Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259"

Transkript

1 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon

2 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 KK JØ Innovasjon og næringsutvikling Bildekreditering for forside fra venstre: Cellegift Fotograf: Thea Tonnesen Telemetri Fotograf: Thea Tonnesen CT Fotograf: Katrine Lunke Apeland

3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og mandat Behov for innovasjon og næringsutvikling Ambisjoner og strategiske mål Innovasjon og næringsutvikling i dag Innovasjon og næringsutvikling ved Oslo universitetssykehus Kunnskapsgrunnlag og infrastruktur for næringsutvikling Forutsetninger Strategiske forutsetninger Arealmessige forutsetninger Videre utredning Vedlegg Budsjett for den videre utredning... 14

4 1 Bakgrunn og mandat Oslo universitetssykehus har startet arbeidet med en «idéfase» for planlegging av sykehusets utvikling i et langsiktig perspektiv. Prosjektet benevnes Idéfase OUS Campus Oslo. Oslo universitetssykehus har i dag sin virksomhet på over 40 adresser. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands, regions, og lokalsykehusfunksjoner. Oslo universitetssykehus er landets største sykehus med over ansatte, behandler mer enn 1 million pasienter i året og har et årlig driftsbudsjett på ca 18 milliarder kroner. Sykehuset står også for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Oslo universitetssykehus ønsker over tid å samle sin virksomhet på færre lokalisasjoner. En flytting og sammenslåing av likartede aktiviteter ved sykehusene innen Oslo universitetssykehus er nødvendig for å oppnå bedre effektivitet og kvalitet i pasientbehandlingen, samt legge grunnlag for en sunn økonomisk drift. Idéfasen er primært en tidlig planleggingsfase for sykehusutbyggingen, men de alternativer for utbygging som er utredet vil gi muligheter for utvikling, ikke bare av selve sykehus virksomheten, men også med hensyn til innovasjon, nærings og byutvikling. I dette står samhandling mellom Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Oslo kommune og andre aktører sentralt. Sykehusets omfang representerer en betydelig motor som grunnlag for utvikling av annen virksomhet. Det er viktig for både byen og samfunnet for øvrig, at den muligheten som nå oppstår til å skape varige verdier ut over sykehusets primære virksomhet, blir utnyttet. Det er definert følgende samfunnsmål for utviklingen av Oslo universitetssykehus: «I samsvar med samfunnsoppdraget å skape et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt sykehus for Oslo, for regionen og for landet for øvrig innen pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon. Inkludert i dette ligger å utvikle Campus Oslo sammen med Universitetet i Oslo, Oslo kommune, næringsliv og andre aktører i et samfunnsøkonomisk perspektiv og som et internasjonalt senter for innovasjon og næringsvirksomhet innen livsvitenskap.» Dette dokumentet sannsynliggjør og begrunner behovet og mulighetene som ligger i grensesnittet sykehus, innovasjon og næringsutvikling. Det pekes videre på hvordan man bør organisere videre utredningsarbeid i nær samhandling mellom Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Oslo kommune, samt næringslivet, eiendomsutviklere og finansielle aktører. 2 Behov for innovasjon og næringsutvikling I en verden preget av globalisering, hurtige endringer og stadig åpnere og hardere konkurranser, er behovet for innovasjon en nødvendighet for overlevelse og vekst. Det er stort behov for nye og mer radikale løsninger. Myndigheter, universiteter, sykehus og bedrifter verden over etablerer strategier, finansielle ordninger og økte bevilgninger til innovasjon. Samtidig er fokuset flyttet fra innovasjon i

5 det lukkede rom til en åpen og fleksibel tilnærming, jfr. Chesbrough, perspektiv. For Oslo universitetssykehus og Oslo kommune er samhandlingsreformen2 et viktig utgangspunkt for ny praksis og nye behandlingsmetoder. For kommersialisering av forskningsresultater ved lisensiering og nye oppstartsbedrifter, er Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo sitt kommersialiseringsselskap Inven2 AS, viktig. Et godt samspill mellom sykehus og næringsliv er en viktig forutsetning for innovasjoner som kan møte etterspørsel for fremtiden, og gir det beste grunnlaget for gode helsetjenester. Tidligere rektor fra Karolinska Institutet, Hans Wigzell, beskriver dette på en treffende måte: «Successful medical schools will be surrounded by clusters of small/medium size biotech/biomed companies». Det er behov for å utvikle samhandlingsmodeller og integrerte tjenester som er bygget tettere rundt pasientenes behov. Økte kostnader, en aldrende befolkning, økte forventinger fra brukerne og mangel på fremtidig arbeidskraft utfordrer dagens struktur i helsetjenesten. Eldre og pasienter med kroniske sykdommer bruker en uforholdsmessig stor del av dagens helseressurser. Den raske utviklingen av nye teknologier gjør det i økende grad mulig å understøtte integrerte og pasientrettede tilnærminger, hjemmebaserte tjenester og skreddersydde tilnærming basert på den enkeltes behov. Selvbetjeningsteknologi kan med fordel erstatte dagens ineffektive løsninger basert på personlig kontakt, som i dag står for nesten 90 % av alle tjenester. Hjemmebaserte teknologier, sensorer, helse applikasjoner og integrerte IKT løsninger forventes å forbedre tilbudet og redusere kostnader. Imidlertid gjør dagens strenge krav til dataoverføringer, samt mangel på pasientvennlig teknologi dette til en kostbar, vanskelig og langsom prosess. Det er stort behov for ny IKT arkitektur som kan støtte samhandling, gode pasienttilnærminger og samarbeid på tvers av institusjoner. Sykehusets samlede kompetanse innenfor forskning og klinisk virksomhet er høy og denne kunnskapen bør utnyttes i ennå større grad. Sykehuset er også en viktig offentlig innkjøper, samarbeidsarenaer vil legge til rette for at større anskaffelser i sykehuset kan adressere sykehusets behov og bidra til utvikling av ny teknologi og nye behandlingsløsninger gjennom innovative anskaffelser. Myndighetene har gitt tydelige signaler om sammenhengen mellom virksomheten i den offentlige helse og omsorgssektoren og verdiskapingen i næringslivet. I St.meld. nr. 7 ( ) («Innovasjonsmeldingen») uttales følgende: «Økt innovasjonsevne i helse og omsorgssektoren gir verdiskaping gjennom bedre løsninger for pasientene og bedre ressursutnyttelse. I mange tilfeller vil økt innovasjonsevne i sektoren samtidig gi økt privat verdiskaping. Forskning og innovasjon i samarbeid med næringslivet er en av fremgangsmåtene som helse og omsorgssektoren bør ta i bruk for å utvikle et pasienttilbud som gir bedre kvalitet i behandlingen, økt effektivitet og bedre velferd. Det er ingen motsetning mellom å ruste opp helse og omsorgssektoren for de kommende utfordringene og å ta best mulig vare på verdiskapingspotensialet. Innovasjon i helse og omsorgssektoren forutsetter blant annet behovskartlegging, forskning, utvikling og testing av produkter og tjenester. Erfaringer fra Norge og andre land tyder på at utvikling av nye varer og 1 Chesbrough, Henry Open Innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press. 2 St.meld. nr. 47 ( )

6 tjenester i helse og omsorgssektoren har best forutsetninger for å lykkes når utviklingen skjer i et samspill mellom offentlig sektor, FOU miljøer og næringslivet nasjonalt og internasjonalt.» I flere stortingsmeldinger3 de senere årene omtales behovet for innovasjon og næringsutvikling. Spesielt er Helse og omsorgsdepartementet opptatt av at de samfunns og næringsøkonomiske effektene av sykehusets virksomhet skal være en del av målbildet for helseforetakene. Blant annet benytter Helse og omsorgsdepartementet en rekke måleparametere for innovasjon. I sin begrunnelse for dette sies det: «De regionale helseforetakene representerer fire av Norges største kunnskapsorganisasjoner med et budsjett på ca 100 mrd kr og årsverk i Vi har gode forutsetninger for å bidra til innovasjon og næringsvirksomhet, men det må igangsettes tiltak for å skape og kommunisere en slik kultur. Det er nylig fremhevet at en virksomhet ofte trenger et visst press for å innovere, og at målet må være en nasjonal kultur for nyskaping i helsesektoren.» Våren 2013 ble den nasjonale strategiprosessen HelseOmsorg21 etablert med en strategigruppe. Formålet har vært å utvikle en langsiktig forsknings og innovasjonsstrategi for helse og omsorgssektoren. HelseOmsorg21 strategien skal presenteres for Helse og omsorgsdepartementet våren Bestillingsdokumentene for prosjektet viser tydelig at Helse og omsorgsdepartementet ser næringslivsvekst som et av de prioriterte målene for helseforetakene: «HelseOmsorg21 skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet, i tillegg til utvikling av kunnskapsbasert næringsliv innen feltet og nasjonal økonomisk utvikling» Innovasjon er også tydelig nedfelt i det årlige oppdragsdokumentet fra sykehusets eier Helse Sør Øst. Oppdragsdokumentet for 2013 har følgende bestilling til sykehuset: Økt forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon i helseforetakene Økt omfang av innovasjoner som understøtter helhetlige pasientforløp og bedre samhandling mellom den kommunale helse og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten Økt implementering av nye produkter, tjenester, diagnostikk og behandlingsmetoder, organisatoriske prosesser og løsninger som bidrar til økt kvalitet, effektivitet, kostnadseffektivitet, samhandling og mer helhetlige pasientforløp. Økt innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlige innkjøp, før kommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien. Basert på styrende dokumenter har Oslo universitetssykehus utviklet sin egen innovasjonsstrategi. Her sies det: «Landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, som er førende innen medisinsk forskning og utvikling i Norge, vil også ta et overordnet ansvar for innovasjon». Visjonen er at Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. «Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre 3 St.meld. nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge, St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen, St.meld. nr 36 ( ) Meldingen om offentlige innkjøp, St.meld. nr 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester og St.meld. nr 10 ( ) Morgendagens omsorg.

7 pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og slik bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst». Oslo universitetssykehus har nedfelt syv prinsipper for sin innovasjonsvirksomhet. Det ene av disse er: «Sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet i utviklingen av nye produkter og for et tett samarbeid med Inven2 AS som kommersialiseringspartner.» 3 Ambisjoner og strategiske mål Oslo universitetssykehus skal i følge egen innovasjonsstrategi bli et av Europas ledende sykehus innenfor innovasjon og næringsutvikling innen helse. For å nå ambisjonen må det etableres et samarbeid innenfor området, der helsearbeidere, forskere, store og små bedrifter sammen kan utvikle innovative løsninger til beste for pasienter, ansatte, sykehus, kommuner og samfunnet. De samarbeidende parter skal ha ambisjon om å bli nasjonalt ledende innenfor området, og ha betydning utenfor landets grenser. Det bør legges opp til at dette samarbeidet skal: 1. Tiltrekke seg næringslivet i inn og utlandet gjennom attraktive testfasiliteter, samhandlingsarenaer og aktiviteter. Næringslivet behøver ikke ha kontorer tett integrert, men ha lett tilgjengelige møteplasser. Arealene bør være tett integrert i sykehusets virksomhet. Det skal legges opp til samarbeid med bedrifter fra andre næringer som har teknologier, produkter eller løsninger med overføringsverdier til helsetjenesten. 2. Fungere som en katalysator for utvikling/kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger basert på pasientens behov. Dette kan være på basis av ideer og forskning fra egne ansatte, fra næringslivet og andre aktører i og utenfor klyngen, direkte eller i samarbeid. Sykehuset skal være proaktiv i anskaffelser av nye teknologier og løsninger (innovative innkjøp). 3. Være en integrert del av byutviklingen ved å bygge samhandlingsarenaer og tilrettelegge for fysisk lokalisering av bedrifter i sykehusets randsone. Infrastrukturen skal inneholde ulike typer utprøving, alt fra modeller for nye pasientforløp til legemiddeluttesting og validering av teknologi fra næringslivet. 4. Gi attraktive arbeidsplasser hvor ansatte bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper. For å nå disse målene skal Oslo universitetssykehus være proaktiv i etablering av samarbeidet, og sammen med Universitetet i Oslo og Oslo kommune skape attraktive vilkår for næringslivet. Den «indre sirkel» i samarbeidet skal bestå av regionale aktører innen disse områdene med Campus Oslo4 som kjerne. Kjernen skal utvikle et forpliktende, langsiktig og tett samarbeid. Samtidig skal det bygges opp formaliserte nettverk mot et utvalg av andre sykehus, kommuner og akademiske institusjoner i inn og utlandet. Samhandlingsarenaer og testfasiliteter skal tilrettelegges innenfor dagens bygningsmasse i et første trinn på 3 5 år. På lengre sikt skal det tilrettelegges for oppbygging av samhandlingsarenaer og fasiliteter i sykehusets nye bygningsmasse. I tillegg skal det, som en del av Oslos byutvikling, 4 Campus Oslo favner det geografiske området Ullevål UiO Gaustad og samarbeidsrelasjonen mellom aktørene i dette området.

8 etableres arealer i sykehusets randsone for lokalisering av bedrifter og samarbeidsarenaer (inkubatorer5 og co working space6). Innovasjon skapes av nærhet og møteplasser, der ulik kompetanse møtes. 4 Innovasjon og næringsutvikling i dag 4.1 Innovasjon og næringsutvikling ved Oslo universitetssykehus Strategi Sykehusets arbeid med innovasjon og næringsutvikling er basert på overordnete styringsdokumenter7 fra Helse og omsorgsdepartementet og Nærings og fiskeridepartementet. Tradisjonelt har det vært liten kultur for innovasjon i helse og omsorgssektoren. Mens forskning i dag er en integrert del av helseforetakenes virksomhet, har styringsdokumenter inntil nylig hatt mindre fokus på innovasjon og næringsutvikling. Det mangler økonomiske insentiver, og det meste av innovasjonsvirksomheten er ikke akademisk meritterende. Myndighetene har i dag satt næringsvirksomhet innenfor helse på dagsorden. Utvikling av kunnskapsbasert næringsliv og nasjonal økonomisk utvikling innen helsefeltet har vært ett av målene for HelseOmsorg21. Innovasjonsarbeidet i Oslo universitetssykehus tar utgangspunkt i sykehusets overordnede strategi , sykehusets Innovasjonsstrategi 8og Handlingsplan for innovasjon9. Innovasjonsstrategien legger til grunn at sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet og har følgende visjon: «Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. Sykehuset skal bli anerkjent for en åpen innovasjonskultur og være et utviklingslaboratorium for norsk helsevesen. Sykehuset skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper for dagens og fremtidens pasienter.» Kultur og organisering Innovasjon i Oslo universitetssykehus foregår langs tre akser; strategisk tilrettelegging for innovasjon, kommersialiserbar innovasjon, og utvikling av ideer knyttet til tjenester og prosesser som skal gi bedre pasientbehandling, arbeidsmiljø og helsetjenester med god ressursutnyttelse. Arbeidet er en Oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst m.fl, Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ), St. meld. nr 30 ( ) Klima for forskning (Forskningsmeldingen), HODs forskningsstrategi ( ), St.meld. nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge (Innovasjonsmeldingen), St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen (Samhandlingsmeldingen), meldingen om offentlige innkjøp (St.meld. nr 36 ( ) meldingen om offentlige innkjøp, St.meld. nr 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester og St.meld. nr 10 ( ) Morgendagens omsorg 8 S.2011_2015.pdf 9 on_ous.2013_2014.pdf

9 kombinasjon av kortsiktig søken etter gode ideer, forbedrede arbeidsformer og patenterbar innovasjon på den ene side og langsiktig arbeid for å legge til rette for at Oslo universitetssykehus blir en organisasjon der det forventes at ansatte tenker nytt på den andre side. Det strategiske arbeidet er organisert innenfor Stab forskning, innovasjon og utdanning. Innovasjonsseksjonen skal være katalysator for innovasjonsaktiviteten, både internt ved sykehuset og overfor eksterne institusjoner, samarbeidspartnere og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen leder arbeidet med å utvikle innovasjonskultur, etablere en infrastruktur for innovasjon og innføre innovasjonsverktøy for mottak og håndtering av innovasjon (www.idepoliklinikken.no). Sykehusets klinikker følger opp innovasjonsarbeidet i henhold til strategi og handlingsplan gjennom egne innovasjonskontakter. Av annen innovasjonsstøtte har sykehuset flere etablerte miljøer som bidrar i utvikling og utprøving. Disse miljøene er eksempler på hvordan innovasjon kan bli en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet i samspill med næringslivet. Sykehuset har et eget system for godkjenning av nytt medisinsk teknisk utstyr. Intervensjonssenteret kan bistå med utvikling av behandlingsmetoder og minimalt invasiv behandling og har en utprøvingsenhet som bistår næringslivet innenfor medisinsk teknologi. Klinisk forskningspost ved Rikshospitalet kan bistå med tidligfase studier, og utprøvingsenheten kan hjelpe til med fase 1 og fase 2 studier. I tillegg til de ovennevnte serviceenheter har sykehuset flere forskningsmiljøer som potensielle bidragsytere til næringsutvikling. Inven2 AS er Norges største innovasjonsselskap og felles aktør for Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo i arbeidet med å kommersialisere arbeids og forskningsresultater med næringsmessig potensial. Dette inkluderer utvikling av kommersialiseringsstrategi, rettighetshåndtering, verifisering og inngåelse av avtaler med næringsliv og innhenting av kapital. I 2013 evaluerte Inven2 AS 215 ideer, leverte inn 91 patentsøknader, inngikk 25 nye lisensavtaler og etablerte syv bedrifter. Oslo universitetssykehus har også infrastruktur for ikke patenterbar innovasjon med spesielt fokus både på forbedring av sykehusets tjenester og utvikling av nye tjenester. Idépoliklinikken ble opprettet i 2007 for utredning, diagnostikk og rådgivning knyttet til ikke patenterbare innovasjoner gjennom en portal for idé innmelding og prosessering. Samtidig tilbyr Idépoliklinikken en «USB port» inn i Oslo universitetssykehus for næringsliv som ønsker å etablere samarbeid med medisinske miljøer. Anskaffelser Oslo universitetssykehus er en stor offentlig innkjøper og representerer potensielt et stort hjemmemarked for norsk næringsliv. For næringslivet som skal levere innovative løsninger er det avgjørende å kunne skalere opp løsningene som gjør kommersialisering mulig. Oslo universitetssykehus har ikke tatt i bruk innovasjonsvirkemiddelet i anbudsprosesser (pre kommersielle innkjøp). I dag preges situasjonen av igangsetting av mindre pilotprosjekter som mangler ressurser og ambisjoner når det gjelder iverksetting i større skala. Ett problem er at det i liten grad finnes risikoavlastende tiltak bl.a. i form av økonomiske virkemidler fra myndighetene. Dette gjør det fristende å velge sikre og utprøvde løsninger fra større, internasjonale leverandører. I Oppdragsdokumentet 2014 fra Helse Sør Øst til Oslo universitetssykehus er økt innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlige innkjøp, før kommersielle anskaffelser og prosjekter med leverandørindustrien en av sykehusets oppgaver. Offentlige anskaffelser er løftet fram som et viktig virkemiddel i HelseOmsorg21 prosessen. Gode samhandlingsarenaer med næringslivet er en forutsetning for å få den gjensidige gevinst innovative innkjøp representerer.

10 Samarbeid med næringslivet Det er lite tradisjon for et aktivt samspill mellom forskning, klinisk virksomhet og næringsliv innenfor helse. Oslo universitetssykehus har en rekke sterke forskningsmiljøer, men begrenset samarbeid med næringslivet. Det foregår samarbeid med industrien gjennom kliniske studier i mange klinikker, særlig innenfor legemiddelutprøving og innenfor medisinsk teknologi ved nye behandlingsmetoder. Trenden har vært nedadgående, men potensialet er stort. Samarbeid med næringslivet om validering og verifisering av teknologi har ikke vært en prioritert oppgave for sykehuset. Offentlige forskningsog utviklingskontrakter (OFU) fra Innovasjon Norge, Innovasjonsprosjekter og Brukerstyrte innovasjonsarenaer (BIA) fra Forskningsrådet og EU prosjektmidler er sterke virkemidler for samarbeid med næringslivet, men er i liten grad utnyttet og tilrettelagt som verktøy ved Oslo universitetssykehus. 4.2 Kunnskapsgrunnlag og infrastruktur for næringsutvikling Oslo har de beste forutsetninger for å bli et næringssentrum for livsvitenskap. Regionen har store helseinstitusjoner, eksisterende næringsliv, høy kompetanse og voksende innovasjonstilfang, men trenger en arena for samspill og utvikling av næringslivssamarbeid. Som en av Europas største sykehus med ansvar for pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende har sykehuset en viktig samfunnsoppgave i å bidra til næringsutvikling i regionen i samspill med andre. Sammen med Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og høyskolene i området, representerer Oslo universitetssykehus et betydelig kompetanse og utdanningsmiljø. Klinisk virksomhet og forskning ved Oslo universitetssykehus i samspill med andre I dag består Oslo universitetssykehus av fire sykehus; Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Oslo universitetssykehus behandler godt over en million pasienter hvert år, og står sammen med Universitetet i Oslo for rundt halvparten av norsk helsefaglig forskning. Oslo universitetssykehus er ansvarlig for den mest høyteknologiske og spesialiserte medisinske behandlingen i Norge. Trenden er at teknologi og behandling flyttes ut av sykehus og nærmest mulig pasientens hjem. Økt grad av selvbetjening og samhandling med førstelinjetjenesten blir nøkkelen til gode helsetjenester. For eksempel forventes hjemmebaserte teknologier, sensorer og helseapplikasjoner å endre tjenestene. Likeledes kan selvbetjeningsteknologi med fordel erstatte ineffektive løsninger basert på personlig kontakt. Hvordan ser morgendagens Oslo universitetssykehus og samarbeidet med Oslo kommune ut, og hva skal til for å være med å lede denne utviklingen? Oslo universitetssykehus har en visjon om å levere forskningsresultater i verdensklasse og lede og styrke forskning nasjonalt og internasjonalt. Over halvparten av all helsefaglig forskning som publiseres fra Norge har forfattere fra Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo, og representerer halvparten av de nasjonale utgiftene til helserelatert forskning og utvikling10. Sykehusets forskning spenner fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning. Forskningsstrategien fremhever at det er tette koplinger mellom forskning, utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. Totalt ble det publisert om lag 1550 artikler og avlagt cirka 150 doktorgrader i Forskningen ved sykehuset har de siste årene blitt vurdert både av Norges Forskningsråd og av et internasjonalt «Scientific Advisory Board», som begge ga positive vurderinger % av 7.5 mrd kroner i 2011

11 Campus Oslo regionen Forskning, utdanning og innovasjon skjer i stor grad i samarbeid med Universitetet i Oslo, høyskolesektoren og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Oslo universitetssykehus har, sammen med Universitetet i Oslo, tre sentre for fremragende forskning (SFF), seks K.G. Jebsen sentre, to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og flere andre formaliserte nettverk11. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus samarbeider om felles infrastruktur og nye kjernefasiliteter, der matematikk, informatikk og andre naturvitenskapelige fag står sentralt. Nytt næringsliv kan oppstå i slike randsoner, og utvikles i samspill med allerede eksisterende bedrifter. Et eksempel som det med fordel kan trekkes lærdom fra, er Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Her bygges det opp en industripark som inkluderer en inkubator for oppstartsselskaper og eksisterende bioteknologiselskaper. Et annet eksempel er Oslo Medtech, som med sine medlemsbedrifter innenfor e Helse, velferdsteknologi og medisinsk teknologi bidrar til vekst og internasjonalisering. Det er også verdt å nevne Forskningsparken som en arena for samspill og næringsutvikling. De har en egen inkubator for oppstartsbedrifter fra miljøet, samt bedrifter fra ulike næringer geografisk lokalisert i nærheten av sykehuset. En rekke forskningsinstitutter er også lokalisert i samme område; Meteorologisk institutt, Norsk Regnesentral, Sintef, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Byggforsk m.fl.. Samarbeidet med Universitetet i Oslo bør foregå på tverrfaglig basis og inkludere andre fakulteter enn dagens samarbeidskonstellasjoner, for eksempel Det matematisknaturvitenskapelig fakultet. Aktørene beskrevet ovenfor omfattes av begrepet Campus Oslo. Når grensesnittet mot næringslivet skal videreutvikles er det naturlig å ta utgangspunkt i de eksisterende innovasjonsmiljøene i Oslo universitetssykehus og Campus Oslo. Disse miljøene kan danne fundamentet for samhandling mellom sykehuset, akademia, kommunen og næringslivet, og settes sammen på en slik måte at disse gjensidig styrker hverandre. Samlokalisering og etablering av samhandlingsarenaer, i og utenfor sykehusets kjernefasiliteter, er i denne forbindelsen viktige elementer. Likeledes etablering av alternative finansieringsmodeller, hvor det offentlige og private aktører spiller på lag. 5 Forutsetninger 5.1 Strategiske forutsetninger For å nå ambisjonen må beslutningstakerne se næringsutvikling som et samfunnsansvar og en viktig premiss for å bygge sykehus som er i stand til å møte morgendagens krav til helsetjenester. Oslo universitetssykehus må ta en ledende rolle i oppbygging av allianser med utvalgte aktører. I dette ligger utvikling av samarbeidets innhold. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i aktører som allerede har et nært samarbeid med Oslo universitetssykehus: 11 Center of Cancer Biomedicine, Centre for Immune Regulation, The Centre for Molecular Biology and Neuroscience, K.G. Jebsen senter for psykoseforskning, hjerteforskning, brystkreftforskning, immunterapi mot kreft, betennelsesforskning og forskning på influensavaksiner, The Center for Cardiological Innovation og Cancer Stem Cell Innovation Center, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Innflammation Network m.fl.

12 Oslo kommune Universitetet i Oslo med utvalgte fakultet, Inven2 AS, tilhørende forskningssentra og samarbeidende institusjoner SINTEF Oslo Norsk Regnesentral Oslo Medtech Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark Forskningsparken i Oslo I tillegg bør 2 3 større bedrifter innenfor henholdsvis bioteknologi, medisinsk teknologi og legemiddelindustri inviteres med i samarbeidet tidlig i prosessen. Det kan gjerne være bedrifter som har styrke og interesse i å etablere seg i sykehusets randsone, og som sammen med andre aktører kan bidra til finansiering av aktiviteter og infrastruktur. For at samarbeidet skal være forpliktende og langsiktig, er det viktig at alle parter kan hente ut gevinster raskt. Det må derfor legges opp til et entydig og godt insentivsystem. En forutsetning for samarbeidet må være at Oslo universitetssykehus sammen med de andre helseaktørene tilrettelegger for innovative anskaffelser, stiller som part i industri initierte innovasjonsprosjekter og stiller testarenaer til rådighet for næringslivet og forskere. Helseaktørene må stille sin infrastruktur, kompetanse og brukermiljøer tilgjengelig for utprøving og testing av diagnostikk, legemidler, medisinsk utstyr, informasjonsløsninger og velferdsteknologi. Samtidig må disse løsningene fremme bedre helsetjenester for pasientene. Målsetningen må være: Bedre og mer effektiv helsetjeneste for pasientene Mer attraktive arbeidsplasser for helsearbeiderne Mer kostnadseffektive løsninger for sykehuset, kommunen og samfunnet Nye produkter, tjenester og løsninger for bedriftene som kan utprøves, implementeres og spres. For å lykkes med innovasjon og næringsutvikling er det en viktig forutsetning at infrastrukturen er tilrettelagt, på kort og lang sikt. 5.2 Arealmessige forutsetninger De arealmessige forutsetningene har to dimensjoner. Interne arealer for innovasjon og næringsutvikling Universitetet i Oslo er den største og viktigste samarbeidspartneren til Oslo universitetssykehus. I planleggingen av sykehuset må det legges til rette både for dedikerte arealer til universitetets personell og for fasiliteter til felles bruk. Fasiliteter må også etableres og dimensjoneres for felles utnyttelse med andre aktører. Dette i form av kontorer, laboratorier og uttestingsfasiliteter. Tilgang til infrastruktur som er interessant for bedriftene, f.eks. laboratorier, bidrar til å sikre god utnyttelse av kostbart utstyr, men det vil også gjøre disse fasilitetene til en møteplass og et sted for kulturbygging og innovasjon. Felles bruk av infrastruktur vurderes derfor som en forutsetning for å lykkes med det strategiske samarbeidet. Et viktig aspekt vil være å etablere bygg med tilpasningsmuligheter. Sykehusets bygningsmasse må planlegges for bruk i mange ti år. Forskning, innovasjon, samarbeid mellom ulike profesjoner og kapasitetsbehov endres i takt med utvikling av helsetjenesten. Det må derfor være mulighet for å tilpasse bygningsmassen etter behovene som oppstår, også til bruk for næringsformål.

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus 2014 Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus Leveranse til HSØ 15.10.2014 2 Forsideillustrasjon: Illustrasjon for interesseerklæring partikkelsenter

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer