MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Anja Fagereng Master i Arkitektur Mobil

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. VIDEREFØRING AV DISKUSJONER FRA PLANSMIA OG FORSLAG TIL PRIORITERTE TILTAK 2.1 Plansmias innspill s Målsetting for forslag til arealbruk og tiltak s Sikring av grønn hovedstruktur s Nye boligområder s Skape aktivitet langs veien til ny stasjon s Sosial infrastruktur s Område for campingplass s NYTT AKTIVITETSOMRÅDE 3.1 Plansmias innspill s Forslag til utvikling av aktivitetsområdet s Gressamfi og utescene s Skolehage/parsellhager s Lekeplass s Terrengpark s Buldrepark s Samfunnshuset s Turveinett s Kunststien s Pålestien med lysthus s Mikro vannkraftverk s Gangbroer s Idrettsfeltet s REALITETSORIENTERING s BESKRIVELSE AV DETALJERT AREALBRUK SOM INNSPILL TIL AREALBRUKSRAMMENE I KOMMUNEDELPLANEN 2 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

3 Vedlegg: Skisse av aktivitetsområdet med grønnstruktur Arealinnspill 1 INNLEDNING Tangen står foran store endringer når Dovrebanen legges om og Tangen får ny stasjon 1.5 km fra eksisterende sentrum. Togreisen til Oslo vil i fremtiden ta 40 min og alt ligger til rette for at Tangen vil vokse betraktelig i årene fremover. Stange kommune jobber nå med forslag til kommunedelplan for Tangen. I forbindelse med kommunedelplanarbeidet ble det i april 2013 avholdt en plansmie som ga innspill til arealbruk og utvikling på Tangen. Området innerst i Tangenvika med skole, barnehage, samfunnshus, strand og campingplass ble på plansmia identifisert som et sentrum for aktivitet. Det ble beskrevet som et utgangspunkt for fritidsaktiviteter og som et møtested for både barn og foreldre. Mulighetsstudiet som nå utføres er en oppfølging og videreføring av diskusjonene fra plansmia. Kjerneområdet for mulighetsstudiet er området innerst i Tangenvika med tilknytning til eksisterende sentrum og fremtidig jernbanestasjon. Utvikling av området midt mellom eksisterende sentrum og ny stasjon for jernbanen ved Tangen Metallstøperi vil være et viktig grep for å knytte områdene sammen. En sammenknytning av disse områdene er definert som essensielt for å få det nye Tangen med vesentlig økning i boligbygging og et delt sentrum, til å fungere godt. Mulighetsstudiet er delt i to faser. I den første fasen av mulighetsstudiet har vår oppgave vært å videreføre diskusjonene fra plansmia. Vi har vurdert og realitetsorientert de foreslåtte tiltakene og gitt vår anbefaling til arealbruk og prioriterte tiltak som vi mener vil bidra til å knytte områdene sammen og skape aktivitet. Vi har også foretatt en overordnet vurdering av grønnstruktur og de tilliggende fremtidige utbyggingsområdene. Fase 1 har fokus på arealmessige konsekvenser av foreslåtte og vurderte tiltak i Tangenvika som vil ha betydning for kommunedelplanarbeidet Mulighetsstudiet vil bli videreført i en fase 2 hvor foreslått utvikling skal visualiseres i form av fremtidsbilder. Vi vil også gå nærmere inn på realitetsorientering av tiltakene og ulike gjennomføringsmodeller for investering i fellesområder og felleskvaliteter. I fase 2 skal det også gjennomføres en workshop med aktuelle utbyggere, andre interessenter og brukere. 3 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

4 Skråfoto fra området (Hedmarkenkart.no) 2 VIDEREFØRING AV DISKUSJONENE FRA PLANSMIA OG FORSLAG TIL PRIORITERTE TILTAK 2.1 Plansmias innspill Plansmia var opptatt av å sikre kulturlandskapet og grønnstrukturen som kjernen til Tangens identitet. Plansmia anbefalte at fremtidig utvikling skal skje rundt en grønn hovedstruktur. Viksjordet ble anbefalt bevart som et viktig kulturlandskap. På bildet under vises det kollektive arealinnspillet fra plansmia. De gule områdene viser forslag til nye boligområder og omfatter følgende områder: Areal mellom Kongspartveien og Vikselva Fururabben Lia på nordøstsiden av fv 222 i skogsområdene til Vik og Sakserud. Hovshagan Fortettingsområde i eksisterende boligområde vest for Viksvika 4 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

5 Kollektivt arealinnspill fra plansmia (Hentet fra sluttrapporten fra plansmia utarbeidet av Norconsult) Område for campingplass(blått) ble diskutert og det var noe uenighet i forhold til om arealet skulle reduseres noe for å gi plass til en utvidelse av offentlig (rødt) og grønt formål ved skolen. Plansmia påpekte at det var viktig å skape gode forbindelser for både gående, syklende og kjørende til ny jernbanestasjon. Plansmia foreslo at arealet rundt dagens sentrum ble avsatt til kombinerte formål for bolig og næring og at området kunne fortettes. Ved det framtidige stasjonsområde ble det foreslått leiligheter i kombinasjon med næringsvirksomhet. For nærmere beskrivelse av innspillene fra plansmia vises det til sluttrapporten fra plansmia. 2.2 Målsetting for forslag til arealbruk og tiltak I vår videreføring av diskusjonene fra plansmia tar vi utgangspunkt i målsettingen om å utvikle aktiviteten på Tangenvika og å skape sammenheng mellom eksisterende sentrum og det nye stasjonsområdet. 2.3 Sikring av grønn hovedstruktur Vi vurderer at sikring og videreutvikling av grønnstruktur og blågrønne akser bør være et grunnleggende tema for videre utvikling av Tangen. Grønnstrukturen som avsettes nå vil være avgjørende for fremtidens Tangen og må kunne møte fremtidig vekst. Det bør settes av tilstrekkelig og sammenhengende arealer til 5 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

6 grønnstruktur. Den blågrønne strukturen med Mjøsa, Viksvika, Vikselva og Mosebekken er en viktig del av Tangens identitet og bør være premissgivende for utviklingen av stedet. Området innerst i Viksvika over på Viksjordet langs Mosebekken er et spennende våtmarksområde som bør bevares og gjøres tilgjengelig. Eksisterende elver, bekker og våtmark bør bevares som viktige elementer i en sammenhengende blågrønn vev. Grøntstrukturen bør være bindeleddet i fremtidig utvikling. Dette vil skape sammenhengende korridorer for friluftsliv og rekreasjon, samt biologiske korridorer for naturelementer, og knytte tettstedsutviklingen til tilgrensende naturområder og kulturlandskapet omkring. Grøntområder, som en del av landskapselementene, kan formgis slik at de er mest mulig effektive og gir mest mulig tilbake i form av økosystemtjenester. For eksempel kan klimaet reguleres ved at trær og tett buskvegetasjon skjermer mot vinden. Vegetasjon, våtmarksområder og fordrøyningsbassenger kan rense og fordrøye vann og etablering av vegetasjon forhindrer erosjon. Vegetasjon foran bygninger kan redusere energibruk til oppvarming og/eller nedkjøling. Grønne tak kan gi økosystemtjenester som avrenningsregulering, magasinering av vann, samt gi et naturmiljø-habitat i oppbygde områder. I likhet med grønne vegger regulerer de også temperaturen i bygninger. Skogs-, kant- og annen type vegetasjon samt våtmarksområder opprettholder og styrker også artsmangfoldet, langs de blågrønne aksene. Landskapselementer og landskapsforming har i tillegg til å gi en estetisk opplevelse en økologisk funksjon. I tillegg til å rense vann, luft og gi oss rekreasjonsområder vil også ulike typer nytte-parker med for eksempel fordrøyning og rensing av vann kunne ha en pedagogisk virkning. Sammenvevde blågrønne korridorer styrker også det økologiske nettverket / de biologiske korridorene det vil si at de styrker den økologiske sammenhengen (bevegelse og migrasjon av dyrearter) gjennom blå-grønne akser. 6 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

7 Skisse av landskap med høy (venstre) og lavere grad av økologisk sammenheng (fra Loucks og van Beek 2005). Deler av området rundt Tangenvika er allerede i dag flomutsatt, og utbygging på Tangen vil føre til økt avrenning fra tak og andre harde flater. Det bør derfor stilles krav om lokal overvannshåndtering og fordrøyning ved fremtidige utbygging. Illustrasjonen under viser nivåene ved 10-, 100- og 200 års-flom langs Tangenvika. 7 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

8 Kommunedelplanen bør beskrive at det i utbyggingsprosjekter vil stilles krav om lokal overvannshåndtering og at fordrøyningsanleggene i størst mulig grad skal være åpne og inngå som miljøelement. Krav om lokal overvannshåndtering følges opp gjennom reguleringsplan. Det kan også stilles krav til vegetasjonskledde tak. Der det er mulig bør anlegg for overvannshåndtering legges i arealer som grenser til grønnstrukturen og implementeres i den eksisterende blågrønne strukturen. Plansmia vurderte at Fururabben kunne avsettes som fremtidig utbyggingsområde. Dette er et område som er mye benyttet av skoler og barnehager og er et av få sentrale skogsområder. Området fremstår i dag som en viktig og markant grønn vegg. Terrenget er bratt og det vil være vanskelig å bebygge uten store terrenginngrep. Vi anbefaler derfor at Fururabben opprettholdes som grøntområde. Forslag til prioriterte tiltak og arealbruk Vi foreslår følgende tiltak for å sikre og videreutvikle den overordnede grønnstrukturen med de blågrønne aksene: Sikre fremtidig grønnstruktur gjennom arealdelen til kommunedelplanen og eventuelle hensynssoner og bestemmelser. (Se detaljert innspill til arealbruk). Gjøre grønnstrukturen tilgjengelig og knytte den til gang- og sykkelveier. Bygge ut turstinettet. Aktivisere og skape tilgang til de blågrønne aksene ved å legge til rette for stier og gang/sykkelveier som knytter seg opp mot disse. Knytte anlegg for åpen overvannshåndtering mot grønnstrukturen. 2.4 Nye boligområder Forventet vekst Tangen er forventet å ta sin del av ønsket befolkningsvekst i regionen og kommunen, og utbygging av ny jernbanetrasé og ny stasjon på Tangen aktualiserer Tangen som et vekstområde. Det er laget forskjellige mulighetsstudier, målsetninger og tall for boligutbygging og befolkningsvekst på Tangen. Fylkesdelplan for SMAT(Samordnet areal og transport) anbefalte en veksttakt på ca 20 boliger pr. år. I perioden ble det bygget i underkant av 50 boliger, noe som gir et etterslep på ca150 boliger i forhold til SMAT-planens anbefalinger for denne perioden. Kommende kommunedelplan for Tangen og kommuneplan for Stange skal konkretisere ambisjonsnivået for vekst på Tangen. Vi mener det bør være en målsetting å følge SMATplanens anbefaling om 20 nye boliger og foreslår at man også tar igjen underskuddet for de siste årene. Dette vil gi en målsetning om 420 nye boenheter i den kommende planperioden. Vår oppgave har vært å gjøre en overordnet vurdering av utbyggingspotensialet for de områdene som vil bygge opp om koblingen mellom eksisterende sentrum og ny stasjon. 8 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

9 Tilrettelegge for at veksten skjer innenfra og ut Vi mener at det overordnede målet for videre utvikling av Tangen bør være å sikre at veksten skjer innenfra og ut. For å oppnå ønsket utvikling med økt aktivitet og flere tettstedkvaliteter er det nødvendig med en generell fortetting og at fremtidige sentrale boligområder utvikles med tilstrekkelig tetthet. For å sikre målet om vekst innenfra og ut bør det ikke avsettes mer utbyggingsareal enn det som er sannsynlig og ønsket utvikling innenfor planperioden. Areal som avsettes til utbygging av eneboliger bør begrenses. Eksisterende boligmasse består i dag hovedsakelig av frittliggende eneboliger og det er lite leiligheter. Når det bygges leiligheter på Tangen er det sannsynlig at en del godt voksne og eldre vil flytte hit og at en del eneboliger vil frigjøres. Mindre og rimelige leiligheter vil også kunne være etterspurt blant førstegangsetablerere. Vi antar likevel at det vil bli størst etterspørsel etter eneboliger inntil Tangen fremstår som et tettere sted med mer aktivitet. Det er derfor viktig at kommunedelplanen sikrer at fremtidige sentrale boligområder planlegges med tilstrekkelig tetthet og høy kvalitet på bygninger og uterom. Overordnet vurdering av utbyggingspotensialet for tilliggende områder og anbefaling av utbyggingsstruktur Det var på plansmia enighet om at det åpne landskapsrommet på Viksjordet burde bevares og ikke bebygges av hensyn til kulturlandskapet. Plansmia mente at fremtidig boligbygging hovedsakelig bør skje i tilknytning til dagens tettsted. Selv om stasjonen for jernbanen flyttes mente plansmia at bebyggelsen ikke nødvendigvis må følge med. Vi har i arbeidet med mulighetsstudiet vært opptatt av å knytte dagens sentrum, aktivitetsområdet og ny jernbanestasjon sammen. Dagens sentrum bør videreutvikles og vi foreslår at det avsettes et transformasjonsområde/sentrumsområde hvor man tilrettelegger for en fortetting med hensyn til kulturminner og kulturlandskap. Viksjordet Viksjordet har store kvaliteter som et åpent landskapsrom og er en viktig del av Tangens identitet i dag. Vi mener imidlertid at plasseringen innerst i vika, mellom dagens sentrum og fremtidig jernbanestasjon tilsier at man bør tilrettelegge for utbygging av boliger her. Med en tydelig grønnstruktur langs Mosebekken og en nedtrappet bebyggelse vil man delvis kunne ivareta dette landskapsrommet. For å skape sammenheng mellom dagens sentrum, aktivitetsområdet og fremtidig jernbanestasjon anbefaler vi derfor at det tilrettelegges for utbygging av boliger på deler av Viksjordet. En forutsetning for utbygging er at det avsettes tilstrekkelig grøntstruktur langs Mosebekken. Utbyggingen må skje med hensyn til landskapsrom og landskapsform med en bebyggelse som trappes ned etter landskapsformen. Områder på Viksjordet og ved Viksmølla som foreslås avsatt til boligformål er til sammen ca 90 dekar. Vi anslår at 3 boliger pr. dekar i form av kjedet bebyggelse og flermannsboliger/lavblokk vil være en riktig utnyttelse. Dette vil kunne gi 270 nye boenheter. 9 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

10 Forslag til arealbruk for Viksjordet. Forslag til trasé for ny adkomstvei til fremtidig togstasjon vises med stiplet linje Området ved dagens sentrum Vi anbefaler at transformasjonsområdet/sentrumsområdet avgrenses slik at det bygger opp om koblingen mot ny jernbanestasjon og aktivitetsområdet. Areal hvor næring tillates bør konsentreres. Det bør ikke settes av mer areal til næring enn det som er realistisk og ønskelig å utvikle innenfor planperioden. Identitetsskapende elementer i området som bør bevares er brenneriet, tidligere meieri, legesenter, opprinnelig del av menighetshuset og kirken. Vi foreslår at disse bygningene med tilgrensende areal avsettes som hensynssone kulturminner med tilhørende retningslinjer som følges opp med bestemmelser i fremtidige reguleringsplaner. Vår vurdering er at det bør stilles krav om områdeplan for å oppnå helhetlig planlegging i området. Vi anbefaler at det utlyses en arkitektkonkurranse for området, der fremtidig bruk av dagens jernbanespor og jernbanestasjon også kan inngå. 10 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

11 Forslag til prinsipp for utbyggingsstruktur i området rundt eksisterende sentrum. Vi har foretatt en overordnet vurdering av utbyggingspotensialet for området rundt eksisterende sentrum. De skisserte volumene er ikke forslag til konkret plassering eller utforming av nye bygninger men et forslag til utbyggingsprinsipp. I de sentrale områdene mener vi det vil være riktig å planlegge for relativt høy tetthet. Overflateparkering vil være svært arealkrevende og vi har i vår vurdering forutsatt at parkering for nye boliger i disse områdene hovedsakelig vil skje i parkeringskjellere. Dersom parkering skal skje på bakkeplan vil anslått utnyttelse reduseres. I foreslått sentrumsområde (brun farge) nord for FV 222 anslår vi at det kan innpasses ny bebyggelse med en grunnflate på ca m². Maks anbefalt byggehøyde er 4 etasjer. Dette vil kunne gi 1100 m² areal til næring/forretning på bakkeplan og ca 30 leiligheter. 11 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

12 I tillegg kan det vurderes om det kan innpasses noe bebyggelse mellom bygningene som foreslås bevart. Dette kan gjøres i form av tilbygg eller ved såkalt infill. Dette må eventuelt gjøres svært varsomt og med respekt for de eksisterende bygningene og vil ikke kunne utgjøre noe stort volum. I foreslått sentrumsområde ved dagens dagligvarebutikk sør foreslås bebyggelsen strukturert rundt et torg, Bebyggelsen kan være 3-4 etasjer med næring på bakkeplan ut mot FV 222 og inn mot torget. Dette vil kunne gi 1500 m² næring og ca. 50 boenheter. I området sør for sentrumsområdet (gul farge med skravur) foreslår vi at det tilrettelegges for fortetting av eksisterende bebyggelse og lavblokk på det sammenhengende ubebygde arealet mot dagens stasjon. Anslått potensial for nye boenheter: 20 En eventuell utbygging av området mellom kirken og eksisterende matbutikk (eiendom 172/9 og 172/1/17) bør sees samlet. Vi foreslår at den nordligste delen avsettes til sentrumsformål med næring på bakkeplan, mens området mot sør avsettes til boligformål i form av tett/lav bebyggelse. Byggehøyden foreslås nedtrappet fra maks 4 etasjer i nord til 2 etasjer i sør. Anslått utbyggingspotensial: 500 m² næring og 25 boenheter Området på nordsiden av FV 222, vest for foreslått sentrumsområde foreslås avsatt til kombinert bebyggelse med næring i 1. etasje mot veien og boligformål. Bebyggelsen foreslås som lavblokk i opp til 3 etasjer. Dette vil kunne gi ca m² næringsareal og 24 boenheter. Området nord for Vikselva mot eksisterende toglinje foreslås også bebygget med lavblokk i opp til 3 etasjer. Før dette området detaljplanlegges må området nord for eksisterende toglinje vurderes slik at man innpasser adkomstveier og ser området under ett. Med lavblokker anslår vi at det kan bygges i underkant av 50 leiligheter i dette området. Samlet gir dette et anslått potensial på 4000 m² næring og 200 boenheter i form av transformasjon og nybygg i områdene rundt eksisterende sentrum. Forslag til prioriterte tiltak: Viksjordet tas inn som boligområde på grunn av den sentrale beliggenheten mellom eksisterende sentrum og fremtidig jernbanestasjon. Det stilles krav om områdeplan eller samlet planlegging. For å sikre at fremtidig vekst skjer innenfra og ut begrenses areal som avsettes til eneboliger. Avsatte arealer for utbyggingsformål tilpasses det som er sannsynlig vekst i planperioden for å sikre at det planlegges med tilstrekkelig tetthet. For sentrumsområdet stilles det krav om områdeplan før utbygging. Det utlyses en arkitektkonkurranse for området. 12 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

13 Tilrettelegging for boliger for eldre og flyktningboliger Vi anbefaler at det legges til rette for variasjon i boligtyper og leilighetsstørrelse i alle boligfeltene slik at boliger for spesielle grupper er tilgjengelige flere steder og at de i hovedsak er integrert i øvrig bebyggelse. Kommunen vil kunne sikre variasjon i boligstørrelse gjennom føringer i kommuneplan/reguleringsplan og gjennom utbyggingsavtaler. For boliger hvor det er behov for spesiell oppfølging og eventuelt bemanning kan flere enheter samles i grupper eller bofellesskap. 2.5 Skape aktivitet langs veien til ny stasjon Eksakt plassering av ny stasjon med adkomstveien til ny stasjon er ikke avklart, og ligger utenfor det vi har hatt mulighet til å avklare gjennom mulighetsstudiet. Et alternativ er å utbedre eksisterende vei innerst i vika med kombinert kjørevei og gang- og sykkelvei. I forhold til å sikre denne forbindelsen mot flom vil dagens vei måtte heves og vi mener det vil være et svært uheldig inngrep. Bakken opp til FV 222 er svært bratt og vil gi vanskelige kjøreforhold på vinterstid. Det foreligger pr. i dag ingen trafikkberegninger som anslår hvor mye trafikk det vil bli til den nye stasjonen. Når togtiden til Oslo reduseres til 40 min og reisetiden til Hamar reduseres antar vi at det vil være svært attraktivt for pendlere å benytte toget. Det er sannsynlig at det også vil være en del som kjører fra omlandet rundt Tangen for å ta toget herfra. Selv om det tilrettelegges for gode gang- og sykkelveiforbindelser vil det bli en god del trafikk på denne veien. Trafikken antas å bli størst i tiden når barn går til skolen. Vi mener det derfor vil være svært uheldig å legge ny adkomstvei til stasjonen mellom skolen og de fremtidige utbyggingsområdene nord for Viksvika. Vi anbefaler at man legger til rette for adkomstvei lenger nord og at eksisterende vei forbeholdes gang- og sykkeltrafikk og eventuelt intern kjøring. Utbygging av nye boligområder, en tydelig grønnstruktur og lokalisering av idrettsanlegg og barnehage i nærheten av ny stasjon vil kunne bidra til å skape aktivitet på veien til den nye stasjonen. Når stasjonen og ny toglinje er utbygget vil det også være grunnlag for noe næring og service som kan betjene togreisende og de nye boligområdene, men vi vurderer at plassering av stasjon og adkomstvei bør avklares før dette planlegges. 2.6 Sosial infrastruktur Økning i befolkningen vil gi behov for økte arealer for sosial infrastruktur. Skolen kan ta i mot en økning i elevtall, men barnehagekapasiteten må utvides. Man bør allerede nå sikre arealer for fremtidig utvidelse av eksisterende barnehage eller avsette areal til en fremtidig barnehage. Fremtidig barnehage bør lokaliseres i tilknytning til gang/sykkelvei til ny togstasjon og i nærheten av eventuell ny adkomstvei. 13 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

14 2.7 Område for campingplass Tangenodden camping ligger sør for aktivitetsområdet. Campingplassen har badestrand, lekeplass og servering i høysesongen. Det er 100 faste plasser for campingvogn, 50 døgnplasser og 50 teltplasser. I tillegg tilbys høystandard campinghytter for utleie. Området for campingplass er ca. 50 daa med rundt 500 meter vestvendt strandlinje. Det ble på plansmia noe uenighet om arealet for campingplass burde reduseres noe for å gi plass til en utvidelse for offentlig formål og grøntområde. Dersom Tangen skal vokse betraktelig i årene fremover vil det være vanskelig å forsvare lokalisering av campingplass på en så sentral og verdifull tomt. På lang sikt bør det derfor vurderes om campingvirksomheten bør avvikles eller relokaliseres for å gi plass til grøntområder, utvidelse av offentlig formål eller boligutvikling. Dagens situasjon er imidlertid at campingplassen er et av de få stedene hvor det er stor aktivitet på Tangen, og vi vurderer at det i den kommende planperioden ikke vil være behov for utvidelse av offentlig formål ved skolen eller utvidelse av grøntområdet. Vi foreslår at stiene og gangveiene gjennom området oppgraderes, se beskrivelse i kap Flyfoto av Tangenodden camping (Hedmarkenkart.no) 14 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

15 3 NYTT AKTIVITETSOMRÅDE - «ALT PÅ ETT STED» Det er allerede i dag en mangel på møteplasser på Tangen, og når det legges til rette for nye boligområder og generell fortetting vil behovet øke ytterligere. Det vil være behov for varierte fritids- og aktivitetsarenaer og varierte møteplasser. Dette utløser et investeringsbehov og krever at det avsettes egnede arealer. 3.1 Plansmias innspill Plansmia identifiserte området rundt skolen som et sentrum for aktivitet og påpekte at forbindelsen mellom eksisterende sentrum, området rundt skolen og ny togstasjon var viktig. Plansmia lanserte mange mulige aktiviteter for aktivitetsområdet. Følgende har vært relevante å undersøke nærmere i mulighetsstudiet: Plansmias forslag til aktiviteter Fotballbaner Vår anbefaling 7-er kunstgressbane er under planlegging. Idrettslagets forslag til plassering er på den åpne plassen bak barnehagen. Fremtidig idrettsanlegg ved stasjonen vil ha fotballbane. Idrettsanlegget beskrives nærmere i punkt Vi anbefaler ikke at det avsettes mer areal til fotball utover dette. Skateanlegg og BMX Buldring og klatring Grusplassen bak skolen og eksisterende ballbinge foreslås opprettholdt fordi de gir mulighet til mer allsidig og uformell aktivitet. Vi foreslår at det bygges et kombinert anlegg til aktiviteter som skating, BMX- og sparkesykling, aking, snøbrettkjøring etc. Dette beskrives nærmere under punkt 3.6. Disse aktivitetene finnes i dag på Kolomoen og på østsiden av Gjelleberget. Vi foreslår at det anlegges en buldrepark i forbindelse med aktivitetsområdet. Dette beskrives nærmere under punkt 3.7. Det vil også være mulig å anlegge klatrevegg på f.eks. skolebygget eller på Samfunnshuset. Serveringssted Plansmia pekte på Viksmølla som en mulig lokalisering av et serveringssted. Dette er neppe et realistisk alternativ da bygningen har forfalt over tid. For å kunne utvikle Viksmølla til et serveringssted ville det være nødvendig med en omfattende opprustning av bygningen. 15 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

16 Vi anbefaler at det legges til rette for et serveringssted på Samfunnshuset. Dette utdypes nærmere i punkt 3.8. Ridesti Turstinett Motorsport Ridning i aktivitetsområdet kan komme i konflikt med de andre aktivitetene. Det anbefales derfor ikke spesiell tilrettelegging for ridesti i aktivitetsområdet. Det tilrettelegges for turstinett fra aktivitetsområdet ut i naturområdene. Se nærmere beskrivelse i punkt 3.9. Motorsport er arealkrevende og kan komme i konflikt med de andre aktivitetene. Det tilrettelegges derfor ikke for motorsport i aktivitetsområdet. En slik aktivitet bør lokaliseres utenfor sentrumsområdet. 3.2 Forslag til utvikling av aktivitetsområdet Det legges opp til at aktivitetsområdet kan benyttes av forskjellige brukergrupper og være et samlingspunkt på tvers av aldersgrupper. Sambruk fører til robusthet, er kostnadsbesparende og arealeffektivt. Samtidig er det en sosial dimensjon ved å kombinere ulike bruker- og aldersgrupper. Arealet som er avsatt til aktivitetsområde er komprimert i området rundt skolen og samfunnshuset. Det er viktig at aktivitetene ligger tett og at det er god synlighet mellom de ulike sonene og fra områder rundt som skolen, campingplassen og samfunnshuset. Oppbyggingen av aktivitetsområdet kan gjøres i etapper etter hvert som finansieringen kommer på plass. De fleste aktivitetssonene egner seg for offentlig-privat samarbeid om finansiering, som for eksempel strand, amfi med scene, buldrepark og lekeplassområder. Aktuelle samarbeidspartnere for kommunen vil være boligutbyggere, klatreklubb, foreninger tilknyttet samfunnshuset, drivere av campingplassen og idrettslaget. Det går også an å tenke seg en deling av utgifter til drift av anleggene med de samme aktørene. Vi foreslår at det tilrettelegges for følgende anlegg: Strand Utescene med gressamfi Sandvolleyballbaner Terrengpark Buldrepark Dyrkingsfelt/parsellhage Lekeområde/lekeplass Turstinett Valg av aktiviteter og hvem de er egnet for er beskrevet mer detaljert i de neste avsnittene. Aktivitetsparken ligger i en vestvendt skråning. Flere av aktivitetene krever et flatt eller mindre hellende terreng enn det området har i dag. Terrenget må derfor arronderes med både jordmasser og støttemurer for å gjøre det mulig å benytte arealet. Enkelte av aktivitetene kan 16 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

17 etableres direkte i det skrånende terrenget, slik som amfi, buldrepark og enkelte av lekeplassaktivitetene. Terrenget er også velegnet for etablering av sklie. Eksisterende granlabyrint, grusbane og ballbinge foreslås opprettholdt. Granlabyrinten er mye brukt til rollelek av skolebarn men har behov for beskjæring og skjøtsel. Den eksisterende gangbroen over Vikselva beholdes og knytter aktivitetsområdet sammen sumpområdet innerst i Viksvika, samt det nye idrettsområdet vest for vika. Aktivitetsområdet knytter seg til et nett av turveier som gir tilgang til naturområdene og vil derfor være et godt utgangspunkt for turer til fots eller på sykkel. Det er ført frem stier/turveier på kryss og tvers av aktivitetsområdet for å sikre god tilgang for alle og fra alle kanter. Stiene kan opparbeides med ulike dekker for å gi ulike opplevelser. Hovedturveinettet bør utformes universelt og med fast dekke. Det må vurderes om det skal brøytes om vinteren. Det vil i så fall stille krav til dekket og bredden på turstien. Mindre stier og snarveier kan etableres med grusdekke eller med skogbunn avhengig av hvor mye stiene blir brukt. Det går an å bevare og bygge videre på temaet blomstereng langs stien som i dag går fra skolen og ned til broen over Vikselva, men dette vi kreve en del skjøtsel. Dagens tursti gjennom det fremtidige aktivitetsområdet, fra skolen og ned til kryssing av Vikselva. Terrengparken vil være den mest kostbare investeringen og vil kreve et større terrenginngrep enn flere av de andre aktivitetene. Plasseringen ligger derfor i utkanten av området og vil ikke hindre utbygging av de øvrige aktivitetsarenaene. Plasseringen i svakt hellende terreng med en grønn buffer mot Vikselva vil gjøre anlegget mulig å integrere i landskapet selv med store flater av betong og andre harde elementer. Området kan tenkes terrassert slik at det spiller på lag med terrenget. Deler av aktivitetsområdet kan inngå som en del av lekeplassarealet til fremtidig boligbebyggelse. Aktivitetsområdet vil også være et attraktivt tilbud til campinggjester og besøkende. Gressamfiet, utescene, sandvolleyballbaner og strand skaper en god overgang mellom aktivitetsområdet og campingplassen. 17 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

18 Skisse av mulig aktivitetsområde på østsiden av Viksvika. 3.3 Gressamfi og utescene I skråningen bak stranden etableres en utescene med tilhørende gressamfi. Utescenen kan benyttes til for eksempel konserter, teateroppsetninger og dans. Gressamfiet er vestvendt og har utsikt over Mjøsa og vil være et attraktivt sted å oppholde seg også når det ikke foregår noe 18 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

19 på scenen. Plasseringen av amfiet i vestskråningen gjør at det kan være utfordringer knyttet til sen kveldssol for tilskuere. Scenen foreslås opparbeidet med belegg som også vil gjøre den egnet til ballspill når den ikke er i bruk som scene, som for eksempel basketball, badminton eller vollyball. På vinteren kan amfiet benyttes til aking og skilek. Utescene og amfiet vil kunne være et tilbud til alle aldersgrupper og vil på dagtid kunne brukes i undervisningssammenheng. I høysesongen for campingplassen kan det arrangeres dans eller andre aktiviteter tilknyttet campingplassen. Gressamfi og utescene er et anlegg som gir et godt utgangspunkt for sambruk og flerbruk og vil kunne bidra til å skape aktivitet. Som sceneanlegg er anlegget egnet for sambruk mellom foreninger som teatergruppe, kor og korps, arrangementer i regi av campingplassen og skolen for undervisning. Med flerbruksmulighet som ballbane i sommerhalvåret, akebakke/skibakke på vinteren og som uformelt oppholdssted når anlegget ikke er i bruk utvides brukergruppen ytterligere. 3.4 Skolehage/parsellhager Den eksisterende skolehagen foreslås utvidet med parsellhager til privat utleie. Parsellhager er aktuelle for ulike bruker- og aldersgrupper og vil være et tilbud som kompletterer de øvrige aktivitetene som i stor grad fokuserer på barn og unge. Parsellhager kan være en sosial arena hvor man møter andre med annen bakgrunn og annen alder. Aktuelle brukere kan være eldre og unge som har flyttet i leilighet og ikke har hage, brukere av campingplassen og mennesker med annen kulturell bakgrunn. Parsellhagene ligger rett ved bygningen der det i dag finnes noe dyrehold. Det kan være at disse to aktivitetene kan fungere godt sammen for eksempel i form av utnyttelse av avfall fra dyr til gjødsel i parsellhagene. Området vil ha høy verdi for undervisning i skolen. 3.5 Lekeplass Det er avsatt et stort område til utplassering av lekeapparater for barn. Aktuelle apparater kan være: edderkoppnett eller annet utfordrende klatrestativ, ulike typer av husker, lekehus for rollelek og sandkasse. Dessuten er det hellende terrenget godt egnet for sklie. Små lekehus med to vegger gir gode muligheter for rollelek for barn. Design: Magnus Greni Sweco Norge AS. 19 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

20 3.6 Terrengpark Terrengparken kombinerer aktiviteter som skating, BMX- og sparkesykling, rulleskøyter/rullesko i sommerhalvåret. På vinterstid kan anlegget benyttes blant annet til snøbrettkjøring, aking og skilek. I planleggingen av anlegget er det spesielt viktig med medvirkning med brukerne fordi de kan gi viktige innspill til utforming av anlegget. Anlegget må ha godt med benker og sitteplasser slik at de som bruker anlegget kan ta i mot tilskuere. Dette er viktig for de som driver med denne typen aktiviteter. Det vil også invitere for eksempel eldre mennesker til å kunne sette seg ned og se på de yngre som boltrer seg. Bildet viser terrengparken Koigen i Hamar. 3.7 Buldrepark En buldrepark vil kunne tilby klatring for alle aldersgrupper på alle ulike nivåer. Buldring er en viktig læringsarena for videre utvikling i klatring. Området kan bygges opp med naturlige steiner i ulike størrelser eller formes i andre materialer av en installatør. Det lar seg godt gjøre å etablere en buldrepark i et hellende terreng og det kan med fordel bevares eksisterende vegetasjon som er verdt å ta vare på mellom buldresteinene. Anlegget egner seg godt til brukt i skole og undervisningssammenheng. Bildet viser utforming av buldresteiner i en buldrepark i Malmø. Steinene er utformet av glassfiber. 20 (30) MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer