Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259"

Transkript

1 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon

2 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 KK JØ Innovasjon og næringsutvikling Bildekreditering for forside fra venstre: Cellegift Fotograf: Thea Tonnesen Telemetri Fotograf: Thea Tonnesen CT Fotograf: Katrine Lunke Apeland

3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og mandat Behov for innovasjon og næringsutvikling Ambisjoner og strategiske mål Innovasjon og næringsutvikling i dag Innovasjon og næringsutvikling ved Oslo universitetssykehus Kunnskapsgrunnlag og infrastruktur for næringsutvikling Forutsetninger Strategiske forutsetninger Arealmessige forutsetninger Videre utredning Vedlegg Budsjett for den videre utredning... 14

4 1 Bakgrunn og mandat Oslo universitetssykehus har startet arbeidet med en «idéfase» for planlegging av sykehusets utvikling i et langsiktig perspektiv. Prosjektet benevnes Idéfase OUS Campus Oslo. Oslo universitetssykehus har i dag sin virksomhet på over 40 adresser. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands, regions, og lokalsykehusfunksjoner. Oslo universitetssykehus er landets største sykehus med over ansatte, behandler mer enn 1 million pasienter i året og har et årlig driftsbudsjett på ca 18 milliarder kroner. Sykehuset står også for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Oslo universitetssykehus ønsker over tid å samle sin virksomhet på færre lokalisasjoner. En flytting og sammenslåing av likartede aktiviteter ved sykehusene innen Oslo universitetssykehus er nødvendig for å oppnå bedre effektivitet og kvalitet i pasientbehandlingen, samt legge grunnlag for en sunn økonomisk drift. Idéfasen er primært en tidlig planleggingsfase for sykehusutbyggingen, men de alternativer for utbygging som er utredet vil gi muligheter for utvikling, ikke bare av selve sykehus virksomheten, men også med hensyn til innovasjon, nærings og byutvikling. I dette står samhandling mellom Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Oslo kommune og andre aktører sentralt. Sykehusets omfang representerer en betydelig motor som grunnlag for utvikling av annen virksomhet. Det er viktig for både byen og samfunnet for øvrig, at den muligheten som nå oppstår til å skape varige verdier ut over sykehusets primære virksomhet, blir utnyttet. Det er definert følgende samfunnsmål for utviklingen av Oslo universitetssykehus: «I samsvar med samfunnsoppdraget å skape et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt sykehus for Oslo, for regionen og for landet for øvrig innen pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon. Inkludert i dette ligger å utvikle Campus Oslo sammen med Universitetet i Oslo, Oslo kommune, næringsliv og andre aktører i et samfunnsøkonomisk perspektiv og som et internasjonalt senter for innovasjon og næringsvirksomhet innen livsvitenskap.» Dette dokumentet sannsynliggjør og begrunner behovet og mulighetene som ligger i grensesnittet sykehus, innovasjon og næringsutvikling. Det pekes videre på hvordan man bør organisere videre utredningsarbeid i nær samhandling mellom Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Oslo kommune, samt næringslivet, eiendomsutviklere og finansielle aktører. 2 Behov for innovasjon og næringsutvikling I en verden preget av globalisering, hurtige endringer og stadig åpnere og hardere konkurranser, er behovet for innovasjon en nødvendighet for overlevelse og vekst. Det er stort behov for nye og mer radikale løsninger. Myndigheter, universiteter, sykehus og bedrifter verden over etablerer strategier, finansielle ordninger og økte bevilgninger til innovasjon. Samtidig er fokuset flyttet fra innovasjon i

5 det lukkede rom til en åpen og fleksibel tilnærming, jfr. Chesbrough, perspektiv. For Oslo universitetssykehus og Oslo kommune er samhandlingsreformen2 et viktig utgangspunkt for ny praksis og nye behandlingsmetoder. For kommersialisering av forskningsresultater ved lisensiering og nye oppstartsbedrifter, er Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo sitt kommersialiseringsselskap Inven2 AS, viktig. Et godt samspill mellom sykehus og næringsliv er en viktig forutsetning for innovasjoner som kan møte etterspørsel for fremtiden, og gir det beste grunnlaget for gode helsetjenester. Tidligere rektor fra Karolinska Institutet, Hans Wigzell, beskriver dette på en treffende måte: «Successful medical schools will be surrounded by clusters of small/medium size biotech/biomed companies». Det er behov for å utvikle samhandlingsmodeller og integrerte tjenester som er bygget tettere rundt pasientenes behov. Økte kostnader, en aldrende befolkning, økte forventinger fra brukerne og mangel på fremtidig arbeidskraft utfordrer dagens struktur i helsetjenesten. Eldre og pasienter med kroniske sykdommer bruker en uforholdsmessig stor del av dagens helseressurser. Den raske utviklingen av nye teknologier gjør det i økende grad mulig å understøtte integrerte og pasientrettede tilnærminger, hjemmebaserte tjenester og skreddersydde tilnærming basert på den enkeltes behov. Selvbetjeningsteknologi kan med fordel erstatte dagens ineffektive løsninger basert på personlig kontakt, som i dag står for nesten 90 % av alle tjenester. Hjemmebaserte teknologier, sensorer, helse applikasjoner og integrerte IKT løsninger forventes å forbedre tilbudet og redusere kostnader. Imidlertid gjør dagens strenge krav til dataoverføringer, samt mangel på pasientvennlig teknologi dette til en kostbar, vanskelig og langsom prosess. Det er stort behov for ny IKT arkitektur som kan støtte samhandling, gode pasienttilnærminger og samarbeid på tvers av institusjoner. Sykehusets samlede kompetanse innenfor forskning og klinisk virksomhet er høy og denne kunnskapen bør utnyttes i ennå større grad. Sykehuset er også en viktig offentlig innkjøper, samarbeidsarenaer vil legge til rette for at større anskaffelser i sykehuset kan adressere sykehusets behov og bidra til utvikling av ny teknologi og nye behandlingsløsninger gjennom innovative anskaffelser. Myndighetene har gitt tydelige signaler om sammenhengen mellom virksomheten i den offentlige helse og omsorgssektoren og verdiskapingen i næringslivet. I St.meld. nr. 7 ( ) («Innovasjonsmeldingen») uttales følgende: «Økt innovasjonsevne i helse og omsorgssektoren gir verdiskaping gjennom bedre løsninger for pasientene og bedre ressursutnyttelse. I mange tilfeller vil økt innovasjonsevne i sektoren samtidig gi økt privat verdiskaping. Forskning og innovasjon i samarbeid med næringslivet er en av fremgangsmåtene som helse og omsorgssektoren bør ta i bruk for å utvikle et pasienttilbud som gir bedre kvalitet i behandlingen, økt effektivitet og bedre velferd. Det er ingen motsetning mellom å ruste opp helse og omsorgssektoren for de kommende utfordringene og å ta best mulig vare på verdiskapingspotensialet. Innovasjon i helse og omsorgssektoren forutsetter blant annet behovskartlegging, forskning, utvikling og testing av produkter og tjenester. Erfaringer fra Norge og andre land tyder på at utvikling av nye varer og 1 Chesbrough, Henry Open Innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press. 2 St.meld. nr. 47 ( )

6 tjenester i helse og omsorgssektoren har best forutsetninger for å lykkes når utviklingen skjer i et samspill mellom offentlig sektor, FOU miljøer og næringslivet nasjonalt og internasjonalt.» I flere stortingsmeldinger3 de senere årene omtales behovet for innovasjon og næringsutvikling. Spesielt er Helse og omsorgsdepartementet opptatt av at de samfunns og næringsøkonomiske effektene av sykehusets virksomhet skal være en del av målbildet for helseforetakene. Blant annet benytter Helse og omsorgsdepartementet en rekke måleparametere for innovasjon. I sin begrunnelse for dette sies det: «De regionale helseforetakene representerer fire av Norges største kunnskapsorganisasjoner med et budsjett på ca 100 mrd kr og årsverk i Vi har gode forutsetninger for å bidra til innovasjon og næringsvirksomhet, men det må igangsettes tiltak for å skape og kommunisere en slik kultur. Det er nylig fremhevet at en virksomhet ofte trenger et visst press for å innovere, og at målet må være en nasjonal kultur for nyskaping i helsesektoren.» Våren 2013 ble den nasjonale strategiprosessen HelseOmsorg21 etablert med en strategigruppe. Formålet har vært å utvikle en langsiktig forsknings og innovasjonsstrategi for helse og omsorgssektoren. HelseOmsorg21 strategien skal presenteres for Helse og omsorgsdepartementet våren Bestillingsdokumentene for prosjektet viser tydelig at Helse og omsorgsdepartementet ser næringslivsvekst som et av de prioriterte målene for helseforetakene: «HelseOmsorg21 skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet, i tillegg til utvikling av kunnskapsbasert næringsliv innen feltet og nasjonal økonomisk utvikling» Innovasjon er også tydelig nedfelt i det årlige oppdragsdokumentet fra sykehusets eier Helse Sør Øst. Oppdragsdokumentet for 2013 har følgende bestilling til sykehuset: Økt forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon i helseforetakene Økt omfang av innovasjoner som understøtter helhetlige pasientforløp og bedre samhandling mellom den kommunale helse og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten Økt implementering av nye produkter, tjenester, diagnostikk og behandlingsmetoder, organisatoriske prosesser og løsninger som bidrar til økt kvalitet, effektivitet, kostnadseffektivitet, samhandling og mer helhetlige pasientforløp. Økt innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlige innkjøp, før kommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien. Basert på styrende dokumenter har Oslo universitetssykehus utviklet sin egen innovasjonsstrategi. Her sies det: «Landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, som er førende innen medisinsk forskning og utvikling i Norge, vil også ta et overordnet ansvar for innovasjon». Visjonen er at Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. «Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre 3 St.meld. nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge, St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen, St.meld. nr 36 ( ) Meldingen om offentlige innkjøp, St.meld. nr 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester og St.meld. nr 10 ( ) Morgendagens omsorg.

7 pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og slik bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst». Oslo universitetssykehus har nedfelt syv prinsipper for sin innovasjonsvirksomhet. Det ene av disse er: «Sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet i utviklingen av nye produkter og for et tett samarbeid med Inven2 AS som kommersialiseringspartner.» 3 Ambisjoner og strategiske mål Oslo universitetssykehus skal i følge egen innovasjonsstrategi bli et av Europas ledende sykehus innenfor innovasjon og næringsutvikling innen helse. For å nå ambisjonen må det etableres et samarbeid innenfor området, der helsearbeidere, forskere, store og små bedrifter sammen kan utvikle innovative løsninger til beste for pasienter, ansatte, sykehus, kommuner og samfunnet. De samarbeidende parter skal ha ambisjon om å bli nasjonalt ledende innenfor området, og ha betydning utenfor landets grenser. Det bør legges opp til at dette samarbeidet skal: 1. Tiltrekke seg næringslivet i inn og utlandet gjennom attraktive testfasiliteter, samhandlingsarenaer og aktiviteter. Næringslivet behøver ikke ha kontorer tett integrert, men ha lett tilgjengelige møteplasser. Arealene bør være tett integrert i sykehusets virksomhet. Det skal legges opp til samarbeid med bedrifter fra andre næringer som har teknologier, produkter eller løsninger med overføringsverdier til helsetjenesten. 2. Fungere som en katalysator for utvikling/kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger basert på pasientens behov. Dette kan være på basis av ideer og forskning fra egne ansatte, fra næringslivet og andre aktører i og utenfor klyngen, direkte eller i samarbeid. Sykehuset skal være proaktiv i anskaffelser av nye teknologier og løsninger (innovative innkjøp). 3. Være en integrert del av byutviklingen ved å bygge samhandlingsarenaer og tilrettelegge for fysisk lokalisering av bedrifter i sykehusets randsone. Infrastrukturen skal inneholde ulike typer utprøving, alt fra modeller for nye pasientforløp til legemiddeluttesting og validering av teknologi fra næringslivet. 4. Gi attraktive arbeidsplasser hvor ansatte bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper. For å nå disse målene skal Oslo universitetssykehus være proaktiv i etablering av samarbeidet, og sammen med Universitetet i Oslo og Oslo kommune skape attraktive vilkår for næringslivet. Den «indre sirkel» i samarbeidet skal bestå av regionale aktører innen disse områdene med Campus Oslo4 som kjerne. Kjernen skal utvikle et forpliktende, langsiktig og tett samarbeid. Samtidig skal det bygges opp formaliserte nettverk mot et utvalg av andre sykehus, kommuner og akademiske institusjoner i inn og utlandet. Samhandlingsarenaer og testfasiliteter skal tilrettelegges innenfor dagens bygningsmasse i et første trinn på 3 5 år. På lengre sikt skal det tilrettelegges for oppbygging av samhandlingsarenaer og fasiliteter i sykehusets nye bygningsmasse. I tillegg skal det, som en del av Oslos byutvikling, 4 Campus Oslo favner det geografiske området Ullevål UiO Gaustad og samarbeidsrelasjonen mellom aktørene i dette området.

8 etableres arealer i sykehusets randsone for lokalisering av bedrifter og samarbeidsarenaer (inkubatorer5 og co working space6). Innovasjon skapes av nærhet og møteplasser, der ulik kompetanse møtes. 4 Innovasjon og næringsutvikling i dag 4.1 Innovasjon og næringsutvikling ved Oslo universitetssykehus Strategi Sykehusets arbeid med innovasjon og næringsutvikling er basert på overordnete styringsdokumenter7 fra Helse og omsorgsdepartementet og Nærings og fiskeridepartementet. Tradisjonelt har det vært liten kultur for innovasjon i helse og omsorgssektoren. Mens forskning i dag er en integrert del av helseforetakenes virksomhet, har styringsdokumenter inntil nylig hatt mindre fokus på innovasjon og næringsutvikling. Det mangler økonomiske insentiver, og det meste av innovasjonsvirksomheten er ikke akademisk meritterende. Myndighetene har i dag satt næringsvirksomhet innenfor helse på dagsorden. Utvikling av kunnskapsbasert næringsliv og nasjonal økonomisk utvikling innen helsefeltet har vært ett av målene for HelseOmsorg21. Innovasjonsarbeidet i Oslo universitetssykehus tar utgangspunkt i sykehusets overordnede strategi , sykehusets Innovasjonsstrategi 8og Handlingsplan for innovasjon9. Innovasjonsstrategien legger til grunn at sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet og har følgende visjon: «Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. Sykehuset skal bli anerkjent for en åpen innovasjonskultur og være et utviklingslaboratorium for norsk helsevesen. Sykehuset skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper for dagens og fremtidens pasienter.» Kultur og organisering Innovasjon i Oslo universitetssykehus foregår langs tre akser; strategisk tilrettelegging for innovasjon, kommersialiserbar innovasjon, og utvikling av ideer knyttet til tjenester og prosesser som skal gi bedre pasientbehandling, arbeidsmiljø og helsetjenester med god ressursutnyttelse. Arbeidet er en Oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst m.fl, Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ), St. meld. nr 30 ( ) Klima for forskning (Forskningsmeldingen), HODs forskningsstrategi ( ), St.meld. nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge (Innovasjonsmeldingen), St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen (Samhandlingsmeldingen), meldingen om offentlige innkjøp (St.meld. nr 36 ( ) meldingen om offentlige innkjøp, St.meld. nr 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester og St.meld. nr 10 ( ) Morgendagens omsorg 8 S.2011_2015.pdf 9 on_ous.2013_2014.pdf

9 kombinasjon av kortsiktig søken etter gode ideer, forbedrede arbeidsformer og patenterbar innovasjon på den ene side og langsiktig arbeid for å legge til rette for at Oslo universitetssykehus blir en organisasjon der det forventes at ansatte tenker nytt på den andre side. Det strategiske arbeidet er organisert innenfor Stab forskning, innovasjon og utdanning. Innovasjonsseksjonen skal være katalysator for innovasjonsaktiviteten, både internt ved sykehuset og overfor eksterne institusjoner, samarbeidspartnere og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen leder arbeidet med å utvikle innovasjonskultur, etablere en infrastruktur for innovasjon og innføre innovasjonsverktøy for mottak og håndtering av innovasjon (www.idepoliklinikken.no). Sykehusets klinikker følger opp innovasjonsarbeidet i henhold til strategi og handlingsplan gjennom egne innovasjonskontakter. Av annen innovasjonsstøtte har sykehuset flere etablerte miljøer som bidrar i utvikling og utprøving. Disse miljøene er eksempler på hvordan innovasjon kan bli en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet i samspill med næringslivet. Sykehuset har et eget system for godkjenning av nytt medisinsk teknisk utstyr. Intervensjonssenteret kan bistå med utvikling av behandlingsmetoder og minimalt invasiv behandling og har en utprøvingsenhet som bistår næringslivet innenfor medisinsk teknologi. Klinisk forskningspost ved Rikshospitalet kan bistå med tidligfase studier, og utprøvingsenheten kan hjelpe til med fase 1 og fase 2 studier. I tillegg til de ovennevnte serviceenheter har sykehuset flere forskningsmiljøer som potensielle bidragsytere til næringsutvikling. Inven2 AS er Norges største innovasjonsselskap og felles aktør for Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo i arbeidet med å kommersialisere arbeids og forskningsresultater med næringsmessig potensial. Dette inkluderer utvikling av kommersialiseringsstrategi, rettighetshåndtering, verifisering og inngåelse av avtaler med næringsliv og innhenting av kapital. I 2013 evaluerte Inven2 AS 215 ideer, leverte inn 91 patentsøknader, inngikk 25 nye lisensavtaler og etablerte syv bedrifter. Oslo universitetssykehus har også infrastruktur for ikke patenterbar innovasjon med spesielt fokus både på forbedring av sykehusets tjenester og utvikling av nye tjenester. Idépoliklinikken ble opprettet i 2007 for utredning, diagnostikk og rådgivning knyttet til ikke patenterbare innovasjoner gjennom en portal for idé innmelding og prosessering. Samtidig tilbyr Idépoliklinikken en «USB port» inn i Oslo universitetssykehus for næringsliv som ønsker å etablere samarbeid med medisinske miljøer. Anskaffelser Oslo universitetssykehus er en stor offentlig innkjøper og representerer potensielt et stort hjemmemarked for norsk næringsliv. For næringslivet som skal levere innovative løsninger er det avgjørende å kunne skalere opp løsningene som gjør kommersialisering mulig. Oslo universitetssykehus har ikke tatt i bruk innovasjonsvirkemiddelet i anbudsprosesser (pre kommersielle innkjøp). I dag preges situasjonen av igangsetting av mindre pilotprosjekter som mangler ressurser og ambisjoner når det gjelder iverksetting i større skala. Ett problem er at det i liten grad finnes risikoavlastende tiltak bl.a. i form av økonomiske virkemidler fra myndighetene. Dette gjør det fristende å velge sikre og utprøvde løsninger fra større, internasjonale leverandører. I Oppdragsdokumentet 2014 fra Helse Sør Øst til Oslo universitetssykehus er økt innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlige innkjøp, før kommersielle anskaffelser og prosjekter med leverandørindustrien en av sykehusets oppgaver. Offentlige anskaffelser er løftet fram som et viktig virkemiddel i HelseOmsorg21 prosessen. Gode samhandlingsarenaer med næringslivet er en forutsetning for å få den gjensidige gevinst innovative innkjøp representerer.

10 Samarbeid med næringslivet Det er lite tradisjon for et aktivt samspill mellom forskning, klinisk virksomhet og næringsliv innenfor helse. Oslo universitetssykehus har en rekke sterke forskningsmiljøer, men begrenset samarbeid med næringslivet. Det foregår samarbeid med industrien gjennom kliniske studier i mange klinikker, særlig innenfor legemiddelutprøving og innenfor medisinsk teknologi ved nye behandlingsmetoder. Trenden har vært nedadgående, men potensialet er stort. Samarbeid med næringslivet om validering og verifisering av teknologi har ikke vært en prioritert oppgave for sykehuset. Offentlige forskningsog utviklingskontrakter (OFU) fra Innovasjon Norge, Innovasjonsprosjekter og Brukerstyrte innovasjonsarenaer (BIA) fra Forskningsrådet og EU prosjektmidler er sterke virkemidler for samarbeid med næringslivet, men er i liten grad utnyttet og tilrettelagt som verktøy ved Oslo universitetssykehus. 4.2 Kunnskapsgrunnlag og infrastruktur for næringsutvikling Oslo har de beste forutsetninger for å bli et næringssentrum for livsvitenskap. Regionen har store helseinstitusjoner, eksisterende næringsliv, høy kompetanse og voksende innovasjonstilfang, men trenger en arena for samspill og utvikling av næringslivssamarbeid. Som en av Europas største sykehus med ansvar for pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende har sykehuset en viktig samfunnsoppgave i å bidra til næringsutvikling i regionen i samspill med andre. Sammen med Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og høyskolene i området, representerer Oslo universitetssykehus et betydelig kompetanse og utdanningsmiljø. Klinisk virksomhet og forskning ved Oslo universitetssykehus i samspill med andre I dag består Oslo universitetssykehus av fire sykehus; Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Oslo universitetssykehus behandler godt over en million pasienter hvert år, og står sammen med Universitetet i Oslo for rundt halvparten av norsk helsefaglig forskning. Oslo universitetssykehus er ansvarlig for den mest høyteknologiske og spesialiserte medisinske behandlingen i Norge. Trenden er at teknologi og behandling flyttes ut av sykehus og nærmest mulig pasientens hjem. Økt grad av selvbetjening og samhandling med førstelinjetjenesten blir nøkkelen til gode helsetjenester. For eksempel forventes hjemmebaserte teknologier, sensorer og helseapplikasjoner å endre tjenestene. Likeledes kan selvbetjeningsteknologi med fordel erstatte ineffektive løsninger basert på personlig kontakt. Hvordan ser morgendagens Oslo universitetssykehus og samarbeidet med Oslo kommune ut, og hva skal til for å være med å lede denne utviklingen? Oslo universitetssykehus har en visjon om å levere forskningsresultater i verdensklasse og lede og styrke forskning nasjonalt og internasjonalt. Over halvparten av all helsefaglig forskning som publiseres fra Norge har forfattere fra Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo, og representerer halvparten av de nasjonale utgiftene til helserelatert forskning og utvikling10. Sykehusets forskning spenner fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning. Forskningsstrategien fremhever at det er tette koplinger mellom forskning, utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. Totalt ble det publisert om lag 1550 artikler og avlagt cirka 150 doktorgrader i Forskningen ved sykehuset har de siste årene blitt vurdert både av Norges Forskningsråd og av et internasjonalt «Scientific Advisory Board», som begge ga positive vurderinger % av 7.5 mrd kroner i 2011

11 Campus Oslo regionen Forskning, utdanning og innovasjon skjer i stor grad i samarbeid med Universitetet i Oslo, høyskolesektoren og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Oslo universitetssykehus har, sammen med Universitetet i Oslo, tre sentre for fremragende forskning (SFF), seks K.G. Jebsen sentre, to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og flere andre formaliserte nettverk11. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus samarbeider om felles infrastruktur og nye kjernefasiliteter, der matematikk, informatikk og andre naturvitenskapelige fag står sentralt. Nytt næringsliv kan oppstå i slike randsoner, og utvikles i samspill med allerede eksisterende bedrifter. Et eksempel som det med fordel kan trekkes lærdom fra, er Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Her bygges det opp en industripark som inkluderer en inkubator for oppstartsselskaper og eksisterende bioteknologiselskaper. Et annet eksempel er Oslo Medtech, som med sine medlemsbedrifter innenfor e Helse, velferdsteknologi og medisinsk teknologi bidrar til vekst og internasjonalisering. Det er også verdt å nevne Forskningsparken som en arena for samspill og næringsutvikling. De har en egen inkubator for oppstartsbedrifter fra miljøet, samt bedrifter fra ulike næringer geografisk lokalisert i nærheten av sykehuset. En rekke forskningsinstitutter er også lokalisert i samme område; Meteorologisk institutt, Norsk Regnesentral, Sintef, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Byggforsk m.fl.. Samarbeidet med Universitetet i Oslo bør foregå på tverrfaglig basis og inkludere andre fakulteter enn dagens samarbeidskonstellasjoner, for eksempel Det matematisknaturvitenskapelig fakultet. Aktørene beskrevet ovenfor omfattes av begrepet Campus Oslo. Når grensesnittet mot næringslivet skal videreutvikles er det naturlig å ta utgangspunkt i de eksisterende innovasjonsmiljøene i Oslo universitetssykehus og Campus Oslo. Disse miljøene kan danne fundamentet for samhandling mellom sykehuset, akademia, kommunen og næringslivet, og settes sammen på en slik måte at disse gjensidig styrker hverandre. Samlokalisering og etablering av samhandlingsarenaer, i og utenfor sykehusets kjernefasiliteter, er i denne forbindelsen viktige elementer. Likeledes etablering av alternative finansieringsmodeller, hvor det offentlige og private aktører spiller på lag. 5 Forutsetninger 5.1 Strategiske forutsetninger For å nå ambisjonen må beslutningstakerne se næringsutvikling som et samfunnsansvar og en viktig premiss for å bygge sykehus som er i stand til å møte morgendagens krav til helsetjenester. Oslo universitetssykehus må ta en ledende rolle i oppbygging av allianser med utvalgte aktører. I dette ligger utvikling av samarbeidets innhold. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i aktører som allerede har et nært samarbeid med Oslo universitetssykehus: 11 Center of Cancer Biomedicine, Centre for Immune Regulation, The Centre for Molecular Biology and Neuroscience, K.G. Jebsen senter for psykoseforskning, hjerteforskning, brystkreftforskning, immunterapi mot kreft, betennelsesforskning og forskning på influensavaksiner, The Center for Cardiological Innovation og Cancer Stem Cell Innovation Center, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Innflammation Network m.fl.

12 Oslo kommune Universitetet i Oslo med utvalgte fakultet, Inven2 AS, tilhørende forskningssentra og samarbeidende institusjoner SINTEF Oslo Norsk Regnesentral Oslo Medtech Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark Forskningsparken i Oslo I tillegg bør 2 3 større bedrifter innenfor henholdsvis bioteknologi, medisinsk teknologi og legemiddelindustri inviteres med i samarbeidet tidlig i prosessen. Det kan gjerne være bedrifter som har styrke og interesse i å etablere seg i sykehusets randsone, og som sammen med andre aktører kan bidra til finansiering av aktiviteter og infrastruktur. For at samarbeidet skal være forpliktende og langsiktig, er det viktig at alle parter kan hente ut gevinster raskt. Det må derfor legges opp til et entydig og godt insentivsystem. En forutsetning for samarbeidet må være at Oslo universitetssykehus sammen med de andre helseaktørene tilrettelegger for innovative anskaffelser, stiller som part i industri initierte innovasjonsprosjekter og stiller testarenaer til rådighet for næringslivet og forskere. Helseaktørene må stille sin infrastruktur, kompetanse og brukermiljøer tilgjengelig for utprøving og testing av diagnostikk, legemidler, medisinsk utstyr, informasjonsløsninger og velferdsteknologi. Samtidig må disse løsningene fremme bedre helsetjenester for pasientene. Målsetningen må være: Bedre og mer effektiv helsetjeneste for pasientene Mer attraktive arbeidsplasser for helsearbeiderne Mer kostnadseffektive løsninger for sykehuset, kommunen og samfunnet Nye produkter, tjenester og løsninger for bedriftene som kan utprøves, implementeres og spres. For å lykkes med innovasjon og næringsutvikling er det en viktig forutsetning at infrastrukturen er tilrettelagt, på kort og lang sikt. 5.2 Arealmessige forutsetninger De arealmessige forutsetningene har to dimensjoner. Interne arealer for innovasjon og næringsutvikling Universitetet i Oslo er den største og viktigste samarbeidspartneren til Oslo universitetssykehus. I planleggingen av sykehuset må det legges til rette både for dedikerte arealer til universitetets personell og for fasiliteter til felles bruk. Fasiliteter må også etableres og dimensjoneres for felles utnyttelse med andre aktører. Dette i form av kontorer, laboratorier og uttestingsfasiliteter. Tilgang til infrastruktur som er interessant for bedriftene, f.eks. laboratorier, bidrar til å sikre god utnyttelse av kostbart utstyr, men det vil også gjøre disse fasilitetene til en møteplass og et sted for kulturbygging og innovasjon. Felles bruk av infrastruktur vurderes derfor som en forutsetning for å lykkes med det strategiske samarbeidet. Et viktig aspekt vil være å etablere bygg med tilpasningsmuligheter. Sykehusets bygningsmasse må planlegges for bruk i mange ti år. Forskning, innovasjon, samarbeid mellom ulike profesjoner og kapasitetsbehov endres i takt med utvikling av helsetjenesten. Det må derfor være mulighet for å tilpasse bygningsmassen etter behovene som oppstår, også til bruk for næringsformål.

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF

Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innledning I likhet med andre vestlige land står Norge overfor store helseutfordringer. Vi eldes og utvikler sykdommer som følge av vår livsstil.

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Fremtidig utvikling av OUS Forbedret behandling og forskning I moderne bygg Til en

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Helse Sør- Øst og innovasjon: Hvordan tilrettelegger Helse- Sør Øst for innovasjon?

Helse Sør- Øst og innovasjon: Hvordan tilrettelegger Helse- Sør Øst for innovasjon? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør- Øst og innovasjon: Hvordan tilrettelegger

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fra visjon til virkelighet -erfaringer fra strategiarbeid i Oslo universitetssykehus Tone Ikdahl - 040413 Oslo universitetssykehus: -et sykehus med store utfordringer Ventetid Flaskehalser Mange lokalisasjoner

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21

Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21 Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21 LFH Prosjekt HO 21 MÅL: 1. Følge opp politikere og myndigheter de forslag som fremkommer i rapporten HO21, og som LFH vil prioritere 1. Gi innspill

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS En strategigruppe har fått ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helseog omsorgssektoren Skal være ferdig og legges fram for Helse-

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Hvordan drives innovasjonsarbeidet i Helse Sør-Øst

Hvordan drives innovasjonsarbeidet i Helse Sør-Øst Hvordan drives innovasjonsarbeidet i Helse Sør-Øst Kunnskapsbasert praksis og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten Høgskolen i Oslo og Akershus 9. november, 2017 Kjetil Storvik Innovasjonssjef Overordnet

Detaljer

Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger

Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger Innovasjonskonferansen 2008, Sola Strand Hotell Maiken Engelstad PH.D, MPH underdirektør Innovasjon skal vi drive med det? Innovare (fornye):

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Dialogmøte mellom høgskolene og Forskningsrådet 11.2.2013 Jesper W. Simonsen Dialogmøtet 2012 Etableringen av en egen

Detaljer

Hvordan kan Helse Sør-Øst bidra til næringsutvikling? Kjetil Storvik, Innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF

Hvordan kan Helse Sør-Øst bidra til næringsutvikling? Kjetil Storvik, Innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF Hvordan kan Helse Sør-Øst bidra til næringsutvikling? Kjetil Storvik, Innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF HelseOmsorg21 Forventer at helsesektoren skal bidra til næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor?

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Trond Knudsen, Forskningsrådet Vannforsk: FoU: Behov og strategi innen vannsektoren, Oslo 19.4.2012 Forskningsrådet har en nøkkelrolle i det nasjonale forsknings-

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Øyvind Hope Seniorrådgiver Avdeling for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Helse Midt-Norge RHF Agenda Hvorfor forskning og innovasjon Premisser

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Organisering av FoU for helse og omsorg

Organisering av FoU for helse og omsorg Forskning for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren i Forskningsrådet 7. desember 2009 Trond Knudsen Innovasjonsdivisjonen, Forskningsrådet Organisering av FoU for helse og omsorg Vitenskapsdivisjonen:

Detaljer

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskning for verdiskaping i offentlig sektor Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi nasjonalt og regionalt Hvor, hvordan og hvor mye det skal satses.

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kliniske studier forventninger til NorCRIN

Kliniske studier forventninger til NorCRIN Helse- og omsorgsdepartementet Kliniske studier forventninger til NorCRIN Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen NorCRIN brukermøte mandag 25. september 2017 Forventninger - oppsummert

Detaljer

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem Forskning for verdiskaping i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem Forskningsrådet Fordeler mer enn 7 mrd pr år til forskningsformål Prosjekter Institusjonsstøtte Om lag 400 ansatte: Divisjon

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Innovasjonsnettverket HSØ, 10. april 2013 Christoffer Ellingsen, Idépoliklinikken Hvordan samarbeide om innovasjon? Det er behov for å vurdere

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20.

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppen for HO21

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning?

Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning? Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning? Kari Jorunn Kværner Leder Innovasjon, Oslo universitetssykehus Professor, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Tør vi

Detaljer

INVITASJON. Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der. bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger

INVITASJON. Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der. bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger INVITASJON Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger Bakgrunn Forskningsrådet starter nå en prosess som skal lede fram til retning og satsingsområder

Detaljer

Strategi for forskning i Helse Midt-Norge

Strategi for forskning i Helse Midt-Norge Strategi for forskning i Helse Midt-Norge 2015-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helse Midt-Norge RHF (HMN) har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene, og

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell

Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør innovasjon Konteksten: kunnskap, omstilling, sysselsetting, digitalisering, lavutslipp, internasjonalisering

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR Røros, 23 januar 2015 PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF HVEM ER INNOMED? HVA GJØR INNOMED? HVOR GÅR VI? Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. november 2014

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. november 2014 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. november 2014 Agenda 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 6. oktober 2) Valg av ny leder og nestleder i LFH Markedsgruppe HF 3) LFH strategi HelseOmsorg 21, utkast til

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Frokostseminar MedTek Norge Verdibasert innkjøp 24.Mai 2017

Sykehusinnkjøp HF. Frokostseminar MedTek Norge Verdibasert innkjøp 24.Mai 2017 Sykehusinnkjøp HF Frokostseminar MedTek Norge Verdibasert innkjøp 24.Mai 2017 24.05.2017 2 Sykehusinnkjøp selskapsprofil Eid av de fire regionale helseforetakene Administrerende direktør Kjetil Istad Hovedkontor

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer