Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Møtet vil bli innleia med ei orientering om mogleg selskapsendring for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 124/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 125/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 42/14 Varsel om mogleg selskapsendring, Destinasjon 2014/344 Ålesund & Sunnmøre RS 43/14 Melding om vedtak i Volda kommunestyre 2013/891 Politiske saker PS 126/14 Leiarløn i sektor for oppvekst 2014/1793 PS 127/14 Dispensasjon samt tomtesamanslåing, 2013/1259 Skolgemyrane - Plassane PS 128/14 Legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein 2014/1557 PS 129/14 Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal /891 Høyring idefase PS 130/14 Høyring - forskrift om tilgang til helseopplysningar 2014/1456 mellom verksemder PS 131/14 Rekneskapsrapport pr. 2. tertial /283 PS 132/14 Godkjenning av avtale - Avtale 41/ /103, /1633 Makebyte PS 133/14 Godkjenning av avtale - Eigedom ved Hadarbygget 2014/1454 PS 134/14 Budsjettrevisjon - oktober /1426 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS125/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Side7 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/117337_fix.html Side 1 av Hei Ber om møte med Formannskap eller Kommunestyre i løpet av høsten i anledning mulig selskapsendring for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Vennligst se vedlegg. Med vennlig hilsen/best regards Geir S. Vik Reiselivssjef/Director of Tourism Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, 6016 Ålesund Tel.dir: Mobil: Facebook: Twitter:

8 Hareid kommune v/ordfører og Rådmann Rådhuset 6060 Hareid Ålesund Bakgrunn Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) er markedsføringsorganisasjon for reiselivet i Ålesund og Sunnmøre. Selskapet er medlemsorganisasjon og eid av ca 160 reiselivsbedrifter sammen med alle kommunene på Sunnmøre bortsett fra Stranda. Norddal kommune er medlem både i DÅS og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS. DÅS markedsfører regionen som reisemål innenfor alle markedssegment både nasjonalt og internasjonalt: ferie- og fritidsmarkedet, opplevelses- og aktivitetsbasert turisme, konferanse- og incentivesmarkedet og cruisemarkedet. I tillegg deltar destinasjonsselskapet i produkt- og destinasjonsutviklingsprosjekt, og driver turistinformasjon i på Skateflukaia i Ålesund sentrum og på Storneskaia ved cruisebåtanløp. Markedsarbeidet gjøres i tett samarbeid med bla Møre & Romsdal Reiseliv, Fjord Norge AS og Innovasjon Norge. Selskapets formål er å skape økt trafikk og lønnsomhet for reiselivet i vårt område. Reiselivsnæringen er definert som et strategisk satsningsområde for regionen, og har som følge av den sterke veksten de siste 20-årene utviklet Ålesund & Sunnmøre til å bli blant landets aller fremste reisemål! Regionen tar markedsandeler hvert år, og fremtidsutsiktene er gode. Reiselivet har de siste årene i større grad blitt en helårsnæring, og vi opplever sterk vekst. Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (2011) viser at reiselivet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre regionen har direkte omsetning på om lag 1,4 milliard kroner og ca 2300 sysselsatte. Reiselivet er med dette blant de større næringene på Sunnmøre. Sammenslåingsprosesser i reiselivet Den forrige Regjeringen la i april 2012 frem reiselivsstrategien Destinasjon Norge. Hovedtrekkene i strategien er videreført av dagens regjering. Et av hovedfokusene i strategien er å skape bedre samordning, og mer effektiv bruk av offentlige midler i reiselivsnæringen. Et delmål er dermed å redusere antall destinasjonsselskap/reisemålsselskap samt å etablere landsdelsselskap i hele landet. På Vestlandet har vi siden 1993 hatt landsdelsselskap i Fjord Norge AS. Et selskap basert på ulike samarbeidsløsninger flere tiår før den tid. Rundt omkring i Norge pågår det i disse dager mange ulike samordningsprosesser for å imøtekomme nevnte mål fra Regjeringen, og Nærings- og Fiskeridepartementet har egne ansatte som koordinerer de ulike prosessene landet over. På Vestlandet er flere sammenslåingsprosesser i gang, og i Møre og Romsdal har Destinasjon Nordmøre & Kristiansund og Destinasjon Molde & Romsdal besluttes fusjon gjeldende fra kommende nyttår. Årsmøtet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre fattet følgende vedtak : Reiselivssjef får mandat til å delta i prosjektgruppe sammen med reiselivssjefene i Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen, Reisemål Stryn-Nordfjord og Åndalsnes Reiselivslag for å søke om incentivemidler fra Nærings- og Handelsdepartementet. Midlene utlyses til prosjekt som tar mål av seg å fremme restrukturering innen norsk reiseliv. Side8

9 Prosjektgruppa har mandat til å diskutere bl.a. ny organisasjonsmodell, kommunikasjonsstrategi, arbeidsoppgaver og rollefordeling internt i regionen. Saka blir lagt fram for styrene i selskapene innen 1. sept Gruppa søker informasjon og støtte fra de ressurser og miljø som er hensiktsmessig. Åndalsnes Reiselivslag har siden trukket seg fra samarbeidet. De respektive styrer i DÅS, Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen (DGT) og Reisemål Stryn-Nordfjord (RSN) har siden jobbet med prosessen, og leid inn konsulent fra Segel AS v/synnøve Aabrekk. Styringsgruppe er etablert, bestående av styreledere og daglig ledere i selskapene sammen med nevnte konsulent. Arbeidsgruppe består av daglig ledere og konsulenten. Arbeidet er finansiert av prosessmidler fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Eierskapsmøte med kommunene Undertegnede ber om møte nå i høsten enten i Formannskap eller Kommunestyre. I møtet ønsker vi å orientere om samordningsprosessen og de endringene det vil gi dere som eiere; selskapsendring, eierskapsavtaler, markedsbidrag/kontingent, ansatte, lokalisering, finansiering, forretningsområder og ulike markedssatsninger for reiselivsnæringen på Sunnmøre. Vi har som målsetting å etablere nytt destinasjonsselskap for hele Sunnmøre og Nordfjord innen utgangen av første kvartal Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, og for fortsatt vekst for reiselivet på Sunnmøre! Med vennlig hilsen Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Geir S. Vik Reiselivssjef Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Politiskesaker Side26

27 Politiskesaker Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1793 Løpenr. 8870/2014 Klassering 081 Sakshandsamar: Trude Kristin Dalen, Løn og personalavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 126/14 Formannskapet LEIARLØN I SEKTOR FOR OPPVEKST Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt / 2014/1793 Tilråding frå rådmannen: Kommunalsjef i sektor for oppvekst, Trine Falkenstein, får ei årsløn på kr med verknad frå Kommunalsjef i sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling, Oddbjørn Grimstad er konstituert i stillinga som kommunalsjef i sektor for oppvekst frå Grimstad får eit personleg tillegg på kr. 5000,- per månad i perioden Totalt tilsvarar det ei årsløn på kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side28

29 Saksopplysningar: vart det halde møte i forhandlingsutvalet der løn til kommunalsjef Trine Falkenstein vart fastsett med atterhald om endeleg vedtak i formannskapet. Forhandlingsutvalet handsama også lønskrav for konstituert kommunalsjef i sektor for oppvekst. Forhandlingsutvalet leia av ordførar Anders Riise, varaordførar Dag Audun Eliassen og medlem Kjersti Røyset Topphol fastsette følgjande etter forhandling med heimel i Hovedtariffavtalen Lederavlønning- toppledere. Kommunalsjef i sektor for oppvekst, Trine Falkenstein, får ei årsløn på kr med verknad frå Kommunalsjef i sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling, Oddbjørn Grimstad er konstituert i stillinga som kommunalsjef i sektor for oppvekst frå Grimstad får eit personleg tillegg på kr. 5000,- per månad i perioden Totalt tilsvarar det ei årsløn på kr Vurdering og konklusjon: Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Nei Nei Ja Nei Hareid, Bent Arild Grytten Rådmann Trude Kristin Dalen Personalleiar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side29

30 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1259 Løpenr. 7488/2014 Klassering Sakshandsamar: Olav Helt Brubakk, Plan, utvikling, byggesak og geodata Utvalsaksnr Utval Møtedato 127/14 Formannskapet DISPENSASJON SAMT TOMTESAMANSLÅING, SKOLGEMYRANE - PLASSANE / 2013/1259 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommune gjev dispensasjon som omsøkt. Dispensasjonen er heimla i 19-2 i plan- og bygningslova. Dispensasjonen gjeld gesimshøgde, etasjetal, utnyttingsgrad samt samanslåing av to tomter. Kommunen finn at omsyna bak føresegna ikkje vert vesentleg tilsidesett, kommunen finn også at det er ei overvekt av fordelar for omsøkt dispensasjon som vist til i saksutgreiinga. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side30

31 Vedlegg: Nr. Namn 1 Søknad tomtesamenslåing og dispensasjon Skisser over tomter plassane Oversiktskart Ortofoto (Flyfoto) Planstatus utsnitt plankart Planstatus føresegner Planstatus teiknforklaring Fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Samandrag av saka: Her er søkt om samanslåing av tomter samt dispensasjon for byggehøgde og utnyttingsgrad. Saka har vore på høyring til fylkeskommunen og fylkesmannen. Saksopplysningar: Området er regulert i reguleringsplan for Vadbakken eigengodkjent , planid Dei omsøkte tomtene er regulert til bustad. I føresegnene står det i 5 at det berre kan førast opp hus i ei høgd over sokkel. Maks. gesimshøgd skal vere 3,5 m. Gesimshøgda vert målt etter regler gjevne i byggeforskriftene kfr. 72 i bygningslova. I desse byggeforskriftene går det fram at ein skal rekne frå gjennomsnitteleg ferdig planert terreng til skjæringspunktet mellom ytterkant yttervegg og ytterkant tak. Vidare i 5 går det fram at utnyttingsgraden for område med konsentrert busetnad er sett til 0,3. Det går ikkje fram av føresegnene eller reguleringskartet med teiknforklaring kva utnyttingsgrad som gjeld for vanlig bustadområde. Tiltakshavar ynskjer å bygge fleirbustadar på tre tomter der to av dei ynskjast samanslått. På den eine tomta ein firmannsbustad, og på den samanslåtte tomta ein seksmannsbustad. Vurdering og konklusjon: Når det gjeld høgde, så ligg tomtene inntil ein bratt kant, der tomtene/bustadane ovanfor ligg vesentleg høgare, viser til kartutsnitt til venstre. I tillegg ynskjer tiltakshavar å sette bygningane inn i skråninga på eigedomen. Vi vurderer difor høgde og etasjetal som det vert søkt om dispensasjon for som uproblematisk. Når det gjeld utnyttingsgrad, så er det i reguleringsplan for Vadbakken ikkje angitt utnyttingsgrad for område utlagt til bustadar. Ved ei reguleringsendring vart det lagt inn eit område med konsentrert busetnad og der vart utnyttingsgraden satt til 0,3, viser til 5 bokstav c. Det tiltakshavar her ynskjer er 40 % utnytting UBYA. Dette er ikkje så veldig tett utnytting, så vi er positive til dette, også i lys av at det formelt ikkje er utnyttingsgrad her som det er utlagt til bustadar. For samanslåinga, er det mindre å seie, dei omsyna vi i kommunen har vore opptatt av er tilhøva for den innregulerte gongvegen, denne har tiltakshavar tatt omsyn til i sine planar, og då ser ikkje kommunen nokon grunn til å gå i mot samanslåing av to tomter. Vi ser at vi er inne i ein trend der det er ei omdreiing frå einebustadar til fleirbustadar/bustadblokker. Den tomteressursen vi har i Hareid av opparbeidde bustadområde er ikkje så stor, vi er difor godt tjent med at den vert høgare utnytta. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side31

32 Sidan det er regulert til bustad frå før og ligg midt inne i utbygd område, vil ikkje omsøkt dispensasjon vere negativ på natur og friluftsliv. Saka har vore på høyring, vi har motteke uttale frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som ut frå sine ansvarsområde ingen merknad til søknaden. Vi har ikkje motteke uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommunen innan fristen som er sett. Vi kan ikkje sjå at regelen/reglane det er søkt dispensert frå vert vesentleg tilsidesett. Slik kommunen vurderer det er det ei overvekt av fordelar for omsøkt dispensasjon. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende. Miljøkonsekvensar: Akseptable. Økonomiske konsekvensar: For kommunen ingen. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Olav Helt Brubakk Ingeniør Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side32

33 Glenn Thoresen Holane Hareid HAREID KOMMUNE Avd. Bustad og eigedom 6060 Hareid SØKNAD OM DISPENSASJON SAMT TOMTESAMENSLÅING. Viser til til møte hos dere vedrørende endringer I forhold til byggehøyde og utnytting av tomter, beskrevet som B7, B8 og B9 på Plassane I Hareid kommune. Søker med dette om at tomt B8 og B9 blir slått sammen til 1 tomt. Søker videre om at det gis følgende dispensasjoner: At det gis dispensasjon fra gjeldende byggehøyde slik at det kan oppføres bygg I 3 etasjer der garasje legges i kjeller. Jeg søker om tillatelse til maks 11 meter fra gjennomsnittlig terreng. Ber om denne høyden begrunnet med at vi pr dato ikke har full kontroll på endelig plassering og derfor gjennomsnittlig terreng. Videre ber jeg om at kommunen gir dispensasjon til en større utnyttelsesgrad på tomten, lik andre områder I kommunen med tettere utnyttelse, 35 til 40%. Ta kontakt med undertegnede dersom ytterligere informasjon skulle være ønskelig. Med vennlig hilsen Glenn Thoresen Mob nr E.post: Vedlegg: Kartutsnitt tomter Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Y Oversiktskart Målestokk 1:5000 Hareid kommune X X X X X X Y Side37 Y

38 X Y X Ortofoto (Flyfoto) Målestokk 1:1000 Hareid kommune X X X X Y Side38

39 Y Y Planstatus Målestokk 1:1000 Hareid kommune X X X X Y Side39 Y

40 REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VADBAKKEN, HAREID KOMMUNE 1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Området innanfor reguleringsgrensene er regulert til fylgjande føremål. 1. Byggjeområde: Bustader Almennyttig formål, - Barnehage 2. Landbruksområde 3. Trafikkområder: Veg, gate, gangveg, fortau, gangsti 4. Friareal Leikeareal, leplanting 5. Fellesområde: Felles avkøyrsle/parkering Felles leikeplass 6. Spesialområde: Kommunaltekniske anlegg Desse reguleringsføresegnene kjem i tillegg til føresegnene i bygningslova og bygningsvedtektene for Hareid kommune. Etter at desse reguleringsføresegnene er sette i kraft, er det ikkje tillate å setje i verk private servituttar som strid imot desse føresegnene. Føresegner for byggjeområder for bustader I bustadområdet kan det berre førast opp hus i ei høgd over sokkel. Maks. gesimshøgd skal vere 3,5 m. Gesimshøgda vert målt etter regler gjevne i byggeforskriftene kfr. 72 i bygningslova. c: I område for konsentrert busetnad skal bygging skje i henhold til godkjent bebyggelsesplan og etter dei retningsliner som er nemnd i 5, 9 og 10 her. Utnyttingsgrada er sett til 0,3. Dette gjeld tillatt bebygd areal, jfr. byggforskriftene sitt pkt. 22 : 1. 6 Husa skal førast opp innanfor byggegrensene som er vist på planen. Plasseringa av husa i planen er rettleiande, og kan fråvikas om tilhøva skulle tilseie ei anna plassering. Utforming og plassering skal i kvart einskild høve godkjennast av bygningsrådet. a. Ved byggemeldinga skal det visast 1 garasjeplass pr. husvære. I tillegg skal det opparbeidast ein biloppstillingsplass pr. husvære på eigen grunn. b. For tomt nr. 50 skal garasje plasserast på fellesareal for 41/663 og tomt nr. 50. Garasjen skal byggast inn i bakken. Gangveg til tomt nr. 50 skal gå over 41/ Side40

41 Frittståande garasje kan plasserast utanfor byggeline mot veg med lengderetning parallelt 2 meter frå regulert veg 8 Frittståande garasje skal tilpassast bustadhuset med omsyn til farge form og materialbruk. 9 Eksisterande vegetasjon bør bevarast i størst mogeleg grad. Det må ikkje plantast busker eller tre som reduserer sikttilhøve innanfor frisiktssonene, der maks. høgde på hindringar kan vere 0,5 m over vegbana på tilstøytande vegar. 10 Utforming, farge og høgde på gjerde mot veg skal godkjennast av bygningsrådet. Der tomtegrense/husplassering ikkje er vist på planen, skal det i kvart enkelt høve godkjennast av bygningsrådet. Areal for spesialområde, kommunaltekniske anlegg, skal nyttast til trafokiosk. Føresegner for landbruksområdet. I landbruksområdet kan det berre oppførast hus som er naudsynte for gardsdrift Føresegner for friområdet. I friområde kan det ikkje oppførast byggverk som er til hinder for bruken av området som friområde/leik. Innanfor områda kan det anleggast landbruksvegar etter planar som skal godkjennast av bygningsrådet. Bygningsrådet kan godkjenne at følgjande eingskildtomter får bruke off. gangveg som tilkomst: 41/129, 41/270, 41/ Vedteke av Hareid kommunestyre i sak 155/85. Side41

42 Side42

43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato /3407/JOEI/421.4 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkarref. fagsjefjon Ivar Eikeland, Vår ref. 72.H/xíiríâij: K(f)l\/ií*~.i'iä.li\lE Hareid kommune ~~f~f "W "['" " " " m (gar; Saksh. Rådhusplassen 5 0+} 6060 Hareid " &A A " """ f2 "_ '"" 26 JUN 701/; [AK T1:>(Z}zs fr_ : i {ir{s{..{r Klassif Hareid kommune ~~ ~Aw ~ ~ -- -»= j ~6:9E9- 'M Samanslåing av tomter B8 og B9 på Plassane, samt dispensasjon frå gesimshøgde, etasjetal og utnyttingsgrad - Glenn Thoresen Fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen har ut frâ sine ansvarsområde ingen merknader til søknaden. í Med helsing Sveinung Dimmen (e.f.) samordnar Jon Ivar Eikeland fagsj ef Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web: Fylkeshuset Molde Side43

44 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1557 Løpenr. 8611/2014 Klassering G21 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 54/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM HAREID OG ULSTEIN / 2014/1557 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side44

45 Vedlegg: Nr. Namn 1 Avtale om legevaktsamarbeid frå Forslag til vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Drift av legevakttenester er eit kommunalt ansvar. Drifta skal skje i samsvar med gjeldande helselovgiving, inkludert forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Til no har legevakttenesta vore organisert av legane sjølv der kommunene si rolle har vore å betale ut avtala godtgjersle. Det kommunale ansvaret gir behov for ei tydelegare kommunal organisering med ein legevaktsjef som ansvarleg leiar. Det blir foreslått at dette skjer i ein vertskommunestruktur med Ulstein kommune som vertskommune. Saksopplysningar: Før 1981 var legevakt ei rein kollegial ordning legane imellom. I 1981 vart det eit kommunalt ansvar, men organiseringa har framleis halde fram som ei kollegial ordning. Vaktene blir fordelt i møte mellom legane. Ein av legane attesterer vaktgodtgjersle som så blir betalt ut av den kommunen der vedkomande lege har sin arbeidsstad. Gjeldande samarbeidsavtale frå 1994 (vedlegg 1) fordeler utgiftene med 47% til Hareid og 53% til Ulstein. Ved årsslutt sender Hareid rekning på 53% av sine utbetalingar til Ulstein, og Ulstein sender rekning på 47% av sine utbetalingar til Hareid. Legane bruker sine eigne kontor på legevakt. Laurdagane bruker dei av sitt eige hjelpepersonell 3 timar om formiddagen for å greie å ta unna pågangen på ein forsvarleg måte. Frå 1/ kom forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten, der det mellom anna heiter: Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. I helse- og omsorgstenestelova av 2012 er det kome inn ein ny 4-2 der det står: Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Det er ute på høyring ei ny akuttmedisinforskrift der det blir stilt sterkare krav til kompetanse hos legevaktlegar og til organisering av legevakt. Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side45

46 Det er ikkje etablert kvalitetssystem for legevakta i Hareid og Ulstein. Ambulansene har etterlyst betre opplæring av vikarlegar i organisering og geografi i distriktet og bruk av kommunikasjonsutstyr. Opplæring av vikarar har vore opp til den einskilde lege utan eit overordna system. Vurdering og konklusjon: Organiseringa av legevakta i Hareid og Ulstein tilfredsstiller ikkje dei krava lov og forskrift stiller. Generelt er legevakt den delen av allmennlegetenesta der det oftast kjem klager. For å sikre tryggleik og kvalitet for befolkninga, treng vi gode rutiner, god kvalitetssikring og opplæring av vikarar og god oppfølging av avvik. Dette krev eit tydelegare kommunalt ansvar og leiing enn det vi har i dag. Det er behov for ein legevaktsjef i deltidsstilling som kan ta ansvar for kvalitetssikring i tillegg til dei administrative rutinene rundt vaktoppsett og tilvising av godtgjersle. Vi foreslår ei 10% stilling til dette. Med ei vertskommuneløysing blir ansvaret for organisering og gjennomføring tydelegare. Ulstein kommune er villlig til å ta på seg ansvaret med å vere vertskommune. Ansvaret for nødvendig hjelpepersonell på legevakt, ligg også på kommunen. Behovet for hjelpepersonell laurdag formiddag er klart dokumentert gjennom mange år. Dette er ein kostnad kommunen må ta på seg. Folkehelse konsekvensar: Legevakt er ein viktig og sårbar del av heletenesta. God kvalitet på tenesta er viktig for folkehelsa. For å sikre god kvalitet, treng ein god organisering og leiing. Miljøkonsekvensar: Ingen Økonomiske konsekvensar: Samla årlege utgifter til legevakttenesta med ei slik organisering, kan settast opp slik: Lønn legevaktsjef inkl. sosiale kostnader kr Køyring/transport kr Vaktgodtgjering inkl. sosiale kostnader kr Praksiskompensasjon kr Lønn legesekretær inkl. sosiale kostnader kr Adm.utgifter/utstyr (GPS f.eks?) kr kr Fordelt etter folketal, blir Hareid sin andel 38% administrasjonsutgifter til Ulstein (20000 kroner) SUM kroner I dag er Hareid sin del av kostnadane til legevakttenesta ca kroner. Det betyr at denne organiseringa vil auke utgiftene til legevakt med om lag kroner. Beredskapsmessige konsekvensar: Denne omorganiseringa vil styrke den helsemessige beredskapen Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side46

47 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Ottar Grimstad Kommuneoverlege Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side47

48 /94 * II! I \\\ I? :Im i.,~n. A. 1;-F": SLT:[gb q ORGANISERINGA AV LEGEVAKTTENESTA I ULSTEIN OG (IKT. og Hareid kommune utgjer eit felles ikt. ' i dei to kommunane er ansvarlege for den gjennomføringa av vakttenesta. ' går på kvardagar frå kl til kl dagar. Laurdagar, sundagar og andre høgtidsdagar vaktafrå kl til kl følgjande dag. legane som etter Legeforeninga sine normer har plikt å ta del i legevakttenestadeltar i denne. andre legar ønskjer á ta del i vakta, skal et leggast fram for rådmennene til avgjerd. dette skal syte for at vakthavande lege er utrusta med sambandsutstyr i samsvar med gjeldande føresegner. la for legevakt vert à fordele mellom Hareid og 53% for Ulstein. legane med skal skje kvartalsvis pà etterskot i følgje frá legane via den daglege leiaren for vaktioden er l àr og gjeld første gongen frá Den vert lengd automatisk med eit år qm dersom ingen av partane seier den opp i rekommandert med minst tre mànaders varsel. jonenkan også skje innanfor avtaletidadersom ein av krev det. r Side48

49 Avtale mellom Hareid og Ulstein kommuner om legevaktsamarbeid 1. Målsettinga med avtalen er å sikre innbyggarane ei forsvarleg og god legevaktteneste i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og faglege retningsliner på området. 2. Avtalen gjeld samarbeid om legevakttenester utanom legekontora og nattlegevakta i Volda si opningstid. Per 1/ er dette tidsromet 15 til 22 kvardagar måndag fredag, og andre dagar. 3. Ulstein kommune er vertskommune for ordninga i samsvar med Kommunelova 28b. Dette inneber: a. Vere arbeidsgivar for legevaktlegane og utbetale legevaktgodtgjersle og andre kostnader i samband med legevakta b. Tilsette legevaktleiar c. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem d. Handsame eventuelle klager og avviksmeldingar 4. Ulstein kommune skal tilsette ein legevaktleiar i deltidsstilling. Legevaktleiaren skal mellom anna ha ansvar for a. Godkjenne legar som skal delta i legevakt b. Sjå til at nye legar i legevakta har naudsynt kjennskap til rutiner og legevaktdistriktet c. Sette opp vaktlister d. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem e. Fastsette rutiner for legevakta etter at kommuneoverlegane og tillitsvalgte for legane i Hareid og Ulstein har fått uttale seg. f. Handsame klager og avviksmeldingar 5. Ulstein kommune kan rekne seg i administrasjonskostnader. Beløpet blir justert i samsvar med konsumprisindeksen. 6. Ulstein kommune skal innan 15. september kvar haust utarbeide framlegg til budsjett for ordninga som skal sendast til Hareid kommune til orientering. Vesentleg standardauke skal godkjennast av begge kommuner. 7. Kostnadane ved legevakta (beredskapshonorar, lønn til legevaktleiar, administrasjonskostnader mm) blir fordelt etter folketal per 1. januar. Ulstein kommune kan sende rekning for eit passande a kontobeløp i samsvar med budsjettet. 8. Avtalen vert gjeldande frå 1. januar 2015, og erstatter avtale om legevaktsamarbeid frå Avtalen kan seiast opp med 3 månaders varsel. Side49

50 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/891 Løpenr. 8782/2014 Klassering H10 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 56/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet NYTT FELLES AKUTTSJUKEHUS FOR NORDMØRE OG ROMSDAL - HØYRING IDEFASE / 2013/891 Tilråding frå rådmannen: Hareid formannskap viser til saksutgreiinga og til utkast til uttale frå ei arbeidsgruppe i Sunnmøre Regionråd (vedlegg 4), og slutter seg til dette. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møte : Hareid formannskap viser til saksutgreiinga og til utkast til uttale frå ei arbeidsgruppe i Sunnmøre Regionråd (vedlegg 4), og slutter seg til dette. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side50

51 Vedlegg: Nr. Namn 1 Høyring - Idèfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) 2 Samandrag høyringsrapport idefase SNR - HMR Høyringsrapport idefase SNR Utkast til uttale frå ei arbeidsgruppe i Sunnmøre Regionråd 5 Utkast til uttale frå styret i Sunnmøre regionråd Samandrag av saka: Det skal byggast eit nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal til erstatning for Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. Val av tomt skal skje i styret for helseforetaket 17/ Idefaseutgreiinga er eit grunnlagsdokument for å vurdere behov for sjukehustilbod i framtida, løysingar og areal i nytt sjukehus. Kommunene har høyringsfrist til 7. oktober, men ein vil akseptere politisk handsaming etter dette dersom saksframlegg blir innsendt før 7. oktober og politisk vedtak ettersendt innan 15. oktober. Saksopplysningar: Høyringsrapporten omkring idefaseutgreiinga er lite konkret når det gjeld forslag til dimensjonering og innhald for det nye sjukehuset. Ein skriv at innhald og funksjon i det nye sjukehuset må sjåast i samband med det totale sjukehustilbodet i fylket. Ålesund sjukehus skal vere det mest differensierte og avanserte sjukehuset, mens arbeidsdelinga mellom Volda og Ålesund ikkje er fokusert i denne omgang. Sunnmøre regionråd har hatt ei arbeidsgruppe til å utarbeide eit framlegg til uttale frå regionrådet (vedlegg 4). Denne sakshandsamaren har vore med i denne arbeidsgruppa og står inne for konklusjonane i framlegget. Styret i Regionrådet har lagt fram ei anna tilråding til representantskapen, som skal ta endeleg avgjerd om høyringsuttale i møte 26/ Vurdering og konklusjon: Helse Møre og Romsdal ber særleg om kommentar til 4 punkt: 1. Føretaksperspektivet. Fokuset er naturleg nok mot Nordmøre og Romsdal, men sjukehusutbygginga der vil også ha konsekvensar for sjukehustilbodet på Sunnmøre. Flytting av eit felles sjukehus lenger nord i fylket, vil kunne skape meir bruk av Ålesund frå Romsdalskommunene sør for Romsdalsfjorden. Ålesund sjukehus er nedslitt og pressa på kapasitet. Det er behov for omfattande bygningsmessige endringar der for å kunne ivareta sjukehuset si rolle som det mest differensierte sjukehuset. Nordre Nordfjord er blitt ein naturleg del av nedslagsområdet til sjukehuset i Volda, same kva foretaksgrensene seier. Desse perspektiva er utsett i denne utgreiinga, men svært viktige. 2. Samhandlingsreforma, grensesnitt mellom sjukehus og kommunehelseteneste Dersom kommunane skal kunne overta oppgåver frå sjukehusa, så er det nødvendig med eit nært fagleg samarbeid og gjensidig kompetanseoppbygging. Eit slik samarbeid er etablert og velfungerande mellom «sjustjernakommunane» og Volda sjukehus. Sjølv om idefasedokumentet seier at ein ikkje vil gå inn på Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side51

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer