Prosjekt SamværsProffene(prosjektnavn: Til Fosterbarnets Beste)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt SamværsProffene(prosjektnavn: Til Fosterbarnets Beste)"

Transkript

1 Prosjekt SamværsProffene(prosjektnavn: Til Fosterbarnets Beste) Unge i barnevernet, foreldre og fosterforeldre om hvordan samvær kjennes. Deres råd til hva som er godt samvær og hvordan barnevernet kan lage bedre rammer for at barn og unge i barnevernet kan ha kontakt med familie og nettverk Samarbeid mellom Forandringsfabrikken og Norsk Fosterhjemsforening Finansiert av Stiftelsen Helse og Rehabilitering Rehabilitering 2009/3/0081 Norsk Fosterhjemsforening 1

2 Samværsproffene Forord I prosjektet Samværsproffene ble det lagt til rette for at fosterbarn, foreldre og fosterforeldre fikk uttrykke sine opplevelser rundt samvær fosterbarn har med sin familie og sitt nettverk og hva som de tenker er godt samvær. De har gitt råd til barnevernet om hva slags systemendringer som må til for å sikre at barn og unge i fosterhjem får best mulig samvær med sin familie og sitt tidligere nettverk. SamværsProffene består av rundt 17 unge i alderen år som bor i fosterhjem eller familiehjem, foreldre og fosterforeldre. Til sammen har rundt 65 personer har deltatt på ulike samlinger rundt om i Norge. På Litteraturhuset i Oslo 1. april 2011 ble deres råd og erfaringer presentert, og et hefte og filmer ble overrakt til norsk barnevern. Prosjektet som opprinnelig het Til fosterbarnets beste, er gjennomført av Forandringsfabrikken i samarbeid med Hege Sundt. Samarbeidsorganisasjon har vært Norsk Fosterhjemsforening. Prosjektet startet opp vinteren 2010 og ble avsluttet i april Forandringsfabrikken er en organisasjon som arbeider for at barn og voksne i barnevern, psykisk helsevern, i fengsel og på støttesentre selv skal beskrive virkeligheter og foreslå forandring. Vi har utviklet arbeidsmåter som engasjerer, motiverer og for at barn, unge og voksne skal ønske å formidle sant. ( Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon for fosterbarnet, fosterforeldre og fosterforeldrenes egne barn som skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen ( ). Ut fra resultatene fra prosjektet er det utarbeidet: * Hefte; SamværsProffene. Råd til barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre * Filmer om samvær; 1. Mange slags følelser, 2. Samvær med mange, 3. Barnets mening må fram, 4. Oppfølging fra barnevernet, 5. Saksbehandleren Filmene finnes på Hefte og for mer informasjon: Takk til Hver og en av dere SamværsProffer. Dere har bidratt med mange erfaringer, gode innspill og kloke råd. Takk for alt dere har delt med oss, med sterke ønsker om å gjøre det lettere for andre. Takk også til prosjektets referansegruppe, for nyttige innspill underveis. Og til sist, men ikke minst, TAKK til ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering for økonomisk støtte til dette arbeidet Oslo/Kristiansand, 6. februar 2012 Marit Sanner og Hege Sundt 2

3 Sammendrag I Norge bodde det i 8787 barn og unge i fosterhjem i utgangen av 2010 (SSB 2011). Noen av barna vil bo i fosterhjemmet en kortere periode for så å flytte hjem igjen til foreldrene og andre barn vil bo i fosterhjemmet hele oppveksten. Alle skal de ha kontakt med sine opprinnelige foreldre. Dette er nedfelt i ulike norske lover. Både saksbehandlere og tilsynsførere skal snakke med barna om kontakten med opprinnelsesfamilien. I litteraturen om fosterbarn og samvær blir det ofte innledningsvis nevnt at samvær er forbundet med konflikt (Sundt 2008). Mange saksbehandlere i barneverntjenesten uttaler at de synes det er vanskelig å finne fram til gode samværsordninger for fosterbarna. Mange fosterforeldre opplever at det tas mer hensyn til foreldrene enn barna når en samværsordning fastsettes. Mange av de opprinnelige foreldre opplever at de ikke blir hørt i forbindelse med samvær og at dette er sårt og lite verdig. Prosjekt Samværsproffene hadde som overordnet målsetting å gi ansatte i barnevernet innspill på hvordan fosterbarn, foreldre og fosterforeldre tenker barneverntjenesten kan bli enda bedre. Barneverntjenestene rundt om i landet gjør vil med innspill fra brukerne, kunne gjøre en enda bedre jobb rundt dette med samvær. Prosjektet la til rette for at fosterbarn, foreldre og fosterforeldre utrykte sine opplevelser rundt samvær med fosterbarnets familie og nettverk - og hva de tenker som er godt samvær. De ga råd til barnevernet om hvilke systemendringer som må til for å sikre at barn og unge i fosterhjem får best mulig samvær. Deltakere har vært unge år, som nå bor i fosterhjem eller familiehjem, i tillegg foreldre og fosterforeldre. Til sammen ca 65 personer har deltatt, på samlinger rundt om i Norge. På Litteraturhuset i Oslo 1. april 2011 ble Samværsproffenes råd og erfaringer presentert, og et hefte og filmer ble overrakt til norsk barnevern. Norsk Fosterhjemsforening er prosjektets eierorganisasjon, det ble gjennomført av Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken i samarbeid med Hege Sundt. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Kapittel 2 Prosjektgjennomføring Kapittel 3 Resultater og resultatvurdering Kapittel 4 Oppsummering og videre planer Litteratur Vedlegg 3

4 Kapittel 1 Bakgrunn for prosjektet og målsetting I Norge bodde det i 8787 barn og unge i fosterhjem i utgangen av 2010 (SSB 2011). Noen av barna vil bo i fosterhjemmet en kortere periode for så å flytte hjem igjen til foreldrene og andre barn vil bo i fosterhjemmet hele oppveksten. Både barn som bor kortvarig og de som vokser opp i fosterhjemmet skal ha kontakt med sine opprinnelige foreldre. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon, Artikkel 9 - Foreldreomsorg/ikke-atskillelse fra foreldre: 3. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. og lov om barneverntjenester, 4 19 om samværsrett: Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. Fylkesnemnda kan også bestemme at foreldrene ikke har rett til å vite hvor barnet er. Fylkesnemnda kan bestemme at andre enn foreldrene skal ha rett til samvær med barnet. Andre som har ivaretatt den daglige omsorgen for barnet i foreldrenes sted forut for omsorgsovertakelsen, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og hvilket omfang samværsretten skal ha. Barnets slektninger, eller andre som barnet har en nær tilknytning til, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang når a) den ene eller begge foreldrene er døde eller b) fylkesnemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at dette skal begrenses De private parter kan ikke kreve at sak om samvær skal behandles av fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv månedene. Barnekonvensjonen ble implementert i norsk lovverk i 2003, og barnas rettigheter ble styrket: Barnevernloven 6-3 Barns rettigheter under saksbehandlingen: Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne sine egne standpunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder. Både saksbehandlere i barneverntjenestene og fosterbarnets tilsynsførere skal snakke med barna om kontakten de har med sin opprinnelsesfamilie. I Barne- og likestillingsdepartementets rutinehåndbok for kommunens arbeid med fosterhjem (2006) står det: Samværsavtalene må evalueres jevnlig. Barn, foreldre og fosterforeldre må trekkes med ved en drøfting og vurdering av samværsordningene (kap 5.6, punkt h). 4

5 I litteraturen om fosterbarn og samvær blir det ofte innledningsvis nevnt at samvær er forbundet med konflikt (Sundt 2008). Mange saksbehandlere i barneverntjenesten uttaler at de synes det er vanskelig å finne fram til gode samværsordninger for fosterbarna. Mange fosterforeldre opplever at det tas mer hensyn til foreldrene enn barna når en samværsordning fastsettes. Mange av de opprinnelige foreldre opplever at de ikke blir hørt i forbindelse med samvær og at dette er sårt og lite verdig. Forandringsfabrikken og Norsk Fosterhjemsforening gjennomførte i prosjektet Vitaminer til barnevernet fra omsorgsbarn og omsorgsforeldre Her ble fosterbarn og fosterforeldre spurt om hva som er bra og hva som dårlig ved dagens fosterhjemsordning, samt hvilke endringer som måtte til. Samvær var et av temaene som de mente burde undersøkes nærmere. Derfor har vi nå gått i dybden på dette. Det kom blant annet fram at omsorgsbarna(fosterbarna) Ønsker i større grad å få bestemme hvordan samværsordningen skal være, men de voksnes vurderinger skal også tas i betraktning Barn og unge må ikke tvinges til kontakt Hvis en ønsker å se foreldrene sine oftere, men ikke får lov er det viktig å bli tatt på alvor og at barnevernet ser muligheter Omsorgsforeldrene (fosterforeldrene) uttalte Fylkesnemnda er for tungrodd beslutningssystem for samvær, tar for lang tid og blir konfliktfokusert. Et mer fleksibelt beslutningssystem som fremmer samarbeid bør fins Alle må høres når det fastsetes en plan for samvær I et annet FF-prosjekt Barnevernproffene, unge med mye erfaring fra institusjon (2009) var en av oppfordringene fra ungdommen at barneverntjenesten ikke måtte glemme foreldrene til barn og unge som plasseres av barnevernet. Landsforeningen for barnevernsbarn har på ulike måter de siste årene fått fram betydningen av at barn og unges stemme tas på alvor. Dette gjelder også på temaet samvær. Målsetting Det overordnete målsetting for dette prosjektet er å gi ansatte i barnevernet innspill på hvordan fosterbarn, foreldre og fosterforeldre tenker barneverntjenesten kan bli enda bedre. Barneverntjenestene rundt om i landet gjør vil med innspill fra brukerne, kunne gjøre en enda bedre jobb rundt dette med samvær. Delmål: Fosterbarn blir hørt og deres synspunkt og forslag blir tatt på alvor. Prosjektet er bidrag til å oppfylle FNs Barnekonvensjon, del av norsk lov. Foreldre og fosterforeldre blir behandlet likeverdig og opplever å bli tatt på alvor og møtt med respekt Fosterbarn, foreldre og fosterforeldre får inspirasjon i arbeidsprosessene og vokser gjennom å oppleve at deres kunnskap og erfaring er nyttig. Brukermedvirkning blir satt ut i praksis Resultatheftet gir ansatte konkrete verktøy i sitt daglige arbeid Norsk Fosterhjemsforening får nyttig kunnskap til bruk i sitt påvirkningsarbeid og sin kurs- og foredragsvirksomhet. 5

6 Målgruppe for prosjektet er ansatte i barneverntjenesten i kommunene i Norge, spesielt de som har ansvar for oppfølging av fosterhjem, både i kommunal og statlig barneverntjeneste. Målgruppe er også ansatte i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) rundt om i landet og i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Norsk Fosterhjemsforening tror regionale høringer med fosterbarn, foreldre og fosterforeldre, kan gi barneverntjenesten i Norge svært viktige innspill som kan bidra til å forbedre samarbeidet med fosterfamilier. Norsk Fosterhjemsforening tror prosjektet vil være svært nyttig og viktig fordi en gjennom det får løftet fram løsningsforslag direkte fra brukerne til barneverntjenesten. Ikke som enkelthistorier, men som samlede innspill. Kapittel 2 Prosjektgjennomføring Målsettingen med prosjektet er å få ansatte i barneverntjenesten til å bli ennå bedre i sitt arbeid med samværsordninger for fosterbarna, ut fra innspill fra fosterbarna, foreldre og fosterforeldre. Ut fra denne målsetting er det gitt at det er disse tre aktører som er hovedinformanter i prosjektet. Det er brukt deltakende, visuell metodikk for å sikre at ungdommene, fosterforeldre og foreldre skal ville og tørre å snakke sant om vanskelige tema. Arbeidsmåtene skal motivere og engasjere så deltakerne kan uttrykke seg på måter de finner trygghet i. Deltakerne arbeider i grupper og bidrar med sine erfaringer inn i gruppa. Den enkeltes historie er ikke i fokus. Metodikken er også utviklet for å få fram ideer til hva de tenker bør gjøres annerledes og har blitt brukt i tidligere prosjekter gjennomført av Forandringsfabrikken. Både prosjektet Barnevernsproffene og Vitaminer til barnevernet, endte ut i konkrete råd til barnevernet. Prosjektet ble ledet av prosjektleder Marit Sanner som er initiativtaker og eier av Forandringsfabrikken, i samarbeid med Hege Sundt. Arbeidet i prosjektet ble fulgt av en bredt faglig sammensatt referansegruppe bestående av Tom Bache-Gabrielsen, seniorrådgiver, Bufetat øst, regionkontoret, Fag- og utviklingsavdelingen, Kjersti Dietrichs, fostermor og seniortrener PRIDE, Claus Engen, barnevernleder fosterhjem, Alna barneverntjeneste, Oslo, Lajla Husvik, fagkonsulent i Norsk Fosterhjemsforening og Øydis Skogholt, fostermor, spaltist Fosterhjemskontakt. Det ble i perioden juni 2010 februar 2011 holdt fire møter i referansegruppen. Her ble det drøftet metoden for arbeidsprosessen, kontakt med deltakere til prosjektet, resultatene fra arbeidsprosessene, utforming av resultatmagasin (hefte), temaer for filmene og lanseringen. Prosjektet inviterte fosterbarn i alderen år i Buskerud, Hordaland, Nordland og Oslo til å delta i arbeidsprosesser. Parallelt ble fosterforeldre og foreldre til barn i fosterhjem invitert til egne arbeidsprosesser. Rekruttering av deltakerne ble gjort gjennom annonse i Fosterhjemskontakt, Norsk Fosterhjemsforening sitt tidsskrift og gjennom fylkesforeningene. I tillegg fikk vi god hjelp av barneverntjenestene i Bergen, Bodø, Bærum, Nedre Eiker, og Sagene bydel i Oslo, Bufetats fosterhjemstjenester i Bergen, Bodø, Drammen, Tønsberg, Bufetats ungdomsfamilier i Hordaland og Foreldrestøtten i Bymisjonen i Oslo. Det var noen utfordringer med å komme i gang, så de første planlagte samlinger i Bergen og Bodø måtte avlyses. Det var også noen utfordringer med å få kontakt med unge og foreldre så 6

7 en samling for fosterbarn i Drammen ble avlyst og to for foreldre i Oslo pga manglende påmelding. Samlinger som ble gjennomført Fosterforeldresamlinger, til sammen rundt 40 fosterforeldre: Samling i Drammen 16. juni 2011 med 12 deltakere Samling i Bergen 26. august med ni deltakere Samling Drammen 14.september med 11 deltakere Samling nr.2 i Buskerud oktober med 14 deltakere, hvorav tre nye Samling nr.2 i Bergen 19. oktober med ni deltakere, hvorav to nye Samling i Bodø 25. oktober med åtte deltakere Samling nr. 2 i Bodø 25. november med sju deltakere Foreldresamlinger, til sammen 10 foreldre til barn i fosterhjem og en bestemor: o Samling i Drammen 14.september 2011 med to mødre og en bestemor o Samling nr.2 i Drammen 20. oktober o Samling i Bergen 18. oktober august med to fedre o Samling i Bodø 26. oktober med to mødre o Samling i Oslo 10. januar 2011 med fire mødre o Samling nr.2 i Oslo 4. februar med to mødre Samlinger med unge som bor i fosterhjem, til sammen 17 unge: Samling i Bergen 27. august 2011 med fem ungdommer Samling nr.2 i Bergen 18. oktober med fire unge fra 27.8, tre nye og to fra prosjektet Vitaminer til barnevernet Samling i Bodø 26. oktober med to deltakere Samling i Oslo 2. november med fem deltakere Samling nr. 2 i Oslo, 17. november med tre deltakere Samling nr.2 i Bodø, 7. desember med en deltaker Tema for arbeidsprosessene var: Hvem skal bestemme hvor ofte barn og unge i barnevernet skal treffe de opprinnelige foreldrene sine? Hva om de vil se foreldrene oftere enn det barnevernet har bestemt? Eller om de vil se dem sjeldnere? Eller om de ikke vil se dem i det hele tatt? Og hvordan skal dette samværet egentlig bestemmes? Hvordan bør fosterbarna høres ift samvær Hvordan bør opprinnelige foreldre høres ift samvær Hvordan bør fosterforeldre høres ift samvær Hvordan kan det opprinnelige nettverket rundt fosterbarnet best mulig fortsette å være støttespillere for barnet Hvordan kan samarbeidet mellom barn og foreldre være best mulig Samlingene ble tatt opp på bånd og transkribert. Temaer fra første samling ble oppsummert og fulgt opp i andre samling. Ut fra dette ble temaer, erfaringer og råd samlet. 7

8 Vi valgte å lage et felles hefte til ansatte i barneverntjenesten, foreldre og fosterforeldre. Et av hovedbudskapene fra deltakerne var at alle må samarbeide mye mer for å få til bedre samvær, det ble derfor unaturlig å lage tre forskjellig hefter. Det er første gang det er utarbeidet et hefte som også har foreldre til barn i fosterhjem som målgruppe og dermed og første gang et felles hefte til foreldre, fosterforeldre og barnevernstjeneste. Hovedtemaer fra samlingene ble brukt som disposisjon for korte videofilmer. Noen av deltakerne fra samlingene ble spurt om å delta i å utarbeide filmene. Det ble gjort filmopptak i Bergen og Oslo med til sammen 10 unge i fosterhjem, 6 fosterforeldre og to foreldre. Kapittel 3 Resultater og resultatvurdering Heftet SamværsProffene. Råd til barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre Ut fra de 19 samlingene ble heftet SamværsProffene. Råd til barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre (Sanner & Sundt, 2011) utarbeidet. Heftet er inndelt i seks deler; 1. Mye står på spill om betydning og mål med samvær og hvem barnet skal ha kontakt med, 2. God informasjon avgjør, 3. Voksne må samarbeide, 4. Når samvær bestemmes om å høre på barna og forebygge en fylkesnemndssak, 5. Når vi skal ha samvær, om planlegging, gjennomføring og evaluering, 6. Hva de voksne må lære om opplæring og veiledning, av barnevernansatte, fosterforeldre og foreldre. Heftet inneholder erfaringer, sjekkpunkter og konkrete råd. Det er ingen oppskriftsbok, for mye varierer: ønsker om samvær, alder, foreldrenes situasjon, opplevelser før flytting og hvor lenge barnet skal bo i fosterhjem. Godt samvær må derfor tilpasses hvert barn eller ungdom. For å få til det, må alle høres og de må samarbeide godt. Barnverntjenesten har her hovedansvar og må sette av nok tid. Målet er å gi foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten nyttige innspill til hvordan dette kan gjøres. Og inspirasjon til å ta dette på alvor, og til det beste for barnet eller ungdommen. Heftet ble delt ut på lanseringen 1. april Det er deretter distribuert til Norsk Fosterhjemsforening, BLD, Bufdir, de regionale Bufetat og noen av de største kommunene. Et opptrykk av heftet selges deretter gjennom Forandringsfabrikken. Fem videoer fra SamværsProffene til barnevernet Prosjektet har i tillegg produsert fem korte videoer, som inspirasjon til godt barnevernsarbeid - til statlig og kommunal barneverntjeneste. Filmen har følgende temaer: 1. Mange slags følelser 2. Samvær med mange 3. Barnets mening må fram 4. Oppfølging fra barnevernet 5. Saksbehandleren Videoene er lagt ut på Forandringsfabrikkens nettside ( og alle kan få tilgang til dem ved å sende en mail med navn og e-postadresse. En DVD med de fem videoene lages nå, for å sikre bedre tilgjenglighet for ansatte i barnverntjenesten. Lansering av prosjektet Resultatene fra prosjektet ble lansert fredag 1. april 2011 på Litteraturhuset, i Oslo 8

9 SamværsProffene som under lanseringen bestod av åtte unge og fire voksne bidro med sine erfaringer og råd til norsk barnevern. På lanseringen var ca 170 deltakere; fosterforeldre, foreldre, tilsynsførere, ansatte fra kommunale barneverntjenester, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barneombudet, organisasjoner, private barneverntiltak, barneverninstitusjoner, forskningsinstitusjoner, skoler, samt barnevernstudenter. I tillegg til erfaringer og råd fra Samværsproffene, var det innlegg fra leder i Norsk Fosterhjemsforening; Torunn Hauen Aks, Tom Bache-Gabrielsen, Bufetat, region øst. Og til slutt ble rådene ble overlevert til Bufdirs direktør Mari Trommald. Hun inviterte ungdommene til å komme og få utdype sine erfaringer og råd på et senere møte i Bufdir. Lanseringen ble omtalt i Fosterhjemskontakt (Larsen, 2011) og i Bufetats internavis. Resultatene ble også tatt med i den siste utgave av Fosterhjemshåndboka (Sundt, 2011) som er en håndbok for fosterforeldre i Norge. Etter lanseringen av SamærsProffene har flere av de unge deltatt videre, som del av Forandringsfabrikkens Barnevernproffer. De har blant annet vært med på å gi ut en egen Stortingemelding fra barn og unge (Barnevernproffene, 2011). Her er et eget kapittel om å bo i fosterhjem hvor rådene fra SamværsProffene er tatt med. Barnvernproffene har deltatt på flere samlinger for ansatte i Bufetat og kommunale barneverntjenester, på høyskoler, i departement og direktorat og i et møte på NOVA med forskere Prosjektleder Marit Sanner og en av mødrene som deltok i prosjektet Anne Grethe Moe har sittet i det regjeringsoppnevnte Barnevernpanelet som leverte sin rapport med forslag til endringer i barnevernet i september I denne rapporten er også flere av forslagene fra SamværsProffene kommet med. I prosjektbeskrivelsen skrev vi at prosjektet ville: Bidra med konkrete innspill og kjøreregler ansatte i barnevernet kan bruke i hverdagen Nå ut til barneverntjenesten i hele landet og skape entusiasme og begeistring blant barnevernsansatte, gjennom konstruktive bidrag Løfte brukernes stemme ut i offentligheten og gjennom dette synliggjøre og sette fokus på viktigheten av en god fosterhjemsordning Gi fosterbarn og fosterforeldre mulighet til å bli hørt og møtt på alvor Gi et viktig bidrag til økt brukermedvirkning i barneverntjenesten i Norge Bidra til å oppfylle FNs Barnekonvensjon Flere fosterbarn, opprinnelige foreldre og fosterforeldre blir møtt av ansatte i barnevernet på måter de selv opplever hjelper Vi mener at SamværsProffene har oppnådd dette selv om det gjenstår litt mer arbeid så filmene kan bli mer kjent og tilgjengelige for ansatte i kommunalt, privat og statlig barnevern. Det har vært møter i både Bufdir, BLD og KS, og rådene fra SamværsProffene er dermed også etter lanseringen nådd ut til beslutningstakerne. Filmene og heftet kan brukes av de ansatte i barnevernet i deres daglige arbeid med oppfølging av fosterbarn, videre er det et godt materiale for undervisning og veiledning både 9

10 for studenter innen barnevern/ sosialt arbeid, foreldre, fosterforeldre, tilsynsførere og ansatte i kommunalt, privat og statlig barnevern. Videoene og hefte gir også viktige innspill i den pågående evaluering av barnevernet i Norge. I løpet av 2012 skal Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet komme med en Stortingsmelding om barnevernet og vi håper selvfølgelig at vi også i denne kan se resultater fra SamværsProffenes råd til systemendringer rundt samværene. Kapittel 4 Oppsummering og videre planer Oppsummering Prosjektet Samværsproffene la til rette for at fosterbarn, foreldre og fosterforeldre fikk uttrykke erfaringer med samvær med sin familie og sitt nettverk - og hva som de tenker er godt samvær. De har gitt råd til barnevernet om hva slags systemendringer som må til for å sikre at barn og unge i fosterhjem får best mulig samvær med sin familie og sitt tidligere nettverk. SamværsProffene består av rundt 17 unge i alderen år som bor i fosterhjem eller familiehjem, foreldre og fosterforeldre. Til sammen har rundt 65 personer har deltatt på ulike samlinger rundt om i Norge. På Litteraturhuset i Oslo 1. april 2011 ble deres råd og erfaringer presentert, og et hefte og filmer ble overrakt til norsk barnevern. Videre planer Forandringsfabrikken vil i første halvår 2012 arbeide for at heftet med rådene fra Samværsproffene når alle fosterforeldre. Forespørsel om dette er gått til Bufdir og deretter Bufetat i regionene. En forespørsel om formidling av heftet til opprinnelige foreldre, vil sendes BLD med spørsmål om finansiering. Forandringsfabrikken lager i tillegg nå en flyer, der informasjon om heftet og DVD med Samværproffene gjøres kjent for kommuner og høyskoler. Norsk Fosterhjemsforening vil ha informasjon om prosjektet på sin hjemmeside Et av hovedresultatene som kom fram fra de unge i prosjektet SamværsProffene var manglende kontakt med søsken. Ungdommene understreket at for mange av dem er det å se søsknene sine like viktig som å se foreldrene. Når ungdommene avslutter avtalene med barnevernet, er det usikkert hvordan deres opprinnelige foreldre har det. Søsken kan være forholdsvis jevngamle. Om kontakten har vært der i oppveksten, kan de bli gode støttespillere. Og samhørigheten med dem kan kjennes svært stor. Dette ble utgangspunkt for et nytt prosjekt SøskenSavn for Norsk Fosterhjemsforening, Forandringsfabrikken og Hege Sundt. Prosjektet starter opp i disse dager med økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering. Prosjektet vil invitere fosterbarn, år i tre av NFFs regioner til å delta i arbeidsprosesser. Et annet oppfølgingsprosjekt i kjølvannet av Samværsproffene er å arbeide sammen med foreldrene for etablering av nasjonale støttegrupper for foreldre til barn i fosterhjem og eventuelt en interesseorganisasjon. Første samling med foreldre skal være 15. februar

11 Litteratur Barne- og likestillingsdepartementet(2006). Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (03/2006) Barnevernpanelets rapport (2011). Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Barnevernproffene (2011). Stortingsmelding nr.1 Fra barn og unge i Norge. Det gode barnevernet. Forandringsfabrikken FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av de forente nasjoner 20- november ratifisert av Norge 8. januar Q-0648 B Larsen, Å. (2011). SamværsProffene. Fosterhjemskontakt nr.2, side Norsk Fosterhjemsforening Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992, nr 100 Sanner, M. (red.) (2009). Vitaminer til barnevernet fra omsorgsbarn til omsorgsforeldre. Forandringsfabrikken/Norsk Fosterhjemsforening/ Landsforeningen for barnevernsbarn Sanner, M. og Sundt, H. (red.) (2011). SamværsProffene. Fem filmer; Mange slags følelser, samvær med mange, barnets mening må fram, oppfølging fra barnevernet, saksbehandleren Finnes på Forandringsfabrikken Sanner, M. og Sundt, H. (red.) (2011). SamværsProffene. Råd til barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre Forandringsfabrikken Hva er til barnets beste Fosterhjemskontakt nr , side 38-39, Norsk Fosterhjemsforening Sundt, H. (red.) (2011). Fosterhjemshåndboka 6. utgave Oslo: Kommuneforlaget Sundt, Hege (2008). Besøkene pleier å være koselig dem En studie av fosterbarns fortellinger om samvær og kontakt med sin familie. Masteroppgave i sosialt arbeid, høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag SSB (2011). Barnevernstatistikken, Statistisk Sentralbyrå ( ) Vedlegg Sanner, M. og Sundt, H. (red.) (2011). SamværsProffene. Råd til barnvernsansatte, foreldre og fosterforeldre Forandringsfabrikken Barnevernproffene (2011). Stortingsmelding nr.1 Fra barn og unge i Norge. Det gode barnevernet. Forandringsfabrikken 11

Sluttrapport SøskenSavn

Sluttrapport SøskenSavn Rehabilitering 2011/3/0082 Søkerorganisasjon: Norsk Fosterhjemsforening Sluttrapport SøskenSavn Om søskenoppvekst i barnevernet Forord I dette prosjektet har Forandringsfabrikken invitert ca. 50 unge med

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Sluttrapport. Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging Sluttrapport Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging Innhold Forord... 3 Sammendrag... 3 Bakgrunn og målsetting for prosjektet... 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Vitaminer til barnevernet

Vitaminer til barnevernet Prosjektnr 2008/1/0451 Prosjektnavn: Vitaminer til barnevernet Søkerorg: NFF Vitaminer til barnevernet Unge i fosterhjem og fosterforeldre om hvordan fosterhjemsordningen oppleves med hjertefeil om hvordan

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær

Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær Sluttrapport: Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær Dialogmøte om kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn som er plassert av barnevernet. FORORD Barn og unge som flytter i regi av barnevernet,

Detaljer

Barnevernsforeldre; Prosjekt - etablering av organisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet

Barnevernsforeldre; Prosjekt - etablering av organisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet Presentasjon på Bufdirs Workshop 11 12 12 om oppfølging av foreldre til barn i barnevernet Barnevernsforeldre; Prosjekt - etablering av organisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet v/

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Rehabilitering 2011/3/0048 Sluttrapport MinoritetsProffene Søkerorganisasjon: Redd Barna

Rehabilitering 2011/3/0048 Sluttrapport MinoritetsProffene Søkerorganisasjon: Redd Barna Rehabilitering 2011/3/0048 Sluttrapport MinoritetsProffene Søkerorganisasjon: Redd Barna 1 FORORD Hensikten med prosjektet var å invitere barn og unge fra ulike deler av landet, med etnisk minoritetsbakgrunn

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Plan for fosterbarnet følges den?

Plan for fosterbarnet følges den? Plan for fosterbarnet følges den? Forord Når et barn skal plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det tiltaket som mest benyttes. Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for å følge opp fosterbarnet,

Detaljer

Sluttrapport. Forord. Sammendrag

Sluttrapport. Forord. Sammendrag Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2012/1/0221 Prosjektnavn: Barnevernsforeldre står sammen Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Dette er et prosjekt med utgangspunkt i en gruppe

Detaljer

Et samarbeid mellom Forandringsfabrikken og Redd Barna Finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Rehabilitering 2009/3/0041 Redd Barna

Et samarbeid mellom Forandringsfabrikken og Redd Barna Finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Rehabilitering 2009/3/0041 Redd Barna Prosjekt FlytteProffene(prosjektnavn:På Midlertidig Adresse) Unge i barnevernet om hvordan det kjennes å flytte i offentlig regi. Deres ønsker og ideer om hvordan det kan gjøres når flytting må skje. Et

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Sluttrapport til Helse og Rehabilitering Prosjektnavn: Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Prosjektnummer: 2008/1/0558 Søkerorganisasjon: Redd Barna Virksomhetsområde: Forebygging Helseområde: Tiltak

Detaljer

Tilsyn for fosterbarn hvordan opplever fosterbarna at det fungerer

Tilsyn for fosterbarn hvordan opplever fosterbarna at det fungerer Sluttrappott til Extrastiftelsen Hele og Rehabiltering Tilsyn for fosterbarn hvordan opplever fosterbarna at det fungerer Prosjekt 2008/1/0450: Norsk Fosterhjemsforening, Finansiert av ExtraStiftelsen

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

MITT LIV. Anbefalinger til god praksis. for et barnevern som samarbeider med barn og unge

MITT LIV. Anbefalinger til god praksis. for et barnevern som samarbeider med barn og unge MITT LIV Anbefalinger til god praksis for et barnevern som samarbeider med barn og unge FORANDRINGSFABRIKKEN JUNI 2016 Innholdsfortegnelse Hvordan anbefalingene har blitt til 3 Barnesyn og verdier 5 Undersøkelse

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Forord. Og til slutt en varm takk fra prosjektleder til alle i OBF styret for deres innsats og engasjement i dette prosjektet!

Forord. Og til slutt en varm takk fra prosjektleder til alle i OBF styret for deres innsats og engasjement i dette prosjektet! SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2014/FBM9237 (2013/1/0465) Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barns beste Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK

FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe I K K E A LLE BA RN O G U N G E K A N B O H J EMM E. M A N G E AV D EM Ø NSK ER Å B O H OS N O EN D E K J EN N ER FR A FØ R. FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK Jeg har jo

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt.

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt. Ta barn på alvor! Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 www.vfb.no vfb@vfb.no Org.No 954 804 488 Bankgiro 7032 05 82189 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET SKRIV FOR LIVET 2 Prosjektnr 2009/1/012

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven Fylkesmannen i Rogaland Barnevernledersamling 5. desember 2013 Seniorrådgiver Elisabeth S. Halvorsen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Hovedfokus: «FNs barnekonvensjon skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra myndighetene.» FNs barnekonvensjon

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Sluttrapport: Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma!

Sluttrapport: Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma! Sluttrapport: Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma! Forord Prosjektet, Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma! var et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen for barnevernsbarn

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

«Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen

«Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen «Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/110733/ glassjenta-kapittel-1-en-mail-om-natten «Ida» Tilsynet 12. februar 2016 ble det

Detaljer

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN Møte med Komite for helse og sosial 31. januar 2017 Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvem er barnevernsbarna? Familiene i barnevernet: Kjennetegnes ofte ved lavere inntekt

Detaljer

PsykiskhelseProffene

PsykiskhelseProffene Rehabilitering 2012 Søkerorganisasjon: Rådet for Psykisk helse Prosjektnummer 2012-3-428 Sluttrapport PsykiskhelseProffene Unge deler erfaringer og gir råd til psykisk helsevern, for at hjelpeapparatet

Detaljer

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Postadresse: c/o Voksne for barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO Org. nr. 913 017 544 Til Alle landets

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG OM ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN AV BARNEVERNLØFTET

HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG OM ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN AV BARNEVERNLØFTET HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG OM ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN AV 1992 - BARNEVERNLØFTET Sebbelows Stiftelse er et heldøgns senter for foreldre og barn som har vært i kontinuerlig drift siden 1892. Institusjonen

Detaljer

MORGENDAGENS FOSTERHJEMSOMSORG. Kjære jubilanter! Gratulerer med jubileet og takk for 30 års innsats for vanskeligstilte barn i landet vårt!

MORGENDAGENS FOSTERHJEMSOMSORG. Kjære jubilanter! Gratulerer med jubileet og takk for 30 års innsats for vanskeligstilte barn i landet vårt! MORGENDAGENS FOSTERHJEMSOMSORG Kjære jubilanter! Gratulerer med jubileet og takk for 30 års innsats for vanskeligstilte barn i landet vårt! Jeg er barnevernsjef i Stavanger og leder for en organisasjon

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK 1 Samlet oversikt over mål for hvert drøftingskapittel i stortingsmeldingen om fosterhjem, komplett med tiltakene som foreslås iverksatt for å nå målene: (Sidetallene referert

Detaljer

Hvordan sikre best mulig tilbud for barnevernsungdom i overgangen til en voksentilværelse?

Hvordan sikre best mulig tilbud for barnevernsungdom i overgangen til en voksentilværelse? Sammendrag prosjektrapport 164018 Inger Oterholm Elisabeth Brodtkorb Ingri-Hanne Brænne Bennwik Mari Dalen Herland Hanne Maria Bingen Ellen Luckman Hvordan sikre best mulig tilbud for barnevernsungdom

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Arbeidsmåter. Mitt Liv Barneverntjeneste

Arbeidsmåter. Mitt Liv Barneverntjeneste Arbeidsmåter Mitt Liv Barneverntjeneste Om arbeidsmåter i Mitt Liv Barneverntjeneste Dette heftet inneholder de 30 arbeidsmåtene som ble prøvd ut i Mitt Liv Kommunebarnevern i 2014 og 2015. Over 100 små

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

Informasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Informasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Informasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barnevernkonferanse 2013 Geiranger, 16. oktober 2013 seniorrådgiver Solveig Valseth Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen SkoleProffene og Forandringsfabrikkens innspill til Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen Forandringsfabrikken Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å bidra til

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

Innst. 204 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:30 S ( )

Innst. 204 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:30 S ( ) Innst. 204 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:30 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten

Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten Fosterhjemsundersøkelse 14 Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten Bakgrunn Barneverntjenesten gjennomførte i 14 en undersøkelse blant de 39 fosterhjem de følger opp. I første forsøk sendte

Detaljer

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang»

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Norsk Fosterhjemsforening Landsforeningen for barnevernsbarn Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Fosterbarns fortellinger om tilsynsførerordningen Denne rapporten er utarbeidet av Hege Sundt

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter Fosterhjemstilbudet Slik arbeider vi Solstrand Barnevernsenter Det finnes alltid muligheter.... Solstrand Barnevernsenter er en del av stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Vi tror resultatene blir best når

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Og litt om kvalitets- og strukturreformen Foredragsholder: Jan Faller Disposisjon Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreformen aktuelle

Detaljer

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder HØRINGSSVAR Fra nærmere informasjon, kontakt Guro Sandnes Rudlende Daglig leder 941 30 873 guro@barnevernsbarna.no Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon for nåværende

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

God oppfølging - gjør veien lettere!

God oppfølging - gjør veien lettere! Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) God oppfølging - gjør veien lettere! Oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse v/ Benedikte Breivik, fung. leder, Merethe Løland, fung. nestleder og Hege

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen Kjenn din rett Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt 2013-1-377 Mia Jacobsen Skjermdump fra filmen Kjenn din rett! FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne Artikkel 7 Barn med

Detaljer

"Jeg husker ikke navnet hennes en gang. Fosterbarnsfortelliager om iilsynsforerordningen."

Jeg husker ikke navnet hennes en gang. Fosterbarnsfortelliager om iilsynsforerordningen. Til de kommunale bameverntjenester i Norge Oslo 15.02.2012 Oppsummering av vediagt rapport "Jeg husker ikke navnet hennes en gang" fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende Tfisynsforerordningen fortalt

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD

Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD Røroskonferansen 2014, Barnevernsambandet Sør-Trøndelag 11. februar 2014 seniorrådgiver Solveig Valseth Barne-, likestillings- og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2015/FB6658 Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barnets beste.

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2015/FB6658 Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barnets beste. SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2015/FB6658 Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barnets beste. Opplæring til foreldre som har barn plassert av barnevernet - og opplæring fra foreldrene til

Detaljer