FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011"

Transkript

1 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: revidert MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11 gnr 163 bnr Møllendalsbakken Næringspark Plannummer Side 1 av 34

2 Eksisterende situasjon Side 2 av 34

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER I HHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG...37 Planlagt situasjon Side 3 av 34

4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet av Alliance arkitekter AS i samarbeid med Norconsult AS på oppdrag fra Møllendalsbakken Næringspark AS. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Møllendalsbakken 6-11 har Alliance arkitekter as og Norconsult as hatt et tverrfaglig samarbeid. En kombinasjon av å se på erfaringstall i trafikkgenerering i forhold til programmering med tomtenes beliggenhet og potensial har ført prosjektgruppen frem til planforslaget slik det foreligger i dag. Alliance arkitekter as har arbeidet med stedsanalyse og utforming av fremtidig bebyggelse og Norconsult har arbeidet med trafikk, støy, forurensing, risiko-og sårbarhetsanalyse samt natur/landskapsvurderinger. Planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene er en felles produksjon. Geotekniske vurderinger er gjort av Multiconsult. Prosjektets medarbeidere: Charlotte Helleland Alliance arkitekter as prosjektleder, Eli Goldstein Alliance arkitekter as arkitekt Solveig Mathiesen Norconsult as, planlegger/arkitekt Knut Sagen Norconsult as, siv ing trafikk/veg Anniken Reinertsen Norconsult as planlegger/arkitekt Planområdet ligger i et område innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, en ny bydel i Bergen sentrum. Området følger eiendomsgrensene til gnr.163 bnr.30,31,33,34, som både er byggeområder, særområde vann samt offentlig vegareal. Størrelsen på planområdet er daa. Byggeområdet utgjør 9,63daa. Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å regulere planområdet til forretning, kontor, hotell, industri, allmennyttig formål samt bevertning med tilhørende atkomst, parkering og fellesarealer. Nærheten til de mange sykehusfunksjonene i området er sentralt i prosjektets programmering, som legger opp til at det kan etableres et hotell med rekreative fasiliteter i tillegg til kontorer, en dagligvareforretning og muligheten for et treningssenter samt bevertning med direkte atkomst fra det sentrale byrommet som kan etableres etter at eksisterende bebyggelse i Møllendalsbakken 6 er revet. Bebyggelsen i området har i dag mellom 2 og 6 etasjer, og er tenkt delvis revet, delvis oppgradert. Til sammen er det 5 byggeområder som potensielt kan utvikles til sammenlagt omtrent m 2 nybygg inneholdende hotell, forretning, bevertning og /eller allmennyttig formål i kombinasjon med eksisterende kontor/lager/industribebyggelse. Det blir lagt til rette for parkering i eksisterende parkeringsgarasjer og under Møllendalsbakken 6 og 11. Arkitekturen legger opp til et samspill med markante topografiske strukturer i området, så som det hellende terrenget mot sydvest, den vakre gravplassen mot syd og de markante trerekkene som flere steder i den nye bydelen markerer en rytme som skaper gjenkjennbarhet. Forslaget er revidert etter 1.gangsbehandling. De største endringene er maks tillatt byggehøyde som er redusert fra 6 til 5 etasjer samt en endring av planavgrensingen og enkelte justeringer av formål hhv sydvest og nortøst i planområdet som følge av innspill/merknader/innsigelser. Side 4 av 34

5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet med omgivelser Bydel Bergenhus Gårdsnavn (adresse i sentrum) Møllendalsbakken 6, 7, 9, 9a, 10 og 11 Gårdsnr./bruksnr. 163/27,30-36 Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Møllendalsbakken Næringspark as Møllendalsbakken Næringspark as og Svendsen Blydt as Alliance arkitekter as og Norconsult as Ny plans hovedformål Kontor, hotell, forretning, allmennyttig, bevertning, industri Planområdets areal i daa 13,62 daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) m 2 mer enn eksisterende se s 18. Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Utnyttelsesgrad, byggehøyder, trafikale løsninger og utbyggingsavtale med kommunen Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n Konsekvensutredningsplikt (j/n) n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) n Side 5 av 34

6 Eierforhold i planområdet 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Møllendalsbakken Næringspark as eier store deler av området og ønsker å utvikle det i tråd med KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Svendsen Blydt as er ikke med som forslagsstiller, men blir som eier av Møllendalsbakken 9a, selvfølgelig orientert. Planen skal ikke endre formål for Svendsen Blydt as eiendom. Intensjonen med planforslaget Møllendalsbakken Næringspark as har som mål å utvikle regionens mest bæredyktige næringspark. I dette ligger en intensjon om å etablere en bebyggelse som både i sin struktur og sitt program så vel som overfor omgivelsene; Det er utbyggers ønske å utvikle området til et sted med urban karakter og følgelig høyere tetthet. 4. PLANPROSESSEN Oppstartsmøte med kommunen Varsel om oppstart av planarbeid Midtveismøte gangsbehandling Offentlig ettersyn/høring Merknadsmøte Side 6 av 34

7 Møte m BFK Møte m BFK Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, pkt GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkesplan Planområdet er i kommuneplanen definert som en del av Bergen sentrum. Fylkesplanen har som mål at Bergen skal være Hordaland fylkessenter: Fylkessenter: Bergen. [...]Lokaliseringsstad for nasjonale og landsdelsfunksjonar og offentlege og private tenester retta mot heile fylket. Nasjonalt transportknutepunkt med høg, effektiv og miljøvenleg kollektivdekning. Utbygging I storbyregionen skal vera energi- og arealøkonomisk langs dei sentrale transportkorridorane og knutepunkta. Handelsomland er heile fylket og delar av Vestlandet. Fylkesdelplaner Relevante fylkesdelplaner for planområdet er: Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, vedtatt 2002 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, , vedtatt 2002 Kommuneplan/ kommunedelplan Planområdet omfattes av KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Det betegnes i planen som områdene L og A3. Kommuneplanen tillater en makshøyde på 5 etasjer, mens bestemmelsene i KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del tillater at byggehøyder i området opp til og med 6 etasjer. Kommunedelplanen gav rammer for denne reguleringsplanen, men etter 1.gangsbehandling og justeringer er planforslaget nå i tråd med kommuneplanen som foreskriver maks etasjeantall til 5. Planområdet har to forskjellige statuser i KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del: Møllendalsbakken 7, 9 og 11 er definert som et område som ikke kan underinndeles og der det kreves regulering. Møllendalsbakken 6 er beskrevet med nåværende Allmennyttig formål, der det ikke kreves regulering for igangsetting av tiltak. Møllendalsbakken 10 er en trafostasjon som i følge KDP skal integreres dersom det etableres nybygg. Planområdets beliggenhet i forhold til kommunedelplanen L= krever regulering og kan ikke underinndeles A3: definert som nåtidig allmennyttig formål uten krav til regulering i KDP Side 7 av 34 Alliance arkitekter as, Kristian Augustsgate OSLO rev

8 Reguleringsplan Det foreligger reguleringsplaner innenfor området som forutsettes opphevet innenfor planenes avgrensning som følge av vedtak av herværende reguleringsplan. Gjeldende planer er: , Møllendalsbakken 7 og deler av 9, datert 14/ , Møllendalsveien og Møllendalsbakken, datert 16/ , Strøket langs Store Lungegårdsvann mellom Gårdsbroen og Møllendal Asyl, datert 11/6-51 Temaplaner Byromskonsepter: Bergen kommune har utviklet et dokument som skal ligge til grunn for reguleringsplaner innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Temaplanen har klare retningslinjer for utforming av gaterom, byrom, kopling på eksisterende grøntstrukturer og sikring av god fremkommelighet for gående og syklende. Kulturminnegrunnlag Trafikktiltak ROS-analyse laget av Bergen kommune for Møllendal. Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for areal-og transportplanlegging: Anbefaler at regionale publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. I tillegg vektlegger RPR å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by for å sikre en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Side 8 av 34

9 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Planområdet ligger sydøst for Store Lungegårdsvann i Bergenhus bydel. Haukeland Sykehus ligger som nær nabo i øst. Mot nordøst ser man Ulriken som nærmeste byfjell. Det tar omtrent 20 minutter å gå inn til Torgallmenningen i Bergen sentrum. Danmarksplass er nærmeste trafikale knutepunkt. Avgrensning Planområdet er innenfor gnr 163, bnr Adressene er Møllendalsbakken 6, 7, 9, 9a, 10 og 11. Oversiktskart med planområdets beliggenhet Tilstøtende arealers bruk/status Mot nord grenser planområdet til boligbebyggelse som har atkomst fra Fløenbakken. Mot øst grenser planområdet til Årstad gamle kirkegård samt boliger og en kirke. Mot syd avgrenses området av Møllendal gravplass og Møllendalselven og mot vest avgrenser den gamle toglinjen, som i dag brukes til godstrafikk og som vurderes som bybanetrasse i fremtiden. Eksisterende bebyggelse Møllendalsbakken 6 ligger litt tilbaketrukket fra veien med parkeringsplasser foran inngangsfasaden. Den inneholder omtrent 3 000m 2 BRA, som blir leiet ut til en kristen skole. Leiekontrakten går ut i Møllendalsbakken 7 er kontorbygg, koblet sammen med Møllendalsbakken 9. Lokalene leies i dag ut til Helse Vest, mfl. Møllendalsbakken 11 leies ut til Bergen Hørselsinstitutt og Glass og Karmer as. Side 9 av 34

10 Eksisterende %-BRA Adresse Tomtestørrelse BYA BRA %BRA Antall etasjer MB m m m 2 74 % 2 MB m m m % 2U+5 MB m m m % 2U+5 MB 9a 1500 m m m % 3 MB m m m % 3-4 Møllendalsbakken 6 Møllendalsbakken 9 og 7 Møllendalsbakken 11 sett fra Møllendal gravplass Møllendalsbakken 11 (gravplassens komposthaug foran i bildet) Side 10 av 34

11 Møllendalsbakken 6 og 11 tenkes revet i sin helhet, mens Møllendalsbakken 7, 9 og 9a beholdes. Den tykke sorte linjen indikerer steder med store høydeforskjeller (kant) Topografi/landskapstrekk Møllendalsbakken er relativt bratt og heller mot vest. Mot syd har man utsikt over motsatt åsside, som hovedsaklig oppfattes som et stort sammenhengende parklandskap i form av en gravlund. Området ligger sydøst for Store Lungegårdsvann. På sydsiden møter Møllendalselven dagens lys, og på motsatt side av elven er Møllendal gravplass, som er opparbeidet med terrasseringer for å hente inn terrengets store fall mot nord. På nordsiden av planområdet er det en skrent med boligbebyggelse samt en kirke. Solforhold Hele planområdet har gode solforhold og er orientert med tomtens naturlige helning mot syd og vest. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold For tema naturmiljø, har det vært fokus på Møllendalselven. Omtrent 2/3 av Møllendalselven som renner gjennom planleggingsområdet ligger i en lukket kulvert. Vassdraget kommer ut av kulverten på vestsiden av kirkegården og danner en foss. Fossen faller over flere terrasser ned til jernbanebroen. Derfra er vassdraget et strengt regulert elvefar med mindre fall som leder til Store Lungegårdsvann ca. 300 m vestover. Møllendalselven består av den bratte, naturlig terrasserte, fossen. Bunnen består av fjell som er bevokst med mose. Breddene til Møllendalsveien i sør og Møllendalsbakken i nord er bratt og bevokst med store trær, mose og karplanter. Inn mot planområdet er bredden delvis sikret med betongmurer. Området med fossen er gjemt bak trær og nesten ikke tilgjengelig i dag. Det danner et lite lukket landskapsrom som er begrenset av de bratte elvesidene. Side 11 av 34

12 Landskap og grønnstruktur Fossen og trærne omkring er et ideelt element for den ønskete blå - grønne strukturen langs Møllendalselven. Området gir en god forbindelse mellom sjø, grøntområder i Møllendalsbakken og skogen lengre oppe. Når man betrakter den eksisterende lukkingen og reguleringen av store deler av Møllendalselven, er det lille fosselandskapet et verdifullt særpreg som bør bevares. Bildet til venstre er tatt fra Møllendalsveien. Fossen er nesten ikke synlig. Til høyre ser vi fossen under lavvannsperiode. Bildet viser det lukkete landskapsrommet nedover til jernbanebroen. Foss nedenfor kulverten Flora og fauna Fossen med sine store trær danner et refugium for dyr og planter midt i byen. Trærne danner skygge og fossen sørger for høy luftfuktighet. Habitatet har elementer fra skog i bekkeløft (F09), fossesprøytsone (E05) og store gamle trær (D12, biotoptyper fra DN-håndbok 13, 2007). Området har særlig betydning for mose, lav, sopp, villplanter, insekter og fugler - ikke bare som habitat men også som trekkvei og hvilested i byen. Sammen med kirkegården danner det en forbindelse mellom sjøen og skogen på byfjellene for mange arter. Det er sannsynlig at man finner et høyt biologisk mangfold dersom man registrerer området nøyaktig. Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/fanekart.aspx) Det finnes ingen registrering av arter i utredningsområdet. I nærheten finnes registreringen av rødlistearten dvergspett (Dendropocos minor, sårbar, ca. 100 m vest for Møllendalselven). Det er sannsynlig at spetten oppholder seg også i de gamle trærne langs Møllendalselven. Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) I utredningsområdet finnes ingen registrering. Side 12 av 34

13 I Kartlegging av naturtyper i Bergen kommune, rapport 2002, finnes ingen registrering i området. Vassdrag og fisk Møllendalselven er en av de få potensielle gyteområder for sjøørreten i Store Lungegårdsvann og sjøområdene omkring (Vassdragsforvaltningsplan, Bergen Kommune). Rekrutteringen er derimot begrenset pga. forurensning og dårlige sedimentbetingelser (tilslamming, dårlig gytegrus). Egen befaring (oktober 2008) viste at fiskenes oppvandring er mulig fram til fossen i planleggingsområdet. Under høy vannføring kan fisk sannsynligvis nå fossen ovenfor jernbanebroen, men selve fossen er for bratt til å komme lengre opp. Den danner dermed et naturlig vandringshinder. I lavvannsperioder er fossen ikke særlig egnet som ørrethabitat fordi vanndybden bare er noen få centimeter på blankt fjell. Det viktigste potensielle sjøørrethabitatet finnes nedenfor jernbanebruen. Nedre del av Møllendalselven med store Lungegårdsvann i bakgrunn, ca 150 m nedenfor planleggingsområdet. Store deler av vassdraget er forsøplet og tilslammet. Forbygginger langs bredden har delvis erosjonsskader som må repareres uansett: En anledning til å gjennomføre biotopjusterende tiltak med det samme. Grønne interesser Møllendal gravplass er registrert som grønn lunge og i tillegg legger KDP stor vekt på tilgjengelighet for myke trafikanter, inkludert syklister. Kommunen er i gang med å utarbeide en felles grønn plan for alle planområder som ligger innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Side 13 av 34

14 Kulturminneverdier Nord for planområdet, ved boligblokkene i Fløenbakken 41 ligger en gravhaug. Denne er automatisk fredet, men er ikke datert. Det er ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vest for planområdet, langs Møllendalselven ligger Barkemøllen. Denne er under restaurering. Møllendalsbakken krysser jernbanesporet med en steinbro som kan være av kulturhistorisk interesse. Det ligger ingen bygninger av spesiell kulturhistorisk interesse innenfor planområdet. Vei og trafikkforhold Møllendalsbakken er eneste kjøreveg i planområdet. Møllendalsbakken har en samlevegfunksjon og er tilknyttet overordnet vegnett via Rv 585 Haukelandsveien i nord og Møllendalsveien i sør. Møllendalsbakken har i dag en vegbredde på 4,0-5,5 meter. Det er kun fortau på nordsiden av vegen, og fortausbredden er i underkant av 1,5 meter. Møllendalsbakken fremstår som bratt med stigningsgrad opp mot %. På grunn av smalt tverrprofil og krappe kurver er det dårlig siktforhold på deler av strekningen. Siktforholdene i avkjørslene er stort sett tilfredsstillende, men flere av avkjørslene er utflytende og burde vært bedre definert og strammet opp. Møllendalsbakken klassifiseres i ny vegnormal (Hb 017) som en gate. Med fartsgrense 50 km/t og ÅDT kjt/døgn, gir normalen en rekke krav til utforming. Relevante krav er gitt i det følgende: Fri sikt langs gater skal være minst 45m (stoppsikt ved fartsgrense 50 km/t) Maks stigning 8 % Bør ha tosidig fortau og fortau bør ha bredde minst 2,5 meter Vegbredde 6,5 meter Møllendalsbakken tilfredsstiller med det verken krav til tverrprofil eller stigning gitt i vegnormalen. Det er i dag skiltet forbud mot langsgående kantparkering i Møllendalsbakken. Parkeringssituasjonen i tilknytning til byggene fremstår som uryddig, og en stor del av parkeringen foregår utenfor oppmerkede plasser. Tall hentet fra Statens vegvesens ulykkesstatistikk viser at Møllendalsbakken ikke er en ulykkesbelastet vegstrekning. Strekningen er imidlertid klassifisert som en utrygghetsstrekning i Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune. At det klassifiseres som utrygghetsstrekning skyldes først og fremst dårlige fotgjengerarealer. Støy Det er ikke gjort beregninger av støyforholdene i dag. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Det går ingen form for kollektivtrafikk gjennom planområdet. Nærmeste holdeplasser ligger i Haukelandsveien ca 200 meter sørøst for planområdet. Holdeplassene betjenes av rute 2, rute 31 og rute 50, som alle er ruter som går via Bergen sentrum. Rutene har frekvens som vist i det følgende: Rute 2: Hvert 10 minutt i rushtiden, ellers ca. hvert 12. minutt Side 14 av 34

15 Rute 31: Hvert 15. minutt i rushtiden, ellers ca hvert 30. minutt. Rute 50: Hvert 15. minutt i rushtiden, ellers ca hvert 30. minutt. Planområdet har med det et godt kollektivtilbud innen rimelig nærhet. Kollektivtraseen i sørkorridoren via Danmarksplass ligger ca 1 km. vest for planområdet. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Vann og avløp Vannet i området leveres fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 70 moh. Det ligger en eksisterende Ø300 mm vannledning i grått støpejern i Møllendalsbakken. Vedrørende slukkevannsuttak er det etablert hydranter utenfor Møllendalsbakken 6 og 9. Det ligger en eksisterende offentlig Ø225 mm avløpsledning i Møllendalsbakken, parallelt med vannledning. Avløpsledning er i senere tid rehabilitert med strømpe. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, opplyser at nybygg i planområdet kan påregne å få tilknytningsrett til offentlig VA-nett. Dersom eksisterende private ledninger skal benyttes, må det foretaes en faglig vurdering av disse, både med tanke på kvalitet og kapasitet. Det ligger en eksisterende offentlig Ø200 mm overvannsledning i betong i Møllendalsbakken. Overvannsledning går gjennom planområdet og er avsluttet ved jernbanebroen. Overvannsledning har utløp til Møllendalselven. En eventuell tillatelse for tilknytning til overvannsledning må gies av Vann- og avløpsetaten. Eventuelt benyttes lokal overvannshåndtering. Energi Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og har dermed tilknytningsplikt. Det er nylig lagt fjernvarmerør DN100 mm i Møllendalsbakken opp til nr. 7. I medhold av innført vedtekt til 66 for Bergen kommune, skal ny bebyggelse og eldre bebyggelse som rehabiliteres, være tilknyttet fjernvarmeanlegg før det gis midlertidig brukstillatelse for bygningene. Privat og offentlig servicetilbud Flere institusjoner omringer området: Odontologisk klinikk, Haukeland Diakonale sykehus, og Helse Vest Haukeland Universitetssykehus, Nærmeste barneskole er Kronstad skole. Ungdomsskole: Gimle og videregående skoler er Årstad og Langhagen. Nærmeste idrettsanlegg er Krohnsminde idrettsplass ved Danmarksplass, og i fremtiden skal det komme fritidsordninger i forbindelse med transformasjonen av vannkanten langs Store Lungegårdsvann. Risiko og sårbarhet Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i området. ROS analysen er utført av Norconsult as og følger saken som trykt vedlegg, rapport 1. Privatrettslige bindinger Ikke aktuelt. 7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt. Side 15 av 34

16 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Møllendalsbakken: De røde punktene indikerer en rytme som er latent på forskjellig måter i hele Møllendalen. I dag er rytmen først og fremst latent i form av alle trær lenger vest i den nye bydelen. Rytmen samler de forskjellige programmene og typologiene til en helhet. Det er gravplass både i nord og syd samt Møllendalselvens utløp fra elvetunnelen. På nordvestsiden av planområdet, langs Kronstadsporet, går det en sti. Møllendalsbakken er bratt Side 16 av 34

17 Ved å etablere platåer i terrenget og forsterke tilgjengeligheten på tvers kan omgivelsene og utsikten prege og berike stedets identitet. Platåer utsikt og sekvenser av uterom Innledning Møllendalsbakken Næringspark as ønsker å utvikle en bærekraftig næringspark, der lokalene leies ut til forskjellige aktører. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av tomtene til forretning, kontor, hotell og bevertning. Den mest aktuelle leietakeren er Haukeland Universitetssykehus og Helse Vest. Begge er allerede idag leietakere innenfor planområdet, og de trenger flere lokaler enn det de har per dags dato. Det viktigste er derfor å legge tilrette for kontorer for sykehusadministrasjon samt et bygg som eksempelvis kan brukes til hotell til besøkende eller pårørende. Reguleringsplanen er utformet som detaljregulering med plassering og høyde- /etasjeangivelser av alle bygg. Side 17 av 34

18 Reguleringsformål Planområdet skal reguleres til forretning, kontor, hotell, bevertning og industri inndelt i følgende områder: Formål daa Underinndeling Byggeområder 9,63 0,17 FKT1, FKT2 FK1, FK2, K/I 1 3 ubenevnte felt: B og annet kombinert formål,gnr 163, bnr 37,76 og 80 Offentlige trafikkområder 2,98 Veg, gs-veg og annen veggrunn Felles grøntareal 0,84 FG Planområdet 13,62 Byggeformål Byggeområde FKT1 Møllendalsbakken 6 og 10, gnr 163/bnr30, 35 FK1 Møllendalsbakken 7, gnr 163/bnr31, 34 FK2 Møllendalsbakken 9, gnr 163/bnr32 KI Møllendalsbakken 9a, gnr 163/bnr33 FKT2 - Møllendalsbakken 11, gnr 163/bnr36 3,06daa 1,58daa 1,46daa 1,50daa 2,03daa Arealoppstilling %BRA utifra tomtestørrelsene og er vist som gjennomsnitt %BRA i tabellen under. Dette tilsvarer maks BRA som fastlagt i plankartet. Side 18 av 34

19 Plassrommet i Møllendalsbakken 6 kan ha en belegning som brer seg over veien, eller at det på annen måte etableres en sterk forbindelse mellom bebyggelsen på den ene og den andre siden av veien. Dette virker som et urbaniserende element som samtidig fører til redusert kjørefart for biler og andre kjøretøy. En urbanisering av Møllendalsbakken søkes oppnådd gjennom å skape en bebyggelse som forholder seg aktivt til gateløpet med 1. etasjer som inneholder programmer såsom forretning, bevertning og treningssenter. Forøvrig skal bebyggelsen i planområdet hovedsaklig inneholde kontor, forretning og hotell. Møllendalsbakken 7, 9a og 9b består i dag av bebyggelse som skal beholdes, delvis restaureres og oppgraderes samt evt bygges ut. Møllendalsbakken 6 og 11 består av bebyggelse som tenkes revet og erstattet av bebyggelse, som både har som mål å øke kvaliteten og tilføre urbanitet. Dette innebærer økt utnyttelse og høyde, men også en annen disponering av tomtene slik at deres beskaffenhet kommer omgivelsene bedre til gode. Møllendalsbakken 6 og 11 vurderes ulikt i forhold til hvordan de kan og bør bebygges. MB 11 ligger i planområdets østligste del. Tomten er trapesformet og har én langside mot Møllendalsbakken og én mot gravplassen. Tomtens beskaffenhet inviterer til en bebyggelse som dekker mye av grunnflaten; en høy BYA som i antall etasjer kan følge KPs grense på 5 etasjer. Bebyggelsens høyde bør variere ifht høydecotene; det er over 4 m høydeforskjell fra tomtens vestlige til østlige del der det østre hjørnet ligger høyest. Naboene mot nord ligger høyere enn MB 11 og orienterer seg mot boligenes nordvestlige side da det er her utsikt, lydog lysforhold er best. Utnyttelsesgraden i MB 11 har et potensial helt opp til 440%. Dette inkluderer parkering under bakken. Uten parkering vil %BRA være 366% MB 6 ligger vis a vis eksisterende kontorbebyggelse og bak den er vinkelformede boligblokker. Møllendalsbakken er bratt og MB 6 ligger i en sving. Mot vest avgrenses den av Kronstadsporet som sannsynligvis transformeres til bybanetrasse innen de neste 15 år. Den planlagte bebyggelsen legger seg langs tomtens kanter og åpner for et torg ut mot selve Møllendalsbakken med et platå som skaper muligheten for opphold. Av hensyn til bebyggelsen mot nord er mulighetene for å bygge i høyden svært varierende på tomten, som av denne grunn er delt inn i tre felter, der det midterste feltet kan bebygges med 4 etasjer og feltene mot hhv vest og øst med 5 etasjer. Side 19 av 34

20 Adresse eksisterende fremtidig gesimshøder BYA BYA Møllendalsbakken 6 48,6% 65% c+38 m c+35 m c+41 m Møllendalsbakken 7 36,% 45,4% C+36 m Møllendalsbakken 9 49,4% 49,4% c+ 40 m Møllendalsbakken 9a 58,7% 58,7% c+ 35 m Møllendalsbakken 11 64% 74% c+42m c+48m Gjennomsnitt 51,3% 58,5% Tidsaspektet for utviklingen er år. Lek/uteoppholdsareal Det er lagt stor vekt på å etablere tverrforbindelser i bebyggelsen samt en videreføring av stien langs Krostadsporet mot syd. Mellom Møllendalsbakken 6 og 7 er det planlagt at veien beveger seg over et torg. Torget får meget gode solforhold og legger opp til forretning og bevertning i 1 etasje av Møllendalsbakken 6. Det er foretatt støyberegninger som viser at støynivået vil bli relativt for høyt. Tiltak må derfor vurderes dersom denne bygingsformen med plassdannelsen velges. Møllendalsbakken 11, planlagt som hotell med tilhørende treningssenter, er tenkt med en utforming som gjør det mulig å bestige bygget som om det var en del av omkringliggende terreng. Parkering Det etableres parkeringsplasser i henhold til Bergen kommunes parkeringsnorm. I henhold til gjeldende kommunedelplan betraktes planområdet som parkeringssone A/sentrumssone. Parkeringsnormen stiller verken minimumskrav eller maksimumskrav, med absoluttkrav til antall parkeringsplasser i parkeringssone A. Det betyr at det må anlegges det antall parkeringsplasser parkeringsnormen stiller krav om. Ut fra planlagt omfang og type virksomhet er det krav om 97 parkeringsplasser innenfor planområdet. Det er gjort forutsetninger om type virksomhet og omfang i tråd med det som ligger inne i forslag til reguleringsplan. Parkeringsdimensjonering er vist i påfølgende tabell. Sykler Gjennom en oppgradering av sykkelvegnettet i hele området samt en sammensetning av bolig, forretning, kontor og offentlige samt private servicetilbud i umiddelbar nærhet i området, er det realistisk å se for seg en høyere andel syklister i området etter at utbyggingen er kommet et stykke på vei. Det legges derfor opp til flere sykkelstativer strategisk plassert i forbindelse med hovedinnganger og forretning ut mot gate i hele planområdet. Side 20 av 34

21 Alt i alt skal det etableres 175 sykkeloppstillingsplasser dersom området bygges fullt ut. Sykkelparkering/sykkelatkomst Parkeringsdimensjonering i forslag til reg.plan BIL Virksomhet Enhet Absolutt krav Areal/boliger/rom/årsverk Ant. P-plasser Nr. 6, 9 og 11 Kontor 1000m2 BRA 3 plasser/1000m2 BRA 14941m2 45 Hotell Ant hotellrom 0.3 plasser/hotellrom 102 rom (3848m2) 31 Treningssenter 1000m2 BRA 1 plass/1000m2 BRA 1600m2 2 Matbutikk/ 1000m2 BRA 5 plasser/1000m2 BRA 1800m2 9 Foretning Bad/rekreasjon 1000m2 BRA 1 plass/1000m2 BRA 1200m2 2 Restaurant 1000m2 BRA 0 plasser/1000m2bra 2404m2 0 Nr. 9a Kontor 1000m2 BRA 3 plasser/1000m2 BRA 1650m2 5 Industri 1000m2 BRA 2 plasser/1000m2 BRA 1430m2 2 Bolig 1000m2 BRA 1,2 plass/100m2 120m2 1 SUM 97 Parkeringsdimensjonering i forslag til reg.plan SYKKEL Virksomhet Enhet Absolutt krav til sykkelparkering Nr. 6, 9 og 11 Areal/boliger/rom/årsverk Ant.sykkelparke ring iht parkeringsnorm Kontor 1000m2 BRA 7 plasser/1000m2 BRA 14941m2 105 Hotell Ant hotellrom 0,2 plasser/hotellrom 102 rom (3848m2) 20 Treningssenter 1000m2 BRA 4 plass/1000m2 BRA 1600m2 7 Matbutikk/ 1000m2 BRA 6 plasser/1000m2 BRA 1800m2 11 Foretning Bad/rekreasjon 1000m2 BRA 4 plass/1000m2 BRA 1200m2 4 Restaurant 1000m2 BRA 0 plasser/1000m2bra 2404m2 10 Nr. 9a Kontor 1000m2 BRA 7 plasser/1000m2 BRA 1650m2 12 Industri 1000m2 BRA 2 plasser/1000m2 BRA 1430m2 3 Bolig 1000m2 BRA 2 plass/100m2 120m2 3 SUM 175 I nr 7 og 9 er det allerede etablert parkeringsplasser i bygningenes underetasjer. Både i nr 6 og nr 11 planlegges lignende løsninger, slik at utendørs parkering blir unngått. Varelevering for nr 6 og 11 planlegges slik at denne tar opp så lite som mulig plass både ute og inne. Atkomst til nr 6 og 11 løses på egen eiendom. Trafikkareal Normalprofil i Møllendalsbakken må endres i forhold til dagens situasjon for å tilfredsstille krav gitt i ny vegnormal (Hb 017). Møllendalsbakken klassifiseres i vegnormalen som en gate, med fartsgrense 50 km/t og ÅDT kjt/døgn. Vegbredde skal da være 6,5, og det bør være tosidig fortau med bredde 2,5 meter. Side 21 av 34

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 Forslag til vedtak:

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi stor eiendom som. Oversiktskart. trafikkarealer.

Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi stor eiendom som. Oversiktskart. trafikkarealer. 'f" bd. 2 1. SAKSUTREDNING TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LANGENGA NÆRINGSPARK Oversiktskart SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 1.1. Sakens innhold Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer