Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016"

Transkript

1 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare undersøkingar. Mars 2012 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr:

2 Risikokartlegging Hordaland fylkeskommune Innhald Del 1 Innleiing Om dokumentet Lesarrettleiing Forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon Overordna risiko- og vesentlegvurdering Metode Dokumentanalyse Statistikk Intervju Elektronisk spørjeundersøking Prosessmøte med kontrollutvalet... 7 Del 2 - analysegrunnlag Administrasjon og organisasjon Organisasjon Internkontroll og verksemdsstyring Internkontroll Styringssystem Personalforvaltning HMT Innkjøp Økonomiforvaltning Informasjonsteknologi Bygg og eigedom Finansielle nøkkeltal Befolkningsutvikling Opplæring Kultur og idrett Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Næringsutvikling Folkehelse Pågåande forvaltningsrevisjonsprosjekt Gjennomførte forvaltningsrevisjonar førre periode Del 3 - Risikoanalyse Risikoanalyse Administrasjon og organisasjon Opplæring Kultur og idrett Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Del 4 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Hordaland fylkeskommune Side 2

3 3

4 Del 1 Innleiing 4

5 1 Om dokumentet Dette dokumentet inneheld grunnlaget for den overordna analysen som er gjennomført i samband med utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon i Hordaland fylkeskommune. 1.1 Lesarrettleiing Forvaltningsrevisjon, plan for forvaltningsrevisjon og framgangsmåten som er nytta for å utarbeide den overordna analysen er presentert i del 1. I del 2 blir innsamla informasjon om fylkeskommunen sine verksemdsområde presentert. Dette vil utgjere grunnlaget for risikoanalysen. I del 3 vil risikoanalysen bli presentert. Analysen vil utgjere utgangspunkt for forslag til ulike forvaltningsrevisjonsprosjekt som blir presentert til slutt. I del 4 blir forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt føreslått i uprioritert rekkjefølgje basert på dei risikoar som er identifisert. 2 Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå fylkestinget sine vedtak og føresetnader, herunder å: - vurdere om forvaltninga nyttar ressursar til å løyse oppgåver som samsvarar med fylkestinget sine vedtak og føresetnader - vurdere om forvaltninga sin ressursbruk og verkemidlar er effektive i høve til måla som er satt for området - vurdere om regelverket blir etterlevd - vurdere om forvaltninga sine styringsverktøy og verkemidlar er føremålstenlege - vurdere om avgjerdsgrunnlaget frå administrasjonen til dei politiske organa samsvarar med offentlege utreiingskrav - vurdere om resultata i tenesteproduksjonen er i tråd med fylkestinget sine føresetnader og/eller om resultata for verksemda er nådd 1 Kontrollutvalet skal sjå til at verksemda årleg blir gjenstand for forvaltningsrevisjon, og er ansvarleg for å bestille forvaltningsrevisjon. 1 Forvaltningsrevisjon er regulert i forskrift om revisjon av kommunar 7. Sjå også 5

6 2.1 Plan for forvaltningsrevisjon Kva forvaltningsrevisjonsprosjekt fylkeskommunen ønskjer å gjennomføre skal framkome i ein plan for forvaltningsrevisjon. I forskrift om kontrollutval går følgjande fram: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at fylkeskommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av fylkeskommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden Overordna risiko- og vesentlegvurdering Det er eit krav om at planen skal vere basert på ein overordna risiko- og vesentlegvurdering: Planen skal baseres på en overordnet analyse av fylkeskommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Føremålet med den overordna analysen er å skaffe fram relevant informasjon om fylkeskommunen sin verksemd, slik at det er mogleg for kontrollutvalet å utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom dei ulike områda der det kan vere aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Den overordna analysen skal avdekkje indikasjonar på avvik eller sårbare område i forvaltninga, sett i høve til regelverk, politiske mål og vedtak. I denne samanhengen viser risiko til kor sannsynleg det er og konsekvensane av at det kan førekome avvik frå til døme regelverk, mål, vedtak og andre føringar som fylkeskommunen har sett for verksemda. Risiko må bli vurdert innanfor alle fylkeskommunen sine tenesteområde. På bakgrunn av risikoanalysen vil det bli utarbeidd forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt, og kontrollutvalet må skjønnsmessig vurdere dei ulike områda opp mot kvarandre, og avgjera kva områder dei meiner det er mest vesentleg å undersøke Metode Dokumentanalyse Det har blitt henta informasjon frå Årsmelding for Hordaland fylkeskommune 2010 og Budsjett 2011 / Økonomiplan , samt andre relevante planar og informasjon frå Hordaland fylkeskommune sine heimesider. I tillegg har det blitt henta informasjon frå gjennomførte tilsyn med ulike tenesteområde i fylkeskommunen Statistikk Offentleg statistikk er fyrst og fremst henta frå KOSTRA, og viser tal frå alle tenesteområda som blir gjennomgått i analysen. For å få eit fyrsteinntrykk av dei utfordringar ein fylkeskommune står ovanfor samanliknar vi fylkeskommunen med andre fylkeskommunar. For denne analysen sitt føremål er det mest føremålstenleg å samanlikna tal frå Hordaland fylkeskommune med gjennomsnittstala for fylkeskommunar i landet med unnatak av Oslo. 2 Forskrift om kontrollutvalg i fylkeskommuner og fylkeskommuner 10 3 For en nærmere presentasjon av overordnet analyse, se Kontrollutvalgsboken (KRD, 2011) kapittel 6 (tilgjengelig på 6

7 Det er også nytta tal frå skoleporten.no, som eit grunnlag for å vurdere resultat frå vidaregåande skule Intervju Det er gjennomført intervju med fylkesrådmann og administrative leiarar, samt fylkesordførar og utvalde gruppe- og utvalsleiarar i fylkeskommunen. Intervjua hadde fokus både på generelle utfordringar fylkeskommunen står overfor og særskilde utfordringar innan kvar enkelt leiar sitt fagområde. Til saman er det gjennomført 13 intervju Elektronisk spørjeundersøking Det blei sendt ut ei elektronisk spørjeundersøking til administrative leiarar i fylkeskommunen. Spørjeundersøkinga tok sikte på å avdekke kva risikoar den enkelte leiar kunne identifisere innan sitt område og andre område dei kjenner til. Spørjeundersøkinga blei sendt ut og har fått svar frå 48 administrative leiarar Prosessmøte med kontrollutvalet 2. januar 2012 blei det haldt eit prosessmøte med kontrollutvalet der kontrollutvalet diskuterte risikoar innan dei ulike tenesteområda i fylkeskommunen. Det andre prosessmøte skal haldast 27. mars der analysedokumentet blir lagt fram for kontrollutvalet i samband med prioriteringa av forvaltningsrevisjonsprosjekta. 7

8 Del 2 - analysegrunnlag 8

9 3 Administrasjon og organisasjon 3.1 Organisasjon Av Hordaland fylkeskommune sine nettsider går det fram at fylkesadministrasjonen har to stabsavdelingar og fem fagavdelingar. Vidare er det oppretta ein prosjektorganisasjon for utbygging av Bybanen, som er ei eining direkte under fylkesrådmannen. Dei fem fagavdelingane er inndelt i seksjonar ut frå ansvarsområde og oppgåver. 4 Det går fram av Årsmelding 2010 at den administrative organiseringa blei endra i 2010: «I 2010 vart det gjort ein del omleggingar i seksjonsinndelinga i fleire avdelingar, m.a. for å tilpassa organisasjonen nye oppgåver i samband med forvaltingsreforma. Regionalavdelinga og samferdelsavdelinga har fått nye seksjonsinndelingar. Arbeidslaga er lagde ned og oppgåvene vert i hovudsak vidareført i avdelingane. Informasjonstenesta, juridisk seksjon og fylkesrådmannen sin «nærstab» er overført til organisasjonsavdelinga som også har fått justert seksjonsinndeling. Bybanen utbygging har kome inn som ei ny eining direkte under fylkesrådmannen.» I dag har Kultur- og idrettsavdelinga ansvar for fylkesarkivet, fylkesbiblioteket, idrett og friluftsliv, kulturminnevern og museum og kunst- og kulturformidling. Opplæringsavdelinga består av ein drifts- og utviklingsseksjon, eit fagopplæringskontor, ein pedagogisk seksjon og ein administrasjonsseksjon. Samferdselsavdelinga har ein forvaltningsseksjon, ein vegseksjon og ein transportseksjon. Samferdselsavdelinga inkluderer også Skyss. Regionalavdelinga består av ein planseksjon, ein utviklingsseksjon, ein klima- og naturressursseksjon og ein næringsseksjon. Vidare har Regionalavdelinga ansvar for Europakontoret og to stabseiningar: analyse, utgreiing og dokumentasjon og administrative-økonomiske støttefunksjonar. Tannhelseavdelinga har ein administrasjonsseksjon, og består vidare av fem tannhelsedistrikt og tilhøyrande tannklinikkar. 4 9

10 I Fylkesplan for Hordaland er det formulert ein visjon for fylket: «Hordland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk Vestlandsregion» (s. 8), og følgjande generelle utfordringar blir trekt fram (s.11): - Verdiskaping - Fokus på økonomisk verdiskaping som skjer i næringsverksemd i private og offentlege bedrifter. - Mennesket i sentrum Deltaking og likestilling, kommunikasjonsteknologi og folkehelse. - Utviklinga i Hordaland Særtrekk ved fylket, regioner i endring og storbyen Bergen i høve til resten av fylket. - Den regionale politikken Utvikla regionen sine ressursar og føremoner. Vidare er det i Fylkesplan for Hordaland sett opp fire fanesaker med tilhøyrande mål (s.10): - Næringsutvikling auka bruk av naturgass i Hordaland o Auka bruk av naturgass innanlands - Kompetanse Bergen som kunnskaps- og utdanningsby o Bergen skal utviklast vidare som kunnskaps- og utdanningsby, som grunnlag for innovasjon og verdiskaping. - Kultur kulturbasert næring o Hordaland skal bli Noregs festivalfylke og eit senter for musikkindustri. - Transport, areal og miljø betre kommunikasjonar o Infrastrukturen skal utviklast for å redusera transportkostnader og fremja velferd. 3.2 Internkontroll og verksemdsstyring Av Årsmelding 2010 går det fram at nytt løns- og personalsystem er under innføring, og at systemet gradvis skal bli tatt i bruk fram til sommaren Vidare blei det i følgje Årsmelding 2010 laga IT-planar i kvar avdeling, og ein har arbeidd med å etablera felles rammeverk for systemanskaffingar for å sikra betre gjennomføring av innkjøp. I årsmeldinga går det også fram at sentralarkivet og fylkesarkivet våren 2010 starta eit arbeid med ein arkivplan for fylkeskommunen, som skal gje retningslinjer for handsaming av informasjon og dokumentasjon. Arkivplanen skal vera ferdig våren Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går følgjande fram om prosjekt i organisasjonsavdelinga: «Organisasjonsavdelinga har sitt hovudfokus retta inn mot å utvikle fylkeskommunen som organisasjon og hjelpe avdelingane i samband med dette. Dei største prosjekta i 2011 er knytt opp mot nytt løns- og personalsystem, utvikling av leiarskap, nytt kvalitetssystem, ny kommunikasjonsstrategi og IT-tekniske løysingar for kollektivtrafikken.» (s. 63). Når det gjeld sjukefråvær går følgjande fram av årsmeldinga for 2010: «Hordaland fylkeskommune har som mål at sjukefråværet ikkje skal overstiga 5,6 %. Dette målet vart nådd i 2010, med eit samla sjukefråvær på 5,5 %, ein markant reduksjon frå 2009 (6,3 %)» (s. 39). 5 Fylkesplan for Hordaland er forlenga inntil vidare 10

11 3.2.1 Internkontroll I samband med innføring av fleire nye felles system for fylkeskommunen skal det også etablerast eit nytt kvalitetssystem som skal ivareta internkontrollkravet i kommuneloven. Arbeidet er pågåande, men det blir i undersøkinga peika på at det kan vere aktuelt å sjå på korleis dette fungerer i 2013 eller seinare. I undersøkinga kjem det også fram at det er etablert ei ny ordning knytt til fylkeskommunen sin eigenkontroll. Organisasjonsavdelinga gjennomfører ein årleg gjennomgang av prioriterte tema som dei rapporterer på til rådmannen. I år er følgjande tema gjenstand for evaluering: Personal (sjukefråvær og medarbeidaroppfølging) HMT (handlingsplaner og avvikshandtering) Informasjonstryggleik Beredskap Oppfølginga av sjukefråvær er gjennomført og rapporten er sendt til rådmannen Styringssystem I undersøkinga blir det peika på kor viktig det er at avdelingane i fylkeskommunen har eit godt system for målstyring, og det blir stilt spørsmål ved om avdelingane i stor nok grad har eit system for dette. Sentrale spørsmål er om måla som avdelingane jobbar etter er målbare og i kva grad måloppnåing blir jamleg evaluert. Dette er også relevant i forhold til korleis dei politiske måla blir følgt opp. Korleis blir dei politiske måla operasjonalisert av administrasjonen og korleis evaluerer administrasjonen om dei når desse måla eller ikkje. Det kan tenkjast at det er store skilnader mellom dei ulike avdelingane og at det dermed er behov for ei synleggjering av kva målstyringssystem fylkeskommunen har etablert. Det blir i undersøkinga også vist til at det har skjedd ei vesentleg utvikling med omsyn til overordna styringsdokument, gjennomføringsdokument og kontrolldokument. Hovudutfordringa er mellom anna og sikre at alle leiarane er kjend med dokumenta og etterlever desse i kvardagen. Elles er vedtaksoppfølging eit område som blir framheva i undersøkinga. Korleis blir politiske vedtak og oppfølging av vedtak registrert? Eit område som blir spesielt nemnt er i kva grad verbalforslaga til budsjettet blir følgt opp, og det blir peika på at det kunne ha vore interessant med ein gjennomgang av oppfølginga av slike verbalforslag. Eit tema som også blir nemnt som eit interessant område som det kan vere knytt risiko til, er kvaliteten på fylkeskommune sin prosjektstyring Personalforvaltning Med over 300 linjeleiarar i den fylkeskommunale organisasjonen kan det vere utfordrande å etablere og praktisere ein sams personalforvaltning i heile verksemda. Ei utfordring som det blir vist til i undersøkinga er å gjere alle system og rutinar tydelege og godt nok kjent i alle einingane. Eit av hovudproblemet er mellom anna å sikre at alle leiarar med personalansvar tek dette ansvaret på alvor og følgjer opp medarbeidarar slik dei skal. Det kan vere ein tendens til at medarbeidarar i for stor grad tek kontakt med personaleininga sentralt i staden for å følgje linja, noko som kan tyde på at ikkje spørsmål blir handtert på det nivå det skal. Eit tema som blir framheva som interessant er korleis den delegerte fullmakta til å fastsette kompetanse og dermed også løn til undervisningspersonell blir handtert på den einskilde skule. Det blir også peika på at rekruttering er eit område som burde blitt sett nærare på for å undersøke korleis dette blir praktisert og om ein har klart å etablere ein felles praksis på dette i fylkeskommunen. 11

12 Vidare blir det i undersøkinga stilt spørsmål ved kva rutinar fylkeskommunen har knytt til handtering av vanskelege personalsaker, oppseiingar, medarbeidarsamtalar, dokumentasjon av avvik og åtvaringar m.m. Det blir vist til at det har blitt avdekka svikt i desse systema tidlegare, mellom anna på skulane. Det blir derfor peika på at det er eit behov for å sikre at desse prosessane blir ivareteke i heile fylkeskommunen. Eit spørsmål i samband med dette er om avdelingane og einingane opplever at dei får tilstrekkeleg støtte og rettleiing frå den sentrale staben i vanskelege personalsaker Ei annan problemstilling som blir framheva er i kva grad og korleis fylkeskommunen arbeidar med målet om å redusere talet på deltidsstillingar. Det blir i undersøkinga vist til at talet på deltidsstillingar er stabilt sjølv om det er uttalt mål å redusere dette talet. Spørsmålet er mellom anna om det er frivillig eller ufrivillig deltid og kva tiltak fylkeskommunen har sett i verk på område. Eit anna spørsmål som blir reist er i kva fylkeskommunen nyttar vikarbyrå, og korleis slike avtalar eventuelt blir handtert. Sjukefråvær er også eit tema som blir nemnt i undersøkinga, spesielt med fokus på refusjon av sjukeløn og i kva grad fylkeskommunen har gode rutinar som sikrar at ein får refundert dei pengane som fylkeskommunen har krav på. Det blir peika på at riktige refusjonar avhenger av at alle einingane rapporterer korrekt inn til fylkeskommunen sin stab. Det blir mellom anna stilt spørsmål ved korleis sjukefråvær blir registrert på skulane på dagar der gjerne læraren som er sjuk har få undervisningstimar. I dag er det samla sjukefråværet i fylkeskommunen på om lag 6 %, og fleire viser til at dette ikkje er urovekkande. Det blir også framheva at fylkeskommunen nyleg har oppdatert rutinar og gjennomført opplæring på området. Det blir også framheva at arbeidet med sjukefråvær er eit av tema som får prioritert fokus i fylkeskommune sin eigenkontroll. Samtidig som det blir vist til fleire aktuelle utfordringsområde på personalområdet blir det også framheva at den nye personalportalen som er etablert vil få positive verknader for organisasjonen med omsyn til å etablere ein sams praksis og eit godt reiskap for handtere personalrelaterte saker i heile organisasjonen HMT Det kjem fram i undersøkinga at ein forvaltningsrevisjon av HMT kunne vore interessant. Mellom anna blir det vist til skulane der dei har ein årleg HMT rapportering, men der det kan variere i kva grad formelle rutinar er på plass i alle einingane. Spørsmålet er om alle avvik blir registrert og rapporter (t.d. vold og mobbing i skulane) og om det er ei sams oppfatning av kva som skal registrerast på dei ulike skulane. Det er også spørsmål knytt til korleis rapporterte avvik blir det følgt opp. Andre sentrale spørsmål som blir stilt er korleis rapporterte avvik fordeler seg mellom skulane, og kva eventuelle skilnader skuldast Innkjøp Det er fleire i undersøkinga som viser til at innkjøp er eit område som er komplekst og utfordrande. Eit utfordringsområde som blir nemnt som utgangspunkt for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt er manglande lojalitet til fylkeskommunen sine rammeavtalar for innkjøp. Andre viser også til at lov om offentlege anskaffelser ikkje blir etterlevd i tilstrekkeleg grad. Det blir også framheva i undersøkinga at kontraktsoppfølging er eit viktig tema som kan vere gjenstand for forvaltningsrevisjon. Mellom anna blir det vist til utfordringar knytt til leiekontraktar og liknande. 12

13 3.3 Økonomiforvaltning Økonomiforvaltning er eit område som fleire viser til som eit viktig område der det er avgjerande at ein har tilstrekkeleg med kontroll. Undersøkingar knytt til god økonomistyring og god ressursforvaltning blir framheva som viktige. Når det gjeld prosessar og rutinar knytt til økonomiforvaltninga blir det peika på at innkrevjingsområdet er særs ressurskrevjande både med omsyn til arbeid og med omsyn til at ein ikkje klarer å krevje inn alle pengane fylkeskommunen har krav på. Dette gjeld på fleire område slik som til dømes innkrevjing av betaling for skule PC og innkrevjing av manglande betaling av billettar på kollektivtransport. Også innanfor tannhelse er det ei utfordring knytt til innkrevjing av betalingar, spesielt knytt til akutt tannbehandling av ferierande utlendingar. Når det gjeld betaling for skule PC er fylkeskommunen i gang med å vurdere alternative betalingsformer som kan minske arbeidet med manglande innbetalingar slik som t.d. å krevje betaling i forkant av utlevering av PC. Elles blir det framheva at område der det er kontantbehandling involvert vil det vere ein risiko for misleghald slik som t.d. innan tannhelse. Det blir i undersøkinga også peika på ein utfordrande bemanningssituasjon knytt til økonomieininga. 3.4 Informasjonsteknologi Følgjande går fram av Årsmelding 2010 om arbeidet med IT-løysingar for Hordaland fylkeskommune: «Det har vore jobba med å testa ut og etablera fellesløysingar på ulike plan, som sikker utskrift, låsesystem/tilgangskontroll til bygg, informasjonstavler, betre bruk av videokonferanseløysing m.m. Etablering av slike fellesløysingar bidreg til at ein kan ta ut stordriftsfordelar og at organisasjonen som heilskap vert meir samankopla.» (s. 40). Vidare går det fram av årsmeldinga for 2010 at det blei delt ut ca PC-ar til elevane ved dei vidaregåande skulane, og at alle IKT-konsulentane på skulane blei kursa i programvara. I Budsjett 2011 / Økonomiplan er mellom anna følgjande IT-tiltak for 2011 sett opp: - «Oppfølging av ny IT-strategi og prosessar for IT-planar. - Oppfølging av rammeverk for systemanskaffingar, IT-leveransar og IT-avtalar - Innføring av nytt løns- og personalsystem - Planlegging av digital dokumentforvaltning - Oppgradering av kontorstøttesystem - Oppgradering av sentral IT-infrastruktur (Sentrale datamaskinar, programvare og - nettverk i fylkeskommunen) i samband med innføring av nye system, ved endringar av system, eller for å skapa betre IT-tryggleik. - Vurdera felles plattform for digital skilting i HFK - Vurdera strategi for telefoni - Fokus på videomøte i fylkesadministrasjonen» Undersøkinga viser at det er i ferd med å bli innført fleire nye felles system i fylkeskommunen knytt mellom anna til arkiv og personal. Målet er å effektivisere og profesjonalisere forvaltninga. Det blir peika på at det kan vere interessant med ein forvaltingsrevisjon av korleis desse systema fungerer etter at dei har fått verke ei stund. Følgjande system skal implementerast: Personalportalen skal vere ferdig i 2012 Fylkeskommunen skal starte implementering av nytt arkivsystem i 2013 Nytt kvalitetssystem er i ferd med å bli innført 13

14 Spørsmålet fleire stiller er om fylkeskommunen klarer å hente ut dei gevinstane dei håper på frå denne satsinga. Blir prosessane meir effektive og blir dei meir profesjonaliserte? Har innføringa av nye system blitt følgt av tilstrekkeleg med opplæring og krav til IT tryggleik? Mellom anna blir det vist til risikoar i det nye personalsystemet som eit resultat av at leiarar kan anvise eigne utgifter. Dette skal utbetrast, men her vil det vere ein risiko Det blir i undersøkinga også vist til ei utfordring knytt til å handtere e-poster riktig i forhold til arkivlova. 3.5 Bygg og eigedom Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går følgjande fram om investeringar i skulebygg: «Investeringane i skulebygg har vore høge dei seinare åra og er også høge i økonomiplanperioden. Det vert investert både i nybygg og tilbygg til eksisterande skular.» (s. 43). Vidare går det fram at det er trong for store investeringar til inneklimatiltak ved skulane. Dette blir stadfesta ved at det i undersøkinga blir vist til at det er eit stort vedlikehaldsetterslep spesielt knytt til innemiljø på skular som gjer at mange skular ikkje er godkjente. Noko av årsaken er knytt til nivået på dei årlege løyvingane og det er ein risiko for at skular kan bli stengt. Når det gjeld tannhelsetenesta går det fram av budsjett 2011/økonomiplan at det er behov for å auke ressursane til opprusting av tannklinikkane. 6 Vidare går det fram av budsjett 2011/økonomiplan at det mellom anna er sett av løyvingar til utbetring av Fylkeshuset, opprusting av jordbruksskulegardar og til energiøkonomiseringstiltak. Vidare er det frå 2010 også teke inn ein budsjettpost med løyvingar til universell utforming ved fylkeskommunale bygg. Av KOSTRA-tala går det fram at Hordaland fylkeskommune nytta 4,9 % av samla netto driftsutgifter til fylkeskommunal eigedomsforvaltning i Dette er ein lågare prosent av samla netto driftsutgifter enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet i Målt i kroner per innbyggjar utgjorde netto driftsutgifter til eigedomsforvaltning 458 kr i 2010, medan brutto investeringsutgifter til eigedomsforvaltning utgjorde 905 kr. Tilsvarande tal for gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet var høvesvis 836 kr i driftsutgifter og 750 kr til investeringsutgifter. Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,9 5 6,4 8,6 9,2 9,7 Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter Budsjett 2011/Økonomiplan , s

15 Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter?? Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger år 21 20,3 20,1 23,2 22,8 22,7 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter?? Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06 0,06 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter Finansielle nøkkeltal Årsmeldinga for 2010 gjev følgjande oversyn over den økonomiske situasjonen til Hordaland fylkeskommune: «Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune viste i 2010 for tredje år på rad 0 som resultat. Samferdsel og opplæring hadde relativt store budsjettoverskridingar. Men dette vart langt på veg motverka av god skatteinngang og meirinntekter på sal av konsesjonskraft. Likevel vart det nødvendig å gjennomføra delvise strykingar av fond for å koma i balanse.» (s. 6). Det går vidare fram av årsmeldinga at innan opplæringssektoren var det spesialundervisning som hadde den største budsjettsprekken. Innan samferdselssektoren synte bussdrifta svikt både på inntekts- og utgiftssida. Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går det fram at bruttobudsjettet for investeringar var 2629,2 mill. i 2011, noko som var eit rekordhøgt investeringsnivå for Hordaland fylkeskommune (s.8). Investeringane gjeld mellom anna opplæringssektoren og samferdsel, med store prosjekt som Bergensprogrammet, Ringveg vest og Bybanen som aukar behovet for investeringsmidlar. Vidare går følgjande fram av Budsjett 2011 / Økonomiplan : «Utrekningane viser at det høge investeringsnivået vil medføra auka lånegjeld. Venta inntektsvekst dei komande åra vil dermed i hovudsak gå med til å dekka dei auka kapitalutgiftene. Med dei føresetnadene som er lagt til grunn i utrekningane vil det difor ikkje vera særleg vekst i inntektene som kan nyttast til vanleg drift. Det er difor viktig at ein no viser stor varsemd med å auka investeringane ytterlegare.» (s.9) 15

16 Det går fram av Budsjett 2011 / Økonomiplan at netto driftsresultat for 2011, 2012 og 2013 er planlagt til om lag 2,5 %, noko som er lågare enn det som er rekna å vera tilstrekkeleg for å kunne handtera svingingar i økonomien (3 %). Vidare går følgjande fram om framtidsutsikter: «Skal ein oppnå eit positivt driftsresultat også i 2014 og åra utover må anten inntektene aukast eller utgiftene reduserast i høve til opplegget i det framlagde økonomplanutkastet.» (s.11). Av KOSTRA går det fram at Hordaland fylkeskommune nytta 3,8 % av totale netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i Prosenten netto driftsutgifter til dette føremålet er redusert i perioden , og er lågare enn det som har vore gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet i perioden. Hordaland fylkeskommune sitt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter auka frå 2008 til 2010, og var 5,5 % i Tilsvarande tal for gjennomsnittet blant fylkeskommunane i landet var til samanlikning 8,8 % i Fylkeskommunen sin netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter var høgare enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet i 2010 (65 % mot 44,3 %). Det går vidare fram av KOSTRA-tala at skatt på inntekt og formue utgjorde 35,1 % av samla brutto driftsinntekter for Hordaland fylkeskommune i Statleg rammeoverføring utgjorde 39,2 %, statlege tilskot til driftsføremål utgjorde 5,8 %, sals- og leigeinntekter utgjorde 9,5 % og andre driftsinntekter utgjorde 10,4 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsutgifter i kroner per innbyggjar har auka noko frå 2008 til 2010, og ligg per 2010 på kr. Vidare har netto lånegjeld i kroner per innbyggjar auka i perioden, og ligg per 2010 over det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (8.563 kr mot kr). Fylkeskommunen sine frie inntekter, målt i kroner per innbyggjar, har i same periode også auka noko (frå kr i 2008 til kr i 2010). Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Netto driftsutgifter, adm, styring og fellesutgifter, i % av totale netto driftsutgifter. 3,8 4,4 5,1 5,6 6,4 6,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,5 0,3 0,2 8,8 4,5 2,9 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 65 58,9 52,1 44,3 44,3 40,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 145,7 157,3 152,3 132,9 143,4 142,5 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter 35, ,3 36,6 39,9 Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter 39,2 30,3 30,7 43,7 36,6 35,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter. 5,8 6,6 5,8 6,1 7,3 6,5 Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 9,5 8,6 7,5 5 4,7 4,8 Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 10,4 13,5 11,2 11,9 14,7 13,7 16

17 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Frie inntekter i kroner per innbygger Befolkningsutvikling Det går fram av KOSTRA at innbyggjartalet i Hordaland har auka frå 2008 til 2010, og at fylkeskommunen per 2010 har innbyggjarar. Fordelinga mellom aldersgrupper har vore stabil dei seinaste åra. Fylkeskommunen hadde i 2010 meir inn- og utflytting per 1000 innbyggjarar enn tidlegare år. Samstundes har Hordaland fylkeskommune mindre inn- og utflytting enn det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Registrert arbeidsløyse for aldersgruppene år og år har auka frå 1,4 % i 2008 til 2 % i 2010, og ligg om lag på gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Folkemengden i alt Andel 0-åringer 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 Andel 1-5 år 6,5 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 Andel 6-15 år 12,9 13,1 13,3 12,9 13,1 13,3 Andel år 4 4 4,1 4,1 4,1 4,2 Andel år 8,4 8,1 8 7,8 7,6 7,4 Andel år 54,4 54,4 54,3 54,5 54,6 54,6 Andel år 8, ,8 8,6 8,5 Andel 80 år og eldre 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 Innflytting per 1000 innbyggere 30,4 29,2 28, ,3 33,5 Utflytting per 1000 innbyggere 40,4 19,2 18,7 48,5 25,6 25,6 Andel innvandrerbefolkning 9,8 8,9 8,1 10 9,2 8,4 17

18 Andel av befolkningen som bor i tettsteder 76,3 77,4 77,4 74,2 75,1 74,9 Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år 2 2 1,4 2,1 2,2 1,7 Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år 2 1,9 1, ,5 4 Opplæring Vidaregåande opplæring er fylkeskommunen sitt største tenesteområde. Området omfattar all kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgre utdanning. Ifølgje nettsidene inkluderer dette vidaregåande skular, fagopplæring i bedrift, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingsteneste (OT), vaksenopplæring i regi av den enkelte skule og fagskuleutdanning. Fylkeskommunen følgjer også opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid. 7 Hordaland fylkeskommune har 46 vidaregåande skular, ein folkehøgskule og grunn- og vidaregåande undervisning for elevar i sosiale og medisinske institusjonar. Fylkeskommunen har teknisk fagskuleutdanning ved fem skular og helsefagskuleutdanning ved to skular. Det er om lag elevar og lærlingar i Hordaland fylkeskommune. Årsmeldinga for 2010 gjev følgjande oppsummering for opplæringssektoren per 2010: «Hausten 2010 tok Hordaland fylkeskommune i bruk to nye skulebygg og tre større tilbygg ved vidaregåande skular. Nordahl Grieg videregående skole i Bergen er den største og mest moderne skulebygningen fylkeskommunen har reist. Søkjartalet til fylkeskommunen sine vidaregåande skular auka med 437 til søknader. Det var i hovudsak søkjartalet til Vg 1 Studiespesialiserande som voks. Dei fire siste åra har talet på elevar ved fylkeskommunen sine vidaregåande skular auka med over 700. Ved dei private skulane har elevtalet i same periode gått ned med knapt 100.» (s. 11). I Fylkesplan for Hordaland er det sett opp følgjande kompetansemål og kompetansestrategiar (s. 24): «Kompetansemål - Fremja systematisk læring gjennom heile livet for alle innbyggjarane - Auka samhandlinga mellom opplæringsinstitusjonane og med arbeidslivet - Leggja til rette for entreprenørskap på alle nivå i utdanninga, og utvikla ein kultur for entreprenørskap - Hordaland skal ha ein god, desentralisert vidaregåande skule, og skulane skal vera viktige medspelarar i lokalsamfunnet Kompetansestrategiar - Utvikla vidaregåande skular som ressurssentra for lokalsamfunna - Stimulera til spesialisering mellom dei ulike vidaregåande skulane - Leggja til rette for ei god rådgjevingsteneste i samarbeid med kommunane - Tiltak for å hindra fråfall (drop out) i den vidaregåande skulen - Styrkja fagopplæringa, slik at flest mogeleg oppnår fagbrev - Samarbeid mellom høgskular og universitet og med andre aktuelle aktørar for å vera utviklingssentra for Vestlandet - Leggja til rette for møteplassar og tettare samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonane og næringslivet - Alle dei vidaregåande skulane skal gi tilbod om opplæring i entreprenørskap - Stimulera til læreplassar i samsvar med arbeidslivet sine behov og elevane sine fagval 7 18

19 - Styrkja arbeidet med livslang læring med IKT som viktig verktøy for desentralisert kunnskapsoverføring» Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går følgjande hovudmål og tiltaksområde for opplæringssektoren fram: «Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland fylkeskommune for skuleåret 2010 og 2011 er auka læringsutbytte og fullføring. For skuleåret er dei to tiltaksområda frå førre skuleår vidareført slik at ein skal ha særskild merksemd på Vurdering av eleven si læring og Den digitale skule. Dei to områda er valt ut på grunnlag av sentrale styringssignal og lokale vurderingar av tilstanden i opplæringssektoren.» (s. 73). Vidare er det sett opp følgjande resultatkrav: 1. Redusere del elevar med ikkje greidd i matematikk, kroppsøving og naturfag med 5 %. 2. Redusere bortvalet ved dei vidaregåande skulane med 5 %. 3. Redusere talet på lærlingar som ikkje greier fagprøven med 5 %. 4. Betre resultatet på spørsmål om fagleg rettleiing i elevundersøkinga med 5 % over nivået i Alle lærarar skal nytta SkoleArena Vurdering til karakter- og fråversføring 6. Alle lærarar skal nytta It s Learning til administrasjon av/ kommunikasjon med elevane. 7. Alle elevar skal få deler av opplæringa, i alle fag, ved bruk av digitale verktøy og læringsmiddel. 8. Alle elevar skal kjenne til døme på korleis IKT som grunnleggjande ferdigheit kan operasjonaliserast i det einskilde fag. I tillegg er det ei målsetting å auke svarprosenten på elevundersøkinga til 85 %. Budsjett 2011 / Økonomiplan peiker mellom anna på følgjande utfordringar for opplæringssektoren: - Fylkeskommunen har for mange elevplassar i høve til talet på inntekne elevar. For skuleåret 2010/11 var ca. 92 % av kapasiteten nytta. - Opplæringsavdelinga har store utfordringar både når det gjeld å gje alle elevar relevant, individuell hjelp og tilrettelagt opplæring i ordinære klassar. - Skuleåret 2009/10 hadde alle elevar i vidaregåande skule i Hordaland sine eigen berbare PC, utfordringa er å nytte dette verktøyet på en god pedagogisk måte for tilpassa opplæring. - Helde fram satsinga mot fråfall i skulen - Kvalitetsutvikling innan fag- og yrkesopplæringa Av KOSTRA-tala går det fram at netto driftsutgifter til vidaregåande opplæring utgjorde 55 % av samla netto driftsutgifter for Hordaland fylkeskommune i Dette er ein mindre prosentdel av samla netto driftsutgifter enn tidlegare år. Målt i kroner per innbyggjar år har netto driftsutgifter til vidaregåande opplæring auka noko i perioden, men ligg per 2010 noko under det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet ( kr mot ). Av totale netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonar i 2010 utgjorde studieførebuande utdanningsprogram 20,3 % av utgiftene, yrkesfaglege utdanningsprogram utgjorde 23,6 % og spesialundervisning og særskilt tilpassa undervisning utgjorde 9,2 %. I Hordaland fylkeskommune var 93,1 % av innbyggjarane mellom år i vidaregåande opplæring per Av desse var 47,3 % i studieførebuande utdanningsprogram, medan 52,7 % var i yrkesfaglege utdanningsprogram. Fordelinga mellom utdanningsprogramma var den same i Hordaland som for gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Vidare viser KOSTRA-tala at 75,3 % av søkjarar til lærlingplass blei lærlingar per Dette er ein høgare prosentdel enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (70,2 %). 18,6 % av lærarane var 60 år eller eldre i 2010, og talet har auka noko i perioden. Talet for lærarar med universitets- eller høgskuleutdanning på høgare nivå, samt pedagogisk utdanning, har auka noko i perioden, og var 24,7 % i Hordaland fylkeskommune i Dette er ein noko større prosentdel enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (21,4 %). 19

20 Delen elevar og lærlingar som har bestått vidaregåande opplæring i løpet av normert tid har vore stabil i perioden, og ligg på 56,8 % per Dette er om lag same nivå som for gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Delen elever som har slutta i løpet av året har auka noko frå 2008 til 2010, og er høgare enn det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (6,1 % mot 4,8 %). Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger år Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 55 62,3 61,1 56,4 62,4 60,8 Andel netto driftsutgifter 521,527,529,538 studieforberedende utdanningsprogram/ Studieretning 20,3 21, ,5 21,1 20,9 Andel netto driftsutgifter ,528,530,532,539 yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretning 23,6 24,9 26,4 23,1 23,6 24,7 Andel netto driftsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 9,2 8,8 8,1 10,1 9,9 9,6 Andelen av personer år som er i videregående opplæring, bostedsfylke 93,1 92,8 92,5 91,1 91,1 91 Andelen elever og lærlinger som er i studieforberedende utdanningsprogram/studieretning, bostedsfylke 47,3 47,3 47,2 47,3 46,7 46,1 Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretning, bostedsfylke 52,7 52,7 52,8 52,7 53,3 53,9 Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per ,3 75,8 77,7 70,2 69,4 72,8 Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring 78 79,1 80,4 81,2 81,8 82,5 Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 8,9 8,6 8,4 8,5 8,5 8,4 Andel lærere som er 60 år og eldre 18,6 18, ,9 17,5 17 Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning 24,7 23,5 22,7 21,4 20,8 20,1 Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning 49,8 50,6 51,2 55,2 54,8 55,5 Andel lærere med videregående utdanning 9,5 9,1 9,4 8,5 8,6 8,4 Andel elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring i løpet av normert tid 56, ,7 56,4 55,4 55,8 Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn 6,1 5,5 5,4 4,8 4,5 4,6 20

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Prosjektplan Hordaland fylkeskommune Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 N ovemer 201 6 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hordaland fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon

Hordaland fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Hordaland fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Hordaland fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Hordaland fylkeskommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4

Detaljer

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Innhald 1. Innleiing... 3 Plan for forvaltningsrevisjon 3 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2 uprioritert gruppe 5 3. Metode

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Fitjar kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 2.1

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Hordaland fylkeskommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken i fylkestinget 11.06.14 i FT-sak 4/14 Juni 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Hordaland fylkeskommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Kvinnherad kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 2016...

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

IKT-strategi. for opplæringssektoren

IKT-strategi. for opplæringssektoren IKT-strategi for opplæringssektoren 2014-15 Ikt-strategi for Opplæringsektoren 2014-15 Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Kunnskapsløftet (2006) definerer IKT som den femte dugleiken og stiller krav

Detaljer

NY ORGANISERING AV OPPLÆRINGSSEKTOREN - HOVUDPROSJEKT

NY ORGANISERING AV OPPLÆRINGSSEKTOREN - HOVUDPROSJEKT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209344-1 SAKNR 33/12 Arkivnr. 520 Dato: 12. november 2012 Saksh. Vennesland, Eystein Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglementet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Stord kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Stord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Stord kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 2016... 4 2.1

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Notat Sakshandsamar: Paal Fosdal E-post: Paal.Fosdal@sfj.no Tlf.: 90639859 Vår ref. Sak nr.: 13/3614-15 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 5435/15 Dykkar ref.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.11.2016 117578/2016 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 21.11.2016 Fylkestinget 12.12.2016 Val av ar for 2017 Bakgrunn Ifølgje kommunelova

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Anna Elisa Tryti, Ruth Ørnholt, Anne Aune, Britt Karen Spjeld, Per Morten Ekerhovd,

Anna Elisa Tryti, Ruth Ørnholt, Anne Aune, Britt Karen Spjeld, Per Morten Ekerhovd, KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/1442-104 Saksbehandlar: Ronny B. Skaar Anna Elisa Tryti, Ruth Ørnholt, Anne Aune, Britt Karen Spjeld, Per Morten Ekerhovd, Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

EIGENKONTROLL OPPFØLGING

EIGENKONTROLL OPPFØLGING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201106894-9 SAKNR. Arkivnr. 09 DATO 22. mars 2012 Saksh. Bjørgo, Vigdis Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglement pkt. 2.9. EIGENKONTROLL

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer