Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering"

Transkript

1 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, treningssenter, velvære, kultur)/ kontor/ hotell/ bevertning. Maksimal tillatt bruksareal over terreng foreslås til m2, 2, som tilsvarer %-BRA = 450 %. Bebyggelsen foreslås i etasjer med takoppbygg på 20 % av takflaten. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for til- og påbygg på eksisterende bebyggelse, samt åpne for nye formål. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold. Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er oppgitt i varslingsbrev. oppgitt i varslingsbrev. Utarbeidet av: COWI AS for Sørkedalsveien 8 AS,_, 5;: x} V /x '. -._ \_L% if 2) Bydel: Frogner Saksnummer: Gnr./bnr.: 38/90 Dokumentnummer: 44 Dato: Basert på innsendt dokument med dato: Saksnummer oppgis alltid ved henvendelse Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: Bankgiro: l3l5.0l.0l357 Vahls gate 1, 0187 Oslo Kundesenteret: Org.nr.: Orgnr.: MVA Boks 364 Sentrum Telefaks: Oslo E-post:

2 Saksnr: Side 2 av 49 INNHOLD 1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET SAMMENDRAG EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP (FORSLAGSTILLERS ILLUSTRASJONER) Skisse eksisterende situasjon Skisse av fremtidig byplangrep FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER FAKTADEL BAKGRUNN (FORSLAGSTILLERS TEKST) PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagstillers tekst) EKSISTERENDE FORHOLD Forslagsstillers stedsanalyse Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt PLANFORSLAGET Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder (forslagstillers tekst) Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser (forslagstillers tekst) KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget MEDVIRKNING SAMRÅD Liste over samrådsuttalelser FORHÅNDSUTTALELSER Liste over forhåndsuttalelser Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens kommentarer 23 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Reguleringsformål Kombinasjoner av reguleringsformål Atkomst Tomteutnyttelse og høyder Bebyggelsesstruktur og estetikk Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) FORSLAGSSTILLERS ILLUSTRASJONER PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget Foreløpig konklusjon KART OG BESTEMMELSER NEDSKALERT PLANKART REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN... 49

3 Saksnr: Side 3 av 49 Trykte vedlegg 1. Forhåndsuttalelser 2. Risiko- og sårbarhetsanalyse Utrykte vedlegg Disse kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til Planforslag til offentlig ettersyn 1. Plankart i målestokk 1:500 Dok.nr. 45/1 2. Samrådsuttalelser Dok.nr. 44/4 3. Trafikkanalyse Dok.nr. 41/9 4. Støyvurdering Dok.nr. 41/10 5. Luftutredning Dok.nr. 41/11 HVORDAN LESE DOKUMENTET? Dette er et dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for planforslaget, og Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av dokumentet, men der det står Forslagsstillers tekst (hovedsakelig del 2 og 4) har Plan- og bygningsetaten ikke redigert i denne. Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser. SAKSGANG Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 3 tertial 2014.

4 Saksnr: Side 4 av HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 1.1 SAMMENDRAG Planområdet på ca 5000 m 2 ligger i nærheten av knutepunktet Majorstua, langs Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei. Colosseum kino ligger sør for Sørkedalsveien 8, på andre siden av Fridtjof Nansens vei. Gjeldende regulering er fra 1987 med kontor som reguleringsformål. Hensikten med planen er hovedsakelig å tilrettelegge for et på- og tilbygg på eksisterende bebyggelse samt åpne opp for flere mulige formål for bebyggelsen, men planen legger også grunnlag for etablering av nybygg. Planforslaget er i tråd med overordnete føringer om å fortette i områder med god kollektiv dekning, men strider med foreslått norm for uteoppholdsareal ved etablering av bolig. Planområdet foreslås regulert til bebyggelse og anlegg bolig/ forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, treningssenter, velvære, kultur)/ kontor/ hotell/ bevertning. De nederste etasjene blir satt av til utadrettet virksomhet og forretningsformålet kan utgjøre inntil m². De øvrige etasjene foreslås til bolig, forretning eller hotell. En fleksibel regulering kan gi et variert tilbud til området, men kvaliteter for de enkelte formålene må sikres i planforslaget. Planområdet ligger tilgrensende Sørkedalsveien, og er derfor utsatt for støy og luftforurensing jf. støyvurdering og luftutredning utført av COWI. De nederste etasjene langs Sørkedalsveien er mest utsatt for støy og luftforurensing, mens den vestre lamellen og de øverste etasjene anses å være best skjermet samt ha de beste solforholdene. Plassering av boligformål må vurderes særskilt ut i fra disse kriteriene. Det foreslås en utnyttelse på %-BRA = 450 %, som tilsvarer en høy tomteutnyttelse. Uteoppholdsareal for boligene foreslås plassert kun på tak, idet arealet på bakknivå ikke er et særskilt egnet område for barn og unges lek eller opphold. Ved etablering av bolig må det sikres tilstrekkelig uteoppholdsareal med kvaliteter for opphold og lek. Planforslaget foreslår en påbygging på to etasjer. Terrenget heller på planområdet og bebyggelsen foreslås dermed i 11 etasjer mot Fridtjof Nansens vei og i 10 etasjer mot Sørkedalsveien samt bebyggelsen i øst og vest. Det tilsvarer at hovedgesims vil ligge ca. 36 meter over bakken. Eksisterende bebyggelse er ca 28 meter og kan illustrere en alternativ lavere høyde, selv om eksisterende bebyggelse har et mindre fotavtrykk enn planforslaget. Hovedatkomsten for varelevering og parkeringskjeller legges til Fridtjof Nansens vei. Planforslaget åpner opp for inn og ut kjøring fra Sørkedalsveien for persontransport tilknyttet kontor- og hotellvirksomheten og eksisterende varelevering til kantine i 1. etasje. Bymiljøuttalelse har påpekt ved samråd at det ikke tillates kjøreatkomst fra Sørkedalsveien og all bilatkomst må løses fra Fridtjof Nansens vei. Det ønskes en sterk begrensning av avkjørsler fra Sørkedalsveien, som er en hovedvei med en ÅDT på ca Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien fjernes, utnyttelsen senkes, tekniske takoppbygg inkluderes i bebyggelsens hovedvolum, byggegrensen innstrammes, utadrettet virksomhet sikres plassert i 1. etasje mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei med egen inngang til virksomhet som vendes mot fortau, parkering for næring etableres etter minimumsnorm og ved etablering av bolig må tilstrekkelige bokvaliteter sikres i bestemmelsene.

5 Saksnr: Side 5 av EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP (forslagstillers illustrasjoner) Skisse eksisterende situasjon Skisse av fremtidig byplangrep

6 Saksnr: Side 6 av FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER Forslagsstiller: Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor-Oslo Prosjekt AS v. Mathis Grimstad, P.b. 606, 0106 Oslo. Tlf /e-post Fagkyndig: COWI AS v. Gunnar Stenvik, P.b Etterstad, 0605 Oslo. Tlf , e-post: Eieropplysninger Gnr. 38, bnr.90 Sørkedalsveien 8 AS Arealstørrelse planområde Planområdet totalt: 4988 m² Areal for hvert formål: Byggeområde for kontor, hotell, bolig m.m m² Arealstørrelse ny bebyggelse Over terreng: BRA = m² Under terreng: BRA = 0 m² Arealstørrelse eksisterende bebyggelse som opprettholdes Over terreng: BRA = m² Under terreng: BRA = m² Utnyttelse m. m. Bruksareal bolig/næring Prosent bruksareal Antatt antall boligenheter: Antatt boligtype: Antatt leilighetsfordeling: BRA = m² eksklusiv areal under terreng %-BRA = ca. 450 %, areal under terreng ikke medregnet ca. 110 stk. (ca 110 er illustrert i vedlagt material, men eksakt antall er ikke sikret) leiligheter Ingen leiligheter skal være mindre enn 35 m². Parkering Parkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. I henhold til gjeldende norm innebærer dette anslagsvis: Plasser under terreng: Plasser på terreng: Plasser for sykkelparkering: stk. (eksisterende p-kjeller opprettholdes som den er) 0 stk. ca stk. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller innenfor 3b jf vedlegg 2 punkt 1 jf 41 og er vurdert i forhold til kriteriene i 4. Planforslaget er ikke i konflikt med 4 og skal derfor ikke konsekvensutredes. Kunngjøring og varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Aftenpostens papirutgave og nettavis. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev

7 Saksnr: Side 7 av FAKTADEL 2.1 BAKGRUNN (forslagstillers tekst) Sørkedalsveien 8 er i dag hovedkontor for Statoil Fuel & Retail ASA. Dette firmaet skal flytte til ny adresse og bygget er i den anledning solgt til Sørkedalsveien 8 AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for påbygg/tilbygg til eksisterende bebyggelse samt å åpne for nye byggeformål. Dette utløser behov for endret reguleringsplan. Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer En omregulering åpner også opp for å rive eksisterende bebyggelse og etablere ny bebyggelse. Det er derfor viktig at reguleringsplanen også ivaretar kvaliteter for nybygg. 2.2 PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagstillers tekst) Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal medvirke til å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal bidra til at det sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet. I ny utgave av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen presiseres det at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie tyngre enn det som hittil har vært vanlig. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grønnstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter. Gjeldende overordnede planer og retningslinjer Kommuneplan , vedtatt av bystyret : Majorstuen er i kommuneplanen avsatt som ett av sju områder for knutepunktutvikling med blandet arealbruk. Planområdet er avsatt til allsidig bymiljø med stor andel boliger. Figur: Utsnitt fra Kommuneplan 2008.

8 Saksnr: Side 8 av 49 Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealdel for Oslo (vedtatt ): Ifølge vedtaket til kommuneplan 2009 gjelder arealstrategiene i kommuneplan Kommunedelplan for torg og møteplasser, KDP 17, vedtatt legger til rette for etablering av nye møteplasser for hele Oslos byggesone utenom sentrumsområdet. I nærområdet til Sørkedalsveien 8 viser planen eksisterende torg/plass ved Colosseum kino (Colosseum torg) og område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling på det framtidige byutviklingsområdet over Majorstuen T- banestasjon. Planen gir ingen konkrete føringer for Sørkedalsveien 8. Figur: Utsnitt fra Kommunedelplan for torg og møteplasser Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming, vedtatt definerer universell utforming som utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forhold slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. I henhold til planens skal kommunen ved behandling av saker etter plan- og bygningsloven på en aktiv måte følge opp universell utforming. Dette gjelder både private og offentlige saker. Gjeldende regulering S-2896, vedtatt : Byggeområde for kontor. Maks U-grad er 2,0. Hovedgesims skal ikke overstige kote 80,3 (over 9. etasje). Over gesims tillates 1 tilbaketrukket etasje. I 1. etasje mot Sørkedalsveien kan inntil 1500 m² disponeres til bensinstasjon, forutsatt at atkomst kan legges fra Sørkedalsveien. Kjøreatkomst til eiendommen skal for øvrig være fra Fridtjof Nansens vei. Pågående planarbeid Forslag til KDP for byutvikling og bevaring: I forslag oversendt til politisk behandling i oktober 2010 ligger planområdet innenfor utviklingsområde U2. Andel boliger skal minst være 50 %. Maks byggehøyde er 30 m. Ved spesiell høy kvalitet i tiltaket kan det tillates ytterligere inntil 2 etasjer. Maks %-BRA = 450%. Figur: Utsnitt fra forslag til KDP for byutvikling og bevaring. Utearealnormer - Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo, forslag mai 2012: Planområdet ligger innenfor normens Områdetype 2 Tett: Sentrumsranden og knutepunkter som

9 Saksnr: Side 9 av 49 inneholder større utbyggingspotensial i kombinasjon med eksisterende bygninger og gatestruktur med eksisterende eller foreslått utnyttelse på inntil 450 % BRA, hvor boligandelen kan utgjøre en større andel. Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal utgjøre minst 16 % av BRA bolig. Det stilles krav om at minst 60 % av arealkravet skal oppfylles på terreng eller lokk på/over gateplan. Det skal anlegges samlede enheter (SFUA) med angitt areal. For Sørkedalsveien 8 innebærer dette SFUA-enheter på min. 250 m². Normen gir også føringer for solforhold og utforming av arealene. Figur: Utsnitt fra forslag til utearealnorm. Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer Kommunplan 2009 Kommuneplan 2009 består av gjeldende reguleringer, og ethvert planforslag vil derfor formelt sett innebære en endring av kommuneplanens arealdel. Gjeldende regulering S-2896 er angitt i planregisteret i vedlegg 3B. Planforslaget medfører dermed endring av Kommuneplanen Kommunedelplan for torg og møteplasser, KDP 17 Innenfor øvrige områder i byggesonen kan kommunen be om tilrettelegging for torg og møteplass, dersom terreng-, naturforhold, trafikkbarrierer eller andre stedlige forhold tilsier dette. For utbygging som omfatter mindre enn m2 BRA kan kommunen i reguleringsplan, bebyggelsesplan eller søknad om rammetillatelse be om tilrettelegging for torg/ møteplass, dersom terreng-, naturforhold, trafikkbarrierer eller andre stedlige forhold tilsier dette. For plan/ tiltak innenfor offentlig vei/gate/ plassgrunn eller areal regulert til dette bør det vurderes spesielt hvordan behovet for og tilgang til torg og møteplass kan ivaretas. Høyhus i Oslo strategier for videre arbeid I høyhusstrategien er Majorstuen/ sporområde markert som et område der høyhus kan vurderes. Høyhus defineres som bygg høyere enn 42 meter over terreng. Ved reguleringsforslag med byggehøyder mellom meter, skal byggenes høyder og avtrapping av bygningsvolumer mot omkringliggende områder vurderes ut fra hensyn til fjernvirkning, landskapsformasjoner, kulturminner og lokalklimatiske forhold samt forhold til tilgrensende bebyggelse. For slike reguleringsforslag skal det utarbeides et alternativ med byggehøyder på inntil 28 meter. Gjeldende regulering, S Over gesims tillates 1 tilbaketrukket etasje, hvis gulvareal totalt ikke skal overskride 700 m2. - På 1. etasjes plan mot Sørkedalsveien kan et areal begrenset til ca m2 disponeres til bensinstasjon, betinget av at fremtidig trafikkløsning for Sørkedalsveien muliggjør tilfredsstillende atkomst herfra. Atkomst til bensinstasjon fra Fridtjof Nansens vei tillates ikke. - Kjøreatkomst skal skje fra Fridtjof Nansens vei.

10 Saksnr: Side 10 av EKSISTERENDE FORHOLD Forslagsstillers stedsanalyse Planområdet ligger på Majorstuen i Oslo, i et attraktivt kontor- og næringsområde der større bedrifter og organisasjoner er lokalisert. Det ligger ca. 100 meter fra Majorstuen T-banestasjon, ett av de viktigste kollektivknutepunktene i Oslo. Bygget ligger i nærheten til Frognerparken, i aksen mellom parken og Majorstuen stasjon. Forslag til utvikling av Sørkedalsveien 8 forholder seg til overordnede planer og strategier med fortetting av områder rundt kollektivknutepunkter. Eksisterende eiendom ble planlagt og utbygget som hovedkontor for Statoil Fuel & Retail som fortsatt holder til i bygget. Gjeldende reguleringsplan er tilpasset dette bygget. I tilknytning til eiendommen ligger en bensinstasjon som orienterer seg ut mot, og har innkjøring fra Sørkedalsveien. Hovedinngangen til dagens kontorbygg er fra Fridtjof Nansens vei, opp et stort trappeanlegg til en forplass foran hovedinngangen. Varemottak, parkering og avfallshåndtering skjer med adkomst fra Fridtjof Nansens vei, der det er etablert en innkjøring direkte fra gatenivå inn i byggets underetasje. På vestsiden av bygningen er det tilkomst til Colosseum Senter, et handels-, trening-, og kontorsenter for mange aktører, dette senteret har også innkjøring fra Sørkedalsveien. Mot sørøst grenser bygget til Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget). Rett sør for bygningen ligger Colosseum Kino. Det er et rikt utvalg av kafeer, butikker og restauranter i området. Figur: Stedsanalyse gatebruk og forbindelseslinjer i nærområdet rundt Sørkedalsveien 8.

11 Saksnr: Side 11 av 49 Forslag til endret og ny bebyggelse tar hensyn til nabobebyggelse ved at lamellstrukturen i bebyggelsen langs Sørkedalsveien forsterkes. Vinkelendringen av lamellene i bygget tar opp i seg retningsendringen i Sørkedalsveien og nabobebyggelsen. I planforslaget foreslås det å bygge på lamellene med 2 nye etasjer. Dette vil gi en naturlig avtrapping av bebyggelsen fra nabobygget, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget) til Sørkedalsveien 10. For å åpne bebyggelsen mot Sørkedalsveien foreslås eksisterende bensinstasjon mot Sørkedalsveien fjernet. Mot Fridtjof Nansens vei er det ønskelig å endre det høye trappeanlegget og åpne bygget i denne retning også. Det planlegges mulighet for hovedinnganger både fra Fridtjof Nansen vei og Sørkedalsveien. Det planlegges videre å legge inn utadrettet virksomhet som butikker, kaffebarer etc. mot både Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei på gateplan. Tilgjengeligheten i området generelt og til bygget spesielt blir dermed enklere. Inn- og utkjøring mot Sørkedalsveien tillates kun for av- og påstigning foran bygget. Trafikk til/fra Sørkedalsveien til kjøpesenteret i Sørkedalsveien 10 stenges ved at kjøring over tomtearealet til Sørkedalsveien 8 ikke lenger tillates. Figur: Stedsanalyse bebyggelsesstruktur og høydeforløp langs Sørkedalsveien. Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer -

12 Saksnr: Side 12 av Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt Tema Naturmangfold Oppstartsmøte gir ikke premisser Offentlig ettersyn gir ikke premisser Flom uavklart gir premisser Geotekniske forhold uavklart gir premisser Kulturminner Miljøforhold Teknisk infrastruktur gir mindre premisser gir premisser gir premisser gir mindre premisser gir premisser gir premisser Barn og unges interesser uavklart gir premisser Virksomhetsfare uavklart gir premisser Politisk behandling Kort utkvittering eller henvisning til hvor omtales Etter Plan- og bygningsetatens vurdering, vil ikke gjennomføring av planen medføre at forvaltningsmålene i nml 4 og 5 fravikes. Håndtering av overvann er en viktig premiss i plansaken, idet det foreslås en høy tomteutnyttelse på planområdet. Se Vann- og avløpsetatens uttalelse punkt Det er registrert fyllmasser på hele planområdet, men det er ikke registrert risikoområder for kvikkleire. Se ROS-analyse. Bebyggelsen på eiendommen er ikke på Byantikvarens Gule liste, men Colosseum kino sør for planområdet er registrert. Se Byantikvarens uttalelse punkt Planområdet omfattes av rød sone for støy og luftforurensning tilgrensende Sørkedalsveien. Aktsomhetskart viser at det er høy fare for radonaktivitet og grunnforurensning på planområdet. Se ROS-analyse. Vann- og avløpsetaten bemerker at det ligger va-ledninger i Fridtjof Nansens vei. Byggegrensen må ligge minst 2 m fra hovedledning. Se Vann- og avløpsetatens uttalelse punkt Ved etablering av bolig må gode uteoppholdsarealer sikres. I dag er det en bensinstasjon på planområdet. Bensinstasjonen, inkl. anlegg i grunnen, rives i sin helhet som følget av planforslaget.

13 Saksnr: Side 13 av PLANFORSLAGET Planforslaget omfatter eksisterende bebyggelse i Sørkedalsveien 8 som foreslås påbygget både i grunnflate og høyde, alternativ erstattet av nybygg. I tillegg til dagens kontorformål ønskes lagt til rette for hotell og boliger samt forretning, tjenesteyting og bevertning med tilknytning til gateplan. Dagens bensinstasjon mot Sørkedalsveien videreføres ikke i ny plan Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder (forslagstillers tekst) Området foreslås regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål: bolig / forretning / annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trening, velvære, kultur) / kontor / hotell / bevertning. Alternative kombinasjoner av reguleringsformål omtales nærmere i kap Samlet maksimal utnyttelse for hele planområdet foreslås satt til BRA = m², eksklusive arealer under terreng. Dette tilsvarer %-BRA = ca. 450 %. Bruksareal, BRA, skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Bebyggelsens plassering foreslås fastlagt gjennom byggegrenser og maksimale kotehøyder som er angitt på plankartet. Angitt kotehøyde for sokkelvolumet tilsvarer regulert høyde på tilsvarende volum på nabotomten, Sørkedalsv. 6. Heishus, atkomst til tak og ventilasjonsanlegg tillates inntil 4,0 meter og rekkverk inntil 1,0 meter over disse kotehøydene. Takoppbygg, inklusive evt. servicebygg for takterrasser og bevertning, foreslås å kunne dekke inntil 20 % av takflaten. Planforslaget innebærer at eksisterende bebyggelse kan påbygges med to nye etasjer. I tillegg kan hovedvolumets grunnflate økes som vist på nedenstående skisse. Totalt gir dette ca m² BRA ny bebyggelse i tillegg til ca m² BRA i eksisterende bebyggelse som beholdes. Planforslaget åpner også for at eksisterende bebyggelse rives, og at det oppføres et helt nytt bygg på tomten. Figur: Eksisterende og mulig ny grunnflate for bebyggelsens hovedvolum.

14 Saksnr: Side 14 av Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser (forslagstillers tekst) Bruk Eiendommen foreslås å kunne benyttes til kontorformål som i dag i kombinasjon med hotellvirksomhet, boliger, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trening, velvære, kultur) eller bevertning. Forretninger tillates i første og andre etasje, evt. også i deler av underetasje, og kan utgjøre inntil m². Det stilles krav om at arealer som vender ut mot gateplan i Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei skal tilrettelegges for utadrettet virksomhet. Det foreslås også at det kan tillates bevertning på takplanet. Leilighetsutforming og bokvalitet Reguleringsbestemmelsene stiller krav til bokvalitet. Det foreslås at ingen leiligheter skal være mindre enn 35 m², at boligene skal sikres separat inngang og at de ikke skal ha fasade mot innvendig glassgård. Balkonger skal utformes slik at de blir skjermet mot støy fra Sørkedalsveien og samtidig bidrar til å sikre gode sol- og lysforhold for boligene. Balkonger kan stikke inntil 2 meter ut fra hoved fasadeliv, og tillates å ligge utenfor byggegrensen. Utforming I reguleringsbestemmelsene foreslås at på- og ombygging av eksisterende bygning skal bidra til å framheve bebyggelsens lamellstruktur, og at midtpartiet mellom lamellene skal utformes som transparente glassfasader. Videre stilles krav om at fasadene på eksisterende og ny bebyggelse skal gis et helhetlig arkitektonisk uttrykk, og at nytt tilbygg i 1. etasje mot Fridtjof Nansens vei skal tilpasses basen i nabobygget i Sørkedalsveien 6. Videre stilles det krav om at takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Det kreves at heissjakter, ventilasjonsanlegg med mer skal integreres i den arkitektoniske utformingen, slik at takoppbygg i størst mulig grad unngås. Uteoppholdsarealer og utomhusplan Dersom det etableres boliger innenfor planområdet, skal disse ha et minste felles uteoppholdsareal, MFUA, tilsvarende minst 12 % av boligenes samlede BRA. I reguleringsbestemmelsene stilles krav om at det sammen med søknad om rammetillatelse skal sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200 for godkjenning. Planen skal vise atkomster, vei- og gangarealer, sykkelparkeringsplasser på terreng, oppholdsarealer, beplantning, løsning for renovasjon og eventuelle åpne overvannsløsninger. Det kreves at uteoppholdsarealene utformes iht. prinsipper for universell utforming. Ved innpassing av boliger stilles krav om at utomhusplanen skal vise utforming av felles takterrasser med tilrettelegging for ulik bruk, møblering, belysning, vegetasjon, atkomst fra samtlige boliger, eventuelle støyskjermingstiltak m.m. Det kreves som hovedregel at utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse. Trafikkforhold Atkomst er foreslått regulert med piler på plankartet med supplerende reguleringsbestemmelser. Det foreslås at inn- og utkjøring fra Sørkedalsveien skal tillates benyttet for persontransport til og fra hovedinngang for kontor-/hotellvirksomhet og for varelevering til eksisterende kantine på bebyggelsens

15 Saksnr: Side 15 av 49 SØ-fasade. All øvrig varelevering til planområdet, atkomst til parkeringsanlegg samt persontrafikk til boligdelen skal skje fra Fridtjof Nansens vei. Mht. parkering/sykkelparkering foreslås det at denne skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune og at eksisterende plasser i p-kjeller tillates opprettholdt. Videre foreslås at minst 5 % av bilparkeringsplassene skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet for bevegelseshemmede og at minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal være på terreng. Miljøfaglige forhold Mht. støy stilles det krav om at Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442/ 2012, eller de til enhver tids gjeldende retningslinjer for utendørs støy skal tilfredsstilles, og at det skal foreligge en støyfaglig utredning ved søknad om rammetillatelse. Videre stilles krav om at eventuelle tiltak mot støy skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. Som avbøtende tiltak mht. luftforurensing stilles det krav om at luftinntak til bygningen skal søkes plassert så langt unna Sørkedalsveien som praktisk mulig. Det stilles krav om at det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse, og at det skal tilstrebes å bruke åpne overvannsløsninger der dette er mulig. Planområdet ligger i et radonutsatt område, og det er derfor stilt krav om at det sammen med søknad om rammetillatelse skal redegjøres for radonkonsentrasjoner innenfor planområdet i forhold til anbefalte tiltaksgrenser, og at det ved behov skal foreligge en tiltaksplan for beskyttelse mot radon i bygningen. Reguleringsbestemmelsene stiller videre krav om at tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes Fjernvarmeanlegget, og at de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn. Standard unntak fra denne bestemmelsen er spesifisert. Risiko- og sårbarhet Konkrete krav om tiltak mht. støy, luft og radon er tatt inn i reguleringsbestemmelsene, jf. ovenstående under «Miljøfaglige forhold». Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer - Oppgitt %-BRA = 450 % er utregnet eksklusivt arealer under terreng. Idet terrenget på planområdet heller fra Sørkedalsveien mot Fridtjof Nansens vei, og planforslaget tar opp denne helningen med en etasje som kun rettes mot Fritjof Nansens vei, må arealer under terreng medregnes etter føringer gitt i reguleringsbestemmelsene. %-BRA vil dermed bli noe høyere enn angitt i planforslaget. - Plankartet viser at det også tillates etablering av en base til kote 55,5 ut mot Sørkedalsveien. Denne basen er ikke vist på vedlagte illustrasjoner. Illustrasjonene viser et inntrukket midtparti, der bebyggelsen er plassert lengre fra Sørkedalsveien enn det som tillates i plankartet.

16 Saksnr: Side 16 av KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget. Overordnede planer og mål Planforslaget innebærer fortetting tett opptil Majorstuen kollektivknutepunkt og legger dermed til rette for en effektiv, trygg og miljøvennlig transport i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Byggetomtens gitte forutsetninger gjør at det ikke kan etableres ordinære lekearealer innenfor planområdet iht. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Foreslått regulering bidrar til knutepunktutvikling ved Majorstuen stasjon med blandet arealbruk, noe som er helt i tråd med Kommuneplan / Kommuneplan Iht. kommuneplanen skal området utvikles med stor andel boliger. Planforslaget legger opp til å imøtekomme denne føringen så langt dette er mulig, tomtas bygningsmessige forutsetninger og den lokale miljøsituasjonen tatt i betraktning. Reguleringsforslaget innebærer full rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse til forskriftsmessig UU-standard, og i reguleringsbestemmelsene stilles krav om universell utforming også av utomhusarealene. Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming. Planforslaget er i samsvar med Forslag til KDP for byutvikling og bevaring mht. maks %-BRA = 450 %. Videre legger planforslaget til rette for en boligandel opp mot 50 % som foreslås i KDP-forslaget. KDPforslagets maksimale byggehøyde på 30 meter overskrides i og med at hovedgesims iht. planforslaget vil ligge ca. 36 meter over bakken. Det foreslås at minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal utgjøre minst 12 % av BRA bolig. Dette er et lavere krav enn anbefalt i forslag til Utearealnormer - Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo. Her foreslås MFUA = 16 %. Stedsutvikling Planforslaget legger til rette for en fortetting med blandet formål inntil Majorstuen T-banestasjon, noe som bidrar til en ønsket byutvikling og styrking av Majorstuen som et viktig kollektivknutepunkt. Foreslåtte tilbygg etablerer en klar lamellstruktur som vil gi bebyggelsen et lettere uttrykk og en klarere form enn i dag. Lamellstrukturen er framtredende i omkringliggende bebyggelse, og den foreslåtte ombyggingen vil dermed bidra til en mer enhetlig bebyggelsesstruktur i området enn i dag. Bygget vil få klar henvendelse både mot Sørkedalsveien og Fridtjofs Nansens vei. Eksisterende bensinstasjon mot Sørkedalsveien vil bli erstattet av ny hovedinngang her, noe som vil bety en oppgradering og vitalisering av gateløpet i denne delen av Sørkedalsveien. Planområdet er eksponert for støy- og luftforurensing fra tilgrensende gater, og er derfor utfordrende mht. innpassing av eventuelle boliger. Den sentrale beliggenheten på Majorstuen med svært god kollektivtilgjengelighet gjør imidlertid at boliger kan bli attraktive for mange som primært er ute etter disse bokvalitetene. Målgruppen for slike boliger antas primært ikke å være barnefamilier, og andelen mindre leiligheter vil derfor være relativt stor.

17 Saksnr: Side 17 av 49 Barn og unges interesser Planområdet benyttes ikke av barn og unge som lekeområde i dag, og planforslaget vil derfor ikke få konsekvenser for eksisterende forhold med hensyn på barn og unge. Ved eventuell etablering av boliger innenfor planområdet vil dette skje uten at det opparbeides lekearealer for barn og unge på bakkenivå. Boligenes utearealer vil primært bli etablert på takterrasser. Atkomst og trafikkforhold Det er gjennomført en trafikkanalyse som følger planforslaget som eget vedlegg (Trafikkanalyse Sørkedalsveien 8, COWI ). Hovedfunn fra analysen er gjengitt i det etterfølgende. Sørkedalsveien 8 har i dag atkomst både fra Fridtjof Nansens vei og Sørkedalsveien. Eksisterende p-kjeller betjenes fra Fridtjof Nansens vei, mens atkomst til eksisterende bensinstasjon skjer fra Sørkedalsveien. Varelevering skjer i dag både fra Fridtjof Nansens vei og Sørkedalsveien. Naboeiendommen, Sørkedalsveien 10, har også atkomst fra Sørkedalsveien via planområdet i dag gjennom en tinglyst rettighet. Planforslaget innebærer at atkomst til p-kjeller vil skje fra Fridtjof Nansens vei som i dag. I tillegg foreslås det meste av varelevering å skje her i framtiden. Atkomsten fra Sørkedalsveien foreslås opprettholdt, men hovedsakelig for nødvendig persontransport (av-/påstigning) ifm. hovedinngang for kontor-/hotelldelen. Nåværende trafikk til bensinstasjonen vil opphøre. Avtalen med naboeiendommen (Sørkedalsveien 10) vedrørende atkomstrett over nr. 8 vil bli avviklet, slik at også denne trafikken til/fra Sørkedalsveien vil bli borte. Trafikk via atkomsten fra Sørkedalsveien kan iht. det foranstående forventes å synke fra ca. 600 kjt./døgn (ÅDT) i dag til under det halve etter utbygging iht. planforslaget. Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på veinettet ved planområdet er vist i figuren til venstre (Data fra Nasjonal vegdatabank - NVDB). Sørkedalsveien har klart mest trafikk med ÅDT=14.000, mens Fridtjof Nansens vei har moderate ÅDT= Figur: Eksisterende årsdøgntrafikk (ÅDT) på tilgrensende veinett. I morgenrushet er det i dag betydelig forsinkelse for biltrafikken inn mot sentrum i Sørkedalsveien. Forsinkelsen skyldes trolig venting for grønt lys ved Kirkeveien. For framtidig situasjon uten planlagt utbygging er det lagt til grunn en total trafikkvekst på 20 %, det vil si omtrent 1 % årlig vekst frem til år Det gir en trafikkmengde på veinettet uten planlagt utbygging som vist i figuren til venstre. Figur: Framtidig årsdøgntrafikk (ÅDT) uten planlagt utbygging.

18 Saksnr: Side 18 av 49 Etter utbygging iht. planforslaget er det beregnet en økning av biltrafikken på inntil ÅDT = ca Dette vurderes å gi trafikktall på det omkringliggende veinettet i 2030 som vist i figuren til venstre. Økning i rushtime er beregnet å bli inntil ca. 170 kjøretøy. Figur: Framtidig årsdøgntrafikk (ÅDT) med planlagt utbygging. Trafikkberegningene viser at utbygging iht. planforslaget gir kun en liten økning i biltrafikken i rush, og at konsekvensene for trafikkavvikling på omkringliggende veinett vil bli små. Trafikksikkerhet: Mht. trafikksikkerhet i nærområdet er det stort sett registrert ulykker med alvorlighetsgrad «lettere skadd», noe som er typisk i områder med mye biltrafikk, lav hastighet og mange kryssende fotgjengere. I umiddelbar nærhet av planområdet er det ingen punkter som utpeker seg spesielt. Det er registrert én ulykke i avkjørselen mellom Sørkedalsveien 8 og 10. Dette er en sykkelulykke mellom sykkel og bil i samme retning, men med «uklart forløp». Det er også registrert én ulykke i krysset «Sørkedalsveien x Essendrops gate». Dette er en bilulykke med uhellskode «venstresving foran kjørende i motsatt retning». Kryssende biltrafikk over fortau i Sørkedalsveien kan antas å bli redusert til under det halve som følge av at atkomst til bensinstasjon og naboeiendom opphører. Trafikksikkerheten her vil dermed bli bedre enn i dag. Forholdene for gående og syklende vurderes ellers ikke å endres vesentlig som følge av planforslaget. Estetikk og byggeskikk Fjernvirkningen av Sørkedalsveien 8 vurderes ikke å endres vesentlig som følge av den økte byggehøyden. Nabobygget i Sørkedalsveien 6 med sine 18 etasjer vil fortsatt være klart dominerende i bysilhuetten. Planforslaget innebærer at bebyggelsen vil få en klar lamellstruktur ved at påbyggene i hovedsak vil skje over lamellene og ikke over midtpartiet, noe som vil forsterke områdets allerede markante preg av lamellstruktur. Dette vil også gi bebyggelsen et lettere uttrykk og en klarere form enn i dag. Eksisterende bygning tenkes strippet ned til bærende konstruksjoner ifm. den planlagte om- og påbyggingen. Hele bygningsmassen vil dermed framstå med nye og tidsmessige fasader etter gjennomføring av planen. Riving av bensinstasjonen mot Sørkedalsveien vil gi fasademiljøet her et ryddigere og mer enhetlig preg enn i dag. Kulturminner Eksisterende bygningsmasse ble oppført i 1988 i et tidstypisk arkitektonisk uttrykk. Bebyggelsen vurderes ikke å være bevaringsverdig. Det er ikke registrert kulturminner eller tidligere funn av slike innenfor planområdet. I nærområdet, på motsatt side av Fridtjof Nansens vei, ligger Colosseum kino som står oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste. Planforslaget vurderes ikke å påvirke bygningsmiljøet rundt

19 Saksnr: Side 19 av 49 Colosseum kino på en negativ måte, og vurderes heller ikke å gi andre konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. Sosial infrastruktur Hotelltilbudet i denne delen av Oslo er i dag svært begrenset. Planforslaget legger derfor til rette for et viktig supplement til det lokale service-/tjenestetilbudet. Likeledes legges det til rette for nye forretninger m.m. på gateplan som supplement til allerede eksisterende tilbud i nærområdet. Eventuelle nye boliger vurderes ikke å legge press på barnehage- og skolekapasiteten i bydelen da barnefamilier i liten grad antas å være representert kjøpergruppen for denne type leiligheter. Teknisk infrastruktur Vei- og transportnettet i området er meget godt utbygget. Planforslaget utløser ikke behov for spesielle tiltak i vei-/gatenett eller mht. kollektivtrafikk. Planområdet er tilknyttet off. vann- og avløpsnett i tilgrensende gategrunn. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men er i dag ikke tilknyttet fjernvarme. Det tas imidlertid sikte på tilknytning til fjernvarmenettet i tråd med konsesjonsbestemmelsene etter planlagt ombygging. Framtidig avfallsløsning planlegges med søppelrom/komprimator i kjeller og eventuelt eget avfallsrom for boliger i kjeller som dimensjoneres etter Renholdsetatens retningslinjer. Universell utforming Eksisterende og ny bebyggelse samt utomhusanlegg vil ved gjennomføring av planen bli tilpasset gjeldende regelverk mht. universell utforming. Trappeforbindelsen til inngangen mot Fridtjof Nansens vei vil erstattes av direkte tilkomst fra gatenivå og dermed gi bedrede forhold for bevegelseshemmede. Naturmangfold Bygninger, trafikkarealer og kultiverte grøntanlegg dekker hele planområdet. Konsekvenser for naturmangfold vurderes derfor ikke å være relevant i denne reguleringssaken. Trafikkstøy Det er gjennomført en støyvurdering som følger planforslaget som eget vedlegg (Sørkedalsveien 8 Støyvurdering, COWI ). Støyvurderingene viser at det er stor støybelastning, spesielt fra Sørkedalsveien, og at det er behov for omfattende støytiltak. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å tilfredsstille anbefalte grenseverdier i T-1442/2012 fullt ut, og derfor er det svært viktig å ta hensyn til støy i den videre planleggingen. Støy fra Sørkedalsveien, og til dels Fridtjof Nansens vei, gir stor støybelastning på de mest utsatte fasadene i Sørkedalsveien 8. Planløsning for boliger med soveromsvindu som vender bort fra Sørkedalsveien kan fungere godt, men boenheter som ligger nærmest Sørkedalsveien vil likevel ikke oppnå støyforhold som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Balkonger som privat uteplass for boenhetene vil ha behov for en viss skjerming for å tilfredsstille anbefalte krav til støy på uteplass. Alternativt kan det etableres takterrasse/-hage som vil kunne ha tilfredsstillende lydnivå uten omfattende støytiltak.

20 Saksnr: Side 20 av 49 Kontorer og overnattingssteder har ikke krav til støynivå utenfor vinduer og kan dermed plasseres på mest utsatte fasade forutsatt at krav til innendørs lydnivå overholdes. Luftkvalitet Det er gjennomført beregninger av luftforurensing som følger planforslaget som eget vedlegg (Sørkedalsveien 8 Utredning av luftkvalitet, COWI ). Utredningen viser at mesteparten av planområdet vil ligge over nedre grense for gul sone i T-1520 (Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen). Området som grenser til Sørkedalsveien vil ligge over nedre grense for rød sone. På bakgrunn av dette bør det gjennomføres avbøtende tiltak som i størst mulig grad bidrar til å opprettholde tilfredsstillende luftkvalitet. Dette gjelder primært lokalisering av luftinntak og ute- oppholdsarealer. Sol-/skyggeforhold Det er utarbeidet sol-/skyggediagrammer som viser situasjonen før og etter utbygging iht. planforslaget. Diagrammene viser at fasaden i Sørkedalsveien 5, som ligger vis a vis nr. 8 på nordsiden av Sørkedalsveien, vil få noe mer slagskygge på ettermiddagen enn i dagens situasjon. Sørkedalsveien 7 vil i mindre grad bli berørt. Situasjonen 1. mai og ved jevndøgn kl. 15:00 er vist i diagrammene nedenfor Figur: Sol-/skyggediagram før/etter utbygging, 1. mai kl. 15:00. Figur: Sol-/skyggediagram før/etter utbygging, jevndøgn kl. 15:00.

21 Saksnr: Side 21 av 49 Riving og gjenbruk Eksisterende bygning forutsettes strippet ned til bærende konstruksjoner som beholdes. Bensinstasjonen, inkl. anlegg i grunnen, rives i sin helhet. Fasader og glassvegger i mellombygg gjenoppbygges sammen med nytt. Energiløsning Dagens bebyggelse har energimerke er F, og varmes opp med oljefyr og elektrisk. Ved rehabilitering vil bygget bli tilknyttet fjernvarme, og tekniske anlegg vil bli oppgradert i henhold til gjeldende krav i teknisk forskrift. Med dagens krav i Tek 10 vil bygningen havne i klasse C. Grunnforhold Eksisterende bygning er fundamentert til fjell og er dimensjonert for et påbygg i 2 etasjer. Kjelleren som fyller hele tomten, vil beholdes som i dag. Påbygget på fasadene mot Sørkedalsveien og mot Fridtjof Nansens vei vil bli fundamentert gjennom kjellergulv med nye peler til fjell. Det vil dermed ikke være behov for større utgravninger på tomten ifm. gjennomføring av planen, og faren for endringer av grunnvannstand og setningsskader på tilgrensende eiendommer vurderes som liten. Risiko- og sårbarhet I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse (ROS-analyse Reguleringsplan Sørkedalsveien 8, Oslo, COWI ). ROS-analysen har identifisert 6 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 4 hendelser utgjør en høy risiko og 2 hendelse/situasjon utgjør en middels risiko. Hendelser/situasjoner som utgjør en høy risiko er radon, grunnforurensning, støy og luftforurensning. Hendelser/ situasjoner som utgjør en middels risiko er skred/utglidning og trafikkulykker. Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Dette forutsetter imidlertid at det iverksettes nødvendige tiltak innen de påviste fareområdene ifm. videre planlegging, prosjektering og bygging. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk gjelder uavhengig av reguleringsplanen for området, f.eks. lover/regler som omhandler grunnforurensning, støy og luftforurensning. Konkrete krav om tiltak mht. støy, luft og radon er i tillegg tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Juridiske forhold Forslagsstiller forutsetter at tinglyst avtale vedrørende Sørkedalsveien 10 sin rett til atkomst over nr. 8 fra Sørkedalsveien termineres ifm. gjennomføring av planen. Avtalen gir hjemmelshaver til Sørkedalsveien 8 rett til å si opp og slette denne avtalen ensidig. Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer En vurdering av naturmangfold er alltid relevant og skal vurderes i alle plansaker. Plan- og bygningsetaten har vurdert at gjennomføring av planen ikke vil medføre at forvaltningsmålene i nml 4 og 5 fravikes, jf. tabell

22 Saksnr: Side 22 av MEDVIRKNING 3.1 SAMRÅD Innkomne innspill ved kommunalt samråd følger som eget vedlegg Liste over samrådsuttalelser 1. Bydel Frogner Brann- og redningsetaten Byantikvaren Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Renovasjonsetaten Undervisningsbygg Vann- og avløpsetaten Oslo Havn Ruter Bydel Frogner støtter påbygging i 2 etasjer med eksisterende fotavtrykk. Forlengelse av lamellene bør unngås, men det er positivt med en mer åpen utforming av 1. etasje. Brann- og redningsetaten viser til Byggteknisk forskrift tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Spesielt viktig er atkomst og tilgang til slokkevann. Byantikvaren bemerker at det ikke er knyttet kulturminneinteresse til bygninger innenfor planområdet, men sør for planområdet ligger blant annet Colosseum kino som er oppført på Byantikvarens Gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. En økt utnyttelse på planområdet, herunder påbygg i to etasjer og utvidelse av fløyene mot Fridtjof Nansens vei og Sørkedalsveien, vil ikke svekke nærområdets kulturminner vesentlig. Byantikvaren krever ikke en arkeologisk registrering av planområdet. Bymiljøetaten vil ikke tillate kjøreatkomst fra Sørkedalsveien i ny reguleringsplan. Avkjørsler fra hovedvei ønskes sterkt begrenset. Sørkedalsveien er en hovedvei med ca ÅDT. Der en eiendom grenser inn til to offentlige veier, skal avkjørsel etableres fra den veien som er «lavest» i veihirakiet. Fridtjof Nansens vei er en samlevei med 1000 ÅDT og bilatkomst til hele bygget må løses fra Fridtjof Nansens vei. Tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for utbyggingsavtale. Eiendoms- og byfornyelsesetaten Planinitiativet ser ikke ut til å utløse behov for utbyggingsavtale innen EBYs ansvarsområder. Ruter AS forutsetter at planen ikke berører veibredden i Sørkedalsveien. For eventuelle kommentarer fra forslagsstiller og Plan- og bygningsetaten se punkt samt beskrivelsen og vurderingen av planforslaget. 3.2 FORHÅNDSUTTALELSER Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg Liste over forhåndsuttalelser 1. Bydel Frogner Vann- og avløpsetaten Renovasjonsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus B A Wahl invest AS

23 Saksnr: Side 23 av Sørkedalsveien 7 v/ Nora Abelson og Ketil Sahlen Sørkedalsveien 7 v/ Nora Abelson og Ketil Sahlen Sørkedalsveien 7 v/ Petter Faye-Lund Sørkedalsveien 7 v/ Hilde Faye-Lund Sameiet Nye Major v/ Arne Kjeldsen Sørkedalsveien 7 v/ Birgitte og Stein Jacob Frisch Sørkedalsveien 7 v/ Steinar Grjotheim Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens kommentarer 1. Bydel Frogner Det vises til uttalelse ved samråd og bemerkes at bydelsutvalget er positive til planforslaget på linje med Plan- og bygningsetaten. Forslagsstillers tilsvar: Bydelsutvalget slutter seg til Plan- og bygningsetatens foreløpige anbefalinger med unntak av at utvalget mener en forlengelse av lamellene bør unngås. Plan- og bygningsetatens foreløpige anbefalinger er i hovedsak fulgt opp av forslagsstiller i foreliggende planforslag. Anbefalinger fra PBE som ikke er imøtekommet fullt ut er nærmere omtalt i planbeskrivelsens kap. 4.1 "Forslagsstillers faglige begrunnelse". Dette gjelder atkomst og byggegrense mot Sørkedalsveien. Forslagsstiller er ikke enig med bydelsutvalget i at en forlengelse av lamellene bør unngås. Den foreslåtte forlengelsen vurderes som et riktig grep med tanke på å skape en klarere og mer enhetlig bebyggelsesstruktur i området, noe illustrasjonsmaterialet etter forslagsstillers syn dokumenterer på en god måte. Den foreslåtte forlengelsen innebærer at bygningsvolumene strekkes ut mot en byggelinje som samsvarer bedre med nabobebyggelsen både mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei, og bidrar på denne måten til at fasadelivet langs disse gatene får et mer harmonisk preg. Bydelsutvalgets bemerkning på dette punktet er derfor ikke tatt til følge. Plan- og bygningsetatens kommentar: Plan- og bygningsetaten anbefaler at bebyggelsen utformes med en lamellstruktur, som gir bebyggelsen en vertikal oppdeling og lettere uttrykk. Derimot anbefaler ikke etaten at bebyggelsen forlenges ut over gjeldende byggegrense mot Sørkedalsveien. 2. Vann- og avløpsetaten Det ligger hovedledninger i Fridtjof Nansens vei. Disse ligger utenfor planområdet og bør således ikke berøres av forslaget, men ved planlegging av ramper til kjellernivå bør de bli vurdert. Det vil bli stilt krav om lokal overvannshåndtering. Forslagsstillers tilsvar: Eksisterende ledningsanlegg ligger utenfor planområdet, og vil ikke bli berørt av planforslaget. Det vil ikke skje nivåendringer over ledningsanlegg som følge av ramper til kjelleranlegg da eksisterende kjelleranlegg med ramper vil beholdes som i dag. Eksisterende bebyggelse som forutsettes beholdt dekker allerede store deler av planområdet, og det kan derfor i praksis vise seg vanskelig å innføre fullverdige løsninger for lokal overvannshåndtering. Forslagsstiller er imidlertid innstilt på å følge opp dette ved videre prosjektering, og det er tatt inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om at det skal tilstrebes å bruke åpne overvannsløsninger der dette er mulig. Plan- og bygningsetatens kommentar:

24 Saksnr: Side 24 av 49 Plan- og bygningsetaten mener bemerkningen må tas til følge. Idet bebyggelsen opptar store deler av planområdet anbefaler etaten at det vurderes grønne tak som en del av overvannshåndteringen. 3. Renovasjonsetaten Ved bygging av bolig henvises det til Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune og Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger. Det presiseres at husholdning- og næringsavfall ikke skal blandes. Forslagsstillers tilsvar: Framtidig avfallsløsning planlegges med søppelrom/ komprimator i kjeller og eventuelt eget avfallsrom for boliger i kjeller som dimensjoneres etter Renholdsetatens retningslinjer. Forslagsstiller vil ta kontakt med REN vedr. volumberegning, plassering og type avfallsløsning tidlig i prosjekteringsfasen for forhåndsgodkjenning. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. 4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen forutsetter at reguleringsplanen utarbeides i samsvar med overordnete planer og har ingen konkrete merknader basert på den oversendte informasjonen. Forslagsstillers tilsvar: Tas til orientering. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. 5. B A Wahl invest AS BAWI orienterer om at Sørkedalsveien 10 har hatt inn- og utkjøring for person og lastebiler til Sørkedalsveien gjennom Sørkedalsveien 8 i over 20 år, og ønsker informasjon om hvordan felles innkjøring fra Sørkedalsveien kan bli ivaretatt. Forslagsstillers tilsvar: Naboeiendommen i Sørkedalsveien 10 har en tinglyst avtale om atkomst fra Sørkedalsveien gjennom nr. 8. Forslagsstiller ønsker å redusere atkomstrafikken til og fra Sørkedalsveien mest mulig for å imøtekomme Bymiljøetatens merknader, og er derfor innstilt på å terminere denne avtalen med naboeiendommen ifm. behandling/vedtak av ny reguleringsplan for Sørkedalsveien 8. Avtalen er utformet slik at den kan sies opp ensidig av hjemmelshaver til nr. 8. Plan- og bygningsetatens kommentar: Plan- og bygningsetaten støtter Bymiljøetatens samrådsuttalelse og anbefaler at all kjøreatkomst til planområdet etableres fra Fridtjof Nansens vei. 6. og 7. Sørkedalsveien 7 v/ Nora Abelson og Ketil Sahlen Overnevnte varsler innvendinger mot foreslåtte høyder og økte arealer mot Sørkedalsveien på grunn av at lys- og utsiktsforhold blir vesentlig forringet og de vil få gjenboere. Forslagsstillers tilsvar:

25 Saksnr: Side 25 av 49 Konsekvenser mht. lys- og utsiktsforhold er dokumentert gjennom sol-/skyggediagrammer som er presentert i planbeskrivelsen. Disse viser at det ikke vil bli endrede sol-/skyggeforhold for Sørkedalsveien 7 fra ca. 1. mai og gjennom sommeren. Ved jevndøgn vil fasaden i Sørkedalsveien 7 vil få noe mer slagskygge tidlig på ettermiddagen enn i dagens situasjon. Etter kl vil ikke slagskyggen fra nr. 8 berøre nr. 7. på denne tiden av året heller. Utsikten fra Sørkedalsveien 7 vil etter forslagsstillers syn berøres minimalt av den foreslåtte påbyggingen. Sørkedalsveien 7 er en lavere bygning enn nr. 8, og ingen av leilighetene i nr. 7 har derfor utsikt over "Statoilbygget" i dag. Ny bebyggelse foreslås heller ikke utvidet i bredden. Det vil etter forslagsstillers mening være av større betydning for utsikten at dagens bensinstasjon (som ligger rett over gaten for nr. 7), vil forsvinne fra gatebildet som følge av den nye situasjonen. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. 8. og 9. Sørkedalsveien 7 v/ Petter og Hilde Faye-Lund Overnevnte varsler innvendinger mot foreslåtte høyder og økte arealer mot Sørkedalsveien på grunn av at lys- og utsiktsforhold blir vesentlig forringet og de vil få gjenboere nær soverom. Forslagsstillers tilsvar: Se kommentar til nr. 6. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. 10. Sameiet Nye Major v/ Arne Kjeldsen Sameiet stiller seg bak innsendte uttalelser fra Sørkedalsveien 7 og ber om at lys og utsiktsforhold for Sørkedalsveien 7 blir hensyntatt blant annet ved tilbaketrukne øvre etasjer og en åpen arkitektur. Forslagsstillers tilsvar: Se kommentar til nr. 6. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. 11. Sørkedalsveien 7 v/ Birgitte og Stein Jacob Frisch Overnevnte varsler innvendinger mot at fasaden til Sørkedalsveien 8 vil bli høyere og nærmere Sørkedalsveien 7, som vil skade lysforhold og utsikt samt at de vil få gjenboere. Forslagsstillers tilsvar: Se kommentar til nr. 6. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. 12. Sørkedalsveien 7 v/ Steinar Grjotheim Det påpekes at dersom hotellet bygges, bør det stilles krav om ny rundkjøring og fotgjengerovergang i Sørkedalsveien foran nedkjøringen til Nye Majors parkeringskjeller. Dette for å sikre at 300 leiligheter har inn-/utkjøring innenfor bomringen, mange gående krysser på forskjellige steder over midtrabatten, enkelte biler "forserer" midtrabatten, hastigheten i Sørkedalsvien reduseres og flybussen slipper å kjøre opp til

26 Saksnr: Side 26 av 49 neste rundkjøring for å snu. Trafikken til og fra hotellet vil bli enklere og eventuell ledig kapasitet i parkeringskjelleren i Nye Major kan bli lettere tilgjengelig for hotellets gjester. Forslagsstillers tilsvar: I vår planlegging av prosjektet har vi forhold til føringer og retningslinjer fra trafikkavdelingen i Bymiljøetaten. En ny rundkjøring i Sørkedalsveien er da ikke relevant. Problemstillingene som tas opp er ikke relatert til vårt prosjekt, men kun relatert til problemstillingen til sameiet i Sørkedalsveien 7 og deres ønske om å kunne kjøre inn til sentrum uten å måtte kjøre ut av bompengeringen. Vi kan ikke løse opp i dette problemet. Plan- og bygningsetatens kommentar: Tas til orientering. FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 3.3 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Sørkedalsveien 8 AS ønsker som ny eier å realisere utviklingspotensialet på eiendommen iht. nye muligheter når dagens leietaker (Statoil Fuel & Retail) flytter ut Reguleringsformål Det er foreløpig ikke inngått leiekontrakter med framtidige brukere av Sørkedalsveien 8, og det er derfor viktig for forslagsstiller å ha en fleksibilitet mht. framtidig bruk av eiendommen. Etter en innledende mulighetsstudie er det konkludert med at eiendommen egner seg godt til kontorformål som i dag eller til hotellformål eller boliger. I tillegg er det aktuelt å innpasse tjenesteyting og utadrettet virksomhet (forretning, bevertning m.m.) i de nedre etasjene. Kontor Eksisterende bygning som i hovedsak skal beholdes, er opprinnelig bygget for kontorbruk, og bygningsstrukturen egner seg fortsatt godt til dette formålet. Eiendommen ligger i et attraktivt kontorområde med en rekke større virksomheter, deriblant Nordea, KPMG, NHO, NVE, HÅG, Orkla, Oslo kommune m.fl., og har gode profileringsmuligheter mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei. En nyrenovert kontorbebyggelse i Sørkedalsveien 8 vil derfor være attraktiv for nye leietakere i kontormarkedet. Hotell Bygningsstruktur, konstruktivt aksesystem og volumoppbygging i eksisterende bygning er slik at det relativt enkelt lar seg gjøre å transformere den til et rasjonelt hotellbygg. Samtidig er det meget liten overnattingskapasitet på Majorstuen i dag, og det kan derfor være behov for et nytt hotell i området. Bolig Forslagsstiller ønsker i utgangspunktet å imøtekomme intensjonene i overordnede planer og Plan- og bygningsetatens oppfordring om å tilrettelegge for nye boliger innenfor planområdet. Det er utarbeidet skisseløsninger for innpassing av ca. 110 boenheter i den vestre lamellen der forutsetningene mht. lys og solinnfall er gunstige mhp. boliger. Det er også utarbeidet skisseløsninger med boliger innpasset i de to øverste etasjene i begge lamellene. Dette gir til sammen ca. 40 boliger. Tomtesituasjonen innebærer at det vil være begrensede muligheter for å innpasse felles utendørs oppholdsarealer. På bakkeplan finnes det ikke arealer med størrelse og form som er egnet til formålet.

27 Saksnr: Side 27 av 49 Deler av takflatene vil imidlertid kunne utvikles som gode fellesarealer. Et eventuelt boligprosjekt Sørkedalsveien 8 vil henvende seg til kjøpere som ønsker og aksepterer en urban bosituasjon sentralt på Majorstuen, og for disse vil nærheten til Frognerparken og lett tilgang til marka kunne kompensere for begrensede fellesarealer innenfor planområdet. Eiendommen ligger utsatt til mhp. støy- og luftforurensing, og det er derfor utfordrende å finne løsninger som tilfredsstiller gjeldende miljøkrav og som samtidig er økonomisk gjennomførbare. Særlig vurderes støysituasjonen som utfordrende i så måte. Forslagsstiller ønsker likevel at det i reguleringsplanen holdes åpent for boligformål. Utadrettet virksomhet på gateplan (forretning, bevertning m.m.) Forslagsstiller ser det som ønskelig å ha fleksibilitet til å kunne etablere utadrettet virksomhet i bebyggelsens nedre plan, både mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei. Dersom hotell skulle bli hovedformålet, kan det ligge godt til rette for etablering av restaurant-/bevertningssted med tilknytning til hotelldriften, sammen med annen forretnings-/servicevirksomhet knyttet til de offentlige gaterommene. I tilfelle kontor/bolig blir hovedformålet vil andre kombinasjoner av utadrettet virksomhet på gateplan være aktuelt, f.eks. forretninger, bevertning, frisør, treningslokaler, utstilling osv. Underetasjen Eksisterende underetasje beholdes slik den er i dag med noe tilpasning mot Fridtjof Nansens vei. Adkomst og innkjøring til varemottak og parkeringskjeller vil som i dag skje fra Fridtjof Nansens vei. Underetasjen gir i dag, og etter ombygging, plass for maksimalt ca. 130 p-plasser Kombinasjoner av reguleringsformål For å illustrere muligheter innenfor foreslått regulering er det sett på 4 ulike kombinasjoner av reguleringsformål som vurderes som aktuelle, og som illustrerer spennet i muligheter på en god måte. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av disse. Eksempel 1 Hotell som hovedformål: I eksempel 1 tenkes begge lamellene fra 2. til 10. etasje benyttet til hotellformål. Hele 1. etasje samt del av underetasje som har tilknytning til gateplan i Fridtjof Nansens vei benyttes til utadrettet virksomhet som treningsstudio, forretninger og bevertning. Eksisterende bygg med forlengelse av lamellene egner seg godt som hotell. Bredden på lamellene og etasjehøyden på eksisterende bygning passer godt til dette formålet. Hovedinngangen for hotellet forutsettes lagt til Sørkedalsveien der hotellet kan gis en god eksponering mot en av hovedgatene på Majorstuen samtidig som hotellet gis en logisk henvendelse mot kollektivknutepunktet Majorstuen stasjon. Avkjøringsmulighet med av- og påstigningslomme for buss/taxi fra Sørkedalsveien er derfor svært viktig. Glassgården mellom lamellene vil fungere som kommunikasjonsrom for hotellet. 1. etasje vil fungere som vrimleareal med utadrettede virksomheter som forretninger, spisesteder, resepsjon og konferansedel for hotellet. Arealet i underetasjen mot Fridtjof Nansens vei tenkes tilrettelagt for utadrettet virksomhet og knyttet sammen med vrimlearealet i 1. etasje med romslige rulletrapper.

28 Saksnr: Side 28 av 49 Eksempel 2 Kontor og bolig som hovedformål: I eksempel 2 tenkes den østre lamellen fra 2. til 10. etasje benyttet til kontorformål som i dag, mens den vestre lamellen benyttes til boliger fra etasje. 2. etasje i vestre lamell, hele 1. etasje samt del av underetasje som har tilknytning til gateplan i Fridtjof Nansens vei benyttes til utadrettet virksomhet som treningsstudio, forretninger og bevertning. Kontor i kombinasjon med boliger er mulig dersom glassgården mellom lamellene senkes til dekke over 2. etasje. Dette er nødvendig for at boligene skal gis tilstrekkelig dagslys. Boligene kan sikres separate innganger fra vest til hovedtrappene i boliglamellen. Felles uteoppholdsareal anlegges som takterrasse på toppen av boliglamellen. Vrimlearealet i 1. etasje tenkes også i dette eksemplet som et attraktivt og utadvendt areal med forretninger, restauranter og tjenesteyting. Arealet i underetasje mot Fridtjof Nansens vei tenkes også benyttet til utadrettet virksomhet og knyttet sammen med vrimlearealet i 1. etasje gjennom åpent dekke og romslige rulletrapper. Eksempel 3 Kontor og forretning som hovedformål: I eksempel 3 tenkes begge lamellene fra 3. til 10. etasje benyttet til kontorformål som i dag. Hele 1. og 2. etasje samt del av underetasje som har tilknytning til gateplan i Fridtjof Nansens vei benyttes til utadrettet virksomhet med hovedvekt på forretninger. I tillegg treningsstudio og bevertning. Eksisterende bygg med forlengelse av lamellene kan fungere godt som kontor. Bredden på lamellene gir gode og fleksible kontorarealer. Hovedinngangen forutsettes som for hotellformål lagt til Sørkedalsveien der et kontorbygg kan gis en god eksponering mot en av hovedgatene på Majorstuen samtidig som det etableres en logisk henvendelse mot kollektivknutepunktet Majorstuen stasjon. Avkjøringsmulighet med av- og påstigningslomme fra Sørkedalsveien er derfor svært viktig også for et kontorbygg. Glassgården mellom lamellene skal fungere som kommunikasjonsrom for kontorbygget. I 1. etasje tenkes et vrimleareal med utadrettede virksomheter som forretninger, spisesteder, resepsjon og evt. konferansesenter for kontorbygget. Arealet i underetasje mot Fridtjof Nansens vei tenkes som i de andre eksemplene benyttet til utadrettet virksomhet og knyttet sammen med vrimlearealet i 1. etasje gjennom åpent dekke og romslige rulletrapper.

29 Saksnr: Side 29 av 49 Eksempel 4 Hotell og bolig som hovedformål: I eksempel 4 tenkes den østre lamellen fra 1. til 10. etasje benyttet til hotellformål, mens den vestre lamellen benyttes til boliger fra etasje. Deler av 2. etasje, det meste av 1. etasje samt del av underetasje som har tilknytning til gateplan i Fridtjof Nansens vei benyttes til utadrettet virksomhet som treningsstudio, forretninger og bevertning. Eksemplet med kombinasjon hotell i en lamell og boliger i den andre kan fungere meget godt. Glassgården mellom lamellene forutsettes her senket til dekke over 2. etasje for at boligene skal få tilstrekkelig dagslys. Boligene sikres separate innganger fra vest til hovedtrappene i boliglamellen. Etasjehøyden i eksisterende bygning gjør det enkelt å tilpasse for boliger og hotell. Boligene får en ekstra kvalitet ved at romhøyden blir større enn minstekravet. Felles uteoppholdsareal anlegges som takterrasse på topp av boliglamellen. Vrimlearealet i 1. etasje tenkes som et attraktivt og utadvendt areal med forretninger, restauranter og resepsjon for hotellet. Arealet i underetasje mot Fridtjof Nansens vei tenkes som i de andre eksemplene benyttet til utadrettet virksomhet og knyttet sammen med vrimlearealet i 1. etasje gjennom åpent dekke og romslige rulletrapper Atkomst Bebyggelsesstruktur, tomtesituasjon og foreslåtte nye formål gjør at eiendommen vil få sin naturlige henvendelse mot Sørkedalsveien. Hovedinngangen til et kontor-/hotellbygg vil bli lagt mot Sørkedalsveien siden dette er den opplagte framsiden av bygget, med arkitektonisk frontmotiv, henvendelse mot kollektivknutepunktet og hvor 1. etasje har god kontakt med gateplan (i Fridtjof Nansens vei er det underetasjen som ligger til gateplanet). Det er derfor svert viktig at kjøreatkomsten fra Sørkedalsveien opprettholdes. Dette primært av hensyn til nødvendig buss-/taxitransport for besøkende til hotell og kontorer, men også med tanke på universell utforming og tilgjengelighet for alle. Det er i praksis ingen alternativer til atkomsten fra Sørkedalsveien da det ikke er plass på egen tomt til kjøreatkomst mellom hovedinngang og Fridtjof Nansens vei (underetasjen fyller hele tomten og blokkerer kjøring rundt bygget). Planforslaget legger opp til en vesentlig reduksjon av trafikken til og fra Sørkedalsveien i og med at eksisterende bensinstasjon rives og ved at atkomsten til naboeiendommen (Sørkedalsveien 10) stenges. Trafikksituasjonen vil dermed bli mer oversiktlig og klart bedre enn i dagens situasjon. Forslagsstiller kan derfor ikke akseptere en stenging Tomteutnyttelse og høyder En teknisk gjennomgang av eksisterende bygningsmasse har vist at nåværende bebyggelse kan påbygges med 2 nye etasjer, fra 8 til 10 etasjer, uten større konstruksjonsmessige endringer, og at bygningsfløyene samtidig kan forlenges både mot nord og sør. Dette gir en tomteutnyttelse %-BRA på 450 % som er samsvarende med maks. utnyttelse for det aktuelle fortettingsområdet i forslag til KDP for byutvikling og bevaring. Forslagsstiller mener at denne utnyttelsen harmonerer godt med områdets urbane karakter. Eksisterende bebyggelse har hovedgesims på ca. kote 77,4 meter, mens regulert maksimumshøyde er 80,3 meter. Påbygging av to etasjer oppå eksisterende bygning innebærer at hovedgesims vil ligge på ca. kote 85,0 meter. Se også illustrasjoner i kap. 4.2.

30 Saksnr: Side 30 av Bebyggelsesstruktur og estetikk Illustrasjonsprosjektet viser en framtidig bygningsmasse i Sørkedalsveien 8 med en klarere lamellstruktur enn i dag ved at påbyggene i hovedsak vil skje over lamellene og ikke over midtpartiet, og ved at kun lamellene i nåværende struktur forlenges. Dette vil forsterke bebyggelsesstrukturen i området som allerede har en markert lamellstruktur, og samtidig gi bebyggelsen et lettere uttrykk og en klarere form enn i dag. Det er en målsetting å tilpasse bygget til omgivelsene, gjøre det mer åpent og tilgjengelig, og gi området en oppgradering med utadrettede aktiviteter på gateplan. Det vil bli lagt vekt på å gi bygningsmassen klart definerte innganger som knytter seg bedre til gaterommene i Sørkedalsveien og i Fridtjof Nansens vei enn i dag. Dette gjøres ved å fjerne eksisterende bensinstasjon og trappeanlegg, som i dag fungerer som barrierer mot hhv. Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei, og trekke bebyggelsen lenger ut mot gateløpene, til byggegrenser som samsvarer bedre med nabobebyggelsen. Det legges samtidig opp til at gateplanet i størst mulig grad skal benyttes til publikumsrettet virksomhet (butikker, serveringssteder etc.), både mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei. Sørkedalsveien 8 vil gjennom disse grepene få en langt bedre henvendelse til de offentlige byrommene, og gateløpene får samtidig mer kontinuerlige og urbane fasadeforløp. Fasadene på eksisterende bygg vil ved ombygging bli fjernet og bebyggelsen vil få et nytt, moderne og helhetlig arkitektonisk uttrykk med utstrakt bruk av glass og lys innramming. Planlagte tilbygg i 1. etasje mot Fridtjof Nansens vei, utføres som et transparent paviljongbygg med flatt tak som legges inntil lamellenes sluttede form, tilsvarende basen for KPMG-bygget. Midtpartiet mellom lamellene oppover i etasjene blir utformet som transparent glassfasade. Tilsvarende bygges de to nye etasjene på eksiterende bygning med lette konstruksjoner i glass og aluminiumprofiler Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) Omreguleringen av Sørkedalsveien 8 forutsetter at eksisterende bygningsmasse beholdes og ombygges/rehabiliteres til ny bruk. Dagens situasjon på bakkeplan vil dermed også i hovedsak bli som i dag. De ubebygde arealene på bakkeplan er små og har en form og beliggenhet som gjør at de er lite egnet som oppholdsarealer. Det største sammenhengende arealet på bakkenivå ligger ut mot Sørkedalsveien. Dette er uegnet for uteopphold på grunn av støy- og luftforurensing. Tomtearrondering, bygningsmessige forutsetninger og miljøsituasjon innebærer dermed at felles uteareal for eventuelle boliger må anlegges på tak. Skisseprosjekt for innpassing av boliger viser at den vestre bygningslamellen kan være godt egnet for boliger. Skissert løsning (eksempel 2 foran) viser totalt ca m² BRA boliger i etasje. Takplanet på skissert løsning utgjør brutto ca m² som tilsvarer ca. 12 % av skissert boligareal. I et konsept med én boliglamell er det ikke ønskelig eller hensiktsmessig å benytte takflaten på den andre lamellen som ekstra uteareal for boliglamellen. Dette vil gi store praktiske problemer knytte til atkomst, rømningsveier, privatrettslige avtaler, eierforhold m.v. Den andre takflaten vil dessuten være attraktiv som uteareal for framtidige brukere av denne lamellen, for eksempel som hotellterrasse eller kantine i kontorbygg. Dette betyr at minste felles uteareal på 16 % av boligenes BRA, som er foreslått for det aktuelle området i Utearealnormen, i praksis ikke kan oppnås i Sørkedalsveien 8. Et realistisk boligprosjekt på denne eiendommen betinger at den ene bygningslamellen kan utnyttes innenfor et rasjonelt konsept, og det er derfor foreslått at minste felles uteareal, MFUA, settes til 12 % av boligenes BRA. Dette tilsvarer kravet til uteareal i den tetteste del av byen, områdetype I, i Utearealnormen.

31 Saksnr: Side 31 av FORSLAGSSTILLERS ILLUSTRASJONER Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht. forslaget. Illustrasjonene er utarbeidet av Nyark AS. Figur: Dagens situasjon Figur: Framtidig situasjon

32 Saksnr: Side 32 av 49 Figur: Utomhusplan/takplan.

33 Saksnr: Side 33 av 49 Figur: Oppriss fravest. Figur: Oppriss fra nord.

34 Saksnr: Side 34 av 49 Figur: Underetasje/P-kjeller ved utnyttelse som hotell. Benyttes delvis som konferansesal. Figur: Underetasje/P-kjeller ved utnyttelse som kontor. Benyttes delvis som forretning mot Fridtjof Nansens vei.

35 Saksnr: Side 35 av 49 Figur: 1. etasje ved utnyttelse som hotell. Figur: 1. etasje ved utnyttelse som kontor. Benyttes delvis til bevertning mot Fridtjof Nansens vei.

36 Saksnr: Side 36 av 49 Figur: 1. etasje ved utnyttelse som hotell, bevertning og forretning. Figur: 2. etasje ved utnyttelse som hotell og boliger.

37 Saksnr: Side 37 av 49 Figur: 3.-6.etasje ved utnyttelse som hotell og boliger. Figur: etasje ved utnyttelse som hotell og boliger.

38 Saksnr: Side 38 av 49 Figur: etasje ved utnyttelse som hotell. Figur: Typisk etasje ved kontor som hovedformål.

39 Saksnr: Side 39 av 49 Figur: Langsnitt gjennom senket glassgård ved utnyttelse til hotell og bolig. Ny høyde Eksisterende høyde Regulert høyde Figur: Tverrsnitt som viser eksisterende høyde, nåværende regulert høyde og foreslått ny høyde for hovedgesims og overetasje. Senket glassgård mellom lamellene ved utnyttelse til hotell og bolig.

40 Saksnr: Side 40 av 49 Figur: Etasjesnitt som viser eksisterende høyde, nåværende regulert høyde og foreslått ny høyde for hovedgesims og overetasje.

41 Saksnr: Side 41 av 49 PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING 3.5 PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget Plan- og bygningsetaten er positiv til en utvikling på planområdet som er i tråd med overordnete føringer om å fortette rundt knutepunkter i sentrumsnærme områder. Imidlertid vil planforslaget være i strid med forslag til norm for uteoppholdsareal ved etablering av bolig på planområdet. Utgangspunktet for planforslaget er en til- og påbygging på eksisterende bebyggelse, men det åpnes også for riving av eksisterende bebyggelse og etablering av nybygg. Riving vil kunne tilrettelegge for boliger i henhold til overordnete føringer. Det er imidlertid usikkert om man kan tilrettelegge for tilstrekkelig kvalitet på uteareal. Etaten mener det er viktig å belyse at forutsetningene for etablering av blant annet god bokvalitet, uteoppholdsareal på terreng eller lokk og utforming av bebyggelsesstrukturen kan være vesentlig forskjellig ved etablering av nybygg enn ved gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Bebyggelsesstruktur og utnyttelse Forslagstillers stedsanalyse viser at en lamellstruktur kan fungere godt innpasset i situasjonen sammen med omkringliggende bebyggelsesstruktur, men foreslått utnyttelse vurderes som høy og kan føre til en massiv og for markant bebyggelse. Etaten anbefaler derfor at utnyttelsen senkes noe etter offentlig ettersyn, slik at bebyggelsen kan få et lettere uttrykk mot omkringliggende bebyggelse. Det må sikres en minimumsavstand mellom lamellene, slik at tilstrekklig dagslysforhold blir ivaretatt i bebyggelsen og innsyn til motliggende lamell minimeres. Foreslått lamellstruktur er kun sikret i bestemmelsene ved på- og ombygging av bebyggelsen. Etaten mener det og må settes kvalitetskrav til utforming av bebyggelsen ved nybygg. Dette for å sikre at heller ikke ny bebyggelse fremstår for massiv mot omgivelsene, men utformes med et variert uttrykk og sprang i fasaden. Byggegrense Ny byggegrense anbefales ikke plassert utenfor eksisterende byggegrense mot nord, øst eller vest. Mot vest mener etaten foreslått byggegrense kan skape trange forhold mot nabobebyggelsen i Sørkedalsveien 10, både på grunn av atkomst til boligene i Sørkedalsveien 8 og romlighet mellom byggene. Illustrasjonene viser ikke en utvidelse av eksisterende bebyggelse i bredden og etaten foreslår derfor at eksisterende byggegrense blir opprettholdt, men tilpasset til eksisterende bebyggelse som ligger utenfor gjeldende byggegrense. Eksisterende byggegrense mot nord vurderer etaten som godt tilpasset de tilgrensende byggene i Sørkedalsveien 6 og 10, og anbefaler at den blir videreført i planforslaget. Ved opprettholdelse av eksisterende byggegrense sikres også en plassering av ny bebyggelse noe lengre bort fra bebyggelsen på andre siden av Sørkedalsveien enn foreslått plankartet viser. Mot sør er byggegrensen trukket nærmere Fridtjof Nansens gate slik at bebyggelsen tilrettelegger for utadrettet virksomhet på gateplan. Etaten mener dette er et godt grep for å aktivisere gaterommet tilgrensende den eksisterende torgplassen mot Colosseum kino. Etaten anbefaler at det vurderes etter offentlig ettersyn om eksisterende nedkjørsel til parkeringsanlegget også bør inkluderes i ny bygningsmasse. Det må vurderes opp imot forholdet til bebyggelsen på Sørkedalsveien 10, som ligger tilbaketrukket fra gaten. Plan- og bygningsetaten kan ikke anbefale en utvidelse av eksisterende parkeringskjeller. Bestemmelsesgrensen for underjordisk parkering dekker store deler av planområdet og det bes om at det

42 Saksnr: Side 42 av 49 kvalitetssikres etter offentlig ettersyn at foreslått bestemmelsesgrense ikke overskrider eksisterende underjordisk parkeringsanlegg. Høyde Etaten kan anbefale foreslått høyde på bebyggelsen, som tilsvarer et påbygg i to etasjer på eksisterende bebyggelse. Det vil si 10 etasjer mot Sørkedalsveien og 11 etasjer mot Fridtjof Nansens vei. Tiltaket vil sannsynligvis i liten grad påvirke fjernvirkning og byens silhuett, der omkringliggende bebyggelse også er kraftige volumer. KPMG-bygget vil fortsatt framstå som klart høyest i området. I høyhusstrategien for Oslo skal det utarbeides et alternativ på 28 meter ved foreslåtte byggehøyder mellom meter. For Sørkedalsveien 8 er dette alternativet illustrert ved eksisterende bebyggelse. Etaten vurderer at en avstand på omkring 40 meter til bebyggelsen på motsatt side av Sørkedalsveien er tilstrekkelig for å sikre sol-og lysforhold til eksisterende boligbebyggelse ved en høydeøkning på to etasjer, idet forslaget er i tråd med overordnete planer om fortetting rundt knutepunkt i tett by. Etaten mener tekniske takoppbygg må integreres i byggets hovedvolum av hensyn til taklandskapets utforming, der integrerte takoppbygg kan bidra til et lettere uttrykk på bebyggelsesstrukturen. Plan- og bygningsetaten anbefaler at det sikres i bestemmelsene at takoppbygg som trapp, heishus og skjerming av uteoppholdsareal tilknyttet etablering av takterrasse skal plasseres over lamellene, slik at nødvendig takoppbygg fremhever lamellenes formuttrykk. Bruk Planforslaget åpner opp for en fleksibel regulering. Det vurderes som positivt at bebyggelsen kan tilpasses ulike formål for et fleksibelt bruk. Derimot ser etaten at det er nødvendig å sikre flere spesifikke forhold som kreves ved ulik aktivitet i bygget, slik at bebyggelsen får opparbeidet kvaliteter ut i fra om det etableres bolig, kontor eller hotell i de øverste etasjene. Etaten gjør oppmerksom på at Teknisk forskrifts minimumskarv om lydisolasjon ( 13-7) alltid gjelder og ivaretar eventuell internt støy i bebyggelsen ved en etablering av blandet bruksformål. Bolig og uteoppholdsareal Det er positivt at det er redegjort for muligheten til etablering av bolig på planområdet. Det kan synes som etablering av gode boliger vil være utfordrende idet både tilfredsstillende luft- og støyforhold kan bli vanskelig å ivareta. COWI har gjort støyvurdering og utredning av luftkvalitet som følger planforslaget. Utredningene er beskrevet under punkt I illustrasjonene foreslås boligbebyggelsen i den vestre lamellen, og det omtales en mulig plassering av boliger i de to øverste etasjene til begge lamellene. Etaten er positiv til foreslått plassering idet arealet mot vest og de øverste etasjene er best skjermet for støy og luftforurensing og vil ha gode solforhold. Området tilgrensende Sørkedalsveien vil være mest utsatt for støy og luftforurensning, og det må derfor særskilt vurderes om det kan etableres boliger i dette området. Plan- og bygningsetaten kan i utgangspunktet ikke anbefale boliger i de nederste etasjene mot Sørkedalsveien uten tilgang til en stille side. Planforslaget sikrer ikke et minimums eller maksimums areal som kan utvikles til bolig. Det må vurderes nærmere etter offentlig ettersyn. Forutsetningene for etablering av gode bokvaliteter vil kunne forandres vesentlig ved etablering av nybygg på planområdet og ved til- og påbygging på eksisterende bygningsmasse. Hvis det etableres nybygg bør det undersøkes nærmere en annen bebyggelsesstruktur for å etablere gode bokvaliteter med blant annet noe uteoppholdsareal på terreng eller lokk. Det vil imidlertid også være behov for å sikre flere kvaliteter ved rehabilitering eller ombygging enn det planforslaget viser, som blant annet en fastsettelse av boligens plassering og en variasjon av leilighetsstørrelser. Gjennomgående leiligheter bør etableres i størst mulig grad. Det anbefales ikke etablering av ensidige leiligheter i den vestre lamellen mot tilstøtende østre lamell eller ensidige leiligheter plassert i østre lamell mot Sørkedalsveien 6 på grunn av innsyn.

43 Saksnr: Side 43 av 49 Hovedoppholdsrom anbefales etablert mot sør og vest for å sikre gode lysforhold til leilighetene. Det foreslås balkonger utkraget inntil 2 meter fra hoved fasadeliv. Etaten anbefaler at dette reduseres til 1,5 meter på grunn av sol- og lysforhold til underliggende leiligheter samt en nettere estetisk utforming av bebyggelsen. Ved etablering av bolig må tilfredsstillende uteoppholdsareal være ivaretatt og uteoppholdsareal for bolig må eventuelt prioriteres på takterrassene. Idet det er lite tilgjenglig areal på gateplan ved en til-/ påbygging, samt at dette arealet er utsatt for støy og luftforurensing, kan etaten vurdere å anbefale uteoppholdsareal kun på tak. Det er dermed særdeles viktig at dette arealet opparbeides med god kvalitet. Norm for uteoppholdsareal i indre Oslo anbefaler for sentrumsranden og knutepunkter en etablering av 16 % uteoppholdsareal av boligens bruksareal. Etaten anbefaler at dette legges til grunn i planforslaget, samtidlig som det oppfordres til å etablere gode skjermete uteoppholdsareal med godt innslag av vegetasjon. Etaten anbefaler at det vurderes grønne tak som en del av overvannshåndteringen der det ikke skal anlegges takterrasser. Grønne tak kan også gi visuelle kvaliteter til takterrassene. Etaten ber om bemerkninger ved offentlig ettersyn angående etablering av bolig på planområdet med tilhørende uteoppholdsareal, og vil avvente høringen før det tas endelig stilling til om det kan anbefales en etablering av bolig. Hotell og kontor Etaten mener det er nødvendig å sikre i reguleringsbestemmelsene at det må være tilstrekkelig kvalitet på utsyn fra hotell og kontor. Det må også sikres at bevertning som tillates på takplan kun etableres i sammenheng med kontor- og hotellvirksomhet og ikke går på bekostning eller forringer boligene eller boligenes uteoppholdsareal. Forretning og utadrettet virksomhet Plan- og bygningsetaten er positiv til at det tilrettelegges for utadrettet virksomhet mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei. Publikumsrettete funksjoner i 1. etasje tilgrensende fortau kan aktivisere gateplanet og gi gode kvaliteter til lokalmiljøet. Plan- og bygningsetaten mener det må sikres i bestemmelsene at utadrettet virksomhet plassert mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei skal etableres med egen inngang direkte fra fortau. Etaten anbefaler at det sikres en oppdeling av forretningsarealet og foreslår en fordeling der en forretning skal være maks 1500 m 2 og de øvrige på maks 500 m 2, slik at forretningsdelen kan legge til rette for et variert bymiljø og tilbud. Det må vurderes om forretningsarealet skal minimeres til 3000 m 2, idet etaten ikke ser behov for etablering av forretningsvirksomhet i 2. etasje uten direkte henvendelse mot gatenivået. Atkomst og utforming av areal tilgrensende offentlig vei Bymiljøetaten har uttalt ved samråd at all kjøreatkomst til planområdet må etableres fra Fridtjof Nansens vei, siden det er ønskelig å minimere avkjørsler fra hovedveier. Trafikkanalysen bemerker at to avkjørsler til bebyggelsen gir noen utfordringer med logistikk og lesbarhet. Plan- og bygningsetaten støtter Bymiljøetaten i sin vurdering og er skeptisk til avkjørsel fra Sørkedalsveien. Plan- og bygningsetaten ber imidlertid om innspill fra Bymiljøetaten, Trafikketaten og eventuelt Oslo Politidistrikt om mulighet for etablering av avkjørsel fra Sørkedalsveien begrenset til atkomst kun for buss og taxi tilhørende hotellvirksomheten. Det vil og være nyttig med innspill på eventuelle andre akseptable løsninger for av- og påstigning for buss og persontransport til Sørkedalsveien 8 for bruk ved hotell og kontorvirksomhet. Etaten oppfordrer til å blant annet vurdere om det er mulighet for etablering av en av- og påstigning fra Fridtjof Nansens vei. Plan- og bygningsetaten avventer derfor høringen til det tas endelig stilling til avkjørsel fra Sørkedalsveien. Det påpekes at Majorstua defineres som et knutepunkt og at brukere av planområdet har

44 Saksnr: Side 44 av 49 gode muligheter til å ankomme med kollektivtransport som buss, trikk eller t-bane. Arealene tilgrensende offentlige veieformål oppfordrer PBE at blir utformet i samarbeid med Bymiljøetaten. Parkering Plan- og bygningsetaten påpeker at minimumstall i den til en hver tids gjeldene parkeringsnorm for næring må legges til grunn for planforslaget. Majorstua er et knutepunkt med god kollektivdekning og etaten kan derfor ikke anbefale en høyere parkeringsdekning. I planforslaget redegjørs det for at det i utgangspunktet er planlagt å opprettholde eksisterende parkeringskjeller. Dersom det blir overflødige plasser ved å legge minimumsnormen til grunn vil dette bli håndtert i byggesak. Sykkelparkering sikres etablert etter den til en hver tids gjeldende parkeringsnorm. Det må vurderes behov for å tilrettelegge for flere sykkelparkeringsplasser på gateplan for besøkende til forretninger eller annen utadrettet virksomhet Foreløpig konklusjon Plan- og bygningsetaten er positiv til en utvikling på planområdet som er i tråd med overordnete føringer om å fortette i områder med god kollektiv dekning. Publikumsrettet virksomhet mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei kan gi gode kvaliteter til området ved å aktivisere gateplanet. Det vurderes som positivt med en fleksibel regulering, men kvalitetskrav må imidlertid sikres for det enkelte formål, særlig i forhold til bolig. Det er positivt at det er redegjort for muligheten til etablering av bolig på planområdet. Etaten vil avvente høringen før det tas endelig stilling til om planområdet kan anbefales til boligformål med tilhørende uteoppholdsareal, idet støy og luftforurensning kan gjøre det utfordrende å sikre tilfredsstillende bokvalitet. Plan- og bygningsetaten avventer og høringen før det tas endelig stilling til en mulig begrenset avkjørsel fra Sørkedalsveien kun for buss og taxi tilhørende hotellvirksomheten. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien fjernes, utnyttelsen senkes, tekniske takoppbygg inkluderes i bebyggelsens hovedvolum, byggegrensen innstrammes, utadrettet virksomhet sikres plassert i 1. etasje mot Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei med egen inngang til virksomhet som vendes mot fortau, parkering for næring etableres etter minimumsnorm og ved etablering av bolig må tilstrekkelige bokvaliteter sikres i bestemmelsene.

45 Saksnr: Side 45 av KART OG BESTEMMELSER 4.1 NEDSKALERT PLANKART

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer