Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune Plan- og miljøutvalget"

Transkript

1 Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf PLM -15/13 GNR 8 BNR VESTBY STORSENTER - NYTT FORRETNINGSBYGG, ANLEGG SAKSLISTE Vestby, Pål Engeseth /s/ Leder

2 Sak PLM -15/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -15/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang // 8/552 08/1203 Lars Grimsgaard * PLM -15/13 GNR 8 BNR VESTBY STORSENTER - NYTT FORRETNINGSBYGG, ANLEGG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Vedtak om dispensasjon PLM Klage fra Vestby Senterutvikling DA PLM Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus PLM Kart midlertidig trafikkavvikling Vestby senter PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I forbindelse med at Vestby storsenter ønsket midlertidig brukstillatelse fra fattet plan- og miljøutvalget dispensasjon fra flere plankrav, deriblant rekkefølgebestemmelser for veianlegg og størrelsen av kjøpesenterdelen. Klage fra Vestby Sentrumsutvikling DA Tiltakshaver har påklaget vilkåret til dispensasjonen om frist for gjennomføringen av veianlegget og sanksjoner hvis fristen ikke følges opp. Disse dispensasjonsvedtakene lød slik: 4c) Veianlegget skal ferdigstilles senest innen 1. mai 2013, i samsvar med innsendte fremdriftsplan. 4d) Ei ikke rekkefølgebestemmelsene oppfylt innen 1. mai 2013 faller dispensasjonen bort og kommunale veier stenges. Klagen begrunnes med at det viser seg vanskelig å oppfylle kravet om full ferdigstillelse av hele anlegget innen denne fristen av utenforliggende årsaker som byggherre ikke har full kontroll på. Blant annet ber byggherre kommunen nå om assistanse for eventuell ekspropriasjon av nødvendig areal og rettigheter, da en privatrettslig avtale ikke har latt seg gjøre å oppnå så langt, og nødvendig tillatelse fra grunneier til ferdigbygging av regulert veganlegg sør for Kirkeveien ikke foreligger. De har foreløpig kun aksept for en midlertidig fylling på eiendommen. Videre vises det til at avtalen med Statens vegvesen som er inngått på bakgrunn av utarbeidet framdriftsplan baserer seg på ferdigstillelse innen 1. juni 2013, hvor det ble tatt hensyn til total arbeidsmengde, vinterdrift, avvikling av midlertidige trafikksituasjoner osv. Etter krav fra Vestby kommune om å korte inn anleggsperioden, ble det utarbeidet en revidert fremdriftsplan med planlagt ferdigstillelse til , men med forbehold fra entreprenøren. Plan- og miljøutvalget valgte å gi dispensasjon, men med krav om ferdigstillelse innen Utbygger har tatt dette til etterretning og forsøkt å oppnå ferdigstillelse innen denne fristen, men mener at fristen ikke lar seg oppfylle av følgende årsaker: Side 2 av 7 1

3 Sak PLM -15/13 1. Arbeidstegninger skal godkjennes av Statens vegvesen. Disse var ferdig utarbeidet og ble sendt over den Godkjenning ble bekreftet av Statens vegvesen den Grunnarbeider for store deler av anlegget var avhengig av flytting av trafo og omlegging av kabler tilhørende Hafslund Nett. Anmodning om å få dette utført ble sendt til netteier den Etter gjentatte purringer og oppfordringer om rask saksbehandling, ble avtale bekreftet Netteier framla deretter framdriftsplan som vi mente ikke var akseptabel. De regnet med en leveringstid på ny trafo på 5-7 uker, og et arbeid der etter på flere uker. Vi ble så forelagt en løsning med raskere levering mot dekning av ekstrakostnader, som vi aksepterte. Arbeidene med trafo og kabelomlegging er nå i gang. 3. For fullføring av søndre veiarm (sør for Kirkeveien) og GS-vei øst for Shell-stasjonen, er vi avhengig av grunnerverv. Vi har foreløpig aksept for midlertidig fylling på eiendommen. Etter flere møter og flere anmodninger om grunnerver, har vi p.d. ikke fått aksept for dette. 4. Hensyn til drift på naboeiendommer har vært et forstyrrende element, selv om dette ikke har hatt avgjørende betydning mht total framdrift. Ovennevnte forhold gjør at vår framdrift ikke har gått optimalt, selv om utførende entreprenør har satt på rikelige ressurser, og utbygger har hatt tydelig bestilling på raskest mulig gjennomføring. Etter samtale med utførende entreprenør i dag ( ) bekreftes følgende framdrift: 1. Midlertidig GS-vei etableres forbi anleggsområdet, tilpasset anleggsdriften. 2. Midlertidig adkomst til Shell etableres, tilpasset anleggsdriften. 3. Hafslunds entreprenør har startet trafo- og kabelarbeider, slik at kulvert ved Shell og gangvei øst kan fortsette koordinert med dette. 4. Betongarbeider (støttemurer m.m.) er startet og pågår, tilpasset øvrige tiltak (kulvertmontasje). 5. Bygging av Kirkeveien med rundkjøring utføres og er planlagt asfaltert Dvs. at trafikk kan settes på innen Ny GS-vei med kulverter gjøres klar for trafikk innen Øvrige arbeider (skråninger, tilsåing, belysning, oppmerking, skilting o.l.) ferdigstilles innen Ovennevnte angitt framdrift/datoer er ikke absolutt, og raskere løsninger enn angitt kan være mulig. Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen har påklaget vedtaket om å gi dispensasjon for å utvide bruksarealet for kjøpesenter fra m2 til maks m2 ved Vestby storsenter. De mener utvidelsen er i strid med Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre og gjeldende fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur. Fylkesmannen begrunner sin klage slik: Fylkesmannen mener at det er uakseptabelt å gi dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende bebyggelsesplan om at tillatt bruksareal for kjøpesenter skal være maks m 2 da det var en klar forutsetning for egengodkjenning av bebyggelsesplanen at kjøpesenterdelen i planområdet ikke skulle overskride denne grensen. Vi mener at en utvidelse på m2er en vesentlig utvidelse som tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen om maks tillat bruksareal til kjøpesenter. Denne grensen er fastsatt ut fra en analyse/vurdering av hvor stort handelsomfang som må til for å dekke behovet til innbyggerne i Vestby kommune. Vestby sentrum er i gjeldende fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur, godkjent av Miljøverndepartementet Side ג av ז 2

4 Sak PLM -15/ , definert som kommunesenter og mindre handelssenter. Det betyr at det skal utvikles til handelsmessige tyngdepunktet i egen kommune med et handelstilbud som befolkningen i kommunen gir grunnlag for. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fastsatt ved kgl.res fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesdelplaner skal legges til grunn for behandling av søknader om etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. Formålet med den nasjonale kjøpesenterpolitikken er å legge til rette for en sterkere regional samordning av handelsetableringene. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og redusere bilavhengigheten. En riktig balanse mellom de ulike senterhierarkiene er viktig for å unngå at lokale handelstilbud svekkes og fører til at handelen blir ennå mer bilavhengig. Utviklingen de seneste årene har ført til at Vestby har blitt et av de største handelssentrene i Folloregionen. Ut fra dette har Fylkesmannen fremmet innsigelser til ytterligere utvidelser av handelsomfanget i Vestby tettstedssenter. Vi mener at det må dokumenteres behov for mer handel ut fra endringer i det lokale kundegrunnlaget, før det er aktuelt med ytterligere utvidelser i handelstilbudet i Vestby tettstedssenter. Vi kan ikke se at det er lagt fram slik dokumentasjon. Vi mener at det er det samlede handelstilbudet på stedet som er relevant å vurdere i forbindelse med den nasjonale kjøpesenterpolitikken. Plansjefens argumentasjon om å skille mellom handel i kjøpesenter og handel i forretning virker etter vår vurdering søkt. I bebyggelsesplanen er arealet avsatt til kombinert formål forretning/kontor med bestemmelse om at maksimalt tillatt bruksareal for kjøpesenter er m2. Begrepsbruken er ikke konsekvent og kan gi grunnlag for ulike fortolkninger. Imidlertid er det i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre presisert at det med begrepet kjøpesenter også må forstås handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område, i tillegg til den vanlige forståelsen av kjøpesenter som detaljhandel i en bygningsmessig enhet som etableres, drives og framstår som en enhet. 2. VURDERING Ferdigstillelse av veianlegget Etter administrasjonens vurdering er det ikke blitt så store problemer med framkommeligheten som man på forhånd fryktet. De kompenserende tiltakene for framkommeligheten fungerer som forutsatt. Likevel ser rådmannen at trafikksikkerheten for gående og syklende langs Kirkeveien ikke har vært eller er tilfredsstillende forbi bensinstasjonen. Det mangler også en forbindelse for gående og syklende mellom Kirkeveien og senteret. Belysningen i krysset Garderveien x Osloveien er heller ikke satt opp ennå. Rådmannen forutsetter at Statens vegvesen følger opp disse punktene umiddelbart. Etter opprustningen av krysset Garderveien x Osloveien ser kommunen i ettertid at dette ikke har skjedd i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Kommunen vil be Statens vegvesen vurdere utformingen av krysset på nytt slik at vi får en god permanent løsning for dette krysset med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet. Forslaget om at trafikken settes på Kirkeveien , og gang- og sykkelvei først tas i bruk fra virker uheldig. Fra administrasjonens side er det et viktig poeng at myke trafikanter kan benytte gang- og sykkelvei når veien tas i bruk. Å åpne Kirkeveien mer enn 2 uker før gang- og sykkelveien er klar, er ingen optimal løsning med tanke på alle barn og unge samt andre myke trafikanter som skal til senteret, og da må krysse en trafikkert vei uten skilting eller oppmerking. Det vil derfor være en bedre løsning å vente med å sette trafikk på Kirkeveien til også gang- og Side ד av ז 3

5 Sak PLM -15/13 sykkelveien er ferdig til bruk, slik at dette skjer senest samtidig. Mulige konsekvenser av at kommunens vedtak ikke blir fulgt I forbindelse med dispensasjonen vedtok plan- og miljøutvalget at dersom rekkefølgebestemmelsene ikke blir oppfylt innen faller dispensasjonen bort og kommunale veier stenges. Kommunen har ennå ikke tatt over Senterveien så kommunen har ikke råderett over denne veien. Andre kommunale veier er det vel ikke aktuelt å stenge. Dersom dispensasjonen faller bort, vil dette også medføre at den midlertidige brukstillatelsen for Vestby storsenter også faller bort. Det vil i praksis si at senteret må stenge. Rådmannen mener dette virker svært drastisk. Ved brudd på plan- og bygningslovgivningen har kommunen anledning til å fastsette overtredelsesgebyr. Dette kan først benyttes når en overtredelse har inntruffet - F.eks. ved at senteret holdes åpent selv om de mangler midlertidig brukstillatelse. Dette må kommunen evt. komme tilbake til dersom det skulle bli aktuelt. Dersom det er forhold som ikke blir utført innen en tidsfrist, har kommunen anledning til å ilegge tvangsmulkt for å tvinge fram en gjennomføring. Tvangsmulkt må varsles på forhånd før det fattes vedtak. Vedtaket må utformes på en slik måte at tiltakshaver har en reel mulighet til å gjennomføre tiltakene slik at de kan unngå tvangsmulkt. Størrelsen på kjøpesenteret Bestemmelsene for bebyggelsesplanen setter maksimalt tillatt bruksareal på denne tomten til m 2. Maksimalt tillatt bruksareal for kjøpesenter er m 2. De siste m 2 kan benyttes til forretninger, kontor, hotell, idrettshall eller svømmehall. Reguleringsbestemmelsene definerer hva et kjøpesenter er slik: Detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Det er altså etter bestemmelsene tillatt å bygge m 2 kjøpesenter og m 2 forretning, til sammen m 2. Fylkesmannen har, i forbindelse med at de trakk sin innsigelse angående størrelsen på kjøpesenteret, frarådet at de siste m 2 benyttes til forretninger da dette sannsynligvis vil føre til en overdekning av forretninger i Vestby. I første etasje i Vestby storsenter har Outlet one etablert seg med en forretning på m 2. De har flyttet sin forretning fra Verpet og ned i Vestby sentrum. Rådmannen ser positivt på at denne forretningen nå er med på å styrke Vestby sentrum istedenfor å ligge godt utenfor sentrum slik den gjorde før. Dersom denne forretningen ble en selvstendig forretning som ikke var tilknyttet Vestby storsenter ville det ikke vært behov for å søke om dispensasjon fra arealbestemmelsene. Forretningen måtte da ha egen inngang og kunne ikke drives sammen med resten av senteret. For rådmannen virker dette meningsløst kun for å tilfredsstille bestemmelsene i planen. Dette vil ikke endre dekningsgraden for handel i Vestby. Flyttingen fra Verpet til Vestby sentrum endrer heller ikke dekningsgraden. Vestby kommune har startet arbeidet med å utarbeide en områderegulering for Vestby sentrum. Denne planen vil også omfatte Vestby storsenter. Det legges opp til en fortetting av et sentrumsområdet som i hovedsak er i samsvar med forslag til kommunedelplan for Vestby nord og fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur. Dette vil være med på å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og redusere bilavhengigheten. I denne planen ser rådmannen for Side ה av ז 4

6 Sak PLM -15/13 seg en del endringer i gjeldende reguleringsplaner slik at man får en fleksibel plan som åpner opp for fortetting, høy kvalitet på arkitektur og utforming av byrom, samt en blanding av funksjoner som boliger, forretninger, kultur og service. I et slikt Vestby sentrum vil det nødvendigvis være rom for mer utvikling av også forretninger enn det som finnes i dag, selv om dette skulle føre til en høyere dekningsgrad for handel enn det som finnes i dag. Det kan da også være mulig at det bør settes restriksjoner på utviklingen av handel i Vestby nord. Rådmannen er i tvil om nytten med å utarbeide en handelsanalyse for Vestby. Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til slike analyser. Analysen for Vestby med et kjøpesenter på m 2 laget i 2005 viste en dekningsgrad mellom 138 % og 151 %. Et par år etter ble dekningsgraden beregnet til 122 % med et kjøpesenter på m 2. Etter den tid har flere større forretninger som Bauhause, Norwegian outlet, Outlet one m.m. etablert seg. Etter all sannsynlighet vil en handelsanalyse i dag vise at det er stor overdekning av forretninger i Vestby. Saksbehandlingsfeil Fylkesmannen mener det er en vesentlig saksbehandlingsfeil at det ikke ble innhentet forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen før det ble fattet vedtak om dispensasjon fra bestemmelsen om størrelse på kjøpesenteret. I henhold til rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter er Fylkesmannen gitt myndighet til å forvalte denne bestemmelsen. Først fikk kommunen kjennskap til at Vestby storsenter hadde foretatt endringer i sitt prosjekt slik at arealet for kjøpesenter var økt. Det var stort press og knappe frister fram til senteret var planlagt åpnet I denne perioden hadde plan- og bygningsavdelingen knappe ressurser på grunn av sykdom, vakanse og ferieavvikling. Fokus i kommunens behandling var rettet mot veiprosjektet som ikke ville bli ferdig og hvordan dette kunne løses på en tilfredsstillende måte. Vestby kommune er enig at Fylkesmannen skulle fått oversendt dispensasjonssøknaden før vedtaket ble fattet. Vi mener denne saksbehandlingsfeilen nå blir rettet opp gjennom denne klagebehandlingen. Etter anmodning fra fylkeskommunen vil de bli løpende orientert om innhold og framdrift i denne klagesaken. 3. ALTERNATIVER Når det gjelder klagen fra tiltakshaver kan denne alternativt ikke tas til følge og at man holder fast ved vilkårene som ble gitt. Dette vil i praksis si at Vestby storsenter må stenge fra og fram til veianlegget er ferdig. Når det gjelder klagen fra Fylkesmannen kan denne alternativt tas til følge. Da må Vestby storsenter redusere det arealet som er planlagt brukt til handel i kjøpesenteret, enten ved å stenge arealene, forsøke å leie lokalene ut til kontorvirksomhet el. l. eller alternativt forsøke å få til en kreativ løsning med å etablere deler av handelen som en forretning som ikke er tilknyttet selve senteret. 4. KONKLUSJON Rådmannen mener at tiltakshaver selv er ansvarlig for den situasjonen han har kommet opp i fordi prosjektering og gjennomføring ikke startet tidsnok. Når arbeidet først startet opp ble det heller ikke satt inn nok ressurser for å få en tilfredsstillende framdrift i prosjektet. Det er svært beklagelig at Side ו av ז 5

7 Sak PLM -15/13 hovedfartsåren inn til Vestby sentrum blir sperret i så lang tid. I og med at det ble gitt dispensasjon fram til og at det viser seg at prosjektet ikke lar seg gjennomføre i praksis innen denne fristen, mener rådmannen likevel det kan aksepteres å gi noe mer frist for ferdigstillelse. Gjennomføringsavtalen med Statens vegvesen opererer med en frist til , hvor det er gode faglige vurderinger som ligger til grunn. Fordelene med å utsette fristen er klart større enn ulempene, og formålet med bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å utsette fristen som omsøkt og ta klagen til følge. Rådmannen forutsetter at videre detaljer i gjennomføringen blir fulgt opp av Statens vegvesen. Fylkesmannen mener det må dokumenteres behov for ytterligere handel før handelstilbudet i Vestby sentrum kan utvides. Rådmannen mener det må åpnes for å kunne tillate mer handel i Vestby sentrum, i tillegg til boliger, kultur og service, dersom Vestby skal lykkes med sin tettstedsutvikling. I denne sammenheng vil det ikke ha noe praktisk betydning om Vestby storsenter utvider sin kjøpesenterdel med m 2. Rådmannen kan akseptere at den konkrete dispensasjonen ved Vestby storsenter begrenses til den størrelsen som er bygget, altså ca m 2. Det vil i praksis bety at dersom det ønskes noe utvidelse av kjøpesenteret må det søkes om en ny dispensasjon. Med foreslått innstilling anser rådmannen at klagen fra tiltakshaver i all hovedsak er tatt til følge. Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslås bare tatt delvis til følge. Denne klagen må derfor sendes til Fylkesmannen for endelig vedtak. Siden Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klager vil det trolig bli opprettet en settefylkesmann til å avgjøre klagesaken. Mandag 22. april vil kommunen ha et møte med tiltakshaver angående framdriften på veianlegget. Samme dag vil vi også forsøke å få til et møte mellom tiltakshaver og grunneier sør for Kirkeveien for om mulig få til en avtale om grunnerverv. RÅDMANNENS INNSTILLING 1. Klagen fra Vestby Senterutvikling tas til følge: Pkt 4c endres til: Veier skal ferdigstilles (inklusiv skilting og oppmerking) før slik at trafikk kan settes på både kjøreveier og gang- og sykkelveier. Øvrige arbeider (skråninger, tilsåing, belysning m.m.) skal ferdigstilles før Pkt 4d oppheves. 2. Klagen fra fylkesmannen i Oslo og Akershus tas delvis til følge: Pkt. 1 endres til: Det gis dispensasjon for utvide areal til kjøpesenter med m 2 til maks m 2. Denne utvidelsen tilsvarer størrelsen av forretningen Outlet One som flyttes internt i kommunen uten at handelsarealet i kommunen øker. 3. Det varsles med dette tvangsmulkt i form av et engangsbeløp og løpende dagmulkt etter plan- og bygningslovens 32-5 dersom fristene satt under pkt. 2 ikke følges. Det gis frist til for å gi forhåndsmerknader til et evt. vedtak om tvangsmulkt. Side ז av ז 6

8 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Ragne Borgen Arkiv: // 8/552 Arkivsaksnr.: 08/ Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -8/ PLM-8/13 SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 8 BNR VESTBY SENTER - SØKNAD OM DISPENSASJONER I FORBINDELSE MED MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Søknad om midlertidig brukstillatelse Referat fra møte Tillegg til referat fra møte fra STVØ Foreløpig uttalelse fra STVØ PLM 5 Bankgaranti sikkerhet for ferdigstillelse av vei Søknad om dispensasjoner med trafikkplan PLM 7 Utomhusplan, plantegninger, gjennomføringsplan SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Søknad om midlertidig brukstillatelse ble mottatt Det fremgår der at hele arealet er benyttet til kjøpesenter, det vil si m 2, og ikke begrenset til m 2 som følger av reguleringsplanens bestemmelser. Videre er utomhusplanen revidert, da bygget er plassert 2-2,5 m lenger mot syd og mot Kirkeveien enn prosjektert, og dette har fått konsekvenser for parkeringsareal og adkomst osv. I tillegg plasseres avfallsdunker og plastpakkemaskiner i område vest for senteret hvor det er regulert felles grøntareal, denne plasseringen er i første omgang midlertidig, og en eventuell slik permanent plassering vil omsøkes i egen etterfølgende søknad. Videre er det klart at Kirkeveien med tilhørende anlegg ikke blir ferdigstilt til den planlagte åpningen den Det foreligger en gjennomføringsavtale mellom utbygger og Statens vegvesen som innebærer en ferdigstillelse innen , som er sikret med en garanti på kr (ti millioner kr) i form av et beløp på sperret konto. Vestby kommune innkalte tiltakshaver og statens vegvesen til møte her den etter å ha blitt varslet om forsinkelsen. Her ble det diskutert ulike løsninger, men den omsøkte løsningen med delvis åpning av Kirkeveien samtidig med fortsatt anleggsperiode fram til 01. juni er ikke en tilfredsstillende løsning. Det man derfor kom fram til var at Kirkeveien holdes stengt til anlegget er ferdig bygget, og at arbeidstempoet økes slik at utbyggingstiden kortes ned, i alle fall til ferdigstillelse innen 01. mai, men så snart som overhodet mulig. Det skal støpes mur som må herdes, og herdingsprosessen kan ikke forseres, men alt av øvrig arbeid kan forseres med økt bemanning/ flere skift. Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet av anleggsområdet, og det kan kjøres minst to, kanskje til og med tre skift på anlegget. I mellomtiden må det gjøres en rekke enkle men viktige avbøtende tiltak for å bedre 7

9 Side 2 av 5 trafikkavviklingen i den perioden senteret er åpent med adkomst kun fra Vestbyveien, også for den øvrige trafikken gjennom området som blir berørt. Søknad om dispensasjon og midlertidig dispensasjon ble mottatt Det søkes om permanent dispensasjon fra maksimumskravet om m 2 kjøpesenter, og midlertidig dispensasjon for plassering av fyringsanlegg og avfallshåndtering i område regulert til felles grøntareal, samt midlertidig dispensasjon for å få midlertidig brukstillatelse før Kirkeveien med tilhørende gangveisystem er ferdig opparbeidet. 2. VURDERING Trafikksituasjonen Saken fremstår som alvorlig. Vi står nå i en situasjon som likevel må løses, og utfordringen er den korte tiden og det å finne de beste og faktisk realiserbare løsningene i perioden fra senteret åpner til veianlegget er ferdigstilt. Senteret er ønsket for Vestbys innbyggere, og vår oppgave må være å ivareta kommunens og innbyggernes interesser på beste måte i denne situasjonen. Dispensasjonssøknadene er nabovarslet, men på grunn av kort tidsfrist, tas saken til behandling før fristen for nabomerknader har gått ut. Dette er opplyst i nabovarselet, og eventuelle konkrete merknader vil bli vurdert dersom slike mottas innen fristen. Vilkårene for midlertidig dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven 19-3 er betinget av at vilkårene i 19-2 også er oppfylt, men dispensasjonen gjelder for en tidsbegrenset periode. Dispensasjon kan ikke gis dersom dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, settes vesentlig til side. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjon som omsøkt vil sørge for at senteret får åpnet, og ikke i verste fall blir stående tomt. Dette er av stor betydning for lokalsamfunnet. Trafikksystemet blir også ferdigstilt, men med en utsetteslse i den tiden det tar å ferdigstille arbeidene på en forsvarlig måte slik at tiltaket blir kvalitetsmessig godt utført. Etter administrasjonens vurdering vil en midlertidig dispensasjon av den varighet som omsøkt ikke sette disse hensynene vesentlig til side. Ulempene ved dispensasjonen er at senteret medfører økt trafikk uten at kapasiteten på veinettet omkring er ferdigstilt. Der erkjennes at det kan medføre tidvis trafikalt kaos fra søndre avkjørsel til Vestby sentrum gjennom sentrum og opp Vestbyveien. Derfor er det viktig at avbøtende tiltak som påkrevd av Statens vegvesen kommer på plass. Dirigering av trafikken inn til senteret og i Vestbyveien er påkrevd. Dette besørges av utbygger. Kirkeveien holdes stengt til anleggsarbeidene er ferdigstilt, slik at adkomst kun skjer via Vestbyveien og Sentervegen i denne perioden. I tillegg utføres konkrete trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med omkjøringsveiene etter konkrete vurderinger av kommune, Statens vegvesen og entreprenør i fellesskap. Dette er tiltak som vil medføre at ulempene reduseres. Videre er det stilt en påkravsgaranti på 10 millioner kr på sperret konto som sikkerhet for ferdigstillelse av arbeidene, som Statens vegvesen kan utløse dersom nødvendig. Risikoen for at anlegget ikke ferdigstilles er dermed pulverisert. Anleggsperioden fra åpningen av senteret til ferdigstillelse av veg- og gangveisystemet vil være på to måneder. Når det er ferdigstilt, vil hele anlegget 8

10 Side 3 av 5 være bygget som regulert i bebyggelsesplanen. Åpning av senteret til planlagt tid i samsvar med de inngåtte kontrakter mellom utbygger og leietaker er av vesentlig betydning. Etter en samlet konkret helhetsvurdering vurderes at fordelene med omsøkte midlertidige dispensasjon er klart større enn ulempene i dette konkrete tilfellet. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Trafikkplanen viser hvordan trafikken og gangadkomsten i området er planlagt i anleggsperioden. Dette sammen med konkrete trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres før åpningen vil sikre tilstrekkelig trafikksikkerhet og tilgjengelighet, samt at HMS for arbeiderne blir ivaretatt ved at det ikke slippes trafikk på deler av Kirkeveien før anlegget er ferdig. Vilkåret anses oppfylt. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Her har administrasjonen og utbygger hatt en tett dialog sammen med Statens vegvesen, og Statens vegvesen aksepterer i e-post av ønsket om midlertidige trafikkløsninger for å kunne åpne senteret som planlagt, på visse vilkår, i hovedsak forhold som ble drøftet i møtet onsdag Dette vil være overkommelige og enkle tiltak, men viktige tiltak for å opprettholde trafikksikkerheten. Vilkåret anses oppfylt. Etter en samlet konkret helhetsvurdering av alle forhold sett under ett er vilkårene for midlertidig dispensasjon som omsøkt etter administrasjonens vurdering oppfylt, og det anbefales at det gis dispensasjon for å tillate åpning av senteret den 14. mars, på vilkår som nevnt og med ferdigstillelsesfrist på veianlegget i løpet av mai 2013, men fortrinnsvis så tidlig som forsvarlig og praktisk mulig. Midlertidig plassering av fyringsanlegg og avfallshåndtering Fyringsanlegg plasseres på utsiden av byggets vestside i en midlertidig periode fram til bygget kan ta i bruk fjernvarme. Inntil det søkes om ferdigattest skal det være avklart hvor man ønsker permanent plassering av plastkomprimatorer og avfallskonteinere, enten inne i bygget eller utendørs. Administrasjonen finner at en slik midlertidig plassering på baksiden av bygget er uproblematisk, og kan ikke se at det foreligger særskilte ulemper i en slik midlertidig periode. Vilkårene for midlertidig dispensasjon som omsøkt vurderes å være oppfylt. Dispensasjon fra planens bestemmelser om arealbruk i senteret Det har vist seg vanskelig å fylle kontorlokaler i senteret som opprinnelig forutsatt, og det er derfor valgt å søke om at kontordelen i stedet kan benyttes som kjøpesenter selv om det overskrider taket på m 2 i reguleringsplanens bestemmelser. Dette tallet er satt ut fra en lokal vurdering i kommunen i sin tid, og har ingen forankring i statlige eller regionale planer eller retningslinjer. Fordelen ved å få fylt opp senteret med leietakere er langt større enn eventuelle ulemper. Hensynene bak begrensningen gjør seg ikke gjeldende med styrke, og det vurderes å være uproblematisk å gi dispensasjon som omsøkt. Det er i bestemmelsene ikke angitt at formål servering inngår som godkjent formål, og det er derfor søkt om dispensasjon 9

11 Side 4 av 5 for serveringslokaler i senteret. Dette har ikke vært kommunens mening med bestemmelsene, da det vurderes at serveringslokaler naturlig inngår i formålet kjøpesenter. Administrasjonen ser det slik at det er klart nødvendig med dispensasjon som omsøkt, og eventuelle ulemper kan ikke administrasjonen se med en slik dispensasjon. 3. ALTERNATIVER Alternativet å utsette åpningen av senteret til veganlegget er ferdigstilt fremstår ikke som et realistisk alternativ, da det vil få svært store økonomiske konsekvenser, både i form av manglende salgsinntekter, men først og fremst i form av brutte kontrakter med leietakerne og påfølgende rettskrav. Alternativet å åpne senteret og sette trafikk på deler av Kirkeveien mens anleggsarbeidene fremdeles pågår, fremstår heller ikke som en akseptabel løsning. Dette vil ha stor HMS-risiko for arbeiderne på veianlegget, i tillegg til at trafikksikkerheten for fotgjengerne ikke blir godt nok ivaretatt. Resultatet vil ikke bli kvalitetsmessig like godt som om man jobber med hele området som en helhet. I tillegg vil trafikksituasjonen høyst sannsynlig bli kaotisk med fare for oppstuvning og tilbakeblokkering både mot E6 og Erikstadveien, samt sentrum og Osloveien som er omkjøringsveg for E6. 4. KONKLUSJON Det vurderes at vilkårene for dispensasjon for alle forholdene som er omsøkt foreligger etter en samlet vurdering, og alternativene fremstår ikke som reelle. Dersom fristen for ferdigstillelse av veianlegget ikke overholdes, vil administrasjonen varsle reaksjon etter plan- og bygningsloven kapittel 32. INNSTILLING: 1) Det gis dispensasjon for overskridelse av areal til kjøpesenter til maks m 2 som omsøkt. 2) Det gis dispensasjon fra tillatt formål forretning og kontor til også å omfatte formål servering. 3) Det gis midlertidig dispensasjon fra krav om plassering av bebyggelse innenfor formålsgrense, inn til endelig løsning for containerne og komprimatorene er klar, senest til søknad om ferdigattest. 4) Det gis dispensasjon fra rekkefølgekrav som gjelder ferdigstilling av offentlig veianlegg før åpning av senteret 14. mars 2013 på følgende vilkår: a) Kirkeveien holdes stengt for trafikk inntil arbeidene er ferdige, med unntak av adkomst til Kirkeveien 10 og 12 (Shell, Seveneleven og Vestby dyreklinikk). Adkomst til senteret skjer i denne perioden fra Vestbyveien og Senterveien. Trafikken må dirigeres i forbindelse med åpningen av senteret og ved behov. b) Kompenserende tiltak må gjennomføres av utbygger innen åpningen av senteret i samsvar med krav fra Statens vegvesen, og for utbyggers regning. c) Veianlegget skal ferdigstilles senest innen 8. mai 2013, i samsvar med innsendte fremdriftsplan. BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: Møtested: PLAN- OG MILJØUTVALGET Formannskapsalen MØTEINNKALLING Til ekstraordinært møte Møtedato: 11.03.2013 Tid: 16:00 NB! Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B20 - DETALJREGULERING - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B20 - DETALJREGULERING - FØRSTEGANGSBEHANDLING Vestby kommune Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0224 Arkivsaksnr.: 13/12616 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan og miljøutvalget PL24/13 24.06.2013 24/13 SAMLET

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16 Søgne kommune Arkiv: 201/16 Saksmappe: 2015/2253-39324/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 23.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON GBNR 20/361, 371-1 FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 20/361 - Fritidsbolig Tiltakshaver: Hauglandsøy Fritid AS Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/107 Arkivsaksnr: 2015/4101-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 30.09.2015 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Søknad om

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 152 BNR 8 - GARNTØRKA - KLAGE PÅ AVSLAG - OMBYGGING/INNGLASSING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 152 BNR 8 - GARNTØRKA - KLAGE PÅ AVSLAG - OMBYGGING/INNGLASSING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Idar Fagereng Arkiv: // 152/8 Arkivsaksnr.: 11/1751-33 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -6/15 09.02.2015 PLM-6/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/72 Arkivsaksnr: 2016/171-7 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4131 20.01.2010 2010/1844 FM-J Karin Sand Oftedal 16.09.2010 VEDTAK I KLAGESAK OM OPPFØRING

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

GBNR 7/87, 101, POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 7/87, 101, POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 7/87, 101, 809 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 7/87, 101, 809 - Vei og fortau - Kleppestø Panorama Tiltakshaver: Kleppestø Panorama Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2982-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 23.03.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING NY 1. GANGS BEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING NY 1. GANGS BEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Vibeke Arnesen Arkiv: // 0219 Arkivsaksnr.: 11/1513-29 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-5/12 26.03.2012 Plan-

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 - Klepplandsveien 80

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 - Klepplandsveien 80 Søgne kommune Arkiv: 73/1 Saksmappe: 2014/1529-16814/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Ekstramøte i MØTEINNKALLING Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. I sak 18/16 var 6 medlemmer/varamedlemmer tilstede.

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. I sak 18/16 var 6 medlemmer/varamedlemmer tilstede. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 02.05.2016 kl. 17:00 17:35. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. I sak 18/16 var 6 medlemmer/varamedlemmer tilstede. Møtende

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende avslag på søknad om deling - Ås kommune - Sundbyveien 93 - gbnr 98/20

Vedtak i klagesak vedrørende avslag på søknad om deling - Ås kommune - Sundbyveien 93 - gbnr 98/20 Juridisk avdeling Ås kommune Postboks 195 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS Byrådssak 1553 /13 Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS ELTO ESARK-5120-200720658-354 Hva saken gjelder: Saken gjelder utbyggingsavtale dat. 3.10.2013

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Asplan Viak Stian Rugtvedt

Asplan Viak Stian Rugtvedt Asplan Viak Stian Rugtvedt Deres ref Vår ref Dato 16/4651-3 13.11.2017 Departementet besvarer spørsmål om rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner Vi viser til din e-post datert 7. november 2016, hvor

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet KLAGE PÅ FORMANNSKAPSSAK NR. 83/15 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAKKESTAD

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 19:00 20:45. Av 7 medlemmer var 7 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 08.04.2013 Tid: 17:00-18:45 Av 7 medlemmer var 7 tilstede medregnet møtende varamedlem. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Ås kommune Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 15/01798-21 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 2015/4558 16/392-4 27.06.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy kommune

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B18 NY 1.GANGS BEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B18 NY 1.GANGS BEHANDLING Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Øyvind Andreassen Arkiv: // 0230 Arkivsaksnr.: 13/1284-8 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-8/14 17.03.2014

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - klage over avslag på søknad om dispensasjon

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - klage over avslag på søknad om dispensasjon STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-56 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - klage over avslag på søknad

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Ole Morten Tjerviken Øvre Kronavei 12 Deres ref.: Vår ref.: 2017/4563 / GRORUU Arkivkode: 105/1 Dato: 06.09.2017 Delegert behandling av sak

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR NY BARNEHAGE I SOLERUNDEN; SLUTTBEHANDLING.

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR NY BARNEHAGE I SOLERUNDEN; SLUTTBEHANDLING. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: // 0208 Arkivsaksnr.: 10/1604 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -11/11 07.03.2011 Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /16

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /16 Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05362-6 Arkivkode 144 Saksbehandler Ragne Storsul Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 23.05.2016 42/16 Mekling av uløste innsigelser til kommuneplan 2014-2026 Rådmannens

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/11711-29 Dato: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PUNKT 2.4 OM GRAD AV UTNYTTING I BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 115/101,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 17:00 21:30. Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Til stede: Medlemmer: Pål Engeseth (H), Bodil Holter

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/03235-20 Inger Torild Hågensen 20.07.2015 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak Delegert sak nr: 14/03235-14 Det

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer