Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt."

Transkript

1

2

3

4 Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

5

6

7

8 Oslo kommune Byantikvaren i.it,t;;nrrsult AS I I nri. 2ç,0 Norconsult AS v/espen Utne Postboks Sandvika Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): 2010t1210 Saksbeh: Solveig Olaisen Arkivkode: 5 l2 Fornebu FORNEBUBANEN - OPPSTART AV PLANARBEID F'ORSLAG TIL PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING Vi viser til ekspedisjon, datert , vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning for Fornebubanen. Vedlagt saken følger forslag til planþrogru-, ut".t 25.0g.10. Frist for uttalelse er Byantikvarens uttalelse omfatter den delen av planområdet som ligger i Oslo kommune, og til konsekvensutredningens tema kap Kulturminner og kurturmiljø. Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal illustreres fra viktige standpunkt som viser nær- og {ernvirkning av tiltaket. Byantikvaren legger spesielt vekt på kulturmiljøet i lilleakerv eien 2, tidligeã Lysaker kjemiske fabrikker AS. Dette miljøetrepresenterer, sammen med dammen, en verdifull del av industrihistorien langs Lysakerelva. Bebyggelsen ble oppførtpå 1870-tallet. Selv om anlegget er noe ombygget, har den sammen med dammen høy verneverdi. Plassering av stasjon i denne delðn av planområdet vil medføre høyt konfliktnivå i forhold til kulturminneverdier i området..{utomatisk fredete kulturminner Det er giort funn av automatisk fredete kulturminner i nærområdet til planområdet. Den del av planområdet som befinner seg i Oslo synes imidlertid å være så sterkt utbygd at potensialet for tilstedeværelse av bevarte ikke registrerte kulturminner er lavt. Byantikvaren vil derfor i utgangspunktet ikke stille krav om arkeologisk registrering i forbindelse med tiltåket. /k_ Cathrine Reusch antikvar Byantikvaren Postadresse: Postboks Gnnerløl<ka 0505 Oslo Besøksadresse: Maridalsveien Oslo Sentralbord: Publikumsservice: Telefaks: l E-posl: oslo kommune no

9 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Norconsult v/espen Utne Vestfjordgaten Sandvika e-post: Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: 08/813 Inger Almqvist FORNEBUBANEN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID MED FORSLAG TIL PLANPROGRAM Bydelsutvalget fattet i møte følgende vedtak: SAK 255/10 FORNEBUBANEN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID MED FORSLAG TIL PLANPROGRAM Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Det vises til tidligere vedtak om Fremtidig kollektivbetjening, Fornebu Oslo, (sak 303/08, vedtatt i BU-møte , vedtaket følger vedlagt). Kollektivtrafikk Fornebu, sak 59/10, vedtatt i BU-møte , vedtaket følger vedlagt. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger til Fornebu basert på buss- og trikkeløsninger gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Bydelsutvalget gikk derfor alt i 2008 enstemmig inn for et forslag til utbygging av en ny T-banelinje tilknyttet Kolsåsbanen. Bydelsutvalget er meget fornøyd med at Forslag til planprogram som alternativ 4.1 vil utrede Alternativ med tunnel (T bane i tunnel) i tillegg til alternativ med bakkeløsninger. Bydelsutvalget forutsetter at alternativet med bakkeløsning problematiserer og behandler tilknytningsproblematikken til Oslos gate- og kollektivnett gjennom tett befolkede boligområder. Bydelsutvalget ser fram til en god planprosess, og forutsetter at Bydel Frogner, som vil bli direkte påvirket av en stor økning i persontrafikken, blir trukket direkte med underveis i planprosessen. Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post: F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\bu\bu 2010\September\Sak 255 brev ut NY.doc

10 2 Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A, 1SV) Redaksjonell endring i henhold til vedtak om Filipstad sak 253/10 Et alternativt trasévalg for T-bane fra Fornebu vil kunne gå under Bygdøy til Filipstad, og videre til ny Homansbyen stasjon alternativt til Oslo S, og må inngå i planprosessen. Etter dette er BUs vedtak følgende Det vises til tidligere vedtak om Fremtidig kollektivbetjening, Fornebu Oslo, (sak 303/08, vedtatt i BU-møte , vedtaket følger vedlagt). Kollektivtrafikk Fornebu, sak 59/10, vedtatt i BU-møte , vedtaket følger vedlagt. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger til Fornebu basert på buss- og trikkeløsninger gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Bydelsutvalget gikk derfor alt i 2008 enstemmig inn for et forslag til utbygging av en ny T-banelinje tilknyttet Kolsåsbanen. Et alternativt trasévalg for T-bane fra Fornebu vil kunne gå under Bygdøy til Filipstad, og videre til ny Homansbyen stasjon alternativt til Oslo S, og må inngå i planprosessen. Bydelsutvalget er meget fornøyd med at Forslag til planprogram som alternativ 4.1 vil utrede Alternativ med tunnel (T bane i tunnel) i tillegg til alternativ med bakkeløsninger. Bydelsutvalget forutsetter at alternativet med bakkeløsning problematiserer og behandler tilknytningsproblematikken til Oslos gate- og kollektivnett gjennom tett befolkede boligområder. Bydelsutvalget ser fram til en god planprosess, og forutsetter at Bydel Frogner, som vil bli direkte påvirket av en stor økning i persontrafikken, blir trukket direkte med underveis i planprosessen. Med hilsen Wenche Ørstavik Bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk

11 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Norconsult v/espen Utne Vestfjordgaten Sandvika e-post: Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: 08/813 Inger Almqvist FORNEBUBANEN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID MED FORSLAG TIL PLANPROGRAM Bydelsutvalget fattet i møte følgende vedtak: SAK 255/10 FORNEBUBANEN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID MED FORSLAG TIL PLANPROGRAM Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Det vises til tidligere vedtak om Fremtidig kollektivbetjening, Fornebu Oslo, (sak 303/08, vedtatt i BU-møte , vedtaket følger vedlagt). Kollektivtrafikk Fornebu, sak 59/10, vedtatt i BU-møte , vedtaket følger vedlagt. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger til Fornebu basert på buss- og trikkeløsninger gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Bydelsutvalget gikk derfor alt i 2008 enstemmig inn for et forslag til utbygging av en ny T-banelinje tilknyttet Kolsåsbanen. Bydelsutvalget er meget fornøyd med at Forslag til planprogram som alternativ 4.1 vil utrede Alternativ med tunnel (T bane i tunnel) i tillegg til alternativ med bakkeløsninger. Bydelsutvalget forutsetter at alternativet med bakkeløsning problematiserer og behandler tilknytningsproblematikken til Oslos kollektivnett gjennom tett befolkede boligområder. Bydelsutvalget ser fram til en god planprosess, og forutsetter at Bydel Frogner, som vil bli direkte påvirket av en stor økning i persontrafikken, blir trukket direkte med underveis i planprosessen. Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post: F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\bu\bu 2010\September\Sak 255 brev ut.doc

12 2 Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A, 1SV) Med hilsen Wenche Ørstavik Bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk

13 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Ruter As V/ Adm. dir. og styret Postboks 1030 Sentrum N-0104 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: 08/ KOLLEKTIVTRAFIKK FORNEBU Bydelsutvalget fattet i møte følgende vedtak : SAK 59/10 KOLLEKTIVTRAFIKK FORNEBU Forslag til vedtak fra SV: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget falt med 1 stemme for (1SV) og 14 stemmer mot (7H, 2FrP, 2V, 3A) Forslag til vedtak: Frogner BU har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med utbygging en av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger basert på buss- og trikk gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Frogner BU gikk derfor enstemmig inn for et forslag utbygging av en ny T-bane linje tilknyttet Kolsåsbanen jmf vedtak av Frogner BU er derfor meget fornøyd med at dette forslaget er tatt inn i Ruterrapport nr. 2009:17, Fornebubanen, sluttrapport trase- og konsekvensutredning. Det er også med stor glede vi registrer at altenativet Metro, som da gjelder en ny T-banelinje fra Ullernåsen stasjon til Fornebu stasjon samlet blir vurdert som det beste alternativet og med klare fordeler i forhold til en rekke viktige parametre som reisetid, sikkerhet, traffikale konsekvenser og natur- og miljøkonsekvenser. Frogner BU mener at det er uhyre viktig at dette nå følges opp i praktisk politikk og det snarest fattes forpliktende vedtak om en rask gjennomføring av en fremtidsrettet og funksjonell transportløsning gjennom en utbygging av T-banenettet til Fornebu. Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post: F:\ADMINISTRASJON\Miljørettet helsevern - Politisk sekretariat\politisk sekretariat\bu\bu 2010\Mars\Sak 59 brev ut.doc

14 2 Tilleggsforslag fra V: I andre setning, etter trafikkløsning, føye til: til Fornebu: Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger til Fornebu basert på buss- og trikk gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A, 1SV) Kopi: Samferdseletaten: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: v/ byrådsleder for miljø og samferdsel Jøran Kallmyr Miljø- og samferdselkomiteen: v/leder Rune Gerhardsen Dagsavisen: Aftenposten Aften: Lokalavisen: Med hilsen Wenche Ørstavik Bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk

15 Bydelsutvalget fattet i møte følgende vedtak: SAK 303/08 FRAMTIDIG KOLLEKTIVBETJENING, FORNEBU OSLO Forslag til vedtak: Bydelsutvalget vedtok enstemmig i møtet 29. august 2007 at man ønsker kollektivtransporten mellom Oslo og Fornebu lagt til T-bane nettet i Oslo. Utbyggingen av Fornebu området vil gi vel arbeidsplasser og boliger til mennesker. En stor del av de som bor og arbeider på Fornebu vil daglig reise til og fra området og bosatte andre steder i stor Oslo området vil reise til Fornebu området daglig. Iht offentlige fra 2007/2007 utredninger i regi av Akershus fylkeskommune vil denne trafikken kunne gi trikk/bussavganger hver retning til og fra Oslo gjennom Frogner bydel. I tillegg vil det nye Stabekk/Telenor stadion på Fornebu generere et stort antall reisende ved ulike arrangementer. De transportløsninger som tidligere er skissert er i store trekk som følger: Bussforbindelser Oslo Fornebu, gjennom Bydel Frogner. En lokal automatbane på Fornebu, med omstigning på Lysaker til trikk (bybane) inn til Skøyen og videre gjennom bydel Frogner og Oslo sentrum. T-bane (metro) over Lysaker Lilleaker Åsjordet Majorstuen. Dersom halvparten av de reisende skal befordres daglig til og fra Fornebu og at en vesentlig del av disse reiser i rushtrafikken, snakker vi her om mer enn én trikkeavgang per minutt hver vei. Bydel Frogner ser store negative miljøkonsekvenser og trafikkfarer av slik økt overflatetrafikk gjennom bydelen ved de alternative forslagene som buss- og trikkebaserte (by bane) løsninger medfører. Bydelen kan ikke akseptere og sende så store trafikkmengder gjennom bydelens gater og sårbare boligstrøk. Overflatetrafikk i slike volumer medfører betydelig forurensning i form av støy, vibrasjoner fra tungt

16 trikke- og bussmateriell og miljøskader for beboere og øvrig omgivelser. Det vil komme i tillegg til den trafikkfare som økningen i overflatetrafikk representerer for gående og andre trafikanter. Et moderne og fremtidsrettet kollektivsystem for dette reiseomfanget må etter Frogner bydelsutvalg oppfatning i tettbebygde strøk legges under bakken og bør med fordel integreres med eksisterende T-banesystem. Oslo har et godt ut bygget T-banesystem som er under utvikling til metrostandard, og i regionalsammenheng er det ønskelig å gjøre tilbudet i dette systemet best mulig overfor flest mulige trafikanter. En videreføring av Oslos moderne T-banesystem (metro) med en ny grenbane fra Åsjordet via Lilleaker og Lysaker vil gi reisende til / fra de store konsentrasjoner på Fornebu- og Lysaker-området miljøvennlig, hurtig, sikker og komfortabel personbefordring med nytt moderne vognmateriell, også tilrettelagt for automatdrift. Ved ekspressavganger kan eksempelvis reisende befordres fra Fornebu til Majorstuen på mindre enn 15 minutter, til sentrum ca 20 minutter. I møte med Ordføreren i Bærum, fylkesordføreren i Akershus samt næringsinteressene på Fornebu 13. januar i år ble det konkludert at man nå ønsker en bane løsning til Oslo med T-bane fra Lysaker opp til Åsjordet stasjon på Kolsåsbanen. Det pågår i dag reguleringsarbeid for Kolsåsbanen fra Åsjordet stasjon til bygrensen og videre utover i Bærum. I et større samferdselsperspektiv kan det synes veloverveid å prioritere en ny grenbane med stort trafikkgrunnlag, en metro fra Åsjordet via Lilleaker og Lysaker til Fornebu, fremfor oppgradering av strekningen frem til Kolsås. På bakgrunn av ovenstående anmoder Frogner bydelsutvalg Byrådet om å legge til grunn og bestille/pålegge fra PBE og øvrige parter i kommunen (Ruter, KTP etc.): Kollektivtransporten mellom Oslo og Fornebu skal baseres på en T-bane løsning koblet til det etablerte t-banenettet i Oslo via en gren bane fra Åsjordet til Lysaker og at dette innarbeides i Ruters strategiplan for 2008, 2009 og senere planer Ifm. reguleringsarbeidet for T-bane på Kolsåsbanen for strekningen fra Åsjordet og vestover pålegges Ruter, KTP og PBE å vurdere samt utarbeide planer og reguleringsforslag for en slik ny T-banegren med metrostandard til Lysaker iht. skissert løsning i Norconsults rapport for Akershus fylkeskommune, Bane til Fornebu. Tilleggsutredning, februar Bydel Frogner holdes løpende orientert og konsulteres jevnlig i forhold til dette arbeidet. Bydelsutvalget ønsker deltagelse i opprettet referansegruppe for prosjektet

17 Tilleggsforslag fra Erna Kahlbom (SV): Bydel Frogner ber om at Ruters utredningsgruppe suppleres med to representanter fra vår bydel. Forslaget med tillegg fra Erna Kahlbom (SV) ble enstemmig vedtatt (7H, 2 FrP, 2V, 3A, 1SV)

18

19

20 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Norconsult Espen Utne Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Planoppstart ,HJW 512 UTTALELSE FRA BYDEL VESTRE AKER - FORNEBUBANEN Det vises til oversendt varsel av 1. september 2010 om planarbeid for Fornebubanen. Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen behandlet saken i møte , og fattet følgende vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg tar varsel om planarbeid for Fornebubanen til orientering, men oppfordrer til at det bringes fortgang i arbeidet med å få bygget en baneløsning til Fornebu. Vestre Aker bydelsutvalg minner om at det allerede er vedtatt en bybaneløsning til området, som enkelt vil kunne inkorporeres i det eksisterende sporvognsnettet i Oslo. Vestre Aker bydelsutvalg er skeptisk til at fellesskapets midler ødes ved å ytterligere utrede en allerede grundig utredet, behandlet og vedtatt sak, spesielt sett hen til at innfartsveiene gjennom de vestlige bydeler er preget av kø og kaos grunnet pendling fra blant annet de nylig utbyggede områdene på Fornebu. Vedtaket sendes Norconsult. Med hilsen Jan O. Nytveit bydelsdirektør Bydelsadministrasjonen Adresse: Telefon: Bankgiro: Sørkedalsveien 148 Telefaks: Org.nr.: Oslo Epost:

21 Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Norconsult ved Espen Utne Vestfjordgaten Sandvika Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Rune Raknes, FORNEBUBANEN. PLANPROGRAM. OSLO KOMMUNES UTTALELSE Det vises til ovennevnte høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker, er av bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling. Det er innhentet uttalelse fra berørte instanser i kommunens ytre apparat. Disse uttalelsene følger vedlagt. Bystyrets samferdsels- og miljøkomité har bedt om å få se uttalelsen i god tid før høringsfristen utløper. I brev av søkte byrådsavdelingen om utsettelse av svarfristen til Samferdsels- og miljøkomiteen har berammet møte Eventuell uttalelse fra komiteen forutsettes ettersendt så snart den foreligger. På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse: Oslo kommune støtter at utredningsarbeidet favner vidt hva gjelder driftsformer og konsept slik at utredningen kan danne et best mulig grunnlag for anbefaling av trasé. Oslo kommune er opptatt av at de ulike løsningene for kollektivbetjening av Fornebu sikrer nødvendig fleksibilitet for valg av best mulig totalløsning for kollektivtrafikken på strekningen Fornebu Oslo sentrum. Bærum kommune må imidlertid bidra til at det ikke gjennomføres byggeprosjekter på Fornebu og Lysaker som er til hinder for planlegging og gjennomføring av en best mulig baneløsning fra Fornebu til Lysaker. Oslo kommune støtter at både metro, semimetro, bybane og superbuss blir utredet som mulige driftsformer og konsept. Det er i utredningsarbeidet behov for å beskrive trafikale konsekvenser av de ulike konseptene for kollektivnettet i Oslo. Oslo kommune finner i den forbindelse grunn til å påpeke at det ikke må velges konsept uten at det er gjennomført grundige systemvurderinger som inkluderer konsekvenser og muligheter i Oslo. Oslo kommune ber om at konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal illustreres fra viktige standpunkt som viser nær- og fjernvirkning av tiltaket. På Oslosiden av bygrensen er kulturmiljøet i Lilleakerveien 2 særlig verdifullt. Plassering av stasjon i denne delen av planområdet vil medføre høyt konfliktnivå hva gjelder kulturminneverdier. Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post:

22 I den grad planområdet strekker seg inn i Oslo, må planprogrammet også fastsettes av Oslo kommune. Myndighet til å fastsette planprogram for reguleringsplaner er i Oslo kommune delegert til Plan- og bygningsetaten. Bård Folke Fredriksen byråd for byutvikling Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: Brev av fra Plan- og bygningsetaten Brev av fra Bydel Ullern Brev av fra Samferdselsetaten Brev av fra Helse- og velferdsetaten Brev av fra Trafikketaten Brev av og fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten Brev av fra Byantikvaren Kopi til: Byrådslederens avdeling, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Byrådsavdeling for finans og næring, Plan- og bygningsetaten, Bydel Ullern, Samferdselsetaten, Helse- og velferdsetaten, Trafikketaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten 2

23

24

25

26 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET NOTAT Dato: Arkivkode: PLANID , N- 515 J.postID: 10/ Dok. nr: 10 Arkivsaksnr: 10/12582 Til: Majda Anicic Fra: Grete Marie Husø Vedrørende: Uttalelse fra miljørettet helsevern til planoppstart, offentlig ettersyn av planprogram Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern har mottatt saken om offentlig ettersyn av planprogram Fornebubanen til uttalelse. Miljørettet helsevern har ingen kommentarer til saken. Aktuelle miljøfaktorer som støy, vibrasjoner og rystelser både i driftsog anleggsfasen vil bli utredet i planfasen. Med hilsen Grete Marie Husø senioringeniør

27

28 From: Bredesen Ivar Sent: 16. september :36 To: Utne Espen Subject: Merknader - Fornebubanen - Varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram Vi viser til Deres brev datert vedrørende ovennevnte sak. Hafslund Nett har fordelingsnett i / langs det aktuelle områdene. Dette må Dere ta hensyn til i de videre planarbeider, slik at det ikke planlegges tiltak som hindrer fremtidig drift- og vedlikehold av våre kabler og anlegg! For påvisning av kabler, nettstasjoner, etc., samt nærmere informasjon om dette, så ta kontakt. Påvisning av kabler kan fås på tlf Vi ønsker at våre kabelanlegg etc. forblir liggende der de er i dag. Dersom det viser seg at det blir behov for å legge om noe av dette i noen områder, kan dette gjøres på bestilling etter nærmere avtaler. For eventuelle ytterlige opplysninger så ta kontakt. Med hilsen Hafslund Nett AS Ivar Bredesen senioringeniør Tlf.: Postadresse: 0247 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 144 file:///n /501/10/ /4 Arbeidsdokumenter/403_Regulering/Parsell 1/1. varsel om planoppstart/bemerkninger/hafslund nett.htm[ :24:42]

29

30

31

32

33 From: Myckland Henning Sent: 23. september :35 To: Utne Espen Subject: 10/ Fornebubanen Varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram Hei! Vi viser til oversendt forslag til planprogram for bane mellom Lysaker og Fornebu. Planprogrammet beskriver flere transportalternativer som skal utredes, herunder ulike baneløsninger. Det er vår oppfatning at baneløsninger generelt både gir høyest transportkvalitet og sterkest stimulerer utvikling av eiendomsverdiene langs banen. Planprogrammet vil avklare nærmere hvilke alternativer som er de mest hensiktsmessige. Uansett alternativ mener vi imidlertid det bør forutsettes en direkte tilknytning til Lysaker st. Planforslaget selv slår fast at dette er det viktigste kollektivknutepunktet i området. En baneforbindelse Lysaker Majorstuen er meget interessant. En slik vil gjøre Lysaker til en viktig spredningsstasjon også for trafikk mellom Vestkorridoren og Majorstuen. I tillegg til å være et viktig målpunkt i seg selv, er Majorstuen et sentralt kollektivknutepunkt. Selv om det er i tråd med gjeldende føringer, vil vi hevde at 25 år er for kort perspektiv for tunge og langvarige baneinvesteringer. Selv med restverdi vil neddiskontert beløp neppe gjenspeile slike investeringers reelle livstidsnytte. Med vennlig hilsen HENNING MYCKLAND NSB Rådgiver, NSB Plan nsb.no T (+47) file:///n /501/10/ /4 Arbeidsdokumenter/403_Regulering/Parsell 1/1. varsel om planoppstart/bemerkninger/nsb.htm[ :22:53]

34 NVE Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med forslag til planprogram - NVE From: Aalstad Grete Hedemann Sent: 7. oktober :45 To: Utne Espen Cc: Aalstad Grete Hedemann Subject: Fornebubanen - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med forslag til planprogram - Oslo og Bærum kommuner. NVEs innspill (saksnr NVE ). Fornebubanen - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med forslag til planprogram - Oslo og Bærum kommuner. NVEs innspill. Vi viser til oversendelse fra dere av NVE har som oppgave å fremme en samfunnsmessig forsvarlig utnytting av vassdragene og grunnvann, og ivareta miljøkvaliteten i og langs vassdragene. NVE har også et ansvar for å sikre samfunnet mot tap og skader som skyldes flom, erosjon og skred, og sørge for en god beredskap i forhold til disse farene. I tillegg er energiøkonomisering en viktig del av vårt forvaltningsansvar. Planprogrammet ivaretar i hovedtrekk NVEs ansvarsområder. Vi vil likevel bemerke at Lysakerelva omfattes av Oslomarkvassdragene, som er varig vernet etter verneplan 1 for vassdrag, og Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (1994) bør føres opp under kapittel 2.4 Overordnede retningslinjer. Vi mener også at påvirkning av grunnvann er et aktuelt tema som må tas inn i planprogrammet. Ut over dette har vi ingen merknader, men forbeholder oss retten til å komme tilbake ved offentlig ettersyn. Vennlig hilsen Grete Hedemann Aalstad Overingeniør Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar Telefon eller direkte E-post eller direkte Web: Husk at e-post du sender til NVE kan være et offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentleglovas regler. Page 1

35

36

37 Oslo kommune OsIo Havn KF f'lorconsult AS I 4 SEPT, 20t0 Norconsult AS Postboks Sandvika Att. Espen Utne Dato: Deres ref.: Vår ref. (saksnr) 20t0/239 Saksbeh.: Inger Margrethe Evensen, ttf Arkivkode: Varsel om oppstart av planarbeid - Fornebubanen Vi viser til Deres brev datert med varsel av oppstart av planarbeid med tilhørende planpro gram for Fornebub anen. Slik det fremkommer i varsel og planprogram, synes ikke planarbeidet å berøre Oslo Havn KFs myndighets- eller interesseområde. Dersom det senere skulle fremkomme forhold som har konsekvenser for sjø og sjøområder i Oslo havnedistrikt; jfr. vedlagte kart, ber vi om å bli kontaktet på nytt. Per Ø t{alvorsen teknisk direktør Vedlegg: Kart over Oslo havnedistrikt Fil ÃrÀ É Oslo Havn KF Postadresse: Postboks 230 Sentrurr 0103 osl-o Besøksadlesse: Skur 38 Vippetangen Telefon: Nordea: Telefaks: Org.nr.: MVA Epost: 7/ lns6ilt NS-EN ISO 14001:2004

38 wrj Filipstad Akershus Festning ørvika q-\ I o' á\ tn o\ Huk -\.,/ '- ',. \ Nesoddtangen o,'10 \ L-Husbergøya \, \ Ulvøya Nordstrand bad Nesodden

39 Oslo kommune Bystyret [10/ ] Sak 390 Planprogram for Fornebubanen. Uttalelse fra Oslo kommune - Forslag fra Andreas Behring (SV) av Sendt til byrådet Bystyret har behandlet saken i møtet sak 390 FORSLAG: Forslag fremsatt i komiteen: Eivind Heløe på vegne av H og Berit Jensen Riis på vegne av F tok opp første avsnitt i byrådets uttalelse: Oslo kommune støtter at utredningsarbeidet favner vidt hva gjelder driftsformer og konsept slik at utredningen kan danne et best mulig grunnlag for anbefaling av trasé. Oslo kommune er opptatt av at de ulike løsningene for kollektivbetjening av Fornebu sikrer nødvendig fleksibilitet for valg av best mulig totalløsning for kollektivtrafikken på strekningen Fornebu Oslo sentrum. Bærum kommune må imidlertid bidra til at det ikke gjennomføres byggeprosjekter på Fornebu og Lysaker som er til hinder for planlegging og gjennomføring av en best mulig baneløsning fra Fornebu til Lysaker. Rune Gerhardsen på vegne av A, Andreas Behring på vegne av SV og Ingrid Baltzersen på vegne av R fremmet følgende forslag: Første setning i første avsnitt tas ut. Rune Gerhardsen på vegne av A, Andreas Behring på vegne av SV, Guro Fjellanger på vegne av V og Ingrid Baltzersen på vegne av R foreslo følgende tillegg før første setning i byrådets første avsnitt: Oslo kommune mener utredningsarbeidet må fokuseres på en skinnegående løsning som kan fungere sammen med eksisterende kollektivnett. Oslo kommune viser til at bystyret tidligere har vedtatt ønske om en trikke- eller T-baneløsning. Eivind Heløe på vegne av H, Berit Jensen Riis på vegne av F og Guro Fjellanger på vegne av V tok opp andre avsnitt i byrådets uttalelse, med den endring at bybane erstattes med trikk : Oslo kommune støtter at både metro, semimetro, trikk og superbuss blir utredet som mulige driftsformer og konsept. Det er i utredningsarbeidet behov for å beskrive trafikale

40 konsekvenser av de ulike konseptene for kollektivnettet i Oslo. Oslo kommune finner i den forbindelse grunn til å påpeke at det ikke må velges konsept uten at det er gjennomført grundige systemvurderinger som inkluderer konsekvenser og muligheter i Oslo. Rune Gerhardsen på vegne av A, Andreas Behring på vegne av SV og Ingrid Baltzersen på vegne av R fremmet følgende forslag: I andre avsnitt, første setning tas superbuss ut. Rune Gerhardsen på vegne av A, Andreas Behring på vegne av SV, Guro Fjellanger på vegne av V og Ingrid Baltzersen på vegne av R foreslo følgende tillegg til byrådets andre avsnitt: Oslo kommune vil særlig be om at det utredes å bygge en trikkeløsning fra Fornebu til Skøyen langs E18. Kort reisetid, og sammenheng med de øvrige kollektivsystemer er avgjørende for en vellykket kollektivløsning på Fornebu. Lederen på vegne av komiteen tok opp tredje og fjerde avsnitt i byrådets uttalelse: Oslo kommune ber om at konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal illustreres fra viktige standpunkt som viser nær- og fjernvirkning av tiltaket. På Oslosiden av bygrensen er kulturmiljøet i Lilleakerveien 2 særlig verdifullt. Plassering av stasjon i denne delen av planområdet vil medføre høyt konfliktnivå hva gjelder kulturminneverdier. I den grad planområdet strekker seg inn i Oslo, må planprogrammet også fastsettes av Oslo kommune. Myndighet til å fastsette planprogram for reguleringsplaner er i Oslo kommune delegert til Plan- og bygningsetaten. Votering: Vedr. første avsnitt: A, SV og Rs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R). H og Fs forslag ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV og R). A, SV, V og Rs forslag ble vedtatt mot 25 stemmer (H og F). Vedr. andre avsnitt: A, SV og Rs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R). H, F og Vs forslag ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV og R). A, SV, V og Rs forslag ble vedtatt mot 25 stemmer (H og F). Vedr. tredje og fjerde avsnitt: Samferdsels- og miljøkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er bystyrets vedtak: Oslo bystyre gir følgende uttalelse til Planprogram for Fornebubanen: 2

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer