NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2012: 15 Politikk for likestilling

2 Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet. 2. Utenfor og innenfor. Utenriksdepartementet. 3. Fripoliser og kapitalkrav. Finansdepartementet. 4. Trygg hjemme. Justis- og beredskapsdepartementet. 5. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 6. Arbeidsrettede tiltak. Arbeidsdepartementet. 7. Mer effektiv konkurranselov. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 8. Ny utdanning for nye utfordringer. Justis- og beredskapsdepartementet. 9. Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. Olje- og energidepartementet. 10. Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven. Justis- og beredskapsdepartementet. 11. Grunnlaget for inntektsoppgjørene Arbeidsdepartementet. 12. Ventetid et spørsmål om tillit. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 13. Pensjonslovene og folketrygdreformen II. Finansdepartementet. 14. Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Statsministeren. 15. Politikk for likestilling. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Foto: GettyImages

3 NOU Norges offentlige utredninger 2012: 15 Politikk for likestilling Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 12. februar Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. september Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2012

4 ISSN ISBN Xpress AS

5 Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Utvalget leverte sin første utredning NOU 2011: 18 Struktur for likestilling 15. november Likestillingsutvalget overleverer med dette sin utredning NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Oslo, 25. september 2012 Hege Skjeie (leder) Ronald Craig Helga Eggebø Anne Britt Flemmen Cathrine Holst Øystein Gullvåg Holter Anders Todal Jenssen Kjell Erik Lommerud Marjan Nadim Sevil Sümer Mari Teigen Thomas Michael Walle Marit Wårum Kari Framnes Agnes Aaby Hirsch Ane Lindholt Elin Rønningen Beret Bråten

6

7 Arbeidsmiljøloven Diskrimineringsloven Forkortelser Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. Diskrimineringsombudsloven Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven EU EØS Folketrygdloven Forvaltningsloven KDK LDN LDO Likestillingsloven Meld. St. 1 NOU Opplæringslova Straffeloven St.prp. Ot.prp. St.meld. Prop. X S Prop. X L Prop. X LS RDK SP ØSK Valgloven Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Den europeiske union Det europeiske økonomiske samarbeidsområde Lov 28. februar 1997 nr 19: lov om folketrygd Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsombudet Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene Melding til Stortinget Norges offentlige utredninger Lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa LOV 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Stortingsproposisjon Odelstingsproposisjon Stortingsmelding Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) Proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak) FNs konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Lov av 28. juni 2002 nr 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 1 Nye betegnelser for Stortingets og regjeringens publikasjoner fra 1. oktober 2009.

8

9 Oversikt over innhold Del I Introduksjon Utvalgets mandat og sammensetning Helhetlig likestillingspolitikk. Perspektiv og sammendrag NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Sammendrag av vurderinger Del II Perspektiver Idégrunnlaget for likestilling Flerdimensjonal likestillingspolitikk Del III Likestillingsstatus Demokrati Utdanning Kjønnsdelt arbeidsmarked Arbeidstid og arbeidsmiljø Økonomiske forskjeller Regionale variasjoner Omsorg Oppslutning om likestilling Trakassering og vold Rettslig trygghet Del IV Anbefalinger Innsatsområder Kunnskapsutvikling Økonomiske og administrative konsekvenser Litteratur Vedlegg 1 Indikatorer for likestilling

10 Detaljert innhold Del I Introduksjon Utvalgets mandat og sammensetning Utvalgets oppnevning og mandat Utvalgets sammensetning Utvalgets arbeid Helhetlig likestillingspolitikk. Perspektiv og sammendrag Tolkning av mandatet Likestillingspolitikkens prinsipielle utgangspunkt Krysningspunkter Likestillingsstatus Regionale variasjoner, indikatorer for likestilling Tiltak for likestilling Linjer i likestillingspolitikken Samfunnsmakt Velferdsstat og arbeidslinje Fra endimensjonal til flerdimensjonal likestillingspolitikk Lange linjer og nye innsatser Sammendrag Utredningens del 2: Perspektiver Utredningens del 3: Likestillingstatus Utredningens del 4: Anbefalinger NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Sammendrag av vurderinger Innledning Overordnede vurderinger Diskrimineringsvern og aktivt likestillingsarbeid. Lovgrunnlaget Iverksettingsstruktur for likestilling sentralt, regionalt og lokalt Samråd med likestillingsorganisasjoner og med partene i arbeidslivet Et landsdekkende lavterskeltilbud. Likestillings- og diskrimineringsombudet LDOs konvensjonstilsyn Et effektivt diskrimineringsvern. Likestillings- og diskrimineringsnemnda Del II Perspektiver Idégrunnlaget for likestilling Likestillingspolitikkens prinsipielle utgangspunkt Likestilling som rettferdighet Hva vil det si å tilnærme seg likestillingspolitikken prinsipielt? Likestillingens filosofiske grunnlag Utilitarisme: Individuelle preferanser og samfunnsnytte Liberalisme: Frihet og rettferdighet Likhet og demokrati Omsorg, kjønnsforskjell og kvinners verdier Patriarkat og nye kjønnsordener Menn og maskuliniteter Multikulturalisme, skeiv feminisme og interseksjonalitet Samfunnsdeltagelse på like vilkår Normative hensyn i konflikt Like muligheter og resultatlikhet Tilstrekkelighetslikhet og relativ likhet Omfordeling og anerkjennelse Frihet og anerkjennelse Likhet og demokrati Likhet og frihet Hvem omfattes av prinsippet om deltagelse på like vilkår? Oppsummering Flerdimensjonal likestillingspolitikk Innledning Livsløp Forløp og overganger Tidsdimensjoner Eksempel: Livsløp i offentlige dokumenter Klasse Sosiale og økonomiske forskjeller Klasseskjemaer Kjønn, klasse og hushold Sosial arv og sosial mobilitet Eksempel: Klasse i offentlige dokumenter Etnisitet Hva menes med etnisitet?... 79

11 5.4.2 Om kategorisering hvem forstås som norsk? Eksempel: Etnisitet i offentlige dokumenter Interseksjonalitet Del III Likestillingsstatus Demokrati Innledning Utfordringer Folkevalgte forsamlinger Folkevalgte Politiske topposisjoner Arbeidsdeling Motivasjon for politisk arbeid Arbeidsforhold Utvelgelsesprosesser og -kriterier Valgbarhet og personvalg Oppsummering og vurdering Medieoffentlighet Marginalisering Vilkår for deltakelse Likestillingstiltak i mediene Regler for markedsføring Oppsummering og vurdering Organisasjoner Likestillingsorganisasjoner Breddeorganisasjoner Oppsummering og vurdering Utdanning Innledning Utfordringer Ulikheter i læringssituasjonen Likestilling i barnehagen Likestilling i skolen Læres likestilling i skolen? Likestilte læremidler? Forskjellig læringsutbytte mellom jenter og gutter Ansatte i barnehage og skole Mangfold blant ansatte i barnehagen Mangfold blant ansatte i skolen Handlingsplaner for barnehage og skole Oppsummering og vurdering Videregående og høyere utdanning frafall og kjønnstypiske valg Hvem fullfører videregående opplæring? Kjønnstypiske valg i videregående skole Yrkesfag Studieforberedende fag Skolesatsninger Kjønnstypiske valg i høyere utdanning Hvem studerer? Hva studeres? Likestillingstiltak Oppsummering og vurdering Overgang fra utdanning til arbeid Ufaglært og overgang til jobb Faglært og overgang til jobb Høyere utdanning og overgang til jobb Oppsummering og vurdering Kjønnsdelt arbeidsmarked Innledning Utfordringer Horisontal segregering: Utviklingstrekk Innledning Sektor- og yrkesskiller i norsk arbeidsliv Offentlig sektors tiltrekning? Likestillingstiltak Oppsummering og vurdering Klasseposisjoner i arbeidsmarkedet Innledning Yrkesklasser i det norske arbeidsmarkedet: Utviklingstrekk Likestillingstiltak Oppsummering og vurdering Norske topposisjoner Innledning Bakgrunnsinformasjon: Eliteutvalget Utviklingstrekk Oppsummering og vurdering Arbeidstid og arbeidsmiljø Innledning Utfordringer Ulike former for deltid Utvikling i kvinners og menns arbeidstidsmønstre Skift/ turnus og arbeid utenom dagtid Deltid som langvarig arbeidslivstilknytning Ufrivillig deltid og undersysselsetting Oppsummering og vurdering

12 9.3 Kjønnede familietilpasninger Arbeidsdeling i familien Oppsummering Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsbelastning og kontroll Fleksibilitet Sykefravær Oppsummering og vurdering Økonomiske forskjeller Innledning Utfordringer Lønns- og inntektsforskjeller Lønnsforskjeller Inntektsforskjeller Oppsummering Forskjeller i lavinntekt Forsørgelse Lavinntekt i husholdninger Lavinntekt på individnivå Oppsummering Regionale variasjoner Innledning Regional variasjon i grad av likestilling Hvordan måle regional likestilling? Like utfordringer regionale variasjoner Betydningen av næringsstruktur og sentralitet Regionale likheter og forskjeller Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sørøstlandet (Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark) Agder og Rogaland Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) Trøndelag Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) Oppsummering Vurdering Omsorg Innledning Utfordringer Status for likestilt omsorg Omsorg for barn og eldre: Holdninger og praksis Yrkesaktivitet og omsorg for barn og eldre Oppsummering og vurdering Foreldrepenger og engangsstønad Likestillingseffekter av foreldrepengeordningen Fedre som mangler foreldrepengerettigheter Kvinner som mottar engangsstønad Oppsummering og vurdering Støtte til enslige forsørgere Mottakere av overgangsstønad Likestillingseffekter av overgangsstønad Oppsummering og vurdering Oppslutning om likestilling Innledning Holdninger til likestilling Variasjoner i holding til likestilling Sammenheng mellom holdning og handling? Oppsummering Trakassering og vold Innledning Utfordringer Ulike forståelser av vold i nære relasjoner og seksualisert vold Likestilling og vold Menn, maskuliniteter og vold Etnisitet, kultur og vold Seksuell trakassering Forbud og vern mot seksuell trakassering Seksuell trakassering i arbeidsog organisasjonsliv Seksuell trakassering i skolen Oppsummering og vurdering Voldtekt Utsatte og gjerningspersoner Oppsummering og vurdering Vold i nære relasjoner Vold mot barn Partnervold Partnerdrap Vold i storfamilier Krisesentre Oppsummering Vold og migrasjon Utlendingslovens regler om familiegjenforening Menneskehandel Oppsummering og vurdering

13 15 Rettslig trygghet Innledning Gjennomføring av diskrimineringsvernet Opplevd diskriminering Eksempel fra Sverige: Antidiskrimineringsbyråene Oppsummering og vurdering Tilgang til likeverdige offentlige tjenester Pådrivere for likeverdige offentlige tjenester Forskning om likeverdige tjenester Oppsummering og vurdering Rettighetsinformasjon Rettighetsinformasjon i praksisfeltet Oppsummering og vurdering Fri rettshjelp Spesielle rettshjelpstiltak Rettshjelp i tilknytning til diskrimineringssaker Reformer på fri-rettshjelpsområdet Oppsummering og vurdering Del IV Anbefalinger Innsatsområder Innledning Folkestyre Bakgrunn Likestilte valglister Program for bredde i folkestyret Valgfrihet Bakgrunn Program for frie utdanningsvalg Pedagogikk for likestilling Ressursmiljø for å fremme likestilling i lærerutdanning og læremidler Likestillingsstipend Kjønnspoeng i høyere utdanning Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet Selvstendig avtale Nasjonale mål Avtale på virksomhetsnivå Myndighetenes oppgaver Partenes oppgaver Forankring og oppfølging av avtalen Fordeling Bakgrunn Rettferdig foreldrepengeordning Foreldrepenger: Selvstendig rett for fedre En tredelt foreldrepengeordning Øke taket for utbetaling av foreldrepenger? Foreldrepenger uavhengig av yrkesaktivitet Vilkår for overgangsstønad Omsorgspenger ved nære pårørendes sykdom Sårbarhet Bakgrunn Program for forebygging av seksuell trakassering Lovfesting av tilbud om overgrepsmottak Trygge botilbud for ofre for menneskehandel Fri rettshjelp i diskrimineringssaker for domstolene Tilskuddsordning for rettighetsinformasjon Kunnskapsutvikling Innledning Forskningsmidler og kompetansemiljøer BLDs forskningsressurser Utredningsinstruksen Forskningsformidling og forskningspolitikk Eksempler på kunnskapsbehov Folkestyre Effekter av internasjonalisering Surveyforskning om likestillingsutvikling Valgfrihet Arbeids- og familietilpasninger Kunnskap om kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv Småbarnsfase, retradisjonalisering og kvinners deltidsarbeid Eliter og likestillingspolitikk Likestillingspolitikk og den biologiske vending Fordeling Utelukkingsmekanismer i ulike deler av arbeidsmarkedet Effekten av velferdsordninger: Registerbaserte studier Sårbarhet Omfangsundersøkelser: Seksuell trakassering og voldtekt

14 Omfang av kjønnsdiskriminering Familieinnvandring og sårbarhet Folkehelse i et flerdimensjonalt perspektiv Likestillingsindikatorer på fire innsatsområder Kriterier for gode indikatorer Begreper og operasjonalisering Indikatorer Folkestyre Valgfrihet Fordeling Sårbarhet Økonomiske og administrative konsekvenser Innledning Utvalgets anbefalinger anslåtte kostnader Folkestyre Valgfrihet Fordeling Sårbarhet Eksempel: Samfunnsøkonomisk gevinst Samlet oversikt over kostnadsanslag offentlige utgifter Litteratur Vedlegg 1 Indikatorer for likestilling

15 Del I Introduksjon

16

17 NOU 2012: Politikk for likestilling Kapittel 1 Kapittel 1 Utvalgets mandat og sammensetning 1.1 Utvalgets oppnevning og mandat Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 for å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Utvalget startet opp sitt arbeid 1. august I mandatet var utvalget bedt om å levere sin utredning to år etter oppstart. I oktober 2010 fikk utvalget en presisering av mandatet knyttet til å utrede de eksisterende institusjonelle og organisatoriske rammene for likestillingsarbeid i offentlig regi på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Denne delen av utvalgets arbeid skulle forseres. NOU 2011: 18 Struktur for likestilling, ble levert 15. november Likestillingsutredningen består slik av to publikasjoner: NOU 2011: 18 og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Mandatet: «Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utredningen skal gjennomføres i et livsløps- klasse og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes. Likestilling er her å forstå som kjønnslikestilling. Utvalget skal drøfte det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, herunder spørsmål om hvorfor det norske samfunnet trenger en likestillingspolitikk og målet for denne. Utvalget skal peke på likestillingspolitiske dilemmaer og utfordringer i et livsløps- klasse- og etnisitetsperspektiv. Utvalget skal drøfte hensiktsmessige indikatorer for likestilling; hvordan måle en ønsket utvikling. Utvalget skal videre gjøre opp status for kjønnslikestilling i Norge, basert på tidligere forskning, utredninger, registerdata og erfaringer. Utvalget skal også identifisere områder der likestilling ikke er oppnådd, herunder regionale forskjeller som følge av ulikheter i levekår og livsmønster og drøfte årsaker og peke på løsninger. Utvalget skal komme med konkrete forslag til tiltak og virkemidler, under hensyn også til den praktiske anvendbarheten. Utvalget skal vurdere behovet for ny kunnskap og har anledning til å sette i gang prosjekter. Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Minst et av forslagene fra utvalget skal baseres på uendret ressursbruk.» Utvalgets tolkning av dette mandatet presenteres i kapittel 2. Presiseringen av mandatet om virkemiddelapparatet, jf. brev fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010, ble gitt i forbindelse med at departementet hadde behov for en vurdering av virkemiddelapparatet i forbindelse med gjennomgangen av diskrimineringslovgivningen. I denne presiseringen ble utvalget bedt om å vurdere de eksisterende institusjonelle/organisatoriske rammene for likestillingsarbeid i offentlig regi på sentralt, regionalt og lokalt nivå og eventuelt fremme forslag om tiltak som kan videreutvikle og styrke den offentlige innsatsen. Utvalget ble bedt om å vurdere Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sine oppgaver særskilt, herunder fordeler og ulemper ved å legge lovhåndhevings- og tilsynsoppgaver til et ombud, kompetansedelingen mellom ombudet og nemnda og vurdering av LDOs oppgaver når det gjelder tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med internasjonale forpliktelser. Utvalget skulle også vurdere ulike modeller for å ivareta samarbeid mellom offentlige myndigheter og sivilt samfunn på likestillings- og diskrimineringsområdet, samt partene i arbeidslivet. 1.2 Utvalgets sammensetning Utvalget har hatt følgende sammensetning: Professor Hege Skjeie, Universitetet i Oslo (utvalgsleder)

18 18 NOU 2012: 15 Kapittel 1 Politikk for likestilling Seniorrådgiver Ronald Craig, Likestillings- og diskrimineringsombudet Doktorgradstipendiat Helga Eggebø, Universitetet i Bergen Professor Anne Britt Flemmen, Universitetet i Tromsø Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo Postdoktor og forsker Cathrine Holst, Universitetet i Oslo. Professor Anders Todal Jenssen, Norges teknisknaturvitenskaplige universitet, Trondheim Professor Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen Doktorgradsstipendiat Marjan Nadim, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Seniorforsker Sevil Sümer, Universitetet i Bergen Forskningsleder Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Førstekonservator Thomas Michael Walle, Norsk folkemuseum, Oslo Sekretariatet har bestått av Marit Wårum (sekretariatsleder), Kari Framnes (utredningsleder), Agnes Aaby Hirsch (utredningsleder) og Ane Lindholt (førstekonsulent). Elin Rønningen (utredningsleder) ledet arbeidet med NOU 2011: 18 og har arbeidet i 20 prosent stilling med den foreliggende utredningen. Kari Framnes har arbeidet i sekretariatet fra januar 2011, først med NOU 2011: 18 og deretter med den foreliggende utredningen. Ane Lindholt ble engasjert i en periode på tre måneder våren 2011, deretter fra august 2011 frem til overlevering i Forsker Beret Bråten har vært engasjert til arbeid i sekretariatet fra oktober 2011 til midten av januar 2012 og på timebasis fra mars til overlevering Utvalgets arbeid Utvalget har siden oppstart 1. august 2010 avholdt 15 møter, med til sammen 23 møtedager. Utvalget har i løpet av utredningsarbeidet vært organisert i arbeidsgrupper rundt ulike temaer i utredningsarbeidet. Flere utvalgsmedlemmer har bidratt med tekster til utredningen. Det har vært følgende møter i tilknytning til utredningsarbeidet: Departementer Utvalgsleder hadde i november 2010 et møte med Embetsgruppen for likestilling for å orientere om utvalgets arbeid. I Embetsgruppen for likestilling deltar representanter for hvert av departementene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet leder gruppen. I januar 2011 ble det utpekt kontaktpersoner for utvalget fra departementene. Utvalgsleder deltok sammen med sekretariatet på et møte med kontaktpersonene fra departementene i mars På møtet fikk utvalget innspill om departementenes arbeid med likestilling på egne fagområder. Formålet med møtet var å få innspill, i form av forberedte innlegg, om konkrete temaer knyttet til organisering av likestillingsarbeid i departementene. Møtet med departementene ble fulgt opp med en egen spørreundersøkelse til samtlige departementer, jf. Likestillingsutvalget (2011) Notat om arbeid med kjønnslikestilling i departementene. Utvalgets sekretariat har i tillegg hatt møter med flere departementer for å få belyst nærmere problemstillinger under departementenes ansvarsområder. Det gjelder Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, samt Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet. Direktorater Sekretariatet hadde i mars 2011 møter med representanter for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å få informasjon om direktoratenes arbeid generelt og om arbeidet med likestilling. Utvalget mottok også en skriftlig redegjørelse fra Bufdir i etterkant av møtet. Likestillings- og diskrimineringsombudet/ Likestillings- og diskrimineringsnemnda Utvalget har hatt en rekke møter med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Utvalgsleder, flere av medlemmene og sekretariatet gjennomførte i januar 2011 en møterekke med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) der ombudet, Sunniva Ørstavik, deltok sammen med ledergruppen og flere saksbehandlere. Utvalget har også mottatt skriftlige innspill om likestillingsog mangfoldsarbeid i arbeidslivet fra LDO, i tillegg til LDOs kartlegging av egne klagesaker Utvalgsleder og sekretariatet hadde også i februar 2011 møte med Likestillings- og diskrimineringsnemnda, ved nemndas leder Trude Haugli og sekretariatsleder. På møtet ble en rekke forberedte spørsmål om nemndas virksomhet og erfaringer gjennomgått.

19 NOU 2012: Politikk for likestilling Kapittel 1 Fylkesmenn Utvalgsleder og sekretariatet hadde i januar 2011 møte med Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Telemark for å drøfte fylkesmannens rolle i det offentlige likestillingsarbeidet. Utgangspunktet for møtet har vært forberedte problemstillinger fra utvalget. Fylkesmennene som deltok på møtet uttalte seg på bakgrunn av egne erfaringer som fylkesmenn. Møtet ble fulgt opp med et brev til fylkesmennenes arbeidsutvalg, hvor det ble bedt om innspill fra alle embeter. Utvalget mottok innspill fra totalt syv av 18 embeter. Likestillingssentrene Sekretariat og utvalgsleder har hatt flere møter med ledelsen og representanter fra flere sentre som arbeider for å fremme likestilling, og som mottar statlig støtte. Formålet med møtene har vært å få innblikk i sentrenes arbeid og erfaringer som pådrivere for likestilling mellom kjønnene. Egne møter er avholdt med Likestillingssenteret (Hamar), KUN senter for kunnskap og likestilling (Steigen), Senter for likestilling (Agder) og Reform Ressurssenter for menn (Oslo). I tillegg har sekretariatet hatt møte med representanter for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Likestillingssenteret på Hamar har sammen med Østlandsforskning undersøkt det regionale og kommunale likestillingsarbeidet for utvalget, og sammen med prosjektgruppen for Fritt-valg satsningen i Agder gitt innspill til utredningsarbeidet om likestillingsarbeid i skole og barnehage. Partene i arbeidslivet Utvalget har hatt flere møter med hovedorganisasjoner i arbeidslivet. I mars 2011 hadde utvalget ved utvalgsleder, flere av medlemmene og sekretariatet et felles møte med hovedorganisasjonene. På arbeidstakersiden møtte representanter fra LO, YS, Unio og Akademikerne, på arbeidsgiversiden møtte representanter fra Virke (tidligere HSH), NHO, Spekter og KS. På dette møtet kom det innspill fra partene om deres arbeid med likestilling. Utvalget har også mottatt partenes innspill til høringen av Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn. Sekretariatet og utvalget har også hatt egne møter med arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne. Frivillige organisasjoner I september 2011 hadde utvalget ved utvalgsleder, et utvalgsmedlem og sekretariatet møte med organisasjoner som arbeider med likestillingsspørsmål. Utvalget mottok også skriftlige innspill i etterkant av møtet fra noen av organisasjonene. Sekretariatet har også hatt møter med lederen for Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), daglig leder for borgerrettighetsstiftelsen Stopp diskrimineringen og med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Eksterne utredninger og kartlegginger Utvalget har bestilt en rekke kunnskapsstatuser, og har tatt initiativ til å samle inn underlagsmateriale om likestillingspolitikken og organisering av likestillingspolitikken i de andre nordiske land. I tillegg har utvalget bestilt faktaunderlag og samarbeidet med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet om to større analyseprosjekter. Utvalget har videre bestilt materiale som grunnlag for tiltaksutvikling, og for å vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets anbefalinger. Nedenfor følger en liste over publikasjoner bestilt av utvalget: Aune, Helga og Else Leona McClimans (2012) Vurdering av når stipendordninger for å øke rekrutteringen av det underrepresenterte kjønn til utvalgte utdanninger kan være lovlig. Betenkning. Berven, Nina og Bodil Ravneberg (2012) Forskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiv. En kunnskapskartlegging. Uni Rokkan rapport nr Brekke, Idunn og Liza Reisel (2012) Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv. Rapport nr. 6/ Institutt for samfunnsforskning. Danielsen, Kirsten, mfl. (2011) Livsløp i et likestillingsperspektiv. Hvilke utfordringer har forskningen tematisert? Hvilke utfordringer har offentlige myndigheter tematisert. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Notat til Likestillingsutvalget. Djuve, Anne Britt mfl. (2011a) Et etnisk perspektiv på likestilling - en kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang. Fagbevegelsens forskningssenter. Fafo-notat 2011:06 Emerek, Ruth og Martin Bak Jørgensen (2011) Lige rettigheter Ligestilling i Danmark CoMID, Aalborg universitet. Freidenvall, Lenita (2011) Faktarapport om jämställdhet i Sverige. Stockholms Universitet.

20 20 NOU 2012: 15 Kapittel 1 Politikk for likestilling Hansen, Ketil Lenert (2012) Likestillingsstatus blant samer. En kunnskapsstatus. Universitetet i Tromsø. Hansen, Thomas og Britt Slagsvold (red.) (2012) Likestilling hjemme. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Rapport 08/2012. Guldvik, Ingrid mfl. (2011) Vedvarende vikeplikt En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Likestillingssenteret Hamar i samarbeid med Østlandsforskning. Hellum, Anne og Else Mc Climans (2011) Kartlegging av likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimiieringskonvensjon. Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, avdeling for kvinnerett, barnerett og likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD). Jensberg, Heidi mfl. (2012) Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse og NTNU. (Prosjektoppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, med innspill fra Likestillingsutvalget). Johnsen, Julian V. og Katrine V. Løken (2011) Økonomisk registerforskning på likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk. Working Papers in Social Insurance, University of Bergen; 111. LDO (2011) LDO s klagesaker for utvalgte diskrimineringsgrunnlag og områder (2011). Likestillings- og diskrimineringsombudet. Nousiainen, Kevät (2011) Gender equality and anti-discrimination law, equality bodies, equality planning and cooperation in equality matters in Finland 2011 University of Turku. Solheim, Erling (2012) Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Norge Europa. Notat til Likestillingsutvalget. Teigen, Mari (2012) Norske makteliter En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen. Notat. Institutt for samfunnsforskning. Det ble også gitt en større bestilling til Statistisk sentralbyrå om statistikk knyttet til flere utredningstemaer, spesielt utdanning, arbeidsmarkedsdeltakelse og inntekt. I den forbindelse ble det levert materiale for å belyse nye begreper utviklet av utvalget, dette gjelder en bestilling om langvarig deltid og en bestilling om lavinntekt på individnivå. I tillegg har Arbeids- og velferdsdirektoratet og Proba samfunnsanalyse utarbeidet grunnlagsdokumenter for vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets anbefalinger. Ekstern formidling i løpet av prosjektperioden Utvalget har etablert en egen nettside, som driftes av KILDEN (informasjonssenter for kjønnsforskning), jf. lenke til nettsiden: artikkel/vis.html?tid=79333 Utvalget arrangerte 3. februar 2012 en konferanse på Litteraturhuset Alles jobb ingens ansvar? Hovedtemaet var organiseringen av flerdimensjonalt likestillingsarbeid i Norge med eksempler også fra svensk og tysk likestillingsarbeid og -utredninger. Utvalgsleder og utvalgsmedlemmer har bidratt med foredrag gjennom utvalgsperioden og skrevet i dagspressen og fagtidsskrifter.

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Utvalgsleder professor Hege Skjeie Pressekonferanse

Detaljer

Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 7.

Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 7. Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 7. januar 2013 Deres ref. 12/6969 Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Detaljer

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Likestillingsutvalget Helhetlig, kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida Kjønnslikestilling i lys av klasse,

Detaljer

Hege Skjeie, Leder av Likestillingsutvalget

Hege Skjeie, Leder av Likestillingsutvalget NYTT NORSK LIKESTILLINGSLØFT Hege Skjeie, hege.skjeie@stv.uio.no Leder av Likestillingsutvalget offentlige myndigheter har høye ambisjoner i likestillingspolitikken. Likestilling beskrives som en samfunnsmessig

Detaljer

HØRING - POLITIKK FOR LIKESTILLING

HØRING - POLITIKK FOR LIKESTILLING Arkivsak-dok. 12/08685-2 Saksbehandler Anne Mari Færgestad HØRING - POLITIKK FOR LIKESTILLING Rådmannens innstilling: Sørum kommune slutter seg til de foreslåtte tiltakene i NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Detaljer

Utvikling av likestillingspolitikk. Hege Skjeie For Kvinner på tvers 20. 09. 2014

Utvikling av likestillingspolitikk. Hege Skjeie For Kvinner på tvers 20. 09. 2014 Utvikling av likestillingspolitikk Hege Skjeie For Kvinner på tvers 20. 09. 2014 Likestillingsutredningen NOU 2011: 18 Struktur for likestilling NOU 2012: 15 Politikk for likestilling 2 25.09.2012 Likestillingsutvalget

Detaljer

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Vi viser til høringsbrev av 12.10.2012.

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Vi viser til høringsbrev av 12.10.2012. Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Att: Marit Lorentzen postmottak@bld.dep.no Oslo, 17.01.2013 Vår ref. Deres ref: 12/6969 44186/HS34 Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Høring - NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høring - NOU 2012:15 Politikk for likestilling Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 12/6969 12/2806-14 667/SYKO Oslo, 22.01.2013 Høring - NOU 2012:15 Politikk for likestilling Landsorganisasjonen

Detaljer

Deres ref.: 12/6969 Vår ref.: 207.8/NSS Dato: 19. desember 2012

Deres ref.: 12/6969 Vår ref.: 207.8/NSS Dato: 19. desember 2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 12/6969 Vår ref.: 207.8/NSS Dato: 19. desember 2012 NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Akademikerne viser

Detaljer

HØRING - NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING

HØRING - NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING Saksframlegg Dato: 12.03.2012 Saksbehandler: Kirsten Borge Arkivref: 2011/4796-7178/2012 / 006 Saksnr. Utvalg Møtedato 12/43 Fylkesutvalget 13.03.2012 HØRING - NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING 1.

Detaljer

Likestillingsutvalget ved utvalgsleder Hege Skjeie. Presentasjon ved pressekonferanse 25.09.2012

Likestillingsutvalget ved utvalgsleder Hege Skjeie. Presentasjon ved pressekonferanse 25.09.2012 Likestillingsutvalget ved utvalgsleder Hege Skjeie Presentasjon ved pressekonferanse 25.09.2012 Utvalget takker for et viktig oppdrag; å utrede norsk likestillingspolitikk. Struktur for likestilling får

Detaljer

HØRING NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING

HØRING NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING Hamar kommune Rådmannen Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Miguel da Luz 006// 07.03.2012

Detaljer

UTVIKLING AV LIKESTILLINGSPOLITIKK. PRESENTASJON AV PLUREQ Imers avslutningskonferanse 16.September 2010

UTVIKLING AV LIKESTILLINGSPOLITIKK. PRESENTASJON AV PLUREQ Imers avslutningskonferanse 16.September 2010 UTVIKLING AV LIKESTILLINGSPOLITIKK PRESENTASJON AV PLUREQ Imers avslutningskonferanse 16.September 2010 Presentasjon i tre deler Om oss, om selektiv statsfeminisme, Samt et dypdykk i diskrimineringsvernet

Detaljer

Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel NOU 2011:18 Struktur for likestilling - høring

Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel NOU 2011:18 Struktur for likestilling - høring Horten kommune Vår ref. 12/221 11/2752-2 / TI-&13 Saksbehandler: Helge Skatvedt NOU 2011:18 Struktur for likestilling - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 31.01.2012 006/12 Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting fremmer følgende uttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling: 1.

Detaljer

Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 2012/9028-326/2013 Deres ref.: Dato: 03.01.2013 Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling Vi viser til deres

Detaljer

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2011: 18 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

BY- OG SAMFUNNSENHETEN. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

BY- OG SAMFUNNSENHETEN. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO BY- OG SAMFUNNSENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 201115391-8/E: 006 fr HO Deres ref.: 12/6969 Kristiansand, 10.01.2013 (Bes oppgitt ved henvendelse)

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om NOU 2012:15 Politikk for likestilling = Menneskerettsalliansen www.menneskerettsalliansen.no post@menneskerettsalliansen.no Tel. 9904 3311 Enerhauggt. 7 H1415, 0651 Oslo Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep

Detaljer

Organiseringen av statlig likestillingspolitikk

Organiseringen av statlig likestillingspolitikk Organiseringen av statlig likestillingspolitikk Av Mona Larsen-Asp og Rachel Eapen Paul samfunnsavdelingen 21. oktober 2007 Milepæler 1860 Kvinner får adgang til ansettelse som lærere i folkeskolen på

Detaljer

Implementering av FN-konvensjonen departementenes ansvar og arbeid

Implementering av FN-konvensjonen departementenes ansvar og arbeid Nordisk konferanse 19.11.2013, Stockholm: Implementering av FN-konvensjonen departementenes ansvar og arbeid Ved avdelingsdirektør Inge Ovesen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. 17. januar Høringssvar - NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. 17. januar Høringssvar - NOU 2012:15 Politikk for likestilling Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo 17. januar 2013 Vår ref. 338508/v1 Deres ref. Høringssvar - NOU 2012:15 Politikk for likestilling NITO Norges Ingeniør- og

Detaljer

Høringsuttalelse NOU2012: 15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse NOU2012: 15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse NOU2012: 15 Politikk for likestilling Kvinnegruppa Ottar viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 12. oktober 2012 om NOU 2012: 15 Politikk for likestilling.

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2039-3- AMVE 12/6969 27.11.2012

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2039-3- AMVE 12/6969 27.11.2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2039-3- AMVE 12/6969 27.11.2012 Høring NOU 2012:15 Politikk

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) takker for invitasjonen til å komme med innspill til ny Likestillingsmelding.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) takker for invitasjonen til å komme med innspill til ny Likestillingsmelding. Til: Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Kunnskapsdepartementet Vår dato: 3. februar 2015 Fra: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) Saksbehandler: Heidi Holt Zachariassen

Detaljer

i Unao Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep Oslo Høringssvar: Politikk for likestilling

i Unao Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep Oslo Høringssvar: Politikk for likestilling Tel: i Unao Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Jorunn Solgaard 09.01.2013 2007-0063 12/6969

Detaljer

Likestillingspolitikk

Likestillingspolitikk Likestillingspolitikk 31.Mars 2006 Stina Hansteen Solhøy SOS 2403 Hva er likestilling? Likestilling er et todelt prinsipp (Skjeie og Teigen 2003): 1) frihetsprinsipp: frihet fra diskriminering, desavuering

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Dato: 17.01.2013 Deres ref.: 12/6969 Vår ref.: Saksbeh.: Åsta L. H. Einstabland Høring

Detaljer

4. Likestilling og inkludering

4. Likestilling og inkludering 4. Likestilling og inkludering Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.

Detaljer

Manglende fokus på konsekvenser for diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne

Manglende fokus på konsekvenser for diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne i Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2011/58368-2 Arkivkode: 008 Dato: 02.03.2012 NOU 2011:

Detaljer

Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Hamar, 15. januar 2013 Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Likestillingssenteret

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Byrådssak 7/13. Høringsuttalelse. NOU Politikk for likestilling. ESARK

Byrådssak 7/13. Høringsuttalelse. NOU Politikk for likestilling. ESARK Byrådssak 7/13 Høringsuttalelse. NOU 2012.15 Politikk for likestilling. INKV ESARK-03-201124987-95 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt på høring NOU 2012:

Detaljer

Likestilling (og ikke-diskriminering)

Likestilling (og ikke-diskriminering) Likestilling (og ikke-diskriminering) LDO: 20-21 april 2016 VOX temakonferanse i samfunnskunnskap Visste du at Makt og demokrati Utdanning Arbeid/lønn Vold og trakassering Status: NOU 2012:15 Politikk

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Høring - NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høring - NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/902-2- KOF 17/2004-29.09.2017 Høring - NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Detaljer

Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 88 L

Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 88 L Stortinget Familie- og kulturkomiteen familie-kultur@stortinget.no /gunn.gjul@stortinget.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1288-9- MSOE 08.05.2013 Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 006 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Likestillingsprosjekter Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 006 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Likestillingsprosjekter Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/909-11 Ark.nr. 006 Saksbehandler: Jørn Øversveen Likestillingsprosjekter 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger for 2012 inntil

Detaljer

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. c:)-3 Deto: 2-0 -c;" 3. c7c

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. c:)-3 Deto: 2-0 -c; 3. c7c Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Arkivkocie Oslo, 30. desember 2009 c:)-3 Deto: Saksnr: 2-0 -c;" 3 c7c refdirm Ref 200902447-/ELR

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse NOU 2011:18 "Struktur for likestilling"

Saksframlegg. Høringsuttalelse NOU 2011:18 Struktur for likestilling Saksframlegg Høringsuttalelse NOU 2011:18 "Struktur for likestilling" Arkivsak.: 11/54379 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar høringsuttalelse til NOU 2011:18 Struktur for likestilling slik det framkommer

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/6969 2012/11994-MOR 21.01.2013 Høring - NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

Detaljer

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn 5. oktober 2010 Statsrådens ord Alle har et ansvar for å bidra i utviklingen av det inkluderende samfunnet. Demokrati, likestilling

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Barne-, ungdomsog familiedirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2012/50653-5 Arkivkode: 008 Dato: 06.03.2012 Høring - NOU 2011:18

Detaljer

Et likestilt Oppland

Et likestilt Oppland Et likestilt Oppland sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Bolyst Inkludering Rekruttering Stedsutvikling Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig av: Kjønn

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv. Prop. 92 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Postboks 8019 Dep Oslo. Vår ref. Deres ref. Dato: 14/ /

Arbeids- og sosialdepartementet. Postboks 8019 Dep Oslo. Vår ref. Deres ref. Dato: 14/ / Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@asd.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 14/1194 14/2105 04.09.2014 Høringsuttalelse plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Kysthospitalsaken (Brev fra sykehuset til fastlegen) Kjære kollega. Du har søkt om innleggelse for Herr X. Behandlingstilbud

Detaljer

Dercs ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK januar 2013 INKV

Dercs ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK januar 2013 INKV BERGENKOMMUNE BYRÅDSAVDELINGFOR FINANS, EIENDOMOG EIERSKAP Bergen Rådhus Postboks 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 69 15 finans@berzen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige barne-,

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Nærings- og handelsdepartementet v/terje Hernes Pettersen Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2178-2- HCF 12/4565-1 31.01.2013 Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Likestillings-

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Saksframlegg Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Arkivsak.: 15/53169 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Barne-,

Detaljer

SPEKTER. \ -k. Høring NOU 2011:18 Struktur for likestilling. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

SPEKTER. \ -k. Høring NOU 2011:18 Struktur for likestilling. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo -.INGSDEPARTE-,..E,TET Arldukode: \ -k Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 06.03.202 Vår ref. Deres ref. 38890/HS33 2004529 Høring NOU 20:8 Struktur for

Detaljer

LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet

LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet LM-sak 11-11 Samfunnsviternes policy-dokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Innledning Samfunnsviternes hovedstyre oppnevnte i forbindelse med sak 34-08 Likestillings- og diskrimineringspolitikk

Detaljer

HØRING «POLITIKK FOR LIKESTILLING» - NOU 2012:15

HØRING «POLITIKK FOR LIKESTILLING» - NOU 2012:15 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Vår dato: 15. januar 2013 Vår ref.: Janne Skei HØRING «POLITIKK FOR LIKESTILLING» - NOU 2012:15 Norges Handikapforbund (NHF)

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Barne-, familie- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

Barne-, familie- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Barne-, familie- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Nina-Merete Kristiansen Vår dato: 04.01.2013 Vår ref: 335395 Deres rei.: 12/6969 Medlemsnr.: Høring NOU 2012:

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Utdanningsforbundets likestillingspolitikk Vi utdanner Norge: (Vedtatt på landsmøtet 2015) Utdanningsforbundet vil arbeide for reell likestilling og for eit samfunn der kvinner og menn har likeverdige

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

Meld. St. 44. ( ) Melding til Stortinget. Likestilling kommer ikke av seg selv

Meld. St. 44. ( ) Melding til Stortinget. Likestilling kommer ikke av seg selv Meld. St. 44 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Likestilling er rettferdig... 8 1.2 Likestilling gir valgfrihet... 8 1.3 Likestilling er lønnsomt... 9 1.4 Likestilling kommer

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Norges arbeid med implementeringen og rapporteringen av CRPD

Norges arbeid med implementeringen og rapporteringen av CRPD Norges arbeid med implementeringen og rapporteringen av CRPD Foredragsholder: Bjørn Lescher-Nuland Seksjonssjef Hva skal jeg snakke om i dag? Bufdirs rolle på funksjonshemmetfeltet Norge og CRPD CRPD og

Detaljer

Forslag til felles likestillings -og diskrimineringslov

Forslag til felles likestillings -og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Nora Sørensen 21.12.2015 DOK/2015/01105 Forslag til felles likestillings -og diskrimineringslov

Detaljer

Likestillingsombudet

Likestillingsombudet Likestillingsombudet I debatten om likestilling er det nødvendig å skille mellom politiske vedtak og lover som skal sikre likestilling versus politiske vedtak og lover som skal fremme eller være en pådriver

Detaljer

Høringssvar forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Oslo 04. januar 2016 Høringssvar forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Saksbehandler: Lone Alice Johansen, tlf: 97137691, lone.johansen@sanitetskvinnene.no

Detaljer

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-frokost 6.oktober 2009 Hanne C. Kavli og Marjan Nadim Kommentarer: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Forsker Thomas Walle Tema

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer