BERGEN KOMMUNE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER"

Transkript

1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER ROS II - SKREDFARE PILOT II FJELLSIDEN SVARTEDIKET - MUNKEBOTN / 3 / 09 / DELOMRÅDE 9 -BRATTLIEN Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks:

2 PROSJEKTNR. / RAPPORTNR.: / 3 / 09 / DATO: Rapportens tittel: ROS II SKREDFARE / PILOT II FJELLSIDEN SVARTEDIKET - MUNKEBOTN Delområde 9 - Brattlien Andre dokument: Øvrige delrapporter ( / 3 / /) Sammenfattende rapport / 3 / 10 / Forfatter(e): Geir Bertelsen Arne Instanes Faggruppe: Geo Geografisk område: Bergen kommune Antall sider: 17 Oppdragsgiver: Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Oppdragsgivers representant: Gunn Østvik Petersen Sammendrag Sweco Norge AS har vurdert skredfare langs fjellsiden fra Svartediket til Munkebotn i Bergen. Dette er en del av ROS-analysene, Fase II, som utføres i regi av Bergen kommune. Vi har delt fjellsiden i 9 områder. Foreliggende rapport omhandler område 9 Brattlien. Områder hvor årlig nominell sannsynlighet vurderes å være større enn henholdsvis 10-3 (en skredhendelse per 1000 år) og 3x10-3 (3 skredhendelser per 1000 år) er merket på vedlagte faresonekart (tegning ). Etter våre vurderinger ligger en del bygninger i faresonen. Her må tiltak vurderes. Sweco Norge AS Bergen, Saksbehandler Kontrollert Geir Bertelsen Ingeniørgeolog Jane T. Blegen Geolog Side 2 av 17

3 INNHOLD: 1. INNLEDNING GRUNNLAG UTFØRTE UNDERSØKELSER OMRÅDEBESKRIVELSE FELTOBSERVASJONER Løsneområder Høye bergskrenter / skjæringer Bratte løsmasseskråninger Utløpsområder Steinsprang /-skred Løsmasseskred VURDERING AV SKREDFARE Generelt Dokumenterte skredhendelser Registrert skredmateriale Beregninger og Simuleringer Vurderinger av sannsynlighet og risiko OPPSUMMERING / KONKLUSJONER REFERANSER Side 3 av 17

4 FIGURER Figur 1: Kartutsnitt område 1. Brattlien 6 Figur 2: Skråfoto område 1. Nordre del 7 Figur 3: Skråfoto område 2. Søndre del 7 Figur 4: Sikring ved Endregårdsveien 9 8 Figur 5: Sikring ved Fjellveien 54 8 Figur 6: Bergskrent bak Endregården 1 9 Figur 7: Bergskrent bak Endregården 3 10 Figur 8: Hovedsprekkeretninger. Stereografisk projeksjon 10 Figur 9: Sprekkeavgrenset kile. Swedge -analyse 10 VEDLEGG Vedlegg 1: Simulering av steinskred. Profil 9.1 Vedlegg 2: Simulering av steinskred. Profil 9.2 Vedlegg 3: Simulering av steinskred. Profil 9.3 Vedlegg 4: Simulering av steinskred. Profil 9.4 Vedlegg 5: Simulering av steinskred. Profil 9.5 Vedlegg 6: Simulering av steinskred. Profil 9.6 Vedlegg 7: Simulering av steinskred. Profil 9.7 Vedlegg 8: Simulering av steinskred. Profil 9.8 Vedlegg 9: Simulering av steinskred. Profil 9.9 Vedlegg 10: Simulering av steinskred. Profil 9.10 Vedlegg 11: Simulering av steinskred. Profil 9.11 Vedlegg 12: Simulering av steinskred. Profil 9.12 Vedlegg 13: Simulering av steinskred. Profil 9.13 Vedlegg 14: Simulering av steinskred. Profil 9.14 Vedlegg 15: Simulering av steinskred. Profil 9.15 Vedlegg 16: Simulering av steinskred. Profil 9.16 Vedlegg 17: Situasjonsplan. Delområde 9-Brattlien (2 ark) Vedlegg 18: Resultater fra probabilistiske skråningsstabilitetsanalyser (10 ark) TEGNINGER Tegning Faresonekart Svartediket - Munkebotn Side 4 av 17

5 1. INNLEDNING Bergen kommune skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der vurdering av skredfare i bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Prosjektet er delt inn i tre faser: Fase I: Omfatter grovkartlegging utført av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) våren Fase II: Utførelse av detaljkartlegging, vurdering skredfare i henhold til TEK 7.32, Fase III: Forvaltning av resultatene i Fase II Sweco Norge AS har fått i oppdrag å utføre undersøkelser i Fase II. Oppdraget er tredelt. Et av deloppdragene er et pilotprosjekt (PILOT II) som går ut på å utarbeide faresonekart i fjellsiden fra Svartediket til Munkebotn. Vi har funnet det hensiktsmessig å dele fjellsiden i 9 mindre områder. Hvert område beskrives i egne rapporter. Foreliggende rapport omhandler delområde 9 - Brattlien. For å gjøre rapporten mer oversiktelig for publikum viser vi til sammenfattende rapport for metodikk, terminologi og forklaringer. 2. GRUNNLAG Det vises til sammenfattende rapport kapittel UTFØRTE UNDERSØKELSER Feltobservasjoner er gjennomført ved en rekke befaringer i perioden mars til mai Side 5 av 17

6 4. OMRÅDEBESKRIVELSE N Fig. 1 Figur 1- Oversiktskart over delområde 9. Delområde 9 strekker seg fra Øvre Korskirkeallmenning i nordvest, til forbi idrettsbanen på Skansemyren i sørøst. Områdets øvre avgrensing er Ole Irgens vei på kote 175, nedre avgrensning er St. Jørgens gate og Bispengsgaten på kote 25. Gjennomsnittlig skråningshelning er over 30. Bebyggelsen er etablert på 4 terrasser oppover skråningene: - Nederste terrasse består av er bebyggelse i Bispengsgaten, Cappes vei og Skivebakken. - Skivebakken forbinder nederste terrasse og terrasse 2 (ca kote 75) - Terrasse 2 består av bebyggelse i Brattlien, Endregårdsbakken og Leitet, - Endregårdsbakken forbinder terrasse 2 og terrasse 3. - Terrasse 3 består av bebyggelse i Fjellveien, Martensgården, Endregårdsveien og Endregården (ca kote 125), - Gangstier og trapper forbinder Martensgården, Endregårdsveien og Endregården med øverste terrasse. Side 6 av 17

7 BERGEN KOMMUNE - Øverste terrasse består av stort sett ubebygde områder i Ole Irgens vei og Skansemyrsveien (ca kote 175) De fleste tomtene er opparbeidet, enten ved å sprenge inn i berget i bakkant, ved oppfylling bak støttemurer i fremkant, eller ved en kombinasjon av begge metoder. Det er flere steder etablert gangstier og trapper, delvis ved bruk av støttemurer, for å etablere adkomst fra bilvei til boliger. Bilveiene i området synes å være etablert på samme måte som boligene, ved delvis sprengning, delvis utfylling bak støttemur. Ubebygde arealer mellom terrassene har et tynt løsmassedekke og skråningshelninger fra 27 til 50. En del høye bergskrenter og skjæringer finnes også. Fig 2 Fig 3 Figur 2 viser skråfoto over nordre del av området ( Bispengsgaten ses til venstre og Ole Irgens vei oppe til høyre. Figur 3 viser søndre del, med Leitet og Brattlien midt i bildet, og Endreggårdsveien til høyre. Side 7 av 17

8 5. FELTOBSERVASJONER 5.1 Løsneområder Høye bergskrenter / skjæringer Det finnes høye naturlige bergskrenter i flere nivåer, og i store deler av området. Det gjelder i skråningene over både Fjellveien, Brattlien, Endregården og Bispengsgaten. I slakere deler av skråningene finnes også en del mindre, lokale bergskrenter. Mange boliger er bygget inn mot sprengte skjæringer. Det er utført sikring i noen skrenter og sprengte skjæringer. Vi har observert sikring både med bolter, nett og støp. Vi har ikke hatt tilgang til dokumentasjon som viser detaljer i utført sikring, eller hvilke vurderinger som ligger til grunn for sikringen. Vi har derfor ikke heller hatt grunnlag for å vurdere om sikringen er tilstrekkelig i henhold til Plan- og bygningsloven. Det er både gammel sikring og sikring av nyere dato. Fig. 4 Foto figur 4 viser støpte pilastere mot en høy bergskrent bak Endregårdsveien 9 Foto figur 5 viser bergskrent bak Fjellveien 54. Her er det også sikret med støp. Ved begge disse lokalitetene antas sikringen å være nokså gammel, og kvaliteten er usikker. Fig. 5 Side 8 av 17

9 En lokal bergskrent på nedsiden av Endregårdsbakken, og bak Leitet 1, er sikret med bolter og wirenett. I Brattlien er det oppført noen nye boligblokker de siste årene. I den forbindelse er det også utført en del sikringstiltak i høye bergskrenter og skjæringer. Bak Brattlien 24 er det utført relativt omfattende sikring med bolter og steinsprangnett. Bak Brattlien 16 er det oppført en understøttende støp. Vi kjenner til at det er utført sikring med bolter og nett i skjæringer bak Cappesvei 12 a. Vi har observert at sikring med bolter og nett også er utført i skjæringer og skrenter langs Bispengsgaten. Her er det også satt opp enkle flettverksgjerder for å fange opp mindre nedfall. Bak Bispengsgaten 12 er det sikret med et kraftigere wirenett. Berggrunnen i området består av amfibolitt -/glimmerskifer. Vi har registrert følgende sprekkesystem (strøkretningene er angitt som fallretninger 90 o ): 1. De mest markerte sprekkene følger bergartens skifrighet som har strøkretning o (SØ-NV). Fallvinkelen er o (fallretning NØ) 2. Det finnes noen sprekker med strøkretning º (SV-NØ) og fallvinkel o (fallretning NV). 3. Det tredje markerte sprekkesystemet har strøkretning o (NØ-SV) og fallvinkel o (fallretning SØ). Fig. 6 Foto figur 6 viser en bergskrent bak Endregården 1 med amfibolitt -/ glimmerskifer og typisk oppsprekking. Side 9 av 17

10 Noen skifrighetssprekker har åpnet seg og man har deformasjoner langs sprekkesystem 2. Liten fallvinkel og friksjon gjør at utgliding ikke har skjedd. Fig. 7 Figur 7 viser en bergskrent bak Endregården 3. Det har åpnet seg et svakhetsplan som delvis følger foliasjonen (sprekkesystem 1), og delvis sprekkesystem 2. Stor ruhet og friksjon har hindret en større utgliding. Fig. 9 Fig. 8 Stereografisk projeksjon (figur 8)er en metode man bruker for å fremstille strukturgeologiske data. Stereonettet viser en todimensjonal framstilling av tredimensjonale data. I dette tilfellet, retninger for typiske bergskrenters flater og sprekkeflatenes sprekkeretninger. Foliasjonen er lagt inn som avløsningssprekker (tension cracks). Figur 8 viser typiske bergskrenter og sprekkeretninger i stereografisk projeksjon. Her vises både planenes storsirkler og plottede punkt. Skifrighetssprekker er definert som avløsingssprekker i analyseprogrammet Swedge. Her angis sprekkeforløp som fallvinkel / fallretning. Figur 9 viser en perspektivskisse med en kile som teoretisk kan avgrenses av de Side 10 av 17

11 tre typiske sprekkeretningene. Swedge beregner og viser mulige kiler i berggrunnen definert av to bruddflater som skjærer hverandre, skråningens overflate og avløsningssprekker. Utgliding med sprekkesystem 2 som glideplan kan forekomme. Sprekkesystem 1 og 3 vil være avløsende sprekker. Fallvinkel og ruhet på det potensielle glideplanet bestemmer sikkerhetsfaktoren. Med denne sprekkegeometrien kan også utvelting av flak (topling) forekomme. Det kan utløses ved at is-sprenging, rotsprenging eller vanntrykk virker på skifrighetsplan. Ujevne bergkonturer og tilfeldig oppsprekking gjør at mange andre ustabile situasjoner og utløsingsmekanismer kan oppstå. Vi har ikke observert tydelige spor etter ferske nedfall i skrentene, med unntak av et steinsprang som inntraff bak Cappesvei 24. Det bemerkes imidlertid at store deler av fjellsiden i dette området er vanskelig tilgjengelig pga bratt helning og tett vegetasjon Bratte løsmasseskråninger Bratte løsmasseskråninger med helning og brattere er observert i hele området fra Bispengsgaten til Ole Irgens vei. Løsmassemektighetene antas i hovedsak å bestå av humusjord, morene og forvitringsjord. Løsmassemektighetene er beskjedne. Vi har observert at det dumpes en del hageavfall i skråningene, både fra Fjellveien ned mot Brattlien og fra Brattlien ned mot Cappesvei / Bispengsgaten. Dette kan forverre stabilitetssituasjonen på sikt. 5.2 Utløpsområder Steinsprang /-skred Terrenget ved foten av skjæringer og bergskrenter er potensielle utløpsområder for steinsprang /-skred. Vi har ikke observert større uravsetninger i området. Bak Fjellveien har vi observert noen få skredblokker og noe grusig skredmateriale. Bak Endregårdsbakken har vi også observert noe skredmateriale Løsmasseskred Store deler av skråningene mellom bebyggelsen danner potensielle utløpsområder for løsmasseskred. Vi har ikke observert tydelige spor etter skred i området. Side 11 av 17

12 6. VURDERING AV SKREDFARE 6.1 Generelt Det vises til sammenfattende rapport, kapittel 6.3, analyser og analyseverktøy. Løsmasseskred I dette området vurderes sannsynlighetene for skred å være nokså jevnt fordelt mellom steinsprang og løsmasseskred. Sannsynlighet for utløsing av løsmasseskred er blant annet vurdert på grunnlag av probabilistiske analyser i elementmetodeprogrammet SLOPE/W. Det vises til sammenfattende rapport / 3 / 10, kapittel 6.3. Probabilistiske analyser er utført ved hjelp av såkalte Monte-Carlo simuleringer i elementmetodeprogrammet SLOPE/W. 6.2 Dokumenterte skredhendelser Det løsnet et steinsprang ved Cappes vei 24 i april En blokk løsnet fra en naturlig bergskrent i den bratte skråningen øst for boligen. Blokken rammet boligen og utrettet noe skade. Multiconsult har utarbeidet en rapport etter denne hendelsen på oppdrag fra Bergen kommune. 6.3 Registrert skredmateriale Lite skredmateriale indikerer beskjeden skredaktivitet bakover i tid. 6.4 Beregninger og Simuleringer Simulering av steinspreng /-skred Generelt: Vi har utført simuleringer av steinsprang /-skred i dataprogrammet RocFall fra firmaet RocScience (ref. 1). Det vises til kapittel 6.3, analyser og analyseverktøy i sammenfattende rapport for metodeforklaring til simuleringene av steinsprang og skred i programmet RocFall fra firmaet Rocscience. Simuleringer med varierende parametre er utført i langs 16 terrengprofiler. Representative simuleringer er vist i vedlegg Bygninger i, eller like ved siden av profilene, er skissert. Simuleringene er imidlertid utført som om bygningene ikke var oppført. Nedenfor kommenteres simuleringene kort: Side 12 av 17

13 Profil : Profilen viser terrenget mellom Endregårdsveien og Ole Irgensvi ved Skansemyren. Her finnes vekselvis løsmasseterreng og lokale steile bergskrenter. Det finnes ingen sammenhengende høye bergskrenter i dette området. Terrenghelningen varierer fra 20 o til over 50 o i løsmasseterrenget. I områdene med bergskrenter kan helningen være over 60 o. Simuleringene viser at en stor del av blokker som løsner fra lokale bergskrenter vil stoppe i terrenget over bebyggelsen, men at noen blokker kan ramme boliger med tilhørende utearealer. Relativt gunstig sprekkegeometri og skrentenes begrensede utstrekning gjør at sannsynligheten for utløsing av steinsprang relativt beskjeden. Profil 9.4: Øst for Martensgården 3 finnes en lokal bergskrent med høyde ca 10 meter. I overkant finnes en løsmasseskråning med helning o. Blokker som eventuelt løsner fra bergskrenten vil ramme boligen. Profil 9.5: Skråningen øst for Martensgården 1 består i hovedsak av løsmasseterreng med helning o. I et midtparti er helningen slakere, ca 20 o. Også her finnes det noen lokale bergskrenter. Simuleringene tyder på at blokker som eventuelt løsner i øvre del vil stoppe i det slakere midtpartiet. Blokker som eventuelt løsner i nedre del kan komme ned mot boligen. Profil 9.6: Dette profilet representerer området øst for Fjellveien Bak disse boligene finnes steile ca 6-8 meter høye bergskrenter. I øverste del av skråningen finnes bergskrenter og bratt løsmasseterreng, med gjennomsnittlig helning o. Også her finnes et midtparti med slakere helning, o. De fleste blokkene som eventuelt løsner i øverste del ser ut til å stoppe i midtre del, men noen blokker kan komme helt ned mot boligene. Profil 9.7: Øst for Fjellveien stiger terrenget med helning o opp mot høye steile bergskrenter. Simuleringene tyder på at blokker som løsner i øverste del av skrentene vil stoppe i den slakere delen før de når boligene. Profil 9.8: Rekkehusene Leitet 6-14 er bygget helt inn mot steile bergskrenter / skjæringer, ca 10 meter høye. I overkant av disse stiger terrenget med gjennomsnittlig helning ca 40 o. Lokale skrenter kan være løsneområde for steinsprang. Simuleringene tyder på at en del blokker vil stoppe i skråningen, men at en relativt stor andel kan komme ned mot boligene. Profil : Disse profilene representerer området ved Endregårdsbakken 1 3. Boligene ligger ved foten av en bratt løsmasseskråning. Helningsvinkelen er o. Øverst i skråningen finnes steile bergskrenter som kan være løsneområder for steinsprang. Gangveien Endregårdsbakken er Side 13 av 17

14 anlagt ved foten av bergskrentene. De aller fleste blokker som løsner i bergskrentene vil ramme boligeiendommene. Profil 9.11 Terrenget bak Endregårdsbakken 8 har helning o og består av løsmasser med enkelte bergknauser. Øverst finnes skrenter med gjennomsnittlig helning ca 60 o som kan være løsneområde for steinsprang. Blokker som løsner i skråningen vil ramme boligen. Profil 9.12 Dette profilet representerer området mellom Brattlien og Fjellveien ved Fjellveien Boligene ligger inn mot steile bergskrenter og bratt terreng. Gjennomsnittlig helning er ca 60 o Over disse finnes noe slakere terreng med helning o. Øverst finnes igjen bratt løsmasseterreng og bergskrenter med helning o som også kan være løsneområder for steinsprang. Noen av blokkene som eventuelt løsner i den øverste delen av skråningen vil antagelig stoppe i det slakere midtpartiet, men en stor andel vil komme helt ned mot boligene. Profil 9.13 Dette viser tilsvarende terreng ved Brattlien Her finnes også steile bergskrenter umiddelbart bak boligene. Videre opp mot Fjellveien er det bratt løsmasseterreng og lokale skrenter med helning mellom 30 o og 50 o. Her er det også slik at en del blokker som løsner i øverste del kan stoppe i slakere deler. En stor andel vil imidlertid komme ned mot boligene. Profil 9.14 Dette profilet viser det området der et steinsprang rammet Cappesvei 24 i april En blokk løsnet fra en bergskrent i øvre del av skråningen. Den passerte noe slakere terreng og en tursti før den rammet taket på boligen. Simuleringene tyder på at de fleste blokker kan stoppe i den slakere delen, men en del blokker kan komme helt ned mot boligen. Profil 9.15 Her vises terrenget bak Cappesvei 12. Boligrekken ligger inn mot en sprengt skjæring. Videre opp mot Brattlien finnes vekselvis bratt løsmasseskråninger med helning o og lokale skrenter med helning brattere enn 60 o, som også kan være løsneområder for steinsprang. Simuleringen indikerer det samme som for En del blokker vil sannsynligvis stoppe i et slakere midtparti, men en betydelig andel kan ramme boligen. Profil 9.16 Bispengsgaten er spreng inn i en 3-6 meter høy skjæring, der det er utført noe sikring. På motsatt side finnes boliger og offentlige bygninger. Opp mot Brattlien finnes vekselvis bratt løsmasseterreng med helning o og steile bergskrenter med helning større enn 60 o som også kan være løsneområder for steinsprang. Noen av blokkene som eventuelt løsner i øverste del vil stopp i midtpartiet, men de fleste vil komme helt ned. Støttemurer Fjellsiden er opparbeidet blant annet ved bruk av støttemurer av varierende utførelse og størrelse. Det er ikke tatt hensyn til stabilitet av disse murene i de utførte skredvurderingene. Vi ønsker likevel å påpeke at det under befaringer i området ble observert mange dårlige Side 14 av 17

15 støttemurer, som over tid vil ha potensiale for utglidning og/eller velting. Av områder med dårlige murer nevnes Nordre Skansemyren, Endregårdsbakken samt deler av Fjellveien. Løsmasseskred Generelle stabilitetsberegninger for denne typen løsmasseskråninger er utført for delområde 9 Brattlien. Det vises til sammenfattende rapport / 3 / 10, kapittel 6.3. Probabilistiske analyser er utført ved hjelp av såkalte Monte-Carlo simuleringer i elementmetodeprogrammet SLOPE/W. 6.5 Vurderinger av sannsynlighet og risiko Steinsprang /-skred I dette området vurderes steinsprang og løsmasseskred å utgjøre den dominerende risikoen. I tabell 1 har vi vurdert årlige nominelle sannsynligheter for at steinsprang /-skred skal utløses i områder som er representert ved profilene Det vises til sammenfattende rapport kapittel 6.4 og tabell 5 for vurderingsgrunnlaget til tabell 1 med årlig nominell sannsynlighet for utløsing av steinsprang. Tabell 1: Årlige nominelle Profil nr sannsynligheter Normalhendelse (Enkeltblokker) Profil 9.1 5x Profil 9.2 5x Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil 9.5 5x Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Profil x 10-3 Side 15 av 17

16 Løsmasseskred De probabilistiske analysene som er beskrevet i sammenfattende rapport / 3 / 10, kapittel 6.3, danner utgangspunktet for våre sannsynlighetsvurderinger når det gjelder løsmasseskred. Analysene viser at skred med årlig nominell sannsynlighet 10-3 kan utløses i skråninger med helning 27º og brattere. Skred med sannsynlighet 3 x 10-3 kan utløses i skråninger med helning 38º og brattere. Dette gjelder skred der ekstrem nedbør er den utløsende årsaken. Løsmasseskred kan også utløses av andre årsaker. Det har vi etter beste skjønn prøvd å ta hensyn til ved sannsynlighetsvurderingene. Det finnes ingen gode matematiske modeller for beregning av utløpsdistanser når det gjelder løsmasseskred. Det finnes heller ikke gode empiriske modeller for den type skred som kan forekomme her. RocFall kan gi en viss pekepinn på rekkevidde for mindre skred i friksjonsmateriale. Vi har vurdert rekkevidder skjønnsmessig ut fra lokal topografi, og med støtte i simuleringer i RocFall. Flomskred Det finnes ingen store elver i området. Platået ved Skansemyren og fjellryggen vest for Skansemyrveien virker avskjærende på overflatevann fra fjellsiden mot Fløyen. To bekker er ledet i rør gjennom Skansemyren idrettsplass og under Ole Irgens vei. Disse renner åpent ned mot Endregården der de igjen er tatt inn i kommunalt avløpsanlegg. Størst sannsynlighet for flomskred er knyttet til ledningsbrudd eller tette stikkledninger / bekkeinntak. Det har imidlertid ikke forekommet i forbindelse med ekstremnedbør de siste årene. Sannsynligheten for flomskred vurderes derfor som svært liten forutsatt at forholdene langs elveløpene ikke endres. 7. OPPSUMMERING / KONKLUSJONER Det framgår av faresonekart tegning at en del bygninger i området vurderes å ligge i faresonen for skred. Her har vi angitt linjer for årlige nominelle sannsynligheter 10-3 (en skredhendelse per 1000 år) og 3x10-3 (3 skredhendelser per 1000 år). Områder der det er utført sikring mot steinsprang vurderes også å kunne ha nominell sannsynlighet for skred større enn Det har sammenheng med at sikringstiltak har begrenset levetid og at stabilitetsforhold kan endre seg over tid.. Det har delvis også sammenheng med at det kan være en viss fare for løsmasseskred i de samme områdene som er sikret mot steinsprang. Generelt må det regelmessig utføres tilstandskontroll i sikrede områder. Side 16 av 17

17 Tiltak bør generelt vurderes for alle bygninger som ligger i faresonen. For bygninger der det tidligere er utført sikring, men som likevel ligger i faresonen, bør det gjennomføres en tilstandsvurdering. En slik vurdering kan konkludere med at sikringen fungerer etter hensikten, og gir en akseptabel sikkerhet, eller den kan konkludere med behov for supplerende tiltak. Ved bygninger i faresonen der det ikke tidligere er utført sikring bør slike tiltak vurderes nærmere. Faresonekartet viser en grenselinje for årlig nominell sannsynlighet Det er akseptgrensen for bebyggelse i sikkerhetsklasse 2 i henhold til TEK Sikkerhetsklasse 2 (tiltak med middels konsekvens) omfatter for eksempel små hus og tilsvarende bygg for næringsdrift, hytter, driftsbygninger i landbruket samt mindre kaier og havneanlegg. Sikkerhetsklasse 3 (tiltak med stor konsekvens) omfatter større bygg og anlegg. Her skal årlig nominell sannsynlighet være mindre enn Tillatt nominell sannsynlighet fastsettes nærmere etter hvilken faktisk risiko skred kan medføre (ref /2/). Jo større konsekvensen kan bli, jo lavere sannsynlighet skal fastsettes. I dette området finnes flere bygg som antas å tilhøre sikkerhetsklasse 3. Det gjelder blant annet følgende: Bispengsgaten 21 (Bispengsgaten Aldershjem) Bispengsgaten 25 Kong Oscarsgate (Domkirkehjemmet) Kalfarveien 2 (Bergen Handelsgym) For disse bør det gjennomføres egne risikovurderinger og akseptable sannsynligheter defineres nærmere. 8. REFERANSER /1/ Dr. Evert Hoek Practical Rock Engineering, 2000, Chpt 9. Analyses of Roc Fall Hazards /2/ REN Teknisk Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Side 17 av 17

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Faresonekartlegging i Bergen kommune. Gunn Ø. Petersen Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Faresonekartlegging i Bergen kommune. Gunn Ø. Petersen Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Faresonekartlegging i Bergen kommune Gunn Ø. Petersen Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Skredhåndtering i Bergen kommune Tre geologer ved Etat for byggesak og private planer med skred

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Faresonekartlegging i Bergen kommune. Gunn Ø. Petersen Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Faresonekartlegging i Bergen kommune. Gunn Ø. Petersen Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Faresonekartlegging i Bergen kommune Gunn Ø. Petersen Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Skredhåndtering i Bergen kommune To geologer ved Etat for byggesak og private planer med hovedsaklig

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Erviken - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99506001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 02.09.2013 Innledning Asplan Viak AS utarbeider en reguleringsplan for

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen I forbindelse

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Grunnlag For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått: - Topografisk kart (10-m Digital elevation model i ArcGIS, SOSI-fil fra området) - Flybilder (www.norgeskart.no) -

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift

Vegdrift 2014 - sommerdrift Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift 2014 - sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet 05.11.2014

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

Skredfarekartlegging i Bergen kommune

Skredfarekartlegging i Bergen kommune Skredfarekartlegging i Bergen kommune NVE fagsamling Loen, 12-13 mai 2011 Gunn Ø. Petersen, geolog, Etat for byggesak og private planer Innhold Bakgrunn for kartleggingen Grovkartlegging Bekymringsmeldinger

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune. Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet

Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune. Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet 20120437-00-1-R 5. juli 2012 Prosjekt Prosjekt: Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag NOTAT Oppdrag 1350002822 Kunde Kristiansand Eiendom AS Notat nr. G-not 001 Til Fra Kopi Stefan Degelmann TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE Dato 2014-03-31 Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare N o t a t 2 Oppdrag: Reguleringsplan Skarsfjellia, Lyefjell Dato: 23. september 2009 Emne: Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare Oppdr.nr.: 213767 Til: Lyefjell Utbyggingsselskap AS Tove

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

RAPPORT. Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg og hytteområde. Sammendrag

RAPPORT. Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg og hytteområde. Sammendrag Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 RAPPORT Til: Marine Harvest Norway AS Dato: 20.2.2013 Kopi til: Prosjekt: Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg

Detaljer

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage 20100951-00-2-R 6. desember 2010 Prosjekt Prosjekt: Hammerfest

Detaljer

Hedlemyra, Haganes, Fjell. Vurdering av fare for skred

Hedlemyra, Haganes, Fjell. Vurdering av fare for skred Hedlemyra, Haganes, Fjell Vurdering av fare for skred 20081560-1 29. september 2008 Innhold Rapport nr.: 20081560-1 Side: 3 / Rev.: 0 Prosjekt Prosjekt: Hedlemyra, Haganes, Fjell Rapportnummer: 20081560-1

Detaljer

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: 11.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: 97787001

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Fare-evaluering av skred i forhold til lovverket Karstein Lied, NGI Har vi gode nok metoder til å beregne sannsynligheten for skred ut fra plan- og bygningslovens

Detaljer

NVE. Fylkesvise kommunesamlinger om skred. Svolvær 4. 5. oktober 2011

NVE. Fylkesvise kommunesamlinger om skred. Svolvær 4. 5. oktober 2011 NVE. Fylkesvise kommunesamlinger om skred. Svolvær 4. 5. oktober 2011 Multiconsult AS v/sv Kontrollert OÅ Innhold Litt om Multiconsult Kort historikk vedrørende forvaltning av lovverket Aktuelle arbeidsoppgaver

Detaljer

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE GEOLOGISK NOTAT 1 Til: Fra: Kopi: SVV Plan og veg - Øst-Finnmark v/ Bjarne Mjelde Andreas Persson og Elisabeth Rasmussen Stig Lillevik Saksbehandler/innvalgsnr: Andreas Person Kvalitetskontroll: Stig Lillevik

Detaljer

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen Sandeidet Bjørndalen Figur 1: Sykkelveien vil gå langs med dagens Fv. 557 Bjørgeveien (rødt). 3 Grunnlagsmateriale Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av dette notatet: Norge i bilder

Detaljer

VIK KOMMUNE DETALJKARTLEGGING AV SKREDFARE FRA SEIMSFJELLET

VIK KOMMUNE DETALJKARTLEGGING AV SKREDFARE FRA SEIMSFJELLET VIK KOMMUNE DETALJKARTLEGGING AV SKREDFARE FRA SEIMSFJELLET 2 ADRESSE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com VIK KOMMUNE DETALJKARTLEGGING AV SKREDFARE

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Skredfarekartlegging i Bergen kommune

Skredfarekartlegging i Bergen kommune Skredfarekartlegging i Bergen kommune Skredsamarbeid Ullensvang 9-10 november 2011 Gunn Ø. Petersen, geolog, Etat for byggesak og private planer Innhold Grovkartlegging Bekymringsmeldinger Detaljundersøkelser/

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

NCC Fjøsangerveien 68. Oppfølgende vurdering av geologiske forhold i Mjølkeråen. Sammendrag

NCC Fjøsangerveien 68. Oppfølgende vurdering av geologiske forhold i Mjølkeråen. Sammendrag NCC Fjøsangerveien 68 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Oppfølgende vurdering av geologiske forhold i Mjølkeråen Sammendrag Det er ikke registrert

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

HOLANDSFJORD RASVURDERING

HOLANDSFJORD RASVURDERING Oppdragsgiver Meløy kommune 2012-08-31 HOLANDSFJORD RASVURDERING RASVURDERING 3 (8) INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FREMGANGSMÅTE... 4 2.1 Modellering... 4 2.1.1 Snøskred RAMMS... 4 2.1.2 Valg av parameterne...

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G Geologisk vurdering Vurdering av stabilitet / skredfare plass Gnr / bnr 21 / 2, Rapport nr 01. Situasjon Skjærbugen, Snillfjord Geologisk / geoteknisk vurdering / vurdering av stabilitet, skredfare Skjærbugen

Detaljer

Geologisk vurdering. Skredfare. Strand. Volda kommune. Side1 av 23. November 2013

Geologisk vurdering. Skredfare. Strand. Volda kommune. Side1 av 23. November 2013 Geologisk vurdering Skredfare Strand Volda kommune November 2013 Side1 av 23 Side 2 av 23 INNHOLD 1. Innledning. 4 2. Krav/metodikk... 6 3. Kartanalyse. 6 4. Massestabilitet 7 5. Berggrunn 10 6. Steinsprang

Detaljer

FORELØPIG NGU Rapport 2005.088 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Pilotprosjekt

FORELØPIG NGU Rapport 2005.088 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Pilotprosjekt FORELØPIG NGU Rapport 2005.088 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Pilotprosjekt Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.088

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Geologi. Rv.502 Hovlandsveien, Geologisk rapport for reguleringsplan, 36040-460. Ressursavdelingen. Nr. 2014049722-001.

Geologi. Rv.502 Hovlandsveien, Geologisk rapport for reguleringsplan, 36040-460. Ressursavdelingen. Nr. 2014049722-001. Geologi Rv.502 Hovlandsveien, Geologisk rapport for reguleringsplan, 36040-460 O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2014049722-001 Region vest Ressursavdelingen

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold Teknisk notat Til: Aurland kommune v/: Steve Elgåen Kopi til: Dato: 14. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140276-02-TN Prosjekt: Ytstebøen boligfelt i Aurland Utarbeidet av: Vidar Kveldsvik

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Tybakken-Norsafe Ras- og sikringsvurdering M U L TI C O N S U L T Tybakken 116 og 118. Det står også en del busker og trær av ulik størrelse i det undersøkte området. Det ble ikke registrert steder med

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold Løvenstad Demenssenter Geologi og bergforhold August 2013 OPPDRAG Løvenstad demenssenter - prosjektering OPPDRAGSNUMMER 430940 (41) OPPDRAGSLEDER Gøril Viskjer Stoltenberg OPPRETTET AV Kenneth Haraldseth

Detaljer

STRØMSNES OMRÅDE- REGULERING MED KU, GEOFAGLIG NOTAT

STRØMSNES OMRÅDE- REGULERING MED KU, GEOFAGLIG NOTAT Beregnet til: Hammerfest kommune v/øyvind Sundqvist Dokument type Notat Dato 25-03-2015 STRØMSNES OMRÅDE- REGULERING MED KU, GEOFAGLIG NOTAT 2 Ref. G-not-001-1350006973 Revisjon 1 Dato 25.mars 2015 Utført

Detaljer

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Rapportnr.: RRG 11-23 Dato: 07.03.2011 RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Fig. 1: Torgkvartalet på Farnes avgrensa av: Storevegen, Jotunvegen Elvavegen, Aasmund

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Vurdering av skredfare

Vurdering av skredfare Vurdering av skredfare Lovverkets krav Faretyper Skredfarekart Risikoanalyse Skredfarevurdering Prosjektering av tiltak Akutt farevurdering Evakuering Tilbakeflytting Lovverkets krav til sikkerhet 25.

Detaljer

Skredproblematikk i byggesaksbehandling. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Skredproblematikk i byggesaksbehandling. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Skredproblematikk i byggesaksbehandling Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Økt aktsomhet før vedtak fattes (I) økt fokus på naturfarer gjennomførte fagseminarer om tema skred

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt

Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt NOTAT til Kristiansand kommune Kristiansand Eiendom Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt Håklova Vel i Kristiansand kommune. Vurdering av

Detaljer

Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma. Ingeniørgeologisk rapport

Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma. Ingeniørgeologisk rapport Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma Ingeniørgeologisk rapport Harald Rostad, Arne Sivertsen 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 4 2. Skred og skredmekanismer... 5 2.1 Årsaker til

Detaljer

Nesodden kommune. Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune

Nesodden kommune. Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune Nesodden kommune Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune RAPPORT Reguleringsplan flerbrukshall Bjørnemyr Rapport nr.: 857591_1 Kunde:

Detaljer

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten Skredfarekartlegging NGU sin rolle og oppgaver Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Foto NGU Risiko, sårbarhet og klimautfordringer Bergen 23.10.2009 Kort om NGU En etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Detaljer

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Kristiansand kommune Områdestabilitet Eg sykehusområder - Fase 1 Oppdrag nr: 1350005219 Rapport nr. 1 Dato: 15.9.2014 AVDELING

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

NGU Rapport 2006-043. Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1.

NGU Rapport 2006-043. Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1. NGU Rapport 2006-043 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.043 ISSN

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 24.06.2011 Vår referanse: 2011/035606-011 Fv

Detaljer