Preikestolen. Nr. 4 august årg. Valnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer"

Transkript

1 Preikestolen Nr. 4 august årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1

2 Nr Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist for innlevering av stoff er 28. august Redaksjon: Redaktør Annbjørg Strøm Haukalid Alpha-kurs... 2 Andakt... 3 Informasjon og råd til kyrkjevalet Kandidater til sokneråda Kandidater til bispedømmeråd Slekters gang og oppslagstavla Gudstenesteoversikt Du har fått eit ekstra-nummer av Preikestolen i handa eit valnummer. Måndag 14. september skal det veljast nye sokneråd i kyrkjelydane våre og nytt bispedømmeråd. Valet blir same dag som kommunestyre-valet. I dette bladet kan du m.a. lesa litt om kva sokneråda arbeider med, og du finn ein liten presentasjon av dei som stiller til val i dei ulike sokna hos oss. Du vil og finna kor valet skal føregå. Me vil oppfordra alle som meiner at arbeidet i kyrkja betyr noko for dei, til å ta del i desse vala! Godt val! Annbjørg Strøm Haukalid Friluftsgudsteneste frå Øvre Espedal. Foto: Annbjørg S.Haukalid 2 Åshild Hus Elise Norland Sørheim Liv Åse Gaard Olav Frantzen Siv Fossan Yvonne Langeland Meltveit Haldis Karine Nilsen Ona Søyland Kyrkja sin kontaktperson: Liv Åse Gaard Om det er nokon som ikkje får PREIKESTOLEN i postkassa, kan ein kontakte posten eller kyrkjekontora. Frivilleg abonnementpris pr. år kr. 200,- Bankgiro: Grafisk formgjeving: Ona Søyland Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Opplag: 6400 Framsidefoto: Kristoffer Nåden Havn Alpha-kurs for Strand og Sted: Villaen i Mølleparken, Arr: Strand og menigheter og Normisjon Datoer vil bli kunngjort i Strandbuen og hjemmesidene seinere. ALPHA er for deg: som vil repetere troens innhold som ønsker å vite mer om kristen tro Leter du etter svar? Alpha er en anledning for deg til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Alpha-kurset har 14 emner fordelt på 10 torsdagskvelder pluss en lørdag. En Alphakveld består av felles kveldsmat, undervisning og gruppesamtale. Eksempler på temaer er «hvem er Jesus?», «hvorfor døde Jesus?», «hvordan Friluftsgudstenesta med fire barnedåper i Mølleparken 15. juni. Foto: Siri Abrahamsen, Mølleparkens Venner. kan jeg bli sikker i min tro?», «helbreder Gud i dag?», «hvordan kan jeg få det beste ut av livet?» Mer enn 24 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre. Alpha er å finne i 169 land, og er oversatt til 112 språk. Bli med oss på å utforske de livsviktige spørsmålene! Mer informasjon og påmelding: Strand kyrkjekontor tlf eller e-post: Mer informasjon: Hjemmeside: / VELKOMMEN TIL ALPHAKURS!! Andakt ved Sigrid Sigmundstad «Kva vil du eg skal gjera for deg?» (Mark 10,51) Denne sommaren er det valkamp-sommar. Dei politiske partia rustar seg til valkamp. Me må spørja oss: Kven vil me skal styra i kommunane våre dei neste 4 åra? Kva saker og verdiar syns me er viktige å støtte? I kyrkja står det også val på dagsorden. Same dag som det er kommuneval, er det også soknerådsval og val av delegatar til kyrkjemøtet. Mange har meiningar om kyrkja og det den står for. Men mange er kanskje ikkje like klar over at du og eg kan vere med å bestemme i kyrkja. Ved å stemme ved kyrkjevalet, kan me vere med på å ta ansvar for kyrkja vår. Nå sit du med kyrkjebladet «Preikestolen» i hendene. Du har kanskje allereie bladd gjennom bladet og sette på bileta og lese om dei som stiller til val i sokneråd og bispedømeråd i september. Kanskje tenkjer du: «Så flott at det er så mange som stiller opp og ynskjer å gjera eit arbeid for kyrkja vår!», eller kanskje du heller tenkjer: «At dei orkar, det hadde ikkje eg orka med alle dei vanskelege diskusjonane som er i kyrkja for tida.» Eller kanskje du rett og slett er ein av dei som har sagt ja til å stille deg til disposisjon dei neste 4 åra, og som er litt spent på om du blir valt inn. Kanskje har du sagt ja til å stille på lista fordi du ynskjer å vere med på å legge til rette for at kyrkja på din heimstad kan vere ein god stad å vere for så mange som mogleg. Ein stad der våre liv kan kome i berøring med den levande Gud. På våre trakter er svært mange av oss medlemer i Den norske kyrkja, og kan slik vere med å stemme ved kyrkjevalet. Me vart medlemar då me vart døypte. Det er oss kyrkja nå vil ha i tale. Me kan vere svært ulike. Me kan gå ofte eller sjeldan til kyrkje. Me kan ha ulike meiningar både om teologiske og politiske stridsspørsmål. Det me likevel har felles, er at me har valt å vere medlemer av Den norske kyrkja. Nokon av oss plasserer oss sentralt i kyrkja sitt arbeid, andre meir i periferien. Alle høyrer me likevel til i kyrkja. Mi erfaring er at denne tilknytinga er svært viktig for mange, også langt utover dei av oss som går jamt i kyrkje og bedehus. For svært mange av oss er det framleis slik at den lokale kyrkja vår, er staden der me forankrar livet vårt hos Gud. Det er der me kjem med borna våre til dåp. Det er der me blir konfirmerte og feirar bryllaup. Det er der me kjem i sorg med våre døde. I kyrkja vår lyder forteljingane om Jesus Kristus jamt og trutt. Om me samlast ofte eller sjeldan, er det alltid med eit felles håp om å kome i berøring med Den treeinige Gud, eit håp om at Gud ser oss og rekkjer oss si sterke frelsarhand. Jesus stilte den blinde Bartimeus spørsmålet: «Kva vil du eg skal gjera for deg?» Jesus vil i kontakt med oss. Den lokale kyrkja vår er ein viktig møteplass mellom oss og Gud. Å delta i kyrkjevalet er å ta medansvar for korleis kyrkja kan leggje til rette for at så mange som mogleg skal få kome i berøring med Guds visdom og kjærleik. Berre du veit kva du ville svart på Jesus sitt spørsmål om han hadde stilt det til deg. Me treng alle trygge rom der me får kome til Gud med det som er vårt. Kyrkja ynskjer å vere eit slikt rom. Det er Jesus som gjer dette rommet til eit heilagt rom. Han er den som samlar oss. Han er den som lækjer, tilgir og reiser opp. Me kan berre sørgje for å opne dørene slik at Jesus kan kome inn til oss på ny og på ny. Godt val! 3

3 Hvorfor skal jeg stemme? Ver med og gje kyrkja eit godt råd! Du kan være med på å skape framtidas kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr seg. Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor. Kirkens forhold til staten er i endring. Gjennom kirkevalget kan du stemme fram de som kommer til å forme framtidas kirke. Din stemme teller i en spennende tid for kirken! Den norske kirke er en evangeliskluthersk folkekirke. Kirken har 3,8 millioner medlemmer. I 2014 ble det døpt barn ungdommer valgte opplæring og konfirmasjon i kirken par søkte til kirken for å gifte seg, og kirken forrettet ved gravferder. Det ble avholdt over gudstjenester, og 1,6 millioner deltok på konserter eller kulturarrangementer i kirken. Kirken er der for medlemmene, gjennom hele livet. Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1235 menighetsråd og valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Til menighetsrådene skal det samlet velges 8500 medlemmer. Bispedømmerådene har samlet (som Kirkemøte) 116 medlemmer. 77 av representantene er lekfolk som ikke er ansatt i kirkelig stilling. 65 av disse skal velges ved direktevalg. Kirkevalget i 2015 blir dermed det første kirkevalget der flertallet av Kirkemøtets medlemmer velges direkte av kirkens medlemmer. Bispedømmerådsrepresentanter for prestene og andre kirkelig tilsatte velges separat. Kirkevalget kan foregå enten som flertallsvalg (der hvor det bare stilles én liste) eller som forholdstallsvalg (der hvor det Fakta om kirkevalget 2015 foreligger mer enn én liste). Ved kirkevalget i 2011 ble det avgitt stemmer (både menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget). Det tilsvarte 13,47 % av de stemmeberettigede. Hentet fra kirken.no Kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett ved kirkevalget. Det betyr at over tre millioner er stemmeberettigede. Sju bispedømmer skal i 2015 ha rent direkte valg av alle sine sju lekfolksrepresentanter: Oslo, Borg, Hamar, Stavanger, Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland Fire bispedømmer skal i 2015 ha kombinasjonsvalg der fire lekfolksrepresentanter velges direkte i stemmelokalene og tre velges indirekte ved avstemning i menighetsrådene i bispedømmet: Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre. Revisjonen av Kirkeloven i 2013 slår fast at kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september Valgdagen for kirkevalget 2015 er også mandag 14. september. Forhåndsstemming: Se oversikt over valglokalene. Kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett ved kirkevalget. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Slik er det formulert i føremålsparagrafen for soknerådet (Kyrkjelova 9). Dette er høge mål, og det skal godt gjerast at soknerådet klarer å gjera noko med alt som kan vekka og næra det kristelege livet i soknet. Men dei kan gjera mykje, og soknerådet lagar eigne handlingsplanar med målsetjingar og tiltak. For det er slik at dei fleste som sit i sokneråda ønskjer svært sterkt at folket i soknet kjem på gudsteneste, deltek i barnegrupper, i ungdomskoret, er leiarar for Alpha-grupper, er med i bibelgrupper eller husfellesskap, går på besøk til eldre og sjuke, og mykje anna som Kyrkja steller med. Alle kyrkjesokn i Norge har eit folkevald sokneråd, noko som betyr at det er 1235 Måndag 14. september er det val på nye sokneråd. Valet skjer samtidig med dei offentlege vala til kommunestyre og fylkesting. Dei fleste stadane skjer soknerådsvala i dei same bygningane som kommune- og fylkestingsvala, og opningstidene i vallokalet er dei same. Det er altså ikkje lenger slik at soknerådsvalet skjer etter ei gudsteneste, og at berre dei som er til stades der, deltek i valet. Nå er det eit profesjonelt gjennomført val, og mange fleire enn før vil delta. Dette er ein del av demokratireforma i kyrkja. Stemmerett har alle medlemer i Den norske Kyrkja over 15 år, dvs. dei som er fødde i år 2000 eller tidlegare. Alle som har stemmerett vil få tilsendt valkort der det står kva lokale du skal stemme i, kandidatliste, opningstid i vallokalet mm. Kvifor delta i soknerådsvalet? Dei fleste har eit forhold til kyrkja, kanskje spesielt til den lokale kyrkja, men mange er og opptekne av dei kyrkjepolitiske spørsmåla. Nokon er svært aktive, og deltek på mykje av det som skjer der, medan andre går til gudsteneste av og til og elles er nokså passive. Andre igjen går i kyrkja berre når dei er inviterte i barnedåp eller vigsel, eller i gravferder. Ein stor del av åringane konfirmerer seg i kyrkja, og på landsbasis er det godt over 50% av foreldra som ber borna sine til dåp i kyrkja. Kva er og gjer eit sokneråd? sokneråd med omlag 8500 medlemer som skal veljast. Det første soknerådet vart valt i Sokneråda rundt om i landet har frå 4 til 10 medlemer, og i tillegg kjem soknepresten. Rådet vert vald for ein periode på 4 år. Soknerådet har ansvar for den kyrkjelege undervisninga (trusopplæringa), for kyrkjemusikken og diakoniarbeidet. Oftast er det tilsette som utøver mange av desse oppgåvene, med god hjelp av frivillige medarbeidarar, men det er soknerådet som har ansvar for at dette vert utvikla i soknet. Soknerådet bestemmer om det skal takast opp offer eller gjennomførast innsamlingar i kyrkja, og kven pengane skal gå til. Soknerådet skal medverke ved utnemning og tilsetjing i kyrkjelege embete og stillingar etter dei reglane som gjeld til ei kvar tid. Dermed har dei fleste av oss kontakt med den lokale kyrkja, og dersom du er døypt, og ikkje aktivt har meldt deg ut av kyrkja, så kan du vera med og påverka det som skjer der ved å delta i soknerådsvalet. Du kan vera med og gje kyrkja eit godt sokneråd ved å stemma på dei kandidatane som du meiner kan gjera den beste jobben i soknerådet. For det er nemleg slik at det er soknerådet som bestemmer mykje av det som skal skje i den lokale kyrkja. Du kan også gje kyrkja gode råd på den måten at du prioriterer dei kandidatane som er mest einig i det du står for det du meiner kyrkja bør prioritera. På same måten som me gir vår stemme til det partiet og dei personane me er mest einige med på lista til kommunestyrevalet, så stemmer me på dei me har mest tru på til soknerådsvalet. Korleis få innflytelse? Eg kjenner ikkje alle som står på lista? Korleis kan eg då få innflytelse? Det er ein nominasjonskomite som har spurt folk om å stå på soknerådslista. Når dei hadde fått ja frå mange nok, så har ei gruppe på 10 personar sett opp den prioriterte lista. Desse 10 personane meiner altså at soknerådet bør setjast saman av dei 6 eller 8 personane som står øvst på NordsmlKsr lista. Dersom du ikkje kjenner dei som står på lista, så er det sjølvsagt ingenting i vegen for at du leverer lista slik ho er, utan Lolo på iys bmrlrnaa: LniksmlKsr Soknerådet skal kvart år gje soknemøtet ei orientering om det kristelege arbeidet i Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseks): soknet. Soknemøtet er eit møte for alle i soknet som ønskjer å vera til stades, og som vanlegvis vert gjennomført etter ei gudsteneste om våren. Ein del sokneråd arranger kyrkjelydsfest der denne orienteringa vert gitt. I tillegg til dei områda som er nemnt her, kan soknerådet drøfta mange andre saker som er aktuelle og relevante å ta opp, men dei kan sjølvsagt ikkje gjera vedtak i saker som tilhøyrer andre kyrkjelege organ. Sjølv om ein gjerne kunne tenkt seg det, så kan ikkje soknerådet tilsetja prest eller bestemma at det skal byggjast ny kyrkje, men dei vil ha uttalerett i slike saker. Olav Frantzen at du gjev ei ekstra stemme til nokon eller stryk nokon frå lista. Då har du stemt på dei same som denne gruppa har prioritert, og har vore med og påverka resultatet i like stor grad som dei som har retta på lista før dei la ho i stemmeurna. I dette nummeret av Preikestolen vil du og finna dei ulike listene for kvart sokn i dette prostiet, nemleg Forsand,, Strand, Årdal, Fister og. Du vil og finna ein nærare presentasjon av dei fleste kandidatane. Ut frå dette kan du kanskje også gjera deg opp ei meining om kven du vil stemma på dersom du ikkje ønskjer å levera ei uretta liste. SørsmlKsr Lolo lkd sekrrekeeki: Dka aorsrk rkrrks eåpkasrjoid: Olav Frantzen Valgdagen for kirkevalget 2015 er mandag 14. september. Logo Dke kr neekr erk smlksrk mrlkr på he Ol ioloka lå dkaak e roaermse eki i srmi hkise na nelmek me io Loloka or K smlspkii l (Oimeslkrrk øekrse eki ek Dke kr olså sekrrekeeki (. akeeskdkr). S Los NKchks dke malkee ka ekiserkrrkikl Profilmanmi or 4 5

4 Kandidatar sokneråd Visjon for kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Open kyrkje levande tru.» Jon Vogt Engeland 77 år Pensjonist Me må ta imot og oppmuntra initiativ som kjem frå medlemmane. Spesielt må me prioritera utviding av diakonalt arbeid og framhald av samarbeidet med dei andre forsamlingane på. Laila Marie Steinsvik 64 år Helsesøster Eit rikt og variert gudstenestefellesskap for alle aldrar. Gode rammevilkår for barne- og ungdomsarbeidet. Samarbeid mellom kyrkja og organisasjonen og sjå til at der er tilbod for alle aldrar fra vogge til grav. Støtte opp om det frivillige arbeidet. Arbeide for gode økonomiske rammer for all kyrkjeleg verksemd. Ha god dialog og kontakt mellom kyrkja, rådmann og kommunestyre. Harald Bjørkhaug 39 år Økonom At vi får en kirke som er for folk flest, en kirke hvor vi kan oppleve trygghet, en kirke som det er naturlig å komme til dersom man har behov for det. Med dette er det også viktig for meg at folk flest vet hva vi gjør i kirken og at de opplever at våre verdier gir trygghet. Jeg vil også jobbe for å utvide kirken, jeg mener at tiden er inne for å se på hvilke muligheter vi har i så måte. Sissel Jorunn Danielsen 57 år Lærar menighet driver et allsidig arbeid. Jeg vil være med å støtte det eksisterende arbeid. Jeg er særlig opptatt av trosformidling til barn og unge og sang & musikk. Odd Fridtjov Bjerga 32 år Dagleg leiar Kirken har et spesielt ansvar for de svakeste. Jeg vil støtte opp om tjenestegruppene og håper å se flere engasjert i godhet, kjærlighet og fellesskap. Kate Torunn Aarstad 67 år Lærar Jeg brenner mest for barna og trosopplæringen. Kristendom lærer barna om på skolen som en av flere religioner og livssyn. I kirken må de få vite at kristendommen er Sannheten. I godt samspel mellom dei folkevalde i soknerådet og engasjerte medarbeidarar, både løna og frivillige, har me arbeidd for å få visjonen ned på jorda: Me innbyr til gudsteneste både på facebook og med sms, og har fleire temagudstenester. Liturgien er tilpassa lokalt, og han er under stadig utvikling. Sundagsskulen er mest kvar sundag, både for barn og ungdomar. Trusopplæringsreforma: I tillegg til sundagsskulen har me m.a. babysong, barnekor, LysVaken, nattkafé, Tenkraft, konfirmantarbeid inklusivt leiaropplæring av dei siste åras konfirmantar. Noko er finansiert av statlege middel, noko gjennom gjevartenesta som stadig fleire ser nytta av. Andre møtestader: Alpha-kurs og husgrupper. Annankvar måndagskveld er det bønn og lovsong i kyrkja. KFUK/KFUM-speidarane samlast i kyrkjebygget, og kulturutvalets arrangement trekkjer mange. Me feirar gudsteneste saman med dei andre kristne forsamlingane fleire gonger i året, er saman om Godhetsveka og om diakonale tiltak i tenestegrupper. Mitt nabolag famnar alle jørpelendingar. Oppgåver for det komande soknerådet: Korleis gjera kyrkjelyd til ei forsamling der me er saman i Kristus og saman i kjærleik? Halda i gang og utvida arbeidet. Utviding av det diakonale arbeidet generelt og oppretting av ei full diakonstilling spesielt, ligg på beddinga. Kyrkjebygget vert snart 50 år! Kva tilbygg og endringar må til for dei komande femti? Heile styringssystemet i Den norske kyrkja er i støypeskeia. Korleis skal kyrkjelyden utvikla seg innanfor dei nye rammene? Jon Vogt Engeland, soknerådsleiar Vallokale og røystetider Strand og sokn Anna Adriana de Jong 53 år Lege At menighetsrådet skal kunne jobbe sammen som et godt team for å videreføre arbeidet som er i menigheten i dag og for å bidra til at det er plass til alle. Åshild Hus 37 år Prosjektleiar Åpen, inkluderande og levande kyrkje der det er rom for tru og tvil, sorg og glede. Aslaug Kolstø 63 år Skatteoppkrevar En kirke som tar imot og inkluderer alle aldersgrupper, spesielt barn og unge. Videreføring og utvikling av det gode arbeidet som drives i menigheten i dag med inkludering av gode ressurser og åpne for ideer utenfra. Kjartan Alfarnes 44 år Tømmermann Det er vanskeleg å plukka ut èin ting å jobba for, men kor blir det av ungdomane etter at dei er konfirmerte? Me må prøve å finne svar på det. Tone Linn Nordbø 44 år Frisør Flere husgrupper som kommer sammen for å dele livet med Gud og bli sterkere i troen. Kyrkjevalet måndag 14. september 2015 Krets: Lokale: Åpningstid: Nordre Strand: Fiskå bedehus Bjørheimsbygd: Bjørheimsbygd skule : tau Aktivitetshus Midtun: Heia skule : Torghuset Idse: idse grendahus Førehandsrøysting for alle valkretsar i Strand og : Strand kyrkjekontor 11. august 11. september 6 7

5 Kandidatar Strand sokneråd Visjon for Strand kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Eit kristent felleskap for alle.» Ståle Idsø 55 år, lærar At det første spadestikket snarast råd kan bli teke på kyrkjetomt på. At ny-kyrkja blir ein triveleg plass å vere, der alle kjenner seg velkomne. Randi Thomsen 31 år landskapsarkitekt Ny kyrkje på, godt tilpassa staden og praktisk i bruk. Å få unge vaksne og tilflyttarar til å føla seg heime og bruka kyrkja. Ole André Straume 42 år virksomhetsleiar Ny kirke må på plass. En møteplass hvor en i tillegg til dagens tilbod kan ha rom for å sette seg ned med kaffekoppen, og ha aktiviteter for barn og ungdom. Ivar Nesvåg 34 år styrmann Visjon «sanninga tru i kjærleik». Mål ei levande kyrkje. Korleis brei involvering i gudstenesta, bibelfellesskap, lokal diakoni og heimemisjon. Trine Margot Østerhus Sørskår, Sørskår 51 år førskulelærar At Strand kyrkjelyd skal gje eit variert tilbod til alle aldersgrupper. Astri Vadla Ravnås Bjørheimsbygd 58 år glaskunstnar At menneske i møte med kyrkja/kyrkjelyden, skal oppleve seg sett og elska som dei verdifulle menneska dei er. 1) Kva viktige ting har soknerådet fått utført dei siste åra? I kyrkjelova sin 9 Menighetsrådet oppgaver står det:, Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Då er kanskje det viktigaste soknerådet har fått utført, å få kartlagt kor vidt vår kykjelyd er ein sunn kyrkjelyd. NAMU (Naturlig menighetsutvikling), eit mykje brukt kartleggingsprogram, har hjelpt oss til det. Ut frå åtte måleområde på kva ein sunn kyrkjelyd inneheld, fekk vi svaret: Samla sett er kvaliteten litt over gjennomsnittet. Høgast kvalitet fekk gudstenestelivet. Lågast kom Livsnære grupper. Smågruppene våre gir ikkje i ynskja grad trygghet, svar på viktige livs- og truspørsmål. Denne undersøkinga var nyttig for veival framover. I denne soknerådsperioden har vi også fått tildelt trusopplæringsmidlar frå staten, noko som har gitt oss betre grunnlag for å oppfylla oppdraget: døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål. Så har forprosjektgruppa for ny kyrkje på gjort seg ferdig og sendt via fellesrådet saka til politisk behandling, der saka skal vidare behandlast i haust. Ein milepæl for Strand kyrkjelyd. 2) Kva utfordringar står det nye soknerådet overfor? Utfordringane for nytt sokneråd blir å leggja til rette for ei framleis naturleg menighetsutvikling. Kyrkja sin Herre står for veksten. Arbeidet for ny kyrkje på blir ei utfordring framleis. Den komande valperioden vil innebera stor endring i kommunikasjon, kommune- og kyrkjestruktur for vårt sokn. Ei viktig oppgåve blir å ivareta soknet si samlande oppgåve med kyrkja i sentrum. Harald Nesvåg, soknerådsleiar Odd Bjørn Næss, Solbakk 62 år, pensjonist En romslig og åpen folkekirke. Målet må være å skape en flerbrukskirke/ menighet. Ruth Wenche Meltveit, 58 år, lærar At menigheten skal styrkes gjennom at nye inviteres til å bli med på de frivillige tjenestene og dermed kjenne på større tilhørighet i fellesskapet. Kari Margrethe Meland Vestbøstad 58 år, ingeniør At gudstenesta framleis blir ein god stad å vera, der både ord og vakker musikk minner oss om himmelen over livet. Heidi Bergeland 45 år, omsorgsarbeidar Å bidra til at Strand kirke fortsatt blir en åpen og inkluderende kirke for alle. Ønsker også å bidra videre i arbeidet for ny kirke på. Mallin Østerhus 49 år, barnevernspedagog Det er viktig at vi har aktiviteter som betyr en forskjell for barna og ungdommene våre. Ny kirke på vil være et godt bidrag for å kunne gi et variert tilbud. 8 9

6 Kandidatar Forsand sokneråd Visjon for Forsand kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? NordsmlKsr LniksmlKsr SørsmlKsr Dekorlinje «Gorum «Inn til Kristus, ipsum guss dole ut til alle.» serer åmen Lolo møre.» på iys bmrlrnaa: Ea klka dkrorikajk kr neekrike sol k Krrkemilkes profi. LKajka rma srmikrks opp ol akd, ol ol orroreks. Mka proporsjoakak på lå midrk ormadrks (serkrrks K høydk brkddka). Lolo lkd sekrrekeeki: Nils Ove Magnussen Nygård 31 år Daglig leder/ regnskapsfører Styrke vår relasjon til Gud (tro), skape tettere fellesskap blant troende på Forsand og dele Guds kjærlighet/godhet til forsandbuer. Eva Elisabet Svensson, 64 år kreftsjukepleiar Alle uansett kven du er så skal du føle deg velkommen i kyrkja. Ingen er feilfri eller perfekt. Gud elskar oss alle like mykje. Vårt oppdrag er å elske kvarandre --- ingenting anna! Mona Beate Økland Berge, 41 år regnskapsfører Inn til Kristus ut til alle! For meg er det dette som er det viktigste. Fortsette å legge til rette for menighet / forsamling for ett møte med Jesus som enkelt person og forsamling. Og deretter gå ut og fortelle videre. Ellers ligger barne og ungdomsarbeid mitt hjerte nærmest. Ingunn Stangeland Fossan 41 år butikkmedarbeider At menigheten vår skal være en god plass å være. Ragnhild Rettedal, 68 år pensjonist/lærar Ha fokus på visjonen vår Inn til Kristus, ut til alle. Liv Gunny Olea Oftedal 71 år pensjonist Trusopplæring og ungdomsarbeid. Her må kyrkja fylla det rom som blei tomt då dette stort sett blei borte frå skulen. Per Kolbjørn Hagen 66 år pensjonist Vil arbeide for å få fleire med. Morten Kristian Oaland 42 år bonde Eit inkluderande fellesskap og vekst i menigheten. Astrid Haukelid 66 år pensjonist Ein åndeleg heim, ei praktisk kyrkje for framtida og for folk med ulike behov. Torstein Fossan 52 år bonde Me i soknerådet ønskjer at den flotte visjonen vår: Inn til Kristus, ut til alle skal vera styrande for alt det som skjer i kyrkjelyden vår. I nær relasjon til Jesus blir det skapt eit engasjement for menneska rundt oss i vårt lokalmiljø og til andre kulturar og folkeslag. Me gleder oss over gudstenester der mange deltek med ulike oppgåver. Sidan me har både søndagsskule og søndagsgjeng som ein del av gudstenesta, er det stor spreiing i alder frå den yngste til den eldste. Staben er kreative og legg til rette for at gudstenestene skal vera eit møtepunkt der me tek imot og saman lovprisar Han som gav oss alt. Som eit ledd i trusopplæringa, arrangerer me dåpsskule for dole 6-åringane serer kvar vår. Oppmøte återe. har vore svært bra. Trusopplæringsplanen går ut på å gi tilbod til alle fram til fylte 18 år. Lornl nadkreknl nadkrekrse rma påkre iorla rse rma påkre. Me klarer ikkje gi tilfredsstillande opplegg til alle aldersgrupper, men ser på ulike lag i regi av misjonsorganisasjonane som ein del av kyrkja sitt arbeid. Samarbeidet mellom kyrkja og bedehuset er godt. Kvar haust har me felles samlingsfest. Kyrkjelyden har eigen ungdomsarbeidar (20 %). Dette er også eit samarbeidsprosjekt med misjonsorganisasjonane. Kvar haust arrangerer kyrkjelyden menighetsweekend. Det har vore eit populært arrangement med ca. 100 deltakarar. Nå sist hadde me venteliste! Kyrkjelyden har to misjonsprosjekt: Etiopia: Gi evangeliet vidare til Blånildalen og Bangladesh: Martin Luther College. Fleire utsendingar knytta til vår kyrkjelyd har vore langtidsmisjonærar. I tillegg har me ungdommar som er ute på kortare oppdrag. Ei viktig sak gjennom heile soknerådsperioden har vore planlegging av påbygg til kyrkja. Nå ser det ut til at me endeleg er i ferd med å nå målet både med omsyn til innsamla midlar og med oppstart i løpet av Både kyrkjegard og bårehus har blitt oppgradert dei siste åra. I Lyse har ein gjeng dugnadsfolk gjort eit godt vedlikehaldsarbeid både inne i kapellet og utafor. Dei arrangerer sommargudsteneste, har ulike konsertar og juletrefest. Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseks): Lorum ipsum Kirkevalget Vallokale og røystetider i Forsand LKajka srmi miiekd ljkalks sikr me dka sol ekidkl eyaa. AehkalKl me mrlk bmrlrnaaka ikajka kr pimsskre på, rm brnrks K sore kiikr hekee. Dka aorsrk rkrrks eåpkasrjoid: I ekiikll rma emaiklk ikajkr brnrks K sm dkrorikajka. Når ikajkak brnrks sml eærk me smllk eyrrkisk. Profilmanmi or Krrkemilke 2201 Kyrkjevalet måndag 14. september Forsand kyrkjekontor kl Førehandsrøysting i Forsand: I opningstida til kyrkjekontoret, kl på kvardagar frå 17. august til 11. september Langope onsdag 12. august frå 9 19 og torsdag 10. september frå Det blir òg førehandsrøysting på Aktivitetsenteret onsdag 9. september og etter eit ungdomsarrangement aug./sept. Ragnhild Rettedal, soknerådsleiar 10 11

7 Kandidatar sokneråd Visjon for kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Gorum «Ei kyrkje ipsum for alle guss dole og alle serer for åmen Kristus.» møre.» Trygve Brandal 62 år førstekonservator Leiar sokneråd inneverande periode Å leggja til rette for gudstenesteopplegg og variasjonar, slik at mange kan kjenna det naturleg å gå til gudsteneste og kjenna seg heime når dei er der. Margrethe Førre 55 år styrar barnehage Medlem sokneråd inneverande periode For meg er det viktig med en kirke som arbeider for å inkludere flest mulig i gudstjenestene. Spesielt egen plan for konfirmant-deltakelse, og flere og bedre tilrettelagte familiegudstjenester. Målet må være å få flere barnefamilier engasjerte i kirkelivet. Arne Kleppa 71 år pensjonist/ leiar Ryfylke IKS Tidlegare medlem i soknerådet Eg vil arbeida for at stadig fleire skal verta glade i kyrkja, og kjenna seg heime der. Karina Halsne 62 år lærar Mitt mål er at barn og unge fortsatt skal få kjennskap til Jesus og bibelforteljingane. Elise Unander Mjølhus 41 år kvalitetskoordinator Harald Krokedal 44 år bonde Ei kyrkje der alle blir inkludert og kjenner seg velkomne. Cecilie Doritsdatter Nesheim 41 år lærar Viss eg blir valt inn i soknerådet, vil eg jobbe for at barn og ungdom skal komme til, delta og kunne få bidra meir i kyrkja. I starten av perioden arbeidde vi, som andre kyrkjelydar, med å arbeida fram korleis vi ville ha vår lokale liturgiske grunnordning. Og på slutten av perioden skal vi bestemma kva (mindre) justeringar vi vil gjera i denne. Vi har hatt ei tru for at tiltak for å styrkja familie og samliv er viktige i vår tid. I tråd med det har vi arrangert to temamøte med fint innhald. På den materielle sida har vi fått stelt til eit fint toalett i enden av bårehuset ved kyrkje. Dette er nødvendig, sidan vår kyrkje manglar toalett for kyrkjelyden inne i kyrkja. Lorum ipsum Kirkevalget dole serer återe. Utfordringar framover: Å våga å vera ei sann Jesu Kristi kyrkje, og ikkje gå på akkord med det kyrkja står for, berre for å tekkjast folkemeininga. Lornl nadkreknl Å leggja til nadkrekrse rette for gudstenesteopplegg rma påkre iorla og rse variasjonar rma påkre. så mange kan kjenna det naturleg å gå til gudsteneste og kjenna seg heime når dei er der. Å arbeida for, og støtta arbeid for born og unge, gjerne i nye og spennande former. Å få til eit godt skilje mellom stat og kyrkje. Statskyrkja har hatt si tid. Å få alle døypte til å delta i faseprogramma i dåpsopplæringa. Oddbjørg Rimstad 65 år pensjonist Medlem av Fister sokneråd inneverande periode Å prøve å vera med og styrke gudstenesta og det som føregår av andre aktivitetar i kyrkja. Det er viktig å vera deltakande, og for fellesskapet vi deler der. Astrid Vormeland 66 år pensjonist Viktig for meg å oppretthalda/styrka diakonitenesta. Arrangement i samband med integrering av flyktningar, men ikkje på bekostning av norske tradisjonar og kultur. Involvera barn og unge i gudstenester, evt. samarbeid med kulturskulen. Anna Lena Kleppa, 46 år veterinær Arbeide for ei åpen, romsleg og inkluderande folkekyrkje, og vere med å leggje til rette for enkle handlingar som er inkluderande. Jeg har et ønske om at kirka kan bli enda mer åpen, romslig og levende - og bli mer «up to date» når det gjelder informasjon som blir gitt både i og utenfor kirka. Det hadde også vært kjekt hvis kirka kunne bli en mer naturlig møteplass for barn og ungdom, der de kan være med på ulike aktiviteter utenom den tradisjonelle gudstjenesten. Videre synes jeg det er mye med tre sokneråd i kommune og kunne tenkt meg å jobbe for å redusere dette til ett sokneråd. Det kreves mye ressurser slik det er organisert i dag. Egil Ulvestad 56 år bonde Varamedlem soknerådet inneverande periode Det er viktig med ei kyrkje som er aktiv i samfunnsspørsmål som miljøvern og ressursbruk. Ta vare på den jorda me har til låns. Elles er det viktig av kyrkja blir ein samlingsplass utan store krav til likeretting. «Kom som du er» er vel innarbeid Fatsah Kassimi 50 år kokk Varamedlem soknerådet inneverande periode Vil arbeide for: At kyrkja gir gode tilbod til ungdommane, og at diakoniarbeidet blir prioritert. Når foreldra har døypt barnet, burde det vera sjølvsagt at dei sender det til dei ulike opplegga innanfor dåpsopplæringa. Trygve Brandal, soknerådsleiar 12 13

8 Kandidatar Årdal sokneråd Visjon for Årdal kyrkjelyd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? «Gorum «Ei kyrkje ipsum for alle guss dole og alle serer for åmen Kristus.» møre.» Elin Øpstad Nørstebø 50 år lærar Tidlegare medlem og leiar i Årdal sokneråd Eg er oppteken av barneog ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, og at folk skal føle seg velkomen i kyrkja. Asbjørn Tjentland 57 år lærar Tidlegare medlem og leiar Årdal sokneråd i 3 periodar Kanskje først og fremst det som kan formulerast i: Ta søndagen tilbake! Då tenkjer eg på dei to perspektiva i bodet om kviledagen, kvile og det å søkja Gud. Samfunnet vårt og liva våre treng begge deler. Eg ønskjer vidare å vera med å skapa meiningsfulle samlingar for alle, der me kan bruka talenta våre. Sigrid Marie Bakken Riskedal 55 år Finansrådgjevar Tidlegare medlem Årdal sokneråd At kyrkja vår skal vera ei open og inkluderande kyrkje for alle i ulike fasar i livet. Eit godt og trygt tilbod til barn og unge. Diakoni/omsorgsarbeid i kyrkja vil og vera viktig for meg. Inger Johanne Sie 59 år styrar barnehage Medlem Årdal sokneråd inneverande periode At soknerådet arrangerer temakveldar der det er ein låg terskel for å komme. Elles må arbeidet for barn og ungdom prioriterast høgt i kyrkjelyden. Oskar Ommundsen 34 år teknisk leiar Eg ønskjer ei kyrkje med plass til alle. Karoline Dybdahl 24 år barnehagelærar Nytenking og få fleire unge til å komme med barna i kyrkja, at det skal bli kjekt å gå i kyrkja og at det skal vere ein plass dei likar seg. Anne Helene Bringaker 71 år, pensjonist Medlem Årdal sokneråd på 80- og 90-talet Eg vil vera med å vidareføra arbeidet innanfor diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeleg undervisning. Reidunn Kirsti Ferstad 54 år rådgjevar landbruket Medlem sokneråd inneverande periode Å ønske hverandre velkommen inn i felleskapet i kirka uavhengig av bakgrunn og meninger, uten å krangle om meninger eller dømme andre som tenker annerledes. Invitere til å lytte og gi slipp på forsvarsmekanismer. For å holde åpent for å endre, ønske mangfold velkommen med respekt og kjærlighet. Det er viktig å arbeide mot det gode for alle, på gjensidig oppbyggelse. Vår verden i dag ber hver og en av oss om kjærlighet, samhold, fellesskap og solidaritet. «Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.» Rom15:7 Gunhild Irene Bjørkli Ask 62 år lærar Tidlegare medlem Årdal sokneråd Å ta med nestekjærleiken som eit overordna mål. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde (1 Pet. 4,10) John Leikvar Nessa 74 år, pensjonist og kyrkjetenar Tidlegare medlem i soknerådet At alle skal kjenne seg velkomne i kyrkja. Ynskjer at folk frå heile kommunen møter fram når det er gudsteneste. Dessutan er det viktig med godt samarbeid mellom kyrkje og bedehus. Janfrid Frantzen, 59 år avdelingssjukepleiar Medlem og leiar Årdal sokneråd inneverande periode At me kan samlast i eit godt og ope fellesskap i kyrkja vår. Eg vil jobba vidare for å laga samlingspunkt utanom gudstenestene, så me kan bli betre kjende og sjå kvarandre som menneske, med mange og ulike behov. Me har og forskjellige eigenskaper, og det er bruk for oss alle i eit fellesskap. Årdal sokneråd har hatt eit ønskje om å inkludere fleire i kyrkjelyden. Me ønskte å gjere noko utanom gudstenestene, og har fått til eit årleg arrangement saman med andre lag og organisasjonar, nemleg «Hallo Venn». Sjølv om ideen kom frå Årdal sokneråd, har alle som bidrar vore like viktige. Her jobbar idrettslag, 4H, bygdaråd, sokneråd m.fl. saman for å gjera noko for ungane i heile kommunen. Mange av dei som kjem til frå andre land og kulturar, bur i Årdal, og dei kjenner sjølvsagt lite til kva som skjer i kyrkja lokalt. Det er vår oppgåve å invitera dei inn, både til det som skjer i kyrkja, og til aktivitetar som ikkje kan drivast i kyrkjebygget. Me har hatt det me har kalla bli kjent - kveldar. Der har me baka, reparert kler, laga middag, grilla, og dole serer återe. ikkje minst hatt tid til å prata saman. Lornl nadkreknl Eg ønskjer at nadkrekrse dette arbeidet rma skal påkre utviklast iorla vidare rse i det rma nye påkre. soknerådet, men eg ønskjer også at soknerådet gjer det dei kan for at fleire kan samlast til gudsteneste, der barn blir døypte, der mange kan delta, der alle kan kjenna et det er godt å høyra til. Lorum ipsum Kirkevalget Janfrid Frantzen, soknerådsleiar 14 15

9 Kandidatar Fister sokneråd Kva vil vera viktig for deg å arbeide for om du blir med i det nye soknerådet? Rannveig Ueland Terøy 52 år styrar barnehage Medlem av Fister sokneråd Ei varm og inkluderande kyrkje. Eg er særleg opptatt av at me må gje barn og unge gode tilbod i regi av kyrkja. Åsmund Thomsen 68 år pensjonist/kyrkjetenar Medlem Fister sokneråd Mitt mål er å leggja best mogeleg til rette for at flest mogeleg skal få høyra Guds Ord i kyrkja - både barn, unge og vaksne. Alf Barsnes 43 år lærar Jorun Margrethe Alvær Hauge 50 år frisør og alternativterapeut At kyrkja skal tilby fleire arrangement som ligg ein stad mellom gudsteneste og konsert. Noko som engasjerer og appellerer til dei unge og unge vaksne. Lena Sofie Time Lundberg 37 år bonde/ student Å vidareføre det gode arbeidet som allereie vert gjort i soknerådet. Eg vil arbeide for at kyrka også i framtida skal vera ei inkluderande kyrkje, der alle kan føle seg heime, slik eg opplever at Fisterkyrkja er i dag. Johanne Margrete Myklebust Hetland 65 år pensjonist Har tidlegare vore medlem og leiar i Fister sokneråd Frivillig medliturg Eg vil arbeide for ei open og inkluderande kyrkje. Odd Sørestad 52 år bonde Vil arbeide for at kyrkja vert brukt og godt vedlikehalden. Øyvind Nicolaysen 63 år rektor Medlem Fister sokneråd Leiar fellesrådet Å vera med å inspirera til eit aktivt menighetsarbeid. Det er viktig å byggja vidare på og utvikla det gode arbeidet som allereie blir drive i Fister sokn. Åsmund Sigmundstad 51 år, leiar av Frivilligsentral Medlem Fister sokneråd , Frivillig medliturg Vil arbeide for ei open inkluderande kyrkje. Magnhild Bjørkeland 43 år, heimeverande/ student Vil arbeide for: At kirken skal være et sted hvor alle skal føle seg inkludert. Visjon for Fister kyrkjelyd NordsmlKsr «Gorum «Ei kyrkje ipsum for alle guss dole og alle serer for åmen Kristus.» møre.» Lolo på iys bmrlrnaa: Det skjer mykje spennande på Fister. Det flyttar stadig nye menneske hit, både yngre og eldre. Det er stor aktivitet i det frivillige arbeidet, og me i soknerådet arbeider for at kyrkja og bedehuset skal vera eit naturleg samlingspunkt for alle aldersgrupper. Det er barneklubb, onsdagsklubb, mekkeklubb, dåpsskule, 12-årsgruppe, hausttakkefest, gudstenester, bygdadag, bygdakveldar, open kyrkje kvar tysdag, konsertar og meir til. Misjonslag og bedehuset står for noko av dette, soknerådet ønskjer å støtta opp om dei frivillige som står på i arbeidet utan at me skal driva alt sjølv. Eg vil nytta høvet til å takka kvar og ein av dykk som står på, de er med på å gjera Fister til den gode plassen å bu på som det er. Stort og smått, dole serer återe. alt er med på å få hjula til å gå rundt gjennom året. I 2017 er Fister kyrkje 150 år. Det er bestilt nytt orgel til kyrkja, det Lornl nadkreknl nadkrekrse rma påkre iorla rse rma påkre. håper me å innvia i starten av jubileumsåret. Utfordringa til det nye soknerådet som tar over stafettpinnen etter valet 14. september ta vare på alle dei som bidreg til det viktige arbeidet i fellesskapet vårt! Og dersom DU vil vera med, ta kontakt med oss! Lorum ipsum Kirkevalget Anne Berit Verpe, soknerådsleiar LniksmlKsr Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseks): Dekorlinje Ol i Vallokale SørsmlKsr og røystetider lå d i roaer Ea klka dkrorikajk kr neekrike sol srmi kah Krrkemilkes profi. nelme Kyrkjevalet måndag 14. sept. LKajka rma srmikrks opp ol akd, Loloo K sml ol orroreks. Mka proporsjoakak (Oime på lå midrk ormadrks (serkrrks K høydka Lolo lkd sekrrekeeki: øekrs sokn: brkddka). krins: Dke k sekrre idrettshall LKajka srmi kl. miiekd ljkalks sikr me dka akees o Jøsenfjorden sol krins: ekidkl eyaa. AehkalKl me mrlk Los pn Jøsenfjorden bmrlrnaaka skule kl ikajka kr pimsskre på, dke rma m brnrks K sore kiikr hekee. ekiserk Jøsneset krins: Jøsneset skule I ekiikll (gamlebygget) rma emaiklk ikajkr brnrks K sml kl. Dka aorsrk rkrrks eåpkasrjoid: dkrorikajka. Når ikajkak brnrks smll Vormedalen eærk krins: me smllk eyrrkisk. Vormedalen grendahus kl Randøy krins: Randøy skule kl Vestersjø krins: Profil Kaihuset Skipavik kl Årdal sokn: Årdal krins: Årdal bedehus kl Fister sokn: Fister krins: Fister bedehus kl Randøy krins: Randøy skule kl Profilmanmi or Krrkemilke 2201 Førehandsrøysting i : kyrkjekontor, Prestagarden 5, i tida 11. august til 11. september Tysdag fredag mellom kl. 09 og 14. Lo Dke k erk sm mrlk 16 June Alice Hofsøy Hasselberg, 50 år, lærar 17

10 Kandidatar til bispedømmerådsvalet i Stavanger bispedømme Direkte val av leke medlemmer 13. og 14. september 2015 Gyrid Espeland Seksjonssjef 62 år Sokn: Eigerøy Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Medlem av styret i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Kirkelig dialogsenter Stavanger. Menighetsråd. Kyrkjeleg Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Medlem av styret i Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna. Medlem av Teknas etiske råd. Tilsett i Mattilsynet. Satsingsområder: Open og inkluderande folkekyrkje. Meir himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringar og miljø. God leiing. Størst av alt er kjærleiken. Vigsel/ forbønn Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Leif Christian Andersen Sjukepleiar 30 år Sokn: St.Petri Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt i Ungdommens Kyrkjemøte. Medlem av Ungdomsrådet, Stavanger bispedømme. Medlem i Mellomkyrkjeleg råd. Politisk engasjert på kommune- og fylkestingsnivå. Tilsett ved Stavanger Universitetssykehus. Speidar, kor, korps og ungdomsarbeid. Ungdom og unge vaksne. Skaparverket og miljø. Diakoni og folkekyrkja. Dialogarbeid. Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Marie Klakegg Grastveit Rekneskapsmedarbeidar 30 år Sokn: Frøyland og Orstad Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleiar i kyrkjelyd. Ulike oppgåver i lokalt kyrkjelydsarbeid. Tilsett i SUM regnskap. Kyrkjelydane og lokalsamfunnet. Konfirmantarbeid. Arbeid for unge vaksne. Effektivisering. Hensiktsmessige strukturar Svein Helgesen Pensjonist/konsulent 67 Sokn:Mosterøy Varamedlem i Stavanger bispedømmeråd. Styreleiar i Menighetsfakultetet og Kristent Pedagogisk forum. Styremedlem i IKO. Ordførar. Fylkesvaraordførar. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i Stavanger. Mentor i trusopplæring. Trusopplæring. Kyrkjelydsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid. Frivillig teneste. Vigsel: Open/uavklara Forbønnshandling: Ja Sofie Braut Kulturformidlar 38 år Sokn: Time Klokkar. Engasjert i lokalt barnearbeid. Lektor i vidaregåande skole. Engasjerande bibelformidling. Utrustning og indre vekst. Livsnær forkynning Arne Jon Myskja IT-rådgjevar 62 år Sokn: Nedstrand Leiar i sokneråd. Korleiar og aktiv i barneog ungdomsarbeid. Sekretær i Norges KFUK- KFUM, Ten Sing. Tilsett i IT-bransjen Kommunikasjon/ forkynning. Musikken som formidlar. Engasjement og inspirasjon. Gudstenesta er vår møteplass Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff Student 20 år Sokn: Skåre Kyrkjetenar og diakonmedarbeidar, søndagsskulearbeidar. Medlem i trusopplæringsutval. Ten Sing og speidararbeid. Koordinator for Ny generasjon, Haugesund. Ungdommar konfirmantar. Binde saman generasjonar. Uredd bodskap til folket. Ei kyrkje for alle. Torhild Nødland Sosiallærer 53 år Sokn: Bogafjell Leiar av menighetsråd og leiar av Kyrkjeleg fellesråd. Medlem av barne- og ungdomsutval. Landsrådsmedlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Kommunepolitikar. Tilsett i Sandnes kommune. God personalpolitikk. Dåp og trusopplæring. Menighetsplanting. Folkekyrkjas muligheiter. Tverrfagleg samarbeid. Aslaug Louise Kongshavn Lektor 28 år Sokn: Kopervik Medlem av sokneråd. Tilsett i Rogaland fylkeskommune, Kopervik vgs. Barn-trusopplæring. Ungdoms- og utviklingsabeid. Kultur inn i kyrkja. Takhøgde og runde kantar. Likekjønna ekteskap. Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Laila Marie Steinsvik Helsesøster 64 år Sokn: Medlem av sokneråd og leiar av fellesråd. Søndagsskolelærar. Barnelagsleiar. Medlem av kommunestyre og formannskap. Varaordførar. Tilsett i Strand kommune. Barne- og ungdomsarbeid. Misjonsarbeid. Forvaltaransvar. Klimautfordringane. 18 NordsmlKsr LniksmlKsr SørsmlKsr 19

11 Kandidatar til bispedømmerådsvalet i Stavanger bispedømme Direkte val av leke medlemmer 13. og 14. september 2015 Eivind Sandvold Pettersen Økonom 32 år Sokn: Stavanger domkirke Medlem i menighetsråd. Tilsett i oljebransjen. Dåp og trosopplæring. Ungdomsarbeid. Unge vaksne, 25 år og vidare. Tilbod til einslege. Vigsel og forbønnshandling: Uavklara. Hjalmar Joralf Arnø Seniorrådgjevar 50 år Sokn: Riska Leiar menighetsråd. Medlem av kretsstyret i KFUK-KFUM og regionstyret i Normisjon. Medlem av tilsynsrådet ved Kriminalomsorgens fengsler. Tilsett hos Fylkesmannen. Dåp og trosopplæring. Fokus på misjon. Engasjement i samfunnslivet. Jostein Ådna Professor i NT 60 år Sokn: Stokka Medlem av to menighetsråd. Medlem av Den norske kyrkja si lærenemnd. Fleire nasjonale og internasjonale verv. Vitskapleg assistent i Tübingen. Doktorgrad i teologi. Tilsett på Misjonshøgskolen. Trusopplæring, også for vaksne. Samarbeid kyrkjelyd og misjon. Gudstenesteliv. Vern menneskeverd og skaparverk. Reformasjonsjubileet Kjetil Espeland Student 22 år Sokn: Nærbø Leiar i søndagsskulen. Tillitsvalt i Forsvaret. Halde kyrkja som eit lågterskeltilbod. Søndagsskulen. Ungdomsarbeid. Bibelsk lære. Astrid van Zijp Pensjonist 65 år Sokn: Sand Soknerådsleiar. Frivillig klokkar. Medlem av diakoniutval. Leiar i kristent barne- og ungdomsarbeid. Medlem av bedehusstyre. Lærar. Verneombod. Plasstillitsvald. Trusopplæring. Diakoni. Barne- og ungdomsarbeid. Gje folk sterkare tilknyting til kyrkja. Vigsel: Ja Forbønnshandling: Ja Rolf Magne Haukalid Bonde og veterinær 36 år Sokn: Forsand Leiar av bedehusstyre. Medlem av kommunestyre. Sjølvstendig næringsdrivande. Ungdoms- og unge vaksne arbeid. Formidling av Guds ord. Bibeltruskap. Barn og unge Svein Magnus Munkejord Seniorrådgjevar 66 år Sokn: Kopervik Medlem av menighetsråd og kyrkjeleg fellesråd. Frivillig klokkar. Medlem av kommunestyre og formannskap. Komiteleiar i Norges forskningsråd. Statssekretær og fiskeriminister. Tilsett i Fiskeridirektoratet i 40 år inntil april Oppslutning om gudstenesta. Trusopplæring. Kyrkja si plass og rolle. Vigsel: Uavklara/Ja Forbønnshandling: Ja Ruben Friestad Bergseth Distriktsmedarbeidar 20 år Sokn: Klepp Konfirmantleiar. Leiar i barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsarbeidar/ eittåring. Distriktsmedarbeidar og styremedlem i KRIK. Politisk engasjert på lokalnivå. Tilsett i KRIK. Ungdomsarbeid. Leiarutvikling. Fornying. Vigsel og forbønnshandling: Uavklara 20 NordsmlKsr LniksmlKsr SørsmlKsr 21

12 Slekters gang Oppslagstavla Fister Årdal Martin Flatø Nessa Amelia Hauge Dahl Nora Ommundsen Audny Dalane (døypt i kyrkje) Strand - oppstart Søndagstema i Strand kyrkje 13. sept. Malikveld v/gjermund Lygre 22. nov: Temakveld om sakramenta dåp og nattverd v/ Martin Ivar Arnesen Strand Forsand Elisabeth Dysjaland og Kristoffer Lerstøl Årdal Strand Forsand Edvin Eie tobias Nerhus Max Mydland Alstadsæther Silas Barka-Myhr Noah Mæland thilo Reinhardtsen Magnus Andersen Jon Martin Tjøstheim Overskeid Linnea Rønning Jenny Auestad Benjamin Wilks Marken Eirik Rake Nag Ivar Hovtun Espedal Ida Odett Figved Krogedal Sigrid Sigmundstad og Asbjørn Salthe Elen Dina Meltveit og Johnny Georg Heggland Anne Lise Sandvik og Svein Ole Fjelde Monica Johannesen og trond Arild Espedal Christina Skurve og Robin Idsø Bjørg Lillian Høyland (Jøsneset) Fister Strand Forsand Annbjørg Solberg Sofie Dale Helland Else Barkved Sigrid Heggemsnes Karl Andersen Helge Riska Erling Vika Babysang i kyrkje. Det skjer i BABYSANG Som kanskje mange veit, har kyrkjelydane i hatt tilbod om babysang det siste året; frå oktober 2014 og fram til påske Det var god oppslutnad om dette; i alt var ca 20 babyar med mødre innom, og tilbakemeldingane undervegs, har vore gode. Kantor Anne-Berit Rinde Bjelland og trusopplærar Ingebjørg Vik Laugaland har stått for opplegget, og dei inviterer no på nytt til babysang i! Oppstarten blir torsdag 3. september kl i kyrkje. Aldersgrense for babyane: 0 1 år. Ta gjerne med nistepakke, så kokar vi kaffi/te slik at dei som har tid og lyst, kan stoppe igjen til lunsj frå ca kl 12. Hjarteleg velkomne! Helsing Ingebjørg og Anne-Berit Konfirmasjon Info-møte om konfirmantundervisninga Årdal, Fister og sokn. Tysdag 18. august kl inviterer me deg som ønskjer å bli konfirmant våren 2016, saman med foreldre/ føresette, til informasjonsmøte i kyrkje. KOnsert med rita Eriksen Rita Eriksen kjem til Fister kyrkje fredag 4. september. Gå inn på og sikre deg ein billett. Bygdadag Fister Laurdag 3. oktober går den tradisjonelle bygdadagen på Fister av stabelen. Her er det aktivitetar, utlodning, matsalg mm. Inntektene går til misjonsprosjektet vårt i Kamerun. Kyrkjelydstur Etter gudstenesta i Fister kyrkje den 30. august vert det båttur til Børøyholmane. Ta med grillmat og bli med! kyrkjekor startar hausten med korøving tysdag 1. september kl på bedehus. Korleiar er kantor Anne-Berit Rinde Bjelland. Gjennom året syng koret ved både gudstenester, konsertar og andre arrangement, og vi ønskjer både gamle og nye medlemmer hjarteleg velkomne inn i eit gjevande korfelleskapet! Særleg treng vi å styrke mannssida vår, så dersom du er ein (ny) mann, skal du få ekstra fin mottaking! Treng du fleire opplysningar, så ta gjerne kontakt med styreleiar Oddbjørg Rimstad, tlf eller dirigent Anne-Berit Rinde Bjelland, tlf AKTIV-KLUBBEN 50+ Vaksne over 50 bedehus måndagar kl.19-21: 31.08, 28.09, og Babysong i Strand kyrkje. Oppstart 2. sept. Onsdagar kl KLUBBEN - for ungdom med hjelpebehov kyrkje tysdagar kl aug (på Vaulali) sept - 27.okt. (på bedehus) nov. KLUBB&KRIK Fredagar kl i Aktivitetshus: 28.08, 11.09, 25.09, 23.10, 06.11, og Tryfena (barnekor) Frå 4 år. Oppstart 26. aug. Onsdagar kl bedehus Strand Soul Children år. Oppstart 26. aug. Onsdagar kl bedehus NY KYRKJE Innsamlingskonto på Kontonr Gullkonfirmantar : Gullkonfirmant-treff 20. september for dei frå som blei konfirmert i Påmelding innan 20. august til kyrkjekontoret, , Strand: Gullkonfirmant-treff 25. oktober for dei som blei konfirmert 2. mai 1965 i Strand kyrkje. Påmelding innan 14. oktober til kyrkjekontoret, , Her inviterer Bård Boye og løva Singa barna til søndagsskole i Kyrkje. - oppstart høsten 2015 Babysong «Drop-in» Oppstart måndag 7. sept. Mandager kl barnekor Frå 4 år: oppstart 1. sept. Tirsdager kl Søndagsskole Jubel, 3 år 3. klasse, 23. aug. kl. 11 Tårnagenter, frå 4. klasse, 23. aug. kl. 11 Fredagsklubben på Kraftverket for kl. 11.sept. Forsand weekend Forsand kyrkjelyd inviterer til weekend på Horve ungdomssenter oktober. Set av helga og meld deg på til Forsand kyrkjekontor. Minikonsert i Forsand kyrkje. Onsdag 23. september kl oppstartsdag for kyrkje og bedehus på Forsand. Søndag 23. august. Familiegudsteneste i kyrkja kl. 11. Held fram på bedehuset ca kl med sal av grillmat, leiker, ettersommardrøs og avslutningssamling. Klubben for ungdom med hjelpebehov. Oppstart 25. aug. med tur til Vaulali. Tenkraft kl. på Kraftverket, annankvar fredag. Oppstart 11. sept. Nattkafé kafé for 10. klasse og oppover på Kraftverket, annankvar lørdag. Oppstart 12. sept. konsert Tysdag 20. oktober kl. 19. Konsert m/hinna og Hillevåg menighetskor. Tema: Alfred Hauge. FORSAND BEDEHUS 21.aug.: Basar jente-og gutelaget. 23.aug.: Samlingsfest. 29.aug.: Laurdagskafe kl aug.: Temakveld sep. Møteveke NLM 6.sep.: Familiesøndag kl sep.: Familiekveld NMS. 26.sep.: Basar Normisjon kl sep.: Laurdagskafe kl sep.: Temakveld. 23

13 er! Se etter vår kundeavis full av tilbud! Tlf Kraftfôr tilskuddsfôr gjødsel såvarer ensilering - plantevern Sponsorar og frivillig abonnement gjer det Trodla-Tysdal Turiststasjon mogleg å gje kyrkjebladet Preikestolen til alle husstandar HAGEMØBLER HEILTREPLATER Opningstider: LANDBRUK tlf Kvardagar 51 / mobil og institusjonar og Forsand. Laurdag i, StrandOVERNATTING MURMESTER Velkommen til ein god han- web: e-post: Jan E. Bjørnstad ike feirer våren med tilbud som 298 full av! Se etter vår kundeavis bud! Tusen takk! SELSKAPSLOKALER Kvalitetssikring del og personleg service! Traktorspesialisten Dagskupp lørdag 25. april! på måltilpasset solskjerming Luxaflex Drygolin Pluss Dagskupp! Oljedekkbeis 2.7 ltr Baron Terrassebeis er en viktig del av interiøret, og har i tillegg praktiske Nyhet! 10 ltr Drygolin Pluss ODB Meget værbestandig beskyttelse. Holder rme for sol eller innsyn. Vi hjelper deg med både lenge har høy glans. g av solskjerming skreddersydd til dine vinduer. Dagskuppfargen lørdag 25. og april! Kjøp nå og spar 200 kroner på 2,7 liter vannbasert Baron Terrassebeis! Skallstøperiet, 12 20% rabatt Fargerike Butikk 3 Fridtjof Nansens vei 12 Lier tlf på måltilpasset fra 23. april solskjerming til 2. mai Luxaflex Åpningstider: 7-23 (8-21) åltilpasset solskjerming! g del av interiøret, og har i tillegg praktiske eller innsyn. Vi hjelper deg med både erming skreddersydd til dine vinduer Før kr 1198 Drygolin Pluss Oljedekkbeis Nyhet! 10 ltr Drygolin Pluss ODB Meget værbestandig beskyttelse. Holder fargen lenge og har høy glans. argerike Butikk 2 Fargerike Butikk 3 ridtjof NansensVivei Fridtjof Nansens vei 12 Vi har utstilling av er 12 til hjelp ved gravferd og minnestund. Oslo Lier 8 Audun Ingvaldstad og Berit Nag. lf gravsteiner i kontoret. tlf Ryfylkeveien 1986, 4120 TAU Brensel, skog & trodla-tysdal.no landbruk Før kr 348 Trodla -Tysdal Turiststason HEILTREPLATER Avd. Årdal per m2 Mammut MØTESAL KONFERANSEROM TLF Mand.-fred FAX OVERNATTING Lørd Mob Bestselgeren Mammut laminat nå kun 278,- Mob. 901og Salg av traktor redskaper: Vi bringer - ring SELSKAPSLOKALER OLJE Sven Lenaal Traktorspesialisten MALER 435 Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i tidsriktige design og overflater. G5 Express clicksystemet gjør gulvet enkelt å legge. 278 Før kr 348 HJERTENES JERNVARE per m2 Mammut Vågen, Bestselgeren Mammut laminat nå kun 278,- Alt innen elektroarbeid - Varmepumper Horvath Pianoservice Telefon: Fax RNVARE lf BYBERG smøringsolje Sven Lenaal MALER 435 reperasjoner plast båtlagring Autoriserte pianostemmer Pianoentertainer Tekniker Telefon i 40 trelast de fleste dimmensjoner Gaver til alle anledninger Preikestolvn. 7 Helge Barka Barka, AS 70/ JØRPELAND SERVICESENTER www: jossangsag.no 74 disel fyringsolje 953, Ryfylkevegen 58 Haugeveien Borgenhaugen Telefon: Fax JØRPELAND SERVICESENTER AS en Borgenhaugen Fax Ryfylkevegen 953, tlf tlf GAUTHUNS Årdal tlf CONTAINERUTLEIE OG TRANSPORT AS Byggefirma med lange og gode tradisjoner. Byggshop i Krossen på Forsand. Tlf Stein mek. verksted as Fax TANGO HÅR OG TERAPI Osa Osabru bru Jorunn Alvær Hauge Jorunn Alvær Hauge BUSS AS Jorunn Alvær Tlf mobhauge Vi utfører as arbeid i EDB REGNSKAP VELKOMMEN Transport av husholdningsaut. regnskapsførerselskap fbm. nybygg, påbygg TUR OG RUTEKJØRING og industriavfall. Mob REGNSKAP, VI STÅRLØNN TIL TJENESTE og rehabilitering av Kort/Langtidsutleie VVS-arbeid innan nybygg, 4130 SB Rørleggerservice : OG IT-LØSNINGER boliger, samt : oppføring Strand og reparasjonar, driftsbygningar, tlf/fax / TLF / Mob.: 905 av industrihaller og Mob.: Mob ALT PÅ ETT STED rehabilitering. TJÆRALIN Kontonr.: landbruksbygg kanring beises/males heletid for et møte, Kontonr.: Sandetorjå, tlf gjerne og avtal Refleksolog Refleksolog Healer Healer så Ingen finner grunning! vi sammen gode løsninger! året! Frisør E-post: RØRLEGGERMESTER SERVICE Frisør Mobiltlf REKNESKAP LEIFTåler lagring på hytta! e-post: ANDREASSEN Regnskap - Firmaregistrering 4110 FORSAND SJØTRANSPORT Årsoppgjør: - Datatilkobling Scanning av bilag Solskjerming MASKINELL alt innen 0410 Visittkort Jorunn.pdf :00:46 HOGST/FRAMKJØRING SKYSSBÅT AS STØLANE 4233 Gardin ERFJORD Voksduk elektroinstallasjon TRANSPORT AV: - ditt lokale regnskapskontor Telefon Spesialsag som tilbyr trelast i de fleste dimmensjoner Din lokale Preikestolvn TANGO HÅR OG TERAPI Mob TØMMERMENN TRELAST M.M. TANGO OG TERAPI Osa bruhår OsaJorunn bru Alvær Hauge Jorunn Alvær Hauge Tlf mob Rådhusgt., E-post: VELKOMMEN Refleksolog :Vakttelefon: SB 99 Rørleggerservice 4130 Leirstad - utleige for Mob.: / E-post: weekends 51 75og 07leirar 03 / TJÆRALIN Sandetorjå, tlf Mobiltlf Tåler lagring på hytta! Tåler lagring på hytta! finn ein skatt SJØTRANSPORT Solskjerming Alt innen Solskjerming Gardin Voksduk NMS GJENBRUK Gardin Voksduk elektroinstallasjon SKYSSBÅT AS 51 75PÅ Servicenter as Tlf Er74tanken tom? Bilverksted as 4100 TlfTerje 51Ove 74Breiland Tapet Maling Maling Gulvbelegg Tapet Jon Arne Helgøy Elotec brannvarsling Pynteting, bruksting, Gulvbelegg Alt i olje og oljeprodukter tlf / mob Bilverksted - bildeler - rekvisita e-post: Terje Ove Breiland Alt51 i olje og 21 oljeprodukter Bygdaposten a.s. Montering av varmepumper 4167 Helgøy Kontor Forsand og Telefon: Stihl-butikken Autorisert regnskapskontor Moderne sag -74 matrialtørke Tlf høvel Magnus Hovda Bilverksted bildeler - rekvisita tlf periodisk kjørekontroll bilder m.m. Mob Varer kan leverast i butikken Johannes Egeland Georg Breiland Opningstider på TAU: måndag - fredag / SAG & Bilverksted as HØVEL tlf/fax / Healer TJÆRALIN Kontonr.: kan beises/males hele kan beises/males helewww.mesterhus.no Frisør E-post: året! Ingen grunning! SERVICE året! Ingen grunning! INTERNATER STORKJØKKEN MØTESAL KONFERANSEROM Ditt lokale sagbruk Ådnaneset, 4100 Dataplan Regnskap avd. Strand AS Jøssangveien 12, Telefon MOB Maling Gulvbelegg Tapet Jon Arnebrannvarsling Helgøy TØMMER RUNDBALLER FAX Vår kunnskap dine muligheter Skog og hagebruk koks parafin smøringsolje Servicenter as reperasjoner Tlf plast båtlagring Ådnanes 4100 JØRPELAND Tlf: TØMMER RUNDBALLER Bulktransport Kranbil Langtransport TRELAST M.M. godkjent teleinstallatør Brensel, skog& Stihl-butikken landbruk MOB TRANSPORT AV: TØMMERMENN TANGO TANGO HÅR OGTERAPI TERAPI OsaHÅR bru OG HJELMELAND Boks 36, 4130 Ditt lokale sagbruk Traktorer, Traktorer,redskaper, redskaper, Ring verksted, motorsager m.m. verksteder, motorsager m.m. Ryfylke Malerservice Spesialsag 51 Årdal 75 26som Årdal4137 telefon tilbyr Horvath Pianoservice Årdalstunet Telefon: , Mob tlf tlf.Helgøy Årdal 90 tlf Kontor Forsand og Telefon: Barka, TLF Mand.-fred / Årdal FAX Lørd Mob disel fyringsolje Salg avkunnskap redskaper: parafin traktor koks Autorisert regnskapskontor Mob. 901og99 055muligheterViSkog Vår dine bringer - ring og hagebruk OLJE Levende opptatt av det Tungland, 4100 tel fax MOB/ HJELMELAND STRAND FAX Mob ditt51lokale regnskapskontor fax Sk Langeland as Helge Barka Avd. Årdal Eltervaag Elektro as tlf: MASKINELL Rørlegger VVS Varme & bad STØLANE 4233 ERFJORD Jeg tilbyr alt innen låse-systemer. Filing av nøkler. ÅRDAL: Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i tidsriktige design og overflater. G5 Express clicksystemet gjør gulvet enkelt å legge. Tlf RING e-post: :00: Visittkort VisittkortJorunn.pdf Jorunn.pdf HOGST/FRAMKJØRING. 11:00:46 Årsoppgjør e-post: Datatilkobling Scanning av bilag opningstider: Ove Breiland Sivilingeniør Traktorer, redskaper, Alt iterje olje og oljeprodukter m-f: l: tlf / mob Ring LÅSESMED verksteder, motorsager m.m. e-post: Terje Ove Breiland HJELMELAND Ryfylke Malerservice Årdal årdal Årdal EDB REGNSKAP as Alt51 i olje og 21 oljeprodukter telefon FURUTANGEN DU Telefon 51HAR Aut. regnskapsførerselskap Telefon MISJONSSENTER LÅSE-PROBLEMER? Bygdaposten a.s. Trenger du JØRPELAND SERVICESENTER AS maler? Ryfylkevegen 953, Haugeveien Borgenhaugen Scanning av bilag Er tanken tom? Trenger du Service: Ingolf Ullestad Regnskap Firmaregistrring maler? mob RØRLEGGERMESTER LEIF Regnskap Firmaregistrering Utleige -for kortere eller Sandnes Obed Årsoppgjør Datatilkobling ANDREASSEN lengre- tidsrom. KURS/KONFERANSE Salg: Roald Schmidt mob e-post: Tekniker Vågen, riktige met gjør BOSSREKNESKAP CONTAINERE LANDBRUK 4137 Årdal Autoriserte pianostemmer 278,- FURUTANGEN MISJONSSENTER Jeg tilbyr alt innen låse-sysfax for 10 Leirstad -51 utleige temer. Filing av nøkler. ÅRDAL: weekends51 og75leirar E-post: INTERNATER STORKJØKKEN Levende opptatt av det HAGEMØBLER HJERTENES JERNVARE Pianoentertainer pril til 2. mai Tlf LÅSESMED såvarer -ensilering - plantevern Årdal Meieribygget - Godt gjort er bedre enn godt sagt! HAR DU 4137 Årdal LÅSE-PROBLEMER? Før kr 1198 batt på måltilpasset solskjerming! Fargerike Butikk 2 Fridtjof Nansens vei 12 Oslo tlf Kraftfôr tilskuddsfôr gjødsel rabatt Tannlege MØBLER/TREVARE Finn Middelthon Regnskap Årsoppgjør Scanning av bilag Tlf: Begravelsesbyrå HOVDA m 4130 RING /Fax.: Mobil: Service: Ingolf Ullestad Fax Firmaregistrring mob Datatilkobling e-post: 2.7 ltr Baron Terrassebeis 20% 4137 Årdal 4110 FORSAND BUSS AS Boks 36, 4130 Dataplan Ryfylke AS Sentralgodkjenning KURS/KONFERANSE Salg: Roald Schmidt mob e-post: Avdeling Årdal Dagskupp! Kjøp nå og spar 200 kroner på 2,7 liter vannbasert Baron Terrassebeis! OG TRANSPORT AS : Meieribygget Ryfylkevegen 1950, 4120 Maling Tepper Tapeter Telefon Godt gjort er bedre enn godt sagt! Transport av husholdnings4137 Årdal Vikaneset Sør TUR OG91RUTEKJØRING Verktøy Maskiner og industriavfall. Mob. tlf , TLF FAX VI STÅR TIL TJENESTE Gardiner Kjøkkenutstyr mob Kort/Langtidsutleie VVS-arbeid innan nybygg, Fax Strand og reparasjonar, driftsbygningar, TLF E-post: LANDBRUK RØYRLEGGJAR RENOVASJON MURAR TRANSPORT Mob rehabilitering. Rådhusgt., Rådhusgt., E-post: E-post: laurdag Vakttelefon: Finn ein skatt PÅ NMS GJENBRUK E-post: 25 Pynteting, bruksting, bilder m.m. Varer kan leverast i butikken Opningstider på TAU: måndag fredag laurdag Din lokale

14 Prost KYRKJEKONTOR, Fister og Årdal sokn Kyrkjeverje: Olav Frantzen Kontor: Bankbygg 2, 2. etasje Kontortider: Tysdag-fredag Telefon: Telefaks: e-post: Nettside: Sokneprest: Sigrunn Hagen Arnesen Kantor: Anne-Berit Rinde Bjelland Barne- og ungdomsprest: Ingebjørg Vik Laugaland Gravplassarbeidarar: Ola Mjølhus og Sven Valheim Kyrkjetenar : Ola Dale Kyrkjetenar Årdal: John Leikvar Nessa Kyrkjetenar Fister: Åsmund Thomsen Kyrkjetenar Jøsenfjorden: Bente Tednes Gjil Soknerådsleiar : Trygve Brandal Soknerådsleiar Fister: Anne Berit Verpe Soknerådsleiar Årdal: Janfrid Frantzen FORSAND KYRKJEKONTOR Forsand sokn Kyrkjeverje: Siv Fossan Kontortider: Måndag fredag Telefon: Telefaks: e-post: Nettside: Forsand kyrkjelyd Sokneprest: Kyrkjelydsarbeider: Organist: Ungdomsarbeider: Kyrkjetenar: Soknerådsleiar: Sigrid Sigmundstad kontor: Mobil: Kontor: kyrkjekontor E-post: Ole Wollert Meyer, mob Irene Idland Thu Hege Tungland Langbakk Natalie Bjørkeland Bodil Rettedal Ragnhild Rettedal Kyrkjeskyss: Ring Per Hagen til Strand KYRKJEKONTOR Strand og sokn Kyrkjeverje: Trond Hjorteland Kontortider: Måndag fredag Telefon: Telefaks: E-post: Nettside: Strand kyrkjelyd Sokneprest: Martin Ivar Arnesen Adm.leiar: Liv Åse Gaard Organist: Geir Arve Helvig Kateket: Bodil Sande Turøy Menighetspedagog: Anita Grødem Ungdomsarbeidarar: Richard André Helvig og Åsa Lindeflaten-Fiskå Kyrkjetenarar: Inge Andre Langsholt og Wenche Krogevoll Soknerådsleiar: Harald Nesvåg kyrkjelyd Sokneprest: Menighetsforvaltar: Organist: Kateket: Trusopplærarar: Ungdomsarbeider: Kyrkjetenarar Soknerådsleiar: Preiketekstar Bård Boye Gro Wersland Nag Ragnvald Kristian Sørensen Mia Christina Raustein Elin Fiskå Skårland og Mette Boye Natalie Bjørkeland Inge Andre Langsholt, Wenche Krogevoll og Tord Meihack Jon Vogt Engeland For å få kontakt med prest mellom kl ring beredskapstelefon Søndag 9. aug. 11. s. i treeiningstida Mark 2,23-28 Søndag 16. aug. 12. s. i treeiningstida Luk 8,1-3 Søndag 23. aug. 13. s. i treeiningstida Luk 12,41-48 Søndag 30. aug. Vingardssøndag Luk 17,7-10 Søndag 6. sep. 15. s. i treeiningstida Luk 10,38-42 Søndag 13. sep. 16. s. i treeiningstida Matt 5,10-12 Søndag 20. sep. 17. s. i treeiningstida Luk 7,11-17 Søndag 27. sep. 18. s. i treeiningstida Matt 8,5-13 Søndag 4. okt. 19. s. i treeiningstida Joh 7,14-17 Søndag 11. okt. 20. s. i treeiningstida Mark 10,2-9 Gudstenester i HJELMELAND KYRKJE Søndag 9. aug. kl. 11 Gudsteneste v/ S. Sigmundstad. Nattverd. Offer til Utstein pilgrimsgard. Søndag 6. sept. kl. 11 Jazzgudsteneste v/ I.V. Laugaland storband deltek. Konfirmantpresentasjon. Offer til Misjonsprosjektet. Søndag 20. sept. kl. 11 Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen. Bok til 4-åringane. Offer til Familie og medier. Søndag 11. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ S. Sigmundstad. Nattverd. Offer til Misjonshøgskulen ÅRDAL KYRKJE Søndag 23. aug. kl. 11 Gudsteneste v/ S.H. Arnesen. Konfirmantpresentasjon. Offer til Normisjon Søndag 13. sept. kl. 11 Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen Bok til 4-åringane. Offer til IKO Søndag 4. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ S.H. Arnesen. Nattverd. Konfirmantjubileum Offer til kyrkjelydsarbeidet. FISTER KYRKJE Søndag 30. aug. kl. 11 Gudsteneste v/ I.V. Laugaland. Konfirmantpresentasjon. Offer til KRIK Søndag 27. sept. kl. 11 Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen Utdeling av 4-års bok. Offer til kyrkjelydsarbeidet. JØSENFJORDEN BEDEHUSKAPELL Søndag 13. sept. kl : Hausttakkefest v/ S.H. Arnesen. Dåp. Offer til misjonsprosjektet. Med atterhald om endringar. Sjå også våre heimesider: hjelmeland.kyrkja.no 26 27

15 Full distribusjon Returadresse: Preikestolen Pb Gudstenester i Strand og Forsand STRAND KYRKJE Søndag 16. aug. VAULALI kl Gudsteneste v/arnesen. Nattverd. Søndag 23. aug. kl. 11 Gudsteneste v/arnesen og Turøy. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndag 30. aug. kl. 11 Gudsteneste v/sigmundstad. Nattverd. Søndag 6. sept. kl. 11 Familiegudsteneste/ hausttakke-fest v/sigmundstad og Turøy. Dåp.8-åringar deltar. Søndag 13. sept. kl. 11 Gudsteneste v/arnesen og Turøy. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndag 20. sept. kl. 19 Gudsteneste v/ Arnesen. Nattverd. Søndag 27. sept. kl. 11 Gudsteneste v/ Arnesen. Dåp/nattverd. Søndag 4. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ Arnesen. Dåp/nattverd. Søndag 18. okt. kl. 11 Miljøgudsteneste v/ Boye. Nattverd. Søndag 25. okt. kl. 11 Gudsteneste v/ Arnesen. Dåp. Gullkonfirmant-treff. JØRPELAND KYRKJE Søndag 16. aug. VAULALI kl Gudsteneste v/arnesen. Nattverd Søndag 23. aug. kl. 11 Gudsteneste v/boye og Raustein. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 30.aug. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 6. sept. kl. 11 Gudsteneste v/boye og Raustein. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 13. sept. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 20. sept. kl. 11 Gudsteneste v/arnesen. Dåp. Gullkonfirmant-treff. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 27. sept. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. Søndag 11. okt. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Dåp. Søndag 18. okt. kl. 16 Familiegudsteneste v/boye. Song av Barnekor. Utdeling av 4-årsbok. Dåp. Søndag 25. okt. kl. 11 Gudsteneste v/boye. Nattverd. Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar. FORSAND KYRKJE Søndag 9. aug. kl. 11 Gudsteneste v/meyer. Nattverd Offer til Ungdom i Oppdrag. Søndag 23. aug. kl. 11 Familiegudsteneste v/meyer. Felles oppstartsdag saman med bedehuset. Offer til barnearbeidet i Forsand. Søndag 30. aug. kl. 11 Gudsteneste v/meyer. Presentasjon av konfirmantar Konfirmantjubileum. Søndagskule/søndagsgjengen. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndag 13. sept. kl. 11 Gudsteneste. Nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen. Offer til Israelsmisjonen. Søndag 20. sept. kl. 11 Familiegudsteneste m/utdeling av 4 årsbok. Offer til misjonsprosjekta. Søndag 27. sept. kl. 11 Gudsteneste v/meyer. Nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen. Offer: NLA Søndag 4. okt. Familiegudsteneste på Horve i samband med weekend. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Søndag 18. okt. kl. 11 Gudsteneste. Nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen Med atterhald om endringar Sjå også våre heimesider: og 28

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24 Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/15 ÅRGANG 52 Velkommen til fastelavn Full rulle i Ytrebygda Ytrebygda kirke har et høyt aktivitetsnivå. I dette bladet

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt #2/2011 18. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Diakoni gjennom elektronikk 08 Mariella forandrer liv 11 Fra Ecuador til Vennesla giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer