Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016"

Transkript

1 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare undersøkingar. Mars 2012 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr:

2 Risikokartlegging Hordaland fylkeskommune Innhald Del 1 Innleiing Om dokumentet Lesarrettleiing Forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon Overordna risiko- og vesentlegvurdering Metode Dokumentanalyse Statistikk Intervju Elektronisk spørjeundersøking Prosessmøte med kontrollutvalet... 7 Del 2 - analysegrunnlag Administrasjon og organisasjon Organisasjon Internkontroll og verksemdsstyring Internkontroll Styringssystem Personalforvaltning HMT Innkjøp Økonomiforvaltning Informasjonsteknologi Bygg og eigedom Finansielle nøkkeltal Befolkningsutvikling Opplæring Kultur og idrett Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Næringsutvikling Folkehelse Pågåande forvaltningsrevisjonsprosjekt Gjennomførte forvaltningsrevisjonar førre periode Del 3 - Risikoanalyse Risikoanalyse Administrasjon og organisasjon Opplæring Kultur og idrett Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Del 4 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Hordaland fylkeskommune Side 2

3 3

4 Del 1 Innleiing 4

5 1 Om dokumentet Dette dokumentet inneheld grunnlaget for den overordna analysen som er gjennomført i samband med utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon i Hordaland fylkeskommune. 1.1 Lesarrettleiing Forvaltningsrevisjon, plan for forvaltningsrevisjon og framgangsmåten som er nytta for å utarbeide den overordna analysen er presentert i del 1. I del 2 blir innsamla informasjon om fylkeskommunen sine verksemdsområde presentert. Dette vil utgjere grunnlaget for risikoanalysen. I del 3 vil risikoanalysen bli presentert. Analysen vil utgjere utgangspunkt for forslag til ulike forvaltningsrevisjonsprosjekt som blir presentert til slutt. I del 4 blir forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt føreslått i uprioritert rekkjefølgje basert på dei risikoar som er identifisert. 2 Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå fylkestinget sine vedtak og føresetnader, herunder å: - vurdere om forvaltninga nyttar ressursar til å løyse oppgåver som samsvarar med fylkestinget sine vedtak og føresetnader - vurdere om forvaltninga sin ressursbruk og verkemidlar er effektive i høve til måla som er satt for området - vurdere om regelverket blir etterlevd - vurdere om forvaltninga sine styringsverktøy og verkemidlar er føremålstenlege - vurdere om avgjerdsgrunnlaget frå administrasjonen til dei politiske organa samsvarar med offentlege utreiingskrav - vurdere om resultata i tenesteproduksjonen er i tråd med fylkestinget sine føresetnader og/eller om resultata for verksemda er nådd 1 Kontrollutvalet skal sjå til at verksemda årleg blir gjenstand for forvaltningsrevisjon, og er ansvarleg for å bestille forvaltningsrevisjon. 1 Forvaltningsrevisjon er regulert i forskrift om revisjon av kommunar 7. Sjå også 5

6 2.1 Plan for forvaltningsrevisjon Kva forvaltningsrevisjonsprosjekt fylkeskommunen ønskjer å gjennomføre skal framkome i ein plan for forvaltningsrevisjon. I forskrift om kontrollutval går følgjande fram: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at fylkeskommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av fylkeskommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden Overordna risiko- og vesentlegvurdering Det er eit krav om at planen skal vere basert på ein overordna risiko- og vesentlegvurdering: Planen skal baseres på en overordnet analyse av fylkeskommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Føremålet med den overordna analysen er å skaffe fram relevant informasjon om fylkeskommunen sin verksemd, slik at det er mogleg for kontrollutvalet å utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom dei ulike områda der det kan vere aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Den overordna analysen skal avdekkje indikasjonar på avvik eller sårbare område i forvaltninga, sett i høve til regelverk, politiske mål og vedtak. I denne samanhengen viser risiko til kor sannsynleg det er og konsekvensane av at det kan førekome avvik frå til døme regelverk, mål, vedtak og andre føringar som fylkeskommunen har sett for verksemda. Risiko må bli vurdert innanfor alle fylkeskommunen sine tenesteområde. På bakgrunn av risikoanalysen vil det bli utarbeidd forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt, og kontrollutvalet må skjønnsmessig vurdere dei ulike områda opp mot kvarandre, og avgjera kva områder dei meiner det er mest vesentleg å undersøke Metode Dokumentanalyse Det har blitt henta informasjon frå Årsmelding for Hordaland fylkeskommune 2010 og Budsjett 2011 / Økonomiplan , samt andre relevante planar og informasjon frå Hordaland fylkeskommune sine heimesider. I tillegg har det blitt henta informasjon frå gjennomførte tilsyn med ulike tenesteområde i fylkeskommunen Statistikk Offentleg statistikk er fyrst og fremst henta frå KOSTRA, og viser tal frå alle tenesteområda som blir gjennomgått i analysen. For å få eit fyrsteinntrykk av dei utfordringar ein fylkeskommune står ovanfor samanliknar vi fylkeskommunen med andre fylkeskommunar. For denne analysen sitt føremål er det mest føremålstenleg å samanlikna tal frå Hordaland fylkeskommune med gjennomsnittstala for fylkeskommunar i landet med unnatak av Oslo. 2 Forskrift om kontrollutvalg i fylkeskommuner og fylkeskommuner 10 3 For en nærmere presentasjon av overordnet analyse, se Kontrollutvalgsboken (KRD, 2011) kapittel 6 (tilgjengelig på 6

7 Det er også nytta tal frå skoleporten.no, som eit grunnlag for å vurdere resultat frå vidaregåande skule Intervju Det er gjennomført intervju med fylkesrådmann og administrative leiarar, samt fylkesordførar og utvalde gruppe- og utvalsleiarar i fylkeskommunen. Intervjua hadde fokus både på generelle utfordringar fylkeskommunen står overfor og særskilde utfordringar innan kvar enkelt leiar sitt fagområde. Til saman er det gjennomført 13 intervju Elektronisk spørjeundersøking Det blei sendt ut ei elektronisk spørjeundersøking til administrative leiarar i fylkeskommunen. Spørjeundersøkinga tok sikte på å avdekke kva risikoar den enkelte leiar kunne identifisere innan sitt område og andre område dei kjenner til. Spørjeundersøkinga blei sendt ut og har fått svar frå 48 administrative leiarar Prosessmøte med kontrollutvalet 2. januar 2012 blei det haldt eit prosessmøte med kontrollutvalet der kontrollutvalet diskuterte risikoar innan dei ulike tenesteområda i fylkeskommunen. Det andre prosessmøte skal haldast 27. mars der analysedokumentet blir lagt fram for kontrollutvalet i samband med prioriteringa av forvaltningsrevisjonsprosjekta. 7

8 Del 2 - analysegrunnlag 8

9 3 Administrasjon og organisasjon 3.1 Organisasjon Av Hordaland fylkeskommune sine nettsider går det fram at fylkesadministrasjonen har to stabsavdelingar og fem fagavdelingar. Vidare er det oppretta ein prosjektorganisasjon for utbygging av Bybanen, som er ei eining direkte under fylkesrådmannen. Dei fem fagavdelingane er inndelt i seksjonar ut frå ansvarsområde og oppgåver. 4 Det går fram av Årsmelding 2010 at den administrative organiseringa blei endra i 2010: «I 2010 vart det gjort ein del omleggingar i seksjonsinndelinga i fleire avdelingar, m.a. for å tilpassa organisasjonen nye oppgåver i samband med forvaltingsreforma. Regionalavdelinga og samferdelsavdelinga har fått nye seksjonsinndelingar. Arbeidslaga er lagde ned og oppgåvene vert i hovudsak vidareført i avdelingane. Informasjonstenesta, juridisk seksjon og fylkesrådmannen sin «nærstab» er overført til organisasjonsavdelinga som også har fått justert seksjonsinndeling. Bybanen utbygging har kome inn som ei ny eining direkte under fylkesrådmannen.» I dag har Kultur- og idrettsavdelinga ansvar for fylkesarkivet, fylkesbiblioteket, idrett og friluftsliv, kulturminnevern og museum og kunst- og kulturformidling. Opplæringsavdelinga består av ein drifts- og utviklingsseksjon, eit fagopplæringskontor, ein pedagogisk seksjon og ein administrasjonsseksjon. Samferdselsavdelinga har ein forvaltningsseksjon, ein vegseksjon og ein transportseksjon. Samferdselsavdelinga inkluderer også Skyss. Regionalavdelinga består av ein planseksjon, ein utviklingsseksjon, ein klima- og naturressursseksjon og ein næringsseksjon. Vidare har Regionalavdelinga ansvar for Europakontoret og to stabseiningar: analyse, utgreiing og dokumentasjon og administrative-økonomiske støttefunksjonar. Tannhelseavdelinga har ein administrasjonsseksjon, og består vidare av fem tannhelsedistrikt og tilhøyrande tannklinikkar. 4 9

10 I Fylkesplan for Hordaland er det formulert ein visjon for fylket: «Hordland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk Vestlandsregion» (s. 8), og følgjande generelle utfordringar blir trekt fram (s.11): - Verdiskaping - Fokus på økonomisk verdiskaping som skjer i næringsverksemd i private og offentlege bedrifter. - Mennesket i sentrum Deltaking og likestilling, kommunikasjonsteknologi og folkehelse. - Utviklinga i Hordaland Særtrekk ved fylket, regioner i endring og storbyen Bergen i høve til resten av fylket. - Den regionale politikken Utvikla regionen sine ressursar og føremoner. Vidare er det i Fylkesplan for Hordaland sett opp fire fanesaker med tilhøyrande mål (s.10): - Næringsutvikling auka bruk av naturgass i Hordaland o Auka bruk av naturgass innanlands - Kompetanse Bergen som kunnskaps- og utdanningsby o Bergen skal utviklast vidare som kunnskaps- og utdanningsby, som grunnlag for innovasjon og verdiskaping. - Kultur kulturbasert næring o Hordaland skal bli Noregs festivalfylke og eit senter for musikkindustri. - Transport, areal og miljø betre kommunikasjonar o Infrastrukturen skal utviklast for å redusera transportkostnader og fremja velferd. 3.2 Internkontroll og verksemdsstyring Av Årsmelding 2010 går det fram at nytt løns- og personalsystem er under innføring, og at systemet gradvis skal bli tatt i bruk fram til sommaren Vidare blei det i følgje Årsmelding 2010 laga IT-planar i kvar avdeling, og ein har arbeidd med å etablera felles rammeverk for systemanskaffingar for å sikra betre gjennomføring av innkjøp. I årsmeldinga går det også fram at sentralarkivet og fylkesarkivet våren 2010 starta eit arbeid med ein arkivplan for fylkeskommunen, som skal gje retningslinjer for handsaming av informasjon og dokumentasjon. Arkivplanen skal vera ferdig våren Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går følgjande fram om prosjekt i organisasjonsavdelinga: «Organisasjonsavdelinga har sitt hovudfokus retta inn mot å utvikle fylkeskommunen som organisasjon og hjelpe avdelingane i samband med dette. Dei største prosjekta i 2011 er knytt opp mot nytt løns- og personalsystem, utvikling av leiarskap, nytt kvalitetssystem, ny kommunikasjonsstrategi og IT-tekniske løysingar for kollektivtrafikken.» (s. 63). Når det gjeld sjukefråvær går følgjande fram av årsmeldinga for 2010: «Hordaland fylkeskommune har som mål at sjukefråværet ikkje skal overstiga 5,6 %. Dette målet vart nådd i 2010, med eit samla sjukefråvær på 5,5 %, ein markant reduksjon frå 2009 (6,3 %)» (s. 39). 5 Fylkesplan for Hordaland er forlenga inntil vidare 10

11 3.2.1 Internkontroll I samband med innføring av fleire nye felles system for fylkeskommunen skal det også etablerast eit nytt kvalitetssystem som skal ivareta internkontrollkravet i kommuneloven. Arbeidet er pågåande, men det blir i undersøkinga peika på at det kan vere aktuelt å sjå på korleis dette fungerer i 2013 eller seinare. I undersøkinga kjem det også fram at det er etablert ei ny ordning knytt til fylkeskommunen sin eigenkontroll. Organisasjonsavdelinga gjennomfører ein årleg gjennomgang av prioriterte tema som dei rapporterer på til rådmannen. I år er følgjande tema gjenstand for evaluering: Personal (sjukefråvær og medarbeidaroppfølging) HMT (handlingsplaner og avvikshandtering) Informasjonstryggleik Beredskap Oppfølginga av sjukefråvær er gjennomført og rapporten er sendt til rådmannen Styringssystem I undersøkinga blir det peika på kor viktig det er at avdelingane i fylkeskommunen har eit godt system for målstyring, og det blir stilt spørsmål ved om avdelingane i stor nok grad har eit system for dette. Sentrale spørsmål er om måla som avdelingane jobbar etter er målbare og i kva grad måloppnåing blir jamleg evaluert. Dette er også relevant i forhold til korleis dei politiske måla blir følgt opp. Korleis blir dei politiske måla operasjonalisert av administrasjonen og korleis evaluerer administrasjonen om dei når desse måla eller ikkje. Det kan tenkjast at det er store skilnader mellom dei ulike avdelingane og at det dermed er behov for ei synleggjering av kva målstyringssystem fylkeskommunen har etablert. Det blir i undersøkinga også vist til at det har skjedd ei vesentleg utvikling med omsyn til overordna styringsdokument, gjennomføringsdokument og kontrolldokument. Hovudutfordringa er mellom anna og sikre at alle leiarane er kjend med dokumenta og etterlever desse i kvardagen. Elles er vedtaksoppfølging eit område som blir framheva i undersøkinga. Korleis blir politiske vedtak og oppfølging av vedtak registrert? Eit område som blir spesielt nemnt er i kva grad verbalforslaga til budsjettet blir følgt opp, og det blir peika på at det kunne ha vore interessant med ein gjennomgang av oppfølginga av slike verbalforslag. Eit tema som også blir nemnt som eit interessant område som det kan vere knytt risiko til, er kvaliteten på fylkeskommune sin prosjektstyring Personalforvaltning Med over 300 linjeleiarar i den fylkeskommunale organisasjonen kan det vere utfordrande å etablere og praktisere ein sams personalforvaltning i heile verksemda. Ei utfordring som det blir vist til i undersøkinga er å gjere alle system og rutinar tydelege og godt nok kjent i alle einingane. Eit av hovudproblemet er mellom anna å sikre at alle leiarar med personalansvar tek dette ansvaret på alvor og følgjer opp medarbeidarar slik dei skal. Det kan vere ein tendens til at medarbeidarar i for stor grad tek kontakt med personaleininga sentralt i staden for å følgje linja, noko som kan tyde på at ikkje spørsmål blir handtert på det nivå det skal. Eit tema som blir framheva som interessant er korleis den delegerte fullmakta til å fastsette kompetanse og dermed også løn til undervisningspersonell blir handtert på den einskilde skule. Det blir også peika på at rekruttering er eit område som burde blitt sett nærare på for å undersøke korleis dette blir praktisert og om ein har klart å etablere ein felles praksis på dette i fylkeskommunen. 11

12 Vidare blir det i undersøkinga stilt spørsmål ved kva rutinar fylkeskommunen har knytt til handtering av vanskelege personalsaker, oppseiingar, medarbeidarsamtalar, dokumentasjon av avvik og åtvaringar m.m. Det blir vist til at det har blitt avdekka svikt i desse systema tidlegare, mellom anna på skulane. Det blir derfor peika på at det er eit behov for å sikre at desse prosessane blir ivareteke i heile fylkeskommunen. Eit spørsmål i samband med dette er om avdelingane og einingane opplever at dei får tilstrekkeleg støtte og rettleiing frå den sentrale staben i vanskelege personalsaker Ei annan problemstilling som blir framheva er i kva grad og korleis fylkeskommunen arbeidar med målet om å redusere talet på deltidsstillingar. Det blir i undersøkinga vist til at talet på deltidsstillingar er stabilt sjølv om det er uttalt mål å redusere dette talet. Spørsmålet er mellom anna om det er frivillig eller ufrivillig deltid og kva tiltak fylkeskommunen har sett i verk på område. Eit anna spørsmål som blir reist er i kva fylkeskommunen nyttar vikarbyrå, og korleis slike avtalar eventuelt blir handtert. Sjukefråvær er også eit tema som blir nemnt i undersøkinga, spesielt med fokus på refusjon av sjukeløn og i kva grad fylkeskommunen har gode rutinar som sikrar at ein får refundert dei pengane som fylkeskommunen har krav på. Det blir peika på at riktige refusjonar avhenger av at alle einingane rapporterer korrekt inn til fylkeskommunen sin stab. Det blir mellom anna stilt spørsmål ved korleis sjukefråvær blir registrert på skulane på dagar der gjerne læraren som er sjuk har få undervisningstimar. I dag er det samla sjukefråværet i fylkeskommunen på om lag 6 %, og fleire viser til at dette ikkje er urovekkande. Det blir også framheva at fylkeskommunen nyleg har oppdatert rutinar og gjennomført opplæring på området. Det blir også framheva at arbeidet med sjukefråvær er eit av tema som får prioritert fokus i fylkeskommune sin eigenkontroll. Samtidig som det blir vist til fleire aktuelle utfordringsområde på personalområdet blir det også framheva at den nye personalportalen som er etablert vil få positive verknader for organisasjonen med omsyn til å etablere ein sams praksis og eit godt reiskap for handtere personalrelaterte saker i heile organisasjonen HMT Det kjem fram i undersøkinga at ein forvaltningsrevisjon av HMT kunne vore interessant. Mellom anna blir det vist til skulane der dei har ein årleg HMT rapportering, men der det kan variere i kva grad formelle rutinar er på plass i alle einingane. Spørsmålet er om alle avvik blir registrert og rapporter (t.d. vold og mobbing i skulane) og om det er ei sams oppfatning av kva som skal registrerast på dei ulike skulane. Det er også spørsmål knytt til korleis rapporterte avvik blir det følgt opp. Andre sentrale spørsmål som blir stilt er korleis rapporterte avvik fordeler seg mellom skulane, og kva eventuelle skilnader skuldast Innkjøp Det er fleire i undersøkinga som viser til at innkjøp er eit område som er komplekst og utfordrande. Eit utfordringsområde som blir nemnt som utgangspunkt for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt er manglande lojalitet til fylkeskommunen sine rammeavtalar for innkjøp. Andre viser også til at lov om offentlege anskaffelser ikkje blir etterlevd i tilstrekkeleg grad. Det blir også framheva i undersøkinga at kontraktsoppfølging er eit viktig tema som kan vere gjenstand for forvaltningsrevisjon. Mellom anna blir det vist til utfordringar knytt til leiekontraktar og liknande. 12

13 3.3 Økonomiforvaltning Økonomiforvaltning er eit område som fleire viser til som eit viktig område der det er avgjerande at ein har tilstrekkeleg med kontroll. Undersøkingar knytt til god økonomistyring og god ressursforvaltning blir framheva som viktige. Når det gjeld prosessar og rutinar knytt til økonomiforvaltninga blir det peika på at innkrevjingsområdet er særs ressurskrevjande både med omsyn til arbeid og med omsyn til at ein ikkje klarer å krevje inn alle pengane fylkeskommunen har krav på. Dette gjeld på fleire område slik som til dømes innkrevjing av betaling for skule PC og innkrevjing av manglande betaling av billettar på kollektivtransport. Også innanfor tannhelse er det ei utfordring knytt til innkrevjing av betalingar, spesielt knytt til akutt tannbehandling av ferierande utlendingar. Når det gjeld betaling for skule PC er fylkeskommunen i gang med å vurdere alternative betalingsformer som kan minske arbeidet med manglande innbetalingar slik som t.d. å krevje betaling i forkant av utlevering av PC. Elles blir det framheva at område der det er kontantbehandling involvert vil det vere ein risiko for misleghald slik som t.d. innan tannhelse. Det blir i undersøkinga også peika på ein utfordrande bemanningssituasjon knytt til økonomieininga. 3.4 Informasjonsteknologi Følgjande går fram av Årsmelding 2010 om arbeidet med IT-løysingar for Hordaland fylkeskommune: «Det har vore jobba med å testa ut og etablera fellesløysingar på ulike plan, som sikker utskrift, låsesystem/tilgangskontroll til bygg, informasjonstavler, betre bruk av videokonferanseløysing m.m. Etablering av slike fellesløysingar bidreg til at ein kan ta ut stordriftsfordelar og at organisasjonen som heilskap vert meir samankopla.» (s. 40). Vidare går det fram av årsmeldinga for 2010 at det blei delt ut ca PC-ar til elevane ved dei vidaregåande skulane, og at alle IKT-konsulentane på skulane blei kursa i programvara. I Budsjett 2011 / Økonomiplan er mellom anna følgjande IT-tiltak for 2011 sett opp: - «Oppfølging av ny IT-strategi og prosessar for IT-planar. - Oppfølging av rammeverk for systemanskaffingar, IT-leveransar og IT-avtalar - Innføring av nytt løns- og personalsystem - Planlegging av digital dokumentforvaltning - Oppgradering av kontorstøttesystem - Oppgradering av sentral IT-infrastruktur (Sentrale datamaskinar, programvare og - nettverk i fylkeskommunen) i samband med innføring av nye system, ved endringar av system, eller for å skapa betre IT-tryggleik. - Vurdera felles plattform for digital skilting i HFK - Vurdera strategi for telefoni - Fokus på videomøte i fylkesadministrasjonen» Undersøkinga viser at det er i ferd med å bli innført fleire nye felles system i fylkeskommunen knytt mellom anna til arkiv og personal. Målet er å effektivisere og profesjonalisere forvaltninga. Det blir peika på at det kan vere interessant med ein forvaltingsrevisjon av korleis desse systema fungerer etter at dei har fått verke ei stund. Følgjande system skal implementerast: Personalportalen skal vere ferdig i 2012 Fylkeskommunen skal starte implementering av nytt arkivsystem i 2013 Nytt kvalitetssystem er i ferd med å bli innført 13

14 Spørsmålet fleire stiller er om fylkeskommunen klarer å hente ut dei gevinstane dei håper på frå denne satsinga. Blir prosessane meir effektive og blir dei meir profesjonaliserte? Har innføringa av nye system blitt følgt av tilstrekkeleg med opplæring og krav til IT tryggleik? Mellom anna blir det vist til risikoar i det nye personalsystemet som eit resultat av at leiarar kan anvise eigne utgifter. Dette skal utbetrast, men her vil det vere ein risiko Det blir i undersøkinga også vist til ei utfordring knytt til å handtere e-poster riktig i forhold til arkivlova. 3.5 Bygg og eigedom Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går følgjande fram om investeringar i skulebygg: «Investeringane i skulebygg har vore høge dei seinare åra og er også høge i økonomiplanperioden. Det vert investert både i nybygg og tilbygg til eksisterande skular.» (s. 43). Vidare går det fram at det er trong for store investeringar til inneklimatiltak ved skulane. Dette blir stadfesta ved at det i undersøkinga blir vist til at det er eit stort vedlikehaldsetterslep spesielt knytt til innemiljø på skular som gjer at mange skular ikkje er godkjente. Noko av årsaken er knytt til nivået på dei årlege løyvingane og det er ein risiko for at skular kan bli stengt. Når det gjeld tannhelsetenesta går det fram av budsjett 2011/økonomiplan at det er behov for å auke ressursane til opprusting av tannklinikkane. 6 Vidare går det fram av budsjett 2011/økonomiplan at det mellom anna er sett av løyvingar til utbetring av Fylkeshuset, opprusting av jordbruksskulegardar og til energiøkonomiseringstiltak. Vidare er det frå 2010 også teke inn ein budsjettpost med løyvingar til universell utforming ved fylkeskommunale bygg. Av KOSTRA-tala går det fram at Hordaland fylkeskommune nytta 4,9 % av samla netto driftsutgifter til fylkeskommunal eigedomsforvaltning i Dette er ein lågare prosent av samla netto driftsutgifter enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet i Målt i kroner per innbyggjar utgjorde netto driftsutgifter til eigedomsforvaltning 458 kr i 2010, medan brutto investeringsutgifter til eigedomsforvaltning utgjorde 905 kr. Tilsvarande tal for gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet var høvesvis 836 kr i driftsutgifter og 750 kr til investeringsutgifter. Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,9 5 6,4 8,6 9,2 9,7 Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter Budsjett 2011/Økonomiplan , s

15 Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter?? Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger år 21 20,3 20,1 23,2 22,8 22,7 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter?? Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06 0,06 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter Finansielle nøkkeltal Årsmeldinga for 2010 gjev følgjande oversyn over den økonomiske situasjonen til Hordaland fylkeskommune: «Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune viste i 2010 for tredje år på rad 0 som resultat. Samferdsel og opplæring hadde relativt store budsjettoverskridingar. Men dette vart langt på veg motverka av god skatteinngang og meirinntekter på sal av konsesjonskraft. Likevel vart det nødvendig å gjennomføra delvise strykingar av fond for å koma i balanse.» (s. 6). Det går vidare fram av årsmeldinga at innan opplæringssektoren var det spesialundervisning som hadde den største budsjettsprekken. Innan samferdselssektoren synte bussdrifta svikt både på inntekts- og utgiftssida. Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går det fram at bruttobudsjettet for investeringar var 2629,2 mill. i 2011, noko som var eit rekordhøgt investeringsnivå for Hordaland fylkeskommune (s.8). Investeringane gjeld mellom anna opplæringssektoren og samferdsel, med store prosjekt som Bergensprogrammet, Ringveg vest og Bybanen som aukar behovet for investeringsmidlar. Vidare går følgjande fram av Budsjett 2011 / Økonomiplan : «Utrekningane viser at det høge investeringsnivået vil medføra auka lånegjeld. Venta inntektsvekst dei komande åra vil dermed i hovudsak gå med til å dekka dei auka kapitalutgiftene. Med dei føresetnadene som er lagt til grunn i utrekningane vil det difor ikkje vera særleg vekst i inntektene som kan nyttast til vanleg drift. Det er difor viktig at ein no viser stor varsemd med å auka investeringane ytterlegare.» (s.9) 15

16 Det går fram av Budsjett 2011 / Økonomiplan at netto driftsresultat for 2011, 2012 og 2013 er planlagt til om lag 2,5 %, noko som er lågare enn det som er rekna å vera tilstrekkeleg for å kunne handtera svingingar i økonomien (3 %). Vidare går følgjande fram om framtidsutsikter: «Skal ein oppnå eit positivt driftsresultat også i 2014 og åra utover må anten inntektene aukast eller utgiftene reduserast i høve til opplegget i det framlagde økonomplanutkastet.» (s.11). Av KOSTRA går det fram at Hordaland fylkeskommune nytta 3,8 % av totale netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i Prosenten netto driftsutgifter til dette føremålet er redusert i perioden , og er lågare enn det som har vore gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet i perioden. Hordaland fylkeskommune sitt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter auka frå 2008 til 2010, og var 5,5 % i Tilsvarande tal for gjennomsnittet blant fylkeskommunane i landet var til samanlikning 8,8 % i Fylkeskommunen sin netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter var høgare enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet i 2010 (65 % mot 44,3 %). Det går vidare fram av KOSTRA-tala at skatt på inntekt og formue utgjorde 35,1 % av samla brutto driftsinntekter for Hordaland fylkeskommune i Statleg rammeoverføring utgjorde 39,2 %, statlege tilskot til driftsføremål utgjorde 5,8 %, sals- og leigeinntekter utgjorde 9,5 % og andre driftsinntekter utgjorde 10,4 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsutgifter i kroner per innbyggjar har auka noko frå 2008 til 2010, og ligg per 2010 på kr. Vidare har netto lånegjeld i kroner per innbyggjar auka i perioden, og ligg per 2010 over det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (8.563 kr mot kr). Fylkeskommunen sine frie inntekter, målt i kroner per innbyggjar, har i same periode også auka noko (frå kr i 2008 til kr i 2010). Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Netto driftsutgifter, adm, styring og fellesutgifter, i % av totale netto driftsutgifter. 3,8 4,4 5,1 5,6 6,4 6,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,5 0,3 0,2 8,8 4,5 2,9 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 65 58,9 52,1 44,3 44,3 40,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 145,7 157,3 152,3 132,9 143,4 142,5 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter 35, ,3 36,6 39,9 Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter 39,2 30,3 30,7 43,7 36,6 35,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter. 5,8 6,6 5,8 6,1 7,3 6,5 Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 9,5 8,6 7,5 5 4,7 4,8 Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 10,4 13,5 11,2 11,9 14,7 13,7 16

17 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Frie inntekter i kroner per innbygger Befolkningsutvikling Det går fram av KOSTRA at innbyggjartalet i Hordaland har auka frå 2008 til 2010, og at fylkeskommunen per 2010 har innbyggjarar. Fordelinga mellom aldersgrupper har vore stabil dei seinaste åra. Fylkeskommunen hadde i 2010 meir inn- og utflytting per 1000 innbyggjarar enn tidlegare år. Samstundes har Hordaland fylkeskommune mindre inn- og utflytting enn det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Registrert arbeidsløyse for aldersgruppene år og år har auka frå 1,4 % i 2008 til 2 % i 2010, og ligg om lag på gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Folkemengden i alt Andel 0-åringer 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 Andel 1-5 år 6,5 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 Andel 6-15 år 12,9 13,1 13,3 12,9 13,1 13,3 Andel år 4 4 4,1 4,1 4,1 4,2 Andel år 8,4 8,1 8 7,8 7,6 7,4 Andel år 54,4 54,4 54,3 54,5 54,6 54,6 Andel år 8, ,8 8,6 8,5 Andel 80 år og eldre 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 Innflytting per 1000 innbyggere 30,4 29,2 28, ,3 33,5 Utflytting per 1000 innbyggere 40,4 19,2 18,7 48,5 25,6 25,6 Andel innvandrerbefolkning 9,8 8,9 8,1 10 9,2 8,4 17

18 Andel av befolkningen som bor i tettsteder 76,3 77,4 77,4 74,2 75,1 74,9 Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år 2 2 1,4 2,1 2,2 1,7 Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år 2 1,9 1, ,5 4 Opplæring Vidaregåande opplæring er fylkeskommunen sitt største tenesteområde. Området omfattar all kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgre utdanning. Ifølgje nettsidene inkluderer dette vidaregåande skular, fagopplæring i bedrift, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingsteneste (OT), vaksenopplæring i regi av den enkelte skule og fagskuleutdanning. Fylkeskommunen følgjer også opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid. 7 Hordaland fylkeskommune har 46 vidaregåande skular, ein folkehøgskule og grunn- og vidaregåande undervisning for elevar i sosiale og medisinske institusjonar. Fylkeskommunen har teknisk fagskuleutdanning ved fem skular og helsefagskuleutdanning ved to skular. Det er om lag elevar og lærlingar i Hordaland fylkeskommune. Årsmeldinga for 2010 gjev følgjande oppsummering for opplæringssektoren per 2010: «Hausten 2010 tok Hordaland fylkeskommune i bruk to nye skulebygg og tre større tilbygg ved vidaregåande skular. Nordahl Grieg videregående skole i Bergen er den største og mest moderne skulebygningen fylkeskommunen har reist. Søkjartalet til fylkeskommunen sine vidaregåande skular auka med 437 til søknader. Det var i hovudsak søkjartalet til Vg 1 Studiespesialiserande som voks. Dei fire siste åra har talet på elevar ved fylkeskommunen sine vidaregåande skular auka med over 700. Ved dei private skulane har elevtalet i same periode gått ned med knapt 100.» (s. 11). I Fylkesplan for Hordaland er det sett opp følgjande kompetansemål og kompetansestrategiar (s. 24): «Kompetansemål - Fremja systematisk læring gjennom heile livet for alle innbyggjarane - Auka samhandlinga mellom opplæringsinstitusjonane og med arbeidslivet - Leggja til rette for entreprenørskap på alle nivå i utdanninga, og utvikla ein kultur for entreprenørskap - Hordaland skal ha ein god, desentralisert vidaregåande skule, og skulane skal vera viktige medspelarar i lokalsamfunnet Kompetansestrategiar - Utvikla vidaregåande skular som ressurssentra for lokalsamfunna - Stimulera til spesialisering mellom dei ulike vidaregåande skulane - Leggja til rette for ei god rådgjevingsteneste i samarbeid med kommunane - Tiltak for å hindra fråfall (drop out) i den vidaregåande skulen - Styrkja fagopplæringa, slik at flest mogeleg oppnår fagbrev - Samarbeid mellom høgskular og universitet og med andre aktuelle aktørar for å vera utviklingssentra for Vestlandet - Leggja til rette for møteplassar og tettare samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonane og næringslivet - Alle dei vidaregåande skulane skal gi tilbod om opplæring i entreprenørskap - Stimulera til læreplassar i samsvar med arbeidslivet sine behov og elevane sine fagval 7 18

19 - Styrkja arbeidet med livslang læring med IKT som viktig verktøy for desentralisert kunnskapsoverføring» Av Budsjett 2011 / Økonomiplan går følgjande hovudmål og tiltaksområde for opplæringssektoren fram: «Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland fylkeskommune for skuleåret 2010 og 2011 er auka læringsutbytte og fullføring. For skuleåret er dei to tiltaksområda frå førre skuleår vidareført slik at ein skal ha særskild merksemd på Vurdering av eleven si læring og Den digitale skule. Dei to områda er valt ut på grunnlag av sentrale styringssignal og lokale vurderingar av tilstanden i opplæringssektoren.» (s. 73). Vidare er det sett opp følgjande resultatkrav: 1. Redusere del elevar med ikkje greidd i matematikk, kroppsøving og naturfag med 5 %. 2. Redusere bortvalet ved dei vidaregåande skulane med 5 %. 3. Redusere talet på lærlingar som ikkje greier fagprøven med 5 %. 4. Betre resultatet på spørsmål om fagleg rettleiing i elevundersøkinga med 5 % over nivået i Alle lærarar skal nytta SkoleArena Vurdering til karakter- og fråversføring 6. Alle lærarar skal nytta It s Learning til administrasjon av/ kommunikasjon med elevane. 7. Alle elevar skal få deler av opplæringa, i alle fag, ved bruk av digitale verktøy og læringsmiddel. 8. Alle elevar skal kjenne til døme på korleis IKT som grunnleggjande ferdigheit kan operasjonaliserast i det einskilde fag. I tillegg er det ei målsetting å auke svarprosenten på elevundersøkinga til 85 %. Budsjett 2011 / Økonomiplan peiker mellom anna på følgjande utfordringar for opplæringssektoren: - Fylkeskommunen har for mange elevplassar i høve til talet på inntekne elevar. For skuleåret 2010/11 var ca. 92 % av kapasiteten nytta. - Opplæringsavdelinga har store utfordringar både når det gjeld å gje alle elevar relevant, individuell hjelp og tilrettelagt opplæring i ordinære klassar. - Skuleåret 2009/10 hadde alle elevar i vidaregåande skule i Hordaland sine eigen berbare PC, utfordringa er å nytte dette verktøyet på en god pedagogisk måte for tilpassa opplæring. - Helde fram satsinga mot fråfall i skulen - Kvalitetsutvikling innan fag- og yrkesopplæringa Av KOSTRA-tala går det fram at netto driftsutgifter til vidaregåande opplæring utgjorde 55 % av samla netto driftsutgifter for Hordaland fylkeskommune i Dette er ein mindre prosentdel av samla netto driftsutgifter enn tidlegare år. Målt i kroner per innbyggjar år har netto driftsutgifter til vidaregåande opplæring auka noko i perioden, men ligg per 2010 noko under det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet ( kr mot ). Av totale netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonar i 2010 utgjorde studieførebuande utdanningsprogram 20,3 % av utgiftene, yrkesfaglege utdanningsprogram utgjorde 23,6 % og spesialundervisning og særskilt tilpassa undervisning utgjorde 9,2 %. I Hordaland fylkeskommune var 93,1 % av innbyggjarane mellom år i vidaregåande opplæring per Av desse var 47,3 % i studieførebuande utdanningsprogram, medan 52,7 % var i yrkesfaglege utdanningsprogram. Fordelinga mellom utdanningsprogramma var den same i Hordaland som for gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Vidare viser KOSTRA-tala at 75,3 % av søkjarar til lærlingplass blei lærlingar per Dette er ein høgare prosentdel enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (70,2 %). 18,6 % av lærarane var 60 år eller eldre i 2010, og talet har auka noko i perioden. Talet for lærarar med universitets- eller høgskuleutdanning på høgare nivå, samt pedagogisk utdanning, har auka noko i perioden, og var 24,7 % i Hordaland fylkeskommune i Dette er ein noko større prosentdel enn det som var gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (21,4 %). 19

20 Delen elevar og lærlingar som har bestått vidaregåande opplæring i løpet av normert tid har vore stabil i perioden, og ligg på 56,8 % per Dette er om lag same nivå som for gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Delen elever som har slutta i løpet av året har auka noko frå 2008 til 2010, og er høgare enn det som er gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet (6,1 % mot 4,8 %). Hordaland fylkeskommune Gj.snitt alle fylkeskommuner i landet (utenom Oslo) Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger år Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 55 62,3 61,1 56,4 62,4 60,8 Andel netto driftsutgifter 521,527,529,538 studieforberedende utdanningsprogram/ Studieretning 20,3 21, ,5 21,1 20,9 Andel netto driftsutgifter ,528,530,532,539 yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretning 23,6 24,9 26,4 23,1 23,6 24,7 Andel netto driftsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 9,2 8,8 8,1 10,1 9,9 9,6 Andelen av personer år som er i videregående opplæring, bostedsfylke 93,1 92,8 92,5 91,1 91,1 91 Andelen elever og lærlinger som er i studieforberedende utdanningsprogram/studieretning, bostedsfylke 47,3 47,3 47,2 47,3 46,7 46,1 Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretning, bostedsfylke 52,7 52,7 52,8 52,7 53,3 53,9 Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per ,3 75,8 77,7 70,2 69,4 72,8 Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring 78 79,1 80,4 81,2 81,8 82,5 Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 8,9 8,6 8,4 8,5 8,5 8,4 Andel lærere som er 60 år og eldre 18,6 18, ,9 17,5 17 Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning 24,7 23,5 22,7 21,4 20,8 20,1 Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning 49,8 50,6 51,2 55,2 54,8 55,5 Andel lærere med videregående utdanning 9,5 9,1 9,4 8,5 8,6 8,4 Andel elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring i løpet av normert tid 56, ,7 56,4 55,4 55,8 Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn 6,1 5,5 5,4 4,8 4,5 4,6 20

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer