Preikestolen. Nr. 4 august årg. Valnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer"

Transkript

1 Preikestolen Nr. 4 august årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1

2 Nr Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist for innlevering av stoff er 28. august Redaksjon: Redaktør Annbjørg Strøm Haukalid Alpha-kurs... 2 Andakt... 3 Informasjon og råd til kyrkjevalet Kandidater til sokneråda Kandidater til bispedømmeråd Slekters gang og oppslagstavla Gudstenesteoversikt Du har fått eit ekstra-nummer av Preikestolen i handa eit valnummer. Måndag 14. september skal det veljast nye sokneråd i kyrkjelydane våre og nytt bispedømmeråd. Valet blir same dag som kommunestyre-valet. I dette bladet kan du m.a. lesa litt om kva sokneråda arbeider med, og du finn ein liten presentasjon av dei som stiller til val i dei ulike sokna hos oss. Du vil og finna kor valet skal føregå. Me vil oppfordra alle som meiner at arbeidet i kyrkja betyr noko for dei, til å ta del i desse vala! Godt val! Annbjørg Strøm Haukalid Friluftsgudsteneste frå Øvre Espedal. Foto: Annbjørg S.Haukalid 2 Åshild Hus Elise Norland Sørheim Liv Åse Gaard Olav Frantzen Siv Fossan Yvonne Langeland Meltveit Haldis Karine Nilsen Ona Søyland Kyrkja sin kontaktperson: Liv Åse Gaard Om det er nokon som ikkje får PREIKESTOLEN i postkassa, kan ein kontakte posten eller kyrkjekontora. Frivilleg abonnementpris pr. år kr. 200,- Bankgiro: Grafisk formgjeving: Ona Søyland Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Opplag: 6400 Framsidefoto: Kristoffer Nåden Havn Alpha-kurs for Strand og Sted: Villaen i Mølleparken, Arr: Strand og menigheter og Normisjon Datoer vil bli kunngjort i Strandbuen og hjemmesidene seinere. ALPHA er for deg: som vil repetere troens innhold som ønsker å vite mer om kristen tro Leter du etter svar? Alpha er en anledning for deg til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Alpha-kurset har 14 emner fordelt på 10 torsdagskvelder pluss en lørdag. En Alphakveld består av felles kveldsmat, undervisning og gruppesamtale. Eksempler på temaer er «hvem er Jesus?», «hvorfor døde Jesus?», «hvordan Friluftsgudstenesta med fire barnedåper i Mølleparken 15. juni. Foto: Siri Abrahamsen, Mølleparkens Venner. kan jeg bli sikker i min tro?», «helbreder Gud i dag?», «hvordan kan jeg få det beste ut av livet?» Mer enn 24 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre. Alpha er å finne i 169 land, og er oversatt til 112 språk. Bli med oss på å utforske de livsviktige spørsmålene! Mer informasjon og påmelding: Strand kyrkjekontor tlf eller e-post: Mer informasjon: Hjemmeside: / VELKOMMEN TIL ALPHAKURS!! Andakt ved Sigrid Sigmundstad «Kva vil du eg skal gjera for deg?» (Mark 10,51) Denne sommaren er det valkamp-sommar. Dei politiske partia rustar seg til valkamp. Me må spørja oss: Kven vil me skal styra i kommunane våre dei neste 4 åra? Kva saker og verdiar syns me er viktige å støtte? I kyrkja står det også val på dagsorden. Same dag som det er kommuneval, er det også soknerådsval og val av delegatar til kyrkjemøtet. Mange har meiningar om kyrkja og det den står for. Men mange er kanskje ikkje like klar over at du og eg kan vere med å bestemme i kyrkja. Ved å stemme ved kyrkjevalet, kan me vere med på å ta ansvar for kyrkja vår. Nå sit du med kyrkjebladet «Preikestolen» i hendene. Du har kanskje allereie bladd gjennom bladet og sette på bileta og lese om dei som stiller til val i sokneråd og bispedømeråd i september. Kanskje tenkjer du: «Så flott at det er så mange som stiller opp og ynskjer å gjera eit arbeid for kyrkja vår!», eller kanskje du heller tenkjer: «At dei orkar, det hadde ikkje eg orka med alle dei vanskelege diskusjonane som er i kyrkja for tida.» Eller kanskje du rett og slett er ein av dei som har sagt ja til å stille deg til disposisjon dei neste 4 åra, og som er litt spent på om du blir valt inn. Kanskje har du sagt ja til å stille på lista fordi du ynskjer å vere med på å legge til rette for at kyrkja på din heimstad kan vere ein god stad å vere for så mange som mogleg. Ein stad der våre liv kan kome i berøring med den levande Gud. På våre trakter er svært mange av oss medlemer i Den norske kyrkja, og kan slik vere med å stemme ved kyrkjevalet. Me vart medlemar då me vart døypte. Det er oss kyrkja nå vil ha i tale. Me kan vere svært ulike. Me kan gå ofte eller sjeldan til kyrkje. Me kan ha ulike meiningar både om teologiske og politiske stridsspørsmål. Det me likevel har felles, er at me har valt å vere medlemer av Den norske kyrkja. Nokon av oss plasserer oss sentralt i kyrkja sitt arbeid, andre meir i periferien. Alle høyrer me likevel til i kyrkja. Mi erfaring er at denne tilknytinga er svært viktig for mange, også langt utover dei av oss som går jamt i kyrkje og bedehus. For svært mange av oss er det framleis slik at den lokale kyrkja vår, er staden der me forankrar livet vårt hos Gud. Det er der me kjem med borna våre til dåp. Det er der me blir konfirmerte og feirar bryllaup. Det er der me kjem i sorg med våre døde. I kyrkja vår lyder forteljingane om Jesus Kristus jamt og trutt. Om me samlast ofte eller sjeldan, er det alltid med eit felles håp om å kome i berøring med Den treeinige Gud, eit håp om at Gud ser oss og rekkjer oss si sterke frelsarhand. Jesus stilte den blinde Bartimeus spørsmålet: «Kva vil du eg skal gjera for deg?» Jesus vil i kontakt med oss. Den lokale kyrkja vår er ein viktig møteplass mellom oss og Gud. Å delta i kyrkjevalet er å ta medansvar for korleis kyrkja kan leggje til rette for at så mange som mogleg skal få kome i berøring med Guds visdom og kjærleik. Berre du veit kva du ville svart på Jesus sitt spørsmål om han hadde stilt det til deg. Me treng alle trygge rom der me får kome til Gud med det som er vårt. Kyrkja ynskjer å vere eit slikt rom. Det er Jesus som gjer dette rommet til eit heilagt rom. Han er den som samlar oss. Han er den som lækjer, tilgir og reiser opp. Me kan berre sørgje for å opne dørene slik at Jesus kan kome inn til oss på ny og på ny. Godt val! 3

3 Hvorfor skal jeg stemme? Ver med og gje kyrkja eit godt råd! Du kan være med på å skape framtidas kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr seg. Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor. Kirkens forhold til staten er i endring. Gjennom kirkevalget kan du stemme fram de som kommer til å forme framtidas kirke. Din stemme teller i en spennende tid for kirken! Den norske kirke er en evangeliskluthersk folkekirke. Kirken har 3,8 millioner medlemmer. I 2014 ble det døpt barn ungdommer valgte opplæring og konfirmasjon i kirken par søkte til kirken for å gifte seg, og kirken forrettet ved gravferder. Det ble avholdt over gudstjenester, og 1,6 millioner deltok på konserter eller kulturarrangementer i kirken. Kirken er der for medlemmene, gjennom hele livet. Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1235 menighetsråd og valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Til menighetsrådene skal det samlet velges 8500 medlemmer. Bispedømmerådene har samlet (som Kirkemøte) 116 medlemmer. 77 av representantene er lekfolk som ikke er ansatt i kirkelig stilling. 65 av disse skal velges ved direktevalg. Kirkevalget i 2015 blir dermed det første kirkevalget der flertallet av Kirkemøtets medlemmer velges direkte av kirkens medlemmer. Bispedømmerådsrepresentanter for prestene og andre kirkelig tilsatte velges separat. Kirkevalget kan foregå enten som flertallsvalg (der hvor det bare stilles én liste) eller som forholdstallsvalg (der hvor det Fakta om kirkevalget 2015 foreligger mer enn én liste). Ved kirkevalget i 2011 ble det avgitt stemmer (både menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget). Det tilsvarte 13,47 % av de stemmeberettigede. Hentet fra kirken.no Kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett ved kirkevalget. Det betyr at over tre millioner er stemmeberettigede. Sju bispedømmer skal i 2015 ha rent direkte valg av alle sine sju lekfolksrepresentanter: Oslo, Borg, Hamar, Stavanger, Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland Fire bispedømmer skal i 2015 ha kombinasjonsvalg der fire lekfolksrepresentanter velges direkte i stemmelokalene og tre velges indirekte ved avstemning i menighetsrådene i bispedømmet: Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre. Revisjonen av Kirkeloven i 2013 slår fast at kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september Valgdagen for kirkevalget 2015 er også mandag 14. september. Forhåndsstemming: Se oversikt over valglokalene. Kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett ved kirkevalget. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Slik er det formulert i føremålsparagrafen for soknerådet (Kyrkjelova 9). Dette er høge mål, og det skal godt gjerast at soknerådet klarer å gjera noko med alt som kan vekka og næra det kristelege livet i soknet. Men dei kan gjera mykje, og soknerådet lagar eigne handlingsplanar med målsetjingar og tiltak. For det er slik at dei fleste som sit i sokneråda ønskjer svært sterkt at folket i soknet kjem på gudsteneste, deltek i barnegrupper, i ungdomskoret, er leiarar for Alpha-grupper, er med i bibelgrupper eller husfellesskap, går på besøk til eldre og sjuke, og mykje anna som Kyrkja steller med. Alle kyrkjesokn i Norge har eit folkevald sokneråd, noko som betyr at det er 1235 Måndag 14. september er det val på nye sokneråd. Valet skjer samtidig med dei offentlege vala til kommunestyre og fylkesting. Dei fleste stadane skjer soknerådsvala i dei same bygningane som kommune- og fylkestingsvala, og opningstidene i vallokalet er dei same. Det er altså ikkje lenger slik at soknerådsvalet skjer etter ei gudsteneste, og at berre dei som er til stades der, deltek i valet. Nå er det eit profesjonelt gjennomført val, og mange fleire enn før vil delta. Dette er ein del av demokratireforma i kyrkja. Stemmerett har alle medlemer i Den norske Kyrkja over 15 år, dvs. dei som er fødde i år 2000 eller tidlegare. Alle som har stemmerett vil få tilsendt valkort der det står kva lokale du skal stemme i, kandidatliste, opningstid i vallokalet mm. Kvifor delta i soknerådsvalet? Dei fleste har eit forhold til kyrkja, kanskje spesielt til den lokale kyrkja, men mange er og opptekne av dei kyrkjepolitiske spørsmåla. Nokon er svært aktive, og deltek på mykje av det som skjer der, medan andre går til gudsteneste av og til og elles er nokså passive. Andre igjen går i kyrkja berre når dei er inviterte i barnedåp eller vigsel, eller i gravferder. Ein stor del av åringane konfirmerer seg i kyrkja, og på landsbasis er det godt over 50% av foreldra som ber borna sine til dåp i kyrkja. Kva er og gjer eit sokneråd? sokneråd med omlag 8500 medlemer som skal veljast. Det første soknerådet vart valt i Sokneråda rundt om i landet har frå 4 til 10 medlemer, og i tillegg kjem soknepresten. Rådet vert vald for ein periode på 4 år. Soknerådet har ansvar for den kyrkjelege undervisninga (trusopplæringa), for kyrkjemusikken og diakoniarbeidet. Oftast er det tilsette som utøver mange av desse oppgåvene, med god hjelp av frivillige medarbeidarar, men det er soknerådet som har ansvar for at dette vert utvikla i soknet. Soknerådet bestemmer om det skal takast opp offer eller gjennomførast innsamlingar i kyrkja, og kven pengane skal gå til. Soknerådet skal medverke ved utnemning og tilsetjing i kyrkjelege embete og stillingar etter dei reglane som gjeld til ei kvar tid. Dermed har dei fleste av oss kontakt med den lokale kyrkja, og dersom du er døypt, og ikkje aktivt har meldt deg ut av kyrkja, så kan du vera med og påverka det som skjer der ved å delta i soknerådsvalet. Du kan vera med og gje kyrkja eit godt sokneråd ved å stemma på dei kandidatane som du meiner kan gjera den beste jobben i soknerådet. For det er nemleg slik at det er soknerådet som bestemmer mykje av det som skal skje i den lokale kyrkja. Du kan også gje kyrkja gode råd på den måten at du prioriterer dei kandidatane som er mest einig i det du står for det du meiner kyrkja bør prioritera. På same måten som me gir vår stemme til det partiet og dei personane me er mest einige med på lista til kommunestyrevalet, så stemmer me på dei me har mest tru på til soknerådsvalet. Korleis få innflytelse? Eg kjenner ikkje alle som står på lista? Korleis kan eg då få innflytelse? Det er ein nominasjonskomite som har spurt folk om å stå på soknerådslista. Når dei hadde fått ja frå mange nok, så har ei gruppe på 10 personar sett opp den prioriterte lista. Desse 10 personane meiner altså at soknerådet bør setjast saman av dei 6 eller 8 personane som står øvst på NordsmlKsr lista. Dersom du ikkje kjenner dei som står på lista, så er det sjølvsagt ingenting i vegen for at du leverer lista slik ho er, utan Lolo på iys bmrlrnaa: LniksmlKsr Soknerådet skal kvart år gje soknemøtet ei orientering om det kristelege arbeidet i Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseks): soknet. Soknemøtet er eit møte for alle i soknet som ønskjer å vera til stades, og som vanlegvis vert gjennomført etter ei gudsteneste om våren. Ein del sokneråd arranger kyrkjelydsfest der denne orienteringa vert gitt. I tillegg til dei områda som er nemnt her, kan soknerådet drøfta mange andre saker som er aktuelle og relevante å ta opp, men dei kan sjølvsagt ikkje gjera vedtak i saker som tilhøyrer andre kyrkjelege organ. Sjølv om ein gjerne kunne tenkt seg det, så kan ikkje soknerådet tilsetja prest eller bestemma at det skal byggjast ny kyrkje, men dei vil ha uttalerett i slike saker. Olav Frantzen at du gjev ei ekstra stemme til nokon eller stryk nokon frå lista. Då har du stemt på dei same som denne gruppa har prioritert, og har vore med og påverka resultatet i like stor grad som dei som har retta på lista før dei la ho i stemmeurna. I dette nummeret av Preikestolen vil du og finna dei ulike listene for kvart sokn i dette prostiet, nemleg Forsand,, Strand, Årdal, Fister og. Du vil og finna ein nærare presentasjon av dei fleste kandidatane. Ut frå dette kan du kanskje også gjera deg opp ei meining om kven du vil stemma på dersom du ikkje ønskjer å levera ei uretta liste. SørsmlKsr Lolo lkd sekrrekeeki: Dka aorsrk rkrrks eåpkasrjoid: Olav Frantzen Valgdagen for kirkevalget 2015 er mandag 14. september. Logo Dke kr neekr erk smlksrk mrlkr på he Ol ioloka lå dkaak e roaermse eki i srmi hkise na nelmek me io Loloka or K smlspkii l (Oimeslkrrk øekrse eki ek Dke kr olså sekrrekeeki (. akeeskdkr). S Los NKchks dke malkee ka ekiserkrrkikl Profilmanmi or 4 5

4 Kandidatar sokneråd Visjon for kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Open kyrkje levande tru.» Jon Vogt Engeland 77 år Pensjonist Me må ta imot og oppmuntra initiativ som kjem frå medlemmane. Spesielt må me prioritera utviding av diakonalt arbeid og framhald av samarbeidet med dei andre forsamlingane på. Laila Marie Steinsvik 64 år Helsesøster Eit rikt og variert gudstenestefellesskap for alle aldrar. Gode rammevilkår for barne- og ungdomsarbeidet. Samarbeid mellom kyrkja og organisasjonen og sjå til at der er tilbod for alle aldrar fra vogge til grav. Støtte opp om det frivillige arbeidet. Arbeide for gode økonomiske rammer for all kyrkjeleg verksemd. Ha god dialog og kontakt mellom kyrkja, rådmann og kommunestyre. Harald Bjørkhaug 39 år Økonom At vi får en kirke som er for folk flest, en kirke hvor vi kan oppleve trygghet, en kirke som det er naturlig å komme til dersom man har behov for det. Med dette er det også viktig for meg at folk flest vet hva vi gjør i kirken og at de opplever at våre verdier gir trygghet. Jeg vil også jobbe for å utvide kirken, jeg mener at tiden er inne for å se på hvilke muligheter vi har i så måte. Sissel Jorunn Danielsen 57 år Lærar menighet driver et allsidig arbeid. Jeg vil være med å støtte det eksisterende arbeid. Jeg er særlig opptatt av trosformidling til barn og unge og sang & musikk. Odd Fridtjov Bjerga 32 år Dagleg leiar Kirken har et spesielt ansvar for de svakeste. Jeg vil støtte opp om tjenestegruppene og håper å se flere engasjert i godhet, kjærlighet og fellesskap. Kate Torunn Aarstad 67 år Lærar Jeg brenner mest for barna og trosopplæringen. Kristendom lærer barna om på skolen som en av flere religioner og livssyn. I kirken må de få vite at kristendommen er Sannheten. I godt samspel mellom dei folkevalde i soknerådet og engasjerte medarbeidarar, både løna og frivillige, har me arbeidd for å få visjonen ned på jorda: Me innbyr til gudsteneste både på facebook og med sms, og har fleire temagudstenester. Liturgien er tilpassa lokalt, og han er under stadig utvikling. Sundagsskulen er mest kvar sundag, både for barn og ungdomar. Trusopplæringsreforma: I tillegg til sundagsskulen har me m.a. babysong, barnekor, LysVaken, nattkafé, Tenkraft, konfirmantarbeid inklusivt leiaropplæring av dei siste åras konfirmantar. Noko er finansiert av statlege middel, noko gjennom gjevartenesta som stadig fleire ser nytta av. Andre møtestader: Alpha-kurs og husgrupper. Annankvar måndagskveld er det bønn og lovsong i kyrkja. KFUK/KFUM-speidarane samlast i kyrkjebygget, og kulturutvalets arrangement trekkjer mange. Me feirar gudsteneste saman med dei andre kristne forsamlingane fleire gonger i året, er saman om Godhetsveka og om diakonale tiltak i tenestegrupper. Mitt nabolag famnar alle jørpelendingar. Oppgåver for det komande soknerådet: Korleis gjera kyrkjelyd til ei forsamling der me er saman i Kristus og saman i kjærleik? Halda i gang og utvida arbeidet. Utviding av det diakonale arbeidet generelt og oppretting av ei full diakonstilling spesielt, ligg på beddinga. Kyrkjebygget vert snart 50 år! Kva tilbygg og endringar må til for dei komande femti? Heile styringssystemet i Den norske kyrkja er i støypeskeia. Korleis skal kyrkjelyden utvikla seg innanfor dei nye rammene? Jon Vogt Engeland, soknerådsleiar Vallokale og røystetider Strand og sokn Anna Adriana de Jong 53 år Lege At menighetsrådet skal kunne jobbe sammen som et godt team for å videreføre arbeidet som er i menigheten i dag og for å bidra til at det er plass til alle. Åshild Hus 37 år Prosjektleiar Åpen, inkluderande og levande kyrkje der det er rom for tru og tvil, sorg og glede. Aslaug Kolstø 63 år Skatteoppkrevar En kirke som tar imot og inkluderer alle aldersgrupper, spesielt barn og unge. Videreføring og utvikling av det gode arbeidet som drives i menigheten i dag med inkludering av gode ressurser og åpne for ideer utenfra. Kjartan Alfarnes 44 år Tømmermann Det er vanskeleg å plukka ut èin ting å jobba for, men kor blir det av ungdomane etter at dei er konfirmerte? Me må prøve å finne svar på det. Tone Linn Nordbø 44 år Frisør Flere husgrupper som kommer sammen for å dele livet med Gud og bli sterkere i troen. Kyrkjevalet måndag 14. september 2015 Krets: Lokale: Åpningstid: Nordre Strand: Fiskå bedehus Bjørheimsbygd: Bjørheimsbygd skule : tau Aktivitetshus Midtun: Heia skule : Torghuset Idse: idse grendahus Førehandsrøysting for alle valkretsar i Strand og : Strand kyrkjekontor 11. august 11. september 6 7

5 Kandidatar Strand sokneråd Visjon for Strand kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Eit kristent felleskap for alle.» Ståle Idsø 55 år, lærar At det første spadestikket snarast råd kan bli teke på kyrkjetomt på. At ny-kyrkja blir ein triveleg plass å vere, der alle kjenner seg velkomne. Randi Thomsen 31 år landskapsarkitekt Ny kyrkje på, godt tilpassa staden og praktisk i bruk. Å få unge vaksne og tilflyttarar til å føla seg heime og bruka kyrkja. Ole André Straume 42 år virksomhetsleiar Ny kirke må på plass. En møteplass hvor en i tillegg til dagens tilbod kan ha rom for å sette seg ned med kaffekoppen, og ha aktiviteter for barn og ungdom. Ivar Nesvåg 34 år styrmann Visjon «sanninga tru i kjærleik». Mål ei levande kyrkje. Korleis brei involvering i gudstenesta, bibelfellesskap, lokal diakoni og heimemisjon. Trine Margot Østerhus Sørskår, Sørskår 51 år førskulelærar At Strand kyrkjelyd skal gje eit variert tilbod til alle aldersgrupper. Astri Vadla Ravnås Bjørheimsbygd 58 år glaskunstnar At menneske i møte med kyrkja/kyrkjelyden, skal oppleve seg sett og elska som dei verdifulle menneska dei er. 1) Kva viktige ting har soknerådet fått utført dei siste åra? I kyrkjelova sin 9 Menighetsrådet oppgaver står det:, Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Då er kanskje det viktigaste soknerådet har fått utført, å få kartlagt kor vidt vår kykjelyd er ein sunn kyrkjelyd. NAMU (Naturlig menighetsutvikling), eit mykje brukt kartleggingsprogram, har hjelpt oss til det. Ut frå åtte måleområde på kva ein sunn kyrkjelyd inneheld, fekk vi svaret: Samla sett er kvaliteten litt over gjennomsnittet. Høgast kvalitet fekk gudstenestelivet. Lågast kom Livsnære grupper. Smågruppene våre gir ikkje i ynskja grad trygghet, svar på viktige livs- og truspørsmål. Denne undersøkinga var nyttig for veival framover. I denne soknerådsperioden har vi også fått tildelt trusopplæringsmidlar frå staten, noko som har gitt oss betre grunnlag for å oppfylla oppdraget: døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål. Så har forprosjektgruppa for ny kyrkje på gjort seg ferdig og sendt via fellesrådet saka til politisk behandling, der saka skal vidare behandlast i haust. Ein milepæl for Strand kyrkjelyd. 2) Kva utfordringar står det nye soknerådet overfor? Utfordringane for nytt sokneråd blir å leggja til rette for ei framleis naturleg menighetsutvikling. Kyrkja sin Herre står for veksten. Arbeidet for ny kyrkje på blir ei utfordring framleis. Den komande valperioden vil innebera stor endring i kommunikasjon, kommune- og kyrkjestruktur for vårt sokn. Ei viktig oppgåve blir å ivareta soknet si samlande oppgåve med kyrkja i sentrum. Harald Nesvåg, soknerådsleiar Odd Bjørn Næss, Solbakk 62 år, pensjonist En romslig og åpen folkekirke. Målet må være å skape en flerbrukskirke/ menighet. Ruth Wenche Meltveit, 58 år, lærar At menigheten skal styrkes gjennom at nye inviteres til å bli med på de frivillige tjenestene og dermed kjenne på større tilhørighet i fellesskapet. Kari Margrethe Meland Vestbøstad 58 år, ingeniør At gudstenesta framleis blir ein god stad å vera, der både ord og vakker musikk minner oss om himmelen over livet. Heidi Bergeland 45 år, omsorgsarbeidar Å bidra til at Strand kirke fortsatt blir en åpen og inkluderende kirke for alle. Ønsker også å bidra videre i arbeidet for ny kirke på. Mallin Østerhus 49 år, barnevernspedagog Det er viktig at vi har aktiviteter som betyr en forskjell for barna og ungdommene våre. Ny kirke på vil være et godt bidrag for å kunne gi et variert tilbud. 8 9

6 Kandidatar Forsand sokneråd Visjon for Forsand kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? NordsmlKsr LniksmlKsr SørsmlKsr Dekorlinje «Gorum «Inn til Kristus, ipsum guss dole ut til alle.» serer åmen Lolo møre.» på iys bmrlrnaa: Ea klka dkrorikajk kr neekrike sol k Krrkemilkes profi. LKajka rma srmikrks opp ol akd, ol ol orroreks. Mka proporsjoakak på lå midrk ormadrks (serkrrks K høydk brkddka). Lolo lkd sekrrekeeki: Nils Ove Magnussen Nygård 31 år Daglig leder/ regnskapsfører Styrke vår relasjon til Gud (tro), skape tettere fellesskap blant troende på Forsand og dele Guds kjærlighet/godhet til forsandbuer. Eva Elisabet Svensson, 64 år kreftsjukepleiar Alle uansett kven du er så skal du føle deg velkommen i kyrkja. Ingen er feilfri eller perfekt. Gud elskar oss alle like mykje. Vårt oppdrag er å elske kvarandre --- ingenting anna! Mona Beate Økland Berge, 41 år regnskapsfører Inn til Kristus ut til alle! For meg er det dette som er det viktigste. Fortsette å legge til rette for menighet / forsamling for ett møte med Jesus som enkelt person og forsamling. Og deretter gå ut og fortelle videre. Ellers ligger barne og ungdomsarbeid mitt hjerte nærmest. Ingunn Stangeland Fossan 41 år butikkmedarbeider At menigheten vår skal være en god plass å være. Ragnhild Rettedal, 68 år pensjonist/lærar Ha fokus på visjonen vår Inn til Kristus, ut til alle. Liv Gunny Olea Oftedal 71 år pensjonist Trusopplæring og ungdomsarbeid. Her må kyrkja fylla det rom som blei tomt då dette stort sett blei borte frå skulen. Per Kolbjørn Hagen 66 år pensjonist Vil arbeide for å få fleire med. Morten Kristian Oaland 42 år bonde Eit inkluderande fellesskap og vekst i menigheten. Astrid Haukelid 66 år pensjonist Ein åndeleg heim, ei praktisk kyrkje for framtida og for folk med ulike behov. Torstein Fossan 52 år bonde Me i soknerådet ønskjer at den flotte visjonen vår: Inn til Kristus, ut til alle skal vera styrande for alt det som skjer i kyrkjelyden vår. I nær relasjon til Jesus blir det skapt eit engasjement for menneska rundt oss i vårt lokalmiljø og til andre kulturar og folkeslag. Me gleder oss over gudstenester der mange deltek med ulike oppgåver. Sidan me har både søndagsskule og søndagsgjeng som ein del av gudstenesta, er det stor spreiing i alder frå den yngste til den eldste. Staben er kreative og legg til rette for at gudstenestene skal vera eit møtepunkt der me tek imot og saman lovprisar Han som gav oss alt. Som eit ledd i trusopplæringa, arrangerer me dåpsskule for dole 6-åringane serer kvar vår. Oppmøte återe. har vore svært bra. Trusopplæringsplanen går ut på å gi tilbod til alle fram til fylte 18 år. Lornl nadkreknl nadkrekrse rma påkre iorla rse rma påkre. Me klarer ikkje gi tilfredsstillande opplegg til alle aldersgrupper, men ser på ulike lag i regi av misjonsorganisasjonane som ein del av kyrkja sitt arbeid. Samarbeidet mellom kyrkja og bedehuset er godt. Kvar haust har me felles samlingsfest. Kyrkjelyden har eigen ungdomsarbeidar (20 %). Dette er også eit samarbeidsprosjekt med misjonsorganisasjonane. Kvar haust arrangerer kyrkjelyden menighetsweekend. Det har vore eit populært arrangement med ca. 100 deltakarar. Nå sist hadde me venteliste! Kyrkjelyden har to misjonsprosjekt: Etiopia: Gi evangeliet vidare til Blånildalen og Bangladesh: Martin Luther College. Fleire utsendingar knytta til vår kyrkjelyd har vore langtidsmisjonærar. I tillegg har me ungdommar som er ute på kortare oppdrag. Ei viktig sak gjennom heile soknerådsperioden har vore planlegging av påbygg til kyrkja. Nå ser det ut til at me endeleg er i ferd med å nå målet både med omsyn til innsamla midlar og med oppstart i løpet av Både kyrkjegard og bårehus har blitt oppgradert dei siste åra. I Lyse har ein gjeng dugnadsfolk gjort eit godt vedlikehaldsarbeid både inne i kapellet og utafor. Dei arrangerer sommargudsteneste, har ulike konsertar og juletrefest. Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseks): Lorum ipsum Kirkevalget Vallokale og røystetider i Forsand LKajka srmi miiekd ljkalks sikr me dka sol ekidkl eyaa. AehkalKl me mrlk bmrlrnaaka ikajka kr pimsskre på, rm brnrks K sore kiikr hekee. Dka aorsrk rkrrks eåpkasrjoid: I ekiikll rma emaiklk ikajkr brnrks K sm dkrorikajka. Når ikajkak brnrks sml eærk me smllk eyrrkisk. Profilmanmi or Krrkemilke 2201 Kyrkjevalet måndag 14. september Forsand kyrkjekontor kl Førehandsrøysting i Forsand: I opningstida til kyrkjekontoret, kl på kvardagar frå 17. august til 11. september Langope onsdag 12. august frå 9 19 og torsdag 10. september frå Det blir òg førehandsrøysting på Aktivitetsenteret onsdag 9. september og etter eit ungdomsarrangement aug./sept. Ragnhild Rettedal, soknerådsleiar 10 11

7 Kandidatar sokneråd Visjon for kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Gorum «Ei kyrkje ipsum for alle guss dole og alle serer for åmen Kristus.» møre.» Trygve Brandal 62 år førstekonservator Leiar sokneråd inneverande periode Å leggja til rette for gudstenesteopplegg og variasjonar, slik at mange kan kjenna det naturleg å gå til gudsteneste og kjenna seg heime når dei er der. Margrethe Førre 55 år styrar barnehage Medlem sokneråd inneverande periode For meg er det viktig med en kirke som arbeider for å inkludere flest mulig i gudstjenestene. Spesielt egen plan for konfirmant-deltakelse, og flere og bedre tilrettelagte familiegudstjenester. Målet må være å få flere barnefamilier engasjerte i kirkelivet. Arne Kleppa 71 år pensjonist/ leiar Ryfylke IKS Tidlegare medlem i soknerådet Eg vil arbeida for at stadig fleire skal verta glade i kyrkja, og kjenna seg heime der. Karina Halsne 62 år lærar Mitt mål er at barn og unge fortsatt skal få kjennskap til Jesus og bibelforteljingane. Elise Unander Mjølhus 41 år kvalitetskoordinator Harald Krokedal 44 år bonde Ei kyrkje der alle blir inkludert og kjenner seg velkomne. Cecilie Doritsdatter Nesheim 41 år lærar Viss eg blir valt inn i soknerådet, vil eg jobbe for at barn og ungdom skal komme til, delta og kunne få bidra meir i kyrkja. I starten av perioden arbeidde vi, som andre kyrkjelydar, med å arbeida fram korleis vi ville ha vår lokale liturgiske grunnordning. Og på slutten av perioden skal vi bestemma kva (mindre) justeringar vi vil gjera i denne. Vi har hatt ei tru for at tiltak for å styrkja familie og samliv er viktige i vår tid. I tråd med det har vi arrangert to temamøte med fint innhald. På den materielle sida har vi fått stelt til eit fint toalett i enden av bårehuset ved kyrkje. Dette er nødvendig, sidan vår kyrkje manglar toalett for kyrkjelyden inne i kyrkja. Lorum ipsum Kirkevalget dole serer återe. Utfordringar framover: Å våga å vera ei sann Jesu Kristi kyrkje, og ikkje gå på akkord med det kyrkja står for, berre for å tekkjast folkemeininga. Lornl nadkreknl Å leggja til nadkrekrse rette for gudstenesteopplegg rma påkre iorla og rse variasjonar rma påkre. så mange kan kjenna det naturleg å gå til gudsteneste og kjenna seg heime når dei er der. Å arbeida for, og støtta arbeid for born og unge, gjerne i nye og spennande former. Å få til eit godt skilje mellom stat og kyrkje. Statskyrkja har hatt si tid. Å få alle døypte til å delta i faseprogramma i dåpsopplæringa. Oddbjørg Rimstad 65 år pensjonist Medlem av Fister sokneråd inneverande periode Å prøve å vera med og styrke gudstenesta og det som føregår av andre aktivitetar i kyrkja. Det er viktig å vera deltakande, og for fellesskapet vi deler der. Astrid Vormeland 66 år pensjonist Viktig for meg å oppretthalda/styrka diakonitenesta. Arrangement i samband med integrering av flyktningar, men ikkje på bekostning av norske tradisjonar og kultur. Involvera barn og unge i gudstenester, evt. samarbeid med kulturskulen. Anna Lena Kleppa, 46 år veterinær Arbeide for ei åpen, romsleg og inkluderande folkekyrkje, og vere med å leggje til rette for enkle handlingar som er inkluderande. Jeg har et ønske om at kirka kan bli enda mer åpen, romslig og levende - og bli mer «up to date» når det gjelder informasjon som blir gitt både i og utenfor kirka. Det hadde også vært kjekt hvis kirka kunne bli en mer naturlig møteplass for barn og ungdom, der de kan være med på ulike aktiviteter utenom den tradisjonelle gudstjenesten. Videre synes jeg det er mye med tre sokneråd i kommune og kunne tenkt meg å jobbe for å redusere dette til ett sokneråd. Det kreves mye ressurser slik det er organisert i dag. Egil Ulvestad 56 år bonde Varamedlem soknerådet inneverande periode Det er viktig med ei kyrkje som er aktiv i samfunnsspørsmål som miljøvern og ressursbruk. Ta vare på den jorda me har til låns. Elles er det viktig av kyrkja blir ein samlingsplass utan store krav til likeretting. «Kom som du er» er vel innarbeid Fatsah Kassimi 50 år kokk Varamedlem soknerådet inneverande periode Vil arbeide for: At kyrkja gir gode tilbod til ungdommane, og at diakoniarbeidet blir prioritert. Når foreldra har døypt barnet, burde det vera sjølvsagt at dei sender det til dei ulike opplegga innanfor dåpsopplæringa. Trygve Brandal, soknerådsleiar 12 13

8 Kandidatar Årdal sokneråd Visjon for Årdal kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Gorum «Ei kyrkje ipsum for alle guss dole og alle serer for åmen Kristus.» møre.» Elin Øpstad Nørstebø 50 år lærar Tidlegare medlem og leiar i Årdal sokneråd Eg er oppteken av barneog ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, og at folk skal føle seg velkomen i kyrkja. Asbjørn Tjentland 57 år lærar Tidlegare medlem og leiar Årdal sokneråd i 3 periodar Kanskje først og fremst det som kan formulerast i: Ta søndagen tilbake! Då tenkjer eg på dei to perspektiva i bodet om kviledagen, kvile og det å søkja Gud. Samfunnet vårt og liva våre treng begge deler. Eg ønskjer vidare å vera med å skapa meiningsfulle samlingar for alle, der me kan bruka talenta våre. Sigrid Marie Bakken Riskedal 55 år Finansrådgjevar Tidlegare medlem Årdal sokneråd At kyrkja vår skal vera ei open og inkluderande kyrkje for alle i ulike fasar i livet. Eit godt og trygt tilbod til barn og unge. Diakoni/omsorgsarbeid i kyrkja vil og vera viktig for meg. Inger Johanne Sie 59 år styrar barnehage Medlem Årdal sokneråd inneverande periode At soknerådet arrangerer temakveldar der det er ein låg terskel for å komme. Elles må arbeidet for barn og ungdom prioriterast høgt i kyrkjelyden. Oskar Ommundsen 34 år teknisk leiar Eg ønskjer ei kyrkje med plass til alle. Karoline Dybdahl 24 år barnehagelærar Nytenking og få fleire unge til å komme med barna i kyrkja, at det skal bli kjekt å gå i kyrkja og at det skal vere ein plass dei likar seg. Anne Helene Bringaker 71 år, pensjonist Medlem Årdal sokneråd på 80- og 90-talet Eg vil vera med å vidareføra arbeidet innanfor diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeleg undervisning. Reidunn Kirsti Ferstad 54 år rådgjevar landbruket Medlem sokneråd inneverande periode Å ønske hverandre velkommen inn i felleskapet i kirka uavhengig av bakgrunn og meninger, uten å krangle om meninger eller dømme andre som tenker annerledes. Invitere til å lytte og gi slipp på forsvarsmekanismer. For å holde åpent for å endre, ønske mangfold velkommen med respekt og kjærlighet. Det er viktig å arbeide mot det gode for alle, på gjensidig oppbyggelse. Vår verden i dag ber hver og en av oss om kjærlighet, samhold, fellesskap og solidaritet. «Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.» Rom15:7 Gunhild Irene Bjørkli Ask 62 år lærar Tidlegare medlem Årdal sokneråd Å ta med nestekjærleiken som eit overordna mål. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde (1 Pet. 4,10) John Leikvar Nessa 74 år, pensjonist og kyrkjetenar Tidlegare medlem i soknerådet At alle skal kjenne seg velkomne i kyrkja. Ynskjer at folk frå heile kommunen møter fram når det er gudsteneste. Dessutan er det viktig med godt samarbeid mellom kyrkje og bedehus. Janfrid Frantzen, 59 år avdelingssjukepleiar Medlem og leiar Årdal sokneråd inneverande periode At me kan samlast i eit godt og ope fellesskap i kyrkja vår. Eg vil jobba vidare for å laga samlingspunkt utanom gudstenestene, så me kan bli betre kjende og sjå kvarandre som menneske, med mange og ulike behov. Me har og forskjellige eigenskaper, og det er bruk for oss alle i eit fellesskap. Årdal sokneråd har hatt eit ønskje om å inkludere fleire i kyrkjelyden. Me ønskte å gjere noko utanom gudstenestene, og har fått til eit årleg arrangement saman med andre lag og organisasjonar, nemleg «Hallo Venn». Sjølv om ideen kom frå Årdal sokneråd, har alle som bidrar vore like viktige. Her jobbar idrettslag, 4H, bygdaråd, sokneråd m.fl. saman for å gjera noko for ungane i heile kommunen. Mange av dei som kjem til frå andre land og kulturar, bur i Årdal, og dei kjenner sjølvsagt lite til kva som skjer i kyrkja lokalt. Det er vår oppgåve å invitera dei inn, både til det som skjer i kyrkja, og til aktivitetar som ikkje kan drivast i kyrkjebygget. Me har hatt det me har kalla bli kjent - kveldar. Der har me baka, reparert kler, laga middag, grilla, og dole serer återe. ikkje minst hatt tid til å prata saman. Lornl nadkreknl Eg ønskjer at nadkrekrse dette arbeidet rma skal påkre utviklast iorla vidare rse i det rma nye påkre. soknerådet, men eg ønskjer også at soknerådet gjer det dei kan for at fleire kan samlast til gudsteneste, der barn blir døypte, der mange kan delta, der alle kan kjenna et det er godt å høyra til. Lorum ipsum Kirkevalget Janfrid Frantzen, soknerådsleiar 14 15

9 Kandidatar Fister sokneråd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? Rannveig Ueland Terøy 52 år styrar barnehage Medlem av Fister sokneråd Ei varm og inkluderande kyrkje. Eg er særleg opptatt av at me må gje barn og unge gode tilbod i regi av kyrkja. Åsmund Thomsen 68 år pensjonist/kyrkjetenar Medlem Fister sokneråd Mitt mål er å leggja best mogeleg til rette for at flest mogeleg skal få høyra Guds Ord i kyrkja - både barn, unge og vaksne. Alf Barsnes 43 år lærar Jorun Margrethe Alvær Hauge 50 år frisør og alternativterapeut At kyrkja skal tilby fleire arrangement som ligg ein stad mellom gudsteneste og konsert. Noko som engasjerer og appellerer til dei unge og unge vaksne. Lena Sofie Time Lundberg 37 år bonde/ student Å vidareføre det gode arbeidet som allereie vert gjort i soknerådet. Eg vil arbeide for at kyrka også i framtida skal vera ei inkluderande kyrkje, der alle kan føle seg heime, slik eg opplever at Fisterkyrkja er i dag. Johanne Margrete Myklebust Hetland 65 år pensjonist Har tidlegare vore medlem og leiar i Fister sokneråd Frivillig medliturg Eg vil arbeide for ei open og inkluderande kyrkje. Odd Sørestad 52 år bonde Vil arbeide for at kyrkja vert brukt og godt vedlikehalden. Øyvind Nicolaysen 63 år rektor Medlem Fister sokneråd Leiar fellesrådet Å vera med å inspirera til eit aktivt menighetsarbeid. Det er viktig å byggja vidare på og utvikla det gode arbeidet som allereie blir drive i Fister sokn. Åsmund Sigmundstad 51 år, leiar av Frivilligsentral Medlem Fister sokneråd , Frivillig medliturg Vil arbeide for ei open inkluderande kyrkje. Magnhild Bjørkeland 43 år, heimeverande/ student Vil arbeide for: At kirken skal være et sted hvor alle skal føle seg inkludert. Visjon for Fister kyrkjelyd NordsmlKsr «Gorum «Ei kyrkje ipsum for alle guss dole og alle serer for åmen Kristus.» møre.» Lolo på iys bmrlrnaa: Det skjer mykje spennande på Fister. Det flyttar stadig nye menneske hit, både yngre og eldre. Det er stor aktivitet i det frivillige arbeidet, og me i soknerådet arbeider for at kyrkja og bedehuset skal vera eit naturleg samlingspunkt for alle aldersgrupper. Det er barneklubb, onsdagsklubb, mekkeklubb, dåpsskule, 12-årsgruppe, hausttakkefest, gudstenester, bygdadag, bygdakveldar, open kyrkje kvar tysdag, konsertar og meir til. Misjonslag og bedehuset står for noko av dette, soknerådet ønskjer å støtta opp om dei frivillige som står på i arbeidet utan at me skal driva alt sjølv. Eg vil nytta høvet til å takka kvar og ein av dykk som står på, de er med på å gjera Fister til den gode plassen å bu på som det er. Stort og smått, dole serer återe. alt er med på å få hjula til å gå rundt gjennom året. I 2017 er Fister kyrkje 150 år. Det er bestilt nytt orgel til kyrkja, det Lornl nadkreknl nadkrekrse rma påkre iorla rse rma påkre. håper me å innvia i starten av jubileumsåret. Utfordringa til det nye soknerådet som tar over stafettpinnen etter valet 14. september ta vare på alle dei som bidreg til det viktige arbeidet i fellesskapet vårt! Og dersom DU vil vera med, ta kontakt med oss! Lorum ipsum Kirkevalget Anne Berit Verpe, soknerådsleiar LniksmlKsr Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseks): Dekorlinje Ol i Vallokale SørsmlKsr og røystetider lå d i roaer Ea klka dkrorikajk kr neekrike sol srmi kah Krrkemilkes profi. nelme Kyrkjevalet måndag 14. sept. LKajka rma srmikrks opp ol akd, Loloo K sml ol orroreks. Mka proporsjoakak (Oime på lå midrk ormadrks (serkrrks K høydka Lolo lkd sekrrekeeki: øekrs sokn: brkddka). krins: Dke k sekrre idrettshall LKajka srmi kl. miiekd ljkalks sikr me dka akees o Jøsenfjorden sol krins: ekidkl eyaa. AehkalKl me mrlk Los pn Jøsenfjorden bmrlrnaaka skule kl ikajka kr pimsskre på, dke rma m brnrks K sore kiikr hekee. ekiserk Jøsneset krins: Jøsneset skule I ekiikll (gamlebygget) rma emaiklk ikajkr brnrks K sml kl. Dka aorsrk rkrrks eåpkasrjoid: dkrorikajka. Når ikajkak brnrks smll Vormedalen eærk krins: me smllk eyrrkisk. Vormedalen grendahus kl Randøy krins: Randøy skule kl Vestersjø krins: Profil Kaihuset Skipavik kl Årdal sokn: Årdal krins: Årdal bedehus kl Fister sokn: Fister krins: Fister bedehus kl Randøy krins: Randøy skule kl Profilmanmi or Krrkemilke 2201 Førehandsrøysting i : kyrkjekontor, Prestagarden 5, i tida 11. august til 11. september Tysdag fredag mellom kl. 09 og 14. Lo Dke k erk sm mrlk 16 June Alice Hofsøy Hasselberg, 50 år, lærar 17

10 Kandidatar til bispedømmerådsvalet i Stavanger bispedømme Direkte val av leke medlemmer 13. og 14. september 2015 Gyrid Espeland Seksjonssjef 62 år Sokn: Eigerøy Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Medlem av styret i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Kirkelig dialogsenter Stavanger. Menighetsråd. Kyrkjeleg Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Medlem av styret i Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna. Medlem av Teknas etiske råd. Tilsett i Mattilsynet. Satsingsområder: Open og inkluderande folkekyrkje. Meir himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringar og miljø. God leiing. Størst av alt er kjærleiken. Vigsel/ forbønn Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Leif Christian Andersen Sjukepleiar 30 år Sokn: St.Petri Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt i Ungdommens Kyrkjemøte. Medlem av Ungdomsrådet, Stavanger bispedømme. Medlem i Mellomkyrkjeleg råd. Politisk engasjert på kommune- og fylkestingsnivå. Tilsett ved Stavanger Universitetssykehus. Speidar, kor, korps og ungdomsarbeid. Ungdom og unge vaksne. Skaparverket og miljø. Diakoni og folkekyrkja. Dialogarbeid. Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Marie Klakegg Grastveit Rekneskapsmedarbeidar 30 år Sokn: Frøyland og Orstad Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleiar i kyrkjelyd. Ulike oppgåver i lokalt kyrkjelydsarbeid. Tilsett i SUM regnskap. Kyrkjelydane og lokalsamfunnet. Konfirmantarbeid. Arbeid for unge vaksne. Effektivisering. Hensiktsmessige strukturar Svein Helgesen Pensjonist/konsulent 67 Sokn:Mosterøy Varamedlem i Stavanger bispedømmeråd. Styreleiar i Menighetsfakultetet og Kristent Pedagogisk forum. Styremedlem i IKO. Ordførar. Fylkesvaraordførar. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i Stavanger. Mentor i trusopplæring. Trusopplæring. Kyrkjelydsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid. Frivillig teneste. Vigsel: Open/uavklara Forbønnshandling: Ja Sofie Braut Kulturformidlar 38 år Sokn: Time Klokkar. Engasjert i lokalt barnearbeid. Lektor i vidaregåande skole. Engasjerande bibelformidling. Utrustning og indre vekst. Livsnær forkynning Arne Jon Myskja IT-rådgjevar 62 år Sokn: Nedstrand Leiar i sokneråd. Korleiar og aktiv i barneog ungdomsarbeid. Sekretær i Norges KFUK- KFUM, Ten Sing. Tilsett i IT-bransjen Kommunikasjon/ forkynning. Musikken som formidlar. Engasjement og inspirasjon. Gudstenesta er vår møteplass Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff Student 20 år Sokn: Skåre Kyrkjetenar og diakonmedarbeidar, søndagsskulearbeidar. Medlem i trusopplæringsutval. Ten Sing og speidararbeid. Koordinator for Ny generasjon, Haugesund. Ungdommar konfirmantar. Binde saman generasjonar. Uredd bodskap til folket. Ei kyrkje for alle. Torhild Nødland Sosiallærer 53 år Sokn: Bogafjell Leiar av menighetsråd og leiar av Kyrkjeleg fellesråd. Medlem av barne- og ungdomsutval. Landsrådsmedlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Kommunepolitikar. Tilsett i Sandnes kommune. God personalpolitikk. Dåp og trusopplæring. Menighetsplanting. Folkekyrkjas muligheiter. Tverrfagleg samarbeid. Aslaug Louise Kongshavn Lektor 28 år Sokn: Kopervik Medlem av sokneråd. Tilsett i Rogaland fylkeskommune, Kopervik vgs. Barn-trusopplæring. Ungdoms- og utviklingsabeid. Kultur inn i kyrkja. Takhøgde og runde kantar. Likekjønna ekteskap. Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Laila Marie Steinsvik Helsesøster 64 år Sokn: Medlem av sokneråd og leiar av fellesråd. Søndagsskolelærar. Barnelagsleiar. Medlem av kommunestyre og formannskap. Varaordførar. Tilsett i Strand kommune. Barne- og ungdomsarbeid. Misjonsarbeid. Forvaltaransvar. Klimautfordringane. 18 NordsmlKsr LniksmlKsr SørsmlKsr 19

11 Kandidatar til bispedømmerådsvalet i Stavanger bispedømme Direkte val av leke medlemmer 13. og 14. september 2015 Eivind Sandvold Pettersen Økonom 32 år Sokn: Stavanger domkirke Medlem i menighetsråd. Tilsett i oljebransjen. Dåp og trosopplæring. Ungdomsarbeid. Unge vaksne, 25 år og vidare. Tilbod til einslege. Vigsel og forbønnshandling: Uavklara. Hjalmar Joralf Arnø Seniorrådgjevar 50 år Sokn: Riska Leiar menighetsråd. Medlem av kretsstyret i KFUK-KFUM og regionstyret i Normisjon. Medlem av tilsynsrådet ved Kriminalomsorgens fengsler. Tilsett hos Fylkesmannen. Dåp og trosopplæring. Fokus på misjon. Engasjement i samfunnslivet. Jostein Ådna Professor i NT 60 år Sokn: Stokka Medlem av to menighetsråd. Medlem av Den norske kyrkja si lærenemnd. Fleire nasjonale og internasjonale verv. Vitskapleg assistent i Tübingen. Doktorgrad i teologi. Tilsett på Misjonshøgskolen. Trusopplæring, også for vaksne. Samarbeid kyrkjelyd og misjon. Gudstenesteliv. Vern menneskeverd og skaparverk. Reformasjonsjubileet Kjetil Espeland Student 22 år Sokn: Nærbø Leiar i søndagsskulen. Tillitsvalt i Forsvaret. Halde kyrkja som eit lågterskeltilbod. Søndagsskulen. Ungdomsarbeid. Bibelsk lære. Astrid van Zijp Pensjonist 65 år Sokn: Sand Soknerådsleiar. Frivillig klokkar. Medlem av diakoniutval. Leiar i kristent barne- og ungdomsarbeid. Medlem av bedehusstyre. Lærar. Verneombod. Plasstillitsvald. Trusopplæring. Diakoni. Barne- og ungdomsarbeid. Gje folk sterkare tilknyting til kyrkja. Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Rolf Magne Haukalid Bonde og veterinær 36 år Sokn: Forsand Leiar av bedehusstyre. Medlem av kommunestyre. Sjølvstendig næringsdrivande. Ungdoms- og unge vaksne arbeid. Formidling av Guds ord. Bibeltruskap. Barn og unge Svein Magnus Munkejord Seniorrådgjevar 66 år Sokn: Kopervik Medlem av menighetsråd og kyrkjeleg fellesråd. Frivillig klokkar. Medlem av kommunestyre og formannskap. Komiteleiar i Norges forskningsråd. Statssekretær og fiskeriminister. Tilsett i Fiskeridirektoratet i 40 år inntil april Oppslutning om gudstenesta. Trusopplæring. Kyrkja si plass og rolle. Vigsel: Uavklara/Ja Forbønnshandling: Ja Ruben Friestad Bergseth Distriktsmedarbeidar 20 år Sokn: Klepp Konfirmantleiar. Leiar i barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsarbeidar/ eittåring. Distriktsmedarbeidar og styremedlem i KRIK. Politisk engasjert på lokalnivå. Tilsett i KRIK. Ungdomsarbeid. Leiarutvikling. Fornying. Vigsel og forbønnshandling: Uavklara 20 NordsmlKsr LniksmlKsr SørsmlKsr 21

12 Slekters gang Oppslagstavla Fister Årdal Martin Flatø Nessa Amelia Hauge Dahl Nora Ommundsen Audny Dalane (døypt i kyrkje) Strand - oppstart Søndagstema i Strand kyrkje 13. sept. Malikveld v/gjermund Lygre 22. nov: Temakveld om sakramenta dåp og nattverd v/ Martin Ivar Arnesen Strand Forsand Elisabeth Dysjaland og Kristoffer Lerstøl Årdal Strand Forsand Edvin Eie tobias Nerhus Max Mydland Alstadsæther Silas Barka-Myhr Noah Mæland thilo Reinhardtsen Magnus Andersen Jon Martin Tjøstheim Overskeid Linnea Rønning Jenny Auestad Benjamin Wilks Marken Eirik Rake Nag Ivar Hovtun Espedal Ida Odett Figved Krogedal Sigrid Sigmundstad og Asbjørn Salthe Elen Dina Meltveit og Johnny Georg Heggland Anne Lise Sandvik og Svein Ole Fjelde Monica Johannesen og trond Arild Espedal Christina Skurve og Robin Idsø Bjørg Lillian Høyland (Jøsneset) Fister Strand Forsand Annbjørg Solberg Sofie Dale Helland Else Barkved Sigrid Heggemsnes Karl Andersen Helge Riska Erling Vika Babysang i kyrkje. Det skjer i BABYSANG Som kanskje mange veit, har kyrkjelydane i hatt tilbod om babysang det siste året; frå oktober 2014 og fram til påske Det var god oppslutnad om dette; i alt var ca 20 babyar med mødre innom, og tilbakemeldingane undervegs, har vore gode. Kantor Anne-Berit Rinde Bjelland og trusopplærar Ingebjørg Vik Laugaland har stått for opplegget, og dei inviterer no på nytt til babysang i! Oppstarten blir torsdag 3. september kl i kyrkje. Aldersgrense for babyane: 0 1 år. Ta gjerne med nistepakke, så kokar vi kaffi/te slik at dei som har tid og lyst, kan stoppe igjen til lunsj frå ca kl 12. Hjarteleg velkomne! Helsing Ingebjørg og Anne-Berit Konfirmasjon Info-møte om konfirmantundervisninga Årdal, Fister og sokn. Tysdag 18. august kl inviterer me deg som ønskjer å bli konfirmant våren 2016, saman med foreldre/ føresette, til informasjonsmøte i kyrkje. KOnsert med rita Eriksen Rita Eriksen kjem til Fister kyrkje fredag 4. september. Gå inn på og sikre deg ein billett. Bygdadag Fister Laurdag 3. oktober går den tradisjonelle bygdadagen på Fister av stabelen. Her er det aktivitetar, utlodning, matsalg mm. Inntektene går til misjonsprosjektet vårt i Kamerun. Kyrkjelydstur Etter gudstenesta i Fister kyrkje den 30. august vert det båttur til Børøyholmane. Ta med grillmat og bli med! kyrkjekor startar hausten med korøving tysdag 1. september kl på bedehus. Korleiar er kantor Anne-Berit Rinde Bjelland. Gjennom året syng koret ved både gudstenester, konsertar og andre arrangement, og vi ønskjer både gamle og nye medlemmer hjarteleg velkomne inn i eit gjevande korfelleskapet! Særleg treng vi å styrke mannssida vår, så dersom du er ein (ny) mann, skal du få ekstra fin mottaking! Treng du fleire opplysningar, så ta gjerne kontakt med styreleiar Oddbjørg Rimstad, tlf eller dirigent Anne-Berit Rinde Bjelland, tlf AKTIV-KLUBBEN 50+ Vaksne over 50 bedehus måndagar kl.19-21: 31.08, 28.09, og Babysong i Strand kyrkje. Oppstart 2. sept. Onsdagar kl KLUBBEN - for ungdom med hjelpebehov kyrkje tysdagar kl aug (på Vaulali) sept - 27.okt. (på bedehus) nov. KLUBB&KRIK Fredagar kl i Aktivitetshus: 28.08, 11.09, 25.09, 23.10, 06.11, og Tryfena (barnekor) Frå 4 år. Oppstart 26. aug. Onsdagar kl bedehus Strand Soul Children år. Oppstart 26. aug. Onsdagar kl bedehus NY KYRKJE Innsamlingskonto på Kontonr Gullkonfirmantar : Gullkonfirmant-treff 20. september for dei frå som blei konfirmert i Påmelding innan 20. august til kyrkjekontoret, , Strand: Gullkonfirmant-treff 25. oktober for dei som blei konfirmert 2. mai 1965 i Strand kyrkje. Påmelding innan 14. oktober til kyrkjekontoret, , Her inviterer Bård Boye og løva Singa barna til søndagsskole i Kyrkje. - oppstart høsten 2015 Babysong «Drop-in» Oppstart måndag 7. sept. Mandager kl barnekor Frå 4 år: oppstart 1. sept. Tirsdager kl Søndagsskole Jubel, 3 år 3. klasse, 23. aug. kl. 11 Tårnagenter, frå 4. klasse, 23. aug. kl. 11 Fredagsklubben på Kraftverket for kl. 11.sept. Forsand weekend Forsand kyrkjelyd inviterer til weekend på Horve ungdomssenter oktober. Set av helga og meld deg på til Forsand kyrkjekontor. Minikonsert i Forsand kyrkje. Onsdag 23. september kl oppstartsdag for kyrkje og bedehus på Forsand. Søndag 23. august. Familiegudsteneste i kyrkja kl. 11. Held fram på bedehuset ca kl med sal av grillmat, leiker, ettersommardrøs og avslutningssamling. Klubben for ungdom med hjelpebehov. Oppstart 25. aug. med tur til Vaulali. Tenkraft kl. på Kraftverket, annankvar fredag. Oppstart 11. sept. Nattkafé kafé for 10. klasse og oppover på Kraftverket, annankvar lørdag. Oppstart 12. sept. konsert Tysdag 20. oktober kl. 19. Konsert m/hinna og Hillevåg menighetskor. Tema: Alfred Hauge. FORSAND BEDEHUS 21.aug.: Basar jente-og gutelaget. 23.aug.: Samlingsfest. 29.aug.: Laurdagskafe kl aug.: Temakveld sep. Møteveke NLM 6.sep.: Familiesøndag kl sep.: Familiekveld NMS. 26.sep.: Basar Normisjon kl sep.: Laurdagskafe kl sep.: Temakveld. 23

13 er! Se etter vår kundeavis full av tilbud! Tlf Kraftfôr tilskuddsfôr gjødsel såvarer ensilering - plantevern Sponsorar og frivillig abonnement gjer det Trodla-Tysdal Turiststasjon mogleg å gje kyrkjebladet Preikestolen til alle husstandar HAGEMØBLER HEILTREPLATER Opningstider: LANDBRUK tlf Kvardagar 51 / mobil og institusjonar og Forsand. Laurdag i, StrandOVERNATTING MURMESTER Velkommen til ein god han- web: e-post: Jan E. Bjørnstad ike feirer våren med tilbud som 298 full av! Se etter vår kundeavis bud! Tusen takk! SELSKAPSLOKALER Kvalitetssikring del og personleg service! Traktorspesialisten Dagskupp lørdag 25. april! på måltilpasset solskjerming Luxaflex Drygolin Pluss Dagskupp! Oljedekkbeis 2.7 ltr Baron Terrassebeis er en viktig del av interiøret, og har i tillegg praktiske Nyhet! 10 ltr Drygolin Pluss ODB Meget værbestandig beskyttelse. Holder rme for sol eller innsyn. Vi hjelper deg med både lenge har høy glans. g av solskjerming skreddersydd til dine vinduer. Dagskuppfargen lørdag 25. og april! Kjøp nå og spar 200 kroner på 2,7 liter vannbasert Baron Terrassebeis! Skallstøperiet, 12 20% rabatt Fargerike Butikk 3 Fridtjof Nansens vei 12 Lier tlf på måltilpasset fra 23. april solskjerming til 2. mai Luxaflex Åpningstider: 7-23 (8-21) åltilpasset solskjerming! g del av interiøret, og har i tillegg praktiske eller innsyn. Vi hjelper deg med både erming skreddersydd til dine vinduer Før kr 1198 Drygolin Pluss Oljedekkbeis Nyhet! 10 ltr Drygolin Pluss ODB Meget værbestandig beskyttelse. Holder fargen lenge og har høy glans. argerike Butikk 2 Fargerike Butikk 3 ridtjof NansensVivei Fridtjof Nansens vei 12 Vi har utstilling av er 12 til hjelp ved gravferd og minnestund. Oslo Lier 8 Audun Ingvaldstad og Berit Nag. lf gravsteiner i kontoret. tlf Ryfylkeveien 1986, 4120 TAU Brensel, skog & trodla-tysdal.no landbruk Før kr 348 Trodla -Tysdal Turiststason HEILTREPLATER Avd. Årdal per m2 Mammut MØTESAL KONFERANSEROM TLF Mand.-fred FAX OVERNATTING Lørd Mob Bestselgeren Mammut laminat nå kun 278,- Mob. 901og Salg av traktor redskaper: Vi bringer - ring SELSKAPSLOKALER OLJE Sven Lenaal Traktorspesialisten MALER 435 Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i tidsriktige design og overflater. G5 Express clicksystemet gjør gulvet enkelt å legge. 278 Før kr 348 HJERTENES JERNVARE per m2 Mammut Vågen, Bestselgeren Mammut laminat nå kun 278,- Alt innen elektroarbeid - Varmepumper Horvath Pianoservice Telefon: Fax RNVARE lf BYBERG smøringsolje Sven Lenaal MALER 435 reperasjoner plast båtlagring Autoriserte pianostemmer Pianoentertainer Tekniker Telefon i 40 trelast de fleste dimmensjoner Gaver til alle anledninger Preikestolvn. 7 Helge Barka Barka, AS 70/ JØRPELAND SERVICESENTER www: jossangsag.no 74 disel fyringsolje 953, Ryfylkevegen 58 Haugeveien Borgenhaugen Telefon: Fax JØRPELAND SERVICESENTER AS en Borgenhaugen Fax Ryfylkevegen 953, tlf tlf GAUTHUNS Årdal tlf CONTAINERUTLEIE OG TRANSPORT AS Byggefirma med lange og gode tradisjoner. Byggshop i Krossen på Forsand. Tlf Stein mek. verksted as Fax TANGO HÅR OG TERAPI Osa Osabru bru Jorunn Alvær Hauge Jorunn Alvær Hauge BUSS AS Jorunn Alvær Tlf mobhauge Vi utfører as arbeid i EDB REGNSKAP VELKOMMEN Transport av husholdningsaut. regnskapsførerselskap fbm. nybygg, påbygg TUR OG RUTEKJØRING og industriavfall. Mob REGNSKAP, VI STÅRLØNN TIL TJENESTE og rehabilitering av Kort/Langtidsutleie VVS-arbeid innan nybygg, 4130 SB Rørleggerservice : OG IT-LØSNINGER boliger, samt : oppføring Strand og reparasjonar, driftsbygningar, tlf/fax / TLF / Mob.: 905 av industrihaller og Mob.: Mob ALT PÅ ETT STED rehabilitering. TJÆRALIN Kontonr.: landbruksbygg kanring beises/males heletid for et møte, Kontonr.: Sandetorjå, tlf gjerne og avtal Refleksolog Refleksolog Healer Healer så Ingen finner grunning! vi sammen gode løsninger! året! Frisør E-post: RØRLEGGERMESTER SERVICE Frisør Mobiltlf REKNESKAP LEIFTåler lagring på hytta! e-post: ANDREASSEN Regnskap - Firmaregistrering 4110 FORSAND SJØTRANSPORT Årsoppgjør: - Datatilkobling Scanning av bilag Solskjerming MASKINELL alt innen 0410 Visittkort Jorunn.pdf :00:46 HOGST/FRAMKJØRING SKYSSBÅT AS STØLANE 4233 Gardin ERFJORD Voksduk elektroinstallasjon TRANSPORT AV: - ditt lokale regnskapskontor Telefon Spesialsag som tilbyr trelast i de fleste dimmensjoner Din lokale Preikestolvn TANGO HÅR OG TERAPI Mob TØMMERMENN TRELAST M.M. TANGO OG TERAPI Osa bruhår OsaJorunn bru Alvær Hauge Jorunn Alvær Hauge Tlf mob Rådhusgt., E-post: VELKOMMEN Refleksolog :Vakttelefon: SB 99 Rørleggerservice 4130 Leirstad - utleige for Mob.: / E-post: weekends 51 75og 07leirar 03 / TJÆRALIN Sandetorjå, tlf Mobiltlf Tåler lagring på hytta! Tåler lagring på hytta! finn ein skatt SJØTRANSPORT Solskjerming Alt innen Solskjerming Gardin Voksduk NMS GJENBRUK Gardin Voksduk elektroinstallasjon SKYSSBÅT AS 51 75PÅ Servicenter as Tlf Er74tanken tom? Bilverksted as 4100 TlfTerje 51Ove 74Breiland Tapet Maling Maling Gulvbelegg Tapet Jon Arne Helgøy Elotec brannvarsling Pynteting, bruksting, Gulvbelegg Alt i olje og oljeprodukter tlf / mob Bilverksted - bildeler - rekvisita e-post: Terje Ove Breiland Alt51 i olje og 21 oljeprodukter Bygdaposten a.s. Montering av varmepumper 4167 Helgøy Kontor Forsand og Telefon: Stihl-butikken Autorisert regnskapskontor Moderne sag -74 matrialtørke Tlf høvel Magnus Hovda Bilverksted bildeler - rekvisita tlf periodisk kjørekontroll bilder m.m. Mob Varer kan leverast i butikken Johannes Egeland Georg Breiland Opningstider på TAU: måndag - fredag / SAG & Bilverksted as HØVEL tlf/fax / Healer TJÆRALIN Kontonr.: kan beises/males hele kan beises/males helewww.mesterhus.no Frisør E-post: året! Ingen grunning! SERVICE året! Ingen grunning! INTERNATER STORKJØKKEN MØTESAL KONFERANSEROM Ditt lokale sagbruk Ådnaneset, 4100 Dataplan Regnskap avd. Strand AS Jøssangveien 12, Telefon MOB Maling Gulvbelegg Tapet Jon Arnebrannvarsling Helgøy TØMMER RUNDBALLER FAX Vår kunnskap dine muligheter Skog og hagebruk koks parafin smøringsolje Servicenter as reperasjoner Tlf plast båtlagring Ådnanes 4100 JØRPELAND Tlf: TØMMER RUNDBALLER Bulktransport Kranbil Langtransport TRELAST M.M. godkjent teleinstallatør Brensel, skog& Stihl-butikken landbruk MOB TRANSPORT AV: TØMMERMENN TANGO TANGO HÅR OGTERAPI TERAPI OsaHÅR bru OG HJELMELAND Boks 36, 4130 Ditt lokale sagbruk Traktorer, Traktorer,redskaper, redskaper, Ring verksted, motorsager m.m. verksteder, motorsager m.m. Ryfylke Malerservice Spesialsag 51 Årdal 75 26som Årdal4137 telefon tilbyr Horvath Pianoservice Årdalstunet Telefon: , Mob tlf tlf.Helgøy Årdal 90 tlf Kontor Forsand og Telefon: Barka, TLF Mand.-fred / Årdal FAX Lørd Mob disel fyringsolje Salg avkunnskap redskaper: parafin traktor koks Autorisert regnskapskontor Mob. 901og99 055muligheterViSkog Vår dine bringer - ring og hagebruk OLJE Levende opptatt av det Tungland, 4100 tel fax MOB/ HJELMELAND STRAND FAX Mob ditt51lokale regnskapskontor fax Sk Langeland as Helge Barka Avd. Årdal Eltervaag Elektro as tlf: MASKINELL Rørlegger VVS Varme & bad STØLANE 4233 ERFJORD Jeg tilbyr alt innen låse-systemer. Filing av nøkler. ÅRDAL: Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i tidsriktige design og overflater. G5 Express clicksystemet gjør gulvet enkelt å legge. Tlf RING e-post: :00: Visittkort VisittkortJorunn.pdf Jorunn.pdf HOGST/FRAMKJØRING. 11:00:46 Årsoppgjør e-post: Datatilkobling Scanning av bilag opningstider: Ove Breiland Sivilingeniør Traktorer, redskaper, Alt iterje olje og oljeprodukter m-f: l: tlf / mob Ring LÅSESMED verksteder, motorsager m.m. e-post: Terje Ove Breiland HJELMELAND Ryfylke Malerservice Årdal årdal Årdal EDB REGNSKAP as Alt51 i olje og 21 oljeprodukter telefon FURUTANGEN DU Telefon 51HAR Aut. regnskapsførerselskap Telefon MISJONSSENTER LÅSE-PROBLEMER? Bygdaposten a.s. Trenger du JØRPELAND SERVICESENTER AS maler? Ryfylkevegen 953, Haugeveien Borgenhaugen Scanning av bilag Er tanken tom? Trenger du Service: Ingolf Ullestad Regnskap Firmaregistrring maler? mob RØRLEGGERMESTER LEIF Regnskap Firmaregistrering Utleige -for kortere eller Sandnes Obed Årsoppgjør Datatilkobling ANDREASSEN lengre- tidsrom. KURS/KONFERANSE Salg: Roald Schmidt mob e-post: Tekniker Vågen, riktige met gjør BOSSREKNESKAP CONTAINERE LANDBRUK 4137 Årdal Autoriserte pianostemmer 278,- FURUTANGEN MISJONSSENTER Jeg tilbyr alt innen låse-sysfax for 10 Leirstad -51 utleige temer. Filing av nøkler. ÅRDAL: weekends51 og75leirar E-post: INTERNATER STORKJØKKEN Levende opptatt av det HAGEMØBLER HJERTENES JERNVARE Pianoentertainer pril til 2. mai Tlf LÅSESMED såvarer -ensilering - plantevern Årdal Meieribygget - Godt gjort er bedre enn godt sagt! HAR DU 4137 Årdal LÅSE-PROBLEMER? Før kr 1198 batt på måltilpasset solskjerming! Fargerike Butikk 2 Fridtjof Nansens vei 12 Oslo tlf Kraftfôr tilskuddsfôr gjødsel rabatt Tannlege MØBLER/TREVARE Finn Middelthon Regnskap Årsoppgjør Scanning av bilag Tlf: Begravelsesbyrå HOVDA m 4130 RING /Fax.: Mobil: Service: Ingolf Ullestad Fax Firmaregistrring mob Datatilkobling e-post: 2.7 ltr Baron Terrassebeis 20% 4137 Årdal 4110 FORSAND BUSS AS Boks 36, 4130 Dataplan Ryfylke AS Sentralgodkjenning KURS/KONFERANSE Salg: Roald Schmidt mob e-post: Avdeling Årdal Dagskupp! Kjøp nå og spar 200 kroner på 2,7 liter vannbasert Baron Terrassebeis! OG TRANSPORT AS : Meieribygget Ryfylkevegen 1950, 4120 Maling Tepper Tapeter Telefon Godt gjort er bedre enn godt sagt! Transport av husholdnings4137 Årdal Vikaneset Sør TUR OG91RUTEKJØRING Verktøy Maskiner og industriavfall. Mob. tlf , TLF FAX VI STÅR TIL TJENESTE Gardiner Kjøkkenutstyr mob Kort/Langtidsutleie VVS-arbeid innan nybygg, Fax Strand og reparasjonar, driftsbygningar, TLF E-post: LANDBRUK RØYRLEGGJAR RENOVASJON MURAR TRANSPORT Mob rehabilitering. Rådhusgt., Rådhusgt., E-post: E-post: laurdag Vakttelefon: Finn ein skatt PÅ NMS GJENBRUK E-post: 25 Pynteting, bruksting, bilder m.m. Varer kan leverast i butikken Opningstider på TAU: måndag fredag laurdag Din lokale

14 Prost KYRKJEKONTOR, Fister og Årdal sokn Kyrkjeverje: Olav Frantzen Kontor: Bankbygg 2, 2. etasje Kontortider: Tysdag-fredag Telefon: Telefaks: e-post: Nettside: Sokneprest: Sigrunn Hagen Arnesen Kantor: Anne-Berit Rinde Bjelland Barne- og ungdomsprest: Ingebjørg Vik Laugaland Gravplassarbeidarar: Ola Mjølhus og Sven Valheim Kyrkjetenar : Ola Dale Kyrkjetenar Årdal: John Leikvar Nessa Kyrkjetenar Fister: Åsmund Thomsen Kyrkjetenar Jøsenfjorden: Bente Tednes Gjil Soknerådsleiar : Trygve Brandal Soknerådsleiar Fister: Anne Berit Verpe Soknerådsleiar Årdal: Janfrid Frantzen FORSAND KYRKJEKONTOR Forsand sokn Kyrkjeverje: Siv Fossan Kontortider: Måndag fredag Telefon: Telefaks: e-post: Nettside: Forsand kyrkjelyd Sokneprest: Kyrkjelydsarbeider: Organist: Ungdomsarbeider: Kyrkjetenar: Soknerådsleiar: Sigrid Sigmundstad kontor: Mobil: Kontor: kyrkjekontor E-post: Ole Wollert Meyer, mob Irene Idland Thu Hege Tungland Langbakk Natalie Bjørkeland Bodil Rettedal Ragnhild Rettedal Kyrkjeskyss: Ring Per Hagen til Strand KYRKJEKONTOR Strand og sokn Kyrkjeverje: Trond Hjorteland Kontortider: Måndag fredag Telefon: Telefaks: E-post: Nettside: Strand kyrkjelyd Sokneprest: Martin Ivar Arnesen Adm.leiar: Liv Åse Gaard Organist: Geir Arve Helvig Kateket: Bodil Sande Turøy Menighetspedagog: Anita Grødem Ungdomsarbeidarar: Richard André Helvig og Åsa Lindeflaten-Fiskå Kyrkjetenarar: Inge Andre Langsholt og Wenche Krogevoll Soknerådsleiar: Harald Nesvåg kyrkjelyd Sokneprest: Menighetsforvaltar: Organist: Kateket: Trusopplærarar: Ungdomsarbeider: Kyrkjetenarar Soknerådsleiar: Preiketekstar Bård Boye Gro Wersland Nag Ragnvald Kristian Sørensen Mia Christina Raustein Elin Fiskå Skårland og Mette Boye Natalie Bjørkeland Inge Andre Langsholt, Wenche Krogevoll og Tord Meihack Jon Vogt Engeland For å få kontakt med prest mellom kl ring beredskapstelefon Søndag 9. aug. 11. s. i treeiningstida Mark 2,23-28 Søndag 16. aug. 12. s. i treeiningstida Luk 8,1-3 Søndag 23. aug. 13. s. i treeiningstida Luk 12,41-48 Søndag 30. aug. Vingardssøndag Luk 17,7-10 Søndag 6. sep. 15. s. i treeiningstida Luk 10,38-42 Søndag 13. sep. 16. s. i treeiningstida Matt 5,10-12 Søndag 20. sep. 17. s. i treeiningstida Luk 7,11-17 Søndag 27. sep. 18. s. i treeiningstida Matt 8,5-13 Søndag 4. okt. 19. s. i treeiningstida Joh 7,14-17 Søndag 11. okt. 20. s. i treeiningstida Mark 10,2-9 Gudstenester i HJELMELAND KYRKJE Søndag 9. aug. kl. 11 Gudsteneste v/ S. Sigmundstad. Nattverd. Offer til Utstein pilgrimsgard. Søndag 6. sept. kl. 11 Jazzgudsteneste v/ I.V. Laugaland storband deltek. Konfirmantpresentasjon. Offer til Misjonsprosjektet. Søndag 20. sept. kl. 11 Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen. Bok til 4-åringane. Offer til Familie og medier. Søndag 11. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ S. Sigmundstad. Nattverd. Offer til Misjonshøgskulen ÅRDAL KYRKJE Søndag 23. aug. kl. 11 Gudsteneste v/ S.H. Arnesen. Konfirmantpresentasjon. Offer til Normisjon Søndag 13. sept. kl. 11 Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen Bok til 4-åringane. Offer til IKO Søndag 4. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ S.H. Arnesen. Nattverd. Konfirmantjubileum Offer til kyrkjelydsarbeidet. FISTER KYRKJE Søndag 30. aug. kl. 11 Gudsteneste v/ I.V. Laugaland. Konfirmantpresentasjon. Offer til KRIK Søndag 27. sept. kl. 11 Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen Utdeling av 4-års bok. Offer til kyrkjelydsarbeidet. JØSENFJORDEN BEDEHUSKAPELL Søndag 13. sept. kl : Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen. Dåp. Offer til misjonsprosjektet. Med atterhald om endringar. Sjå også våre heimesider: hjelmeland.kyrkja.no 26 27

15 Full distribusjon Returadresse: Preikestolen Pb Gudstenester i Strand og Forsand STRAND KYRKJE Søndag 16. aug. VAULALI kl Gudsteneste v/arnesen. Nattverd. Søndag 23. aug. kl. 11 Gudsteneste v/arnesen og Turøy. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndag 30. aug. kl. 11 Gudsteneste v/sigmundstad. Nattverd. Søndag 6. sept. kl. 11 Familiegudsteneste/ hausttakke-fest v/sigmundstad og Turøy. Dåp.8-åringar deltar. Søndag 13. sept. kl. 11 Gudsteneste v/arnesen og Turøy. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndag 20. sept. kl. 19 Gudsteneste v/ Arnesen. Nattverd. Søndag 27. sept. kl. 11 Gudsteneste v/ Arnesen. Dåp/nattverd. Søndag 4. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ Arnesen. Dåp/nattverd. Søndag 18. okt. kl. 11 Miljøgudsteneste v/ Boye. Nattverd. Søndag 25. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ Arnesen. Dåp. Gullkonfirmant-treff. JØRPELAND KYRKJE Søndag 16. aug. VAULALI kl Gudsteneste v/arnesen. Nattverd Søndag 23. aug. kl. 11 Gudsteneste v/boye og Raustein. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 30.aug. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 6. sept. kl. 11 Gudsteneste v/boye og Raustein. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 13. sept. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 20. sept. kl. 11 Gudsteneste v/arnesen. Dåp. Gullkonfirmant-treff. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 27. sept. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 11. okt. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Dåp. Søndag 18. okt. kl. 16 Familiegudsteneste v/boye. Song av Barnekor. Utdeling av 4-årsbok. Dåp. Søndag 25. okt. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. FORSAND KYRKJE Søndag 9. aug. kl. 11 Gudsteneste v/meyer. Nattverd Offer til Ungdom i Oppdrag. Søndag 23. aug. kl. 11 Familiegudsteneste v/meyer. Felles oppstartsdag saman med bedehuset. Offer til barnearbeidet i Forsand. Søndag 30. aug. kl. 11 Gudsteneste v/meyer. Presentasjon av konfirmantar Konfirmantjubileum. Søndagskule/søndagsgjengen. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndag 13. sept. kl. 11 Gudsteneste. Nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen. Offer til Israelsmisjonen. Søndag 20. sept. kl. 11 Familiegudsteneste m/utdeling av 4 årsbok. Offer til misjonsprosjekta. Søndag 27. sept. kl. 11 Gudsteneste v/meyer. Nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen. Offer: NLA Søndag 4. okt. Familiegudsteneste på Horve i samband med weekend. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Søndag 18. okt. kl. 11 Gudsteneste. Nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen Med atterhald om endringar Sjå også våre heimesider: og 28

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Spørsmål Kvifor stiller du til val i Soknerådet? Kort om bakgrunnen/motivasjonen. Den Norske Kyrkja - Korleis ser du føre deg Den Norske Kyrkja (som nå ikkje

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Velkommen til menighetsrådskurs

Velkommen til menighetsrådskurs Velkommen til menighetsrådskurs 1 Flammene er mange T: 1972, 1986 Anders Frostenson O: før 1996 Trygve Bjerkrheim M: 1974 Olle Widestrand 2 1 Flammene er mange, lyset er eitt. Lyset Jesus Kristus. Flammene

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat 6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat Mat: Ragnhild Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja ISBN 13: 978-82-7545-067-6 Fleire eksemplar kan tingast frå: Kyrkjerådet Postboks

Detaljer

9. Soknerådsmøte oktober Referat

9. Soknerådsmøte oktober Referat 9. Soknerådsmøte 2016 18. oktober Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

10. Soknerådsmøte november Referat

10. Soknerådsmøte november Referat 10. Soknerådsmøte 2016 15. november Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møtedato: 04.11.2016 Møtested: Bispedømmekontoret, Lagårdsveien 44, Stavanger Møtetid: 09:00-14:00 Møtedeltakere Aslaug Louise Kongshavn Jostein Ådna Lars-Tore

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje).

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje). Austrheim sokn Kyrkjeverja Tlf: 56 16 72 90 kyrkjeverje@austrheim.sokn.no INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl 19.00 på kyrkjelydshuset

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat.

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat. Referat frå møte i Lykling sokneråd tysdag 16.06. 2015 kl. 19.00 Møtestad: Johanna sitt sjøhus i Høvringevika. Til stades: Roald Drønen, Margunn Ersland, Grethe Hidle Kallevåg, Elisabeth Bjørnevik, Oskar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

4. Soknerådsmøte april Referat

4. Soknerådsmøte april Referat 4. Soknerådsmøte 2016 5.april Referat Mat: Bjørg M. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ÅRSMELDING. Strand kyrkjelyd. - eit fellesskap for alle aldrar

ÅRSMELDING. Strand kyrkjelyd. - eit fellesskap for alle aldrar ÅRSMELDING 2013 Strand kyrkjelyd - eit fellesskap for alle aldrar 1 STRAND SOKNERÅD Harald Nesvåg, leiar Vararepresentantar Ragnhild Langvik, nestleiar Siv Selsvik Åsland 1. vara Serina Søyland Bru Magne

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Soknerådet sine oppgåverog ansvar

Soknerådet sine oppgåverog ansvar Soknerådet sine oppgåverog ansvar 1 Lyst Kraft 2 Sokna er ulike 3 1235 sokn /kyrkjelydar 418 kyrkjelege fellesråd 11 bispedømme + preses 102 prosti 1625 kyrkjer 7200 tilsette 5700 årsverk Nøkkeltall fra

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Boks 121, 6263 Skodje Tlf E-post: Org. nr

Boks 121, 6263 Skodje Tlf E-post: Org. nr Skodje sokneråd Boks 121, 6263 Skodje Tlf. 70275465 E-post: skodje@skodjekyrkja.no Org. nr. 976 997 301 INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Stad: Frammøte i kyrkja, brannøving kl. 19.00 Tid: Torsdag 10. desember

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd Postboks 101 4358 KLEPPE Tlf: 51789555 Faks: 51789550 Klepp kommune Kleppe 14.09.2017 Vår sakshandsamar: DS Vår ref.: 17/00028-008 Arkivkode: 112 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Vedlagt fellesrådet sitt

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

10. soknerådsmøte 2014, 21. oktober - Referat

10. soknerådsmøte 2014, 21. oktober - Referat 10. soknerådsmøte 2014, 21. oktober - Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer