«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på"

Transkript

1 «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne»

2 Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder Sissel Flotvik Assistent Jenny Leiros Assistent/vikar Helene Fløistad Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent/vikar Grethe Sigbjørnsen Eier/styrer Førskolelærer/pedagogisk veileder Førskolelæreren i barnehagen har ut i fra utdanning og kompetanse et særlig ansvar for å utvikle barnehagens virksomhet i overensstemmelse med mål og innhold slik de er gitt i rammeplanen. Den konkrete utformingen av arbeidet må gjøres i fellesskap av alle voksne i barnehagen. Førskolelærer i arbeidslaget vil, i samarbeid med eier ha et særlig ansvar her. Førskolelæreren har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere. Gjennom sin utdannelse vil førskolelæreren ha fått kompetanse til å møte, veilede og oppdra barn. Han/hun vil også ha utviklet kompetanse i å samarbeide med voksne. Assistenten Eier Assistenten er den andre store personalgruppen og er en yrkesgruppe som vil ha varig plass i barnehagen. I samarbeid med, og under veiledning av førskolelærer og eier, har assistenten medansvar for omsorg og pedagogisk målrettet arbeid. Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos arbeidsgiver. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at arbeidsgiver står for opplæring av førskolelærer. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har arbeidsgiver et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette. Eier har ansvar for økonomien i barnehagen. Store deler av kontorarbeidet er det eier som tar seg av. Kontaktinformasjon: Tlf. barnehage: Tlf. Eier: E-post eier/barnehagen:

3 Hva er en familiebarnehage? En familiebarnehage er en barnehage som er drevet i eget hjem, med et hjemlig preg. Det er et pedagogisk tilrettelagt omsorgstilbud i barnets nærmiljø, som gjennom lek og hverdagsaktiviteter skaper en myk overgang til områder rundt hjemmet. Familiebarnehage egner seg spesielt godt til små barn, men også større barn har fordeler ved å være i en slik barnehage. De voksne som jobber i barnehagen har god tid til hvert enkelt barn og til observasjon av barnegruppen. I tillegg kan en ta ting på sparket dersom det er spennende aktiviteter som dukker opp, feks. teater, biblioteks-turer, hjemmebesøk hos noen av barna, tur til dyrebutikken, museums-besøk osv. Ettersom en familiebarnehage har liten barnegruppe, blir barna godt kjent med hverandre og knytter trygge bånd både til den voksne og til resten av gruppa. Det er enkelt å skape samhørighet i en familiebarnehage! De små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med barn og voksne, er styrken og kjennetegnet til en familiebarnehage. Familiebarnehagen : Må være offentlig godkjent av kommunen og helsemyndighetene Er underlagt Lov om barnehager og skal forholde seg til Rammeplan Må utforme egne vedtekter, kontrakter og årsplan. For å jobbe i/ drive en familiebarnehage må politiattest og helseattest fremlegges og taushetsplikt undertegnes. Må gjennomføre årlig intern kontroll. Må motta pedagogisk veiledning av en førskolelærer. Må være knyttet til et hjem eller ha kontakt med et annet hjem. Må gjennomføre foreldremøter og foreldresamtaler. Må ha et samarbeidsutvalg. Må samarbeide med helsestasjon og PPT ved behov. Må holde planleggingsdager og personalmøter som brukes til kurs og opplæring. Får offentlig tilskudd til driften. Planleggingsdager: Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i året. 2 av disse tas på dagtid (høst og vår) og 3 blir tatt på kveldstid. Barnehagen vil derfor være stengt lille julaften og de 2,5 dagene før skjærtorsdag, pga avspasering for personalet. Planleggings-dagene skal brukes til å forberede det pedagogiske innholde i barnehagen vår.

4 Snehvit familiebarnehage skal være et trygt sted der barn og voksne sammen skaper åpenhet og trygghet Trygghet, latter og kjærlighet HVA ER EN ÅRSPLAN? Årsplanen for barnehagen vår, er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår. Årsplanen er et verktøy for personalet- og en informasjon til foreldrene. I årsplanen finnes korttidsplaner og langtidsplaner. En årsplan har flere funksjoner. Bl.a er den barnehagens arbeidsredskap som skal sikre at vi bevisst driver barnehagen i en bestemt retning. Den inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, om hvordan vi ønsker å arbeide med lek, læring og omsorg. Gjennom en årsplan kan foreldre og barn være med på å bestemme barnehagens innhold, og gjennom en årsplan kan kommunen føre tilsyn med hver enkelt barnehage. Årsplanen blir delt ut i august til alle foreldre og denne gjelder for hele året. Dere må derfor passe godt på den, og følge den fra måned til måned. Underveis får dere lapper med informasjon om hva vi har gjort og eventuelt andre ting som kommer til å skje. Skulle det skje forandringer i årsplanen, vil dette komme fram på oppslagstavlen i gangen. Årsplanen er utarbeidet av assistenter og eier, i samarbeid med førskolelærer. PSYKISK HELSE Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Barnehagen har fokus på et godt arbeid for psykisk helse. Det er viktig at alle barn får uttrykke sine følelser og at de blir sett og hørt. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert

5 «Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, gi barna utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. «UKEPLAN dag På tirsdager har vi turdag. Dagene som vi reiser på tur må dere levere barna til kl Vi utforsker og undrer oss over alt det fine i naturen. Vi tar med poser slik at barna kan ta med fine suvenirer hjem! Kanskje kan vi lage noe av det vi har funnet også? Mandag er det hobbydag i barnehagen. Da tegner og maler vi. Klipper og limer. Lager fine ting av keramikk, tre etc... Her bruker vi alle fantasien og kreativiteten. /musikk og rytme Hver onsdag vil Lene ha språkgruppe for 2-3 åringene i barnehagen. I år har vi ingen førskolebarn, vi vil derfor jobbe ekstra med språkstimulering for denne aldersgruppen. Musikk og rytme: aktiviteter med instrumenter, musikk og rytme dag Torsdag er det temadag. Denne dagen går vi gjennom månedens tema. Vi tegner, klipper og limer og har forskjellige prosjekter. I samlingsstunden synger vi, leser og har gode samtaler omkring det aktuelle temaet. Kosedag/baking Fredag er det kosedag. Denne dagen koser vi oss og tar dagen helt som den kommer. Lytte til lydbok, se på en film, synge og danse. Ønsker barna å gjøre litt hobby har de lov til det, eller kanskje vi tar oss en liten tur til dyrebutikken eller en tur ned og mater endene. Dette er en dag som vi ikke har noe fast program, men tar ting på sparket. Barna er gode på å komme med innspill! Annenhver fredag blir det bakedag Rammeplanens fagområder blir godt ivaretatt i barnehagens aktiviteter!

6 HVORDAN VIL BARNEHAGEN JOBBE MED RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER? Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter- når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: ANTALL, ROM OG FORM Matematikk i barnehagen handler ikke om at vi skal undervise barna. I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger av at barnet får sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Tidlig stimulans er viktig. Det som skjer i barnehagen danner grunnlag for all senere matematikklæring. Matematikk for små barn handler om hva barna kan og får lov til å strekke seg etter. Det er ofte stor forskjell i modenhet og motivasjon hos barna. Vi bør der for legge til rette for oppgaver med det vi kaller en la v inngangsterskel og som er slik at de gir utfordring nok til dem som trenger det. Matematikk handler i stor grad om å utvikle evne til å se strukturer og sammenhenger. Logisk resonnement, sammen med evne til problemløsing, er viktige ingredienser i en helhetlig matematisk kompetanse. Matematikk f ins i det meste, det er en naturlig del a v livet vårt og handler om mye mer enn tall og tegn/symboler. Vår oppgave er der for å legge til rette slik at barnet møter matematikk gjennom å gjøre aktiviteter og oppleve matematikk i en rekke forskjellige sammenhenger. Vi bør bygge på de erfaringer barnet har, når vi legger til rette for små barns matematikklæring. I Snehvit barnehage jobber vi med dette fagområdet på følgende måte: Barna får tilgang til spill, klosser, leker og formingsmateriell som gir erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenlikning. Mattejakt både inne og ute i barnehagen. Vil det flyte? prosjekt. Vi fyller en balje med vann og barna får gjette på om ulike gjenstander flyter eller ikke. Sammen med barna loggfører vi dette. Vi har samtaler og resonnerer over hvorfor utfallet ble nettopp slik. Vi har faste bakedager, der vi får erfaringer med vekt, antall, form og mål. Vi lager mønstre ved hjelp av ulikt materiell. Bobleplast, mais o.l Vi henter aktiviteter og ideer fra matematikksenteret. No Vi teller i hverdagslivet, ved borddekking, i samlingsstunder og i lek. Tall-kort i barnehagen med tallsymboler og mengde under hvert tall. Hyttebygging med tepper over et bord. Barna utvikler romforståelse og gir erfaringer med volum. Perle-aktiviteter, der barnas utvikling går fra kaos til orden. Vi sorterer i farger og mønstre. Vi bruker Roald Dahls bok om den kjempestore krokodillen og har aktiviteter knyttet til den. Hvor stor er en kjempestor krokodille? Hvor mange tenner har den? Vi lager både store og små krokodiller. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. -Rammeplanen- I barnehagen jobber vi med fagområdet på følgende måter: Bruker desember måned til å lære barna om hvorfor vi feirer jul og markerer høytiden ved å tenne lys, ha adventssamlinger og grøtfest sammen med foreldrene. I år vil vi ha fokus på meg og min familie og undre oss over hvem vi er og hva vi kan gjøre med kroppen vår. SOS barnebyer og papayafuglen, mini-prosjekter der vi lærer om hvordan barn i andre land har det, lærer om flerkulturelle samfunn, likeverd og nestekjærlighet. Filosofiske samtaler med barna, i mindre grupper. I samling vil vi dele dem og ha fokus på å undre seg, lytte og gi det beste svaret som man kan. I Kari Grossmanns bok om Lillesøster & mommo blir barna møtt med døden tematikk. Det er et fint utgangspunkt til filosofiske samtaler. Vi lærer barna å respektere andre barns grenser samt å sette grenser for seg selv.

7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. -Rammeplan for barnehagen- I barnehagen jobber vi med dette fagområdet på flere måter Det kommer b.la til syne ved at vi: Drar på korte og lengre turer i nærmiljøet, besøker ulike yrkesgrupper Vi har rom for det spontane som skjer på turene våre, vi har sammen fått mye kunnskap og erfaringer på vår vei til målet. Plutselig står vi midt oppi en arbeidsplass der store maskiner er i full gang med arbeidet sitt! ene gir oss rike anledninger til å gi barna førstehåndserfaringer. Vi kjenner på, lukter og opplever! Tar gjerne med ting som souvenier eller for å studere dem nærmere i barnehagen! Barna har tilgang til og får ta bilder med kamera, bruke skanner og pc. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. I Snehvit barnehage jobber vi med dette fagområdet på følgende måte: Vi er språklig aktive voksne Vi bruker benevninger på gjenstander Vi snakker med enkle, korte setninger Daglige samlingsstunder, der vi har sanger, rim, regler, eventyr. Vi bruker flanellograf og laminerte bilder. Barna gjenforteller eventyr Vi har tekstskaping, der barna bygger videre på eventyr eller lager egne eventyr. Vi bruker snakkestav i samlingen. Barna som holder staven får trening i å ta ordet og de andre lytter. Vi bruker følelseskort og markerer verdensdagen for psykisk helse Vi bruker snakkepakken Alfabet-kort er synlig på veggen Vi bruker Kari Grossmanns SE OG SI bok, der barna møter ulike temaer som vi samtaler rundt. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. -Rammeplanen- I barnehagen jobber vi med fagområdet på følgende måte: Vi har fast turdag der vi bruker naturen som er rundt oss, har store arealer å bevege oss samt skogen som gir oss store fordeler med ulendt terreng. Tannlege-besøk og tema hver høst. Da har vi et ekstra fokus på hva som er bra for kroppen vår og hva vi bør spise mindre av. Hvilestunder der barna enten kobler av med bøker eller lydbok. Dette har vi som regel etter måltid nr. 2. Balansetrening, hva klarer vi? Har vi to stokker, klarer vi å legge dem slik at vi kan balansere på dem på forskjellige måter? Har med tau på tur. Vi lager taubane og hinderløyper. Barna blir kjent med kroppsdeler gjennom rim/regler og sanger, for eksempel panneben, øyesten, nesetipp hode, skulder, kne og tå Vi er opptatt av god håndhygiene. Barna vasker hendene etter dobesøk og før måltider. Vi bruker bakteriesåpe ved behov. Puslespill om kroppen vår, der vi lærer navn på ulike kroppsdeler og hvor de befinner seg.

8 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. -Rammeplan for barnehager - I Snehvit familiebarnehage jobber vi med dette fagområdet i mange ulike situasjoner. Det kommer til uttrykk i form av f.eks: hobby-aktiviteter ( barna møter ulik materiell, leire, maling, trolldeig, decoupage o.l ) Teater besøk/ museumsbesøk Samlingsstunder med vekt på eventyr, bøker, rim/regler, sang, dans og gode samtaler. Min musikkbarnehage, dans med bevegelser Snakkepakken, ulikt språkstimulerende materiell Lager musikkvideo sammen med barna ved julehøytiden. I år ønsker vi å ha dette som et satsningsområde. Vi kommer til å få bedre kjennskap til norske visesangere; May Britt Andersen og Lillebjørn Nilsen. I tillegg vil vi lese mange bøker fra Kari Grossmann. De mest kjente bøkene er nok Lillesøster serien samt Undreboka og Bamsedoktoren I tillegg har de en fin telle og alfabetbok! Kari Grossmann sine bøker er spesiellt rettet mot barn i 2-5 års alderen. Bøkene har flotte illustrasjoner og tar opp mange fine hverdagstemaer som barn kan relatere seg til. Vi tror det kommer til å engasjere barna og gi rom for fine samtaler med barna. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. - Rammeplan for barnehager I barnehagen jobber vi med dette fagområdet ved at vi: Har egen kjøkkenhage og vi lærer hvordan b.la om potetplanten. Barna er selv med å sette poteter og andre grønnsaker i jorda og tar dem opp på høsten. Ved hver årstid lager vi plakater om dyrenes levemåte. Vi har samtaler med barna om hva som skjer ved de forskjellige årstidene. På turene i skogen ser vi omgivelsene, ser vi noe som er forandret? Går på oppdagelsesturer og lærer mer om de vi finner. Under lupen aktiviteter er fine året rundt, og barna får mulighet for å studere, bruke sansene og få kunnskap om det vi finner! Vi legger vekt på det spontane og utforskertrangen som barn har, og sammen finner vi ut av ting vi lurer på! Vi har bondegårdsturer, der vi ser og lærer om de ulike dyrene. Vi har værtavle, der vi daglig snakker om hva slags vær det er, setter på symboler. Vi prøver å få til museumsbesøk eller kunstutstillinger i løpet av året. Vi ser til kastanjetreet vårt i Høyveien, og ser hvordan det forandrer seg gjennom årstidene. Det er ekstra gøy for barna når kastanjenøttene faller ned! Vi drar på nypejakt og gir standfuglene mat. Vi lærer at trekkfuglene drar til varmere strøk når det blir for kaldt her hjemme. Vi er småkrypforskere, og studerer insekter med forstørrelsesglass. Kildesortering, der vi lærer barna om å ta vare på naturen og sortere avfall. Vi har ski til barna som de kan øve seg på vinterstid.

9 FØRSKOLEGRUPPE FOR 5 ÅRINGER Hovedmålet med arbeidet i førskolegruppen er å forberede barna best mulig for overgang «barnehage skole». I barnehagen er vi svært opptatt av at hvert enkelt førskolebarn får et positivt inntrykk av skoletiden som venter dem. Vi vil jobbe med gleden ved å lære og oppmuntring til å lære. Det skal være trivsel i læringen og vi må sette fokus på å ikke «slite» barna ut med høye forventninger. Hva forventes egentlig av en 5 åring? Modenheten og interessen for skolerelaterte aktiviteter er svært forskjellig fra barn til barn. Det er derfor viktig at vi som barnehage tilpasser utfordringer i forhold til dette. Dette for at hvert enkelt barn skal starte sin skolegang med stor tro på seg selv. I forberedelsene må vi ikke glemme å ta vare på og verne om barnealderen. Lek er det beste utgangspunkt for læring! For at barnet skal ha gode forutsetninger for å få en fin skolestart har vi satt opp noen punkter som vi mener er viktig at barnet kan: - Kle av og på seg selv - Ordne do-besøk på egenhånd - sitte stille over en litt lengre periode - vente på tur - dele med seg - Konsentrere seg - Hinke, hoppe, kaste og motta ball - Holde blyanten riktig - Klippe - Vise empati - Spise selv - Vise forståelse for menger, antall og tall - Bruke riktig navn på former og farger - Kjenne igjen bokstaver og kunne navn på noen av dem - Gjenfortelle en historie - Vise forskjell på sunn og usunn mat - Fungere og delta aktivt i en gruppe - Forstå og følge instrukser Disse punktene jobber vi aktivt med i barnehage hverdagen og gjennom førskolegruppe 1 gang i uken det siste barnehageåret før skolestart. AKTIVITETSHEFTER På høsten får førskolebarna utdelt 3 arbeidshefter som er spesiallaget for Snehvits førskolebarn. I tillegg får de hvert sitt pennal som de skal bruke i gruppen. «Vi leker med tall», «Begrepstrening» og «Vi leker med bokstaver». Gjennom arbeid med disse heftene trener vi på barnets finmotoriske ferdigheter (skrive, tegne, klippe og lime), konsentrasjon, lytte, ta imot og forstå beskjeder, rim, begreps-forståelse, preposisjoner, likheter og ulikheter, tall og tallmengder, gjenkjenning av tall og bokstaver, former og farger, gjenfortelling og utholdenhet. Hver førskolegruppe varer i 45 min (som en skoletime). Det er utrolig gøy å se gleden og entusiasmen til barna ved mestring. TRAFIKKOPPLÆRING Når barna er ferdige med førskoleheftene går vi i gang med trafikkopplæring. Vi bruker «Tarkus» som er et trafikk pedagogisk opplegg for barnehager. Store deler av denne opplæringen vil være utendørs, med turer i nærmiljøet. MILJØ OG KILDESORTERING Vi ønsker å sette fokus på miljøet rundt oss og gjøre barna bevist på kildesortering og gjenvinning. Vi vil bruke LOOP Miljøskole hvor Albert Åberg er frontfiguren. Albert Åberg er et aktivitetshefte for barn fra 4-7 år. I heftet lærer Albert at man ikke kan trylle bort problemer, man må gjøre noe for å løse dem selv. Albert lærer barna om hvordan vi tar vare på miljøet når vi kildesorterer og gjenvinner. AVSLUTNING AV FØRSKOLEGRUPPE I juni avslutter vi førskolegruppen med overnatting i barnehagen. Barna kan velge mellom å overnatte i telt i hagen eller inne i barnehagen. Vi har flere års erfaring med disse overnattingene og de blir like vellykket hver gang SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE I forbindelse med overgang barnehage skole, har vi samarbeid med den skolen barnet skal gå på. Barnehagen deltar på overgangsmøte, der vi informerer om hvilke ferdigheter barna har. En ekstra besøksdag på skolen vil barnehagen prøve å få til.

10 BARNEHAGENS MÅL Snehvit familiebarnehage skal skape trygghet og glede. Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene. VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Både barn og voksne i barnehagen vil evaluere og reflektere over de aktivitetene vi har gjort. Dette gjøres underveis i barnehageåret. Vi vil sammen komme frem til om det er ting som ønskes å gjøres annerledes. Vi legger vekt på medvirkning og at barna har noe å si. Hver vår vil vi i samarbeid med foresatte, vurdere barnehagens pedagogiske virksomhet. Dette gjøres på vårens foreldremøte. Vurderingsarbeidet vil legge grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Førskolelærer presenterer et sammendrag over det vi har gjort dette barnehageåret. Vi reflekterer over prosjekter, temaer, turer og arbeid i forhold til rammeplanens fagområder. Videre i arbeidet vil foresatte få utdelt et skjema for medvirkning, der forslag og ideer til neste årsplan noteres. Dette er en fin mulighet for foresatte i barnehagen til medbestemmelse av barnehagens innhold. LITT OM BARNEHAGEN VÅR Snehvit familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 1 avdeling. Barnehagen ble godkjent for 6 plasser i Det ble utvidet og godkjent for 2 nye plasser fra Ytterligere 2 plasser ble godkjent f om januar Barnehagen kan ha 4 barn under 3 år og 6 barn over 3 år. Hele kjellerleiligheten er godkjent til bruk for barnehagen. Ute disponerer barnehagen hele hagen foran huset og inngangspartiet. Vi har også mange turer i nærmiljøet. Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende: Førskolelærer og eier planlegger det administrative. Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med førskolelærer. Eier tar seg av økonomien. Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt førskolelærer minst 12,5 timer pr. uke. Vi har dette året førskolelærer i 80 % stilling. Vi har tilbud om to foreldresamtaler i året, på høsten og på vårparten. Vi tar utgangspunkt i «Alle-med» observasjonsskjema. Skjemaet dekker 6 utviklingsnivåer; Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdags-aktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling. Åpningstider: Mandag Fredag Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 7. august. Barnehagen har stengt i romjulen. F.o.m 23. des. til og med 1.januar Barnehagen er også stengt de 3 dagene før skjærtorsdag. Da er det påskeferie.

11 KULTURFORMIDLING BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER Dette barnehageåret ønsker vi å jobbe mer med kulturformidling. Vi har valgt 3 norske musikere og 1 norsk forfatter som vi skal følge gjennom barnehageåret. HALVDAN SIVERTSEN LILLEBJØRN NILSEN MAJBRITT ANDERSEN KARI J. GROSSMANN Halvdan Johannes Sivertsen,født 5. januar 1950 er en norsk visesanger og låtskriver. Han er født i Tromsø, men oppvokst og bor i Bodø. Han har vunnet eks Spellemannpriser (to av dem med Gitarkameratene) og fått Nordland fylkes kulturpris (2000). Sivertsen er også kjent fra barneprogrammet Labbetuss som gikk på NRK-TV i store deler av 80-tallet. Han har siden 80-tallet vært ofte å se som gjest i diverse programmer på TV. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med artisten Halvdan Sivertsen. (kilde: Wikipedia) Bjørn «Lillebjørn» Falk Nilsen, født 21. desember 1950 i Oslo er en norsk sanger, låtskriver og folkemusiker. Han omtales ofte som «visekongen» i Norge. Gjennom sine opptredener, plateutgivelser, visebøker og gitarbøker, var Lillebjørn Nilsen kanskje den som mer enn noen annen artist frontet visebølgen i Norge. Gjennom en mannsalder har Lillebjørn Nilsen skapt sanger som har blitt allemannseie; «Farfar har fortalt», «Tanta til Beate», «Se alltid lyst på livet», «Stilleste gutt på sovesal 1» og «Aleksander Kiellands plass», for å nevne noen få. Nilsen har turnert i Skandinavia, Frankrike, Sveits, Belgia,Tyskland, Kina og USA, og har mottatt fem Spellemannpriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe. (kilde: Wikipedia) Maj Britt Andersen, født 15. november 1956 i Østre Toten. Hun er en norsk sanger og artist. Maj Britt er mest kjent for sine mange plater for barn. I 1975 ga hun ut sin første soloplate Et lite under, og tre år senere oppfølgeren Det svinger i meg. Fra midten av 80-tallet begynte hun å samarbeide med bassist, komponist, arrangør og produsent Geir Holmsen og tekstforfatter Trond Brænne. Samarbeidet resulterte i barneplaten Har du hørt det? i 1985, gitt ut under navnet Mabben Max. Platen ble nominert til Spellemannprisen Albumet Folk er rare ga hun ut i sitt eget navn, og for den fikk hun Spellemannprisen 1986 i klassen barneplate. (kilde: Wikipedia) Kari Jakobsen Grossmann ble født 5. mai 1942 i Trondheim. Hun er en norsk illustratør og forfatter. Hun står bak en omfattende produksjon av bildebøker, særlig for små barn; fram til 2011 hadde Kari Grossmann illustrert 35 titler for andre forfattere og laget 27 bøker med egen tekst, hvor flere utgivelser har solgt i store opplag. Ifølge forlaget har hun utgitt 30 egne bildebøker i et samlet opplag på rundt Kari Grossmann er gift med illustratøren Werner Grossmann. De har samarbeidet om ei lang rekke oppdrag og bøker, blant annet om Kristin- og Håkon-maskotene fra OL på Lillehammer. Begge arbeider i strek og akvarell med barnevennlige figurer og et vell av gjenkjennelige detaljer, ofte fra barns dagligliv. (kilde: Wikipedia)

12 SERVICEERKLÆRING SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE Snehvit familiebarnehage: Vi er en offentlig godkjent barnehage som tilbyr et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. I samarbeid med førskolelærer blir det utarbeidet en årsplan som viser hva vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Vår adresse: Stinteveien 19, 4836 Arendal Tlf: / Hva kan dere som brukere forvente av barnehagen: - At barna blir likeverdig behandlet. - At barna får omsorg og kjærlighet. - At barna blir sett og hørt når han/hun oppsøker voksenkontakt i vanskelige situasjoner. - Positive opplevelser som legger grunnlag for inspirasjon til lek og læring. - Tilrettelegging for det enkelte barn og oppfølging av utviklingen i barnehagen. - At alle ansatte overholder sin taushetsplikt. - At ingen barn blir holdt utenfor gruppa. - At vi som personalet er aktive med i lek og tilretteleggere for lek og læring. - At barnas beste er alltid i sentrum - At personalet er kompetente og dyktige i arbeid med barn. - At personalet er blide og høflige mot dere og deres barn. Hva kan Snehvit barnehage forvente av brukerne: - At all nødvendig informasjon om barnet, (Helseerklæring) blir levert senest første barnehagedag. - At du/dere overholder kontraktens betalingsbetingelser - At du/dere leverer og henter barna til de oppsatte tider - Leser nøye all informasjon som blir levert ut - Ringer og gir beskjed hvis barnet er sykt eller skal ha fri. - Gir alltid beskjed hvis andre skal hente barnet. (barnet blir ikke levert ut hvis vi ikke har fått beskjed). - At du/dere holder alltid syke barn hjemme og overholder de retningslinjer som er satt ved sykdom. - Navnemerking av klær - At barnet har med klær etter vær - At barnet blir fulgt helt inn i barnehagen Hva barnehagen kan tilby: -Hele plasser -Søskenmoderasjon -Inntektsgradering -2 måltider om dagen -Mange fine turer i nærmiljøet -Godt familiesamarbeid -arbeid -Faste og trygge rammer -Førskolegruppe for 5 åringer -Egen kjøkkenhage -Feiring av kristne høytider Hva kan du gjøre hvis du ikke er fornøyd med servicen vår: -Det er veldig viktig for barnehagen at du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller at du føler vi ikke holder det vi lover i serviceerklæringen vår. Vennligst gi oss da beskjed. -Vi vil alltid jobbe for kvaliteten i barnehagen -På døren i yttergangen har vi en rosa postkasse som dere kan legge lapper om både ris og ros - Lov om barnehager m/ forskrifter - Rammeplan for barnehager - Barnehagens vedtekter - Barnehagens årsplan

13 PLANLEGGING OG DUKUMENTASJON Å ha klare mål for det vi gjøre er viktig og vi bruker derfor «didaktisk» planlegging og dokumentasjon på ulike aktiviteter. Vi skal reflektere over det vi gjør og se muligheten for endringer. Årsplanen er personalets arbeidsredskap og hver uke blir planlagt i god tid på eget skjema. Skjemaet inneholder hva som skal gjøres, hvordan det gjøres og hvem som skal ha ansvar for de ulike aktivitetene. Barn ser verden med egne øyne og det er derfor viktig at barnehagen tar deres meninger og tanker inn i planleggingen. God dokumentasjon er viktig for at barnehagen skal kunne vise hva som blir gjort i forhold til årsplanen og rammeplanen. På ulike måter vil vi dele med andre vårt innhold og arbeid. Hver dag noteres «hva har vi gjort i dag», vi lager «plansjer» med ulike aktiviteter som henges på oppslagstavle i gangen, hver måned utdeles et «månedsbrev», førskolelærer skriver «månedsrapport» der aktiviteter ut fra fagområdene dokumenteres, ulike aktiviteter blir lagt ut på hjemmesiden vår og vi oppdaterer til stadighet vår facebook side. Det observeres og noteres om barnas utvikling. Det brukes en «pedagogisk rapport» som omhandler barnets språklige utvikling, motorisk og sansemessig fungering, barnets sosiale samspill og konsentrasjon. Samtaler med foresatte om enkeltbarn gjennomføres 2 ganger i året. LITT OM LEK Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, å bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på lissom - den ligger utenfor det vi kaller den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. For å kunne leke trenger barn godt og variert utstyr som verktøy for leken. Opplevelser, fortellinger og nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger for, gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. En må likevel ikke miste det vesentlige i leken: Å LEKE- er for barnet et mål i seg selv. GRUPPEDELING Enkelte ganger vil vi dele barna inn i aldersgrupper. Da vil vi ha aktiviteter som passer hver gruppes alder. Det vil også bli aktuelt med jente/gutte grupper, samt å dele barnegruppen ved f.eks tema-samling. SAMLINGSSTUNDEN Samlingsstunden er en viktig del av Snehvits barnehagehverdag. Hver dag kl samles store og små. Vi synger, har rim og regler, forteller eventyr, dramatiserer og musiserer. Vi avslutter gjerne samlingen med dans eller sanglek. Vi fortsetter med å ha tegn til tale, og lærer enkle hverdagsord! BURSDAGSFEIRING Bursdagsfeiringer blir det gjerne mange av i løpet av barnehageåret. Bursdagsbarnet får en fin pyntet krone. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i sentrum og får bestemme eventyr og andre aktiviteter. Vi koser oss med noe ekstra godt til måltid 2. Hipp, hipp hurra!!

14 SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE - INFORMASJON FORELDRESAMARBEID Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe Metoder for foreldresamarbeid: - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Foreldre og personalet snakker sammen ved henting og bringing av barnet. - Fester Medvirkning fra foreldre: Informasjon om barnet Medansvarlig for samarbeid Deltagelse i samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Diskresjon Medvirkning fra barnehagen: Informasjon om barnet i bhg Hovedansvar for samarbeidet Tilbud om samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Taushetsplikt ØVINGSOPPLÆRING Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring. (Barnehageloven 24) Snehvit skal legge til rette for studenter som eventuelt ønsker opplæring i vår barnehage. Barnehagen tar også inn praksiskandidater til fagarbeider og utplasseringselever fra ungdomsskole eller videregående skole. Barnas beste er alltid i sentrum.

15 PEDAGOGISKE VERKTØY I SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE MIN EGEN MUSIKKBARNEHAGE Barnehagen ønsker å bruke ekstra mye tid på sang, kreativ dans,musikk og rytmikk. Det er noe som fenger både små og store, og som gir kroppslig mestrings-følelse. Min egen musikkbarnehage består av 3 bøker med cd. Bøkene er utarbeidet av en sangpedagog, og er rettet mot barn i alderen 6 mnd 7 år.i hver bok er det 30 sanger, rim, regler og aktiviteter, hvorav halvparten er kjente, kjære sanger og resten er nye. På hver side møter vi den musikalske musen Ludvik. Ekstra gøy blir det når man bruker "musestemme" når man leser det som Ludvik sier. Barna blir glade i Ludvik og gleder seg til hva han sier på neste side! På den måten "drar" Ludvik barnet med seg inn i sangen og leken. Det å oppleve mestring er viktig for alle barn. Sangene, lekene og det Ludvik sier kan være med på å trene opp hukommelsen og andre ferdigheter ( grov- og finmotoriske ferdigheter ) uten at barna oppfatter det som trening.vi vil bruke onsdagene spesielt til dette satsningsområdet. Det blir spennede å se hvilke sanger og sang-leker som blir barnas favoritter! Hver onsdag brukes dette opplegget! RYTMEHUSET SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Pakken ble introdusert for oss etter et kurs om språkstimulering i 2009, og ble anskaffet med tanke på å bruke som satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Pakken inneholder b.la et veiledningshefte hvor det gis konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. I snakkepakkens spennende verden møter barna b.la kjente eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, Rødhette og Ulven og Bukkene bruse. I tillegg er det jungeldyr, magneter, spill, dukkefamilier som appellerer til barna. Vi vil bruke snakkepakken først og fremst i samlingsstund, men også ta den frem ved andre passende anledninger. Rytmehuset er et inspirasjonshefte med b.la lytte-aktiviteter, kreativ dans og rytmikk. Heftet er hovedsakelig rettet mot de eldste barna i barnehagen og skolealder, men vi tilpasser oppleggene slik at de vil passe for hele barnegruppen vår. Det følger med en egen cd med sanger som vi vil bruke sammen med instrumentene vi har her i barnehagen. Ettersom vi har satt opp «gym» annenhver onsdag, vil dette opplegget passe bra å ha på disse dagene.

16 PEDAGOGISKE VERKTØY I SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE SOS BARNEBYER Vi har et fadderbarn i barnehagen, og ønsker derfor å lære mer om SOS barnebyer, samt bli kjent med vårt fadderbarn. Tor Åge Bringsværd og Anne G. Holt har laget en fortelling om Karsten og Petra for SOSbarnebyer. I materiellet følger det også med en lydbok om "Løveungen og Frøken Kanin på eventyr i Afrika«. Målet er å skape engasjement for å øke kunnskapen om barns levesett i ulike deler av verden, i tråd med barnehagens rammeplan. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord. - Solsikkeloven - PAPAYA FUGLEN Papaya fuglen er et inspirasjons -og undervisningsprosjekt utgitt av Strømme stiftelsen. Papayafuglen er en slags lykkefugl som vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt. Det følger med en bok med der vi møter to norske barn, og to barn fra Mali. I tillegg er det cd, opplegg for samlingsstund, plakater, papaya fugl bamse og papaya frø. Målet er å vekke fantasi og empati hos barna, samt øke forståelsen for fattigdom. TARKUS Beltedyret Tarkus er barnas trafikkvenn, og lærer barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Det er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager, utgitt av Trygg Trafikk, rettet mot barn fra 0-6 år. Opplegget består av bamsen Tarkus, fortellinger og samtaler, oppgaver, sanger og rollespill. Opplegget er utviklet i samarbeid med 25 barnehageansatte i 11 barnehager i Norge, og er blitt stor suksess blant barna! Målet er at barna skal bli sikre og ansvarsfulle trafikanter. ELDAR & VANJA Eldar & Vanja er et undervisningsprogram om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening. Vi vil bruke en perm som inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, farge, klippe og lime oppgaver, leker og rollespill. Det følger med to hånddukker, som vil være aktuelle å bruke når vi snakker om temaet. Hånddukkene er med på å forsterke læringen til barna. Målet er å sette et fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna. PINNSVIN OG KANIN Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme, og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. I læreverket er det 10 vennekort som tar opp temaer som «å samarbeide», «å vente på tur», «å dele», «å vise følelser», «å vise glede», «å roe seg ned», «å si stopp», «å si unnskyld», «å lytte og bli enige» og «å snakke om det».

17

18 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR! 31 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Barnehagen åpner 8. august! AUGUST Barnehageoppstart Sommerfe rie Aliana 3 år! 5 Sommerfe rie 6 Sommer ferie Sommer ferie 8 Barne-hage oppstart Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. August måned er en tilvenningsmåned for eventuelle nye barn, men også de barna som har gått i barnehagen tidligere. Månedens tema: Vennskap/Pinnsvin og Kanin Månedens sang: Haba haba (Lillebjørn Nilsen) Månedens bok: Malvin og Ella/ Lillesøster går til barnehagen I august får alle barna utdelt en perm som vi samler tegninger og annet materiale fra forskjellige temaer vi har gjennom året. Dette får dere utdelt 2 ganger i året. Ved julefesten og sommerfesten Foreldremøte kl Grille pølser i hagen August kan være en solfylt og herlig måned. Vi tar dagene som de kommer og fastsetter ikke noe spesielt på de enkelte dagene. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter eller organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

19 Ta en potet! Ta gjerne fire, ta åtte, ta alle, men ta en potet! Stek dem og kok dem og spis gjerne skallet, men ta en potet! Månedens tema: Innhøsting UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TUR 9 TUR Baking Månedens sang: Sett deg opp i kørja (Lillebjørn Nilsen) Månedens bok: Lillesøster i butikken Høste poteter I uke 39 har vi potetuke og høster inn potetene vi satt i mai. Da lager vi mye god middagsmat! til Kolbjørnsvik kl PLAN- LEGGINGS DAG til Kolbjørnsvik tirsdag 16. September! Vi tar Kolbjørn frem og tilbake, og vi griller pølser på turen. Vi ser oss rundt om det er noen fine ting vi kan ta med hjem! Planleggingsdag 17.09: Fylkesmannens fagdag for hele personalet Vi høster poteter TUR Baking TUR

20 Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær Sansning, opplevelser og undring

21 Solsikkeaksjon» fredag 3.okotber Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SOLSIKKE- AKSJON KL Markere psykisk helsedag Månedens tema: Årstiden høst Månedens sang: Barn av regnbuen (Lillebjørn Nilsen) Månedens bok: Lillesøster og Mimmi I uke 44 blir det foreldresamtaler! Vi feirer Frida Evine 3 år Baking Sos-barnebyer i uke 40. Det blir «Solsikkeaksjon» fredag 3.okotber. Det blir kunstutstilling der barna selger bildene sine. Inntektene går til Sosbarnebyer. VELKOMMEN ALLE SAMMEN! FN dagen Feiring i Springkleiv barnehage 31 Uke Papayafuglen: Gjennom papayafuglen skal vi lære barna hvordan barn lever andre steder. Vi skal lære å ta vare på hverandre og bry oss om andre også dem som bor langt borte. Psykisk helse: Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Som i fjor skal vi også i år jobbe med psykisk helse. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober. 44 Foreldresamtaler Foreldresamtaler Baking Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri.

22 November er en vintermåned. Så husk varme klær, votter, luer og skjerf. Ikke glem innesko! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vegard 1 år 11 5 til Den Lille Dyrehage 12 Bamse-fest Baking 14 Månedens tema: Brannvern Månedens bok: Karsten og Petra kjører brannbil Månedens sang: Bamse Bamse (Lillebjørn Nilsen) Bamsefest: Denne dagen kan barna ta med seg bamse i barnehagen. Vi skal ha en skikkelig bamsefest! Vi koser oss med noe godt å spise. Og lager krone til bamsene. Eldar og Vanja: I uke 46 og 47 skal vi lære om brannvern. Dette er et opplegg som er spesielt tilrettelagt for barnehager. Vi håper å få til et besøk på brannstasjonen også denne måneden Baking Vi begynner med juleaktiviteter i uke 48

23 Månedens tema: Jul Månedens sang: Pulverheksas sang/maj Britt Andersen Månedens bok: Pulverheksas julebord Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Julekalender: Vi åpner julekalender hver dag fra 1. desember. Alle barna får hver sin pakke i løpet av ukene før juleferien Julegave laging Tenne 2 lys Hvorfor vi feirer jul er tema denne måneden. Juleevangeliet blir formidlet på en enkel måte, gjerne på flanellograf, i samlingsstunden. Vi tenner lys og synger julesanger. Snehvit familiebarnehage tar juleferie fra og med 23. desember og starter opp igjen 2. januar! 50 8 Julegave laging 9 10 Bake pepperkaker Grøtfest og Lucia Kl Julebord for barna Tenne 4 lys Jule- Jule- Jule- Jule- Jule- ferie ferie ferie ferie ferie Juleferie Juleferie Nyttårsaften

24 Månedens tema: Årstiden vinter Månedens sang: Trøstetrall/Maj Britt Andersen, Pulverheksa Månedens bok: Lillesøster på skitur Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Juleferie Vi starter opp igjen fredag 2. januar, etter en fin juleferie! Er vi heldige å ha snø liggende i hagen denne måneden, vil vi bruke mye av tiden på snø-aktiviteter! Vi vil b.la farge is-pynt, male på snøen og lage is-lykter! Ake-tur Baking Baking Grille pølser i hagen

25 Vi bruker sansene våre i naturen. Tar og føler på, ser, lytter og lukter!

26 Karneval fredag 13.02: I uke 7 forbereder vi til sirkus-karneval i barnehagen. Vi lager dyre-masker. På fredagen kler vi oss ut som dyr,leker og koser oss med noe godt å spise. Katta i sekken blir det også Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Karneval Månedens sang: Festsang (Maj Britt Andersen, Pulverheksa) Månedens bok: Lillesøster har bursdag februar er samenes dag. I uke 6 vil vi lære litt om samene og deres levemåte. Det blir en aktivitetsdag sammen med Springkleiv barnehage der vi setter opp lavvo, kaster lasso og lager bidos som er en samisk rett. 6 Planleggingsdag Samisk aktivitets dag i Springkleiv 5. februar: Planleggingsdag. Personalet skal på fylkesmannens fagdag. for dagen er «Hvordan fremme positiv selvfølelse». Barnehagen er stengt denne dagen. 7 9 Vi feirer Nicklas 4 år dag 13 KARNEVAL Fastelavn dag Baking Mate endene Vi feirer Filip 3 år.

27 «Barnehagen skal på en enkel måte formidle påskens budskap.» Dette gjør vi i samlingsstunden med sanger, bøker og flanellograf. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Påske Månedens sang: Sommerfugl i vinterland/halvdan Sivertsen Månedens bok: Den lille røde høna «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, ømhet, hengivenhet, innlevelse og evne og vilje til samspill» Baking Foreldrekaffe: Fredag 20/3 kl blir det foreldrekaffe. Denne dagen koser vi oss med kake, kaffe og saft. Vi har gjerne en liten fremføring med barna Foreldre kaffe kl Uke 10 er skolens vinterferie! Gi oss beskjed dersom barnet skal ha fri denne uka Vi lager påskemiddag Påskeharen kommer Baking Påske-ferie Påske-ferie

28 En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, ømhet, hengivenhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 14 Påske-ferie Påske-ferie 1 Påske-ferie 2 3 Skjærtorsdag Langfredag Månedens tema: Våren Månedens sang: Nordaførr vårvisa/halvdan Sivertsen Månedens bok: Malvin i den ville naturen Uke 18 skal vi ha miljøuke: Vi ønsker å sette fokus på miljøet rundt oss og gjøre barna bevist på kildesortering og gjenvinning. Vi vil bruke LOOP Miljøskole hvor Albert Åberg er frontfiguren. 2. påskedag Baking I forbindelse med miljøuka vil vi ta turen til Heftingsdalen til Kolbjørnsvik kl Foreldre møte kl Baking til Heftingsdalen

29 Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk. Av mot og av sanger har vi nok, nok, nok. Vi våren vil priser og gamle Norge viser. Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1 Offentlig høytidsdag Månedens tema: 17. mai Månedens sang: Her kommer vi unge i flokk Månedens bok: Lillesøster og kaninen Kjøkken hagen vår: 11. Mai setter vi poteter og annet godt i kjøkkenhagen Foreldre samtaler Foreldre samtaler 14 8 Baking mai feiring: Barnehagen har egen 17. mai Feiring. Vi går tog i Stintaområdet, synger og koser oss. Etterpå blir det pølser og is i hagen. 12.Mai drar vi på tur til Dyreparken! En fin måte å avslutte temaet om Thorbjørn Egner på! Vi vil helt klart besøke Kardemomme by og se hvilke dyr som holder til der. Eget skriv om turen kommer! 20 Sette poteter til Dyreparken! Kristi- Himmelfartsdag 17-mai feiring Baking pinsedag Lukas 4 år

30 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Årstiden sommer Månedens sang: Blåbærturen (fra boka sommer med Prøysen) Månedens bok: Sommer med Prøysen Sommer Vi feirer Siste dag før sommerferien er 7.juli. Barnehagen starter opp igjen 8. august Fest Arya Sophie Kl år Vann-lek Baking Sommerfest: Det blir sommerfest 10/6 kl Da blir det pølsegrilling i hagen. Barna har en liten fremføring med sang Markus 3 år Siste dag før sommerferie! Sommerferie

31 VI ØNSKER ALLE EN STRÅLENDE SOMMERFERIE Vi ser frem til et nytt og spennende år sammen!

32 Det pedagogiske innholdet i årsplanen er fastsatt av foresatte, pedagogisk leder, assistenter og eier i barnehagen. Årsplanen er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. September 2014

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Sissel Flotvik Lene Håkedal

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Personalet i Snehvit fam.barnehage Sissel Flotvik Assistent

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Personalet i Springkleiv barnehage Linda Stene Pedagogisk

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» PERSONALET I SNEHVIT Lene Håkedal Pedagog/i permisjon

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer