LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa."

Transkript

1 LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa.

2 temaoversikt Prosjekt og Deltakarar: deltakarar: Prosjekt Mål LivOGlyst i Strandvik Eittårig prosjekt i Hordaland med program for å utvikle næring og aktiviet i lokalsamfunnet. LivOGlyst-programmet har som føremål å stimulere lokal utviklingskraft på ein systematisk og langsiktig måte. Bak satsinga står Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling og Innovasjon Norge Hordaland. Urbane detaljar Programmet føreset at lokalsamfunnsutvikling er tufta på ein nær samanheng frå andre prosjekt mellom entreprenørskap og mobilisering for trivsel og bulyst. Lokale tiltak skal på ulike måtar kunne inkludera ungdom, kvinner og migrantar og vera tufta på samarbeid mellom anna med kommunen. Motto «Alt skjer i Strandvik» Oppdragsgjevar LivOGlyst i Strandvik Rådgjevande arkitektar og planleggjarar Tone Andreassen Vik og Olav Vik Geoplan AS v/sivilarkitektane Solveig Valland og Alv Martin Vangdal 2

3 temaoversikt Aktivitetsplan: Deltakarar: Førebuande arbeid Møte og synfaring i Strandvik Gjennomgang av overordna planar. Innhenting av føreliggjande informasjon om staden. Planleggingsmøte med Tone Andreassen Vik og Olav Vik Grovskisser på problemstillingar og prosess, arbeidsmetode og rammer, Idéar og tankar for arbeidet. Overordna planar. Innhenting av føreliggjande kartmateriale og oversiktsfoto lagt inn i kartbase/3d-grunnlag. Prosjekterings- Urbane detaljar Gjeldande kommuneplan. grunnlag: frå andre prosjekt Kartgrunnlag frå Fusa Idékafé 1 Innsamling av foto og prosjekt som kan vere idéskapande Geoplan presenterer kjende arbeid, problemstillingar og relevante prosjekt i møte. Snakkar om utfordringar og kjende prosessar for å kome vidare. Oppgåver som forsamlinga skal arbeide med i møtet og leggje fram i plenum. Idékafé 2 På grunnlag av det som kjem fram i idékafé nr. 1, lagar Geoplan skisser for utvikling. diskusjon i plenum om korleis ein kan vidareføre idéar og prosjekt og få ei god utvikling i Strandvik. Oppsummering Dette dokument 3

4 LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» IDĒKAFĒ 9. MARS 2013 Prosess, idéar og gruppearbeid om mogleg utvikling av Strandvik sentrum.

5 STRANDVIK strandvikjo.no Strandvik er ei ven og vakker bygd i Fusa kommune i Hordaland med 466 innbyggjarar. I Strandvik finn du kyrkje, barnehage, skule, butikk, restaurant, fleire gardsbruk og fleire store og små bedrifter. Strandvik er også ein tidlegare sjølvstendig kommune. Strandvik blei skild ut som eigen kommune frå Fusa 1. januar 1903 samtidig med Hålandsdalen. Strandvik hadde ved opprettinga innbyggjarar. Fusa kommune vart i 1856 skild ut frå Os. 1. januar 1964 blei Strandvik, Hålandsdalen og det meste av Fusa slått saman til den nye Fusa kommune. Strandvik hadde ved samanslåinga innbyggjarar Idékafé side 5

6 IDĒKAFĒ 9. MARS 2013 Prosjekt: Idékafé side 6

7 STADUTVIKLING regjeringen.no Korleis komme i gang? - Initiativ - Utanfor ståande presenterer tanker og visjoner for korleis staden kan verta. - Folkemøte som engasjerer- - Gjennomføra små og avgrensa tiltak undervegs. - Viktig at arbeidet blir godt forankra politisk og administrativt i kommunen. - Viktig at stadutviklinga vert forankra i ein plan som som vert vedteken av kommunen. - Invitere moglege regionale samarbeidspartnere til arbeidet (møtet). Idékafé side 7

8 Stadanalyse STADUTVIKLING regjeringen.no Systematisering av kunnskap om staden sin historie, situasjon og mogleg utvikling i framtida. - Fysisk stadanalyse, med basis i arkitektfaga, inneheld kunnskap om staden sin historiske utvikling, natur og landskap, byggemønster, samt bygningar og andre enkeltelement. - Sosiokulturell stadanalyse tar utgangspunkt i menneska sin bruk av staden, oppfatningar og haldningar til staden og kva interesser som er ivareteke gjennom bruken av staden. Idékafé side 8

9 STADUTVIKLING regjeringen.no Forankring og organisering - Erfaring viser at kommunar som lukkast best med stadutvikling, har forankra arbeidet godt hos politisk og administrativ leiing og i kommuneorganisasjonen. - Om stadutviklingsprosjektet er på utsida av kommunen, med ekstern prosjektleder, kan det og fungere godt (større frihet og fleksibilitet i arbeidet). Samtidig blir arbeidet mer sårbart fordi ein i større grad er avhengig av enkeltpersoner. - Det er og nødvendig å sikre eigarskap og forankring i lokalsamfunnet; hos næringsliv, lag og foreiningar, og folk flest. Idékafé side 9

10 Finansiering STADUTVIKLING regjeringen.no - Erfaringer viser at kommunar som lukkast best med stadutvikling, har forankra arbeidet godt hos politisk og administrativ ledelse og i kommuneorganisasjonen for øvrig. - Eigeninnsats frå kommune og lokalsamfunn. - Offentlege tilskotsordningar - Langsiktige og stabile rammevilkår for næringslivet. Idékafé side 10

11 STADUTVIKLING NORSKE TILSKOTSORDNINGAR Areal- og kulturlandskapstilskudd (AK) går til aktive jordbruksforetak og er rettet inn mot innmarksarealer og kulturlandskap. Formålet med tilskuddet er å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift. Tilskuddet fordeles av kommunene. Forvaltes av: Statens landbruksforvaltning (SLF) Boligetablering i distriktene (ny i 2012) - er en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet velges ut til å delta, og tilskuddsmidlene forbeholdes disse. Søknadsfrist: 1. mars. Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Bolyst har som hovedmål å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer attraktive som bosted. Inntil 35 millioner kroner utlyses for 2013, og departementet kan dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Søknadsfrist: 8. mars. Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er avsatt i jordbruksavtalen, og skal fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i og i tilknyting til landbruket. BU-midlene kan gis til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, samt til etablerertilskudd og bedriftsutvikling for tilleggsnæring. Forvaltes av: Innovasjon Norge Friluftsliv - tilskudd til: Stimulering til friluftslivsaktivitet - Lag og organisasjoner på lokalt og sentralt nivå kan søke tilskudd. Tiltak i nærmiljøet og innsats mot barn, unge og grupper som er lite aktive har høy prioritet. Sikring av friluftslivsområder - Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd. Tilrettelegging av friluftslivsområder - Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd. De statlige friluftslivsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregete. I mange områder vil dette sette kreve tilrettelegging. Nærmiljøsatsingen (Direktoratet for naturforvaltning) varer fra og skal legge til rette for friluftslivsaktiviteter i nærmiljøene i byer og tettsteder. Forvaltes av: Direktoratet for naturforvaltning Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - Tilskudd til frivillige organisasjoner som legger til rette for hverdagsaktivitet i befolkningen, med vekt på fysisk aktivitet for inaktive grupper eller personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt. Tilskuddsmottakere må ha et nasjonalt virkeområde eller virke over flere fylker. Lokale og regionale organisasjoner søker gjennom fylkeskommunen. Forvaltes av: Helsedirektoratet Tilskuddsmidler til kollektivtransporten kan gis til opprustningsprosjekter der formålet er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører. Søknadsfrist 1. mars. Forvaltes av: Statens vegvesen Kommuneprogrammet gir støtte til gode prosjekter for energieffektivisering og konvertering i offentlige bygg og anlegg. Kommuner som har en gjeldende energi- og klimaplan eller et politisk vedtak på at de skal utarbeide en slik plan kan søke. Forvaltes av: Enova Kulturminnefondets tilskudd gis til tiltak som fører til vern og sikring av kulturminner og kulturmiljøer og til prosjekt som fremmer verdiskaping, næringsvirksomhet og aktivitet i lokalsamfunnet. 1/3 av fondsmidlene skal nyttes til fredete kulturminner og kulturmiljø. Frist for søknad om midler til kulturminnetiltak i 2013 er 1. november Forvaltes av: Norsk kulturminnefond Kunst i det offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Gode prosjekt der kunst er brukt bevisst og som en integrert del av stedsutvikling, kan få støtte gjennom en egen ordning kalt URO. Forvaltes av: Kultur- og kirkedepartemente Merkur (Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker) er et nasjonalt kompetanseprogram som skal styrke og utvikle butikker i distriktene gjennom: -kompetansehevende tiltak for drift av dagligvarebutikk, - tilføring av tilleggsfunksjoner som post i butikk, turistinformasjon, kommunale tjenester med mer, - arbeid med lokalsamfunnsengasjement og butikkens rolle som samfunnsaktør: Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Utviklingsprogram for Grønt reiseliv skal bidra til å videreutvikle de ressurser som gården og bygden rår over. Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte, og utviklingen av reiselivsproduktet skal i stor grad bygge på lokal kultur og tradisjoner kombinert med kunnskap om markedet. Søkere må være tilbydere og bedrifter i det grønne reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter. Forvaltes av: Innovasjon Norge Skjønnsmidler skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Midlene fordeles hvert år av fylkesmannen til kommunene i fylket som en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom ordinær drift. Et viktig siktemål med SMIL er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Tilskudd gis til engangstiltak, opp til 3 år, knyttet til biologiske verdier og kulturminnekvaliteter. Ordningen forvaltes av kommunene og prioritering av tiltak skal bygge på kommunale tiltaksstrategier som er forankret i Regionalt miljøprogram (RMP). Forvaltes av: Fylkesmennenes landbruksavdelinger Spillemidlene - fordeles årlig til idrettsformål, kulturformål og til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for fordelingen av spillemidlene gjennom tippenøkkelen. Forvaltes av: Norsk Tipping Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker skal bidra til lokal og regional utvikling, der samarbeid i parker skal danne utgangspunkt for næringsutvikling og verdiskaping. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Programmet var nytt i 2012, og det utlyses nye midler i Forvaltes av: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

12 Medverknad STADUTVIKLING regjeringen.no - Medverknad handlar om innbyggjarane si deltaking, innverknad og med beslutning. - Gode medverknadsprosessar er viktig for å kunne utvikle meir attraktive stadar. - Prosessane styrkar kunnskapen og grunnlag for val, førebygger og reduserer konfliktar. - Det er like viktig å delta i førebuingar og i gjennomføring etter at et vedtak er gjort. - Skape deltaking og engasjement i lokalsamfunnet. Idékafé side 12

13 STADUTVIKLING regjeringen.no Kompetanse Stadutvikling er et samansett og mangesidig arbeid som krev kompetanse og kunnskap på ei rekke område: - Fysisk planlegging - Formgjeving - Leiing - Gjennomføring av prosjekter (prosessleiing). - Informasjon Idékafé side 13

14 STADUTVIKLING regjeringen.no Planlegging (kommuneplan/reguleringsplan) - God planlegging etter plan- og bygningsloven er viktig for å avklare mål og strategiar, og for å sikre eit forankra, langsiktig og føresett arbeid med stadutvikling. - Gjennom planlegging skal det leggjast til rette for lokal medverknad og det kan stilles kvalitetskrav til utforming av stedane og omgjevnadene gjennom å utforme egne føresegner. Idékafé side 14

15 Eksempel: SKULPTURLANDSKAP NORDLAND Øye i stein Anish Kapoor Lødingen Hode Markus Raetz Vestvågøy Opus for himmel og jord Oddvar I.N. Vevelstad I dag, i morgen alltid Kari Cavén Beiarn Stella Maris Steinar Christensen Hamarøy 15 Idékafé side 15

16 Eksempel: JAMES TURELL Haust: James Turrell - opning av Skyspaceog utstilling i Kabuso! Dato: TBA 16 Idékafé side 16

17 Eksempel: NASJONALE TURISTVEGAR STATENS VEGVESEN Utsiktspunktet Askevågen på Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen Arkitekt: 3 RW Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen Liasanden rasteplass i Leirdalen, Lom, Sognefjellet. Arkitekt: Jensen & Skodvin Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen Hereiane rasteplass ved Hardangerfjorden, fv 550 i Jondal. Arkitekt: Asplan Viak /3 RW Foto: Hege Lysholm / Statens vegvesen Idékafé side Nappskaret utsiktspunkt på Flakstadøya, Lofoten. Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

18 Eksempel: NASJONALE TURISTVEGAR STATENS VEGVESEN Gangveg av tresviller ned til Rambergstranda i Flakstad, Lofoten. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen Akkarvikodden rasteplass, Lofoten. Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen Tungeneset rasteplass og utsiktspunkt, Senja. Arkitekt: Code arkitektur as Foto: Hugo Fagermo / Statens vegvesen 18 Idékafé side 18 Torget på Ramberg Foto: Giselle Jensen/Statens vegvesen

19 ILABEKKEN Eksempel: ILABEKKEN TRONDHEIM KOMMUNE Foto: Miljøverndepartementet. Juryen har merket seg at kommunen har latt bekken få være et naturelement også når den renner gjennom bysonen, og at det ligger tre barnehager i umiddelbar nærhet av bekkens flomsone. Det er en løsning som det i andre tilfeller og på andre steder er vanskelig å få aksept for, fordi man frykter for sikkerheten ved stor vannføring. Dette er en nyttig påminnelse om vassdragenes karakter og egenart; de representerer en potensiell fare, men kan likevel ikke underslås og velges bort. Trondheim kommune har vært klar over denne konflikten, men signaliserer ved gjennomføringen av prosjektet at det er en konflikt kommunen og innbyggerne er beredt til å lære seg å leve med. Prosjekt: Idékafé side 19

20 Eksempel: LYS PÅ STADEN SAMFERDSEL-, KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Skien Landskapsarkitekt og lysdesign: Snøhetta, Foto Jørn Steen Skien 20 Idékafé side 20 Ullsteinvik Lysdesign: ZENISK AS Røyrvik, Lysdesign: Ryjord Nord AS

21 Eksempel: LYS PÅ STADEN SAMFERDSEL-, KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Lanternen i Sandnes. Tegnet av Atelier Oslo og AWP Paris, Foto Bosheng Gan Skien Landskapsarkitekt og lysdesign: Snøhetta Undergang i Sandnes. Lysplan, Lillehammer Arkitekt: Rambøll 21 Nansenparken på Fornebu Foto Bjørbekk og Lindem

22 Eksempel: NANSENPARKEN FORNEBU Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindem 22 Idékafé side 22

23 Eksempel: FYKSESUND «Ei lita grend med stor aktivitet» 23 Idékafé side 23

24 Eksempel: FYKSESUND EKKO «ei lita grend med stor aktivitet» 24 Idékafé side 24

25 Eksempel: FYKSESUND LANDSKAPSPARK 25 Idékafé side 25

26 Eksempel: NÆRINGSVERKSEMD BASERT PÅ HANDTVERK Prosjekt: 26 Idékafé side 26

27 Eksempel: KONTOR ARBEIDSPLASSER Idékafé side 27

28 Eksempel: NYTT SENTER Verdensarvsenter på Vega Arkitekt: HUUS OG HEIM ARKITEKTER AS 28 Idékafé side 28

29 Eksempel: NYTT SENTER Verdensarvsenter på Vega Arkitekt: HUUS OG HEIM ARKITEKTER AS Idékafé side 29

30 Eksempel: NYTT SENTER Verdensarvsenter på Vega Arkitekt: HUUS OG HEIM ARKITEKTER AS Idékafé side 30

31 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Norheimsund i Kvam herad fekk Statens pris for attraktiv stad Omforminga av sentrum har vore ein lang prosess og eit samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune, lokalt næringslag og eldskjeler. Prosessen og dei første planane om å vende strandstaden mot sjøen starta på tidleg 1990 talet. I 2013 vart strandvegen mellom torget og Hardanger fartøyvernsenter bygd. Mykje er gjennomført mens det vert jobba med nye planar for vidare utvikling av tettstaden Skisse Idékafé side 31

32 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Idékafé side 32

33 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Idékafé side 33

34 Eksempel: HANDLEGATENS ANSIKT NORSK FORM Idékafé side 34

35 OPPGÅVER TIL GRUPPEARBEID Kva vil me? Kva treng me? Kva vil me ha? Kva kunne vore flott? 2023 STRANDVIK 2033 Korleis skal sentrum sjå ut? Svara skal omhandle næring, fritid og bustad. Idékafé side 35

36 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 1 Prosjekt: Idékafé side 36

37 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 2 Prosjekt: Idékafé side 37

38 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 3 Prosjekt: Idékafé side 38

39 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 4 39 Idékafé side 39

40 Notat frå gruppearbeid - Gruppe 5 40

41 Notat frå gruppearbeid - Ettersendt 41 Idékafé side 41

42 LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» IDĒKAFĒ 25. MAI 2013 Ei oppsumering av gruppearbeid og skisser for vidare utvikling av Strandvik sentrum. Idékafé side 42

43 INNSPEL FRÅ INNBYGGJARANE MÅL OG VISJONAR Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. EI LEVANDE BYGD FOR STORE OG SMÅ AUKE FOLKETAL BEHALDE LANDSBYIDYLLEN UTVIKLING OG REVITALISERING BEHALDE ARBEIDSPLASSAR NYE ARBEIDSPLASSAR 43 Idékafé side 43

44 INNSPEL FRÅ INNBYGGJARANE VIKTIGE VERDIAR OG TILHØVE Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. UTSIKT MOT FJORDEN LITE TRAFIKK UTSIKT FRÅ VEGEN UTSIKT FRÅ SENTRUM UTSIKT LOKAL BYGGESKIKK GRØNE LANDBRUKSOMRÅDER AKEBAKKEN I ÅKRABAKKANE AUTENTISK KOMPAKT MANGE SENTRUMSFUNKSJONAR STØY GRYTE - AMFIFORM 44 SMÅ BYGG LITEN MÅLESTOKK Idékafé side 44

45 NY BRUK AV GAMAL DRIFTSBYGNING INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE NÆRING Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. KONTOR (HOTELL) MØTEPLASS SITJEPLASS I SENTRUM OVERNATTING/UTLEIGE SJOKOLADEBEDRIFT NY BUTIKK UTVIDA RESTAURANT FJERNE GAMAL DRIFTSBYGNING 45 Idékafé side 45

46 TUN VED OPPVEKSTSENTER INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE TRAFIKK Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. UTVIDESVING I HAGEN TIL LANGELAND UTVIDE SVING VED SLUSKASALEN VEG BAK GRENDAHUSET DROPPUNKT VED OPPVEKSTSENTER UTVIDE GRAVPLASS VED KYRKJE BRU MELLOM KYRKJE OG GRAVPLASS PARKERING VED KYRKJE VED SKULE VED BUTIKK VED IDRETTSBANE 46 Idékafé side 46

47 INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE BUSTADER Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. PÅ JORDET TIL RONNY PÅ JORDET TIL EVY ELDREBUSTADER MELLOM JORDMORSVINGEN OG NAUSTREKKJA I KLEIVO I SKÅRANE LEILIGHEITER PÅ ANNFINN HAUGEN BUSTADER I PÅDLABAKKEN I VIK PÅ TAUSABERGET TA BORT SLUSKASALEN 47 Idékafé side 47

48 MINIGOLF FLEIRBRUKSHALL (BANE) KUNSTGRAS NY HINDERLØYPE KUNST UTBETRE KANTAR LANGS ELVA VOLLEYBALL INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE FRITID Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. AKEBAKKE PARK MOLO BELYNING AV SPESIELLE GJENSTANDER MALE BENSINPUMPE SMÅBÅTHAMN - MARINA FRIOMRÅDE I HANDELSLAGSFJØRO GRAVE BORT SANDBANKER UTVIDE HAMN I ELVEOS STRAUMKABLAR I JORD BENKAR GATEBELYSNING KULP GJESTEHAMN PROMENADE FONTENE UTESCENE MILJØ LANG ELVA STI - GANGVEG 48 Idékafé side 48

49 KONTOR (HOTELL) SJOKOLADEBEDRIFT VEG BAK GRENDEHUSET PARK UTBETRE KANTAR LANGS ELVA INNSPEL OM NYE TILTAK FRÅ INNBYGGJARANE DEI VIKTIGASTE TILTAKA Større tekst etter kor mange gonger temaet er nemnt i gruppearbeida. NY BUTIKK PARKERING ELDREBUSTADER PROMENADE STI - GANGVEG 49 Idékafé side 49

50 temaoversikt ANALYSE - STRUKTURAR vatn grønt veg bygg landskap møteplassar utsikt Identitetsskapande bygg 50 Idékafé side 50

51 temaoversikt ANALYSE OVERBLIKK Utsikt frå Jordmorsvingen er viktig. Her får du oversikt og presentert bygda når du kjem til den med bil. Ein ser alle dei viktigaste bygningane og elementa som er identitetsskapande for bygda. 51 Idékafé side 51

52 temaoversikt ANALYSE HANDELSLAGSSTRANDA Handelslagstranda med kafé/restaurant i det gamle handelslaget og den gamle dampskipskaia er autentisk og skaper stemning og miljø. Her presenterer Strandvik seg når ein kjem til bygda frå aust. Jordmor svingen Handelslaget Utsikt når du kjem til staden. 52 Idékafé side 52

53 temaoversikt ANALYSE NAUSTREKKJA FRÅ DAMPSKIPSKAIEN Utsikt til naustrekkja er viktig, då denne er eit av dei mest identitetsskapande elementa i Strandvik. 53 Idékafé side 53

54 temaoversikt 100 meter ANALYSE IDENTITET Kva du ser når du kjem til bygda med båt er og viktig. - Kyrkje, tunet til Langeland, dampskipskai og naustrekkje er viktige identitetsskapande element. Butikken og oppvekstsenter med grendehus er og viktige for identiteten til bygda. - Flaten mellom desse med elva og osen er og eit svært viktig identitetsskapande element. Dei viktigaste sentrumsfunksjonane bør ikkje plasserast utafor ein sirkel på 200 meter i diameter. Parkeringsplassane bør fordelast rundt i tilknyting til funksjonane. 54 Idékafé side 54

55 temaoversikt ANALYSE STRUKTUR 100 meter FLATEN Amfistruktur: - bustader - gardsbruk - bakkar - sentrumsbygg - grønt - blått Ein bør vidareutvikle amfistrukturen der den opne flaten er sentrum. Flaten har mange moglegheiter. Den kan brukast til grasproduksjon som no, park eller som plass. Det som er viktig er at den held seg open også i framtida. Sentrumsbygg innafor ein radius på 200 meter sirklar rundt. Desse må få liv i form av næringsveksemd, fellesfunksjonar og bustad på 2. plan. Gardane med dei grøne bakkane lagar eit fint bakteppe. Einebustader kan plasserast høgare oppe i amfiet. 55 Idékafé side 55

56 temaoversikt SKISSER Nye tiltak - Sti langs elva - Fleirbrukshall m/parkering - Innkøyring til oppveksttun bak Grendehus - Ny veg bak Grendehus - Bru til gravplass - Utviding av kykjegard - Samanbygging av postbygg og Brødr. Dalland - Parkering ved eldrebustader/kontor - Torg - Nytt sentrumsbygg med butikk og eldrebustad - Parkering ved torg og butikk - Utretting av svingane på hovudveg - Ny bru på hovudveg m/fortau - Strandveg over terreng - Gjestehamn - Molo 56 Idékafé side 56

57 temaoversikt SKISSER Plan 57 Idékafé side 57

58 temaoversikt SKISSER MODELL SETT FRÅ SYD Fleirbrukshall Utvida gravplass Ny veg Oppvekstsenter Bru Jordmorsvingen Grendehus Torg Ny butikk med kontorhotell el. bustad på 2. plan DEN OPNE FLATEN Strandveg/sti Kafē Handelslagsfjøra Gjestehamn Molo 58 Idékafé side 58

59 temaoversikt SKISSER MODELL SETT FRÅ VEST 100 meter Amfistruktur: - bustader - gardsbruk - bakkar - sentrumsbygg - grønt - blått 59 Idékafé side 59

60 temaoversikt SKISSER Ny gjestehamn og strandveg Dampskipskaien kan fungere godt som gjestebrygge. Den ligg i tilknyting til kaféen i det gamle handelslaget og stranda. Strandveg på pålebrygge i elveosen er vist i skissa. I møtet var det framlegg om at gjestebrygge kanskje kunne kombinerast med strandveg så kan ein unngå tradisjonelle utliggjarar. Oppvekstsenter Torg Fleirbrukshall Strandveg/sti Kafē Handalslagsstranda Gjestehamn ved den gamle dampskipskaien, eller som del av strandvegen, der den når stranda. 60 Idékafé side 60

61 temaoversikt Plassen (Torget) framom Brødr. Dalland AS ligg sydvendt mot utsikten. Denne bør utvikast og forfinast. Den opne flaten mellom sentrumsbygga må ikkje byggast att eller plantast til slik at ein mister utsyn og innsyn. Flaten fungerer godt som slottemark. Det er fint å ha dyr på beite her. Ein kan etablere sti langs elva. Om det er ønskje om det kan flaten utviklast til park eller plass. Elveløpet kan utviklast. Harstad kulturhus Billedhogger: Geir Stormoen SKISSER Strandvik torg Marknaden i Strandvik Ny butikk Skuleplass Torg DEN OPNE FLATEN Tungeneset, Senja. Arkitekt: Code arkitektur as Rambergstranda i Flakstad, Lofoten. Foto: Jarle Wæhler 61 Idékafé side 61

62 temaoversikt SKISSER Utsikt frå skuleplassen Blå promenade, Stavanger Gjestehamn Urbane detaljar frå andre prosjekt. Torg DEN OPNE FLATEN Ny butikk Skuleplass Nonneseterterminalen, Bergen Fortau i Norheimsund 62 Idékafé side 62

63 temaoversikt Ny flerbrukshall 920 m² SKISSER Grasbane, gravplass og fleirbrukshall Gjestehamn Molo Strandveg/sti Ny butikk Utvida gravplass Gangbru Gravplass Oppvekstsenter Fleirbrukshall 63 Idékafé side 63

64 temaoversikt VIDARE ARBIED ALT SKJER I STRANDVIK 2013 Korleis skal ein vidareføre arbeidet inn i kommunale planar? Korleis ein kan vidareføre idear og prosjekt? Korleis ein kan skaffe økonomi inn i prosjekta? Idékafé side 64

IDĒKAFĒ 9. MARS 2013. Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa.

IDĒKAFĒ 9. MARS 2013. Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa. LivOGLyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» IDĒKAFĒ 9. MARS 2013 Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa. STRANDVIK strandvikjo.no Strandvik er ei ven og vakker

Detaljer

Fungerer med og for folk

Fungerer med og for folk Fungerer med og for folk Tettstadutviklinga i Norheimsund 1986-2004 Eit prosjekt med god samhandling mellom private og offentlege deltakarar Aktørar som aldri gav opp + entusiast NÆRINGSLIVET: Deltatt

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

Attraktivt for oss attraktivt for andre! Landskap, regional utvikling og verdiskaping i Hordaland. Strategi- og næringsdirektør Jan Per Styve

Attraktivt for oss attraktivt for andre! Landskap, regional utvikling og verdiskaping i Hordaland. Strategi- og næringsdirektør Jan Per Styve Attraktivt for oss attraktivt for andre! Landskap, regional utvikling og verdiskaping i Hordaland Strategi- og næringsdirektør Jan Per Styve 1 Landskap er ein svært viktig ressurs for Hordaland! Ingen

Detaljer

Presentasjon 12. November Norheim Tolo fjordfront Sivilarkitekt MNAL Alv Martin Vangdal og Sivilarkitekt MNAL Solveig Valland

Presentasjon 12. November Norheim Tolo fjordfront Sivilarkitekt MNAL Alv Martin Vangdal og Sivilarkitekt MNAL Solveig Valland Presentasjon 12. November 2007 Pkt 1 Det skal gjennomførast ein moglegheitsstudie for heile området (sjå vedlagd kart). Studiet skal visa kva potensiale som ligg i området i høve til framtidig bustadbygging,

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar,

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, 21.01.16 SMIL: Særskilte miljøtiltak i jordbruket Dette er ein fleirårig tiltaksstrategi for Stord og Fitjar som skal gje grunnlag

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Har jobbar, manglar folk og hus

Har jobbar, manglar folk og hus Har jobbar, manglar folk og hus - Om betydninga av å satse på bustadutvikling i distriktskommunar Trude Risnes - Kompetansesenter for distriktsutvikling Bustadmangel?? Her hjå oss??? Det har vore lite

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar Fellesmøte i Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet v/roar Werner Vangsnes -

Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar Fellesmøte i Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet v/roar Werner Vangsnes - Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar Fellesmøte i Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.17 v/roar Werner Vangsnes - Distriktssenteret Kompetansesenter for Distriktsutvikling Sogndal

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010 Velkomen til Dialogkonferansen 2010 1. - 2. september 2010 Foto på framsida: Tyssedal hotell Foto: www.oddacamping.no Velkomen til Dialogkonferansen 1. - 2. september 2010 Dialogkonferansen er ein årleg

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING Stolt av der eg kjem frå Mot lysebotn Kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) Foredrag i 3 kulepunkt Kommunane

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL UARBEIDING AV STEDSANAYSE OG REGULERINGSPLAN, GOL KOMMUNE

SØKNAD OM TILSKOT TIL UARBEIDING AV STEDSANAYSE OG REGULERINGSPLAN, GOL KOMMUNE SAK 39/08 SØKNAD OM TILSKOT TIL UARBEIDING AV STEDSANAYSE OG REGULERINGSPLAN, GOL KOMMUNE Saksopplysning Gol komme har vedteke å utarbeide tettstadsanalyse og reguleringsplan for sentrumsområdet. I samband

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam Fjordportalen Møteplass for verdsarven Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet v/arve Tokvam Idé og formål Ideen med Fjordportalen spring ut frå ein visjon om å medverka til styrking og

Detaljer

Universell utforming og tryggleik

Universell utforming og tryggleik Universell utforming og tryggleik Folkehelse i planarbeid Ragnhild Aanestad, folkehelsekoordinator Peter Willmann, arealplanleggjar Klepp kommune visjon Verdi Stavanger Aftenblad 21.09.2010 Universell

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET. Saksprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtedato: 25.11.2014 Sak: 203/14 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Attraktivt Midt-Telemark. Landskapskonvensjonen. Deltaking. telemarksforsking.no 3. Solveig Svardal

Attraktivt Midt-Telemark. Landskapskonvensjonen. Deltaking. telemarksforsking.no 3. Solveig Svardal Attraktivt Midt-Telemark Berekraft som strategisk grep for regional utvikling Solveig Svardal telemarksforsking.no 1 Landskapskonvensjonen Landskap betyr eit område, slik folk oppfattar det, der særpreget

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer