. Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Bolyst har som hovedmål å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer attraktive som bosted. Inntil 35 millioner kroner utlyses for 2013, og departementet kan dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Søknadsfrist: 8. mars. Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er avsatt i jordbruksavtalen, og skal fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i og i tilknyting til landbruket. BU-midlene kan gis til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, samt til etablerertilskudd og bedriftsutvikling for tilleggsnæring. Forvaltes av: Innovasjon Norge Friluftsliv - tilskudd til: Stimulering til friluftslivsaktivitet - Lag og organisasjoner på lokalt og sentralt nivå kan søke tilskudd. Tiltak i nærmiljøet og innsats mot barn, unge og grupper som er lite aktive har høy prioritet. Sikring av friluftslivsområder - Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd. Tilrettelegging av friluftslivsområder - Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd. De statlige friluftslivsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregete. I mange områder vil dette sette kreve tilrettelegging. Nærmiljøsatsingen (Direktoratet for naturforvaltning) varer fra og skal legge til rette for friluftslivsaktiviteter i nærmiljøene i byer og tettsteder. Forvaltes av: Direktoratet for naturforvaltning Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - Tilskudd til frivillige organisasjoner som legger til rette for hverdagsaktivitet i befolkningen, med vekt på fysisk aktivitet for inaktive grupper eller personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt. Tilskuddsmottakere må ha et nasjonalt virkeområde eller virke over flere fylker. Lokale og regionale organisasjoner søker gjennom fylkeskommunen. Forvaltes av: Helsedirektoratet Tilskuddsmidler til kollektivtransporten kan gis til opprustningsprosjekter der formålet er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører. Søknadsfrist 1. mars. Forvaltes av: Statens vegvesen Kommuneprogrammet gir støtte til gode prosjekter for energieffektivisering og konvertering i offentlige bygg og anlegg. Kommuner som har en gjeldende energi- og klimaplan eller et politisk vedtak på at de skal utarbeide en slik plan kan søke. Forvaltes av: Enova Kulturminnefondets tilskudd gis til tiltak som fører til vern og sikring av kulturminner og kulturmiljøer og til prosjekt som fremmer verdiskaping, næringsvirksomhet og aktivitet i lokalsamfunnet. 1/3 av fondsmidlene skal nyttes til fredete kulturminner og kulturmiljø. Frist for søknad om midler til kulturminnetiltak i 2013 er 1. november Forvaltes av: Norsk kulturminnefond Kunst i det offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Gode prosjekt der kunst er brukt bevisst og som en integrert del av stedsutvikling, kan få støtte gjennom en egen ordning kalt URO. Forvaltes av: Kultur- og kirkedepartemente Merkur (Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker) er et nasjonalt kompetanseprogram som skal styrke og utvikle butikker i distriktene gjennom: -kompetansehevende tiltak for drift av dagligvarebutikk, - tilføring av tilleggsfunksjoner som post i butikk, turistinformasjon, kommunale tjenester med mer, - arbeid med lokalsamfunnsengasjement og butikkens rolle som samfunnsaktør: Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Utviklingsprogram for Grønt reiseliv skal bidra til å videreutvikle de ressurser som gården og bygden rår over. Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte, og utviklingen av reiselivsproduktet skal i stor grad bygge på lokal kultur og tradisjoner kombinert med kunnskap om markedet. Søkere må være tilbydere og bedrifter i det grønne reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter. Forvaltes av: Innovasjon Norge Skjønnsmidler skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Midlene fordeles hvert år av fylkesmannen til kommunene i fylket som en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom ordinær drift. Et viktig siktemål med SMIL er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Tilskudd gis til engangstiltak, opp til 3 år, knyttet til biologiske verdier og kulturminnekvaliteter. Ordningen forvaltes av kommunene og prioritering av tiltak skal bygge på kommunale tiltaksstrategier som er forankret i Regionalt miljøprogram (RMP). Forvaltes av: Fylkesmennenes landbruksavdelinger Spillemidlene - fordeles årlig til idrettsformål, kulturformål og til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for fordelingen av spillemidlene gjennom tippenøkkelen. Forvaltes av: Norsk Tipping Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker skal bidra til lokal og regional utvikling, der samarbeid i parker skal danne utgangspunkt for næringsutvikling og verdiskaping. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Programmet var nytt i 2012, og det utlyses nye midler i Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

12 Medverknad STADUTVIKLING regjeringen.no - Medverknad handlar om innbyggjarane si deltaking, innverknad og med beslutning. - Gode medverknadsprosessar er viktig for å kunne utvikle meir attraktive stadar. - Prosessane styrkar kunnskapen og grunnlag for val, førebygger og reduserer konfliktar. - Det er like viktig å delta i førebuingar og i gjennomføring etter at et vedtak er gjort. - Skape deltaking og engasjement i lokalsamfunnet. Idékafé side 12

13 STADUTVIKLING regjeringen.no Kompetanse Stadutvikling er et samansett og mangesidig arbeid som krev kompetanse og kunnskap på ei rekke område: - Fysisk planlegging - Formgjeving - Leiing - Gjennomføring av prosjekter (prosessleiing). - Informasjon Idékafé side 13

14 STADUTVIKLING regjeringen.no Planlegging (kommuneplan/reguleringsplan) - God planlegging etter plan- og bygningsloven er viktig for å avklare mål og strategiar, og for å sikre eit forankra, langsiktig og føresett arbeid med stadutvikling. - Gjennom planlegging skal det leggjast til rette for lokal medverknad og det kan stilles kvalitetskrav til utforming av stedane og omgjevnadene gjennom å utforme egne føresegner. Idékafé side 14

15 Eksempel: SKULPTURLANDSKAP NORDLAND Øye i stein Anish Kapoor Lødingen Hode Markus Raetz Vestvågøy Opus for himmel og jord Oddvar I.N. Vevelstad I dag, i morgen alltid Kari Cavén Beiarn Stella Maris Steinar Christensen Hamarøy 15 Idékafé side 15

16 Eksempel: JAMES TURELL Haust: James Turrell - opning av Skyspaceog utstilling i Kabuso! Dato: TBA 16 Idékafé side 16

17 Eksempel: NASJONALE TURISTVEGAR STATENS VEGVESEN Utsiktspunktet Askevågen på Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen Arkitekt: 3 RW Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen Liasanden rasteplass i Leirdalen, Lom, Sognefjellet. Arkitekt: Jensen & Skodvin Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen Hereiane rasteplass ved Hardangerfjorden, fv 550 i Jondal. Arkitekt: Asplan Viak /3 RW Foto: Hege Lysholm / Statens vegvesen Idékafé side Nappskaret utsiktspunkt på Flakstadøya, Lofoten. Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

18 Eksempel: NASJONALE TURISTVEGAR STATENS VEGVESEN Gangveg av tresviller ned til Rambergstranda i Flakstad, Lofoten. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen Akkarvikodden rasteplass, Lofoten. Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen Tungeneset rasteplass og utsiktspunkt, Senja. Arkitekt: Code arkitektur as Foto: Hugo Fagermo / Statens vegvesen 18 Idékafé side 18 Torget på Ramberg Foto: Giselle Jensen/Statens vegvesen

19 ILABEKKEN Eksempel: ILABEKKEN TRONDHEIM KOMMUNE Foto: Miljøverndepartementet. Juryen har merket seg at kommunen har latt bekken få være et naturelement også når den renner gjennom bysonen, og at det ligger tre barnehager i umiddelbar nærhet av bekkens flomsone. Det er en løsning som det i andre tilfeller og på andre steder er vanskelig å få aksept for, fordi man frykter for sikkerheten ved stor vannføring. Dette er en nyttig påminnelse om vassdragenes karakter og egenart; de representerer en potensiell fare, men kan likevel ikke underslås og velges bort. Trondheim kommune har vært klar over denne konflikten, men signaliserer ved gjennomføringen av prosjektet at det er en konflikt kommunen og innbyggerne er beredt til å lære seg å leve med. Prosjekt: Idékafé side 19

20 Eksempel: LYS PÅ STADEN SAMFERDSEL-, KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Skien Landskapsarkitekt og lysdesign: Snøhetta, Foto Jørn Steen Skien 20 Idékafé side 20 Ullsteinvik Lysdesign: ZENISK AS Røyrvik, Lysdesign: Ryjord Nord AS

21 Eksempel: LYS PÅ STADEN SAMFERDSEL-, KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Lanternen i Sandnes. Tegnet av Atelier Oslo og AWP Paris, Foto Bosheng Gan Skien Landskapsarkitekt og lysdesign: Snøhetta Undergang i Sandnes. Lysplan, Lillehammer Arkitekt: Rambøll 21 Nansenparken på Fornebu Foto Bjørbekk og Lindem

22 Eksempel: NANSENPARKEN FORNEBU Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindem 22 Idékafé side 22

23 Eksempel: FYKSESUND «Ei lita grend med stor aktivitet» 23 Idékafé side 23

24 Eksempel: FYKSESUND EKKO «ei lita grend med stor aktivitet» 24 Idékafé side 24

25 Eksempel: FYKSESUND LANDSKAPSPARK 25 Idékafé side 25

26 Eksempel: NÆRINGSVERKSEMD BASERT PÅ HANDTVERK Prosjekt: 26 Idékafé side 26

27 Eksempel: KONTOR ARBEIDSPLASSER Idékafé side 27

28 Eksempel: NYTT SENTER Verdensarvsenter på Vega Arkitekt: HUUS OG HEIM ARKITEKTER AS 28 Idékafé side 28

29 Eksempel: NYTT SENTER Verdensarvsenter på Vega Arkitekt: HUUS OG HEIM ARKITEKTER AS Idékafé side 29

30 Eksempel: NYTT SENTER Verdensarvsenter på Vega Arkitekt: HUUS OG HEIM ARKITEKTER AS Idékafé side 30

31 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Norheimsund i Kvam herad fekk Statens pris for attraktiv stad Omforminga av sentrum har vore ein lang prosess og eit samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune, lokalt næringslag og eldskjeler. Prosessen og dei første planane om å vende strandstaden mot sjøen starta på tidleg 1990 talet. I 2013 vart strandvegen mellom torget og Hardanger fartøyvernsenter bygd. Mykje er gjennomført mens det vert jobba med nye planar for vidare utvikling av tettstaden Skisse Idékafé side 31

32 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Idékafé side 32

33 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Idékafé side 33

34 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Idékafé side 34

35 OPPGÅVER TIL GRUPPEARBEID Kva vil me? Kva treng me? Kva vil me ha? Kva kunne vore flott? 2023 STRANDVIK 2033 Korleis skal sentrum sjå ut? Svara skal omhandle næring, fritid og bustad. Idékafé side 35

36 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 1 Prosjekt: Idékafé side 36

37 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 2 Prosjekt: Idékafé side 37

38 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 3 Prosjekt: Idékafé side 38

39 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 4 39 Idékafé side 39

40 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 5 40

41 Notat frå gruppearbeid - Ettersendt 41 Idékafé side 41

42 LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» IDĒKAFĒ 25. MAI 2013 Ei oppsumering av gruppearbeid og skisser for vidare utvikling av Strandvik sentrum. Idékafé side 42

43 INNSPEL FRÅ INNBYGGJARANE MÅL OG VISJONAR Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. EI LEVANDE BYGD FOR STORE OG SMÅ AUKE FOLKETAL BEHALDE LANDSBYIDYLLEN UTVIKLING OG REVITALISERING BEHALDE ARBEIDSPLASSAR NYE ARBEIDSPLASSAR 43 Idékafé side 43

44 INNSPEL FRÅ INNBYGGJARANE VIKTIGE VERDIAR OG TILHØVE Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. UTSIKT MOT FJORDEN LITE TRAFIKK UTSIKT FRÅ VEGEN UTSIKT FRÅ SENTRUM UTSIKT LOKAL BYGGESKIKK GRØNE LANDBRUKSOMRÅDER AKEBAKKEN I ÅKRABAKKANE AUTENTISK KOMPAKT MANGE SENTRUMSFUNKSJONAR STØY GRYTE - AMFIFORM 44 SMÅ BYGG LITEN MÅLESTOKK Idékafé side 44

45 NY BRUK AV GAMAL DRIFTSBYGNING INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE NÆRING Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. KONTOR (HOTELL) MØTEPLASS SITJEPLASS I SENTRUM OVERNATTING/UTLEIGE SJOKOLADEBEDRIFT NY BUTIKK UTVIDA RESTAURANT FJERNE GAMAL DRIFTSBYGNING 45 Idékafé side 45

46 TUN VED OPPVEKSTSENTER INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE TRAFIKK Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. UTVIDESVING I HAGEN TIL LANGELAND UTVIDE SVING VED SLUSKASALEN VEG BAK GRENDAHUSET DROPPUNKT VED OPPVEKSTSENTER UTVIDE GRAVPLASS VED KYRKJE BRU MELLOM KYRKJE OG GRAVPLASS PARKERING VED KYRKJE VED SKULE VED BUTIKK VED IDRETTSBANE 46 Idékafé side 46

47 INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE BUSTADER Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. PÅ JORDET TIL RONNY PÅ JORDET TIL EVY ELDREBUSTADER MELLOM JORDMORSVINGEN OG NAUSTREKKJA I KLEIVO I SKÅRANE LEILIGHEITER PÅ ANNFINN HAUGEN BUSTADER I PÅDLABAKKEN I VIK PÅ TAUSABERGET TA BORT SLUSKASALEN 47 Idékafé side 47

48 MINIGOLF FLEIRBRUKSHALL (BANE) KUNSTGRAS NY HINDERLØYPE KUNST UTBETRE KANTAR LANGS ELVA VOLLEYBALL INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE FRITID Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. AKEBAKKE PARK MOLO BELYNING AV SPESIELLE GJENSTANDER MALE BENSINPUMPE SMÅBÅTHAMN - MARINA FRIOMRÅDE I HANDELSLAGSFJØRO GRAVE BORT SANDBANKER UTVIDE HAMN I ELVEOS STRAUMKABLAR I JORD BENKAR GATEBELYSNING KULP GJESTEHAMN PROMENADE FONTENE UTESCENE MILJØ LANG ELVA STI - GANGVEG 48 Idékafé side 48

49 KONTOR (HOTELL) SJOKOLADEBEDRIFT VEG BAK GRENDEHUSET PARK UTBETRE KANTAR LANGS ELVA INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE DEI VIKTIGASTE TILTAKA Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. NY BUTIKK PARKERING ELDREBUSTADER PROMENADE STI - GANGVEG 49 Idékafé side 49

50 temaoversikt ANALYSE - STRUKTURAR vatn grønt veg bygg landskap møteplassar utsikt Identitetsskapande bygg 50 Idékafé side 50

51 temaoversikt ANALYSE OVERBLIKK Utsikt frå Jordmorsvingen er viktig. Her får du oversikt og presentert bygda når du kjem til den med bil. Ein ser alle dei viktigaste bygningane og elementa som er identitetsskapande for bygda. 51 Idékafé side 51

52 temaoversikt ANALYSE HANDELSLAGSSTRANDA Handelslagstranda med kafé/restaurant i det gamle handelslaget og den gamle dampskipskaia er autentisk og skaper stemning og miljø. Her presenterer Strandvik seg når ein kjem til bygda frå aust. Jordmor svingen Handelslaget Utsikt når du kjem til staden. 52 Idékafé side 52

53 temaoversikt ANALYSE NAUSTREKKJA FRÅ DAMPSKIPSKAIEN Utsikt til naustrekkja er viktig, då denne er eit av dei mest identitetsskapande elementa i Strandvik. 53 Idékafé side 53

54 temaoversikt 100 meter ANALYSE IDENTITET Kva du ser når du kjem til bygda med båt er og viktig. - Kyrkje, tunet til Langeland, dampskipskai og naustrekkje er viktige identitetsskapande element. Butikken og oppvekstsenter med grendehus er og viktige for identiteten til bygda. - Flaten mellom desse med elva og osen er og eit svært viktig identitetsskapande element. Dei viktigaste sentrumsfunksjonane bør ikkje plasserast utafor ein sirkel på 200 meter i diameter. Parkeringsplassane bør fordelast rundt i tilknyting til funksjonane. 54 Idékafé side 54

55 temaoversikt ANALYSE STRUKTUR 100 meter FLATEN Amfistruktur: - bustader - gardsbruk - bakkar - sentrumsbygg - grønt - blått Ein bør vidareutvikle amfistrukturen der den opne flaten er sentrum. Flaten har mange moglegheiter. Den kan brukast til grasproduksjon som no, park eller som plass. Det som er viktig er at den held seg open også i framtida. Sentrumsbygg innafor ein radius på 200 meter sirklar rundt. Desse må få liv i form av næringsveksemd, fellesfunksjonar og bustad på 2. plan. Gardane med dei grøne bakkane lagar eit fint bakteppe. Einebustader kan plasserast høgare oppe i amfiet. 55 Idékafé side 55

56 temaoversikt SKISSER Nye tiltak - Sti langs elva - Fleirbrukshall m/parkering - Innkøyring til oppveksttun bak Grendehus - Ny veg bak Grendehus - Bru til gravplass - Utviding av kykjegard - Samanbygging av postbygg og Brødr. Dalland - Parkering ved eldrebustader/kontor - Torg - Nytt sentrumsbygg med butikk og eldrebustad - Parkering ved torg og butikk - Utretting av svingane på hovudveg - Ny bru på hovudveg m/fortau - Strandveg over terreng - Gjestehamn - Molo 56 Idékafé side 56

57 temaoversikt SKISSER Plan 57 Idékafé side 57

58 temaoversikt SKISSER MODELL SETT FRÅ SYD Fleirbrukshall Utvida gravplass Ny veg Oppvekstsenter Bru Jordmorsvingen Grendehus Torg Ny butikk med kontorhotell el. bustad på 2. plan DEN OPNE FLATEN Strandveg/sti Kafē Handelslagsfjøra Gjestehamn Molo 58 Idékafé side 58

59 temaoversikt SKISSER MODELL SETT FRÅ VEST 100 meter Amfistruktur: - bustader - gardsbruk - bakkar - sentrumsbygg - grønt - blått 59 Idékafé side 59

60 temaoversikt SKISSER Ny gjestehamn og strandveg Dampskipskaien kan fungere godt som gjestebrygge. Den ligg i tilknyting til kaféen i det gamle handelslaget og stranda. Strandveg på pålebrygge i elveosen er vist i skissa. I møtet var det framlegg om at gjestebrygge kanskje kunne kombinerast med strandveg så kan ein unngå tradisjonelle utliggjarar. Oppvekstsenter Torg Fleirbrukshall Strandveg/sti Kafē Handalslagsstranda Gjestehamn ved den gamle dampskipskaien, eller som del av strandvegen, der den når stranda. 60 Idékafé side 60

61 temaoversikt Plassen (Torget) framom Brødr. Dalland AS ligg sydvendt mot utsikten. Denne bør utvikast og forfinast. Den opne flaten mellom sentrumsbygga må ikkje byggast att eller plantast til slik at ein mister utsyn og innsyn. Flaten fungerer godt som slottemark. Det er fint å ha dyr på beite her. Ein kan etablere sti langs elva. Om det er ønskje om det kan flaten utviklast til park eller plass. Elveløpet kan utviklast. Harstad kulturhus Billedhogger: Geir Stormoen SKISSER Strandvik torg Marknaden i Strandvik Ny butikk Skuleplass Torg DEN OPNE FLATEN Tungeneset, Senja. Arkitekt: Code arkitektur as Rambergstranda i Flakstad, Lofoten. Foto: Jarle Wæhler 61 Idékafé side 61

62 temaoversikt SKISSER Utsikt frå skuleplassen Blå promenade, Stavanger Gjestehamn Urbane detaljar frå andre prosjekt. Torg DEN OPNE FLATEN Ny butikk Skuleplass Nonneseterterminalen, Bergen Fortau i Norheimsund 62 Idékafé side 62

63 temaoversikt Ny flerbrukshall 920 m² SKISSER Grasbane, gravplass og fleirbrukshall Gjestehamn Molo Strandveg/sti Ny butikk Utvida gravplass Gangbru Gravplass Oppvekstsenter Fleirbrukshall 63 Idékafé side 63

64 temaoversikt VIDARE ARBIED ALT SKJER I STRANDVIK 2013 Korleis skal ein vidareføre arbeidet inn i kommunale planar? Korleis ein kan vidareføre idear og prosjekt? Korleis ein kan skaffe økonomi inn i prosjekta? Idékafé side 64

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer