ÅRSRAPPORT Fjell kirke er et møtested for alle.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT Fjell kirke er et møtested for alle."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2016 Fjell kirke er et møtested for alle Dato: MR-leder

2 Side 2 av 26

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Menighetsrådet Administrasjon Statistikk fra kirkelig årsstatistikk Menighetsrådets virksomhetsområder i Gudstjenester og kirkelige handlinger Trosopplæring Gøy med musikk Konfirmasjon og ungdomsarbeidet Diakoni Samarbeid med skoler og barnehager Kulturvirksomhet Dialogarbeid Økumenisk samarbeid vennskapsmenighet Informasjonsarbeid Kirkebygg og uteområder Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner Menighetens virksomhetsplan for Side 3 av 26

4 1.0 Menighetsrådet Faste representanter: Eilin Ekeland, leder Egil Fladmark, vara fellesrådet Jørgen Haugseth, repr.fellesrådet Annette Weberg, økonomikontakt Kirsten Skille Anne Merete Jensen Ivar Flaten, sogneprest Vara representanter: Bjørnulf Borge Ingrid Lycke Ellingsen Hans Olav Kongsvik Bodil Johannessen Godwin Brown Narnor (flyttet) Vi praktiserer fortsatt tilnærmet likhet mellom de elleve medlemmene slik at også vararepresentanter kalles inn til alle møter og fyller verv i menighetsrådet. Det ble gjennomført 9 møter i menighetsrådet og det ble behandlet 95 saker. Utvalg og komiteer med representanter (MR) Kulturkomiteen Planlagt og gjennomført kirkens kulturkvelder. Ledes av Galina Trintsoukova. Medlemmer: Per Roar Ekeland, Jan Haug, Helge Johansen, Grete Rognan, Kjell Norman Nilsen, Egil Fladmark og Anne Kathrine Bondø. Trosopplæringsutvalg Plan for trosopplæring godkjent og trosopplæringsutvalget for Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen ledes av Kjersti Reknes. Jorunn Lyng Haugseth har deltatt fra Fjell menighet. Diakoniutvalget Har hatt delansvar for noen gudstjenester og ellers jobbet med å videreutvikle diakonale tiltak. Utvalget ledes av diakon Signe Myklebust. Medlemmer: Ingrid Lycke Ellingsen, Anne Jensen og Ingvild Tågvold Flaten. Bevertningsgruppe Ingvild Tågvold Flaten og Eilin Ekeland har koordinert kirkekaffe og kveldsmat etter alle gudstjenester og arrangementer i samråd med menighetsrådet og kulturkomiteen. Det er svært mange som bidrar som kakebakere og på kjøkkenet. Vaktmesterteam Øystein Wall, Egil Fladmark, Rolf Skille og Jan Haug utgjør et vaktmesterteam for oppfølging av underetasjen. Koordinator for gudstjenestene/organisering av frivilliges innsats Ingvild Tågvold Flaten. Koordinator for dugnadsarbeid ute og inne Kirsten Skille Representasjon i styrer og råd (MR) Eilin Ekeland har sittet i prostirådet. Jørgen Haugseth har vært representant til fellesrådet med Egil Fladmark som vararepresentant. Ingrid Lyche Ellingsen har vært Kirkens nødhjelp og bymisjonens kontakt. Grete Rognan har vært menighetens representant i Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Side 4 av 26

5 Viktige saker i året som har gått Bispedømmerådet vedtok nedskjæringer på presteressursene i Drammen prosti, og menighetsrådet engasjerte seg aktivt i å finne gode løsninger i den situasjonen. Resultatet for Fjell menighet ble at sokneprest Ivar Flaten skal jobbe 20% som prosterådgiver og setteprost. Som del av soknepreststillingen er det nå formalisert at den inneholder dialogfunksjon for prostiet/bispedømmet tallfestet til 30% i tråd med det omfang av dialogarbeid som er utviklet de siste 10 årene. 2.0 Administrasjon Sokneprest Ivar Flaten 100 % Diakon Signe Myklebust 50 % Kantor Galina Trintsoukova 80 % Kirketjener Wenche Solbakken 50 % Kateket Runar Reknes 100% i Strømsø, Fjell og Tangen menigheter Trosopplærer Kjersti Haave Reknes 100% i prostiet (Kjersti har ansvar for trosopplæring i Strømsø, Strømsgodset Fjell og Tangen menigheter og er i tillegg teamleder for alle trosopplærere i Drammen prosti. Hun har kontor i Fjell kirke.) Fast vikar for sokneprest: Else Liv Kortner Faye (fram til 1.7 så ble Else Liv pensjonist) Vikarer for kirketjener: Emma Celine Støvern, Anna Rakhina. Staben i Fjell har samarbeid med staben i Strømsø både når det gjelder gudstjenester, konfirmantopplegg, babysang og trosopplæring. Vår trosopplæringssone omfatter Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen, og gir flere nye samarbeidsmuligheter. 3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk Antall medlemmer: * Antall døpte: Antall døpte som bor i sognet Antall konfirmerte: Antall vigde: Antall gravferder: Antall gudstjenester i sognet: Antall deltakere på gudstjenester: Antall deltakere nattverd Antall kulturarrangementer: Offer til egen virksomhet: Offer til andre: Fast givertjeneste: * Menighetsgrensene justert i Side 5 av 26

6 4.0 Menighetsrådets virksomhetsområder i 2016 Våre satsingsområder for året var: Fjell menighet og kirke skal være aktiv bidragsyter til et godt nærmiljø i bydelen Ha en rolle i arbeidet med asylsøkere i bydelen Være et møtested på tvers av generasjoner, kultur, tro og livssyn Være aktive i dialogarbeid mellom religioner Styrke eksisterende aktiviteter Bevisstgjøre vår identitet som kirken som møtested for alle, også i et flerkulturelt miljø Utvide dialogarbeidet til i større grad også gjelde hele menigheten, ikke bare på ledernivå. Styrke relasjonen til konfirmantene Aktivt invitere inn til aktivitetene, gudstjenester og kulturarrangement Flere frivillige Etablere systematikk til å invitere nye inn til konkrete og passe omfattende oppgaver de behersker, med mål både om at oppgaver blir gjort men også at alle opplever at de bidrar. Kommunikasjon Aktiv bruk av sosiale medier og nettverk for å formidle det som skjer i kirken. Økonomi Være aktive på å søke fondsmidler Vurdering: Vi har hatt en betydelig økt kontakt med asylsøkere og immigranter i 2016 enn tidligere. Multikulturell kveld i mai og Syria-dag i august fungerte godt. Vi vil fortsette å jobbe for å utvikle dette arbeidet. Kirken som en møteplass blir stadig mer tydelig både i bydelen og i byen for øvrig. Vi tror at personer som kommer til kirken, opplever seg stort sett godt mottatt uansett alder, kulturell eller religiøs bakgrunn og aktivitetene våre treffer en stor bredde. Det er likevel et forbedringspotensial at flere oppsøker kirken. Vi får stadig noen nye frivillige, men også her kan vi utvikle systematikken rundt rekruttering. Det ser ut som om alle som engasjerer seg som frivillig, opplever det svært givende og lystbetont. Frivilligfesten i november er en god anledning til å fremheve frivillige, og en systematisk oppfølging av eksisterende frivillige ble etablert i Sosiale medier blir aktivt brukt, og det kommer stadig nye som liker Facebook-siden vår. Det er likevel fortsatt et potensiale der. Hjemmesiden oppdateres regelmessig uten den store aktiviteten. Arrangementer og grunnleggende informasjon skal ligge der. En fortsatt betydelig utfordring er å få dialogarbeidet til å bli noe som angår oss alle. Vi har hatt noe bedre kontakt med konfirmantene, men der er det fortsatt forbedringspotensial. Vi har også utfordringer med at aktuelle konfirmanter velger andre kirker. Å etablere kontakt med ungdom før konfirmasjonsalderen vil være viktig. Side 6 av 26

7 Faste aktiviteter: Diakoni Nabokafeen, torsdag kl Fjell i bevegelse: Kvinnetrening mandag og onsdag kl Kultur En kulturkveld i måneden Gudstjenester Kveldsgudstjenester blir ikke lenger gjennomført pga dårligere besøk En gudstjeneste for små og store i måneden Morgenbønn hver tirsdag kl Andakt på Fjell bo- og service annenhver onsdag kl Ekstra musikalske innslag på de fleste gudstjenestene Barn/unge Babysang flyttet til Strømsø menighetshus på fast basis tirsdager kl God og økende deltakelse Gøy med musikk onsdager kl Nabokafeen, torsdag kl Konfirmasjonsundervisning i samarbeid med Strømsø Stabens rapporter fra virksomhetsområdene følger her: 4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger Gudstjenester Oppslutning om gudstjenestene er bra, men tallene viser fortsatt nedgang i forhold til sist år. Vi ser viktigheten av å få med barn og foreldre fra tiltakene Babysang og Gøy med musikk i gudstjenestene. (Nærmere info om disse tiltakene nedenfor.) Vi inviterer til gudstjenester for små og store og legger til rette for medvirkning så mye som mulig. Små-store gudstjenestene er vitalisert gjennom trosopplæringsarbeidet hvor fasene knyttes til enkeltgudstjenester. Gudstjenestene på kvelden har vi fra høsten 2016 overført til formiddagen på grunn av relativt liten oppslutning og for å skape forutsigbarhet for tidspunkt hver søndag. Hver annen uke på onsdager er vi på Fjell bo- og servicesenter med musikkandakt. 4.søndag i advent (21.12) ble menighetens gudstjeneste holdt på Fjell bo- og servicesenter. Pilegrimsvandringen ble i år gjennomført i samarbeid med Skoger, Strømsø og Tangen menigheter. Tangen var med for første gang dette året. Vi startet med morgensang i Skoger gamle kirke med dåp og avsluttet med pilegrimssuppe i Fjell kirke. Skaperverkets dag ble feiret med gudstjeneste i lavvoen ved Blektjern i juni Type Antall Frammøte Antal l Frammøte Antall Frammøte Gudstjeneste på søn- og helligdag Gudstjeneste utenom søn- og helligdag * Side 7 av 26

8 Antall og frammøtte på gudstjenester utenom søn- og helligdag 2015 gjorde et byks i forhold til tidligere år. Dette skyldes at musikk-andakt er tatt inn som kategori og tar dermed andaktene på Fjell bo- og servicesenter på onsdager. (I tallet for gudstjenester utenom sønog helligdag ligger 584 deltakere på påske- og julegudstjenestene med Fjell skole.) Hver tirsdag morgen har staben morgenbønn i kirken kl Den er åpen for alle, men det er meget sjelden noen utenfor staben deltar. Fra desember har vi derfor endret dette, slik at vi nå har middagsbønn når vi samles til stabsmøte ca hver andre uke kl Kirkemusikk I 2015 har vi for det meste brukt den nye liturgiske musikken valgt av Fjell menighetsråd til både Familiegudstjenesten og Høymessen. Den gamle liturgiske musikken ble også brukt i enkelte tilfeller. Mange solister deltar i gudstjenester, både kulturskoleelever, studenter og profesjonelle musikere. Familiegudstjenestene har egen liturgi som er rettet mot barn og barnefamilier. Også i 2016 som før ble det arrangert påske- og julevandringer for barnehager i sognet og Fjell skole. Diakon Signe Myklebust, sogneprest i Strømsø Jo Inge Bolstad og Galina Trintsoukova var ansvarlige for disse vandringene. Det ble gjennomført spesielle musikalske gudstjenester: Påsken i ord og toner (andre påskedag) og Lillejulaftensgudstjenesten. 4.2 Trosopplæring Fjell 0-1 år: Babysang Både vår og høstkurs har vært holdt i Strømsø menighetshus med Galina som kursholder. Det har vært felles kurs for Strømsgodset, Strømsø og Fjell. Det deltok 1 fra Fjell på vårkurset og 5 på høstkurset. Babysang har deltatt på småbarnsgudstjeneste i Strømsø vår og høst. De har også hatt øvelse på Fjell bo og servicesenter. Vurdering: I år har babysang vært mer populært igjen etter en nedgang de foregående årene. Nettverk bygges på tvers av menighetsgrensene. Babysang virker helt klart rekrutterende til Gøy med musikk. Mange av deltakerne er ikke medlemmer i Den norske kirke. 2016: 100 % oppmøte til sammen. 2015: 7 % oppmøte til sammen. 2014: Vårkurset 16 % oppmøte, høstkurset 36 % oppmøte. 2013: Vårkurset 16 % oppmøte, høstkurset 20 % oppmøte. 2012: 20 % oppmøte. 2 år: 2-årsgudstjeneste med utdeling av bok 2-åringene ble invitert til små-og-store-gudstjenesten i oktober der de lærte enkle bevegelsessanger og opplevde en minimusikal om Sauen som gikk seg bort. 8 barn fikk 2- årsboka. Vurdering: Lurt å kjøre 2-åringene sammen med 4-åringene og Gøy med musikk. 2016: 73 % oppmøte. 2015: 20 % oppmøte. 2014: 75 % oppmøte. 3 år: Gøy med musikk Rapporteres under Gøy med musikk. 2016: 50 % oppmøte av 3-åringene, totalt 14 fra Fjell og til sammen 34 barn i alderen 1-5 år. 2015: 27 % oppmøte av 3-åringene, til sammen 31 barn i alderen 1-5 år. Side 8 av 26

9 3 år: Julevandring 3-åringene ble invitert til en ettermiddag i kirka der de kunne få gratis grøt sammen med Gøy med musikk, være med på en musikktime og/eller være med på julevandring med Gøy med musikk der de kledde seg ut og lekte seg gjennom juleevangeliet. Diakon og kantor sto for julevandringen. Vurdering: Ikke mye ekstra arbeid når det allikevel skulle lages grøt til Gøy med musikk, og de uansett skulle ha musikktime og julevandring. Flere av de påmeldte kom ikke pga. sykdom. 2016: 13 % oppmøte av 3-åringene, totalt 4 barn i alle aldere deltok. 2015: 27 % oppmøte av 3-åringene, totalt 12 barn i alle aldere deltok. 2014: 16 barn deltok. 4 år: 4-årssamling og 4-årsgudstjeneste Fra Fjell møtte 9 barn. Lørdagen var det felles 4-årssamling for SSFT i Strømsø menighetshus. Temaet for samlingen var Den lamme mannen og dåp. Vi lekte dåp, fisket sangfisker, lagde huset som den lamme mannen ble firt gjennom taket i og øvde på sanger og liturgiske ledd til gudstjenesten dagen etter. Søndag deltok barna i sine egne kirker der de fikk utdelt 4- årsboka. Vurdering: Fungerte fint med fellessamling lørdagen, det er både arbeidsbesparende og hyggelig å være flere sammen. Viktig at det er representanter fra menighetene til stede på lørdag som barna møter igjen i sine respektive kirker søndag. 2016: 64 % oppmøte. 2015: 25 % oppmøte. 2014: 60 % oppmøte. 2013: 43 % oppmøte. 2012: 50 % oppmøte) 5 år: Kirkerotteteater På teateret møtte 3 barn fra Fjell. Barna fikk Kirkerotte-DVD i posten. Gjennom DVD-en blir barna kjent med kirkerommet, bibelfortellinger og kristne barnesanger. Med DVD-en fulgte invitasjon til Kirkerotteteater i Bragernes kirke, fellestiltak for alle 5-åringer i prostiet. Vi solgte Kirkerotte-produkter etter teateret (filmer, lydbøker, firkort), og vi delte ut «Rottebæsj» (fruktpastiller i Kirkerotteeske) og rotteboller. Vurdering: Vi satte inn annonse i Byavisa og Drammens Tidende i år også. Det er dyrt, men noen oppgav at de kom pga. annonsen. Vi har bestemt oss for at vi fortsetter å ha gratis inngang. Vi har også bestemt å kutte ut samlinger i etterkant pga. dårlig respons. Det var fint å ha produkter for salg, og vi fikk solgt noe. Oppmøtet i hele Drammen gikk fra 50 barn i alle aldere totalt i 2014 til 107 barn i 2015 og barn i : 23 % oppmøte. 2015: 0 % oppmøte. 2014: 0 % oppmøte. 2013: 15 % oppmøte på teateret, 31 % oppmøte på samlingene. 5 år: Juletrefest Juletrefesten samlet 55 barn hvorav 34 barn i alderen 0-5 år og 21 barn i alderen 6-12 år. Av 5-åringene møtte 6 barn. Vurdering: Ny rekord denne jula! Vi startet gudstjenesten 10 minutter for sent for å få med etternølerne, det var lurt. Utfordring med så mange barn, til neste år har vi leker for 5-6- åringer og oppover nede i storsalen. Mange medarbeidere, så innkjøp, rigging, servering og rydding gikk knirkefritt. 2016: 54 % av 5-åringene, totalt 55 barn i alle aldere deltok. 2015: 22 % av 5-åringene, totalt 26 barn i alle aldere deltok. 2014: 42 barn deltok. 2013: 28 barn deltok. Side 9 av 26

10 6 år: 6-årssamling og 6-årsgudstjeneste Fra Fjell møtte 3 barn. Lørdagen var det felles 6-årssamling for SSFT i Strømsø menighetshus. Temaet for samlingen var skolestart, vennskap, Den barmhjertige samaritan. Barna øvde på sanger og liturgiske ledd til gudstjenesten dagen etter. Søndag deltok barna i sine egne menigheter der de fikk utdelt 6-årsboka. Vurdering: Samme vurdering som under 4-årsfasen. 2016: 33 % oppmøte. 2015: 38 % oppmøte. 2014: 40 % oppmøte. 2013: 44 % oppmøte. 2012: 11 % oppmøte. 7 år: Karneval. Fra Fjell møtte 10 barn i alle aldere. Dette var et fellestiltak for SSFT som ble arrangert i Tangen kirke på Fastelavnssøndag. Fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Film fra ett av Kirkens Nødhjelps prosjekter, oppgaver om rett fordeling og utdeling av fastebøsser i tillegg til karnevalsleker og slå katta ut av sekken. Formingsaktivitet for de minste. Totalt 34 barn fra SSFT. Vurdering: Hyggelig å bli kjent på tvers av menighetene. Folk har begynt å krysse menighetsgrensene. 2016: 11 % oppmøte av 7-åringene. 10 barn deltok. 2015: 8 % oppmøte av 7-åringene. 3 barn deltok. 2014: 6 barn deltok. 2013: 13 barn deltok. 7 år: HalloVenn. Fra Fjell møtte 10 barn i alle aldere. Arrangement for barn i barneskolealder. Samarbeid mellom Filadelfia, Frikirken, NLM og Den norske kirke i Drammen. Samlet 128 barn. Et positivt alternativ til Halloween der det ikke er lov å kle seg ut som djevler og dødninger, og der man ikke skal gå gatelangs og tigge godteri, men heller gjøre aktiviteter der man samler godteri. Fokus på den gylne regel og å være hyggelige mot hverandre. Vurdering: Veldig positive tilbakemeldinger, mange foreldre er motstandere av den vanlige Halloween-feiringen som barna må være med på. Samtidig ser vi at barn allerede ned i 7- årsalderen (og tidligere) har etablert tradisjoner denne dagen som de ikke ønsker å gjøre om på, slik at de ikke ville være med på HalloVenn. Noen skoleklasser lager klassearrangement denne kvelden. Noen barn vil ikke delta fordi de ikke får kle seg skummelt. 2016: 0 % oppmøte av 7-åringene, totalt 10 barn deltok. 2015: 15 % oppmøte av 7-åringene, totalt 8 barn deltok. 2014: 19 barn deltok. 2013: 20 barn deltok. 8 og 9 år: Tårnagenthelg Fra Fjell møtte 6 barn. Fellestiltak for Strømsø og Fjell i Strømsø kirke. Også Strømsgodset deltok i år pga. mangel på ledere der. Samling lørdag kl og søndag inkludert gudstjeneste. Ved hjelp av koder fant barna fram til bibelen, dåpsmuggen, nattverdutstyret og alterlysestakene og lærte på den måten om sentrale ting i kristen tro. Barna fikk omvisning i tårnet og i krypten, lærte om kirkeklokkene og forberedte og deltok på Tårnagentgudstjenesten som handlet om påsken. Vurdering: Ideelt konsept for 2.- og 3. klassinger. Mange ledere (ansatte, frivillige og miniledere på år) gjorde at arrangementet gikk veldig greit. 2016: 27 % oppmøte av 8-åringene, 43 % oppmøte av 9-åringene. 2015: 0 % oppmøte av 8-åringene, 10 % oppmøte av 9-åringene. Side 10 av 26

11 2014: 20 % oppmøte av 8-åringene, 50 % oppmøte av 9-åringene. 2013: 32 % oppmøte. 2012: 21 % oppmøte. 8 og 9 år: Agentleir Fra Fjell møtte 6 barn. Fellesleir mellom SSFT, Det norske misjonsselskap og andre menigheter på Solsetra leirsted i Nedre Eiker. 2 overnattinger og agentoppdrag, misjonsfokus, Sankthansfeiring, bading og leirliv. Barna ble sponset av folk i menighetene med 500,- hver. Vurdering: Arbeidsbesparende, lurt og hyggelig å samarbeide med NMS om leir. De har flotte lokaliteter og opplegg som vi kan gå inn i. Ettersom flere menigheter blir med, må det arrangeres flere agentleire etter hverandre. Det betyr at menighetene må bidra mer på lederfronten, NMS kan ikke bidra med alt av ledere. 2016: 27 % oppmøte av 8-åringene, 29 % oppmøte av 9-åringene. 2015: 17 % oppmøte av 8-åringene, 10 % oppmøte av 9-åringene. 2014: 20 % oppmøte av 8-åringene, 25 % oppmøte av 9-åringene. 2013: 11 % oppmøte. 2012: 14 % oppmøte 10 år: Trylling og tro Fra Fjell møtte 1 barn. Felles arrangement for alle 10-åringer i Drammen. Tryllekurs hvor man lærer flere triks og får ekte trylleutstyr, trylleshow for hele familien med kreativ trosformidling, familiegudstjeneste dagen etter med trylling og preken av magiker Ruben Gazki. Vurdering: Proft opplegg som er skreddersydd for aldersgruppen. Arrangementet finner sted i Konnerud kirke, blir det for langt å dra? Vi sliter med markedsføringen. 2016: 9 % oppmøte. 2015: 60 % oppmøte. 2014: 11 % oppmøte. 10, 11 og 12 år: LysVåken Fra Fjell møtte 6 barn. Temaet for arrangementet var Jesu liv og oppgave. Barna forberedte gudstjenesten, øvde inn sanger, drama og liturgi, hadde adventsløype ute, juleverksted og filmkveld. Barna overnattet i kirkerommet og deltok på gudstjenesten. Vurdering: Fornøyde barn der bare 1 var ny, og resten var med for andre, tredje eller fjerde gang. Flere er bare med på dette ene tiltaket i året. I år hadde vi med to fra Menighetsfakultetet som forsker på teologi i trosopplæringen. De gled fint inn i miljøet. 2016: 0 % av 10-åringene, 29 % av 11-åringene, 57 % av 12-åringene. 2015: 25 % av 10-åringene, 40 % av 11-åringene og 0 % av 12-åringene. 2014: 67 % av 10-åringene, 0 % av 11-åringene, 60 % av 12-åringene. 2013: 20 % oppmøte. 2012: 45 % oppmøte. 11, 12 og 13 år: KodeB Fra Fjell møtte 2 barn. Felles samlinger for SSFT i Strømsø menighetshus, fire fredager etter skoletid samt en gudstjeneste i Strømsø kirke. Samlingene startet med felles middag. Temaet for samlingene var «Den gode gjeteren». Barna ble bedre kjent i Bibelen ved hjelp av aktiviteter og konkurranser. Vurdering: Åpent hus fra kl gjør at barna kan komme rett fra skolen og være på menighetshuset fram til programmet starter kl Frivillige lager suppe hver gang og bidrar på aktivitetene. I år hadde vi også Egil Fladmark og Egil Willy Alfsen som hjalp barna med å spikke sin egen gjeterstav. 2016: 0 % av 11-åringene, 29 % av 12-åringene, 0 % av 13-åringene. 2015: 20 % av 11-åringene, 0 % av 12- og 13-åringene. Side 11 av 26

12 2014: 0 % oppmøte. 2013: 15 % oppmøte. 2012: 16 % oppmøte. 12 år: SLUSH. Fra Fjell møtte 1 barn. Sprell Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere er et lederkurs for åringer som Søndagsskolen arrangerer i samarbeid med menighetene i Drammen. De som er med på SLUSH-kurset, kan få være ledere på Tårnagenthelg og på andre ting for yngre barn. Vurdering: Veldig bra kurs med kursholder fra Søndagsskolen. Minimalt med arbeid og fornøyde kursdeltakere. 2016: 9 % oppmøte av 12-åringene. 2015: 0 % oppmøte av 12-åringene, totalt 1 barn deltok. 2014: 0 % oppmøte. 2013: 6 % oppmøte. 13 år: Båttur Fra Fjell møtte 0 barn. Vi leide MS Drammen og dro fra Skutebrygga til Ytterkollen elvepark. Der hadde vi et opplegg rundt Kristuskransen. Ved hjelp av rollespill med innleide skuespillere, ble hver perle i Kristuskransen aktualisert. Til sammen var vi rundt 25 pluss skuespillere. Vurdering: Takket være nydelig vær, ble det en flott tur, og opplegget fungerte fint. Spennende med rollespill. Fordi båttur er veldig væravhengig, og det er dyrt å leie båt og skuespillere, har vi bestemt oss for å kutte dette tiltaket og heller invitere 13-åringene til 5 klubbkvelder i Strømsgodset etter skolestart på ungdomsskolen. 2016: 0 % oppmøte. 2015: 0 % oppmøte. 13 år: Tenleir Dette tiltaket arrangeres ikke lenger av NMS pga. for få påmeldte flere år på rad år: Konfirmasjon Av 21 døpte 15-åringer bosatt i Fjell, ble 5 gutter og 7 jenter konfirmert. Av disse ble 6 konfirmert i Fjell, 3 i Strømsø, 2 i Tangen og 1 i Strømsgodset. (Mer om konfirmasjon fra kateketen i eget punkt 4.4 nedenfor.) 2016: 57 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 2015: 33 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 2014: 30 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 15 år: Reunion Det møtte 1 fra Fjell på Reunion for konfirmanttiden. Vurdering: Vanskelig å få med Fjell på Reunion. 2016: 5 % oppmøte. 2015: 0 % oppmøte år: MILK Fra Fjell møtte 0 ungdommer. Felles Minilederkurs i samarbeid med de andre menighetene i byen samt KFUK/M. Vurdering: Flott å få være en del av et større ungdomsmiljø hvor MILKerne får møte eldre ungdomsledere. MILKerne gjør en fin jobb som miniledere på trosopplæringstiltak og konfirmanthelger og leirer. Også her vanskelig å få med Fjell. 2016: 0 % oppmøte. 2015: 0 % oppmøte. 2014: 0 % oppmøte. 2013: 4 % oppmøte. Side 12 av 26

13 16-17: Videre Tiltaket ble heller ikke satt i gang i 2016, og det ble heller ikke i år sendt ut invitasjoner til hele kullet. Vurdering: Strømsgodset har arrangert «Oppreist tro» i flere år med sine ungdomsledere. Fra høsten 2016 flyttes opplegget til 7,7 på Strømsø slik at det skal være mulig for flere å være med. Men foreløpig sendes det ikke ut invitasjon til hele kullet. I revideringen av trosopplæringsplanen vil vi gå for annethvert år med «Videre» og «Oppreist tro». 18 år: Hybelkurs Tiltaket ble ikke gjennomført i 2016 fordi hybelkurskomiteen ikke hadde kapasitet til å sette i gang med det. 4.3 Gøy med musikk Leder: Galina Trintsoukova Antall medlemmer: Antall møter: Antall frivillige medhjelpere: Gøy med musikk er et ukentlig tilbud for barn 1-5 år og deres voksne. Vi synger, leker med musikk, spiller på enkle musikkinstrumenter og danser. Kveldene starter med enkel, barnevennlig middag. Et flott sosialt møtested for barn, foresatte og frivillige. Tilbudet er åpent for alle. Gøy med musikk har hatt to grupper i 2015: 1-2 år, 2/3-år og oppover. Galina Trintsoukova er musikalsk leder. 12 frivillige står for middagslaging og ekstra hyggelig atmosfære på tilbudet. Barn og voksne fra Gøy med musikk deltar med sang, dans og spill i Familiegudstjenester minst 2 ganger i året. 4.4 Konfirmasjon og ungdomsarbeidet Konfirmantopplegget har nå i to år vært et samarbeid mellom Fjell, Strømsø, Tangen og delvis Strømsgodset. De fleste aktivitetene har foregått i tilknytning til Strømsø menighetshus og kirke. Konfirmantåret går fra november til september og har følgende ingredienser: Månedlige undervisningssamlinger à 2 timer hvor Fjell, Strømsø og Tangen er sammen. Ca 75 konfirmanter. 5 månedlige aktivitetssamlinger à 3 timer (kalt 7,7) med grupper i Tensing, Sporty og Global som munnet ut i konfirmantfestivalhelg før sommeren. Ca 100 konfirmanter + ca 20 ungdomsledere. Konfirmantleir med to alternativer Sommerleir: Uvdal sammen med Tangen (3 stk), eller Basic: To helgeleire, én på Gulsrud + undervisningslørdag (3 stk). 8 gudstjenester (inkludert tjeneste på gudstjenester i Fjell). Annet: fasteaksjon, påskevandring, nattcup, utenatlæring, enkeltsamtaler. Side 13 av 26

14 Antall konfirmanter som fulgte undervisning i forhold til konfirmerte i Fjell: Årstall Fulgte undervisning Konfirmert i Fjell De konfirmantene som ikke konfirmerer seg i Fjell, konfirmerer seg som regel i Strømsø. Det hender det er ungdom fra andre kirkesamfunn (oftest katolikker) som blir med som konfirmanter i Fjell. Kateket Runar Reknes i Strømsø har ansvar for konfirmantene. Ansatte og frivillige (unge medarbeidere) fra alle fire menighetene er med på ulike deler. Vurdering: Gjennom det nye samarbeidet er konfirmantopplegget blitt mye mer variert, og påkjenningene for den enkelte konfirmantlærer blir mindre når man gjør ting sammen. Samtidig gjør et så stort opplegg at noen konfirmanter ikke får god nok personlig oppfølging. Det ble gjort grep for å forbedre dette i 2016, bla fikk gruppelederne større ansvar for konfirmantene i sin gruppe. Dette fungerte delvis. 4.5 Diakoni Takka være mye frivillig engasjement og et godt samarbeid med stab og andre aktører i bydelen har det vært nok et aktivt år innenfor diakonien i Fjell sogn. Rapporteringa følger oppsettet for menighetens lokale diakoniplan og for diakoniens fire områder: 1) NESTEKJÆRLIGHET Målsettinger: 1. Menighetens omsorgsarbeid er rettet mot lokale utfordringer. 2. Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet. 1. Allehelgensmarkering Målsetting: Invitere alle som har mistet noen det siste året til fellesskap og kransbinding med tema sorg. Gjennomført 2.november i Konnerud kirke som et fellestiltak for Drammen prosti. Diakoniutvalget i Konnerud og Skoger hadde hovedansvar i samarbeid med Kamille blomster. Vi sendte ut invitasjon med tilbud om skyss, men stilte ikke med personell. Bare en deltager fra Fjell sogn, vedkommende ga svært gode tilbakemeldinger. Flott tilbud som vi vil fortsette med å gjøre kjent og invitere til. 2. Allehelgensgudstjeneste Målsetting: Felles minnegudstjeneste med lystenning. Vi sendte invitasjon til de som har mista noen i vårt sogn siste året. Også i år var det en som savna et navn under lystenningen (vedkommende var ikke Dnk-medlem). Kirkevert eller en ansatt bør om mulig snakke med folk på vei inn for eventuelt å supplere med lys/navn og sikre at noen ikke «glemmes». Alternativt dekkes de av «samlelyset» til slutt. Vi forsøkte å gjøre avtale med en som kunne dele erfaring om sorg i gudstjenesten, men det fikk vi ikke til denne gangen. 3. Samtaler/sjelesorg Målsetting: Å tilby samtaler til mennesker som trenger tros- og/eller livshjelp. Tilbudet informeres om på oppslag i kirken og på informasjonsskjermer på Fjell bo og servicesenter. Vi har ikke informert via kirkens nettside eller under gudstjenester. Side 14 av 26

15 Evaluering: Noen samtaler i kirken og privat. 4.Sorgarbeid Målsetting: Å tilby samtaler til mennesker i sorg. Henvise videre de som ønsker å delta i sorggruppe til Sorg og Omsorg. Samarbeid med: Diakoner og prester i Drammen prosti, Sorg og Omsorg (som har en diakonrepresentant i styret). Tilbys i sørgesamtale og i invitasjon til Allehelgensgudstjeneste. Evaluering: Vi har ikke oversikt over hvor mange fra vårt sogn som benytter seg av tilbudet til «Sorg og Omsorg». 5. Sognebud Målsetting: Gi nattverd til syke og døende. Markedsføre tilbudet til pårørende og ansatte ved Fjell bo- og servicesenter (se: Samtaler/sjelesorg). Ansvarlig: Prest og diakon Evaluering: Ikke etterspurt i Arrangement på Fjell bo- og servicesenter Målsetting: To årlige arrangement som er en samlingsplass i nærmiljøet. Bidra til økt livskvalitet for beboerne og eldre hjemmeboende. Ansvar: Diakon i samarbeid med kantor, frivillighetskontakt på Fjell bo- og servicesenter, frivillige. Evaluering: Ikke gjennomført i Planer om arrangement 13.januar Forbønnstasjoner i gudstjenesten Målsetting: Tilrettelegge for ulike former for bønn som gir styrke og livshjelp til både unge og eldre gudstjenestedeltagere. Ansvar: Stab og diakoniutvalg. Evaluering: Hver gudstjeneste under nattverden, eller egen bolk under småstoregudstjenestene. Forbønn ved lystenning på lysglobe og brosteinskors, og forbønnslapper/bønnetegninger. Vi har ikke tatt i bruk steiner på alteret eller bønnetre som forbønnsstasjoner. Korstegning ved døpefonten ønsker vi å bruke hyppigere framover. 8.Pilegrimsvandring med gudstjeneste Målsetting: Invitere til felles vandring i stillhet og refleksjon. Pilegrimsgudstjeneste, måltid etter vandringen. Gjennomført 21.august i samarbeid med Tangen, Strømsø og Skoger menigheter. Evaluering: 31 fornøyde deltagere. Stab og frivillige fra Fjell kirke hadde hovedansvaret, og få deltok fra de andre menighetene. På felles evalueringsmøte bekreftet de andre menighetene at de fortsatt vil være med. Vi avtalte at Fjell tar koordinering av praktiske oppgaver og at 1-2 andre prester, ev. prest/diakon tar ansvar for liturgi og ledelse av vandringa. 9. Markedsføring av PREP-kurs Målsetting: Gi par mulighet til å delta på kommunikasjonskurs. Kurset ble gjennomført to ganger i 2016, og er et fellestiltak i Drammen prosti som diakon i Konnerud/Skoger har hovedansvar for. Våre konfirmantforeldre fikk invitasjon til kurset. Det ble også markedsført via plakat i kirken. 10. Markedsføring av «Av og til» Målsetting: Oppfordre voksne til å ikke drikke alkohol med barn tilstede Evaluering: Informasjonsmateriellet kom i desember, etter at aktivitetene våre hadde tatt ferie og ble ikke delt ut. Utdeling senere avklares med trosopplærer. Side 15 av 26

16 2) INKLUDERENDE FELLESSKAP Målsetting: 1. Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende. 2. Menigheten deltar med å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunnet. 1. Gøy med musikk med middag Målsetting: Skape en god møteplass for barn og deres pårørende. Tilby god og rimelig mat. Inkludere de som lett faller utenfor. Gjennomført onsdager gjennom skoleåret. Ansvar: Kantor i samarbeid med frivillige. 2. Aerobic for damer Målsetting: Tilby trening og en sosial møteplass for kvinner, mandag og onsdag gjennom skoleåret. I mars hadde tilbudet eksistert i fem år. Vi hadde en flott markering med ca. 20 gjester fra Drammen kommune (leder av helse- og sosialkomiteen, Fjell 2020, Frisklivssentralen, rådmannen), Buskerud Fylkeskommune, DNT Drammen og omegn, Buskerud Innvandrerråd, foreningen Najib, prost og kirkeverge i Dnk, tidligere instruktører og Fjell menighetsråd. Deltagerantallet var rundt per gang og lavere enn vanlig på høsten. Juleavslutninga ble avlyst fordi den kom for tett opp i jul. Vi brukte hele seks ulike instruktører i høst, mye logistikk. Hadde promoteringstime på Drammen Frisklivssentral 1.desember. Våren 2017 har vi to faste instruktører (begge fysioterapeuter). Tilbudet tiltrekker stadig nye, har stabile frivillige og med faste instruktører kreves ikke mye oppfølging fra diakon. 3. Nabokafeen Målsetting: Fjell kirke skal være en møteplass for alle. Vi tilbyr gratis/rimelig mat i storefri til elever ved Galterud ungdomsskole på torsdager kl i skoleåret. Frivillige gjennomførte Nabokafeen også i 2016, og serverte tomatsuppe og vafler til mellom 20 og 90 elever hver gang. Våren hadde de frivillige ansvar for å låse/stenge selv, fordi staben ikke var tilstede. Det gikk greit, men alle er glade for at staben kunne åpne og lukke igjen på høsten. En måtte trekke seg pga helsa, to ble med som nye frivillige. Vi hadde felles sommeravslutning med de frivillige fra Gøy Med Musikk. Det ble servert pakistansk mat og Ivar og Galina fremførte den nyskrevne frivillighetsvisa til Sindre Skeie. 4. Andakter på Fjell bo- og servicesenter Målsetting: Legge til rette for at de eldre får møtt sine religiøse behov. Gi gode musikalske opplevelser. Også dette året har vi hatt andakter hver 14. dag på Fjell bo og service. Svein Orstad (pensjonert prest) har stilt opp som frivillig et par ganger når både Signe og Ivar har vært opptatt. Vi opplever at andaktene blir satt pris på og at vi har et godt samarbeid med personalet. I desember deltok diakon på 30-årsfeiring av Fjell bo- og servicesenter. Her ble det også markert at sykehjemmet har blitt sertifisert som «Livsgledesykehjem». Fjell Menighetsråd ga blomster og var representert ved Ingrid Lycke Ellingsen. 5. Kulturkvelder med 1kafeteria Målsetting: Åpne kirken for flere ved å invitere til kulturopplevelser med påfølgende kafeteria/sosialt samvær. Flere av kulturarrangement dette året har samlet et mer mangfoldig publikum enn tidligere. På multikulturell konsert 10.mai deltok ca. 30 asylsøkere, takket være frivillige som stilte som sjåfører og et samarbeid med Drammen Mottak. Syrisk restaurant, ikonutstilling og kulturkveld 18.august som syriske flyktninger, diakon og prest stod for, samla ca. 200 mennesker og resulterte i kr ,- til Kirkens Nødhjelps flyktningarbeid. Hendelsen fikk omtale både på fjernsyn (NRK Østlandssendingen og Norge i dag) og i Dagsavisen Fremtiden: Side 16 av 26

17 Julekonserten med Gjertruds sigøynerorkester, HjerteRom-koret og Solfrid Molland den 8.desember ble også en uforglemmelig opplevelse. Konserten var et samarbeid med Kirkens Bymisjon Drammen, som hadde samlet et kor av romfolk som opptrådte. Se bilder her: Vi opplever at arrangementene i skjæringspunkt mellom diakoni/kultur er interessante og viktige for mange, og håper vi kan videreutvikle dette arbeidet. Kafeteria som møteplass (før og) etterpå, er en tilleggsverdi som ikke kan overvurderes! 6. Gudstjenester med ulik profil Målsetting. Etter de fleste gudstjenester og andre samlinger i kirken (kulturkvelder) inviterer vi til sosial samling i peisestua med kirkekaffe/kafeteria der det er anledning til å samtale, bygge fellesskap og etablere sosialt nettverk for nye mennesker i menigheten 7. Kirke-moské samarbeid Målsetting: Bygge vennskap på tvers av tro. Forebygge lokale konflikter. Etablere samarbeid mellom moskérådet i Minhaj Ul Quran International Drammen og Fjell menighetsråd. Evaluering: Besøk julaften av imam Noor med overrekkelse av blomster og en kort tale 8.Frivillighetsfest Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere Frivillighetsarbeidet har vært i en positiv utvikling også dette året. Rundt 60 frivillige bidrar med oppgaver i menigheten, og nye har kommet til. Frivillighetsfesten var et høydepunkt, med 50 deltagere. Vi fikk en nydelig konsert ved Solfrid Molland. Det ble servert arabiske matretter ved Amina og Bassam, godt, men litt for lite kylling. nydelig suppe og fingermat. Vi fikk kr 2000,- i støtte fra Anders Jahres fond til festen. 9.JA-prisen Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere JA-prisen gikk til menighetsrådsleder og primus motor gjennom svært mange år, Eilin Ekeland! JA-priskomiteen går av etter tre år, og Fjell menighetsråd må velge nye representanter (se vedtektene). 10. Bydelsnettverket Målsetting: Nettverksbygging og informasjonsutveksling i bydelen Dette året slutta Monika Bock som leder ved Fjell og Danvik Frivilligsentral, og Tina Brodal overtok. Det ble dermed et opphold i bydelsnettverket, men det starta opp igjen i desember fordi mange etterspurte denne nettverksarenaen. Staben er tilstede ved diakon, prest eller kantor. Egil Fladmark representerer Fjell Menighetsråd på møtene. 11.Fjell bydelsdag Målsetting: Synliggjøre Fjell kirke og knytte kontakter Fire frivillige + diakon stod for vaffelstand på bydelsdagen 28.mai, kunne vært et par til, men gikk fint. Flott vær, mye program og aktiviteter og svært mange deltagere. 12. Kirkekaffe Målsetting: Skape og forsterke fellesskapet mellom gudstjenestedeltagere. Eilin Ekeland og Ingvild Tågvold Flaten er ansvarlige for organisering av bevertning, og sammen med alle kakebakere gjør de en strålende jobb. Kirkekaffen har en svært viktig funksjon i gudstjenestefellesskapet. 13. Livsnære grupper Målsetting: Bygge tettere fellesskap ved å etablere smågrupper som møtes i hjemmene (se virksomhetsplan 2014). Har ikke blitt prioritert og iverksatt. Blir derfor tatt ut når diakoniplanen revideres. Side 17 av 26

18 14. Vennskapsforbindelse med Melton og Ufford menigheter i England Målsetting: Etterleve Porvoo-avtalen gjennom å ha vennskapsforbindelse med andre kristne kirkesamfunn. Utveksling av erfaringer og informasjon. Gjensidige besøk og kristent fellesskap. En gruppe på 9 besøkte Melton menighet i England i oktober, og det planlegges gjenvisitt i juni I 2018 ser vi for oss en felles tur til Iona i England. 15. Spille på lag med andre aktører i integreringsarbeidet Målsetting: Bidra til god integrering i bydelen vår. Vi har samarbeida på ulikt vis med Introduksjonssenteret, Drammen mottak og Mangfoldshuset. Sammen med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og Den Eritreisk Ortodokse menighet i Buskerud har vi gjennomført et prosjekt støtta av IMDI som handler om fritid og inkludering. Vi har også samarbeida med diakonene i Drammen, spesielt om Strømsø Daghøyskole (se neste punkt). Vi har også deltatt på Bli med-prosjektet i regi av Fjell 2020 som handler om å forebygge ensomhet, synliggjøre/rekruttere inn i fritidstilbudene i Fjell bydel. 16. Strømsø Daghøyskole Den norske kirke i Drammen fikk høsten 2016 prosjektmidler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til å gjennomføre et kurs for asylsøkere som kalles for daghøyskole. I løpet av 7 uker har tilsammen17 asylsøkere vært innom daghøyskolen hver onsdag i Strømsø menighetshus. Av disse fullførte 7 personer kurset (med max 10 % fravær). En diakon ansatt i prosjektstilling og 4 medarbeidere har stått for kurset i tett samarbeid med diakonene i menighetene i Drammen. De har undervist i ulike emner og flere menigheter har tatt imot elever i en liten arbeidspraksis. Noen av elevene besøkte Torsdagstreffet vårt 10.november. Målet er å søke opp midler for å drive daghøyskolen videre, med et nytt kurs til våren. 17. Volleyball-laget «Entusiastene» Målsetting: En sosial og aktiv møteplass for damer over 60 år Volleyballaget samler 14 kvinner fra hele byen. Laget trente på Fjell skole frem til sommeren 2016, men trener nå i Gulskogenhallen. Laget deltok i sin andre turnering den 9.april i Skien. De stilte med to lag og heiagjeng, og konkurrerte mot andre seniorlag fra Østlandsområdet. Entusiastene har ansvar for turneringen som arrangeres 29.april 2017 i Gulskogenhallen. 30.mars ble Entusiastene tatt opp som medlem av Drafn ski- og ballklubb. Formålet var å få bedre treningstid/sted, samt håp om å nyte godt av grasrotmidler. Laget er nå i regi av både Den norske kirke i Drammen og Drafn. Økonomi og drift av er flyttet til Drafn. Som før er Hanna-Karense Galleberg trener og kontaktperson er Marit Brattum Enger. 3. VERN OM SKAPERVERKET Målsetting: 1. Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesket som en del av det. 2. Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som fremmer balanse og helhet. 1. Grønn menighet Målsetting: Kvalitetssikre at menigheten oppfyller miljøkravene til Grønn menighet - sertifikatet. Vi har dessverre ikke noe utvalg som jobber med oppfølging av dette. Side 18 av 26

19 2. Bruke Fair Trade-produkter Målsetting: Kjøpe kun Fair Trade-produkter der det er mulig. Oppfordre menighetsmedlemmer til det samme. Dette følger vi ikke godt nok opp. Diakoniutvalget må velge ut hvilke gudstjeneste dette skal være i fokus i God avfallshåndtering Målsetting: Produsere minst mulig avfall og sikre at avfallet resirkuleres og gjenvinnes så langt det er mulig. Kirketjener har fulgt opp dette gjennom året. 4. Skaperverkets dag Målsetting: Gi en opplevelse av Guds skaperverk ved å feire gudstjeneste ute. Flott gudstjeneste gjennomført på Blektjern 12.juni, med skyss t/r kirka for de som trengte det. 5. Klimagudstjeneste Målsetting: Sette fokus på klima-arbeid utifra et bibelsk perspektiv. Gudstjenesten 17.januar inngikk i den nasjonale Klimafestivalen 112. Svein Stubberud fra Besteforeldrenes Klimaaksjon deltok i samtalepreken. Etterpå gikk noen av oss på ski til DNTs klimaarrangement på Blektjern. 4. KAMP FOR RETTFERDIGHET Målsetting: 1. Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. 2. Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket. 1. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Målsetting: Støtte Kirkens Nødhjelps arbeid. Presentere handlingsalternativ for en bedre verden. I fastetida brukte vi «Regnbuekalenderen» fra Kirkens Nødhjelps med forbønn og fortellinger fra hele verden. Innsamlingsaksjonen er et samarbeid med Strømsø menighet og våre konfirmanter gikk med bøsser derifra. 2. TV-aksjonen Målsetting: Samle inn penger og skape bevissthet rundt årets tema ved å organisere innsamlingsaksjonen i Fjell bydel. Markere TV-aksjonen i gudstjenesten samme dag. TV-aksjonen gikk til Røde Kors, og fikk et godt resultat i vår bydel. Kirsten og Rolf Skille som har hatt hovedansvaret på Fjell i tre år, ga stafettpinnen til Anita H. Johansen og Helge Johansen. Tusen takk alle fire! Syriske flyktninger som kom til Drammen bare 10 dager før bidrog også i innsamlinga: Utleie og samarbeid med Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Buskerud Målsetting: Gi rimelig leie til menigheten og samarbeide om aktuelle tiltak I 2016 inngikk vi fast leiekontrakt med menigheten. De leier et rom i underetasjen på heltid, og resten av underetasjen på deltid (fredag lørdag). Utleien følges opp av vaktmesterteamet og diakon, og fungerer svært godt. Vi samarbeida også om enkelte ting. Ungdomsgruppen deres sang på «Salmer fra alle kanter» i Strømsgodset kirke under Drammen Sacred Music Festival den 20.september: Vi rekrutterte 8 barn fra deres menighet til leir på Solsetra, og to barn til leir i regi av Kirkens Bymisjon. Side 19 av 26

20 4. Givertjeneste og kollekt Målsetting: Fremme rettferdig ressursfordeling. Oppfordre til å dele våre ressurser. Hver søndag i gudstjenesten har vi gitt anledning til å gi kollekt både til menigheten og til andre gode formål. Nytt av året er at vi starta med Vipps, en telefonapp for pengeoverføring. Det ga kr 3000,- til Kirkens Nødhjelp på julaften! Vipps til Fjell sokn er Gi det videre Målsetting: Hjelpe vanskeligstilte barn i byen vår. Oppfordre til gjenbruk og deling av utstyr til barn/unge. Vi bidrar med økonomisk støtte, samt frivillig innsats tre torsdager i semesteret. Store deler av høsten 2016 holdt Gi det videre stengt på torsdager på grunn av sykemelding, men det var åpent på tirsdager. Det er et mål å informere om Gi det videre på Gøy Med Musikk og små-store gudstjenester. Det kan vi bli flinkere til. 6. Diakoniens dag Målsetting: Løfte frem og skape engasjement for diakoni Vi har en målsetning om en årlig gudstjeneste med tema diakoni. Den har ofte blitt gjennomført med en spissing på et diakonalt tema/prosjekt, eksempelvis TV-aksjonen. I år valgte vi bort å ha en egen gudstjeneste kalt diakoniens dag, siden vi hadde mange andre diakonale gudstjenester. Diakoniutvalget må ta stilling til hva vi skal gjøre i Forbønn Målsetting: Be for menigheten, byen vår og verden Forbønn har en sentral plass i gudstjenesten. Vi har også forbedere som ber for menigheten uka igjennom. Diakoniutvalget må evaluere og følge opp dette arbeidet. 8. Mobilisering for Familiehjelpen Målsetting: Stå opp for barn, unge og familier i bydelen ved å sikre videreføring av et viktig lavterskeltilbud I oktober fikk vi informasjon om at Familiehjelpen på Fjell skulle avsluttes etter endt prosjektperiode. Diakon fikk med seg Øivind Aschjem (Redde Små), Nasim Rizvi (Buskerud Innvandrerråd), Ivar Flaten (Fjell kirke), Renate Brun (Skattekisten barnehage) på en kronikk som ble trykt både i Drammens Tidende og i Dagsavisen Fremtiden. Diakon holdt innlegg om saken for Formannskapet på Rådhuset. Og vi fikk gjennomslag; politikerne satte av 2 mill. til arbeidet i 2017, og Familiehjelpen er nå i fast drift! Annet Diakon ble valgt som styremedlem i hovedstyret for Stiftelsen Diakonhjemmet. Styreperioden er 4 år med oppstart høst Diakon tok 10 studiepoeng om «Faith and Religion in work with migrants» på VID (Diakonhjemmet). Sykepleiestudent Francis Mbumba Kalamba fra Diakonova hadde sin diakonipraksis i Fjell/Strømsgodset menigheter. Diakon vår deltok i panelsamtale om flerkulturelt arbeid på Drammen Kirkeforum 14.mars og under Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm 19.oktober. Diakon og Amina Alarachi var intervjua på NRK radio 20.oktober. Diakon er Stiftsstyreleder for Tunsberg Stift av Det norske diakonforbund for to år (går av i mars 2017). Diakoniutvalg Diakoniutvalget har jobba med revisjon av lokal diakoniplan. Målet med revisjonen er å tydeliggjøre prioriteringene og retningen i det diakonale arbeidet. Side 20 av 26

21 4.6 Samarbeid med skoler og barnehager Våre årlige påske- og julevandringer som arrangeres for barnehager, med fortelling, musikk og vandring gjennom påsken og julen, får alltid god respons. I år hadde vi 8 grupper fra barnehagene, mot 11 året før. Vi hadde ingen skoleklasser, det varierer fra år til år. Sogneprest Jo Inge Bolstad ledet julevandringen sammen med Galina. Bolstad bidrog fordi både diakon og kirketjener har fått beskjed fra arbeidsgiver om at de ikke lenger skal bidra i dette arbeidet. Vi samarbeider med Fjell skole om gudstjenester både før påske og før jul. Opplegget er fortsatt godt forankret hos skoleledelse og foreldre. År Jul Påske Total Kulturvirksomhet Kulturkomiteen består av Per Roar Ekeland, Egil Fladmark, Kjell Nilsen, Anne-Kathrine Bondø, Jan Haug, Grethe Rognan og Galina Trintsoukova. Komiteen planlegger og gjennomfører kulturarrangementer i Fjell kirke. Dette inkluderer konserter og foredrag i forskjellig sjanger, med lokale og internasjonale musikalske krefter, unge og profesjonelle musikere og foredragsholdere. Konserter og andre kulturkvelder: Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte Kulturprogram 2016 Gyldenløve Swingensemble Vokalgruppe Doremix. Halldis Kirkeng med gruppe Dame Etagen 2. påskedag med Skaiste Arvan (sopran),pavel Napalkob (baryton), Galina Trintsoukova (orgel, piano), Else Liv Faye (liturg) Håvard Svendsrud, trekkspill og AQUD\or saksofonkvartett Multikulturell konsert «Grenseløse Drammen» Syng om sommer`n! Viseklubb, Jernbanemusikken, Per Roar Ekeland Tord Gustavsen Duo, med Simin Tander Avslutningskonsert for Internasjonal saxofonfest 2016 for unge musikere «En lærer påvirker evigheten» Lektor og forfatter Inge Eidsvåg, fløytist Cecilie Løken. Hedersgjest Unni Helland. «En ettertenksom kveld i allehelgenstiden» med Kristin Reitan, Jo Inge Bolstad og kirkens ansatte «Rom i herberget» Gjertruds sigøynerorkester, Solfrid Molland og lokale gatemusikere Julekonsert med Jernbanens musikkorps og vokalgruppen «Fine Blend» Side 21 av 26

22 Lille julaften med Skaiste Arvan (sopran),pavel Napalkob (baryton), Galina Trintsoukova (orgel, piano),ivar Flaten (liturg) Etter hvert arrangement arrangeres det kafeteria med god hjelp av bevertningskomiteen og andre frivillige. 4.8 Dialogarbeid Fjell menighet bidrar aktivt i dialogarbeid mellom tros- og livssyn i Drammen. Vi er medlemmer i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL ). To andre viktige prosjekter i Drammen er Gjestebud (dialogmiddag nært FN-dagen: og Drammen Sacred Music Festival (www.drammensacred.no). Ivar gikk ut av styret i Gjestebud og festivalen i Begge arrangementene går videre og vi deltar fortsatt. Ivar hadde ansvar for flere arrangementer i festivalen september og kulturkomiteen i Fjell hadde ansvar for den første konserten (Simin Tander og Tord Gustavsen.) Ivar er også fast medlem av ordfører Tore Opdal Hansens Dialogforum og i kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. I januar 2016 mottok Ivar Ikkevoldsprisen som deles ut av Norges Kristne Råd og Holtekilen Folkehøgskole. Begrunnelsen var dialogarbeidet i Drammen gjennom flere år. Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi i Fjell menighet har bidratt til. Prosjektet Internasjonale Drammen har som formål å finne fast arbeid til 1000 innvandrere innen noen år. NAV, Buskerud fylke, Drammen kommune og næringslivet er deltakere. Arbeidet med å formalisere dialogarbeid for bispedømmet fortsetter. I løpet av året ble det bestemt at 30% av stillingen til soknepresten i Fjell skal ha med dialog å gjøre. Det arbeides med å utvide den prosenten. Vi har også dette året mottatt besøk av store og små grupper som ønsker å snakke med oss og se på arbeidet. Ivar har holdt mange foredrag for foreninger og grupper gjennom året. 4.9 Økumenisk samarbeid vennskapsmenighet Fra oktober dro 9 stykker fra Fjell menighet til vennskapsmenighet i Melton/Ufford, Suffolk i England. Vi fikk møte den nye presten og hadde fine dager med privat overnatting, gudstjenester og litt turer i området. Planen er å motta en gruppe derfra i juni og så jobber vi med å arrangere en felles reise til Iona, kanskje i Vennskapsprosjektet er initiert som en konkret følge av Porvoo-avtalen som gir fullt fellesskap mellom Church of England og Den norske kirke Informasjonsarbeid Menighetens hjemmesider og Facebook. Fjell kirkes hjemmesider blir brukt til å informere om virksomheten. Sidene inneholder oversikt over arrangementer i Fjell menighet, menighetens ansatte og frivillige medarbeidere, menighetsrådets møter og referater og nyheter. Beskrivelse med bilder og tekst av skjer for det meste på Facebook-siden for Fjell menighet. Både Gøy med musikk, Babysang og andre aktiviteter blir markedsført og fulgt opp. Det er nå ca 440 personer som liker siden og 414 som «følger» oss. Side 22 av 26