ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje."

Transkript

1 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

2 Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sin eigen Son til soning for syndene våre. Mine kjære, har Gud elska oss så, då skyldar òg vi å elska kvarandre.» 1. Joh. 4, Spørsmålet er om vi har plass for Guds kjærleik i våre liv? Predikanten C. H. Spurgeon besøkte ein ven av seg, ein kristen bonde. Han la merke til at det på taket på ein av bygningane stod ein vindhane med påskrifta : Gud er kjærleik! «Kva meiner du med det?», spurte Spurgeon. «Guds kjærleik skifter då ikkje med vinden?» «Nei, tvert i mot»!, sa bonden. «Vindhanen skal minne meg om at Guds kjærleik er den samme uansett vindretning!» 2 Og det er sjølve grunnlaget for trua vår og kristenlivet. «For det er Gud som er verksam i dykk, så de både vil og gjer det som er etter hans gode vilje.» Fil.2,13. Det skjer når Den Heilage Ande får gjere si gjerning i oss. Gud skaper ny kjærleik og nytt sinnelag. (KPK)

3 Avskilshelsing HELSING OG TAKK! Det å skrive ei avskilshelsing vert gjort med kryssande følelsar. På den eine sida ser me no fram til å flytte i eigen bustad i Sørbøvåg. Det er jo faktisk ikkje så svært mange år til pensjonsalderen ventar, om me får dagar og år På den andre sida har me hatt gode og gjevande år her i midtre og indre Sogn, og knytt band og minne som me vil ta vare på. Mest alle år frå me fekk bil i 1979, og me anten kom austfrå eller frå Luster, så var det denne Sognefjordvegen me reiste forbi til Hyllestad. Då køyrde me ofte «Villavegen» langs fjorden i Balestrand for der var det så fint! (Då ser me og til Vik!) I 1984 kom me til Gaupne, og var der så pass lenge at dei to eldste har stifta familie og me har også fem barnebarn der. Til Balestrand kom me i 1999, på same tid som Fjærland vart ein del av Sogndal. Før høyrde dei som kjent til Balestrand. I stillingsutlysinga vart det gjort klart at presten i Balestrand skulle ha nokre tenester utanom, men ikkje sagt kor mykje. Fram til 2008 gjorde eg då ein del einskildteneste i Høyanger og Kyrkjebø. Seinare vart det behov for å gjere teneste i Feios og Fresvik, og eg vart tilsett som «sokneprest i Balestrand, Feios og Fresvik» frå 1.august Då hadde Feios og Fresvik ei tid hatt ei «god» ordning med om lag 50% stilling. Stillingsprosenten i lag med Balestrand vart ikkje spesifisert. For Balestrand sin del ville nok berre 50% blitt for lite ut frå folketal og tenesteomfang. Når det så også er relativ lang reisetid over fjorden, med til dels ukurante ferjeavgangar, så kan ein seie at ei slik ordning ikkje er optimal, noko sokneråda også den gongen peika på. (Nett no høyrer eg det er bestemt oftare og seinare ferjeavgangar!) Trass i dette synst eg det var spennande å vere «over fjorden», og eg tenkjer attende på mange fine minne. Eg har inntrykk av at folkekyrkja i Vik står sterkt, og når det er blomstergudstenester, lysmesse og andre gudstenester der born og unge er involvert, er det ein fryd å sjå oppslutningen til dømes i Feios og Fresvik. Det er gode bygder med gode oppvekstvilkår, trass i dei utfordringane ein no har som bygder i utkant - Noreg. I ein del år var eg med og dreiv ungdomsklubbane. Flotte tiltak! Elles var det alltid kjekt å vere med på gudstenester på Svea; fullt hus og med Frelsesarmeeen på plass. 3

4 Musikkskuleelevar tok del i avdskilsgudstenesta 14. juni. 4 Gåver frå Feios sokn. Gåver frå Fresvik sokn Gode og varmande vitnemål om det sentrale i trua! Bygdeheimen i Fresvik har det og alltid vore kjekt å komme til! I fjor vår vart det som kjent ei ny ordning med tenesta i Vik og Balestrand. Då vart Jostein Skutlaberg sokneprest i hele Vik kommune. Jostein ser ut til allereie og ha fått eit godt oversyn og god inngang! Eg har etter ein oppsett plan avlasta tenestene i heile Vik, også noko med trusopplæringstiltak med minikonfirmantar. Veldig kjekt var det å vere med på avslutninga der no i april. Når det gjeld tenesta mi i Vik, så kjem også minna fram om det som var sårt og utfordrande. På dei åra eg har vore der, så har det blitt i min lodd å bli involvert i mange brå dødsfall, med menneske i altfor ung alder. På tampen no vil eg sende dykk som eg slik har hatt kontakt med ei særskilt helsing med varme og omtanke! Tenkjer på dykk i det de stod og står i! Fint også å sjå at naboar og bygdelag trår til i slike utfordrande tider. Lat oss ikkje gløyme det! Takk og til mange gode medarbeidarar, både tilsette og frivillige! Vanskeleg å nemne namn av di det er så mange! No får de ein ny medarbeidar igjen: Ole Agnar Helland, som skal bu i Vik og gjere teneste saman med sokneprest Jostein. Eg ønskjer dykk begge signing i tenesta! Og også til kvar einskild på kyrkjekontoret! Kvar stilling er viktig! Eg skal då ta til i stillinga i Hyllestad som Ole Agnar har hatt, og også no vere litt over fjorden, då i Brekke sokn i Gulen. Kari har fått ny jobb på Hyllestad skule, der ho gjekk på ungdomsskulen, då den var heilt ny. Det er til barndomsheimen hennar i Sørbøvåg me no flyttar. Den ligg fint til ved sjøen der ute. Det vert også ein hage å stelle som foreldra har opparbeidd, men det vert godt å sleppe å stelle to! At båten er kommen på plass i båthamna set eg spesielt pris på. Velkommen på besøk til Hyllestad! Då kan jo gjerne Signe Marie og Ole Agnar vere turleiarar! Til sist vil eg helse dykk alle med det ordet som nett presten i Hyllestad skreiv i Nytestamentet som eg fekk til konfirmasjonen der ute: «Ta vare på den gode skatten som er tiltrudd deg..». Ja, den gode skatten har me i evangeliet om Jesus Kristus! Det har velsigna oss så mykje i landet vårt, og lat oss ikkje gløyme den i ei tid med fokus ofte på andre skattar. Takk for meg! Beste helsing Audun. Kari helsar og.

5 Skal du stemme ved kyrkjevalet 2015? Det er valår, og den 14. september er det tid for kommune- og fylkestingsval. Samstundes er det kyrkjeval, og det skal veljast representantar til både sokneråd og bispedømeråd. Kva er soknerådet? Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Frå gamalt av var soknet rekna ut frå staden der det var oppført ei kyrkje, og bestod av dei som hadde ei kyrkje å sokne til. Medlemane i soknet vel soknerådet. Soknerådet skal etter kyrkjelova ha si merksemd mot alt som kan nære og styrkje det kristne livet i soknet, slik som til dømes gudstenesteliv, relasjonsbygging og arbeid blant konfirmantar og unge. Soknerådet skal mellom anna leggje til rette for at kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk og diakoni vert innarbeidd og utvikla i soknet. Rådet har også rett til å medverke ved utnemning og tilsetting i kyrkjelege stillingar, men er ikkje arbeidsgjevar, og gjev høyringsfråsegner i ulike saker. I tillegg til sokneprest består soknerådet i Vik av åtte personar, og av seks personar i Vangsnes, Feios og Fresvik. I Arnafjord er det 4 medlemer. Fellesrådet Kvart sokneråd skal blant sine medlemer velje ein representant og vararepr. til fellesrådet. Der sit i tillegg ein representant frå kommunen og soknepresten. Kyrkjeverja er sakshandsamar og dagleg leiar. Fellesrådet har arbeidsgjevaransvar for kyrkjeleg tilsette (unnateke prest). Fellesrådet har dessutan ansvar for kyrkjer og gravplassar, budsjett og rekneskap. Kva er bispedømerådet? Bjørgvin bispedømeråd skal, på same måte som sokneråda, ha si merksemd mot alt som gjerast for å vekkje og nære det kristne livet i dei ulike sokna i bispedømet. Geografisk er Bjørgvin samanfallande med Sogn og Fjordane og Hordaland fylke. Bispedømerådet tilset prestar, og fordeler mellom anna tilskot til kyrkjelege formål gjennom midlar frå Opplysningsvesenets fond (OVF). Medlemane i bispedømerådet er også utsendingar til det årlege Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet er det øvste demokratiske organet i Den norske kyrkja, og har ein «lovgjevande» funksjon for kyrkja som på mange måtar kan samanliknast med Stortinget. Val av representantar til Bispedømerådet er derfor viktig dersom du ønskjer å påverke framtida til Den norske kyrkja på nasjonalt nivå. Av aktuelle saker som er venta i perioden 2016 til 2019 kan nemnast ny organisering etter skiljet med staten, mobilisering for dåp, fleirkulturelt dialogarbeid, rekruttering til kyrkjelege stillingar og spørsmål om forbønn eller vigsel for likekjønna par. I tillegg til biskopen og to kyrkjeleg tilsette, består bispedømerådet av sju leke medlemmer. I Bjørgvin skal fire av desse veljast direkte 14. september, medan dei tre siste vert valt av sokneråda i november. Har eg stemmerett? For å ha stemmerett må du være medlem av kyrkja. Forenkla sagt er medlemmer alle som er døypt i kyrkja, og som ikkje seinare er utmeldt. I kyrkja er myndigheitsalderen 15 år, og du kan derfor stemme dersom du fyller 15 år i løpet av

6 Kven er kandidatar til bispedømerådet? Bispedømet sin nominasjonskomité er valt av representantar frå sokneråda. Komiteen si liste har 17 kandidatar i prioritert rekkjefølgje. Kyrkjevalet er eit personval. Kandidatane er såleis ikkje representantar for grupperingar eller parti, men lista speglar ei breidde både i alder og ulike syn innanfor kyrkja. Presentasjon av dei ulike kandidatane finn ein ved å følgje lenkja under. Kontakt gjerne også kandidatane personleg dersom du har spørsmål. https://kirken.no/globalassets/ bispedommer/bjorgvin/dokumenter/kyrkjeval/leke-kandidater/lekekandidatar-eigenpresentasjon-pr- 26-mars-2015.pdf Open folkekyrkje er ein organisasjon som har stilt alternative lister i 9 bispedøme, og som har fått mykje merksemd i media. Organisasjonen ønskjer mellom anna å arbeide for at også likekjønna par kan gifte seg i kyrkja. Open folkekyrkje stiller ikkje liste i Bjørgvin, og nominasjonskomiteen si liste er derfor den einaste i bispedømet. Korleis stemmer eg? Alle med stemmerett vil motta valkort i august. Valkortet vil informere om dine rettar som veljar, og om kvar du kan stemme. Du kan også førehandsrøyste ved kyrkjekontoret i perioden 10. august til 11. september. Kontakt gjerne kyrkjekontoret i god tid dersom du har spørsmål. Valet til sokneråd og bispedømeråd skjer ved to ulike lister. Dersom du leverer stemmesetel utan korrigeringar vil ikkje stemma bli forkasta, men alle kandidatane på den innleverte lista får då éi stemme kvar. For å påverke prioriteringa på listene kan du gje éi tilleggsstemme til inntil tre kandidatar, som då får to stemmer. Dette gjeld både for val av sokneråd og bispedømeråd. Det er ikkje mogleg å stryke kandidatar frå listene, men ved val av sokneråd kan du kan føre opp inntil tre nye namn på stemmesetelen. Det er ikkje høve til å gje desse tilleggstemmer. Framleis litt forvirra? Alt dette og meir informasjon finn du også på nettadressa Godt val! FELLES INFORMASJON FOR SOKNERÅDSVAL Førehandsrøysting: Vik kyrkjekontor 10. august til 11. september 2015 i kontoret si opningstid tysdag fredag kl Valdato i alle sokn: Måndag 14. september Vallokale og opningstid: Arnafjord sokn Valsvik skule kl 13:00 19:00 Vik sokn NAV-lokala kl 09:00 20:00 Vangsnes sokn Vangsnes skule kl 13:00 19:00 Feios sokn Feios skule kl 13:00 19:00 Fresvik sokn Fresvik ungdomshus Kl 13:00-19:00 Førehandsrøysting: Vik bygde og sjukeheim ein kvardag i august etter avtale med institusjonen. Fresvik bygdeheim ein kvardag i august etter avtale med institusjonen. NB! Her blir det samkøyring med kommune og fylkestingsval.

7 KANDIDATLISTE VIK SOKNERÅD Reidunn Bolstad 2 Inger Anne Opheim Tryti 3 Per Olav Geithus 4 Svein Arne Drægni 5 Trude Refsdal 6 Ingunn Bjørk Refsdal 7 Inger Alise Myrkaskog 8 Brit Eli Vassli 9 Målfrid Øvstedal Kollsete 10 Brit Karin Brekke 11 Reidun Pettersen 12 Aud Helga Bell Hove 13 Lars Jakob Nitter 14 Oddrun Time 15 Bjørg Solveig Grønsberg KANDIDATLISTE VANGSNES SOKNERÅD Elsa Annie Haugnes Fosse 2 Asbjørn Lidal 3 Erlend Hanekam 4 Arnhild Solveig Skjerven Holen 5 Ola Kvalvik 6 Gry Blomseth 7 Lillian Tistel 8 Trine Lise Gjerde 9 Laila Sunde 10 Kari Kjellevold 11 Ove Fretheim KANDIDATLISTE FEIOS SOKNERÅD Rune Hjortland 2 Vigdis Alise Dvergedal Sætre 3 Leif Eikeland 4 Marianne Hove Harbakk 5 Bjarte Rinde Tveit 6 Julie Kristin Ness 7 Arnstein Berdal 8 Jofrid Tennefoss Helleland 9 Ingvar Rinde KANDIDATLISTE FRESVIK SOKNERÅD Hildegunn Mårstig Tretteteig 2 Sigmund Hauglum 3 Nann Ingunn Simlenes 4 Dagfinn Flæte 5 Jon Breilid 6 Michelle Bøthun Smedegård 7 Mari Bøtun 8 Anne Sigrid Kvammen 9 John Bøthun 10 Anita Høydal 11 Jarle Breilid 7 KANDIDATLISTE ARNAFJORD SOKNERÅD Camilla Zweidorff Hove 2 Ola Engum 3 Bente Mossige Ask 4 Else Karin Sætre 5 Elin Kjelven 6 Endre Nese 7 Marta Finden Halset 8 Geir Christian Simlenes Otterskred 9 Olav Halset

8 T -11 Minikonfirmasjon for born fødde i 2003 Minikonfirmantane på dagstur til Vik 22. april Denne turen var eit nytt felles tiltak for minikonfirmantane i Vik, Arnafjord, Vangsnes, Feios, Fresvik og Balestrand. 8 Sokneprest Audun Systad var sjåfør og henta minikonfirmantane i minibuss leigd frå Sygna vgs rett etter skulen. Kyrkjelydspedagog Rut Solveig Nydal Netland var hovudansvarleg for dagen og frå Balestrand Jorunn A. Høines var med frå trusopplæringsutvalet og Anita Hjønnevåg var med som mor. Programmet starta kl.14 i Kyrkjestova i Vik med pizza, brus og bli-kjent-leikar. Foreldre frå Vik hjelpte til praktisk. «Å tru på Jesus» var tema for samlinga i Vik kyrkje. Nils Einar Berget er vikarprest i Vik fengsel for tida og var med heile dagen. Vi spela også fotballkamp i ballbingen. Etter det gjekk alle til Hopperstad stavkyrkje og det var laga til eit flott sporløp langs vegen dit. I stavkyrkja hadde Audun Systad gudsteneste med fokus på misjon og det var offer til misjonsprosjekta i dei ulike kyrkjelydane. Mange av Vik-familiane var med på gudstenesta og hadde også med mat til kyrkjekaffi etter gudstenesta. Minikonfirmantane frå Arnafjord, Vangsnes og Vik fekk diplomar. Minikonfirmantane frå dei ulike sokna syntest det var kjekt å treffe kvarandre og suksessen vil truleg verte teken opp att til neste år.

9 9

10 KONFIRMASJON FRESVIK 3.MAI Frå venstre: Olav Bøthun, Gøran Bøthun, Stian Otterhjell Høyum, Foto: Privat FEIOS 14.MAI Framme frå venstre: Solveig Amundsen Grindedal, Amalie Grindedal, Belinda Berdal Feidje Bak frå venstre: Randi Feidje Hjortland, Anette Harbakk, sokneprest Jostein Skutlaberg. Foto: Privat VANGSNES 14.MAI 10 Frå venstre: Levald Vangsnes, Maiken Fretheim, Maren Kjellevold Vangsnes, Ingrid Øygarden, Martin Svendsen. Foto: OJØ

11 Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden Bli kjent med kandidatane: Kven er dei? Kva erfaring har dei? Kvifor stiller dei til val? Kva meiner dei? 11 Kort presentasjon på dei neste sidene - fyldig presentasjon på kyrkja.no/bjorgvin

12 Dei nominerte til Bjørgvin Det er ein nominasjonskomite som har sett opp lista. Nominasjonskomiteen er valt av representantar frå sokneråda, med ein medlem frå kvart prosti. Lista er utarbeidd på bakgrunn av forslag frå sokneråd, ungdomsrådet i bispedømet og forslag frå medlemene i nominasjonskomitéen. Komitéen har lagt vekt på at begge kjønn skal vere representerte med minst 40 prosent og at lista skal innehalde minst 20 prosent kandidatar under 30 år. Det er vidare lagt vekt på å at ein skal representera ei breidde i kandidatane sine syn på aktuelle kyrkjelege spørsmål. blad, medlem fellesråd og medlem/leiar prostiråd. President i lokal Lions club. Eg stiller til val fordi eg har eit brennande engasjement for kyrkja og for det den kan bety for kvar enkelt og for lokalsamfunnet. Eg er uroleg for utviklinga i kyrkja og er redd for at kyrkja er i ferd med å bli meir og meir konform, med blir lågare takhøgd og høgre tersklar. Viktig å ta tak i bl.a. finansiering no når kyrkja blir meir sjølvstyrt. Med min bakgrunn frå økonomi og strategi og mitt engasjement som kyrkjemedlem, trur eg at eg kan medverka. 4. Andreas Skeidsvoll Eg stiller til val fordi eg er motivert til å jobbe for at kyrkja skal vere relevant i barn og unge sitt liv. Dette må vi halde varmt på alle nivå i kyrkja. I trua på Jesus er vi kalla til eit livslangt disippelskap og kyrkja må møte barnefamiliane, ungdommane og dei unge vaksne sine behov for kristent fellesskap på ein måte som er relevant for dei. 7. Liv R. Ågotnes 48 år. TSP Group Manager and System Administrator. Fjell, Vesthordland prosti Inger Helene Thingvold Nordeide 54 år. Sjølvstendig næringsdrivande. Førde, Sunnfjord prosti. Erfaring: Medlem og leiar Bjørgvin bispedømeråd, søndagsskulelærar, gudstenesteutval, kyrkjeblad, helse- og sosialutval i kommunen, styre folkehøgskule. Eg stiller til val fordi eg ønskjer å være med å påverke i dei vala kyrkja skal gjere etter skillet frå staten. 2. Nora Sætre Baartvedt 20 år. Student, Fyllingsdalen videregående skole. Voss, Hardanger og Voss prosti. Erfaring: Leiar av Ungdomsrådet i Bjørgvin, medl. klokkarlaget i Voss, delegat Ungdommens kirkemøte 13 og UKM-delegat til Kyrkjemøtet 14. Eg stiller til val fordi det er viktig for meg at kyrkja, i denne tida med endring, er til stades i samfunnet og bidreg med positive verdiar. Samstundes er det viktig at me framleis opprettheld dei tradisjonar og retningslinjer som me sjølve kjenner oss att i. Eg vil gjerne være med å koma fram til noko som sikrar ei god framtid for kyrkja vår. 23 år. Student, Universitetet i Bergen. Osterøy, Åsane prosti. Erfaring: Sokneråd. Eittåring i kyrkja. Student- KRIK, kor, ungdomsforeining og kyrkjelydsarbeid. Eg stiller til val fordi eg ønskjer å bidra med tankar og idear om korleis kyrkja kan løysa dei store utfordringane den står overfor i tida framover. Eg ønskjer å være ei ung røst i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, og eg håper at mi erfaring frå fleire kristne ungdomsog studentmiljø kan vera med på å gi eit nytt perspektiv på sakene som vert tatt opp i desse organa. 5. Berit Nøst Dale 63 år. Høgskolelektor NLA/ Lærerhøgskolen. Meland, Nordhordland prosti. Erfaring: Medlem i Bjørgvin bispedømeråd, medlem og nestleiar i sokneråd. Eg stiller til val fordi eg er blitt beden om det, kanskje fordi eg har erfaring frå bispedømeråd og kyrkjemøtet siste periode. Som lek kyrkjegjengar i eigen kyrkjelyd ser eg det som positivt at folk på grunnplanet er med og avgjer kvar kyrkja skal gå vidare i den nye situasjonen som kyrkjesamfunn heller enn statskyrkje. Erfaring: Leiar for personal- og serviceavd. ved Bjørgvin bispedømekontor. Kyrkjeverje, leiar kyrkjelydsutval, medlem sokneråd. Eg stiller til val fordi eg er glad i kyrkja og voner eg kan gjere nytte for meg med min kompetanse innan personal, organisasjon breid erfaring innanfor ulike arbeidslag i kyrkja. 8. Ida Lindøe 47 år. Lektor, Kvam ungdomsskule. Ålvik, Hardanger og Voss prosti. Erfaring: Leiar sokneråd og medlem fellesråd og trusopplæringsutval. Medlem og leiar Emmaus (no Kyrkjeleg dialogsenter Bergen). Studentmenigheten i Bergen. Medlem kvinneutvalet i Bjørgvin. Eg stiller til val fordi fordi eg håpar å kunna bidra med mi erfaring og kompetanse frå kyrkjeleg arbeid i meir enn 25 år. Bakgrunnen min som religionsvitar er også relevant. Eg har eit stort ønske om at så mange som mogeleg skal få oppleve Den norske kyrkja som ein god stad å komme til og få bu i. Låg terskel, inkludering i fokus. Være ein god arbeidsgjevar. Kyrkja må både klare å tilpasse seg slik kvardag og helg er for folk flest i dag, samstundes som den skal ta vare på tradisjonar både frå kyrkjelivet i Noreg og hente inspirasjon frå den verdensvide kyrkja gjennom historien. 3. Karl Johan Kirkebø 65 år. Markedsdirektør. Bønes, Fana prosti. 6. Marius Økland 29 år. Adm. leiar, Normisjon reg. Sogn og Fjordane. Bremnes, Sunnhordland prosti. 9. Vemund Øiestad 66 år. Tannlege i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Norsida sokn, Nordfjord prosti. Erfaring: Medlem og leiar i meninghetsråd, Stiftelsen Bønes interimskirke, menighets- Erfaring: Konfirmantlærar. Styre- og leiarverv i Indremisjonssamskipnaden og Normisjon. Søndagsskulelærar. Erfaring: Leiar sokneråd. Leiar fellesråd og prostiråd. Varamedlem Etisk råd i Den norske tannlegeforening.

13 bispedømeråd Eg stiller til val fordi eg er oppteken av utviklinga i kyrkja. Med bakgrunn både frå sokneråd og fellesråd i 18 år, har eg ein god del kunnskap og erfaring som vil vere viktig å ta med seg i dei utfordringar kyrkja står overfor dei næraste åra. 10. Per Hilleren 56 år. Bonde, Stedje, Sogn prosti. Erfaring: Leiarverv regionale styre i landbruk og landbrukssamvirke. Styreleiar Lyngmo Ungdomssenter. Sokneråd og prostiråd. Eg stiller til val fordi eg ynskjer å vere med å bidra til å styrkje den norske kyrkja sin posisjon. 11. Inge Wilhelm Økland 26 år. Barne- og ungdomsarb. i Indremisjonsforb. Sandviken, Bergen domprosti. Erfaring: Varamedlem ungdomsrådet i Bjørgvin. Konfirmantleiar. Eg stiller til val fordi det er ei veldig spennande tid kyrkja er inne i no, og val gjort i neste periode kan få store konsekvensar for framtida til kyrkja. Eg trur det kan være positivt med nokon ungdomar i bispedømerådet. 12. Hildegunn Kalvenes 67 år. Pensjonert helsesøster. Austevoll, Fana prosti. Erfaring: Leiar sokneråd. Helsesøster. Meddommar Heradsretten. Eg stiller til val fordi eg ser på kyrkja som ei stor misjonsmark. Viktig at det er klar forkynning til omvending og frelse. Ynskjer å vera med å fremje at kyrkja står på Guds ord. 13. Bjørn Sandvik Sølsnæs 20 år. Student. Leikanger, Sogn prosti. Erfaring: Verv i Fylkesstyremedlem i Senterungdomen Sogn og Fjordane, Leiar i Senterungdomen Midtre Sogn, Leiar i Leikanger Bondelag, Leiar i Leikanger Mållag. Eg stiller til val fordi eg er reflektert og engasjert. Eg er glad i og kjenner meg heime i kyrkja, og vil gjerne bruka engasjementet mitt på å forvalta henne vidare. Me lever i ei spennande tid og står føre store endringar. Eg er løysingsorientert og trur eg kan bidra positivt og konstruktivt i dei prosessane som kjem. 14. Kjellfrid Torunn Mæland 63 år. Førsteamanuensis i pedagogikk ved HSH. Stord, Sunnhordland prosti. Erfaring: Medlem i sokneråd og kyrkjeakademi. Eg stiller til val fordi eg har fått eit konkret spørsmål frå den lokale kyrkjelyden. Eg ser det meiningsfylt og spennande å delta i kyrkjeleg utviklingsarbeid i ei tid med store endringar, og der både nasjonale og internasjonale perspektiv høyrer med. 15. Gunn Ragnhild Vårdal Helgesen 59 år. Sjølvstendig næringsdrivande. Selje, Nordfjord prosti. Erfaring: Ordførar, Varaordførar, Leiar i Nordfjordrådet, Leiar i hovudutval for skule og barnehage i Selje. Eg stiller til val fordi eg er spurt om å stille som kandidat, og eg har eit ynskje om å delta. 16. Kjell Jarle Aadland 66 år. Rådgiver. Os, Fana prosti. Erfaring: Os Y s men klubb president, Y s men Region Norge kasserer. Eg stiller til val fordi eg vil vera ein representant for mangfaldet. 17. Jostein Bildøy 49 år. Dagleg leiar. Førde, Sunnfjord prosti. Erfaring: Mentor/teneste i trusopplæring, foredragshaldar. Fylkessekretær KrF. Søndagsskulekonsulent. Styremedlem European Lutheran Sunday School Association. Eg stiller til val fordi eg vil vere ein medspelar i arbeidet med å styrke og vidareutvikle trusopplæring for barn, familie og kyrkjelyd. Eg vil arbeide for Den norske kyrkja som ein proaktiv og dynamisk kyrkjeleg organisasjon som lokalt og nasjonalt motiverer som konkret trussamfunn og folkekyrkje. Eg vil vere ein medspelar i arbeidet med dialog mellom trus- og livssynsamfunn for kjennskap, tryggleik og respekt. Supplerande kandidat: Egil Morland 65 år. Førsteamanuensis. Fjell, Vesthordland prosti. Erfaring: Bjørgvin bispedømeråd og Kyrkjerådet, Fagleg-etisk utval i Menneskeverd. Varaordførar. Eg stiller til val fordi dei siste åra og dei komande er svært viktige for kyrkja si framtid, både når det gjeld ordningar og profil. Det vil ikkje vera rett å «hoppa av» no, med den erfaringa eg har frå desse prosessane. Eg har no hatt 1½ periode i Bispedømerådet, og er for tida også vald medlem av Kyrkjerådet. Supplerande kandidat: Marte Seip 69 år. Pensjonert lækjar. Eidfjord sokn, Hardanger og Voss prosti. Erfaring: Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og Pakistan. Sokneråd og fellesråd. Speidarleiar. Medlem av diakoniutvalet i Bjørgvin. Eg stiller til val fordi kyrkja ligg meg på hjarta. Vi er no inne i ein viktig organisasjonsoppbyggingsfase. Eg er oppteken av at strukturar på alle plan må tene det lokale arbeidet. Spesielt meinar eg at eg kan representere små kommunar og prosti med mange sokn og kommunar. Supplerande kandidatar kom inn etter nominasjonen med minst 75 underskrivarar kvar bak seg. Alder på kandidatane er alder på valdagen 14. september. Les meir om kandidatane på kyrkja.no/bjorgvin 13

14 Bli betre kjent med kandidatane Les meir om kandidatane på nettet: kyrkja.no/bjorgvin, eller i brosjyre du får på ditt lokale kyrkjekontor. Der kan du lesa kandidatane sine svar på desse spørsmåla: 1 Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi: 2 Den norske kyrkja sitt visjonsdokument ( ) presenterer den evangelisk-lutherske folkekyrkja som: Vedkjennande Open Tenande Misjonerande Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette? Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja? Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering, organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja? Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje? Kyrkjevalet kort sagt september er det kyrkjeval i tillegg til kommune- og fylkestingsval. Dei fleste stader er valet berre den 14. september Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. Førehandsrøysting frå 10. august. Kandidatane blir valde for fire år. I august vil alle med røysterett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. Medlemene av bispedømerådet er også medlemer av Kyrkjemøtet, Den norske kyrkja sitt «Storting». Kyrkjemøtet har ei veldig viktig rolle i å styra kyrkja no som den er i ferd med å bli sjølvstendig i høve til staten. Di røyst i det direkte valet er med på bestemma dei fire første kandidatane som skal inn i bispedømerådet. Resten av dei sju leke representantane blir valde av sokneråda seinare. I tillegg vel prestane ein kandidat og andre kyrkjeleg tilsette ein kandidat. Begge desse gruppene har eigne kandidatlister. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet, som har 10 medlemer. Du kan påverka Nominasjonskomiteen sine kandidatar er sette opp på vallista i prioritert rekkjefølgje. Eventuelle kandidatar frå supplerande nominasjon står nedst på lista utan nummer. Rekkefølgja har berre noko å seie dersom to kandidatar får likt tal røyster. Kvart kryss du set framfor ein kandidat, kan difor ha mykje å seia. 14 Slik går du fram når du skal velja kandidatar A Du kan levere røystesetelen utan endringar. - Alle kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar. B Vil du endre på røystesetelen, kan du gje inntil tre kandidatar ei tilleggsrøyst ved å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten. - Kandidaten får då to røyster. - Andre kandidatar får ei røyst kvar. - Andre endringar vil ikkje telje med. - Det er ikkje høve til å stryka kandidatar. KYRKJEVALET SKAPAR FRAMTIDAS KYRKJE dragefjellet.no

15 VIK 24.MAI Framme frå venstre: Lena Mykkeltvedt Ramberg, Janne Tryti, sokneprest Jostein Skutlaberg, Anita Kollsete, Tone Orvedal. Andre rekkje frå v.: Anne Marit Seljestø, Nina Rinde Fosse, Erling Olai Hønsi Aafedt, Sindre Espeland Aase, Sunniva Bø. Tredje rekke frå v.: Helga Brudevoll og Frida Larsen Fjellheim. Bak frå v.: Marius Årestrup Larsen, Håvard Lundeland, Olav Andreas Bøthun, Jonas Nilsen Systad og Brage Fjærestad Hønsi. (foto: kjh) ARNAFJORD 31.MAI Frå venstre: Eirik Halset, Margit Kristina Fjærestad Holmberg (Vik), Mari Starheim Nese. 15 (foto: JS)

16 GULLKONFIRMANTANE 2015 Gullkonfirmantar konfirmerte Vik kyrkje 2.mai 1965 Jubilantane hadde festsamling med middag og kaffi på Kyrkjestova laurdag 6. juni. Søndag 7. juni vart jubilantane presenterte i gudstenesta. Etter gudstenesta var det kyrkjekaffi ope for alle. Biletet nedanfor syner Gullkonfirmantane i Vik Kyrkje. Takk til alle som kom til jubileet! 16 På gudstenesta var det også dåp. Stor takk til Mari og Helene som song så fint «Da lykkeliten kom til verden» etter at Mathea og Eirik var døypte! Biletet viser inngangsprosesjonen i gudstenesta. Tekst og foto: KJH

17 Konfirmantjubileum i Arnafjord 21. juni - konfirmerte i 1962, 1964 og Konfirmantjubileum i Feios 14. juni - konfirmerte i 1964 og 1965.

18 Vik Røde Kors tilbyr besøk og samtalar med innsette under soning i Vik fengsel. Besøka skjer i ein tidsavgrensa periode og all kontakt mellom innsett og visitor sluttar når den innsette slepp ut av fengselet. Formålet med denne tenesta er at den innsette skal ved besøk av ein nøytral og upartisk visitor, få eit avbrekk i ein kvardag der isolasjon, utstøyting og einsemd ofte er ei kjensgjerning. Besøk til varetektsinnsette På bakgrunn av vårt nøytrale mandat, er Røde Kors einaste humanitære organisasjon i Noreg som får besøke innsette i varetekt. Sikkerheit Gjeldande retningsliner for denne tenesta er utarbeidd i samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Røde Kors. Visitor KABB har gratis lydbibliotektjeneste: til trosopplæring - menighetsliv - personlig trosliv Ynskjer DU å bli visitor? Du må vere over 25 år, kunne syne til plettfri vandel og delta på obligatorisk opplæring. Kontakt Vik Røde Kors for meir informasjon. Spør etter kontaktperson for Røde Kors visitorteneste i fengselet eller kontakt Vik Røde ved Marit Aafedt Fjærestad, mob: , epost: 18 Blant KABBs (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) mange gode tilbud, finnes lydbibliotektjenesten. Lydbiblioteket ble opprettet allerede på 1960-tallet. Slik har KABB lest inn store deler av den kristne litteraturen i Norge, og det skal vi fortsette med i mange år fremover. Og det beste av alt, den er helt gratis. Tekst: Anna Berit Føyen, KABB Kvalitet aktualitet bredde I dag inneholder lydbiblioteket nærmere titler i ulike sjangre: Barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker, biografier, historiske romaner, misjonslitteratur, lyrikk, teologi, lydbibler for barn og unge og oppbyggelige bøker.

19 Ein samtale for livet skal koste lite Kirkens SOS har fått nytt telefonnummer. Frå og med 3. mars er det nye nummeret Denne endringa har vi gjort for at dei som treng Kirkens SOS skal sleppe å tenke på telefonkostnadene. Med det nye nummeret vert samtaleprisen det ein samtale til ein vanleg fasttelefon kostar. For mange betyr det at samtalen vert gratis, medan andre må betale litt. Prisen er avhengig av telefonabonnementet til den enkelte. Det kan koste ein del å ringe, - men det skal ikkje koste mykje i kroner og øre. Kvifor? Jo, fordi denne samtalen kan vere ein samtale for livet. Kvart år svarar Kirkens SOS på meir enn telefonsamtalar og til saman ca chat og sos-meldingar (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, gjer Kirkens SOS med sine 12 lokale senter denne tenesta tilgjengeleg for menneske som opplever å vere i krise. Mange kjenner at livet er i ferd med å gå i svart. I fjor handla ca 50% av alle chat-samtalane og 30% av SOS-meldingane om sjølvmord. På telefonen fortalte ca 15% av dei som ringte at dei hadde tankar om ikkje å ville leve lenger. Det er over 500 menneske som tek livet sitt i Noreg kvart år. Om lag 10 gonger så mange forsøker og enda mange fleire tenker på å gjere det. Dette er høge tal og temaet er vanskeleg å snakke om. Kirkens SOS vil vere et samtaletilbod for alle som opplever at livet er utfordrande, og særleg for dei som har sjølvmordstankar. Telefonen skal vere ei open linje der det er lov å snakke om alt. Der dei som tek imot samtalane toler å høyre om kvardagen slik den eigentlig er for den som tek kontakt. På Kirkens SOS er det rom for å snakke om alle sider ved livet. Også når ein gjer seg tankar om å avslutte det. Kirkens SOS er eit nasjonalt nettverk av frivillige som 24/7 tilbyr eit lyttande øre og eit bankande hjarte. Vi vil lytte og vere tilstades, og samstundes leite fram livsmot og håp. Kvart år er vi med på å redde liv. Difor skal det nye Kirkens SOS-nummeret finnast overalt. Det skal vere lett finne fram til og koste lite å ringe. For det kan handle om ein samtale for livet. Kirkens SOS i Norge har også fått ny generalsekretær! Leif Jarle Theis hadde sin første arbeidsdag måndag 2. mars. Han kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kirkens Bymisjon i Bergen. For meir informasjon: Greta Gramstad, dagleg leiar, Kirkens SOS i Bjørgvin, tlf / Leif Jarle Theis, generalsekretær, Kirkens SOS i Norge, tlf Du kan skrive meldinger eller chatte fra 19

20 Ein fin gjeng store og små trossa kaldt og ruske ver, og stilte opp på dugnaden på Feios kyrkjegard 11.mai for å pynte til konfirmasjonen 14.mai. DUGNAD PÅ KYRKJEGARDANE Det har heldigvis vorte ein tradisjon å arrangere dugnad på gravplassane våre. I Feios er dei veldig flinke å dokumentere aktiviteten, så vi har også i år fått bilete frå dugnaden der 4 bilete med tekst frå leiaren i soknerådet. Feios sokneråd 20 Etter mykje arbeid, var det godt å kunne søkja ly i våpenhuset for ein kaffikopp og ei kake. Takk til alle som møtte opp!

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

ÅRGANG 66 NR. 04 NOV. 2013

ÅRGANG 66 NR. 04 NOV. 2013 Foto: Nils Kvamme Eg er berre doggdråpen liten og veik som skjelvande ligg på eit blad. Eg lever`kje lenger enn morgonen ut, så driv eg frå land og fer av. Du skapte meg, Herre, og gav meg eit kall til

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 27. 28. januar 2016 Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun, Os Møtetid: 27. januar: 15:30 18:00 og 28. januar: 13:00 15:00 Møtedeltakarar Nora Sætre Baartvedt

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 Dato: 2.05.2017 kl. 0:00 Stad: Bjørgvin bispedømekontor, Strandgaten 198 Arkivsak: 17/01602 Tilstades:

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 Dato: 03.11.2017 kl. 09:30 Stad: Bjørgvin bispedømmekontor Arkivsak: 17/01602 Tilstades: Møtande varamedlemer:

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kven vil du skal styre i kyrkja?

Kven vil du skal styre i kyrkja? Kandidatpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden

Detaljer

Kjønn K x M (kryss av) Frå Noverande stilling Selvstendig næringsdrivende 2011

Kjønn K x M (kryss av) Frå Noverande stilling Selvstendig næringsdrivende 2011 Skjema for presentasjon av kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1961 Namn Inger Helene Thingvold

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

HØYRING REGLAR TIL VAL AV SOKNERÅD, BISPEDØMERÅD OG KYRKJEMØTET HØYRINGSSVAR FRÅ BJØRGVIN BISKOP

HØYRING REGLAR TIL VAL AV SOKNERÅD, BISPEDØMERÅD OG KYRKJEMØTET HØYRINGSSVAR FRÅ BJØRGVIN BISKOP HØYRING REGLAR TIL VAL AV SOKNERÅD, BISPEDØMERÅD OG KYRKJEMØTET HØYRINGSSVAR FRÅ BJØRGVIN BISKOP Dette høyringssvaret følgjer disposisjonen i høyringsnotatet «Forslag til nye regler for valg av menighetsråd,

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Føremålet med kurset - Kva er det å vera kyrkjelyd? - Kjennskap til soknerådet sitt ansvar og mynde - Oversyn over soknerådet sine oppgåver - Forstå rollene i kyrkjelyden og

Detaljer

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta:

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: SAKSUTGREIING Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: Torpo kyrkje sundag 28. sept. kl. 11.00 Ål kyrkje sundag 5. okt. kl. 11.00

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet Informasjon

Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet Informasjon Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2003 Informasjon Viktig informasjon om valet Nye reglar for korleis du røystar på valdagen Nye reglar for kvar du kan førehandsrøyste Nye reglar for korleis

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 Tildeling frå OVF 2015: 915 625 Fordelt: Total frå OVF 2015 (minus til misjonskonsulent): 815 625 815 625 Gudstenesteliv 1 Tro og Lys Norge Felles

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Boks 121, 6263 Skodje Tlf E-post: Org. nr

Boks 121, 6263 Skodje Tlf E-post: Org. nr Skodje sokneråd Boks 121, 6263 Skodje Tlf. 70275465 E-post: skodje@skodjekyrkja.no Org. nr. 976 997 301 INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Stad: Frammøte i kyrkja, brannøving kl. 19.00 Tid: Torsdag 10. desember

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat.

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat. Referat frå møte i Lykling sokneråd tysdag 16.06. 2015 kl. 19.00 Møtestad: Johanna sitt sjøhus i Høvringevika. Til stades: Roald Drønen, Margunn Ersland, Grethe Hidle Kallevåg, Elisabeth Bjørnevik, Oskar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje).

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje). Austrheim sokn Kyrkjeverja Tlf: 56 16 72 90 kyrkjeverje@austrheim.sokn.no INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl 19.00 på kyrkjelydshuset

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer