FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011"

Transkript

1 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: revidert MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11 gnr 163 bnr Møllendalsbakken Næringspark Plannummer Side 1 av 34

2 Eksisterende situasjon Side 2 av 34

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER I HHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG...37 Planlagt situasjon Side 3 av 34

4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet av Alliance arkitekter AS i samarbeid med Norconsult AS på oppdrag fra Møllendalsbakken Næringspark AS. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Møllendalsbakken 6-11 har Alliance arkitekter as og Norconsult as hatt et tverrfaglig samarbeid. En kombinasjon av å se på erfaringstall i trafikkgenerering i forhold til programmering med tomtenes beliggenhet og potensial har ført prosjektgruppen frem til planforslaget slik det foreligger i dag. Alliance arkitekter as har arbeidet med stedsanalyse og utforming av fremtidig bebyggelse og Norconsult har arbeidet med trafikk, støy, forurensing, risiko-og sårbarhetsanalyse samt natur/landskapsvurderinger. Planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene er en felles produksjon. Geotekniske vurderinger er gjort av Multiconsult. Prosjektets medarbeidere: Charlotte Helleland Alliance arkitekter as prosjektleder, Eli Goldstein Alliance arkitekter as arkitekt Solveig Mathiesen Norconsult as, planlegger/arkitekt Knut Sagen Norconsult as, siv ing trafikk/veg Anniken Reinertsen Norconsult as planlegger/arkitekt Planområdet ligger i et område innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, en ny bydel i Bergen sentrum. Området følger eiendomsgrensene til gnr.163 bnr.30,31,33,34, som både er byggeområder, særområde vann samt offentlig vegareal. Størrelsen på planområdet er daa. Byggeområdet utgjør 9,63daa. Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å regulere planområdet til forretning, kontor, hotell, industri, allmennyttig formål samt bevertning med tilhørende atkomst, parkering og fellesarealer. Nærheten til de mange sykehusfunksjonene i området er sentralt i prosjektets programmering, som legger opp til at det kan etableres et hotell med rekreative fasiliteter i tillegg til kontorer, en dagligvareforretning og muligheten for et treningssenter samt bevertning med direkte atkomst fra det sentrale byrommet som kan etableres etter at eksisterende bebyggelse i Møllendalsbakken 6 er revet. Bebyggelsen i området har i dag mellom 2 og 6 etasjer, og er tenkt delvis revet, delvis oppgradert. Til sammen er det 5 byggeområder som potensielt kan utvikles til sammenlagt omtrent m 2 nybygg inneholdende hotell, forretning, bevertning og /eller allmennyttig formål i kombinasjon med eksisterende kontor/lager/industribebyggelse. Det blir lagt til rette for parkering i eksisterende parkeringsgarasjer og under Møllendalsbakken 6 og 11. Arkitekturen legger opp til et samspill med markante topografiske strukturer i området, så som det hellende terrenget mot sydvest, den vakre gravplassen mot syd og de markante trerekkene som flere steder i den nye bydelen markerer en rytme som skaper gjenkjennbarhet. Forslaget er revidert etter 1.gangsbehandling. De største endringene er maks tillatt byggehøyde som er redusert fra 6 til 5 etasjer samt en endring av planavgrensingen og enkelte justeringer av formål hhv sydvest og nortøst i planområdet som følge av innspill/merknader/innsigelser. Side 4 av 34

5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet med omgivelser Bydel Bergenhus Gårdsnavn (adresse i sentrum) Møllendalsbakken 6, 7, 9, 9a, 10 og 11 Gårdsnr./bruksnr. 163/27,30-36 Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Møllendalsbakken Næringspark as Møllendalsbakken Næringspark as og Svendsen Blydt as Alliance arkitekter as og Norconsult as Ny plans hovedformål Kontor, hotell, forretning, allmennyttig, bevertning, industri Planområdets areal i daa 13,62 daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) m 2 mer enn eksisterende se s 18. Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Utnyttelsesgrad, byggehøyder, trafikale løsninger og utbyggingsavtale med kommunen Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n Konsekvensutredningsplikt (j/n) n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) n Side 5 av 34

6 Eierforhold i planområdet 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Møllendalsbakken Næringspark as eier store deler av området og ønsker å utvikle det i tråd med KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Svendsen Blydt as er ikke med som forslagsstiller, men blir som eier av Møllendalsbakken 9a, selvfølgelig orientert. Planen skal ikke endre formål for Svendsen Blydt as eiendom. Intensjonen med planforslaget Møllendalsbakken Næringspark as har som mål å utvikle regionens mest bæredyktige næringspark. I dette ligger en intensjon om å etablere en bebyggelse som både i sin struktur og sitt program så vel som overfor omgivelsene; Det er utbyggers ønske å utvikle området til et sted med urban karakter og følgelig høyere tetthet. 4. PLANPROSESSEN Oppstartsmøte med kommunen Varsel om oppstart av planarbeid Midtveismøte gangsbehandling Offentlig ettersyn/høring Merknadsmøte Side 6 av 34

7 Møte m BFK Møte m BFK Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, pkt GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkesplan Planområdet er i kommuneplanen definert som en del av Bergen sentrum. Fylkesplanen har som mål at Bergen skal være Hordaland fylkessenter: Fylkessenter: Bergen. [...]Lokaliseringsstad for nasjonale og landsdelsfunksjonar og offentlege og private tenester retta mot heile fylket. Nasjonalt transportknutepunkt med høg, effektiv og miljøvenleg kollektivdekning. Utbygging I storbyregionen skal vera energi- og arealøkonomisk langs dei sentrale transportkorridorane og knutepunkta. Handelsomland er heile fylket og delar av Vestlandet. Fylkesdelplaner Relevante fylkesdelplaner for planområdet er: Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, vedtatt 2002 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, , vedtatt 2002 Kommuneplan/ kommunedelplan Planområdet omfattes av KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Det betegnes i planen som områdene L og A3. Kommuneplanen tillater en makshøyde på 5 etasjer, mens bestemmelsene i KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del tillater at byggehøyder i området opp til og med 6 etasjer. Kommunedelplanen gav rammer for denne reguleringsplanen, men etter 1.gangsbehandling og justeringer er planforslaget nå i tråd med kommuneplanen som foreskriver maks etasjeantall til 5. Planområdet har to forskjellige statuser i KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del: Møllendalsbakken 7, 9 og 11 er definert som et område som ikke kan underinndeles og der det kreves regulering. Møllendalsbakken 6 er beskrevet med nåværende Allmennyttig formål, der det ikke kreves regulering for igangsetting av tiltak. Møllendalsbakken 10 er en trafostasjon som i følge KDP skal integreres dersom det etableres nybygg. Planområdets beliggenhet i forhold til kommunedelplanen L= krever regulering og kan ikke underinndeles A3: definert som nåtidig allmennyttig formål uten krav til regulering i KDP Side 7 av 34 Alliance arkitekter as, Kristian Augustsgate OSLO rev

8 Reguleringsplan Det foreligger reguleringsplaner innenfor området som forutsettes opphevet innenfor planenes avgrensning som følge av vedtak av herværende reguleringsplan. Gjeldende planer er: , Møllendalsbakken 7 og deler av 9, datert 14/ , Møllendalsveien og Møllendalsbakken, datert 16/ , Strøket langs Store Lungegårdsvann mellom Gårdsbroen og Møllendal Asyl, datert 11/6-51 Temaplaner Byromskonsepter: Bergen kommune har utviklet et dokument som skal ligge til grunn for reguleringsplaner innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Temaplanen har klare retningslinjer for utforming av gaterom, byrom, kopling på eksisterende grøntstrukturer og sikring av god fremkommelighet for gående og syklende. Kulturminnegrunnlag Trafikktiltak ROS-analyse laget av Bergen kommune for Møllendal. Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for areal-og transportplanlegging: Anbefaler at regionale publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. I tillegg vektlegger RPR å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by for å sikre en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Side 8 av 34

9 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Planområdet ligger sydøst for Store Lungegårdsvann i Bergenhus bydel. Haukeland Sykehus ligger som nær nabo i øst. Mot nordøst ser man Ulriken som nærmeste byfjell. Det tar omtrent 20 minutter å gå inn til Torgallmenningen i Bergen sentrum. Danmarksplass er nærmeste trafikale knutepunkt. Avgrensning Planområdet er innenfor gnr 163, bnr Adressene er Møllendalsbakken 6, 7, 9, 9a, 10 og 11. Oversiktskart med planområdets beliggenhet Tilstøtende arealers bruk/status Mot nord grenser planområdet til boligbebyggelse som har atkomst fra Fløenbakken. Mot øst grenser planområdet til Årstad gamle kirkegård samt boliger og en kirke. Mot syd avgrenses området av Møllendal gravplass og Møllendalselven og mot vest avgrenser den gamle toglinjen, som i dag brukes til godstrafikk og som vurderes som bybanetrasse i fremtiden. Eksisterende bebyggelse Møllendalsbakken 6 ligger litt tilbaketrukket fra veien med parkeringsplasser foran inngangsfasaden. Den inneholder omtrent 3 000m 2 BRA, som blir leiet ut til en kristen skole. Leiekontrakten går ut i Møllendalsbakken 7 er kontorbygg, koblet sammen med Møllendalsbakken 9. Lokalene leies i dag ut til Helse Vest, mfl. Møllendalsbakken 11 leies ut til Bergen Hørselsinstitutt og Glass og Karmer as. Side 9 av 34

10 Eksisterende %-BRA Adresse Tomtestørrelse BYA BRA %BRA Antall etasjer MB m m m 2 74 % 2 MB m m m % 2U+5 MB m m m % 2U+5 MB 9a 1500 m m m % 3 MB m m m % 3-4 Møllendalsbakken 6 Møllendalsbakken 9 og 7 Møllendalsbakken 11 sett fra Møllendal gravplass Møllendalsbakken 11 (gravplassens komposthaug foran i bildet) Side 10 av 34

11 Møllendalsbakken 6 og 11 tenkes revet i sin helhet, mens Møllendalsbakken 7, 9 og 9a beholdes. Den tykke sorte linjen indikerer steder med store høydeforskjeller (kant) Topografi/landskapstrekk Møllendalsbakken er relativt bratt og heller mot vest. Mot syd har man utsikt over motsatt åsside, som hovedsaklig oppfattes som et stort sammenhengende parklandskap i form av en gravlund. Området ligger sydøst for Store Lungegårdsvann. På sydsiden møter Møllendalselven dagens lys, og på motsatt side av elven er Møllendal gravplass, som er opparbeidet med terrasseringer for å hente inn terrengets store fall mot nord. På nordsiden av planområdet er det en skrent med boligbebyggelse samt en kirke. Solforhold Hele planområdet har gode solforhold og er orientert med tomtens naturlige helning mot syd og vest. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold For tema naturmiljø, har det vært fokus på Møllendalselven. Omtrent 2/3 av Møllendalselven som renner gjennom planleggingsområdet ligger i en lukket kulvert. Vassdraget kommer ut av kulverten på vestsiden av kirkegården og danner en foss. Fossen faller over flere terrasser ned til jernbanebroen. Derfra er vassdraget et strengt regulert elvefar med mindre fall som leder til Store Lungegårdsvann ca. 300 m vestover. Møllendalselven består av den bratte, naturlig terrasserte, fossen. Bunnen består av fjell som er bevokst med mose. Breddene til Møllendalsveien i sør og Møllendalsbakken i nord er bratt og bevokst med store trær, mose og karplanter. Inn mot planområdet er bredden delvis sikret med betongmurer. Området med fossen er gjemt bak trær og nesten ikke tilgjengelig i dag. Det danner et lite lukket landskapsrom som er begrenset av de bratte elvesidene. Side 11 av 34

12 Landskap og grønnstruktur Fossen og trærne omkring er et ideelt element for den ønskete blå - grønne strukturen langs Møllendalselven. Området gir en god forbindelse mellom sjø, grøntområder i Møllendalsbakken og skogen lengre oppe. Når man betrakter den eksisterende lukkingen og reguleringen av store deler av Møllendalselven, er det lille fosselandskapet et verdifullt særpreg som bør bevares. Bildet til venstre er tatt fra Møllendalsveien. Fossen er nesten ikke synlig. Til høyre ser vi fossen under lavvannsperiode. Bildet viser det lukkete landskapsrommet nedover til jernbanebroen. Foss nedenfor kulverten Flora og fauna Fossen med sine store trær danner et refugium for dyr og planter midt i byen. Trærne danner skygge og fossen sørger for høy luftfuktighet. Habitatet har elementer fra skog i bekkeløft (F09), fossesprøytsone (E05) og store gamle trær (D12, biotoptyper fra DN-håndbok 13, 2007). Området har særlig betydning for mose, lav, sopp, villplanter, insekter og fugler - ikke bare som habitat men også som trekkvei og hvilested i byen. Sammen med kirkegården danner det en forbindelse mellom sjøen og skogen på byfjellene for mange arter. Det er sannsynlig at man finner et høyt biologisk mangfold dersom man registrerer området nøyaktig. Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/fanekart.aspx) Det finnes ingen registrering av arter i utredningsområdet. I nærheten finnes registreringen av rødlistearten dvergspett (Dendropocos minor, sårbar, ca. 100 m vest for Møllendalselven). Det er sannsynlig at spetten oppholder seg også i de gamle trærne langs Møllendalselven. Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) I utredningsområdet finnes ingen registrering. Side 12 av 34

13 I Kartlegging av naturtyper i Bergen kommune, rapport 2002, finnes ingen registrering i området. Vassdrag og fisk Møllendalselven er en av de få potensielle gyteområder for sjøørreten i Store Lungegårdsvann og sjøområdene omkring (Vassdragsforvaltningsplan, Bergen Kommune). Rekrutteringen er derimot begrenset pga. forurensning og dårlige sedimentbetingelser (tilslamming, dårlig gytegrus). Egen befaring (oktober 2008) viste at fiskenes oppvandring er mulig fram til fossen i planleggingsområdet. Under høy vannføring kan fisk sannsynligvis nå fossen ovenfor jernbanebroen, men selve fossen er for bratt til å komme lengre opp. Den danner dermed et naturlig vandringshinder. I lavvannsperioder er fossen ikke særlig egnet som ørrethabitat fordi vanndybden bare er noen få centimeter på blankt fjell. Det viktigste potensielle sjøørrethabitatet finnes nedenfor jernbanebruen. Nedre del av Møllendalselven med store Lungegårdsvann i bakgrunn, ca 150 m nedenfor planleggingsområdet. Store deler av vassdraget er forsøplet og tilslammet. Forbygginger langs bredden har delvis erosjonsskader som må repareres uansett: En anledning til å gjennomføre biotopjusterende tiltak med det samme. Grønne interesser Møllendal gravplass er registrert som grønn lunge og i tillegg legger KDP stor vekt på tilgjengelighet for myke trafikanter, inkludert syklister. Kommunen er i gang med å utarbeide en felles grønn plan for alle planområder som ligger innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Side 13 av 34

14 Kulturminneverdier Nord for planområdet, ved boligblokkene i Fløenbakken 41 ligger en gravhaug. Denne er automatisk fredet, men er ikke datert. Det er ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vest for planområdet, langs Møllendalselven ligger Barkemøllen. Denne er under restaurering. Møllendalsbakken krysser jernbanesporet med en steinbro som kan være av kulturhistorisk interesse. Det ligger ingen bygninger av spesiell kulturhistorisk interesse innenfor planområdet. Vei og trafikkforhold Møllendalsbakken er eneste kjøreveg i planområdet. Møllendalsbakken har en samlevegfunksjon og er tilknyttet overordnet vegnett via Rv 585 Haukelandsveien i nord og Møllendalsveien i sør. Møllendalsbakken har i dag en vegbredde på 4,0-5,5 meter. Det er kun fortau på nordsiden av vegen, og fortausbredden er i underkant av 1,5 meter. Møllendalsbakken fremstår som bratt med stigningsgrad opp mot %. På grunn av smalt tverrprofil og krappe kurver er det dårlig siktforhold på deler av strekningen. Siktforholdene i avkjørslene er stort sett tilfredsstillende, men flere av avkjørslene er utflytende og burde vært bedre definert og strammet opp. Møllendalsbakken klassifiseres i ny vegnormal (Hb 017) som en gate. Med fartsgrense 50 km/t og ÅDT kjt/døgn, gir normalen en rekke krav til utforming. Relevante krav er gitt i det følgende: Fri sikt langs gater skal være minst 45m (stoppsikt ved fartsgrense 50 km/t) Maks stigning 8 % Bør ha tosidig fortau og fortau bør ha bredde minst 2,5 meter Vegbredde 6,5 meter Møllendalsbakken tilfredsstiller med det verken krav til tverrprofil eller stigning gitt i vegnormalen. Det er i dag skiltet forbud mot langsgående kantparkering i Møllendalsbakken. Parkeringssituasjonen i tilknytning til byggene fremstår som uryddig, og en stor del av parkeringen foregår utenfor oppmerkede plasser. Tall hentet fra Statens vegvesens ulykkesstatistikk viser at Møllendalsbakken ikke er en ulykkesbelastet vegstrekning. Strekningen er imidlertid klassifisert som en utrygghetsstrekning i Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune. At det klassifiseres som utrygghetsstrekning skyldes først og fremst dårlige fotgjengerarealer. Støy Det er ikke gjort beregninger av støyforholdene i dag. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Det går ingen form for kollektivtrafikk gjennom planområdet. Nærmeste holdeplasser ligger i Haukelandsveien ca 200 meter sørøst for planområdet. Holdeplassene betjenes av rute 2, rute 31 og rute 50, som alle er ruter som går via Bergen sentrum. Rutene har frekvens som vist i det følgende: Rute 2: Hvert 10 minutt i rushtiden, ellers ca. hvert 12. minutt Side 14 av 34

15 Rute 31: Hvert 15. minutt i rushtiden, ellers ca hvert 30. minutt. Rute 50: Hvert 15. minutt i rushtiden, ellers ca hvert 30. minutt. Planområdet har med det et godt kollektivtilbud innen rimelig nærhet. Kollektivtraseen i sørkorridoren via Danmarksplass ligger ca 1 km. vest for planområdet. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Vann og avløp Vannet i området leveres fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 70 moh. Det ligger en eksisterende Ø300 mm vannledning i grått støpejern i Møllendalsbakken. Vedrørende slukkevannsuttak er det etablert hydranter utenfor Møllendalsbakken 6 og 9. Det ligger en eksisterende offentlig Ø225 mm avløpsledning i Møllendalsbakken, parallelt med vannledning. Avløpsledning er i senere tid rehabilitert med strømpe. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, opplyser at nybygg i planområdet kan påregne å få tilknytningsrett til offentlig VA-nett. Dersom eksisterende private ledninger skal benyttes, må det foretaes en faglig vurdering av disse, både med tanke på kvalitet og kapasitet. Det ligger en eksisterende offentlig Ø200 mm overvannsledning i betong i Møllendalsbakken. Overvannsledning går gjennom planområdet og er avsluttet ved jernbanebroen. Overvannsledning har utløp til Møllendalselven. En eventuell tillatelse for tilknytning til overvannsledning må gies av Vann- og avløpsetaten. Eventuelt benyttes lokal overvannshåndtering. Energi Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og har dermed tilknytningsplikt. Det er nylig lagt fjernvarmerør DN100 mm i Møllendalsbakken opp til nr. 7. I medhold av innført vedtekt til 66 for Bergen kommune, skal ny bebyggelse og eldre bebyggelse som rehabiliteres, være tilknyttet fjernvarmeanlegg før det gis midlertidig brukstillatelse for bygningene. Privat og offentlig servicetilbud Flere institusjoner omringer området: Odontologisk klinikk, Haukeland Diakonale sykehus, og Helse Vest Haukeland Universitetssykehus, Nærmeste barneskole er Kronstad skole. Ungdomsskole: Gimle og videregående skoler er Årstad og Langhagen. Nærmeste idrettsanlegg er Krohnsminde idrettsplass ved Danmarksplass, og i fremtiden skal det komme fritidsordninger i forbindelse med transformasjonen av vannkanten langs Store Lungegårdsvann. Risiko og sårbarhet Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i området. ROS analysen er utført av Norconsult as og følger saken som trykt vedlegg, rapport 1. Privatrettslige bindinger Ikke aktuelt. 7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt. Side 15 av 34

16 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Møllendalsbakken: De røde punktene indikerer en rytme som er latent på forskjellig måter i hele Møllendalen. I dag er rytmen først og fremst latent i form av alle trær lenger vest i den nye bydelen. Rytmen samler de forskjellige programmene og typologiene til en helhet. Det er gravplass både i nord og syd samt Møllendalselvens utløp fra elvetunnelen. På nordvestsiden av planområdet, langs Kronstadsporet, går det en sti. Møllendalsbakken er bratt Side 16 av 34

17 Ved å etablere platåer i terrenget og forsterke tilgjengeligheten på tvers kan omgivelsene og utsikten prege og berike stedets identitet. Platåer utsikt og sekvenser av uterom Innledning Møllendalsbakken Næringspark as ønsker å utvikle en bærekraftig næringspark, der lokalene leies ut til forskjellige aktører. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av tomtene til forretning, kontor, hotell og bevertning. Den mest aktuelle leietakeren er Haukeland Universitetssykehus og Helse Vest. Begge er allerede idag leietakere innenfor planområdet, og de trenger flere lokaler enn det de har per dags dato. Det viktigste er derfor å legge tilrette for kontorer for sykehusadministrasjon samt et bygg som eksempelvis kan brukes til hotell til besøkende eller pårørende. Reguleringsplanen er utformet som detaljregulering med plassering og høyde- /etasjeangivelser av alle bygg. Side 17 av 34

18 Reguleringsformål Planområdet skal reguleres til forretning, kontor, hotell, bevertning og industri inndelt i følgende områder: Formål daa Underinndeling Byggeområder 9,63 0,17 FKT1, FKT2 FK1, FK2, K/I 1 3 ubenevnte felt: B og annet kombinert formål,gnr 163, bnr 37,76 og 80 Offentlige trafikkområder 2,98 Veg, gs-veg og annen veggrunn Felles grøntareal 0,84 FG Planområdet 13,62 Byggeformål Byggeområde FKT1 Møllendalsbakken 6 og 10, gnr 163/bnr30, 35 FK1 Møllendalsbakken 7, gnr 163/bnr31, 34 FK2 Møllendalsbakken 9, gnr 163/bnr32 KI Møllendalsbakken 9a, gnr 163/bnr33 FKT2 - Møllendalsbakken 11, gnr 163/bnr36 3,06daa 1,58daa 1,46daa 1,50daa 2,03daa Arealoppstilling %BRA utifra tomtestørrelsene og er vist som gjennomsnitt %BRA i tabellen under. Dette tilsvarer maks BRA som fastlagt i plankartet. Side 18 av 34

19 Plassrommet i Møllendalsbakken 6 kan ha en belegning som brer seg over veien, eller at det på annen måte etableres en sterk forbindelse mellom bebyggelsen på den ene og den andre siden av veien. Dette virker som et urbaniserende element som samtidig fører til redusert kjørefart for biler og andre kjøretøy. En urbanisering av Møllendalsbakken søkes oppnådd gjennom å skape en bebyggelse som forholder seg aktivt til gateløpet med 1. etasjer som inneholder programmer såsom forretning, bevertning og treningssenter. Forøvrig skal bebyggelsen i planområdet hovedsaklig inneholde kontor, forretning og hotell. Møllendalsbakken 7, 9a og 9b består i dag av bebyggelse som skal beholdes, delvis restaureres og oppgraderes samt evt bygges ut. Møllendalsbakken 6 og 11 består av bebyggelse som tenkes revet og erstattet av bebyggelse, som både har som mål å øke kvaliteten og tilføre urbanitet. Dette innebærer økt utnyttelse og høyde, men også en annen disponering av tomtene slik at deres beskaffenhet kommer omgivelsene bedre til gode. Møllendalsbakken 6 og 11 vurderes ulikt i forhold til hvordan de kan og bør bebygges. MB 11 ligger i planområdets østligste del. Tomten er trapesformet og har én langside mot Møllendalsbakken og én mot gravplassen. Tomtens beskaffenhet inviterer til en bebyggelse som dekker mye av grunnflaten; en høy BYA som i antall etasjer kan følge KPs grense på 5 etasjer. Bebyggelsens høyde bør variere ifht høydecotene; det er over 4 m høydeforskjell fra tomtens vestlige til østlige del der det østre hjørnet ligger høyest. Naboene mot nord ligger høyere enn MB 11 og orienterer seg mot boligenes nordvestlige side da det er her utsikt, lydog lysforhold er best. Utnyttelsesgraden i MB 11 har et potensial helt opp til 440%. Dette inkluderer parkering under bakken. Uten parkering vil %BRA være 366% MB 6 ligger vis a vis eksisterende kontorbebyggelse og bak den er vinkelformede boligblokker. Møllendalsbakken er bratt og MB 6 ligger i en sving. Mot vest avgrenses den av Kronstadsporet som sannsynligvis transformeres til bybanetrasse innen de neste 15 år. Den planlagte bebyggelsen legger seg langs tomtens kanter og åpner for et torg ut mot selve Møllendalsbakken med et platå som skaper muligheten for opphold. Av hensyn til bebyggelsen mot nord er mulighetene for å bygge i høyden svært varierende på tomten, som av denne grunn er delt inn i tre felter, der det midterste feltet kan bebygges med 4 etasjer og feltene mot hhv vest og øst med 5 etasjer. Side 19 av 34

20 Adresse eksisterende fremtidig gesimshøder BYA BYA Møllendalsbakken 6 48,6% 65% c+38 m c+35 m c+41 m Møllendalsbakken 7 36,% 45,4% C+36 m Møllendalsbakken 9 49,4% 49,4% c+ 40 m Møllendalsbakken 9a 58,7% 58,7% c+ 35 m Møllendalsbakken 11 64% 74% c+42m c+48m Gjennomsnitt 51,3% 58,5% Tidsaspektet for utviklingen er år. Lek/uteoppholdsareal Det er lagt stor vekt på å etablere tverrforbindelser i bebyggelsen samt en videreføring av stien langs Krostadsporet mot syd. Mellom Møllendalsbakken 6 og 7 er det planlagt at veien beveger seg over et torg. Torget får meget gode solforhold og legger opp til forretning og bevertning i 1 etasje av Møllendalsbakken 6. Det er foretatt støyberegninger som viser at støynivået vil bli relativt for høyt. Tiltak må derfor vurderes dersom denne bygingsformen med plassdannelsen velges. Møllendalsbakken 11, planlagt som hotell med tilhørende treningssenter, er tenkt med en utforming som gjør det mulig å bestige bygget som om det var en del av omkringliggende terreng. Parkering Det etableres parkeringsplasser i henhold til Bergen kommunes parkeringsnorm. I henhold til gjeldende kommunedelplan betraktes planområdet som parkeringssone A/sentrumssone. Parkeringsnormen stiller verken minimumskrav eller maksimumskrav, med absoluttkrav til antall parkeringsplasser i parkeringssone A. Det betyr at det må anlegges det antall parkeringsplasser parkeringsnormen stiller krav om. Ut fra planlagt omfang og type virksomhet er det krav om 97 parkeringsplasser innenfor planområdet. Det er gjort forutsetninger om type virksomhet og omfang i tråd med det som ligger inne i forslag til reguleringsplan. Parkeringsdimensjonering er vist i påfølgende tabell. Sykler Gjennom en oppgradering av sykkelvegnettet i hele området samt en sammensetning av bolig, forretning, kontor og offentlige samt private servicetilbud i umiddelbar nærhet i området, er det realistisk å se for seg en høyere andel syklister i området etter at utbyggingen er kommet et stykke på vei. Det legges derfor opp til flere sykkelstativer strategisk plassert i forbindelse med hovedinnganger og forretning ut mot gate i hele planområdet. Side 20 av 34

21 Alt i alt skal det etableres 175 sykkeloppstillingsplasser dersom området bygges fullt ut. Sykkelparkering/sykkelatkomst Parkeringsdimensjonering i forslag til reg.plan BIL Virksomhet Enhet Absolutt krav Areal/boliger/rom/årsverk Ant. P-plasser Nr. 6, 9 og 11 Kontor 1000m2 BRA 3 plasser/1000m2 BRA 14941m2 45 Hotell Ant hotellrom 0.3 plasser/hotellrom 102 rom (3848m2) 31 Treningssenter 1000m2 BRA 1 plass/1000m2 BRA 1600m2 2 Matbutikk/ 1000m2 BRA 5 plasser/1000m2 BRA 1800m2 9 Foretning Bad/rekreasjon 1000m2 BRA 1 plass/1000m2 BRA 1200m2 2 Restaurant 1000m2 BRA 0 plasser/1000m2bra 2404m2 0 Nr. 9a Kontor 1000m2 BRA 3 plasser/1000m2 BRA 1650m2 5 Industri 1000m2 BRA 2 plasser/1000m2 BRA 1430m2 2 Bolig 1000m2 BRA 1,2 plass/100m2 120m2 1 SUM 97 Parkeringsdimensjonering i forslag til reg.plan SYKKEL Virksomhet Enhet Absolutt krav til sykkelparkering Nr. 6, 9 og 11 Areal/boliger/rom/årsverk Ant.sykkelparke ring iht parkeringsnorm Kontor 1000m2 BRA 7 plasser/1000m2 BRA 14941m2 105 Hotell Ant hotellrom 0,2 plasser/hotellrom 102 rom (3848m2) 20 Treningssenter 1000m2 BRA 4 plass/1000m2 BRA 1600m2 7 Matbutikk/ 1000m2 BRA 6 plasser/1000m2 BRA 1800m2 11 Foretning Bad/rekreasjon 1000m2 BRA 4 plass/1000m2 BRA 1200m2 4 Restaurant 1000m2 BRA 0 plasser/1000m2bra 2404m2 10 Nr. 9a Kontor 1000m2 BRA 7 plasser/1000m2 BRA 1650m2 12 Industri 1000m2 BRA 2 plasser/1000m2 BRA 1430m2 3 Bolig 1000m2 BRA 2 plass/100m2 120m2 3 SUM 175 I nr 7 og 9 er det allerede etablert parkeringsplasser i bygningenes underetasjer. Både i nr 6 og nr 11 planlegges lignende løsninger, slik at utendørs parkering blir unngått. Varelevering for nr 6 og 11 planlegges slik at denne tar opp så lite som mulig plass både ute og inne. Atkomst til nr 6 og 11 løses på egen eiendom. Trafikkareal Normalprofil i Møllendalsbakken må endres i forhold til dagens situasjon for å tilfredsstille krav gitt i ny vegnormal (Hb 017). Møllendalsbakken klassifiseres i vegnormalen som en gate, med fartsgrense 50 km/t og ÅDT kjt/døgn. Vegbredde skal da være 6,5, og det bør være tosidig fortau med bredde 2,5 meter. Side 21 av 34

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer