Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 1/14 RS 1/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Endring av tiltredelsesdato i 40% fast stilling som enhetsleder kultur og fritid 2010/305 RS 2/14 Oppsigelse 2012/208 RS 3/14 Årsrapport SO1BK, /119 RS 4/14 Framdrift SO1BK RS 5/14 Driftstilskudd Dyrøyseminarsenteret KF 2014 RS 6/14 Søknad om prosjektmidler til fornying for En robust landbruksforvaltning i Midt-Troms Saker til behandling 2013/77 ST 2/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte /81 ST 3/14 Ansettelse i vikariat som daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF X 2013/651 ST 4/14 Midlertidig fordeling av arbeid 2013/651 ST 5/14 Ekstra arbeid knyttet til Dyrøyseminarsenteret 2007/604 ST 6/14 Regnskapsavslutning orientering 2014/82 ST 7/14 Orientering om Dyrøyseminaret /74 ST 8/14 Stedsuavhengige arbeidsplasser, veivalg 2014/84 ST 9/14 Eventuelt Randi Lillegård styreleder

4

5 Sakertilbehandling

6 ST1/14Referatsaker

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Marit A. Espenes 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2010/305 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Marit Alvig Espenes/420 Endring av tiltredelsesdato i 40% fast stilling som enhetsleder kultur og fritid Viser til samarbeidsmøter vedr. situasjonen ved Dyrøyseminarsenteret KF. Rådmannen endrer tiltredelsesdatoen i fast arbeidsavtale av som enhetsleder kultur og fritid til bare å gjelde i 60% stilling. Hele 100% stillingen som enhetsleder kultur og fritid tiltres etter avtale med rådmannen Midlertidig arbeidsavtale av som daglig leder i Dyrøyseminarsenteret KF gjelder i 40% stilling fra t.o.m Arbeidsavtalen omfatter meddelt prokura. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal og servicetorg Intern kopi til: Ørjan Higraff Marit Alvig Espenes May Anne Ludvigsen Viktor K. Olsen Randi Lillegård Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Ulrike Naumann Furøyveien SØRREISA Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/208 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Ulrike Naumann Oppsigelse Viser til oppsigelse av Oppsigelse av 60% stilling som prosjektleder for «Stedsuavhengig arbeid» i Dyrøy kommune tas til etterretning. Oppsigelsestiden i midlertidig stilling er 1 måned. Etter avtale med daglig leder Kjell Sverre Myrvoll opphører arbeidsforholdet Evt. avspasering av overtid iløpet av mars 2014 avtales med daglig leder Marit A. Espenes. Vi takker for den tiden du har vært ansatt i Dyrøyseminarsenteret KF. Tjenestebevis/attest fås ved henvendelse til daglig leder i Dyrøyseminarsenteret KF. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal og servicetorg Intern kopi til: Randi Lillegård Marit Alvig Espenes May Anne Ludvigsen Viktor K. Olsen Ørjan Higraff Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

9 Å rsrapportering 2013, pulje 1 Frist 1. februar Merkes Saman om ein betre kommune: Årsrapportering 2013 pulje 1 Kommune: Dyrøy Dato: Prosjektleder (navn og tlf.nr): Kjell Sverre Myrvoll, og Nina Jørgensen Nikolaisen, Hvorfor og hvordan rapportere Rapporteringen er svært viktig for programmet. Det er gjennom rapporteringen at programmet kan dokumentere resultater av arbeidet lokalt. Med resultater mener vi: 1 Dokumentere bevegelse: Dette betyr at dere bør tilstrebe å tallfeste så mye som mulig. Vi ønsker å vite om hvordan situasjonen var når dere startet opp, og hvordan det har utviklet seg. Læring og ny praksis: Er det noe i prosjektet som har bidratt til at dere har lært noe og som har medført endret praksis i kommunen? Vi ønsker at dere beskriver dette så godt som mulig. Utfordringer: Har dere hatt spesifikke utfordringer? Har dere opplevd hindringer som har gjort at ting har stoppet opp eller endret kurs underveis? Vi ønsker at dere beskriver dette så godt som mulig. Beskriv også hvordan dere har løst utfordringene. Vi ønsker også at rapporteringen skal oppleves som en nyttig evaluering lokalt. Derfor ønsker vi at prosjektleder i samarbeid med prosjektgruppe/styringsgruppe, eventuelt andre, utarbeider rapporteringen. Husk at rapporteringen kan være et virkemiddel i arbeidet med å forankre prosjektet i kommuneorganisasjonen, og et utgangspunkt for å profilere innsatsen utenfor kommuneorganisasjonen. På siste side i skjemaet fyller dere inn hvilket organ rapporten er behandlet i. Dersom dere ikke har fått behandlet rapporten før 1. februar vil vi at dere likevel sender inn rapporteringen og at dere ettersender behandlet rapport når dette er gjort. Rapporteringen er delt inn etter tema. Dere trenger bare å fylle ut for det temaet/de temaene dere jobber med.

10 Alle fyller ut punktene 1.3, 1.4 og 1.9 Sykefravær: Kommuner som har sykefravær som tema fyller i tillegg ut punktet 1.5 Heltid: Kommuner som har heltid som tema fyller i tillegg ut punktet 1.6 Kompetanse/Rekruttering: Kommuner som jobber med kompetanse/rekruttering fyller i tillegg ut punktet 1.7 Omdømme: Kommuner som jobber med omdømme fyller i tillegg ut punktet 1.8. Fyll ut så godt og fyldig som mulig. Det er ikke tilfredsstillende å vise til det som er rapportert, eller sendt inn tidligere. Vi er opptatt av å vite hvordan prosjektet har utviklet seg siden dere rapporterte sist. Dere kan legge til rader om det er behov for det. Dere kan også slette rader eller de punktene dere ikke trenger å fylle ut. 1.2 Frist for rapporteringen Frist er 1. februar. For at kompetansemiljøet skal klare å levere i tide er vi avhengig av at dere har rapportert innen denne fristen. Er det noe som er uklart kan dere kontakte: Mette Mannsåker, Ina Kathrine Ruud, Fredrik Rivenes, Vi anbefaler også at dere leser rapporten Saman om ein betre kommune, gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Dette er oppsummeringen av Pulje 1 sin årsrapportering fra Hvilket tema arbeides det med Jobbes det med flere av temaene i programmet settes det flere kryss. Nærvær Heltid Kompetanse-rekruttering Omdømme Annet, spesifiser: X X 2

11 1.4 Mål Her ønsker vi å dokumentere hovedbevegelsen i prosjektet, og status i forhold til ønsket sluttresultat. Dere kan selve legge til flere linjer om det er behov for det Hovedmål/effektmål Her beskriver dere hovdmålet/effektmålet for prosjektet. Dette målet skal beskrive hensikten med prosjektet. Det ønskede resultatet for effektmålet er ønsket status når prosjektet er over. Effektmål Ønsket resultat Nullpunkt (ÅR:..) Når siste måling Resultat siste måling Stillinger besatt av kvalifisert personale Høyere fagkompetanse Ingen ledige stillinger i Barnehage eller PLO. Godt arbeidsmiljø Nedgang sykefravær /13 Se punkt Økt trivsel 2011 Undersø kelse arbeids miljø, bedrifts helsetje neste Bedriftshelsetjenes te anbefaler å jobbe videre med det psykososiale arbeidsmiljø i barnehagen. Det er nå satt ned en gruppe av 3 ansatte som skal jobbe med dette. Arbeidet er nå godt forankret i staben. Leders rutiner skal endres for å avlaste leder slik at han/hun skal kunne ha mer interaksjon med øvrig personale og barn. Flere digitalt kompetente medarbeidere Modernisere og effektivisere ved bruk av digitale løsninger Egen nettside for barnehagen opprettet. 3

12 1.4.2 Delmål/Resultatmål Her beskriver dere ønsket resultat av selve prosjektet. Resultatmål Ønsket resultat Nullpunkt (ÅR:..) Når siste måling Resultat siste måling Ny nettside for barnehagen Nettside opp og går og i aktiv bruk for å bedre samarbeid mellom barnehage og hjem i drift og oppdatert. En ansatt har ansvar for drift av siden, og det er satt av arbeidstidsressurser til dette. Omorganisering av strukturen i hverdagen Bedre struktur og møtekultur vil bidra til økt trivsel 2013 Pågår Færre og mer effektive møter gir mer rasjonell tidsbruk. De ansatte uttrykker større tilfredshet. Synlig ledelse i barnehagen Tettere kontakt med de ansatte vil styrke samholdet 2013 Pågår Nå som styrer er mer sammen med de ansatte ute på avdelingene, utøves ledelse kontinuerlig og på flere arenaer. Avklaringer skjer tidligere mellom de ansatte og ledelse i forhold til misforståelser og forebygger potensielle uenigheter. De ansatte uttrykker tilfredshet at de i større grad nå blir sett. Utarbeidet Informasjonsbrosjyre for Dyrøy omsorgssenter Til bruk for de ansatte i møte med pårørende og gjester. Her er opplysninger om legevisitter, kontortid, Viktig redskap i møte med gjester og pårørende. Samt info. til nye ansatte/vikarer. 4

13 måltider m.m. dokumentert. Kafedialog, tema: Trivsel på jobb Øke bevisheten hos den enkelte arbeidstaker med temaet: Dialoger om hva kan den enkelte arbeidstaker bidra med selv for å øke trivsel på jobb Bevisstgjøring hos den enkelte arbeidstaker har ført til tydeligere ansvarsavklaringer og større engasjement i personalgruppen. Økt digital kommunikasjon med brukere /foreldre Utarbeidelse av ny ønsketurnus for ansatte Igangsetting av eget HMSprosjekt med sterk fokus på arbeidsmiljø Turnus som ivaretar ansattes behov på en bedre måte. Prosjekt for å understøtte arbeidet som man gjør i SO1BK. Hovedfokus her er ny turnusordning Alle månedsplaner tilgjengelig på nett. Nyheter legges ut regelmessig Ny turnus under utarbeiding, og godt fungerende juleturnus i To søknader sendt til KS; derav en innvilget (PLO). Kommentarer: 5

14 Her kan dere gi kommentarer til resultatet av de målinger dere har foretatt. Dersom dere eksempelvis ikke er i rute, og/eller har opplevd andre bieffekter av prosjektet kan det også beskrives her (dokumenter gjerne med tall). Fokus på digital kompetanse har resultert i konkrete tiltak der informasjons til foreldre/brukere av barnehagen går via egen nettside, månedsrapporter, ukeplaner mv. Sterk fokus på ivaretakelse og tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker der ønsketurnus står sentralt. Innovasjonsarbeidet, egen prosjektgruppe for turnusarbeid, drives fram av ansatte selv sammen med ledere på helse. Allerede i en tidlig fase registreres mer tilfreds og engasjerte ansatte. En mener også å spore større faglig kvalitet i pleie og omsorg, ikke minst rettet mot brukerne. Større kontinuitet vil forhåpentligvis i neste rekke bidra til større frisknærvær. For å bedre HMS er gjennom prosjektet Sammen om en bedre kommune utarbeidet egne søknader for flere avdelinger i kommunen For å øke engasjement og motivasjon hos arbeidstakere, er det utarbeidet et eget prosjekt, sendt søknad og der det er innvilget økonomisk støtte fra KLP. Motivasjonsseminar for alle ansatte i Dyrøy gjennomføres i 2014 med tema: Bevisstgjørende kommunikasjon og gode relasjoner på arbeidsplassen. Dette er planlagt i driftsåret Det er gjennomført en stor kartlegging av stillinger; instrukser, stillingsstørrelse, ønsket utvidelse mm for alle ansatte i helse. Dette arbeidet danner godt grunnlag for nye tiltak og videre prosjektutvikling. Tiltak nevnt her er konkrete bieffekter av igangsettelse av Sammen om en bedre kommune 6

15 I det følgende fyller dere kun ut på det temaet/temaene som er aktuelt for dere. 1.5 Nærvær Lokale data på prosjektet Vi ønsker å få en nærmere oversikt over hvor innsatsen i prosjektet er rettet mot. Mange har det generelle sykefraværet i kommunen som mål, men retter innsatsen/tiltakene inn mot spesifikke grupper/enheter. Enkelte har startet et sted og utvidet etter hvert som prosjektet har gått framover. Selv om dere har avsluttet prosjektinnsatsen ved enkelte enheter er det av interesse for oss å vite hvordan sykefraværet har utviklet seg etterpå også. Dere kan gjerne legge til flere linjer her, for hver enhet eller målgruppe som det har vært arbeidet spesifikt med (Rad 2). Antall ansatte i målgruppe(er)/enhet(er) for prosjektet Sykefravær for målgruppe(er)/enhet(er) med i prosjektet Ved oppstart Barnehage: 13 Barnehage: 13 årsverk pluss vikarer årsverk pluss vikarer PLO: 50 PLO: 50 Barnehage: 15,27 PLO: 9,37 Barnehage: 11,0 PLO: 13,0 Barnehage: 13 årsverk pluss vikarer PLO: 50 Barnehage: 13,89 PLO: 11,86 Utfyllende opplysninger: Sykefraværet i Dyrøy barnehage: kvartal 18,1% 2. kvartal 16,7 % 3. kvartal 10,9 % 4. kvartal 9,4 % Totalt sykefravær i 2013 i barnehagen: 13,89 %, med synkende fravær i løpet av året. Dette er høyere enn det totale sykefraværet for kommunene under ett i både 2012 og 2013, men lavere enn sykefraværet for utgangspunktet i året 2011 for enheten. Vi ser en vesentlig forbedring i sykefraværet fra januar desember Det er satt i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ytterlige, og vi ser i 4. kvartalet 2013 resultater av dette. Sykefraværet Pleie og omsorgsenheten (kun Dyrøy omsorgssenter, som den største delen av PLO) kvartal 10,4 % 2. kvartal 14,3 % 3. kvartal 14,5 % 4. kvartal 8,0 % 7

16 Totalt sykefravær i 2013 i PLO: 11,86 %, med topp i 2. og 3. kvartal, og relativt lavt sykefravær i siste kvartalet. Sammen om en bedre kommune har i 2013 jobbet med å legge til rette for bedre arbeidsvilkår gjennom å se på mulige endringer i turnusordningen Tiltak Tiltak er de aktiviteter som gjennomføres i prosjektet for å oppnå målene. Tiltak * Gjen nom -ført Under gjenno mførin g Planl agt Barnehage: Ytterlige forankring av endringsprosesser x Barnehage: Endring av leders daglige struktur x Barnehage: Egen arbeidsgruppe av ansatte for å jobbe med x psykososialt arbeid. PLO: Kommunikasjon på tvers av turnus/arbeidstider/steder x PLO: Ny turnusordning x PLO: Informasjonsbrosjyre x PLO: Sterkere og mer systematisk oppfølging av sykemeldte x *Med tiltak som gjennomføres menes for eksempel. x antall samarbeidsavtaler med fastleger, utarbeidet funksjonsskjema for x antall virksomheter, ansatt jordmor, x antall samtaler med gravide etc. Forsøk å beskrive både innhold og mengde. Erfaringer: Her kan dere si noe mer om erfaringer. Har dere eksempelvis gjennomført/avsluttet tiltak kan dere beskrive hva dere opplever at dere har oppnådd (tallfest gjerne resultat) Utfordringer Programmet er opptatt av å lære av de erfaringene som gjøres lokalt og finne områder for forbedring. Vi vil derfor gjerne vite om eventuelle utfordringer/hindringer. Vi ønsker å få innblikk i om dette gjelder forhold kommunen selv kan påvirke, eller hvorvidt dette ligger utenfor kommunens kontroll. Vi er også opptatt av hva dere eventuelt har gjort for å løse disse ufordringene. Lokale hindringer/utfordringer 8 Beskrivelse

17 Sentrale hindringer/utfordringer Hva er gjort for å løse utfordringene? Hva ønsker dere å fremheve fra prosjektet Her kan dere beskrive mer av hva dere ønsker å fremheve fra prosjektet deres. Dette kan være gode prosesser dere ønsker andre bør få vite om, verktøy dere har utviklet eller resultater dere er spesielt fornøyd med. 9

18 1.6 Heltid Lokale data på prosjektet Vi ønsker å få en nærmere oversikt over hvor innsatsen i prosjektet er rettet mot. Mange har genrelle mål for kommunen, men retter innsatsen/tiltakene inn mot spesifikke grupper/enheter. I rad 1 ønsker vi å få eksemplifisert hvor mange ansatte innsatsen i prosjektet er rettet mot. Dette kan ha utviklet seg underveis ved at eksempelvis flere enheter er trukket med. De to neste radene ønsker vi at dere ser på gjennomsnittlig størrelse i de enheter/gruppe (eg vikarpool/ressurspool) som er med i prosjektet, og antallet av heltidsstillinger. Antall ansatte målgruppe(er)/enhet(er) i prosjektet Gjennomsnittlig størrelse i de enheter/for den gruppe ansatte som er med i prosjektet Ved oppstart PLO 70 Barnehagen 13 Ansatte i PLO og barnehagen i Dyrøy. Antall i heltidsstilling PLO 70 Barnehagen 12 (fra 1. mai 2013) Ansatte i PLO og barnehagen i Dyrøy Tiltak Tiltak er de aktiviteter som gjennomføres i prosjektet for å oppnå målene. Tiltak * Gjen nom -ført Under gjenno mførin g Planl agt Med tiltak som gjennomføres menes for eksempel. Kartlegginer som er utført, x antall nye arbeidstidsordninger og hva dette er, videre også tiltak der formålet er eksempelvis å skape kulturendringer, et. Forsøk å beskrive både innhold og mengde. Erfaringer: Her kan dere si noe mer om erfaringer. Har dere eksempelvis gjennomført/avsluttet tiltak kan dere beskrive hva dere opplever at dere har oppnådd (tallfest gjerne). 10

19 1.6.1 Utfordringer Programmet er opptatt av å lære av de erfaringene som gjøres lokalt og finne områder for forbedring. Vi vil derfor gjerne vite om eventuelle utfordringer/hindringer. Vi ønsker å få innblikk om dette gjelder forhold kommunen selv kan påvirke, eller hvorvidt dette ligger utenfor kommunens kontroll. Vi er også opptatt av hva dere eventuelt har gjort for å løse disse ufordringene. Lokale hindringer/utfordringer Beskrivelse Sentrale hindringer/utfordringer Hva er gjort for å løse utfordringene? Hva ønsker dere å fremheve fra prosjektet Her kan dere beskrive mer av hva dere ønsker å fremheve fra prosjektet deres. Dette kan være gode prosesser dere ønsker andre bør få vite om, verktøy dere har utviklet eller resultater dere er spesielt fornøyd med. 11

20 1.7 Kompetanse/rekruttering Hovedfokus i prosjektet Her ønsker vi at dere spesifiserer hva som er hovedfokus i prosjektet og hvilke spesifikke målgruppe av ansatte rekrutterings/kompetanseutviklingstiltakene er rettet mot. Forsøk også å spesifisere antall ansatte dette gjelder. Legg gjerne til flere linjer om det er hensiktsmessig. Kompetanseutvikling av kommunens egne ansatte Rekruttering av nye medarbeidere Sett kryss X Målgruppe av ansatte Primærmålgruppen er alle ansatte i pleie og omsorgsektoren og alle ansatte i vår kommune Antall ansatte 2012 Alle ansatte i barnehagen 13. personer. I PLO ca. 30 personer. Antall ansatte 2013 Alle ansatte i barnehagen 13. personer. I PLO ca. 30 personer Tiltak Tiltak er de aktiviteter som gjennomføres i prosjektet for å oppnå målene. Tiltak * Gjen nom -ført I gjenno mførin g X X Turnuskurs for noen ansatte Arbeid med nettrelatert program/kommunikasjon, alle ansatte i barnehage Kartlegging av stillinger; instrukser, stillingsstørrelse, ønsket X utvidelse mm for alle ansatte i helse. Dette arbeidet danner godt grunnlag for nye tiltak og videre prosjektutvikling. Motivasjonsseminar for alle ansatte «Bevisstgjørende kommunikasjon og gode relasjoner på arbeidsplassen» Kartlegging av trivsel og arbeidsmiljø, ansatte pleie og omsorg X Med tiltak menes eksempelvis strategisk kompetanseplan, x antall kurs i xx for xx ansatte, rekrutteringsarbeid. Forsøk å beskrive både innhold og mengde. Planl agt

21 Erfaringer: Her kan dere si noe mer om erfaringer. Har dere eksempelvis gjennomført/avsluttet tiltak kan dere beskrive hva dere opplever at dere har oppnådd. Det skjer endringer. Ansatte som involveres, bidrar til endringer både på struktur og arbeidsmiljø. Vi mener å se resultater av igangsatt arbeid gjennom Sammen om en bedre kommune genererer gode, positive effekter blant ansatte. Dette øker kvalitet i tjenesten for brukerne og trivsel for ansatte Metodikken som brukes er overførbar til nye prosjekter og en ser flere initiativ fra arbeidstakere. Derfor er det viktig å beskrive og dokumentere arbeidsmodellen/- metoden slik at den kan videreføres. Fokus på digital kompetanse og kompetanse generelt, gir merverdi fordi tematikken drøftes, behov avklares og dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker utfordres på en god måte. Dette medfører bidra til bedre kompetanseplaner, tydeligere behov i rekrutteringssammenheng der enhetene er mer bevisst på hva de etterspør ved tilsetting Utfordringer Programmet er opptatt av å lære av de erfaringene som gjøres lokalt og finne områder for forbedring. Vi vil derfor gjerne vite om eventuelle utfordringer/hindringer. Vi ønsker å få innblikk om dette gjelder forhold kommunen selv kan påvirke, eller hvorvidt dette ligger utenfor kommunens kontroll. Vi er også opptatt av hva dere har gjort for å løse disse ufordringene. Lokale hindringer/utfordringer Beskrivelse Tid er ei utfordring Samhandling mellom parter er ei utfordring Eierskap og trepartsamarbeid er ei utfordring Sentrale hindringer/utfordringer Hva er gjort for å løse Sterkere bruk/innvolvering av andre kommuner i vår pulje. Felles arena / mange møtepunkt 13

22 utfordringene? Skriftliggjøring og dokumentasjon Hva ønsker dere å fremheve fra prosjektet Her kan dere beskrive mer av hva dere ønsker å fremheve fra prosjektet deres. Dette kan være gode prosesser dere ønsker andre bør få vite om, verktøy dere har utviklet eller resultater dere er spesielt fornøyd med. Prosjekt vs drift I en hver organisasjon kan prosjektarbeid og driftsfunksjoner være en utfordring og det tar tid å skape forståelse for tidsbruk. Vi mener å se at det gir gode resultater når ansatte involveres godt i det arbeidet som skal utføres. Tillit i starten Det er avgjørende å skape tillit i starten av et prosjekt, uten en felles plattform som bygger på trygghet og forståelse kan prosjektet mislykkes. Vi har lært at det i liten grad nytter og en erfarer at det er svært vanskelig å gjennomføre innovasjonsarbeid uten at dette ligger i bunnen. God forankring Prosjekt er sårbare ut fra flere forhold. Et tre-part samarbeid involverer mange, og også i vårt prosjekt har det vist seg at noen har sluttet og nye har kommet til. I praksis betyr det at reforankring må finne sted kontinuerlig i prosessen underveis og det har vært krevende. En lærdom er for oss at enda flere må «eie» prosjektet og involveringen må være enda sterkere. Hovedeieforholdet må ligge hos etaten hvor prosjektet skal gjennomføres. 14

23 1.8 Omdømme Hovedfokus i prosjektet Her ønsker vi at dere spesifiserer hva som er hovedfokus i prosjektet og hvilke spesifikke målgruppe av ansatte rekrutterings/kompetanseutviklingstiltakene er rettet mot. Forsøk også å spesifisere antall ansatte dette gjelder. Legg gjerne til flere linjer om det er hensiktsmessig. Kommunen som organisasjon/arbeidsgiver Kommunen som tjenesteyter Kommunen som demokratisk fellesskap Kommunen som sted Sett kryss Kommentarer (er det spesifikke enheter/innbyggergrupper eventuelt annet?) Tiltak som gjennomføres Tiltak er de aktiviteter som gjennomføres i prosjektet for å oppnå målene. Tiltak * Gjen nom -ført I gjenno mførin g Planl agt Erfaringer: Her kan dere si noe mer om erfaringer. Har dere eksempelvis gjennomført/avsluttet tiltak kan dere beskrive hva dere opplever at dere har oppnådd (om det er mulig tallfest gjerne resultat). 15

24 1.8.3 Utfordringer Programmet er opptatt av å lære av de erfaringene som gjøres lokalt og finne områder for forbedring. Vi vil derfor gjerne vite om eventuelle utfordringer/hindringer. Vi ønsker å få innblikk om dette gjelder forhold kommunen selv kan påvirke, eller hvorvidt dette ligger utenfor kommunens kontroll. Vi er også opptatt av hva dere har foretatt dere for å løse disse ufordringene. Lokale hindringer/utfordringer Beskrivelse Sentrale hindringer/utfordringer Hva er gjort for å løse utfordringene? Hva har dere oppnådd i dette arbeidet Her kan dere beskrive mer av hva dere ønsker å fremheve fra prosjektet deres. Dette kan være gode prosesser dere ønsker andre bør få vite om, verktøy dere har utviklet eller resultater dere er spesielt fornøyd med. 16

25 1.9 Egenevaluering av arbeidet så langt Her gjør dere kvalitative vurderinger av arbeidet så langt. Matrisen er hentet fra Innocos modell for vurdering av gode innovasjonstiltak De fem fundamenter sannsynligheten for suksess, noe tilpasset. Denne finnes på programmets nettsider. Styringsgruppen/prosjektgruppen kan i felleskap diskutere seg igjennom hvert enkelt punkt, og gi punktet en score fra 1-6, der 1 er lavt og 6 er høyt. Bruk gjerne resultatene fra gjennomgangen til å revidere prosjektplan. Beskriv hva som er foretatt på hvert enkelt punkt Behov (hensikt) Hva er behovet (hensikten/ufordringen)? I hvilken grad har dere i foretatt undersøkelser for å komme fram til behovet? Beskriv hva dere har gjort. Høyt sykefravær over lang tid (se statistikk) tilsa at det var nødvendig å sette i gang ulike tiltak, deriblant konkrete arbeidsmiljøtiltak. Vurdering 5 Føringer fra nasjonalt hold og ønske om økt digital kompetanse blant de ansatte i organisasjon. Samfunnet er stadig under stor digital utvikling og Dyrøy kommune ønsker å modernisere offentlig sektor på dette området. Løsning (tiltak) Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? I hvilken grad har dere målt at løsningen/tiltaket dekker behovet? Beskriv hva som er gjort. Tiltak for å bedre arbeidsmiljø, viser at de ansatte er mer tilfreds og engasjerte i jobben sin. Sykefraværet er synkende i 4. kvartal, men utviklingen må sees over et lengre tidsspenn. 4 Økt kompetanse på digitale verktøy. Flere ansatte har fått hevet sin kompetanse innenfor IKT. Moderne meldingssystemer i PLO er tatt i bruk og verktøy knyttet til velferdsteknologi forsøkes implementert. Barnehagen har fått egen nettside og foreldre/ansatte kommuniserer via denne kanalen. Månedsplaner legges nå ut på nettsiden slik at foreldre kan skrive den ut. 17

26 Prosjektledelse I hvilken grad har dere støttet opp om prosjektledelsen? Beskriv hva som er gjort. 4 Styringsgruppen har vært prosjektleders støtteapparat under prosessen og har hatt jevnlige møter og oppfølging av prosjektleders arbeid under veis. Tidligere prosjektleders arbeidskontrakt er gått ut og nye prosjektledere er tildelt ansvaret. I løpet av 2013 er det etablert sterkere prosjektledelse på den enkelte avdeling, PLO og barnehage. Dette er gjort i hovedsakelig av to grunner. Det er avgjørende med større nærhet mellom prosjektleder og ansatte. Prosjektet er blitt større og krever sterkere medvirkning for å oppnå endringer. Prosjektlederne har bygd opp god tillit med de ansatte både i PLO og i barnehagen. Team (prosjektgruppe/styringsgruppe) Hvordan har dere satt sammen prosjektgruppen/styringsgruppe? I hvilken grad har dere fått den kompetansen dere trenger i prosjektgruppe/styringsgruppe? I hvilken grad har teamene støttet prosjektleder? Hvor mange møter har dere hatt? Beskriv. God sammensetning mellom politikere, ledelse, inklusiv fagledere og tillitsvalgte, fått til en god og bred kompetanse(utfyller hverandre godt), prosjektleder har fått god støtte gjennom gode faglige diskusjoner og prioriteringer i gruppa. Sammensetningen av styringsgruppen virker bra. Det er mennesker med forskjellig kompetansebakgrunn som virker å utfylle hverandre på en god måte. Sammensetninga av styringsgruppa oppfattes som god med fin bredde i kompetanse. Berørte enheter er godt representert. To nye prosjektledere er tatt inn i prosjektet, da tidligere prosjektleder er sluttet. Oppgavene er delt mellom de to prosjektlederne og det fungerer godt. 5 Forankring Beskriv hva dere har gjort for å forankre prosjektet? (medvirkningsprosesser/informasjonstiltak/rapporteringsmøter med kommuneledelse etc ) Beskriv og tallfest så langt som mulig. God forankring i styringsgruppa og det sees nå et bedre eieforhold til prosjektet 4 18

27 i den enkelte etat. Kontinuerlig rapportering til styringsgruppe, publisering og kommunikasjon har bidratt til sterkere forankring. Barnehagens nettside og kommunens nettside har vært viktige kanaler for å nå ut med informasjon. De ansatte er blitt bedre kjent med prosjektet og forstår hensikten bak det i større grad nå enn tidligere. Det er oppnådd erkjennelse av at prosjektet vil ha positiv innvirkning på egen arbeidsdag i form av trivsel og gode IKT-verktøy. Alt ukjent må kjennes trygt og man må under hele prosessen bygge tillit til den enkelte arbeidstaker. Vi ser at det er viktig å avklare roller for de ulike arbeidsoppgavene tidlig i prosessen. Tydelige rolleavklaringer og bevisstgjøring rundt resultat er viktige faktorer. En prosjektleder må skape tillit i sin arbeidsgruppe, uten tillit og samhandlinger vil man ikke lykkes i utførelsen av prosjektet. Se ovenfor. Sted Brøstadbotn Dato Underskrift Nina Jørgensen Nikolaisen, Prosjektleder Randi Lillegård, Styreleder Rapporten er behandlet i _ Blir behandlet i styret i begynnelsen av februar måned. Vedtak ettersendes. Dersom dere ikke rekker å få behandlet rapporten før den 1. februar, sender dere allikevel inn rapporten slik at vårt kompetansemiljø kan starte jobben med å oppsummere. Ettersend melding når dere får rapporten behandlet. 19

28 RS4/14FramdriftSO1BK RS5/14DriftstilskuddDyrøyseminarsenteretKF2014

29 Soknad om prosjektmidler til fornying for 2Ol4 Alle feltene Innledning ma ut Saksnr. hos Fylkesmannen i Troms: 2013/4293 Haa glelder seknaden (sett lcryss/ ProsJekt I Kommunesaaarbeld I enkeltkommune E_l Naon pd selcrlrkornmzlnel Dyfay, p6, vegne av Adrcs*; Dyroytunet 1 Midt-Troms resionrad Dpost (tll postttrottalcet)i Postnr./poststedi po stmottal(edvrov. kommune. no Brostadbotn Nann pd samsrhdende komtnuner'. Bardu, Berq, Dyroy, L,envik, MAlselv, Sorreia, Torsken og Tranoy Sebudsbetop: I Kontaldpersoni RAdmann Aian Higraff e-post: orj an. kommune. no Telcton: Teletoni Prosjektbeskrivelse Naaln pd prosjeletzt En robust landbruksforvaltnine i Midt-Troms Pro$elctsanruncndrag: 2-drigprosjekt med mal om et storre og mer robust fagrrrilja innenfor lovpalagte forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver i landbruket. Prosjektet innebarer kartlegging av dagens ressurser og samarbeidskonstellasjoner, utvikling av nye samarbeidsmodeller, kompetanseheving og mulig utvikling av pilotprosjekt innenfor landbruket. Mdrlet er A tilby en enda bedre og mer robust tjeneste til landbruk og befolkning for ovrig i regionen. Eooedntil ntcd. prosjeletet Utrede mulighetene for interkommunalt landbrukssamarbeid i Midt-Troms giennom svstematisk samarbeid og nye samarbeidskonstellasjoner mellom to eller flere kommuner. Balcg ntnn lor prosjelctet Det er i dag ulike samarbeidskonstellasjoner innen landbruk. Dette sammen med Midt-Troms landbruksforum gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av tjenester og utviklingsarbeid. Denne ssknaden omhandler et prosjekt som startet opp i I fiorarets prosjektbeskrivelse ble det skissert et toarig lop. Prosjektet er noe forsinket pga sen oppstart 1i.Z.ZOLS1, men onskes gjennomfort i lopet av Ubrukte midler fra 2013 settes pa Ulnaet fond, slik at disse samt ev. bevilgete midler for 2Ol4 og egeninnsats til sammen utgior finansieringen. Bakgrunn for prosjektet er skissert grundig i forrige soknadsrunde (vi viser til deres saksnummer 2012 I 44OL Hoem retter prosjelctet seg not? Landbruk--og neringsansatte i ovennevnte kommuner, og gjennom disse yrkesutoverne i landbruket. Yrkesutovere skal fa hjelp bade i forvaltningsoppgaver og til utvikling av eksisterende og nye landbruksnaringer. Hoa gdr prosjeletct ut p& 1. karitegging av kompetanse hos de ansatte innen landbruk og landbruksforvaltning i Midt-Troms kommunene. 2. Kartlegging og evaluering av naverende og tidligere samarbeidskonstellasjoner. 3. Kartlegging av omrader innenfor naring/forvaltning/utvikling som pr i dag ikke ivaretas pa en for landbruksnaringa tilfredsstillende mate. 4. Ut ritti.rg av modeller for tettere samarbeid mellom landbruks- og naringsansatte i og mellom kommuner med fokus pa bedre oppgavelosning. 5. Kompetanseheving innen viktige tema med vekt pa fagomrader de enkelte har behov for A styrke seg i.. 6- Som en folge av punktene 1-5 vurderes det et eller flere pilotprosjekt med aktuelt tema. En innovativ landbruksnaring vil vare avgjorende for verdiskaping, bosetting og lokalsamfunnsutvikling i Midt-Troms.

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer