Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak Innseiling Ålesund Flatholmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak Innseiling Ålesund Flatholmen"

Transkript

1 Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak Innseiling Ålesund Flatholmen Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 1

2 Innhold 1 Beskrivelse av bakgrunnen for planarbeidet Formålet med tiltaket Prosjektmål og delmål Styrende dokumenter Prosjektorganisering Intern kommunikasjon Ekstern kommunikasjon Informasjonsstrategi Budsjettrammer og fordeling Sjekkliste Kvalitetssikring Dokumentbehandling Rapportering Aktivitetsliste Prosjektavslutning Vedlegg 1 Sjekkliste nr. 1 Plandokumentet Hovedprosjekt...6 Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 2

3 1 Beskrivelse av bakgrunnen for planarbeidet Tiltaket Innseiling Ålesund Flatholmen omfatter utdyping av innseilingen til Ålesund havn, Flatholmen i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart 31 og 456. Ålesund havn Flatholmen har blant 10 havner i Norge status som nasjonalhavn. Flatholmen havneanlegg ble etablert i 2005 og har fiskerikai og ro-ro rampe til avlastning for kaianlegg i Ålesund sentrum som ikke hadde tilstrekkelig kapasitet. Havneanlegget er i hovedsak beregnet til container, stykkgods og bulktransport. Området er i stadig utvikling med utviding av havneområder og nye etableringer. Tiltaket ligger i stamnettleden som fører inn til Ålesund Nasjonalhavn, Flatholmen. For å øke regulariteten til området vil fjerning av 3 grunner som før tiltaket ligger på ca. -9 meter være avgjørende. Havnen har stor trafikk, herunder containertrafikk og bulktransport. Dette er fartøy med stort dypgående, og faren for grunnberøring er ved dagens situasjon stor. Prosjektet er med i Kystverkets HP med planlagt oppstart byggeperiode Formålet med tiltaket Formålet med tiltaket er å oppnå bedre og sikrere innseiling til havneanlegget. Tiltaket skal derfor totalt sett bidra til å: redusere sannsynligheten for grunnstøtinger redusere sannsynligheten for ulykkeshendelser/tap av menneskeliv redusere sannsynligheten for miljøforurensning 3 Prosjektmål og delmål Prosjektmål: Utarbeide hovedplanrapport som viser hvordan formålet kan oppnås og som kan danne grunnlag for beslutning om videreføring av tiltaket til anbudskonkurranse og gjennomføring av anleggsarbeidene. Delmål: Følgende delmål er satt opp for tiltaket: Offentlige tillatelser innhentes Forprosjektrapporten kvalitetssikres Merkeplan utarbeides Kostnadsberegning fra forprosjekt detaljeres Usikkerhetsanalyse gjennomføres 4 Styrende dokumenter Følgende styrende dokumenter gjelder for dette prosjektet i tillegg til denne kvalitetsplanen: Prosjektmandat Prosedyren Prosjektering av farleder og fiskerihavner, versjon 03, datert Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 3

4 Prosedyren Behandling av forslag til merkeplaner, versjon 0, datert Overordnet prosedyre for Prosjektstyring i Kystverket Handlingsprogram for Kystverket Forprosjekt datert Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 4

5 5 Prosjektorganisering Prosjekteier Regiondirektør KYV-MN Harald Tronstad Utredende avdeling Senter for utbygging KYV- N Styringsgruppe: Jarle Strand, KYV-HK Ole Bjørn Molnes, KYV-MN HF Frøydis R. Stensvik, KYV-N UTB Prosjektleder (PL) Tore Fauske, KYV-N UTB Kvalitetsikring - anlegg Tore Fauske, KYV-N UTB Prosjektgruppe Tore Fauske, KYV-N UTB, leder Terje Misund, KYV-MN HF, prosjekteiers repr. Martinus Valderhaug, KYV-MN HF, navigasjon Tor-Egil Johansen, KYV-N UTB, tegninger Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 5

6 5.1 Intern kommunikasjon All intern kommunikasjon som er arkivverdig skal sendes via KystSak. Overskriften på dokumentet skal alltid starte med hva saken gjelder og deretter Innseiling Ålesund Faltholmen Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke 5.2 Ekstern kommunikasjon All ekstern kommunikasjon som er arkivverdig skal skje med brev eller e-post og skal lagres i KystSak. Overskriften på dokumentet skal alltid starte med hva saken gjelder og deretter Hva saken gjelder Innseiling Ålesund Faltholmen Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke 5.3 Informasjonsstrategi Det er i utgangspunktet regiondirektøren som skal gi intervjuer og uttalelser til media i planleggingsfasen. 6 Budsjettrammer og fordeling Forprosjektet og angir et kostnadsoverslag på 4,1 mill kr inkludert fagadministrasjon, dette er basert på kalkyleberegning av prosjektleder for forprosjektet. Tiltaket er ført opp i Kystverkets handlingsprogram med kr 6 mill kr og estimert byggestart Sjekkliste Det er utarbeidet egen sjekkliste for hovedplanen, se vedlegg 1. 8 Kvalitetssikring Kvalitetskontroll gjennomføres i samsvar med sjekkliste i vedlegg 1. Utkast til hovedplanrapport og merkeplan gjennomgås av oppnevnte kvalitetssikrere for prosjektet (sidemannskontroll). Prosjektrapporter fra eksterne rådgivere skal vedlegges dokumentasjon for benyttet måleutstyr, programvare, sertifikater osv. Hensikten er at alle undersøkelser skal være etterprøvbare. Rapportene skal ha gjennomgått sidemannskontroll før endelig oversendelse til Kystverket. 9 Dokumentbehandling All intern og ekstern kommunikasjon som er arkivverdig, skal sendes via KystSak. Dette vil sikre at dokumentet blir arkivert på korrekt måte. For kommunikasjon som ikke er arkivverdig kan e-post benyttes. Overskriften på dokumentet skal ha følgende form: Hva saken gjelder Innseiling Ålesund Faltholmen Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke 10 Rapportering Status for arbeidet rapporteres som en del av månedsrapportering ved Senter for utbygging. Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 6

7 11 Aktivitetsliste Oppgave Tidsfrist Ansvarlig Prosjektoppstart (etablering av prosjektorganisasjon og PL/STYR gjennomføring av oppstartsmøter) Forslag til merkeplan med kostnadsoverslag KYV-MN HF Navigasjon Undersøkelser og målinger, innhenting av data - KYV-MN Utarbeidelse av kostnadsoverslag for alle fag Mars 2015 PL Utarbeidelse av plandokumentet (kontinuerlig prosess) April 2015 PL Rapportering til styringsgruppe April 2015 PL 12 Prosjektavslutning Hovedprosjektfasen avsluttes med oppsummerende møte i referansegruppen og i styringsgruppen etter at endelig hovedplanrapport er levert. Prosjektet videreføres direkte til gjennomføringsfasen dersom styringsgruppen ikke skulle beslutte noe annet. Evaluering av prosjektet foretas etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt. Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 7

8 13 Vedlegg 1 Sjekkliste nr. 1 Plandokumentet Hovedprosjekt Planoppgave Foreligger Må utarbeides/ kartlegges Ikke aktuelt Ansvarlig Merknad (henvisning til dokument e.l) Beskrivelse av tiltaksidé og historikk TBM Tiltaksbeskrivelse Beskrivelse av dagens situasjon. lokale krav, TBM Forprosjekt forslagstiller Beskrivelse av farleder og transportnett TBM Forprosjekt Beskrivelse av befolkning og sysselsetting TBM Forprosjekt Opprettelse av referansegruppe TFA Kvalitetsplan Beskrivelse av Næringsgrunnlag, arealbruk, TBM Forprosjekt natur, kultur, friluftsliv osv Gjennomføre behovsanalyse inklusiv TFA Hovedprosjekt bestemmelse av dimensjoneringskriterier Beskrivelse av målsettinger med tiltaket TBM Forprosjekt Beskrive alternative løsninger til vurdering Referansealternativ Godkjente endringer Undersøkelser av bølger, vind og strøm i farled Modellforsøk, analyser Dybdekart, terrengmodell Grunnundersøkelser NGI Rambøll - miljørapport Utdypingstekniske undersøkelser Geoteknisk stabilitet Dimensjonering av konstruksjoner Merkeplan Fiskevandring, sesongfiske og oppdrett Grave og dumpetillatelse Fylkesmannen TFA Gjennomføringsavtale med kommune Kvalitetssikret av Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Tromsø

9 Planoppgave Foreligger Må utarbeides/ kartlegges Ikke aktuelt Ansvarlig Merknad (henvisning til dokument e.l) Miljøundersøkelser /NGI Rambøll - miljørapport Sjøbunnkartlegging - dykkerundersøkelse Rambøll Rambøll - miljørapport Fuglefredningsområde Kulturminner og marinearkeologi TFA Naboer, friluftsliv, bading og vannsport Sjøkart, nullpunkt Fastmerker, referanser på land TFA Deponering TFA Risikoanalyse Krav til rystelser TFA Statens Vegvesen Tilstandsanalyse av kaier bygg TFA Før byggestart Kabler og ledninger i grunnen TFA Evnt påvisning / fjerning av miner Anleggstekniske driftsforhold Erverv av rettigheter/ grunn Vedlikeholdsavtaler Overføring av vedlikehold til kommunen Kostnadsberegning, utdyping TFA Kostnadsberegning merking Anbefalt kontraktsform Plankart og beskrivelse av tiltak TBM Forprosjekt Utforming av farled TBM Forprosjekt Tiltaksbeskrivelse farled TBM Forprosjekt Virkningsbeskrivelse og SØA Vedlikeholdsplan og plan for evaluering av ferdig tiltak SHA plan TFA Kvalitetssikret av Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen

10 Planoppgave Foreligger Må utarbeides/ kartlegges Ikke aktuelt Ansvarlig Merknad (henvisning til dokument e.l) Reguleringsplan TBM Forprosjekt Tillatelse etter PBL og HFL TFA Mengdeberegning TBM Masseberegning Fremdriftsplan TFA Oppsummering, vurdering TFA Kvalitetssikret av Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen