Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune Plan- og miljøutvalget"

Transkript

1 Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf PLM -15/13 GNR 8 BNR VESTBY STORSENTER - NYTT FORRETNINGSBYGG, ANLEGG SAKSLISTE Vestby, Pål Engeseth /s/ Leder

2 Sak PLM -15/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -15/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang // 8/552 08/1203 Lars Grimsgaard * PLM -15/13 GNR 8 BNR VESTBY STORSENTER - NYTT FORRETNINGSBYGG, ANLEGG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Vedtak om dispensasjon PLM Klage fra Vestby Senterutvikling DA PLM Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus PLM Kart midlertidig trafikkavvikling Vestby senter PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I forbindelse med at Vestby storsenter ønsket midlertidig brukstillatelse fra fattet plan- og miljøutvalget dispensasjon fra flere plankrav, deriblant rekkefølgebestemmelser for veianlegg og størrelsen av kjøpesenterdelen. Klage fra Vestby Sentrumsutvikling DA Tiltakshaver har påklaget vilkåret til dispensasjonen om frist for gjennomføringen av veianlegget og sanksjoner hvis fristen ikke følges opp. Disse dispensasjonsvedtakene lød slik: 4c) Veianlegget skal ferdigstilles senest innen 1. mai 2013, i samsvar med innsendte fremdriftsplan. 4d) Ei ikke rekkefølgebestemmelsene oppfylt innen 1. mai 2013 faller dispensasjonen bort og kommunale veier stenges. Klagen begrunnes med at det viser seg vanskelig å oppfylle kravet om full ferdigstillelse av hele anlegget innen denne fristen av utenforliggende årsaker som byggherre ikke har full kontroll på. Blant annet ber byggherre kommunen nå om assistanse for eventuell ekspropriasjon av nødvendig areal og rettigheter, da en privatrettslig avtale ikke har latt seg gjøre å oppnå så langt, og nødvendig tillatelse fra grunneier til ferdigbygging av regulert veganlegg sør for Kirkeveien ikke foreligger. De har foreløpig kun aksept for en midlertidig fylling på eiendommen. Videre vises det til at avtalen med Statens vegvesen som er inngått på bakgrunn av utarbeidet framdriftsplan baserer seg på ferdigstillelse innen 1. juni 2013, hvor det ble tatt hensyn til total arbeidsmengde, vinterdrift, avvikling av midlertidige trafikksituasjoner osv. Etter krav fra Vestby kommune om å korte inn anleggsperioden, ble det utarbeidet en revidert fremdriftsplan med planlagt ferdigstillelse til , men med forbehold fra entreprenøren. Plan- og miljøutvalget valgte å gi dispensasjon, men med krav om ferdigstillelse innen Utbygger har tatt dette til etterretning og forsøkt å oppnå ferdigstillelse innen denne fristen, men mener at fristen ikke lar seg oppfylle av følgende årsaker: Side 2 av 7 1

3 Sak PLM -15/13 1. Arbeidstegninger skal godkjennes av Statens vegvesen. Disse var ferdig utarbeidet og ble sendt over den Godkjenning ble bekreftet av Statens vegvesen den Grunnarbeider for store deler av anlegget var avhengig av flytting av trafo og omlegging av kabler tilhørende Hafslund Nett. Anmodning om å få dette utført ble sendt til netteier den Etter gjentatte purringer og oppfordringer om rask saksbehandling, ble avtale bekreftet Netteier framla deretter framdriftsplan som vi mente ikke var akseptabel. De regnet med en leveringstid på ny trafo på 5-7 uker, og et arbeid der etter på flere uker. Vi ble så forelagt en løsning med raskere levering mot dekning av ekstrakostnader, som vi aksepterte. Arbeidene med trafo og kabelomlegging er nå i gang. 3. For fullføring av søndre veiarm (sør for Kirkeveien) og GS-vei øst for Shell-stasjonen, er vi avhengig av grunnerverv. Vi har foreløpig aksept for midlertidig fylling på eiendommen. Etter flere møter og flere anmodninger om grunnerver, har vi p.d. ikke fått aksept for dette. 4. Hensyn til drift på naboeiendommer har vært et forstyrrende element, selv om dette ikke har hatt avgjørende betydning mht total framdrift. Ovennevnte forhold gjør at vår framdrift ikke har gått optimalt, selv om utførende entreprenør har satt på rikelige ressurser, og utbygger har hatt tydelig bestilling på raskest mulig gjennomføring. Etter samtale med utførende entreprenør i dag ( ) bekreftes følgende framdrift: 1. Midlertidig GS-vei etableres forbi anleggsområdet, tilpasset anleggsdriften. 2. Midlertidig adkomst til Shell etableres, tilpasset anleggsdriften. 3. Hafslunds entreprenør har startet trafo- og kabelarbeider, slik at kulvert ved Shell og gangvei øst kan fortsette koordinert med dette. 4. Betongarbeider (støttemurer m.m.) er startet og pågår, tilpasset øvrige tiltak (kulvertmontasje). 5. Bygging av Kirkeveien med rundkjøring utføres og er planlagt asfaltert Dvs. at trafikk kan settes på innen Ny GS-vei med kulverter gjøres klar for trafikk innen Øvrige arbeider (skråninger, tilsåing, belysning, oppmerking, skilting o.l.) ferdigstilles innen Ovennevnte angitt framdrift/datoer er ikke absolutt, og raskere løsninger enn angitt kan være mulig. Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen har påklaget vedtaket om å gi dispensasjon for å utvide bruksarealet for kjøpesenter fra m2 til maks m2 ved Vestby storsenter. De mener utvidelsen er i strid med Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre og gjeldende fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur. Fylkesmannen begrunner sin klage slik: Fylkesmannen mener at det er uakseptabelt å gi dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende bebyggelsesplan om at tillatt bruksareal for kjøpesenter skal være maks m 2 da det var en klar forutsetning for egengodkjenning av bebyggelsesplanen at kjøpesenterdelen i planområdet ikke skulle overskride denne grensen. Vi mener at en utvidelse på m2er en vesentlig utvidelse som tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen om maks tillat bruksareal til kjøpesenter. Denne grensen er fastsatt ut fra en analyse/vurdering av hvor stort handelsomfang som må til for å dekke behovet til innbyggerne i Vestby kommune. Vestby sentrum er i gjeldende fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur, godkjent av Miljøverndepartementet Side ג av ז 2

4 Sak PLM -15/ , definert som kommunesenter og mindre handelssenter. Det betyr at det skal utvikles til handelsmessige tyngdepunktet i egen kommune med et handelstilbud som befolkningen i kommunen gir grunnlag for. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fastsatt ved kgl.res fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesdelplaner skal legges til grunn for behandling av søknader om etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. Formålet med den nasjonale kjøpesenterpolitikken er å legge til rette for en sterkere regional samordning av handelsetableringene. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og redusere bilavhengigheten. En riktig balanse mellom de ulike senterhierarkiene er viktig for å unngå at lokale handelstilbud svekkes og fører til at handelen blir ennå mer bilavhengig. Utviklingen de seneste årene har ført til at Vestby har blitt et av de største handelssentrene i Folloregionen. Ut fra dette har Fylkesmannen fremmet innsigelser til ytterligere utvidelser av handelsomfanget i Vestby tettstedssenter. Vi mener at det må dokumenteres behov for mer handel ut fra endringer i det lokale kundegrunnlaget, før det er aktuelt med ytterligere utvidelser i handelstilbudet i Vestby tettstedssenter. Vi kan ikke se at det er lagt fram slik dokumentasjon. Vi mener at det er det samlede handelstilbudet på stedet som er relevant å vurdere i forbindelse med den nasjonale kjøpesenterpolitikken. Plansjefens argumentasjon om å skille mellom handel i kjøpesenter og handel i forretning virker etter vår vurdering søkt. I bebyggelsesplanen er arealet avsatt til kombinert formål forretning/kontor med bestemmelse om at maksimalt tillatt bruksareal for kjøpesenter er m2. Begrepsbruken er ikke konsekvent og kan gi grunnlag for ulike fortolkninger. Imidlertid er det i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre presisert at det med begrepet kjøpesenter også må forstås handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område, i tillegg til den vanlige forståelsen av kjøpesenter som detaljhandel i en bygningsmessig enhet som etableres, drives og framstår som en enhet. 2. VURDERING Ferdigstillelse av veianlegget Etter administrasjonens vurdering er det ikke blitt så store problemer med framkommeligheten som man på forhånd fryktet. De kompenserende tiltakene for framkommeligheten fungerer som forutsatt. Likevel ser rådmannen at trafikksikkerheten for gående og syklende langs Kirkeveien ikke har vært eller er tilfredsstillende forbi bensinstasjonen. Det mangler også en forbindelse for gående og syklende mellom Kirkeveien og senteret. Belysningen i krysset Garderveien x Osloveien er heller ikke satt opp ennå. Rådmannen forutsetter at Statens vegvesen følger opp disse punktene umiddelbart. Etter opprustningen av krysset Garderveien x Osloveien ser kommunen i ettertid at dette ikke har skjedd i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Kommunen vil be Statens vegvesen vurdere utformingen av krysset på nytt slik at vi får en god permanent løsning for dette krysset med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet. Forslaget om at trafikken settes på Kirkeveien , og gang- og sykkelvei først tas i bruk fra virker uheldig. Fra administrasjonens side er det et viktig poeng at myke trafikanter kan benytte gang- og sykkelvei når veien tas i bruk. Å åpne Kirkeveien mer enn 2 uker før gang- og sykkelveien er klar, er ingen optimal løsning med tanke på alle barn og unge samt andre myke trafikanter som skal til senteret, og da må krysse en trafikkert vei uten skilting eller oppmerking. Det vil derfor være en bedre løsning å vente med å sette trafikk på Kirkeveien til også gang- og Side ד av ז 3

5 Sak PLM -15/13 sykkelveien er ferdig til bruk, slik at dette skjer senest samtidig. Mulige konsekvenser av at kommunens vedtak ikke blir fulgt I forbindelse med dispensasjonen vedtok plan- og miljøutvalget at dersom rekkefølgebestemmelsene ikke blir oppfylt innen faller dispensasjonen bort og kommunale veier stenges. Kommunen har ennå ikke tatt over Senterveien så kommunen har ikke råderett over denne veien. Andre kommunale veier er det vel ikke aktuelt å stenge. Dersom dispensasjonen faller bort, vil dette også medføre at den midlertidige brukstillatelsen for Vestby storsenter også faller bort. Det vil i praksis si at senteret må stenge. Rådmannen mener dette virker svært drastisk. Ved brudd på plan- og bygningslovgivningen har kommunen anledning til å fastsette overtredelsesgebyr. Dette kan først benyttes når en overtredelse har inntruffet - F.eks. ved at senteret holdes åpent selv om de mangler midlertidig brukstillatelse. Dette må kommunen evt. komme tilbake til dersom det skulle bli aktuelt. Dersom det er forhold som ikke blir utført innen en tidsfrist, har kommunen anledning til å ilegge tvangsmulkt for å tvinge fram en gjennomføring. Tvangsmulkt må varsles på forhånd før det fattes vedtak. Vedtaket må utformes på en slik måte at tiltakshaver har en reel mulighet til å gjennomføre tiltakene slik at de kan unngå tvangsmulkt. Størrelsen på kjøpesenteret Bestemmelsene for bebyggelsesplanen setter maksimalt tillatt bruksareal på denne tomten til m 2. Maksimalt tillatt bruksareal for kjøpesenter er m 2. De siste m 2 kan benyttes til forretninger, kontor, hotell, idrettshall eller svømmehall. Reguleringsbestemmelsene definerer hva et kjøpesenter er slik: Detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Det er altså etter bestemmelsene tillatt å bygge m 2 kjøpesenter og m 2 forretning, til sammen m 2. Fylkesmannen har, i forbindelse med at de trakk sin innsigelse angående størrelsen på kjøpesenteret, frarådet at de siste m 2 benyttes til forretninger da dette sannsynligvis vil føre til en overdekning av forretninger i Vestby. I første etasje i Vestby storsenter har Outlet one etablert seg med en forretning på m 2. De har flyttet sin forretning fra Verpet og ned i Vestby sentrum. Rådmannen ser positivt på at denne forretningen nå er med på å styrke Vestby sentrum istedenfor å ligge godt utenfor sentrum slik den gjorde før. Dersom denne forretningen ble en selvstendig forretning som ikke var tilknyttet Vestby storsenter ville det ikke vært behov for å søke om dispensasjon fra arealbestemmelsene. Forretningen måtte da ha egen inngang og kunne ikke drives sammen med resten av senteret. For rådmannen virker dette meningsløst kun for å tilfredsstille bestemmelsene i planen. Dette vil ikke endre dekningsgraden for handel i Vestby. Flyttingen fra Verpet til Vestby sentrum endrer heller ikke dekningsgraden. Vestby kommune har startet arbeidet med å utarbeide en områderegulering for Vestby sentrum. Denne planen vil også omfatte Vestby storsenter. Det legges opp til en fortetting av et sentrumsområdet som i hovedsak er i samsvar med forslag til kommunedelplan for Vestby nord og fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur. Dette vil være med på å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og redusere bilavhengigheten. I denne planen ser rådmannen for Side ה av ז 4

6 Sak PLM -15/13 seg en del endringer i gjeldende reguleringsplaner slik at man får en fleksibel plan som åpner opp for fortetting, høy kvalitet på arkitektur og utforming av byrom, samt en blanding av funksjoner som boliger, forretninger, kultur og service. I et slikt Vestby sentrum vil det nødvendigvis være rom for mer utvikling av også forretninger enn det som finnes i dag, selv om dette skulle føre til en høyere dekningsgrad for handel enn det som finnes i dag. Det kan da også være mulig at det bør settes restriksjoner på utviklingen av handel i Vestby nord. Rådmannen er i tvil om nytten med å utarbeide en handelsanalyse for Vestby. Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til slike analyser. Analysen for Vestby med et kjøpesenter på m 2 laget i 2005 viste en dekningsgrad mellom 138 % og 151 %. Et par år etter ble dekningsgraden beregnet til 122 % med et kjøpesenter på m 2. Etter den tid har flere større forretninger som Bauhause, Norwegian outlet, Outlet one m.m. etablert seg. Etter all sannsynlighet vil en handelsanalyse i dag vise at det er stor overdekning av forretninger i Vestby. Saksbehandlingsfeil Fylkesmannen mener det er en vesentlig saksbehandlingsfeil at det ikke ble innhentet forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen før det ble fattet vedtak om dispensasjon fra bestemmelsen om størrelse på kjøpesenteret. I henhold til rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter er Fylkesmannen gitt myndighet til å forvalte denne bestemmelsen. Først fikk kommunen kjennskap til at Vestby storsenter hadde foretatt endringer i sitt prosjekt slik at arealet for kjøpesenter var økt. Det var stort press og knappe frister fram til senteret var planlagt åpnet I denne perioden hadde plan- og bygningsavdelingen knappe ressurser på grunn av sykdom, vakanse og ferieavvikling. Fokus i kommunens behandling var rettet mot veiprosjektet som ikke ville bli ferdig og hvordan dette kunne løses på en tilfredsstillende måte. Vestby kommune er enig at Fylkesmannen skulle fått oversendt dispensasjonssøknaden før vedtaket ble fattet. Vi mener denne saksbehandlingsfeilen nå blir rettet opp gjennom denne klagebehandlingen. Etter anmodning fra fylkeskommunen vil de bli løpende orientert om innhold og framdrift i denne klagesaken. 3. ALTERNATIVER Når det gjelder klagen fra tiltakshaver kan denne alternativt ikke tas til følge og at man holder fast ved vilkårene som ble gitt. Dette vil i praksis si at Vestby storsenter må stenge fra og fram til veianlegget er ferdig. Når det gjelder klagen fra Fylkesmannen kan denne alternativt tas til følge. Da må Vestby storsenter redusere det arealet som er planlagt brukt til handel i kjøpesenteret, enten ved å stenge arealene, forsøke å leie lokalene ut til kontorvirksomhet el. l. eller alternativt forsøke å få til en kreativ løsning med å etablere deler av handelen som en forretning som ikke er tilknyttet selve senteret. 4. KONKLUSJON Rådmannen mener at tiltakshaver selv er ansvarlig for den situasjonen han har kommet opp i fordi prosjektering og gjennomføring ikke startet tidsnok. Når arbeidet først startet opp ble det heller ikke satt inn nok ressurser for å få en tilfredsstillende framdrift i prosjektet. Det er svært beklagelig at Side ו av ז 5

7 Sak PLM -15/13 hovedfartsåren inn til Vestby sentrum blir sperret i så lang tid. I og med at det ble gitt dispensasjon fram til og at det viser seg at prosjektet ikke lar seg gjennomføre i praksis innen denne fristen, mener rådmannen likevel det kan aksepteres å gi noe mer frist for ferdigstillelse. Gjennomføringsavtalen med Statens vegvesen opererer med en frist til , hvor det er gode faglige vurderinger som ligger til grunn. Fordelene med å utsette fristen er klart større enn ulempene, og formålet med bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å utsette fristen som omsøkt og ta klagen til følge. Rådmannen forutsetter at videre detaljer i gjennomføringen blir fulgt opp av Statens vegvesen. Fylkesmannen mener det må dokumenteres behov for ytterligere handel før handelstilbudet i Vestby sentrum kan utvides. Rådmannen mener det må åpnes for å kunne tillate mer handel i Vestby sentrum, i tillegg til boliger, kultur og service, dersom Vestby skal lykkes med sin tettstedsutvikling. I denne sammenheng vil det ikke ha noe praktisk betydning om Vestby storsenter utvider sin kjøpesenterdel med m 2. Rådmannen kan akseptere at den konkrete dispensasjonen ved Vestby storsenter begrenses til den størrelsen som er bygget, altså ca m 2. Det vil i praksis bety at dersom det ønskes noe utvidelse av kjøpesenteret må det søkes om en ny dispensasjon. Med foreslått innstilling anser rådmannen at klagen fra tiltakshaver i all hovedsak er tatt til følge. Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslås bare tatt delvis til følge. Denne klagen må derfor sendes til Fylkesmannen for endelig vedtak. Siden Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klager vil det trolig bli opprettet en settefylkesmann til å avgjøre klagesaken. Mandag 22. april vil kommunen ha et møte med tiltakshaver angående framdriften på veianlegget. Samme dag vil vi også forsøke å få til et møte mellom tiltakshaver og grunneier sør for Kirkeveien for om mulig få til en avtale om grunnerverv. RÅDMANNENS INNSTILLING 1. Klagen fra Vestby Senterutvikling tas til følge: Pkt 4c endres til: Veier skal ferdigstilles (inklusiv skilting og oppmerking) før slik at trafikk kan settes på både kjøreveier og gang- og sykkelveier. Øvrige arbeider (skråninger, tilsåing, belysning m.m.) skal ferdigstilles før Pkt 4d oppheves. 2. Klagen fra fylkesmannen i Oslo og Akershus tas delvis til følge: Pkt. 1 endres til: Det gis dispensasjon for utvide areal til kjøpesenter med m 2 til maks m 2. Denne utvidelsen tilsvarer størrelsen av forretningen Outlet One som flyttes internt i kommunen uten at handelsarealet i kommunen øker. 3. Det varsles med dette tvangsmulkt i form av et engangsbeløp og løpende dagmulkt etter plan- og bygningslovens 32-5 dersom fristene satt under pkt. 2 ikke følges. Det gis frist til for å gi forhåndsmerknader til et evt. vedtak om tvangsmulkt. Side ז av ז 6

8 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Ragne Borgen Arkiv: // 8/552 Arkivsaksnr.: 08/ Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -8/ PLM-8/13 SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 8 BNR VESTBY SENTER - SØKNAD OM DISPENSASJONER I FORBINDELSE MED MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Søknad om midlertidig brukstillatelse Referat fra møte Tillegg til referat fra møte fra STVØ Foreløpig uttalelse fra STVØ PLM 5 Bankgaranti sikkerhet for ferdigstillelse av vei Søknad om dispensasjoner med trafikkplan PLM 7 Utomhusplan, plantegninger, gjennomføringsplan SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Søknad om midlertidig brukstillatelse ble mottatt Det fremgår der at hele arealet er benyttet til kjøpesenter, det vil si m 2, og ikke begrenset til m 2 som følger av reguleringsplanens bestemmelser. Videre er utomhusplanen revidert, da bygget er plassert 2-2,5 m lenger mot syd og mot Kirkeveien enn prosjektert, og dette har fått konsekvenser for parkeringsareal og adkomst osv. I tillegg plasseres avfallsdunker og plastpakkemaskiner i område vest for senteret hvor det er regulert felles grøntareal, denne plasseringen er i første omgang midlertidig, og en eventuell slik permanent plassering vil omsøkes i egen etterfølgende søknad. Videre er det klart at Kirkeveien med tilhørende anlegg ikke blir ferdigstilt til den planlagte åpningen den Det foreligger en gjennomføringsavtale mellom utbygger og Statens vegvesen som innebærer en ferdigstillelse innen , som er sikret med en garanti på kr (ti millioner kr) i form av et beløp på sperret konto. Vestby kommune innkalte tiltakshaver og statens vegvesen til møte her den etter å ha blitt varslet om forsinkelsen. Her ble det diskutert ulike løsninger, men den omsøkte løsningen med delvis åpning av Kirkeveien samtidig med fortsatt anleggsperiode fram til 01. juni er ikke en tilfredsstillende løsning. Det man derfor kom fram til var at Kirkeveien holdes stengt til anlegget er ferdig bygget, og at arbeidstempoet økes slik at utbyggingstiden kortes ned, i alle fall til ferdigstillelse innen 01. mai, men så snart som overhodet mulig. Det skal støpes mur som må herdes, og herdingsprosessen kan ikke forseres, men alt av øvrig arbeid kan forseres med økt bemanning/ flere skift. Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet av anleggsområdet, og det kan kjøres minst to, kanskje til og med tre skift på anlegget. I mellomtiden må det gjøres en rekke enkle men viktige avbøtende tiltak for å bedre 7

9 Side 2 av 5 trafikkavviklingen i den perioden senteret er åpent med adkomst kun fra Vestbyveien, også for den øvrige trafikken gjennom området som blir berørt. Søknad om dispensasjon og midlertidig dispensasjon ble mottatt Det søkes om permanent dispensasjon fra maksimumskravet om m 2 kjøpesenter, og midlertidig dispensasjon for plassering av fyringsanlegg og avfallshåndtering i område regulert til felles grøntareal, samt midlertidig dispensasjon for å få midlertidig brukstillatelse før Kirkeveien med tilhørende gangveisystem er ferdig opparbeidet. 2. VURDERING Trafikksituasjonen Saken fremstår som alvorlig. Vi står nå i en situasjon som likevel må løses, og utfordringen er den korte tiden og det å finne de beste og faktisk realiserbare løsningene i perioden fra senteret åpner til veianlegget er ferdigstilt. Senteret er ønsket for Vestbys innbyggere, og vår oppgave må være å ivareta kommunens og innbyggernes interesser på beste måte i denne situasjonen. Dispensasjonssøknadene er nabovarslet, men på grunn av kort tidsfrist, tas saken til behandling før fristen for nabomerknader har gått ut. Dette er opplyst i nabovarselet, og eventuelle konkrete merknader vil bli vurdert dersom slike mottas innen fristen. Vilkårene for midlertidig dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven 19-3 er betinget av at vilkårene i 19-2 også er oppfylt, men dispensasjonen gjelder for en tidsbegrenset periode. Dispensasjon kan ikke gis dersom dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, settes vesentlig til side. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjon som omsøkt vil sørge for at senteret får åpnet, og ikke i verste fall blir stående tomt. Dette er av stor betydning for lokalsamfunnet. Trafikksystemet blir også ferdigstilt, men med en utsetteslse i den tiden det tar å ferdigstille arbeidene på en forsvarlig måte slik at tiltaket blir kvalitetsmessig godt utført. Etter administrasjonens vurdering vil en midlertidig dispensasjon av den varighet som omsøkt ikke sette disse hensynene vesentlig til side. Ulempene ved dispensasjonen er at senteret medfører økt trafikk uten at kapasiteten på veinettet omkring er ferdigstilt. Der erkjennes at det kan medføre tidvis trafikalt kaos fra søndre avkjørsel til Vestby sentrum gjennom sentrum og opp Vestbyveien. Derfor er det viktig at avbøtende tiltak som påkrevd av Statens vegvesen kommer på plass. Dirigering av trafikken inn til senteret og i Vestbyveien er påkrevd. Dette besørges av utbygger. Kirkeveien holdes stengt til anleggsarbeidene er ferdigstilt, slik at adkomst kun skjer via Vestbyveien og Sentervegen i denne perioden. I tillegg utføres konkrete trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med omkjøringsveiene etter konkrete vurderinger av kommune, Statens vegvesen og entreprenør i fellesskap. Dette er tiltak som vil medføre at ulempene reduseres. Videre er det stilt en påkravsgaranti på 10 millioner kr på sperret konto som sikkerhet for ferdigstillelse av arbeidene, som Statens vegvesen kan utløse dersom nødvendig. Risikoen for at anlegget ikke ferdigstilles er dermed pulverisert. Anleggsperioden fra åpningen av senteret til ferdigstillelse av veg- og gangveisystemet vil være på to måneder. Når det er ferdigstilt, vil hele anlegget 8

10 Side 3 av 5 være bygget som regulert i bebyggelsesplanen. Åpning av senteret til planlagt tid i samsvar med de inngåtte kontrakter mellom utbygger og leietaker er av vesentlig betydning. Etter en samlet konkret helhetsvurdering vurderes at fordelene med omsøkte midlertidige dispensasjon er klart større enn ulempene i dette konkrete tilfellet. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Trafikkplanen viser hvordan trafikken og gangadkomsten i området er planlagt i anleggsperioden. Dette sammen med konkrete trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres før åpningen vil sikre tilstrekkelig trafikksikkerhet og tilgjengelighet, samt at HMS for arbeiderne blir ivaretatt ved at det ikke slippes trafikk på deler av Kirkeveien før anlegget er ferdig. Vilkåret anses oppfylt. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Her har administrasjonen og utbygger hatt en tett dialog sammen med Statens vegvesen, og Statens vegvesen aksepterer i e-post av ønsket om midlertidige trafikkløsninger for å kunne åpne senteret som planlagt, på visse vilkår, i hovedsak forhold som ble drøftet i møtet onsdag Dette vil være overkommelige og enkle tiltak, men viktige tiltak for å opprettholde trafikksikkerheten. Vilkåret anses oppfylt. Etter en samlet konkret helhetsvurdering av alle forhold sett under ett er vilkårene for midlertidig dispensasjon som omsøkt etter administrasjonens vurdering oppfylt, og det anbefales at det gis dispensasjon for å tillate åpning av senteret den 14. mars, på vilkår som nevnt og med ferdigstillelsesfrist på veianlegget i løpet av mai 2013, men fortrinnsvis så tidlig som forsvarlig og praktisk mulig. Midlertidig plassering av fyringsanlegg og avfallshåndtering Fyringsanlegg plasseres på utsiden av byggets vestside i en midlertidig periode fram til bygget kan ta i bruk fjernvarme. Inntil det søkes om ferdigattest skal det være avklart hvor man ønsker permanent plassering av plastkomprimatorer og avfallskonteinere, enten inne i bygget eller utendørs. Administrasjonen finner at en slik midlertidig plassering på baksiden av bygget er uproblematisk, og kan ikke se at det foreligger særskilte ulemper i en slik midlertidig periode. Vilkårene for midlertidig dispensasjon som omsøkt vurderes å være oppfylt. Dispensasjon fra planens bestemmelser om arealbruk i senteret Det har vist seg vanskelig å fylle kontorlokaler i senteret som opprinnelig forutsatt, og det er derfor valgt å søke om at kontordelen i stedet kan benyttes som kjøpesenter selv om det overskrider taket på m 2 i reguleringsplanens bestemmelser. Dette tallet er satt ut fra en lokal vurdering i kommunen i sin tid, og har ingen forankring i statlige eller regionale planer eller retningslinjer. Fordelen ved å få fylt opp senteret med leietakere er langt større enn eventuelle ulemper. Hensynene bak begrensningen gjør seg ikke gjeldende med styrke, og det vurderes å være uproblematisk å gi dispensasjon som omsøkt. Det er i bestemmelsene ikke angitt at formål servering inngår som godkjent formål, og det er derfor søkt om dispensasjon 9

11 Side 4 av 5 for serveringslokaler i senteret. Dette har ikke vært kommunens mening med bestemmelsene, da det vurderes at serveringslokaler naturlig inngår i formålet kjøpesenter. Administrasjonen ser det slik at det er klart nødvendig med dispensasjon som omsøkt, og eventuelle ulemper kan ikke administrasjonen se med en slik dispensasjon. 3. ALTERNATIVER Alternativet å utsette åpningen av senteret til veganlegget er ferdigstilt fremstår ikke som et realistisk alternativ, da det vil få svært store økonomiske konsekvenser, både i form av manglende salgsinntekter, men først og fremst i form av brutte kontrakter med leietakerne og påfølgende rettskrav. Alternativet å åpne senteret og sette trafikk på deler av Kirkeveien mens anleggsarbeidene fremdeles pågår, fremstår heller ikke som en akseptabel løsning. Dette vil ha stor HMS-risiko for arbeiderne på veianlegget, i tillegg til at trafikksikkerheten for fotgjengerne ikke blir godt nok ivaretatt. Resultatet vil ikke bli kvalitetsmessig like godt som om man jobber med hele området som en helhet. I tillegg vil trafikksituasjonen høyst sannsynlig bli kaotisk med fare for oppstuvning og tilbakeblokkering både mot E6 og Erikstadveien, samt sentrum og Osloveien som er omkjøringsveg for E6. 4. KONKLUSJON Det vurderes at vilkårene for dispensasjon for alle forholdene som er omsøkt foreligger etter en samlet vurdering, og alternativene fremstår ikke som reelle. Dersom fristen for ferdigstillelse av veianlegget ikke overholdes, vil administrasjonen varsle reaksjon etter plan- og bygningsloven kapittel 32. INNSTILLING: 1) Det gis dispensasjon for overskridelse av areal til kjøpesenter til maks m 2 som omsøkt. 2) Det gis dispensasjon fra tillatt formål forretning og kontor til også å omfatte formål servering. 3) Det gis midlertidig dispensasjon fra krav om plassering av bebyggelse innenfor formålsgrense, inn til endelig løsning for containerne og komprimatorene er klar, senest til søknad om ferdigattest. 4) Det gis dispensasjon fra rekkefølgekrav som gjelder ferdigstilling av offentlig veianlegg før åpning av senteret 14. mars 2013 på følgende vilkår: a) Kirkeveien holdes stengt for trafikk inntil arbeidene er ferdige, med unntak av adkomst til Kirkeveien 10 og 12 (Shell, Seveneleven og Vestby dyreklinikk). Adkomst til senteret skjer i denne perioden fra Vestbyveien og Senterveien. Trafikken må dirigeres i forbindelse med åpningen av senteret og ved behov. b) Kompenserende tiltak må gjennomføres av utbygger innen åpningen av senteret i samsvar med krav fra Statens vegvesen, og for utbyggers regning. c) Veianlegget skal ferdigstilles senest innen 8. mai 2013, i samsvar med innsendte fremdriftsplan. BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer