Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Møtet vil bli innleia med ei orientering om mogleg selskapsendring for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 124/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 125/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 42/14 Varsel om mogleg selskapsendring, Destinasjon 2014/344 Ålesund & Sunnmøre RS 43/14 Melding om vedtak i Volda kommunestyre 2013/891 Politiske saker PS 126/14 Leiarløn i sektor for oppvekst 2014/1793 PS 127/14 Dispensasjon samt tomtesamanslåing, 2013/1259 Skolgemyrane - Plassane PS 128/14 Legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein 2014/1557 PS 129/14 Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal /891 Høyring idefase PS 130/14 Høyring - forskrift om tilgang til helseopplysningar 2014/1456 mellom verksemder PS 131/14 Rekneskapsrapport pr. 2. tertial /283 PS 132/14 Godkjenning av avtale - Avtale 41/ /103, /1633 Makebyte PS 133/14 Godkjenning av avtale - Eigedom ved Hadarbygget 2014/1454 PS 134/14 Budsjettrevisjon - oktober /1426 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS125/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Side7 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/117337_fix.html Side 1 av Hei Ber om møte med Formannskap eller Kommunestyre i løpet av høsten i anledning mulig selskapsendring for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Vennligst se vedlegg. Med vennlig hilsen/best regards Geir S. Vik Reiselivssjef/Director of Tourism Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, 6016 Ålesund Tel.dir: Mobil: Facebook: Twitter:

8 Hareid kommune v/ordfører og Rådmann Rådhuset 6060 Hareid Ålesund Bakgrunn Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) er markedsføringsorganisasjon for reiselivet i Ålesund og Sunnmøre. Selskapet er medlemsorganisasjon og eid av ca 160 reiselivsbedrifter sammen med alle kommunene på Sunnmøre bortsett fra Stranda. Norddal kommune er medlem både i DÅS og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS. DÅS markedsfører regionen som reisemål innenfor alle markedssegment både nasjonalt og internasjonalt: ferie- og fritidsmarkedet, opplevelses- og aktivitetsbasert turisme, konferanse- og incentivesmarkedet og cruisemarkedet. I tillegg deltar destinasjonsselskapet i produkt- og destinasjonsutviklingsprosjekt, og driver turistinformasjon i på Skateflukaia i Ålesund sentrum og på Storneskaia ved cruisebåtanløp. Markedsarbeidet gjøres i tett samarbeid med bla Møre & Romsdal Reiseliv, Fjord Norge AS og Innovasjon Norge. Selskapets formål er å skape økt trafikk og lønnsomhet for reiselivet i vårt område. Reiselivsnæringen er definert som et strategisk satsningsområde for regionen, og har som følge av den sterke veksten de siste 20-årene utviklet Ålesund & Sunnmøre til å bli blant landets aller fremste reisemål! Regionen tar markedsandeler hvert år, og fremtidsutsiktene er gode. Reiselivet har de siste årene i større grad blitt en helårsnæring, og vi opplever sterk vekst. Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (2011) viser at reiselivet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre regionen har direkte omsetning på om lag 1,4 milliard kroner og ca 2300 sysselsatte. Reiselivet er med dette blant de større næringene på Sunnmøre. Sammenslåingsprosesser i reiselivet Den forrige Regjeringen la i april 2012 frem reiselivsstrategien Destinasjon Norge. Hovedtrekkene i strategien er videreført av dagens regjering. Et av hovedfokusene i strategien er å skape bedre samordning, og mer effektiv bruk av offentlige midler i reiselivsnæringen. Et delmål er dermed å redusere antall destinasjonsselskap/reisemålsselskap samt å etablere landsdelsselskap i hele landet. På Vestlandet har vi siden 1993 hatt landsdelsselskap i Fjord Norge AS. Et selskap basert på ulike samarbeidsløsninger flere tiår før den tid. Rundt omkring i Norge pågår det i disse dager mange ulike samordningsprosesser for å imøtekomme nevnte mål fra Regjeringen, og Nærings- og Fiskeridepartementet har egne ansatte som koordinerer de ulike prosessene landet over. På Vestlandet er flere sammenslåingsprosesser i gang, og i Møre og Romsdal har Destinasjon Nordmøre & Kristiansund og Destinasjon Molde & Romsdal besluttes fusjon gjeldende fra kommende nyttår. Årsmøtet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre fattet følgende vedtak : Reiselivssjef får mandat til å delta i prosjektgruppe sammen med reiselivssjefene i Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen, Reisemål Stryn-Nordfjord og Åndalsnes Reiselivslag for å søke om incentivemidler fra Nærings- og Handelsdepartementet. Midlene utlyses til prosjekt som tar mål av seg å fremme restrukturering innen norsk reiseliv. Side8

9 Prosjektgruppa har mandat til å diskutere bl.a. ny organisasjonsmodell, kommunikasjonsstrategi, arbeidsoppgaver og rollefordeling internt i regionen. Saka blir lagt fram for styrene i selskapene innen 1. sept Gruppa søker informasjon og støtte fra de ressurser og miljø som er hensiktsmessig. Åndalsnes Reiselivslag har siden trukket seg fra samarbeidet. De respektive styrer i DÅS, Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen (DGT) og Reisemål Stryn-Nordfjord (RSN) har siden jobbet med prosessen, og leid inn konsulent fra Segel AS v/synnøve Aabrekk. Styringsgruppe er etablert, bestående av styreledere og daglig ledere i selskapene sammen med nevnte konsulent. Arbeidsgruppe består av daglig ledere og konsulenten. Arbeidet er finansiert av prosessmidler fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Eierskapsmøte med kommunene Undertegnede ber om møte nå i høsten enten i Formannskap eller Kommunestyre. I møtet ønsker vi å orientere om samordningsprosessen og de endringene det vil gi dere som eiere; selskapsendring, eierskapsavtaler, markedsbidrag/kontingent, ansatte, lokalisering, finansiering, forretningsområder og ulike markedssatsninger for reiselivsnæringen på Sunnmøre. Vi har som målsetting å etablere nytt destinasjonsselskap for hele Sunnmøre og Nordfjord innen utgangen av første kvartal Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, og for fortsatt vekst for reiselivet på Sunnmøre! Med vennlig hilsen Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Geir S. Vik Reiselivssjef Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Politiskesaker Side26

27 Politiskesaker Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1793 Løpenr. 8870/2014 Klassering 081 Sakshandsamar: Trude Kristin Dalen, Løn og personalavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 126/14 Formannskapet LEIARLØN I SEKTOR FOR OPPVEKST Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt / 2014/1793 Tilråding frå rådmannen: Kommunalsjef i sektor for oppvekst, Trine Falkenstein, får ei årsløn på kr med verknad frå Kommunalsjef i sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling, Oddbjørn Grimstad er konstituert i stillinga som kommunalsjef i sektor for oppvekst frå Grimstad får eit personleg tillegg på kr. 5000,- per månad i perioden Totalt tilsvarar det ei årsløn på kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side28

29 Saksopplysningar: vart det halde møte i forhandlingsutvalet der løn til kommunalsjef Trine Falkenstein vart fastsett med atterhald om endeleg vedtak i formannskapet. Forhandlingsutvalet handsama også lønskrav for konstituert kommunalsjef i sektor for oppvekst. Forhandlingsutvalet leia av ordførar Anders Riise, varaordførar Dag Audun Eliassen og medlem Kjersti Røyset Topphol fastsette følgjande etter forhandling med heimel i Hovedtariffavtalen Lederavlønning- toppledere. Kommunalsjef i sektor for oppvekst, Trine Falkenstein, får ei årsløn på kr med verknad frå Kommunalsjef i sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling, Oddbjørn Grimstad er konstituert i stillinga som kommunalsjef i sektor for oppvekst frå Grimstad får eit personleg tillegg på kr. 5000,- per månad i perioden Totalt tilsvarar det ei årsløn på kr Vurdering og konklusjon: Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Nei Nei Ja Nei Hareid, Bent Arild Grytten Rådmann Trude Kristin Dalen Personalleiar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side29

30 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1259 Løpenr. 7488/2014 Klassering Sakshandsamar: Olav Helt Brubakk, Plan, utvikling, byggesak og geodata Utvalsaksnr Utval Møtedato 127/14 Formannskapet DISPENSASJON SAMT TOMTESAMANSLÅING, SKOLGEMYRANE - PLASSANE / 2013/1259 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommune gjev dispensasjon som omsøkt. Dispensasjonen er heimla i 19-2 i plan- og bygningslova. Dispensasjonen gjeld gesimshøgde, etasjetal, utnyttingsgrad samt samanslåing av to tomter. Kommunen finn at omsyna bak føresegna ikkje vert vesentleg tilsidesett, kommunen finn også at det er ei overvekt av fordelar for omsøkt dispensasjon som vist til i saksutgreiinga. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side30

31 Vedlegg: Nr. Namn 1 Søknad tomtesamenslåing og dispensasjon Skisser over tomter plassane Oversiktskart Ortofoto (Flyfoto) Planstatus utsnitt plankart Planstatus føresegner Planstatus teiknforklaring Fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Samandrag av saka: Her er søkt om samanslåing av tomter samt dispensasjon for byggehøgde og utnyttingsgrad. Saka har vore på høyring til fylkeskommunen og fylkesmannen. Saksopplysningar: Området er regulert i reguleringsplan for Vadbakken eigengodkjent , planid Dei omsøkte tomtene er regulert til bustad. I føresegnene står det i 5 at det berre kan førast opp hus i ei høgd over sokkel. Maks. gesimshøgd skal vere 3,5 m. Gesimshøgda vert målt etter regler gjevne i byggeforskriftene kfr. 72 i bygningslova. I desse byggeforskriftene går det fram at ein skal rekne frå gjennomsnitteleg ferdig planert terreng til skjæringspunktet mellom ytterkant yttervegg og ytterkant tak. Vidare i 5 går det fram at utnyttingsgraden for område med konsentrert busetnad er sett til 0,3. Det går ikkje fram av føresegnene eller reguleringskartet med teiknforklaring kva utnyttingsgrad som gjeld for vanlig bustadområde. Tiltakshavar ynskjer å bygge fleirbustadar på tre tomter der to av dei ynskjast samanslått. På den eine tomta ein firmannsbustad, og på den samanslåtte tomta ein seksmannsbustad. Vurdering og konklusjon: Når det gjeld høgde, så ligg tomtene inntil ein bratt kant, der tomtene/bustadane ovanfor ligg vesentleg høgare, viser til kartutsnitt til venstre. I tillegg ynskjer tiltakshavar å sette bygningane inn i skråninga på eigedomen. Vi vurderer difor høgde og etasjetal som det vert søkt om dispensasjon for som uproblematisk. Når det gjeld utnyttingsgrad, så er det i reguleringsplan for Vadbakken ikkje angitt utnyttingsgrad for område utlagt til bustadar. Ved ei reguleringsendring vart det lagt inn eit område med konsentrert busetnad og der vart utnyttingsgraden satt til 0,3, viser til 5 bokstav c. Det tiltakshavar her ynskjer er 40 % utnytting UBYA. Dette er ikkje så veldig tett utnytting, så vi er positive til dette, også i lys av at det formelt ikkje er utnyttingsgrad her som det er utlagt til bustadar. For samanslåinga, er det mindre å seie, dei omsyna vi i kommunen har vore opptatt av er tilhøva for den innregulerte gongvegen, denne har tiltakshavar tatt omsyn til i sine planar, og då ser ikkje kommunen nokon grunn til å gå i mot samanslåing av to tomter. Vi ser at vi er inne i ein trend der det er ei omdreiing frå einebustadar til fleirbustadar/bustadblokker. Den tomteressursen vi har i Hareid av opparbeidde bustadområde er ikkje så stor, vi er difor godt tjent med at den vert høgare utnytta. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side31

32 Sidan det er regulert til bustad frå før og ligg midt inne i utbygd område, vil ikkje omsøkt dispensasjon vere negativ på natur og friluftsliv. Saka har vore på høyring, vi har motteke uttale frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som ut frå sine ansvarsområde ingen merknad til søknaden. Vi har ikkje motteke uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommunen innan fristen som er sett. Vi kan ikkje sjå at regelen/reglane det er søkt dispensert frå vert vesentleg tilsidesett. Slik kommunen vurderer det er det ei overvekt av fordelar for omsøkt dispensasjon. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende. Miljøkonsekvensar: Akseptable. Økonomiske konsekvensar: For kommunen ingen. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Olav Helt Brubakk Ingeniør Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side32

33 Glenn Thoresen Holane Hareid HAREID KOMMUNE Avd. Bustad og eigedom 6060 Hareid SØKNAD OM DISPENSASJON SAMT TOMTESAMENSLÅING. Viser til til møte hos dere vedrørende endringer I forhold til byggehøyde og utnytting av tomter, beskrevet som B7, B8 og B9 på Plassane I Hareid kommune. Søker med dette om at tomt B8 og B9 blir slått sammen til 1 tomt. Søker videre om at det gis følgende dispensasjoner: At det gis dispensasjon fra gjeldende byggehøyde slik at det kan oppføres bygg I 3 etasjer der garasje legges i kjeller. Jeg søker om tillatelse til maks 11 meter fra gjennomsnittlig terreng. Ber om denne høyden begrunnet med at vi pr dato ikke har full kontroll på endelig plassering og derfor gjennomsnittlig terreng. Videre ber jeg om at kommunen gir dispensasjon til en større utnyttelsesgrad på tomten, lik andre områder I kommunen med tettere utnyttelse, 35 til 40%. Ta kontakt med undertegnede dersom ytterligere informasjon skulle være ønskelig. Med vennlig hilsen Glenn Thoresen Mob nr E.post: Vedlegg: Kartutsnitt tomter Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Y Oversiktskart Målestokk 1:5000 Hareid kommune X X X X X X Y Side37 Y

38 X Y X Ortofoto (Flyfoto) Målestokk 1:1000 Hareid kommune X X X X Y Side38

39 Y Y Planstatus Målestokk 1:1000 Hareid kommune X X X X Y Side39 Y

40 REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VADBAKKEN, HAREID KOMMUNE 1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Området innanfor reguleringsgrensene er regulert til fylgjande føremål. 1. Byggjeområde: Bustader Almennyttig formål, - Barnehage 2. Landbruksområde 3. Trafikkområder: Veg, gate, gangveg, fortau, gangsti 4. Friareal Leikeareal, leplanting 5. Fellesområde: Felles avkøyrsle/parkering Felles leikeplass 6. Spesialområde: Kommunaltekniske anlegg Desse reguleringsføresegnene kjem i tillegg til føresegnene i bygningslova og bygningsvedtektene for Hareid kommune. Etter at desse reguleringsføresegnene er sette i kraft, er det ikkje tillate å setje i verk private servituttar som strid imot desse føresegnene. Føresegner for byggjeområder for bustader I bustadområdet kan det berre førast opp hus i ei høgd over sokkel. Maks. gesimshøgd skal vere 3,5 m. Gesimshøgda vert målt etter regler gjevne i byggeforskriftene kfr. 72 i bygningslova. c: I område for konsentrert busetnad skal bygging skje i henhold til godkjent bebyggelsesplan og etter dei retningsliner som er nemnd i 5, 9 og 10 her. Utnyttingsgrada er sett til 0,3. Dette gjeld tillatt bebygd areal, jfr. byggforskriftene sitt pkt. 22 : 1. 6 Husa skal førast opp innanfor byggegrensene som er vist på planen. Plasseringa av husa i planen er rettleiande, og kan fråvikas om tilhøva skulle tilseie ei anna plassering. Utforming og plassering skal i kvart einskild høve godkjennast av bygningsrådet. a. Ved byggemeldinga skal det visast 1 garasjeplass pr. husvære. I tillegg skal det opparbeidast ein biloppstillingsplass pr. husvære på eigen grunn. b. For tomt nr. 50 skal garasje plasserast på fellesareal for 41/663 og tomt nr. 50. Garasjen skal byggast inn i bakken. Gangveg til tomt nr. 50 skal gå over 41/ Side40

41 Frittståande garasje kan plasserast utanfor byggeline mot veg med lengderetning parallelt 2 meter frå regulert veg 8 Frittståande garasje skal tilpassast bustadhuset med omsyn til farge form og materialbruk. 9 Eksisterande vegetasjon bør bevarast i størst mogeleg grad. Det må ikkje plantast busker eller tre som reduserer sikttilhøve innanfor frisiktssonene, der maks. høgde på hindringar kan vere 0,5 m over vegbana på tilstøytande vegar. 10 Utforming, farge og høgde på gjerde mot veg skal godkjennast av bygningsrådet. Der tomtegrense/husplassering ikkje er vist på planen, skal det i kvart enkelt høve godkjennast av bygningsrådet. Areal for spesialområde, kommunaltekniske anlegg, skal nyttast til trafokiosk. Føresegner for landbruksområdet. I landbruksområdet kan det berre oppførast hus som er naudsynte for gardsdrift Føresegner for friområdet. I friområde kan det ikkje oppførast byggverk som er til hinder for bruken av området som friområde/leik. Innanfor områda kan det anleggast landbruksvegar etter planar som skal godkjennast av bygningsrådet. Bygningsrådet kan godkjenne at følgjande eingskildtomter får bruke off. gangveg som tilkomst: 41/129, 41/270, 41/ Vedteke av Hareid kommunestyre i sak 155/85. Side41

42 Side42

43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato /3407/JOEI/421.4 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkarref. fagsjefjon Ivar Eikeland, Vår ref. 72.H/xíiríâij: K(f)l\/ií*~.i'iä.li\lE Hareid kommune ~~f~f "W "['" " " " m (gar; Saksh. Rådhusplassen 5 0+} 6060 Hareid " &A A " """ f2 "_ '"" 26 JUN 701/; [AK T1:>(Z}zs fr_ : i {ir{s{..{r Klassif Hareid kommune ~~ ~Aw ~ ~ -- -»= j ~6:9E9- 'M Samanslåing av tomter B8 og B9 på Plassane, samt dispensasjon frå gesimshøgde, etasjetal og utnyttingsgrad - Glenn Thoresen Fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen har ut frâ sine ansvarsområde ingen merknader til søknaden. í Med helsing Sveinung Dimmen (e.f.) samordnar Jon Ivar Eikeland fagsj ef Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web: Fylkeshuset Molde Side43

44 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1557 Løpenr. 8611/2014 Klassering G21 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 54/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM HAREID OG ULSTEIN / 2014/1557 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side44

45 Vedlegg: Nr. Namn 1 Avtale om legevaktsamarbeid frå Forslag til vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Drift av legevakttenester er eit kommunalt ansvar. Drifta skal skje i samsvar med gjeldande helselovgiving, inkludert forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Til no har legevakttenesta vore organisert av legane sjølv der kommunene si rolle har vore å betale ut avtala godtgjersle. Det kommunale ansvaret gir behov for ei tydelegare kommunal organisering med ein legevaktsjef som ansvarleg leiar. Det blir foreslått at dette skjer i ein vertskommunestruktur med Ulstein kommune som vertskommune. Saksopplysningar: Før 1981 var legevakt ei rein kollegial ordning legane imellom. I 1981 vart det eit kommunalt ansvar, men organiseringa har framleis halde fram som ei kollegial ordning. Vaktene blir fordelt i møte mellom legane. Ein av legane attesterer vaktgodtgjersle som så blir betalt ut av den kommunen der vedkomande lege har sin arbeidsstad. Gjeldande samarbeidsavtale frå 1994 (vedlegg 1) fordeler utgiftene med 47% til Hareid og 53% til Ulstein. Ved årsslutt sender Hareid rekning på 53% av sine utbetalingar til Ulstein, og Ulstein sender rekning på 47% av sine utbetalingar til Hareid. Legane bruker sine eigne kontor på legevakt. Laurdagane bruker dei av sitt eige hjelpepersonell 3 timar om formiddagen for å greie å ta unna pågangen på ein forsvarleg måte. Frå 1/ kom forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten, der det mellom anna heiter: Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. I helse- og omsorgstenestelova av 2012 er det kome inn ein ny 4-2 der det står: Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Det er ute på høyring ei ny akuttmedisinforskrift der det blir stilt sterkare krav til kompetanse hos legevaktlegar og til organisering av legevakt. Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side45

46 Det er ikkje etablert kvalitetssystem for legevakta i Hareid og Ulstein. Ambulansene har etterlyst betre opplæring av vikarlegar i organisering og geografi i distriktet og bruk av kommunikasjonsutstyr. Opplæring av vikarar har vore opp til den einskilde lege utan eit overordna system. Vurdering og konklusjon: Organiseringa av legevakta i Hareid og Ulstein tilfredsstiller ikkje dei krava lov og forskrift stiller. Generelt er legevakt den delen av allmennlegetenesta der det oftast kjem klager. For å sikre tryggleik og kvalitet for befolkninga, treng vi gode rutiner, god kvalitetssikring og opplæring av vikarar og god oppfølging av avvik. Dette krev eit tydelegare kommunalt ansvar og leiing enn det vi har i dag. Det er behov for ein legevaktsjef i deltidsstilling som kan ta ansvar for kvalitetssikring i tillegg til dei administrative rutinene rundt vaktoppsett og tilvising av godtgjersle. Vi foreslår ei 10% stilling til dette. Med ei vertskommuneløysing blir ansvaret for organisering og gjennomføring tydelegare. Ulstein kommune er villlig til å ta på seg ansvaret med å vere vertskommune. Ansvaret for nødvendig hjelpepersonell på legevakt, ligg også på kommunen. Behovet for hjelpepersonell laurdag formiddag er klart dokumentert gjennom mange år. Dette er ein kostnad kommunen må ta på seg. Folkehelse konsekvensar: Legevakt er ein viktig og sårbar del av heletenesta. God kvalitet på tenesta er viktig for folkehelsa. For å sikre god kvalitet, treng ein god organisering og leiing. Miljøkonsekvensar: Ingen Økonomiske konsekvensar: Samla årlege utgifter til legevakttenesta med ei slik organisering, kan settast opp slik: Lønn legevaktsjef inkl. sosiale kostnader kr Køyring/transport kr Vaktgodtgjering inkl. sosiale kostnader kr Praksiskompensasjon kr Lønn legesekretær inkl. sosiale kostnader kr Adm.utgifter/utstyr (GPS f.eks?) kr kr Fordelt etter folketal, blir Hareid sin andel 38% administrasjonsutgifter til Ulstein (20000 kroner) SUM kroner I dag er Hareid sin del av kostnadane til legevakttenesta ca kroner. Det betyr at denne organiseringa vil auke utgiftene til legevakt med om lag kroner. Beredskapsmessige konsekvensar: Denne omorganiseringa vil styrke den helsemessige beredskapen Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side46

47 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Ottar Grimstad Kommuneoverlege Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side47

48 /94 * II! I \\\ I? :Im i.,~n. A. 1;-F": SLT:[gb q ORGANISERINGA AV LEGEVAKTTENESTA I ULSTEIN OG (IKT. og Hareid kommune utgjer eit felles ikt. ' i dei to kommunane er ansvarlege for den gjennomføringa av vakttenesta. ' går på kvardagar frå kl til kl dagar. Laurdagar, sundagar og andre høgtidsdagar vaktafrå kl til kl følgjande dag. legane som etter Legeforeninga sine normer har plikt å ta del i legevakttenestadeltar i denne. andre legar ønskjer á ta del i vakta, skal et leggast fram for rådmennene til avgjerd. dette skal syte for at vakthavande lege er utrusta med sambandsutstyr i samsvar med gjeldande føresegner. la for legevakt vert à fordele mellom Hareid og 53% for Ulstein. legane med skal skje kvartalsvis pà etterskot i følgje frá legane via den daglege leiaren for vaktioden er l àr og gjeld første gongen frá Den vert lengd automatisk med eit år qm dersom ingen av partane seier den opp i rekommandert med minst tre mànaders varsel. jonenkan også skje innanfor avtaletidadersom ein av krev det. r Side48

49 Avtale mellom Hareid og Ulstein kommuner om legevaktsamarbeid 1. Målsettinga med avtalen er å sikre innbyggarane ei forsvarleg og god legevaktteneste i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og faglege retningsliner på området. 2. Avtalen gjeld samarbeid om legevakttenester utanom legekontora og nattlegevakta i Volda si opningstid. Per 1/ er dette tidsromet 15 til 22 kvardagar måndag fredag, og andre dagar. 3. Ulstein kommune er vertskommune for ordninga i samsvar med Kommunelova 28b. Dette inneber: a. Vere arbeidsgivar for legevaktlegane og utbetale legevaktgodtgjersle og andre kostnader i samband med legevakta b. Tilsette legevaktleiar c. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem d. Handsame eventuelle klager og avviksmeldingar 4. Ulstein kommune skal tilsette ein legevaktleiar i deltidsstilling. Legevaktleiaren skal mellom anna ha ansvar for a. Godkjenne legar som skal delta i legevakt b. Sjå til at nye legar i legevakta har naudsynt kjennskap til rutiner og legevaktdistriktet c. Sette opp vaktlister d. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem e. Fastsette rutiner for legevakta etter at kommuneoverlegane og tillitsvalgte for legane i Hareid og Ulstein har fått uttale seg. f. Handsame klager og avviksmeldingar 5. Ulstein kommune kan rekne seg i administrasjonskostnader. Beløpet blir justert i samsvar med konsumprisindeksen. 6. Ulstein kommune skal innan 15. september kvar haust utarbeide framlegg til budsjett for ordninga som skal sendast til Hareid kommune til orientering. Vesentleg standardauke skal godkjennast av begge kommuner. 7. Kostnadane ved legevakta (beredskapshonorar, lønn til legevaktleiar, administrasjonskostnader mm) blir fordelt etter folketal per 1. januar. Ulstein kommune kan sende rekning for eit passande a kontobeløp i samsvar med budsjettet. 8. Avtalen vert gjeldande frå 1. januar 2015, og erstatter avtale om legevaktsamarbeid frå Avtalen kan seiast opp med 3 månaders varsel. Side49

50 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/891 Løpenr. 8782/2014 Klassering H10 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 56/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet NYTT FELLES AKUTTSJUKEHUS FOR NORDMØRE OG ROMSDAL - HØYRING IDEFASE / 2013/891 Tilråding frå rådmannen: Hareid formannskap viser til saksutgreiinga og til utkast til uttale frå ei arbeidsgruppe i Sunnmøre Regionråd (vedlegg 4), og slutter seg til dette. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møte : Hareid formannskap viser til saksutgreiinga og til utkast til uttale frå ei arbeidsgruppe i Sunnmøre Regionråd (vedlegg 4), og slutter seg til dette. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side50

51 Vedlegg: Nr. Namn 1 Høyring - Idèfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) 2 Samandrag høyringsrapport idefase SNR - HMR Høyringsrapport idefase SNR Utkast til uttale frå ei arbeidsgruppe i Sunnmøre Regionråd 5 Utkast til uttale frå styret i Sunnmøre regionråd Samandrag av saka: Det skal byggast eit nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal til erstatning for Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. Val av tomt skal skje i styret for helseforetaket 17/ Idefaseutgreiinga er eit grunnlagsdokument for å vurdere behov for sjukehustilbod i framtida, løysingar og areal i nytt sjukehus. Kommunene har høyringsfrist til 7. oktober, men ein vil akseptere politisk handsaming etter dette dersom saksframlegg blir innsendt før 7. oktober og politisk vedtak ettersendt innan 15. oktober. Saksopplysningar: Høyringsrapporten omkring idefaseutgreiinga er lite konkret når det gjeld forslag til dimensjonering og innhald for det nye sjukehuset. Ein skriv at innhald og funksjon i det nye sjukehuset må sjåast i samband med det totale sjukehustilbodet i fylket. Ålesund sjukehus skal vere det mest differensierte og avanserte sjukehuset, mens arbeidsdelinga mellom Volda og Ålesund ikkje er fokusert i denne omgang. Sunnmøre regionråd har hatt ei arbeidsgruppe til å utarbeide eit framlegg til uttale frå regionrådet (vedlegg 4). Denne sakshandsamaren har vore med i denne arbeidsgruppa og står inne for konklusjonane i framlegget. Styret i Regionrådet har lagt fram ei anna tilråding til representantskapen, som skal ta endeleg avgjerd om høyringsuttale i møte 26/ Vurdering og konklusjon: Helse Møre og Romsdal ber særleg om kommentar til 4 punkt: 1. Føretaksperspektivet. Fokuset er naturleg nok mot Nordmøre og Romsdal, men sjukehusutbygginga der vil også ha konsekvensar for sjukehustilbodet på Sunnmøre. Flytting av eit felles sjukehus lenger nord i fylket, vil kunne skape meir bruk av Ålesund frå Romsdalskommunene sør for Romsdalsfjorden. Ålesund sjukehus er nedslitt og pressa på kapasitet. Det er behov for omfattande bygningsmessige endringar der for å kunne ivareta sjukehuset si rolle som det mest differensierte sjukehuset. Nordre Nordfjord er blitt ein naturleg del av nedslagsområdet til sjukehuset i Volda, same kva foretaksgrensene seier. Desse perspektiva er utsett i denne utgreiinga, men svært viktige. 2. Samhandlingsreforma, grensesnitt mellom sjukehus og kommunehelseteneste Dersom kommunane skal kunne overta oppgåver frå sjukehusa, så er det nødvendig med eit nært fagleg samarbeid og gjensidig kompetanseoppbygging. Eit slik samarbeid er etablert og velfungerande mellom «sjustjernakommunane» og Volda sjukehus. Sjølv om idefasedokumentet seier at ein ikkje vil gå inn på Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side51

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksframlegg Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/58 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 28.oktober 2015 Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2014/5200

Detaljer

Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR

Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR Tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal

Detaljer

SAMANDRAG IDEFASE. Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) -Høyringsrapport

SAMANDRAG IDEFASE. Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) -Høyringsrapport SAMANDRAG IDEFASE Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) -Høyringsrapport Føreord Helse Møre og Romsdal HF (HMR) planlegg etableringa av eitt nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR), som erstatning for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Pasienten si helseteneste Vår oppgåve er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 MHMG

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 MHMG SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 06.10.2014 108/14 MHMG Saksbehandlar Elisabeth Romundstad Arkiv: K1-, K2-G00, K3-&13 Arkivsaknr 14/1286-8 HØYRINGSFRÅSEGN -

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF «Sak 92/12 Møre og Romsdal HF - utviklingsplan sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal». Styremøte 13. desember 2012. Oppdraget føretaksprotokollen HMN RHF 8. juni

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Tema Status: Tomteval (mandat for idéfase) Oppgåve og funksjonsdeling Økonomisk berekraft Vegen vidare Molde

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll frå føretaksmøte 5. februar 2016 Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styringskrav og rammer m.v. for 2016 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet konstitueras... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK frå møte i Hareid formannskap 11/8 2012 Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/1270 8453/2012 G21 SVEL/ OG HØYRING - NY TURNUSTENESTE FOR

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak Kommunestyret 19/

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak Kommunestyret 19/ Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2010/2350-7 Saksbehandlar: Gunhild Eidsli Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak 16.03.2011 Kommunestyret 19/11 01.04.2011 Vedlegg

Detaljer

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18.12.2013 Saksbehandlar: Espen Remme

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Strategi Helse Midt-Norge - Uttale frå Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Strategi Helse Midt-Norge - Uttale frå Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2010/350 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 30.04.2010 Strategi 2020 - Helse Midt-Norge - Uttale frå Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.07.2015 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2013/ Gunhild Eidsli

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2013/ Gunhild Eidsli Surnadal kommune Rådmannen Helse Møre og Romsdal HF Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2013/1669-13 Gunhild Eidsli 10.09.2014 Konsekvensutgreiing i samband med nytt sjukehus i Nordmøre

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Protokoll nr. 04/15 Styremøte

Protokoll nr. 04/15 Styremøte Protokoll nr. 04/15 Styremøte 06.05.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/11 Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Framdrift utviklingsplanen i HMR HF og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal

Framdrift utviklingsplanen i HMR HF og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Framdrift utviklingsplanen i HMR HF og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2014/05 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 29.1.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune Helse Fonna Fellestenester Informasjonsavdelinga Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer