Vedtatt av Asker kommunestyre i møte i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og Asker kommune,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004."

Transkript

1 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og Asker kommune, For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM, GBNR. 50/5, 15 M.FL. PLAN SIST DATERT , BESTEMMELSER SIST DATERT ASKER KOMMUNE 1. Planens hensikt Hensikten med reguleringsplanen er: å legge til rette for en bymessig utvikling av Alfheim-området, tilrettelagt for boliger, service og arbeidsplasser, å legge til rette for en helhetlig arkitektonisk utforming av området, basert på den nyere sentrumsbebyggelsen i skala, materialbruk og farger, og tilpasset eksisterende bebyggelse i Alfheim-området, å legge til rette for at Alfheim skal framstå som den sentrale byplanaksen gjennom området, utformet som en hyggelig, grønn gate, integrert i det overordnete gang-/sykkelvei systemet gjennom sentrum, å legge til rette for effektive gangforbindelser i Alfheim-området, og å legge til rette for en utvikling basert på ulike prosjekter som vil bli bygget ut til ulik tid, med fleksible arealformål tilpasset marked og muligheter ved utbyggingstidspunkt. 2. Reguleringsformål Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Området reguleres til: Byggeområder - område A; boliger, forretning, kontor i blokkbebyggelse, - område B; boliger, forretning, kontor i blokkbebyggelse, - område C; boliger i blokkbebyggelse, - område D; boliger, forretning, kontor, i blokkbebyggelse, - område E; boliger, forretning, kontor, hotell, i blokkbebyggelse, - område BP1; parkeringshus Offentlig trafikkområder - kjørevei - gangvei/sykkelvei/fortau - annet veiareal Spesialområder - område SB1; bevaring - verneverdig bebyggelse

2 I tillegg til bestemmelsene for de enkelte områdene kommer fellesbestemmelser som gjelder hele planområdet. 3 Fellesbestemmelser 3.1 Før område E tillates delt eller bebygd skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan, godkjent av bygningsrådet, som fastlegger arealbruk, utforming av bygninger med tilhørende uteanlegg og atkomst. 3.2 Atkomstveien Alfheim tillates bygget ut i to trinn. Trinn én omfatter den indre del, fra gangbru over E-18 og fram til og med Grindevillaen. Trinn to omfatter den resterende del, inklusive nødvendige tiltak i rundkjøring og på Bleikerveien. Ved samlet utbygging innenfor planområdet, inntil m2 T-BRA, skal Alfheim, trinn én opparbeides fram til og langs det delfelt som bygges ut. Ved samlet utbygging innenfor planområdet, utover de ovenfor nevnte m2 T- BRA, skal Alfheim opparbeides fullt ut, både trinn én og trinn to. Den aktuelle del av Alfheim skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse til bebyggelsen gis. 3.3 Før igangsettingstillatelse gis for boligbygging, utover det antall som er anvist i kommunens boligbyggeprogram, skal det dokumenteres at skolekapasiteten er tilfredsstillende. 3.4 Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge utomhusplan for hele det berørte delområde, godkjent av bygningsrådet og utarbeidet i henhold til kommunens vedtatte retningslinjer. Anlegget skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse til bebyggelsen gis. 3.5 Belysning av trafikkområder som er åpne for alminnelig ferdsel, skal inngå i utomhusplan og ferdigstilles før brukstillatelse gis. Både belysning, armaturer og stolper skal baseres på de løsninger som tidligere er valgt i Asker sentrum. Transformatorkiosk skal integreres i bebyggelsen. 3.6 For hver boligenhet skal det være minimum 25 m2 uteoppholdsareal (MUA) til privat og/eller felles bruk. På deler av fellesarealene skal det tilrettelegges for lek. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i takt med ferdigstillelsen av boligene. 3.7 Før planområdet tillates bebygd, må det dokumenteres at gjeldende grenser for tillatt utendørs og innendørs støynivå vil bli overholdt. Eventuelt nødvendige skjermingstiltak skal være ferdig gjennomført før brukstillatelse gis. Alle boliger skal ha tilgang til privat og/eller felles uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå. For bygge- og anleggsfasen gjøre gjeldende Oslo kommunes forskrifter om begrensning av støy. I Asker kommune deles imidlertid døgnet inn i dag (kl ), kveld (kl ) og natt (kl ). 3.8 Antall garasje- og biloppstillingsplasser og dimensjonering av parkeringsareal skal være i henhold til kommunens gjeldende veinormaler. 5 % av plassene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. 2

3 Antall sykkeloppstillingsplasser skal være i henhold til kommunens gjeldende veinormaler. 3.9 Det skal tilrettelegges med tilgjengelighet for alle, både utomhus og innomhus. I så stor utstrekning som mulig skal dette oppnås gjennom hovedløsningen, uten behov for tilpasning, særløsning eller tilleggsløsninger Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. Frisiktsonene skal opparbeides samtidig med veianlegget Skilt og reklame er kun tillatt innenfor rammene av den kommunale skiltvedtekt. 4 Område for bolig, forretning, kontor m.m. i blokkbebyggelse (delområde A, B, C, D og E) 4.1 Område A, kan bebygges med bolig, forretnings- og kontorbebyggelse. Ved disponeringen av området skal det legges vesentlig vekt på bebyggelsens egnethet i forhold til veitrafikkstøy og forurensing. Bebyggelse som i hovedsak eksponeres direkte ut mot E-18 egner seg således i liten grad til boligformål. Eventuell forretningsvirksomhet skal ligge på gateplan, med aktive utadvendte fasader som skaper liv på de tilliggende fortaus-/fotgjengerarealer. Område B kan bebygges med bolig, forretnings- og kontorbebyggelse. Eventuell forretningsvirksomhet skal ligge på gateplan, med aktive utadvendte fasader som skaper liv på de tilliggende fortaus-/fotgjengerarealer. Område C kan bebygges med bolig i blokkbebyggelse. Område D kan bebygges med bolig, forretnings- og kontorbebyggelse. Forretningsvirksomhet skal ligge på gateplan, med aktive utadvendte fasader som skaper liv på de tilliggende fortaus-/fotgjengerarealer. Område E kan bebygges med bolig, forretnings-, kontor- og hotellbebyggelse. Ved disponeringen av området skal det legges vesentlig vekt på bebyggelsens egnethet i forhold til veitrafikkstøy og forurensing. Boligbebyggelse skal i hovedsak ikke eksponeres direkte ut mot Bleikerveien og E-18. Forretningsvirksomhet skal ligge på gateplan, med aktive utadvendte fasader som skaper liv på de tilliggende fortaus-/fotgjengerarealer. 4.2 Maks. tillatt tomteutnyttelse (TU) skal for de enkelte delområder være henholdsvis: område A: TU = 200 % område B: TU = 160 % område C: TU = 100 % område D: TU = 150 % område E: TU = 200 % TU beregnes i henhold til NS 3940 med unntak av yttervegger og vegger mellom bruksenheter som medregnes i tillatt tomteutnyttelse. Parkeringskjeller og åpne balkonger regnes ikke med i tillatt tomteutnyttelse. 3

4 4.3 Bebyggelsen skal plasseres som vist på plankartet, og innenfor de angitte byggegrenser. Der hvor byggegrenser ikke er vist, er byggegrense lik formålsgrense. Toppetasjen skal være inntrukket i forhold til etasjene under. Langs Alfheim skal bebyggelsen plasseres i byggegrense. 4.4 Bebyggelsen skal ha maks. byggehøyder/gesimshøyder som angitt på plankartet. Utover disse høyder kan transparente rekkverk godkjennes på øvre etasjeplan. Bebyggelsen kan ha tilbaketrukket lyskasse på tak, med høyde over tak på inntil 1,2m. Nødvendige takoppbygg for heiser, ventilasjon og andre særskilte innretninger skal utformes som en integrert del av bygget, og disse skal ikke overskride takflaten. 4.5 Ved utnyttelse til bolig skal alle boliger ha egen balkong/terrasse, og tilgang til felles uteareal. Privat balkong/terrasse med uakseptabelt trafikkstøynivå skal glasses inn. Minst 1/2 av boligene innenfor hvert felt skal være gjennomgående (to-sidig belyst), og minst 2/3 av boligene skal tilfredsstille Husbankens basisstandard for livsløpsstandard. 4.6 Det skal legges vesentlig vekt på en arkitektonisk tilpasning til den øvrige nyere sentrumsbebyggelsen (bl.a. Erteløkka). Tegl skal derfor i inngå som et viktig fasademateriale. Innenfor et helhetlig arkitektonisk konsept skal det tilstrebes en letthet i det arkitektoniske uttrykk. Teglen bør derfor benyttes i kombinasjon med andre materialer og i ulike, gjerne lyse kulører. 4.7 Bebyggelsen skal ha felles garasjeanlegg i kjeller, under egen eller nabobebyggelse i planområdet. Kantparkeringsplasser i Alfheim, langs det enkelte delområde, inngår i parkeringsdekningen for det enkelte delområde. 4.8 Søppelsamleplasser skal etableres, visuelt skjermet, i tilknytning til kjøreatkomst. 4.9 Mellom Alfheim og Lensmannslia (Trafo n) skal det etableres en fotgjengerforbindelse. Denne gangforbindelsen skal ligge inne i delområde A, langs grensen mot delområde B. Forbindelsen skal være tilgjengelig for allmen ferdsel i henhold til tinglysning. Gangforbindelsen tillates med trapp og skal ha en utforming som sikrer åpenhet og visuell kontakt fra bebyggelsen. Som del av denne gangforbindelse skal det etableres gjerde eller lignende som hindrer uønsket trafikk inn på de tilliggende private gårdsplasser og fellesarealer Innen formålsbetegnelsen forretning tillates bevertningssted. 5 Parkeringshus (delområde BP1) 5.1 Delområde BP1 skal nyttes som del av parkeringshus med tilhørende atkomst fra Alfheim. 4

5 6 Offentlig trafikkområder 6.1 Alfheim reguleres til offentlig kjørevei. Alfheim skal utformes som en gate, med toveis kjøretrafikk, kantparkering og fortau langs begge sider av gata. Alfheim inngår i kulturaksen gjennom sentrum, og skal utformes som en allé, med tilstrekkelig rotsone og dryppvanning av hvert enkelt tre. Beplantningen skal være etablert før veianlegget kan godkjennes ferdigstilt. Det settes ikke av særskilte grøfter for snøopplag langs Alfheim. Snøfjerning må således skje ved snøsmelteanlegg eller ved snødeponi i langsgående kantparkeringsplasser i gata. Dersom parkeringsplassene skal benyttes til snøopplag, vil disse parkeringsplasser ikke inngå i parkeringsregnskapet for tilknyttet byggeprosjekt. Detaljplan for veianlegget skal godkjennes av bygningsrådet før opparbeiding av anlegget tar til. 6.2 Tiltak i Bleikerveien og rundkjøringen skal gis samme standard som de øvrige nye veianlegg rundt sentrum. Detaljplan/byggeplan for disse tiltak skal godkjennes av Statens Vegvesen før igangsetting. 6.3 Gang-/sykkelveiarealene skal gis en god estetisk standard. Det skal benyttes naturstein i murer og kanter. Rampe og undergang under Bleikerveien/Alfheim skal gis en vennlig, åpen, opplyst og mest mulig vedlikeholdsfri utforming. Plan for utforming av arealene skal godkjennes av bygningsrådet før opparbeiding av anleggene tar til. Beplantningen skal være etablert før veianleggene kan godkjennes ferdigstilt. Tilgjengeligheten for gående/syklende fra Bleikerveien/Alfheim og ned til plattform 6 på Asker stasjon skal opparbeides med minimum samme standard som den Jernbaneverket ferdigstiller våren Løsningen skal være i samsvar med Jernbaneverkets regelverk. Jernbaneverket skal ha byggetegningene til uttalelse før igangsettingstillatelse kan gis. 6.4 Annet veiareal skal gis en god estetisk standard. Arealene skal framstå med frodig beplantning. Det skal benyttes naturstein i murer og kanter. Plan for utforming av arealene skal godkjennes av bygningsrådet før opparbeiding av anleggene tar til. Beplantningen skal være etablert før veianleggene kan godkjennes ferdigstilt. 7 Spesialområde for bevaring - verneverdig bebyggelse (Område SB1, Grindevillaen) 7.1 Område SB1 (Grindevillaen med tilhørende sidebygning) reguleres til spesialområde bevaring. Bebyggelsen kan nyttes til boliger, forretning, kontor. Annen virksomhet kan tillates der det etter bygningsrådets skjønn er forenlig med hensynet til bygningenes historiske, arkitektoniske og miljømessige verdi. 7.2 Bygningene kan tillates om- eller påbygd under forutsetning av at eksteriøret holdes mest mulig uendret i forhold til opprinnelig utseende. Eventuelle forandringer skal underordne seg bygningens hovedform, dimensjoner, materialbruk og farge. 7.3 Terreng og utearealer kan endres, men skal nøye tilpasses bebyggelsen. Slik endring krever egen tillatelse. 5

6 7.4 Før bygningsrådet gir tillatelse til eksteriørendringer, ny bebyggelse eller endring av terreng og utearealer skal det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndigheten. Bjørn Orhagen For rådmannen Per Christian Hauge Bygnings- og reguleringssjef 6

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer