Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen"

Transkript

1 Eiendomsbransjen En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører 1

2 Om Senter for eiendomsfag Senter for eiendomsfag er et nasjonalt kompetansesenter for eiendom, stiftet i Senteret er et kunnskapsbasert knutepunkt mellom eiendomsaktører i privat, offentlig og ideell sektor på den ene siden og akademiske utdannelsesinstitusjoner på den andre siden. Vi identifiserer kompetansehull av betydning for eiendomsaktørene og sørger for at disse dekkes gjennom å etablere kompetansegivende deltidsstudier og andre kunnskapstilbud for personer i eller på veg inn i eiendomsrelaterte yrker. Senter for eiendomsfag og medeier Norsk Eiendom, bransjeforeningen for ledende eiendomsaktører, arbeider for at norsk eiendomsbransje blir mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs. En synlig bransje innebærer at den: synliggjør seg som en sentral ressurs i by-, steds- og samfunnsutvikling viser at den er fremtidsrettet og at den tar samfunnsansvar synliggjør at den forvalter store samfunnsverdier En kunnskapsbasert bransje innebærer at den må: høyne sin kompetanse som bestiller og premissleverandør høyne sin kunnskap om løsninger som er bærekraftige både i et økonomisk og i et globalt perspektiv sikre fremtidig utdannelse, forskning og innovasjon En seriøs bransje innebærer at den må: styrke sitt omdømme sikre et bredt engasjement omkring miljøriktige bygg synliggjøre eiendom som en sunn og attraktiv investering Besøk oss gjerne i Øvre Vollgate 7 i Oslo sentrum - her vil du finne: Førsteklasses undervisning for ansatte på alle nivåer i eiendomsbransjen Undervisning i skjæringsfeltet mellom bransje og akademia Høykvalitets fagtreff Faglige nettverksarenaer for ledere og spesialister Les mer om oss på og 2

3 Innledning - hvorfor en introduksjon til eiendomsbransjen? Vi omgis og påvirkes daglig av eiendomsinvesteringer enten vi oppholder oss i kontorbygg, parkerer bilen, handler på kjøpesenter, tilbringer fritiden i eget hjem eller benytter oss av offentlige og private servicetilbud. Eiendom er slik sett uløselig knyttet til vår livsførsel, ofte uten at vi er det bevisst. Aktørene i eiendomsbransjen bidrar til en betydelig verdiskapning i vårt samfunn, gjennom utvikling, forvaltning og drift av formålsbygg, bolig-, kontor-, hotell-, logistikk- og handelsvirksomhet. Kvaliteten av vårt bebygde samfunn skapes og omformes av en initiativrik bransje som du her kan lese mer om. Historisk er eiendomsbransjen blitt opplevd som lite tilgjengelig i samfunnsbildet. Vi tror at dette i stor grad henger sammen med følgende faktorer: Eiendomsbransjen er en relativ ung bransje, som i stor grad er skapt etter den omfattende bankkrisen i Norge på slutten av og begynnelsen av 1990-tallet. Eiendomsselskapene har i stor grad vært små gründer- og familiedrevne foretak, med lokal tilhørighet. Selskapenes eiere og ledere har vært lite opptatt av å synliggjøre egen virksomhet for offentligheten. I fravær av en sterk og selvstendig identitet er eiendomsbransjen i utstrakt grad blitt kategorisert som en del av «eiendoms- og byggebransjen», «byggsektoren» eller «byggenæringen» - fellesbetegnelser for aktører med bygg som forretningsområde. Med denne brosjyren ønsker vi å invitere deg til å bli bedre kjent med eiendomsbransjen bestilleren og selve motoren i byggenæringen, som utgjør Norges største landbaserte næring. Vi trenger ditt engasjement og din nysgjerrighet fremover, slik at vi kan skape enda bedre byer og tettsteder. God eiendomsfaglig lesning! Oslo, juni 2014 Senter for eiendomsfag 3

4 Dette er eiendomsbransjen Eiendomsbransjen kjennetegnes primært ved virksomheter og aktører som investerer i eller i tilknytning til fast eiendom, der det enkelte eiendomsprosjekt inngår i en overordnet by- og stedsutvikling. De enkelte virksomheter i bransjen kan være høyst ulike hva angår segment, kompetanse, investeringshorisont samt risikovilje og -evne. Like fullt deler de følgende sentrale egenskaper: Premissgiver, i den forstand at den er oppdragsgiver for den utførende og rådgivende delen av byggebransjen. Gründerånd, i den forstand at de stort sett er «hands on», og utfører et kommersielt håndverk som kombinerer eiendomsfaglig kompetanse og risikovilje med kreativ skaperånd. Kompetanse- og kapitalintensiv natur, i den forstand at store verdier skapes med egne og andres kunnskap samt økonomiske midler. Virksomheter som hører naturlig til eiendomsbransjen er selskaper med en aktiv eiendomsportefølje, fast bemanning og én eller flere merkevarer knyttet til sin virksomhet. Den utvidede eiendomsbransjen rommer også aktører med eiendomskompetanse som gir råd og utfører oppdrag for primæraktørene i eiendomsbransjen, eksempelvis bolig- og næringsmeglere, eiendomsforvaltere og driftere, entreprenører, arkitekter, eiendomsjurister, øvrige eiendoms- og byggfaglige rådgivere. Dernest kommer den øvrige omverden av rådgivere som ikke selv besitter eiendomskompetanse men som er eksperter innen tilliggende kompetanseområder, slik som skatt og avgift, PR, kommunikasjon, revisjon m.m. Figuren nedenfor er ment å illustrere at eiendomsbransjen omkranses av en omverden av rådgivere med og uten direkte eiendomskompetanse. Øvrige rådgivere Rådgivere med eiendomskompetanse Eiendomsbransjen Til definisjonen av eiendomsbransjen sorterer virksomheter uavhengig av eierskap og organisering. Dette innebærer at også avdelinger/selskap tilknyttet offentlig og ideell sektor inngår på samme linje som privateide virksomheter. I praksis vil dog et felles begrep som eiendomsaktører kunne virke mer dekkende som henvisning til eiendomsvirksomheter uavhengig av sektor. 4

5 Eiendomsbransjens historie - kortversjonen Eiendom har til alle tider vært et attraktivt middel for myndigheter, næringsliv, organisasjoner og privathusholdninger, som utgangspunkt for symbolske, regulatoriske, kommersielle og sosiale posisjoner og relasjoner som kort beskrevet nedenfor: For myndigheter (konge, stat, kirke) har koblingen til eiendom historisk vært å betrakte som institusjons- og stedsskapende investeringer, der stat og kongemakt har gjenspeilet sine formelle maktposisjoner. For kommuner og fylkeskommuner har koblingen til eiendom historisk vært knyttet til behovet for å oppføre bygg der tjenester til kommunens borgere kunne utøves (skoler, helsebygg, administrasjonsbygg etc). For næringslivet har koblingen til eiendom historisk vært å betrakte som et nødvendig eller ønsket driftsmiddel i relasjon til annen kommersiell virksomhet. For organisasjoner har koblingen til eiendom historisk vært å betrakte som et fysisk samlingspunkt for egen medlemsaktivitet, det være seg i form av foreninger, forbund, klubber og losjer. For privathusholdninger har koblingen til eiendom historisk vært preget av et ønske om fysisk og økonomisk kontroll over egen tilværelse, for å unngå avhengighet til en utleier. Det sterke eierskapsidealet knyttet til eiendom i Norge kan sies å ha direkte sammenheng med tidligere tiders leilendingsvesen, der bønder leide jord fra gårdeiere og indirekte ble underlagt adelsmenn, kirke, konge og byborgere. Eierskap til jord var sågar blant vilkårene for stemmerett for menn da Grunnloven ble vedtatt i Gjennom pietistiske idealer som flittighet, nøysomhet og gründerånd, har nordmenn i stor grad blitt en nasjon av selveiere med tilhørende formuesskapning gjennom nedbetaling av boliglån. Eiendomsmarkedene for næringsliv, organisasjoner og privathusholdninger kan vanskelig sees uavhengig av bankmarkedenes historiske utvikling, med fremveksten av et deregulert finansmarked som førte til utvikling av nye kapitaltjenester. Muligheten for å kunne ta opp et privat- eller bedriftslån med pant i fast eiendom har vært avgjørende for eiendomsinvesteringer generelt, utviklingen av eiendomsbransjen spesielt samt for det meste av øvrig næringsutvikling i landet. Selv om eiertanken til eiendom historisk har stått sterkt i bevisstheten hos norske borgere og selskaper, bidro den omfattende bankkrisen på slutten av 1980-tallet sterkt til etableringen av det som i dag utgjør eiendomsbransjen. Før den tid var eiendom i utpreget forstand eid enkeltvis av enkeltpersoner eller -selskap, der eiendom ble sett på som en sidevirksomhet. Bankkrisen førte imidlertid til at norske banker som Fokus, Kreditkassen, Sparebankene Rogaland og Midt-Norge samt DnB mistet sin egenkapital, og at staten måtte trå til med frisk kapital og strenge opprydningskrav. Som følge av denne oppryddingen måtte bankene selge store porteføljer med misligholdte eiendomsengasjementer, hvor store eiendomsverdier skiftet hender. Flere av de første rendyrkede eiendomsselskapene oppstod på denne bakgrunn. 5

6 Overgangen fra forvaltning av enkeltstående bygg anvendt til egen bruk, til porteføljer av bygg for utleie til eksterne, resulterte raskt i økende behov for mer helhetlig, innomhus kompetanse innen eiendom. Dette førte igjen til etablering av interne forvaltnings- og driftsorganisasjoner og i senere tid også eksterne tilbydere av eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold. Samtidig har utviklingen også bidratt til en sterk profesjonalisering av både det å eie og å leie eiendom. Et økende profesjonalisert marked for kjøp og salg av eiendom bidrar til at enkeltbygg og porteføljer kan skifte hender på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser ved hjelp av lokale, nasjonale og internasjonale megler- og rådgivermiljøer. Eiendomsbransjens verdikjede og fagområder Verdikjeden for eiendomsbransjen, slik den er fremstilt grafisk nedenfor, består av tre hovedfaser: Utviklingsfase: Verdipotensial identifiseres, defineres, omsøkes og godkjennes Produksjonsfase: Verdipotensial realiseres gjennom bygging og utleie Bruksfase: Verdipotensial forvaltes og videreutvikles gjennom verdiskapende utleie, drift og vedlikehold Utleie og salg kan skje før, under eller etter produksjonsfasen. Verdikjeden kobles mellom bruksfase og utviklingsfase gjennom videreutvikling/fornyelse, som både kan resultere i ombygging av eksisterende bygg samt utvikling av nye bygg. Også salg og riving inngår i verdikjeden, sistnevnte gjerne knyttet til forfall av bygningsmassen. Leietakeren (sluttbrukeren) og tilhørende inntekter fra utleie av bygg står i sentrum for verdiskapning i den kommersielle delen av eiendomsbransjen. Representative og funksjonelle bygg med attraktiv beliggenhet er det beste utgangspunktet for å kunne tiltrekke seg og beholde gode leietakere, som igjen sikrer en inntjening som gir byggene markedsverdi. 6

7 For den offentlige delen av eiendomsbransjen, representert ved stat, fylkeskommuner og kommuner, er funksjonelle bygg tilpasset den tjenesteyting som skal leveres i disse, det essensielle målet kombinert med eiendommens bidrag til den fysiske steds- eller byutviklingen. I tillegg til verdiskapende utleie- og forvaltningsvirksomhet knyttet til egne bygg, skapes eiendomsverdier gjennom aktiv eiendomsutvikling der eiendomsbransjen bidrar til steds- og byutvikling med fornyelse av eksisterende bygg eller nybygg. Eiendomsbasert verdiskapning kan slik sett deles inn i to hovedkategorier: 1. Langsiktig verdiskapning, der resultater oppnås ved en kombinasjon av lønnsom utviklings- /utleiemodell samt effektiv og rasjonell eiendomsforvaltning, der målsettingen er å oppnå så stor differanse som mulig mellom utleieinntekter på den ene siden og forvaltnings, drifts-, vedlikeholds- og finanskostnader på den andre siden. 2. Kortsiktig (opportunistisk) verdiskapning, der resultater oppnås ved en kombinasjon av lønnsom utviklings-/utleiemodell med påfølgende salg av prosjektet, der målsettingen er å oppnå størst mulig differanse mellom prosjektets reelle kostnader og faktiske markedsverdi. Mellom disse to hovedkategoriene som representerer hver sin ytterkant eksisterer det flere varianter og kombinasjonsstrategier, hvor forskjeller kan avhenge av det enkelte prosjekt, tilgang på kapital, risikovilje, markedsforhold m.m. Karrieremuligheter i eiendomsbransjen Eiendomsbransjen er i vekst og vil fremover ha behov for et betydelig tilsig av de gode hoder og flittige hender. Dette gjelder innenfor alle områder av bransjen, og særlig i geografiske pressområder der markedsaktiviteten er stor. Gode kandidater vil i økende grad måtte besitte eller tilegne seg bredere ferdigheter fra arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner enn tidligere, hvilket skyldes bransjens økende kompleksitet og regulering av dens virke. Av stadig større betydning for bransjen er et aktivt miljøansvar og engasjement samt forståelsen av egen samfunnsrolle og ansvar. Gode basisutdannelser for eiendomsbransjen vil alltid være følgende: Ingeniør- og tekniske fag Økonomi, finans og revisjon Arkitektfag Juridisk utdannelse Næringsmegling Markedsføring Praktisk håndverksutdannelse Bransje-/fagutdanning 7

8 Inngangsporter til jobb i eiendomsbransjen vil typisk kunne være: Sommerjobb under utdanning Trainee som nyutdannet Lærling Nyutdannet til fast jobb eller vikariat Innleid ressurs/rådgiver Forskerstilling gjennom nærings-phd Gründer Ofte brukte stillingskategorier er: FASE Eiendoms- og stedsutvikling Produksjonsfase Bruksfase Generelt STILLING Eiendomsutvikler, akkvisitør (tomtekjøper) Byggherre, utbyggingsansvarlig, prosjekteringsleder, ansvarlig søker, kalkulatør Eiendomsforvalter, eiendomssjef, vedlikeholdsansvarlig, driftsansvarlig Prosjektleder, markedssjef, økonomisjef, HR-ansvarlig, eiendomskonsulent, eiendomsanalytiker, investeringsansvarlig, rådgiver, juridisk ansvarlig, utleieansvarlig, salgsansvarlig På finner du en oversikt over sentrale arbeidsgivere og aktører i eiendomsbransjen, som alle er kunnskapsbedrifter knyttet til verdikjeden for eiendom. Sentrale aktører i eiendomsbransjen Senter for eiendomsfag har gleden av å fremheve senterets støttespillere kunnskapsbedrifter som satser langsiktig på kompetanse. Vi oppfordrer derfor leseren til å gjøre seg kjent med disse sentrale aktørene. Senterets hovedstøttespillere: 8

9 Senterets støttespillere: 9

10 Hva fascinerer deg mest ved eiendomsbransjen? Peter Groth, adm. direktør i Aspelin Ramm Eiendom: For meg handler det om skaperglede og det at få personer kan utgjøre en stor forskjell. Mye kan vinnes ved å utfordre og flytte grenser. Å skape de gode produktene aller helst bedre enn konkurrentenes gir stolthet og glede, og er et bidrag til en bedre by og et bedre og bærekraftig samfunn. Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal: Eiendom er en spennende, kommersiell og kreativ bransje som setter synlige spor i bybildet. Kombinasjonen av samarbeid og konkurranse mellom eiendomsaktørene er også noe som tiltrekker meg. Men det mest fascinerende er menneskene og det store mangfoldet av erfaring og fagkunnskap å forholde seg til fra kreative arkitekter og markedsførere, via praktiske håndverkere og entreprenører, til regnemestere og finansaktører! Emil Paaske, adm. direktør i Veidekke Eiendom: Tanken på å utvikle gode boliger, arbeidsplasser og møtesteder som skal være der i flere tiår, og kanskje lenger, er både inspirerende, utfordrende og spennende. Som eiendomsutvikler føler jeg at jeg virkelig er med på å påvirke hvordan samfunnet skal være. Vi skal både realisere enkeltmenneskets drømmer samt samfunnsplanleggernes og politikernes vyer. Hvert enkelt eiendomsprosjekt er en ny og unik mulighet som fordrer både kompetanse om og forståelse for de store sammenhenger. Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig Eiendom: Eiendom er et stort og interessant «veikryss» hvor svært forskjellige fagkunnskaper og mennesker møtes, i utforming av bygg, anlegg og områder som har betydning lenge etter at den enkelte av oss er borte. Samspillet med offentlige interesser og politikk setter eiendomsvirksomheten i et samfunnsmessig helhetlig perspektiv. Suksess og fiasko måles både i kortsiktige og langsiktige økonomiske termer - og i et prosjekts mulighet til å utløse verdier også for omgivelsene. Å utvikle vår kompetanse og evne til å beherske denne diversiteten gjør at eiendomsvirksomhet alltid er utviklende og spennende for oss som har valgt eiendom som arbeidsfelt. Christian Ringnes, adm. direktør i Eiendomsspar: Eiendom er kanskje ikke verdens mest intellektuelt utfordrende bransje, den har en meget langsom endringstakt og krever mer kjøpmannskap, langsiktighet og standhaftighet enn genialitet. På den annen side er den helt fysisk, man ser konkrete og langvarige resultater av sitt virke, hvilket er fantastisk tilfredsstillende. Eiendommene lever ofte lengre enn oss selv, så det følger et stort og viktig samfunnsansvar med utforming og forvaltning av dem og deres omgivelser, det gir bransjen en betydning utover seg selv. Dessuten er eiendom et fag med stor konkurranse hvor de beste kan skape eller forspille store verdier både for samfunnet og seg selv, så det mangler ikke på spenning og utfordringer. 10

11 Petter Eiken, adm. direktør i ROM Eiendom: Eiendom er en spennende næring, i balansen mellom å skape verdier for eiere og brukere og ansvaret som ligger i å forme samfunnet på en måte som påvirker generasjonene framover. Laila Jensen, daglig leder i Nittedal Eiendom KF: Samspillet mellom mange ulike faggrupper er noe av det som fasinerer meg mest. Det å jobbe for at ulike yrkesgrupper skal få til godt samspill mot et felles mål er utrolig fascinerende, krevende og tilfredsstillende når man lykkes. Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom: Menneskets eksistens betinger at det finnes hensiktsmessige arenaer for all aktivitet. Eiendomsbransjen har hovedansvaret for at det bygges, forvaltes og driftes arenaer der mennesker kan bo, arbeide, utdanne seg, underholdes eller pleies. Det er et stort ansvar og et avgjort privilegium å kunne få være med på å skape nye byer og tettsteder samt forvalte den kulturarven våre forfedre har overlatt i vår varetekt. Man blir både andektig, entusiastisk, stolt og ydmyk av å være med på dette viktige samfunnsbidrag. Gjermund Riise Brekke, daglig leder i Buskerud Fylkeskommune Eiendom FKF: Eiendomsbransjen krever et mangfold av kunnskap og erfaring. Veldig mange faggrupper skal samhandle for at vi skal få gode produkter som samfunnet har behov og nytte av. Det å kunne være med å utvikle eiendommer som er tilpasset fremtidens bruk og ikke minst fremtidens krav til eiendommer som er tilpasset miljøkrav, lavt energibruk og lave CO2 utslipp, og samtidig er hensiktsmessige bruksbygg er spennende. Videre er dynamikken mellom den kreative utvikleren i bransjen, den tradisjonelle forvalteren og den gode prosjektgjennomføreren en spennende prosess som medfører gode bærekraftige samfunn. Ninni Roll Heirung, analytiker/ rådgiver i Heilo Eiendom: Motsetningene i eiendomsbransjen fascinerer meg. Bransjen er både enkel og kompleks; kontantstrøm vs. psykologi. Den er regulert og lovbundet samtidig som uforutsigbar. Den er helt konkret samtidig som kreativ og utfordrende. Bransjen er avhengig av akademikere i alle sjangere; økonomer, jurister, ingeniører, arkitekter og samfunnsvitere, men i like høy grad; erfaring og teft. Johan Plesner, driftsleder eiendom i SSG Norge: Det fasinerende med eiendomsbransjen er den innflytelsen denne har på bybildet. Bygg som reises blir stående i mange år, og det å kunne skape flotte og kreative løsninger som kan gi et godt miljø og en effektiv eiendomsmasse er inspirerende. Når bygg blir oppført er dette ofte av personer som ikke skal bruke disse i etter tid og derfor er det spennende å sette seg inn i situasjonen til de som faktisk skal benytte bygget. Utfordringen er å løse deres behov på en best mulig måte og fortsatt oppfylle alle tekniske, estetiske, miljømessige og økonomiske bygningskrav. Agnethe Erstad Larsen, underdirektør eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen: Som aktør i eiendomsbransjen innen offentlig sektor har vi fokus på å skape gode betingelser for universitetets primærvirksomhet som er utdanning, forskning og formidling. Med utdanning innen økonomi og administrasjon, samt eiendomsforvaltning synes jeg det er spennende og utfordrende å få mest mulig ut av eiendomsressursene til gode for universitetets brukere. Det tverrfaglige miljøet i eiendomsbransjen er inspirerende og gir muligheter til samspill og utvikling for å oppnå gode eiendomsfaglige løsninger. Eiendomsforvaltning og -utvikling skaper rom og omgivelser for virksomheten og påvirker studenter, ansatte, besøkende og byen, det er spennende å ha mulighet til å påvirke denne utviklingen. 11

12 Senter for eiendomsfag Øvre Vollgate 7 Pb 637 Sentrum 0106 Oslo 12

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Roar Smelhus Markedsdirektør, MRIF 16.11.2016 2 «Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself P a r i s C l i m a t e A g r e e m e n

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA 1 Disposisjon Situasjonen i dag Sysselsetting Yrkesdeltagelse Kunnskap og kompetanse Næringsstruktur

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Strategi for miljø- og samfunnsansvar

Strategi for miljø- og samfunnsansvar Strategi for miljø- og samfunnsansvar Langsiktige målsetninger om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar Oppdatert 10. april 2014 Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar NPRO

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Bygg21 samhandling mellom stat og næring PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Hvem er vi? Bygg21 er pådriveren for morgendagens byggenæring I dag sier næringen Vi har er et stort potensial for forbedring,

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Øystein Bull-Hansen arkitekt, byplanlegger og prosjektleder i NAL

Øystein Bull-Hansen arkitekt, byplanlegger og prosjektleder i NAL Klepp er i farta Hvordan mindre kommuner kan utvikle seg selv Sola 2.desember 2016 Øystein Bull-Hansen arkitekt, byplanlegger og prosjektleder i NAL Hva hvis dette anlegget lå i Sola sentrum? Jeg skal

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller

Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller Hamar 20.januar 2017 Øystein Bull-Hansen arkitekt, byplanlegger og Fagansvarlig i BYLIVsentret Jeg skal snakke om: Folkevalgtopplæring i KS regi

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon Hvorfor klimaplaner? Pålegg fra sentrale myndigheter og internasjonale klimaavtaler Kommunen som en stor aktør innen klimatiltak Kommunen som enkeltmenneskets nærmeste overordnede Kommunen som juridisk

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Organisering og videre utvikling av kvartal 5

Organisering og videre utvikling av kvartal 5 Organisering og videre utvikling av kvartal 5 Målet med dette dokumentet er å formidle noen prinsipper og foreslå noen faste rammer for hvordan kommunens eiendommer i nordøstre del av kvartal 5 kan organiseres,

Detaljer

SMART, ATTRAKTIV, PRODUKTIV MORGENDAGENS ARBEIDSPLASSER DR PSYCHOL ODDVAR SKJÆVELAND

SMART, ATTRAKTIV, PRODUKTIV MORGENDAGENS ARBEIDSPLASSER DR PSYCHOL ODDVAR SKJÆVELAND SMART, ATTRAKTIV, PRODUKTIV MORGENDAGENS ARBEIDSPLASSER DR PSYCHOL ODDVAR SKJÆVELAND SMART, ATTRAKTIV, PRODUKTIV MORGENDAGENS ARBEIDSPLASSER DR PSYCHOL ODDVAR SKJÆVELAND 14 SIGNERTE SAMARBEIDSAVTALER 2015-2018

Detaljer

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Fremtidens varmeløsning i nye bygg Hva eiendomsbransjen er opptatt av Ansvarlig steds- og byutvikling Holisme Innovasjon Thor Olaf Askjer Administrerende

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Framtidens byer en mulighet for din bedrift

Framtidens byer en mulighet for din bedrift en mulighet for din bedrift «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departementer, KS og de 13 største byområdene i Norge. Programmet er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Vi kan eiendomsutvikling

Vi kan eiendomsutvikling Vi kan eiendomsutvikling Hvem er vi? Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 og er et datterselskap av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel Eiendom forvalter og utvikler morselskapets eiendommer,

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Eiendomsnæringens fremvekst byplanleggingens retrett? August E. Røsnes (Dr. Scient. e.v.)

Eiendomsnæringens fremvekst byplanleggingens retrett? August E. Røsnes (Dr. Scient. e.v.) Eiendomsnæringens fremvekst byplanleggingens retrett? August E. Røsnes (Dr. Scient. e.v.) Det jeg vil snakke om: 1. Samspill/motsetning mellom eiendomsutvikling og byplanlegging hvorfor? 2. Eiendomsnæringens

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Leikanger 21. juni 2012 Astri Taklo, Utredningsseksjonen Samfunnet stiller krav til oss: arkitektur skal bidra til høy livskvalitet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet. Samvirke Hvem skal eie verdiskapningen? Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA Inn på tunet, definisjon Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Renhold er også FDV Bergen 19. september 2012 Harald Andersen rådgiver 1 Noen betraktninger Renhold er/har vært i fokus konkurranseutsetting Eiendomsforvaltning er

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer