FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011"

Transkript

1 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: revidert MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11 gnr 163 bnr Møllendalsbakken Næringspark Plannummer Side 1 av 34

2 Eksisterende situasjon Side 2 av 34

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER I HHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG...37 Planlagt situasjon Side 3 av 34

4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet av Alliance arkitekter AS i samarbeid med Norconsult AS på oppdrag fra Møllendalsbakken Næringspark AS. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Møllendalsbakken 6-11 har Alliance arkitekter as og Norconsult as hatt et tverrfaglig samarbeid. En kombinasjon av å se på erfaringstall i trafikkgenerering i forhold til programmering med tomtenes beliggenhet og potensial har ført prosjektgruppen frem til planforslaget slik det foreligger i dag. Alliance arkitekter as har arbeidet med stedsanalyse og utforming av fremtidig bebyggelse og Norconsult har arbeidet med trafikk, støy, forurensing, risiko-og sårbarhetsanalyse samt natur/landskapsvurderinger. Planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene er en felles produksjon. Geotekniske vurderinger er gjort av Multiconsult. Prosjektets medarbeidere: Charlotte Helleland Alliance arkitekter as prosjektleder, Eli Goldstein Alliance arkitekter as arkitekt Solveig Mathiesen Norconsult as, planlegger/arkitekt Knut Sagen Norconsult as, siv ing trafikk/veg Anniken Reinertsen Norconsult as planlegger/arkitekt Planområdet ligger i et område innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, en ny bydel i Bergen sentrum. Området følger eiendomsgrensene til gnr.163 bnr.30,31,33,34, som både er byggeområder, særområde vann samt offentlig vegareal. Størrelsen på planområdet er daa. Byggeområdet utgjør 9,63daa. Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å regulere planområdet til forretning, kontor, hotell, industri, allmennyttig formål samt bevertning med tilhørende atkomst, parkering og fellesarealer. Nærheten til de mange sykehusfunksjonene i området er sentralt i prosjektets programmering, som legger opp til at det kan etableres et hotell med rekreative fasiliteter i tillegg til kontorer, en dagligvareforretning og muligheten for et treningssenter samt bevertning med direkte atkomst fra det sentrale byrommet som kan etableres etter at eksisterende bebyggelse i Møllendalsbakken 6 er revet. Bebyggelsen i området har i dag mellom 2 og 6 etasjer, og er tenkt delvis revet, delvis oppgradert. Til sammen er det 5 byggeområder som potensielt kan utvikles til sammenlagt omtrent m 2 nybygg inneholdende hotell, forretning, bevertning og /eller allmennyttig formål i kombinasjon med eksisterende kontor/lager/industribebyggelse. Det blir lagt til rette for parkering i eksisterende parkeringsgarasjer og under Møllendalsbakken 6 og 11. Arkitekturen legger opp til et samspill med markante topografiske strukturer i området, så som det hellende terrenget mot sydvest, den vakre gravplassen mot syd og de markante trerekkene som flere steder i den nye bydelen markerer en rytme som skaper gjenkjennbarhet. Forslaget er revidert etter 1.gangsbehandling. De største endringene er maks tillatt byggehøyde som er redusert fra 6 til 5 etasjer samt en endring av planavgrensingen og enkelte justeringer av formål hhv sydvest og nortøst i planområdet som følge av innspill/merknader/innsigelser. Side 4 av 34

5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet med omgivelser Bydel Bergenhus Gårdsnavn (adresse i sentrum) Møllendalsbakken 6, 7, 9, 9a, 10 og 11 Gårdsnr./bruksnr. 163/27,30-36 Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Møllendalsbakken Næringspark as Møllendalsbakken Næringspark as og Svendsen Blydt as Alliance arkitekter as og Norconsult as Ny plans hovedformål Kontor, hotell, forretning, allmennyttig, bevertning, industri Planområdets areal i daa 13,62 daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) m 2 mer enn eksisterende se s 18. Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Utnyttelsesgrad, byggehøyder, trafikale løsninger og utbyggingsavtale med kommunen Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n Konsekvensutredningsplikt (j/n) n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) n Side 5 av 34

6 Eierforhold i planområdet 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Møllendalsbakken Næringspark as eier store deler av området og ønsker å utvikle det i tråd med KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Svendsen Blydt as er ikke med som forslagsstiller, men blir som eier av Møllendalsbakken 9a, selvfølgelig orientert. Planen skal ikke endre formål for Svendsen Blydt as eiendom. Intensjonen med planforslaget Møllendalsbakken Næringspark as har som mål å utvikle regionens mest bæredyktige næringspark. I dette ligger en intensjon om å etablere en bebyggelse som både i sin struktur og sitt program så vel som overfor omgivelsene; Det er utbyggers ønske å utvikle området til et sted med urban karakter og følgelig høyere tetthet. 4. PLANPROSESSEN Oppstartsmøte med kommunen Varsel om oppstart av planarbeid Midtveismøte gangsbehandling Offentlig ettersyn/høring Merknadsmøte Side 6 av 34

7 Møte m BFK Møte m BFK Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, pkt GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkesplan Planområdet er i kommuneplanen definert som en del av Bergen sentrum. Fylkesplanen har som mål at Bergen skal være Hordaland fylkessenter: Fylkessenter: Bergen. [...]Lokaliseringsstad for nasjonale og landsdelsfunksjonar og offentlege og private tenester retta mot heile fylket. Nasjonalt transportknutepunkt med høg, effektiv og miljøvenleg kollektivdekning. Utbygging I storbyregionen skal vera energi- og arealøkonomisk langs dei sentrale transportkorridorane og knutepunkta. Handelsomland er heile fylket og delar av Vestlandet. Fylkesdelplaner Relevante fylkesdelplaner for planområdet er: Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, vedtatt 2002 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, , vedtatt 2002 Kommuneplan/ kommunedelplan Planområdet omfattes av KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Det betegnes i planen som områdene L og A3. Kommuneplanen tillater en makshøyde på 5 etasjer, mens bestemmelsene i KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del tillater at byggehøyder i området opp til og med 6 etasjer. Kommunedelplanen gav rammer for denne reguleringsplanen, men etter 1.gangsbehandling og justeringer er planforslaget nå i tråd med kommuneplanen som foreskriver maks etasjeantall til 5. Planområdet har to forskjellige statuser i KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del: Møllendalsbakken 7, 9 og 11 er definert som et område som ikke kan underinndeles og der det kreves regulering. Møllendalsbakken 6 er beskrevet med nåværende Allmennyttig formål, der det ikke kreves regulering for igangsetting av tiltak. Møllendalsbakken 10 er en trafostasjon som i følge KDP skal integreres dersom det etableres nybygg. Planområdets beliggenhet i forhold til kommunedelplanen L= krever regulering og kan ikke underinndeles A3: definert som nåtidig allmennyttig formål uten krav til regulering i KDP Side 7 av 34 Alliance arkitekter as, Kristian Augustsgate OSLO rev

8 Reguleringsplan Det foreligger reguleringsplaner innenfor området som forutsettes opphevet innenfor planenes avgrensning som følge av vedtak av herværende reguleringsplan. Gjeldende planer er: , Møllendalsbakken 7 og deler av 9, datert 14/ , Møllendalsveien og Møllendalsbakken, datert 16/ , Strøket langs Store Lungegårdsvann mellom Gårdsbroen og Møllendal Asyl, datert 11/6-51 Temaplaner Byromskonsepter: Bergen kommune har utviklet et dokument som skal ligge til grunn for reguleringsplaner innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Temaplanen har klare retningslinjer for utforming av gaterom, byrom, kopling på eksisterende grøntstrukturer og sikring av god fremkommelighet for gående og syklende. Kulturminnegrunnlag Trafikktiltak ROS-analyse laget av Bergen kommune for Møllendal. Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for areal-og transportplanlegging: Anbefaler at regionale publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. I tillegg vektlegger RPR å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by for å sikre en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Side 8 av 34

9 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Planområdet ligger sydøst for Store Lungegårdsvann i Bergenhus bydel. Haukeland Sykehus ligger som nær nabo i øst. Mot nordøst ser man Ulriken som nærmeste byfjell. Det tar omtrent 20 minutter å gå inn til Torgallmenningen i Bergen sentrum. Danmarksplass er nærmeste trafikale knutepunkt. Avgrensning Planområdet er innenfor gnr 163, bnr Adressene er Møllendalsbakken 6, 7, 9, 9a, 10 og 11. Oversiktskart med planområdets beliggenhet Tilstøtende arealers bruk/status Mot nord grenser planområdet til boligbebyggelse som har atkomst fra Fløenbakken. Mot øst grenser planområdet til Årstad gamle kirkegård samt boliger og en kirke. Mot syd avgrenses området av Møllendal gravplass og Møllendalselven og mot vest avgrenser den gamle toglinjen, som i dag brukes til godstrafikk og som vurderes som bybanetrasse i fremtiden. Eksisterende bebyggelse Møllendalsbakken 6 ligger litt tilbaketrukket fra veien med parkeringsplasser foran inngangsfasaden. Den inneholder omtrent 3 000m 2 BRA, som blir leiet ut til en kristen skole. Leiekontrakten går ut i Møllendalsbakken 7 er kontorbygg, koblet sammen med Møllendalsbakken 9. Lokalene leies i dag ut til Helse Vest, mfl. Møllendalsbakken 11 leies ut til Bergen Hørselsinstitutt og Glass og Karmer as. Side 9 av 34

10 Eksisterende %-BRA Adresse Tomtestørrelse BYA BRA %BRA Antall etasjer MB m m m 2 74 % 2 MB m m m % 2U+5 MB m m m % 2U+5 MB 9a 1500 m m m % 3 MB m m m % 3-4 Møllendalsbakken 6 Møllendalsbakken 9 og 7 Møllendalsbakken 11 sett fra Møllendal gravplass Møllendalsbakken 11 (gravplassens komposthaug foran i bildet) Side 10 av 34

11 Møllendalsbakken 6 og 11 tenkes revet i sin helhet, mens Møllendalsbakken 7, 9 og 9a beholdes. Den tykke sorte linjen indikerer steder med store høydeforskjeller (kant) Topografi/landskapstrekk Møllendalsbakken er relativt bratt og heller mot vest. Mot syd har man utsikt over motsatt åsside, som hovedsaklig oppfattes som et stort sammenhengende parklandskap i form av en gravlund. Området ligger sydøst for Store Lungegårdsvann. På sydsiden møter Møllendalselven dagens lys, og på motsatt side av elven er Møllendal gravplass, som er opparbeidet med terrasseringer for å hente inn terrengets store fall mot nord. På nordsiden av planområdet er det en skrent med boligbebyggelse samt en kirke. Solforhold Hele planområdet har gode solforhold og er orientert med tomtens naturlige helning mot syd og vest. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold For tema naturmiljø, har det vært fokus på Møllendalselven. Omtrent 2/3 av Møllendalselven som renner gjennom planleggingsområdet ligger i en lukket kulvert. Vassdraget kommer ut av kulverten på vestsiden av kirkegården og danner en foss. Fossen faller over flere terrasser ned til jernbanebroen. Derfra er vassdraget et strengt regulert elvefar med mindre fall som leder til Store Lungegårdsvann ca. 300 m vestover. Møllendalselven består av den bratte, naturlig terrasserte, fossen. Bunnen består av fjell som er bevokst med mose. Breddene til Møllendalsveien i sør og Møllendalsbakken i nord er bratt og bevokst med store trær, mose og karplanter. Inn mot planområdet er bredden delvis sikret med betongmurer. Området med fossen er gjemt bak trær og nesten ikke tilgjengelig i dag. Det danner et lite lukket landskapsrom som er begrenset av de bratte elvesidene. Side 11 av 34

12 Landskap og grønnstruktur Fossen og trærne omkring er et ideelt element for den ønskete blå - grønne strukturen langs Møllendalselven. Området gir en god forbindelse mellom sjø, grøntområder i Møllendalsbakken og skogen lengre oppe. Når man betrakter den eksisterende lukkingen og reguleringen av store deler av Møllendalselven, er det lille fosselandskapet et verdifullt særpreg som bør bevares. Bildet til venstre er tatt fra Møllendalsveien. Fossen er nesten ikke synlig. Til høyre ser vi fossen under lavvannsperiode. Bildet viser det lukkete landskapsrommet nedover til jernbanebroen. Foss nedenfor kulverten Flora og fauna Fossen med sine store trær danner et refugium for dyr og planter midt i byen. Trærne danner skygge og fossen sørger for høy luftfuktighet. Habitatet har elementer fra skog i bekkeløft (F09), fossesprøytsone (E05) og store gamle trær (D12, biotoptyper fra DN-håndbok 13, 2007). Området har særlig betydning for mose, lav, sopp, villplanter, insekter og fugler - ikke bare som habitat men også som trekkvei og hvilested i byen. Sammen med kirkegården danner det en forbindelse mellom sjøen og skogen på byfjellene for mange arter. Det er sannsynlig at man finner et høyt biologisk mangfold dersom man registrerer området nøyaktig. Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/fanekart.aspx) Det finnes ingen registrering av arter i utredningsområdet. I nærheten finnes registreringen av rødlistearten dvergspett (Dendropocos minor, sårbar, ca. 100 m vest for Møllendalselven). Det er sannsynlig at spetten oppholder seg også i de gamle trærne langs Møllendalselven. Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) I utredningsområdet finnes ingen registrering. Side 12 av 34

13 I Kartlegging av naturtyper i Bergen kommune, rapport 2002, finnes ingen registrering i området. Vassdrag og fisk Møllendalselven er en av de få potensielle gyteområder for sjøørreten i Store Lungegårdsvann og sjøområdene omkring (Vassdragsforvaltningsplan, Bergen Kommune). Rekrutteringen er derimot begrenset pga. forurensning og dårlige sedimentbetingelser (tilslamming, dårlig gytegrus). Egen befaring (oktober 2008) viste at fiskenes oppvandring er mulig fram til fossen i planleggingsområdet. Under høy vannføring kan fisk sannsynligvis nå fossen ovenfor jernbanebroen, men selve fossen er for bratt til å komme lengre opp. Den danner dermed et naturlig vandringshinder. I lavvannsperioder er fossen ikke særlig egnet som ørrethabitat fordi vanndybden bare er noen få centimeter på blankt fjell. Det viktigste potensielle sjøørrethabitatet finnes nedenfor jernbanebruen. Nedre del av Møllendalselven med store Lungegårdsvann i bakgrunn, ca 150 m nedenfor planleggingsområdet. Store deler av vassdraget er forsøplet og tilslammet. Forbygginger langs bredden har delvis erosjonsskader som må repareres uansett: En anledning til å gjennomføre biotopjusterende tiltak med det samme. Grønne interesser Møllendal gravplass er registrert som grønn lunge og i tillegg legger KDP stor vekt på tilgjengelighet for myke trafikanter, inkludert syklister. Kommunen er i gang med å utarbeide en felles grønn plan for alle planområder som ligger innenfor KDP for Store Lungegårdsvann, Søndre del. Side 13 av 34

14 Kulturminneverdier Nord for planområdet, ved boligblokkene i Fløenbakken 41 ligger en gravhaug. Denne er automatisk fredet, men er ikke datert. Det er ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vest for planområdet, langs Møllendalselven ligger Barkemøllen. Denne er under restaurering. Møllendalsbakken krysser jernbanesporet med en steinbro som kan være av kulturhistorisk interesse. Det ligger ingen bygninger av spesiell kulturhistorisk interesse innenfor planområdet. Vei og trafikkforhold Møllendalsbakken er eneste kjøreveg i planområdet. Møllendalsbakken har en samlevegfunksjon og er tilknyttet overordnet vegnett via Rv 585 Haukelandsveien i nord og Møllendalsveien i sør. Møllendalsbakken har i dag en vegbredde på 4,0-5,5 meter. Det er kun fortau på nordsiden av vegen, og fortausbredden er i underkant av 1,5 meter. Møllendalsbakken fremstår som bratt med stigningsgrad opp mot %. På grunn av smalt tverrprofil og krappe kurver er det dårlig siktforhold på deler av strekningen. Siktforholdene i avkjørslene er stort sett tilfredsstillende, men flere av avkjørslene er utflytende og burde vært bedre definert og strammet opp. Møllendalsbakken klassifiseres i ny vegnormal (Hb 017) som en gate. Med fartsgrense 50 km/t og ÅDT kjt/døgn, gir normalen en rekke krav til utforming. Relevante krav er gitt i det følgende: Fri sikt langs gater skal være minst 45m (stoppsikt ved fartsgrense 50 km/t) Maks stigning 8 % Bør ha tosidig fortau og fortau bør ha bredde minst 2,5 meter Vegbredde 6,5 meter Møllendalsbakken tilfredsstiller med det verken krav til tverrprofil eller stigning gitt i vegnormalen. Det er i dag skiltet forbud mot langsgående kantparkering i Møllendalsbakken. Parkeringssituasjonen i tilknytning til byggene fremstår som uryddig, og en stor del av parkeringen foregår utenfor oppmerkede plasser. Tall hentet fra Statens vegvesens ulykkesstatistikk viser at Møllendalsbakken ikke er en ulykkesbelastet vegstrekning. Strekningen er imidlertid klassifisert som en utrygghetsstrekning i Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune. At det klassifiseres som utrygghetsstrekning skyldes først og fremst dårlige fotgjengerarealer. Støy Det er ikke gjort beregninger av støyforholdene i dag. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Det går ingen form for kollektivtrafikk gjennom planområdet. Nærmeste holdeplasser ligger i Haukelandsveien ca 200 meter sørøst for planområdet. Holdeplassene betjenes av rute 2, rute 31 og rute 50, som alle er ruter som går via Bergen sentrum. Rutene har frekvens som vist i det følgende: Rute 2: Hvert 10 minutt i rushtiden, ellers ca. hvert 12. minutt Side 14 av 34

15 Rute 31: Hvert 15. minutt i rushtiden, ellers ca hvert 30. minutt. Rute 50: Hvert 15. minutt i rushtiden, ellers ca hvert 30. minutt. Planområdet har med det et godt kollektivtilbud innen rimelig nærhet. Kollektivtraseen i sørkorridoren via Danmarksplass ligger ca 1 km. vest for planområdet. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Vann og avløp Vannet i området leveres fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 70 moh. Det ligger en eksisterende Ø300 mm vannledning i grått støpejern i Møllendalsbakken. Vedrørende slukkevannsuttak er det etablert hydranter utenfor Møllendalsbakken 6 og 9. Det ligger en eksisterende offentlig Ø225 mm avløpsledning i Møllendalsbakken, parallelt med vannledning. Avløpsledning er i senere tid rehabilitert med strømpe. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, opplyser at nybygg i planområdet kan påregne å få tilknytningsrett til offentlig VA-nett. Dersom eksisterende private ledninger skal benyttes, må det foretaes en faglig vurdering av disse, både med tanke på kvalitet og kapasitet. Det ligger en eksisterende offentlig Ø200 mm overvannsledning i betong i Møllendalsbakken. Overvannsledning går gjennom planområdet og er avsluttet ved jernbanebroen. Overvannsledning har utløp til Møllendalselven. En eventuell tillatelse for tilknytning til overvannsledning må gies av Vann- og avløpsetaten. Eventuelt benyttes lokal overvannshåndtering. Energi Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og har dermed tilknytningsplikt. Det er nylig lagt fjernvarmerør DN100 mm i Møllendalsbakken opp til nr. 7. I medhold av innført vedtekt til 66 for Bergen kommune, skal ny bebyggelse og eldre bebyggelse som rehabiliteres, være tilknyttet fjernvarmeanlegg før det gis midlertidig brukstillatelse for bygningene. Privat og offentlig servicetilbud Flere institusjoner omringer området: Odontologisk klinikk, Haukeland Diakonale sykehus, og Helse Vest Haukeland Universitetssykehus, Nærmeste barneskole er Kronstad skole. Ungdomsskole: Gimle og videregående skoler er Årstad og Langhagen. Nærmeste idrettsanlegg er Krohnsminde idrettsplass ved Danmarksplass, og i fremtiden skal det komme fritidsordninger i forbindelse med transformasjonen av vannkanten langs Store Lungegårdsvann. Risiko og sårbarhet Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i området. ROS analysen er utført av Norconsult as og følger saken som trykt vedlegg, rapport 1. Privatrettslige bindinger Ikke aktuelt. 7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt. Side 15 av 34

16 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Møllendalsbakken: De røde punktene indikerer en rytme som er latent på forskjellig måter i hele Møllendalen. I dag er rytmen først og fremst latent i form av alle trær lenger vest i den nye bydelen. Rytmen samler de forskjellige programmene og typologiene til en helhet. Det er gravplass både i nord og syd samt Møllendalselvens utløp fra elvetunnelen. På nordvestsiden av planområdet, langs Kronstadsporet, går det en sti. Møllendalsbakken er bratt Side 16 av 34

17 Ved å etablere platåer i terrenget og forsterke tilgjengeligheten på tvers kan omgivelsene og utsikten prege og berike stedets identitet. Platåer utsikt og sekvenser av uterom Innledning Møllendalsbakken Næringspark as ønsker å utvikle en bærekraftig næringspark, der lokalene leies ut til forskjellige aktører. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av tomtene til forretning, kontor, hotell og bevertning. Den mest aktuelle leietakeren er Haukeland Universitetssykehus og Helse Vest. Begge er allerede idag leietakere innenfor planområdet, og de trenger flere lokaler enn det de har per dags dato. Det viktigste er derfor å legge tilrette for kontorer for sykehusadministrasjon samt et bygg som eksempelvis kan brukes til hotell til besøkende eller pårørende. Reguleringsplanen er utformet som detaljregulering med plassering og høyde- /etasjeangivelser av alle bygg. Side 17 av 34

18 Reguleringsformål Planområdet skal reguleres til forretning, kontor, hotell, bevertning og industri inndelt i følgende områder: Formål daa Underinndeling Byggeområder 9,63 0,17 FKT1, FKT2 FK1, FK2, K/I 1 3 ubenevnte felt: B og annet kombinert formål,gnr 163, bnr 37,76 og 80 Offentlige trafikkområder 2,98 Veg, gs-veg og annen veggrunn Felles grøntareal 0,84 FG Planområdet 13,62 Byggeformål Byggeområde FKT1 Møllendalsbakken 6 og 10, gnr 163/bnr30, 35 FK1 Møllendalsbakken 7, gnr 163/bnr31, 34 FK2 Møllendalsbakken 9, gnr 163/bnr32 KI Møllendalsbakken 9a, gnr 163/bnr33 FKT2 - Møllendalsbakken 11, gnr 163/bnr36 3,06daa 1,58daa 1,46daa 1,50daa 2,03daa Arealoppstilling %BRA utifra tomtestørrelsene og er vist som gjennomsnitt %BRA i tabellen under. Dette tilsvarer maks BRA som fastlagt i plankartet. Side 18 av 34

19 Plassrommet i Møllendalsbakken 6 kan ha en belegning som brer seg over veien, eller at det på annen måte etableres en sterk forbindelse mellom bebyggelsen på den ene og den andre siden av veien. Dette virker som et urbaniserende element som samtidig fører til redusert kjørefart for biler og andre kjøretøy. En urbanisering av Møllendalsbakken søkes oppnådd gjennom å skape en bebyggelse som forholder seg aktivt til gateløpet med 1. etasjer som inneholder programmer såsom forretning, bevertning og treningssenter. Forøvrig skal bebyggelsen i planområdet hovedsaklig inneholde kontor, forretning og hotell. Møllendalsbakken 7, 9a og 9b består i dag av bebyggelse som skal beholdes, delvis restaureres og oppgraderes samt evt bygges ut. Møllendalsbakken 6 og 11 består av bebyggelse som tenkes revet og erstattet av bebyggelse, som både har som mål å øke kvaliteten og tilføre urbanitet. Dette innebærer økt utnyttelse og høyde, men også en annen disponering av tomtene slik at deres beskaffenhet kommer omgivelsene bedre til gode. Møllendalsbakken 6 og 11 vurderes ulikt i forhold til hvordan de kan og bør bebygges. MB 11 ligger i planområdets østligste del. Tomten er trapesformet og har én langside mot Møllendalsbakken og én mot gravplassen. Tomtens beskaffenhet inviterer til en bebyggelse som dekker mye av grunnflaten; en høy BYA som i antall etasjer kan følge KPs grense på 5 etasjer. Bebyggelsens høyde bør variere ifht høydecotene; det er over 4 m høydeforskjell fra tomtens vestlige til østlige del der det østre hjørnet ligger høyest. Naboene mot nord ligger høyere enn MB 11 og orienterer seg mot boligenes nordvestlige side da det er her utsikt, lydog lysforhold er best. Utnyttelsesgraden i MB 11 har et potensial helt opp til 440%. Dette inkluderer parkering under bakken. Uten parkering vil %BRA være 366% MB 6 ligger vis a vis eksisterende kontorbebyggelse og bak den er vinkelformede boligblokker. Møllendalsbakken er bratt og MB 6 ligger i en sving. Mot vest avgrenses den av Kronstadsporet som sannsynligvis transformeres til bybanetrasse innen de neste 15 år. Den planlagte bebyggelsen legger seg langs tomtens kanter og åpner for et torg ut mot selve Møllendalsbakken med et platå som skaper muligheten for opphold. Av hensyn til bebyggelsen mot nord er mulighetene for å bygge i høyden svært varierende på tomten, som av denne grunn er delt inn i tre felter, der det midterste feltet kan bebygges med 4 etasjer og feltene mot hhv vest og øst med 5 etasjer. Side 19 av 34

20 Adresse eksisterende fremtidig gesimshøder BYA BYA Møllendalsbakken 6 48,6% 65% c+38 m c+35 m c+41 m Møllendalsbakken 7 36,% 45,4% C+36 m Møllendalsbakken 9 49,4% 49,4% c+ 40 m Møllendalsbakken 9a 58,7% 58,7% c+ 35 m Møllendalsbakken 11 64% 74% c+42m c+48m Gjennomsnitt 51,3% 58,5% Tidsaspektet for utviklingen er år. Lek/uteoppholdsareal Det er lagt stor vekt på å etablere tverrforbindelser i bebyggelsen samt en videreføring av stien langs Krostadsporet mot syd. Mellom Møllendalsbakken 6 og 7 er det planlagt at veien beveger seg over et torg. Torget får meget gode solforhold og legger opp til forretning og bevertning i 1 etasje av Møllendalsbakken 6. Det er foretatt støyberegninger som viser at støynivået vil bli relativt for høyt. Tiltak må derfor vurderes dersom denne bygingsformen med plassdannelsen velges. Møllendalsbakken 11, planlagt som hotell med tilhørende treningssenter, er tenkt med en utforming som gjør det mulig å bestige bygget som om det var en del av omkringliggende terreng. Parkering Det etableres parkeringsplasser i henhold til Bergen kommunes parkeringsnorm. I henhold til gjeldende kommunedelplan betraktes planområdet som parkeringssone A/sentrumssone. Parkeringsnormen stiller verken minimumskrav eller maksimumskrav, med absoluttkrav til antall parkeringsplasser i parkeringssone A. Det betyr at det må anlegges det antall parkeringsplasser parkeringsnormen stiller krav om. Ut fra planlagt omfang og type virksomhet er det krav om 97 parkeringsplasser innenfor planområdet. Det er gjort forutsetninger om type virksomhet og omfang i tråd med det som ligger inne i forslag til reguleringsplan. Parkeringsdimensjonering er vist i påfølgende tabell. Sykler Gjennom en oppgradering av sykkelvegnettet i hele området samt en sammensetning av bolig, forretning, kontor og offentlige samt private servicetilbud i umiddelbar nærhet i området, er det realistisk å se for seg en høyere andel syklister i området etter at utbyggingen er kommet et stykke på vei. Det legges derfor opp til flere sykkelstativer strategisk plassert i forbindelse med hovedinnganger og forretning ut mot gate i hele planområdet. Side 20 av 34

21 Alt i alt skal det etableres 175 sykkeloppstillingsplasser dersom området bygges fullt ut. Sykkelparkering/sykkelatkomst Parkeringsdimensjonering i forslag til reg.plan BIL Virksomhet Enhet Absolutt krav Areal/boliger/rom/årsverk Ant. P-plasser Nr. 6, 9 og 11 Kontor 1000m2 BRA 3 plasser/1000m2 BRA 14941m2 45 Hotell Ant hotellrom 0.3 plasser/hotellrom 102 rom (3848m2) 31 Treningssenter 1000m2 BRA 1 plass/1000m2 BRA 1600m2 2 Matbutikk/ 1000m2 BRA 5 plasser/1000m2 BRA 1800m2 9 Foretning Bad/rekreasjon 1000m2 BRA 1 plass/1000m2 BRA 1200m2 2 Restaurant 1000m2 BRA 0 plasser/1000m2bra 2404m2 0 Nr. 9a Kontor 1000m2 BRA 3 plasser/1000m2 BRA 1650m2 5 Industri 1000m2 BRA 2 plasser/1000m2 BRA 1430m2 2 Bolig 1000m2 BRA 1,2 plass/100m2 120m2 1 SUM 97 Parkeringsdimensjonering i forslag til reg.plan SYKKEL Virksomhet Enhet Absolutt krav til sykkelparkering Nr. 6, 9 og 11 Areal/boliger/rom/årsverk Ant.sykkelparke ring iht parkeringsnorm Kontor 1000m2 BRA 7 plasser/1000m2 BRA 14941m2 105 Hotell Ant hotellrom 0,2 plasser/hotellrom 102 rom (3848m2) 20 Treningssenter 1000m2 BRA 4 plass/1000m2 BRA 1600m2 7 Matbutikk/ 1000m2 BRA 6 plasser/1000m2 BRA 1800m2 11 Foretning Bad/rekreasjon 1000m2 BRA 4 plass/1000m2 BRA 1200m2 4 Restaurant 1000m2 BRA 0 plasser/1000m2bra 2404m2 10 Nr. 9a Kontor 1000m2 BRA 7 plasser/1000m2 BRA 1650m2 12 Industri 1000m2 BRA 2 plasser/1000m2 BRA 1430m2 3 Bolig 1000m2 BRA 2 plass/100m2 120m2 3 SUM 175 I nr 7 og 9 er det allerede etablert parkeringsplasser i bygningenes underetasjer. Både i nr 6 og nr 11 planlegges lignende løsninger, slik at utendørs parkering blir unngått. Varelevering for nr 6 og 11 planlegges slik at denne tar opp så lite som mulig plass både ute og inne. Atkomst til nr 6 og 11 løses på egen eiendom. Trafikkareal Normalprofil i Møllendalsbakken må endres i forhold til dagens situasjon for å tilfredsstille krav gitt i ny vegnormal (Hb 017). Møllendalsbakken klassifiseres i vegnormalen som en gate, med fartsgrense 50 km/t og ÅDT kjt/døgn. Vegbredde skal da være 6,5, og det bør være tosidig fortau med bredde 2,5 meter. Side 21 av 34

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage , revidert

Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage , revidert Notat Emne: Dato: Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 3.8. 2016, revidert 9.8.2016 Skrevet av: Ståle Hansteen Endringer etter offentlig ettersyn Dokumentoversikt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi stor eiendom som. Oversiktskart. trafikkarealer.

Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi stor eiendom som. Oversiktskart. trafikkarealer. 'f" bd. 2 1. SAKSUTREDNING TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LANGENGA NÆRINGSPARK Oversiktskart SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 1.1. Sakens innhold Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer